Υπόθεση 14/76

Α. De Bloos, SPRI

κατά

Société en commandite par actions Bouyer

αίτηση του Cour d'appel της Mons για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως

   

   

Περίληψη της αποφάσεως

 1. Σύμβαση της 27ης Σεπτεμβρίου 1968 – Ειδικές δικαιοδοσίες – Διαφορές εκ συμβάσεως – Παροχή – Έννοια

  (Σύμβαση της 27ης Σεπτεμβρίου 1968, άρθρο 5, σημείο 1)

 2. Σύμβαση της 27ης Σεπτεμβρίου 1968 – Ειδικές δικαιοδοσίες – Διαφορές εκ συμβάσεως – Ανάθεση αποκλειστικότητας διανομής – Διαφορά μεταξύ του αποκλειστικού διανομέα και του παραχωρήσαντος την αποκλειστικότητα – Συμβατική υποχρέωση – Έννοια – Αποζημίωση προς αποκατάσταση της ζημίας – Αγωγή αποζημιώσεως – Δικαιοδοσία του εθνικού δικαστή

  (Σύμβαση της 27ης Σεπτεμβρίου 1968, άρθρο 5, σημείο 1)

 3. Σύμβαση της 27ης Σεπτεμβρίου 1968 – Ειδικές δικαιοδοσίες – Αποκλειστικός διανομέας – Διεύθυνση υποκαταστήματος, πρακτορείου ή εγκαταστάσεως του παραχωρήσαντος την αποκλειστικότητα – Κριτήρια διακρίσεως

  (Σύμβαση της 27ης Σεπτεμβρίου 1968, άρθρο 5, σημείο 5)

 1.  Για τον καθορισμό του τόπου εκπληρώσεως της παροχής κατά την έννοια του άρθρου 5 της Σύμβασης της 27ής Σεπτεμβρίου 1968, η υποχρέωση που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι εκείνη που αντιστοιχεί στο συμβατικό δικαίωμα επί του οποίου ερείδεται η αγωγή του ενάγοντος. Στην περίπτωση που ο ενάγων επικαλείται το δικαίωμά του επί της καταβολής αποζημιώσεως ή επικαλείται τη λύση της συμβάσεως εις βάρος και υπαιτιότητι του άλλου διαδίκου, η παροχή την οποία αφορά το άρθρο 5, σημείο 1 είναι πάντοτε εκείνη που απορρέει από τη σύμβαση και της οποίας η μη εκπλήρωση προβάλλεται για να δικαιολογήσει παρόμοια αιτήματα.

 2.  Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ αποκλειστικού αντιπροσώπου πωλήσεων και παραχωρήσαντος την αποκλειστικότητα, στον οποίο ο πρώτος προσάπτει ότι παραβίασε τη σύμβαση παραχωρήσεως αποκλειστικότητας, ο όρος «παροχή» του άρθρου 5, σημείο 1 της Σύμβασης της 27ης Σεπτεμβρίου 1968 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις αναφέρεται στη συμβατική υποχρέωση που αποτελεί τη βάση της αγωγής, ήτοι την υποχρέωση του παραχωρήσαντος την αποκλειστικότητα που αντιστοιχεί στο συμβατικό δικαίωμα που επικαλείται ο αποκλειστικός διανομέας για να δικαιολογήσει το αίτημά του.

  Σε περίπτωση διαφοράς που αφορά τις συνέπειες της παραβιάσεως, από τον παραχωρήσαντα την αποκλειστικότητα, της συμβάσεως παραχωρήσεως αποκλειστικότητας, όπως η καταβολή αποζημιώσεως ή η λύση της συμβάσεως, η παροχή στην οποία πρέπει να γίνει αναφορά για την εφαρμογή του άρθρου 5, σημείο 1 της Σύμβασης είναι εκείνη που απορρέει από τη σύμβαση εις βάρος του παραχωρήσαντος την αποκλειστικότητα και της οποίας τη μη εκπλήρωση επικαλείται ο αποκλειστικός διανομέας για να δικαιολογήσει την αγωγή αποζημιώσεως ή τη λύση της συμβάσεως.

  Όσον αφορά τις αγωγές καταβολής αποζημιώσεως προς αποκατάσταση της ζημίας εναπόκειται στο διεθνές δικαστήριο να ερευνήσει αν, κατά το εφαρμοστέο στη σύμβαση δίκαιο, πρόκειται περί αυτόνομης συμβατικής υποχρέωσης ή περί υποχρεώσεως που αντικαθιστά τη μη εκπληρωθείσα συμβατική υποχρέωση.

 3.  Αυτός στον οποίο παραχωρήθηκε η αποκλειστικότητα πωλήσεων δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι βρίσκεται επικεφαλής υποκαταστήματος, πρακτορείου ή εγκαταστάσεως του παραχωρήσαντος την αποκλειστικότητα, κατά την έννοια του άρθρου 5, σημείο 5 της Σύμβασης της 27ης Σεπτεμβρίου 1968 όταν δεν υπόκειται στον έλεγχο του παραχωρήσαντος την αποκλειστικότητα ούτε στη διεύθυνσή του.