ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

της 1ης Ιουλίου 1969 ( *1 )

Αντικείμενο της υποθέσεως:

Η αναγνώριση ότι η Ιταλική Δημοκρατία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, εισπράττοντας επιβάρυνση καλούμενη τέλος στατιστικής επί των εμπορευμάτων που εξάγονται προς τα άλλα κράτη μέλη, κατά παράβαση του άρθρου 16 της εν λόγω Συνθήκης, και εισπράττοντας επιβάρυνση καλούμενη τέλος στατιστικής επί των εμπορευμάτων που υποβάλλονται σε κανονισμούς του Συμβουλίου περί ορισμένων κοινών οργανώσεων των γεωργικών αγορών και εισάγονται από τα άλλα κράτη μέλη, κατά παράβαση των εν λόγω κανονισμών.

Διατακτικό της αποφάσεως:

1)

Η Ιταλική Δημοκρατία, επιβάλλοντας κατά την εξαγωγή προς τα άλλα κράτη μέλη της Κοινότητας την επιβάρυνση του άρθρου 42 του διατάγματος 723 του Προέδρου της Δημοκρατίας, της 26ης Ιουνίου 1965, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του άρθρου 16 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος.

2)

Η Ιταλική Δημοκρατία, επιβάλλοντας κατά την εισαγωγή από τα άλλα κράτη μέλη την επιβάρυνση του άρθρου 42 του διατάγματος 723 του Προέδρου της Δημοκρατίας, της 26ης Ιουνίου 1965, επί των εμπορευμάτων που υποβάλλονται σε κανονισμούς του Συμβουλίου περί ορισμένων κοινών οργανώσεων των γεωργικών αγορών, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του άρθρου 189 της Συνθήκης και των άρθρων 21, παράγραφος 1, του κανονισμού 120/67/ΕΟΚ, 19, παράγραφος 1, του κανονισμού 121/67/ΕΟΚ, 13, παράγραφος 1, του κανονισμού 122/67/ΕΟΚ, 13, παράγραφος 1, του κανονισμού 123/67/ΕΟΚ, 22, παράγραφος 1, του κανονισμού 804/68/ΕΟΚ, 22, παράγραφος 1, του κανονισμού 805/68/ΕΟΚ, 23, παράγραφος 1, του κανονισμού 359/67/ΕΟΚ και 3, παράγραφος 1, του κανονισμού 136/66/ΕΟΚ.

Πρόταση του γενικού εισαγγελέα:

Ταυτίζεται κατά βάση με το διατακτικό.


( *1 ) Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική.