Λέξεις κλειδιά
Περίληψη

Λέξεις κλειδιά

++++

1. Γεωργία - Κοινή οργάνωση των αγορών - Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα - Συμπληρωματική εισφορά επί του γάλακτος - "Εκμετάλλευση" - Εννοια - Μισθωμένες μονάδες παραγωγής γεωργικού χαρακτήρα - Μονάδα που δεν προορίζεται αποδεδειγμένα για γαλακτοπαραγωγή - Εμπίπτει στην έννοια.

((Κανονισμός 857/84 του Συμβουλίου, άρθρο 12, στοιχείο δ) ))

2. Κοινοτικό δίκαιο - Αρχές - Θεμελιώδη δικαιώματα - Περιορισμοί - Επιτρέπονται - Προϋποθέσεις - Μισθωτής αγροκτήματος - Λήξη της μισθώσεως - Δικαίωμα αποζημιώσεως του μισθωτή για την εργασία και τις επενδύσεις του - Προστασία στο πλαίσιο του συστήματος συμπληρωματικής εισφοράς επί του γάλακτος - Εναλλακτικές λύσεις που υφίστανται για τα κράτη μέλη.

(Κανονισμός 857/84 του Συμβουλίου)

3. Γεωργία - Κοινή οργάνωση των αγορών - Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα - Συμπληρωματική εισφορά επί του γάλακτος - Κανόνες αφορώντες τη μεταβίβαση των ποσοτήτων αναφοράς σε περίπτωση μεταβιβάσεως της κυριότητας ή της κατοχής - Πεδίο εφαρμογής - Απόδοση κατά τη λήξη της μισθώσεως εκμεταλλεύσεως η οποία κατά τη σύναψη της μισθωτικής συμβάσεως δεν προοριζόταν αποδεδειγμένα για γαλακτοπαραγωγή. Εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής.

(Κανονισμός 1371/84 της Επιτροπής, άρθρο 5, σημείο 3)

Περίληψη

1. Ο όρος "εκμετάλλευση" κατά την έννοια του άρθρου 12, στοιχείο δ), του κανονισμού 857/84 του Συμβουλίου, περί εφαρμογής της συμπληρωματικης εισφοράς επί του γάλακτος, καλύπτει ένα μισθωμένο σύνολο μονάδων παραγωγής αγροτικού χαρακτήρα και όταν ακόμη το εν λόγω σύνολο, κατά το χρόνο συνάψεως της μισθωτικής συμβάσεως, δεν περιελάμβανε ούτε τις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής ούτε τις τεχνικές εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για την παραγωγή γάλακτος, η σύμβαση δε μισθώσεως δεν προέβλεπε για το μισθωτή καμία υποχρέωση παραγωγής γάλακτος.

2. Τα θεμελιώδη δικαιώματα που αναγνωρίζει το Δικαστήριο δεν εμφανίζονται ως απόλυτες αξίες, αλλά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε συνάρτηση με τη λειτουργία τους στο κοινωνικό πλαίσιο. Κατά συνέπεια, επιτρέπεται να επιβάλλονται περιορισμοί στην άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, ιδίως στο πλαίσιο μιας κοινής οργανώσεως αγοράς, υπό τον όρον ότι οι εν λόγω περιορισμοί ανταποκρίνονται πράγματι σε επιδιωκόμενους από την Κοινότητα σκοπούς που εξυπηρετούν το κοινό συμφέρον και δεν συνιστούν, ενόψει του επιδιωκόμενου σκοπού, υπέρμετρη και αφόρητη επέμβαση που θίγει αυτήν την ίδια την ουσία των εν λόγω δικαιωμάτων.

Ενόψει των κριτηρίων αυτών, κοινοτική ρύθμιση η οποία έχει ως αποτέλεσμα να στερείται ο μισθωτής χωρίς αποζημίωση, κατά τη λήξη της μισθώσεως, του προϊόντος της εργασίας του και των επενδύσεων που έχει κάνει στη μισθωθείσα εκμετάλλευση δεν συμβιβάζεται με τις επιταγές που απορρέουν από την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην κοινοτική έννομη τάξη. Οι επιταγές αυτές δεσμεύουν και τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή κοινοτικών ρυθμίσεων.

Σε περίπτωση μισθώσεως εκμεταλλεύσεως, προκειμένου για την τύχη των απαλλασσομένων της συμπληρωματικής εισφοράς επί του γάλακτος ποσοτήτων αναφοράς μετά τη λήξη της μισθώσεως, ο κανονισμός 857/84 αφήνει στις αρμόδιες εθνικές αρχές ένα αρκετά ευρύ πεδίο διακριτικής ευχέρειας, ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν τις διατάξεις του σε συμφωνία με τις επιταγές που απορρέουν από την αρχή της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, είτε παρέχοντας στο μισθωτή τη δυνατότητα να διατηρήσει το σύνολο ή μέρος της ποσότητας αναφοράς, εφόσον προτίθεται να συνεχίσει την παραγωγή γάλακτος, είτε χορηγώντας του αποζημίωση, όταν αναλαμβάνει την υποχρέωση να εγκαταλείψει οριστικά την παραγωγή αυτή.

3. Το άρθρο 5, σημείο 3, του κανονισμού 1371/84, το οποίο αφορά τη μεταβίβαση, στο πλαίσιο του συστήματος συμπληρωματικής εισφοράς επί του γάλακτος, των απαλλασσομένων της εισφοράς ποσοτήτων αναφοράς σε περίπτωση μεταβιβάσεως της κυριότητας ή της κατοχής της εκμεταλλεύσεως, εφαρμόζεται και στην περίπτωση της αποδόσεως, μετά τη λήξη της μισθώσεως, ενός μισθωμένου συνόλου μονάδων γεωργικής παραγωγής, ακόμη και όταν το σύνολο αυτό, κατά το χρόνο συνάψεως της μισθώσεως, δεν περιελάμβανε ούτε τις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής ούτε τις τεχνικές εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για την παραγωγή γάλακτος, η σύμβαση δε μισθώσεως δεν προέβλεπε για το μισθωτή καμία υποχρέωση παραγωγής γάλακτος.