Λέξεις κλειδιά
Περίληψη

Λέξεις κλειδιά

++++

Ενισχύσεις χορηγούμενες από τα κράτη - Επηρεασμός του εμπορίου μεταξύ κρατών μελών - Επηρεασμός του ανταγωνισμού - Ενίσχυση χροηγούμενη σε επιχείρηση που περιορίζει τη δραστηριότητά της στην εγχώρια αγορά - 'Ελλειψη πλεονάζουσας ικανότητας παραγωγής

(Συνθήκη ΕΟΚ, άρθρο 92, παράγραφος 1)

Περίληψη

Μια ενίσχυση σε επιχείρηση μπορεί να είναι σε θέση να επηρεάσει το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών και να νοθεύσει τον ανταγωνισμό, όταν η επιχείρηση αυτή βρίσκεται σε σχέση ανταγωνισμού με προϊόντα προελεύσεως άλλων κρατών μελών, χωρίς να συμμετέχει η ίδια στις εξαγωγές ή όταν δεν υφίσταται πλεονάζουσα ικανότητα παραγωγής στον οικείο τομέα.

Πράγματι, όταν ένα κράτος μέλος χορηγεί ενίσχυση σε μια επιχείρηση, η εσωτερική παραγωγή μπορεί να διατηρηθεί στο ίδιο επίπεδο ή και να αυξηθεί, με συνέπεια να μειώνονται οι δυνατότητες επιχειρήσεων εγκατεστημένων σε άλλα κράτη μέλη να εξάγουν τα προϊόντα τους προς την αγορά αυτού του κράτους μέλους.