ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

της 12ης Οκτωβρίου 1978 ( *1 )

Αντικείμενο της υποθέσεως:

Ερμηνεία των άρθρων 30, 31, 36, 86 και 90 της Συνθήκης ΕΟΚ.

Διατακτικό της αποφάσεως:

Συνιστούν μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος προς ποσοτικό περιορισμό, απαγορευόμενο με το άρθρο 30 της Συνθήκης, μη δικαιολογούμενο από το άρθρο 36 της Συνθήκης, τα μέτρα κράτους μέλους, τα οποία εξαρτούν, για ένα εθνικό προϊόν, τη χρησιμοποίηση ονομασίας ποιότητος, έστω και προαιρετικής — που δεν αποτελεί ούτε ονομασία καταγωγής ούτε ένδειξη της προελεύσεως, κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 3, στοιχείο s, της οδηγίας της Επιτροπής 70/50, της 22ας Δεκεμβρίου 1969 — υπό την προϋπόθεση ότι ένα ή περισσότερα στάδια της μεθόδου παραγωγής, προ του σταδίου της παραγωγής του τελικού προϊόντος, έχουν συντελεστεί στο εθνικό έδαφος.

Πρόταση του γενικού εισαγγελέα:

Πρότεινε να δοθεί η εξής απάντηση:

Θεωρείται ως περιοριστικό του μεταξύ κρατών μελών εμπορίου μέτρο και ως ασυμβίβαστο προς τα άρθρα 30 και επόμενα της Συνθήκης, μια κανονιστική ρύθμιση κράτους μέλους που έχει ρυθμιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε εξαρτά το ευεργέτημα της εθνικής ονομασίας «απόσταγμα οίνου ποιότητας» από τη διπλή προϋπόθεση ότι:

85 % τουλάχιστον του αλκοολικού πλούτου του τελικού προϊόντος προέρχονται από την απόσταξη, εντός αυτού του κράτους, αποσταγμάτων οίνου εξαχθέντων από άλλα κράτη μέλη και

όλο το κατ' αυτό τον τρόπο χρησιμοποιηθέν απόσταγμα παρέμεινε σε δρύινα βαρέλια, τουλάχιστον επί έξι μήνες, στην εθνική επιχείρηση που επέτυχε την απόσταξη του εθνικού οίνου.

Οι διατάξεις του άρθρου 36 δεν δικαιολογούν μια τέτοια κανονιστική ρύθμιση όταν υπερβαίνει το πλαίσιο αυτού που είναι αυστηρώς απαραίτητο για το εν λόγω κράτος μέλος προς εύλογη προστασία της υγείας και της ζωής των προσώπων καθώς και της εντιμότητας κατά τον ανταγωνισμό.


( *1 ) Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική.