Στρασβούργο, 5.4.2022

COM(2022) 150 final

2022/0099(COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

{SEC(2022) 156 final} - {SWD(2022) 95 final} - {SWD(2022) 96 final} - {SWD(2022) 97 final}


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία εγκαινίασε μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική για την ΕΕ, η οποία αποσκοπεί στη μετατροπή της ΕΕ σε μια δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία με μια οικονομία σύγχρονη, ανταγωνιστική και αποδοτική ως προς τη χρήση πόρων. Eπανεκφράζει τη φιλοδοξία της Επιτροπής να αυξήσει τους κλιματικούς της στόχους και να καταστήσει την Ευρώπη την πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο έως το 2050. Αποβλέπει, επίσης, στην προστασία της υγείας και της ευημερίας των πολιτών από περιβαλλοντικούς κινδύνους και επιπτώσεις. Ανταποκρινόμενη στην επείγουσα ανάγκη για δράση για το κλίμα, η ΕΕ αύξησε τη φιλοδοξία της για το κλίμα μέσω του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1119 (ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα) 1 , ο οποίος εκδόθηκε το 2021. Το νομοθέτημα για το κλίμα θεσπίζει δεσμευτικό στόχο για μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030 σε σύγκριση με το 1990 και για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ το αργότερο έως το 2050. Η ΕΕ έχει επίσης ενισχύσει την αρχική εθνικά καθορισμένη συνεισφορά της στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, από μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40 % έως το 2030 σε μειώσεις των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 %. Για την επίτευξη των στόχων αυτών και τη συγκράτηση της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη σε κάτω από 1,5 °C απαιτείται ενίσχυση όλων των πράξεων που σχετίζονται με την απαλλαγή της οικονομίας της ΕΕ από τις ανθρακούχες εκπομπές· ο κανονισμός για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου αποτελεί βασική πράξη όσον αφορά τις εκπομπές φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου.

Τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου είναι ανθρωπογενείς χημικές ουσίες που είναι πολύ ισχυρά αέρια του θερμοκηπίου, συχνά πολλές χιλιάδες φορές ισχυρότερα από το διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Μαζί με το διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο και το υποξείδιο του αζώτου, ανήκουν στην ομάδα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που καλύπτονται από τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Σήμερα, οι εκπομπές φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου ανέρχονται στο 2,5 % των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ, αλλά διπλασιάστηκαν από το 1990 έως το 2014 σε αντίθεση με άλλες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, οι οποίες μειώθηκαν. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στο παρελθόν τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου αντικατέστησαν ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος σε περιοχές όπου απαγορεύτηκε η χρήση τους στην ΕΕ για την προστασία της στιβάδας του στρατοσφαιρικού όζοντος, όπως απαιτεί το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ του 1987 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (στο εξής: πρωτόκολλο).

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2014 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου 2 (στο εξής: κανονισμός για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου) εκδόθηκε με σκοπό να αντιστραφεί η αύξηση των εκπομπών φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου. Οι υδροφθοράνθρακες (HFC) είναι η σημαντικότερη ομάδα φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου όσον αφορά τις εκπομπές που σχετίζονται με το κλίμα και η κύρια καινοτομία του κανονισμού για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ήταν η θέσπιση «σταδιακής κατάργησης των HFC στην ΕΕ», δηλαδή ενός συστήματος ποσοστώσεων για την εφαρμογή ενός χρονοδιαγράμματος σταδιακής μείωσης της ποσότητας HFC που οι εισαγωγείς και οι παραγωγοί μπορούν να διαθέτουν στην αγορά κάθε χρόνο.

Η πολιτική της ΕΕ για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της πρόσφατης ειδικής έκθεσης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) 3 . Οι οδοί για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1,5 °C απαιτούν μειώσεις των εκπομπών φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου έως και 90 % έως το 2050 σε παγκόσμιο επίπεδο σε σύγκριση με το 2015.

Προκειμένου να αντιστραφούν οι αυξανόμενες εκπομπές HFC και ο αντίκτυπός τους στο κλίμα, και παρά το γεγονός ότι οι HFC δεν καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, τα συμβαλλόμενα μέρη του πρωτοκόλλου αποφάσισαν το 2016 με την τροποποίηση του Κιγκάλι να εφαρμόσουν μια παγκόσμια σταδιακή κατάργηση των HFC, η οποία θα μειώσει την παραγωγή και την κατανάλωση HFC κατά περισσότερο από 80 % τα επόμενα 30 έτη σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι κάθε συμβαλλόμενο μέρος πρέπει να τηρεί ένα χρονοδιάγραμμα μείωσης της κατανάλωσης και της παραγωγής HFC, καθώς και να χορηγεί άδειες εισαγωγής/εξαγωγής και να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με τους HFC. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι, από μόνη της, η τροποποίηση του Κιγκάλι θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση επιπλέον αύξησης της θερμοκρασίας έως και 0,4 °C μέχρι το τέλος του αιώνα.

Όπως συμπεραίνεται στην αξιολόγηση που εκπόνησε η Επιτροπή 4 , ο κανονισμός για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου οδήγησε σε αντιστροφή της κατάστασης και ετήσια μείωση των εκπομπών φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, με αφετηρία το 2015. Επιπλέον, η προσφορά HFC στην αγορά της ΕΕ μειώθηκε κατά 37 % σε μετρικούς τόνους και κατά 47 % σε τόνους ισοδυνάμου CO2 από το 2015 έως το 2019. Υπήρξε σαφής στροφή προς τη χρήση εναλλακτικών λύσεων με χαμηλότερο δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (στο εξής: GWP), συμπεριλαμβανομένων φυσικών εναλλακτικών λύσεων (π.χ. CO2, αμμωνία, υδρογονάνθρακες, νερό) σε πολλούς τύπους εξοπλισμού που παραδοσιακά χρησιμοποιούσαν φθοριούχα αέρια. Ωστόσο, η προβλεπόμενη μείωση των εκπομπών έως το 2030 δεν θα επιτευχθεί πλήρως και υπάρχει αναξιοποίητο δυναμικό εξοικονόμησης περισσότερων εκπομπών. Επιπλέον, παρότι ο κανονισμός για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου εκδόθηκε πριν από την τροποποίηση του Κιγκάλι και ήταν καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη αυτής της παγκόσμιας συμφωνίας, ο κανονισμός δεν μπορεί να διασφαλίσει πλήρως τη συμμόρφωση με όλες τις υποχρεώσεις (ιδίως μετά το 2030).

Τέλος, η πολυετής πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή του κανονισμού, καθώς και οι παρατηρήσεις που ελήφθησαν από τα ενδιαφερόμενα μέρη, επιβεβαιώνουν την ανάγκη να αντιμετωπιστούν ορισμένες προκλήσεις για το σύστημα ποσοστώσεων. Οι προκλήσεις αυτές ποικίλλουν, από παράνομες δραστηριότητες, μεταξύ άλλων λαθρεμπόριο και ανέντιμοι έμποροι με καθαρά κερδοσκοπικά κίνητρα, έως την έλλειψη ειδικευμένων τεχνικών. Πρέπει επίσης να καλυφθούν ορισμένα κενά στην παρακολούθηση, να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων υποβολής στοιχείων και επαλήθευσης και να αποσαφηνιστούν περαιτέρω αρκετοί υφιστάμενοι κανόνες, καθώς τα περισσότερα ενδιαφερόμενα μέρη από τη βιομηχανία, οι ΜΚΟ και οι αρχές έχουν τονίσει ότι αυτό αποτελεί σημαντικό στόχο της επανεξέτασης. Ως εκ τούτου, ήταν σαφές ότι τα κύρια στοιχεία του κανονισμού θα έπρεπε να διατηρηθούν, αλλά υπήρχε ανάγκη τελειοποίησης και προσθήκης διαφόρων διατάξεων.

Οι γενικοί στόχοι των πολιτικών της ΕΕ για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου είναι οι εξής:

(1)Πρόληψη πρόσθετων εκπομπών φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, ώστε να υπάρχει συμβολή στην επίτευξη των κλιματικών στόχων της ΕΕ

(2)Διασφάλιση της συμμόρφωσης με το πρωτόκολλο όσον αφορά τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με τους υδροφθοράνθρακες (HFC).

Η πρόληψη των εκπομπών μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: με την εξαρχής αποφυγή της χρήσης φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου (δηλαδή μείωση της ζήτησης φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου) και με τη διασφάλιση της λήψης μέτρων για την πρόληψη εκπομπών ή διαρροών κατά την παραγωγή, τη χρήση και τη διάθεση των αερίων («συγκράτηση»). Ως εκ τούτου, η πολιτική για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου έχει τους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

·αποθάρρυνση της χρήσης φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου με υψηλό δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη και ενθάρρυνση της χρήσης εναλλακτικών ουσιών ή τεχνολογιών όταν οδηγούν σε χαμηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια, η λειτουργικότητα και η ενεργειακή απόδοση·

·πρόληψη των διαρροών από εξοπλισμό και κατάλληλη επεξεργασία των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου σε εφαρμογές στο τέλος του κύκλου ζωής τους·

·ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, τόνωση της καινοτομίας και ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών μέσω της βελτίωσης των ευκαιριών της αγοράς για εναλλακτικές τεχνολογίες και αέρια με χαμηλό GWP.

Βάσει των συμπερασμάτων αξιολόγησης του κανονισμού, η Επιτροπή έχει τους ακόλουθους στόχους για την επανεξέταση:

(1)Επίτευξη πρόσθετων μειώσεων των εκπομπών φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου οι οποίες θα συμβάλουν στην επίτευξη μείωσης των εκπομπών κατά 55 % έως το 2030 και ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα έως το 2050.

(2)Πλήρης εναρμόνιση με το πρωτόκολλο.

(3)Διευκόλυνση της ενισχυμένης εφαρμογής και επιβολής όσον αφορά ζητήματα παράνομου εμπορίου, τη λειτουργία του συστήματος ποσοστώσεων και τις ανάγκες κατάρτισης σχετικά με εναλλακτικές λύσεις αντί των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου.

(4)Βελτίωση της παρακολούθησης και της υποβολής στοιχείων για την κάλυψη των υφιστάμενων κενών και τη βελτίωση της διαδικασίας και της ποιότητας των δεδομένων όσον αφορά τη συμμόρφωση.

(5)Βελτίωση της σαφήνειας και της εσωτερικής συνοχής για τη στήριξη της καλύτερης εφαρμογής και κατανόησης των κανόνων.

Η πρωτοβουλία συμβάλλει στην υλοποίηση της Ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που περιέχονται στην εν λόγω ατζέντα, κυρίως στην «καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής».

Συνέπεια με τις ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής

Για να επιτευχθούν οι νομικά δεσμευτικοί στόχοι για το κλίμα που περιλαμβάνονται στο ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα, η Επιτροπή πρότεινε την ενίσχυση των στόχων μείωσης των εκπομπών των κρατών μελών για την περίοδο 2021 έως 2030 στο πλαίσιο τροποποίησης του λεγόμενου κανονισμού για τον επιμερισμό των προσπαθειών. Ο κανονισμός για τον επιμερισμό των προσπαθειών καλύπτει τις εκπομπές από τομείς που δεν καλύπτονται από το υφιστάμενο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ 5 και οι εκπομπές φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 5 % των εκπομπών που καλύπτονται από τον εν λόγω κανονισμό. Οι επιμέρους στόχοι των κρατών μελών αφορούν αυτή τη συνολική δέσμη αερίων του θερμοκηπίου. Κατά συνέπεια, η ΕΕ ή τα κράτη μέλη δεν έχουν δεσμευτικούς στόχους ειδικά για τις εκπομπές φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου. Ωστόσο, είναι σημαντικό οι εκπομπές φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου να μειωθούν κυρίως μέσω του κανονισμού για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, διότι η δράση αυτή έχει αποδειχθεί αποτελεσματική καθώς και οικονομικά αποδοτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η δράση αυτή θα συμπληρώσει πρόσθετα μέτρα για τη μείωση των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία είναι καλύτερο να ληφθούν σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, για παράδειγμα πρόσθετα μέτρα πολιτικής για τα απόβλητα, αυστηρότερη εποπτεία των τομέων ή οικονομικά κίνητρα για εναλλακτικές λύσεις. Από κοινού, τα μέτρα που λαμβάνονται σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο σχετικά με όλα τα είδη εκπομπών πρέπει να διασφαλίζουν ότι κάθε κράτος μέλος μπορεί να επιτύχει με αποτελεσματικό τρόπο τους εθνικούς του στόχους για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, όπως ορίζονται στον κανονισμό για τον επιμερισμό των προσπαθειών.

Ο κανονισμός για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου καλύπτει όλους τους τομείς τους οποίους αφορούν οι εκπομπές φθοριούχων αερίων, αλλά συμπληρώνεται με την οδηγία 2006/40/ΕΚ 6 για τον κλιματισμό των μηχανοκίνητων οχημάτων, η οποία απαγορεύει ρητά τη χρήση ψυκτικών μέσων με GWP υψηλότερο από 150 σε καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα από το 2017. Πριν από την απαγόρευση αυτή, το χρησιμοποιούμενο ψυκτικό μέσο ήταν HFC με GWP 1430.

Συνέπεια με άλλες πολιτικές της Ένωσης

Ο προτεινόμενος κανονισμός (καθώς και ο ισχύων κανονισμός για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου) παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος 7 (κανονισμός για τις ODS), ο οποίος αναθεωρείται παράλληλα. Οι δύο αυτοί κανονισμοί πρέπει να διασφαλίζουν από κοινού ότι η Ένωση συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της όσον αφορά τους HFC και τις ODS βάσει του πρωτοκόλλου. Μολονότι οι δύο επανεξετάσεις δεν έχουν άμεσο αντίκτυπο η μία στην άλλη, επηρεάζουν παρόμοια ενδιαφερόμενα μέρη και τομείς, καθώς και παρόμοιες δραστηριότητες (εμπόριο, χρήση εξοπλισμού κ.λπ.) και χρησιμοποιούν παρόμοια μέτρα ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου ενός συστήματος χορήγησης εμπορικών αδειών, όπως απαιτεί το πρωτόκολλο. Ως εκ τούτου, τόσο η βιομηχανία όσο και οι αρχές ζήτησαν να ευθυγραμμιστούν στενά οι σχετικοί κανόνες τους (π.χ. όσον αφορά τους τελωνειακούς ελέγχους, τους κανόνες για τις διαρροές, τους ορισμούς κ.λπ.).

Η συμβολή του αναθεωρημένου κανονισμού για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου στην επίτευξη των στόχων για τα αέρια του θερμοκηπίου σε επίπεδο κρατών μελών στο πλαίσιο του κανονισμού για τον επιμερισμό των προσπαθειών συμπληρώνεται με την αναθεώρηση της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές (ΟΒΕ: οδηγία 2010/75/ΕΕ), η οποία θα καλύψει δραστηριότητες που ευθύνονται για περίπου το 15 % των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ που δεν καλύπτονται από το ΣΕΔΕ. Η ΟΒΕ επικεντρώνεται κυρίως στις εκπομπές ρύπων και στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από βιομηχανικές πηγές που δεν καλύπτονται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ 8 . Αντιθέτως, οι κανονισμοί για τις ODS και τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου επικεντρώνονται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, στη διάθεση στην αγορά και στη χρήση ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, προκειμένου να αποφευχθούν οι εκπομπές αυτών των χημικών ουσιών που αποτελούν πολύ ισχυρά αέρια του θερμοκηπίου. Η ΟΒΕ προσφέρει τη δυνατότητα να λαμβάνονται συστηματικά υπόψη οι εκπομπές φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου ως βασική περιβαλλοντική παράμετρος στην κατάρτιση εγγράφων αναφοράς για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές που απευθύνονται στους βιομηχανικούς τομείς. Τα εν λόγω έγγραφα αποτελούν τη βάση για τον καθορισμό οριακών τιμών εκπομπών για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις με σκοπό τον περιορισμό των οικείων εκπομπών φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και ODS. Επιπλέον, ο κανονισμός για το ευρωπαϊκό μητρώο έκλυσης και μεταφοράς ρύπων (ΜΕΜΡ) [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 166/2006] θα εκσυγχρονιστεί ώστε να βελτιωθεί η υποβολή στοιχείων και η δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις εκπομπές τόσο ρύπων όσο και αερίων του θερμοκηπίου, και προβλέπεται στο μέλλον να δίνει τη δυνατότητα για μεγαλύτερη ανάλυση των δεδομένων που αφορούν τις εκπομπές φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και ODS από τις εν λόγω εγκαταστάσεις.

Υπάρχουν επίσης στενές συνέργειες με ενεργειακές πολιτικές, ιδίως με την οδηγία 2009/125/ΕΚ για τον οικολογικό σχεδιασμό 9 , δεδομένης της σημασίας των έμμεσων εκπομπών από τη χρήση ενέργειας από εξοπλισμό φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου. Η πρόταση ακολουθεί την αρχή της «προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση» λαμβάνοντας υπόψη μόνο εναλλακτικές λύσεις που είναι τουλάχιστον εξίσου ενεργειακά αποδοτικές με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί παραδοσιακά φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. Ιδιαίτερη προσοχή έχει επίσης δοθεί στο γεγονός ότι για την απαλλαγή του ενεργειακού συστήματος από τις ανθρακούχες εκπομπές θα απαιτηθούν υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης για τις αντλίες θερμότητας που διατίθενται επί του παρόντος στην αγορά της Ένωσης με φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. Αυτό οφείλεται ιδίως στις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις που απαιτούν μεγαλύτερη ανάπτυξη των αντλιών θερμότητας για τη μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση RePowerEU 10 . Προκειμένου να επιτευχθεί κλιματική ουδετερότητα, είναι σημαντικό να θεσπιστούν πολιτικές που αυξάνουν όσο το δυνατόν περισσότερο την ενεργειακή απόδοση και περιορίζουν τις άμεσες εκπομπές φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι κάθε εξοπλισμός αντλιών θερμότητας με φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που τίθεται σε λειτουργία σήμερα θα οδηγήσει σε άμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για πολλά χρόνια στο μέλλον λόγω διαρροών, απαραίτητων επισκευών με περισσότερα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και πιθανές εκπομπές όταν ο εξοπλισμός εισέλθει στη ροή αποβλήτων. Όπου είναι δυνατόν, αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο περιλαμβάνονται απαγορεύσεις συγκεκριμένων προϊόντων. Συνολικά, εκτιμάται ότι η προτεινόμενη επανεξέταση του συστήματος ποσοστώσεων, σύμφωνα με την προτιμώμενη επιλογή της εκτίμησης επιπτώσεων, διαθέτει επαρκές περιθώριο ασφαλείας ώστε να καταστεί δυνατή η εν λόγω ανάπτυξη στην εγκατάσταση αντλιών θερμότητας.

Όσον αφορά τις διατάξεις για τις εισαγωγές και την υποβολή στοιχείων, υπάρχουν συνέργειες με τη νομοθεσία REACH 11 , καθώς οι εισαγωγείς φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου επηρεάζονται και από τα δύο. Τα αναλυτικότερα δεδομένα που συλλέγονται και οι αυστηρές απαιτήσεις εισαγωγής που σχετίζονται με το σύστημα ποσοστώσεων του κανονισμού για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της επισκόπησης και της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις καταχώρισης του κανονισμού REACH, όπως επισημαίνεται από τη χημική βιομηχανία.

Η αναθεωρημένη πρόταση ενισχύει σημαντικά τις συνδέσεις με τα τελωνεία, την εποπτεία της αγοράς, το περιβαλλοντικό έγκλημα και την καταγγελία δυσλειτουργιών, διευκρινίζοντας τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων και των αρμόδιων αρχών για τη μείωση των παράνομων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του λαθρεμπορίου, και τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής ακεραιότητας του κανονισμού.

Επιπλέον, υπάρχει άμεση σύνδεση με την πολιτική για τα απόβλητα, δεδομένου ότι το τέλος του κύκλου ζωής είναι μια κρίσιμη φάση κατά την οποία προκύπτουν πολλές εκπομπές σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις υφιστάμενες υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις ανάκτησης που προβλέπονται στον κανονισμό για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου συμπληρώνονται με παραπομπές στη σχετική νομοθεσία για τα απόβλητα (π.χ. οδηγία ΑΗΗΕ 12 και κανονισμός για τις μεταφορές αποβλήτων 13 ). Τα ενισχυμένα προγράμματα ευθύνης των παραγωγών, όπως προωθούνται από τον κανονισμό για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, θα μπορούσαν να συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση των τρεχουσών πρακτικών και στη μείωση των εκπομπών στο τέλος του κύκλου ζωής. Αυτό αποτελεί ευκαιρία υπό το πρίσμα της εν εξελίξει αναθεώρησης της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα.

Τέλος, η συνεχής και έγκαιρη επικαιροποίηση των προτύπων ασφαλείας, καθώς και των κωδίκων και της νομοθεσίας σε όλα τα επίπεδα, σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να υπάρχει ανάλογη πορεία με την ταχεία ανάπτυξη των τεχνολογιών και να διασφαλιστεί ότι η χρήση φιλικών προς το κλίμα ψυκτικών μέσων μπορεί να μεγιστοποιηθεί χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια.

2.ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Νομική βάση

Η παρούσα πρόταση βασίζεται στο άρθρο 192 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον στόχο της διατήρησης, της προστασίας και της βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος· της προστασίας της υγείας του ανθρώπου· και της προώθησης μέτρων σε διεθνές επίπεδο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.    

Επικουρικότητα

Η πρόταση συμπληρώνει τη νομοθεσία της ΕΕ που υφίσταται σε επίπεδο ΕΕ από το 2006 και συμμορφώνεται σαφώς με την αρχή της επικουρικότητας για τους ακόλουθους λόγους:

Πρώτον, η προστασία του κλιματικού συστήματος αποτελεί διασυνοριακό ζήτημα και η κλίμακα του προβλήματος απαιτεί την ανάληψη δράσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεύτερον, τα αποτελεσματικότερα μέτρα είναι η απαγόρευση ή ο περιορισμός της χρήσης ή της διάθεσης στην αγορά φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου ή προϊόντων και εξοπλισμού φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου. Για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, είναι πολύ προτιμότερο να ληφθούν τα μέτρα αυτά σε επίπεδο ΕΕ. Τρίτον, το πρωτόκολλο θεωρεί την ΕΕ ως οργανισμό περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης (ΟΠΟΟ) και, ως εκ τούτου, η ΕΕ πρέπει να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του πρωτοκόλλου σε επίπεδο Ένωσης (π.χ. υποβολή εκθέσεων, σύστημα αδειοδότησης, σταδιακή μείωση της κατανάλωσης). Αυτό απαιτεί σχετική νομοθεσία στο ίδιο επίπεδο· θα ήταν πολύ δύσκολο, αν όχι ανέφικτο, να επιτευχθεί συμμόρφωση μέσω 27 διαφορετικών εθνικών συστημάτων. Η μόνη εξαίρεση από τη ρήτρα ΟΠΟΟ είναι το χρονοδιάγραμμα του πρωτοκόλλου για τη σταδιακή μείωση της παραγωγής HFC, το οποίο απαιτεί συμμόρφωση σε επίπεδο κρατών μελών 14 . Ωστόσο, ορισμένα κράτη μέλη έχουν ζητήσει τη ρύθμιση της παραγωγής και σε επίπεδο ΕΕ, καθώς αυτό θα αύξανε την ευελιξία για τις ενδιαφερόμενες εταιρείες.

Αναλογικότητα

Η πρόταση είναι σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας. Η πρόταση διασφαλίζει ότι οι εκπομπές φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου θα μειωθούν περαιτέρω και ότι η ΕΕ εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τις διεθνείς υποχρεώσεις της βάσει του πρωτοκόλλου για σταδιακή μείωση της παραγωγής και της κατανάλωσης υδροφθορανθράκων. Τα προτεινόμενα μέτρα βασίζονται σε διεξοδική αξιολόγηση της οικονομικής αποδοτικότητάς τους, η οποία δείχνει ότι το οριακό κόστος μείωσης των εκπομπών για οποιονδήποτε τομέα κυμαίνεται εντός του εύρους που αναμένεται να αντιμετωπίσουν άλλοι τομείς της οικονομίας προκειμένου να διασφαλιστεί η αναγκαία μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Επιπλέον, μακροπρόθεσμα, τα μέτρα μετριασμού θα οδηγήσουν σε συνολική εξοικονόμηση κόστους. Ορισμένα μέτρα θα αυξήσουν ελαφρώς τον διοικητικό φόρτο για τη βιομηχανία, αλλά ορισμένα από αυτά είναι ουσιώδη για τη συμμόρφωση με το πρωτόκολλο, ενώ άλλα είναι απαραίτητα για τη διευκόλυνση της κατάλληλης επιβολής των κανόνων, καθώς και για την παρακολούθηση των μελλοντικών απειλών. Κανένα από τα τελευταία μέτρα δεν συνεπάγεται υψηλό κόστος. Δεν προτείνονται λεπτομερείς διατάξεις σε τομείς στους οποίους οι στόχοι θα μπορούσαν να επιτευχθούν καλύτερα με δράση σε άλλους τομείς πολιτικής, για παράδειγμα η νομοθεσία για τα απόβλητα. Το επίπεδο των οφελών που επιτυγχάνεται με τα μέτρα αυτά δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί τόσο αποδοτικά από πλευράς κόστους για τη βιομηχανία και τα κράτη μέλη με τη θέσπιση 27 διαφορετικών πρόσθετων πολιτικών για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου στα κράτη μέλη.

Επιλογή της νομικής πράξης

Η νομική πράξη που επιλέχθηκε είναι κανονισμός διότι η πρόταση αποσκοπεί στην αντικατάσταση και τη βελτίωση του κανονισμού για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, διατηρώντας παράλληλα τη γενική δομή του όσον αφορά τα μέτρα ελέγχου. Ο κανονισμός για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου έχει αποδειχθεί αποτελεσματικός. Δεδομένου ότι η πρόταση περιλαμβάνει διάφορες τροποποιήσεις, καθώς και προσαρμογές στη δομή του κανονισμού για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, ο εν λόγω κανονισμός θα πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από νέο κανονισμό ώστε να εξασφαλιστεί νομική σαφήνεια. Τυχόν σημαντικές αλλαγές (π.χ. κατάργηση ή μετατροπή σε οδηγία) θα επιβάρυναν αδικαιολόγητα τα κράτη μέλη και θα δημιουργούσαν πρόσθετη αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα.

3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Εκ των υστέρων αξιολόγηση

Η Επιτροπή διενήργησε αξιολόγηση του κανονισμού για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις για τη βελτίωση της νομοθεσίας και ανταποκρίθηκε στο άρθρο 21 παράγραφος 2 του κανονισμού για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, το οποίο απαιτεί από την Επιτροπή να δημοσιεύσει γενική έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της εφαρμογής του κανονισμού το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Η αξιολόγηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο κανονισμός για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου έχει υπάρξει ως επί το πλείστον αποτελεσματικός όσον αφορά την επίτευξη των αρχικών του στόχων τόσο για τη μείωση των εκπομπών φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου όσο και για την επίτευξη διεθνούς συμφωνίας για τη μείωση των HFC. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι τα επιμέρους μέτρα λειτουργούν συνδυαστικά καλά για την επίτευξη αυτών των στόχων. Ως άμεσο αποτέλεσμα της νομοθεσίας, οι εκπομπές φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου μειώνονται σε ετήσια βάση, αρχής γενομένης από το 2015, μετά από μια δεκαετία αυξανόμενων ποσοτήτων. Η εν λόγω μείωση των εκπομπών επιτεύχθηκε με πολύ χαμηλό κόστος μείωσης που συνδέεται με την τεχνολογική αλλαγή (δηλαδή 6 EUR ανά τόνο CO2e κατά μέσο όρο) και χωρίς μείωση της ενεργειακής απόδοσης του σχετικού εξοπλισμού. Ο κανονισμός για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου διασφάλισε υψηλή περιβαλλοντική φιλοδοξία διατηρώντας τις ίδιες υποχρεώσεις σε ολόκληρη την ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά για τις σχετικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις.

Παράλληλα, η αξιολόγηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, μετά την έκδοση του κανονισμού, ορισμένες σημαντικές εξελίξεις (ιδίως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η αλλαγή του διεθνούς περιβάλλοντος πολιτικής με τη συμφωνία του Παρισιού και την τροποποίηση του Κιγκάλι) έχουν μεταβάλει το σχετικό πλαίσιο πολιτικής, γεγονός που σημαίνει ότι ο κανονισμός της ΕΕ για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου δεν είναι πλήρως κατάλληλος για τον επιδιωκόμενο σκοπό, όσον αφορά τόσο την αξιοποίηση του αχρησιμοποίητου δυναμικού για την επίτευξη πρόσθετων μειώσεων των εκπομπών όσο και τη διασφάλιση της μελλοντικής συμμόρφωσης με το πρωτόκολλο. Η μοντελοποίηση δείχνει ότι οι μειώσεις των εκπομπών φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου το 2030 θα είναι χαμηλότερες από τις αναμενόμενες στην εκτίμηση επιπτώσεων του 2012 15 , η οποία είχε ως στόχο να συμβάλει στην επίτευξη του προηγούμενου κλιματικού στόχου για το 2030 (τουλάχιστον -40 % σε σύγκριση με το 1990). Επίσης, ορισμένοι τομείς εξακολουθούν να χρησιμοποιούν και να εκπέμπουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που προκαλούν μεγάλη αύξηση της θερμοκρασίας, ενώ αυτό θα μπορούσε να αποφευχθεί (π.χ. υπό το πρίσμα της τεχνολογικής προόδου), και υπάρχουν εκπομπές από τομείς ή ουσίες που δεν εμπίπτουν επί του παρόντος στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού.

Στην αξιολόγηση προσδιορίζονται και άλλες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των παράνομων εισαγωγών HFC που καταστρατηγούν το σύστημα ποσοστώσεων και των «ανέντιμων εμπόρων» (πολλαπλασιασμός των εισαγωγέων χύδην, συχνά χωρίς σύνδεση με τον τομέα, οι οποίοι εισέρχονται στην αγορά για κερδοσκοπικούς λόγους και/ή επωφελούνται δυσανάλογα από το σύστημα ποσοστώσεων). Επιπλέον, η υιοθέτηση φιλικών προς το κλίμα εναλλακτικών λύσεων παρεμποδίζεται λόγω της έλλειψης προσωπικού που να διαθέτει δεξιότητες εγκατάστασης και συντήρησης εξοπλισμού με φιλικές προς το κλίμα εναλλακτικές λύσεις, καθώς και λόγω της ύπαρξης προτύπων ασφάλειας που δεν έχουν επικαιροποιηθεί πλήρως σύμφωνα με την τεχνολογική πρόοδο. Ο καλύτερος έλεγχος των εκπομπών θα μπορούσε επίσης να αντιμετωπίσει ορισμένες από τις ανησυχίες σχετικά με τις πιθανές οικοτοξικολογικές συνέπειες των προϊόντων ατμοσφαιρικής διάσπασης HFC και υδρο(χλωρο)φθοροολεφινών (H(C)FO). Επιπλέον, θα μπορούσαν να αποφευχθούν ορισμένα κενά στις ουσίες και τις δραστηριότητες που καλύπτονται από τα μέτρα παρακολούθησης και υποβολής στοιχείων. Επιπροσθέτως, ορισμένες υποχρεώσεις που συνδέονται με τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και επαλήθευσης θα μπορούσαν να καταστούν αποτελεσματικότερες. Τέλος, θεωρήθηκε ότι συνιστά απειλή το γεγονός ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει ευελιξία για ταχεία αντίδραση σε περίπτωση ανεπιθύμητων επιπτώσεων του συστήματος ποσοστώσεων, όπως η σημαντική έλλειψη εφοδιασμού με HFC.

Γενικά, διαπιστώθηκε ότι ο κανονισμός για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου είναι εξωτερικά συνεπής και συνεκτικός με άλλες παρεμβάσεις που έχουν παρόμοιους στόχους, αν και υπάρχουν τομείς που έχουν οδηγήσει σε ορισμένες ασυνέπειες οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ένας σημαντικός τομέας είναι το τελωνειακό δίκαιο, όπου θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι συνέργειες με το περιβάλλον ενιαίας θυρίδας της ΕΕ για τα τελωνεία και να διευκολυνθούν οι αποτελεσματικοί συνοριακοί έλεγχοι για τον τερματισμό των παράνομων δραστηριοτήτων. Μια άλλη σημαντική συνέργεια είναι με τον κανονισμό REACH, με τα κράτη μέλη να ηγούνται προσπαθειών για την εξέταση της συνάφειας των έμμονων προϊόντων αποδόμησης από H(C)FO. Η εσωτερική συνοχή του κανονισμού είναι ικανοποιητική, αλλά απαιτούνται ορισμένες διευκρινίσεις και ευθυγραμμίσεις.

Με βάση τα πορίσματα αυτά προσδιορίστηκαν οι πέντε στόχοι επανεξέτασης που αναφέρονται στο τμήμα 1.

Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Η Επιτροπή διεξήγαγε ευρεία διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η διαβούλευση σχετικά με τον χάρτη πορείας της επανεξέτασης, που πραγματοποιήθηκε από τις 29 Ιουνίου 2020 έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2020, και η διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση, που πραγματοποιήθηκε από τις 15 Σεπτεμβρίου 2021 έως τις 29 Δεκεμβρίου 2021, έδωσαν την ευκαιρία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με τον κανονισμό για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, ανεξάρτητα από το επίπεδο εξοικείωσης όσων απάντησαν στη διαβούλευση με τον κανονισμό. Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων λήφθηκαν 76 και 241 απαντήσεις αντίστοιχα. Οι επιμέρους απαντήσεις και μια περίληψη είναι διαθέσιμες στο κοινό στον ιστότοπο της Επιτροπής «Πείτε την άποψή σας» 16 . Πραγματοποιήθηκε στοχευμένη διαβούλευση, η οποία περιλάμβανε 34 ημιδομημένες συνεντεύξεις, προσαρμοσμένες στις αρμόδιες αρχές για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, τις τελωνειακές αρχές, ΜΚΟ, επιχειρηματικές ενώσεις και οργανώσεις της ΕΕ, καθώς και διάφορες επιμέρους εταιρείες. Στις 6 Μαΐου 2021 πραγματοποιήθηκε ανοικτό εργαστήριο για τα ενδιαφερόμενα μέρη με 355 συμμετέχοντες, στο οποίο παρουσιάστηκαν τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της αξιολόγησης και η εκτίμηση επιπτώσεων. Η ημερήσια διάταξη, το ενημερωτικό υλικό και η παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο διατίθενται στον ιστότοπο της ΓΔ CLIMA 17 .

Στο πλαίσιο αυτών των διαβουλεύσεων συγκεντρώθηκαν απόψεις σχετικά με τα μέχρι σήμερα επιτεύγματα του κανονισμού όσον αφορά τη συνάφεια, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, την ενωσιακή προστιθέμενη αξία και την εσωτερική και εξωτερική συνοχή του. Επιπλέον, συγκεντρώθηκαν παρατηρήσεις σχετικά με ενδεχόμενα μέτρα και τις πιθανές περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις τους, λαμβανομένης υπόψη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και των πιο φιλόδοξων στόχων της, καθώς και των υποχρεώσεων για τους υδροφθοράνθρακες βάσει του πρωτοκόλλου.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη συμφώνησαν γενικά ότι ο κανονισμός για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ήταν πολύ επιτυχής, αλλά ότι θα μπορούσε και θα πρέπει να βελτιωθεί. Επιπλέον, επισημάνθηκε σαφώς ότι οι στόχοι του κανονισμού δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν καλύτερα με την ανάληψη δράσης σε επίπεδο κρατών μελών (και όχι σε επίπεδο ΕΕ).

Τα περισσότερα ενδιαφερόμενα μέρη, και ιδίως οι αρμόδιες αρχές, ανέφεραν ότι ο κανονισμός πρέπει να εναρμονιστεί με το πρωτόκολλο μετά το 2030, ώστε να διασφαλιστεί η μελλοντική συνοχή και συμμόρφωση. Ενώ ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη από τον κλάδο και τις επιχειρήσεις που ασχολούνται συνήθως με φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου στον τομέα της ψύξης, του κλιματισμού και των αντλιών θερμότητας δεν επιθυμούσαν να αυξηθεί περαιτέρω το επίπεδο φιλοδοξίας του ισχύοντος κανονισμού για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, κατασκευαστές εξοπλισμού που χρησιμοποιούν εναλλακτικά ψυκτικά μέσα και ΜΚΟ τάχθηκαν σθεναρά υπέρ της ενίσχυσης της φιλοδοξίας. Σε όλες τις δραστηριότητες διαβούλευσης, τα ενδιαφερόμενα μέρη του κλάδου υποστήριξαν σθεναρά διάφορα μέτρα που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου και των προκλήσεων για το σύστημα ποσοστώσεων, γεγονός που σημαίνει ότι θεωρούν ότι αυτό αποτελεί βασικό ζήτημα για τη βελτίωση του κανονισμού (ενώ για τα διάφορα μέτρα το επίπεδο υποστήριξης ήταν διαφορετικό). Τα εν λόγω ενδιαφερόμενα μέρη τάχθηκαν επίσης σε μεγάλο βαθμό υπέρ της πρόσθετης κατάρτισης και της πιστοποίησης των τεχνικών σχετικά με εναλλακτικές λύσεις αντί των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, τονίζοντας ότι αυτό αποτελεί βασικό εμπόδιο για την υιοθέτηση εναλλακτικών λύσεων.

Συλλογή και χρήση εμπειρογνωσίας

Η Επιτροπή συγκέντρωσε εκτενείς τεχνικές συμβουλές από διάφορες μελέτες εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένων εκθέσεων της Επιτροπής 18 σχετικά με τον κλιματισμό, τον εξοπλισμό μεταγωγής, τη διαθεσιμότητα HFC, την εμπορική ψύξη, την κατανομή ποσοστώσεων, τα πρότυπα ασφάλειας και την κατάρτιση του προσωπικού συντήρησης. Επιπλέον, εξωτερικού σύμβουλοι εκπόνησαν ολοκληρωμένη προπαρασκευαστική μελέτη για την αναθεώρηση του κανονισμού, η οποία περιλάμβανε λεπτομερές μοντέλο αποθεμάτων από τη βάση προς την κορυφή για τους τομείς που χρησιμοποιούν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (μοντέλο AnaFgas) προκειμένου να υπολογιστούν σενάρια ζήτησης και εκπομπών για φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, για το βασικό σενάριο και τις επιλογές πολιτικής, καθώς και για τη χρήση ενέργειας του σχετικού εξοπλισμού, για την ΕΕ-27 και το Ηνωμένο Βασίλειο κατά την περίοδο 2000 έως 2050. Ενότητα κόστους, η οποία επισυνάπτεται στην εν λόγω μελέτη, καθιστά δυνατή την ποσοτικοποίηση του σχετικού κόστους για τους χειριστές εξοπλισμού που βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή σε εναλλακτικές λύσεις αντί αυτών. Οι μακροοικονομικές επιπτώσεις εκτιμήθηκαν με χρήση του μοντέλου GEM-E3 του Κοινού Κέντρου Ερευνών 19 . Η εν λόγω προπαρασκευαστική μελέτη και τα παραρτήματά της (Öko-Recherche et al., 2021) με τα υποκείμενα δεδομένα, τις παραδοχές και τα λεπτομερή αποτελέσματα έχουν δημοσιοποιηθεί στον ιστότοπο της ΓΔ CLIMA. Ο βιομηχανικός τομέας, οι αρχές των κρατών μελών και η κοινωνία των πολιτών παρείχαν εκτενή στοιχεία και τεχνική υποστήριξη για τη μελέτη. 

Εκτίμηση επιπτώσεων

Η Επιτροπή διενήργησε εκτίμηση επιπτώσεων αναλύοντας τρεις επιλογές πολιτικής όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων, καθώς και τον περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό τους αντίκτυπο. Για κάθε στόχο της επανεξέτασης, προσδιορίστηκε μια σειρά μέτρων. Τα μέτρα, τα οποία είναι συμπληρωματικά και δεν αλληλοαποκλείονται, ομαδοποιήθηκαν σε τρεις επιλογές πολιτικής με βάση το αναμενόμενο κόστος που συνεπάγεται η μείωση των εκπομπών:

Και οι τρεις επιλογές περιλαμβάνουν τις βελτιώσεις που αποσκοπούν στην αποσαφήνιση των κανόνων ή στην ενίσχυση της συνοχής τους. Οι τρεις επιλογές είναι οι εξής:

·Επιλογή 1: Εναρμόνιση με το πρωτόκολλο – μέτρα χαμηλού κόστους. Περιλαμβάνει όλα τα μέτρα για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης συμμόρφωσης με το πρωτόκολλο. Η επιλογή αυτή περιλαμβάνει επίσης τυχόν επωφελή μέτρα για όλους τους στόχους που αναμενόταν να έχουν ως αποτέλεσμα πολύ χαμηλό κόστος και προσπάθεια, εάν υπάρχουν.

·Επιλογή 2: Αναλογικές μειώσεις των εκπομπών και βελτίωση της εφαρμογής. Επιπλέον της επιλογής 1, περιλαμβάνει μέτρα που επιτυγχάνουν μειώσεις των εκπομπών και βελτιώσεις της εφαρμογής με μέτριο κόστος και προσπάθεια, σε σημείο που ένας υποτομέας να μην χρειάζεται να καταβάλει πάνω από ένα οριακό τομεακό κόστος μείωσης που αναμένεται για την οικονομία συνολικά προκειμένου να επιτευχθεί ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα το 2050. Ως εκ τούτου, τα επίπεδα ποσοστώσεων των HFC είναι πιο περιοριστικά απ’ ό,τι στην επιλογή 1 και πρόσθετες απαγορεύσεις φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου με συγκεκριμένα όρια GWP και ημερομηνίες συμπληρώνουν τη σταδιακή κατάργηση. Η επιλογή περιλαμβάνει επίσης περισσότερα μέτρα για τη βελτίωση της επιβολής και της παρακολούθησης, εφόσον δεν συνεπάγονται υψηλό κόστος.

·Επιλογή 3: Μέγιστη εφικτότητα και βελτιώσεις στην εφαρμογή. Η επιλογή 3 είναι μια επιλογή υψηλού κόστους. Εκτός από όλα τα προηγούμενα μέτρα των επιλογών 1 και 2, η επιλογή 3 θα περιλαμβάνει εκείνα που επιδιώκουν να επιτύχουν τη μέγιστη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με βάση τη σημερινή τεχνική εφικτότητα, λαμβανομένων παράλληλα υπόψη των πτυχών της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας, αλλά ανεξάρτητα από το κόστος τους. Η επιλογή αυτή έχει το σύστημα ποσοστώσεων με τις μεγαλύτερες αποκλίσεις. Στην επιλογή αυτή περιλαμβάνονται επίσης όλα τα μέτρα για τη βελτίωση της επιβολής και της παρακολούθησης που κρίθηκαν εφικτά.

Παρότι όλες οι επιλογές θα διασφάλιζαν την πλήρη συμμόρφωση με το πρωτόκολλο, η λεπτομερής εκτίμηση επιπτώσεων δείχνει σαφώς ότι η επιλογή 2 θα οδηγήσει στην πλέον κατάλληλη ισορροπία κόστους-οφέλους, επιτυγχάνοντας πολύ σημαντικό αριθμό πρόσθετων εκπομπών σε σχέση με τον ισχύοντα κανονισμό (δηλ. το βασικό σενάριο) σε μέτρια τιμή και αποφεύγοντας αδικαιολόγητες δυσχέρειες για οποιονδήποτε θιγόμενο τομέα. Στο πλαίσιο του 2030, ο προτεινόμενος κανονισμός εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε πρόσθετη σωρευτική μείωση κατά 40 MtCO2e. Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι η μείωση αυτή θα προστεθεί στους 430 MtCO2e που εκτιμάται ότι θα προκύψουν από τον ισχύοντα κανονισμό. Έως το 2050, η πρόσθετη μείωση βάσει της επιλογής 2 θα είναι περίπου 310 MtCO2e. Αυτό σημαίνει ότι το 2050 οι εναπομένουσες ετήσιες εκπομπές φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου θα ανέλθουν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, σε μόλις 14 MtCO2e. Ως εκ τούτου, η επιλογή 2 θεωρείται συμβατή με την επίτευξη καθαρής κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, καθώς περιορίζει την ανάγκη να εφαρμοστούν πολιτικές αφαίρεσης άνθρακα για την αντιστάθμιση των εκπομπών που δεν μπορούν να αποφευχθούν το 2050 με σκοπό την επίτευξη καθαρής κλιματικής ουδετερότητας.

Η αναγκαία τεχνολογική προσαρμογή οδηγεί σε εξοικονόμηση κόστους συνολικά και σε πολλούς υποτομείς, λόγω του χαμηλότερου ενεργειακού κόστους για τους χρήστες. Ωστόσο, υπάρχει κάποιο κόστος για τους τελικούς χρήστες που δεν στρέφονται σε εναλλακτικές λύσεις, λόγω των υψηλότερων τιμών των HFC στο πλαίσιο ενός ενισχυμένου συστήματος ποσοστώσεων. Ωστόσο, μακροπρόθεσμα ορισμένοι τομείς της οικονομίας θα επωφεληθούν από τη μετατροπή της τεχνολογίας, με αποτέλεσμα υψηλότερη παραγωγή, καινοτομία και απασχόληση. Ως εκ τούτου, η επιλογή 2 είναι αυτή που συνάδει περισσότερο με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, καθώς και με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης». Όπως επιβεβαιώθηκε από τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα είδη των μέτρων της επιλογής 2 έχουν ενωσιακή προστιθέμενη αξία. Κατά συνέπεια, το επίπεδο των οφελών που επιτυγχάνεται δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί τόσο αποδοτικά από πλευράς κόστους για τη βιομηχανία και τα κράτη μέλη με τη θέσπιση 27 διαφορετικών πρόσθετων πολιτικών για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου στα κράτη μέλη. Αποδεικνύεται ότι η επιλογή 1 δεν επιτυγχάνει πρόσθετη σωρευτική μείωση εκπομπών σε σύγκριση με τον ισχύοντα κανονισμό και λαμβανομένων υπόψη των δυνατοτήτων μείωσης που παρουσιάζονται στις επιλογές 2 και 3, η επιλογή 1 θα ήταν απλώς λιγότερο κατάλληλη υπό το πρίσμα των φιλόδοξων στόχων της ΕΕ για το κλίμα. Από την άλλη πλευρά, με την επιλογή 3 θα επιτυγχανόταν οριακά υψηλότερη μείωση εκπομπών σε σύγκριση με την επιλογή 2, αλλά η εν λόγω πρόσθετη μείωση θα απέβαινε σε βάρος του πολύ υψηλού κόστους για ορισμένους τομείς (οριακό κόστος τομεακής μείωσης μέχρι το 2050 έως 2,111 EUR/t CO2e για την επιλογή 3 έναντι 336 EUR/t CO2e κατ’ ανώτατο όριο στην επιλογή 2· το κόστος τεχνολογικής προσαρμογής για όλους τους τομείς ανέρχεται σε 113 εκατ. EUR ετησίως για την επιλογή 3 έναντι 12 εκατ. EUR ετησίως για την επιλογή 2) και είναι προτιμότερο να αναζητηθούν άλλοι τρόποι συμβολής στην επίτευξη των εθνικών στόχων μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η επιλογή 2 θα εξασφαλίσει επίσης καλύτερο έλεγχο με μέτρια αύξηση του διοικητικού φόρτου για τη βιομηχανία και τις αρχές (το συνολικό καθαρό κόστος εκτιμήθηκε σε 7,6 εκατ. EUR για τη βιομηχανία ως επαναλαμβανόμενο ετήσιο κόστος, επιπλέον των εφάπαξ δαπανών ύψους 3 εκατ. EUR). Οι αλλαγές αυτές αναμένεται να καταστήσουν δυνατή την αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας, αντιμετωπίζοντας τις υφιστάμενες προκλήσεις που έχουν εντοπιστεί, ιδίως εκείνες που συνδέονται με το παράνομο εμπόριο. Επιπλέον, οι κανόνες παρακολούθησης θα καταστούν πιο εξορθολογισμένοι και ολοκληρωμένοι, καλύπτοντας νέες πτυχές που έχουν καταστεί συναφείς. Τα λεπτομερή αποτελέσματα των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων παρουσιάζονται στην εκτίμηση επιπτώσεων.

Έχουν επιτευχθεί ορισμένες απλουστεύσεις στον τομέα της παρακολούθησης. Σε αυτές περιλαμβάνονται η εξοικονόμηση από αλλαγές στη διαδικασία δήλωσης ποσοστώσεων (1,2 εκατ. EUR ετησίως), η ευθυγράμμιση των κατώτατων ορίων υποβολής στοιχείων και αδειοδότησης για τους εισαγωγείς εξοπλισμού (0,09 εκατ. EUR ετησίως), η χαλάρωση του κατώτατου ορίου επαλήθευσης για τους εισαγωγείς εξοπλισμού (1,7 εκατ. EUR ετησίως) και η ψηφιοποίηση της διαδικασίας επαλήθευσης (1,5 εκατ. EUR ετησίως).

Στις 25 Φεβρουαρίου 2022 η επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου εξέδωσε θετική γνώμη με επιφυλάξεις για την έκθεση εκτίμησης των επιπτώσεων. Οι τελικές συστάσεις για την καλύτερη επεξήγηση των συνδέσεων με τον κανονισμό για τον επιμερισμό των προσπαθειών, την ανάγκη αύξησης της φιλοδοξίας, τη λεπτομερέστερη περιγραφή της μεθοδολογίας και τον προσδιορισμό των παραμέτρων επιτυχίας εξετάστηκαν σε αναθεωρημένο κείμενο της εκτίμησης επιπτώσεων. Όλες οι λεπτομερείς παρατηρήσεις της επιτροπής και ο τρόπος αντιμετώπισής τους περιλαμβάνονται στην εκτίμηση επιπτώσεων. Η εν λόγω πλήρης εκτίμηση επιπτώσεων και συνοπτική έκδοση διατίθενται στον ιστότοπο της ΓΔ CLIMA.

Θεμελιώδη δικαιώματα

Οι προτεινόμενοι κανόνες της παρούσας πρωτοβουλίας διασφαλίζουν τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων και των αρχών που ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η παρούσα πρόταση περιλαμβάνει σταθερή τιμή ποσόστωσης για μεγάλο μέρος της ποσόστωσης HFC, η οποία κατανέμεται σε εισαγωγείς και παραγωγούς κάθε χρόνο. Τα μέγιστα ετήσια έσοδα παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

εκατ. EUR/έτος

2025 - 2026    125

2027 - 2029    53

2030 - 2032    27

2033 - 2035    25

2036 - 2038    20

Ωστόσο, η περαιτέρω ανάπτυξη, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια ΤΠ του συστήματος ποσοστώσεων HFC και του συστήματος αδειοδότησης φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και ODS που απαιτούνται βάσει του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ, καθώς και οι αναγκαίες συνδέσεις με το περιβάλλον ενιαίας θυρίδας της ΕΕ για τα τελωνεία και η διευκόλυνση της καλύτερης επιβολής θα απαιτήσουν πρόσθετους πόρους. Ως εκ τούτου, προτείνεται τα έσοδα από την πώληση ποσοστώσεων να χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των δαπανών που σχετίζονται με τις εν λόγω δραστηριότητες και τα υπόλοιπα έσοδα από την πώληση ποσοστώσεων να εισρέουν στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως γενικά έσοδα.

5.ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σχέδια εφαρμογής και ρυθμίσεις παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποβολής στοιχείων

Η μελλοντική παρακολούθηση και αξιολόγηση του κανονισμού μπορεί να βασίζεται στα ετήσια στοιχεία στα ετήσια στοιχεία που υποβάλλονται από τις εταιρείες, τα οποία συλλέγονται και παρουσιάζονται συγκεντρωτικά από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος κάθε χρόνο 20 . Ο οργανισμός καταρτίζει έκθεση σχετικά με δραστηριότητες που σχετίζονται με τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου για τους εκπροσώπους των κρατών μελών και την Επιτροπή (ΓΔ CLIMA), η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δεδομένα σχετικά με τις εισαγωγές, τις εξαγωγές, την παραγωγή, την καταστροφή και την ποιοτική αποκατάσταση χύδην φθοριούχων αερίων και εξοπλισμού που περιέχει τέτοια αέρια. Επιπλέον, για να συμμορφωθεί με το πρωτόκολλο, η Επιτροπή χρησιμοποιεί τα στοιχεία για να υποβάλλει ετησίως, εξ ονόματος της ΕΕ, στη Γραμματεία του Όζοντος του πρωτοκόλλου έκθεση σχετικά με την παραγωγή, τις πρώτες ύλες, την καταστροφή, τις εισαγωγές και τις εξαγωγές HFC. Επιπλέον, υπάρχει δημόσια έκδοση της έκθεσης με τη μορφή διαδικτυακού δείκτη φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που δημοσιεύεται και επικαιροποιείται τακτικά από τον ΕΟΠ. Τα μέτρα που προτείνονται για την υποβολή στοιχείων και την παρακολούθηση θα βελτιώσουν περαιτέρω αυτή τη βάση δεδομένων στο μέλλον.

Οι αλλαγές στο εύρος της υποβολής στοιχείων (νέες ουσίες· αποδέκτες των εξαιρούμενων ποσοστώσεων· εγκαταστάσεις ποιοτικής αποκατάστασης) θα συμπληρώσουν την εικόνα των σχετικών αερίων και χρήσεων. Οι βάσεις δεδομένων για την υποβολή στοιχείων σχετικά με τις εκπομπές θα βελτιώσουν τις γνώσεις σχετικά με τις εκπομπές και, ως εκ τούτου, τον αντίκτυπο του τομέα των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, ενώ παράλληλα θα βελτιωθεί η ποιότητα των δεδομένων που υποβάλλονται στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC). Ο εξορθολογισμός των κανόνων υποβολής στοιχείων και επαλήθευσης αναμένεται επίσης να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη επίτευξη καλύτερης ποιότητας των δεδομένων.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις τιμές, τη λειτουργία του συστήματος ποσοστώσεων και άλλες εξελίξεις της αγοράς του τομέα βάσει συμβάσεων με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τακτικά την επιτροπή εφαρμογής που θεσπίζεται με τον κανονισμό σχετικά με διεξαγόμενες σχετικές δραστηριότητες, όπως i) τη συλλογή και χρήση δεδομένων για τον προσδιορισμό των εκπομπών, ii) τα συστήματα ευθύνης του παραγωγού, iii) την επιβολή και άλλα μέτρα που λαμβάνονται για παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων. 

Τέλος, η Επιτροπή θα παρακολουθεί την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα συνεργάζεται στενά με τις εθνικές αρχές, π.χ. τους εθνικούς εμπειρογνώμονες για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, τις τελωνειακές αρχές και τις αρχές εποπτείας της αγοράς. Η επιτροπή που αναφέρεται στην πρόταση θα επικουρεί την Επιτροπή στις εργασίες της και θα συζητά θέματα σχετικά με την εναρμονισμένη επιβολή των προτεινόμενων κανόνων, κατά περίπτωση. Θα παρακολουθείται επίσης η εξέλιξη της σχετικής νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και κάθε απόφαση της επιτροπής εφαρμογής του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ σχετικά με τη συμμόρφωση της ΕΕ και των κρατών μελών της.

Οι καλές επιδόσεις του κανονισμού θα σήμαιναν ότι:

·οι εκπομπές φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου θα μειωθούν όπως προβλέπεται στην μοντελοποίηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνοδευτικής εκτίμησης επιπτώσεων, δηλαδή το 2030 οι ετήσιες εκπομπές αναμένεται να είναι 37 MtCO2e·

·δεν θα πρέπει να υπάρχουν ζητήματα συμμόρφωσης με το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ όσον αφορά τις υποχρεώσεις για τους HFC·

·το σύστημα ποσοστώσεων εφαρμόζεται ομαλά και μειώνεται το παράνομο εμπόριο, ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση βλάβης από περιβαλλοντική και οικονομική άποψη ή από άποψη φήμης·

·η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων υποστηρίζουν την αξιολόγηση της πολιτικής και τον έλεγχο της συμμόρφωσης με αποτελεσματικότερο αλλά και αποδοτικότερο τρόπο.

Οι επιπτώσεις του κανονισμού θα πρέπει να αξιολογούνται τακτικά· η πρώτη αξιολόγηση, με βάση τα στοιχεία αυτά, θα πρέπει να δημοσιευθεί έως το 2033. Στο πλαίσιο αυτό, θα απαιτηθεί μελέτη εμπειρογνωμόνων για την εκτίμηση της προόδου που έχει σημειωθεί όσον αφορά τα αποθέματα αφρωδών υλικών. Η αξιολόγηση θα πρέπει επίσης να εξετάζει την εξέλιξη του διοικητικού κόστους.

Αναλυτική επεξήγηση των επιμέρους διατάξεων της πρότασης.

Τα μέτρα που θεσπίστηκαν βάσει του κανονισμού για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με σκοπό τη μείωση των εκπομπών φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου δεν αμφισβητούνται στην παρούσα πρόταση. Η πρόταση διασφαλίζει κυρίως ότι ο προτεινόμενος κανονισμός θα ευθυγραμμιστεί με τους φιλόδοξους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και ότι θα διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη συμμόρφωση με τις διεθνείς υποχρεώσεις. Οι υφιστάμενοι κανόνες αποσαφηνίζονται και ενισχύονται ώστε να εξασφαλιστεί καλύτερη επιβολή.

Κεφάλαιο I

Η πρόταση καθορίζει το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού και περιλαμβάνει τους αναγκαίους ορισμούς.

Κεφάλαιο II

Η πρόταση περιλαμβάνει κανόνες για τη συγκράτηση (πρόληψη των εκπομπών, έλεγχοι διαρροών, σύστημα εντοπισμού διαρροών και κανόνες για την ανάκτηση). Η πρόληψη των εκπομπών καλύπτει τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ και επιβάλλεται σε όλους τους σχετικούς φορείς κατά την παραγωγή, την αποθήκευση, τη μεταφορά, την κατασκευή και τη λειτουργία των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και του εξοπλισμού που τα περιέχει. Οι έλεγχοι διαρροών και η τήρηση αρχείων καλύπτουν επίσης τα αέρια που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα Ι. Οι υποχρεώσεις ανάκτησης φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου επεκτείνονται ώστε να καλύπτουν επίσης τα αφρώδη υλικά σε πάνελ τύπου σάντουιτς και σε πολυστρωματικές σανίδες όταν αφαιρούνται από τα κτίρια. Η πρόταση θεσπίζει παράλληλα υποχρεώσεις κατάρτισης και πιστοποίησης που περιλαμβάνουν επίσης καθήκοντα σε σχέση με εξοπλισμό που περιέχει αέρια τα οποία χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου (εναλλακτικά αέρια) για την προώθηση της ασφαλούς χρήσης και χειρισμού τους. Τα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης θα πρέπει επίσης να καλύπτουν πτυχές ενεργειακής απόδοσης.

Κεφάλαιο III

Η πρόταση περιλαμβάνει περιορισμούς και απαγορεύσεις όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου καθώς και των σχετικών προϊόντων και εξοπλισμού. Διευκρινίζει ότι τα προϊόντα και ο εξοπλισμός που διατίθενται παράνομα στην αγορά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να παρασχεθούν περαιτέρω. Για τα προϊόντα και τον εξοπλισμό που διατίθενται νόμιμα στην αγορά, η περαιτέρω παροχή τους μετά την παρέλευση δύο ετών από την προθεσμία απαγόρευσης επιτρέπεται μόνον εφόσον αποδεικνύεται η (αρχική) νόμιμη διάθεσή τους στην αγορά. Απαγορεύεται η είσοδος στο τελωνειακό έδαφος και η περαιτέρω χρήση ή παροχή μη επαναπληρούμενων περιεκτών.

Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης απαιτήσεις επισήμανσης για τη διάθεση στην αγορά φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου σε περιέκτες και σε ορισμένα είδη εξοπλισμού. Οι απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνουν υδροφθοράνθρακες που εξαιρούνται από τις απαιτήσεις ποσοστώσεων ώστε να καταστεί δυνατή η επιβολή των εν λόγω εξαιρέσεων. Η πρόταση απαγορεύει επίσης συγκεκριμένες χρήσεις ορισμένων φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου.

Κεφάλαιο IV

Η πρόταση καθορίζει χρονοδιάγραμμα μείωσης της παραγωγής για τους HFC, σύμφωνα με τους δεσμευτικούς κανόνες του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ. Οι παραγωγοί που συνεχίζουν να παράγουν σήμερα θα λάβουν δικαιώματα βάσει της ιστορικής βάσης αναφοράς του 2011 έως το 2013, ενώ η Επιτροπή μπορεί, κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους και εντός των ορίων παραγωγής του συγκεκριμένου κράτους που καθορίζονται από το πρωτόκολλο, να χορηγήσει πρόσθετα δικαιώματα σε νεοεισερχόμενους. Δεν εξαιρούνται οι HFC που εξάγονται εντός προϊόντων και εξοπλισμού.

Η πρόταση καθορίζει επίσης χρονοδιάγραμμα μείωσης για τη διάθεση HFC στην αγορά με τον προσδιορισμό ατομικών ποσοτικών ορίων (ποσοστώσεων) για τους παραγωγούς και τους εισαγωγείς. Οι εισαγωγείς και οι παραγωγοί πρέπει να εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν επαρκή ποσόστωση για την κάλυψη των ποσοτήτων HFC που διατίθενται στην αγορά, κατά τη στιγμή της διάθεσης στην αγορά (δηλαδή, όσον αφορά τους εισαγωγείς, κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία). Οι HFC για ορισμένες χρήσεις εξαιρούνται από τις απαιτήσεις ποσόστωσης. Ωστόσο, η εξαίρεση από τη σταδιακή κατάργηση των δοσιμετρικών συσκευών εισπνοής (MDI) για φαρμακευτική χρήση καταργείται προκειμένου να υπάρξει ευθυγράμμιση με το χρονοδιάγραμμα σταδιακής μείωσης της κατανάλωσης του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ, όπου τα εν λόγω προϊόντα δεν εξαιρούνται. Η χρήση HFC ως προωθητικών για MDI αποτελεί πηγή εκπομπών, δηλαδή η συνολική ποσότητα HFC με την οποία έχουν πληρωθεί τα εν λόγω προϊόντα θα καταλήξει τελικά στην ατμόσφαιρα, και αυξήθηκε κατά 45 % μεταξύ του 2015 και του 2019. Παρόλο που υπάρχουν δύο κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις φιλικές προς το κλίμα, οι οποίες δεν απαιτούν καμία προσαρμογή για τη χρήση MDI από τους ασθενείς και η διαδικασία έγκρισης από την ιατρική αρχή (EMA) βρίσκεται σε εξέλιξη, ο κλάδος αναμένει βραδεία διείσδυση στην αγορά λόγω της απουσίας μηνύματος πολιτικής. Με τη συμπερίληψη των MDI στο σύστημα ποσοστώσεων, μπορεί να εξοικονομηθεί σημαντική ποσότητα εκπομπών έως το 2050, με πολύ μικρό κόστος για τους κατασκευαστές και τους ασθενείς 21 .

Οι ποσοστώσεις κατανέμονται κάθε χρόνο στους νεοεισερχόμενους αποκλειστικά βάσει δήλωσης και στους ιστορικούς εισαγωγείς και παραγωγούς (κατεστημένοι) βάσει των τιμών αναφοράς τους (και βάσει δήλωσης, εάν υποβληθεί). Ισχύουν ορισμένοι όροι για την κατανομή των ποσοστώσεων σε όλους τους εισαγωγείς και παραγωγούς, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής ποσού κατανομής. Οι εισαγωγείς και οι παραγωγοί που έχουν τον ίδιο πραγματικό δικαιούχο ή δικαιούχους θεωρούνται ως μία επιχείρηση για τον σκοπό του καθορισμού των τιμών αναφοράς και της κατανομής των ποσοστώσεων. Οι HFC που περιέχονται σε ορισμένα είδη εξοπλισμού θα πρέπει επίσης να καλύπτονται από το σύστημα ποσοστώσεων.

Οι εισαγωγείς και οι παραγωγοί που έχουν τιμή αναφοράς μπορούν να μεταβιβάσουν μέρος ή το σύνολο της ποσόστωσης που τους έχει χορηγηθεί σε άλλη επιχείρηση με σκοπό τη διάθεση στην αγορά χύδην HFC και μπορούν επίσης να επιτρέπουν τη χρήση του συνόλου ή μέρους της ποσόστωσής τους σε άλλη επιχείρηση με σκοπό τη διάθεση εξοπλισμού που περιέχει HFC στην αγορά.

Η πρόταση προβλέπει επίσης τη λειτουργία της δικτυακής πύλης φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου για την εφαρμογή του συστήματος κατανομής ποσοστώσεων, τις υποχρεώσεις αδειοδότησης και υποβολής στοιχείων και τη διασύνδεσή της με την ενιαία θυρίδα της ΕΕ για τα τελωνεία. Οι καταχωρισμένοι εισαγωγείς και παραγωγοί έχουν πρόσβαση στις ατομικές κατανομές ποσοστώσεων, στις κυρώσεις, στις ποσότητες που διατίθενται στην αγορά όπως έχουν αναφερθεί, καθώς και στις μεταβιβάσεις και τις άδειες χρήσης των ποσοστώσεων που έχουν καταγραφεί από τις εν λόγω επιχειρήσεις. Εικαζόμενα λάθη εκ παραδρομής κατά την καταγραφή των πληροφοριών από τις επιχειρήσεις και στα στοιχεία που υποβάλλουν πρέπει να τεκμηριώνονται με αποδεικτικά στοιχεία και να παρουσιάζονται εγκαίρως στην Επιτροπή.

Κεφάλαιο V

Η πρόταση επιβάλλει ως προϋπόθεση για τις εμπορικές συναλλαγές την προσκόμιση έγκυρης άδειας στις τελωνειακές αρχές σε περιπτώσεις εισαγωγών και εξαγωγών.

Η πρόταση αποσαφηνίζει επίσης τον ρόλο των τελωνειακών αρχών και των αρχών εποπτείας της αγοράς στην επιβολή των ελέγχων του εμπορίου που προβλέπονται σε αυτήν. Παρατίθενται οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σε περιπτώσεις εισαγωγών και εξαγωγών, καθώς και τα στοιχεία που θα πρέπει να ελέγχουν οι τελωνειακές αρχές ιδίως κατά τη διάρκεια των τελωνειακών ελέγχων που διενεργούνται βάσει κινδύνου. Οι μη επαναπληρούμενοι περιέκτες θα πρέπει να δημεύονται ή να κατάσχονται ή να εξέρχονται από την αγορά. Για άλλα εμπορεύματα, οι τελωνειακές αρχές και οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της δήμευσης ή της κατάσχεσης, όπου απαιτείται, προκειμένου τα απαγορευμένα εμπορεύματα να μην εισέλθουν εκ νέου στην αγορά από άλλο τελωνείο της ΕΕ. Απαγορεύεται η επανεξαγωγή παράνομων αερίων ή προϊόντων που καλύπτονται από τον κανονισμό. Μόνο καθορισμένοι ή εγκεκριμένοι χώροι και τελωνεία επιτρέπεται να χειρίζονται περιπτώσεις εισαγωγών και εξαγωγών φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου· μόνο τα εν λόγω καθορισμένα τελωνεία και χώροι επιτρέπεται να εφαρμόζουν ή να περατώνουν ένα καθεστώς διαμετακόμισης.

Τέλος, η πρόταση επιβάλλει από το 2028 απαγόρευση του εμπορίου HFC με μη συμβαλλόμενα μέρη του πρωτοκόλλου, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο πρωτόκολλο.

Κεφάλαιο VI

Η πρόταση θεσπίζει υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων, ιδίως για τους παραγωγούς, τους εισαγωγείς χύδην αερίων, καθώς και αερίων που περιέχονται σε προϊόντα και εξοπλισμό, τους εξαγωγείς, τους χρήστες πρώτων υλών, τις εγκαταστάσεις καταστροφής και ποιοτικής αποκατάστασης και τις επιχειρήσεις που έλαβαν υδροφθοράνθρακες οι οποίοι εμπίπτουν στις εξαιρέσεις από τους κανόνες για τις ποσοστώσεις. Η υποβολή στοιχείων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής πύλης για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. Η επαλήθευση, με την επιφύλαξη ποσοτικών ορίων, των υποβαλλόμενων δεδομένων πραγματοποιείται επίσης μέσω της δικτυακής πύλης για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.

Η πρόταση απαιτεί από τα κράτη μέλη να συλλέγουν δεδομένα για τις εκπομπές ηλεκτρονικά, όπου είναι δυνατόν.

Κεφάλαιο VII

Η πρόταση προσδιορίζει τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους, καθώς και μεταξύ των κρατών μελών και με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών.

Η πρόταση θεσπίζει επίσης την υποχρέωση των αρμόδιων αρχών να ελέγχουν τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τον κανονισμό βάσει κινδύνου και εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία.

Η πρόταση διασφαλίζει επίσης ότι οι καταγγελίες πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος σε σχέση με παραβάσεις του κανονισμού επωφελούνται από το επίπεδο προστασίας που προβλέπει η οδηγία (ΕΕ) 2019/1937.

Κεφάλαιο VIII

Τέλος, η πρόταση ορίζει ότι το επίπεδο και το είδος των διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις του κανονισμού πρέπει να είναι αποτελεσματικά, αποτρεπτικά και αναλογικά και να λαμβάνουν επίσης υπόψη τα σχετικά κριτήρια (όπως η φύση και η σοβαρότητα της παράβασης). Ειδικότερα, προτείνει την επιβολή διοικητικού προστίμου σε περιπτώσεις παράνομης παραγωγής, χρήσης ή εμπορίας αερίων και προϊόντων και εξοπλισμού που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Οι προτεινόμενες διατάξεις ευθυγραμμίζονται με και συμπληρώνουν την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω ποινικών κυρώσεων, η οποία εγκρίθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2021 22 .

Η πρόταση προβλέπει επίσης της συγκρότηση φόρουμ διαβούλευσης που εκπροσωπείται από τα κράτη μέλη και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων περιβαλλοντικών οργανώσεων, εκπροσώπων κατασκευαστών, χειριστών και πιστοποιημένων προσώπων, το οποίο θα συμβουλεύει και θα παρέχει εμπειρογνωσία στην Επιτροπή κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2022/0099 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 23 ,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών 24 ,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία εγκαινίασε μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική για την Ένωση, η οποία αποσκοπεί στη μετατροπή της Ένωσης σε μια δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία με μια οικονομία σύγχρονη, ανταγωνιστική και αποδοτική ως προς τη χρήση πόρων. Επιβεβαιώνει τη φιλοδοξία της Επιτροπής να αυξήσει τους κλιματικούς της στόχους και να καταστήσει την Ευρώπη την πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο έως το 2050, ενώ παράλληλα αποσκοπεί στην προστασία της υγείας και της ευημερίας των πολιτών από κινδύνους και επιπτώσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον. Επιπλέον, η ΕΕ είναι προσηλωμένη στην Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που περιέχονται σε αυτήν.

(2)Τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου είναι ανθρωπογενείς χημικές ουσίες που είναι πολύ ισχυρά αέρια του θερμοκηπίου, συχνά πολλές χιλιάδες φορές ισχυρότερα από το διοξείδιο του άνθρακα («CO2»). Μαζί με το CO2, το μεθάνιο και το υποξείδιο του αζώτου, ανήκουν στην ομάδα των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που καλύπτονται από τη συμφωνία του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (στο εξής: συμφωνία του Παρισιού) 25 . Οι εκπομπές φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου ανέρχονται σήμερα στο 2,5 % των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ένωση, αλλά έχουν διπλασιαστεί από το 1990 έως το 2014, σε αντίθεση με άλλες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου οι οποίες έχουν μειωθεί.

(3)Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 26 εκδόθηκε για να αντιστραφεί η αύξηση των εκπομπών φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου. Όπως συνάχθηκε σε αξιολόγηση που εκπόνησε η Επιτροπή, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2014 οδήγησε σε ετήσια μείωση των εκπομπών φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου. Επιπλέον, η προσφορά υδροφθορανθράκων (στο εξής: HFC) μειώθηκε κατά 37 % σε μετρικούς τόνους και κατά 47 % σε τόνους ισοδυνάμου CO2 από το 2015 έως το 2019. Υπήρξε επίσης σαφής στροφή προς τη χρήση εναλλακτικών λύσεων με χαμηλότερο δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (στο εξής: GWP), συμπεριλαμβανομένων φυσικών εναλλακτικών λύσεων (για παράδειγμα CO2 αμμωνία, υδρογονάνθρακες, νερό) σε πολλούς τύπους εξοπλισμού που παραδοσιακά χρησιμοποιούσαν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.

(4)Η ειδική έκθεση 27 της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα χρειαστούν μειώσεις των εκπομπών φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου κατά έως 90 % μέχρι το 2050 σε παγκόσμιο επίπεδο σε σύγκριση με το 2015. Ανταποκρινόμενη στην επείγουσα ανάγκη για δράση για το κλίμα, η Ένωση αύξησε τη φιλοδοξία της για το κλίμα μέσω του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1119 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (το ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα) 28 . Ο εν λόγω κανονισμός θεσπίζει δεσμευτικό στόχο για μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030 σε σύγκριση με το 1990 και για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Η Ένωση έχει επίσης ενισχύσει την αρχική εθνικά καθορισμένη συνεισφορά της στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, από μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40 % έως το 2030 σε τουλάχιστον 55 %. Ωστόσο, από την αξιολόγηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014 προκύπτει ότι η μείωση των εκπομπών που προβλέπεται έως το 2030 στο πλαίσιο των παρωχημένων κλιματικών στόχων της Ένωσης δεν θα επιτευχθεί πλήρως.

(5)Λόγω της αύξησης των εκπομπών HFC σε παγκόσμιο επίπεδο, τα συμβαλλόμενα μέρη του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (στο εξής: πρωτόκολλο) αποφάσισαν το 2016, στο πλαίσιο της τροποποίησης του Κιγκάλι 29 , να εφαρμόσουν σταδιακή κατάργηση των HFC, η οποία συνίσταται στη μείωση της παραγωγής και της κατανάλωσης HFC κατά περισσότερο από 80 % τα επόμενα 30 έτη. Αυτό σημαίνει ότι κάθε συμβαλλόμενο μέρος πρέπει να τηρεί χρονοδιάγραμμα μείωσης της κατανάλωσης και της παραγωγής HFC, καθώς και να προβλέπει σύστημα αδειοδότησης για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές και να υποβάλλει στοιχεία σχετικά με τους HFC. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, με την τροποποίηση του Κιγκάλι θα αποφευχθεί επιπλέον αύξηση της θερμοκρασίας έως και 0,4°C μέχρι το τέλος του αιώνα.

(6)Είναι σημαντικό ο παρών κανονισμός να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη συμμόρφωση της Ένωσης με τις διεθνείς υποχρεώσεις της βάσει της τροποποίησης του Κιγκάλι του πρωτοκόλλου, ιδίως όσον αφορά τη μείωση της κατανάλωσης και της παραγωγής HFC, τις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων και αδειοδότησης, ιδίως με τη σταδιακή μείωση της παραγωγής και την προσθήκη μέτρων μείωσης για τη διάθεση HFC στην αγορά για την περίοδο μετά το 2030.

(7)Για να εξασφαλιστεί η συνοχή με τις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων βάσει του πρωτοκόλλου, τα δυναμικά υπερθέρμανσης του πλανήτη των HFC θα πρέπει να υπολογίζονται με βάση το εκατονταετές δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη ενός χιλιόγραμμου του εκάστοτε αερίου σε σχέση με ένα χιλιόγραμμο CO2 βάσει της τέταρτης έκθεσης αξιολόγησης που εκδόθηκε από την IPCC. Για άλλες ουσίες, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η πλέον πρόσφατη έκθεση αξιολόγησης της IPCC. Όπου είναι διαθέσιμο, θα πρέπει να παρέχεται το εικοσαετές δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη για την καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τις κλιματικές επιπτώσεις των ουσιών που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

(8)Η εσκεμμένη έκλυση φθοριούχων ουσιών, όταν είναι παράνομη, συνιστά σοβαρή παράβαση του παρόντος κανονισμού και θα πρέπει να απαγορεύεται ρητά· οι χειριστές και οι κατασκευαστές εξοπλισμού θα πρέπει να υποχρεούνται να αποτρέπουν τη διαρροή τέτοιων ουσιών στο μέτρο του δυνατού, μεταξύ άλλων μέσω ελέγχων διαρροών του πλέον σχετικού εξοπλισμού.

(9)Δεδομένου ότι η διαδικασία παραγωγής ορισμένων φθοριούχων ενώσεων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές εκπομπές άλλων φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που παράγονται από υποπροϊόντα, οι εν λόγω εκπομπές υποπροϊόντων θα πρέπει να καταστρέφονται ή να ανακτώνται προς επακόλουθη χρήση ως προϋπόθεση για τη διάθεση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου στην αγορά. Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς θα πρέπει να υποχρεούνται να τεκμηριώνουν τα μέτρα που λαμβάνονται για την πρόληψη των εκπομπών τριφθορομεθανίου κατά τη διαδικασία παραγωγής.

(10)Για την πρόληψη των εκπομπών φθοριούχων ουσιών, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν διατάξεις σχετικά με την ανάκτηση ουσιών από προϊόντα και εξοπλισμό και την πρόληψη διαρροών των ουσιών αυτών. Τα αφρώδη υλικά που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 30 Οι υποχρεώσεις ανάκτησης θα πρέπει επίσης να επεκταθούν στους ιδιοκτήτες κτιρίων και τους εργολάβους κατά την αφαίρεση ορισμένων αφρωδών υλικών από τα κτίρια, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η μείωση των εκπομπών.

(11)Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η χρήση τεχνολογιών χωρίς επιπτώσεις ή μικρότερες επιπτώσεις στο κλίμα, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση τοξικών, εύφλεκτων ή υψηλά πεπιεσμένων ουσιών, η κατάρτιση των φυσικών προσώπων που ασκούν δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου θα πρέπει να καλύπτει τεχνολογίες που αντικαθιστούν ή μειώνουν τη χρήση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με πτυχές της ενεργειακής απόδοσης και τους εφαρμοστέους κανονισμούς και τεχνικά πρότυπα. Τα προγράμματα πιστοποίησης και κατάρτισης που έχουν θεσπιστεί βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014, τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν στα εθνικά συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης, θα πρέπει να αναθεωρηθούν ή να προσαρμοστούν ώστε οι τεχνικοί να μπορούν να χειρίζονται με ασφάλεια τις εναλλακτικές τεχνολογίες.

(12)Οι υφιστάμενες απαγορεύσεις για συγκεκριμένες χρήσεις του εξαφθοριούχου θείου, της πλέον επιβλαβούς για το κλίμα ουσίας που είναι γνωστή, θα πρέπει να διατηρηθούν και να συμπληρωθούν με πρόσθετους περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση στον κρίσιμο τομέα της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

(13)Εάν διατίθενται κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις για την υποκατάσταση συγκεκριμένων φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, θα πρέπει να επιβληθούν απαγορεύσεις στη διάθεση στην αγορά νέου εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού και πυροπροστασίας που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή η λειτουργία του οποίου εξαρτάται από τα εν λόγω αέρια. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις ή αυτές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τεχνικούς λόγους ή λόγους ασφάλειας ή εάν η χρήση των εν λόγω εναλλακτικών λύσεων επιφέρει δυσανάλογες δαπάνες, θα πρέπει να είναι δυνατόν για την Επιτροπή να μπορεί να εγκρίνει εξαιρέσεις ώστε να επιτραπεί η διάθεση τέτοιων προϊόντων και εξοπλισμού στην αγορά για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

(14)Για λόγους μείωσης των έμμεσων επιπτώσεων της λειτουργίας του εξοπλισμού ψύξης και κλιματισμού στο κλίμα, η μέγιστη κατανάλωση ενέργειας του εν λόγω εξοπλισμού που καθορίζεται στα σχετικά εκτελεστικά μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 31 θα πρέπει να συνεχίσει να θεωρείται λόγος εξαίρεσης συγκεκριμένων τύπων εξοπλισμού από την απαγόρευση χρήσης φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου.

(15)Οι μη επαναπληρούμενοι περιέκτες για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος θα πρέπει να απαγορευτούν, δεδομένου ότι κατά την εκκένωσή τους παραμένει αναπόφευκτα σε αυτούς μια ποσότητα ψυκτικού μέσου, η οποία στη συνέχεια εκλύεται στην ατμόσφαιρα. Στο πλαίσιο αυτό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να απαγορεύσει την εισαγωγή, τη διάθεση στην αγορά, τη μετέπειτα παροχή ή την κυκλοφορία στην αγορά, τη χρήση τους, εκτός εάν πρόκειται για εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις, καθώς και την εξαγωγή τους.

(16)Προκειμένου να διευκολυνθεί η επιβολή των απαγορεύσεων διάθεσης στην αγορά και του περιορισμού σε προϊόντα και εξοπλισμό που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τα αέρια αυτά, μεταξύ άλλων όταν διατίθενται στην αγορά σε περιέκτες, είναι σημαντικό να καθοριστούν οι αναγκαίες απαιτήσεις επισήμανσης για τα εν λόγω εμπορεύματα.

(17)Για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής μείωσης των ποσοτήτων HFC, η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να κατανέμει ποσοστώσεις σε επιμέρους παραγωγούς και εισαγωγείς για τη διάθεση HFC στην αγορά, διασφαλίζοντας ότι δεν σημειώνεται υπέρβαση του συνολικού επιτρεπόμενου ποσοτικού ορίου βάσει του πρωτοκόλλου. Προκειμένου να παραμένει ακέραια η σταδιακή μείωση των ποσοτήτων HFC που διατίθενται στην αγορά, οι HFC που περιέχονται σε έναν εξοπλισμό θα πρέπει να συνεχίσουν να υπάγονται στο σύστημα ποσοστώσεων.

(18)Αρχικά, ο υπολογισμός τιμών αναφοράς και η κατανομή ποσοστώσεων σε επιμέρους παραγωγούς και εισαγωγείς βασιζόταν στις ποσότητες των HFC που έχουν δηλώσει ότι έχουν διαθέσει στην αγορά κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ήτοι από το 2009 έως το 2012. Ωστόσο, για να μην αποκλειστούν οι επιχειρήσεις από την είσοδο στην αγορά ή από την επέκταση των δραστηριοτήτων τους, ένα μικρότερο μέρος της συνολικής μέγιστης ποσότητας θα πρέπει να προορίζεται για τους εισαγωγείς και τους παραγωγούς που δεν έχουν διαθέσει προηγουμένως HFC στην αγορά, καθώς και για τους εισαγωγείς και τους παραγωγούς που έχουν τιμή αναφοράς και επιθυμούν να αυξήσουν την κατανομή των ποσοστώσεων τους.

(19)Η Επιτροπή, με τριετή επαναϋπολογισμό των τιμών αναφοράς και των ποσοστώσεων, θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους με βάση τις μέσες ποσότητες που διέθεσαν στην αγορά τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων που δεν είχαν προηγουμένως τιμή αναφοράς.

(20)Λαμβανομένης υπόψη της αγοραίας αξίας της χορηγηθείσας ποσόστωσης, είναι σκόπιμο να ζητείται αντίτιμο για τη χορήγησή της. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται ο περαιτέρω κατακερματισμός της αγοράς εις βάρος των επιχειρήσεων που έχουν ανάγκη από την προμήθεια HFC και εξαρτώνται ήδη από το εμπόριο HFC στην παρακμάζουσα αγορά. Θεωρείται ότι οι επιχειρήσεις που αποφασίζουν να μην ζητήσουν και να μην καταβάλουν καμία ποσόστωση, την οποία θα δικαιούνταν κατά το έτος ή τα έτη πριν από τον υπολογισμό των τιμών αναφοράς, έχουν αποφασίσει να εγκαταλείψουν την αγορά και, ως εκ τούτου, δεν λαμβάνουν νέα τιμή αναφοράς.  Τα έσοδα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την κάλυψη διοικητικών δαπανών.

(21)Για να παραμείνει ευέλικτη η αγορά των χύδην διακινούμενων HFC, θα πρέπει να είναι δυνατή η μεταβίβαση ποσοστώσεων από επιχειρήσεις που έχουν λάβει τιμή αναφοράς προς άλλους παραγωγούς ή εισαγωγείς εντός της Ένωσης ή προς άλλους παραγωγούς ή εισαγωγείς οι οποίοι εκπροσωπούνται στην Ένωση από αποκλειστικό αντιπρόσωπο.

(22)Η Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει και να διαχειρίζεται μια κεντρική δικτυακή πύλη για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, με σκοπό τη διαχείριση των ποσοστώσεων για τη διάθεση HFC στην αγορά, την καταχώριση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων και την υποβολή στοιχείων για όλες τις ουσίες και για όλο τον εξοπλισμό που διατίθεται στην αγορά, ιδίως όταν ο εξοπλισμός έχει πληρωθεί εκ των προτέρων με HFC που δεν έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από την πλήρωση. Για να διασφαλιστεί ότι στη δικτυακή πύλη για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου καταχωρίζονται μόνο πραγματικοί χειριστές, θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί όροι. Η έγκυρη καταχώριση στη δικτυακή πύλη για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου θα πρέπει να συνιστά άδεια, η οποία αποτελεί βασική απαίτηση δυνάμει του πρωτοκόλλου για την παρακολούθηση του εμπορίου και την πρόληψη των παράνομων δραστηριοτήτων στον τομέα αυτό.

(23)Για να εξασφαλιστούν αυτόματοι, σε πραγματικό χρόνο, τελωνειακοί έλεγχοι, σε επίπεδο αποστολής, καθώς και η ηλεκτρονική ανταλλαγή και αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με όλες τις αποστολές φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και τα σχετικά προϊόντα και εξοπλισμό που υποβάλλονται στα τελωνεία, είναι αναγκαίο να διασυνδεθεί η δικτυακή πύλη για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με το περιβάλλον ενιαίας θυρίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα τελωνεία που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ..../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [να προστεθεί η πλήρης παραπομπή μετά την έκδοση του εν λόγω κανονισμού] 32 .

(24)Για να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του παρόντος κανονισμού, επιβάλλεται να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεων υποβολής στοιχείων, ώστε να καλύπτονται και άλλες φθοριούχες ουσίες που διαθέτουν σημαντικό δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη ή είναι πιθανόν να αντικαταστήσουν τη χρήση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου. Για τον ίδιο λόγο, θα πρέπει επίσης να αναφέρονται στο πλαίσιο της υποβολής στοιχείων τόσο η καταστροφή φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, όσο και η εισαγωγή τους στην Ένωση όταν πρόκειται για ποσότητες που περιέχονται σε προϊόντα και εξοπλισμό. Θα πρέπει να θεσπιστούν ελάχιστα κατώτατα όρια, ώστε να αποφευχθεί η δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση, ιδίως των μικρομεσαίων και των πολύ μικρών επιχειρήσεων, όταν αυτό δεν οδηγεί σε μη συμμόρφωση με το πρωτόκολλο.

(25)Για να διασφαλιστεί ότι οι εκθέσεις σχετικά με σημαντικές ποσότητες ουσιών είναι ακριβείς και ότι οι ποσότητες HFC που περιέχονται σε εκ των προτέρων πληρωθέντα εξοπλισμό καλύπτονται από το ενωσιακό σύστημα ποσοστώσεων, θα πρέπει να απαιτείται επαλήθευση από τρίτους.

(26)Η χρήση συνεπών και υψηλής ποιότητας δεδομένων στις εκθέσεις που αφορούν τις εκπομπές φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου είναι ουσιώδης για τη διασφάλιση της ποιότητας των εν λόγω εκθέσεων βάσει της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή. Η θέσπιση συστημάτων υποβολής στοιχείων από τα κράτη μέλη για τις εκπομπές φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου θα εξασφάλιζε τη συνοχή με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.  2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 33 . Τα δεδομένα περί διαρροής φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου από εξοπλισμό που συγκεντρώνουν οι επιχειρήσεις κατά τον παρόντα κανονισμό θα μπορούσαν να βελτιώσουν σημαντικά τα εν λόγω συστήματα υποβολής στοιχείων σχετικά με τις εκπομπές. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται καλύτερη εκτίμηση των εκπομπών φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου στις εθνικές απογραφές αερίων του θερμοκηπίου.

(27)Για να διευκολυνθούν οι τελωνειακοί έλεγχοι, είναι σημαντικό να προσδιοριστούν οι πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές σε περιπτώσεις εισαγωγών και εξαγωγών αερίων και προϊόντων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, καθώς και τα καθήκοντα των τελωνειακών αρχών κατά την εφαρμογή των απαγορεύσεων και των περιορισμών στις εισαγωγές και εξαγωγές των εν λόγω ουσιών και των προϊόντων και του εξοπλισμού που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

(28)Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της δήμευσης και της κατάσχεσης, προκειμένου να αποτρέπεται η παράνομη είσοδος ή έξοδος από και προς την Ένωση αερίων και προϊόντων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Η επανεξαγωγή παρανόμως εισαχθέντων προϊόντων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να απαγορεύεται.

(29)Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι τελωνειακές αρχές που διενεργούν ελέγχους δυνάμει του παρόντος κανονισμού διαθέτουν τους κατάλληλους πόρους και γνώσεις, για παράδειγμα μέσω κατάρτισης που τους παρέχεται, και είναι επαρκώς εξοπλισμένες για την αντιμετώπιση περιπτώσεων παράνομου εμπορίου αερίων και προϊόντων και εξοπλισμού που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν τα τελωνεία που πληρούν τις εν λόγω προϋποθέσεις και, ως εκ τούτου, είναι εξουσιοδοτημένα να διενεργούν τελωνειακούς ελέγχους στις εισαγωγές, τις εξαγωγές και σε περιπτώσεις διαμετακόμισης.

(30)Η συνεργασία και η ανταλλαγή των αναγκαίων πληροφοριών μεταξύ όλων των αρμόδιων αρχών που συμμετέχουν στην εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, δηλαδή των τελωνειακών αρχών, των αρχών εποπτείας της αγοράς, των περιβαλλοντικών αρχών και οποιωνδήποτε άλλων αρμόδιων αρχών με καθήκοντα επιθεώρησης, μεταξύ των κρατών μελών και με την Επιτροπή, είναι εξαιρετικά σημαντικές για την αντιμετώπιση των παραβάσεων του παρόντος κανονισμού, ιδίως του παράνομου εμπορίου. Λόγω του εμπιστευτικού χαρακτήρα της ανταλλαγής τελωνειακών πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους, για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται το σύστημα διαχείρισης τελωνειακών κινδύνων.

(31)Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που της ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό και με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας και της δέουσας ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών και της Επιτροπής σε περιπτώσεις ελέγχων συμμόρφωσης και παράνομου εμπορίου φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, η Επιτροπή θα πρέπει να επικουρείται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF). Η OLAF θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διευκόλυνση της εκτέλεσης των καθηκόντων της.

(32)Από το 2028 και εξής θα πρέπει να απαγορευτούν η εισαγωγή και εξαγωγή HFC, καθώς και προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν HFC ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τα αέρια αυτά, από και προς κράτος που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος του πρωτοκόλλου. Ως εκ τούτου, η παράλληλη απαγόρευση που προβλέπεται στο πρωτόκολλο από το 2033 επισπεύσθηκε, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα μέτρα παγκόσμιας μείωσης των HFC που προβλέπονται στην τροποποίηση του Κιγκάλι θα παράσχουν το προβλεπόμενο όφελος για το κλίμα το συντομότερο δυνατόν.

(33)Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι εν λόγω κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

(34)Είναι επίσης αναγκαίο να προβλεφθούν διοικητικές κυρώσεις τέτοιου επιπέδου και είδους που να αποτρέπουν πραγματικά τις παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού.

(35)Οι σοβαρές παραβάσεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει επίσης να διώκονται βάσει του ποινικού δικαίου, σύμφωνα με την οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 34

(36)Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών αρχών, των αρχών εποπτείας της αγοράς και των τελωνειακών αρχών τους, θα πρέπει να διενεργούν ελέγχους βάσει κινδύνου, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με όλες τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Η προσέγγιση αυτή είναι αναγκαία προκειμένου να στοχευθούν οι δραστηριότητες που αντιπροσωπεύουν τον υψηλότερο κίνδυνο παράνομου εμπορίου ή παράνομης έκλυσης φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διενεργούν ελέγχους όταν διαθέτουν αποδεικτικά στοιχεία ή άλλες σχετικές πληροφορίες σχετικά με πιθανές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Κατά περίπτωση και στο μέτρο του δυνατού, οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να κοινοποιούνται στις τελωνειακές αρχές προκειμένου να προβούν σε ανάλυση κινδύνου πριν από τη διενέργεια ελέγχων, σύμφωνα με το άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 35 . Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την παρακολούθηση της επιβολής κυρώσεων ενημερώνονται όταν διαπιστώνονται περιπτώσεις παράβασης του παρόντος κανονισμού από άλλες αρμόδιες αρχές.

(37)Οι πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος μπορούν να θέτουν νέες πληροφορίες υπόψη των αρμόδιων αρχών, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τις αρμόδιες αρχές να εντοπίσουν παραβάσεις του παρόντος κανονισμού και τους επιτρέπουν να επιβάλουν κυρώσεις. Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι υφίστανται επαρκείς ρυθμίσεις που επιτρέπουν στους πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος να ειδοποιούν τις αρμόδιες αρχές σχετικά με πραγματικές ή ενδεχόμενες παραβάσεις του παρόντος κανονισμού και που τους προστατεύουν από τυχόν αντίποινα. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να προβλεφθεί στον παρόντα κανονισμό ότι η οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 36 εφαρμόζεται στην καταγγελία παραβάσεων του παρόντος κανονισμού και στην προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν τις εν λόγω παραβάσεις.

(38)Για να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου, η εφαρμογή, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 στις καταγγελίες παραβάσεων του παρόντος κανονισμού και στην προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν τέτοιες παραβάσεις θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην οδηγία (ΕΕ) 2019/1937. Συνεπώς, το παράρτημα της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η τροποποίηση αυτή αντικατοπτρίζεται στα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο που λαμβάνουν σύμφωνα με την οδηγία, αν και ούτε η τροποποίηση ούτε η προσαρμογή των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο αποτελούν προϋπόθεση για την εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 στην καταγγελία παραβάσεων του παρόντος κανονισμού και στην προστασία των καταγγελλόντων.

(39)Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να συγκροτήσει το λεγόμενο φόρουμ διαβούλευσης ώστε να εξασφαλιστεί η ισορροπημένη συμμετοχή των εκπροσώπων των κρατών μελών και των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών οργανώσεων, των εκπροσώπων των κατασκευαστών, των χειριστών και του πιστοποιημένου προσωπικού.

(40)Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τα αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να παρέχονται σχετικά με την καταστροφή ή την ανάκτηση υποπροϊόντων τριφθορομεθανίου κατά την παραγωγή άλλων φθοριούχων ουσιών· τις απαιτήσεις για τους ελέγχους διαρροών· τη μορφή των αρχείων, τη δημιουργία και την τήρησή τους· τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα προγράμματα πιστοποίησης και τις βεβαιώσεις κατάρτισης· τη μορφή της κοινοποίησης των προγραμμάτων πιστοποίησης και κατάρτισης· τις εξαιρέσεις για προϊόντα και εξοπλισμό που εμπίπτουν σε απαγόρευση διάθεσης στην αγορά· τη μορφή των ετικετών· τον καθορισμό των δικαιωμάτων παραγωγής για τους παραγωγούς HFC· τις εξαιρέσεις από την απαίτηση ποσόστωσης για HFC προς χρήση σε συγκεκριμένες εφαρμογές ή ειδικές κατηγορίες προϊόντων ή εξοπλισμού· τον καθορισμό των τιμών αναφοράς για τους παραγωγούς και τους εισαγωγείς για τη διάθεση HFC στην αγορά· τους τρόπους και τις λεπτομέρειες πληρωμής του οφειλόμενου ποσού· τις λεπτομερείς ρυθμίσεις για τη δήλωση συμμόρφωσης για τον εκ των προτέρων πληρωθέντα εξοπλισμό και την επαλήθευση, καθώς και για τη διαπίστευση των ελεγκτών· την ομαλή λειτουργία του μητρώου· την έγκριση συναλλαγών με οντότητες που δεν καλύπτονται από το πρωτόκολλο· τις λεπτομέρειες της επαλήθευσης της υποβολής στοιχείων και της διαπίστευσης των ελεγκτών, καθώς και τον μορφότυπο για την υποβολή των εκθέσεων. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.  182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 37

(41)Για την τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») όσον αφορά την κατάρτιση καταλόγου προϊόντων και εξοπλισμού για τα οποία η ανάκτηση αερίων ή η καταστροφή τους είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτή και τον προσδιορισμό των τεχνολογιών προς εφαρμογή· τις απαιτήσεις επισήμανσης· την εξαίρεση των υδροφθορανθράκων από τις απαιτήσεις ποσόστωσης σύμφωνα με αποφάσεις των μερών του πρωτοκόλλου· όσον αφορά τις ποσότητες που οφείλονται για την κατανομή των ποσοστώσεων και τον μηχανισμό κατανομής των εναπομενουσών ποσοστώσεων· πρόσθετα μέτρα για την παρακολούθηση των ουσιών και των προϊόντων και του εξοπλισμού που τίθενται σε προσωρινή εναπόθεση και σε τελωνειακά καθεστώτα· τους κανόνες που εφαρμόζονται για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων και εξοπλισμού που εισάγονται από και εξάγονται προς οποιαδήποτε οντότητα που δεν καλύπτεται από το πρωτόκολλο· την επικαιροποίηση του δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη των παρατιθέμενων ουσιών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου 38 . Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(42)Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη μέλη διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.  2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 39 και η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Επιτροπή διέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 40 , ιδίως όσον αφορά τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας και ασφάλειας της επεξεργασίας, τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Επιτροπή προς τα κράτη μέλη, τη νομιμότητα της επεξεργασίας, καθώς και τα δικαιώματα πληροφόρησης των ατόμων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, πρόσβασης σε αυτά και διόρθωσής τους.

(43)Ζητήθηκε η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο οποίος γνωμοδότησε στις [ημερομηνία γνωμοδότησης].

(44)Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως, λόγω της διασυνοριακής φύσης του περιβαλλοντικού προβλήματος που αντιμετωπίζεται και των αποτελεσμάτων του παρόντος κανονισμού στο εμπόριο εντός της Ένωσης και στο εξωτερικό εμπόριο, μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη αυτών των στόχων.

(45)Πρόκειται να επέλθει πλήθος τροποποιήσεων στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014. Για λόγους σαφήνειας, ο εν λόγω κανονισμός θα πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί.

(46)Λαμβανομένης υπόψη της ετήσιας κατανομής ποσοστώσεων και της διαδικασίας υποβολής στοιχείων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, είναι σκόπιμο ο παρών κανονισμός να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί το έτος που έπεται του έτους έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού],

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός:

α)καθορίζει κανόνες για τη συγκράτηση, τη χρήση, την ανάκτηση και την καταστροφή των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και για συναφή συνοδευτικά μέτρα, και διευκολύνει την ασφαλή χρήση εναλλακτικών ουσιών,

β)θέτει όρους για την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διάθεση στην αγορά, την περαιτέρω προμήθεια και χρήση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και συγκεκριμένων προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή των οποίων η λειτουργία βασίζεται στα εν λόγω αέρια,

γ)επιβάλλει προϋποθέσεις για συγκεκριμένες χρήσεις φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου,

δ)καθιερώνει ποσοτικά όρια για τη διάθεση υδροφθορανθράκων στην αγορά,

ε)καθορίζει κανόνες για την υποβολή στοιχείων.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙ, είτε μεμονωμένα είτε σε μείγμα.

2.Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης σε προϊόντα και εξοπλισμό, καθώς και σε μέρη αυτών, που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τα αέρια αυτά.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(1)«δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη» ή «GWP»: το δυναμικό θέρμανσης του κλίματος ενός αερίου του θερμοκηπίου σε σχέση με το αντίστοιχο δυναμικό του διοξειδίου του άνθρακα (« CO2»), που υπολογίζεται ως το δυναμικό θέρμανσης, εντός 100 ετών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, ενός χιλιογράμμου αερίου του θερμοκηπίου σε σχέση με ένα χιλιόγραμμο CO2, όπως ορίζεται στα παραρτήματα I, II και IV ή, στην περίπτωση μειγμάτων, υπολογιζόμενο σύμφωνα με το παράρτημα IV·

(2)«μείγμα»: ρευστό αποτελούμενο από δύο ή περισσότερες ουσίες από τις οποίες μία τουλάχιστον είναι ουσία που απαριθμείται στα παραρτήματα I, ΙΙ ή III·

(3)«τόνος ή τόνοι ισοδυνάμου CO2»: ποσότητα αερίων του θερμοκηπίου, εκπεφρασμένη ως το αποτέλεσμα του βάρους των αερίων του θερμοκηπίου σε μετρικούς τόνους και του συνολικού τους δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη·

(4)«υδροφθοράνθρακες» ή «HFC»: οι ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι τμήμα 1 ή τα μείγματα που περιέχουν οποιαδήποτε από τις εν λόγω ουσίες·

(5)«χειριστής»: η επιχείρηση που είναι όντως υπεύθυνη για την τεχνική λειτουργία των προϊόντων και του εξοπλισμού που εμπίπτουν στον παρόντα κανονισμό ή ο κύριος, εφόσον έχει οριστεί από κράτος μέλος ως υπεύθυνος για τις υποχρεώσεις του χειριστή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις·

(6)«διάθεση στην αγορά»: η παροχή ή η διάθεση σε άλλο πρόσωπο εντός της Ένωσης, για πρώτη φορά, έναντι αμοιβής ή δωρεάν, η τελωνειακή άδεια για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση και η χρήση ουσιών που παράγονται ή η χρήση προϊόντων ή εξοπλισμού που κατασκευάζονται για ιδία χρήση·

(7)«εισαγωγή»: η είσοδος στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης ουσιών, προϊόντων και εξοπλισμού που εμπίπτουν στον παρόντα κανονισμό, εφόσον το έδαφος καλύπτεται από κύρωση του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος· περιλαμβάνεται η προσωρινή αποθήκευση και τα τελωνειακά καθεστώτα που αναφέρονται στα άρθρα 201 και 210 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013·

(8)«εξαγωγή»: η έξοδος ουσιών, προϊόντων και εξοπλισμού από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, εφόσον το έδαφος καλύπτεται από κύρωση του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος·

(9)«ερμητικά σφραγισμένος εξοπλισμός»: εξοπλισμός στον οποίο όλα τα μέρη που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου στεγανοποιούνται κατά τη διαδικασία κατασκευής του στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή με αυτογενή ή ετερογενή συγκόλληση ή με παρόμοια μόνιμη σύνδεση, που μπορεί να περιλαμβάνει σφραγισμένες βαλβίδες ή σφραγισμένα σημεία πρόσβασης τα οποία καθιστούν δυνατή την κατάλληλη επιδιόρθωση ή τελική διάθεση·

(10)«περιέκτης»: προϊόν κυρίως για τη μεταφορά ή την αποθήκευση φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου·

(11)«ανάκτηση»: η συλλογή και αποθήκευση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου από προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των περιεκτών, και εξοπλισμό κατά τη συντήρηση ή επισκευή ή πριν από την τελική διάθεση των προϊόντων ή του εξοπλισμού·

(12)«ανακύκλωση»: η επαναχρησιμοποίηση ανακτηθέντος φθοριούχου αερίου του θερμοκηπίου αφού υποστεί βασικό καθαρισμό, συμπεριλαμβανομένης της διήθησης και της ξήρανσης·

(13)«ποιοτική αποκατάσταση»: η επανεπεξεργασία ανακτηθέντος φθοριούχου αερίου του θερμοκηπίου με σκοπό να αποκτήσει επιδόσεις ισοδύναμες με την αμεταχείριστη μορφή του, λαμβάνοντας υπόψη την επιδιωκόμενη χρήση·

(14)«καταστροφή»: η διαδικασία μόνιμης μετατροπής ή πλήρους αποδόμησης, στο μέτρο του δυνατού, ενός φθοριούχου αερίου του θερμοκηπίου σε μία ή περισσότερες σταθερές ουσίες που δεν είναι φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου·

(15)«παροπλισμός»: η παύση λειτουργίας ή χρήσης ενός προϊόντος ή εξοπλισμού που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένης της οριστικής παύσης λειτουργίας μιας εγκατάστασης·

(16)«επιδιόρθωση»: η αποκατάσταση προϊόντων ή εξοπλισμού που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή των οποίων η λειτουργία βασίζεται στα εν λόγω αέρια και εμφανίζουν φθορές ή διαρροές, σε σχέση με μέρος που περιέχει ή προορίζεται να περιέχει τα εν λόγω αέρια·

(17)«εγκατάσταση»: η σύνδεση τουλάχιστον δύο στοιχείων εξοπλισμού ή κυκλωμάτων που περιέχουν ή προορίζονται να περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, με σκοπό τη συναρμολόγηση του συστήματος στον τόπο λειτουργίας του, που συνεπάγεται τη σύνδεση αεριαγωγών του συστήματος για την ολοκλήρωση κυκλώματος·

(18)«συντήρηση ή επισκευή»: κάθε δραστηριότητα, πλην της ανάκτησης σύμφωνα με το άρθρο 8 και των ελέγχων για διαρροές σύμφωνα με το άρθρο 4 και το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού, η οποία συνεπάγεται άνοιγμα των κυκλωμάτων που περιέχουν ή προορίζονται να περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, την τροφοδότηση του συστήματος με φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, την απομάκρυνση ενός ή περισσοτέρων στοιχείων του κυκλώματος ή του εξοπλισμού, την επανασυναρμολόγηση δύο ή περισσοτέρων στοιχείων του κυκλώματος ή του εξοπλισμού, καθώς και την επιδιόρθωση μετά από διαρροή·

(19)«αμεταχείριστες ουσίες»: ουσίες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως·

(20)«στατικός»: αυτός που κατά τη λειτουργία του δεν βρίσκεται, συνήθως, εν κινήσει και ως τέτοιες νοούνται και οι φορητές μονάδες κλιματισμού·

(21)«εν κινήσει»: σημαίνει πως κινείται κανονικά κατά τη λειτουργία·

(22)«αφρός ενός συστατικού»: αφρώδης ουσία που περιέχεται σε ένα μόνο δοχείο αερολύματος υπό πλήρως ή μερικώς ανενεργή υγρή μορφή, η οποία διογκώνεται και σκληραίνει κατά την έξοδο της από το δοχείο·

(23)«φορτηγό ψυγείο»: μηχανοκίνητο όχημα μάζας άνω των 3,5 τόνων που έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί κυρίως για τη μεταφορά εμπορευμάτων και είναι εξοπλισμένο με ψυκτική μονάδα·

(24)«ρυμουλκούμενο ψυγείο»: το όχημα που έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να ρυμουλκείται από αυτοκίνητο φορτηγό ή άλλον ελκυστήρα, με σκοπό πρωτίστως τη μεταφορά εμπορευμάτων και το οποίο είναι εξοπλισμένο με ψυκτική μονάδα·

(25)«σύστημα ανίχνευσης διαρροής»: μια βαθμονομημένη μηχανική, ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή, η οποία ανιχνεύει τη διαρροή φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και ειδοποιεί τον χειριστή·

(26)«επιχείρηση»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο ασκεί δραστηριότητα που αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό·

(27)«πρώτη ύλη»: κάθε φθοριούχο αέριο του θερμοκηπίου που περιλαμβάνεται στα παραρτήματα Ι και II, που υφίσταται χημική μετατροπή με διεργασία κατά την οποία η αρχική της σύνθεση μεταβάλλεται πλήρως και οι εκπομπές είναι αμελητέες·

(28)«εμπορική χρήση»: η χρήση για την αποθήκευση, έκθεση ή διανομή προϊόντος, για πώληση στους τελικούς χρήστες, στο λιανεμπόριο και στις υπηρεσίες εστίασης·

(29)«εξοπλισμός πυροπροστασίας» ο εξοπλισμός και τα συστήματα που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές πρόληψης πυρκαγιών ή πυρόσβεσης και περιλαμβάνει τους πυροσβεστήρες·

(30)«οργανικός κύκλος Rankine»: κύκλος που περιέχει συμπυκνώσιμες ουσίες και μετατρέπει τη θερμότητα από μια πηγή θερμότητας σε ισχύ για την παραγωγή ηλεκτρικής ή μηχανικής ενέργειας·

(31)«στρατιωτικός εξοπλισμός»: τα όπλα, τα πυρομαχικά και το υλικό που προορίζονται αποκλειστικά για στρατιωτικούς σκοπούς οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την προστασία των ουσιωδών συμφερόντων ασφαλείας των κρατών μελών·

(32)«ηλεκτρικός εξοπλισμός μεταγωγής»: οι διατάξεις μεταγωγής καθώς και ο συνδυασμός τους με συναφή εξοπλισμό ελέγχου, μέτρησης, προστασίας και ρύθμισης, καθώς και τα συγκροτήματα διατάξεων και εξοπλισμού του είδους αυτού με συναφείς διασυνδέσεις, παρελκόμενα, περιβλήματα και συστήματα στήριξης, τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιούνται στην παραγωγή, μεταφορά, διανομή και μετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας·

(33)«κεντρικά ψυκτικά συγκροτήματα»: συστήματα με δύο ή περισσότερους συμπιεστές που λειτουργούν παράλληλα, συνδέονται με έναν ή περισσότερους κοινούς συμπυκνωτές και με πολλές ψυκτικές συσκευές, όπως βιτρίνες ψύξης, ψυκτικοί θάλαμοι και καταψύκτες, ή με ψυχώμενους χώρους αποθήκευσης·

(34)«πρωτεύον ψυκτικό κύκλωμα κλιμακοειδών συστημάτων»: το πρωτεύον κύκλωμα σε έμμεσα συστήματα μέσης θερμοκρασίας, όπου δύο ή περισσότερα ξεχωριστά κυκλώματα ψύξης συνδέονται σε σειρά, έτσι ώστε το πρωτεύον κύκλωμα να απορροφά τη θερμότητα του συμπυκνωτή από δευτερεύον κύκλωμα για τη μέση θερμοκρασία·

(35)«χρήση»: η αξιοποίηση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου στην παραγωγή, τη συντήρηση ή την επισκευή, συμπεριλαμβανομένης της επαναπλήρωσης, προϊόντων ή εξοπλισμού, ή σε άλλες δραστηριότητες που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό·

(36)«εγκατάσταση εντός της Ένωσης»: προκειμένου για φυσικό πρόσωπο, η συνήθης διαμονή στην Ένωση και προκειμένου για νομικό πρόσωπο, η μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση στην Ένωση όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ

Άρθρο 4

Πρόληψη των εκπομπών

1.Απαγορεύεται η εσκεμμένη έκλυση στην ατμόσφαιρα φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που παρατίθενται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ εφόσον δεν είναι τεχνικά αναγκαία για την προβλεπόμενη χρήση.

2.Οι χειριστές και οι κατασκευαστές εξοπλισμού και εγκαταστάσεων που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στα παραρτήματα Ι ή ΙΙ, καθώς και οι επιχειρήσεις που έχουν στην κατοχή τους τον εν λόγω εξοπλισμό κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευσή του, λαμβάνουν όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις για την πρόληψη της ακούσιας έκλυσης τέτοιων αερίων. Λαμβάνουν κάθε εφικτό τεχνικό και οικονομικό μέτρο προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι διαρροές των αερίων.

3.Κατά την παραγωγή, την αποθήκευση, τη μετακίνηση και τη μεταφορά από ένα περιέκτη ή σύστημα σε άλλο ή σε εξοπλισμό ή εγκατάσταση, φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου που παρατίθενται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, η επιχείρηση λαμβάνει όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις για να περιορίσει την έκλυση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που παρατίθενται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Η παρούσα παράγραφος ισχύει και στην περίπτωση που τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ παράγονται ως υποπροϊόντα.

4.Όταν εντοπίζεται διαρροή φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι ή ΙΙ, οι χειριστές, οι κατασκευαστές εξοπλισμού και εγκαταστάσεων και οι επιχειρήσεις που έχουν στην κατοχή τους τον εξοπλισμό κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευσή του, εξασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός ή η εγκατάσταση επισκευάζονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Εάν ο εξοπλισμός πρέπει να ελεγχθεί για διαρροές σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 και εάν επιδιορθωθεί διαρροή στον εξοπλισμό, οι χειριστές εξασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός ελέγχεται από φυσικό πρόσωπο πιστοποιημένο σύμφωνα με το άρθρο 10, εντός ενός μηνός από την επισκευή, ώστε να επαληθεύεται ότι η επιδιόρθωση ήταν αποτελεσματική.

5.Με την επιφύλαξη του άρθρου 11 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, η διάθεση στην αγορά φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου απαγορεύεται, εκτός εάν οι παραγωγοί ή οι εισαγωγείς παρέχουν στοιχεία στην αρμόδια αρχή τα οποία αποδεικνύουν ότι, κατά την εν λόγω διάθεση, οποιοδήποτε τριφθορομεθάνιο, το οποίο παράγεται ως υποπροϊόν κατά τη διαδικασία παρασκευής, και κατά την παρασκευή πρώτων υλών για την παραγωγή τους, καταστρέφεται ή ανακτάται προς επακόλουθη χρήση με χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών.

Για τους σκοπούς της υποβολής των εν λόγω αποδεικτικών στοιχείων, οι εισαγωγείς και οι παραγωγοί συντάσσουν δήλωση συμμόρφωσης και επισυνάπτουν δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με την εγκατάσταση παραγωγής και τα μέτρα μετριασμού που λαμβάνονται για την πρόληψη των εκπομπών τριφθορομεθανίου. Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς φυλάσσουν τη δήλωση συμμόρφωσης και τα δικαιολογητικά έγγραφα για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών μετά τη διάθεση στην αγορά και τα καθιστούν διαθέσιμα, κατόπιν αιτήματος, στις αρμόδιες εθνικές αρχές και στην Επιτροπή.

Η Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να καθορίσει τις λεπτομερείς διατυπώσεις που αφορούν τη δήλωση συμμόρφωσης και τα δικαιολογητικά έγγραφα που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2.

6.Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως γ) είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το άρθρο 10 και λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη της διαρροής φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που παρατίθενται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ.

Οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν την εγκατάσταση, την επισκευή, τη συντήρηση, την επιδιόρθωση ή τον παροπλισμό του εξοπλισμού που παρατίθεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως στ) είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με το άρθρο 10 και λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη της διαρροής φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που παρατίθενται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ.

Άρθρο 5

Έλεγχος εντοπισμού διαρροών

1.Οι χειριστές εξοπλισμού που περιέχει 5 ή περισσότερους τόνους ισοδυνάμου CO2 φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ή 1 χιλιόγραμμο ή περισσότερο φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα Ι, τα οποία δεν περιέχονται σε αφρούς, εξασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός ελέγχεται για διαρροές.

Ο ερμητικά σφραγισμένος εξοπλισμός που περιέχει λιγότερους από 10 τόνους ισοδυνάμου CO2 φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ή 2 χιλιόγραμμα φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα Ι δεν ελέγχεται για διαρροές, υπό την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός φέρει επισήμανση ως ερμητικά σφραγισμένος και τα συνδεδεμένα με αυτόν μέρη έχουν ελεγμένο ποσοστό διαρροής κάτω των 3 γραμμαρίων ετησίως υπό πίεση τουλάχιστον ενός τετάρτου της μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης.

Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός μεταγωγής δεν ελέγχεται για διαρροές, υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχουν ένα από τα ακόλουθα:

α)με διαπιστωμένη ποσότητα διαρροής μικρότερη από 0,1 % ετησίως όπως ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή και φέρει σχετική επισήμανση·

β)ο εξοπλισμός μεταγωγής με διαπιστωμένο ποσοστό διαρροής 0,1 % ή περισσότερο ετησίως·

γ)περιέχει λιγότερα από 6 χιλιόγραμμα φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι.

2.Η παράγραφος 1 ισχύει για τους χειριστές των ακόλουθων ειδών εξοπλισμού που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι ή στο παράρτημα ΙΙ τμήμα Ι:

α)στατικός ψυκτικός εξοπλισμός·

β)στατικός κλιματιστικός εξοπλισμός·

γ)στατικές αντλίες θερμότητας·

δ)στατικού εξοπλισμού πυροπροστασίας·

ε)μονάδες ψύξης σε φορτηγά ψυγεία και ρυμουλκούμενα ψυγεία·

στ)οργανικοί κύκλοι Rankine·

ζ)ηλεκτρικός εξοπλισμός μεταγωγής.

Όσον αφορά τον εξοπλισμό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχεία α) έως στ), οι έλεγχοι διενεργούνται από φυσικά πρόσωπα πιστοποιημένα σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 10.

3.Οι έλεγχοι εντοπισμού διαρροών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διεξάγονται με την ακόλουθη συχνότητα:

α)για εξοπλισμό που περιέχει λιγότερο από 50 τόνους ισοδυνάμου CO2 φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ή λιγότερο από 10 χιλιόγραμμα φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα Ι: ανά δωδεκάμηνο τουλάχιστον· ή, σε περίπτωση που υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ανίχνευσης διαρροών, τουλάχιστον ανά είκοσι τέσσερις μήνες·

β)για εξοπλισμό που περιέχει 50 τόνους ισοδυνάμου CO2 ή περισσότερους, αλλά λιγότερους από 500 τόνους ισοδυνάμου CO2 φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ή από 10 έως 100 χιλιόγραμμα φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα Ι: τουλάχιστον ανά εξάμηνο ή, σε περίπτωση που υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ανίχνευσης διαρροών, τουλάχιστον ανά δωδεκάμηνο·

γ)για εξοπλισμό που περιέχει 500 ή περισσότερους τόνους ισοδυνάμου CO2 φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ή πάνω από 100 χιλιόγραμμα φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα Ι: τουλάχιστον ανά τρίμηνο ή, σε περίπτωση που υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ανίχνευσης διαρροών, τουλάχιστον ανά εξάμηνο.

4.Οι υποχρεώσεις της παραγράφου 1 για τον εξοπλισμό πυροπροστασίας όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο δ) θεωρείται ότι εκπληρώνονται, εάν πληρούνται οι ακόλουθοι δύο όροι:

α)το υπάρχον σύστημα επιθεωρήσεων πληροί το πρότυπο ISO 14520 ή EN 15004 και

β)ο εξοπλισμός πυροπροστασίας επιθεωρείται με την απαιτούμενη συχνότητα σύμφωνα με την παράγραφο 3.

5.Η Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να διευκρινίζει τις απαιτήσεις για τους ελέγχους εντοπισμού διαρροών που πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 για κάθε τύπο εξοπλισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και να προσδιορίζει τα πλέον επιρρεπή σε διαρροή τμήματα του εξοπλισμού. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 2.

Άρθρο 6

Συστήματα εντοπισμού διαρροών

1.Οι χειριστές του εξοπλισμού που παρατίθεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ) και ο οποίος περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου σε ποσότητες 500 τόνων ισοδυνάμου CO2 ή περισσότερο διασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός διαθέτει σύστημα εντοπισμού διαρροών που ειδοποιεί τον χειριστή ή την εταιρεία συντήρησης για τυχόν διαρροή.

2.Οι χειριστές του εξοπλισμού που παρατίθεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχεία στ) και ζ) και ο οποίος περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι σε ποσότητες 500 τόνων ισοδυνάμου CO2 ή περισσότερο και εγκαθίσταται μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 διασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός διαθέτει σύστημα εντοπισμού διαρροών που ειδοποιεί τον χειριστή ή την εταιρεία συντήρησης για τυχόν διαρροή.

3.Οι χειριστές του εξοπλισμού που παρατίθεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ) και στ) και υπόκειται στις παραγράφους 1 ή 2 διασφαλίζουν ότι τα συστήματα εντοπισμού διαρροών ελέγχονται τουλάχιστον άπαξ ανά δωδεκάμηνο, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία τους.

4.Οι χειριστές του εξοπλισμού που παρατίθεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) και υπόκειται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου διασφαλίζουν ότι τα συστήματα εντοπισμού διαρροών ελέγχονται τουλάχιστον άπαξ ανά εξαετία, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία τους.

Άρθρο 7

Τήρηση αρχείων

1.Οι χειριστές εξοπλισμού που πρέπει να υποβάλλεται σε ελέγχους εντοπισμού διαρροών σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 συντάσσουν και τηρούν αρχείο για κάθε στοιχείο του εν λόγω εξοπλισμού, όπου διευκρινίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

α)η ποσότητα και το είδος των αερίων που έχουν εισαχθεί·

β)οι ποσότητες αερίων που έχουν προστεθεί κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση ή την επισκευή ή λόγω διαρροής·

γ)εάν οι ποσότητες των αερίων έχουν ανακυκλωθεί ή υποστεί ποιοτική αποκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της επωνυμίας και της διεύθυνσης στην Ένωση της επιχείρησης ανακύκλωσης ή ποιοτικής αποκατάστασης και, όπου απαιτείται, του αριθμού του πιστοποιητικού της·

δ)η ποσότητα των ανακτηθέντων αερίων·

ε)τα στοιχεία της επιχείρησης που εγκατέστησε, επισκεύασε, συντήρησε, και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, επιδιόρθωσε ή παρόπλισε τον εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου, όπου απαιτείται, του αριθμού που αναγράφεται στο πιστοποιητικό της·

στ)οι ημερομηνίες και τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 1, 2 και 3, καθώς και οι ημερομηνίες και τα αποτελέσματα τυχόν επισκευών λόγω διαρροών·

ζ)σε περίπτωση ήδη παροπλισθέντος εξοπλισμού, τα ληφθέντα μέτρα για την ανάκτηση και τη διάθεση των αερίων.

2.Εάν τα αρχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν καταχωρίζονται σε βάση δεδομένων που έχει δημιουργηθεί από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

α)οι χειριστές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 τηρούν τα αρχεία που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο για τουλάχιστον πέντε έτη·

β)οι επιχειρήσεις που ασκούν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο ε) για τους χειριστές τηρούν αντίγραφα των αρχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για τουλάχιστον πέντε έτη.

Τα αρχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 τίθενται στη διάθεση της εκάστοτε αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους μέλους και της Επιτροπής, μετά από αίτησή τους.

3.Για τους σκοπούς του άρθρου 11 παράγραφος 5, οι επιχειρήσεις που προμηθεύουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 1 συντάσσουν αρχεία των συναφών πληροφοριών σχετικά με τους αγοραστές φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων στοιχείων:

α)των αριθμών που αναγράφονται στα πιστοποιητικά των αγοραστών,

β)των αντίστοιχων ποσοτήτων των εν λόγω αερίων που αγοράστηκαν.

Οι επιχειρήσεις που προμηθεύουν τα εν λόγω αέρια τηρούν αυτά τα αρχεία επί τουλάχιστον πέντε έτη.

Οι επιχειρήσεις που προμηθεύουν τα εν λόγω αέρια θέτουν αυτά τα αρχεία, μετά από αίτηση, στη διάθεση της αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους μέλους και της Επιτροπής.

4.Η Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικής πράξης, να καθορίζει τον μορφότυπο των αρχείων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 και να ορίζει τον τρόπο σύνταξης και τήρησής τους. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 34 παράγραφος 2.

Άρθρο 8

Ανάκτηση και καταστροφή

1.Οι χειριστές στατικού εξοπλισμού ή μονάδων ψύξης φορτηγών ψυγείων και ρυμουλκούμενων ψυγείων που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 1 και δεν περιέχονται σε αφρούς διασφαλίζουν ότι η ανάκτηση των εν λόγω αερίων διενεργείται από φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα σχετικά πιστοποιητικά όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, προκειμένου τα αέρια αυτά να ανακυκλώνονται, να αποκαθίστανται ποιοτικά ή να καταστρέφονται.

Αυτή η υποχρέωση ισχύει για τους χειριστές του κάτωθι εξοπλισμού:

α)των ψυκτικών κυκλωμάτων στατικής ψύξης, στατικού κλιματισμού και στατικών αντλιών θερμότητας·

β)των ψυκτικών κυκλωμάτων μονάδων ψύξης φορτηγών ψυγείων και ρυμουλκούμενων ψυγείων·

γ)στατικού εξοπλισμού που περιέχει διαλύτες οι οποίοι βασίζονται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου·

δ)στατικού εξοπλισμού πυροπροστασίας·

ε)στατικού ηλεκτρικού εξοπλισμού μεταγωγής.

2.Τυχόν ανακτηθέντα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 1 δεν χρησιμοποιούνται για εξοπλισμό πλήρωσης ή επαναπλήρωσης, εκτός εάν το αέριο έχει ανακυκλωθεί ή αποκατασταθεί ποιοτικά.

3.Η επιχείρηση που χρησιμοποιεί περιέκτη με φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 1 μεριμνά, αμέσως πριν από τη διάθεσή του, για την ανάκτηση τυχόν υπολειπόμενων αερίων, ώστε να διασφαλίζεται ότι ανακυκλώνονται, αποκαθίστανται ποιοτικά ή καταστρέφονται.

4.Από την 1η Ιανουαρίου 2024 οι ιδιοκτήτες κτιρίων και οι εργολάβοι διασφαλίζουν ότι κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων ανακαίνισης, αποκατάστασης ή κατεδάφισης που συνεπάγονται την αφαίρεση πάνελ με μεταλλική επικάλυψη που περιέχουν αφρούς με φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου τα οποία παρατίθενται στο παράρτημα I και στο παράρτημα II τμήμα 1, οι εκπομπές αποφεύγονται στο μέτρο του δυνατού με ανάκτηση για επαναχρησιμοποίηση ή καταστροφή των αφρών και των αερίων που περιέχουν. Η ανάκτηση πραγματοποιείται από κατάλληλα καταρτισμένα φυσικά πρόσωπα.

5.Από την 1η Ιανουαρίου 2024 οι ιδιοκτήτες κτιρίων και οι εργολάβοι διασφαλίζουν ότι κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων ανακαίνισης, αποκατάστασης ή κατεδάφισης που συνεπάγονται την αφαίρεση αφρών σε πολυστρωματικές σανίδες που είναι εγκατεστημένες σε κοιλότητες ή δομημένες κατασκευές που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου τα οποία παρατίθενται στο παράρτημα I και στο παράρτημα II τμήμα 1, οι εκπομπές αποφεύγονται στο μέτρο του δυνατού με ανάκτηση για επαναχρησιμοποίηση ή καταστροφή των αφρών και των αερίων που περιέχονται σε αυτά. Η ανάκτηση πραγματοποιείται από κατάλληλα καταρτισμένα φυσικά πρόσωπα.

Όταν η ανάκτηση των αφρών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δεν είναι τεχνικά εφικτή, ο ιδιοκτήτης του κτιρίου ή ο εργολάβος καταρτίζει έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η ανάκτηση είναι ανέφικτη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τα έγγραφα αυτά διατηρούνται για πέντε έτη και τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών ενός κράτους μέλους και της Επιτροπής κατόπιν αιτήματός τους. 

6.Οι χειριστές προϊόντων και εξοπλισμού που δεν παρατίθενται στις παραγράφους 1, 6 και 7 και περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 1 μεριμνούν για την ανάκτηση των αερίων, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό ή συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος. Οι χειριστές εξασφαλίζουν ότι η ανάκτηση πραγματοποιείται από κατάλληλα καταρτισμένα φυσικά πρόσωπα, έτσι ώστε τα αέρια να ανακυκλώνονται, να αποκαθίστανται ποιοτικά ή να καταστρέφονται, ή μεριμνούν για την καταστροφή τους χωρίς προηγούμενη ανάκτηση.

Η ανάκτηση των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 1 από τον εξοπλισμό κλιματισμού οδικών οχημάτων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2006/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 41 πραγματοποιείται από κατάλληλα καταρτισμένα φυσικά πρόσωπα.

Για την ανάκτηση των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 1 από τον εξοπλισμό κλιματισμού μηχανοκίνητων οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2006/40/ΕΚ, μόνο τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τουλάχιστον βεβαίωση κατάρτισης σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 θεωρούνται κατάλληλα καταρτισμένα.

7.Τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι τμήμα 1 και τα προϊόντα που περιέχουν τα αέρια αυτά καταστρέφονται μόνο με τεχνολογίες εγκεκριμένες από τα συμβαλλόμενα μέρη του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (στο εξής: πρωτόκολλο) ή με τεχνολογίες που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί, αλλά είναι περιβαλλοντικά ισοδύναμες και συμμορφώνονται με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για τα απόβλητα και με πρόσθετες απαιτήσεις στο πλαίσιο της εν λόγω νομοθεσίας.

Άλλα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου για τα οποία δεν έχουν εγκριθεί τεχνολογίες καταστροφής καταστρέφονται μόνο με την πλέον αποδεκτή από περιβαλλοντική άποψη τεχνολογία καταστροφής η οποία δεν συνεπάγεται υπερβολικό κόστος, συμμορφώνεται με την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία για τα απόβλητα και πληροί τις πρόσθετες απαιτήσεις της εν λόγω νομοθεσίας.

8.Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με την κατάρτιση καταλόγου προϊόντων και εξοπλισμού για τα οποία η ανάκτηση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 1 ή η καταστροφή προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν τέτοια αέρια χωρίς προηγούμενη ανάκτηση των αερίων αυτών θεωρείται τεχνικά και οικονομικά εφικτή, προσδιορίζοντας, κατά περίπτωση, τις τεχνολογίες που πρέπει να εφαρμοστούν.

9.Τα κράτη μέλη προωθούν την ανάκτηση, την ανακύκλωση, την ποιοτική αποκατάσταση και την καταστροφή των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 1.

Άρθρο 9

Προγράμματα ευθύνης των παραγωγών

Με την επιφύλαξη της υφιστάμενης ενωσιακής νομοθεσίας, τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη διαμόρφωση προγραμμάτων ευθύνης των παραγωγών για την ανάκτηση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που παρατίθενται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, καθώς και για την ανακύκλωση, την ποιοτική αποκατάσταση ή την καταστροφή τους.

Τα κράτη μέλη πληροφορούν την Επιτροπή για τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί.

Άρθρο 10

Πιστοποίηση και κατάρτιση

1.Τα κράτη μέλη, με βάση τις ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5, καταρτίζουν ή προσαρμόζουν προγράμματα πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών αξιολόγησης, και εξασφαλίζουν ότι διατίθεται κατάρτιση σε πρακτικές δεξιότητες και θεωρητικές γνώσεις για φυσικά πρόσωπα που εκτελούν τα ακόλουθα καθήκοντα τα οποία αφορούν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 1 και άλλες σχετικές εναλλακτικές λύσεις αντί των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου:

α)εγκατάσταση, επισκευή, συντήρηση, επιδιόρθωση ή παροπλισμό του εξοπλισμού που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως ζ)·

β)έλεγχο εντοπισμού διαρροών του εξοπλισμού που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως στ), όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1·

γ)ανάκτηση όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1.

2.Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι διατίθενται, σύμφωνα με την παράγραφο 5, προγράμματα κατάρτισης για τα φυσικά πρόσωπα που ανακτούν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα I και στο παράρτημα ΙΙ τμήμα Ι από τον εξοπλισμό κλιματισμού των μηχανοκίνητων οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2006/40/ΕΚ 42 .

3.Τα προγράμματα πιστοποίησης και κατάρτισης που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 αφορούν τα ακόλουθα:

α)κείμενες κανονιστικές διατάξεις και ισχύοντα τεχνικά πρότυπα·

β)πρόληψη των εκπομπών·

γ)ανάκτηση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 1·

δ)ασφαλής χειρισμός του εξοπλισμού του τύπου και του μεγέθους που καλύπτει το πιστοποιητικό· και

ε)μέτρα ενεργειακής απόδοσης.

4.Πιστοποιητικά στο πλαίσιο των προγραμμάτων πιστοποίησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εκδίδονται υπό τον όρο ο αιτών να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς διαδικασία αξιολόγησης που έχει θεσπιστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 3 και 5.

5.Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα προγράμματα πιστοποίησης και τις βεβαιώσεις κατάρτισης. Στις εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις διασαφηνίζονται, για κάθε είδος εξοπλισμού που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2, οι απαραίτητες πρακτικές δεξιότητες και θεωρητικές γνώσεις, όπου απαιτείται, ξεχωριστά για κάθε διαφορετική καλυπτόμενη δραστηριότητα, οι λεπτομέρειες της πιστοποίησης ή της βεβαίωσης, καθώς και οι προϋποθέσεις για την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων κατάρτισης. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 2.

6.Τα κράτη μέλη καταρτίζουν ή προσαρμόζουν προγράμματα πιστοποίησης με βάση τις ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 για τις επιχειρήσεις που εκτελούν εγκατάσταση, επισκευή, συντήρηση, επιδιόρθωση ή παροπλισμό του εξοπλισμού που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως στ), ο οποίος περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙ τμήμα Ι, καθώς και άλλες σχετικές εναλλακτικές λύσεις αντί των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου για άλλα μέρη.

7.Τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις κατάρτισης που έχουν ήδη εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 παραμένουν σε ισχύ, σύμφωνα με τους όρους υπό τους οποίους εκδόθηκαν αρχικά.

8.Έως την 1η Ιανουαρίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η ημερομηνία = ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα προγράμματα πιστοποίησης και κατάρτισης.

Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις κατάρτισης που εκδίδονται σε άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Τα κράτη μέλη δεν περιορίζουν τις ελευθερίες παροχής υπηρεσιών ή εγκατάστασης λόγω έκδοσης πιστοποιητικού σε άλλο κράτος μέλος.

9.Η Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει τον μορφότυπο της κοινοποίησης που αναφέρονται στην παράγραφο 8. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 2.

10.Κάθε επιχείρηση η οποία αναθέτει κάποια από τις εργασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε άλλη επιχείρηση λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα προκειμένου να διαπιστώσει ότι η εν λόγω επιχείρηση διαθέτει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για τις απαιτούμενες εργασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

11.Στις περιπτώσεις που οι υποχρεώσεις που προβλέπει το παρόν άρθρο σχετικά με την παροχή πιστοποίησης και κατάρτισης θα συνεπάγονταν δυσανάλογο κόστος για ένα κράτος μέλος λόγω του μικρού μεγέθους του πληθυσμού του και την παρεπόμενη μειωμένη ζήτηση για την εν λόγω κατάρτιση και πιστοποίηση, η συμμόρφωση μπορεί να επιτευχθεί μέσω της αναγνώρισης πιστοποιητικών που εκδίδονται σε άλλα κράτη μέλη.

Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν την παρούσα παράγραφο ενημερώνουν την Επιτροπή και αυτή ενημερώνει με τη σειρά της τα άλλα κράτη μέλη.

12.Το παρόν άρθρο δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν επιπλέον προγράμματα πιστοποίησης και κατάρτισης όσον αφορά τον εξοπλισμό πέραν των προβλεπόμενων στην παράγραφο 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Άρθρο 11

Περιορισμοί σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και την πώληση

1.Η διάθεση στην αγορά προϊόντων και ειδών εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων μερών αυτών, που απαριθμούνται στο παράρτημα IV, εξαιρουμένου του στρατιωτικού εξοπλισμού, απαγορεύεται από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα, με κατά περίπτωση διαφοροποιήσεις ανάλογα με τον τύπο ή το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη των αερίων που περιέχονται σε αυτά.

Τα προϊόντα και ο εξοπλισμός που διατίθενται παράνομα στην αγορά μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο δεν χρησιμοποιούνται στη συνέχεια ούτε παρέχονται, ούτε διατίθενται σε άλλα πρόσωπα εντός της Ένωσης έναντι πληρωμής ή δωρεάν, ούτε εξάγονται. Τα εν λόγω προϊόντα και εξοπλισμός μπορούν να αποθηκεύονται ή να μεταφέρονται μόνο για μεταγενέστερη διάθεση και για ανάκτηση του αερίου πριν από τη διάθεση σύμφωνα με το άρθρο 8.

Δύο έτη μετά τις επιμέρους ημερομηνίες που παρατίθενται στο παράρτημα IV, η επακόλουθη παροχή ή διάθεση σε άλλο μέρος στην Ένωση, έναντι πληρωμής ή δωρεάν, προϊόντων ή εξοπλισμού που έχουν διατεθεί νόμιμα στην αγορά πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο επιτρέπεται μόνον εφόσον αποδεικνύεται ότι το προϊόν ή ο εξοπλισμός διατέθηκε νόμιμα στην αγορά πριν από την ημερομηνία αυτή.

2.Η απαγόρευση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο δεν ισχύει για εξοπλισμό για τον οποίο, βάσει των απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού δυνάμει της οδηγίας 2009/125/ΕΚ, έχει οριστεί ότι, λόγω της μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης κατά τη λειτουργία του, οι εκπομπές ισοδυνάμου CO2 στο σύνολο του κύκλου ζωής του είναι χαμηλότερες σε σύγκριση με ισοδύναμο εξοπλισμό που πληροί τις σχετικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού.

3.Εκτός από την απαγόρευση διάθεσης στην αγορά που προβλέπεται στο παράρτημα IV σημείο 1, απαγορεύεται η εισαγωγή, η διάθεση στην αγορά, κάθε μεταγενέστερη παροχή ή διάθεση σε άλλα πρόσωπα εντός της Ένωσης έναντι πληρωμής ή δωρεάν, η χρήση ή η εξαγωγή μη επαναπληρούμενων περιεκτών για φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 1 και οι οποίοι είναι κενοί ή πλήρως ή μερικώς πληρωθέντες. Οι περιέκτες αυτοί μπορούν να αποθηκεύονται ή να μεταφέρονται μόνο για μεταγενέστερη διάθεση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για περιέκτες για εργαστηριακές ή αναλυτικές χρήσεις.

Η παράγραφος εφαρμόζεται σε:

α)περιέκτες που δεν μπορούν να επαναπληρωθούν χωρίς να προσαρμοστούν για το σκοπό αυτό (μη επαναπληρούμενοι)· και

β) περιέκτες που θα μπορούσαν να επαναπληρωθούν αλλά εισάγονται ή διατίθενται στην αγορά χωρίς να προβλέπεται η επιστροφή τους για επαναπλήρωση.

4.Κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος αρμόδιας αρχής κράτους μέλους και λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μέσω της έκδοσης εκτελεστικών πράξεων, να επιτρέψει μια χρονικά περιορισμένη εξαίρεση έως τεσσάρων ετών για τη διάθεση στην αγορά προϊόντων και εξοπλισμού που περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV, συμπεριλαμβανομένων μερών αυτών, και περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τα αέρια αυτά, εφόσον αποδειχθεί ότι:

α)για ορισμένο προϊόν ή εξοπλισμό ή για ορισμένη ειδική κατηγορία προϊόντων ή εξοπλισμού, δεν διατίθενται εναλλακτικές λύσεις ή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λόγους τεχνικούς ή ασφάλειας, ή

β)η χρήση των εν λόγω τεχνικά εφικτών και ασφαλών εναλλακτικών λύσεων θα συνεπαγόταν δυσανάλογο κόστος.

Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 2.

5.Μόνο οι επιχειρήσεις που διαθέτουν πιστοποιητικό που απαιτείται βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή τη βεβαίωση κατάρτισης που απαιτείται βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 2, ή οι επιχειρήσεις που απασχολούν άτομα που κατέχουν τέτοιο πιστοποιητικό ή βεβαίωση κατάρτισης, επιτρέπεται να αγοράζουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ή στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 1, με σκοπό την εγκατάσταση, την επισκευή, τη συντήρηση ή την επιδιόρθωση του εξοπλισμού που περιέχει τα αέρια αυτά, ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τα αέρια αυτά, που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως ζ) και στο άρθρο 10 παράγραφος 2.

Η παρούσα παράγραφος δεν εμποδίζει τις μη πιστοποιημένες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν ασκούν τέτοιες δραστηριότητες, να συλλέγουν, να μεταφέρουν ή να παραδίδουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 1.

6.Ο μη ερμητικά σφραγισμένος εξοπλισμός που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 1 πωλείται σε τελικό χρήστη μόνον εφόσον αποδεικνύεται ότι η εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί από επιχείρηση που διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 10.

Άρθρο 12

Επισήμανση και πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τον εξοπλισμό

1.Τα ακόλουθα προϊόντα και εξοπλισμός που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τα αέρια αυτά που απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνον εφόσον φέρουν επισήμανση:

α)ψυκτικός εξοπλισμός·

β)κλιματιστικός εξοπλισμός·

γ)αντλίες θερμότητας·

δ)εξοπλισμός πυροπροστασίας·

ε)ηλεκτρικός εξοπλισμός μεταγωγής·

στ)δοχεία αερολύματος που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων των δοσιμετρικών συσκευών εισπνοής·

ζ)όλοι οι περιέκτες φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου,

η)διαλύτες οι οποίοι βασίζονται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου·

θ)οργανικοί κύκλοι Rankine·

2.Τα προϊόντα ή ο εξοπλισμός που υπόκεινται σε εξαίρεση όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 4 φέρουν σχετική επισήμανση και περιλαμβάνουν αναφορά ότι τα εν λόγω προϊόντα ή ο εξοπλισμός μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον σκοπό για τον οποίο εγκρίθηκε η εξαίρεση σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο.

3.Η επισήμανση που απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 αναγράφει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)ένδειξη ότι το προϊόν ή ο εξοπλισμός περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή ότι η λειτουργία του εξαρτάται από τα εν λόγω αέρια·

β)την αποδεκτή βιομηχανική ονομασία για τα σχετικά φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή, εάν δεν υφίσταται τέτοια ονομασία, την αντίστοιχη χημική ονομασία·

γ)από την 1η Ιανουαρίου 2017, την ποσότητα, εκπεφρασμένη σε βάρος και σε ισοδύναμο CO2, των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που περιέχονται στο προϊόν ή στον εξοπλισμό ή την ποσότητα φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου για την οποία έχει σχεδιαστεί ο εξοπλισμός, καθώς επίσης και το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη των εν λόγω αερίων.

Στην επισήμανση αναγράφονται οι ακόλουθες πληροφορίες, κατά περίπτωση:

α)αναφορά ότι τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου περιέχονται σε ερμητικά σφραγισμένο εξοπλισμό·

β)αναφορά ότι ο ηλεκτρικός εξοπλισμός μεταγωγής παρουσιάζει διαπιστωμένο κατόπιν ελέγχου ποσοστό διαρροής μικρότερο του 0,1 % ετησίως βάσει της τεχνικής προδιαγραφής του κατασκευαστή.

4.Η επισήμανση που απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 είναι ευανάγνωστη και ανεξίτηλη και τοποθετείται είτε:

α)δίπλα στα σημεία πρόσβασης για την πλήρωση με φθοριούχο αέριο του θερμοκηπίου ή στην ανάκτηση αυτού ή

β)στο τμήμα του προϊόντος ή του εξοπλισμού που περιέχει το φθοριούχο αέριο του θερμοκηπίου.

Η επισήμανση αναγράφεται στις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους στην αγορά του οποίου πρόκειται να διατεθεί το προϊόν.

5.Οι αφροί και οι προαναμεμειγμένες πολυόλες που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου τα οποία απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ διατίθενται στην αγορά μόνον εφόσον τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου δηλώνονται σε σχετική επισήμανση με την αποδεκτή τους βιομηχανική ονομασία ή, εάν αυτή δεν υφίσταται, την αντίστοιχη χημική ονομασία. Η επισήμανση αναφέρει σαφώς ότι ο αφρός ή οι προαναμεμειγμένες πολυόλες περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. Όσον αφορά τις σανίδες από αφρώδες ελαστικό, τοποθετούνται σε αυτές αντίστοιχες ευανάγνωστες και ανεξίτηλες ενδείξεις.

6.Τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που έχουν αποκατασταθεί ποιοτικά ή ανακυκλωθεί φέρουν επισήμανση με την ένδειξη ότι η ουσία προέρχεται από ποιοτική αποκατάσταση ή ανακύκλωση, στοιχεία όσον αφορά τον αριθμό παρτίδας και την επωνυμία και διεύθυνση της εγκατάστασης ποιοτικής αποκατάστασης ή ανακύκλωσης στην Ένωση.

7.Τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι και διατίθενται στην αγορά για καταστροφή φέρουν επισήμανση με την ένδειξη ότι το περιεχόμενο του περιέκτη προορίζεται αποκλειστικά για καταστροφή.

8.Τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι και προορίζονται για άμεση εξαγωγή φέρουν επισήμανση με την ένδειξη ότι το περιεχόμενο του περιέκτη προορίζεται αποκλειστικά για άμεση εξαγωγή.

9.Τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι διατίθενται στην αγορά για χρήση σε στρατιωτικό εξοπλισμό φέρουν επισήμανση με την ένδειξη ότι το περιεχόμενο του περιέκτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τον εν λόγω σκοπό.

10.Τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ και διατίθενται στην αγορά για διαβρωτική χάραξη επιφανείας σε ημιαγωγά υλικά ή για καθαρισμό των κλιβάνων απόθεσης μέσω χημικού ατμού στη βιομηχανία ημιαγωγών φέρουν επισήμανση με την ένδειξη ότι το περιεχόμενο του περιέκτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τον εν λόγω σκοπό.

11.Τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι και διατίθενται στην αγορά ως πρώτη ύλη φέρουν επισήμανση με την ένδειξη ότι το περιεχόμενο του περιέκτη προορίζεται αποκλειστικά για χρήση ως πρώτη ύλη.

12.Τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι και διατίθενται στην αγορά για την παραγωγή δοσιμετρικών συσκευών εισπνοής για τη λήψη φαρμακευτικών ουσιών φέρουν επισήμανση με την ένδειξη ότι το περιεχόμενο του περιέκτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τον εν λόγω σκοπό.

13.Στην περίπτωση των υδροφθορανθράκων, η επισήμανση που αναφέρεται στις παραγράφους 7 έως 11 περιλαμβάνει την ένδειξη «εξαιρείται από την ποσόστωση δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ..../... [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό]».

Ελλείψει των απαιτήσεων επισήμανσης που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο και στις παραγράφους 7 έως 11, οι υδροφθοράνθρακες υπόκεινται στις απαιτήσεις ποσόστωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1.

14.Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο παράρτημα IV σημεία 3, 8, 18 στοιχεία β) και γ), 19 και 20, το προϊόν φέρει επισήμανση με την ένδειξη ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον εφόσον απαιτείται από το πρότυπο ασφαλείας που θα καθοριστεί. Στην περίπτωση που αναφέρεται στο παράρτημα IV σημεία 20 και 22, το προϊόν φέρει επισήμανση με την ένδειξη ότι το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν απαιτείται από την ιατρική εφαρμογή που θα προσδιοριστεί.

15.Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 5 περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης των προϊόντων και ειδών εξοπλισμού.

Στην περίπτωση προϊόντων και του εξοπλισμού που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ με δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη 150 ή μεγαλύτερο, οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται επίσης στις περιγραφές που χρησιμοποιούνται για διαφημιστικούς σκοπούς.

16.Η Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει τον μορφότυπο των επισημάνσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στις παραγράφους 4 έως 14. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 2.

17.Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 32, για την τροποποίηση των απαιτήσεων επισήμανσης που προβλέπουν οι παράγραφοι 4 έως 14 όποτε αυτό κρίνεται δέον λόγω εμπορικών ή τεχνολογικών εξελίξεων.

Άρθρο 13

Έλεγχος της χρήσης

1.Απαγορεύεται η χρήση εξαφθοριούχου θείου στην υπό πίεση χύτευση μαγνησίου και στην ανακύκλωση κραμάτων για υπό πίεση χύτευση μαγνησίου.

2.Απαγορεύεται η χρήση εξαφθοριούχου θείου για την πλήρωση ελαστικών επισώτρων οχημάτων.

3.Από την 1η Ιανουαρίου 2024 απαγορεύεται η χρήση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, με δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη ίσο ή μεγαλύτερο των 2 500, για την επισκευή ή τη συντήρηση ψυκτικού εξοπλισμού.

Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει στην περίπτωση στρατιωτικού εξοπλισμού ή εξοπλισμού που προορίζεται για εφαρμογές σχεδιασμένες για την ψύξη προϊόντων σε θερμοκρασίες κάτω των -50 °C.

Η απαγόρευση του πρώτου εδαφίου δεν εφαρμόζεται έως την 1η Ιανουαρίου 2030 στις ακόλουθες κατηγορίες φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου:

α)στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι με GWP ίσο με 2 500 ή μεγαλύτερο τα οποία έχουν υποστεί ποιοτική αποκατάσταση και χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση ή επισκευή υπάρχοντος ψυκτικού εξοπλισμού, υπό την προϋπόθεση ότι φέρουν επισήμανση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 παράγραφος 6·

β)στα ανακυκλωμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι με GWP ίσο με 2 500 ή μεγαλύτερο τα οποία χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση ή επισκευή υπάρχοντος ψυκτικού εξοπλισμού, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ανακτηθεί από τέτοιου είδους εξοπλισμό. Αυτά τα ανακυκλωμένα αέρια μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο από την επιχείρηση που διενήργησε την ανάκτησή τους, ως μέρος της συντήρησης ή της επισκευής ή από την επιχείρηση για την οποία διενεργήθηκε η ανάκτηση, ως μέρος της συντήρησης ή της επισκευής.

Η απαγόρευση του πρώτου εδαφίου δεν ισχύει για ψυκτικό εξοπλισμό για τον οποίο έχει χορηγηθεί εξαίρεση σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4.

4.Η χρήση του δεσφλουρανίου ως εισπνεόμενου αναισθητικού απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου 2026, εκτός εάν η χρήση αυτή είναι απολύτως αναγκαία και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανένα άλλο αναισθητικό για ιατρικούς λόγους. Ο χρήστης παρέχει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ιατρική αιτιολόγηση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους και στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματός τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΥΔΡΟΦΘΟΡΑΝΘΡΑΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Άρθρο 14

Παραγωγή υδροφθορανθράκων

1.Η παραγωγή υδροφθορανθράκων επιτρέπεται στον βαθμό που η Επιτροπή έχει χορηγήσει στους παραγωγούς δικαιώματα παραγωγής, όπως ορίζεται στο παρόν άρθρο.

2.Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, κατανέμει δικαιώματα παραγωγής βάσει του παραρτήματος V για τους παραγωγούς που παρήγαγαν υδροφθοράνθρακες το 2022, με βάση τα στοιχεία που υποβάλλονται βάσει του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2.

3.Η Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους, να τροποποιεί τις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, προκειμένου να κατανείμει πρόσθετα δικαιώματα παραγωγής στους παραγωγούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ή σε οποιεσδήποτε άλλες επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση, με παράλληλη τήρηση των ορίων παραγωγής του κράτους μέλους βάσει του πρωτοκόλλου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2.

4.Τρία έτη μετά την έκδοση των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, και στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή επανεξετάζει και τροποποιεί, εφόσον απαιτείται, τις εν λόγω εκτελεστικές πράξεις, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στα δικαιώματα παραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 15 κατά την προηγούμενη τριετία. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2.

Άρθρο 15

Μεταβίβαση και έγκριση δικαιωμάτων παραγωγής για τον εξορθολογισμό της βιομηχανικής παραγωγής

1.Για λόγους εξορθολογισμού της βιομηχανικής παραγωγής σε ένα κράτος μέλος, οι παραγωγοί μπορούν να μεταβιβάζουν εν όλω ή εν μέρει τα δικαιώματα παραγωγής τους σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση στο εν λόγω κράτος μέλος, εφόσον τηρούνται τα όρια παραγωγής των μερών που προβλέπονται από το πρωτόκολλο. Οι μεταβιβάσεις εγκρίνονται από την Επιτροπή και τις σχετικές αρμόδιες αρχές και πραγματοποιούνται μέσω της δικτυακής πύλης για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.

2.Για λόγους εξορθολογισμού της βιομηχανικής παραγωγής μεταξύ των κρατών μελών, η Επιτροπή μπορεί, σε συμφωνία τόσο με την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η σχετική παραγωγή ενός παραγωγού όσο και με την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο διατίθενται τα υπερβάλλοντα δικαιώματα παραγωγής, να επιτρέπει, μέσω της δικτυακής πύλης για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, στον εν λόγω παραγωγό να υπερβεί την παραγωγή του που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 κατά συγκεκριμένη ποσότητα, λαμβανομένων υπόψη των όρων που καθορίζονται στο πρωτόκολλο.

3.Η Επιτροπή μπορεί, σε συμφωνία τόσο με την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η σχετική παραγωγή ενός παραγωγού όσο και με την αρμόδια αρχή της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας-μέρους, να επιτρέψει σε έναν παραγωγό να συνδυάσει τα υπολογισθέντα επίπεδα παραγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 με τα υπολογισθέντα επίπεδα παραγωγής που επιτρέπονται σε παραγωγό τρίτης χώρας-μέρους δυνάμει του πρωτοκόλλου και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία που εφαρμόζεται στον εν λόγω παραγωγό, με σκοπό τον εξορθολογισμό της βιομηχανικής παραγωγής με τρίτη χώρα, υπό τον όρο ότι τα συνδυασμένα υπολογισθέντα επίπεδα παραγωγής από τους δύο παραγωγούς δεν οδηγούν σε υπέρβαση των δικαιωμάτων παραγωγής βάσει του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ και ότι τηρείται οποιαδήποτε σχετική εθνική νομοθεσία.

Άρθρο 16

Μείωση των ποσοτήτων υδροφθορανθράκων που διατίθενται στην αγορά

1.Η διάθεση υδροφθορανθράκων στην αγορά επιτρέπεται μόνο στον βαθμό που η Επιτροπή έχει κατανείμει ποσοστώσεις σε παραγωγούς και εισαγωγείς, όπως ορίζεται στο άρθρο 17.

Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι οι ποσότητες υδροφθορανθράκων που διαθέτουν στην αγορά δεν υπερβαίνουν την αντίστοιχη ποσόστωση που έχουν στη διάθεσή τους κατά τη στιγμή της διάθεσής τους στην αγορά.

2.Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε υδροφθοράνθρακες που:

α)εισάγονται στην Ένωση για να καταστραφούν·

β)χρησιμοποιούνται από παραγωγό ως πρώτη ύλη ή τους οποίους ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας προμηθεύει απευθείας σε επιχειρήσεις για χρήση ως πρώτη ύλη·

γ)ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας προμηθεύει απευθείας σε επιχειρήσεις για εξαγωγή εκτός Ένωσης και οι οποίοι δεν περιέχονται σε προϊόντα ή εξοπλισμό, εφόσον οι εν λόγω υδροφθοράνθρακες δεν διατίθενται στη συνέχεια σε κάποιον τρίτο εντός της Ένωσης, πριν από την εξαγωγή τους·

δ)που ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας προμηθεύει απευθείας για χρήση σε στρατιωτικό εξοπλισμό·

ε)που ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας προμηθεύει απευθείας σε επιχείρηση για διαβρωτική χάραξη επιφανείας σε ημιαγωγά υλικά ή για τον καθαρισμό των κλιβάνων απόθεσης μέσω χημικού ατμού στη βιομηχανία ημιαγωγών.

3.Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για την τροποποίηση της παραγράφου 2 και την εξαίρεση υδροφθορανθράκων από την απαίτηση ποσόστωσης που ορίζεται στην παράγραφο 1, σύμφωνα με τις αποφάσεις των μερών του πρωτοκόλλου.

4.Κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος αρμόδιας αρχής κράτους μέλους και λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να επιτρέψει, μέσω της έκδοσης εκτελεστικών πράξεων, μια εξαίρεση διάρκειας έως τεσσάρων ετών ώστε να μην συνυπολογίζονται στην απαίτηση ποσόστωσης που ορίζεται στην παράγραφο 1 οι υδροφθοράνθρακες που προορίζονται για συγκεκριμένες εφαρμογές ή συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων ή εξοπλισμού, εφόσον αποδειχθεί στο αίτημα ότι:

α)για τις εν λόγω εφαρμογές, προϊόντα ή εξοπλισμό, δεν διατίθενται εναλλακτικές λύσεις ή αυτές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λόγους τεχνικούς ή ασφάλειας, και

β)δεν μπορεί να διασφαλιστεί ο επαρκής εφοδιασμός με υδροφθοράνθρακες χωρίς δυσανάλογο κόστος.

Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 2.

5.Οι εκπομπές υδροφθορανθράκων κατά την παραγωγή θεωρείται ότι διατίθενται στην αγορά κατά το έτος κατά το οποίο λαμβάνουν χώρα.

6.Το παρόν άρθρο και τα άρθρα 17, 20, 29 και 31 ισχύουν και για τους υδροφθοράνθρακες που περιέχονται σε προαναμεμειγμένες πολυόλες.

Άρθρο 17

Καθορισμός τιμών αναφοράς και κατανομή ποσοστώσεων για τη διάθεση υδροφθορανθράκων στην αγορά

1.Έως τις 31 Οκτωβρίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί το έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού] και στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή καθορίζει τιμές αναφοράς για τους παραγωγούς και τους εισαγωγείς σύμφωνα με το παράρτημα VII για τη διάθεση υδροφθορανθράκων στην αγορά.

Η Επιτροπή καθορίζει τις εν λόγω τιμές αναφοράς για όλους τους εισαγωγείς και παραγωγούς που εισήγαγαν ή παρήγαγαν υδροφθοράνθρακες κατά την προηγούμενη τριετία, με εκτελεστική πράξη που καθορίζει τις τιμές αναφοράς για όλους τους εισαγωγείς και παραγωγούς. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 2.

2.Ένας εισαγωγέας ή παραγωγός μπορεί να κοινοποιήσει στην Επιτροπή μια μόνιμη διαδοχή ή απόκτηση του τμήματος των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων που σχετίζεται με το παρόν άρθρο, η οποία οδηγεί σε αλλαγή της απόδοσης των τιμών αναφοράς του ίδιου και του νόμιμου διαδόχου του.

Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει σχετική τεκμηρίωση για τον σκοπό αυτό. Οι προσαρμοσμένες τιμές αναφοράς καθίστανται προσβάσιμες στην πύλη για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.

3.Έως την 1η Απριλίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί το έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού] και στη συνέχεια ανά τριετία, οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς μπορούν να υποβάλλουν δήλωση για τη λήψη ποσοστώσεων από το απόθεμα που αναφέρεται στο παράρτημα VIII μέσω της δικτυακής πύλης για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.

4.Έως τις 31 Δεκεμβρίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί το έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], και στη συνέχεια κάθε έτος, η Επιτροπή κατανέμει ποσοστώσεις για κάθε εισαγωγέα και παραγωγό για τη διάθεση υδροφθορανθράκων στην αγορά, σύμφωνα με το παράρτημα VIII. Οι ποσοστώσεις κοινοποιούνται μέσω της δικτυακής πύλης για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου στους εισαγωγείς και τους παραγωγούς.

5.Η κατανομή των ποσοστώσεων εξαρτάται από την καταβολή του οφειλόμενου ποσού, το οποίο ισούται με τρία ευρώ για κάθε τόνο κατανεμητέας ποσόστωσης ισοδυνάμου CO2. Οι εισαγωγείς και οι παραγωγοί ενημερώνονται μέσω της δικτυακής πύλης για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου σχετικά με το συνολικό οφειλόμενο ποσό για την υπολογιζόμενη μέγιστη κατανομή ποσόστωσης για το επόμενο ημερολογιακό έτος και την προθεσμία για την ολοκλήρωση της πληρωμής. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να καθορίζει τους τρόπους και τις λεπτομέρειες καταβολής του οφειλόμενου ποσού. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 2.

Οι εισαγωγείς και οι παραγωγοί μπορούν να πληρώσουν μόνο ένα μέρος της υπολογισθείσας μέγιστης ποσόστωσης που τους προσφέρεται. Στην περίπτωση αυτή, στους εν λόγω εισαγωγείς και παραγωγούς κατανέμεται η ποσόστωση που αντιστοιχεί στην πληρωμή που πραγματοποιήθηκε εντός της καθορισμένης προθεσμίας.

Η Επιτροπή ανακατανέμει δωρεάν την ποσόστωση για την οποία δεν έχει καταβληθεί πληρωμή εντός της καθορισμένης προθεσμίας μόνο στους εισαγωγείς και παραγωγούς που έχουν καταβάλει το συνολικό οφειλόμενο ποσό για την υπολογισμένη μέγιστη κατανομή ποσόστωσης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο και έχουν υποβάλει τη δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3. Η ανακατανομή αυτή πραγματοποιείται με βάση το μερίδιο κάθε εισαγωγέα ή παραγωγού στο άθροισμα όλων των μέγιστων υπολογισμένων ποσοστώσεων που προσφέρονται και για τις οποίες έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου το αντίστοιχο αντίτιμο από τους εν λόγω εισαγωγείς και παραγωγούς.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να μην κατανείμει πλήρως τη μέγιστη ποσότητα που αναφέρεται στο παράρτημα VII ή να κατανείμει πρόσθετες ποσοστώσεις, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για ζητήματα εφαρμογής κατά τη διάρκεια της περιόδου κατανομής.

6.Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για την τροποποίηση της παραγράφου 5 όσον αφορά τα ποσά που οφείλονται για την κατανομή των ποσοστώσεων και τον μηχανισμό κατανομής των εναπομενουσών ποσοστώσεων, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την πρόληψη σοβαρών διαταραχών στην αγορά υδροφθορανθράκων, ή όταν ο μηχανισμός δεν εκπληρώνει τον σκοπό του και έχει ανεπιθύμητες ή ακούσιες επιπτώσεις.

7.Τα έσοδα που προκύπτουν από το ποσό κατανομής των ποσοστώσεων αποτελούν εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046. Τα έσοδα αυτά διατίθενται στο πρόγραμμα LIFE και στον τομέα 7 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση) για την κάλυψη των δαπανών εξωτερικού προσωπικού που εργάζεται για τη διαχείριση της κατανομής των ποσοστώσεων, των υπηρεσιών ΤΠ και των συστημάτων αδειοδότησης για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το πρωτόκολλο. Τυχόν έσοδα που απομένουν μετά την κάλυψη αυτών των δαπανών εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

Άρθρο 18

Προϋποθέσεις για την καταχώριση και τη λήψη κατανομών ποσοστώσεων

1.Οι ποσοστώσεις κατανέμονται αποκλειστικά σε παραγωγούς ή εισαγωγείς που είναι εγκατεστημένοι εντός της Ένωσης, ή εκπροσωπούνται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση, ο οποίος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό. Ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος μπορεί να είναι ο ίδιος με εκείνον που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 43 .

2.Μόνο οι εισαγωγείς και οι παραγωγοί που έχουν εμπειρία σε εμπορικές δραστηριότητες χημικών προϊόντων επί τρία συναπτά έτη πριν από την περίοδο κατανομής των ποσοστώσεων επιτρέπεται να υποβάλουν τη δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 ή να λάβουν κατανομή ποσοστώσεων σε αυτή τη βάση σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 4. Οι εισαγωγείς και οι παραγωγοί υποβάλλουν στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος, αποδεικτικά στοιχεία για τον σκοπό αυτό.

3.Για τους σκοπούς της καταχώρισης στη δικτυακή πύλη για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, οι εισαγωγείς και οι παραγωγοί παρέχουν φυσική διεύθυνση όπου βρίσκεται η εταιρεία και από όπου ασκεί τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Μόνο μία επιχείρηση καταχωρίζεται στην ίδια φυσική διεύθυνση.

Για τους σκοπούς της υποβολής δήλωσης ποσόστωσης σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 και της λήψης κατανομής ποσοστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 4, καθώς και για τον καθορισμό τιμών αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τον ίδιο πραγματικό δικαιούχο θεωρούνται μία ενιαία επιχείρηση. Μόνο αυτή η ενιαία επιχείρηση, η οποία είναι αυτή που καταχωρίστηκε πρώτη στο μητρώο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον πραγματικό δικαιούχο, δικαιούται τιμή αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 και κατανομή ποσοστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 4.

Άρθρο 19

Εκ των προτέρων πλήρωση εξοπλισμού με υδροφθοράνθρακες

1.Ο εξοπλισμός ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει υδροφθοράνθρακες μπορεί να διατεθεί στην αγορά μόνο εφόσον οι υδροφθοράνθρακες που περιέχει ο εξοπλισμός καλύπτονται από το σύστημα των ποσοστώσεων που προβλέπει το παρόν κεφάλαιο.

2.Πριν από τη διάθεση εκ των προτέρων πληρωθέντος εξοπλισμού όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στην αγορά, οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς του εξοπλισμού διασφαλίζουν ότι η συμμόρφωση με την παράγραφο 1 τεκμηριώνεται πλήρως και συντάσσουν σχετική δήλωση συμμόρφωσης.

Δια της σύνταξης της δήλωσης συμμόρφωσης, οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς εξοπλισμού αναλαμβάνουν την ευθύνη της συμμόρφωσης με την παρούσα παράγραφο και την παράγραφο 1.

Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς εξοπλισμού φυλάσσουν τα εν λόγω έγγραφα και τη δήλωση συμμόρφωσης για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών μετά τη διάθεση του εν λόγω εξοπλισμού στην αγορά και τα θέτουν, κατόπιν αιτήματος, στη διάθεση των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και της Επιτροπής.

3.Όταν υδροφθοράνθρακες που περιέχονται στον εξοπλισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από την πλήρωση του εξοπλισμού, οι εισαγωγείς του εν λόγω εξοπλισμού εξασφαλίζουν ότι, έως τις 30 Απριλίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να εισαχθεί το έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού] και στη συνέχεια κάθε έτος, ένας ανεξάρτητος ελεγκτής καταχωρισμένος στη δικτυακή πύλη για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου επιβεβαιώνει, σε εύλογο επίπεδο βεβαιότητας, την ακρίβεια της τεκμηρίωσης, τη δήλωση συμμόρφωσης και την ορθότητα των στοιχείων που έχουν υποβάλει σύμφωνα με το άρθρο 26, για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. 

Ο ανεξάρτητος ελεγκτής είναι είτε:

(a)διαπιστευμένος σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 44 , ή

(b)διαπιστευμένος για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους.

4.Η Επιτροπή καθορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τις λεπτομερείς διατυπώσεις σχετικά με τη δήλωση συμμόρφωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2, την επαλήθευση από τον ανεξάρτητο ελεγκτή και τη διαπίστευση των ελεγκτών. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 2.

5.Οι εισαγωγείς εξοπλισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι οποίοι δεν διαθέτουν εγκατάσταση στην Ένωση, ορίζουν αποκλειστικό αντιπρόσωπο με εγκατάσταση εντός της Ένωσης, ο οποίος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό. Ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος μπορεί να είναι ο ίδιος με εκείνον που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

6.Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις που διέθεσαν στην αγορά λιγότερους από 100 τόνους ισοδυνάμου CO2 υδροφθορανθράκων, ετησίως, οι οποίοι περιέχονται στον εξοπλισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 20

Η δικτυακή πύλη για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου

1.Η Επιτροπή δημιουργεί και διασφαλίζει τη λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος για τη διαχείριση του συστήματος ποσοστώσεων, την έκδοση αδειών για εισαγωγές και εξαγωγές και την υποβολή στοιχείων («δικτυακή πύλη για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου»).

2.Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη διασύνδεση της δικτυακής πύλης για τα φθοριούχα αέρια με το περιβάλλον ενιαίας θυρίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα τελωνεία μέσω του συστήματος ενιαίας τελωνειακής θυρίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανταλλαγή πιστοποιητικών που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ..../... [να προστεθεί η πλήρης παραπομπή μόλις εκδοθεί ο εν λόγω κανονισμός].

3.Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη διασύνδεση των εθνικών περιβαλλόντων ενιαίας θυρίδας για τα τελωνεία με το σύστημα ενιαίας τελωνειακής θυρίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανταλλαγή πιστοποιητικών, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών με τη δικτυακή πύλη για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.

4.Οι επιχειρήσεις διαθέτουν έγκυρη καταχώριση στη δικτυακή πύλη για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου πριν από την εισαγωγή ή εξαγωγή φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τα αέρια αυτά, εκτός από τις περιπτώσεις προσωρινής αποθήκευσης και για τις ακόλουθες δραστηριότητες:

(a)υποβολή δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3·

(b)λήψη κατανομής ποσοστώσεων για τη διάθεση υδροφθορανθράκων στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 4, ή πραγματοποίηση ή λήψη μεταφοράς ποσοστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1, ή χορήγηση ή λήψη άδειας χρήσης ποσόστωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2, ή ανάθεση της εν λόγω άδειας χρήσης ποσόστωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3·

(c)παροχή ή λήψη υδροφθορανθράκων για τους σκοπούς που παρατίθενται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως ε)·

(d)εκτέλεση των δραστηριοτήτων για τις οποίες απαιτείται υποβολή στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 26·

(e)απόκτηση δικαιωμάτων παραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 14 και πραγματοποίηση ή λήψη μεταβίβασης και άδειας για δικαιώματα παραγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 15·

(f)επαλήθευση των εκθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 και στο άρθρο 26 παράγραφος 8.

Η καταχώριση ισχύει μόνον αφού επικυρωθεί από την Επιτροπή και για όσο διάστημα δεν ανασταλεί ή ανακληθεί από την Επιτροπή, ή ανακληθεί από την επιχείρηση.

5.Η έγκυρη καταχώριση στη δικτυακή πύλη για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου κατά τη στιγμή της εισαγωγής ή της εξαγωγής συνιστά άδεια που απαιτείται βάσει του άρθρου 22.

6.Η Επιτροπή διασφαλίζει, στον βαθμό που απαιτείται, μέσω εκτελεστικών πράξεων, την ομαλή λειτουργία της δικτυακής πύλης για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 2.

7.Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών αρχών, έχουν πρόσβαση στη δικτυακή πύλη για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή των σχετικών απαιτήσεων και ελέγχων. Η πρόσβαση των τελωνειακών αρχών στη δικτυακή πύλη για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου εξασφαλίζεται μέσω του περιβάλλοντος ενιαίας θυρίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα τελωνεία. 

Η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα των δεδομένων που περιλαμβάνονται στη δικτυακή πύλη για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.

8.Τα αιτήματα εισαγωγέων και παραγωγών για διορθώσεις των πληροφοριών που καταχωρίζονται στη δικτυακή πύλη για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, οι οποίες αφορούν μεταβιβάσεις ποσοστώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1, άδειες χρήσης των ποσοστώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 ή μεταβιβάσεις αδειών που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 3, κοινοποιούνται στην Επιτροπή, με τη συγκατάθεση όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συναλλαγή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου του έτους που έπεται του έτους καταχώρισης της μεταβίβασης της ποσόστωσης ή της άδειας χρήσης της ποσόστωσης και τεκμηριώνονται με στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πρόκειται για σφάλμα εκ παραδρομής.

Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο, τα αιτήματα για διορθώσεις δεδομένων που επηρεάζουν αρνητικά τα δικαιώματα άλλων εισαγωγέων και παραγωγών που δεν συμμετέχουν στην υποκείμενη συναλλαγή απορρίπτονται.

Άρθρο 21

Μεταβίβαση ποσοστώσεων και έγκριση της χρήσης ποσοστώσεων για τη διάθεση στην αγορά υδροφθορανθράκων σε εισαγόμενο εξοπλισμό

1.Κάθε παραγωγός ή εισαγωγέας για τον οποίο έχει καθοριστεί τιμή αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 μπορεί να μεταβιβάσει μέσω της δικτυακής πύλης για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου την κατανομή των ποσοστώσεών του βάσει του άρθρου 17 παράγραφος 4, για όλες ή οποιεσδήποτε ποσότητες, σε άλλον παραγωγό ή εισαγωγέα στην Ένωση ή σε άλλον παραγωγό ή εισαγωγέα που εκπροσωπείται στην Ένωση από αποκλειστικό αντιπρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1.

Η μεταφερόμενη ποσόστωση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο δεν μεταφέρεται για δεύτερη φορά.

2.Κάθε παραγωγός ή εισαγωγέας για τον οποίο έχει καθοριστεί τιμή αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 μπορεί να εξουσιοδοτεί, μέσω της δικτυακής πύλης για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, μια επιχείρηση στην Ένωση ή εκπροσωπούμενη στην Ένωση από αποκλειστικό αντιπρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 5, να χρησιμοποιεί το σύνολο ή μέρος της ποσόστωσής του για την εισαγωγή του εκ των προτέρων πληρωθέντος εξοπλισμού που αναφέρεται στο άρθρο 19.

Οι αντίστοιχες ποσότητες υδροφθορανθράκων τεκμαίρεται ότι έχουν διατεθεί στην αγορά από τον εξουσιοδοτούντα παραγωγό ή εισαγωγέα κατά τον χρόνο της εξουσιοδότησης.

3.Κάθε επιχείρηση που λαμβάνει άδειες μπορεί να μεταβιβάσει, μέσω της δικτυακής πύλης για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, την εν λόγω άδεια χρήσης των ποσοστώσεων που έχει λάβει σύμφωνα με την παράγραφο 2 σε επιχείρηση με σκοπό την εισαγωγή του εκ των προτέρων πληρωθέντος εξοπλισμού που αναφέρεται στο άρθρο 19. Η μεταβιβασθείσα άδεια δεν μεταβιβάζεται για δεύτερη φορά.

4.Οι μεταβιβάσεις ποσοστώσεων, οι άδειες χρήσης ποσοστώσεων και οι μεταβιβάσεις αδειών που πραγματοποιούνται μέσω της δικτυακής πύλης για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου είναι έγκυρες μόνον εάν η επιχείρηση που τις λαμβάνει τις αποδέχεται μέσω της εν λόγω πύλης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΜΠΟΡΙΟ

Άρθρο 22

Εισαγωγές και εξαγωγές

Για την εισαγωγή και εξαγωγή φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν τα αέρια αυτά ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τα αέρια αυτά, εκτός από τις περιπτώσεις προσωρινής αποθήκευσης, απαιτείται η προσκόμιση έγκυρης άδειας στις τελωνειακές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 4.

Τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που εισάγονται στην Ένωση θεωρούνται παρθένα αέρια.

Άρθρο 23

Έλεγχοι του εμπορίου

1.Οι τελωνειακές αρχές και οι αρχές εποπτείας της αγοράς επιβάλλουν τις απαγορεύσεις και άλλους περιορισμούς που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό όσον αφορά τις εισαγωγές και τις εξαγωγές.

2.Για τους σκοπούς της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, η επιχείρηση που διαθέτει ποσόστωση ή άδειες για τη χρήση ποσοστώσεων, όπως απαιτείται από τον παρόντα κανονισμό, και έχει καταχωριστεί στη δικτυακή πύλη για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου σύμφωνα με το άρθρο 20, είναι ο εισαγωγέας που αναφέρεται στην τελωνειακή διασάφηση.

Για τους σκοπούς των εισαγωγών, εκτός από τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, η επιχείρηση που έχει καταχωριστεί στη δικτυακή πύλη για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου σύμφωνα με το άρθρο 20 είναι ο διασαφιστής που αναφέρεται στην τελωνειακή διασάφηση.

Για τους σκοπούς των εξαγωγών, η επιχείρηση που έχει καταχωριστεί στη δικτυακή πύλη για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου σύμφωνα με το άρθρο 20 είναι ο εξαγωγέας που αναφέρεται στην τελωνειακή διασάφηση.

3.Στις περιπτώσεις των εισαγωγών φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν τα αέρια αυτά ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τα αέρια αυτά, ο εισαγωγέας ή, εάν δεν είναι υπάρχει, ο διασαφιστής, που αναφέρεται στην τελωνειακή διασάφηση ή στη διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης, και στις περιπτώσεις των εξαγωγών ο εξαγωγέας που αναφέρεται στην τελωνειακή διασάφηση, παρέχει στις τελωνειακές αρχές στη διασάφηση τα ακόλουθα, κατά περίπτωση:

(a)τον αναγνωριστικό αριθμό καταχώρισης στη δικτυακή πύλη για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου·

(b)τον αριθμό καταχώρισης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων (EORI)·

(c)την καθαρή μάζα των χύδην αερίων και των αερίων που περιέχονται σε προϊόντα και εξοπλισμό·

(d)τον κωδικό εμπορευμάτων στον οποίο κατατάσσονται τα εμπορεύματα·

(e)τους τόνους ισοδυνάμου CO2 χύδην αερίων και αερίων που περιέχονται σε προϊόντα και εξοπλισμό, και σε μέρη αυτών.

4.Οι τελωνειακές αρχές επαληθεύουν, ιδίως, ότι, σε περιπτώσεις θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, ο εισαγωγέας που αναφέρεται στην τελωνειακή διασάφηση διαθέτει ποσόστωση ή άδειες χρήσης ποσόστωσης, όπως απαιτείται από τον παρόντα κανονισμό, πριν τη θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία. Οι τελωνειακές αρχές διασφαλίζουν επίσης ότι, σε περιπτώσεις εισαγωγών, ο εισαγωγέας που αναφέρεται στην τελωνειακή διασάφηση ή, εάν δεν υπάρχει, ο διασαφιστής, και στις περιπτώσεις εξαγωγών ο εξαγωγέας, που αναφέρεται στην τελωνειακή διασάφηση είναι καταχωρισμένος στη δικτυακή πύλη για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου σύμφωνα με το άρθρο 20.

5.Κατά περίπτωση, οι τελωνειακές αρχές κοινοποιούν πληροφορίες σχετικά με τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων στη δικτυακή πύλη για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου μέσω του περιβάλλοντος ενιαίας θυρίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα τελωνεία.

6.Οι εισαγωγείς φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 1 σε επαναπληρούμενους περιέκτες θέτουν στη διάθεση των τελωνειακών αρχών, κατά την υποβολή της τελωνειακής διασάφησης που αφορά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, δήλωση συμμόρφωσης που περιλαμβάνει αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις ισχύουσες ρυθμίσεις για την επιστροφή του περιέκτη με σκοπό την επαναπλήρωση. 

7.Οι εισαγωγείς φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου θέτουν στη διάθεση των τελωνειακών αρχών, κατά την υποβολή της τελωνειακής διασάφησης που αφορά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση, τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 5.

8.Η δήλωση συμμόρφωσης και η τεκμηρίωση που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 τίθενται στη διάθεση των τελωνειακών αρχών κατά την υποβολή της τελωνειακής διασάφησης που αφορά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση.

9.Οι τελωνειακές αρχές επαληθεύουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό κατά τη διενέργεια των ελέγχων βάσει ανάλυσης κινδύνου στο πλαίσιο του πλαισίου διαχείρισης τελωνειακών κινδύνων και σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013. Η ανάλυση κινδύνου λαμβάνει υπόψη, ιδίως, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την πιθανότητα παράνομου εμπορίου φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και το ιστορικό συμμόρφωσης της σχετικής επιχείρησης.

10.Βάσει ανάλυσης κινδύνου, κατά τη διενέργεια φυσικών τελωνειακών ελέγχων των αερίων και των προϊόντων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, η τελωνειακή αρχή επαληθεύει ιδίως τα ακόλουθα σχετικά με τις εισαγωγές και εξαγωγές:

α)ότι τα προσκομισθέντα εμπορεύματα αντιστοιχούν σε εκείνα που περιγράφονται στην άδεια και στην τελωνειακή διασάφηση·

β)ότι το προϊόν ή ο εξοπλισμός που προσκομίζεται δεν εμπίπτει στους περιορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 3·

γ)ότι τα εμπορεύματα φέρουν κατάλληλη επισήμανση σύμφωνα με το άρθρο 12 πριν τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Ο εισαγωγέας ή, εάν δεν υπάρχει, ο διασαφιστής ή ο εξαγωγέας θέτει την άδειά του στη διάθεση των τελωνειακών αρχών κατά τη διάρκεια των ελέγχων σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013.     

11.Οι τελωνειακές αρχές ή οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποτρέψουν απόπειρες εισαγωγής ή εξαγωγής των ουσιών και των προϊόντων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό για τα οποία δεν επιτρεπόταν ήδη η είσοδος ή η έξοδος από το έδαφος.

12.Οι τελωνειακές αρχές δημεύουν ή κατάσχουν τους μη επαναπληρούμενους περιέκτες που απαγορεύονται από τον παρόντα κανονισμό για διάθεση σύμφωνα με τα άρθρα 197 και 198 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς αποσύρουν επίσης ή ανακαλούν από την αγορά τους εν λόγω περιέκτες σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 45 .

Για άλλες ουσίες, προϊόντα και εξοπλισμό που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, μπορούν να ληφθούν εναλλακτικά μέτρα για την πρόληψη της παράνομης εισαγωγής, περαιτέρω παροχής ή εξαγωγής, ιδίως σε περιπτώσεις χύδην υδροφθορανθράκων που διατίθενται στην αγορά ή περιέχονται σε προϊόντα και εξοπλισμό κατά παράβαση των απαιτήσεων ποσόστωσης και αδειοδότησης που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Απαγορεύεται η επανεξαγωγή αερίων και προϊόντων και εξοπλισμού που δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό.

13.Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών ορίζουν ή εγκρίνουν τελωνεία ή άλλους χώρους και προσδιορίζουν τη διαδρομή προς τα εν λόγω τελωνεία και χώρους, σύμφωνα με τα άρθρα 135 και 267 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, για την προσκόμιση στα τελωνεία των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι και των προϊόντων και του εξοπλισμού που αναφέρονται στο άρθρο 19 κατά την είσοδό τους στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης ή κατά την έξοδό τους από αυτό. Τα εν λόγω τελωνεία ή χώροι είναι επαρκώς εξοπλισμένοι για τη διενέργεια των σχετικών φυσικών ελέγχων βάσει ανάλυσης κινδύνου και διαθέτουν γνώσεις σχετικά με θέματα που αφορούν την πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων βάσει του παρόντος κανονισμού.

Μόνο οι καθορισμένοι ή εγκεκριμένοι χώροι και τα τελωνεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο επιτρέπεται να ξεκινήσουν ή να περατώσουν καθεστώς διαμετακόμισης των αερίων και των προϊόντων ή του εξοπλισμού που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 24

Μέτρα για την παρακολούθηση του παράνομου εμπορίου

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας πρόσθετα μέτρα πέραν εκείνων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό για την παρακολούθηση των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και των προϊόντων και του εξοπλισμού που περιέχουν τα αέρια αυτά ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τα αέρια αυτά που τίθενται σε προσωρινή εναπόθεση, ή σε τελωνειακό καθεστώς, συμπεριλαμβανομένης της τελωνειακής αποταμίευσης ή του καθεστώτος ελεύθερης ζώνης, ή σε διαμετακόμιση μέσω του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, βάσει αξιολόγησης των δυνητικών κινδύνων παράνομου εμπορίου που συνδέονται με τις εν λόγω μετακινήσεις, συμπεριλαμβανομένων μεθοδολογιών εντοπισμού των αερίων που διατίθενται στην αγορά, λαμβανομένων υπόψη τα περιβαλλοντικών οφελών και των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων των εν λόγω μέτρων.

Άρθρο 25

Εμπόριο με κράτη ή οργανισμούς περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης και εδάφη που δεν καλύπτονται από το πρωτόκολλο

1.Η εισαγωγή και εξαγωγή υδροφθορανθράκων και προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν υδροφθοράνθρακες ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τα αέρια αυτά από και προς οποιοδήποτε κράτος ή οργανισμό περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης που δεν έχει συμφωνήσει να δεσμεύεται από τις διατάξεις του πρωτοκόλλου που εφαρμόζονται στα αέρια αυτά απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου 2028. 

2.Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τον καθορισμό των κανόνων που ισχύουν για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση και την εξαγωγή προϊόντων και εξοπλισμού που εισάγονται και εξάγονται σε οποιοδήποτε κράτος ή οργανισμό περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης που υπόκειται στην παράγραφο 1, τα οποία παρήχθησαν με τη χρήση υδροφθορανθράκων αλλά δεν περιέχουν αέρια τα οποία μπορούν να αναγνωριστούν με βεβαιότητα ως υδροφθοράνθρακες, καθώς και κανόνων για την ταυτοποίηση των εν λόγω προϊόντων και εξοπλισμού. Κατά την έκδοση των εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις σχετικές αποφάσεις που λαμβάνουν τα μέρη του πρωτοκόλλου και, όσον αφορά τους κανόνες για την ταυτοποίηση των εν λόγω προϊόντων και εξοπλισμού, τις περιοδικές τεχνικές συμβουλές που παρέχονται στα μέρη του πρωτοκόλλου.

3.Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, το εμπόριο, με οποιοδήποτε κράτος ή οργανισμό περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης που υπόκειται στην παράγραφο 1, υδροφθορανθράκων και εξοπλισμού που περιέχει υδροφθοράνθρακες ή εξοπλισμό που περιέχει υδροφθοράνθρακες ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τα αέρια αυτά ή που παράγονται με ένα ή περισσότερα από αυτά τα αέρια, μπορεί να επιτραπεί από την Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, στον βαθμό που διαπιστώνεται στο πλαίσιο συνεδρίασης των μερών του πρωτοκόλλου σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 8 του πρωτοκόλλου ότι το κράτος ή ο οργανισμός περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης συμμορφώνεται πλήρως με το πρωτόκολλο και έχει υποβάλει σχετικά στοιχεία, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του πρωτοκόλλου. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 2

4.Με την επιφύλαξη κάθε απόφασης που λαμβάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2, η παράγραφος 1 εφαρμόζεται σε κάθε έδαφος που δεν καλύπτεται από το πρωτόκολλο κατά τον ίδιο τρόπο όπως οι αποφάσεις αυτές εφαρμόζονται σε οποιοδήποτε κράτος ή οργανισμό περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης που υπόκειται στην παράγραφο 1.

5.Εφόσον οι αρχές ενός εδάφους μη καλυπτόμενου από το πρωτόκολλο τηρούν πλήρως το πρωτόκολλο και έχουν υποβάλει τα σχετικά στοιχεία, όπως καθορίζεται στο άρθρο 7 του πρωτοκόλλου, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει, με εκτελεστικές πράξεις, ότι στο συγκεκριμένο έδαφος δεν εφαρμόζονται ορισμένες ή όλες οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Άρθρο 26

Υποβολή στοιχείων από τις επιχειρήσεις

1.Έως τις 31 Μαρτίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί το έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], και στη συνέχεια κάθε έτος, κάθε παραγωγός, εισαγωγέας και εξαγωγέας που παρήγαγε, εισήγαγε ή εξήγαγε υδροφθοράνθρακες ή ποσότητες που υπερβαίνουν τον ένα μετρικό τόνο ή τους 100 τόνους ισοδυνάμου CO2 άλλων φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους υποβάλλει στην Επιτροπή τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα IX για καθεμία από τις εν λόγω ουσίες για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος. Η παρούσα παράγραφος ισχύει επίσης για όλες τις επιχειρήσεις στις οποίες κατανέμεται ποσόστωση σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1.

Έως τις 31 Μαρτίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί το έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], και στη συνέχεια κάθε έτος, κάθε εισαγωγέας ή παραγωγός στον οποίο έχει κατανεμηθεί ποσόστωση σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 4 ή ο οποίος έχει λάβει ποσοστώσεις σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 αλλά δεν έχει διαθέσει ποσότητες υδροφθορανθράκων στην αγορά κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, υποβάλλει στην Επιτροπή «μηδενική έκθεση».

2.Έως τις 31 Μαρτίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί το έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], και στη συνέχεια κάθε έτος, κάθε επιχείρηση που κατέστρεψε υδροφθοράνθρακες ή ποσότητες που υπερβαίνουν τον ένα μετρικό τόνο ή τους 100 τόνους ισοδυνάμου CO2 άλλων φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους υποβάλλει στην Επιτροπή τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα IX για καθεμία από τις εν λόγω ουσίες για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος.

3.Έως τις 31 Μαρτίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί το έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], κάθε επιχείρηση που κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους χρησιμοποίησε 1 000 τόνους ισοδυνάμου CO2 ή περισσότερο φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι ως πρώτη ύλη υποβάλλει στην Επιτροπή τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα IX για καθεμία από τις ως άνω ουσίες για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος.

4.Έως τις 31 Μαρτίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί το έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], κάθε επιχείρηση που κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους διέθεσε στην αγορά 100 τόνους ισοδυνάμου CO2 ή περισσότερο υδροφθορανθράκων, ή 500 τόνους ισοδυνάμου CO2 ή περισσότερο άλλων φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, ως αέρια που περιέχονται σε προϊόντα ή εξοπλισμό, υποβάλλει στην Επιτροπή τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα IX για καθεμία από τις εν λόγω ουσίες για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος.

5.Έως τις 31 Μαρτίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί το έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], και κάθε έτος στο εξής, κάθε επιχείρηση που παρέλαβε τις ποσότητες υδροφθορανθράκων που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 υποβάλλει στην Επιτροπή τα στοιχεία που προσδιορίζονται στο παράρτημα IX για καθεμία από τις εν λόγω ουσίες για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος.

Έως τις 31 Μαρτίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί το έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], ], και κάθε έτος στο εξής, κάθε παραγωγός ή εισαγωγέας που διέθεσε στην αγορά υδροφθοράνθρακες με σκοπό την παραγωγή δοσιμετρικών συσκευών εισπνοής για τη λήψη φαρμακευτικών ουσιών υποβάλλει στην Επιτροπή τα στοιχεία που προσδιορίζονται στο παράρτημα IX. Οι κατασκευαστές των εν λόγω δοσιμετρικών συσκευών εισπνοής υποβάλλουν στην Επιτροπή τα στοιχεία που προσδιορίζονται στο παράρτημα IX σχετικά με τους ληφθέντες υδροφθοράνθρακες.

6.Έως τις 31 Μαρτίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί το έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], και στη συνέχεια κάθε έτος, κάθε επιχείρηση που αποκατάστησε ποιοτικά ποσότητες που υπερβαίνουν τον ένα μετρικό τόνο ή τους 100 τόνους ισοδυνάμου CO2 φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου υποβάλλει στην Επιτροπή τα στοιχεία που προσδιορίζονται στο παράρτημα IX για καθεμία από τις εν λόγω ουσίες για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος.

7.Έως τις 30 Απριλίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί το έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], κάθε εισαγωγέας εξοπλισμού που διέθεσε στην αγορά εκ των προτέρων πληρωθέντα εξοπλισμό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 19, ο οποίος περιέχει τουλάχιστον 1 000 τόνους υδροφθορανθράκων ισοδυνάμου CO2, και εφόσον οι εν λόγω υδροφθοράνθρακες δεν έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από την πλήρωση του εξοπλισμού, υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση επαλήθευσης που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3.

8.Έως τις 30 Απριλίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί το έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], και κάθε έτος στο εξής, κάθε επιχείρηση η οποία, βάσει της παραγράφου 1, υποβάλλει στοιχεία σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ποσότητας υδροφθορανθράκων 1 000 τόνων ισοδυνάμου CO2 ή μεγαλύτερης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος διασφαλίζει, επιπροσθέτως, ότι η ορθότητα των εν λόγω στοιχείων πιστοποιείται, με εύλογη βεβαιότητα, από ανεξάρτητο ελεγκτή. Ο ελεγκτή καταχωρίζεται στη δικτυακή πύλη για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και είναι είτε:

α)διαπιστευμένος σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ ή

β)διαπιστευμένος για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους.

Οι συναλλαγές που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 στοιχείο γ) επαληθεύονται ανεξάρτητα από τις σχετικές ποσότητες.

Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από μια επιχείρηση να διασφαλίσει ότι η ορθότητα των στοιχείων που έχει υποβάλει επιβεβαιώνεται με εύλογη βεβαιότητα από ανεξάρτητο ελεγκτή, ανεξάρτητα από τις σχετικές ποσότητες, εφόσον απαιτείται για να επιβεβαιωθεί η συμμόρφωσή της με τους κανόνες του παρόντος κανονισμού. 

Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να προσδιορίζει τις λεπτομέρειες της επαλήθευσης των στοιχείων και της διαπίστευσης των ελεγκτών. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 2.

9.Όλες οι εκθέσεις και οι επαληθεύσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο διενεργούνται μέσω της δικτυακής πύλης για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.

Η Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει τον μορφότυπο για την υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 2.

Άρθρο 27

Συλλογή δεδομένων για τις εκπομπές

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν συστήματα υποβολής στοιχείων για τους οικείους τομείς του παρόντος κανονισμού προκειμένου να συγκεντρώνουν δεδομένα για τις εκπομπές.

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν, κατά περίπτωση, την καταχώριση των πληροφοριών που συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 7 μέσω κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΠΙΒΟΛΗ

Άρθρο 28

Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών

1.Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών αρχών, των αρχών εποπτείας της αγοράς, των περιβαλλοντικών αρχών και άλλων αρχών με καθήκοντα επιθεώρησης, συνεργάζονται μεταξύ τους, με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, με την Επιτροπή και, εάν είναι αναγκαίο, με τις διοικητικές αρχές τρίτων χωρών, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.

Όταν απαιτείται συνεργασία με τις τελωνειακές αρχές για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του πλαισίου διαχείρισης τελωνειακών κινδύνων, οι αρμόδιες αρχές παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στα τελωνεία σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013.

2.Όταν οι τελωνειακές αρχές, οι αρχές εποπτείας της αγοράς ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή κράτους μέλους έχουν εντοπίσει παράβαση του παρόντος κανονισμού, η συγκεκριμένη αρμόδια αρχή ενημερώνει την περιβαλλοντική αρχή ή, εάν δεν είναι αρμόδια, οποιαδήποτε άλλη αρχή που είναι υπεύθυνη για την επιβολή των κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 31.

3.Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές τους μπορούν να έχουν αποτελεσματική πρόσβαση και να ανταλλάσσουν μεταξύ τους όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την επιβολή του παρόντος κανονισμού. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τελωνειακά δεδομένα, πληροφορίες σχετικά με την κυριότητα και την οικονομική κατάσταση, τυχόν περιβαλλοντικές παραβιάσεις, καθώς και δεδομένα που καταχωρίζονται στη δικτυακή πύλη για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. 

Οι πληροφορίες αυτές τίθενται επίσης στη διάθεση των αρμόδιων αρχών άλλων κρατών μελών και της Επιτροπής, όταν αυτό απαιτείται για τη διασφάλιση της επιβολής του παρόντος κανονισμού. Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή για τις παραβάσεις του άρθρου 16 παράγραφος 1.

4.Οι αρμόδιες αρχές ειδοποιούν τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών όταν διαπιστώνουν παραβάσεις του παρόντος κανονισμού που ενδέχεται να επηρεάσουν περισσότερα του ενός κράτη μέλη. Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν ιδίως τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών όταν εντοπίζουν σχετικό προϊόν στην αγορά που δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό, ώστε να καταστεί δυνατή η δήμευση, η κατάσχεση, η απόσυρση ή η ανάκλησή του από την αγορά για διάθεση.

Το σύστημα διαχείρισης τελωνειακών κινδύνων χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τελωνειακούς κινδύνους.

Οι τελωνειακές αρχές ανταλλάσσουν επίσης κάθε σχετική πληροφορία που αφορά την παράβαση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 46 και ζητούν τη συνδρομή των άλλων κρατών μελών και της Επιτροπής, κατά περίπτωση.

Άρθρο 29

Υποχρέωση διενέργειας ελέγχων

1.Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διενεργούν ελέγχους για να διαπιστώσουν κατά πόσον οι επιχειρήσεις συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό.

2.Οι έλεγχοι διενεργούνται σύμφωνα με προσέγγιση βάσει κινδύνου, η οποία λαμβάνει ιδίως υπόψη το ιστορικό συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, τον κίνδυνο μη συμμόρφωσης ενός συγκεκριμένου προϊόντος με τον παρόντα κανονισμό και κάθε άλλη σχετική πληροφορία που λαμβάνεται από την Επιτροπή, τις εθνικές τελωνειακές αρχές, τις αρχές εποπτείας της αγοράς και τις περιβαλλοντικές αρχές ή από τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών.

Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν επίσης ελέγχους όταν διαθέτουν αποδεικτικά στοιχεία ή άλλες σχετικές πληροφορίες, μεταξύ άλλων βάσει τεκμηριωμένων ανησυχιών τρίτων, σχετικά με πιθανή μη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διενεργούν επίσης τους ελέγχους που η Επιτροπή θεωρεί αναγκαίους για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό.

3.Οι έλεγχοι που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 περιλαμβάνουν επιτόπιες επισκέψεις σε εγκαταστάσεις με την κατάλληλη συχνότητα και επαλήθευση της σχετικής τεκμηρίωσης και του σχετικού εξοπλισμού.

Οι έλεγχοι διενεργούνται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση της επιχείρησης, εκτός εάν είναι αναγκαία η εκ των προτέρων γνωστοποίηση προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι επιχειρήσεις να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές κάθε αναγκαία συνδρομή για τη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

4.Οι αρμόδιες αρχές τηρούν αρχεία των ελέγχων στα οποία γίνεται ιδιαίτερη μνεία στη φύση και τα αποτελέσματα των ελέγχων, καθώς και στα μέτρα που λαμβάνονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Τα μητρώα όλων των ελέγχων τηρούνται επί πέντε τουλάχιστον έτη.

5.Κατόπιν αιτήσεως άλλου κράτους μέλους, ένα κράτος μέλος μπορεί να διενεργεί ελέγχους σε επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχουν υπόνοιες ότι εμπλέκονται στην παράνομη διακίνηση των αερίων και των προϊόντων και του εξοπλισμού που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και οι οποίες δραστηριοποιούνται στο έδαφος του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Το αιτούν κράτος μέλος ενημερώνεται σχετικά με το αποτέλεσμα του ελέγχου.

6.Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που της ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει κάθε απαραίτητη πληροφορία από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, καθώς και από επιχειρήσεις. Όταν η Επιτροπή ζητεί πληροφορίες από μια επιχείρηση, διαβιβάζει ταυτόχρονα αντίγραφο της αίτησης στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, στην επικράτεια του οποίου εδρεύει η επιχείρηση. 

7.Η Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να προωθήσει την κατάλληλη ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και της Επιτροπής. Η Επιτροπή λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που αποκτώνται σύμφωνα με το παρόν άρθρο. 

Άρθρο 30

Αναφορά παραβάσεων και προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβάσεις

Η οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 εφαρμόζεται στην αναφορά παραβάσεων του παρόντος κανονισμού και στην προστασία των προσώπων που αναφέρουν τις παραβάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΥΜ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Άρθρο 31

Κυρώσεις

1.Τα κράτη μέλη καθορίζουν το σύστημα κυρώσεων που επιβάλλουν για παραβάσεις του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, έως την 1η Ιανουαρίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί το έτος – 1 έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], τους εν λόγω κανόνες και τα εν λόγω μέτρα και της κοινοποιούν, χωρίς καθυστέρηση, οποιαδήποτε επακόλουθη τροποποίηση τα επηρεάζει.

2.Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών δυνάμει της οδηγίας 2008/99/ΕΚ, τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, προβλέπουν ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν την εξουσία να επιβάλλουν κατάλληλες διοικητικές κυρώσεις και να λαμβάνουν άλλα διοικητικά μέτρα σε σχέση με τις εν λόγω παραβάσεις.

3.Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το επίπεδο και το είδος των κυρώσεων είναι κατάλληλα και αναλογικά και εφαρμόζονται λαμβανομένων υπόψη τουλάχιστον των ακόλουθων κριτηρίων:

(a)τη φύση και τη σοβαρότητα της παράβασης·

(b)το αν η παράβαση διαπράχθηκε εκ προθέσεως ή εξ αμελείας·

(c)τυχόν προηγούμενες παραβάσεις του παρόντος κανονισμού από την υπαίτια επιχείρηση·

(d)την οικονομική κατάσταση της υπαίτιας επιχείρησης·

(e)τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν ή αναμένεται να προκύψουν από την παράβαση.

4.Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές τους είναι σε θέση να επιβάλλουν τουλάχιστον τις ακόλουθες κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων του παρόντος κανονισμού:

(a)χρηματικά πρόστιμα·

(b)δήμευση ή κατάσχεση παρανόμως αποκτηθέντων αγαθών ή εσόδων που αποκόμισε η επιχείρηση από την παράβαση·

(c)αναστολή ή ανάκληση της άδειας για την άσκηση δραστηριοτήτων, όταν αυτές εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

5.Σε περιπτώσεις παράνομης παραγωγής, εισαγωγής, εξαγωγής, διάθεσης στην αγορά ή χρήσης φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου ή προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν τα αέρια αυτά ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τα αέρια αυτά, τα κράτη μέλη προβλέπουν μέγιστα διοικητικά πρόστιμα τουλάχιστον πενταπλάσια της αγοραίας αξίας των σχετικών αερίων ή προϊόντων και εξοπλισμού. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης εντός πενταετίας, τα κράτη μέλη προβλέπουν μέγιστα διοικητικά πρόστιμα τουλάχιστον οκταπλάσια της αξίας των σχετικών αερίων ή προϊόντων και εξοπλισμού.

Σε περιπτώσεις παραβάσεων του άρθρου 4 παράγραφος 1, ο δυνητικός αντίκτυπος στο κλίμα αντικατοπτρίζεται με συνεκτίμηση της τιμής του άνθρακα κατά τον καθορισμό διοικητικού προστίμου.

6.Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις διατάξεις αυτές στην Επιτροπή έως την 1η Ιανουαρίου 2017 το αργότερο, ενώ επίσης κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους. Εκτός από τις κυρώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι επιχειρήσεις που έχουν υπερβεί την ποσόστωσή τους για τη διάθεση υδροφθορανθράκων στην αγορά, όπως τους κατανεμήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 4 ή τους μεταβιβάστηκε σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1, λαμβάνουν μειωμένη ποσόστωση για την περίοδο κατανομής μετά τον εντοπισμό της υπέρβασης.

Το ποσό της μείωσης υπολογίζεται ως το 200 % της ποσοτικής υπέρβασης της ποσόστωσης. Εάν η ποσότητα που προκύπτει από τον υπολογισμό της μείωσης είναι μεγαλύτερη από την ποσότητα προς κατανομή σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 4 ως ποσόστωση για την περίοδο κατανομής μετά τον εντοπισμό της υπέρβασης, δεν κατανέμεται ποσόστωση για την εν λόγω περίοδο κατανομής και η ποσόστωση των ακόλουθων περιόδων κατανομής μειώνεται επίσης έως ότου καλυφθεί η συνολική ποσότητα της μείωσης. Οι μειώσεις καταχωρίζονται στη δικτυακή πύλη για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.

Άρθρο 32

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 8, στο άρθρο 12 παράγραφος 17, στο άρθρο 16 παράγραφος 3, στο άρθρο 17 παράγραφος 6, στο άρθρο 24, στο άρθρο 25 παράγραφος 2 και στο άρθρο 35 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον [από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού].

3.Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 8, στο άρθρο 12 παράγραφος 17, στο άρθρο 16 παράγραφος 3, στο άρθρο 17 παράγραφος 6, στο άρθρο 24, στο άρθρο 25 παράγραφος 2 και στο άρθρο 35 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.Πριν εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 8, το άρθρο 12 παράγραφος 17, το άρθρο 16 παράγραφος 3, το άρθρο 17 παράγραφος 6, το άρθρο 24, το άρθρο 25 παράγραφος 2 και το άρθρο 35 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 33

Φόρουμ διαβούλευσης

Η Επιτροπή συγκροτεί φόρουμ διαβούλευσης για την παροχή συμβουλών και εμπειρογνωσίας σε σχέση με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό του φόρουμ διαβούλευσης, ο οποίος δημοσιεύεται.

Άρθρο 34

Διαδικασία επιτροπής

1.Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. Η εν λόγω επιτροπή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35

Επανεξέταση

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για την τροποποίηση των παραρτημάτων I, II III και VI όσον αφορά το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη των απαριθμούμενων αερίων, όπου είναι αναγκαίο βάσει των νέων εκθέσεων αξιολόγησης που εγκρίνονται από τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή ή νέων εκθέσεων της επιτροπής επιστημονικής αξιολόγησης (SAP) του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ.  

Έως την 1η Ιανουαρίου 2033, η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 36

Κατάργηση

Ο κανονισμός (EE) αριθ. 517/2014 καταργείται.

Οι παραπομπές στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο παράρτημα Χ.

Άρθρο 37

 Τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937

Στο μέρος I τμήμα Ε σημείο 2 του παραρτήματος της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 προστίθεται το εξής σημείο:

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί ο αριθμός του παρόντος κανονισμού] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014 [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η παραπομπή της Επίσημης Εφημερίδας στον παρόντα κανονισμό]».

Άρθρο 38

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί το έτος που έπεται του έτους έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Το άρθρο 20 παράγραφος 2, το άρθρο 20 παράγραφος 3 και το άρθρο 23 παράγραφος 5 εφαρμόζονται από:

(a)[[1 Μαρτίου 2023] ημερομηνία = η ημερομηνία εφαρμογής που ορίζεται στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση περιβάλλοντος ενιαίας θυρίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα τελωνεία και για την τροποποίηση του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 ως προς το μέρος που αφορά τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου] για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία που αναφέρεται στο άρθρο 201 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013·

(b)[[1 Μαρτίου 2025] ημερομηνία = η ημερομηνία εφαρμογής που ορίζεται στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση περιβάλλοντος ενιαίας θυρίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα τελωνεία και για την τροποποίηση του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 ως προς το μέρος που αφορά τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου] για διαδικασίες εισαγωγής άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο στοιχείο α) και για τις εξαγωγές.

Το άρθρο 17 παράγραφος 5 εφαρμόζεται από [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί το έτος που έπεται του έτους εφαρμογής του παρόντος κανονισμού].

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο    Για το Συμβούλιο

H Πρόεδρος    Ο Πρόεδρος

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Περιεχόμενα

1.FRAMEWORK OF THE PROPOSAL/INITIATIVE44

1.1.Title of the proposal/initiative44

1.2.Policy area(s) concerned44

1.3.The proposal/initiative relates to:44

1.4.Objective(s)44

1.4.1.General objective(s)44

1.4.2.Specific (review) objective(s)44

1.4.3.Expected result(s) and impact45

1.4.4.Indicators of performance45

1.5.Grounds for the proposal/initiative46

1.5.1.Requirement(s) to be met in the short or long term including a detailed timeline for roll-out of the implementation of the initiative46

1.5.2.Added value of Union involvement (it may result from different factors, e.g. coordination gains, legal certainty, greater effectiveness or complementarities). For the purposes of this point 'added value of Union involvement' is the value resulting from Union intervention, which is additional to the value that would have been otherwise created by Member States alone.48

1.5.3.Lessons learned from similar experiences in the past48

1.5.4.Compatibility with the Multiannual Financial Framework and possible synergies with other appropriate instruments49

1.5.5.Assessment of the different available financing options, including scope for redeployment49

1.6.Duration and financial impact of the proposal/initiative50

1.7.Management mode(s) planned50

2.MANAGEMENT MEASURES50

2.1.Monitoring and reporting rules50

2.2.Management and control system(s)51

2.2.1.Justification of the management mode(s), the funding implementation mechanism(s), the payment modalities and the control strategy proposed51

2.2.2.Information concerning the risks identified and the internal control system(s) set up to mitigate them51

2.2.3.Estimation and justification of the cost-effectiveness of the controls (ratio of "control costs ÷ value of the related funds managed"), and assessment of the expected levels of risk of error (at payment & at closure)51

2.3.Measures to prevent fraud and irregularities51

3.ESTIMATED FINANCIAL IMPACT OF THE PROPOSAL/INITIATIVE52

3.1.Heading(s) of the multiannual financial framework and expenditure budget line(s) affected52

3.2.Estimated financial impact of the proposal on appropriations53

3.2.1.Summary of estimated impact on operational appropriations53

3.2.2.Estimated output funded with operational appropriations55

3.2.3.Summary of estimated impact on administrative appropriations56

3.2.4.Compatibility with the current multiannual financial framework58

3.2.5.Third-party contributions58

3.3.Estimated impact on revenue59

TOC

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1.Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014

1.2.Σχετικοί τομείς πολιτικής 

Δράση για το Κλίμα

Τομέας 3 Φυσικοί πόροι και περιβάλλον

Τίτλος 9 – Περιβάλλον και Δράση για το κλίμα

1.3.Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά:

 νέα δράση 

 νέα δράση έπειτα από δοκιμαστικό σχέδιο / προπαρασκευαστική ενέργεια 47  

 την παράταση υφιστάμενης δράσης 

 συγχώνευση ή αναπροσανατολισμό μίας ή περισσότερων δράσεων προς άλλη/νέα δράση 

1.4.Στόχοι

1.4.1.Γενικοί στόχοι

Ο προτεινόμενος κανονισμός της ΕΕ για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου έχει ως γενικό στόχο:

την πρόληψη των εκπομπών φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, ώστε να υπάρχει συμβολή στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα·

Διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με τους υδροφθοράνθρακες (HFC) βάσει του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.

1.4.2.Ειδικοί στόχοι (επανεξέτασης)

Ειδικοί στόχοι όσον αφορά την επανεξέταση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (κανονισμός για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου):

Επίτευξη πρόσθετων μειώσεων των εκπομπών φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη συμβολή στην εκπλήρωση του στόχου για μείωση τουλάχιστον κατά 55 % έως το 2030 και για ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050.

Πλήρης ευθυγράμμιση των κανόνων της ΕΕ για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για την πρόληψη της μη συμμόρφωσης.

Διευκόλυνση της ενισχυμένης εφαρμογής και επιβολής και της λειτουργίας του συστήματος ποσοστώσεων, και προώθηση της κατάρτισης σε εναλλακτικές λύσεις αντί των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου.

Βελτίωση της παρακολούθησης και της υποβολής στοιχείων για την κάλυψη των υφιστάμενων κενών και βελτίωση της διαδικασίας και της ποιότητας των δεδομένων όσον αφορά τη συμμόρφωση.

Βελτίωση της σαφήνειας και της εσωτερικής συνοχής για τη στήριξη της καλύτερης εφαρμογής και κατανόησης των κανόνων.

1.4.3.Αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις

Να προσδιοριστούν τα αποτελέσματα που αναμένεται να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον αφορά τους/τις στοχευόμενους/-ες δικαιούχους/ομάδες.

Ειδικός στόχος επανεξέτασης Α:

Σωρευτική εξοικονόμηση εκπομπών περίπου 40 εκατομμυρίων τόνων ισοδύναμου CO2 έως το 2030 και περίπου 310 εκατομμυρίων τόνων ισοδύναμου CO2 έως το 2050, επιπλέον της εξοικονόμησης που ήδη αναμένεται από τον ισχύοντα κανονισμό για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. Οι προτεινόμενες αλλαγές θα οδηγήσουν σε εξοικονόμηση κόστους συνολικά και σε πολλούς υποτομείς της οικονομίας και θα προωθήσουν την καινοτομία και τις πράσινες τεχνολογίες, ενώ ορισμένοι τομείς θα επωφεληθούν μακροπρόθεσμα από την αύξηση της παραγωγής, της έρευνας και της απασχόλησης.

Ειδικός στόχος επανεξέτασης B:

Πλήρης συμμόρφωση με το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ όσον αφορά τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με τους υδροφθοράνθρακες.

Ειδικός στόχος επανεξέτασης Γ:

Οι παράνομες δραστηριότητες θα μειωθούν, ιδίως λόγω των ακριβέστερων κανόνων σχετικά με τις εισαγωγές υδροφθορανθράκων, καθώς και της μετατόπισης από τη δωρεάν κατανομή ποσοστώσεων στην απαίτηση καταβολής τιμήματος για τη χορηγούμενη ποσόστωση (3 EUR/τόνο ισοδυνάμου CO2). Ορισμένα από τα νέα μέτρα θα αυξήσουν μετρίως τον διοικητικό φόρτο για τη βιομηχανία και τις αρχές των κρατών μελών. Επιπλέον, η εφαρμογή της τιμής ποσόστωσης θα μειώσει το όφελος που αποκομίζουν οι κάτοχοι ποσοστώσεων από τη διαφορά τιμής μεταξύ της ΕΕ και της παγκόσμιας αγοράς υδροφθορανθράκων. Η εφαρμογή της τιμής της ποσόστωσης θα αυξήσει σημαντικά την επιβάρυνση για την Επιτροπή, επιπλέον των ήδη εκτεταμένων προσπαθειών για τη φιλοξενία, την ανάπτυξη, τη διατήρηση και τη λειτουργία του συστήματος ποσοστώσεων και την εφαρμογή των απαιτήσεων αδειοδότησης του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ τόσο για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου όσο και για τις ουσίες που καταστρέφουν το όζον.

Ειδικός στόχος επανεξέτασης Δ:

Η παρακολούθηση θα είναι πιο ολοκληρωμένη, καθιστώντας δυνατή την αξιολόγηση της προόδου και τον εντοπισμό μελλοντικών απειλών. Θα καταστεί επίσης αποτελεσματικότερη με την ευθυγράμμιση των κατώτατων ορίων και των ημερομηνιών για τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και επαλήθευσης, καθώς και με την ψηφιοποίηση της διαδικασίας.

Ειδικός στόχος επανεξέτασης Ε:

Καλύτερη συμμόρφωση με τον κανονισμό και συνέργειες με άλλες πολιτικές.

1.4.4.Δείκτες επιδόσεων

Να προσδιοριστούν οι δείκτες για την παρακολούθηση της προόδου και των επιτευγμάτων.

Στόχος Α: Σύγκριση του επιπέδου εκπομπών βάσει μοντέλου έως το 2030 με τις πραγματικές εκπομπές όπως αναφέρονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013·

Στόχος Β: Αποφυγή λήψης οποιασδήποτε απόφασης από την επιτροπή εφαρμογής του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ σχετικά με τη συμμόρφωση της ΕΕ και των κρατών μελών της με τους κανόνες του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ όσον αφορά τους υδροφθοράνθρακες·

Στόχος Γ: Συλλογή δεδομένων σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος ποσοστώσεων, καθώς και σχετικά με τις παρατηρήσεις του κλάδου και των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένου του εκτιμώμενου επιπέδου παράνομων δραστηριοτήτων τους·

Στόχος Δ: Παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών και των κρατών μελών σχετικά με τη διαδικασία υποβολής στοιχείων και την εμπειρία από τον έλεγχο της συμμόρφωσης·

Στόχος Ε: Παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών και των κρατών μελών σχετικά με την αντίληψη περί σαφήνειας και συνοχής με άλλες πολιτικές.

1.5.Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.5.1.Βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κάλυψη αναγκών, συμπεριλαμβανομένου λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος για τη σταδιακή υλοποίηση της πρωτοβουλίας

Το 2021 η ΕΕ αύξησε τη φιλοδοξία της για το κλίμα μέσω του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1119 (το ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα). Το εν λόγω νομοθέτημα θεσπίζει δεσμευτικό στόχο για μείωση των συνολικών καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030 σε σύγκριση με το 1990 και για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Το νομοθέτημα βασίζεται στο σχέδιο κλιματικών στόχων για το 2030 48 , στο οποίο υπογραμμίζεται ότι απαιτείται δράση για το κλίμα σε όλους τους τομείς και ότι όλα τα μέσα πολιτικής που σχετίζονται με την απαλλαγή της οικονομίας μας από τις ανθρακούχες εκπομπές πρέπει να λειτουργούν με συνοχή. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή πρότεινε να αυξηθούν οι δεσμευτικοί ετήσιοι στόχοι εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030 για τομείς που δεν καλύπτονται από το υφιστάμενο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) στην πρότασή της για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/842 (κανονισμός για τον επιμερισμό των προσπαθειών). 49  

Οι εκπομπές φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου είναι αέρια του θερμοκηπίου που προκαλούν μεγάλη αύξηση της θερμοκρασίας, τα οποία συνυπολογίζονται στο πλαίσιο των εθνικών στόχων για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για τα κράτη μέλη. Σήμερα, οι εκπομπές φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 5 % του συνόλου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που καλύπτονται από τους στόχους τους. Ο προτεινόμενος κανονισμός για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου θα στηρίξει περαιτέρω τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να επιτύχουν τους εθνικούς τους στόχους για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου με τον αποδοτικότερο ως προς το κόστος τρόπο. Ο προτεινόμενος κανονισμός ακολουθεί τις ίδιες προσεγγίσεις με τον ισχύοντα κανονισμό, διότι θεωρείται γενικά αρκετά αποτελεσματικός. Ωστόσο, δεν πρέπει να χαθεί η ευκαιρία να αξιοποιηθεί ένα ανεκμετάλλευτο δυναμικό για την περαιτέρω μείωση των εκπομπών φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου με μέτριο κόστος. Είναι επίσης αναγκαίο να εξασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με την τροποποίηση του Κιγκάλι στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, η οποία συμφωνήθηκε διεθνώς μετά την έκδοση του ισχύοντος κανονισμού για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. Τέλος, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι ο κανονισμός μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα.

Ο κανονισμός ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη, τα οποία θα πρέπει να επικαιροποιήσουν τα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης σύμφωνα με τις αναθεωρημένες εκτελεστικές πράξεις εντός 1 έτους από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να προσαρμόσουν τις κυρώσεις τους για παραβάσεις του κανονισμού για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου εντός ενός έτους από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού. Οι υποχρεώσεις των αρμόδιων αρχών, συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών αρχών και των αρχών εποπτείας, αποσαφηνίζονται στον αναθεωρημένο κανονισμό για τη βελτίωση των ελέγχων και της επιβολής.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) πρέπει να προσαρμόσει ελαφρά το εργαλείο υποβολής στοιχείων για τις επιχειρήσεις που υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, λόγω αλλαγών στις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων.

Η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει να διασφαλίζει την πλήρη εφαρμογή του συστήματος ποσοστώσεων και εμπορικών αδειών για τους υδροφθοράνθρακες, το οποίο επί του παρόντος καλύπτει περίπου 5000 επιχειρήσεις. Εάν υποτεθεί ότι ο προτεινόμενος κανονισμός θα αρχίσει να εφαρμόζεται από το 2024, η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει τα ακόλουθα:

2023 - 2024:

Συνεχής φιλοξενία, λειτουργία, συντήρηση της δικτυακής πύλης για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και του συστήματος αδειοδότησης HFC και εξελίξεις σχετικά με τις ανταλλαγές δεδομένων μεταξύ της πύλης για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και του συστήματος αδειοδότησης HFC και των τελωνειακών συστημάτων ΤΠ των κρατών μελών μέσω του συστήματος ενιαίας τελωνειακής θυρίδας της ΕΕ για την ανταλλαγή, που υπάγεται στη ΓΔ TAXUD και το οποίο αποτελεί βασική συνιστώσα του περιβάλλοντος ενιαίας θυρίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα τελωνεία, καθώς και κατάλληλα μέτρα ασφάλειας των δεδομένων.

Εξακρίβωση της διασύνδεσης με την ενότητα υποβολής στοιχείων που φιλοξενείται στον ΕΟΠ και περαιτέρω ανάπτυξη, ανάλογα με τις ανάγκες βάσει της επανεξέτασης, ιδίως της ενότητας ηλεκτρονικής επαλήθευσης.

Προετοιμασία της ανάπτυξης ΤΠ της δικτυακής πύλης για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και του συστήματος αδειοδότησης HFC για τη συμπλήρωση του υφιστάμενου συστήματος ΤΠ με νέες λειτουργικές δυνατότητες για την εφαρμογή των αλλαγών που προβλέπονται στον προτεινόμενο κανονισμό και το παράγωγο δίκαιο, ιδίως τη διαδικασία πληρωμής ποσοστώσεων και τη βελτίωση των συνδέσεων με τον κανονισμό για τις ODS.

Επιχειρησιακές και διοικητικές προσπάθειες που σχετίζονται με την προετοιμασία αλλαγών στην κατανομή ποσοστώσεων και τις απαιτήσεις καταχώρισης, συμπεριλαμβανομένης της είσπραξης εσόδων.

Έγκριση των σχετικών εκτελεστικών μέτρων.

2025:

Περαιτέρω ανάπτυξη της δικτυακής πύλης για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και του συστήματος αδειοδότησης HFC και έναρξη λειτουργίας των νέων λειτουργιών.

Θέση σε λειτουργία και έναρξη λειτουργίας νέας ενότητας επαλήθευσης.

Συνέχιση των εργασιών που σχετίζονται με την ανταλλαγή δεδομένων με το περιβάλλον ενιαίας θυρίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα τελωνεία και την ενότητα υποβολής στοιχείων του ΕΟΠ.

Προετοιμασία και εφαρμογή της νέας προτεινόμενης κατανομής ποσοστώσεων και της διαδικασίας είσπραξης των εσόδων.

2026 και μετά:

Πλήρης εφαρμογή του αναθεωρημένου συστήματος ποσοστώσεων HFC και της δικτυακής πύλης για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και του συστήματος αδειοδότησης HFC.

Συντήρηση ΤΠ της δικτυακής πύλης για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και του συστήματος αδειοδότησης HFC.

Απαιτείται επαρκές και σταθερό επίπεδο πόρων για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής και λειτουργίας των συστημάτων που απαιτούνται για τη διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης με το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ.

Δεδομένου ότι οι κάτοχοι ποσοστώσεων επωφελούνται από την ποσόστωση που τους έχει χορηγηθεί, κρίνεται σκόπιμο τα έσοδα που προκύπτουν από την τιμή της ποσόστωσης να χρησιμοποιούνται, αφού καταστούν διαθέσιμα, για την κάλυψη του κόστους εφαρμογής του συστήματος. Επιπλέον, λόγω των απαιτήσεων του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ τόσο για τους υδροφθοράνθρακες όσο και για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (ODS), των αναγκαίων συνδέσεων με το περιβάλλον ενιαίας θυρίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα τελωνεία και της διευκόλυνσης της καλύτερης επιβολής, προτείνεται τα έσοδα από την πώληση ποσοστώσεων να χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των δαπανών που σχετίζονται με τις εν λόγω απαιτούμενες δραστηριότητες. Τα υπόλοιπα έσοδα προτείνεται να επιστρέφονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως έσοδα χωρίς ειδικό προορισμό. Έως ότου προκύψουν έσοδα από την κατανομή των ποσοστώσεων, το κόστος εφαρμογής θα πρέπει να βαρύνει την Επιτροπή.

1.5.2.Προστιθέμενη αξία της ενωσιακής παρέμβασης (που μπορεί να προκύπτει από διάφορους παράγοντες, π.χ. οφέλη από τον συντονισμό, ασφάλεια δικαίου, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ή συμπληρωματικότητα). Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου «προστιθέμενη αξία της ενωσιακής παρέμβασης» είναι η αξία που απορρέει από την ενωσιακή παρέμβαση και η οποία προστίθεται στην αξία που θα είχε δημιουργηθεί αν τα κράτη μέλη ενεργούσαν μεμονωμένα.

Τα μέτρα του κανονισμού αφορούν προϊόντα και εξοπλισμό που αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών στην ενιαία αγορά της ΕΕ. Τα μέτρα αφορούν επίσης την ανάγκη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ σε επίπεδο ΕΕ. Δεν είναι μόνο αποτελεσματικότερο να ληφθούν αυτά τα μέτρα σε επίπεδο ΕΕ, αλλά θα ήταν πρακτικά ανέφικτο να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ μέσω 27 διαφορετικών εθνικών κανόνων και συστημάτων χορήγησης εμπορικών αδειών. Αυτό επιβεβαιώνεται πλήρως από την αξιολόγηση (παράρτημα 5 της εκτίμησης επιπτώσεων).

1.5.3.Διδάγματα από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος

Ο ισχύων κανονισμός για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου εκδόθηκε το 2014 και βασίζεται στον πρώτο κανονισμό για τα φθοριούχα αέρια του 2006. Η αξιολόγηση του ισχύοντος κανονισμού για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου δείχνει ότι υπήρξε ως επί το πλείστον αποτελεσματικός.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν (βλ. ειδικούς στόχους επανεξέτασης ανωτέρω). Η παρούσα πρόταση στοχεύει τα ζητήματα αυτά με διάφορα μέτρα βάσει των διδαγμάτων που αντλήθηκαν. 

Όσον αφορά την εφαρμογή του συστήματος ποσοστώσεων και αδειοδότησης, οι προκλήσεις στον τομέα της επιβολής και το μη ικανοποιητικό επίπεδο παράνομων εισαγωγών εγκυμονούν κινδύνους για την περιβαλλοντική ακεραιότητα, την ανταγωνιστικότητα των πραγματικών εμπόρων και τη φήμη της ΕΕ. Επιπλέον, οι διοικητικές προσπάθειες που απαιτούνται από την Επιτροπή για την εφαρμογή του ισχύοντος κανονισμού υποτιμήθηκαν σημαντικά διότι:

σημειώθηκε απρόβλεπτη απότομη αύξηση των κατόχων ποσοστώσεων (από 100 σε περίπου 2000 εισαγωγείς υδροφθορανθράκων).

Οι εισαγωγείς εξοπλισμού που περιέχει υδροφθοράνθρακες λήφθηκαν υπόψη κατά τη διαδικασία συναπόφασης (3 000 επιπλέον επιχειρήσεις).

Για τις παράνομες εισαγωγές απαιτήθηκαν πολλές δράσεις, συμπεριλαμβανομένων εκτεταμένων εργασιών για την προετοιμασία συνδέσμων προς το περιβάλλον ενιαίας θυρίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα τελωνεία.

Συνεχής ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας ΤΠ.

Μέχρι στιγμής, η Επιτροπή έχει ανακατανείμει πόρους και έχει βασιστεί στην προμήθεια υπηρεσιών από την αγορά. Ωστόσο, δεν πρόκειται για βιώσιμη μακροπρόθεσμη λύση, δεδομένου ότι τα νέα μέτρα της παρούσας πρότασης απαιτούν ακόμη περισσότερους πόρους για την εφαρμογή από την Επιτροπή σε επίπεδο ΕΕ.

1.5.4.Συμβατότητα με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ενδεχόμενες συνέργειες με άλλα κατάλληλα μέσα

Η πρόταση δεν θα απαιτήσει επιπλέον πόρους από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Αντιθέτως, αφού αρχίσει να εισπράττεται η τιμή της ποσόστωσης, το σύστημα ποσοστώσεων θα αρχίσει να παράγει ετήσια έσοδα από την πώληση ποσοστώσεων τα οποία θα υπερβαίνουν κατά πολύ τα ποσά που απαιτούνται για την κάλυψη όλων των δαπανών λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του συστήματος ποσοστώσεων υδροφθορανθράκων και των εμπορικών αδειών που απαιτούνται από το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, καθώς και των αναγκαίων συνδέσμων προς το περιβάλλον ενιαίας θυρίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα τελωνεία.

Τα σημαντικά εναπομείναντα έσοδα μετά την κάλυψη των εν λόγω δαπανών ΤΠ και διοικητικών δαπανών θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό της Ένωσης ως έσοδα χωρίς ειδικό προορισμό.

Τα μέγιστα έσοδα από την πώληση ποσοστώσεων (3 EUR ανά τόνο ισοδυνάμου CO2) μειώνονται σταδιακά από 125 εκατ. EUR το 2024 σε 20 εκατ. EUR το 2036, βλ. πίνακα στο τμήμα 3.3.

1.5.5.Αξιολόγηση των διάφορων διαθέσιμων επιλογών χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων ανακατανομής

Έως ότου υπάρξουν έσοδα από την πώληση ποσοστώσεων, προτείνεται να συνεχίσει η Επιτροπή να διασφαλίζει την εφαρμογή του συστήματος ποσοστώσεων HFC και των συστημάτων χορήγησης εμπορικών αδειών για HFC και ODS που απαιτούνται βάσει του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ μέσω ανακατανομής των πόρων. Μόλις καταστούν διαθέσιμα τα έσοδα, μέρος των εργασιών που σχετίζονται με την εφαρμογή θα χρηματοδοτηθεί από την πώληση ποσοστώσεων στις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν και επωφελούνται από το σύστημα.

1.6.Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις της πρότασης/πρωτοβουλίας

 περιορισμένη διάρκεια

   με ισχύ από [ΗΗ/MM]ΕΕΕΕ έως [ΗΗ/MM]ΕΕΕΕ

   Δημοσιονομικές επιπτώσεις από το ΕΕΕΕ έως το ΕΕΕΕ για πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και από το ΕΕΕΕ έως το ΕΕΕΕ για πιστώσεις πληρωμών.

 απεριόριστη διάρκεια

✓ Περίοδος σταδιακής εφαρμογής από το 2023 έως το 2025,

✓ και στη συνέχεια πλήρης εφαρμογή.

1.7.Προβλεπόμενοι τρόποι διαχείρισης 50

 Άμεση διαχείριση από την Επιτροπή

από τις υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της στις αντιπροσωπείες της Ένωσης

   από τους εκτελεστικούς οργανισμούς

 Επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη

Έμμεση διαχείριση με ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης του προϋπολογισμού:

σε τρίτες χώρες ή οργανισμούς που αυτές έχουν ορίσει

σε διεθνείς οργανισμούς και στις οργανώσεις τους (να προσδιοριστούν)

στην ΕΤΕπ και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

στους οργανισμούς που αναφέρονται στα άρθρα 70 και 71 του δημοσιονομικού κανονισμού

σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου

σε οργανισμούς που διέπονται από ιδιωτικό δίκαιο και έχουν αποστολή δημόσιας υπηρεσίας, στον βαθμό που παρέχουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις

σε οργανισμούς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο κράτους μέλους, στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και οι οποίοι παρέχουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις

σε πρόσωπα επιφορτισμένα με την εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων στην ΚΕΠΠΑ βάσει του τίτλου V της ΣΕΕ και τα οποία προσδιορίζονται στην αντίστοιχη βασική πράξη

Αν αναφέρονται περισσότεροι του ενός τρόποι διαχείρισης, να διευκρινιστούν στο τμήμα «Παρατηρήσεις».

Παρατηρήσεις

Για την υποβολή στοιχείων που απαιτείται βάσει του άρθρου 26 της πρότασης, ο ΕΟΠ είναι επιφορτισμένος με την εφαρμογή.

2.ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1.Κανόνες παρακολούθησης και υποβολής στοιχείων 

Να προσδιοριστούν η συχνότητα και οι όροι.

Οι κανόνες για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση περιγράφονται στα άρθρα 26 και 34 του προτεινόμενου κανονισμού για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει επίσης να παρακολουθεί και να αξιολογεί την πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, ο οποίος απαιτεί από τις επιχειρήσεις που υπόκεινται στις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων να υποβάλλουν στην Επιτροπή ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων τους βάσει ορισμένων ορίων.

Ο ΕΟΠ θα συνεχίσει να διαχειρίζεται το αποθετήριο επιχειρηματικών δεδομένων (BDR) μέσω του οποίου υποβάλλονται τα στοιχεία των εταιρειών στην Επιτροπή όσο και πραγματοποιείται η υποβολή εκθέσεων βάσει του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ σε επίπεδο ΕΕ.

Τέλος, η Επιτροπή διεξάγει τακτικά μελέτες σχετικά με διάφορες σχετικές πτυχές της πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα.

2.2.Συστήματα διαχείρισης και ελέγχου

2.2.1.Αιτιολόγηση των τρόπων διαχείρισης, των μηχανισμών εκτέλεσης της χρηματοδότησης, των όρων πληρωμής και της προτεινόμενης στρατηγικής ελέγχου

Για την εφαρμογή της παρούσας πρότασης θα απαιτηθεί ανακατανομή ανθρώπινων πόρων εντός της Επιτροπής (για την προπαρασκευαστική φάση 2023-2025), ενώ μετά την εφαρμογή της νέας προτεινόμενης κατανομής ποσοστώσεων, της διαδικασίας είσπραξης εσόδων και της είσπραξης εσόδων, καθώς και, ενδεχομένως, άλλες σχετικές εργασίες, οι πόροι που απαιτούνται για την κάλυψη των δαπανών διαχείρισης θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από τα έσοδα.

2.2.2.Πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που έχουν εντοπιστεί και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου που έχουν δημιουργηθεί για τον μετριασμό τους

Δυσκολίες στην έγκαιρη αναβάθμιση των συστημάτων ΤΠ.

Από την πείρα που αποκτήθηκε κατά την ανάπτυξη και τη λειτουργία της υφιστάμενης δικτυακής πύλης για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και του συστήματος αδειοδότησης HFC, μπορεί να αναμένεται ότι καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχή προσαρμογή θα είναι η έγκαιρη περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας του συστήματος είσπραξης εσόδων.

Στο μέτρο του δυνατού, θα πρέπει να προβλεφθεί εξωτερική ανάθεση της είσπραξης εσόδων και των σχετικών εργασιών με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται διαδικασίες για την παρακολούθηση της ανάπτυξης της πύλης για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και του συστήματος αδειοδότησης HFC υπό το πρίσμα των στόχων που σχετίζονται με τον σχεδιασμό και το κόστος, καθώς και για την παρακολούθηση της λειτουργίας της δικτυακής πύλης για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και του συστήματος αδειοδότησης HFC, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσής της στο περιβάλλον ενιαίας θυρίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα τελωνεία, λαμβανομένων υπόψη των στόχων που αφορούν την τεχνική παραγωγή, την οικονομική αποδοτικότητα, την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών.

2.2.3.Εκτίμηση και αιτιολόγηση της οικονομικής αποδοτικότητας των ελέγχων (λόγος του κόστους του ελέγχου προς την αξία των σχετικών κονδυλίων που αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης) και αξιολόγηση του εκτιμώμενου επιπέδου κινδύνου σφάλματος (κατά την πληρωμή και κατά το κλείσιμο)

Η πρόταση δεν συνεπάγεται σημαντικούς νέους ελέγχους/κινδύνους που δεν καλύπτονται από υφιστάμενο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου. Δεν προβλέπονται ειδικά μέτρα πέραν της εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού.

2.3.Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

Να προσδιοριστούν τα ισχύοντα ή τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας, π.χ. στη στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης.

Θα εφαρμοστεί η στρατηγική της ΓΔ CLIMA για την πρόληψη και τον εντοπισμό της απάτης.

3.ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1.Τομείς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται

·Υφιστάμενες γραμμές του προϋπολογισμού

Κατά σειρά τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμών του προϋπολογισμού

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Γραμμή του προϋπολογισμού

Είδος

Συμμετοχή

Αριθμός

ΔΠ/ΜΔΠ [1]

χωρών ΕΖΕΣ [2]

υποψηφίων για ένταξη χωρών [3]

τρίτων χωρών

κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού

3

09 01 01 01

ΜΔΠ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

3

09 02 03

ΜΔΠ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

7

20 02 06 01

ΜΔΠ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

7

20 02 06 02

ΜΔΠ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

·Νέες γραμμές του προϋπολογισμού των οποίων έχει ζητηθεί η δημιουργία: ά.α.

3.2.Εκτιμώμενες δημοσιονομικές επιπτώσεις της πρότασης στις πιστώσεις

3.2.1.Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις επιχειρησιακές πιστώσεις

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω.

ΓΔ: CLIMA

 

2023 

2024

2025

2026

2027

ΣΥΝΟΛΟ

Επιχειρησιακές πιστώσεις  

09 02 03

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(1)

0,541

0,410

0,280

0,200

0,200

1,631

Πληρωμές

(2)

0,541

0,410

0,280

0,200

0,200

1,631

Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενες από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων

09 01 01 01

 

(3)

0,560

0,840

0,840

0,840

0,560

3,640

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων για τη ΓΔ CLIMA

Αναλήψεις υποχρεώσεων

= 1+ 3

1,101

1,250

1,120

1,040

0,760

5,271

Πληρωμές

= 2+ 3

1,101

1,250

1,120

1,040

0,760

5,271

ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(4)

0,541

0,410

0,280

0,200

0,200

1,631

Πληρωμές

(5)

0,541

0,410

0,280

0,200

0,200

1,631

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενων από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων

(6)

0,560

0,840

0,840

0,840

0,560

3,640

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων του ΤΟΜΕΑ 3 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Αναλήψεις υποχρεώσεων

= 4+ 6

1,101

1,250

1,120

1,04

0,76

5,271

Πληρωμές

= 5+ 6

1,101

1,250

1,120

1,04

0,76

5,271

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 6

του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (Ποσό αναφοράς)

Αναλήψεις υποχρεώσεων

= 4+ 6

1,101

1,250

1,120

1,040

0,760

5,271

Πληρωμές

= 5+ 6

1,101

1,250

1,120

1,040

0,760

5,271Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού

πλαισίου

7

«Διοικητικές δαπάνες»

Αυτό το τμήμα πρέπει να συμπληρωθεί με «στοιχεία διοικητικού χαρακτήρα του προϋπολογισμού» τα οποία θα εισαχθούν, καταρχάς, στο παράρτημα του νομοθετικού δημοσιονομικού δελτίου (παράρτημα V του εσωτερικού κανονισμού), που τηλεφορτώνεται στο DECIDE για διυπηρεσιακή διαβούλευση.

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

7

«Διοικητικές δαπάνες»

 

 

 

2023 

2024

2025

2026

2027

ΣΥΝΟΛΟ

ΓΔ: CLIMA

 

Ανθρώπινοι πόροι (ψηφισμένος προϋπολογισμός)

0,785

1,452

1,452

0,942

0,942

5,573

Ανθρώπινοι πόροι (εξωτερικό προσωπικό που αμείβεται από έσοδα για ειδικό προορισμό)

-

-

-

0,510

0,510

1,020

Άλλες διοικητικές δαπάνες  

0,008

0,008

0,004

-

-

0,020

ΣΥΝΟΛΟ ΓΔ CLIMA

Πιστώσεις

0,793

1,460

1,456

1,452

1,452

6,613

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων του ΤΟΜΕΑ 7 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

(Σύνολο αναλήψεων υποχρεώσεων = Σύνολο πληρωμών)

0,793

1,460

1,456

1,452

1,452

6,613

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

 

 2023

2024

2025

2026

2027

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 7 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Αναλήψεις υποχρεώσεων

1,894

2,710

2,576

2,492

2,212

11,884

Πληρωμές

1,894

2,710

2,576

2,492

2,212

11,884

3.2.2.Εκτιμώμενο αποτέλεσμα που χρηματοδοτείται με επιχειρησιακές πιστώσεις

Πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

 

 

 

2023

2024

2025

2026

2027

σύνολο

Να προσδιοριστούν οι στόχοι και τα αποτελέσματα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είδος[1]

Μέσο κόστος

Αριθ.

Κόστος

Αριθ.

Κόστος

Αριθ.

Κόστος

Αριθ.

Κόστος

Αριθ.

Κόστος

Αριθ.

Κόστος

Σχεδιασμός και περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος ΤΠ της δικτυακής πύλης για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και του συστήματος αδειοδότησης

Τιμή ανά ανθρωποώρα ή συμβάσεις υπηρεσιών

0,140

2

0,280

2

0,280

 

0,000

 

0,000

 

-

 

0,560

Ανάπτυξη της δικτυακής πύλης για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και του συστήματος αδειοδότησης HFC και θέση σε λειτουργία των νέων λειτουργικών δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της διαδικασίας κατανομής και πώλησης ποσοστώσεων

Τιμή ανά ανθρωποώρα ή συμβάσεις υπηρεσιών

0,140

2

0,280

4

0,560

6

0,840

6

0,840

4

0,560

 

3,080

EU CSW-CERTEX/Περιβάλλον ενιαίας θυρίδας της ΕΕ για τα τελωνεία 51

ΜΣ TAXUD

 

0,541

 

0,410

 

0,280

 

0,200

 

0,200

 

1,631

ΣΥΝΟΛΑ

4

1,101

6

1,250

6

1,120

6

1,040

4

0,760

0

5,271

3.2.3.Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις διοικητικές πιστώσεις

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω:

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

2023

2024

2025

2026

2027

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΟΜΕΑΣ 7

του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι (ψηφισμένος προϋπολογισμός)

0,785

1,452

1,452

0,942

0,942

5,573

Ανθρώπινοι πόροι (εξωτερικό προσωπικό που αμείβεται από έσοδα για ειδικό προορισμό)

-

-

-

0,510

0,510

1,020

Άλλες διοικητικές δαπάνες

0,008

0,008

0,004

-

-

0,020

Μερικό σύνολο του ΤΟΜΕΑ 7

του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

0,793

1,460

1,456

1,452

1,452

6,613

Εκτός του ΤΟΜΕΑ 7 52

του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι

-

-

-

-

-

-

Άλλες δαπάνες

διοικητικού χαρακτήρα

0,560

0,840

0,840

0,840

0,560

3,640

Μερικό σύνολο

εκτός του ΤΟΜΕΑ 7

του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

0,560

0,840

0,840

0,840

0,560

3,640

ΣΥΝΟΛΟ

1,353

2,300

2,296

2,292

2,012

10,253

Οι απαιτούμενες πιστώσεις για ανθρώπινους πόρους και άλλες δαπάνες διοικητικού χαρακτήρα θα καλυφθούν από τις πιστώσεις της ΓΔ που έχουν ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή έχουν ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ, οι οποίες θα συμπληρωθούν, αν χρειαστεί, με τυχόν πρόσθετα κονδύλια που μπορεί να χορηγηθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών.

3.2.3.1.Εκτιμώμενες ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Εκτίμηση η οποία πρέπει να εκφράζεται σε μονάδες ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης

2023

2024

2025

2026

2027

• Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων)

20 01 02 01 (στην έδρα και στις αντιπροσωπείες της Επιτροπής)

5

6

6

6

6

20 01 02 03 (αντιπροσωπείες της ΕΕ)

01 01 01 01 (έμμεση έρευνα)

01 01 01 11 (άμεση έρευνα)

Άλλες γραμμές του προϋπολογισμού (να προσδιοριστούν)

Εξωτερικό προσωπικό (σε μονάδα ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης: ΙΠΑ) 53

20 02 01 (AC, END, INT από το συνολικό κονδύλιο)

0

6

6

20 02 01 (AC, END, INT από έσοδα για ειδικό προορισμό)

6

6

20 02 03 (AC, AL, END, INT και JPD στις αντιπροσωπείες της ΕΕ)

XX 01 xx yy zz   54

- στην έδρα:

- στις αντιπροσωπείες της ΕΕ

01 01 01 02 (AC, END, INT — έμμεση έρευνα)

01 01 01 12 (AC, END, INT — άμεση έρευνα)

Άλλες γραμμές του προϋπολογισμού (να προσδιοριστούν)

ΣΥΝΟΛΟ

5

12

12

12

12

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της ΓΔ που έχει ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή έχει ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ, το οποίο θα συμπληρωθεί, αν χρειαστεί, με τυχόν πρόσθετους πόρους που μπορεί να διατεθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών.

Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων:

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

Εφαρμογή αυστηρότερης σταδιακής μείωσης, μεταξύ άλλων όσον αφορά την παραγωγή, ευθυγράμμιση με τις διεθνείς υποχρεώσεις και πιο ολοκληρωμένη και σύνθετη νομοθεσία σχετικά με τις απαγορεύσεις

Εξωτερικό προσωπικό

Συνδρομή στη λειτουργική διαχείριση του συστήματος ποσοστώσεων και αδειοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της τιμολόγησης

3.2.4.Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Η πρόταση/πρωτοβουλία:

   μπορεί να χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου με ανακατανομή εντός του οικείου τομέα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ).

Οι αναγκαίοι χρηματοδοτικοί πόροι θα προέλθουν από το κονδύλιο του προγράμματος LIFE και/ή τα έσοδα που θα προκύψουν από την τιμή κατανομής ποσοστώσεων.

   συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση του αδιάθετου περιθωρίου στο πλαίσιο του αντίστοιχου τομέα του ΠΔΠ και/ή τη χρήση ειδικών μηχανισμών, όπως ορίζεται στον κανονισμό για το ΠΔΠ.

..

   συνεπάγεται την αναθεώρηση του ΠΔΠ.

..

3.2.5.Συμμετοχή τρίτων στη χρηματοδότηση

Η πρόταση/πρωτοβουλία:

   δεν προβλέπει συγχρηματοδότηση από τρίτους

   προβλέπει τη συγχρηματοδότηση από τρίτους που εκτιμάται κατωτέρω:

3.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις στα έσοδα.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις που περιγράφονται κατωτέρω:

   στους ιδίους πόρους

   στα λοιπά έσοδα

Να αναφερθεί αν τα έσοδα προορίζονται για γραμμές δαπανών x    

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Γραμμή εσόδων του προϋπολογισμού:

Διαθέσιμες πιστώσεις για το τρέχον οικονομικό έτος

Επιπτώσεις της πρότασης/πρωτοβουλίας 55

2023

2024

2025

2026

2027

Άρθρο 6 2 1 1

Πρόγραμμα για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα – Έσοδα με ειδικό προορισμό

-

-

125 000

125 000

125 000

53 000

Ως προς τα έσοδα «για ειδικό προορισμό», να προσδιοριστούν οι γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται.

20 02 01 - (AC, END, INT από το συνολικό κονδύλιο)

09 01 01 01 - Δαπάνες στήριξης του προγράμματος για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE)

09 02 03 – Μετριασμός και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Άλλες παρατηρήσεις (π.χ. μέθοδος/τύπος για τον υπολογισμό των επιπτώσεων στα έσοδα ή τυχόν άλλες πληροφορίες).

Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει τα έσοδα που προκύπτουν από την τιμή κατανομής ποσοστώσεων. Προτείνεται να χρηματοδοτηθούν από τα εισπραχθέντα έσοδα η περαιτέρω ανάπτυξη, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια ΤΠ του συστήματος ποσοστώσεων HFC —συμπεριλαμβανομένης νέας ενότητας πώλησης ποσοστώσεων— και του συστήματος αδειοδότησης φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και ODS που απαιτούνται βάσει του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ, καθώς και οι αναγκαίες συνδέσεις με το περιβάλλον ενιαίας θυρίδας της ΕΕ για τα τελωνεία και η διευκόλυνση της καλύτερης επιβολής.

Τα εναπομείναντα έσοδα μετά την κάλυψη αυτών των δαπανών ΤΠ και διοικητικών δαπανών θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό της Ένωσης ως έσοδα χωρίς ειδικό προορισμό.

Τα μέγιστα έσοδα από την πώληση ποσοστώσεων σε τιμή 3 EUR ανά τόνο ισοδύναμου CO2 παρέχονται στον παρακάτω πίνακα. Τα πραγματικά έσοδα θα είναι κάπως χαμηλότερα, διότι ένα (μικρό) μέρος της συνολικής ποσόστωσης θα εξακολουθήσει να διατίθεται δωρεάν. Η κατανομή μεταξύ ποσοστώσεων που διατίθενται έναντι πληρωμής και ποσοστώσεων που διατίθενται δωρεάν δεν θα είναι γνωστή εκ των προτέρων, αλλά αναμένεται ότι ένα πολύ υψηλό μερίδιο της μέγιστης ποσότητας της ποσόστωσης θα κατανέμεται έναντι πληρωμής. Προτείνεται η Επιτροπή να μπορεί να τροποποιήσει την καθορισμένη τιμή ποσόστωσης εάν χρειαστεί λόγω πολύ ειδικών περιστάσεων.

Μέγιστα εκτιμώμενα ετήσια έσοδα σε εκατ. EUR:

2025 - 2026        125

2027 - 2029        53

2030 - 2032        27

2033 - 2035        25

2036 - 2038        20

(1)    ΕΕ L 243 της 9.7.2021, σ. 1.
(2)    ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 195.
(3)    Ειδική έκθεση της IPCC. Global warming of 1.5 C (Αύγουστος 2021), https://www.ipcc.ch/sr15/ .
(4)    Βλ. παράρτημα 5 της εκτίμησης επιπτώσεων που συνοδεύει την πρόταση.
(5)    COM(2021) 555 final.
(6)    ΕΕ L 161 της 14.6.2006, σ. 12.
(7)    ΕΕ L 286 της 31.10.2009, σ. 1.
(8)    Οδηγία 2003/87/ΕΚ (ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32).
(9)    Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ. 10).
(10)    COM(2022) 108 final.
(11)    https://echa.europa.eu/regulations/reach/legislation
(12)    Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΕΕ L 197 της 24.7.2012, σ. 38).
(13)    Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για τις μεταφορές αποβλήτων (ΕΕ L 190 της 12.7.2006, σ. 1).
(14)    Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 8 στοιχείο α) του πρωτοκόλλου, η συμμόρφωση σε επίπεδο ΕΕ με τη ρήτρα ΟΠΟΟ για την παραγωγή είναι δυνατή, αλλά αυτό δεν συμβαίνει επί του παρόντος διότι δεν υπήρξε συμφωνία από τα κράτη μέλη.
(15)    SWD(2012) 364 final.
(16)    https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12479-Review-of-EU-rules-on-fluorinated-greenhouse-gases/public-consultation_el
(17)    https://ec.europa.eu/clima/eu-action/fluorinated-greenhouse-gases/eu-legislation-control-f-gases_en#ecl-inpage-1474
(18)    C(2020)6637 final, C(2020) 6635 final, C(2020)8842 final, C(2017)5230 final, COM(2017) 377 final, COM/2016/0749 final, COM/2016/0748 final.
(19)    https://joint-research-centre.ec.europa.eu/gem-e3/gem-e3-model_en
(20)     https://www.eea.europa.eu/publications/fluorinated-greenhouse-gases-2020
(21)    Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις MDI περιλαμβάνονται στη συνοδευτική εκτίμηση επιπτώσεων.
(22)    COM(2021) 851 final.
(23)    ΕΕ C της , σ. .
(24)    ΕΕ C της , σ. .
(25)     ΕΕ L 282 της 19.10.2016, σ. 4 .
(26)    Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 195).
(27)    Ειδική έκθεση της IPCC. Global warming of 1.5 C (Αύγουστος 2021).
(28)    Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1119 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 2021, για τη θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 401/2009 και (ΕΕ) 2018/1999 (ΕΕ L 243 της 9.7.2021, σ. 1).
(29)    Απόφαση (EE) 2017/1541 του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2017, σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της τροποποίησης του Κιγκάλι του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (ΕΕ L 236 της 14.9.2017, σ. 1).
(30)    Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΕΕ L 197 της 24.7.2012, σ. 38).
(31)    Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ. 10).
(32)    Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση περιβάλλοντος ενιαίας θυρίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα τελωνεία και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 (ΕΕ C της , σ.  [να προστεθεί η πλήρης παραπομπή μετά την έκδοση του εν λόγω κανονισμού]
(33)    Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 1). 
(34)    Οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου (ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 28).
(35)    Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα ( ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1 ).
(36)    Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης (ΕΕ L 305 της 26.11.2019, σ. 17).
(37)    Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(38)    ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(39)    Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
(40)    Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).
(41)    Οδηγία 2006/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων οχημάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 161 της 14.6.2006, σ. 12). 
(42)    Οδηγία 2006/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων οχημάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 161 της 14.6.2006, σ. 12).
(43)    Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).
(44)    Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Ένωσης και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32).
(45)    Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 2004/42/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (ΕΕ L 169 της 25.6.2019, σ. 1).
(46)    Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 1997, περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων (ΕΕ L 82 της 22.3.1997, σ. 1).
(47)    Όπως αναφέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή β) του δημοσιονομικού κανονισμού.
(48)    Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Ενίσχυση της κλιματικής φιλοδοξίας της Ευρώπης για το 2030 – Επενδύουμε σε ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον προς όφελος των πολιτών μας» [COM(2020) 562 final].
(49)    Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/842 σχετικά με τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030, στο πλαίσιο της συμβολής στη δράση για το κλίμα για την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού [COM(2021) 555 final].
(50)    Οι λεπτομέρειες σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης, καθώς και οι παραπομπές στον δημοσιονομικό κανονισμό είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(51)    Από το 2026 και μετά προβλέπεται ετήσιο κόστος συντήρησης ύψους 0,200 εκατ. EUR για τη διατήρηση της διασύνδεσης με το EU CSW-CERTEX/Περιβάλλον ενιαίας θυρίδας της ΕΕ για τα τελωνεία
(52)    Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.
(53)    AC = Συμβασιούχος υπάλληλος· AL = Τοπικός υπάλληλος· END = Αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας· INT = Προσωρινό προσωπικό· JPD = Νέος επαγγελματίας σε αντιπροσωπεία της ΕΕ.
(54)    Επιμέρους ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού που καλύπτεται από επιχειρησιακές πιστώσεις (πρώην γραμμές «BA»).
(55)    Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασμούς, εισφορές ζάχαρης), τα αναγραφόμενα ποσά πρέπει να είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά μετά την αφαίρεση του 20 % για έξοδα είσπραξης.

Στρασβούργο, 5.4.2022

COM(2022) 150 final

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

της

πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014

{SEC(2022) 156 final} - {SWD(2022) 95 final} - {SWD(2022) 96 final} - {SWD(2022) 97 final}


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 1

Ουσία

GWP ( 2 )

20 έτη-GWP( 3 ) μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς

Βιομηχανική ονομασία

Χημική ονομασία (κοινή ονομασία)

Χημικός τύπος

Ενότητα 1: Υδροφθοράνθρακες (HFC)

HFC-23

τριφθορομεθάνιο (φθοροφόρμιο)

CHF3

14 800

12 400

HFC-32

διφθορομεθάνιο

CH2F2

675

2 690

HFC-41

φθορομεθάνιο (μεθυλοφθορίδιο)

CH3F

92

485

HFC-125

πενταφθοροαιθάνιο

CHF2CF3

3 500

6 740

HFC-134

1,1,2,2-τετραφθοροαιθάνιο

CHF2CHF2

1 100

3 900

HFC-134α

1,1,1,2-τετραφθοροαιθάνιο

CH2FCF3

1 430

4 140

HFC-143

1,1,2-τριφθοροαιθάνιο

CH2FCHF2

353

1 300

HFC-143α

1,1,1– τριφθοροαιθάνιο

CH3CF3

4 470

7 840

HFC-152

1,2-διφθοροαιθάνιο

CH2FCH2F

53

77,6

HFC-152a

1,1–διφθοροαιθάνιο

CH3CHF2

124

591

HFC-161

φθοροαιθάνιο (αιθυλοφθορίδιο)

CH3CH2F

12

17,4

HFC-227ea

1,1,1,2,3,3,3-επταφθοροπροπάνιο

CF3CHFCF3

3 220

5 850

HFC-236cb

1,1,1,2,2,3-εξαφθοροπροπάνιο

CH2FCF2CF3

1 340

3 750

HFC-236ea

1,1,1,2,3,3-εξαφθοροπροπάνιο

CHF2CHFCF3

1 370

4 420

HFC-236fa

1,1,1,3,3,3-εξαφθοροπροπάνιο

CF3CH2CF3

9 810

7 450

HFC-245ca

1,1,2,2,3-πενταφθοροπροπάνιο

CH2FCF2CHF2

693

2 680

HFC-245fa

1,1,1,3,3-πενταφθοροπροπάνιο

CHF2CH2CF3

1 030

3 170

HFC-365mfc

1,1,1,3,3-πενταφθοροβουτάνιο

CF3CH2CF2CH3

794

2 920

HFC-43-10mee

1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-δεκαφθοροπεντάνιο

CF3CHFCHFCF2CF3

1 640

3 960

Ουσία

GWP 100 (3)

GWP 20 (3)

Βιομηχανική ονομασία

Χημική ονομασία (κοινή ονομασία)

Χημικός τύπος

Ενότητα 2: Υπερφθοράνθρακες (PFC)

PFC-14

Τετραφθορομεθάνιο

(υπερφθορομεθάνιο, τετραφθορίδιο του άνθρακα)

CF4

7 380

5 300

PFC-116

εξαφθοροαιθάνιο (υπερφθοροαιθάνιο)

C2F6

12 400

8 940

PFC-218

οκταφθοροπροπάνιο

(υπερφθοροπροπάνιο)

C3F8

9 290

6 770

PFC-3-1-10 (R-31-10)

δεκαφθοροβουτάνιο

(υπερφθοροβουτάνιο)

C4F10

10 000

7 300

PFC-4-1-12 (R-41-12)

δωδεκαφθοροπεντάνιο

(υπερφθοροπεντάνιο)

C5F12

9 220

6 680

PFC-5-1-14 (R-51-14)

δεκατετραφθοροεξάνιο

(υπερφθοροεξάνιο)

CF3CF2CF2CF2CF2CF3

8 620

6 260

PFC-c-318

οκταφθοροκυκλοβουτάνιο

(υπερφθοροκυκλοβουτάνιο)

c-C4F8

10 200

7 400

PFC-9-1-18 (R-91-18)

υπερφθοροδεκαλίνη

C10F18

7 480

5 480

PFC-4-1-14

(R-41-14)

υπερφθορο-2-μεθυλοπεντάνιο

CF3CFCF3CF2CF2CF3

(i-C6F14)

7 370 ( 4 )

( 5*)

Ενότητα 3: Άλλες υπερφθοριωμένες ενώσεις

εξαφθοριούχο θείο

SF6

25 200

18 300ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Άλλα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1( 6 )

Ουσία

GWP ( 7 )

20 έτη-GWP(2) μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς

Κοινή ονομασία/βιομηχανική ονομασία

Χημικός τύπος

Ενότητα 1: Ακόρεστοι υδρο(χλωρο)φθοράνθρακες

HCFC-1224yd(Z)

CF3CF=CHCl

0,06( 8 )

( 9*)

Cis/Trans-1,2-διφθοροαιθυλένιο (HFC-1132)

CHF=CF2

0,005

0,017

1,1-διφθοροαιθυλένιο (HFC-1132a)

CH2=CF2

0,052

0,189

1,1,1,2,3,4,5,5,5(ή1,1,1,3,4,4,5)-εννεαφθορο-4(ή2)-(τριφθορομεθυλο)πεντ-2-ένιο

CF3CF=CFCFCF3CF3

ή

CF3CF3C=CFCF2CF3

1 Fn ( 10 )

(*)

HFC-1234yf

CF3CF = CH2

0,501

1,81

HFC-1234ze

trans — CHF = CHCF3

1,37

4,94

HFC-1336mzz

CF3CH = CHCF3

17,9

64,3

HCFC-1233zd

CF3CH = CHCl

3,88

14

HCFC-1233xf

CF3CCl = CH2

1 Fn (4)

(*)

Ενότητα 2: φθοριούχες ουσίες που χρησιμοποιούνται ως εισπνεόμενα αναισθητικά

HFE-347mmz1 (σεβοφλουράνιο) και ισομερή

(CF3)2CHOCH2F

195

702

HCFE-235ca2 (ενφλουράνιο) και ισομερή

CHF2OCF2CHFCl

654

2 320

HCFE-235da2 (ισοφλουράνιο) και ισομερή

CHF2OCHClCF3

539

1 930

HFE-236ea2 (δεσφλουράνιο) και ισομερή

CHF2OCHFCF3

2 590

7 020

Ενότητα 3: άλλες φθοριούχες ουσίες

τριφθορίδιο του αζώτου

NF3

17 400

13 400

σουλφουρυλοφθορίδιο

SO2F2

4 630

7 510ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Άλλα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 11

Ουσία

GWP ( 12 )

20 έτη–GWP (2) μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς

Κοινή ονομασία/βιομηχανική ονομασία

Χημικός τύπος

Ενότητα 1: Φθοριωμένοι αιθέρες, κετόνες και αλκοόλες

HFE-125

CHF2OCF3

14 300

13 500

HFE-134 (HG-00)

CHF2OCHF2

6 630

12 700

HFE-143a

CH3OCF3

2 170

616

HFE-245cb2

CH3OCF2CF3

747

2 630

HFE-245fa2

CHF2OCH2CF3

3 060

878

HFE-254cb2

CH3OCF2CHF2

328

1 180

HFE-347 mcc3 (HFE-7000)

CH3OCF2CF2CF3

576

2 020

HFE-347pcf2

CHF2CF2OCH2CF3

980

3 370

HFE-356pcc3

CH3OCF2CF2CHF2

277

995

HFE-449s1 (HFE-7100)

C4F9OCH3

460

1 620

HFE-569sf2 (HFE-7200)

C4F9OC2H5

60,7

219

HFE-7300

(CF3)2CFCFOC2H5CF2CF2CF3

405

1 420

n-HFE-7100

CF3CF2CF2CF2OCH3

544

1 920

i-HFE-7100

(CF3)2CFCF2OCH3

437

1 540

i-HFE-7200

(CF3)2CFCF2OCH2CH3

34,3

124

HFE-43-10pcccl24 (Η-Galden 1040x) HG-11

CHF2OCF2OC2F4OCHF2

3 220

8 720

HFE-236cal2 (HG-10)

CHF2OCF2OCHF2

6 060

11 700

HFE-338pccl3 (HG-01)

CHF2OCF2CF2OCHF2

3 320

9 180

HFE-347mmyl

(CF3)2CFOCH3

392

1 400

2,2,3,3,3-πενταφθοροπροπαν-1-όλη

CF3CF2CH2OH

34,3

123

1,1,1,3,3,3-εξαφθοροπροπαν-2-όλη

(CF3)2CHOH

206

742

HFE-227ea

CF3CHFOCF3

7 520

9 800

HFE-236fa

CF3CH2OCF3

1 100

3 670

HFE-245fal

CHF2CH2OCF3

934

3 170

HFE 263fb2

CF3CH2OCH3

2,06

7,43

HFE-329 mcc2

CHF2CF2OCF2CF3

3 770

7 550

HFE-338 mcf2

CF3CH2OCF2CF3

1 040

3 460

HFE-338mmzl

(CF3)2CHOCHF2

3 040

6 500

HFE-347 mcf2

CHF2CH2OCF2CF3

963

3 270

HFE-356 mec3

CH3OCF2CHFCF3

264

949

HFE-356mm1

(CF3)2CHOCH3

8,13

29,3

HFE-356pcf2

CHF2CH2OCF2CHF2

831

2 870

HFE-356pcf3

CHF2OCH2CF2CHF2

484

1 730

HFE 365 mcf3

CF3CF2CH2OCH3

1,6

5,77

HFE-374pc2

CHF2CF2OCH2CH3

12,5

45

2,2,3,3,4,4,5,5-οκταφθοροκυκλοπενταν-1-όλη

- (CF2)4CH (OH)-

13,6

49,1

1,1,1,3,4,4,4-επταφθορο-3-(τριφθορομεθυλο)βουταν-2-όνη

CF3C(O)CF(CF3)2

0,29( 13 )

(*)

Ενότητα 2: Άλλες φθοριούχες ενώσεις

υπερφθοροπολυμεθυλισοπροπυλαιθέρας (PFPMIE)

CF3OCF(CF3)CF2OCF2OCF3

10 300

7 750

τριφθορομεθυλοθειοπενταφθορίδιο

SF5CF3

18 500

13 900

υπερφθοροκυκλοπροπάνιο

c-C3F6

9 200 ( 14 )

6 850(3)

επταφθοροϊσοβουτυροντριλιο (2,3,3,3-τετραφθορο-2-(τριφθορομεθυλο)-προπανονιτρίλιο)

Iso-C3F7CN

2 750

4 580

υπερφθοροτριβουτυλαμίνη (PFTBA, FC43)

C12F27N

8 490

6 340

υπερφθορο-N-μεθυλομορφολίνη

C5F11NO

8 800 ( 15 )

( 16*)

υπερφθοροτριπροπυλαμίνη

C9F21N

9 030

6 750ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Απαγορεύσεις διάθεσης στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Προϊόντα και εξοπλισμός

Όπου απαιτείται, το GWP μειγμάτων που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου υπολογίζεται σύμφωνα με το παράρτημα VI, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 σημείο 1

Ημερομηνία απαγόρευσης

(1)Για τους μη επαναπληρούμενους περιέκτες φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι, οι οποίοι είναι κενοί, εν μέρει ή πλήρως πληρωθέντες και χρησιμοποιούνται για την επισκευή, τη συντήρηση ή την πλήρωση εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού ή αντλιών θερμότητας, συστημάτων πυροπροστασίας ή μεταγωγής, ή χρησιμοποιούνται ως διαλύτες.

4 Ιουλίου 2007

(2)Ανοικτά συστήματα άμεσης εξάτμισης τα οποία περιέχουν HFC και PFC ως ψυκτικά μέσα.

4 Ιουλίου 2007

(3)Εξοπλισμός πυροπροστασίας

που περιέχει υπερφθοράνθρακες (PFC)

4 Ιουλίου 2007

που περιέχει HFC-23

1 Ιανουαρίου 2016

που περιέχει ή εξαρτάται από άλλα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, εκτός εάν απαιτείται για την τήρηση των προτύπων ασφαλείας

1 Ιανουαρίου 2024

(4)Παράθυρα για οικιακή χρήση που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι.

4 Ιουλίου 2007

(5)Λοιπά παράθυρα που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι.

4 Ιουλίου 2008

(6)Υποδήματα με φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι.

4 Ιουλίου 2006

(7)Ελαστικά επίσωτρα που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι.

4 Ιουλίου 2007

(8)Αφροί ενός συστατικού, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται για την τήρηση των εθνικών κανόνων ασφάλειας, που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 150.

4 Ιουλίου 2008

(9)Συσκευές παραγωγής αερολυμάτων που διατίθενται στην αγορά και προορίζονται για πώληση στο ευρύ κοινό για ψυχαγωγικούς και διακοσμητικούς σκοπούς, όπως ορίζονται στο σημείο 40 του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, και προειδοποιητικές κόρνες, που περιέχουν HFC με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 150.

4 Ιουλίου 2009

(10)Ψυγεία και καταψύκτες οικιακής χρήσης που περιέχουν HFC με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 150.

1 Ιανουαρίου 2015

(11)Ψυγεία και καταψύκτες εμπορικής χρήσης (ανεξάρτητος εξοπλισμός)

–που περιέχουν HFC με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 2 500.

1 Ιανουαρίου 2020

–που περιέχουν HFC με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 150.

1 Ιανουαρίου 2022

–που περιέχουν άλλα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 150.

1 Ιανουαρίου 2024

(12)Κάθε ανεξάρτητος ψυκτικός εξοπλισμός που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 150.

1 Ιανουαρίου 2025

(13)Στατικός ψυκτικός εξοπλισμός που περιέχει ή του οποίου η λειτουργία βασίζεται σε HFC με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 2 500 εξαιρουμένου του εξοπλισμού που προορίζεται για εφαρμογές σχεδιασμένες για την ψύξη προϊόντων σε θερμοκρασίες κάτω των –50 °C.

1 Ιανουαρίου 2020

(14)Στατικός ψυκτικός εξοπλισμός που περιέχει ή του οποίου η λειτουργία βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 2 500, εξαιρουμένου του εξοπλισμού που προορίζεται για εφαρμογές σχεδιασμένες για την ψύξη προϊόντων σε θερμοκρασίες κάτω των –50 °C.

1 Ιανουαρίου 2024

(15)Κεντρικά ψυκτικά συγκροτήματα εμπορικής χρήσης, με ισχύ 40 kW ή μεγαλύτερη, τα οποία περιέχουν ή των οποίων η λειτουργία βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι με GWP τουλάχιστον 150, με εξαίρεση το πρωτεύον ψυκτικό κύκλωμα των κλιμακοειδών συστημάτων, όπου μπορούν να χρησιμοποιούνται φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με GWP μικρότερο του 1 500.

1 Ιανουαρίου 2022

(16)Συνδεδεμένος στο ρεύμα εξοπλισμός κλιματισμού αιθουσών (ανεξάρτητος εξοπλισμός) που μπορεί να μετακινηθεί από τον τελικό χρήστη και περιέχει HFC με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 150.

1 Ιανουαρίου 2020

(17)Συνδεδεμένος στο ρεύμα εξοπλισμός κλιματισμού αιθουσών και άλλος ανεξάρτητος εξοπλισμός κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 150.

1 Ιανουαρίου 2025

(18)Στατικός εξοπλισμός κλιματισμού και αντλιών θερμότητας διαιρούμενου τύπου:

1)Συστήματα απλού διαιρούμενου τύπου με λιγότερο από 3 kg φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι, τα οποία περιέχουν ή των οποίων η λειτουργία βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι με GWP τουλάχιστον 750·

1 Ιανουαρίου 2025

2)Συστήματα διαιρούμενου τύπου ονομαστικής χωρητικότητας έως και 12 kW που περιέχουν ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με GWP 150 ή περισσότερο, εκτός εάν απαιτείται η τήρηση προτύπων ασφαλείας·

3)Συστήματα διαιρούμενου τύπου ονομαστικής χωρητικότητας άνω των 12 kW που περιέχουν ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με GWP 750 ή περισσότερο, εκτός εάν απαιτείται η τήρηση προτύπων ασφαλείας.

1 Ιανουαρίου 2027

(19)Αφροί που περιέχουν υδροφθοράνθρακες με GWP τουλάχιστον 150, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι απαραίτητοι προκειμένου να πληρούνται εθνικά πρότυπα ασφάλειας.

–Εξηλασμένο πολυστυρένιο (XPS)

1 Ιανουαρίου 2020

–Λοιποί αφροί

1 Ιανουαρίου 2023

(20)Τεχνικά αερολύματα που περιέχουν υδροφθοράνθρακες με GWP τουλάχιστον 150, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι απαραίτητα προκειμένου να πληρούνται εθνικά πρότυπα ασφάλειας ή όταν χρησιμοποιούνται σε ιατρικές εφαρμογές.

1 Ιανουαρίου 2018

(21)Προϊόντα προσωπικής φροντίδας (π.χ. μους, κρέμες, αφροί) που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.

1 Ιανουαρίου 2024

(22)Εξοπλισμός που δροσίζει το δέρμα και περιέχει ή του οποίου η λειτουργία εξαρτάται από φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με GWP ίσο ή μεγαλύτερο του 150, εκτός εάν χρησιμοποιείται για ιατρικές εφαρμογές.

1 Ιανουαρίου 2024

(23)Εγκατάσταση και αντικατάσταση του ακόλουθου ηλεκτρικού εξοπλισμού μεταγωγής:

1)εξοπλισμός μεταγωγής μέσης τάσης για πρωτογενή και δευτερογενή διανομή έως 24 kV, με μονωτικό μέσο ή μέσο διακοπής, ο οποίος χρησιμοποιεί ή του οποίου η λειτουργία βασίζεται σε αέρια με GWP 10 ή περισσότερο, ή GWP 2 000 ή περισσότερο, εκτός εάν παρέχονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι για τεχνικούς λόγους δεν υπάρχει κατάλληλη εναλλακτική λύση εντός του κατώτερου εύρους GWP που αναφέρεται ανωτέρω·

1 Ιανουαρίου 2026

2)εξοπλισμός μεταγωγής μέσης τάσης για πρωτογενή και δευτερογενή διανομή από πάνω από 24 kV και έως 52 kV, με μονωτικό μέσο ή μέσο διακοπής, ο οποίος χρησιμοποιεί ή του οποίου η λειτουργία βασίζεται σε αέρια με GWP 10 ή περισσότερο, ή GWP 2 000 ή περισσότερο, εκτός εάν παρέχονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι για τεχνικούς λόγους δεν υπάρχει κατάλληλη εναλλακτική λύση εντός του κατώτερου εύρους GWP που αναφέρεται ανωτέρω·

1 Ιανουαρίου 2030

3)εξοπλισμός μεταγωγής υψηλής τάσης από 52 έως και 145 kV και ρεύμα βραχυκυκλώματος έως 50 kA, με μονωτικό μέσο ή μέσο διακοπής, ο οποίος χρησιμοποιεί ή του οποίου η λειτουργία βασίζεται σε αέρια με GWP 10 ή περισσότερο, ή GWP 2 000 ή περισσότερο, εκτός εάν παρέχονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι για τεχνικούς λόγους δεν υπάρχει κατάλληλη εναλλακτική λύση εντός του κατώτερου εύρους GWP που αναφέρεται ανωτέρω·

1 Ιανουαρίου 2028

4)εξοπλισμός μεταγωγής υψηλής τάσης άνω των 145 kV ή με ρεύμα βραχυκυκλώματος άνω των 50 kA, με μονωτικό μέσο ή μέσο διακοπής, ο οποίος χρησιμοποιεί ή του οποίου η λειτουργία βασίζεται σε αέρια με GWP 10 ή περισσότερο, ή GWP 2 000 ή περισσότερο, εκτός εάν παρέχονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι για τεχνικούς λόγους δεν υπάρχει κατάλληλη εναλλακτική λύση εντός του κατώτερου εύρους GWP που αναφέρεται ανωτέρω.

1 Ιανουαρίου 2031

1.Το σημείο 1 εφαρμόζεται στα εξής:

1)περιέκτες που δεν μπορούν να επαναπληρωθούν χωρίς να προσαρμοστούν για τον σκοπό αυτό (μη επαναπληρούμενοι)·

2)περιέκτες που θα μπορούσαν να επαναπληρωθούν αλλά εισάγονται ή διατίθενται στην αγορά χωρίς να προβλέπεται η επιστροφή τους για επαναπλήρωση.

2.Τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο 23 περιλαμβάνουν έγγραφα που αποδεικνύουν ότι, μετά από ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφορών, δεν υπήρχε για τεχνικούς λόγους, δεδομένων των αποδεδειγμένων ιδιαιτεροτήτων της αίτησης, εναλλακτική λύση η οποία θα μπορούσε να πληροί τις προϋποθέσεις του σημείου 23. Τα έγγραφα φυλάσσονται από τον χειριστή για πέντε έτη και τίθενται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους και της Επιτροπής κατόπιν σχετικού αιτήματος.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Δικαιώματα παραγωγής για τη διάθεση υδροφθορανθράκων στην αγορά

Τα υπολογιζόμενα επίπεδα παραγωγής υδροφθορανθράκων, εκφρασμένα σε τόνους ισοδυνάμου CO2, που αναφέρονται στο άρθρο 14 για κάθε παραγωγό είναι:

1)για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028, το 60 % της ετήσιας μέσης παραγωγής του το διάστημα 2011-2013·

2)για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2029 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2033, το 30 % της ετήσιας μέσης παραγωγής του το διάστημα 2011-2013·

3)για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2034 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2035, το 20 % της ετήσιας μέσης παραγωγής του το διάστημα 2011-2013·

4)για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2036 και στο εξής, το 15 % της ετήσιας μέσης παραγωγής του το διάστημα 2011-2013.

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, ως παραγωγή νοείται η ποσότητα των παραγόμενων υδροφθορανθράκων μείον την ποσότητα που καταστρέφεται με τεχνολογίες εγκεκριμένες από τα μέρη του πρωτοκόλλου, και μείον την ποσότητα που χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου ως πρώτη ύλη για την παρασκευή άλλων χημικών προϊόντων, αλλά συμπεριλαμβανομένων των υδροφθορανθράκων που παράγονται ως υποπροϊόν, εκτός εάν δεν υπάρχει δέσμευση ή εκτός εάν το εν λόγω υποπροϊόν καταστρέφεται στο πλαίσιο ή μετά τη διαδικασία παρασκευής από τον παραγωγό ή παραδίδεται σε άλλη επιχείρηση για καταστροφή. Καμία ποσότητα που έχει αποκατασταθεί ποιοτικά δεν θεωρείται παραγωγή.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Μέθοδος υπολογισμού του συνολικού GWP μείγματος που αναφέρεται στο άρθρο 3 σημείο 1

Το GWP ενός μείγματος υπολογίζεται ως ο σταθμισμένος μέσος όρος που προκύπτει από το άθροισμα των κατά βάρος κλασμάτων των επιμέρους ουσιών επί το αντίστοιχό τους GWP, εκτός εάν άλλως ορίζεται, συμπεριλαμβανομένων των ουσιών που δεν είναι φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.

Σ (Ουσία X % x GWP) + (Ουσία Y % x GWP) + ... (Ουσία N % x GWP), όπου % είναι η αναλογία κατά βάρος με ανοχή βάρους +/-1 %.

Για παράδειγμα: Παράδειγμα εφαρμογής του ως άνω τύπου σε μείγμα αερίων αποτελούμενο κατά 60 % από διμεθυλικό αιθέρα, κατά 10 % από HFC-152a και κατά 30 % από ισοβουτάνιο:

Σ (60 % x 1) + (10 % x 124) + (30 % x 3)

→\· Συνολικό GWP = 13,9

Τα GWP των ακόλουθων μη φθοριούχων ουσιών χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των GWP των μειγμάτων. Για άλλες ουσίες που δεν περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα ισχύει η προκαθορισμένη τιμή 0.Ουσία

GWP 100( 17 )

Κοινή ονομασία

Βιομηχανική ονομασία

Χημικός τύπος

μεθάνιο

CH4

27,9

υποξείδιο του αζώτου

N20

273

διμεθυλαιθέρας

CH3OCH3

1( 18 )

μεθυλοχλωρίδιο

CH2CI2

11,2

μεθυλοχλωρίδιο

CH3CL

5,54

χλωροφόρμιο

CHC13

20,6

αιθάνιο

R-170

CH3CH3

0.437

προπάνιο

R-290

CH3CH2CH3

0,02

βουτάνιο

R-600

CH3CH2CH2CH3

0.006

ισοβουτάνιο

R-600a

CH(CH3)2CH3

0( 19 )

πεντάνιο

R-601

CH3CH2CH2CH2CH3

0(16)

ισοπεντάνιο

R-601a

(CH3)2CHCH2CH3

0(16)

αιθοξυαιθάνιο (διαιθυλαιθέρας)

R-610

CH3CH2OCH2CH3

4(15)

μυρμηκικό μεθύλιο

R-611

HCOOCH3

11( 20 )

υδρογόνο

R-702

H2

6(15)

αμμωνία

R-717

NH3

0

Αιθυλένιο

R-1150

C2H4

4(15)

προπένιο

R-1270

C3H6

0(16)

κυκλοπεντάνιο

C5H10

0(16)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗΥΔΡΟΦΘΟΡΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 17

(1)Η μέγιστη ποσότητα HFC που επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά της Ένωσης σε ένα δεδομένο έτος ορίζεται ως εξής:

Έτη

Μέγιστη ποσότητα

σε τόνους ισοδύναμου CO2

2024-2026

41 701 077

2027-2029

17 688 360

2030-2032

9 132 097

2033-2035

8 445 713

2036-2038

6 782 265

2039-2041

6 136 732

2042-2044

5 491 199

2045-2047

4 845 666

από το 2048

4 200 133

(1)Η τιμή βάσης του 2015 για τη μέγιστη ποσότητα ορίζεται ως εξής: 176 700 479 τόνοι ισοδύναμου CO2

(2)Οι τιμές αναφοράς και οι ποσοστώσεις για τη διάθεση υδροφθορανθράκων στην αγορά που αναφέρονται στα άρθρα 16 και 17 υπολογίζονται ως συνολικές ποσότητες όλων των υδροφθορανθράκων, εκπεφρασμένες σε τόνους ισοδυνάμου CO2 στρογγυλοποιημένους στον πλησιέστερο τόνο.

(3)Κάθε εισαγωγέας και παραγωγός λαμβάνει τις τιμές αναφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1, οι οποίες υπολογίζονται ως εξής:

i) τιμή αναφοράς για τη διάθεση υδροφθορανθράκων στην αγορά με βάση τον ετήσιο μέσο όρο των ποσοτήτων υδροφθορανθράκων που διατίθενται νόμιμα στην αγορά από την 1η Ιανουαρίου 2015, όπως αναφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014 και σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος κανονισμού για τα διαθέσιμα έτη, μη συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων υδροφθορανθράκων για τις χρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 5 κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, βάσει των διαθέσιμων δεδομένων.

ii) επιπλέον, για τους εισαγωγείς και τους παραγωγούς που έχουν αναφέρει τη διάθεση στην αγορά υδροφθορανθράκων για τη χρήση που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο, τιμή αναφοράς με βάση τον ετήσιο μέσο όρο των ποσοτήτων των εν λόγω υδροφθορανθράκων για την εν λόγω χρήση που διατίθενται νόμιμα στην αγορά από την 1η Ιανουαρίου 2020, όπως αναφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014 και το άρθρο 26 του παρόντος κανονισμού για τα διαθέσιμα έτη, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Μηχανισμός κατανομής που αναφέρεται στο  17

(1)Προσδιορισμός της ποσότητας που πρόκειται να κατανεμηθεί στις επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν καθοριστεί τιμές αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1.

Κάθε επιχείρηση για την οποία έχουν καθοριστεί τιμές αναφοράς λαμβάνει ποσόστωση η οποία υπολογίζεται ως εξής:

ποσόστωση που αντιστοιχεί στο 89 % της τιμής αναφοράς που αναφέρεται στο παράρτημα VII σημείο 4 σημείο i), πολλαπλασιασμένη επί τη μέγιστη ποσότητα για το έτος για το οποίο χορηγείται η ποσόστωση διαιρούμενη διά της βασικής αξίας 176 700 479 τόνων ισοδυνάμου CO2 21 .

επιπλέον, κατά περίπτωση, ποσόστωση που αντιστοιχεί στην τιμή αναφοράς που αναφέρεται στο παράρτημα VII σημείο 4 σημείο ii), πολλαπλασιασμένη επί τη μέγιστη ποσότητα για το έτος για το οποίο χορηγείται η ποσόστωση διαιρούμενη διά της μέγιστης ποσότητας για το έτος 2024.

Σε περίπτωση που, μετά την κατανομή του συνόλου των ποσοστώσεων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο, σημειωθεί υπέρβαση της μέγιστης ποσότητας, όλες οι ποσοστώσεις μειώνονται αναλογικά.

(2)Προσδιορισμός της ποσόστωσης που πρόκειται να κατανεμηθεί σε επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3.

Το συνολικό άθροισμα των ποσοστώσεων που κατανέμονται σύμφωνα με το σημείο 1 αφαιρείται από τη μέγιστη ποσότητα για το δεδομένο έτος που ορίζεται στο παράρτημα VII για τον καθορισμό της ποσότητας αποθεματικού προς κατανομή στις επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει δήλωση δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 3.

Κάθε επιχείρηση λαμβάνει κατανομή που αντιστοιχεί σε κατ’ αναλογία μερίδιο του αποθεματικού.

Το κατ’ αναλογία μερίδιο υπολογίζεται διαιρώντας το 100 διά του αριθμού των επιχειρήσεων που έχουν υποβάλει δήλωση.

(3)Οι κυρώσεις που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 31 λαμβάνονται υπόψη στους προαναφερθέντες υπολογισμούς.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 26

(1)Κάθε παραγωγός που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο υποβάλλει τα εξής στοιχεία:

1)τη συνολική ποσότητα κάθε ουσίας που απαριθμείται στα παραρτήματα I, II και III και την οποία παρήγαγε στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των υποπροϊόντων, με διάκριση μεταξύ των δεσμευθεισών και των μη δεσμευθεισών ποσοτήτων, και με προσδιορισμό των ποσοτήτων που καταστράφηκαν, από την εν λόγω παραγωγή ή υποπαραγωγή, των ποσοτήτων που δεν δεσμεύθηκαν ή, εάν δεσμεύθηκαν, των ποσοτήτων που καταστράφηκαν πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά, είτε στις εγκαταστάσεις του παραγωγού είτε παραδόθηκαν σε άλλες επιχειρήσεις για καταστροφή, καθώς και η επιχείρηση που πραγματοποίησε την καταστροφή:

2)τις κύριες κατηγορίες εφαρμογής στις οποίες χρησιμοποιείται η ουσία·

3)τις ποσότητες κάθε ουσίας που απαριθμείται στα παραρτήματα I, II και III τις οποίες έχει διαθέσει στην αγορά της Ένωσης, προσδιορίζοντας χωριστά:

τις ποσότητες που διατέθηκαν στην αγορά για χρήση ως πρώτη ύλη, μεταξύ άλλων, μόνο για HFC-23, κατόπιν προηγούμενης δέσμευσης ή χωρίς προηγούμενη δέσμευση·

τις άμεσες εξαγωγές·

την παραγωγή βαθμονομημένων δοσιμετρικών συσκευών εισπνοής για τη λήψη φαρμακευτικών ουσιών·

τη χρήση σε στρατιωτικό εξοπλισμό·

τη χρήση για διαβρωτική χάραξη επιφανείας σε ημιαγωγά υλικά ή για τον καθαρισμό των κλιβάνων απόθεσης μέσω χημικού ατμού στη βιομηχανία κατασκευής ημιαγωγών·

την ποσότητα υδροφθορανθράκων που παράγονται για χρήσεις εντός της Ένωσης οι οποίες εξαιρούνται δυνάμει του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ·

4)τυχόν αποθέματα που διατηρούνται στην αρχή και στο τέλος της περιόδου αναφοράς, προσδιορίζοντας εάν έχουν διατεθεί στην αγορά ή όχι.

(2)Κάθε εισαγωγέας που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο υποβάλλει τα εξής στοιχεία:

1)τη συνολική ποσότητα κάθε ουσίας που απαριθμείται στα παραρτήματα I, ΙΙ και ΙΙΙ που έχει εισαγάγει στην Ένωση, αναφέροντας τις κυριότερες κατηγορίες εφαρμογών στις οποίες χρησιμοποιείται η εκάστοτε ουσία, προσδιορίζοντας χωριστά:

τις ποσότητες που εισάγονται, δεν τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία και επανεξάγονται και οι οποίες περιέχονται σε προϊόντα ή εξοπλισμό από την επιχείρηση που υποβάλλει τα στοιχεία·

τις ποσότητες που πρέπει να καταστραφούν, προσδιορίζοντας την επιχείρηση που πραγματοποίησε την καταστροφή·

τις χρήσεις των πρώτων υλών, προσδιορίζοντας χωριστά τις ποσότητες υδροφθορανθράκων που εισάγονται για χρήση ως πρώτη ύλη και προσδιορίζοντας την επιχείρηση που χρησιμοποιεί τις πρώτες ύλες·

τις άμεσες εξαγωγές, προσδιορίζοντας την εξαγωγική επιχείρηση·

την παραγωγή βαθμονομημένων δοσιμετρικών συσκευών εισπνοής για τη λήψη φαρμακευτικών ουσιών, προσδιορίζοντας τον παραγωγό·

τη χρήση σε στρατιωτικό εξοπλισμό, προσδιορίζοντας την επιχείρηση που παραλαμβάνει τις ποσότητες για τη χρήση αυτή·

τη χρήση για διαβρωτική χάραξη επιφανείας σε ημιαγωγά υλικά ή για τον καθαρισμό των κλιβάνων απόθεσης μέσω χημικού ατμού στη βιομηχανία κατασκευής ημιαγωγών, προσδιορίζοντας τον κατασκευαστή ημιαγωγών που είναι ο παραλήπτης·

τις ποσότητες υδροφθορανθράκων που περιέχονται σε προαναμεμειγμένες πολυόλες·

τις ποσότητες υδροφθορανθράκων που χρησιμοποιούνται, ανακυκλώνονται ή αποτελούν αντικείμενο ποιοτικής αποκατάστασης·

την ποσότητα υδροφθορανθράκων που εισάγονται για χρήσεις που εξαιρούνται δυνάμει του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ·

oι ποσότητες υδροφθορανθράκων αναφέρονται χωριστά για κάθε χώρα καταγωγής.

2)τυχόν αποθέματα που διατηρούνται στην αρχή και στο τέλος της περιόδου αναφοράς, προσδιορίζοντας εάν έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά ή όχι.

(3)Κάθε εξαγωγέας που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο υποβάλλει στοιχεία σχετικά με τις ποσότητες κάθε ουσίας που απαριθμείται στα παραρτήματα I, II και III, τις οποίες έχει εξαγάγει από την Ένωση, προσδιορίζοντας αν προέρχεται από ίδια παραγωγή ή εισαγωγή ή αν αγοράστηκε από άλλες επιχειρήσεις εντός της Ένωσης.

(4)Κάθε επιχείρηση που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2 υποβάλλει τα εξής στοιχεία:

1)τις ποσότητες των ουσιών που απαριθμούνται στα παραρτήματα I, ΙΙ και ΙΙΙ οι οποίες καταστράφηκαν, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων οι οποίες περιέχονταν σε προϊόντα ή εξοπλισμό·

2)τα τυχόν αποθέματα ουσιών που απαριθμούνται στα παραρτήματα I, ΙΙ και ΙΙΙ των οποίων η καταστροφή έχει προγραμματιστεί, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων οι οποίες περιέχονται σε προϊόντα ή εξοπλισμό·

3)τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία καταστροφής των ουσιών που απαριθμούνται στα παραρτήματα I, ΙΙ και ΙΙΙ.

(5)Κάθε επιχείρηση που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 3 υποβάλλει στοιχεία σχετικά με τις ποσότητες κάθε ουσίας που απαριθμείται στο παράρτημα I η οποία χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη.

(6)Κάθε επιχείρηση που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 4 υποβάλλει τα εξής στοιχεία:

1)τις κατηγορίες προϊόντων ή εξοπλισμού που περιέχουν ουσίες οι οποίες απαριθμούνται στα παραρτήματα I, ΙΙ και ΙΙΙ·

2)τον αριθμό των μονάδων·

3)τις ποσότητες κάθε ουσίας που απαριθμείται στα παραρτήματα I, ΙΙ και ΙΙΙ η οποία περιέχεται στα προϊόντα ή στον εξοπλισμό·

4)την ποσότητα υδροφθορανθράκων που περιέχει ο εισαγόμενος εξοπλισμός που τέθηκε σε ελεύθερη κυκλοφορία, για τον οποίο οι υδροφθοράνθρακες είχαν προηγουμένως εξαχθεί από την Ένωση και είχαν υποβληθεί στους περιορισμούς της ποσόστωσης για διάθεση στην αγορά της Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή, κατά την υποβολή των στοιχείων προσδιορίζεται επίσης η επιχείρηση εξαγωγής και το έτος εξαγωγής, καθώς και η επιχείρηση που διέθεσε τους υδροφθοράνθρακες στην αγορά της Ένωσης για πρώτη φορά και το έτος της εν λόγω διάθεσης στην αγορά.

(7)Κάθε επιχείρηση που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 5 υποβάλλει στοιχεία σχετικά με τις ποσότητες κάθε ουσίας που παραλαμβάνονται από εισαγωγείς και παραγωγούς για καταστροφή, χρήση ως πρώτη ύλη, άμεσες εξαγωγές, δοσιμετρικές συσκευές εισπνοής για τη χορήγηση φαρμακευτικών συστατικών σε στρατιωτικό εξοπλισμό και για χρήση στη χάραξη ημιαγωγών υλικών ή για τον καθαρισμό κλιβάνων απόθεσης μέσω χημικού ατμού στον τομέα της κατασκευής ημιαγωγών·

Ο κατασκευαστής δοσιμετρικών συσκευών εισπνοής για τη χορήγηση φαρμακευτικών συστατικών υποβάλλει στοιχεία σχετικά με τον τύπο των υδροφθορανθράκων και τις ποσότητες που χρησιμοποιήθηκαν.

(8)Κάθε επιχείρηση που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 6 υποβάλλει στοιχεία σχετικά με:

1)τις ποσότητες κάθε ουσίας που απαριθμείται στα παραρτήματα I, II και III τις οποίες έχει αποκαταστήσει·

2)τυχόν αποθέματα κάθε ουσίας που απαριθμείται στα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ εν αναμονή της ποιοτικής αποκατάστασης.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2014

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 4

Άρθρο 2 παράγραφοι 3 έως 4

-

Άρθρο 2 παράγραφος 5

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 6

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 7

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 2 παράγραφος 8

Άρθρο 3 παράγραφος 5

Άρθρο 2 παράγραφος 9

Άρθρο 3 παράγραφος 36

Άρθρο 2 παράγραφος 10

Άρθρο 3 παράγραφος 6

Άρθρο 2 παράγραφος 11

Άρθρο 3 παράγραφος 9

Άρθρο 2 παράγραφος 12

Άρθρο 3 παράγραφος 10

Άρθρο 2 παράγραφος 13

Άρθρο 11 παράγραφος 3 και παράρτημα VIΙΙ σημείο 1

Άρθρο 2 παράγραφος 14

Άρθρο 3 παράγραφος 11

Άρθρο 2 παράγραφος 15

Άρθρο 3 παράγραφος 12

Άρθρο 2 παράγραφος 16

Άρθρο 3 παράγραφος 13

Άρθρο 2 παράγραφος 17

Άρθρο 3 παράγραφος 14

Άρθρο 2 παράγραφος 18

Άρθρο 3 παράγραφος 15

Άρθρο 2 παράγραφος 19

Άρθρο 3 παράγραφος 16

Άρθρο 2 παράγραφος 20

Άρθρο 3 παράγραφος 17

Άρθρο 2 παράγραφος 21

Άρθρο 3 παράγραφος 18

Άρθρο 2 παράγραφος 22

Άρθρο 3 παράγραφος 19

Άρθρο 2 παράγραφος 23

Άρθρο 3 παράγραφος 20

Άρθρο 2 παράγραφος 24

Άρθρο 3 παράγραφος 21

Άρθρο 2 παράγραφος 25

Άρθρο 3 παράγραφος 22

Άρθρο 2 παράγραφος 26

Άρθρο 3 παράγραφος 23

Άρθρο 2 παράγραφος 27

Άρθρο 3 παράγραφος 24

Άρθρο 2 παράγραφος 28

-

Άρθρο 2 παράγραφος 29

Άρθρο 3 παράγραφος 25

Άρθρο 2 παράγραφος 30

Άρθρο 3 παράγραφος 26

Άρθρο 2 παράγραφος 31

Άρθρο 3 παράγραφος 27

Άρθρο 2 παράγραφος 32

Άρθρο 3 παράγραφος 28

Άρθρο 2 παράγραφος 33

Άρθρο 3 παράγραφος 29

Άρθρο 2 παράγραφος 34

Άρθρο 3 παράγραφος 30

Άρθρο 2 παράγραφος 35

Άρθρο 3 παράγραφος 31

Άρθρο 2 παράγραφος 36

Άρθρο 3 παράγραφος 32

Άρθρο 2 παράγραφος 37

Άρθρο 3 παράγραφος 33

Άρθρο 2 παράγραφος 38

Άρθρο 3 παράγραφος 34

Άρθρο 2 παράγραφος 39

-

Άρθρο 3 παράγραφοι 1 έως 2

Άρθρο 4 παράγραφοι 1 έως 2

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 4

Άρθρο 3 παράγραφος 4

Άρθρο 4 παράγραφος 6

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 7 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 5

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 8 παράγραφος 3

Άρθρο 8 παράγραφος 3

Άρθρο 8 παράγραφος 4

Άρθρο 9

Άρθρο 9

Άρθρο 10 παράγραφοι 1 έως 4

Άρθρο 10 παράγραφοι 1 έως 4

Άρθρο 10 παράγραφος 5

-

Άρθρο 10 παράγραφος 6

Άρθρο 10 παράγραφος 6

Άρθρο 10 παράγραφος 7

Άρθρο 10 παράγραφος 7

Άρθρο 10 παράγραφος 8

-

Άρθρο 10 παράγραφος 9

-

Άρθρο 10 παράγραφος 10

Άρθρο 10 παράγραφος 8

Άρθρο 10 παράγραφος 11

Άρθρο 10 παράγραφος 10

Άρθρο 10 παράγραφος 12

Άρθρο 10 παράγραφος 5

Άρθρο 10 παράγραφος 13

Άρθρο 10 παράγραφος 9

Άρθρο 10 παράγραφος 14

Άρθρο 10 παράγραφος 11

Άρθρο 10 παράγραφος 15

Άρθρο 10 παράγραφος 12

Άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 11 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 11 παράγραφος 2

Άρθρο 11 παράγραφος 2

Άρθρο 11 παράγραφος 3

Άρθρο 11 παράγραφος 4

Άρθρο 11 παράγραφος 4

Άρθρο 11 παράγραφος 5

Άρθρο 11 παράγραφος 5

Άρθρο 11 παράγραφος 6

Άρθρο 11 παράγραφος 6

-

Άρθρο 12 παράγραφοι 1 έως 12

Άρθρο 12 παράγραφοι 1 έως 12

Άρθρο 12 παράγραφος 13

Άρθρο 12 παράγραφος 15

Άρθρο 12 παράγραφος 14

Άρθρο 12 παράγραφος 16

Άρθρο 12 παράγραφος 15

Άρθρο 12 παράγραφος 17

Άρθρο 13 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 13 παράγραφος 1

Άρθρο 13 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

-

Άρθρο 13 παράγραφος 2

Άρθρο 13 παράγραφος 2

Άρθρο 13 παράγραφος 3

-

Άρθρο 14 παράγραφος 1

Άρθρο 19 παράγραφος 1

Άρθρο 14 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 19 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 14 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 19 παράγραφος 3

Άρθρο 14 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 19 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 14 παράγραφος 3

Άρθρο 19 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 14 παράγραφος 4

Άρθρο 19 παράγραφος 4

Άρθρο 15 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

-

Άρθρο 15 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 16 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 15 παράγραφος 2

Άρθρο 16 παράγραφος 2

Άρθρο 15 παράγραφος 3

Άρθρο 16 παράγραφος 6

Άρθρο 15 παράγραφος 4

Άρθρο 16 παράγραφος 4

Άρθρο 16 παράγραφος 1

-

Άρθρο 16 παράγραφος 2

Άρθρο 17 παράγραφος 3

Άρθρο 16 παράγραφος 3

Άρθρο 17 παράγραφος 1

Άρθρο 16 παράγραφος 4

Άρθρο 17 παράγραφος 3

Άρθρο 16 παράγραφος 5

Άρθρο 17 παράγραφος 4

Άρθρο 17 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 20 παράγραφος 1

Άρθρο 17 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 20 παράγραφος 4

Άρθρο 17 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο

-

Άρθρο 17 παράγραφος 2

Άρθρο 20 παράγραφος 6

Άρθρο 17 παράγραφος 3

-

Άρθρο 17 παράγραφος 4

Άρθρο 20 παράγραφος 7

Άρθρο 18 παράγραφος 1

Άρθρο 21 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 18 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 21 παράγραφος 2

Άρθρο 18 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

-

Άρθρο 18 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 21 παράγραφος 3

Άρθρο 19 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 26 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 19 παράγραφος 2

Άρθρο 26 παράγραφος 2

Άρθρο 19 παράγραφος 3

Άρθρο 26 παράγραφος 3

Άρθρο 19 παράγραφος 4

Άρθρο 26 παράγραφος 4

Άρθρο 19 παράγραφος 5

Άρθρο 26 παράγραφος 7

Άρθρο 19 παράγραφος 6

Άρθρο 26 παράγραφος 8

Άρθρο 19 παράγραφος 7

Άρθρο 26 παράγραφος 9 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 19 παράγραφος 8

Άρθρο 20 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 20

Άρθρο 27

Άρθρο 21 παράγραφος 1

Άρθρο 35 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 21 παράγραφοι 2 έως 6

-

Άρθρο 22

Άρθρο 32

Άρθρο 23

Άρθρο 33

Άρθρο 24

Άρθρο 34

Άρθρο 25

Άρθρο 31

Άρθρο 26

Άρθρο 36

Άρθρο 27

Άρθρο 38

Παράρτημα I

Παράρτημα I

Παράρτημα II

Παράρτημα III

Παράρτημα III

Παράρτημα IV

Παράρτημα IV

Παράρτημα VI

Παράρτημα V

Παράρτημα VII

Παράρτημα VI

Παράρτημα VIII

Παράρτημα VII

Παράρτημα ΙΧ

(1)    Το παρόν παράρτημα περιέχει τα αέρια που παρατίθενται στο εν λόγω άρθρο, είτε μεμονωμένα είτε σε μείγμα.
(2)    Με βάση την τέταρτη έκθεση αξιολόγησης που ενέκρινε η διακυβερνητική ομάδα για την κλιματική αλλαγή, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
(3)    Με βάση την έκτη έκθεση αξιολόγησης που ενέκρινε η διακυβερνητική ομάδα για την κλιματική αλλαγή, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
(4)    Droste et al. (2019). Trends and Emissions of Six Perfluorocarbons in the Northern and Southern Hemisphere. Atmospheric Chemistry and Physics. https://acp.copernicus.org/preprints/acp-2019-873/acp-2019-873.pdf
(5) *    Το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη δεν είναι ακόμη διαθέσιμο.
(6)    Το παρόν παράρτημα περιέχει τα αέρια που παρατίθενται στο εν λόγω άρθρο, είτε μεμονωμένα είτε σε μείγμα.
(7)    Με βάση την έκτη έκθεση αξιολόγησης που ενέκρινε η διακυβερνητική ομάδα για την κλιματική αλλαγή, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
(8)    Tokuhashi, K., T. Uchimaru, K. Takizawa, & S. Kondo (2018): Rate Constants for the Reactions of OH Radical with the (E)/(Z) Isomers of CF3CF═CHCl and CHF2CF═CHCl. The Journal of Physical Chemistry A 122:3120–3127.
(9) *    Το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη δεν είναι ακόμη διαθέσιμο.
(10)    Προκαθορισμένη τιμή, το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη δεν είναι ακόμη διαθέσιμο.
(11)    Το παρόν παράρτημα περιέχει τα αέρια που παρατίθενται στο εν λόγω άρθρο, είτε μεμονωμένα είτε σε μείγμα.
(12)    Με βάση την έκτη έκθεση αξιολόγησης που ενέκρινε η διακυβερνητική ομάδα για την κλιματική αλλαγή, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
(13)    Ren et al. (2019). Atmospheric Fate and Impact of Perfluorinated Butanone and Pentanone. Environ. Sci. Technol. 2019, 53, 15, 8862–8871
(14)    WMO et al. (2018). Scientific Assessment of Ozone Depletion.
(15)    Φάκελος καταχώρισης REACH. https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/10075/5/1  
(16) *    Μη διαθέσιμο ακόμα.
(17)    Με βάση την έκτη έκθεση αξιολόγησης που ενέκρινε η διακυβερνητική ομάδα για την κλιματική αλλαγή, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
(18)    Με βάση την τέταρτη έκθεση αξιολόγησης που ενέκρινε η διακυβερνητική ομάδα για την κλιματική αλλαγή
(19)    WMO et al. (2018). Scientific Assessment of Ozone Depletion, where value is given as <<1
(20)    WMO et al. (2018). Scientific Assessment of Ozone Depletion.
(21)    Ο αριθμός αυτός είναι η μέγιστη ποσότητα που καθορίστηκε για το 2015 στην αρχή της σταδιακής μείωσης, λαμβανομένου υπόψη του BREXIT.