Βρυξέλλες, 20.4.2022

COM(2022) 169 final

2022/0113(NLE)

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ όσον αφορά την τροποποίηση του παραρτήματος I (Κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά θέματα) της συμφωνίας ΕΟΧ

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.Αντικείμενο της πρότασης

Η παρούσα πρόταση αφορά την απόφαση για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στο πλαίσιο της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ σε σχέση με την προβλεπόμενη έκδοση της απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ σχετικά με τροποποίηση του παραρτήματος I (Κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά θέματα) της συμφωνίας ΕΟΧ

2.Πλαίσιο της πρότασης

2.1.Η συμφωνία ΕΟΧ

Η συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (στο εξής: συμφωνία ΕΟΧ) εξασφαλίζει ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς για τους πολίτες και τους οικονομικούς φορείς στον ΕΟΧ. Προβλέπει την ενσωμάτωση της νομοθεσίας της ΕΕ που καλύπτει τις τέσσερις ελευθερίες και στα 30 κράτη μέλη του ΕΟΧ, τα οποία αποτελούνται από τα κράτη μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν. Επιπλέον, η συμφωνία ΕΟΧ καλύπτει τη συνεργασία σε άλλους σημαντικούς τομείς όπως οι τομείς της έρευνας και της ανάπτυξης, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής πολιτικής, του περιβάλλοντος, της προστασίας του καταναλωτή, του τουρισμού και του πολιτισμού, οι οποίοι, συλλογικά, είναι γνωστοί ως «συνοδευτικές και οριζόντιες» πολιτικές. Η συμφωνία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1994. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με όλα τα κράτη μέλη της, είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας.

2.2.Η Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Η Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ είναι αρμόδια για τη διαχείριση της συμφωνίας ΕΟΧ. Αποτελεί φόρουμ για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη λειτουργία της συμφωνίας ΕΟΧ. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με συναίνεση και είναι δεσμευτικές για τα μέρη. Η Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει την ευθύνη, από την πλευρά της ΕΕ, για τον συντονισμό των θεμάτων του ΕΟΧ. 

2.3.Η προς έκδοση πράξη της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ

Η Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ αναμένεται να εκδώσει την απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ (στο εξής: προς έκδοση πράξη) για την τροποποίηση του παραρτήματος I (Κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά θέματα) της συμφωνίας ΕΟΧ.

Σκοπός της προς έκδοση πράξης είναι η ενσωμάτωση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/300 της Επιτροπής για τη θέσπιση γενικού σχεδίου διαχείρισης κρίσεων στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών 1 στη συμφωνία ΕΟΧ.

Η προς έκδοση πράξη θα καταστεί δεσμευτική για τα μέρη σύμφωνα με τα άρθρα 103 και 104 της συμφωνίας ΕΟΧ.

3.Θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης

Η Επιτροπή υποβάλλει το σχέδιο απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ προκειμένου να εγκριθεί από το Συμβούλιο ως θέση της Ένωσης. Η θέση, μόλις εγκριθεί, θα πρέπει να παρουσιαστεί στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ το συντομότερο δυνατόν.

Η συνημμένη απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ θεσπίζει δικαιώματα συμμετοχής των κρατών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ στις εργασίες ενός διοικητικού οργάνου της Ένωσης, τα οποία υπερβαίνουν ό,τι μπορεί να θεωρηθεί ως απλή τεχνική προσαρμογή κατά την έννοια του κανονισμού αριθ. 2894/94 του Συμβουλίου. Ως εκ τούτου, η θέση της Ένωσης καθορίζεται από το Συμβούλιο.

4.Νομική βάση

4.1.Διαδικαστική νομική βάση

4.1.1.Αρχές

Το άρθρο 218 παράγραφος 9 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) προβλέπει την έκδοση αποφάσεων για τον καθορισμό «των θέσεων που θα πρέπει να ληφθούν, εξ ονόματος της Ένωσης, σε όργανο που συνιστάται από δεδομένη συμφωνία, όταν το εν λόγω όργανο καλείται να θεσπίσει πράξεις που παράγουν έννομα αποτελέσματα, με εξαίρεση τις πράξεις που συμπληρώνουν ή τροποποιούν το θεσμικό πλαίσιο της συμφωνίας».

Η έννοια των «πράξεων που παράγουν έννομα αποτελέσματα» περιλαμβάνει πράξεις που παράγουν έννομα αποτελέσματα δυνάμει των κανόνων του διεθνούς δικαίου που διέπουν το εκάστοτε όργανο. Περιλαμβάνει επίσης κείμενα που δεν έχουν μεν δεσμευτική ισχύ βάσει του διεθνούς δικαίου, αλλά «επηρεάζουν με καθοριστικό τρόπο το περιεχόμενο των ρυθμίσεων που θεσπίζει ο νομοθέτης της Ένωσης» 2 .

4.1.2.Εφαρμογή στην προκειμένη περίπτωση

Η Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ είναι όργανο που έχει συσταθεί με συμφωνία και συγκεκριμένα τη συμφωνία ΕΟΧ. Η πράξη την οποία καλείται να εγκρίνει η Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ είναι πράξη που παράγει έννομα αποτελέσματα. Η προς έκδοση πράξη θα είναι δεσμευτική βάσει του διεθνούς δικαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 103 και 104 της συμφωνίας ΕΟΧ.

Η προς έκδοση πράξη δεν συμπληρώνει ούτε τροποποιεί το θεσμικό πλαίσιο της συμφωνίας. Συνεπώς, η διαδικαστική νομική βάση για την προτεινόμενη απόφαση είναι το άρθρο 218 παράγραφος 9 της ΣΛΕΕ σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2894/94 του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

4.2.Ουσιαστική νομική βάση

4.2.1.Αρχές

Η ουσιαστική νομική βάση για την έκδοση απόφασης βάσει του άρθρου 218 παράγραφος 9 της ΣΛΕΕ, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2894/94 του Συμβουλίου, εξαρτάται πρωτίστως από την ουσιαστική νομική βάση της νομικής πράξης της ΕΕ που πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία ΕΟΧ.

Εάν η προς έκδοση πράξη επιδιώκει διττό σκοπό ή έχει δύο συνιστώσες και εάν ένας από τους σκοπούς ή μία από τις συνιστώσες μπορεί να χαρακτηριστεί κύριος/-α, ενώ ο/η άλλος/-η έχει απλώς παρεπόμενο χαρακτήρα, η απόφαση δυνάμει του άρθρου 218 παράγραφος 9 της ΣΛΕΕ πρέπει να στηρίζεται σε μία και μόνο ουσιαστική νομική βάση, ήτοι εκείνη που επιβάλλει ο κύριος ή πρωτεύων σκοπός ή συνιστώσα.

4.2.2.Εφαρμογή στην προκειμένη περίπτωση

Ο κύριος σκοπός και το περιεχόμενο της προβλεπόμενης πράξης αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων. Ως εκ τούτου, η ουσιαστική νομική βάση για την προτεινόμενη απόφαση είναι το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.3.Συμπέρασμα

Η νομική βάση της προτεινόμενης απόφασης θα πρέπει να είναι το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 9 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 1 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2894/94 του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

5.Δημοσίευση της προς έκδοση πράξης

Επειδή οι πράξεις της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ θα τροποποιήσουν το παράρτημα I (Κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά θέματα) της συμφωνίας ΕΟΧ, είναι σκόπιμο να δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την έκδοσή τους.

2022/0113 (NLE)

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ όσον αφορά την τροποποίηση του παραρτήματος I (Κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά θέματα) της συμφωνίας ΕΟΧ

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114 σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 9,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2894/94 του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 1994, σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 3 , και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)Η συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 4 (στο εξής: συμφωνία ΕΟΧ) άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1994.

(2)Δυνάμει του άρθρου 98 της συμφωνίας ΕΟΧ, η Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ δύναται να αποφασίσει να τροποποιήσει, μεταξύ άλλων, το παράρτημα I της συμφωνίας ΕΟΧ, που περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά θέματα.

(3)Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/300 της Επιτροπής, της 19ης Φεβρουαρίου 2019 5 , πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία ΕΟΧ.

(4)Το παράρτημα Ι (Κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά θέματα) της συμφωνίας ΕΟΧ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)Η θέση της Ένωσης στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ θα πρέπει, κατά συνέπεια, να βασιστεί στο σχέδιο απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ένωσης, στο πλαίσιο της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ, για την προτεινόμενη τροποποίηση του παραρτήματος I (Κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά θέματα) της συμφωνίας ΕΟΧ βασίζεται στο σχέδιο απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες,

   Για το Συμβούλιο

   Ο/Η Πρόεδρος

(1)    Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/300 της Επιτροπής, της 19ης Φεβρουαρίου 2019, για τη θέσπιση γενικού σχεδίου διαχείρισης κρίσεων στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών (ΕΕ L 50 της 21.2.2019, σ. 55).
(2)    Απόφαση του Δικαστηρίου της 7ης Οκτωβρίου 2014, Γερμανία κατά Συμβουλίου, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, σκέψεις 61 έως 64.
(3)    ΕΕ L 305 της 30.11.1994, σ. 6.
(4)    ΕΕ L 1 της 3.1.1994, σ. 3.
(5)    Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/300 της Επιτροπής, της 19ης Φεβρουαρίου 2019, για τη θέσπιση γενικού σχεδίου διαχείρισης κρίσεων στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών (ΕΕ L 50 της 21.2.2019, σ. 55).

Βρυξέλλες, 20.4.2022

COM(2022) 169 final

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

της

Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ όσον αφορά την τροποποίηση του παραρτήματος I (Κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά θέματα) της συμφωνίας ΕΟΧ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜEΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ

Αριθ. […]

της […]

για την τροποποίηση του παραρτήματος I (Κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά θέματα) της συμφωνίας ΕΟΧ

Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (στο εξής: συμφωνία ΕΟΧ), και ιδίως το άρθρο 98,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/300 της Επιτροπής, της 19ης Φεβρουαρίου 2019, για τη θέσπιση γενικού σχεδίου διαχείρισης κρίσεων στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών 1 πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία ΕΟΧ.

(2)Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/300 καταργεί την απόφαση 2004/478/ΕΚ της Επιτροπής, η οποία έχει ενσωματωθεί στη συμφωνία ΕΟΧ και πρέπει, συνεπώς, να διαγραφεί από τη συμφωνία ΕΟΧ.

(3)Η παρούσα απόφαση αφορά νομοθεσία σχετικά με κτηνιατρικά θέματα και ζωοτροφές. Η νομοθεσία σχετικά με κτηνιατρικά θέματα και ζωοτροφές δεν εφαρμόζεται στο Λιχτενστάιν στον βαθμό που η εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με το εμπόριο γεωργικών προϊόντων επεκτείνεται στο Λιχτενστάιν, όπως διευκρινίζεται στις τομεακές προσαρμογές του παραρτήματος I της συμφωνίας ΕΟΧ. Ως εκ τούτου, η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται στο Λιχτενστάιν.

(4)Επομένως, το παράρτημα I της συμφωνίας ΕΟΧ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I της συμφωνίας ΕΟΧ τροποποιείται ως εξής:

1.Μετά το σημείο 59 (Εκτελεστική απόφαση 2013/503/ΕΕ της Επιτροπής) του μέρους 7.2 του κεφαλαίου Ι, παρεμβάλλεται το ακόλουθο κείμενο:

«60.32019 D 0300: Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/300 της Επιτροπής, της 19ης Φεβρουαρίου 2019, για τη θέσπιση γενικού σχεδίου διαχείρισης κρίσεων στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών (ΕΕ L 50 της 21.2.2019, σ. 55).

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, οι διατάξεις της απόφασης προσαρμόζονται ως εξής:

Όταν η Επιτροπή εντοπίζει μια κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 η οποία αφορά άμεσα ένα κράτος ΕΖΕΣ και συγκροτεί μονάδα κρίσης σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, ο/οι συντονιστής/-ές κρίσης που ορίζει το άμεσα εμπλεκόμενο κράτος ΕΖΕΣ και ο συντονιστής κρίσης που ορίζει η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ μετέχουν στις εργασίες της μονάδας κρίσης.»

2.Μετά το σημείο 47α [Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 16/2011 της Επιτροπής] του κεφαλαίου ΙΙ παρεμβάλλεται το ακόλουθο κείμενο:

«47β. 32019 D 0300: Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/300 της Επιτροπής, της 19ης Φεβρουαρίου 2019, για τη θέσπιση γενικού σχεδίου διαχείρισης κρίσεων στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών (ΕΕ L 50 της 21.2.2019, σ. 55).

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, οι διατάξεις της απόφασης προσαρμόζονται ως εξής:

Όταν η Επιτροπή εντοπίζει μια κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 η οποία αφορά άμεσα ένα κράτος ΕΖΕΣ και συγκροτεί μονάδα κρίσης σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, ο/οι συντονιστής/-ές κρίσης που ορίζει το άμεσα εμπλεκόμενο κράτος ΕΖΕΣ και ο συντονιστής κρίσης που ορίζει η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ μετέχουν στις εργασίες της μονάδας κρίσης.»

3.Το κείμενο του σημείου 31 (Απόφαση 2004/478/ΕΚ της Επιτροπής) του μέρους 7.2 του κεφαλαίου I και του σημείου 43 (Απόφαση 2004/478/ΕΚ της Επιτροπής) του κεφαλαίου II διαγράφεται.

Άρθρο 2

Το κείμενο της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/300 στην ισλανδική και τη νορβηγική γλώσσα, το οποίο δημοσιεύεται στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυθεντικό.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις […], υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 της συμφωνίας ΕΟΧ 2 .

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα για τον ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα για τον ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, […].

   Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

   Ο/Η Πρόεδρος

   […]

   Οι Γραμματείς

   της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ

   […]

(1)    ΕΕ L 50 της 21.2.2019, σ. 55.
(2)    [Δεν έχουν αναφερθεί συνταγματικές απαιτήσεις.] [Έχουν αναφερθεί συνταγματικές απαιτήσεις.]