Λέξεις κλειδιά
Περίληψη

Λέξεις κλειδιά

1 Κοινωνική πολιτική - ήΑνδρες και γυναίκες εργαζόμενοι - Ισότητα αμοιβών - Πρόσθετη αμοιβή καταβαλλόμενη στις μαίες λόγω εργασίας παρασχεθείσας σε ώρες εκτός του κανονικού ωραρίου - Συνεκτίμηση για τη σύγκριση με τις αμοιβές των τεχνικών κλινικής - Δεν επιτρέπεται - Βάρος αποδείξεως σε περίπτωση προφανούς δυσμενούς διακρίσεως

[Συνθήκη ΕΚ, άρθρο 119 (τα άρθρα 117 έως 120 της Συνθήκης ΕΚ αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 136 ΕΚ έως 143 ΕΚ)· οδηγία 75/117 του Συμβουλίου]

2 Κοινωνική πολιτική - Άνδρες και γυναίκες εργαζόμενοι - Ισότητα αμοιβών - Μείωση του χρόνου εργασίας χορηγούμενη στις μαίες λόγω παροχής εργασίας με συνεχείς βάρδιες και αξία της μειώσεως αυτής - Συνεκτίμηση για τη σύγκριση με τις αμοιβές των τεχνικών κλινικής - Δεν επιτρέπεται - Μείωση δυναμένη να αποτελεί παράγοντα ικανό να δικαιολογήσει ενδεχόμενη διαφορά αμοιβών - Βάρος αποδείξεως

[Συνθήκη ΕΚ, άρθρο 119 (τα άρθρα 117 έως 120 της Συνθήκης ΕΚ αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 136 ΕΚ έως 143 ΕΚ)· οδηγία 75/117 του Συμβουλίου]

Περίληψη

1 Η πρόσθετη αμοιβή λόγω εργασίας παρασχεθείσας σε ώρες εκτός του κανονικού ωραρίου, η οποία καταβάλλεται στις μαίες, ποικίλλει κάθε μήνα αναλόγως του διαστήματος της ημέρας στο οποίο περιλαμβάνονταν οι αντίστοιχες ώρες παρασχεθείσας εργασίας και καθιστά, ως εκ τούτου, δυσχερή τη σύγκριση μεταξύ, αφενός, του συνόλου του μισθού και της προσαυξήσεως μιας μαίας και, αφετέρου, του βασικού μισθού της κατηγορίας των τεχνικών κλινικής, δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του μισθού που αποτελεί τη βάση για τη σύγκριση των αμοιβών, υπό την έννοια του άρθρου 119 της Συνθήκης (τα άρθρα 117 έως 120 της Συνθήκης αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 136 ΕΚ έως 143 ΕΚ) και της οδηγίας 75/117, οι οποίες καταβάλλονται στις δύο επίμαχες κατηγορίες.

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται διαφορά αμοιβής μεταξύ των δύο συγκρινομένων κατηγοριών και τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία εμφαίνουν την ύπαρξη πολύ σημαντικότερης αναλογίας γυναικών απ' ό,τι ανδρών στη μειονεκτούσα κατηγορία, το άρθρο 119 της Συνθήκης επιβάλλει στον εργοδότη την υποχρέωση να δικαιολογήσει τη διαφορά αυτή με παράγοντες αντικειμενικούς και ξένους προς κάθε δυσμενή διάκριση λόγω φύλου.

(βλ. σκέψεις 45, 54, διατακτ. 1)

2 Η μείωση του χρόνου εργασίας που χορηγείται για την εργασία την οποία παρέχουν οι μαίες σύμφωνα με σύστημα τριών συνεχών βαρδιών σε σχέση με την κανονική διάρκεια εργασίας κατά την ημέρα την οποία παρέχουν οι τεχνικοί κλινικής ή η αξία της μειώσεως αυτής δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του μισθού που χρησιμεύει ως βάση για τη σύγκριση των αμοιβών, υπό την έννοια του άρθρου 119 της Συνθήκης (τα άρθρα 117 έως 120 της Συνθήκης αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 136 ΕΚ έως 143 ΕΚ) και της οδηγίας 75/117, οι οποίες καταβάλλονται στις δύο επίμαχες κατηγορίες.

Ωστόσο, η μείωση αυτή μπορεί να αποτελεί λόγο αντικειμενικό και ξένο προς κάθε δυσμενή διάκριση λόγω φύλου, ικανό να δικαιολογήσει μια διαφορά αμοιβής. Στον εργοδότη απόκειται να αποδείξει ότι τούτο πράγματι συμβαίνει.

(βλ. σκέψη 63, διατακτ. 2)