Λέξεις κλειδιά
Περίληψη

Λέξεις κλειδιά

++++

Σύμβαση για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων * Εκτέλεση * Ένδικα μέσα * Αίτηση αναιρέσεως ή παρόμοιο ένδικο μέσο για νομικό ζήτημα * Αποφάσεις κατά των οποίων χωρεί ένδικο μέσο * Απόφαση περί αναστολής της διαδικασίας εκδιδομένη από το δικαστήριο στο οποίο έχει ασκηθεί προσφυγή κατά της αποφάσεως με την οποία επιτρέπεται η εκτέλεση * Δεν υπόκειται σε ένδικο μέσο * Αρμοδιότητα του Δικαστηρίου στο οποίο έχει ασκηθεί ένδικο μέσο για νομικό ζήτημα να αποφασίσει επί της εν λόγω αναστολής της διαδικασίας * Δεν υπάρχει

(Σύμβαση των Βρυξελλών της 27ης Σεπτεμβρίου 1968, άρθρα 37, εδ. 2, και 38, εδ. 1)

Περίληψη

Tα άρθρα 37, δεύτερο εδάφιο, και 38, πρώτο εδάφιο, της Συμβάσεως της 27ης Σεπτεμβρίου 1968 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, όπως τροποποιήθηκε με τη σύμβαση της 9ης Οκτωβρίου 1978 περί της προσχωρήσεως του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, έχουν την έννοια ότι κατά της αποφάσεως με την οποία το δικαστήριο ενός συμβαλλομένου κράτους, στο οποίο έχει ασκηθεί προσφυγή κατά της αποφάσεως με την οποία επιτρέπεται η εκτέλεση δικαστικής αποφάσεως που εκδόθηκε και είναι εκτελεστή σε άλλο συμβαλλόμενο κράτος, απορρίπτει το αίτημα της αναστολής της διαδικασίας ή αίρει την ήδη διαταχθείσα αναστολή της διαδικασίας δεν μπορεί να ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως ή παρόμοιο ένδικο μέσο περιοριζόμενο στον έλεγχο νομικών ζητημάτων και μόνο. Εξάλλου, το δικαστήριο στο οποίο έχει ασκηθεί τέτοιο ένδικο μέσο για νομικό ζήτημα, βάσει του άρθρου 37, δεύτερο εδάφιο, της Συμβάσεως, δεν είναι αρμόδιο να διατάξει ή να διατάξει εκ νέου την αναστολή της διαδικασίας.