Βρυξέλλες, 8.12.2022

COM(2022) 723 final

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

όσον αφορά την εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που έχει ανατεθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2017, σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου για την ενεργειακή σήμανση και για την κατάργηση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ


ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

όσον αφορά την εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που έχει ανατεθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2017, σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου για την ενεργειακή σήμανση και για την κατάργηση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369 1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου για την ενεργειακή σήμανση και για την κατάργηση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ εκδόθηκε στις 4 Ιουλίου 2017 και άρχισε να ισχύει την 1η Αυγούστου 2017. Καταργεί την οδηγία 2010/30/ΕΕ για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω της επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με αυτά.

Η ενεργειακή επισήμανση των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων επιτρέπει στους καταναλωτές να κάνουν συνειδητές επιλογές με βάση σαφείς ενδείξεις ως προς την ενεργειακή απόδοση και άλλες σημαντικές συμπληρωματικές πληροφορίες για τα προϊόντα. Η ενεργειακή επισήμανση συμβάλλει σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση των λογαριασμών ενέργειας, ενώ παράλληλα προωθεί την καινοτομία και τις επενδύσεις στην ανάπτυξη και την εμπορία ενεργειακά αποδοτικότερων προϊόντων. Με την εναρμόνιση των σχετικών απαιτήσεων σε επίπεδο Ένωσης, η ενεργειακή επισήμανση της ΕΕ ωφελεί επίσης τους κατασκευαστές, τη βιομηχανία και την οικονομία της Ένωσης συνολικά. Σε συνδυασμό με τις ελάχιστες απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού, οι κανόνες αυτοί εκτιμάται ότι έχουν εξοικονομήσει μόνο το 2022 πάνω από 250 δισ. EUR για τους καταναλωτές ενέργειας 2 .

Σύμφωνα με το άρθρο 11 (παράγραφοι 4 και 5) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την αναπροσαρμογή των σημάνσεων και τη θέσπιση λεπτομερών απαιτήσεων σχετικά με τις ενεργειακές σημάνσεις για ειδικές ομάδες προϊόντων δυνάμει του άρθρου 16. Το άρθρο 17 προβλέπει ότι η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αρχική περίοδο έξι ετών από την 1η Αυγούστου 2017 και καθορίζει τις προϋποθέσεις για την ανανέωσή της.

2.ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Η παρούσα έκθεση απαιτείται βάσει του άρθρου 17 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369. Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για περίοδο έξι ετών από την 1η Αυγούστου 2017, ενώ η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της εξαετίας. Η παρούσα έκθεση αποσκοπεί στην εκπλήρωση αυτής της απαίτησης.

Το άρθρο 17 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 ορίζει επίσης ότι η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις για την ανανέωση αυτή το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου, ενώ το άρθρο 17 παράγραφος 3 ορίζει ότι η εξουσιοδότηση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο.

3.ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

3.1. Διαβούλευση πριν από την έκδοση

Στο πνεύμα του ανοικτού χαρακτήρα και της διαφάνειας, η Επιτροπή πραγματοποίησε διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίστηκαν από τα κράτη μέλη και τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη κατά την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011. Αυτό έγινε μέσω τακτικών ειδικών συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων και γραπτών διαβουλεύσεων. Όλα τα κράτη μέλη κλήθηκαν να ορίσουν εμπειρογνώμονες για να συμμετάσχουν στις εν λόγω διαβουλεύσεις. Κλήθηκε επίσης να συμμετάσχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα έγγραφα σχετικά με τις εν λόγω διαβουλεύσεις διαβιβάστηκαν ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, όπως προβλέπεται στην κοινή αντίληψη για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν στις διαβουλεύσεις αυτές ελήφθησαν υπόψη κατά τη σύνταξη των τελικών εκδόσεων των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Επιπλέον, η Επιτροπή ενημέρωνε τακτικά τα κράτη μέλη και τους εκπροσώπους του κλάδου σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά τα σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού.

3.2. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που έχουν εκδοθεί

Κατά την περίοδο αναφοράς, η Επιτροπή άσκησε τις κατ’ εξουσιοδότηση εξουσίες της εκδίδοντας τις ακόλουθες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει ποιες πράξεις περιέχουν τα συγκεκριμένα μέτρα που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο των σχετικών εξουσιοδοτήσεων του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369.

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη

Εξουσιοδοτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369

1.Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/543 της Επιτροπής, της 23ης Ιανουαρίου 2018, για τη διόρθωση της ισπανικής γλωσσικής έκδοσης του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 812/2013 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των θερμαντήρων νερού, των δεξαμενών αποθήκευσης ζεστού νερού και των συγκροτημάτων θερμαντήρα νερού και ηλιακής συσκευής

Άρθρο 16

2.Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/2013 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των ηλεκτρονικών διατάξεων απεικόνισης και για την κατάργηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1062/2010 της Επιτροπής

Άρθρο 11 παράγραφος 5 και άρθρο 16

3.Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των οικιακών πλυντηρίων ρούχων και των οικιακών πλυντηρίων-στεγνωτηρίων και για την κατάργηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1061/2010 της Επιτροπής και της οδηγίας 96/60/ΕΚ της Επιτροπής

Άρθρο 16

4.Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/2015 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των φωτεινών πηγών και για την κατάργηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 874/2012 της Επιτροπής

Άρθρο 11 παράγραφος 5 και άρθρο 16 παράγραφος 1

5.Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/2016 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των οικιακών ψυκτικών συσκευών και για την κατάργηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1060/2010 της Επιτροπής

Άρθρο 11 παράγραφος 5 και άρθρο 16 παράγραφος 1

6.Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/2017 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των οικιακών πλυντηρίων πιάτων και για την κατάργηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1059/2010 της Επιτροπής

Άρθρο 11 παράγραφος 5 και άρθρο 16

7.Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/2018 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των ψυκτικών συσκευών με λειτουργία άμεσης πώλησης

Άρθρα 11 και 16

8.Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/987 της Επιτροπής της 20ής Ιανουαρίου 2020 για τη διόρθωση ορισμένων γλωσσικών εκδόσεων του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1254/2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών μονάδων εξαερισμού

Άρθρο 16

9.Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1059 της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2020, για τη διόρθωση ορισμένων γλωσσικών εκδόσεων των κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1059/2010, (ΕΕ) αριθ. 1060/2010, (ΕΕ) αριθ. 1061/2010, (ΕΕ) αριθ. 1062/2010, (ΕΕ) αριθ. 626/2011, (ΕΕ) αριθ. 392/2012 και (ΕΕ) αριθ. 874/2012 όσον αφορά την επισήμανση ορισμένων προϊόντων συνδεόμενων με την ενέργεια

Άρθρο 16

10.Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/340 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2020, για την τροποποίηση των κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμών (ΕΕ) 2019/2013, (ΕΕ) 2019/2014, (ΕΕ) 2019/2015, (ΕΕ) 2019/2016, (ΕΕ) 2019/2017 και (ΕΕ) 2019/2018 όσον αφορά τις απαιτήσεις ενεργειακής επισήμανσης των ηλεκτρονικών διατάξεων απεικόνισης, των οικιακών πλυντηρίων ρούχων και των οικιακών πλυντηρίων-στεγνωτηρίων, των φωτεινών πηγών, των ψυκτικών συσκευών, των οικιακών πλυντηρίων πιάτων και των ψυκτικών συσκευών με λειτουργία άμεσης πώλησης

Άρθρο 11 παράγραφος 5 και άρθρο 16

3.3. Διατύπωση αντιρρήσεων για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να προβάλουν αντιρρήσεις για μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης, με δυνατότητα παράτασης τριών μηνών. Αν είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις για μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εντός της προθεσμίας αυτής, η πράξη δεν τίθεται σε ισχύ. Ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο δεν προέβαλαν αντιρρήσεις για καμία από τις προαναφερθείσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

3.4. Ανάγκη ανανέωσης της εξουσίας έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων

Το πρόγραμμα εργασίας για τον οικολογικό σχεδιασμό και την ενεργειακή επισήμανση για την περίοδο 2022-2024, που εγκρίθηκε στις 30 Μαρτίου 2022 3 , σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369, καθορίζει τις προτεραιότητες για τις εργασίες κατά τα επόμενα έτη όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων αναθεωρήσεων των υφιστάμενων κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και ενδεικτικού καταλόγου νέων ομάδων προϊόντων συνδεόμενων με την ενέργεια που πρέπει να μελετηθούν. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ενεργειακή επισήμανση παρέχει σημαντική και αυξανόμενη συμβολή στους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της δέσμης Fit for 55, ενώ συνδράμει τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν υψηλές τιμές της ενέργειας και των οποίων οι λογαριασμοί θα ήταν πολύ υψηλότεροι σε διαφορετική περίπτωση.

Η συντριπτική πλειονότητα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ανακοινώθηκαν στο πρόγραμμα εργασίας δεν θα είναι έτοιμες να εγκριθούν έως το τέλος της τρέχουσας εξαετίας την 1η Αυγούστου 2023. Επιπλέον, ακόμη και μετά την περίοδο που καλύπτεται από το πρόγραμμα εργασίας, η εξουσιοδότηση για την έκδοση ή την τροποποίηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων θα εξακολουθήσει να είναι αναγκαία προκειμένου να καταστεί δυνατή η αναγκαία ευελιξία κατά την εφαρμογή των κανόνων και η προσαρμογή τους στις εξελίξεις της αγοράς και της τεχνολογίας. Επιπλέον, η εξουσιοδότηση επιτρέπει στην Επιτροπή να ενεργεί σε άλλους τομείς στους οποίους δεν το έχει πράξει ακόμη, αλλά ενδέχεται να χρειαστεί να αντιμετωπίσει στο μέλλον.

3.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή θεωρεί ότι έχει ασκήσει τις εξουσίες που της ανατέθηκαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που της εκχωρούνται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1369.

Δεδομένου του πολύτιμου ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η ενεργειακή επισήμανση βοηθώντας τους καταναλωτές να μειώσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση, της απαίτησης για τακτικές αναθεωρήσεις των υφιστάμενων πράξεων για την ενεργειακή επισήμανση, καθώς και του καταλόγου των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων στο πρόγραμμα εργασίας για τον οικολογικό σχεδιασμό και την ενεργειακή επισήμανση για την περίοδο 2022-2024 που ενδέχεται να χρειάζονται ενεργειακή επισήμανση, η Επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχει σαφής ανάγκη για σιωπηρή ανανέωση της εξουσιοδότησης που προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 για περίοδο έξι ετών.

Η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να λάβουν γνώση της παρούσας έκθεσης.

(1)

     Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2017, σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου για την ενεργειακή σήμανση και για την κατάργηση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 1).

(2)

 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας για τον οικολογικό σχεδιασμό και την ενεργειακή επισήμανση για την περίοδο 2022-2024  EUR-Lex - 52022SC0101 - EL - EUR-Lex (europa.eu)  

(3)

     Ανακοίνωση της Επιτροπής — Πρόγραμμα εργασίας για τον οικολογικό σχεδιασμό και την ενεργειακή επισήμανση για την περίοδο 2022-2024 (2022/C 182/01 C/2022/2026) (ΕΕ C 182 της 4.5.2022, σ. 1)· EUR-Lex - 52022XC0504(01) - EL - EUR-Lex (europa.eu) .