Λέξεις κλειδιά
Περίληψη

Λέξεις κλειδιά

1. Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων Εργαζόμενοι Έννοια Υπήκοος κράτους μέλους εργαζόμενος σε διεθνή οργανισμό εριλαμβάνεται

[Συνθήκη ΕΚ, άρθρο 48 (νυν, κατόπιν τροποποιήσεως, άρθρο 39 ΕΚ)]

2. Κοινοτικό δίκαιο Αρχές Ίση μεταχείριση Δυσμενής διάκριση λόγω ιθαγενείας Υψηλότερες τιμές για ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη ισχύουσες για τους μη υπαγομένους στο εθνικό σύστημα κοινωνικής ασφαλίσεως ενός κράτους μέλους, όπως είναι οι υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Απαγορεύεται ελλείψει αντικειμενικής δικαιολογήσεως

[Συνθήκη ΕΚ, άρθρο 6, εδ. 1 (νυν, κατόπιν τροποποιήσεως, άρθρο 12, εδ. 1, ΕΚ)]

Περίληψη

1. Ο υπήκοος κράτους μέλους που εργάζεται σε άλλο κράτος μέλος δεν χάνει την ιδιότητα του εργαζομένου, κατά την έννοια του άρθρου 48, παράγραφος 1, της Συνθήκης (νυν, κατόπιν τροποποιήσεως, άρθρου 39, παράγραφος 1, ΕΚ), επειδή απασχολείται σε διεθνή οργανισμό, έστω και αν οι προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής στη χώρα όπου εργάζεται ρυθμίζονται ειδικά από διεθνή σύμβαση. Επομένως, δεν χωρεί αμφιβολία ότι οι υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων φέρουν την ιδιότητα του διακινουμένου εργαζομένου.

( βλ. σκέψη 42 )

2. Το άρθρο 6, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης (νυν, κατόπιν τροποποιήσεως, άρθρο 12, πρώτο εδάφιο, ΕΚ) έχει εφαρμογή και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μια ένωση ή οργάνωση όπως η Entente des hôpitaux luxembourgeois, ασκεί ορισμένη εξουσία επί ιδιωτών και είναι σε θέση να τους επιβάλλει όρους που θίγουν την άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών τις οποίες εγγυάται η Συνθήκη.

Η μονομερής επιβολή από ένωση παρεχόντων περίθαλψη ενός κράτους μέλους στους υπαλλήλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υψηλοτέρων τιμών για την παρεχόμενη σε περίπτωση μητρότητας ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη από τις ισχύουσες για τους ασφαλισμένους στο εθνικό σύστημα κοινωνικής ασφαλίσεως κατοίκους του κράτους αυτού συνιστά δυσμενή διάκριση λόγω ιθαγενείας απαγορευόμενη από το άρθρο 6, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης, ελλείψει αντικειμενικής δικαιολογήσεως προς τούτο.

Το κριτήριο της υπαγωγής στο εθνικό σύστημα κοινωνικής ασφαλίσεως, στο οποίο βασίζεται η διαφοροποίηση των τιμών της ιατρικής και νοσοκομειακής περιθάλψεως, συνιστά έμμεση δυσμενή διάκριση λόγω ιθαγενείας. ράγματι, αφενός, οι ασφαλισμένοι στο κοινό σύστημα υγειονομικής ασφαλίσεως των οργάνων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και όχι στο εθνικό σύστημα κοινωνικής ασφαλίσεως, ενώ τυγχάνουν ιατρικής και νοσοκομειακής περιθάλψεως στην εθνική επικράτεια, είναι στη μεγάλη τους πλειονότητα υπήκοοι άλλων κρατών μελών. Αφετέρου, οι υπήκοοι και κάτοικοι του κράτους μέλους υπάγονται, στην πολύ μεγάλη τους πλειονότητα, στο εθνικό σύστημα κοινωνικής ασφαλίσεως.

( βλ. σκέψεις 50, 58, 62 και διατακτ. )