Λέξεις κλειδιά
Περίληψη

Λέξεις κλειδιά

Φορολογικές διατάξεις - Εναρμόνιση των νομοθεσιών - Φόροι κύκλου εργασιών - Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας - Βάση επιβολής του φόρου - Σύστημα προωθήσεως των πωλήσεων το οποίο συνεπάγεται, μετά την αγορά από τον τελικό αγοραστή, την εκ μέρους του κατασκευαστή επιστροφή χρημάτων κατόπιν προσκομίσεως κουπονιού εκδοθέντος από τον κατασκευαστή - αρέμβαση ενός ή περισσοτέρων χονδρεμπόρων στην αλυσίδα διανομής μεταξύ κατασκευαστή και λιανοπωλητή - Βάση επιβολής του φόρου, αναφορικά με τον κατασκευαστή, συνιστάμενη στην τιμή αγοράς που ορίζει ο τελευταίος μειωμένη κατά το επιστραφέν ποσό

(Οδηγία 77/388 του Συμβουλίου, άρθρο 11)

Περίληψη

$$αραβαίνει τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 11 της έκτης οδηγίας 77/388, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών, όπως έχει τροποποιηθεί με την οδηγία 95/7, προκειμένου περί ενός συστήματος, που χρησιμοποιείται από τους κατασκευαστές για την προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων τους, σύστημα σύμφωνα με το οποίο, αφενός, οι λιανοπωλητές χορηγούν στους τελικούς καταναλωτές μειώσεις της τιμής έναντι κουπονιών παρεχομένων από τον κατασκευαστή και επιτυγχάνουν, μεταγενεστέρα, την απόδοση από τον τελευταίο της ονομαστικής αξίας των κουπονιών και, αφετέρου, ένας ή περισσότεροι χονδρέμποροι παρεμβαίνουν στην αλυσίδα διανομής μεταξύ κατασκευαστή και λιανοπωλητών, δεδομένου ότι τα κουπόνια εξαργυρώνονται κατά τρόπο άμεσο από τον κατασκευαστή στους λιανοπωλητές, χωρίς παρέμβαση των χονδρεμπόρων, το κράτος μέλος που δεν θεσπίζει τις διατάξεις που θα επέτρεπαν, στην περίπτωση εξαργυρώσεως κουπονιών μειώσεως, τη διόρθωση της βάσεως επιβολής του φόρου του υποκειμένου σ' αυτόν που έχει προβεί σ' αυτήν την επιστροφή.

ράγματι, δεδομένου ότι ο φόρος προστιθεμένης αξίας αποσκοπεί στο να πλήττει αποκλειστικώς και μόνο τον τελικό καταναλωτή και δεδομένου ότι είναι απολύτως ουδέτερος έναντι των υποκειμένων στον φόρο που παρεμβαίνουν στη διαδικασία παραγωγής και διανομής που προηγείται του σταδίου της τελικής φορολογήσεως, ασχέτως του αριθμού των ενδιάμεσων συναλλαγών, η βάση επιβολής του φόρου που πρέπει να εισπραχθεί από τις φορολογικές αρχές δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το αντίτιμο που πράγματι καταβάλλεται από τον τελικό καταναλωτή. Κατά συνέπεια, στην περίπτωση όπου ένας κατασκευαστής, ο οποίος εκδίδει κουπόνια εκπτώσεως που παρέχουν δικαίωμα, ύστερα από την εκ μέρους του τελικού καταναλωτή αγορά, για επιστροφή από αυτόν τον κατασκευαστή στον λιανοπωλητή που δεν συνδεόταν κατά τρόπο άμεσο μ' αυτόν στο πλαίσιο της αλυσίδας διανομής, η βάση επιβολής του φόρου του κατασκευαστή αυτού είναι ίση προς την οριζόμενη από τον τελευταίο τιμή πωλήσεως, μειωμένη κατά το αναγραφόμενο στο κουπόνι και επιστρεφόμενο ποσό.

Η έκπτωση από τη βάση επιβολής του φόρου των μειώσεων που κατά τρόπο άμεσο χορηγούνται στον τελικό καταναλωτή από τον αρχικό κατασκευαστή, ύστερα από την παράδοση σε χονδρέμπορο ή σε λιανοπωλητή, δεν διαταράσσει το σύστημα του φόρου προστιθεμένης αξίας διότι δεν παρίσταται ανάγκη αναπροσαρμογής της βάσεως επιβολής του φόρου σχετικά με τις ενδιάμεσες συνάλλαγες. ροκειμένου περί των συναλλαγών αυτών, η εφαρμογή της αρχής της ουδετερότητας διασφαλίζεται διά της εφαρμογής του συστήματος εκπτώσεως της έκτης οδηγίας το οποίο επιτρέπει στους ενδιάμεσους κρίκους της αλυσίδας διανομής να εκπίπτουν από τη βάση επιβολής του δικού τους φόρου τα ποσά που έκαστος εξ αυτών έχει καταβάλει στον δικό του προμηθευτή με συνέπεια να επιστρέφεται στις φορολογικές αρχές το τμήμα του φόρου που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της τιμής που έχει καθένας εξ αυτών καταβάλει στον προμηθευτή του και της τιμής στην οποία παρέδωσε το εμπόρευμα στον αγοραστή του. Υπό τις συνθήκες αυτές, η μείωση της βάσεως επιβολής του φόρου του κατασκευαστή δεν θα έπρεπε να εξαρτάται από τη συνακόλουθη τροποποίηση των εμπορικών πράξεων που έχουν γίνει από τους ενδιάμεσους κρίκους της αλυσίδας διανομής, τους οποίους ουδόλως αφορά η μείωση της τιμής ή η απόδοση της αξίας του κουπονιού, καθώς και των αντιστοίχων τιμολογίων.

( βλ. σκέψεις 22-23, 28-29, 32-33, 42-43, 79, διατακτ. 1 )