30.11.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 454/112


Περίληψη της γνωμοδότησης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων επί της πρότασης κανονισμού σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον οίνο, τα αλκοολούχα ποτά και τα γεωργικά προϊόντα, καθώς και σχετικά με τα συστήματα ποιότητας για τα γεωργικά προϊόντα

(2022/C 454/04)

(Το πλήρες κείμενο της παρούσας γνωμοδότησης είναι διαθέσιμο στην αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα στον διαδικτυακό τόπο του ΕΕΠΔ https://edps.europa.eu)

Στις 2 Μαΐου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε πρόταση κανονισμού σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον οίνο, τα αλκοολούχα ποτά και τα γεωργικά προϊόντα, καθώς και σχετικά με τα συστήματα ποιότητας για τα γεωργικά προϊόντα, ο οποίος τροποποιεί τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, (ΕΕ) 2017/1001 και (ΕΕ) 2019/787 και καταργεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 (στο εξής: πρόταση).

Οι γενικοί στόχοι της πρότασης είναι δύο: η διασφάλιση αποτελεσματικής προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων αποτελεσματικών διαδικασιών καταχώρισης, με σκοπό τη δίκαιη ανταμοιβή των παραγωγών για τις προσπάθειές τους, και η αύξηση της χρήσης των γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ) σε ολόκληρη την Ένωση.

Ο ΕΕΠΔ σημειώνει με ικανοποίηση ότι η πρόταση καθορίζει τους ρόλους της Επιτροπής και των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις διαδικασίες που προβλέπονται στην πρόταση αυτή.

Ταυτόχρονα, ο ΕΕΠΔ συνιστά να αναφέρεται ρητά ο ρόλος του Γραφείου διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) ως κοινού υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον, ο ΕΕΠΔ εισηγείται την πρόβλεψη ειδικής ρύθμισης όπως προβλέπεται στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (1) (του EUDPR), και/ή στο άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (2) (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΓΚΠΔ). Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΕΠΔ προτείνει να συμπεριληφθεί εξουσιοδότηση της Επιτροπής να εκδίδει εκτελεστική πράξη που θα καλύπτει λεπτομερείς ρυθμίσεις προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων.

Ο ΕΕΠΔ προτείνει να προσδιοριστούν στην ίδια την πρόταση οι διάφορες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα περιλαμβάνονται στα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις καταχώρισης, τις ενστάσεις και τα επίσημα σχόλια, τα αποσπάσματα του μητρώου της Ένωσης και το ενιαίο διοικητικό έγγραφο. Η πρόταση θα πρέπει επίσης να αναφέρει σε ποιες περιπτώσεις και/ή υπό ποιες συνθήκες είναι αναγκαίο να δημοσιοποιούνται ορισμένες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να ορίζει ρητά τους σκοπούς της δημοσιοποίησης. Επιπλέον, για να περιοριστεί η έκθεση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο κοινό, ο ΕΕΠΔ συστήνει να αξιολογηθεί κατά πόσο θα ήταν σκόπιμο να εφαρμοστεί μια διαδικασία βάσει της οποίας μόνο τα άτομα που αποδεικνύουν ότι έχουν έννομο συμφέρον έχουν πρόσβαση σε πρόσθετες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως στοιχεία επικοινωνίας.

Τέλος, ο ΕΕΠΔ θεωρεί ότι η επιλεγείσα περίοδος διατήρησης των δεδομένων για την τεκμηρίωση σχετικά με την ακύρωση των γεωγραφικών ενδείξεων θα πρέπει να αιτιολογείται περαιτέρω ή να μειωθεί.

1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.

Στις 2 Μαΐου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον οίνο, τα αλκοολούχα ποτά και τα γεωργικά προϊόντα, καθώς και σχετικά με τα συστήματα ποιότητας για τα γεωργικά προϊόντα, ο οποίος τροποποιεί τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, (ΕΕ) 2017/1001 και (ΕΕ) 2019/787 και καταργεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 (3) (στο εξής: πρόταση).

2.

Οι γενικοί στόχοι της πρότασης είναι οι εξής: α) η διασφάλιση αποτελεσματικής προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων αποτελεσματικών διαδικασιών καταχώρισης, και β) η αύξηση της υιοθέτησης των γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ) σε ολόκληρη την Ένωση με σκοπό να ωφεληθεί η αγροτική οικονομία (4).

3.

Η πρόταση τροποποιεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τις ΓΕ, ώστε να εναρμονιστούν οι κανόνες που είναι κοινοί σε όλους τους τομείς, ιδίως οι διαδικασίες για την καταχώριση ονομασίας ή την τροποποίηση των προδιαγραφών ενός προϊόντος, η προστασία των ονομασιών και οι μέθοδοι ελέγχου και επιβολής (5). Εισάγει επίσης τη συμμετοχή του Γραφείου διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) στη διαδικασία καταχώρισης. Ειδικότερα, παρότι τα κράτη μέλη θα διατηρήσουν την αρμοδιότητα της αξιολόγησης σε εθνικό επίπεδο, το EUIPO θα παρέχει τεχνική συνδρομή στην Επιτροπή στη διάρκεια του ελέγχου των αιτήσεων και των ενστάσεων σε ενωσιακό επίπεδο (6).

4.

Η παρούσα γνωμοδότηση του ΕΕΠΔ εκδίδεται κατόπιν αιτήματος διαβούλευσης που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23 Μαΐου 2022, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του EUDPR. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΕΠΔ καλεί τους συννομοθέτες να συμπεριλάβουν ρητή αναφορά στην εν λόγω διαβούλευση σε μία από τις αιτιολογικές σκέψεις της πρότασης.

4.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

23.

Δεδομένων των ανωτέρω, ο ΕΕΠΔ:

(1)

εκφράζει την ικανοποίησή του για τον ρητό ορισμό υπευθύνων επεξεργασίας σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις διαδικασίες που ορίζονται στην πρόταση·

(2)

συνιστά να οριστεί ρητά ο ρόλος του EUIPO ως «κοινού υπευθύνου επεξεργασίας» μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 3 κατά την έννοια του άρθρου 28 του EUDPR και του άρθρου 26 του ΓΚΠΔ·

(3)

συνιστά να διευκρινιστούν στην πρόταση οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαίες για την ορθή διαχείριση των διαδικασιών καταχώρισης, τροποποίησης ή ακύρωσης των γεωγραφικών ενδείξεων και εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων, ώστε να διασφαλιστεί ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα περιορίζεται σε όσα είναι άμεσα συναφή και αναγκαία για την επίτευξη των συγκεκριμένων σκοπών της πρότασης·

(4)

συνιστά να προσδιοριστούν στην πρόταση οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα πρέπει να δημοσιοποιούνται και να οριστεί με σαφήνεια για ποιους σκοπούς και κατά πόσο θα πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία που θα διασφαλίζει ότι μόνο τα άτομα που αποδεικνύουν ότι έχουν έννομο συμφέρον έχουν πρόσβαση σε πρόσθετες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως στοιχεία επικοινωνίας·

(5)

απουσία περαιτέρω αιτιολόγησης, προτείνει να μειωθεί η προβλεπόμενη περίοδος διατήρησης των εγγράφων που σχετίζονται με την ακύρωση καταχώρισης ΓΕ, στον βαθμό που αυτά αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2022.

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1)  ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39.

(2)  ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.

(3)  COM(2022) 134 final.

(4)  COM(2022) 134 final/2, σ. 2.

(5)  COM(2022) 134 final/2, σ. 4.

(6)  COM(2022) 134 final/2, σ. 10.