Βρυξέλλες, 18.3.2021

COM(2021) 127 final

2021/0066(NLE)

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό κατά την 103η σύνοδο της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας και την 76η σύνοδο της Επιτροπής Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος σχετικά με την έγκριση τροποποιήσεων της διεθνούς σύμβασης για τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, του διεθνούς κώδικα για το ενισχυμένο πρόγραμμα επιθεωρήσεων κατά τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σε φορτηγά πλοία μεταφοράς φορτίου χύδην και σε πετρελαιοφόρα, του διεθνούς κώδικα για τα συστήματα πυρασφάλειας και της διεθνούς σύμβασης για τον έλεγχο επιβλαβών συστημάτων υφαλοχρωματισμού στα πλοία


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.Αντικείμενο της πρότασης

Η παρούσα πρόταση αφορά την απόφαση για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης κατά την 103η σύνοδο της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (MSC 103), η οποία θα πραγματοποιηθεί σε εικονικό περιβάλλον από τις 5 έως τις 14 Μαΐου 2021, και κατά την 76η σύνοδο της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (MEPC 76), η οποία θα πραγματοποιηθεί σε εικονικό περιβάλλον από τις 7 έως τις 17 Ιουνίου 2021. Κατά τη διάρκεια της 103ης συνόδου της MSC (MSC 103), προβλέπεται η έγκριση τροποποιήσεων:

της διεθνούς σύμβασης για τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών (σύμβαση STCW),

του διεθνούς κώδικα για το ενισχυμένο πρόγραμμα επιθεωρήσεων κατά τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σε φορτηγά πλοία μεταφοράς φορτίου χύδην και σε πετρελαιοφόρα (κώδικας ESP),

του διεθνούς κώδικα συστημάτων πυρασφάλειας (κώδικας FSS).

Κατά τη διάρκεια της 76ης συνόδου της MEPC (MEPC 76), προβλέπεται η έγκριση τροποποιήσεων:

της σύμβασης για τα συστήματα υφαλοχρωματισμού (σύμβαση AFS).

2.Πλαίσιο της πρότασης

2.1.Η Σύμβαση περί Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ)

Με τη Σύμβαση περί Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) ιδρύεται ο ΔΝΟ. Σκοπός του ΔΝΟ είναι να αποτελέσει ένα φόρουμ συνεργασίας στο πεδίο των ρυθμίσεων και των πρακτικών σε πάσης φύσεως τεχνικά θέματα που άπτονται της διεθνούς εμπορικής ναυτιλίας. Στόχος του είναι επίσης να ενθαρρύνει τη γενική αποδοχή των υψηλότερων κατά το δυνατόν προτύπων όσον αφορά την ασφάλεια της ναυτιλίας, την αποτελεσματικότητα της ναυσιπλοΐας, την πρόληψη και τον έλεγχο της θαλάσσιας ρύπανσης από πλοία, με την παράλληλη προώθηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού. Ασχολείται επίσης με τον χειρισμό συναφών διοικητικών και νομικών θεμάτων.

Η Σύμβαση άρχισε να ισχύει στις 17 Μαρτίου 1958.

Όλα τα κράτη μέλη είναι συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης.

Όλα τα κράτη μέλη είναι συμβαλλόμενα μέρη της Διεθνούς Σύμβασης του 1973 για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (στο εξής: MARPOL), η οποία άρχισε να ισχύει στις 2 Οκτωβρίου 1983, και του παραρτήματος VI, το οποίο άρχισε να ισχύει στις 18 Μαΐου 2005. Η Ένωση δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της MARPOL.

Όλα τα κράτη μέλη είναι συμβαλλόμενα μέρη της Διεθνούς Σύμβασης του 1974 για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (στο εξής: SOLAS), η οποία άρχισε να ισχύει στις 25 Μαΐου 1980. Η Ένωση δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της SOLAS.

Ο διεθνής κώδικας για την ασφάλεια των πλοίων που χρησιμοποιούν αέρια καύσιμα ή άλλα καύσιμα χαμηλού σημείου ανάφλεξης (κώδικας IGF) κατέστη υποχρεωτικός βάσει της σύμβασης SOLAS. Σκοπός του είναι η πρόβλεψη διεθνούς προτύπου για τα πλοία που χρησιμοποιούν ως καύσιμα αέριο ή υγρά με χαμηλό σημείο ανάφλεξης. Ο κώδικας καλύπτει όλους τους τομείς που χρήζουν ειδικής εξέτασης ως προς τη χρήση αερίου ή υγρών με χαμηλό σημείο ανάφλεξης ως καυσίμων. Προβλέπει κριτήρια για τη διάταξη και την εγκατάσταση μηχανημάτων πρόωσης και βοηθητικών σκοπών, που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο ως καύσιμο, τα οποία θα έχουν επίπεδο αρτιότητας ως προς την ασφάλεια, την αξιοπιστία και την ασφαλή λειτουργία ισοδύναμο με αυτό που μπορεί να επιτευχθεί με νέα και συγκρίσιμα συμβατικά κύρια και βοηθητικά πετρελαιοκίνητα μηχανήματα.

2.2.Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ) είναι ο ειδικευμένος οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών που είναι αρμόδιος για την ασφάλεια και την προστασία της ναυτιλίας και την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης από τα πλοία. Είναι η αρχή που καθορίζει διεθνή πρότυπα για την ασφάλεια, την προστασία και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της διεθνούς ναυτιλίας. Ο κύριος ρόλος του είναι η διαμόρφωση δίκαιου και αποτελεσματικού ρυθμιστικού πλαισίου του ναυτιλιακού κλάδου, το οποίο να είναι παγκοσμίως αποδεκτό και να εφαρμόζεται παγκοσμίως.

Η συμμετοχή στον ΔΝΟ είναι ανοικτή σε όλα τα κράτη, όλα δε τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι μέλη του ΔΝΟ. Οι σχέσεις της ΕΕ με τον ΔΝΟ βασίζονται κυρίως στη συμφωνία συνεργασίας και συντονισμού που συνήφθη μεταξύ του Διακυβερνητικού Ναυτιλιακού Συμβουλευτικού Οργανισμού (IMCO) και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το 1974.

Η Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του ΔΝΟ απαρτίζεται από όλα τα μέλη του ΔΝΟ και συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Εξετάζει κάθε θέμα που εμπίπτει στο αντικείμενο του Οργανισμού και αφορά τα βοηθήματα ναυσιπλοΐας, τη ναυπήγηση και τον εξοπλισμό πλοίων, την επάνδρωση από άποψη ασφάλειας, τους κανόνες πρόληψης συγκρούσεων, τον χειρισμό επικίνδυνων φορτίων, τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις ασφάλειας της ναυτιλίας, τα υδρογραφικά στοιχεία, τα ημερολόγια πλοίων και τη ναυτοπλοϊκή καταγραφή, τη διερεύνηση θαλάσσιων ατυχημάτων, την περισυλλογή και διάσωση, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά άμεσα την ασφάλεια της ναυτιλίας.

Η Επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC) του ΔΝΟ απαρτίζεται από όλα τα μέλη του ΔΝΟ και συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Εξετάζει περιβαλλοντικά θέματα που εμπίπτουν στο αντικείμενο του Οργανισμού όσον αφορά τον έλεγχο και την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία που καλύπτονται από τη σύμβαση MARPOL, καθώς και της ρύπανσης από πετρέλαιο, χημικά προϊόντα που μεταφέρονται χύδην, λύματα, απορρίμματα και εκπομπές από τα πλοία στην ατμόσφαιρα, στις οποίες περιλαμβάνονται οι ατμοσφαιρικοί ρύποι και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Άλλα θέματα που καλύπτονται είναι η διαχείριση του θαλασσέρματος, συστήματα υφαλοχρωματισμού, η ανακύκλωση των πλοίων, η ετοιμότητα και η αντιμετώπιση της ρύπανσης και ο προσδιορισμός ειδικών περιοχών και ιδιαίτερα ευαίσθητων θαλάσσιων περιοχών.

Τόσο η Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας όσο και η Επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του ΔΝΟ αποτελούν μηχανισμό εκτέλεσης των καθηκόντων που τους ανατίθενται από τη Σύμβαση του ΔΝΟ, τη Συνέλευση του ΔΝΟ ή το Συμβούλιο του ΔΝΟ, ή κάθε άλλου καθήκοντος, αποδεκτού από τον ΔΝΟ, που εμπίπτει στο ανωτέρω πεδίο εφαρμογής το οποίο μπορεί να τους ανατεθεί στο πλαίσιο ή βάσει άλλης διεθνούς πράξης. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας και της Επιτροπής Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, καθώς και των επικουρικών οργάνων τους, εκδίδονται με την πλειοψηφία των μελών τους.

2.3.Οι προς έκδοση πράξεις της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του ΔΝΟ

Από τις 5 έως τις 14 Μαΐου 2021, στο πλαίσιο της MSC 103 πρόκειται να εγκριθούν τροποποιήσεις της σύμβασης και του κώδικα STCW, του κώδικα ESP, του κώδικα FSS, του κεφαλαίου III της σύμβασης SOLAS και του κώδικα LSA.

Σκοπός των προβλεπόμενων τροποποιήσεων του κανονισμού 1/1 της σύμβασης STCW είναι να συμπεριληφθεί ο ορισμός της «υψηλής τάσης» και του τμήματος A-1/1 του κώδικα STCW είναι να τροποποιηθεί ο ορισμός του «επιχειρησιακού επιπέδου» ώστε να συμπεριληφθεί η ιδιότητα «ηλεκτροτεχνικός αξιωματικός».

Σκοπός των προβλεπόμενων τροποποιήσεων του παραρτήματος Β μέρος Α παράρτημα 2 του κώδικα ESP του 2011 είναι να περιοριστεί η μέτρηση του πάχους των πετρελαιοφόρων διπλού κύτους κατά την πρώτη επιθεώρηση ανανέωσης μόνο στις ύποπτες περιοχές.

Σκοπός των προβλεπόμενων τροποποιήσεων του κεφαλαίου 9 του κώδικα συστημάτων πυρασφάλειας (FSS) είναι να αποσαφηνιστεί η δυνατότητα αποδοχής λιγότερο πολύπλοκης και δαπανηρής απομόνωσης προσδιοριζόμενων βλαβών για μεμονωμένα αναγνωρίσιμα συστήματα ανιχνευτών πυρκαγιάς που είναι εγκατεστημένα σε φορτηγά πλοία και σε βεράντες θαλάμων επιβατηγών πλοίων.

2.4.Η προς έκδοση πράξη της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του ΔΝΟ

Από τις 10 έως τις 17 Ιουνίου 2021, στο πλαίσιο της MEPC 76 πρόκειται να εγκριθούν τροποποιήσεις της σύμβασης AFS. Σκοπός των προς έκδοση τροποποιήσεων είναι να συμπεριληφθεί η ουσία cybutryne στον κατάλογο απαγορευμένων αντιρρυπαντικών ουσιών. Πρόκειται για αποτέλεσμα πρωτοβουλίας της ΕΕ.

3.Θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης

3.1.Τροποποιήσεις της διεθνούς σύμβασης για τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών

Κατά την 6η σύνοδο της υποεπιτροπής για τον ανθρώπινο παράγοντα, την εκπαίδευση και την τήρηση φυλακών (HTW 6), η οποία πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο από τις 29 Απριλίου έως τις 3 Μαΐου 2019, η υποεπιτροπή δέχθηκε αίτημα της ITF με το οποίο πρότεινε να αποσαφηνιστεί το επιχειρησιακό επίπεδο των καθηκόντων του «ηλεκτροτεχνικού αξιωματικού» στον ορισμό του «επιχειρησιακού επιπέδου» στο τμήμα A-I/1 του κώδικα STCW (Ορισμοί και διευκρινίσεις) και να συμπεριληφθεί νέος ορισμός του όρου «υψηλή τάση» στο εν λόγω τμήμα.

Στη συνέχεια, η υποεπιτροπή συμφώνησε επί του σχεδίου ορισμού της «υψηλής τάσης» για να συμπεριληφθεί στον κανονισμό I/1 της STCW, όπως παρατίθεται στο παράρτημα 7 της HTW 6/13, για υποβολή προς έγκριση κατά την MSC 102 με σκοπό την υιοθέτησή του. Η υποεπιτροπή συμφώνησε επίσης με το σχέδιο τροποποίησης του τμήματος A-I/1 του κώδικα STCW σχετικά με τη προσθήκη της ιδιότητας «ηλεκτροτεχνικός αξιωματικός» στον ορισμό του «επιχειρησιακού επιπέδου», ως επακόλουθης τροποποίησης της εισαγωγής αυτής της ιδιότητας στο πλαίσιο των τροποποιήσεων της Μανίλας του 2010, όπως παρατίθενται στο παράρτημα 8 της HTW 6/13, προς έγκριση κατά την MSC 102 με σκοπό την υιοθέτησή του.

Στο πλαίσιο της MSC 102 εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις, και οι παράγραφοι 13.9 και 13.10 της έκθεσης της MSC 102 (MSC 102/24) αναφέρουν ότι οι τροποποιήσεις προβλέπεται να υιοθετηθούν κατά την MSC 103.

Η Ένωση θα πρέπει να υποστηρίξει τις τροποποιήσεις αυτές, καθώς αποσαφηνίζουν το επιχειρησιακό επίπεδο των καθηκόντων του «ηλεκτροτεχνικού αξιωματικού» και εισάγουν κοινό ορισμό του όρου «υψηλή τάση».

3.2.Τροποποιήσεις του διεθνούς κώδικα για το ενισχυμένο πρόγραμμα επιθεωρήσεων κατά τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σε φορτηγά πλοία μεταφοράς φορτίου χύδην και σε πετρελαιοφόρα (κώδικας ESP)

Κατά την 7η σύνοδό της, η υποεπιτροπή σχεδιασμού και κατασκευής πλοίων εξέτασε πρόταση της Διεθνούς Ένωσης Νηογνωμόνων (IACS), υποστηριζόμενη από μελέτη, για την τροποποίηση του παραρτήματος Β μέρος Α παράρτημα 2 του κώδικα ESP του 2011, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση MSC.461 (101), σύμφωνα με την οποία θα αρκούσε να ληφθούν υπόψη μόνο ύποπτες περιοχές για μετρήσεις πάχους κατά την πρώτη επιθεώρηση ανανέωσης των πετρελαιοφόρων διπλού κύτους. Μετά από σύντομη συζήτηση, η υποεπιτροπή συμφώνησε να καταρτίσει σχέδια τροποποιήσεων του κώδικα ESP του 2011, όπως παρατίθενται στο παράρτημα 7, για την υποβολή τους κατά την MSC 102 με σκοπό την έγκριση και την επακόλουθη υιοθέτησή τους.

Στο πλαίσιο της MSC 102 εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις, και η παράγραφος 17.24 της έκθεσης της MSC (MSC 102/24) αναφέρει ότι οι τροποποιήσεις προβλέπεται να υιοθετηθούν κατά την MSC 103. Το θέμα αυτό είχε ήδη συμπεριληφθεί στο ανεπίσημο έγγραφο της ΕΕ για την MSC 102.

Η Ένωση θα πρέπει να υποστηρίξει τις εν λόγω τροποποιήσεις, καθώς επιτρέπουν στην IACS να επικεντρωθεί σε ύποπτες περιοχές για μετρήσεις πάχους πετρελαιοφόρων διπλού κύτους.

3.3.Τροποποιήσεις του διεθνούς κώδικα συστημάτων πυρασφάλειας (κώδικας FSS)

Στο πλαίσιο της MSC 98 συμπεριελήφθη νέα εισήγηση για τις «Τροποποιήσεις του κεφαλαίου 9 του κώδικα FSS σχετικά με τις απαιτήσεις απομόνωσης σφαλμάτων για τα φορτηγά πλοία και τις βεράντες θαλάμων επιβατηγών πλοίων που είναι εξοπλισμένα με μεμονωμένα αναγνωρίσιμα συστήματα ανιχνευτών πυρκαγιάς» στη διετή ημερήσια διάταξη για την περίοδο 2018-2019 της υποεπιτροπής και στην προσωρινή ημερήσια διάταξη για την SSE 6, με στόχο το 2020 ως έτος ολοκλήρωσης (MSC 98/23, παράγραφος 20.34).

Κατά την 7η σύνοδό της, η υποεπιτροπή για τα συστήματα και τον εξοπλισμό πλοίων (SSE) συμφώνησε επί του σχεδίου τροποποιήσεων του κεφαλαίου 9 του διεθνούς κώδικα συστημάτων πυρασφάλειας (κώδικας FSS) και του σχετικού σχεδίου ψηφίσματος της MSC, όπως παρατίθεται στο παράρτημα 3 της έκθεσής της SSE 7/21, με σκοπό την έγκρισή του κατά την MSC 102.

Στο πλαίσιο της MSC 102 εγκρίθηκε το σχέδιο τροποποιήσεων του κεφαλαίου 9 του κώδικα FSS, και η παράγραφος 19.8 της έκθεσης της MSC (MSC 102/24) αναφέρει ότι οι τροποποιήσεις προβλέπεται να υιοθετηθούν κατά την MSC 103.

Η Ένωση θα πρέπει να υποστηρίξει τις εν λόγω τροποποιήσεις, δεδομένου ότι εξυπηρετούν συστήματα που συνδυάζουν την ενισχυμένη ασφάλεια μεμονωμένων αναγνωρίσιμων ανιχνευτών πυρκαγιάς, που απαιτούνται για τα επιβατηγά πλοία, με το λιγότερο πολύπλοκο και λιγότερο δαπανηρό τμήμα απομόνωσης προσδιοριζόμενων βλαβών, το οποίο είναι αποδεκτό μόνο για τα φορτηγά πλοία και τις βεράντες θαλάμων επιβατηγών πλοίων.

3.4.Τροποποιήσεις της σύμβασης για τα συστήματα υφαλοχρωματισμού

Στο πλαίσιο της MEPC 71 έγινε αποδεκτό το αίτημα της ΕΕ που πρότεινε νέα εισήγηση για την τροποποίηση του παραρτήματος 1 της διεθνούς σύμβασης του 2001 για τον έλεγχο επιβλαβών συστημάτων υφαλοχρωματισμού στα πλοία (AFS) ώστε να συμπεριληφθούν έλεγχοι για την ουσία cybutryne, και το εν λόγω αίτημα διαβιβάστηκε προς εξέταση στην 5η σύνοδο της υποεπιτροπής για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης (PPR 5).

Στο πλαίσιο της MEPC 73 επισημάνθηκε ότι κατά την PPR 5, αφού πρώτα συμφωνήθηκε ότι η αρχική πρόταση για την τροποποίηση του παραρτήματος 1 της σύμβασης AFS ώστε να συμπεριληφθούν οι έλεγχοι για την ουσία cybutryne, όπως υποβλήθηκε εξ ονόματος της Ένωσης στο έγγραφο PPR 5/19 μαζί με τις πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο PPR 5/INF.9, πληρούσε τις απαιτήσεις του παραρτήματος 2 της σύμβασης AFS, συμφωνήθηκε ότι απαιτείται λεπτομερέστερη επανεξέταση της ουσίας cybutryne.

Μετά τις συζητήσεις στην PPR 7, η υποεπιτροπή συμφώνησε με (1) το σχέδιο τροποποίησης του παραρτήματος 1 (Έλεγχοι για τα συστήματα υφαλοχρωματισμού) της σύμβασης AFS ώστε να συμπεριληφθούν έλεγχοι για την ουσία cybutryne, όπως ορίζεται στο παράρτημα 1 του παραρτήματος 6, για εξέταση από την MEPC 75, με σκοπό την επίλυση των ημερομηνιών έναρξης ισχύος που βρίσκονται επί του παρόντος εντός αγκυλών και την επακόλουθη έγκριση· και (2) το σχέδιο τροποποιήσεων του παραρτήματος 4 (Απαιτήσεις επιθεωρήσεων και πιστοποίησης για τα συστήματα υφαλοχρωματισμού) της σύμβασης AFS, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων τροποποιήσεων του υποδείγματος εντύπου του διεθνούς πιστοποιητικού για το σύστημα υφαλοχρωματισμού, προς εξέταση από την MEPC 75, με σκοπό την έγκρισή τους.

Στο πλαίσιο της MEPC 75 οριστικοποιήθηκε το κείμενο των τροποποιήσεων της σύμβασης AFS και η παράγραφος 10.17 της έκθεσης της MEPC (MEPC 75/18) αναφέρει ότι οι τροποποιήσεις προβλέπεται να υιοθετηθούν κατά την MEPC 76. Η θέση για την υποστήριξη των εν λόγω τροποποιήσεων συμπεριελήφθη στο ανεπίσημο έγγραφο της ΕΕ για την MEPC 75.

Η Ένωση απηύθυνε έκκληση για παγκόσμια απαγόρευση της εν λόγω αντιρρυπαντικής ουσίας, η οποία έχει πλέον απαγορευθεί προς πώληση εντός της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η Ένωση θα πρέπει να υποστηρίξει τις εν λόγω τροποποιήσεις, καθώς θα εισαγάγουν καθολική απαγόρευση της ουσίας αυτής, επιτυγχάνοντας έτσι τον στόχο της ΕΕ.

3.5.Σχετική νομοθεσία της ΕΕ και αρμοδιότητα της ΕΕ

3.5.1.Τροποποιήσεις της διεθνούς σύμβασης για τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών

Η οδηγία 2008/106/ΕΚ 1 απαιτεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ότι οι ναυτικοί είναι εκπαιδευμένοι τουλάχιστον σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης STCW και εφαρμόζουν το υποχρεωτικό μέρος Α του κώδικα STCW. Το άρθρο 1 παράγραφοι 6 και 7 της οδηγίας, όπου αναφέρονται οι ευθύνες για ηλεκτρικά θέματα για συγκεκριμένους αξιωματικούς πλοίων, και ο κανονισμός III/5 του κεφαλαίου Ι του παραρτήματος Ι, που αναφέρεται στη συγκεκριμένη λειτουργία της ηλεκτρολογίας, της ηλεκτρονικής μηχανικής και της μηχανικής ελέγχου, στην οποία έχουν καθοριστεί οι ικανότητες που καθορίζονται στα πρότυπα ικανότητας, έχουν ιδιαίτερη σημασία στην προκειμένη περίπτωση. Ως εκ τούτου, οι τροποποιήσεις που πρόκειται να υιοθετηθούν κατά την MSC 103, με τις οποίες εισάγονται αλλαγές στο μέρος Α του κώδικα STCW, θα έχουν επίπτωση στις απαιτήσεις της οδηγίας.

3.5.2.Τροποποιήσεις του διεθνούς κώδικα για το ενισχυμένο πρόγραμμα επιθεωρήσεων κατά τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σε φορτηγά πλοία μεταφοράς φορτίου χύδην και σε πετρελαιοφόρα

Με τα άρθρα 5 και 6 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 530/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2 καθίσταται υποχρεωτική η εφαρμογή του προγράμματος εκτίμησης της κατάστασης (CAS) του ΔΝΟ για πετρελαιοφόρα μονού κύτους ηλικίας άνω των 15 ετών. Το ενισχυμένο πρόγραμμα επιθεωρήσεων κατά τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σε φορτηγά πλοία μεταφοράς φορτίου χύδην και σε πετρελαιοφόρα ή το Πρόγραμμα Ενισχυμένων Επιθεωρήσεων (ESP) καθορίζει τον τρόπο διενέργειας της εν λόγω εντατικότερης εκτίμησης. Δεδομένου ότι το CAS χρησιμοποιεί το ESP ως εργαλείο για την επίτευξη του στόχου του, τυχόν αλλαγές στις επιθεωρήσεις του ESP, όπως οι τρέχουσες τροποποιήσεις για την εστίαση των επιθεωρήσεων μόνο σε ύποπτες περιοχές για μετρήσεις πάχους κατά την πρώτη επιθεώρηση ανανέωσης των πετρελαιοφόρων διπλού κύτους, θα εφαρμόζονται αυτόματα μέσω του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 530/2012.

3.5.3.Τροποποιήσεις του διεθνούς κώδικα συστημάτων πυρασφάλειας (κώδικας FSS)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) της οδηγίας 2009/45/ΕΚ 3 για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία, εφαρμόζεται η σύμβαση SOLAS, όπως τροποποιήθηκε, για τα επιβατηγά πλοία της κατηγορίας Α. Ο κώδικας FSS καθίσταται υποχρεωτικός για τα επιβατηγά πλοία μέσω της σύμβασης SOLAS.

Ως εκ τούτου, οι τροποποιήσεις του κώδικα FSS που πρόκειται να εγκριθούν κατά την MSC 103 θα επηρεάσουν τις απαιτήσεις που εφαρμόζονται μέσω της οδηγίας 2009/45/ΕΚ.

3.5.4.Τροποποιήσεις της σύμβασης για τα συστήματα υφαλοχρωματισμού

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 4 της ΕΕ σχετικά με τα βιοκτόνα ρυθμίζει τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση, μεταξύ άλλων, αντιρρυπαντικών επιχρισμάτων. Σε συνέχεια των αποτελεσμάτων διαφόρων επιστημονικών μελετών και της αξιολόγησης από ομοτίμους που διενεργήθηκε σε επίπεδο ΕΕ, η Επιτροπή εξέδωσε την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/107, της 27ης Ιανουαρίου 2016 5 , η οποία απαγορεύει αποτελεσματικά τη διάθεση στην αγορά, καθώς και τη χρήση αντιρρυπαντικών επιχρισμάτων που περιέχουν την ουσία cybutryne σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα κράτη του ΕΟΧ. Ως εκ τούτου, οι τροποποιήσεις της σύμβασης για τα συστήματα υφαλοχρωματισμού θα επηρεάσουν τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

3.5.5.Αρμοδιότητα της ΕΕ

Οι τροποποιήσεις του μέρους Α του κώδικα STCW θα επηρεάσουν το δίκαιο της ΕΕ μέσω της εφαρμογής της οδηγίας 2008/106/ΕΚ.

Οι τροποποιήσεις του κώδικα ESP θα επηρεάσουν το δίκαιο της ΕΕ μέσω της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 530/2012.

Οι τροποποιήσεις του διεθνούς κώδικα συστημάτων πυρασφάλειας (κώδικας FSS) θα επηρεάσουν το δίκαιο της ΕΕ μέσω της εφαρμογής του άρθρου 6 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) της οδηγίας 2009/45/ΕΚ.

Οι τροποποιήσεις της διεθνούς σύμβασης για τον έλεγχο επιβλαβών συστημάτων υφαλοχρωματισμού στα πλοία θα επηρεάσουν το δίκαιο της ΕΕ μέσω της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

Ως εκ τούτου, η Ένωση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 2 τελευταία φράση της ΣΛΕΕ και, επομένως, είναι αναγκαίο να καθοριστεί η θέση της Ένωσης όσον αφορά τις πράξεις για την έγκριση των προαναφερόμενων τροποποιήσεων.

4.Νομική βάση

4.1.Διαδικαστική νομική βάση

4.1.1.Αρχές

Το άρθρο 218 παράγραφος 9 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) προβλέπει την έκδοση αποφάσεων για τον καθορισμό «των θέσεων που θα πρέπει να ληφθούν, εξ ονόματος της Ένωσης, σε όργανο που συνιστάται από δεδομένη συμφωνία, όταν το εν λόγω όργανο καλείται να θεσπίσει πράξεις που παράγουν έννομα αποτελέσματα, με εξαίρεση τις πράξεις που συμπληρώνουν ή τροποποιούν το θεσμικό πλαίσιο της συμφωνίας.».

Το άρθρο 218 παράγραφος 9 της ΣΛΕΕ εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το αν η Ένωση είναι μέλος του σχετικού οργάνου ή συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας 6 .

Η έννοια των «πράξεων που παράγουν έννομα αποτελέσματα» περιλαμβάνει πράξεις που παράγουν έννομα αποτελέσματα δυνάμει των κανόνων του διεθνούς δικαίου που διέπουν το εκάστοτε όργανο. Περιλαμβάνει επίσης πράξεις που δεν έχουν μεν δεσμευτική ισχύ βάσει του διεθνούς δικαίου, αλλά «επηρεάζουν με καθοριστικό τρόπο το περιεχόμενο των ρυθμίσεων που θεσπίζει ο νομοθέτης της Ένωσης» 7 .

4.1.2.Εφαρμογή στην προκειμένη περίπτωση

Η Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας και η Επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του ΔΝΟ είναι όργανα που έχουν συσταθεί με συμφωνία, και συγκεκριμένα με τη Σύμβαση περί Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.

Οι πράξεις τις οποίες καλούνται να εκδώσουν οι επιτροπές του ΔΝΟ είναι πράξεις που παράγουν έννομα αποτελέσματα. Οι προς έκδοση πράξεις μπορούν να επηρεάσουν με καθοριστικό τρόπο το περιεχόμενο της κάτωθι ενωσιακής νομοθεσίας, και συγκεκριμένα:

Οδηγία 2008/106/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η οδηγία εφαρμόζει το μέρος Α του κώδικα STCW.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 530/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2012, για την εσπευσμένη σταδιακή καθιέρωση απαιτήσεων διπλού κύτους ή ισοδύναμου σχεδιασμού για τα πετρελαιοφόρα μονού κύτους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι με τον εν λόγω κανονισμό καθίσταται υποχρεωτική η εφαρμογή του προγράμματος εκτίμησης της κατάστασης (CAS) του ΔΝΟ για τα πετρελαιοφόρα μονού κύτους ηλικίας άνω των 15 ετών. Το ενισχυμένο πρόγραμμα επιθεωρήσεων κατά τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σε φορτηγά πλοία μεταφοράς φορτίου χύδην και σε πετρελαιοφόρα ή το Πρόγραμμα Ενισχυμένων Επιθεωρήσεων (ESP) καθορίζει τον τρόπο διενέργειας της εν λόγω εντατικότερης εκτίμησης. Επειδή για την επίτευξη του στόχου του CAS χρησιμοποιείται το ESP, οποιαδήποτε αλλαγή στις επιθεωρήσεις ESP θα καθίσταται αυτόματα εφαρμοστέα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 530/2012.

Οδηγία 2009/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η οδηγία 2009/45/ΕΚ ορίζει ότι τα επιβατηγά πλοία της κατηγορίας Α πρέπει να πληρούν εξ ολοκλήρου τις απαιτήσεις της σύμβασης SOLAS, όπως έχει τροποποιηθεί. Ο κώδικας FSS καθίσταται υποχρεωτικός μέσω της σύμβασης SOLAS.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο κανονισμός απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά καθώς και τη χρήση αντιρρυπαντικών επιχρισμάτων που περιέχουν την ουσία cybutryne σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα κράτη του ΕΟΧ.

Ως εκ τούτου, οι τροποποιήσεις

της διεθνούς σύμβασης για τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών,

του διεθνούς κώδικα για το ενισχυμένο πρόγραμμα επιθεωρήσεων κατά τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σε φορτηγά πλοία μεταφοράς φορτίου χύδην και σε πετρελαιοφόρα,

του διεθνούς κώδικα συστημάτων πυρασφάλειας (κώδικας FSS),

της διεθνούς σύμβασης για τον έλεγχο επιβλαβών συστημάτων υφαλοχρωματισμού στα πλοία

θα επηρεάσουν το δίκαιο της ΕΕ με την εφαρμογή της οδηγίας 2008/106/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών· του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 530/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2012, για την εσπευσμένη σταδιακή καθιέρωση απαιτήσεων διπλού κύτους ή ισοδύναμου σχεδιασμού για τα πετρελαιοφόρα μονού κύτους· της οδηγίας 2009/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία· του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων.

Οι προς έκδοση πράξεις δεν συμπληρώνουν ούτε τροποποιούν το θεσμικό πλαίσιο της συμφωνίας.

Συνεπώς, η διαδικαστική νομική βάση για την προτεινόμενη απόφαση είναι το άρθρο 218 παράγραφος 9 της ΣΛΕΕ.

4.2.Ουσιαστική νομική βάση

4.2.1.Αρχές

Η ουσιαστική νομική βάση για την έκδοση απόφασης δυνάμει του άρθρου 218 παράγραφος 9 της ΣΛΕΕ εξαρτάται πρωτίστως από τον στόχο και το περιεχόμενο της προς έκδοση πράξης σε σχέση με την οποία λαμβάνεται θέση εξ ονόματος της Ένωσης. Εάν η προς έκδοση πράξη επιδιώκει διττό σκοπό ή έχει δύο συνιστώσες και εάν ένας από τους σκοπούς ή μία από τις συνιστώσες μπορεί να χαρακτηριστεί κύριος/-α, ενώ ο/η άλλος/-η έχει απλώς παρεπόμενο χαρακτήρα, η απόφαση δυνάμει του άρθρου 218 παράγραφος 9 της ΣΛΕΕ πρέπει να στηρίζεται σε μία και μόνο ουσιαστική νομική βάση, ήτοι εκείνη που επιβάλλει ο κύριος/-α ή πρωτεύων/-ουσα σκοπός ή συνιστώσα.

4.2.2.Εφαρμογή στην προκειμένη περίπτωση

Ο κύριος στόχος και το περιεχόμενο της προς έκδοση πράξης αφορούν τις θαλάσσιες μεταφορές. Συνεπώς, η ουσιαστική νομική βάση της προτεινόμενης απόφασης είναι το άρθρο 100 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ.

4.3.Συμπέρασμα

Η νομική βάση της προτεινόμενης απόφασης θα πρέπει να είναι το άρθρο 100 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 9 της ΣΛΕΕ.

2021/0066 (NLE)

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό κατά την 103η σύνοδο της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας και την 76η σύνοδο της Επιτροπής Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος σχετικά με την έγκριση τροποποιήσεων της διεθνούς σύμβασης για τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, του διεθνούς κώδικα για το ενισχυμένο πρόγραμμα επιθεωρήσεων κατά τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σε φορτηγά πλοία μεταφοράς φορτίου χύδην και σε πετρελαιοφόρα, του διεθνούς κώδικα για τα συστήματα πυρασφάλειας και της διεθνούς σύμβασης για τον έλεγχο επιβλαβών συστημάτων υφαλοχρωματισμού στα πλοία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 100 παράγραφος 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 9,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)Η Σύμβαση περί Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) άρχισε να ισχύει στις 17 Μαρτίου 1958.

(2)Ο ΔΝΟ είναι ειδικευμένος οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών που είναι αρμόδιος για την ασφάλεια και την προστασία της ναυτιλίας και την πρόληψη της θαλάσσιας και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα πλοία. Όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης είναι μέλη του ΔΝΟ. Η Ένωση δεν είναι μέλος του ΔΝΟ.

(3)Σύμφωνα με το άρθρο 28 στοιχείο β) της σύμβασης για τον ΔΝΟ, η Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας μπορεί να εγκρίνει τροποποιήσεις της διεθνούς σύμβασης για τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών (στο εξής: σύμβαση STCW) 8 και της διεθνούς σύμβασης για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (στο εξής: σύμβαση SOLAS) 9 .

(4)Σύμφωνα με το άρθρο 38 στοιχείο α) της σύμβασης για τον ΔΝΟ, η Επιτροπή Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος μπορεί να εγκρίνει τροποποιήσεις της διεθνούς σύμβασης για τον έλεγχο επιβλαβών συστημάτων υφαλοχρωματισμού στα πλοία (στο εξής: σύμβαση AFS) 10 .

(5)Η Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας, κατά την 103η σύνοδό της από τις 5 έως τις 14 Μαΐου 2021, πρόκειται να εγκρίνει τροποποιήσεις της σύμβασης STCW, του διεθνούς κώδικα σχετικά με το ενισχυμένο πρόγραμμα επιθεωρήσεων κατά τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σε φορτηγά πλοία μεταφοράς φορτίου χύδην και σε πετρελαιοφόρα (κώδικας ESP) και του διεθνούς κώδικα συστημάτων πυρασφάλειας (κώδικας FSS).

(6)Η Επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, κατά την 76η σύνοδό της από τις 10 έως τις 17 Ιουνίου 2021, πρόκειται να εγκρίνει τροποποιήσεις της σύμβασης AFS.

(7)Είναι σκόπιμο να καθοριστεί η θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης κατά την 103η σύνοδο της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας, δεδομένου ότι οι τροποποιήσεις της STCW, του κώδικα ESP και του κώδικα FSS θα μπορούν να επηρεάσουν με καθοριστικό τρόπο το περιεχόμενο του δικαίου της Ένωσης, ήτοι την οδηγία 2008/106/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 11 , τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 530/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 12 και την οδηγία 2009/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 13 , αντίστοιχα.

(8)Οι τροποποιήσεις του μέρους Α του κώδικα STCW της σύμβασης STCW θα αποσαφηνίσουν το επιχειρησιακό επίπεδο των καθηκόντων του «ηλεκτροτεχνικού αξιωματικού» και θα εισαγάγουν κοινό ορισμό του όρου «υψηλή τάση». Ως εκ τούτου, η Ένωση θα πρέπει να υποστηρίξει τις εν λόγω τροποποιήσεις, διότι αποσαφηνίζουν τα καθήκοντα των ατόμων που εργάζονται επί του σκάφους, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό μεγαλύτερη σαφήνεια στις διάφορες αρμοδιότητες και καθήκοντα.

(9)Οι τροποποιήσεις του παραρτήματος Β μέρος Α παράρτημα 2 του κώδικα ESP θα δώσουν τη δυνατότητα στους επιθεωρητές να εστιάζουν σε ύποπτες περιοχές για μετρήσεις πάχους πετρελαιοφόρων διπλού κύτους. Ως εκ τούτου, η Ένωση θα πρέπει να υποστηρίξει τις εν λόγω τροποποιήσεις, διότι θα αυξήσουν την ασφάλεια στη θάλασσα και θα μειώσουν τον κίνδυνο διαρροών σε περίπτωση ατυχήματος.

(10)Οι τροποποιήσεις του κεφαλαίου 9 του κώδικα FSS θα καλύπτουν συστήματα που συνδυάζουν την ενισχυμένη ασφάλεια μεμονωμένων αναγνωρίσιμων ανιχνευτών πυρκαγιάς, που απαιτούνται για τα επιβατηγά πλοία, με το λιγότερο πολύπλοκο και λιγότερο δαπανηρό τμήμα απομόνωσης προσδιοριζόμενων βλαβών, το οποίο είναι αποδεκτό μόνο για τα φορτηγά πλοία και τις βεράντες θαλάμων επιβατηγών πλοίων. Ως εκ τούτου, η Ένωση θα πρέπει να υποστηρίξει τις εν λόγω τροποποιήσεις διότι θα οδηγήσουν σε καλύτερη προστασία των επιβαινόντων σε περίπτωση πυρκαγιάς.

(11)Είναι σκόπιμο να καθοριστεί η θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης κατά την 76η σύνοδο της Επιτροπής Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, διότι οι τροποποιήσεις των παραρτημάτων 1 και 4 της σύμβασης AFS θα μπορούν να επηρεάσουν με καθοριστικό τρόπο το περιεχόμενο του ενωσιακού δικαίου της Ένωσης, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων.

(12)Οι τροποποιήσεις των παραρτημάτων 1 και 4 της σύμβασης AFS θα διασφαλίσουν την παγκόσμια απαγόρευση της αντιρρυπαντικής ουσίας cybutryne, η πώληση της οποίας απαγορεύεται ήδη εντός της Ένωσης.

(13)Η θέση της Ένωσης πρόκειται να εκφραστεί από τα κράτη μέλη της Ένωσης τα οποία είναι μέλη της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας και της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του ΔΝΟ, τα οποία ενεργούν από κοινού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Οι θέσεις που πρέπει να ληφθούν εξ ονόματος της Ένωσης κατά την 103η σύνοδο της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) είναι ότι συμφωνεί με τα εξής:

α)την έγκριση τροποποιήσεων της διεθνούς σύμβασης για τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, όπως ορίζονται στα παραρτήματα 7 και 8 του εγγράφου MSC 102/24 του ΔΝΟ·

β)την έγκριση τροποποιήσεων του διεθνούς κώδικα σχετικά με το ενισχυμένο πρόγραμμα επιθεωρήσεων κατά τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σε φορτηγά πλοία μεταφοράς φορτίου χύδην και σε πετρελαιοφόρα που καθορίζονται στο παράρτημα 15 του εγγράφου MSC 102/24 του ΔΝΟ· και

γ)την έκδοση τροποποιήσεων του διεθνούς κώδικα συστημάτων πυρασφάλειας που καθορίζονται στο παράρτημα 20 του εγγράφου MSC 102/24 του ΔΝΟ.

Άρθρο 2

Η θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης κατά την 76η σύνοδο της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του ΔΝΟ είναι ότι συμφωνεί με την έγκριση των τροποποιήσεων της διεθνούς σύμβασης για τον έλεγχο επιβλαβών συστημάτων υφαλοχρωματισμού στα πλοία, όπως περιλαμβάνεται στο παράρτημα 7 του εγγράφου MEPC 75/18 του ΔΝΟ.

Άρθρο 3

1.Η θέση που αναφέρεται στο άρθρο 1 εκφράζεται από τα κράτη μέλη της Ένωσης που είναι μέλη της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του ΔΝΟ, τα οποία ενεργούν από κοινού.

2.Η θέση που αναφέρεται στο άρθρο 2 εκφράζεται από τα κράτη μέλη της Ένωσης που είναι μέλη της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του ΔΝΟ, τα οποία ενεργούν από κοινού.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες,

   Για το Συμβούλιο

   Ο Πρόεδρος

(1)    ΕΕ L 323 της 3.12.2008, σ. 33.
(2)    EE L 172 της 30.6.2012, σ. 3.
(3)    ΕΕ L 163 της 25.6.2009, σ. 1.
(4)    ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1.
(5)    ΕΕ L 21 της 28.1.2016, σ. 81.
(6)    Υπόθεση C-399/12, Γερμανία κατά Συμβουλίου (ΔΟΑΟ), ECLI:EU:C:2014:2258, σκέψη 64.
(7)    Υπόθεση C-399/12, Γερμανία κατά Συμβουλίου (ΔΟΑΟ), ECLI:EU:C:2014:2258, σκέψεις 61-64.
(8)    Η σύμβαση STCW άρχισε να ισχύει στις 28 Απριλίου 1984.
(9)    Η σύμβαση SOLAS άρχισε να ισχύει στις 25 Μαΐου 1980.
(10)    Η σύμβαση AFS άρχισε να ισχύει στις 17 Σεπτεμβρίου 2008.
(11)    Οδηγία 2008/106/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών (ΕΕ L 323 της 3.12.2008, σ. 33).
(12)    Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 530/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2012, για την εσπευσμένη σταδιακή καθιέρωση απαιτήσεων διπλού κύτους ή ισοδύναμου σχεδιασμού για τα πετρελαιοφόρα μονού κύτους (ΕΕ L 172 της 30.6.2012, σ. 3).
(13)    Οδηγία 2009/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία (ΕΕ L 163 της 25.6.2009, σ. 1).