Βρυξέλλες, 24.2.2021

COM(2021) 85 final

2021/0045(COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης (αναδιατύπωση)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

{SEC(2021) 90 final} - {SWD(2021) 27 final} - {SWD(2021) 28 final} - {SWD(2021) 29 final}


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Εισαγωγή

1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012 λήγει στις 30 Ιουνίου 2022 και, ως εκ τούτου, στόχος της παρούσας πρότασης είναι η παράταση της ισχύος του, με παράλληλη προσαρμογή των μέγιστων τελών χονδρικής ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της παροχής υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής σε εγχώριες τιμές, με τη θέσπιση νέων μέτρων για την αύξηση της διαφάνειας και τη διασφάλιση πραγματικής εμπειρίας περιαγωγής με χρέωση εσωτερικού ως προς την ποιότητα της υπηρεσίας και την πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατά την περιαγωγή.

2 Δεδομένου ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012 έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές, σκοπός της παρούσας πρότασης είναι η αναδιατύπωση του κανονισμού προκειμένου να βελτιωθεί η σαφήνεια και να αντικατασταθούν οι πολλαπλές τροποποιητικές πράξεις που περιέχει.

Ιστορικό

Η ρυθμιστική παρέμβαση της ΕΕ στις αγορές περιαγωγής χονδρικής και λιανικής ήταν απαραίτητη τα τελευταία 14 έτη προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών περιαγωγής εντός της Ένωσης.

3 4 Η ΕΕ ενέκρινε για πρώτη φορά διατάξεις για την υιοθέτηση κοινής προσέγγισης όσον αφορά τη ρύθμιση της περιαγωγής σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών στην ΕΕ, όταν εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 717/2007. Το 2009, μετά από μια πρώτη αναθεώρηση των διατάξεων αυτών, η διάρκεια της ισχύος τους παρατάθηκε και το πεδίο εφαρμογής διευρύνθηκε. Μετά από περαιτέρω αναθεώρηση των κανόνων, εκδόθηκε ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012. Ο εν λόγω κανονισμός τροποποίησε τους προηγούμενους κανόνες, μειώνοντας τις τιμές περιαγωγής για κλήσεις και μηνύματα SMS και θεσπίζοντας ανώτατα όρια τιμών για την περιαγωγή δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ.

5 Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120 τροποποίησε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 531/2012 και επέβαλε την κατάργηση των πρόσθετων τελών περιαγωγής λιανικής στην ΕΕ από τις 15 Ιουνίου 2017, με την επιφύλαξη της εύλογης χρήσης των υπηρεσιών περιαγωγής και της δυνατότητας εφαρμογής μηχανισμού παρέκκλισης για λόγους βιωσιμότητας. Οι εν λόγω κανόνες για τις υπηρεσίες περιαγωγής λιανικής στην Ένωση αναφέρονται στην παρούσα αιτιολογική έκθεση ως κανόνες RLAH («roam-like-at-home» - περιαγωγή με χρέωση εσωτερικού).

Παρότι αναγκαία, η ρύθμιση σε επίπεδο λιανικής δεν αρκεί από μόνη της για την εφαρμογή των κανόνων RLAH. Προκειμένου η κατάργηση των πρόσθετων τελών περιαγωγής λιανικής να είναι βιώσιμη σε ολόκληρη την Ένωση και για να αποφευχθεί στρέβλωση του ανταγωνισμού στις εγχώριες αγορές, οι εθνικές αγορές περιαγωγής χονδρικής χρειάζονται κίνητρα για να λειτουργούν με ανταγωνιστικό τρόπο και για να παρέχουν τιμές περιαγωγής χονδρικής οι οποίες επιτρέπουν στους φορείς εκμετάλλευσης να προσφέρουν βιώσιμες υπηρεσίες περιαγωγής λιανικής χωρίς πρόσθετα τέλη.

6 7 Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή προέβη σε επανεξέταση της αγοράς περιαγωγής χονδρικής προκειμένου να αξιολογήσει την ανάγκη λήψης μέτρων για την κατάργηση των πρόσθετων τελών περιαγωγής λιανικής. Ενέκρινε την έκθεσή της σχετικά με την επανεξέταση της αγοράς περιαγωγής χονδρικής στις 15 Ιουνίου 2016. Μετά την επανεξέταση, η Επιτροπή εξέδωσε στις 17 Μαΐου 2017 τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/920 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 όσον αφορά τους κανόνες για τις αγορές περιαγωγής χονδρικής, με σκοπό να καταργηθούν τα πρόσθετα τέλη περιαγωγής λιανικής έως τις 15 Ιουνίου 2017, χωρίς να στρεβλώνονται οι εγχώριες αγορές επίσκεψης και οι αγορές προέλευσης.

8 Στις 29 Νοεμβρίου 2019, η Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη πλήρη επισκόπηση της αγοράς περιαγωγής («έκθεση επισκόπησης της Επιτροπής»), από την οποία προκύπτει ότι οι ταξιδιώτες σε ολόκληρη την ΕΕ επωφελήθηκαν σημαντικά από την κατάργηση των τελών περιαγωγής τον Ιούνιο του 2017. Η χρήση υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών (δεδομένα, φωνητικές κλήσεις, SMS) κατά τη διάρκεια ταξιδιών στην ΕΕ έχει αυξηθεί ραγδαία και μαζικά, επιβεβαιώνοντας τον θετικό αντίκτυπο των κανόνων περιαγωγής.

Σε επίπεδο χονδρικής, η ραγδαία μείωση των ανώτατων ορίων τιμών συνέβαλε στην περαιτέρω μείωση των τιμών περιαγωγής χονδρικής, συχνά πολύ κάτω από το επίπεδο των ρυθμιζόμενων ανώτατων ορίων, γεγονός που με τη σειρά του καθιστά την κατάργηση των τελών περιαγωγής βιώσιμη για όλους σχεδόν τους παρόχους περιαγωγής.

Μολονότι η έκθεση επισκόπησης της Επιτροπής αφενός επιβεβαιώνει ότι οι κανόνες περιαγωγής με χρέωση εσωτερικού («roam-like-at-home») σημείωσαν επιτυχία και ότι, συνολικά, η αγορά περιαγωγής λειτουργεί ικανοποιητικά βάσει των κανόνων αυτών, αφετέρου, συμπεραίνει ότι, παρά τις ενδείξεις κάποιας δυναμικής ανταγωνισμού τόσο στη λιανική όσο και στη χονδρική αγορά περιαγωγής, οι υποκείμενες βασικές συνθήκες ανταγωνισμού δεν έχουν μεταβληθεί και δεν είναι πιθανό να μεταβληθούν στο άμεσο μέλλον. Ως εκ τούτου, η ισχύουσα ρύθμιση της αγοράς περιαγωγής λιανικής και χονδρικής εξακολουθεί να είναι αναγκαία και δεν μπορεί να καταργηθεί.

Αιτιολόγηση και στόχος της πρότασης, των κύριων τροποποιήσεων και των διατάξεων που παραμένουν αμετάβλητες.

Στόχος της παρούσας πρότασης είναι η παράταση της ισχύος των κανόνων που διέπουν την πανευρωπαϊκή αγορά περιαγωγής πέραν του 2022, με παράλληλη τροποποίηση των μέγιστων τελών χονδρικής, θέσπιση νέων μέτρων για να εξασφαλιστεί πραγματική εμπειρία RLAH κατά την περιαγωγή, και κατάργηση άλλων μέτρων που δεν φαίνονται πλέον απαραίτητα.

9 Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις των κανόνων περιγράφονται λεπτομερώς κατωτέρω.

Ουσιαστικά, στόχος των κύριων προτεινόμενων τροποποιήσεων είναι να διασφαλιστεί ότι οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να παρέχουν RLAH και να ανακτούν το κόστος με βιώσιμο τρόπο σε επίπεδο χονδρικής. Η πρόταση αφορά τον καθορισμό μέγιστων τελών περιαγωγής χονδρικής σε επίπεδο ΕΕ για τις πραγματοποιούμενες κλήσεις, τα μηνύματα SMS και τα δεδομένα σε χαμηλότερα επίπεδα από εκείνα που ισχύουν έως τις 30 Ιουνίου 2022. Για να συμβιβαστούν οι ανωτέρω δύο στόχοι, δηλαδή η διασφάλιση της βιωσιμότητας και η ανάκτηση του κόστους, η πρόταση καθορίζει μια πορεία σταδιακής μείωσης σε δύο βήματα για τα μέγιστα τέλη χονδρικής που ισχύουν για δεδομένα, φωνητικές επικοινωνίες και μηνύματα SMS. Σύμφωνα με την πολιτική επιλογή που έγινε στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 531/2012, τα νέα μέγιστα τέλη χονδρικής θα πρέπει να λειτουργούν ως επίπεδο διασφάλισης και να εγγυόνται ότι οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να ανακτήσουν το κόστος τους. Θα πρέπει επίσης να επιτρέπουν την ευρεία και βιώσιμη παροχή RLAH, αφήνοντας περιθώριο για εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης. Αντιθέτως, οι διατάξεις σχετικά με την πολιτική εύλογης χρήσης και τη βιωσιμότητα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες (άρθρα 6β και 6γ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012), όπως και η σχετική εκτελεστική πράξη (εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/2286 της Επιτροπής), η οποία θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται, δεδομένου ότι οι κανόνες διασφάλισης σε επίπεδο λιανικής εξακολουθούν να λειτουργούν ικανοποιητικά. Ωστόσο, η μείωση των μέγιστων εφαρμοστέων τελών χονδρικής θα βελτίωνε επίσης την κατάσταση για τους τελικούς χρήστες, δεδομένου ότι επηρεάζει τις τιμολογιακές συνιστώσες που υπολογίζονται ανάλογα με το επίπεδό τους, ιδίως το ανώτατο όριο πρόσθετων τελών στο πλαίσιο του μηχανισμού πολιτικής εύλογης χρήσης, των παρεκκλίσεων βιωσιμότητας και το επιτρεπόμενο όριο δεδομένων της πολιτικής εύλογης χρήσης για δέσμες ανοικτών δεδομένων και προπληρωμένα όρια.

Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης νέα μέτρα για τη διαφάνεια, την ποιότητα των υπηρεσιών και την πρόσβαση σε επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης.

Ειδικότερα, περιλαμβάνει τροπολογίες που αποσκοπούν στη διασφάλιση πραγματικής RLAH για τους τελικούς χρήστες και στη διευκόλυνση της καινοτομίας και της πρόσβασης σε δίκτυα, θεσπίζοντας παράλληλα ένα βιώσιμο κανονιστικό πλαίσιο για τους καταναλωτές και τους φορείς εκμετάλλευσης. Συγκεκριμένα, η πρόταση έχει τους ακόλουθους στόχους:

i)Αύξηση της διαφάνειας σε επίπεδο λιανικής όσον αφορά α) την ποιότητα των υπηρεσιών (εισάγεται η υποχρέωση των φορέων εκμετάλλευσης να διευκρινίζουν στα συμβόλαιά τους με τους πελάτες την ποιότητα των υπηρεσιών που ευλόγως μπορούν να αναμένουν κατά την περιαγωγή στην ΕΕ)· β) ανακοινώσεις σχετικά με υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (εισάγεται η υποχρέωση των φορέων εκμετάλλευσης να παρέχουν, στα συμβόλαιά τους με τους πελάτες, πληροφορίες σχετικά με το είδος των υπηρεσιών που ενδέχεται να υπόκεινται σε υψηλότερες χρεώσεις και παρόμοιες πληροφορίες στο «SMS υποδοχής»)· γ) πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (με την επιβολή στους φορείς εκμετάλλευσης της υποχρέωσης να περιλαμβάνουν στο «SMS υποδοχής» πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες δυνατότητες πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατά την περιαγωγή).

ii)Προσφορά στους πελάτες περιαγωγής πραγματικής εμπειρίας RLAH όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών (υποχρεώνοντας τους παρόχους περιαγωγής να διασφαλίζουν, όταν είναι τεχνικά εφικτό, ότι οι υπηρεσίες περιαγωγής παρέχονται υπό τους ίδιους όρους που θα ίσχυαν εάν καταναλώνονταν στην εγχώρια αγορά και τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων κινητών επικοινωνιών να παρέχουν πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες και γενιές δικτύων).

iii)Αύξηση του επιπέδου διαφάνειας σε επίπεδο χονδρικής όσον αφορά τα πεδία αριθμοδότησης υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με τη δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων της ΕΕ για τα πεδία αριθμοδότησης υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Στόχος της βάσης δεδομένων είναι η παροχή ενός εργαλείου διαφάνειας που θα επιτρέπει στις ΕΡΑ και στους φορείς εκμετάλλευσης να έχουν άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα πεδία αριθμοδότησης που μπορούν να επιφέρουν υψηλότερο κόστος στα κράτη μέλη.

iv)Εξασφάλιση δωρεάν πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στους πελάτες περιαγωγής με τη λήψη ειδικών μέτρων σε επίπεδο χονδρικής, όπως α) υποχρέωση των φορέων εκμετάλλευσης να παρέχουν στη συμφωνία χονδρικής όλες τις κανονιστικές και τεχνικές πληροφορίες που απαιτούνται για την εφαρμογή δωρεάν πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και δωρεάν εντοπισμού του καλούντος· β) υποχρέωση μη επιβολής στον πάροχο περιαγωγής κανενός τέλους σχετικού με τις επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης και την μετάδοση πληροφοριών εντοπισμού του καλούντος.

10 Τέλος, η πρόταση αίρει τις κανονιστικές υποχρεώσεις όταν αυτές δεν είναι πλέον απαραίτητες και περιλαμβάνει διάφορες τροπολογίες που αποσκοπούν στην απλούστευση και τη μείωση του κανονιστικού φόρτου.

Συνέπεια με τις ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής

Η κατάργηση των πρόσθετων τελών περιαγωγής λιανικής αποτέλεσε ουσιαστικό βήμα προς τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς σε επίπεδο ΕΕ και στην ορθή λειτουργία της.

Ειδικότερα, η ρύθμιση της αγοράς περιαγωγής για την εδραίωση της RLAH στην Ένωση έχει συμβάλει στην επίτευξη του στόχου πολιτικής, δηλαδή της διασφάλισης ότι η εύρυθμη λειτουργία των αγορών παρέχει στους Ευρωπαίους καταναλωτές πρόσβαση σε ασύρματες ευρυζωνικές υποδομές υψηλής απόδοσης σε προσιτές τιμές σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι συννομοθέτες αναγνώρισαν τη σημασία αυτού του στόχου για τη συνολική ψηφιακή ενιαία αγορά όταν εγκρίθηκαν οι κανόνες RLAH το 2015.

Με βάση τα ανωτέρω, κατά τη λήξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012, στις 30 Ιουνίου 2022, είναι αναγκαίο να μην υπονομευθούν όσα έχουν επιτευχθεί. Ως εκ τούτου, η πρόταση για την αναθεώρηση των υφιστάμενων κανόνων για την περιαγωγή συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2020 υπό την πρωταρχική φιλοδοξία «Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή» και τον ειδικό στόχο «Ψηφιακή τεχνολογία για τους καταναλωτές».

11 Η πρόταση συμπληρώνει την οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΕΚΗΕ), η οποία έπρεπε να μεταφερθεί από τα κράτη μέλη στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 21 Δεκεμβρίου 2020. Ειδικότερα, παράλληλα με την προώθηση της βιώσιμης παροχής RLAH, την ανάκτηση του κόστους και τη διατήρηση των κινήτρων για επενδύσεις σε δίκτυα επίσκεψης, η πρόταση συμπληρώνει τα μέτρα του ΕΚΗΕ που καθιστούν δυνατή την υψηλή συνδεσιμότητα και το 5G προς όφελος όλων των Ευρωπαίων, προωθώντας παράλληλα τον ανταγωνισμό στον τομέα των υποδομών και επιτρέποντας στους φορείς εκμετάλλευσης να εξασφαλίσουν απόδοση των επενδύσεων. Με την προώθηση μιας πραγματικής εμπειρίας RLAH για τους τελικούς χρήστες, η πρόταση συμπληρώνει τις διατάξεις του ΕΚΗΕ που παρέχουν αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ενισχύοντας τις δυνατότητες επιλογής που διαθέτουν, με την αύξηση του επιπέδου διαφάνειας των πληροφοριών και την επιβολή ειδικών κανόνων σχετικά με τη μέγιστη διάρκεια της σύμβασης και τη φορητότητα αριθμού. Στόχος του ΕΚΗΕ είναι επίσης να παρέχει στους τελικούς χρήστες δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μέσω επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης και να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών για τον εντοπισμό του καλούντος.

Η Επιτροπή έχει θέσει ως έναν από τους κύριους στόχους της την ανταπόκριση στις αυξημένες ανάγκες συνδεσιμότητας του κοινού και των επιχειρήσεων 12 και την αξιοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού για την ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής ανθεκτικότητας της ΕΕ και των κρατών μελών, του δυναμικού βιώσιμης ανάπτυξής τους και τη δημιουργίας θέσεων εργασίας. Η συνδεσιμότητα gigabit που τροφοδοτείται με ασφαλείς υποδομές οπτικών ινών και δίκτυα 5G, είναι ζωτικής σημασίας για να αξιοποιηθεί το δυναμικό ψηφιακής ανάπτυξης της Ευρώπης. Οι εν λόγω πολιτικοί στόχοι, που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση για τη «Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης», καθορίζονται επίσης στη στρατηγική της ΕΕ «Προς μια ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabit», στο σχέδιο δράσης 5G για την Ευρώπη, επιβεβαιώνονται με την εμβληματική πολιτική συνδεσιμότητας που περιλαμβάνεται στην ετήσια στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης 2021 13 και συνδέονται με τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 14 . Για τον σκοπό αυτό, η παρούσα πρόταση επιτρέπει την απρόσκοπτη χρήση αυτών των υποδομών σε διασυνοριακό επίπεδο.

Συνέπεια με άλλες πολιτικές της Ένωσης

Στόχος των κανόνων της ΕΕ για την περιαγωγή είναι να συμβάλουν στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών και τη διατήρηση του ανταγωνισμού μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Μολονότι η παρούσα πρόταση εξετάζει τα κανονιστικά ζητήματα που προκύπτουν από τις ειδικές λεπτομέρειες των κανόνων της ΕΕ για την περιαγωγή, συμπληρώνει επίσης άλλες πολιτικές και νομοθετικές πράξεις της ΕΕ σε διάφορους τομείς.

Ειδικότερα, η πρόταση συμβάλλει στη δημιουργία μιας «Ευρώπης έτοιμης για την ψηφιακή εποχή» και στη φιλοδοξία να αξιοποιηθεί στο έπακρο η ψηφιακή μετάβαση ώστε να δοθούν στους πολίτες περισσότερες ευκαιρίες σύνδεσης, επικοινωνίας και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

15 16 Η πρόταση έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι δεν θα επανεισαχθούν φραγμοί στην ενιαία αγορά οι οποίοι είχαν αρθεί με την κατάργηση των πρόσθετων τελών περιαγωγής λιανικής. Η νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη υπογραμμίζει το γεγονός ότι μια ισχυρή και ολοκληρωμένη ενιαία αγορά αποτελεί εφαλτήριο και προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική ενωσιακή βιομηχανία. Το ενωσιακό δίκαιο, έχοντας ως στόχο να ωφεληθούν όλοι από την ενιαία αγορά, θεσπίζει κοινούς κανόνες για την άρση των φραγμών, τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των αγαθών και των υπηρεσιών σε ολόκληρη την ΕΕ, και την προστασία παράλληλα των καταναλωτών.

17 18 Για παράδειγμα, η πρόταση συμπληρώνει τη διασυνοριακή φορητότητα του επιγραμμικού περιεχομένου. Χάρη σε αυτές τις δύο πρωτοβουλίες, οι Ευρωπαίοι μπορούν πλέον να ταξιδεύουν στην ΕΕ χωρίς να ανησυχούν για τα τέλη περιαγωγής κινητών επικοινωνιών ή να χάνουν την πρόσβαση σε μουσική, παιχνίδια, ταινίες, ψυχαγωγικά προγράμματα ή αθλητικές εκδηλώσεις για τις οποίες έχουν ήδη πληρώσει. Η πρόταση διευκολύνει επίσης την πρόσβαση στον ευρωπαϊκό ψηφιακό πολιτισμό, τα εργαλεία μάθησης, τις πλατφόρμες εργασίας και τις εφαρμογές υγείας.

2.ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Νομική βάση

Η νομική βάση της παρούσας πρότασης είναι το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ. Αυτή είναι η νομική βάση για τα μέτρα που εγκρίνονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και αποσκοπούν στην εγκαθίδρυση ή στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 της ΣΛΕΕ.

Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 114 (πρώην άρθρο 95 ΣΕΚ) πρέπει να αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών για την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 19 . Ο νομοθέτης της Ένωσης μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη νομική βάση, ιδίως όταν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των εθνικών κανόνων, που παρεμποδίζουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες, και ως εκ τούτου επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 20 ή προκαλούν σημαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού 21 .

Επικουρικότητα

Όσον αφορά τους κανόνες για την περιαγωγή στην ΕΕ, στο πλαίσιο του τομέα πολιτικής για την εσωτερική αγορά και σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, η ΕΕ έχει συντρέχουσα αρμοδιότητα με τα κράτη μέλη.

Στον τομέα αυτό, μόνο η δράση της ΕΕ είναι αποτελεσματική, καθώς τα προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, η δράση της ΕΕ είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της ενιαίας αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

22 Όπως παρατήρησε ο γενικός εισαγγελέας στην απόφαση-ορόσημο C-58/08 Vodafone, oι διαφορές των τελών μεταξύ κλήσεων που πραγματοποιούνται στο κράτος μέλος του χρήστη και κλήσεων που πραγματοποιούνται με περιαγωγή μπορούν εύλογα να θεωρηθούν ότι αποθαρρύνουν τη χρήση διασυνοριακών υπηρεσιών, όπως η περιαγωγή. Αυτή η αποθάρρυνση των διασυνοριακών δραστηριοτήτων μπορεί να παρεμποδίσει την εγκαθίδρυση μιας εσωτερικής αγοράς στην οποία διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων. Πράγματι, δεν υπάρχει σαφέστερη διασυνοριακή δραστηριότητα στον τομέα των κινητών επικοινωνιών απʼ ό,τι η ίδια η περιαγωγή.»

23 Το γεγονός ότι οι υπηρεσίες είναι διασυνοριακές δικαιολογεί την ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ, διότι τα κράτη μέλη αδυνατούν από μόνα τους να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το ζήτημα και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές δεν κατόρθωσαν να αντιμετωπίσουν αυτόνομα τα προβλήματα.

24 Στην ανωτέρω απόφασή του στην προαναφερθείσα υπόθεση C-58/08 Vodafone, το Δικαστήριο έκρινε ότι, στο παρελθόν, «το υψηλό επίπεδο των τελών λιανικής είχε θεωρηθεί από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, τις δημόσιες αρχές καθώς και τις ενώσεις καταναλωτών σε όλη την Κοινότητα ως παρατεινόμενο πρόβλημα και ότι οι προσπάθειες επίλυσης του προβλήματος αυτού βάσει του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου δεν είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των τελών».

25 Η πρόταση περιλαμβάνει μέτρα τόσο σε επίπεδο χονδρικής όσο και σε επίπεδο λιανικής. Στην ανωτέρω απόφαση, το Δικαστήριο έκρινε ότι η ρύθμιση της αγοράς περιαγωγής χονδρικής συνάδει με τις αρχές της επικουρικότητας (και της αναλογικότητας) δεδομένου ότι «η αλληλεξάρτηση μεταξύ των τελών λιανικής και των τελών χονδρικής για υπηρεσίες περιαγωγής είναι τόσο σημαντική ώστε κάθε μέτρο που έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη μείωση των τελών λιανικής χωρίς να αντιμετωπίζεται το ύψος του κόστους παροχής των υπηρεσιών περιαγωγής εντός της Κοινότητας σε επίπεδο χονδρικής να μπορεί να διακυβεύσει την ομαλή λειτουργία της αγοράς περιαγωγής εντός της Κοινότητας».

26 27 Ομοίως, τα ζητήματα που θίγονται από τα νέα μέτρα που περιλαμβάνονται στην πρόταση συνδέονται άρρηκτα με τον διασυνοριακό χαρακτήρα της περιαγωγής και επηρεάζονται από αυτόν. Ως εκ τούτου, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν επαρκώς από τα κράτη μέλη αυτόνομα και η δράση σε επίπεδο ΕΕ θα ήταν πιο αποτελεσματική από τη δράση σε εθνικό επίπεδο. Πράγματι, τα υποκείμενα προβλήματα τα οποία επιχειρεί να θεραπεύσει η πρόταση μπορούν δυνητικά να οδηγήσουν είτε στην αποθάρρυνση της χρήσης της περιαγωγής, στη δημιουργία φραγμών στη χρήση υπηρεσιών και εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας κατά τη διάρκεια ταξιδιών στην ενιαία αγορά, είτε, γενικά, στη διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της αγοράς περιαγωγής σε ολόκληρη την ΕΕ. Σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομολογία, πρόκειται για στόχο που πρέπει να επιδιωχθεί και ο οποίος επιτυγχάνεται καλύτερα σε επίπεδο ΕΕ.

Αναλογικότητα

Στόχος των κανόνων της ΕΕ για την περιαγωγή είναι να εισαχθεί μια κοινή προσέγγιση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι χρήστες δημόσιων δικτύων κινητών επικοινωνιών, όταν ταξιδεύουν εντός της ΕΕ, δεν καταβάλλουν υπερβολικές τιμές για υπηρεσίες περιαγωγής σε επίπεδο ΕΕ σε σύγκριση με ανταγωνιστικές εθνικές τιμές, όταν πραγματοποιούν και λαμβάνουν κλήσεις, όταν αποστέλλουν και λαμβάνουν μηνύματα SMS και όταν χρησιμοποιούν υπηρεσίες επικοινωνίας δεδομένων πακετομεταγωγής. Αυτό συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, με παράλληλη επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, προώθηση του ανταγωνισμού και της διαφάνειας στην αγορά και δημιουργία αφενός κινήτρων για καινοτομία και αφετέρου επιλογών για τους καταναλωτές. Επιπλέον, η παρούσα πρόταση εισάγει πρόσθετα μέτρα που αποσκοπούν στην άρση των στοιχείων που εξακολουθούν να υπάρχουν και εμποδίζουν μια πραγματική εμπειρία «περιαγωγής με χρέωση εσωτερικού».

Δεδομένου ότι αυτοί οι στόχοι δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη με ασφαλή, εναρμονισμένο τρόπο και εγκαίρως, και επειδή μπορούν συνεπώς, λόγω του εύρους της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο ΕΕ, η ΕΕ μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας που επίσης διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Ειδικότερα, ο κανονισμός πληροί το κριτήριο της αναλογικότητας, μεταξύ άλλων επειδή προβλέπεται να ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι έχει ημερομηνία λήξης (30 Ιουνίου 2032, δηλαδή συνολική διάρκεια 10 ετών).

Η 10ετής διάρκεια των προτεινόμενων νέων κανόνων επιλέχθηκε λαμβάνοντας υπόψη ότι μια δεκαετία είναι η συνήθης διάρκεια για την ευρεία ανάπτυξη οποιασδήποτε νέας γενιάς κινητών επικοινωνιών και την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Όσον αφορά το μέλλον, η Επιτροπή δεν αναμένει ότι ο ανταγωνισμός θα αλλάξει σημαντικά στην αγορά κατά τα επόμενα 10 έτη 28 . Στόχος της δεκαετούς διάρκειας είναι επίσης η παροχή ασφάλειας στην αγορά και η ελαχιστοποίηση του κανονιστικού φόρτου.

Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης μια ευέλικτη προσέγγιση για την αναθεώρηση των μέγιστων τελών χονδρικής, η οποία, εάν χρειαστεί, θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι μία από τις βασικές πτυχές της λειτουργίας της αγοράς περιαγωγής μπορεί να αναθεωρηθεί βάσει αξιόπιστων και επικαιροποιημένων δεδομένων. Στην υπόθεση C-58/08, Vodafone, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνώρισε ότι, λαμβανομένης υπόψη της σημασίας του σκοπού της προστασίας των καταναλωτών στο πλαίσιο του άρθρου 95 παράγραφος 3 ΕΚ (νυν άρθρο 114 ΣΛΕΕ), παρέμβαση περιορισμένης χρονικής διάρκειας σε αγορά υποκείμενη στον ανταγωνισμό, η οποία καθιστά δυνατή, στο άμεσο μέλλον, την προστασία των καταναλωτών από υπερβολικές τιμές, όπως η επίμαχη, ακόμη και αν θα μπορούσε να έχει αρνητικές οικονομικές συνέπειες για ορισμένους επιχειρηματίες, είναι ανάλογη προς τον επιδιωκόμενο σκοπό. Οι ρυθμιστικές υποχρεώσεις σχετικά με τα τέλη χονδρικής και λιανικής για τις υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, SMS και δεδομένων θα πρέπει να διατηρηθούν για να είναι διασφαλισμένοι οι καταναλωτές, ενόσω δεν αναπτύσσεται πλήρως ο ανταγωνισμός σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής.

29 Στην εκτίμηση επιπτώσεων που συνοδεύει την παρούσα πρόταση η αναλογικότητα εξετάζεται λεπτομερώς στο τμήμα 7.3 — Συνοχή και αναλογικότητα.

Επιλογή της νομικής πράξης

Όπως προαναφέρθηκε, ο προτεινόμενος νέος κανονισμός αποτελεί αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 που αντικαθιστά τις πολλαπλές πράξεις που περιέχει και επιφέρει περαιτέρω τροποποιήσεις. Επομένως, έχει την ίδια νομοθετική μορφή. Η επανεξέταση αποτελεί ευκαιρία για την απλούστευση της υφιστάμενης διάρθρωσης και του περιεχομένου του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 με σκοπό τη βελτίωση της συνοχής και της συνέπειας με τον στόχο της καταλληλότητας του κανονιστικού πλαισίου.

3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Εκ των υστέρων αξιολογήσεις / έλεγχοι καταλληλότητας της ισχύουσας νομοθεσίας

30 Τα ζητήματα που αντιμετωπίζονται με την παρούσα πρόταση προσδιορίστηκαν στην έκθεση επισκόπησης της Επιτροπής του 2019. Η πρόταση βασίζεται σε ευρύ φάσμα δεδομένων αξιολόγησης του τρόπου με τον οποίο έχει λειτουργήσει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012 και του τρόπου λειτουργίας της αγοράς περιαγωγής μετά την έναρξη ισχύος των κανόνων RLAH.

31 32 Επιπλέον, τα αναδρομικά ερωτήματα της δημόσιας διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε το 2020 και τα πορίσματα των διαδικτυακών ερευνών που πραγματοποίηση η Επιτροπής από κοινού με τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) (το 2018, το 2019 και το 2020) ολοκληρώνουν και συμπληρώνουν τα συμπεράσματα της έκθεσης επισκόπησης της Επιτροπής.

Η έκθεση επισκόπησης της Επιτροπής επιβεβαιώνει ότι, συνολικά, η αγορά περιαγωγής λειτουργεί ικανοποιητικά βάσει των κανόνων «RLAH» και ότι οι κανόνες έχουν λειτουργήσει με επιτυχία. Η έκθεση καταλήγει ότι, παρά τις ενδείξεις κάποιας δυναμικής του ανταγωνισμού τόσο στη λιανική όσο και στη χονδρική αγορά περιαγωγής, οι υποκείμενες συνθήκες ανταγωνισμού δεν έχουν μεταβληθεί και δεν είναι πιθανό να μεταβληθούν στο ορατό μέλλον, σε βαθμό που θα μπορούσε να δικαιολογήσει την άρση της ρύθμισης της αγοράς περιαγωγής λιανικής ή χονδρικής.

Επιπλέον, τα πορίσματα της έκθεσης επισκόπησης της Επιτροπής και άλλα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της επανεξέτασης εντόπισαν στις υπηρεσίες περιαγωγής ανεπίλυτα ζητήματα, όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών, τις επικοινωνίες σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και την πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Η παρούσα πρόταση αντιμετωπίζει όλα αυτά τα ζητήματα στα νέα μέτρα που προτείνει.

Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Η παρούσα πρόταση και η συνοδευτική εκτίμηση επιπτώσεων στηρίχθηκαν σε ευρεία διαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη. Ειδικότερα, συγκεντρώθηκαν απόψεις από το κοινό και από ενώσεις καταναλωτών, εθνικές ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ), τον BEREC, φορείς εκμετάλλευσης δικτύων κινητών επικοινωνιών (MNO), φορείς εκμετάλλευσης εικονικών δικτύων κινητών επικοινωνιών (MVNO), επιχειρηματικούς φορείς (συμπεριλαμβανομένων ΜΜΕ), κυβερνητικές αρχές, ενώσεις του κλάδου και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η Επιτροπή διεξήγαγε δημόσια διαβούλευση διάρκειας 12 εβδομάδων, από τις 19 Ιουνίου έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2020. Σκοπός της διαβούλευσης ήταν να συλλεχθούν απόψεις 1) σχετικά με τις υπηρεσίες περιαγωγής λιανικής, ιδίως σχετικά με τον αντίκτυπο της ενδεχόμενης εισαγωγής διευκρινίσεων και μέτρων σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών, τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και τις επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης σε σενάριο περιαγωγής· 2) σχετικά με την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής χονδρικής· 3) σχετικά με τον διοικητικό φόρτο που συνδέεται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 531/2012 και τον αντίκτυπο των πιθανών μέτρων απλούστευσης. Ελήφθησαν συνολικά 175 απαντήσεις στα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο.

Διοργανώθηκαν και άλλες δραστηριότητες διαβούλευσης κατά μήκος των ακόλουθων ροών, οι οποίες περιγράφονται υπό τον τίτλο «Συλλογή και χρήση εμπειρογνωσίας»:

1.Δημοσίευση της αρχικής εκτίμησης επιπτώσεων για τη συλλογή παρατηρήσεων επί τέσσερις εβδομάδες 33 .

2.Κοινές επιγραμμικές έρευνες Επιτροπής/BEREC. Παρατηρήσεις από την αγορά συγκεντρώθηκαν μέσω ετήσιων διαδικτυακών ερευνών των MNO, των MVNO και των ΕΡΑ. Τον Ιούνιο του 2018 και τον Μάρτιο του 2019, οι έρευνες συγκέντρωσαν πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής εύλογης χρήσης, τις παρεκκλίσεις βιωσιμότητας και άλλες πτυχές που συνδέονται με την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για την περιαγωγή. Τον Μάρτιο του 2020, η έρευνα κάλυψε και άλλες πτυχές, όπως η ποιότητα των υπηρεσιών, οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, οι επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι επικοινωνίες μηχανής προς μηχανή, το κόστος υλοποίησης και ο διοικητικός φόρτος.

3.Ζητήθηκε η γνώμη του BEREC, ο οποίος παρείχε εκτενείς παρατηρήσεις, μεταξύ άλλων όσον αφορά πτυχές που αφορούν το μέλλον. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η επίσημη γνώμη του BEREC σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς περιαγωγής 34 , την ανάλυση του συμπληρωματικού κόστους 35 και η πρόσθετη συμβολή στην εκτίμηση επιπτώσεων κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής 36 . Επιπλέον, η Επιτροπή έλαβε υπόψη τις διαβουλεύσεις του BEREC και τις εκθέσεις παρακολούθησης της αγοράς: τις εξαμηνιαίες εκθέσεις του BEREC για τη συγκριτική αξιολόγηση της διεθνούς περιαγωγής 37 , με βάση ειδική συλλογή δεδομένων και την ετήσια έκθεση του BEREC σχετικά με τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των τιμολογίων περιαγωγής 38 .

4.Στοχευμένες συνεντεύξεις σχετικά με τις εξελίξεις στην αγορά περιαγωγής στο πλαίσιο της μελέτης της Επιτροπής με τίτλο «Τεχνολογικές εξελίξεις και περιαγωγή» 39 . Ο ανάδοχος πραγματοποίησε αρκετές συνεντεύξεις με φορείς εκμετάλλευσης που εμπλέκονται στην παγκόσμια αξιακή αλυσίδα της συνδεσιμότητας και διεξήγαγε στοχευμένη διαδικτυακή έρευνα σχετικά με τον δυνητικό αντίκτυπο των τεχνολογικών αλλαγών στην αγορά περιαγωγής.

5.Έρευνα του Έκτακτου Ευρωβαρόμετρου 40 , η οποία διεξήχθη ένα έτος μετά την κατάργηση των τελών περιαγωγής. Περιλάμβανε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση της περιαγωγής στα ταξίδια στην ΕΕ, σχετικά με το επίπεδο ευαισθητοποίησης των πελατών όσον αφορά την κατάργηση των τελών περιαγωγής, τα αντιληπτά οφέλη, το εκτιμώμενο κόστος της περιαγωγής μεταξύ μη ταξιδιωτών και τη χρήση κινητών υπηρεσιών σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Οι πληροφορίες και οι απόψεις που συγκεντρώθηκαν ελήφθησαν υπόψη κατά τη σύνταξη της εκτίμησης επιπτώσεων που συνοδεύει την παρούσα πρόταση. Τα δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012, την αξιολόγηση των ανεπίλυτων προβλημάτων σε ένα σενάριο περιαγωγής και την ανάπτυξη των επιλογών πολιτικής που παρουσιάζονται στην εκτίμηση επιπτώσεων.

Η δημόσια διαβούλευση επιβεβαίωσε τα οφέλη που επιδιώκει να προσφέρει ο κανονισμός για την περιαγωγή, καθώς και τη συνεχιζόμενη ανάγκη εφαρμογής κανόνων της ΕΕ για την περιαγωγή που έχουν οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις της ΕΕ. Η μεγάλη πλειονότητα όσων απάντησαν στη δημόσια διαβούλευση, σε όλες τις ομάδες, απάντησε ότι οι κανόνες της ΕΕ για την περιαγωγή έχουν προωθήσει σημαντικά τα συμφέροντα των καταναλωτών και των επιχειρήσεων στην ΕΕ/στον ΕΟΧ.

Συλλογή και χρήση εμπειρογνωσίας

Εκτός από τις ανωτέρω μορφές διαβούλευσης, η Επιτροπή ανέλυσε ανεξάρτητα τα δεδομένα που συνέλεξε ο BEREC και, χρησιμοποιώντας τα εν λόγω δεδομένα, εκπόνησε την ακόλουθη ανάλυση:

1.Στην έκθεση για την επισκόπηση της αγοράς περιαγωγής και στο συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής 41 (στο εξής: έκθεση επισκόπησης της Επιτροπής), συγκεντρώθηκαν και παρουσιάστηκαν στοιχεία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012 έχει επιτύχει τους αναμενόμενους στόχους·

2.Την ενδιάμεση έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων «περιαγωγής με χρέωση εσωτερικού» κατά τους πρώτους 18 μήνες 42 ·

3.Το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με τα πορίσματα της επανεξέτασης των κανόνων για την πολιτική εύλογης χρήσης και την παρέκκλιση βιωσιμότητας 43 .

Η Επιτροπή αξιοποίησε επίσης και άλλους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες στους ακόλουθους άξονες εργασίας:

1.Μοντέλο κόστους για την εκτίμηση του κόστους παροχής υπηρεσιών περιαγωγής χονδρικής στον ΕΟΧ 44 ·

2.Μελέτη της Επιτροπής σχετικά με τις τεχνολογικές εξελίξεις και την περιαγωγή 45 , η οποία διεξήχθη μεταξύ Δεκεμβρίου 2018 και Ιουνίου 2019·

3.Ανάλυση του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ) της Επιτροπής. Το ΚΚΕρ παρείχε εκτενή υποστήριξη για την εκπόνηση της εκτίμησης επιπτώσεων, ιδίως με α) την ανάπτυξη του μοντέλου βιωσιμότητας 46 και την ανάλυση αντιπαραδείγματος για την αξιολόγηση των οφελών για τους καταναλωτές και β) τη μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών περιαγωγής, μέσω επιτόπιων δοκιμών 47 .

Εκτιμήσεις επιπτώσεων

Η εκτίμηση επιπτώσεων που συνοδεύει την παρούσα πρόταση υποβλήθηκε στην επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου, η οποία εξέδωσε θετική γνώμη στις 20 Νοεμβρίου 2020.

Εξετάστηκαν τέσσερις επιλογές:

Επιλογή 1Βασικό σενάριο. Το σενάριο αυτό συνεπάγεται την παράταση πέραν του 2022 των κανόνων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012, χωρίς μεταβολή των διατάξεών του, τόσο σε επίπεδο λιανικής όσο και σε επίπεδο χονδρικής. Ειδικότερα, το επίπεδο των μέγιστων τελών χονδρικής που ίσχυαν την 30ή Ιουνίου 2022 θα εξακολουθεί να ισχύει και θα συνεχιζόταν η εφαρμογή των δύο μηχανισμών διασφάλισης (εύλογη χρήση και βιωσιμότητα). Δεν θα ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των ανεπίλυτων προβλημάτων όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών, τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας ή την πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατά την περιαγωγή.

Επιλογή 2Συνέχεια με αυξημένη διαφάνεια. Το σενάριο αυτό συνεπάγεται την επέκταση και πέραν του 2022 των κανόνων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 με διευκρινίσεις και τη λήψη πρόσθετων μέτρων για την αύξηση της διαφάνειας και την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Τα μέγιστα τέλη χονδρικής που ίσχυαν την 30ή Ιουνίου 2022 θα εξακολουθήσουν να ισχύουν. Για να εξασφαλιστεί μια πραγματική εμπειρία «περιαγωγής με χρέωση εσωτερικού», θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αύξηση της διαφάνειας όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών, τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και την πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Θα ληφθούν επίσης μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την υποχρέωση παροχής τεχνολογικά ουδέτερης πρόσβασης (από άποψη τεχνολογίας και γενεάς δικτύου) σε υπηρεσίες περιαγωγής χονδρικής και για την επίτευξη ενός ελάχιστου επιπέδου απλούστευσης και μείωσης του διοικητικού φόρτου. 

Επιλογή 3 – Βιώσιμη και γνήσια RLAH. Δεδομένου ότι αυτή ήταν η προτιμώμενη επιλογή, τα μέτρα που προτείνονται στο πλαίσιο αυτής της επιλογής περιγράφονται λεπτομερώς ανωτέρω 48 .

Επιλογή 4 – Διεύρυνση των υποχρεώσεων χονδρικής και λιανικής για ενισχυμένη εμπειρία RLAH. Επιπλέον των μέτρων που λαμβάνονται στο πλαίσιο της επιλογής 3, η επιλογή αυτή αυξάνει τη βιωσιμότητα της RLAH και την ανάκτηση κόστους σε επίπεδο χονδρικής. Εισάγει νέες υποχρεώσεις σχετικές με την ποιότητα των υπηρεσιών τόσο για τους φορείς εκμετάλλευσης επίσκεψης, για να εξασφαλίζεται πραγματική εμπειρία RLAH, όσο και για τον φορέα εκμετάλλευσης της χώρας προέλευσης σε επίπεδο χονδρικής να ζητεί την ίδια ποιότητα υπηρεσίας με εκείνη που προσφέρεται στη χώρα προέλευσης, για όλες τις συμφωνίες χονδρικής, δηλαδή τη μη ύπαρξη προτιμώμενου δικτύου. Περιλαμβάνει λειτουργία προαιρετικής συμμετοχής ώστε οι πελάτες να λαμβάνουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες δυνατότητες πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Προβλέπει επίσης τη δημιουργία μιας ενιαίας βάσης δεδομένων σε επίπεδο Ένωσης για τα πεδία αριθμοδότησης των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, συμπεριλαμβανομένων τιμολογιακών πληροφοριών, ώστε να παρέχεται στους τελικούς χρήστες πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα πεδία αριθμοδότησης των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και τις ισχύουσες χρεώσεις.

Η επιλογή να επιτραπεί η λήξη των ισχυόντων κανόνων περιαγωγής απορρίφθηκε σε πρώιμο στάδιο.

Με βάση την ανάλυση που διενεργήθηκε στην εκτίμηση επιπτώσεων, η επιλογή 3 είναι η πλέον κατάλληλη για τη σημαντική βελτίωση της βιωσιμότητας και θα μειώσει τον αριθμό των φορέων εκμετάλλευσης που έχουν αρνητικό περιθώριο περιαγωγής που υπερβαίνει το 3 % του εγχώριου περιθωρίου τους 49 . Αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο όσον αφορά τα οφέλη για τους καταναλωτές, δεδομένου ότι μειώνει την ανάγκη των φορέων εκμετάλλευσης να ζητούν παρέκκλιση για την επιβολή πρόσθετων τελών στο πλαίσιο του μηχανισμού βιωσιμότητας, επιτρέποντας έτσι σε περισσότερους τελικούς χρήστες να επωφελούνται πλήρως από την RLAH. Στόχος είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε οι φορείς εκμετάλλευσης να παρέχουν την ίδια ποιότητα υπηρεσιών κατά την περιαγωγή όπως και στην εγχώρια αγορά και να δοθεί η δυνατότητα στους καταναλωτές να επωφεληθούν πλήρως από τις μελλοντικές τεχνολογικές αλλαγές και την καινοτομία που καθίσταται δυνατή από το 5G. Αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της έλλειψης σαφήνειας σε επίπεδο χονδρικής όσον αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατά την περιαγωγή και στην παροχή χρήσιμων εργαλείων για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δεν έχουν επιλυθεί όσον αφορά τη χρήση υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας κατά την περιαγωγή. Η επιλογή αυτή αποσκοπεί στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών i) σχετικά με το ενδεχόμενο υψηλών χρεώσεων κατά τη χρήση υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και ii) σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατά την περιαγωγή. Ως εκ τούτου, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην παροχή πραγματικής εμπειρίας RLAH στους πελάτες και να έχει συνολικά θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Τα προτεινόμενα μέτρα περιορίζονται στις πτυχές που έχει αποδειχθεί ότι έχουν αντιμετωπιστεί ανεπαρκώς σε εθνικό επίπεδο και για τις οποίες απαιτείται εναρμονισμένη προσέγγιση.

Αντιθέτως, τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην επιλογή 1 (βασικό σενάριο) και στην επιλογή 2 δεν θεωρήθηκαν αποτελεσματικά για την επίτευξη των στόχων της επανεξέτασης των κανόνων περιαγωγής.

Τέλος, τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην επιλογή 4 θεωρήθηκαν υπερβολικά παρεμβατικά, επαχθή και δυσανάλογα. Τυχόν πρόσθετες ρυθμιστικές διασφαλίσεις στο πλαίσιο της επιλογής 4 δεν θα μπορούσαν να υπερκεράσουν την πολυπλοκότητα της εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων.

 

Καταλληλότητα και απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου (REFIT)

Η πρόταση περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα απλούστευσης των κανόνων και μείωσης του φόρτου:  

i) Αναθεώρηση των μέγιστων τελών χονδρικής με την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης. Η παρούσα πρόταση προβλέπει μια εξορθολογισμένη διαδικασία αναθεώρησης των μέγιστων τελών χονδρικής, καθορίζοντας λεπτομερώς τα κριτήρια για τον καθορισμό των εν λόγω τελών και εξουσιοδοτώντας την Επιτροπή να τα τροποποιεί στη συνέχεια μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης. Στόχος είναι η απλούστευση και η μείωση του κανονιστικού φόρτου για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, σε μικρότερο βαθμό, τον BEREC και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

ii) Κατάργηση της υποχρέωσης χωριστής πώλησης των ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής. Η διάταξη που υποχρεώνει τους φορείς εκμετάλλευσης να πωλούν χωριστά τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής λιανικής θα καταργηθεί, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής εκτελεστικής πράξης 50 . Αυτό το διαρθρωτικό μέτρο προτάθηκε με σκοπό τη βελτίωση του ανταγωνισμού στην αγορά περιαγωγής λιανικής. Ο λόγος για την κατάργηση αυτού του μέτρου είναι ότι οι διατάξεις κατέστησαν αναποτελεσματικές όταν θεσπίστηκαν οι κανόνες «περιαγωγής με χρέωση εσωτερικού» και δεν θα ήταν πλέον αναλογικό να υποχρεώνονται οι εγχώριοι πάροχοι να παρέχουν αυτό το είδος υπηρεσιών. Η κατάργηση αυτών των διατάξεων θα έχει θετικό αντίκτυπο στους φορείς εκμετάλλευσης, μειώνοντας το σχετικό κόστος συντήρησης και το βάρος της διατήρησης (σε μεγάλο βαθμό παρωχημένων) προσφορών για χωριστές πωλήσεις υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων.

iii) Κατάργηση της εκτελεστικής πράξης για τη σταθμισμένη μέση τιμή των μέγιστων τελών τερματισμού κλήσεων κινητής τηλεφωνίας. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 531/2012, τα πρόσθετα τέλη που επιβάλλονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις ρυθμιζόμενες εισερχόμενες κλήσεις περιαγωγής δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα μέγιστα τέλη τερματισμού κλήσεων κινητής τηλεφωνίας σε ολόκληρη την ΕΕ, τα οποία καθορίζονται σε εκτελεστική πράξη που εκδίδει κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει στοιχείων που παρέχει ο BEREC. Με τον καθορισμό ενιαίου μέγιστου τέλους τερματισμού κλήσεων κινητής τηλεφωνίας σε επίπεδο ΕΕ 51 , η εν λόγω εκτελεστική πράξη καθίσταται περιττή και η διαδικασία έκδοσης θα αποτελούσε περιττή κανονιστική επιβάρυνση. Ως εκ τούτου, τυχόν πρόσθετο τέλος που επιβάλλεται σε ρυθμιζόμενες εισερχόμενες κλήσεις περιαγωγής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ενιαίο μέγιστο τέλος τερματισμού κλήσεων κινητής τηλεφωνίας που ισχύει σε επίπεδο ΕΕ. Η αλλαγή αυτή θα μειώσει επίσης τον φόρτο που συνεπάγεται για τον BEREC η παροχή στοιχείων στην Επιτροπή, λαμβανομένων υπόψη των ήδη εκτεταμένων υποχρεώσεών του όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων και τη συλλογή δεδομένων δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012.

iv) Ευθυγράμμιση των ισχυουσών διατάξεων για τον τρόπο καθορισμού των μέγιστων τελών σε νομίσματα εκτός του ευρώ. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012 θεσπίζει κανόνες που υποχρεώνουν τους παρόχους υπηρεσιών στα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ να αναθεωρούν ετησίως τα μέγιστα τέλη χονδρικής και τα πρόσθετα τέλη λιανικής για τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής. Ο κανόνας που εφαρμόζεται στις ενδοενωσιακές επικοινωνίες, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2120, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1971, ορίζει ότι τα μέγιστα τέλη σε νομίσματα εκτός του ευρώ πρέπει να αναθεωρούνται ετησίως και να εφαρμόζονται από την 15η Μαΐου, με βάση τον μέσο όρο των συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς που δημοσιεύονται στις 15 Ιανουαρίου, στις 15 Φεβρουαρίου και στις 15 Μαρτίου του ίδιου έτους. Η πρόταση αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 με τις διατάξεις για τις ενδοενωσιακές επικοινωνίες που ορίζουν την ίδια ημερομηνία για την αναθεώρηση του πρόσθετου τέλους για τις υπηρεσίες περιαγωγής (15 Μαΐου αντί της 1ης Μαΐου), και την ίδια μέθοδο υπολογισμού των εν λόγω νομισμάτων. Το προτεινόμενο μέτρο θα επιφέρει σαφήνεια και θα μειώσει τον διοικητικό φόρτο των φορέων εκμετάλλευσης εκτός της ζώνης του ευρώ, οι οποίοι πρέπει να δημοσιεύουν δύο φορές τα τιμολογιακά τους προγράμματα, όταν αναθεωρούνται τα πρόσθετα τέλη περιαγωγής ή τα ενδοενωσιακά τιμολόγια επικοινωνιών. Θα μειώσει επίσης τον φόρτο παρακολούθησης για τις ΕΡΑ που είναι επιφορτισμένες με την παρακολούθηση των αναθεωρημένων συναλλαγματικών ισοτιμιών. Το μέτρο αυτό αναμένεται να έχει θετικά αποτελέσματα σε επίπεδο λιανικής, με τις τιμές λιανικής να επικαιροποιούνται μία φορά το χρόνο, αντί δύο φορές, όπως συμβαίνει σήμερα. Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά την υποχρέωση ενημέρωσης των φορέων εκμετάλλευσης για τους τροποποιημένους όρους των συμβάσεων.

v) Εξορθολογισμός των υποχρεώσεων του BEREC όσον αφορά την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων. Για να μειωθεί ο κανονιστικός φόρτος για τους φορείς εκμετάλλευσης, τις ΕΡΑ και τον BEREC, η Επιτροπή προτείνει τη συγχώνευση και τον εξορθολογισμό της διαδικασίας παρακολούθησης και των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων του BEREC. Ο εξορθολογισμός της διαδικασίας υποβολής εκθέσεων από τον BEREC αναμένεται να μειώσει τον διοικητικό φόρτο για τους φορείς εκμετάλλευσης, για τις ΕΡΑ και για τον BEREC.

Θεμελιώδη δικαιώματα

Οι επιπτώσεις της πρότασης όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως η επιχειρηματική ελευθερία, έχουν αναλυθεί. Σε αυτό το πλαίσιο, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι τα προτεινόμενα ανώτατα όρια αποσκοπούν στην αντιμετώπιση μιας ανεπάρκειας της αγοράς και στη διασφάλιση της ανάκτησης του κόστους, δεν αποτελούν δυσανάλογο μέτρο σε σχέση με τον επιδιωκόμενο στόχο ούτε απαράδεκτη παρέμβαση η οποία θίγει την ίδια την ουσία αυτής της ελευθερίας. Η δυνατότητα εξαίρεσης αποσκοπεί επίσης στην αύξηση της ελευθερίας των μερών για τη σύναψη σύμβασης χονδρικής.

4.ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της παρούσας πρότασης και οι απαιτούμενοι ανθρώπινοι και διοικητικοί πόροι περιγράφονται λεπτομερώς στο συνοδευτικό νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο.

 

5.ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σχέδια εφαρμογής και ρυθμίσεις παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων

Η πρόταση θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2022 και οι διατάξεις της θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από την ημερομηνία αυτή, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά σε συγκεκριμένα άρθρα.

Όσον αφορά το περιεχόμενο της διαδικασίας παρακολούθησης και αξιολόγησης, η ρήτρα επανεξέτασης του άρθρου 21 της παρούσας πρότασης καθορίζει τα κριτήρια για την αξιολόγηση κάθε μέτρου που αφορά ειδικά την παρούσα πρωτοβουλία.

Το άρθρο 21 ορίζει ότι θα υπάρχουν δύο εκθέσεις επανεξέτασης, εκ των οποίων η πρώτη θα υποβληθεί έως τις 30 Ιουνίου 2025 και η δεύτερη έως τις 30 Ιουνίου 2029.

Ο BEREC θα συνεχίσει να διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη συλλογή δεδομένων από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές για την παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά περιαγωγής και των επιπτώσεων που είχε η εφαρμογή των μέτρων στην περιαγωγή στην ΕΕ. Ο BEREC θα συνεχίσει επίσης να παρέχει στην Επιτροπή τις απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις, μεταξύ άλλων για την επανεξέταση των υφιστάμενων κανόνων.

Αναλυτική επεξήγηση των επιμέρους διατάξεων της πρότασης

Η πρόταση τροποποιεί τον ισχύοντα κανονισμό για να επιφέρει τις ακόλουθες ουσιαστικές αλλαγές:

Το άρθρο 1 ορίζει το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Το άρθρο αυτό τροποποιεί τον προηγούμενο κανονισμό για να επιφέρει τις ακόλουθες ουσιαστικές αλλαγές:

i)καταργεί την αναφορά σε διατάξεις που επιτρέπουν τη χωριστή πώληση ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής, καθώς κατέστησαν αναποτελεσματικές όταν τέθηκαν σε ισχύ οι κανόνες «περιαγωγής με χρέωση εσωτερικού»·

ii)καταργεί την αναφορά σε μεταβατικούς κανόνες σχετικά με τα τέλη που μπορούν να επιβάλλονται από τους παρόχους περιαγωγής, καθώς οι κανόνες αυτοί κατέστησαν παρωχημένοι όταν καταργήθηκαν στην ΕΕ τα τέλη περιαγωγής λιανικής από τις 15 Ιουνίου 2017·

iii)η αναφορά στην οδηγία-πλαίσιο 52 καταργείται μετά την οριζόντια αναδιατύπωση του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες με την οδηγία (ΕΕ) 2018/1972·

iv)προτείνει αλλαγή των μέγιστων τελών σε άλλα νομίσματα εκτός του ευρώ ώστε να ευθυγραμμιστούν οι υφιστάμενες διατάξεις με τις διατάξεις για τις ενδοενωσιακές επικοινωνίες.

Το άρθρο 2 σχετικά με τους ορισμούς τροποποιεί τον ισχύοντα κανονισμό, καταργώντας δύο ορισμούς, συγκεκριμένα τον «εναλλακτικό πάροχο περιαγωγής» και τη «χωριστή πώληση ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων λιανικής», καθώς κατέστησαν περιττοί λόγω της κατάργησης των διατάξεων που επιτρέπουν τη χωριστή πώληση ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής.

Το άρθρο 3 περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση σε περιαγωγή χονδρικής, την προσφορά αναφοράς και την καταγγελία συμφωνιών περιαγωγής χονδρικής. Το άρθρο αυτό τροποποιεί τον ισχύοντα κανονισμό για να επιφέρει τις ακόλουθες ουσιαστικές αλλαγές:

i)αναφέρεται ρητά στην ανάγκη η πρόσβαση σε περιαγωγή χονδρικής να καλύπτει επίσης κάθε διαθέσιμη τεχνολογία και γενιά δικτύου και να διασφαλίζει ότι στον πάροχο περιαγωγής επιτρέπεται, τουλάχιστον, να αναπαράγει κατά την περιαγωγή τις λιανικές υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας που προσφέρονται στην εγχώρια αγορά·

ii)ορίζει ότι η προσφορά αναφοράς πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται ώστε οι πάροχοι περιαγωγής για να παρέχουν στους πελάτες τους δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μέσω επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης και δωρεάν μετάδοση πληροφοριών εντοπισμού του καλούντος κατά τη χρήση υπηρεσιών περιαγωγής.

Το άρθρο 5 σχετικά με την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής περιλαμβάνει πλέον και τη ρητή υποχρέωση του επισκέπτη φορέα εκμετάλλευσης, με την επιφύλαξη της τεχνικής εφικτότητας, να παρέχει ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής λιανικής υπό τους ίδιους όρους με εκείνους που ισχύουν στην εγχώρια αγορά, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών.

Τα άρθρα 6 και 7 θεσπίζουν κανόνες σχετικά με την πολιτική εύλογης χρήσης και τις παρεκκλίσεις βιωσιμότητας, οι οποίοι παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητοι από τον προηγούμενο κανονισμό. Όσον αφορά την εύλογη χρήση και τον μηχανισμό βιωσιμότητας, το άρθρο 8 διευκρινίζει ότι ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/2286 της Επιτροπής εξακολουθεί να εφαρμόζεται έως την έκδοση του επόμενου εκτελεστικού κανονισμού.

Το άρθρο 9 ρυθμίζει την κατ’ εξαίρεση επιβολή πρόσθετων τελών λιανικής στις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής λιανικής και την παροχή εναλλακτικών τιμολογίων. Το άρθρο αυτό τροποποιεί τον προηγούμενο κανονισμό:

i)καταργεί τη διάταξη που ορίζει ότι το άθροισμα της εγχώριας τιμής λιανικής και τυχόν πρόσθετου τέλους που εφαρμόζεται για ρυθμιζόμενες εξερχόμενες κλήσεις περιαγωγής, ρυθμιζόμενα μηνύματα SMS περιαγωγής ή ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων δεν πρέπει να υπερβαίνει ορισμένα καθορισμένα όρια. Οι διατάξεις αυτές κατέστησαν άνευ αντικειμένου όταν τέθηκαν σε ισχύ, στις 15 Ιουνίου 2017, οι κανόνες «περιαγωγής με χρέωση εσωτερικού», και θα είχαν στρεβλωτικό αποτέλεσμα,

ii)καταργεί τη διάταξη που θεσπίζει την υποχρέωση της ΕΕ να εκδώσει εκτελεστική πράξη σχετικά με τη σταθμισμένη μέση τιμή των μέγιστων τελών τερματισμού κλήσεων κινητής τηλεφωνίας για τον καθορισμό του ορίου τυχόν πρόσθετου τέλους που επιβάλλεται στις ρυθμιζόμενες εισερχόμενες κλήσεις περιαγωγής,

iii)τέλος, η διάταξη αυτή ρυθμίζει ειδικά το περιεχόμενο των συμβάσεων που περιλαμβάνουν υπηρεσίες περιαγωγής. Κάνει ρητή αναφορά στην υποχρέωση παροχής πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών που οι πελάτες μπορούν εύλογα να αναμένουν κατά την περιαγωγή. Επιπλέον, το άρθρο αυτό τροποποιεί τον προηγούμενο κανονισμό θεσπίζοντας την υποχρέωση των παρόχων περιαγωγής να διασφαλίζουν ότι η σύμβαση προσδιορίζει πληροφορίες σχετικά με το είδος των υπηρεσιών που ενδέχεται να υπόκεινται σε αυξημένες χρεώσεις. Στόχος της διάταξης αυτής είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών ότι ενδέχεται να επιβαρυνθούν με υψηλές χρεώσεις εάν χρησιμοποιούν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας κατά την περιαγωγή.

Τα άρθρα 10, 11 και 12 σχετικά με τα τέλη χονδρικής για την πραγματοποίηση ρυθμιζόμενων κλήσεων περιαγωγής, τα τέλη χονδρικής για ρυθμιζόμενα μηνύματα SMS περιαγωγής και τα τέλη χονδρικής για ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων τροποποιούν τους προηγούμενους κανόνες ώστε να θεσπιστούν νέα επίπεδα μέγιστων τελών χονδρικής. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι οι φορείς εκμετάλλευσης χονδρικής μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες περιαγωγής με χρέωση εσωτερικού (roam-like-at-home) με βιώσιμο τρόπο και να ανακτούν το κόστος.

Το άρθρο 13, το οποίο αποσκοπεί στην εξασφάλιση αδιάλειπτης, αποτελεσματικής και δωρεάν πρόσβασης σε επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης, περιλαμβάνει νέα διάταξη που ορίζει ότι δεν μπορούν να επιβάλλονται τέλη στις επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης που δρομολογούνται από πελάτες περιαγωγής.

Το άρθρο 14 τροποποιεί τον προηγούμενο κανονισμό εισάγοντας την υποχρέωση παροχής στους πελάτες, μέσω SMS, πληροφοριών σχετικών με τους πιθανούς κινδύνους αυξημένων τελών, σε περίπτωση χρήσης υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

Το άρθρο 16 θεσπίζει νέα υποχρέωση των παρόχων περιαγωγής να παρέχουν πληροφορίες στους πελάτες περιαγωγής σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο κράτος μέλος επίσκεψης.

Το άρθρο 17 περιλαμβάνει νέα διάταξη που εξουσιοδοτεί τον BEREC να δημιουργήσει και να συντηρεί ενιαία βάση δεδομένων σε επίπεδο Ένωσης για τα πεδία αριθμοδότησης των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στα κράτη μέλη. Στόχος είναι η δημιουργία ενός εργαλείου διαφάνειας που θα παρέχει στις ΕΡΑ και στους φορείς εκμετάλλευσης άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα πεδία αριθμοδότησης που μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλότερο κόστος και αποτελεί ενδιάμεσο βήμα για την αύξηση της διαφάνειας σε επίπεδο λιανικής.

Το άρθρο 21 ρυθμίζει τη διαδικασία της επανεξέτασης. Η σημαντικότερη αλλαγή σε σχέση με τους προηγούμενους κανόνες είναι η αντικατάσταση της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας για την αναθεώρηση των μέγιστων τελών χονδρικής από εξουσιοδότηση της Επιτροπής να τροποποιεί τα τέλη εκδίδοντας κατ’ εξουσιοδότηση πράξη. Τα άρθρα 22 και 23 περιλαμβάνουν νέες διατάξεις που καθορίζουν λεπτομερή κριτήρια και παραμέτρους για την εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξη και τους όρους υπό τους οποίους η Επιτροπή μπορεί να ασκήσει την εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητα.

Η πρόταση καταργεί τα άρθρα 4 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 για τη χωριστή πώληση ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής και το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 σχετικά με τα «Τεχνικά χαρακτηριστικά των ρυθμιζόμενων μηνυμάτων SMS περιαγωγής».

🡻 531/2012

2021/0045 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης (αναδιατύπωση)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 53 ,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών 54 ,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

 νέο

(1)Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 55 έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα και ουσιωδώς 56 . Με την ευκαιρία νέων τροποποιήσεων, είναι σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας, η αναδιατύπωση του εν λόγω κανονισμού.

(2)Ειδικότερα, το 2015 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2120 57 , με τον οποίο τροποποιήθηκε ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012 και καταργήθηκαν τα πρόσθετα τέλη περιαγωγής λιανικής εντός της Ένωσης από τις 15 Ιουνίου 2017, με την επιφύλαξη της εύλογης χρήσης των υπηρεσιών περιαγωγής και με πρόβλεψη της δυνατότητας εφαρμογής ενός μηχανισμού παρέκκλισης για λόγους βιωσιμότητας για την κατάργηση των τελών περιαγωγής λιανικής. Οι κανόνες αυτοί είναι επίσης γνωστοί ως «περιαγωγή με χρέωση εσωτερικού» (στο εξής: RLAH). Επιπλέον, η Επιτροπή διεξήγαγε επανεξέταση της αγοράς περιαγωγής χονδρικής, με σκοπό να εκτιμηθούν τα αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή η κατάργηση των πρόσθετων τελών περιαγωγής λιανικής, σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012. Ως εκ τούτου, στις 17 Μαΐου 2017 εκδόθηκε ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/920 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 58 , με σκοπό τη ρύθμιση της λειτουργίας των εθνικών αγορών περιαγωγής χονδρικής, ώστε να καταργηθούν τα πρόσθετα τέλη περιαγωγής λιανικής έως τις 15 Ιουνίου 2017, χωρίς να στρεβλώνονται οι εγχώριες αγορές επίσκεψης και οι αγορές προέλευσης.

(3)Στις 29 Νοεμβρίου 2019, η Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη της πλήρη επανεξέταση της αγοράς περιαγωγής (στο εξής: έκθεση της Επιτροπής), από την οποία προκύπτει ότι οι ταξιδιώτες εντός της Ένωσης έχουν επωφεληθεί σημαντικά από την κατάργηση των πρόσθετων τελών περιαγωγής λιανικής. Η χρήση υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών (ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, SMS και δεδομένων) κατά τη διάρκεια ταξιδιών εντός της Ένωσης έχει σημειώσει ραγδαία και μαζική αύξηση, η οποία επιβεβαιώνει τον αντίκτυπο των κανόνων της Ένωσης για την περιαγωγή. Ωστόσο, η επανεξέταση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, παρά τις ενδείξεις κάποιας δυναμικής του ανταγωνισμού τόσο στη λιανική όσο και στη χονδρική αγορά περιαγωγής, οι υποκείμενες συνθήκες ανταγωνισμού δεν έχουν μεταβληθεί και δεν είναι πιθανό να μεταβληθούν στο ορατό μέλλον. Επομένως, η ισχύουσα ρύθμιση της αγοράς περιαγωγής λιανικής και χονδρικής εξακολουθεί να είναι αναγκαία και δεν μπορεί να καταργηθεί. Πιο συγκεκριμένα, στην έκθεση της Επιτροπής διαπιστώνεται ότι, σε επίπεδο χονδρικής, η απότομη μείωση των ανώτατων ορίων τιμών συνέβαλε σε περαιτέρω μείωση των τιμών περιαγωγής χονδρικής οι οποίες, αντιστοίχως, ωφέλησαν τους φορείς εκμετάλλευσης καθαρής εξερχόμενης κίνησης περιαγωγής 59 . Η έκθεση της Επιτροπής λαμβάνει υπόψη τη σύσταση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) για περαιτέρω μείωση των ανώτατων ορίων τιμών περιαγωγής χονδρικής. Κατά την εκτίμηση των επιπτώσεων του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή διενήργησε την αναγκαία ανάλυση, τεκμηρίωσε την ανάγκη περαιτέρω μείωσης των ανώτατων ορίων τιμών περιαγωγής χονδρικής και αξιολόγησε το επίπεδο μείωσης που δίνει σε φορείς εκμετάλλευσης δικτύου επίσκεψης τη δυνατότητα να ανακτούν το κόστος παροχής υπηρεσιών περιαγωγής χονδρικής. Όσον αφορά την ποιότητα της υπηρεσίας, η έκθεση της Επιτροπής υπενθυμίζει την απαίτηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 σύμφωνα με την οποία ο πελάτης περιαγωγής πρέπει να έχει πρόσβαση στην ίδια υπηρεσία στο εξωτερικό εντός της ΕΕ με την ίδια τιμή, εφόσον η εν λόγω υπηρεσία μπορεί να παρασχεθεί στο δίκτυο επίσκεψης. Η έκθεση της Επιτροπής σημειώνει επίσης την πολύ πρόσφατη ανάπτυξη νέων τρόπων εμπορίας κίνησης περιαγωγής χονδρικής, όπως οι επιγραμμικές πλατφόρμες εμπορίας, που έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν τον ανταγωνισμό στην αγορά περιαγωγής χονδρικής και να διευκολύνουν τη διαδικασία διαπραγμάτευσης μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης. Τέλος, παρατηρεί ότι η χωριστή πώληση υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων δεν έχει χρησιμοποιηθεί από την αγορά.

(4)Δεδομένου ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012 λήγει στις 30 Ιουνίου 2022, σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι, αφενός, να τον αναδιατυπώσει και, αφετέρου, να εισαγάγει νέα μέτρα για την αύξηση της διαφάνειας, για παράδειγμα, όσον αφορά τη χρήση υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας κατά την περιαγωγή, καθώς και να εξασφαλίσει μια πραγματική εμπειρία RLAH ως προς την ποιότητα της υπηρεσίας και την πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατά την περιαγωγή. Η διάρκεια του παρόντος νέου κανονισμού ορίζεται σε 10 έτη έως το 2032, ώστε να εξασφαλιστεί βεβαιότητα στην αγορά, να ελαχιστοποιηθεί η ρυθμιστική επιβάρυνση και, παράλληλα, να θεσπιστεί προσωρινός μηχανισμός παρέμβασης σε επίπεδο χονδρικής, εάν το επιτάσσουν οι εξελίξεις στην αγορά.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 1 (προσαρμοσμένο)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 717/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2007, για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Κοινότητας 60 έχει τροποποιηθεί ουσιωδώς 61 . Δεδομένου ότι πρόκειται να γίνουν περαιτέρω τροποποιήσεις, θα πρέπει να αναδιατυπωθεί για λόγους σαφήνειας.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 2

Ο στόχος της μείωσης της διαφοράς εθνικών τιμών και τιμών περιαγωγής, όπως συμπεριλαμβανόταν στη συγκριτική αξιολόγηση πλαισίου Επιτροπής 2011-2015, που εγκρίθηκε από την ομάδα υψηλού επιπέδου i2010 τον Νοέμβριο του 2009, και στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη», θα πρέπει να παραμείνει στόχος και του παρόντος κανονισμού. Η σχεδιαζόμενη χωριστή πώληση των υπηρεσιών περιαγωγής και των εγχωρίων υπηρεσιών αναμένεται να αυξήσει τον ανταγωνισμό και, κατά συνέπεια, να μειώσει τις τιμές για τους καταναλωτές και να δημιουργήσει μια εσωτερική αγορά υπηρεσιών περιαγωγής στην Ένωση, χωρίς σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ εθνικών τιμολογίων και τιμολογίων περιαγωγής. Οι υπηρεσίες περιαγωγής ανά την Ένωση μπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξη εσωτερικής αγοράς τηλεπικοινωνιών στην Ένωση.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 4

Το υψηλό επίπεδο των τιμών για υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS) και δεδομένων που καταβάλλουν οι χρήστες δικτύων κινητών επικοινωνιών, όπως φοιτητές, άτομα που ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους και τουρίστες, τους εμποδίζει σημαντικά να χρησιμοποιούν τα κινητά τους όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό εντός της Ένωσης και προβληματίζει τους καταναλωτές, τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, και τα όργανα της Ένωσης, καθώς συνιστά σημαντικό εμπόδιο της εσωτερικής αγοράς. Τα υπερβολικά αυτά τέλη λιανικής απορρέουν από υψηλά τέλη χονδρικής που επιβάλλονται από τον ξένο φορέα εκμετάλλευσης δικτύου στη χώρα υποδοχής καθώς επίσης και, συχνά, από υψηλές προσαυξήσεις λιανικής που χρεώνονται από τον φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου του πελάτη. Λόγω έλλειψης ανταγωνισμού, οι μειώσεις στα τέλη χονδρικής συχνά δεν μετακυλίονται στον πελάτη λιανικής. Μολονότι τελευταία ορισμένοι πάροχοι περιαγωγής εισήγαγαν συστήματα τιμολογίων τα οποία προσφέρουν στους πελάτες ευνοϊκότερους όρους και κάπως χαμηλότερες τιμές, εξακολουθούν να υπάρχουν στοιχεία ότι η σχέση μεταξύ κόστους και τιμών διαφέρει κατά πολύ από αυτήν που θα ίσχυε σε ανταγωνιστικές αγορές.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 5

Τα υψηλά τέλη περιαγωγής συνιστούν σοβαρό εμπόδιο στις προσπάθειες της Ένωσης να αναπτύξει οικονομία με βάση τη γνώση και να δημιουργήσει μια εσωτερική αγορά 500 εκατομμυρίων καταναλωτών. Η κυκλοφορία κινητών δεδομένων διευκολύνεται με την κατανομή επαρκούς εύρους ραδιοφάσματος, ώστε οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν φωνητικές κλήσεις, SMS και υπηρεσίες δεδομένων οπουδήποτε στην Ένωση. Με την έγκαιρη κατανομή επαρκούς και κατάλληλου εύρους ραδιοφάσματος προς υποστήριξη των στόχων πολιτικής της Ένωσης και τη βέλτιστη κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για ασύρματη κυκλοφορία δεδομένων, το πολυετές Πρόγραμμα Πολιτικής Ραδιοφάσματος, που καταρτίσθηκε με την απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ 62 , θα προλειάνει το έδαφος για την ανάπτυξη που θα επιτρέψει στην Ένωση να ηγηθεί παγκοσμίως στον τομέα των ευρυζωνικών ταχυτήτων, της κινητικότητας της κάλυψης και της ικανότητας, διευκολύνοντας την ανάδειξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και τεχνολογιών και περιορίζοντας τα διαρθρωτικά προβλήματα της περιαγωγής σε επίπεδο χονδρικής.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 7 (προσαρμοσμένο)

Η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της για την ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την εξέλιξη των υπηρεσιών περιαγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσε ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις και/ή οι εναλλακτικές λύσεις για τις υπηρεσίες περιαγωγής, όπως η ύπαρξη πρωτοκόλλου μεταφοράς φωνής μέσω του διαδικτύου (VoIP) ή WiFi, μπορεί να καταστήσουν περισσότερο ανταγωνιστική την εσωτερική αγορά υπηρεσιών περιαγωγής στην Ένωση. Αν και αυτές οι εναλλακτικές λύσεις, ιδίως οι υπηρεσίες VoIP, χρησιμοποιούνται ολοένα περισσότερο σε εθνικό επίπεδο, δεν έχει αναπτυχθεί σημαντικά η χρήση τους κατά την περιαγωγή.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 8

Λόγω της ταχείας ανάπτυξης της κυκλοφορίας κινητών δεδομένων και της αύξησης του αριθμού των πελατών που χρησιμοποιούν υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, SMS και υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων στο εξωτερικό, θα πρέπει να ενισχυθεί η ανταγωνιστική πίεση, να αναπτυχθούν νέα επιχειρηματικά μοντέλα και τεχνολογίες. Τα κόστη περιαγωγής θα πρέπει να ρυθμισθούν κατά τρόπο που να μην αποθαρρύνει τον ανταγωνισμό προς ακόμη χαμηλότερα επίπεδα τιμών.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 9

Η δημιουργία του ευρωπαϊκού κοινωνικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και επιχειρηματικού χώρου βάσει της κινητικότητας των ατόμων και των ψηφιακών δεδομένων θα πρέπει να διευκολύνει την επικοινωνία των πολιτών μεταξύ τους για να επιτευχθεί πράγματι η «Ευρώπη των πολιτών».

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 14 (προσαρμοσμένο)

(5)Επιπλέον, Οοι εθνικές ρυθμιστικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση και προώθηση των συμφερόντων των πελατών κινητής τηλεφωνίας που κατά κανόνα είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους δεν είναι σε θέση να ελέγξουν τη συμπεριφορά των φορέων εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης, που βρίσκεται σε άλλα κράτη μέλη, από το οποίο εξαρτώνται οι εν λόγω πελάτες όταν κάνουν χρήση διεθνών υπηρεσιών περιαγωγής. Το εμπόδιο αυτό θα μπορούσε να μειώσει επίσης την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη μέλη βάσει της εναπομένουσας αρμοδιότητάς τους για θέσπιση κανόνων προστασίας των καταναλωτών.

🡻 2015/2120 αιτιολογική σκέψη 20

(6)Η αγορά των κινητών επικοινωνιών παραμένει κατακερματισμένη στην Ένωση, καθώς δεν υπάρχει κινητό δίκτυο που να καλύπτει όλα τα κράτη μέλη. Κατά συνέπεια, οι πάροχοι περιαγωγής είναι υποχρεωμένοι, προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών στους εγχώριους πελάτες τους που ταξιδεύουν εντός της Ένωσης, να αγοράζουν υπηρεσίες περιαγωγής χονδρικής από τους φορείς εκμετάλλευσης του κράτους μέλους που επισκέπτονται οι πελάτες τους ή να ανταλλάσσουν υπηρεσίες περιαγωγής χονδρικής με αυτούς.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 3 (προσαρμοσμένο)

(7)Όσο υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ εθνικών τιμών και τιμών περιαγωγής, δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι υπάρχει εσωτερική αγορά τηλεπικοινωνιών. Ως εκ τούτου, απώτερος στόχος θα πρέπει να είναι η εξάλειψη των διαφορών  θα πρέπει να εξαλειφθούν οι διαφορές  μεταξύ εγχωρίων τελών και τελών περιαγωγής, δημιουργώντας εσωτερική αγορά υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 20

(8)Θα πρέπει να υπάρξει κοινή, εναρμονισμένη προσέγγιση για να εξασφαλιστεί ότι οι χρήστες επίγειων δημόσιων δικτύων κινητών επικοινωνιών, όταν μετακινούνται εντός της Ένωσης, δεν θα καταβάλλουν υπερβολικό αντίτιμο για φωνητικές υπηρεσίες περιαγωγής ανά την Ένωση, ώστε να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός όσον αφορά τις υπηρεσίες περιαγωγής μεταξύ των παρόχων περιαγωγής, να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και να εξασφαλιστεί η διατήρηση τόσο των κινήτρων για καινοτομία όσο και η δυνατότητα επιλογής των καταναλωτών. Λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα των σχετικών υπηρεσιών, απαιτείται κοινή προσέγγιση, ώστε οι πάροχοι περιαγωγής να μπορούν να λειτουργούν εντός ενιαίου και συνεκτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων, με βάση αντικειμενικά καθιερωμένα κριτήρια.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 6

 νέο

(9)Η ευρεία χρήση διαδικτυακών κινητών συσκευών προσδίδει μεγάλη οικονομική σημασία στην περιαγωγή δεδομένων. Αυτό είναι ένα αποφασιστικό κριτήριο  σημαντικό  τόσο για τους χρήστες όσο και για τους παρόχους εφαρμογών και περιεχομένου. Προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη της αγοράς αυτής, τα τέλη μεταφοράς δεδομένων δεν θα πρέπει να αποτελούν τροχοπέδη της ανάπτυξης  , δεδομένου ειδικότερα ότι η εγκατάσταση δικτύων και υπηρεσιών 5G αναμένεται να αναπτυχθεί σταθερά  .

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 10 (προσαρμοσμένο)

 νέο

(10)Η οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (οδηγία για την πρόσβαση) 63 , η οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την αδειοδότηση) 64 , η οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία-πλαίσιο) 65 , η οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την καθολική υπηρεσία) 66 και η οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) 67 , (αποκαλούμενες εφεξής από κοινού «πλαίσιο των κανονιστικών ρυθμίσεων του 2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες»), αποβλέπουν  απέβλεπαν  στη δημιουργία εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ένωση, με παράλληλη εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών με τη διεύρυνση του ανταγωνισμού. Οι εν λόγω οδηγίες καταργήθηκαν από την οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 68 . Η οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 αποσκοπεί στην τόνωση των επενδύσεων και της χρήσης δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας στην ΕΕ, καθώς και στον καθορισμό νέων κανόνων ραδιοφάσματος για την κινητή συνδεσιμότητα και τα δίκτυα 5G. Η οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 εξασφαλίζει επίσης ότι όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου. Ενισχύει την προστασία των καταναλωτών και την ασφάλεια των χρηστών και διευκολύνει την ρυθμιστική παρέμβαση. 

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 19 (προσαρμοσμένο)

(11)Οι αγορές περιαγωγής λιανικής και χονδρικής παρουσιάζουν μοναδικά χαρακτηριστικά, τα οποία δικαιολογούν τη λήψη εξαιρετικών μέτρων, που υπερβαίνουν τους κατά τα λοιπά διαθέσιμους μηχανισμούς  του πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων του 2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες   της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 .

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 24

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να προάγουν τον στόχο πολιτικής του άρθρου 8 της οδηγίας-πλαισίου που αφορά τη δυνατότητα των τελικών χρηστών να έχουν πρόσβαση και να διανέμουν πληροφορίες ή να χρησιμοποιούν εφαρμογές και υπηρεσίες της επιλογής τους.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 18 (προσαρμοσμένο)

(12)Μέσω του παρόντος κανονισμού θα πρέπει, κατά συνέπεια, να καταστεί δυνατή μια εκτροπή από τους συνήθως εφαρμοστέους κανόνες βάσει των κανονιστικών ρυθμίσεων του 2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες  της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972  , και ιδίως της οδηγίας-πλαισίου, δηλαδή οι τιμές για προσφορά υπηρεσιών να καθορίζονται με εμπορική συμφωνία ελλείψει σημαίνουσας θέσης στην αγορά, και να προσαρμοσθεί  προσαρμόζεται  έτσι η εισαγωγή συμπληρωματικών ρυθμιστικών υποχρεώσεων που αντικατοπτρίζουν τα ειδικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών περιαγωγής ανά την Ένωση.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 51 (προσαρμοσμένο)

 νέο

(13) Προκειμένου να προστατεύονται οι πελάτες περιαγωγής από τις αυξανόμενες τιμές, σε επίπεδο λιανικής, των ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής (ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, SMS ή δεδομένων) λόγω διακυμάνσεων των ισοτιμιών αναφοράς των νομισμάτων πλην του ευρώ, τα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον μέσο όρο διαφόρων ισοτιμιών αναφοράς εν ευθέτω χρόνω για τον καθορισμό των μέγιστων εφαρμοστέων πρόσθετων τελών στο νόμισμά τους.  Όταν τα μέγιστα τέλη δεν ορίζονται σε ευρώ, τα ισχύοντα  οι ισχύουσες  αρχικά όρια και οι αναθεωρημένες τιμές των ορίων αυτών θα πρέπει να καθορίζονται στο αντίστοιχο νόμισμα μέσω των  του μέσου όρου διαφόρων  ισοτιμιών αναφοράς που δημοσιεύονται  εν ευθέτω χρόνω  στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ημερομηνίες που καθορίζει ο παρών κανονισμός. Όταν δεν υπάρχει δημοσίευση στη συγκεκριμένη ημερομηνία, οι εφαρμοστέες ισοτιμίες αναφοράς θα πρέπει να είναι οι δημοσιευόμενες μετά την εν λόγω ημερομηνία στην πρώτη Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία περιέχει ισοτιμίες αναφοράς.  Για να ευθυγραμμίζεται ο καθορισμός των τιμών σε νομίσματα πλην του ευρώ με τον κανόνα που εφαρμόζεται στις ενδοενωσιακές επικοινωνίες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2120, τα μέγιστα τέλη σε νομίσματα πλην του ευρώ θα πρέπει να καθορίζονται μέσω του μέσου όρου των ισοτιμιών αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 15 Ιανουαρίου, στις 15 Φεβρουαρίου και στις 15 Μαρτίου του αντίστοιχου ημερολογιακού έτους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μέγιστα τέλη που υπολογίζονται με τον προαναφερόμενο τρόπο για το 2022 θα πρέπει να εφαρμόζονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού έως τις 15 Μαΐου 2023.  Προκειμένου να προστατεύονται οι πελάτες από τις αυξανόμενες τιμές, σε επίπεδο λιανικής, των ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής (ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνής, SMS ή δεδομένων) λόγω διακυμάνσεων των ισοτιμιών αναφοράς των νομισμάτων πλην του ευρώ, τα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον μέσο όρο διαφόρων ισοτιμιών αναφοράς εν ευθέτω χρόνω για τον καθορισμό του μέγιστου τέλους λιανικής στο νόμισμά τους.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 25 (προσαρμοσμένο)

 νέο

(14)Για να εξασφαλισθεί η ανάπτυξη πιο αποτελεσματικής, ολοκληρωμένης και ανταγωνιστικής αγοράς για τις υπηρεσίες περιαγωγής, δεν θα πρέπει να υφίστανται περιορισμοί που να αποτρέπουν τις επιχειρήσεις από το να διαπραγματεύονται αποτελεσματικά την πρόσβαση χονδρικής με σκοπό την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής. Θα πρέπει να αρθούν τα εμπόδια στην πρόσβαση τέτοιων υπηρεσιών περιαγωγής χονδρικής λόγω διαφορών ως προς τη διαπραγματευτική ισχύ και την έκταση της ευθύνης των επιχειρήσεων όσον αφορά τις υποδομές.   Για τον σκοπό αυτόν, οι συμφωνίες πρόσβασης σε περιαγωγή χονδρικής θα πρέπει να τηρούν την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας, να εξασφαλίζουν σε όλους τους φορείς εκμετάλλευσης ισότιμες και δίκαιες ευκαιρίες πρόσβασης σε όλα τα διαθέσιμα δίκτυα και τις τεχνολογίες και να υπόκεινται σε διαπραγμάτευση με καλή πίστη, ώστε να δίνεται στους παρόχους περιαγωγής η δυνατότητα να προσφέρουν υπηρεσίες περιαγωγής λιανικής ισοδύναμες με τις εγχώρια προσφερόμενες υπηρεσίες.   Οι πάροχοι περιαγωγής  φορείς εκμετάλλευσης  κινητών εικονικών δικτύων (MVNO) και οι μεταπωλητές υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών χωρίς δικές τους υποδομές δικτύου παρέχουν συνήθως υπηρεσίες περιαγωγής βάσει εμπορικών συμφωνιών περιαγωγής χονδρικής με τους παρόχους περιαγωγής  φορείς εκμετάλλευσης  δικτύων κινητών επικοινωνιών της χώρας προέλευσης στο ίδιο κράτος μέλος. Ωστόσο, οι εμπορικές διαπραγματεύσεις ενδέχεται να μην αφήνουν αρκετό περιθώριο στους MVNO και στους μεταπωλητές για την ενίσχυση του ανταγωνισμού μέσω χαμηλότερων τιμών. Η άρση των εμποδίων αυτών και η εξισορρόπηση της διαπραγματευτικής εξουσίας μεταξύ MVNO/μεταπωλητών και φορέων εκμετάλλευσης δικτύων κινητών επικοινωνιών μέσω υποχρέωσης πρόσβασης και ανώτατων ορίων χονδρικής θα πρέπει να διευκολύνουν την ανάπτυξη εναλλακτικών, καινοτόμων και πανενωσιακών υπηρεσιών περιαγωγής κινητών και τις προσφορές για τους πελάτες. Οι κανόνες του κανονιστικού πλαισίου ηλεκτρονικών επικοινωνιών του 2002  Η οδηγία (ΕΕ) 2018/1972  , ιδίως η οδηγία-πλαίσιο και η οδηγία για την πρόσβαση,  δεν προβλέπει λύση αυτού του προβλήματος  δεν επιτρέπουν την αντιμετώπιση του προβλήματος μέσω της επιβολής υποχρεώσεων στους παρόχους περιαγωγής  φορείς εκμετάλλευσης  με σημαντική δύναμη στην αγορά.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 26 (προσαρμοσμένο)

 νέο

(15)Κατά συνέπεια, θα πρέπει να εισαχθούν κανόνες που θεσπίζουν την  θεσπιστεί  υποχρέωση ικανοποίησης εύλογων αιτημάτων για πρόσβαση χονδρικής σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών με στόχο την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής. Η πρόσβαση αυτή θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες των αιτούντων πρόσβαση.  Οι τελικοί χρήστες υπηρεσιών που απαιτούν σύγχρονες τεχνολογίες και υπηρεσίες περιαγωγής λιανικής θα πρέπει να λαμβάνουν την ίδια ποιότητα υπηρεσίας κατά την περιαγωγή όπως στην εγχώρια αγορά. Η υποχρέωση πρόσβασης σε περιαγωγή χονδρικής θα πρέπει, επομένως, να διασφαλίζει ότι οι αιτούντες πρόσβαση μπορούν να αναπαράγουν τις εγχώρια προσφερόμενες υπηρεσίες λιανικής, εκτός εάν οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων κινητών επικοινωνιών από τους οποίους ζητείται να παρέχουν πρόσβαση μπορούν να αποδείξουν ότι αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό. Η πρόσβαση θα πρέπει να απορρίπτεται μόνο βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως του τεχνικώς εφικτού και της ανάγκης διατήρησης της ακεραιότητας του δικτύου. Όταν απορρίπτεται η αίτηση, το θιγόμενο μέρος θα πρέπει να δύναται να υποβάλει την υπόθεση σε διαδικασία επίλυσης διαφορών σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό. Για να εξασφαλισθούν όροι ισότιμου ανταγωνισμού, η πρόσβαση χονδρικής που αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών περιαγωγής θα πρέπει να χορηγείται σύμφωνα με τις κανονιστικές υποχρεώσεις που ορίζει ο παρών κανονισμός και που ισχύουν για το επίπεδο χονδρικής, ενώ θα πρέπει να συνεκτιμώνται τα διάφορα στοιχεία κόστους που απαιτούνται για την παροχή της εν λόγω πρόσβασης. Στο πλαίσιο μιας συνεπούς ρυθμιστικής προσέγγισης της πρόσβασης χονδρικής για την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής θα πρέπει να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις μεταξύ κρατών μελών. Ο BEREC, σε συντονισμό με την Επιτροπή και σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους, θα πρέπει να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για την πρόσβαση χονδρικής με σκοπό την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 27

(16)Η υποχρέωση πρόσβασης σε περιαγωγή χονδρικής θα πρέπει να περιλαμβάνει την παροχή άμεσων υπηρεσιών περιαγωγής χονδρικής καθώς και την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής σε χονδρική βάση για τη μεταπώληση από τρίτους. Η υποχρέωση πρόσβασης σε περιαγωγή χονδρικής θα πρέπει επίσης να καλύπτει την υποχρέωση των MVNO  φορέων εκμετάλλευσης δικτύων κινητών επικοινωνιών  να επιτρέπουν σε παρόχους περιαγωγής  MVNO  και μεταπωλητές κινητών εικονικών δικτύων να αγοράζουν ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής χονδρικής από συλλογείς χονδρικής, οι οποίοι παρέχουν ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης και τυποποιημένη πλατφόρμα για τις συμφωνίες περιαγωγής σε ολόκληρη την Ένωση. Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι πάροχοι περιαγωγής  φορείς εκμετάλλευσης  παρέχουν στους παρόχους περιαγωγής πρόσβαση σε όλες τις διευκολύνσεις που απαιτούνται για την άμεση πρόσβαση σε περιαγωγή χονδρικής και την πρόσβαση σε μεταπώληση περιαγωγής χονδρικής εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, θα πρέπει να δημοσιευθεί προσφορά αναφοράς που να περιέχει τους τυποποιημένους όρους για την πρόσβαση σε περιαγωγή χονδρικής και την πρόσβαση σε άμεση μεταπώληση περιαγωγής χονδρικής. Η δημοσίευση της προσφοράς αναφοράς δεν θα πρέπει να εμποδίσει τις εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ αιτούντων πρόσβαση και παρόχων πρόσβασης σχετικά με το επίπεδο τιμών της τελικής συμφωνίας χονδρικής ή για τις πρόσθετες υπηρεσίες πρόσβασης χονδρικής πέραν των αναγκαίων για την άμεση πρόσβαση σε περιαγωγή χονδρικής και πρόσβαση σε μεταπώληση περιαγωγής χονδρικής.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 28

(17)Η υποχρέωση πρόσβασης σε περιαγωγή χονδρικής θα πρέπει να καλύπτει την πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να εξασφαλίσουν την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής, όπως για παράδειγμα: στοιχεία του δικτύου και συναφείς διευκολύνσεις· συναφή συστήματα λογισμικού, που περιλαμβάνουν συστήματα λειτουργικής υποστήριξης· συστήματα πληροφοριών ή βάσεις δεδομένων για προπαραγγελία, εφοδιασμό, παραγγελία, αιτήσεις συντήρησης και επισκευής, και για τιμολόγηση· μετάφραση αριθμού ή συστήματα που παρέχουν παρόμοιες λειτουργικές δυνατότητες· δίκτυα κινητών επικοινωνιών και υπηρεσίες εικονικού δικτύου.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 29

(18)Εάν οι αιτούντες πρόσβαση για τη μεταπώληση περιαγωγής χονδρικής αιτούνται πρόσβαση σε διευκολύνσεις ή υπηρεσίες πέραν όσων απαιτούνται για την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής, οι πάροχοι περιαγωγής κινητών δικτύων  φορείς εκμετάλλευσης δικτύων κινητών επικοινωνιών  δύνανται να επιβάλλουν δίκαιη και εύλογη χρέωση για τις εν λόγω διευκολύνσεις ή υπηρεσίες. Οι πρόσθετες διευκολύνσεις ή υπηρεσίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, πρόσθετα συστήματα λογισμικού και πληροφοριών ή διακανονισμούς χρέωσης.

 νέο

(19)Σύμφωνα με το άρθρο 109 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, όλοι οι τελικοί χρήστες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ατελώς, μέσω επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης με το πλέον κατάλληλο κέντρο λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης (PSAP). Τα κράτη μέλη απαιτείται επίσης να μεριμνούν ώστε η πρόσβαση των τελικών χρηστών με αναπηρίες σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να είναι διαθέσιμη μέσω επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης και ισότιμη με την πρόσβαση των άλλων τελικών χρηστών. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να καθορίσουν τον τύπο επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης που είναι τεχνικά εφικτές ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση των πελατών περιαγωγής σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Για να εξασφαλίζεται ότι οι πελάτες περιαγωγής έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 109 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου επίσκεψης θα πρέπει να ενημερώνουν τον πάροχο περιαγωγής, μέσω της συμφωνίας περιαγωγής χονδρικής, για τον επιβαλλόμενο βάσει εθνικών μέτρων τύπο επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης στο κράτος μέλος επίσκεψης. Επιπροσθέτως, οι συμφωνίες περιαγωγής χονδρικής θα πρέπει να περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές παραμέτρους που εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης πελατών περιαγωγής με αναπηρίες, καθώς και τη μετάδοση πληροφοριών για τον εντοπισμό του καλούντος στο πλέον κατάλληλο PSAP στο κράτος μέλος επίσκεψης. Οι προαναφερόμενες πληροφορίες θα πρέπει να δίνουν στον πάροχο περιαγωγής τη δυνατότητα να αναγνωρίζει και να παρέχει δωρεάν την επικοινωνία έκτακτης ανάγκης και τη μετάδοση πληροφοριών για τον εντοπισμό του καλούντος.

🡻 2017/920 αιτιολογική σκέψη 12 (προσαρμοσμένο)

(20)Θα πρέπει να διευκρινιστούν οι  Ορισμένοι  όροι που μπορεί να περιλαμβάνονται στις προσφορές αναφοράς έτσι ώστε να παρέχεται στους φορείς εκμετάλλευσης κινητών δικτύων η δυνατότητα να αποτρέπουν τη μόνιμη περιαγωγή ή την ανώμαλη ή καταχρηστική χρήση της πρόσβασης σε περιαγωγή χονδρικής. Ειδικότερα, όταν ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης έχει βάσιμους λόγους να θεωρεί ότι συμβαίνει μόνιμη περιαγωγή από σημαντικό μερίδιο των πελατών του παρόχου περιαγωγής ή ανώμαλη ή καταχρηστική χρήση της πρόσβασης σε περιαγωγή χονδρικής, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να απαιτεί από τον πάροχο περιαγωγής, σε συγκεντρωτική παρουσίαση και σε πλήρη συμμόρφωση με τις ενωσιακές και εθνικές απαιτήσεις προστασίας δεδομένων, πληροφορίες που επιτρέπουν να καθοριστεί εάν σημαντικό μερίδιο των πελατών του εν λόγω παρόχου βρίσκεται σε κατάσταση μόνιμης περιαγωγής ή εάν λαμβάνει χώρα ανώμαλη ή καταχρηστική χρήση της πρόσβασης σε περιαγωγή χονδρικής, όπως για παράδειγμα πληροφορίες για το μερίδιο πελατών με ασήμαντη εγχώρια κατανάλωση σε σύγκριση με την κατανάλωση περιαγωγής. Επιπλέον, η λύση συμφωνιών περιαγωγής χονδρικής προκειμένου να προληφθεί η μόνιμη περιαγωγή ή η ανώμαλη ή καταχρηστική χρήση της πρόσβασης σε περιαγωγή χονδρικής θα πρέπει να συμβαίνει μόνο όταν λιγότερο αυστηρά μέτρα δεν έχουν κατορθώσει να διευθετήσουν την κατάσταση. Ο εν λόγω τερματισμός θα πρέπει να υπόκειται σε πρότερη έγκριση από την αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης λαμβανομένης στον μέγιστο βαθμό υπόψη της γνώμης του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC), όταν του έχει ζητηθεί. Τα λιγότερο αυστηρά μέτρα θα μπορούσαν να συνίστανται στην εφαρμογή υψηλότερων τελών χονδρικής, που δεν υπερβαίνουν τα μέγιστα τέλη χονδρικής που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, για όγκους που υπερβαίνουν έναν συνολικό όγκο που έχει προσδιοριστεί στη συμφωνία. Τα εν λόγω υψηλότερα τέλη χονδρικής θα πρέπει να καθορίζονται εκ των προτέρων ή από τη στιγμή που ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης έχει εξακριβώσει, και ενημερώσει τον φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου της χώρας προέλευσης, ότι με βάση αντικειμενικά κριτήρια λαμβάνει χώρα μόνιμη περιαγωγή από σημαντικό μερίδιο των πελατών του παρόχου περιαγωγής ή ανώμαλη ή καταχρηστική χρήση της πρόσβασης σε περιαγωγή χονδρικής. Τα λιγότερο αυστηρά μέτρα θα μπορούσαν επίσης να συνίστανται στη δέσμευση του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου της χώρας προέλευσης να θεσπίσει ή να τροποποιήσει την πολιτική εύλογης χρήσης που έχει εφαρμογή στους πελάτες του, σύμφωνα με τους λεπτομερείς κανόνες που θεσπίζονται με βάση το άρθρο  8 του  παρόντος  κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012, ή στη δυνατότητα του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης να ζητεί αναθεώρηση της συμφωνίας περιαγωγής χονδρικής. Για λόγους διαφάνειας, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να καθιστούν διαθέσιμες στο κοινό τις πληροφορίες σχετικά με αιτήσεις για έγκριση λύσης συμφωνιών περιαγωγής χονδρικής, με την επιφύλαξη της εμπιστευτικότητας του επιχειρείν.

🡻 2017/920 αιτιολογική σκέψη 11 (προσαρμοσμένο)

 νέο

(21)Προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών, ολοκληρωμένων και ανταγωνιστικών αγορών για τις υπηρεσίες περιαγωγής, κατά τη διαπραγμάτευση της πρόσβασης σε περιαγωγή χονδρικής με σκοπό την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής θα πρέπει να παρέχεται στους φορείς εκμετάλλευσης η εναλλακτική δυνατότητα να διαπραγματεύονται καινοτόμα συστήματα τιμολόγησης χονδρικής τα οποία δεν συνδέονται άμεσα με τους όγκους που πραγματικά καταναλώνονται, όπως κατ’ αποκοπήν πληρωμές, αρχικές δεσμεύσεις ή συμβάσεις με βάση τη δυναμικότητα, ή συστήματα τιμολόγησης που αντανακλούν μεταβολές της ζήτησης κατά τη διάρκεια του έτους.  Οι επικοινωνίες μηχανής προς μηχανή που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 249 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 δεν εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις πρόσβασης σε περιαγωγή χονδρικής. Ωστόσο, οι συμφωνίες μόνιμης περιαγωγής υπόκεινται σε εμπορικές διαπραγματεύσεις και μπορούν να συμφωνούνται από δύο εταίρους περιαγωγής στη σύμβαση περιαγωγής χονδρικής. Για να καταστεί εφικτή η ανάπτυξη αποδοτικότερων και ανταγωνιστικότερων αγορών επικοινωνιών μηχανής προς μηχανή, αναμένεται ότι οι φορείς εκμετάλλευσης θα ανταποκρίνονται ολοένα και περισσότερο σε όλα τα εύλογα αιτήματα για συμφωνίες περιαγωγής και θα τα αποδέχονται υπό εύλογους όρους που επιτρέπουν ρητά τη μόνιμη περιαγωγή επικοινωνιών μηχανής προς μηχανή. Οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να μπορούν να συνάπτουν ευέλικτες συμφωνίες περιαγωγής που καθιστούν εφικτές τις υπηρεσίες περιαγωγής χονδρικής και να εφαρμόζουν τιμολογιακά καθεστώτα τα οποία δεν βασίζονται στον όγκο καταναλωνόμενων δεδομένων αλλά σε εναλλακτικά συστήματα, όπως, για παράδειγμα, ο μηνιαίος αριθμός συνδεδεμένων μηχανών. Σε αυτό το πλαίσιο, σε περίπτωση διασυνοριακής διαφοράς, τα εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να προσφεύγουν στη διαδικασία επίλυσης διαφορών που προβλέπεται στο άρθρο 27 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 Ως εκ τούτου, τΤα διαπραγματευόμενα μέρη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμφωνούν να μην εφαρμόζουν τα μέγιστα ρυθμιζόμενα τέλη περιαγωγής χονδρικής κατά τη διάρκεια των συμφωνιών περιαγωγής χονδρικής. Αυτό θα απέκλειε την πιθανότητα κάποιο μέρος να ζητήσει στη συνέχεια την εφαρμογή των μέγιστων τελών χονδρικής βάσει όγκου στην πραγματική κατανάλωση, όπως καθορίζονται στον  παρόντα  κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 531/2012. Αυτή η εναλλακτική δυνατότητα δεν θα πρέπει να επηρεάζει τις υποχρεώσεις όσον αφορά την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό.  Επιπλέον, η έκθεση της Επιτροπής σημειώνει την πολύ πρόσφατη ανάπτυξη νέων τρόπων εμπορίας κίνησης περιαγωγής χονδρικής, όπως οι επιγραμμικές πλατφόρμες εμπορίας, που έχουν τη δυνατότητα να διευκολύνουν τη διαδικασία διαπραγμάτευσης μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης. Η χρήση παρόμοιων εργαλείων θα μπορούσε να συμβάλει στην ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά περιαγωγής χονδρικής και να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση των πραγματικών τιμών χονδρικής που χρεώνονται. 

 νέο

(22)Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012 προβλέπει ότι οι φορείς εκμετάλλευσης δεν πρέπει να εμποδίζουν την πρόσβαση των τελικών χρηστών σε ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων στο δίκτυο επίσκεψης προσφερόμενες από εναλλακτικό πάροχο περιαγωγής. Ωστόσο, το εν λόγω διαρθρωτικό μέτρο, το οποίο θεσπίστηκε μέσω της υποχρέωσης χωριστής πώλησης υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων, αποδείχθηκε αναποτελεσματικό μετά την καθιέρωση της περιαγωγής με χρέωση εσωτερικού (RLAH). Επιπλέον, αυτή η υποχρέωση, επειδή δεν υιοθετήθηκε ουσιαστικά από την αγορά, φαίνεται ότι δεν είναι πλέον επίκαιρη. Επομένως, δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται πλέον οι διατάξεις που επιβάλλουν στους φορείς εκμετάλλευσης την υποχρέωση χωριστής πώλησης υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων σε επίπεδο λιανικής.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 31 (προσαρμοσμένο)

Η ζήτηση υπηρεσιών κινητών δεδομένων από καταναλωτές και επιχειρήσεις έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία έτη. Ωστόσο, λόγω των υψηλών τελών περιαγωγής δεδομένων, περιορίζεται πολύ η χρήση των εν λόγω υπηρεσιών από καταναλωτές και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά στην Ένωση. Επειδή η συγκεκριμένη αγορά βρίσκεται στα σπάργανα ενώ η ζήτηση περιαγωγής δεδομένων από καταναλωτές αυξάνεται ταχέως, το μόνο αποτέλεσμα που μπορεί να έχει η ρύθμιση των μέγιστων τελών λιανικής είναι η διατήρηση των τιμών περίπου στα προτεινόμενα μέγιστα τέλη, σύμφωνα με τα διδάγματα που προέκυψαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 717/2007, αντί της περαιτέρω μείωσής τους, γεγονός το οποίο, κατά συνέπεια, τονίζει την ανάγκη επιπλέον διαρθρωτικών μέτρων.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 32

Οι πελάτες θα πρέπει να μπορούν να αλλάζουν εύκολα πάροχο υπηρεσιών περιαγωγής ή να εναλλάσσονται μεταξύ παρόχων όσο το δυνατόν συντομότερα, ανάλογα με την τεχνική λύση, χωρίς κυρώσεις ή χρέωση. Οι πελάτες θα πρέπει να ενημερώνονται για τη δυνατότητα αυτή με ένα σαφές, κατανοητό και εύκολα προσβάσιμο έντυπο.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 33

Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν, με τρόπο φιλικό προς αυτούς, την πώληση υπηρεσιών περιαγωγής χωριστά από την εγχώρια δέσμη κινητών επικοινωνιών. Υπάρχουν επί του παρόντος αρκετοί τρόποι σύμφωνα με τους οποίους θα μπορούσε να εφαρμοσθεί η χωριστή πώληση ρυθμιζόμενων, λιανικών υπηρεσιών περιαγωγής, συμπεριλαμβανομένων της διπλής διεθνούς ταυτότητας συνδρομητή κινητής τηλεφωνίας (IMSI) (δύο χωριστών IMSI στην ίδια κάρτα SIM), της μονής IMSI (κοινής χρήσης IMSI μεταξύ εγχώριου παρόχου και παρόχων περιαγωγής) και συνδυασμού διπλής ή απλής IMSI μαζί με την τεχνική διαδικασία που δεν εμποδίζει την πρόσβαση του πελάτη σε ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων που παρέχονται απευθείας σε δίκτυο επίσκεψης, μέσω διακανονισμών μεταξύ του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου της χώρας προέλευσης και του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 34

Οι υψηλές τιμές περιαγωγής εμποδίζουν τους πελάτες από το να χρησιμοποιούν υπηρεσίες κινητών δεδομένων όταν ταξιδεύουν στην Ένωση. Δεδομένου ότι αυξάνονται η ζήτηση και η σημασία των υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων, δεν θα πρέπει να υπάρχουν κωλύματα στη χρήση εναλλακτικών υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων που παρέχονται απευθείας σε δίκτυο επίσκεψης, προσωρινά ή μόνιμα, ανεξάρτητα από τις συμβάσεις ή τους διακανονισμούς περιαγωγής που έχουν συναφθεί με τους εγχώριους παρόχους και χωρίς επιπλέον χρέωση. Όταν απαιτείται, προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων απευθείας σε δίκτυο επίσκεψης, οι εγχώριοι πάροχοι και οι πάροχοι δεδομένων περιαγωγής θα πρέπει να συνεργάζονται ώστε να μην εμποδίζονται η πρόσβαση των πελατών και η χρήση από αυτούς των εν λόγω υπηρεσιών και να εξασφαλίζεται η συνέχεια της παροχής άλλων υπηρεσιών περιαγωγής.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 35

Ενώ ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θεσπίζει ιδιαίτερες τεχνικές διαδικασίες για τη χωριστή πώληση υπηρεσιών περιαγωγής αλλά να προλειαίνει το έδαφος για την πλέον αποτελεσματική και αποδοτική λύση, συμπεριλαμβανομένου του συνδυασμού λύσεων, που θα αναπτυχθεί από την Επιτροπή, βάσει συμβολής του BEREC, θα πρέπει να καθορίζονται κριτήρια σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να πληροί η τεχνική λύση για τη χωριστή πώληση υπηρεσιών περιαγωγής. Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εισαγωγή της λύσης με συντονισμένο και εναρμονισμένο τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση και να διασφαλίζουν ότι οι πελάτες θα μπορούν να αλλάζουν γρήγορα και εύκολα πάροχο υπηρεσιών περιαγωγής χωρίς αλλαγή αριθμού. Επίσης, δεν θα πρέπει να εμποδίζεται η περιαγωγή εκτός Ένωσης ή από πελάτες τρίτων χωρών εντός της Ένωσης.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 36

Θα πρέπει να καθιερωθούν αυξημένη συνεργασία και συντονισμός μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης δικτύων κινητών επικοινωνιών, ώστε να καταστεί δυνατή, από τεχνικής σκοπιάς, η συντονισμένη και έγκυρη εξέλιξη της παροχής χωριστών υπηρεσιών περιαγωγής και να μην εμποδίζεται η πρόσβαση σε υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων που παρέχονται απευθείας σε δίκτυο επίσκεψης. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να καταρτισθούν συναφείς βασικές αρχές και μεθοδολογίες, ώστε να επιτραπεί η ταχεία προσαρμογή στις νέες περιστάσεις και την τεχνολογική πρόοδο. Ο BEREC θα πρέπει, σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους, να συνδράμει την Επιτροπή στην ανάπτυξη των τεχνικών στοιχείων των εγκαταστάσεων προκειμένου να καταστεί δυνατή η χωριστή πώληση υπηρεσιών περιαγωγής και προκειμένου να μην εμποδίζεται η πρόσβαση σε υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων που παρέχονται απευθείας σε δίκτυο επίσκεψης. Εφόσον απαιτείται, η Επιτροπή αναθέτει σε ευρωπαϊκό φορέα τυποποίησης την προσαρμογή των συναφών προτύπων που απαιτούνται για την εναρμονισμένη υλοποίηση της χωριστής πώλησης ρυθμιζόμενων, λιανικών υπηρεσιών περιαγωγής.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 37 (προσαρμοσμένο)

Προκειμένου να εξασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες των υποχρεώσεων πληροφόρησης των εσωτερικών παρόχων και σχετικά με την τεχνική λύση σε ό,τι αφορά τη χωριστή πώληση υπηρεσιών περιαγωγής. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή 69 .

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 38

Ο BEREC θα πρέπει, λαμβανομένου υπόψη του παρόντος κανονισμού και των εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται με βάση αυτόν, να δύναται να παρέχει, ιδία πρωτοβουλία, ειδική τεχνική καθοδήγηση σχετικά με τη χωριστή πώληση ρυθμιζόμενων λιανικών υπηρεσιών περιαγωγής ή με άλλα θέματα που καλύπτει ο παρών κανονισμός.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 39

Για να καταστεί πλήρως αποτελεσματική η χωριστή πώληση ρυθμιζόμενων, λιανικών υπηρεσιών περιαγωγής, απαιτείται ο συνδυασμός της πώλησης αυτής με την υποχρέωση της πρόσβασης χονδρικής για την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδος στην αγορά νέων ή υφιστάμενων παικτών, συμπεριλαμβανομένων παρόχων διασυνοριακών υπηρεσιών περιαγωγής. Με την εν λόγω λύση θα μπορούσαν να αποφευχθούν στρεβλώσεις μεταξύ των κρατών μελών μέσω της εξασφάλισης συνεπούς ρυθμιστικής προσέγγισης, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς. Ωστόσο, η υλοποίηση της χωριστής πώλησης ρυθμιζόμενων, λιανικών υπηρεσιών περιαγωγής θα απαιτήσει εύλογη περίοδο προσαρμογής των φορέων εκμετάλλευσης στο τεχνικό επίπεδο και, κατά συνέπεια, τα διαρθρωτικά μέτρα θα έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία γνήσιας εσωτερικής αγοράς με επαρκή ανταγωνισμό μόνο μετά την παρέλευση ικανού χρόνου. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να διατηρηθούν ανώτατα όρια τιμών για τα τέλη χονδρικής για υπηρεσίες περιαγωγής φωνής, σύντομων μηνυμάτων (SMS) και δεδομένων σε προσωρινή βάση και στο κατάλληλο επίπεδο ώστε να εξασφαλιστεί η διατήρηση των υφιστάμενων πλεονεκτημάτων των καταναλωτών κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου εφαρμογής των εν λόγω διαρθρωτικών μέτρων.

🡻 2015/2120 αιτιολογική σκέψη 32 (προσαρμοσμένο)

 νέο

(23)Προκειμένου να διασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τον καθορισμό της σταθμισμένης μέσης τιμής των μέγιστων τελών τερματισμού κλήσεων κινητής τηλεφωνίας και των λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής εύλογης χρήσης και τη μεθοδολογία της εκτίμησης της βιωσιμότητας  της παροχής υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής σε εγχώριες τιμές  της κατάργησης των πρόσθετων τελών περιαγωγής λιανικής, καθώς και την αίτηση που υποβάλλει ο πάροχος περιαγωγής για τους σκοπούς της εν λόγω εκτίμησης. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 70 .

 νέο

(24)Έως την έγκριση των προαναφερόμενων εκτελεστικών μέτρων, θα πρέπει να εξακολουθήσει να εφαρμόζεται ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/2286 της Επιτροπής 71 .

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 40 (προσαρμοσμένο)

(25)Όσον αφορά την παράταση της προσωρινής ρύθμισης των τιμών, θΘα πρέπει να επιβάλλονται ρυθμιστικές υποχρεώσεις σε επίπεδο λιανικής και χονδρικής για την προστασία των συμφερόντων των πελατών περιαγωγής, δεδομένου ότι, όπως έχει αποδείξει η πείρα, η μείωση των τιμών χονδρικής για υπηρεσίες περιαγωγής ανά την Ένωση ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζεται σε χαμηλότερες τιμές περιαγωγής σε επίπεδο λιανικής εξαιτίας της έλλειψης σχετικών κινήτρων. Αφετέρου, η ανάληψη δράσης για τον περιορισμό του επιπέδου των τιμών λιανικής, χωρίς να αντιμετωπίζεται το επίπεδο κόστους χονδρικής που συνδέεται με την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, θα μπορούσε να διασαλεύσει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών περιαγωγής και δεν θα επέτρεπε την επίτευξη μεγαλύτερου ανταγωνισμού.

🡻 2017/920 αιτιολογική σκέψη 4 (προσαρμοσμένο)

(26)Η κατάργηση των πρόσθετων τελών περιαγωγής λιανικής που θεσπίστηκε με  σύμφωνα με  τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2120, και που αναφέρεται επίσης ως «roam-like-at-home» (RLAH — περιαγωγή με χρέωση εσωτερικού), είναι  ήταν  αναγκαία για τη θέσπιση και τη διευκόλυνση της λειτουργίας ψηφιακής ενιαίας αγοράς σε ολόκληρη την Ένωση. Ωστόσο, ο εν λόγω κανονισμός δεν  επαρκούσε  επαρκεί από μόνος του για να διασφαλίσει την ορθή λειτουργία της αγοράς περιαγωγής. Κατά συνέπεια, ο εν λόγω Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συνεισφέρει στο να μην επηρεάζονται τα μοντέλα τιμολόγησης στις εγχώριες αγορές από την κατάργηση των πρόσθετων τελών περιαγωγής λιανικής.

🡻 2015/2120 αιτιολογική σκέψη 26

(27)Οι σχετικές εγχώριες τιμές λιανικής θα πρέπει να είναι ίσες με τα ανά μονάδα εγχώρια τέλη λιανικής. Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει συγκεκριμένη εγχώρια τιμή λιανικής που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για ρυθμιζόμενη υπηρεσία περιαγωγής λιανικής (για παράδειγμα, στην περίπτωση εγχώριων τιμολογιακών προγραμμάτων χωρίς περιορισμό, πακέτων ή εγχώριων τελών που δεν περιλαμβάνουν δεδομένα), η εγχώρια τιμή λιανικής θα πρέπει να θεωρείται ότι είναι ο ίδιος μηχανισμός χρέωσης σαν να χρεωνόταν ο πελάτης το εγχώριο τιμολογιακό πρόγραμμα στο κράτος μέλος του εν λόγω πελάτη.

 νέο

(28)Κατά την περιαγωγή στην Ένωση, οι πελάτες περιαγωγής θα πρέπει, στον μέγιστο εφικτό βαθμό, να μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες λιανικής των οποίων είναι συνδρομητές και να απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας όπως στο εσωτερικό. Για τον σκοπό αυτόν, οι πάροχοι περιαγωγής θα πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζουν ότι οι ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής λιανικής παρέχονται υπό τους ίδιους όρους σαν να καταναλώνονταν εγχώρια οι εν λόγω υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να προσφέρεται στους πελάτες η ίδια ποιότητα υπηρεσίας κατά την περιαγωγή, εάν αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

🡻 2015/2120 αιτιολογική σκέψη 22 (προσαρμοσμένο)

 νέο

(29)Ταυτόχρονα, οΟι πάροχοι υπηρεσιών περιαγωγής θα πρέπει να μπορούν να εφαρμόζουν «πολιτική εύλογης χρήσης» για την κατανάλωση ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής που παρέχονται στην ισχύουσα εγχώρια λιανική τιμή. Η «πολιτική εύλογης χρήσης» αποσκοπεί στο να αποτρέπει την καταχρηστική ή πέραν του φυσιολογικού χρήση των ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής εκ μέρους των πελατών περιαγωγής, όπως η χρήση αυτών των υπηρεσιών εκ μέρους των πελατών περιαγωγής σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος του εγχώριου παρόχου τους για λόγους εκτός των κατά διαστήματα ταξιδιών.  Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας που οφείλονται σε περιστάσεις, όπως πανδημίες ή φυσικές καταστροφές, και παρατείνουν ακουσίως την περίοδο προσωρινής παραμονής του πελάτη περιαγωγής σε άλλο κράτος μέλος, οι πάροχοι περιαγωγής θα πρέπει να εξετάζουν το ενδεχόμενο επέκτασης της ισχύουσας επιτρεπόμενης εύλογης χρήσης για κατάλληλο χρονικό διάστημα, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του πελάτη περιαγωγής . Οποιαδήποτε πολιτική εύλογης χρήσης θα πρέπει να επιτρέπει στους πελάτες του παρόχου περιαγωγής να καταναλώνουν ποσότητες ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής που προσφέρονται με το ισχύον τιμολόγιο λιανικής εγχώριων υπηρεσιών και οι οποίες είναι συνεπείς προς τα αντίστοιχα τιμολογιακά τους προγράμματα.

🡻 2015/2120 αιτιολογική σκέψη 23

(30)Σε συγκεκριμένες και εξαιρετικές περιστάσεις, όπου ο πάροχος περιαγωγής δεν μπορεί να εισπράξει το οικείο συνολικό κόστος, πραγματικό και προβλεπόμενο, της παροχής ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής από τα συνολικά έσοδα, πραγματικά και προβλεπόμενα, από την παροχή των υπηρεσιών αυτών, ο εν λόγω πάροχος περιαγωγής θα πρέπει να μπορεί να ζητήσει άδεια προκειμένου να επιβάλει πρόσθετα τέλη, ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του εγχώριού του τύπου χρέωσης. Η αξιολόγηση της βιωσιμότητας του εγχώριου τύπου χρέωσης θα πρέπει να βασίζεται σε συναφείς αντικειμενικούς παράγοντες συγκεκριμένους για τον πάροχο περιαγωγής, συμπεριλαμβανομένων των αντικειμενικών παραλλαγών μεταξύ των παρόχων περιαγωγής στο οικείο κράτος μέλος και του επιπέδου των εθνικών τιμών και εισοδημάτων. Αυτό μπορεί να ισχύει, για παράδειγμα, για τύπους κατ’ αποκοπήν χρέωσης λιανικής από φορείς εκμετάλλευσης με σημαντικές αρνητικές ανισορροπίες κίνησης, όπου οι τεκμαρτές εγχώριες ανά μονάδα τιμές είναι χαμηλές και το συνολικό εισόδημα των φορέων εκμετάλλευσης είναι επίσης χαμηλό σε σχέση με την επιβάρυνση της περιαγωγής ή όπου η τεκμαρτή ανά μονάδα τιμή είναι χαμηλή και η πραγματική ή η προβλεπόμενη κατανάλωση υπηρεσιών περιαγωγής είναι υψηλή. Μόλις αμφότερες οι αγορές χονδρικής και λιανικής περιαγωγής προσαρμοσθούν πλήρως στη γενίκευση της περιαγωγής στα επίπεδα εγχώριων τιμών και στην ενσωμάτωσή της ως φυσιολογικό χαρακτηριστικό των τιμολογιακών προγραμμάτων λιανικής, οι εν λόγω εξαιρετικές περιστάσεις δεν αναμένεται να ανακύπτουν. Προκειμένου ο εγχώριος τύπος χρέωσης των παρόχων περιαγωγής να μην καταστεί μη βιώσιμος από αυτά τα προβλήματα είσπραξης των χρεώσεων, προκαλώντας σημαντικό κίνδυνο για την εξέλιξη των εγχώριων τιμών, φαινόμενο αποκαλούμενο «του υδατοστρώματος» («waterbed effect»), οι πάροχοι περιαγωγής, κατόπιν άδειας της εθνικής ρυθμιστικής αρχής, θα πρέπει να μπορούν να επιβάλουν σε αυτές τις περιστάσεις επιπρόσθετα τέλη μόνο στον βαθμό που απαιτείται για να εισπράττονται όλα τα σχετικά έξοδα παροχής των υπηρεσιών αυτών.

🡻 2015/2120 αιτιολογική σκέψη 24

(31)Προς τον σκοπό αυτό, οι χρεώσεις που ανακύπτουν για την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής θα πρέπει να προσδιορίζονται με βάση τις πραγματικές χρεώσεις περιαγωγής χονδρικής που εφαρμόζονται για την κίνηση περιαγωγής προς το εξωτερικό του οικείου παρόχου περιαγωγής, επιπλέον της κίνησης περιαγωγής προς το εσωτερικό, όπως επίσης και με βάση εύλογες χρεώσεις για από κοινού αναλαμβανόμενες και κοινές χρεώσεις. Τα έσοδα από τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής λιανικής θα πρέπει να προσδιορίζονται με βάση τα εισοδήματα σε επίπεδα εγχώριων τιμών που αποδίδονται στην κατανάλωση ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής, είτε σε βάση τιμής ανά μονάδα είτε ως αναλογία κατ’ αποκοπήν τιμής, ώστε να αντανακλούν τις αντίστοιχες πραγματικές και προβλεπόμενες αναλογίες της κατανάλωσης ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής από πελάτες εντός της Ένωσης και της εγχώριας κατανάλωσης. Θα πρέπει εξάλλου να ληφθεί υπόψη η κατανάλωση των ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής και της εγχώριας κατανάλωσης από τους πελάτες των παρόχων περιαγωγής, καθώς και το επίπεδο του ανταγωνισμού, των τιμών και των εσόδων στην εγχώρια αγορά, και οποιοσδήποτε αντιληπτός κίνδυνος ότι η περιαγωγή σε εγχώριες τιμές λιανικής θα μπορούσε να επηρεάσει τη διαμόρφωση αυτών των τιμών.

 νέο

(32)Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012 προβλέπει ότι, εάν οι πάροχοι περιαγωγής εφαρμόζουν πρόσθετο τέλος στην κατανάλωση ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής επιπλέον τυχόν ορίων βάσει πολιτικών εύλογης χρήσης, το άθροισμα της εγχώριας τιμής λιανικής και κάθε πρόσθετου τέλους που εφαρμόζεται σε εξερχόμενες ρυθμιζόμενες κλήσεις περιαγωγής, εξερχόμενα ρυθμιζόμενα μηνύματα SMS περιαγωγής ή ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων δεν υπερβαίνει τα 0,19 EUR ανά λεπτό, τα 0,06 EUR ανά SMS και 0,20 EUR ανά χρησιμοποιούμενο megabyte, αντιστοίχως. Δεδομένης της ουσιαστικής λειτουργίας των κανόνων RLAH από τις 15 Ιουνίου 2017, η εν λόγω διάταξη δεν είναι πλέον αναγκαία.

🡻 2015/2120 αιτιολογική σκέψη 28 (προσαρμοσμένο)

 νέο

(33)Σύμφωνα με την αρχή «ο καλών πληρώνει» («calling party pays»), οι πελάτες της κινητής τηλεφωνίας δεν πληρώνουν για να δέχονται εγχώριες κλήσεις κινητής τηλεφωνίας και το κόστος ολοκλήρωσης μιας κλήσης στο δίκτυο του καλούμενου μέρους καλύπτεται από τη χρέωση λιανικής του καλούντος μέρους. Η σύγκλιση των τελών τερματισμού ανά τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπει την εφαρμογή της ίδιας αρχής στις ρυθμιζόμενες κλήσεις περιαγωγής λιανικής.  Δυνάμει του άρθρου 75 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, η Επιτροπή καθόρισε, μέσω της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που εξέδωσε στις 18 Δεκεμβρίου 2020, ενιαίο μέγιστο τέλος τερματισμού φωνητικών κλήσεων σε επίπεδο Ένωσης για υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών, με σκοπό να περιορίσει τη ρυθμιστική επιβάρυνση της αντιμετώπισης των προβλημάτων ανταγωνισμού που σχετίζονται με τον τερματισμό φωνητικών κλήσεων χονδρικής κατά τρόπο συνεπή σε ολόκληρη την Ένωση. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη προβλέπει τριετή σταδιακή μείωση: το μέγιστο τέλος τερματισμού φωνητικών κλήσεων κινητής τηλεφωνίας είναι 0,7 EUR το 2021, 0,55 EUR το 2022, 0,4 EUR το 2023 και θα ανέλθει στο ενιαίο μέγιστο ενωσιακό τέλος τερματισμού φωνητικών κλήσεων κινητής τηλεφωνίας 0,2 EUR από το 2024 και έπειτα.  Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτό δεν συμβαίνει ακόμη, σΣε καταστάσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό όπου οι πάροχοι περιαγωγής μπορούν να επιβάλλουν πρόσθετα τέλη για ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής λιανικής, τα πρόσθετα τέλη που επιβάλλονται σε ρυθμιζόμενες λαμβανόμενες κλήσεις περιαγωγής δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τη σταθμισμένη μέση τιμή των ανώτατων τελών χονδρικής τερματισμού κλήσεων κινητής τηλεφωνίας που ορίζεται στην Ένωση  το ενιαίο μέγιστο ενωσιακό τέλος τερματισμού φωνητικών κλήσεων κινητής τηλεφωνίας που καθορίζεται από την Επιτροπή για το εκάστοτε και αντίστοιχο έτος στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που προβλέπεται στο άρθρο 75 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972. Εάν, αργότερα, η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν είναι πλέον αναγκαίο να καθορίζει ενωσιακό τέλος τερματισμού φωνητικών κλήσεων, τυχόν πρόσθετα τέλη που επιβάλλονται σε ρυθμιζόμενες εισερχόμενες κλήσεις περιαγωγής δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το τέλος που καθορίζεται στην πλέον πρόσφατη κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 75 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 . Το καθεστώς αυτό θεωρείται προσωρινό μέχρι η Επιτροπή να εξετάσει το εκκρεμές αυτό ζήτημα.

🡻 2015/2120 αιτιολογική σκέψη 30 (προσαρμοσμένο)

 νέο

(34)Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συνιστά ειδικό μέτρο κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 5 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ. Ως εκ τούτου, Όόταν οι πάροχοι ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής ανά την Ένωση προβαίνουν σε αλλαγές των τιμών τους υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής και των ανάλογων πολιτικών που αφορούν τη χρήση της περιαγωγής προκειμένου να συμμορφωθούν προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, οι αλλαγές αυτές δεν θα πρέπει, δυνάμει του εθνικού δικαίου που μεταφέρει  την οδηγία (ΕΕ) 2018/1972  το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να θεμελιώνουν για τους πελάτες κινητής τηλεφωνίας οποιοδήποτε δικαίωμα υπαναχώρησης από τις συμβάσεις τους.

 νέο

(35)Οι συμβάσεις που περιλαμβάνουν οποιονδήποτε τύπο ρυθμιζόμενης υπηρεσίας περιαγωγής λιανικής θα πρέπει να αναφέρουν τα χαρακτηριστικά αυτής της ρυθμιζόμενης υπηρεσίας περιαγωγής λιανικής, συμπεριλαμβανομένου του αναμενόμενου επιπέδου ποιότητας της υπηρεσίας. Ο πάροχος θα πρέπει να καθιστά διαθέσιμες πληροφορίες για τους σχετικούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα της υπηρεσίας, όπως η διαθεσιμότητα ορισμένων τεχνολογιών, η κάλυψη ή η διακύμανση λόγω εξωτερικών παραγόντων, όπως η τοπογραφία.

(36)Μερικές φορές, οι πελάτες περιαγωγής και οι φορείς εκμετάλλευσης της χώρας προέλευσης υπερχρεώνονται εν αγνοία τους, λόγω έλλειψης διαφάνειας σχετικά με τους αριθμούς που χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας ανά την Ένωση, καθώς και τις τιμές χονδρικής που χρεώνονται για υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Οι επικοινωνίες προς ορισμένους αριθμούς που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, όπως, για παράδειγμα, αριθμοί πρόσθετου τέλους, αριθμοί ατελούς κλήσης ή αριθμοί επιμερισμένου κόστους, υπόκεινται σε ειδικούς όρους τιμολόγησης σε εθνικό επίπεδο. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στο μέρος του τιμολογίου που αφορά την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας αλλά μόνο στις τιμές που αφορούν τη σύνδεση με τις εν λόγω υπηρεσίες. Εντούτοις, η αρχή RLAH ενδέχεται να δημιουργήσει στους τελικούς χρήστες την προσδοκία ότι οι επικοινωνίες προς τους προαναφερόμενους αριθμούς κατά την περιαγωγή δεν θα πρέπει να επιβάλλει κανένα αυξημένο κόστος σε σχέση με την εγχώρια κατάσταση. Αυτό όμως δεν ισχύει πάντα κατά την περιαγωγή. Οι τελικοί χρήστες επωμίζονται αυξημένο κόστος, ακόμη και όταν καλούν αριθμούς που είναι ατελούς κλήσης όταν καλούνται από το εσωτερικό. Αυτό μπορεί να υπονομεύσει την αυτοπεποίθηση των πελατών όταν χρησιμοποιούν το τηλέφωνό τους κατά την περιαγωγή και ενδέχεται να οδηγήσει σε φουσκωμένους λογαριασμούς και, συνεπώς, να έχει αρνητική επίπτωση στην πραγματική εμπειρία RLAH. Οι φουσκωμένοι λογαριασμοί σε επίπεδο λιανικής οφείλονται κυρίως στο ανεπαρκές επίπεδο διαφάνειας όσον αφορά τα υψηλότερα τέλη που μπορούν να επιβληθούν λόγω επικοινωνιών προς αριθμούς υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να θεσπιστούν μέτρα για να αυξηθεί η διαφάνεια όσον αφορά τους όρους που αφορούν τις επικοινωνίες προς αριθμούς υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Για τον σκοπό αυτόν, οι πελάτες περιαγωγής θα πρέπει να πληροφορούνται μέσω της σύμβασής τους, καθώς και να ενημερώνονται και να προειδοποιούνται έγκαιρα και δωρεάν ότι οι επικοινωνίες προς αριθμούς υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας κατά την περιαγωγή μπορούν να επιφέρουν πρόσθετα τέλη.

🡻 2017/920 αιτιολογική σκέψη 9

(37)Η λειτουργία των αγορών περιαγωγής χονδρικής θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους φορείς εκμετάλλευσης να ανακτούν τις δαπάνες που προκύπτουν από την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής χονδρικής, συμπεριλαμβανομένων του από κοινού αναλαμβανόμενου κόστους και του κοινού κόστους. Με αυτόν τον τρόπο θα διατηρηθούν τα κίνητρα για επενδύσεις στα δίκτυα επίσκεψης και θα αποφευχθούν τυχόν στρεβλώσεις του εγχώριου ανταγωνισμού στις αγορές επίσκεψης λόγω του ρυθμιστικού αρμπιτράζ από πλευράς των φορέων εκμετάλλευσης οι οποίοι προσφεύγουν σε μέτρα για παροχή πρόσβασης σε περιαγωγή χονδρικής ώστε να ανταγωνίζονται στις εγχώριες αγορές επίσκεψης.

🡻 2017/920 αιτιολογική σκέψη 13

(38)Όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με τα τέλη χονδρικής, οι ρυθμιστικές υποχρεώσεις σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να διατηρηθούν, δεδομένου ότι κάθε μέτρο που καθιστά δυνατή την RLAH σε ολόκληρη την Ένωση χωρίς να λαμβάνει υπόψη το επίπεδο του κόστους χονδρικής που συνδέεται με την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής χονδρικής θα μπορούσε να ενέχει τον κίνδυνο διατάραξης της εσωτερικής αγοράς των υπηρεσιών περιαγωγής και δεν θα ενθάρρυνε τον ανταγωνισμό. Τα τέλη χονδρικής στο κατάλληλο ύψος θα πρέπει να διευκολύνουν τον βιώσιμο ανταγωνισμό, συμπεριλαμβανομένων των νεοεισερχομένων, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των νεοφυών επιχειρήσεων.

🡻 2017/920 αιτιολογική σκέψη 14

(39)Τα μέγιστα τέλη χονδρικής θα πρέπει να λειτουργούν ως όριο ασφαλείας και να διασφαλίζουν ότι οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να ανακτήσουν τις δαπάνες τους, συμπεριλαμβανομένων του από κοινού αναλαμβανόμενου κόστους και του κοινού κόστους. Θα πρέπει επίσης να επιτρέπουν την ευρεία διάδοση της βιώσιμης παροχής της RLAH, αφήνοντας ταυτόχρονα περιθώριο για εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 52 (προσαρμοσμένο)

(40)Η πρακτική που ακολουθούν ορισμένοι πάροχοι περιαγωγής κινητών δικτύων  φορείς εκμετάλλευσης δικτύων κινητών επικοινωνιών  να τιμολογούν την παροχή υπηρεσιών χονδρικής περιαγωγής κλήσεων βάσει ελάχιστων περιόδων χρέωσης έως 60 δευτερόλεπτα, σε αντιδιαστολή με την ανά δευτερόλεπτο χρέωση που κανονικά εφαρμόζεται για άλλου είδους τέλη διασύνδεσης χονδρικής, στρεβλώνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των φορέων αυτών και εκείνων που εφαρμόζουν διαφορετικές μεθόδους τιμολόγησης και υπονομεύει τη συνεπή εφαρμογή των μέγιστων ορίων τελών χονδρικής που εισήγαγε  προβλέπει  ο παρών κανονισμός. Επιπλέον, είναι μια ακόμα επιβάρυνση η οποία, με την αύξηση του κόστους χονδρικής, έχει αρνητικές συνέπειες στην τιμολόγηση των υπηρεσιών περιαγωγής φωνητικών κλήσεων σε επίπεδο λιανικής. Οι πάροχοι δικτύου κινητών επικοινωνιών θα πρέπει συνεπώς να τιμολογούν ανά δευτερόλεπτο τη χονδρική παροχή ρυθμιζόμενων κλήσεων περιαγωγής.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 64

(41)Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα μέγιστα τέλη για τις υπηρεσίες περιαγωγής SMS προσεγγίζουν τα επίπεδα τα οποία αντιστοιχούν στο υποκείμενο κόστος παροχής και ότι είναι δυνατόν να αναπτυχθεί ανταγωνισμός στο επίπεδο της λιανικής, τα μέγιστα τέλη χονδρικής για τα ρυθμιζόμενα SMS θα πρέπει να ακολουθούν τις μεταγενέστερες μειώσεις.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 11 (προσαρμοσμένο)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 717/2007 δεν αποτελεί μεμονωμένο μέτρο, αλλά συμπληρώνει και ενισχύει, καθόσον αφορά την ανά την Ένωση περιαγωγή, τους κανόνες που προβλέπει το ρυθμιστικό πλαίσιο του 2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Το πλαίσιο αυτό δεν παρέχει στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές επαρκή μέσα ώστε να αναλαμβάνουν αποτελεσματική και αποφασιστική δράση όσον αφορά την τιμολόγηση των υπηρεσιών περιαγωγής εντός της Ένωσης και, ως εκ τούτου, δεν εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για υπηρεσίες περιαγωγής. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 717/2007 αποτελούσε κατάλληλο μέσον για την επανόρθωση της κατάστασης αυτής.

 νέο

(42)Για να διασφαλίζεται ότι οι πελάτες περιαγωγής έχουν αδιάλειπτη και αποτελεσματική πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ατελώς, τα δίκτυα επίσκεψης θα πρέπει να μην επιβάλλουν στους παρόχους περιαγωγής κανένα τέλος χονδρικής που σχετίζεται με τις εν λόγω επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 82

 νέο

(43)Για να βελτιωθεί η διαφάνεια των τιμών λιανικής για τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες και για να διευκολυνθούν οι πελάτες περιαγωγής να αποφασίσουν σχετικά με τη χρήση των κινητών τους συσκευών στο εξωτερικό, οι πάροχοι υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών θα πρέπει να παρέχουν ατελώς στους οικείους πελάτες περιαγωγής πληροφορίες σχετικά με τα τέλη περιαγωγής με τα οποία επιβαρύνονται όταν χρησιμοποιούν υπηρεσίες περιαγωγής σε κράτος μέλος που επισκέπτονται. Δεδομένου ότι ορισμένες ομάδες πελατών ενδέχεται να είναι καλά πληροφορημένες σχετικά με τα τέλη περιαγωγής, οι πάροχοι περιαγωγής θα πρέπει να παρέχουν δυνατότητα εύκολης απενεργοποίησης της εν λόγω υπηρεσίας αυτόματων μηνυμάτων.  Επιπλέον, οι πελάτες περιαγωγής θα πρέπει να λαμβάνουν γραπτό μήνυμα το οποίο να περιέχει σύνδεσμο προς ιστοσελίδα με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά τους τύπους υπηρεσιών (κλήσεις και SMS) που ενδέχεται να επιφέρουν αυξημένο κόστος.  Επιπλέον, οι πάροχοι θα πρέπει, εφόσον τους ζητηθεί, να παρέχουν ατελώς και ενεργώς στους πελάτες τους, εφόσον αυτοί βρίσκονται στην Ένωση, πρόσθετες πληροφορίες για τη χρέωση ανά λεπτό, ανά SMS ή ανά megabyte δεδομένων (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) όταν οι πελάτες πραγματοποιούν ή δέχονται κλήσεις φωνητικής τηλεφωνίας, όταν στέλνουν ή λαμβάνουν μηνύματα SMS και MMS ή κάνουν χρήση άλλων υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων στο κράτος μέλος που επισκέπτονται.

🡻 2015/2120 αιτιολογική σκέψη 31 (προσαρμοσμένο)

(44)Προκειμένου να ενισχυθούν τα δικαιώματα των πελατών περιαγωγής που θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 531/2012, Οο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίζει σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής λιανικής συγκεκριμένες απαιτήσεις διαφάνειας ευθυγραμμισμένες με τους ειδικούς όρους που αφορούν τις τιμές και τον όγκο οι οποίες πρέπει να εφαρμοσθούν μόλις  και εφαρμόζονται μετά την κατάργηση των  καταργηθούν οι επιβαρύνσειςων περιαγωγής λιανικής. Ειδικότερα, θα πρέπει να προβλεφθεί η έγκαιρη δωρεάν ειδοποίηση των πελατών περιαγωγής σχετικά με την ισχύουσα πολιτική εύλογης χρήσης, όταν καταναλωθεί πλήρως ο ισχύων όγκος εύλογης χρήσης ρυθμιζόμενων υπηρεσιών φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων ή δεδομένων περιαγωγής, σχετικά με τυχόν επιπρόσθετα τέλη και σχετικά με τη συνολική κατανάλωση ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 58

(45)Οι πελάτες που ζουν σε μεθοριακές περιοχές δεν θα πρέπει να υπερχρεώνονται λόγω ακούσιας περιαγωγής. Κατά συνέπεια, οι πάροχοι περιαγωγής θα πρέπει να λαμβάνουν εύλογα μέτρα για την προστασία των πελατών έναντι της καταβολής τελών περιαγωγής ενώ βρίσκονται στο οικείο κράτος μέλος Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ενημέρωσης ώστε οι πελάτες να μπορούν όντως να αποφεύγουν αυτές τις περιπτώσεις ακούσιας περιαγωγής. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να επαγρυπνούν για περιπτώσεις στις οποίες πελάτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την καταβολή τελών περιαγωγής ενώ βρίσκονται στο οικείο κράτος μέλος και θα πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για τον μετριασμό του προβλήματος.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 84 (προσαρμοσμένο)

(46)Επιπλέον, θα πρέπει να θεσπισθούν  προβλεφθούν  μέτρα για τη βελτίωση  την εξασφάλιση  της διαφάνειας των τελών λιανικής σε όλες τις υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων, για να εξαλειφθεί ιδίως το πρόβλημα των «φουσκωμένων λογαριασμών», το οποίο εξακολουθεί να παρακωλύει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να δοθούν στους πελάτες της περιαγωγής τα αναγκαία μέσα παρακολούθησης και ελέγχου των δαπανών τους για υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων. Παρομοίως, δεν θα πρέπει να υπάρχουν εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση σε εφαρμογές ή τεχνολογίες που μπορούν να υποκαταστήσουν ή να αποτελέσουν εναλλακτική λύση σε υπηρεσίες περιαγωγής,  συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του  όπως είναι το WiFi.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 87 (προσαρμοσμένο)

(47)Επιπλέον, για να αποφεύγονται οι φουσκωμένοι λογαριασμοί, οι πάροχοι περιαγωγής θα πρέπει να ορίζουν ένα ή περισσότερα μέγιστα χρηματικά όρια και/ή όρια χρήσης για τις δαπάνες των υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων (εκφρασμένα στο νόμισμα στο οποίο χρεώνεται ο πελάτης περιαγωγής) και τα οποία θα πρέπει να παρέχονται ατελώς σε όλους τους πελάτες περιαγωγής με κατάλληλο προειδοποιητικό μήνυμα, σε μέσο που να μπορούν να συμβουλευτούν εκ νέου αργότερα, όταν πλησιάζει το  εν λόγω  όριο. Μόλις φτάσει το  εν λόγω  ανώτατο όριο, ο πελάτης δεν θα πρέπει πλέον να λαμβάνει ή να χρεώνεται για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, εκτός εάν ζητήσει ρητά τη συνέχισή τους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους που αναφέρονται στην κοινοποίηση. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να λαμβάνει, χωρίς χρέωση, επιβεβαίωση σε μέσο που να μπορεί να συμβουλευτεί εκ νέου αργότερα. Οι πελάτες περιαγωγής θα πρέπει να μπορούν να επιλέγουν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα να κάνουν χρήση οποιουδήποτε από τα  εν λόγω  μέγιστα αυτά χρηματικά όρια ή όρια χρήσης ή να μην κάνουν χρήση ορίου. Οι πελάτες θα πρέπει αυτομάτως να υπόκεινται σε προκαθορισμένο σύστημα ορίων, εκτός αν επιλέξουν διαφορετικά.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 88

(48)Τα εν λόγω μέτρα διαφάνειας θα πρέπει να θεωρηθούν ελάχιστες διασφαλίσεις για τους πελάτες περιαγωγής και δεν θίγουν τη δυνατότητα των παρόχων περιαγωγής να παρέχουν στους πελάτες τους ένα φάσμα άλλων διευκολύνσεων που θα τους βοηθούν να προβλέπουν και να ελέγχουν τις δαπάνες τους όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων. Για παράδειγμα, πολλοί πάροχοι περιαγωγής παρέχουν νέες δέσμες κατ’ αποκοπή λιανικών τιμών περιαγωγής, που επιτρέπουν την περιαγωγή δεδομένων σε συγκεκριμένη τιμή για συγκεκριμένη περίοδο, έως κάποιο όριο «εύλογης χρήσης». Ομοίως, οι πάροχοι περιαγωγής αναπτύσσουν συστήματα που επιτρέπουν στους πελάτες περιαγωγής να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τις σωρευτικές εκκρεμείς οφειλές περιαγωγής δεδομένων. Η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς προϋποθέτει ότι οι εξελίξεις αυτές στις εγχώριες αγορές αντικατοπτρίζονται στους εναρμονισμένους κανόνες.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 89 (προσαρμοσμένο)

(49)Οι πελάτες με προπληρωμένα τιμολόγια μπορούν επίσης να αντιμετωπίζουν «φουσκωμένους λογαριασμούς» για τη χρήση υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων. Προς τούτο, οι διατάξεις περί ορίου διακοπής θα πρέπει να εφαρμόζονται και σε αυτούς τους πελάτες.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 90 (προσαρμοσμένο)

 νέο

(50)Υπάρχουν σημαντικές ανισότητες μεταξύ ρυθμιζόμενων τιμών περιαγωγής εντός της Ένωσης και τιμών περιαγωγής για τους πελάτες που ταξιδεύουν εκτός της Ένωσης, οι οποίες είναι αρκετά υψηλότερες από τις τιμές εντός της Ένωσης,  όπου μόνο κατ’ εξαίρεση εφαρμόζονται πρόσθετα τέλη περιαγωγής μετά την κατάργηση των τελών περιαγωγής λιανικής  . Λόγω έλλειψης συνεπούς προσέγγισης των μέτρων διαφάνειας και εγγύησης σχετικά με την περιαγωγή εκτός της Ένωσης, οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν καλά τα δικαιώματά τους και, ως εκ τούτου, συχνά αποτρέπονται από το να χρησιμοποιούν κινητές συσκευές στο εξωτερικό. Η παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές με διαφάνεια θα τους βοηθήσει όχι μόνο στην απόφασή τους να χρησιμοποιούν τις κινητές συσκευές τους όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό (εντός και εκτός της Ένωσης) αλλά και στην επιλογή παρόχου περιαγωγής. Θα πρέπει επομένως να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της έλλειψης διαφάνειας και προστασίας των καταναλωτών με την εφαρμογή ορισμένων μέτρων διαφάνειας και εγγύησης και στις υπηρεσίες περιαγωγής που παρέχονται εκτός της Ένωσης. Τα μέτρα αυτά  θα πρέπει να  διευκολύνουν τον ανταγωνισμό και να θα βελτιώσουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 91 (προσαρμοσμένο)

(51)Εφόσον ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου της  τρίτης  χώρας επίσκεψης εκτός της Ένωσης δεν επιτρέπει στον πάροχο περιαγωγής να παρακολουθεί τη χρήση από τον πελάτη του σε πραγματικό χρόνο, ο πάροχος περιαγωγής δεν θα πρέπει να υποχρεούται να καθορίζει τα μέγιστα χρηματικά όρια και/ή όρια χρήσης για τη διασφάλιση των πελατών.

 νέο

(52)Οι πάροχοι περιαγωγής θα πρέπει να ενημερώνουν τους πελάτες περιαγωγής για τη δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ατελώς με κλήση του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης «112» και με εναλλακτικά μέσα πρόσβασης μέσω επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης. Τα εναλλακτικά μέσα πρόσβασης μέσω επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες περιαγωγής, ιδίως στους πελάτες περιαγωγής με αναπηρία, να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης με τη χρήση μέσων πλην των κλήσεων. Για παράδειγμα, εναλλακτικά μέσα πρόσβασης μπορούν να εξασφαλιστούν με τη χρήση εφαρμογών έκτακτης ανάγκης, μηνυμάτων, υπηρεσιών αναμετάδοσης ή γραπτών μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο ή υπηρεσιών πλήρους συνομιλίας, εφαρμοζόμενων δυνάμει του άρθρου 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 72 .

(53)Τα πεδία αριθμών, συμπεριλαμβανομένων όσων χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, καθορίζονται στα εθνικά σχέδια αριθμοδότησης και δεν είναι εναρμονισμένα σε επίπεδο ΕΕ. Επομένως, οι φορείς εκμετάλλευσης ενδέχεται να μην μπορούν να αναγνωρίζουν εκ των προτέρων τα πεδία αριθμοδότησης για υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε όλες τις χώρες. Τα πεδία αριθμοδότησης που χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπόκεινται σε ειδικούς όρους τιμολόγησης σε εθνικό επίπεδο, σε πολλές δε περιπτώσεις τα τέλη τερματισμού τους δεν ρυθμίζονται. Παρότι οι πάροχοι περιαγωγής έχουν επίγνωση των ανωτέρω, το επίπεδο τελών χονδρικής που επιφέρουν ενδεχομένως εξακολουθεί να είναι απροσδόκητα υψηλό. Κατά την περιαγωγή, οι φορείς εκμετάλλευσης δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα, επειδή δεν έχουν πληροφόρηση για τα πεδία αριθμών που χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας ανά την Ένωση. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, ο BEREC θα πρέπει να δημιουργήσει και να τηρεί μια ενιαία ενωσιακή ασφαλή βάση δεδομένων για τα πεδία αριθμοδότησης υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Η βάση δεδομένων προορίζεται ως εργαλείο διαφάνειας που θα δώσει στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ) και στους φορείς εκμετάλλευσης τη δυνατότητα να έχουν άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες για το ποια πεδία αριθμοδότησης μπορούν να επιφέρουν υψηλότερο κόστος (τέλη τερματισμού κλήσης) σε όλα τα κράτη μέλη. Αποτελεί ένα αναγκαίο ενδιάμεσο βήμα για την ενίσχυση της διαφάνειας σε επίπεδο λιανικής, διότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση των πελατών περιαγωγής σχετικά με τους τύπους υπηρεσιών που ενδέχεται να επιφέρουν αυξημένα τέλη κατά την περιαγωγή. Ο BEREC θα πρέπει να καθορίσει τις διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες οι αρμόδιες αρχές πρέπει να παρέχουν και να επικαιροποιούν τις πληροφορίες που ζητούνται δυνάμει του άρθρου 17.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 92 (προσαρμοσμένο)

 νέο

(54)Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την εκτέλεση καθηκόντων βάσει του πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων του 2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες  της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972  θα πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούμενες εξουσίες για  την παρακολούθηση,  την εποπτεία και την επιβολή των υποχρεώσεων του παρόντος κανονισμού εντός της επικράτειάς τους. Θα πρέπει επίσης να παρακολουθούν τις εξελίξεις στην τιμολόγηση υπηρεσιών φωνής,  SMS  και δεδομένων για πελάτες περιαγωγής εντός της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του ειδικού κόστους που σχετίζεται με τις πραγματοποιούμενες και εισερχόμενες κλήσεις περιαγωγής στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης και της ανάγκης να διασφαλιστεί ότι το εν λόγω κόστος μπορεί να ανακτηθεί επαρκώς στην αγορά χονδρικής, και ότι οι τεχνικές καθοδήγησης της κίνησης δεν χρησιμοποιούνται για να περιορίσουν την επιλογή εις βάρος των καταναλωτών. Θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη διάθεση στα ενδιαφερόμενα μέρη πληροφοριών προσαρμοσμένων στα πρόσφατα δεδομένα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα της παρακολούθησης αυτής κάθε έξι μήνες. Η ενημέρωση θα πρέπει να παρέχεται ξεχωριστά σε εταιρείες, σε πελάτες περιαγωγής που έχουν συνάψει σύμβαση προπληρωμής και σε πελάτες περιαγωγής που έχουν συνάψει σύμβαση πληρωμής εκ των υστέρων.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 93 (προσαρμοσμένο)

(55)Η εγχώρια περιαγωγή που πραγματοποιείται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης, όπου οι άδειες κινητής τηλεφωνίας είναι διακριτές από αυτές που χορηγούνται στην υπόλοιπη χώρα, μπορεί να επωφελείται από μειώσεις τιμών όπως αυτές που ισχύουν στην εσωτερική αγορά υπηρεσιών περιαγωγής. Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να συνεπάγεται δυσμενέστερη τιμολογιακή μεταχείριση για τους πελάτες που χρησιμοποιούν υπηρεσίες εγχώριας περιαγωγής σε αντιδιαστολή με τους πελάτες που χρησιμοποιούν υπηρεσίες περιαγωγής ανά την Ένωση. Προς τούτο, οι εθνικές αρχές μπορούν να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα που συνάδουν προς το ενωσιακό δίκαιο.

🡻 2017/920 αιτιολογική σκέψη 20 (προσαρμοσμένο)

(56)Στο πλαίσιο της διασφάλισης της εμπιστευτικότητας των επιχειρηματικών μυστικών και προκειμένου να παρακολουθούν και να εποπτεύουν την εφαρμογή του  παρόντος  κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 και τις εξελίξεις στις αγορές περιαγωγής χονδρικής, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ζητούν πληροφορίες σχετικά με τις συμφωνίες περιαγωγής χονδρικής οι οποίες δεν προβλέπουν την εφαρμογή των μέγιστων τελών περιαγωγής χονδρικής. Οι εν λόγω αρχές θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν πληροφορίες σχετικά με την έγκριση και την εφαρμογή όρων στις συμφωνίες περιαγωγής χονδρικής που αποσκοπούν στην αποτροπή της μόνιμης περιαγωγής και τυχόν ανώμαλης ή καταχρηστικής χρήσης της πρόσβασης σε περιαγωγή χονδρικής για σκοπούς άλλους από την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής στους πελάτες των παρόχων περιαγωγής που ταξιδεύουν εντός της Ένωσης.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 81 (προσαρμοσμένο)

 νέο

(57)Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών κινητών επικοινωνιώνής τηλεφωνίας στην Ένωση διαπιστώνουν ότι τα οφέλη που αποκομίζουν οι πελάτες τους από τη διαλειτουργικότητα και τη διατερματική συνδετικότητα κινδυνεύουν από τον τερματισμό ή την απειλή τερματισμού των διακανονισμών περιαγωγής με παρόχους περιαγωγής δικτύων κινητής τηλεφωνίας  φορείς εκμετάλλευσης δικτύων κινητών επικοινωνιών  σε άλλα κράτη μέλη ή όταν δεν μπορούν να παρέχουν στους πελάτες τους υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος λόγω ελλείψεως συμφωνίας με έναν τουλάχιστον φορέα εκμετάλλευσης δικτύου σε επίπεδο χονδρικής, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να κάνουν χρήση, οσάκις απαιτείται, των εξουσιών δυνάμει του άρθρου 615 της οδηγίας για την πρόσβαση (ΕΕ) 2018/1972, ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη δικτυακή πρόσβαση και διασύνδεση για να διασφαλισθεί η διατερματική αυτή συνδετικότητα και η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του άρθρου  που προβλέπονται στο άρθρο  38 της  εν λόγω  οδηγίας-πλαισίου, ιδίως τον στόχο της δημιουργίας  ανάπτυξης   της  πλήρως λειτουργικής εσωτερικής αγοράς  με τη δημιουργία ευνοϊκών όρων για την παροχή, τη διαθεσιμότητα και τη διαλειτουργικότητα πανευρωπαϊκών υπηρεσιών και διατερματικής συνδεσιμότητας  στον τομέα των δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

🡻 2017/920 αιτιολογική σκέψη 21 (προσαρμοσμένο)

(58)Η ειδική ρύθμιση των τιμών που εφαρμόζεται στις υπηρεσίες περιαγωγής χονδρικής συνεπάγεται ότι ένα συνολικό ανώτατο όριο της Ένωσης εφαρμόζεται σε ένα σύνθετο προϊόν το οποίο μπορεί επίσης να περιλαμβάνει άλλες εισροές πρόσβασης σε περιαγωγή χονδρικής και διασύνδεσης, όπου περιλαμβάνονται ειδικότερα εκείνες που υπόκεινται σε εθνική ή ενδεχομένως διασυνοριακή ρύθμιση. Όσον αφορά αυτό το θέμα, οι αποκλίσεις σε επίπεδο Ένωσης στη ρύθμιση των εν λόγω εισροών προβλέπεται να μειωθούν, ειδικότερα εξαιτίας πιθανών πρόσθετων μέτρων τα οποία δύνανται να ληφθούν λαμβάνονται σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 73 (οδηγία-πλαίσιο) (ΕΕ) 2018/1972 με σκοπό τη διασφάλιση μεγαλύτερης συνέπειας των ρυθμιστικών προσεγγίσεων. Εν τω μεταξύ οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης των δικτύων επίσκεψης και άλλων φορέων εκμετάλλευσης σχετικά με τις τιμές που εφαρμόζονται στις εν λόγω ρυθμιζόμενες εισροές που απαιτούνται για την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής χονδρικής θα πρέπει να αντιμετωπίζεται λαμβανομένης υπόψη της γνωμοδότησης του BEREC, εφόσον έχει προηγηθεί διαβούλευση με αυτόν, σύμφωνα με τις ειδικές κανονιστικές υποχρεώσεις που ισχύουν για την περιαγωγή, καθώς και με την οδηγία-πλαίσιο και τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2002/19/ΕΚ 74 , 2002/20/ΕΚ 75 και 2002/22/ΕΚ 76  οδηγία (ΕΕ) 2018/1972.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 94

Κατά τη θέσπιση των κανόνων για τις κυρώσεις που ισχύουν για τις παραβάσεις του εν λόγω κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνουν υπόψη και τη δυνατότητα των παρόχων περιαγωγής να αποζημιώνουν τους πελάτες για οιαδήποτε καθυστέρηση ή παρεμπόδιση της μετάβασης σε άλλο πάροχο περιαγωγής, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

🡻 2017/920 αιτιολογική σκέψη 22 (προσαρμοσμένο)

 νέο

(59)Είναι απαραίτητη η παρακολούθηση και η τακτική επανεξέταση της λειτουργίας των αγορών περιαγωγής χονδρικής και της σχέσης τους με τις αγορές περιαγωγής λιανικής, λαμβανομένων υπόψη των ανταγωνιστικών και τεχνολογικών εξελίξεων και των ροών κίνησης. Προς τούτο, η Επιτροπή θα πρέπει έως τις 15 Δεκεμβρίου 2018 να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ενδιάμεση έκθεση στην οποία να συνοψίζει τα αποτελέσματα της κατάργησης των πρόσθετων τελών περιαγωγής λιανικής, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν σχετική έκθεση του BEREC. Η Επιτροπή στη συνέχεια θα πρέπει να υποβάλλει διετείς  δύο  εκθέσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η πρώτη τέτοια έκθεση θα πρέπει να υποβληθεί έως τις 15 Δεκεμβρίου 2019. Στις διετείς εκθέσεις της η Επιτροπή θα πρέπει ιδίως να εκτιμά κατά πόσον η RLAH έχει αντίκτυπο στην εξέλιξη των τιμολογιακών προγραμμάτων που είναι διαθέσιμα στις αγορές λιανικής. Τούτο θα πρέπει να περιλαμβάνει αφενός την εκτίμηση της τυχόν εμφάνισης τιμολογιακών προγραμμάτων που περιλαμβάνουν μόνον εγχώριες υπηρεσίες και αποκλείουν εντελώς τις υπηρεσίες περιαγωγής λιανικής, υπονομεύοντας έτσι αυτόν καθαυτόν τον σκοπό της RLAH, και αφετέρου την εκτίμηση της τυχόν μείωσης της διαθεσιμότητας τιμολογιακών προγραμμάτων με πάγια χρέωση, που θα μπορούσε επίσης να αντιπροσωπεύει ζημία για τους καταναλωτές και να υπονομεύει τους στόχους της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Οι διετείς εκθέσεις της Επιτροπής θα πρέπει να αναλύουν ιδίως τον βαθμό στον οποίο έχουν εγκριθεί έκτακτα πρόσθετα τέλη περιαγωγής λιανικής από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, την ικανότητα των φορέων εκμετάλλευσης του δικτύου της χώρας προέλευσης να διατηρούν το εγχώριο μοντέλο χρέωσής τους και την ικανότητα των φορέων εκμετάλλευσης δικτύων επίσκεψης να ανακτούν τις αποδοτικά πραγματοποιηθείσες δαπάνες που προκύπτουν από την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής χονδρικής.   Επιπλέον, στις εκθέσεις τις Επιτροπής θα πρέπει να εκτιμώνται ο τρόπος με τον οποίο διασφαλίζεται, σε επίπεδο χονδρικής, η πρόσβαση σε διαφορετικές τεχνολογίες και γενιές δικτύων, το επίπεδο χρήσης πλατφορμών εμπορίας και παρόμοιων μέσων για την εμπορία κίνησης σε επίπεδο χονδρικής, η εξέλιξη της περιαγωγής μηχανής προς μηχανή, τα επίμονα προβλήματα σε επίπεδο λιανικής σχετικά με τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και η εφαρμογή των μέτρων που αφορούν τις επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης . Για να καταστούν δυνατές οι εν λόγω εκθέσεις με στόχο την εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο οι αγορές περιαγωγής προσαρμόζονται στους κανόνες της RLAH, θα πρέπει να συλλέγονται επαρκή δεδομένα για τη λειτουργία των εν λόγω αγορών μετά την εφαρμογή των εν λόγω κανόνων.

🡻 2017/920 αιτιολογική σκέψη 23

 νέο

(60)Για την αξιολόγηση των εξελίξεων του ανταγωνισμού στις αγορές περιαγωγής σε επίπεδο Ένωσης και για την τακτική αναφορά των αλλαγών των τελών περιαγωγής χονδρικής για μη ισόρροπη κίνηση μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών περιαγωγής, ο BEREC θα πρέπει να συλλέγει στοιχεία από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τα τέλη που ισχύουν για την ισόρροπη και τη μη ισόρροπη κίνηση αντίστοιχα. Ο BEREC θα πρέπει επίσης να συλλέγει δεδομένα σχετικά με τις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα μέρη μιας συμφωνίας περιαγωγής χονδρικής δεν εφαρμόζουν τα μέγιστα τέλη περιαγωγής χονδρικής ή εφαρμόζουν μέτρα σε επίπεδο χονδρικής τα οποία αποσκοπούν στην αποτροπή της μόνιμης περιαγωγής ή της ανώμαλης ή καταχρηστικής χρήσης της πρόσβασης σε περιαγωγή χονδρικής για σκοπούς διαφορετικούς από την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής στους πελάτες των παρόχων περιαγωγής όσο οι εν λόγω πελάτες ταξιδεύουν κατά περιόδους εντός της Ένωσης. Με βάση τα συλλεχθέντα  επαρκώς λεπτομερή  στοιχεία, ο BEREC θα πρέπει να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις για τη σχέση μεταξύ τιμών λιανικής, τελών χονδρικής και κόστους χονδρικής για τις υπηρεσίες περιαγωγής.  Ο BEREC θα πρέπει επίσης να συλλέγει τα δεδομένα που απαιτούνται για την παρακολούθηση των στοιχείων προς αξιολόγηση βάσει του άρθρου 21 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.  

🡻 2017/920 αιτιολογική σκέψη 24 (προσαρμοσμένο)

(61)Η Επιτροπή, ο BEREC και οι οικείες εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να εξασφαλίσουν πλήρως την εμπιστευτικότητα του επιχειρείν όταν γίνεται μερισμός πληροφοριών για σκοπούς επανεξέτασης, παρακολούθησης και εποπτείας της εφαρμογής του  παρόντος  κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012. Κατά συνέπεια, η συμμόρφωση με απαιτήσεις επιχειρηματικής εμπιστευτικότητας θα πρέπει να μην αποτρέπει τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές από τη δυνατότητα να μοιράζονται έγκαιρα εμπιστευτικές πληροφορίες για παρόμοιους σκοπούς.

 νέο

(62)Για να διασφαλίζεται ότι τα μέγιστα τέλη χονδρικής βασίζονται σε πρόσφατα και επικαιροποιημένα δεδομένα, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις οποίες θα τροποποιούνται τα μέγιστα τέλη χονδρικής που μπορεί να επιβάλλει φορέας εκμετάλλευσης δικτύου επίσκεψης στον πάροχο περιαγωγής για την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, SMS ή δεδομένων μέσω του εν λόγω δικτύου επίσκεψης. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει αναλυτικά κριτήρια και παραμέτρους βάσει των οποίων καθορίζονται οι τιμές των προαναφερόμενων μέγιστων τελών χονδρικής. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου 77 . Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 95 και 2015/2120 αιτιολογική σκέψη 34 (προσαρμοσμένο)

 νέο

(63)Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η καθιέρωση κοινής προσέγγισης για να εξασφαλισθεί ότι οι χρήστες δημόσιων δικτύων κινητών επικοινωνιών, όταν μετακινούνται εντός της Ένωσης, δεν καταβάλλουν υπερβολικό αντίτιμο για υπηρεσίες περιαγωγής ανά την Ένωση, αποβλέποντας με τον τρόπο αυτό στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών με ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων περιαγωγής κινητών επικοινωνιών,  η πρόβλεψη κοινής προσέγγισης για να εξασφαλίζεται ότι οι χρήστες δημόσιων δικτύων κινητών επικοινωνιών, όταν μετακινούνται εντός της Ένωσης, δεν καταβάλλουν υπερβολικό αντίτιμο για υπηρεσίες περιαγωγής ανά την Ένωση σε σύγκριση με ανταγωνιστικές εθνικές τιμές, και παράλληλα η ενίσχυση της διαφάνειας και η διασφάλιση της βιωσιμότητας της παροχής υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής σε εγχώριες τιμές και μιας πραγματικής εμπειρίας RLAH ως προς την ποιότητα της υπηρεσίας και την πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατά την περιαγωγή,  δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς, ασφαλώς, εναρμονισμένα και έγκαιρα από τα κράτη μέλη  αλλά  και, συνεπώς, μπορούν  αντ’ αυτού  να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση δύναται να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

🡻 2017/920 αιτιολογική σκέψη 27

(64)Ο παρών κανονισμός συνάδει με τα θεμελιώδη δικαιώματα και είναι συμβατός με τις αρχές που προβλέπονται, μεταξύ άλλων, στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.,

🡻 2015/2120 αιτιολογική σκέψη 35 (προσαρμοσμένο)

(65)Έγινε διαβούλευση με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 4228 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 78 . (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 79 , ο οποίος και εξέδωσε γνώμη στις 24 Νοεμβρίου 2013,

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 12

Το πλαίσιο των κανονιστικών ρυθμίσεων του 2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες βασίζεται στην αρχή ότι εκ των προτέρων ρυθμιστικές υποχρεώσεις επιβάλλονται μόνον εφόσον δεν υπάρχει αποτελεσματικός ανταγωνισμός, προβλέποντας διαδικασία περιοδικών αναλύσεων της αγοράς και επανεξέτασης των υποχρεώσεων εκ μέρους των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, με κατάληξη την επιβολή εκ των προτέρων υποχρεώσεων σε παρόχους περιαγωγής που έχουν χαρακτηριστεί ως διαθέτοντες σημαντική ισχύ στην αγορά. Τα στοιχεία που συνιστούν την εν λόγω διαδικασία περιλαμβάνουν καθορισμό των σχετικών αγορών, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής για σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθμιση σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ 80 (στο εξής «σύσταση»), την ανάλυση των καθορισμένων αγορών σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του ενωσιακού πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 81 , τον καθορισμό φορέων εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ στην αγορά και την επιβολή σε αυτούς εκ των προτέρων υποχρεώσεων.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 13 (προσαρμοσμένο)

Η σύσταση προσδιόρισε ως οικεία αγορά που επιδέχεται εκ των προτέρων ρύθμιση την εθνική χονδρική αγορά διεθνούς περιαγωγής σε δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Οι εργασίες που έχουν πραγματοποιήσει οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, τόσο μεμονωμένα όσο και στο πλαίσιο της ομάδας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών (ERG) και του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC), που τη διαδέχτηκε, και ο οποίος συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 82 , για την ανάλυση των εθνικών χονδρικών αγορών διεθνούς περιαγωγής, έχουν, ωστόσο, καταδείξει ότι δεν κατέστη ακόμα δυνατό σε καμία εθνική ρυθμιστική αρχή να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την υψηλή στάθμη των χονδρικών τελών περιαγωγής ανά την Ένωση, εξαιτίας της δυσκολίας προσδιορισμού επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην αγορά ενόψει των ιδιαίτερων περιστάσεων της διεθνούς περιαγωγής, συμπεριλαμβανομένου του διασυνοριακού της χαρακτήρα. Μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 717/2007, η αγορά περιαγωγής αφαιρέθηκε από την αναθεωρημένη σύσταση 83 .

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 15

Κατά συνέπεια, ασκείται πίεση ώστε τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα αντιμετώπισης του ύψους των τελών διεθνούς περιαγωγής, ο μηχανισμός όμως της εκ των προτέρων ρυθμιστικής παρέμβασης των εθνικών ρυθμιστικών αρχών που προβλέπεται στο πλαίσιο των κανονιστικών ρυθμίσεων του 2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες δεν αποδείχθηκε επαρκής ώστε να δώσει στις εν λόγω αρχές τη δυνατότητα να αναλάβουν αποφασιστική δράση προς το συμφέρον των καταναλωτών στο συγκεκριμένο αυτό πεδίο.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 16 (προσαρμοσμένο)

Εξάλλου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με το ψήφισμά του για την κανονιστική ρύθμιση και τις αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών 84 , κάλεσε την Επιτροπή να αναπτύξει νέες πρωτοβουλίες για τον περιορισμό του υψηλού κόστους της διασυνοριακής κίνησης στην κινητή τηλεφωνία, ενώ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης και 24ης Μαρτίου 2006 κατέληξε στα συμπεράσματά του ότι, για την επίτευξη των στόχων οικονομικής ανάπτυξης και παραγωγικότητας απαιτείται, σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, εστιασμένη, αποτελεσματική και ολοκληρωμένη πολιτική για τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), και επεσήμανε στο πλαίσιο αυτό τη σημασία που έχει η μείωση των τελών περιαγωγής για την ανταγωνιστικότητα.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 17

Το πλαίσιο των κανονιστικών ρυθμίσεων του 2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες αποσκοπούσε, βάσει των θεωρήσεων της εποχής, στην άρση όλων των φραγμών για το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών στο πεδίο που εναρμόνιζε, μεταξύ άλλων, τα μέτρα που επηρεάζουν τα τέλη περιαγωγής. Ωστόσο, αυτό δεν θα πρέπει να εμποδίζει την προσαρμογή των εναρμονισμένων κανόνων στο πλαίσιο άλλων προβληματισμών ώστε να εξευρεθεί το πλέον αποτελεσματικό μέσο ενίσχυσης του ανταγωνισμού στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς για υπηρεσίες περιαγωγής και για την επίτευξη υψηλού βαθμού προστασίας των καταναλωτών.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 21 (προσαρμοσμένο)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 717/2007 λήγει στις 30 Ιουνίου 2012. Πριν εκπνεύσει, η Επιτροπή διενήργησε επανεξέταση σύμφωνα με το άρθρο 11 του εν λόγω κανονισμού, βάσει του οποίου έπρεπε να αξιολογήσει την επίτευξη ή μη των στόχων του κανονισμού, και να επανεξετάσει τις εξελίξεις στα τέλη χονδρικής και λιανικής για την παροχή σε πελάτες περιαγωγής υπηρεσιών φωνητικών κλήσεων, SMS και διαβίβασης δεδομένων. Στην έκθεσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 6ης Ιουλίου 2011, σχετικά με τα αποτελέσματα της επανεξέτασης της λειτουργίας του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 717/2007, η Επιτροπή καταλήγει ότι ενδείκνυται η παράταση ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 717/2007 πέραν της 30ής Ιουνίου 2012.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 22 (προσαρμοσμένο)

Τα δεδομένα για την πορεία των τιμών παροχής υπηρεσιών περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, SMS και διαβίβασης δεδομένων ανά την Ένωση από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 717/2007, συμπεριλαμβανομένων, ειδικότερα, όσων συγκεντρώθηκαν ανά τρίμηνο από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και κοινοποιήθηκαν μέσω του BEREC δεν παρέχουν αποδείξεις ότι ο ανταγωνισμός σε λιανικό ή χονδρικό επίπεδο έχει αναπτυχθεί επαρκώς και πρόκειται να διατηρηθεί μετά τον Ιούνιο του 2012 αν δεν ληφθούν ρυθμιστικά μέτρα. Τα δεδομένα αυτά καταδεικνύουν ότι οι τιμές περιαγωγής χονδρικής και λιανικής παραμένουν αρκετά υψηλότερες από τις εγχώριες τιμές και εξακολουθούν να κινούνται στα όρια ή κοντά στα όρια τιμών που θέτει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 717/2007, ενώ κάτω από τα όρια αυτά ο ανταγωνισμός είναι περιορισμένος.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 23 (προσαρμοσμένο)

Η παύση ισχύος, στις 30 Ιουνίου 2012, των ρυθμιστικών διασφαλίσεων που εφαρμόζονται στις υπηρεσίες περιαγωγής σε χονδρικό και λιανικό επίπεδο εντός της Ένωσης δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 717/2007 θα προκαλούσε επομένως σημαντικό κίνδυνο, λόγω της απουσίας ανταγωνιστικών πιέσεων στην εσωτερική αγορά υπηρεσιών περιαγωγής επικοινωνιών και λόγω της επιθυμίας των παρόχων περιαγωγής να μεγιστοποιήσουν τα έσοδά τους από την περιαγωγή, να διαμορφωθούν τιμές λιανικής και χονδρικής για την περιαγωγή εντός της Ένωσης που δεν θα αντιπροσωπεύουν το υποκείμενο κόστος παροχής της υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να υπονομεύονται οι στόχοι του εν λόγω κανονισμού. Η ρυθμιστική παρέμβαση στην αγορά των υπηρεσιών κινητής περιαγωγής θα πρέπει, συνεπώς, να παραταθεί και πέραν της 30ής Ιουνίου 2012, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, επιτρέποντας την ανάπτυξη του ανταγωνισμού και διασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, ότι οι πελάτες θα εξακολουθήσουν να επωφελούνται από την εγγύηση ότι δεν θα τους επιβάλλονται υπερβολικά τέλη σε σύγκριση με τις ανταγωνιστικές εθνικές τιμές.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 30

Οι υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών πωλούνται σε δέσμες που περιλαμβάνουν υπηρεσίες εσωτερικού και περιαγωγής, γεγονός που περιορίζει τις επιλογές των πελατών όσον αφορά τις υπηρεσίες περιαγωγής. Οι εν λόγω δέσμες περιορίζουν τη διαφάνεια όσον αφορά τις υπηρεσίες περιαγωγής, επειδή δυσχεραίνεται η σύγκριση των μεμονωμένων στοιχείων στο πλαίσιο της δέσμης. Συνεπώς, δεν είναι ακόμη εμφανής ο ανταγωνισμός μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης βάσει του σκέλους περιαγωγής στη δέσμη κινητών επικοινωνιών. Με τη διευκόλυνση της διάθεσης της περιαγωγής ως αυτοδύναμης υπηρεσίας θα αντιμετωπιστούν διαρθρωτικά προβλήματα μέσω της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών όσον αφορά τις τιμές της περιαγωγής, της δυνατότητας χωριστών επιλογών των καταναλωτών σχετικά με τις υπηρεσίες περιαγωγής, με αποτέλεσμα την αύξηση της ανταγωνιστικής πίεσης από την πλευρά της ζήτησης. Κατά συνέπεια, αυτό θα συμβάλει στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών περιαγωγής.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 41

Έως ότου εξασφαλισθεί, χάρη στα διαρθρωτικά μέτρα, επαρκής ανταγωνισμός στην εσωτερική αγορά υπηρεσιών περιαγωγής που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μειώσεις στα κόστη χονδρικής, οι οποίες στη συνέχεια θα μπορούσαν να μετακυλίονται στους πελάτες, η πλέον αποτελεσματική και αναλογική προσέγγιση για τη ρύθμιση του επιπέδου των τιμών, όσον αφορά την πραγματοποίηση και τη λήψη κλήσεων περιαγωγής εντός της Ένωσης, είναι η καθιέρωση, σε ενωσιακό επίπεδο, ανώτατου μέσου τέλους ανά λεπτό για το επίπεδο χονδρικής και ο περιορισμός των τελών σε επίπεδο λιανικής με την εισαγωγή της «ευρωχρέωσης» που θεσπίσθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 717/2007 και επεκτάθηκε με την ευρωχρέωση SMS, η οποία προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 544/2009 85 και θα πρέπει να επεκταθεί με την ευρωχρέωση δεδομένων, η οποία προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό. Το μέσο τέλος χονδρικής θα πρέπει να εφαρμόζεται μεταξύ οποιουδήποτε ζεύγους φορέων εκμετάλλευσης εντός της Ένωσης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 42

Η μεταβατική ευρωχρέωση φωνητικών κλήσεων, SMS και δεδομένων θα πρέπει να καθορίζεται σε επίπεδο ασφαλείας που, ενώ θα εξασφαλίζει όχι μόνο τη διατήρηση αλλά και την ενίσχυση των πλεονεκτημάτων των καταναλωτών κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου εφαρμογής των διαρθρωτικών μέτρων, θα εξασφαλίζει επαρκές περιθώριο για τους παρόχους περιαγωγής και θα ενθαρρύνει τις ανταγωνιστικές προσφορές υπηρεσιών περιαγωγής σε χαμηλότερες τιμές. Κατά την εν λόγω περίοδο, οι πάροχοι περιαγωγής θα πρέπει να ενημερώνουν τους πελάτες σχετικά με την ευρωχρέωση και να προσφέρουν αυτοβούλως ευρωχρέωση προς όλους τους οικείους πελάτες περιαγωγής, ατελώς, ευκρινώς και με διαφάνεια.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 43

Η μεταβατική ευρωχρέωση φωνητικών κλήσεων, SMS και δεδομένων που θα παρέχεται σε καταναλωτές περιαγωγής θα πρέπει να αφήνει εύλογο περιθώριο κέρδους στο κόστος χονδρικής για την παροχή υπηρεσίας περιαγωγής, παρέχοντας ταυτόχρονα στους παρόχους περιαγωγής την ελευθερία ανταγωνισμού μέσω διαφοροποίησης των προσφορών τους και προσαρμογής της τιμολογιακής τους διάρθρωσης στις συνθήκες της αγοράς και τις προτιμήσεις των καταναλωτών. Τα εν λόγω ανώτατα όρια ασφαλείας θα πρέπει να καθοριστούν σε επίπεδα που δεν θα στρεβλώνουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των διαρθρωτικών μέτρων και θα μπορούν να καταργηθούν μόλις τα διαρθρωτικά μέτρα θα έχουν την ευκαιρία να προσφέρουν συγκεκριμένα κέρδη στους καταναλωτές. Η εν λόγω ρυθμιστική προσέγγιση δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στο μέρος του τιμολογίου που αφορά την παροχή υπηρεσιών με προστιθέμενη αξία αλλά μόνο στις τιμές για τη σύνδεση με τις εν λόγω υπηρεσίες.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 44

Η ρυθμιστική αυτή προσέγγιση θα πρέπει να είναι απλή στην εφαρμογή και την παρακολούθησή της, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο διοικητικός φόρτος για τους παρόχους περιαγωγής που επηρεάζονται από τις απαιτήσεις του, καθώς και για τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές που είναι επιφορτισμένες με την εποπτεία και την επιβολή της εφαρμογής του. Θα πρέπει επίσης να είναι διαφανής και άμεσα κατανοητή από όλους τους χρήστες κινητής τηλεφωνίας ανά την Ένωση. Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχει βεβαιότητα και προβλεψιμότητα σε φορείς που παρέχουν υπηρεσίες περιαγωγής σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να καθοριστεί με τον παρόντα κανονισμό, σε νομισματικούς όρους, το επίπεδο των ανώτατων ανά λεπτό τελών σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 45

Η ανώτατη μέση ανά λεπτό χρέωση σε επίπεδο χονδρικής, όπως θα καθορισθεί με αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα διαφορετικά στοιχεία που μεσολαβούν στην πραγματοποίηση κλήσης περιαγωγής ανά την Ένωση, ιδίως το κόστος προέλευσης και τερματισμού κλήσεων σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων, της σηματοδοσίας και της μετάδοσης της κλήσης. Το καταλληλότερο συγκριτικό στοιχείο αναφοράς για προέλευση και τερματισμό κλήσεως θα πρέπει να είναι η μέση χρέωση τερματισμού κλήσεως για δίκτυα κινητής τηλεφωνίας στην Ένωση, βασιζόμενη σε πληροφορίες που παρέχουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και τις οποίες δημοσιεύει η Επιτροπή. Η ανώτατη μέση ανά λεπτό χρέωση που θεσπίζει ο παρών κανονισμός θα πρέπει, ως εκ τούτου, να ορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη μέση χρέωση τερματισμού κλήσεως κινητής τηλεφωνίας, η οποία παρέχει το πρότυπο στοιχείο αναφοράς για το σχετικό κόστος. Η ανώτατη μέση ανά λεπτό χρέωση σε επίπεδο χονδρικής θα πρέπει να μειώνεται ετησίως, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι μειώσεις στα τέλη τερματισμού κλήσεων κινητής τηλεφωνίας που κατά καιρούς επιβάλλουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 46

Η μεταβατική ευρωχρέωση φωνητικών κλήσεων που εφαρμόζεται σε επίπεδο λιανικής θα πρέπει να παρέχει στους πελάτες περιαγωγής την εξασφάλιση ότι δεν θα χρεωθούν υπέρμετρα πραγματοποιώντας ή λαμβάνοντας ρυθμιζόμενη κλήση περιαγωγής, παρέχοντας παράλληλα στους παρόχους περιαγωγής επαρκή περιθώρια για διαφοροποίηση των προϊόντων που προσφέρουν στους πελάτες.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 47

Κατά τη μεταβατική περίοδο των ανώτατων ορίων ασφαλείας, όλοι οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά και να μπορούν να επιλέγουν, χωρίς πρόσθετα τέλη ή προϋποθέσεις, ένα απλό τιμολόγιο περιαγωγής το οποίο δεν θα υπερβαίνει τα μέγιστα τέλη. Το λογικό περιθώριο ανάμεσα στο κόστος χονδρικής και στις τιμές λιανικής θα πρέπει να εξασφαλίζει στους παρόχους περιαγωγής την κάλυψη όλων των ειδικών δαπανών τους για την περιαγωγή στο επίπεδο λιανικής, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων μεριδίων κόστους εμπορίας και επιδοτήσεων κινητών χειροσυσκευών, και να αφήνει επαρκές υπόλοιπο για απόδοση εύλογου κέρδους. Η μεταβατική ευρωχρέωση φωνητικών κλήσεων, SMS και δεδομένων αποτελεί το κατάλληλο μέσο που παρέχει προστασία στον καταναλωτή και ευελιξία στον πάροχο περιαγωγής. Σε συμφωνία με το επίπεδο χονδρικής, τα ανώτατα όρια της ευρωχρέωσης φωνητικών κλήσεων, SMS και δεδομένων θα πρέπει να μειώνονται κατ’ έτος.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 48

Κατά τη μεταβατική περίοδο των ανώτατων ορίων ασφαλείας, οι νέοι πελάτες περιαγωγής θα πρέπει να ενημερώνονται πλήρως, με σαφή και κατανοητό τρόπο, για ολόκληρο το υφιστάμενο φάσμα τιμολογίων όσον αφορά την περιαγωγή στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των τιμολογίων που είναι συμβατά με τη μεταβατική ευρωχρέωση φωνητικών κλήσεων, SMS και δεδομένων. Στους υφιστάμενους πελάτες περιαγωγής θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα να επιλέγουν μεμονωμένα κάποιο νέο τιμολόγιο συμβατό με τη μεταβατική ευρωχρέωση φωνητικών κλήσεων, SMS και δεδομένων ή άλλο τιμολόγιο περιαγωγής εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου. Όσον αφορά τους υφιστάμενους πελάτες περιαγωγής που δεν επέλεξαν τιμολόγιο εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, είναι σκόπιμο να γίνεται διάκριση μεταξύ των πελατών που είχαν ήδη επιλέξει ειδικό τιμολόγιο ή δέσμη τιμών περιαγωγής πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και των πελατών που δεν είχαν ποτέ επιλέξει. Στους πελάτες που εμπίπτουν στη δεύτερη κατηγορία θα πρέπει να παρέχεται αυτομάτως τιμολόγιο συμμορφούμενο προς τον παρόντα κανονισμό. Οι πελάτες περιαγωγής που επωφελούνται ήδη από ειδικά τιμολόγια ή πακέτα τιμών περιαγωγής, τα οποία ανταποκρίνονται στις προσωπικές τους απαιτήσεις και τα οποία επέλεξαν βάσει των κριτηρίων αυτών, θα πρέπει να διατηρούν το τιμολογιακό τους καθεστώς εφόσον, αφού τους γίνει υπενθύμιση για τους τρέχοντες όρους χρέωσης και την ισχύουσα ευρωχρέωση, εκφράσουν την επιλογή τους να παραμείνουν σε εκείνη τη χρέωση στον οικείο πάροχο περιαγωγής. Τα ειδικά αυτά τιμολόγια ή οι δέσμες τιμών περιαγωγής μπορούν να περιέχουν, παραδείγματος χάριν, τιμές περιαγωγής κατ’ αποκοπήν, μη δημόσια τιμολόγια, τιμολόγια με πρόσθετα πάγια τέλη περιαγωγής, τιμολόγια με ανά λεπτό χρέωση χαμηλότερα από την ανώτατη ευρωχρέωση φωνητικών κλήσεων, SMS και δεδομένων ή τέλη αποκατάστασης κλήσης.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 49 (προσαρμοσμένο)

Επειδή ο παρών κανονισμός θα πρέπει να είναι ειδικό μέτρο κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 5 της οδηγίας-πλαίσιο και επειδή, βάσει του παρόντος κανονισμού, ενδέχεται να απαιτηθεί από τους παρόχους υπηρεσιών περιαγωγής ανά την Ένωση να προβούν σε αλλαγές των τιμολογίων υπηρεσιών περιαγωγής σε επίπεδο λιανικής για να συμμορφωθούν προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, οι αλλαγές αυτές δεν θα πρέπει, δυνάμει του εθνικού δικαίου που μεταφέρει το κανονιστικό πλαίσιο του 2002, να θεμελιώνουν για τους πελάτες κινητής τηλεφωνίας οιοδήποτε δικαίωμα υπαναχώρησης από τις συμβάσεις τους.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 50 (προσαρμοσμένο)

Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να επηρεάσει καινοτόμες προσφορές στους καταναλωτές, οι οποίες είναι τυχόν ευνοϊκότερες από τη μεταβατική ευρωχρέωση φωνητικών κλήσεων, SMS και δεδομένων, όπως καθορίζεται με τον παρόντα κανονισμό, αλλά θα πρέπει να ενθαρρύνει καινοτόμες προσφορές στους πελάτες περιαγωγής σε χαμηλότερες τιμές, ειδικότερα για να αντιμετωπιστεί η πρόσθετη πίεση λόγω ανταγωνισμού που θα προέλθει από τις διαρθρωτικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Ο παρών κανονισμός δεν απαιτεί την επανεισαγωγή τελών περιαγωγής στις περιπτώσεις κατά τις οποίες είχαν καταργηθεί ολοσχερώς ούτε την αύξηση των υφιστάμενων τελών περιαγωγής στα επίπεδα των μεταβατικών μέτρων διασφάλισης που θεσπίζει ο παρών κανονισμός.

   

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 53 (προσαρμοσμένο)

Η ERG, που αντικαταστάθηκε από τον BEREC, εκτίμησε ότι η πρακτική των φορέων εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών να χρησιμοποιούν χρονικές μονάδες χρέωσης άνω του ενός δευτερολέπτου κατά την τιμολόγηση των υπηρεσιών περιαγωγής σε λιανικό επίπεδο έχει αυξήσει κατά 24 % τον τυπικό λογαριασμό ευρωχρέωσης φωνητικών κλήσεων για τις πραγματοποιούμενες κλήσεις και κατά 19 % για τις λαμβανόμενες. Σημείωσε επίσης ότι οι εν λόγω αυξήσεις αποτελούν μορφή καλυμμένης χρέωσης εφόσον δεν είναι διαφανείς για τους περισσότερους καταναλωτές. Για τον λόγο αυτό, η ERG συνέστησε τη λήψη επειγόντων μέτρων προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι διαφορετικές τιμολογιακές πρακτικές σε επίπεδο λιανικής που εφαρμόζονται στην ευρωχρέωση φωνητικών κλήσεων.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 54

Ενώ ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 717/2007, με την εισαγωγή ευρωχρέωσης στην Ένωση θέσπισε κοινή προσέγγιση, που διασφαλίζει ότι οι πελάτες της περιαγωγής δεν χρεώνονται με υπερβολικά τέλη για ρυθμιζόμενες κλήσεις περιαγωγής, οι διαφορετικές πρακτικές σχετικά με τη μονάδα τιμολόγησης που χρησιμοποιούν οι πάροχοι περιαγωγής κινητών επικοινωνιών υπονομεύουν σοβαρά τη συνεπή εφαρμογή της προσέγγισης αυτής. Αυτό σημαίνει επίσης ότι, παρά τον διασυνοριακό χαρακτήρα των ενδοενωσιακών υπηρεσιών περιαγωγής, υπάρχουν αποκλίνουσες προσεγγίσεις τιμολόγησης των ρυθμιζόμενων κλήσεων περιαγωγής, οι οποίες στρεβλώνουν τους όρους του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 55

Χρειάζεται συνεπώς μια κοινή δέσμη κανόνων όσον αφορά τη μονάδα των λογαριασμών ευρωχρέωσης φωνητικών κλήσεων, SMS και δεδομένων σε λιανική επίπεδο, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η εσωτερική αγορά και να παρασχεθεί σε όλη την Ένωση το ίδιο υψηλό επίπεδο προστασίας στους καταναλωτές που χρησιμοποιούν υπηρεσίες περιαγωγής εντός αυτής.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 56

Οι πάροχοι ρυθμιζόμενων κλήσεων περιαγωγής σε επίπεδο λιανικής θα πρέπει συνεπώς να τιμολογούν ανά δευτερόλεπτο τις υπηρεσίες που παρέχουν στους πελάτες τους, για όλες τις κλήσεις που υπόκεινται σε ευρωχρέωση φωνητικών κλήσεων, με την επιφύλαξη μόνο της δυνατότητας εφαρμογής ελάχιστης αρχικής περιόδου χρέωσης, μη υπερβαίνουσας τα 30 δευτερόλεπτα για τις πραγματοποιούμενες κλήσεις. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους παρόχους περιαγωγής να καλύψουν οιαδήποτε εύλογα έξοδα αποκατάστασης κλήσης και θα παράσχει την απαραίτητη ευελιξία ανταγωνισμού με την προσφορά βραχύτερων ελάχιστων περιόδων χρέωσης. Δεν δικαιολογείται καμία ελάχιστη αρχική περίοδος χρέωσης στην περίπτωση των λαμβανόμενων κλήσεων με ευρωχρέωση φωνητικών κλήσεων, καθώς το υποκείμενο κόστος χονδρικής χρεώνεται ανά δευτερόλεπτο και το τυχόν κόστος αποκατάστασης κλήσης καλύπτεται ήδη από τα τέλη τερματισμού σε δίκτυο κινητών επικοινωνιών.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 57

Οι πελάτες δεν θα πρέπει να υποχρεώνονται να πληρώνουν για τη λήψη φωνητικών μηνυμάτων σε δίκτυο επίσκεψης, δεδομένου ότι δεν μπορούν να ελέγξουν τη διάρκεια των μηνυμάτων αυτών· τούτο θα πρέπει να ισχύει με την επιφύλαξη άλλων χρεώσεων που επιβάλλονται στα φωνητικά μηνύματα, όπως οι χρεώσεις για την ακρόαση τέτοιων μηνυμάτων.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 59

Όσον αφορά τις υπηρεσίες περιαγωγής SMS, όπως και στην περίπτωση των φωνητικών κλήσεων περιαγωγής, υπάρχει σημαντικός κίνδυνος η επιβολή τιμολογιακών υποχρεώσεων μόνο στις τιμές χονδρικής να μην οδηγήσει αυτόματα σε μείωση των τιμών λιανικής που καταβάλλουν οι καταναλωτές. Αφετέρου, η λήψη μέτρων για τη μείωση του επιπέδου των τιμών λιανικής, χωρίς να ληφθεί υπόψη το επίπεδο του κόστους χονδρικής που συνδέεται με την παροχή των υπηρεσιών αυτών ενδέχεται να βλάψει ορισμένους παρόχους περιαγωγής, ιδίως τους μικρότερους παρόχους περιαγωγής, με αύξηση του κινδύνου συμπίεσης των τιμών.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 60

Παράλληλα, λόγω της ιδιαίτερης διάρθρωσης της αγοράς των υπηρεσιών περιαγωγής και του διασυνοριακού χαρακτήρα της, το ρυθμιστικό πλαίσιο του 2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες δεν παρείχε στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές τα κατάλληλα εργαλεία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων ανταγωνισμού, στα οποία οφείλεται το υψηλό επίπεδο τιμών χονδρικής και λιανικής των ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής SMS. Το γεγονός αυτό δεν εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και θα πρέπει να ληφθούν μέτρα.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 61

Θα πρέπει επομένως να επιβληθούν ρυθμιστικές υποχρεώσεις σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής SMS σε επίπεδο χονδρικής, προκειμένου να καθιερωθεί ευλογότερη σχέση μεταξύ των τελών χονδρικής και του υποκείμενου κόστους παροχής, και σε επίπεδο λιανικής για μεταβατική περίοδο, ώστε να προστατεύονται τα συμφέροντα των πελατών περιαγωγής μέχρι τα διαρθρωτικά μέτρα να καταστούν αποτελεσματικότερα.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 62

Μέχρις ότου τα διαρθρωτικά μέτρα αποφέρουν επαρκή ανταγωνισμό στην αγορά των υπηρεσιών περιαγωγής η πιο αποτελεσματική και αναλογική προσέγγιση για τη ρύθμιση του επιπέδου των τιμών των ρυθμιζόμενων περιαγόμενων μηνυμάτων SMS σε επίπεδο χονδρικής είναι ο καθορισμός σε ενωσιακή κλίμακα ανώτατης μέσης χρέωσης ανά SMS που αποστέλλεται από δίκτυο επίσκεψης. Η μέση χονδρική χρέωση θα πρέπει να εφαρμόζεται μεταξύ οιουδήποτε ζεύγους φορέων εκμετάλλευσης δικτύων εντός της Ένωσης σε συγκεκριμένη περίοδο.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 63

Το μέγιστο τέλος χονδρικής για τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής SMS θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες οι οποίες βαρύνουν τον πάροχο της χονδρικής υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων του κόστους προέλευσης, διαβίβασης και του μη ανακτώμενου κόστους τερματισμού των περιαγόμενων μηνυμάτων SMS στο δίκτυο επίσκεψης. Θα πρέπει συνεπώς να απαγορεύεται στους παρόχους χονδρικών ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής SMS να καθιερώνουν χωριστό τέλος για τον τερματισμό περιαγόμενων μηνυμάτων SMS στο δίκτυό τους, ώστε να εξασφαλισθεί η συνεπής εφαρμογή των κανόνων που θεσπίζει ο παρών κανονισμός.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 65 (προσαρμοσμένο)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 544/2009 θεωρεί ότι, ελλείψει διαρθρωτικών στοιχείων με τα οποία εισάγεται ανταγωνισμός στην αγορά των υπηρεσιών περιαγωγής, η πιο αποτελεσματική και αναλογική προσέγγιση για τη ρύθμιση του επιπέδου των τιμών των υπηρεσιών περιαγωγής μηνυμάτων SMS ανά την Ένωση σε επίπεδο λιανικής ήταν η εισαγωγή υποχρέωσης των φορέων εκμετάλλευσης κινητών δικτύων να παρέχουν στους πελάτες περιαγωγής ευρωχρέωση SMS που δεν υπερβαίνει συγκεκριμένο μέγιστο τέλος.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 66 (προσαρμοσμένο)

Μέχρι να καταστούν αποτελεσματικά τα διαρθρωτικά μέτρα, η μεταβατική ευρωχρέωση SMS θα πρέπει να διατηρηθεί σε επίπεδο ασφαλείας, το οποίο, ενώ θα εξασφαλίζει τη διατήρηση των υφιστάμενων προνομίων των καταναλωτών, θα εγγυάται επαρκές περιθώριο στους παρόχους περιαγωγής, αντικατοπτρίζοντας πιο εύλογα το υποκείμενο κόστος παροχής.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 67 (προσαρμοσμένο)

Η μεταβατική ευρωχρέωση SMS που μπορεί να παρέχεται σε πελάτες περιαγωγής θα πρέπει συνεπώς να αντικατοπτρίζει εύλογο περιθώριο κέρδους επί του κόστους παροχής της ρυθμιζόμενης υπηρεσίας περιαγωγής SMS, παρέχοντας παράλληλα στους παρόχους περιαγωγής την ελευθερία να ανταγωνίζονται με διαφοροποίηση των προσφορών τους και προσαρμογή των τιμολογίων τους στις συνθήκες της αγοράς και τις προτιμήσεις των καταναλωτών. Το εν λόγω ανώτατο όριο ασφαλείας θα πρέπει να καθορισθεί σε επίπεδο που δεν θα στρεβλώνει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των διαρθρωτικών μέτρων και θα μπορεί να καταργηθεί μόλις καταστούν αποτελεσματικά τα διαρθρωτικά μέτρα. Η ρυθμιστική αυτή προσέγγιση δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στις υπηρεσίες SMS με προστιθέμενη αξία.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 68

Οι πελάτες περιαγωγής δεν θα πρέπει να καταβάλλουν καμία συμπληρωματική επιβάρυνση για τη λήψη ρυθμιζόμενου περιαγόμενου μηνύματος SMS ή φωνητικού μηνύματος κατά την περιαγωγή σε δίκτυο επίσκεψης, εφόσον το κόστος τερματισμού ήδη αντισταθμίζεται από το τέλος λιανικής που επιβάλλεται για την αποστολή περιαγόμενου μηνύματος SMS ή φωνητικού μηνύματος.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 69 (προσαρμοσμένο)

Η ευρωχρέωση SMS θα πρέπει να εφαρμόζεται αυτόματα σε κάθε πελάτη περιαγωγής, νέο ή υφιστάμενο, ο οποίος δεν έχει επιλέξει ή δεν επιλέγει εκουσίως κάποια ειδική χρέωση περιαγωγής SMS ή κάποια δέσμη υπηρεσιών περιαγωγής, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής μηνυμάτων SMS.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 70

Το μήνυμα SMS είναι μήνυμα κειμένου στο πλαίσιο της υπηρεσίας σύντομων μηνυμάτων (Short Message Service) και διαφέρει σαφώς από άλλα μηνύματα, όπως είναι τα μηνύματα MMS ή τα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mail). Για να εξασφαλιστεί ότι ο παρών κανονισμός θα αποβεί αναποτελεσματικός και ότι θα επιτευχθούν πλήρως οι στόχοι του, θα πρέπει να απαγορευθούν οιεσδήποτε αλλαγές των τεχνικών παραμέτρων περιαγόμενου μηνύματος SMS που θα μπορούσαν να το διαφοροποιήσουν από το εγχώριο μήνυμα SMS.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 71 (προσαρμοσμένο)

Από τα δεδομένα που συνέλεξαν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές προκύπτει ότι οι υψηλές τιμές των μέσων τελών χονδρικής για υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων που επιβάλλουν οι πάροχοι περιαγωγής των δικτύων επίσκεψης σε παρόχους περιαγωγής των πελατών περιαγωγής διατηρούνται. Μολονότι τα εν λόγω τέλη χονδρικής φαίνεται ότι εμφανίζουν καθοδική τάση, εξακολουθούν να είναι υπερβολικά υψηλά σε σχέση με το υποκείμενο κόστος.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 72 (προσαρμοσμένο)

Η διατήρηση των υψηλών τελών χονδρικής για τις υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων οφείλεται κυρίως στις υψηλές τιμές χονδρικής που χρεώνουν οι πάροχοι περιαγωγής μη προτιμώμενων δικτύων. Τα τέλη αυτά οφείλονται στους περιορισμούς καθοδήγησης της κίνησης, οι οποίοι στερούν από τους παρόχους περιαγωγής τα κίνητρα να μειώσουν μονομερώς τις κανονικές τιμές χονδρικής, εφόσον η κίνηση θα πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από το τέλος που θα χρεωθεί. Αυτό οδηγεί σε ακραία διακύμανση του κόστους χονδρικής. Ενίοτε, τα τέλη χονδρικής για την περιαγωγή δεδομένων που εφαρμόζονται σε μη προτιμώμενα δίκτυα είναι έξι φορές υψηλότερες εκείνων που εφαρμόζονται σε προτιμώμενα δίκτυα. Οι υπερβολικά υψηλές αυτές χονδρικές χρεώσεις για υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων οδήγησαν σε σημαντικές στρεβλώσεις ανταγωνισμού μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης κινητών δικτύων εντός της Ένωσης που υπονομεύουν την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Περιορίζουν επίσης την ικανότητα των παρόχων περιαγωγής να προβλέπουν το κόστος χονδρικής και επομένως να παρέχουν στους πελάτες τους διαφανή και ανταγωνιστικά πακέτα λιανικών τιμών. Λόγω των περιορισμών στην ικανότητα εθνικών ρυθμιστικών αρχών να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα προβλήματα αυτά σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να εφαρμοσθεί μέγιστο τέλος χονδρικής στις υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων. Θα πρέπει επομένως να επιβληθούν ρυθμιστικές υποχρεώσεις σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής SMS σε επίπεδο χονδρικής, προκειμένου να καθιερωθεί ευλογότερη σχέση μεταξύ των τελών χονδρικής και του υποκειμένου κόστους παροχής, και σε επίπεδο λιανικής ώστε να προστατεύονται τα συμφέροντα των πελατών περιαγωγής.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 73

Οι πάροχοι περιαγωγής δεν θα πρέπει να χρεώνουν τους πελάτες περιαγωγής για ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων, εκτός αν και έως ότου ο πελάτης περιαγωγής δεχτεί την παροχή της υπηρεσίας.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 74 (προσαρμοσμένο)

Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να καλύπτει την παροχή εντός της Ένωσης υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων σε επίπεδο λιανικής. Οι ιδιαιτερότητες που παρατηρήθηκαν στις αγορές υπηρεσιών περιαγωγής, που αιτιολόγησαν την έκδοση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 717/2007 και την επιβολή υποχρεώσεων στους παρόχους περιαγωγής κινητών επικοινωνιών σε σχέση με την παροχή ανά την Ένωση φωνητικών περιαγόμενων κλήσεων και μηνυμάτων SMS, ισχύουν εξίσου και για την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων σε επίπεδο λιανικής σε ενωσιακή κλίμακα. Όπως συμβαίνει και με τις υπηρεσίες περιαγωγής φωνής και SMS, οι υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων δεν αγοράζονται ανεξάρτητα σε εθνικό επίπεδο, αλλά αποτελούν απλά μέρος μιας ευρύτερης δέσμης υπηρεσιών λιανικής που αγοράζουν οι πελάτες από τον πάροχο περιαγωγής, που περιορίζει με τον τρόπο αυτό τον ανταγωνισμό. Ομοίως, λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα των υπηρεσιών αυτών, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση και προστασία των συμφερόντων των πελατών κινητών επικοινωνιών οι οποίοι διαμένουν στο έδαφός τους δεν μπορούν να ελέγχουν τη συμπεριφορά των φορέων εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης που βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 75 (προσαρμοσμένο)

Όπως και με τα ήδη υφιστάμενα ρυθμιστικά μέτρα για τις υπηρεσίες φωνής και SMS, μέχρι την ανάπτυξη επαρκούς επιπέδου ανταγωνισμού από τα διαρθρωτικά μέτρα, η πιο αποτελεσματική και αναλογική προσέγγιση για τη ρύθμιση του επιπέδου των λιανικών τιμών των υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων ανά την Ένωση σε επίπεδο λιανικής είναι η εισαγωγή υποχρέωσης των παρόχων περιαγωγής να παρέχουν στους πελάτες περιαγωγής μεταβατική ευρωχρέωση δεδομένων που δεν θα υπερβαίνει συγκεκριμένο μέγιστο τέλος. Η ευρωχρέωση δεδομένων θα πρέπει να καθορισθεί σε επίπεδο ασφαλείας το οποίο, ενώ θα διασφαλίζει την προστασία των καταναλωτών μέχρι να καταστούν αποτελεσματικά τα διαρθρωτικά μέτρα, θα εγγυάται και ένα επαρκές περιθώριο στους παρόχους περιαγωγής, ενώ θα αντικατοπτρίζει πιο εύλογα και το υποκείμενο κόστος παροχής.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 76 (προσαρμοσμένο)

Η μεταβατική ευρωχρέωση δεδομένων που μπορεί να παρέχεται σε πελάτες περιαγωγής θα πρέπει συνεπώς να αντικατοπτρίζει εύλογο περιθώριο κέρδους επί του κόστους παροχής της ρυθμιζόμενης υπηρεσίας περιαγωγής δεδομένων, παρέχοντας παράλληλα στους παρόχους περιαγωγής τη δυνατότητα να ανταγωνίζονται με διαφοροποίηση των προσφορών τους και προσαρμογή των τιμολογίων τους στις συνθήκες της αγοράς και τις προτιμήσεις των καταναλωτών. Το εν λόγω ανώτατο όριο ασφαλείας θα πρέπει να καθορισθεί σε επίπεδο που δεν θα στρεβλώνει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των διαρθρωτικών μέτρων και θα μπορεί να καταργηθούν μόλις τα διαρθρωτικά μέτρα θα έχουν την ευκαιρία να προσφέρουν συγκεκριμένα και διαρκή κέρδη στους καταναλωτές. Όπως και με την προσέγγιση που ακολουθήθηκε για τις υπηρεσίες περιαγωγής φωνής και SMS, με δεδομένες τις μειώσεις που προβλέπονται για το υποκείμενο κόστος παροχής των υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων σε επίπεδο λιανικής, τα μέγιστα ρυθμιζόμενα τέλη για τη μεταβατική ευρωχρέωση δεδομένων αναμένεται ότι θα ακολουθήσουν πτωτική πορεία.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 77 (προσαρμοσμένο)

Η ευρωχρέωση δεδομένων θα πρέπει να εφαρμόζεται αυτόματα σε κάθε, νέο ή υφιστάμενο, πελάτη περιαγωγής, ο οποίος δεν έχει επιλέξει ή δεν επιλέγει εκουσίως κάποια ειδική χρέωση περιαγωγής δεδομένων ή κάποια δέσμη υπηρεσιών περιαγωγής, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 78 (προσαρμοσμένο)

Για να διασφαλίζεται ότι οι πελάτες θα χρεώνονται μόνο για τις υπηρεσίες δεδομένων που πράγματι καταναλώνουν και για να αποφεύγονται τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν με τις φωνητικές υπηρεσίες μετά την εισαγωγή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 717/2007 όσον αφορά τις αφανείς επιβαρύνσεις για τους καταναλωτές λόγω των μηχανισμών χρέωσης που εφαρμόζουν οι πάροχοι περιαγωγής, η μεταβατική ευρωχρέωση δεδομένων θα πρέπει να πραγματοποιείται ανά kilobyte. Η χρέωση αυτή συνάδει με τον μηχανισμό χρέωσης που εφαρμόζεται ήδη σε επίπεδο χονδρικής.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 79

Οι πάροχοι περιαγωγής μπορούν να εξακολουθήσουν να προσφέρουν συνολική κατ’ αποκοπήν μηνιαία τιμολόγηση για θεμιτή χρήση, επί της οποίας δεν εφαρμόζεται μέγιστο τέλος και η οποία μπορεί να καλύπτει τις υπηρεσίες περιαγωγής ανά την Ένωση.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 80 (προσαρμοσμένο)

Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι όλοι οι χρήστες κινητής φωνητικής τηλεφωνίας δύνανται να επωφεληθούν από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, οι προσωρινές απαιτήσεις τιμολόγησης σε επίπεδο λιανικής θα πρέπει να εφαρμόζονται ανεξαρτήτως του αν οι πελάτες περιαγωγής έχουν συνάψει με τον πάροχο περιαγωγής σύμβαση προπληρωμής ή πληρωμής εκ των υστέρων (με έκδοση λογαριασμού), και ανεξαρτήτως του αν ο πάροχος περιαγωγής διαθέτει δικό του δίκτυο, είναι φορέας εικονικού δικτύου κινητής τηλεφωνίας ή μεταπωλητής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 83 (προσαρμοσμένο)

Επίσης, χάριν διαφάνειας απαιτείται από τους παρόχους να ενημερώνουν τους πελάτες τους σχετικά με τα τέλη περιαγωγής και ιδίως σχετικά με την ευρωχρέωση φωνητικών κλήσεων, SMS και δεδομένων και τη συνολική κατ’ αποκοπήν τιμολόγηση, εφόσον την προσφέρουν, κατά τη σύναψη των συμβάσεων και κάθε φορά που μεταβάλλονται τα τέλη περιαγωγής. Οι πάροχοι περιαγωγής παρέχουν πληροφορίες για τα τέλη περιαγωγής με κατάλληλα μέσα, όπως τα τιμολόγια, το διαδίκτυο, οι τηλεοπτικές διαφημίσεις ή απευθείας ηλεκτρονικά μηνύματα. Όλες οι πληροφορίες και προσφορές θα πρέπει να είναι σαφείς, κατανοητές, να επιτρέπουν τη σύγκριση και να είναι διαφανείς όσον αφορά τις τιμές και τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών. Η διαφήμιση προσφορών περιαγωγής και η διάθεση στους καταναλωτές θα πρέπει να συμμορφώνονται απόλυτα με τη νομοθεσία προστασίας των καταναλωτών, ιδίως με την οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά («οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές») 86 . Οι πάροχοι περιαγωγής θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλοι οι πελάτες περιαγωγής είναι ενήμεροι ως προς τη διάθεση ρυθμιζόμενων τιμολογίων για τη σχετική περίοδο και να αποστέλλουν ευκρινή και αμερόληπτη κοινοποίηση στους πελάτες αυτούς, περιγράφοντας τους όρους που διέπουν την ευρωχρέωση φωνητικών κλήσεων, SMS και δεδομένων και το δικαίωμα να την επιλέγουν κατά βούληση.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 85

Ειδικότερα, οι πάροχοι περιαγωγής θα πρέπει να παρέχουν ατελώς στους οικείους πελάτες περιαγωγής εξατομικευμένες πληροφορίες τιμολόγησης όσον αφορά τα τέλη που θα τους χρεωθούν για υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων, κάθε φορά που χρησιμοποιούν την εν λόγω υπηρεσία κατά την είσοδό τους σε άλλη χώρα. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να παρέχονται στην κινητή συσκευή τους κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο από πλευράς εύκολης λήψης και κατανόησης, και με τρόπο που να επιτρέπει εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 86

Για να διευκολυνθούν οι καταναλωτές στην κατανόηση των οικονομικών συνεπειών της χρήσης υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων και να μπορούν να παρακολουθούν και να ελέγχουν τις δαπάνες τους, οι πάροχοι περιαγωγής θα πρέπει, πριν και μετά τη σύναψη σύμβασης, να ενημερώνουν επαρκώς τους πελάτες τους για τα τέλη των ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων. Οι πληροφορίες αυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν παραδείγματα για το κατά προσέγγιση μέγεθος δεδομένων τα οποία χρησιμοποιούνται, επί παραδείγματι, για αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, αποστολή φωτογραφίας, φυλλομέτρηση στο Διαδίκτυο και χρήση κινητών εφαρμογών.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 96 (προσαρμοσμένο)

Οι ρυθμιστικές υποχρεώσεις στα τέλη χονδρικής για υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, SMS και δεδομένων θα πρέπει να διατηρηθούν μέχρι να καταστούν αποτελεσματικά τα διαρθρωτικά μέτρα και να αναπτυχθεί επαρκώς ο ανταγωνισμός στις αγορές χονδρικής. Επιπλέον, από τις τάσεις στην αγορά προκύπτει σαφώς ότι οι υπηρεσίες δεδομένων θα καταστούν προοδευτικά το σημαντικότερο τμήμα των υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών και ότι οι υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων σε επίπεδο χονδρικής φανερώνουν προς το παρόν τον μεγαλύτερο δυναμισμό με τιμές ευλόγως χαμηλότερες των εν ισχύι ρυθμιζόμενων.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 97 (προσαρμοσμένο)

Θα πρέπει να καθορισθούν ανώτατα όρια ασφαλείας λιανικής σε επαρκώς υψηλά επίπεδα, τα οποία δεν θα προκαλούν στρέβλωση των δυνητικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των διαρθρωτικών μέτρων και τα οποία θα μπορούν να καταργηθούν πλήρως, όταν καταστούν αποτελεσματικά τα μέτρα αυτά και έχει καταστεί δυνατή η ανάπτυξη γνήσιας εσωτερικής αγοράς. Κατά συνέπεια, τα ανώτατα όρια ασφαλείας λιανικής θα πρέπει να ακολουθήσουν πτωτική πορεία και στη συνέχεια να καταργηθούν.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 98 (προσαρμοσμένο)

Η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού με βάση τους στόχους του και τη συμβολή του στην υλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου του 2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τον αντίκτυπο στην ανταγωνιστική θέση των παρόχων κινητών επικοινωνιών διαφόρων μεγεθών, από διάφορα μέρη της Ένωσης, τις εξελίξεις, τις τάσεις και τη διαφάνεια στα τέλη λιανικής και χονδρικής, τη σχέση τους με το πραγματικό κόστος, τον βαθμό στον οποίο επιβεβαιώθηκαν οι παραδοχές που γίνονται στην εκτίμηση επιπτώσεων που συνοδεύει τον παρόντα κανονισμό, καθώς επίσης το κόστος της συμμόρφωσης και τον αντίκτυπο στις επενδύσεις. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εξετάσει, υπό το πρίσμα των τεχνολογικών εξελίξεων, τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται εναλλακτικά προς την περιαγωγή (όπως η πρόσβαση μέσω WiFi).

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 99 (προσαρμοσμένο)

Οι ρυθμιστικές υποχρεώσεις σχετικά με τα τέλη χονδρικής και λιανικής για τις υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, SMS και δεδομένων θα πρέπει να διατηρηθούν για να εξασφαλίζονται οι καταναλωτές, ενόσω δεν αναπτύσσεται πλήρως ο ανταγωνισμός σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής. Προς τούτο, η Επιτροπή θα πρέπει, στην επανεξέτασή της έως τις 30 Ιουνίου 2016, να αξιολογήσει κατά πόσον έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων, κατά πόσον τα διαρθρωτικά μέτρα έχουν υλοποιηθεί και ο ανταγωνισμός έχει αναπτυχθεί επαρκώς στην εσωτερική αγορά υπηρεσιών περιαγωγής. Εάν η Επιτροπή συμπεράνει ότι ο ανταγωνισμός δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ώστε να εξασφαλίζονται ικανοποιητικά οι καταναλωτές από το 2017.

🡻 531/2012 αιτιολογική σκέψη 100 (προσαρμοσμένο)

Μετά την προαναφερθείσα επανεξέταση και για να εξασφαλισθεί η συνεχής παρακολούθηση των υπηρεσιών περιαγωγής στην Ένωση, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει κάθε δύο χρόνια έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, που θα περιλαμβάνει γενική επισκόπηση των τελευταίων τάσεων στις υπηρεσίες περιαγωγής και ενδιάμεση αξιολόγηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού και τις εναλλακτικές δυνατότητες για την επίτευξη αυτών των στόχων,

🡻 531/2012 (προσαρμοσμένο)

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.    Με τον παρόντα κανονισμό εισάγεται  προβλέπεται  κοινή προσέγγιση ώστε οι χρήστες δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, όταν μετακινούνται εντός της Ένωσης, να μην καταβάλλουν υπερβολικό αντίτιμο για υπηρεσίες περιαγωγής σε σύγκριση με τις ανταγωνιστικές τιμές που ισχύουν στα κράτη μέλη, κατά την πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων, την αποστολή και λήψη μηνυμάτων SMS και κατά τη χρήση υπηρεσιών επικοινωνίας δεδομένων πακετομεταγωγής, συμβάλλοντας στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς με παράλληλη επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, ενθάρρυνση του ανταγωνισμού και της διαφάνειας στην αγορά, και παροχή κινήτρων για καινοτομία και επιλογών στον καταναλωτή.

🡻 531/2012 (προσαρμοσμένο)

 νέο

Καθορίζονται κανόνες που επιτρέπουν την πώληση ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής χωριστά από τις εγχώριες υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών και οι όροι πρόσβασης χονδρικής στα δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών με σκοπό την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει επίσης μεταβατικούς κανόνες για τα τέλη που δύνανται να επιβληθούν από παρόχους περιαγωγής για την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής φωνητικών κλήσεων και μηνυμάτων SMS που εκκινούν και τερματίζουν εντός της Ένωσης και για υπηρεσίες επικοινωνιών δεδομένων πακετομεταγωγής που χρησιμοποιούνται από πελάτες κατά την περιαγωγή σε κινητό δίκτυο επικοινωνιών εντός της Ένωσης. Ισχύει τόσο για τα τέλη που επιβάλλονται από φορείς εκμετάλλευσης δικτύου σε επίπεδο χονδρικής όσο και για τα τέλη που επιβάλλονται από τους παρόχους περιαγωγής σε επίπεδο λιανικής.

2.    Η χωριστή πώληση ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής από εγχώριες υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών αποτελεί απαραίτητο ενδιάμεσο βήμα για την αύξηση του ανταγωνισμού με σκοπό τη μείωση του κόστους περιαγωγής για τους πελάτες προκειμένου να δημιουργηθεί μια εσωτερική αγορά υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών και, εντέλει, να μην υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ εθνικών τιμολογίων και τιμολογίων περιαγωγής.

23.    Ο παρών κανονισμός θεσπίζει επίσης κανόνες για την αύξηση της διαφάνειας στις τιμές και τη βελτίωση της παροχής πληροφοριών σχετικά με τη χρέωση στους χρήστες υπηρεσιών περιαγωγής.

4.    Ο παρών κανονισμός συνιστά ειδικό μέτρο κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 5 της οδηγίας-πλαισίου.

35.    Τα μέγιστα τέλη που καθορίζει ο παρών κανονισμός εκφράζονται σε ευρώ (EUR).

46.    Αν τα μέγιστα τέλη βάσει των άρθρων  9  7, 9 και έως 12 εκφράζονται σε άλλο νόμισμα, και όχι σε ευρώ, τα αρχικά όρια σύμφωνα με τα εν λόγω άρθρα καθορίζονται στα νομίσματα αυτά διά της εφαρμογής των συναλλαγματικών ισοτιμιών που δημοσιεύθηκαν την 1η Μαΐου 2012 από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τους σκοπούς των μεταγενέστερων ορίων κατά τα άρθρα 7 παράγραφος 2, 9 παράγραφος 1, και 12 παράγραφος 1, οι αναθεωρημένες τιμές προσδιορίζονται  σε αυτά τα νομίσματα  με την εφαρμογή των  μέσων  συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς που δημοσιεύονται την 1η Μαΐου  15η Ιανουαρίου, την 15η Φεβρουαρίου και την 15η Μαρτίου  του οικείου ημερολογιακού έτους  από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  . Για τα μέγιστα τέλη κατά τα άρθρα 7 παράγραφος 2, 9 παράγραφος 1, και 12 παράγραφος 1, τα όρια για νομίσματα εκτός του ευρώ επανεξετάζονται κάθε χρόνο μετά το  2023  2015. Τα όρια αυτά ισχύουν από 1ης Ιουλίου  15ης Μαΐου  με τις τιμές συναλλάγματος αναφοράς που δημοσιεύονται την 1η Μαΐου του ιδίου έτους.

7.    Εάν τα μέγιστα τέλη που προβλέπονται στα άρθρα 8, 10 και 13 είναι σε νόμισμα εκτός του ευρώ, τα αρχικά όρια κατά τα άρθρα αυτά υπολογίζονται στα νομίσματα αυτά με βάση τις μέσες τιμές συναλλάγματος αναφοράς που δημοσιεύονται την 1η Μαρτίου, την 1η Απριλίου και την 1η Μαΐου 2012 από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τους σκοπούς των επομένων ορίων των άρθρων 8 παράγραφος 2, 10 παράγραφος 2, και 13 παράγραφος 2, οι αναθεωρημένες τιμές υπολογίζονται με τη μέση τιμή συναλλάγματος αναφοράς όπως δημοσιεύεται την 1η Μαρτίου, την 1η Απριλίου και την 1η Μαΐου του οικείου ημερολογιακού έτους. Για τα μέγιστα τέλη που εμπίπτουν στα άρθρα 8 παράγραφος 2, 10 παράγραφος 2, και 13 παράγραφος 2, τα όρια σε νομίσματα εκτός του ευρώ επανεξετάζονται κάθε χρόνο μετά το 2015. Τα όρια αυτά ισχύουν από 1ης Ιουλίου με τις μέσες τιμές συναλλάγματος αναφοράς που δημοσιεύονται την 1η Μαρτίου, την 1η Απριλίου και την 1η Μαΐου του ιδίου έτους.

Άρθρο 2

Ορισμοί

1.    Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 της οδηγίας για την πρόσβαση, του άρθρου 2 της οδηγίας-πλαισίου και του άρθρου 2 της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972.

2.    Πέραν των ορισμών της παραγράφου 1, ισχύουν και οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)«πάροχος περιαγωγής» : επιχείρηση η οποία παρέχει στον πελάτη περιαγωγής ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής λιανικής·

β)«εγχώριος πάροχος» : επιχείρηση που παρέχει στον πελάτη περιαγωγής εγχώριες υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών·

γ)«εναλλακτικός πάροχος περιαγωγής» : πάροχος περιαγωγής, διαφορετικός από τον εγχώριο πάροχο·

🡻 531/2012 (προσαρμοσμένο)

γδ)«δίκτυο χώρας προέλευσης» : το δημόσιο δίκτυο κινητών επικοινωνιών που βρίσκεται σε κράτος μέλος και χρησιμοποιείται από τον πάροχο περιαγωγής για την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής σε πελάτη περιαγωγής·

δε)«δίκτυο επίσκεψης» : το επίγειο δίκτυο κινητών επικοινωνιών που βρίσκεται σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο του εγχώριου παρόχου του πελάτη περιαγωγής και επιτρέπει στον πελάτη περιαγωγής να πραγματοποιεί ή να λαμβάνει κλήσεις, να αποστέλλει ή να λαμβάνει μηνύματα SMS ή να χρησιμοποιεί υπηρεσίες επικοινωνίας δεδομένων πακετομεταγωγής βάσει διακανονισμού με τον φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου της χώρας προέλευσης·

εστ)«περιαγωγή σε επίπεδο Ένωσης» : η χρήση κινητής συσκευής από πελάτη περιαγωγής για πραγματοποίηση ή λήψη κλήσεων εντός της Ένωσης, για την αποστολή ή λήψη μηνυμάτων SMS εντός της Ένωσης ή για χρήση επικοινωνιών δεδομένων πακετομεταγωγής, εντός κράτους μέλους διαφορετικού από εκείνο στο οποίο βρίσκεται το δίκτυο του εγχώριου παρόχου, βάσει διακανονισμού μεταξύ του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου της χώρας προέλευσης και του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης·

στζ)«πελάτης περιαγωγής» : πελάτης παρόχου ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής μέσω επίγειου δημόσιου δικτύου κινητών επικοινωνιών που βρίσκεται στην Ένωση, του οποίου η σύμβαση ή ο διακανονισμός με τον εν λόγω πάροχο περιαγωγής επιτρέπει την περιαγωγή σε επίπεδο Ένωσης·

ζη)«ρυθμιζόμενη κλήση περιαγωγής» : η κλήση κινητής φωνητικής τηλεφωνίας από πελάτη περιαγωγής, με προέλευση από δίκτυο επίσκεψης και τερματισμό σε δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών εντός της Ένωσης ή λήψη από πελάτη περιαγωγής, με προέλευση από δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών εντός της Ένωσης και τερματισμό σε δίκτυο επίσκεψης·

ηι)«μήνυμα SMS» : μήνυμα κειμένου στο πλαίσιο υπηρεσίας σύντομων μηνυμάτων (Short Message Service), αποτελούμενο κυρίως από αλφαβητικούς και/ή αριθμητικούς χαρακτήρες,  ή αμφότερους,  δυνάμενο να αποσταλεί μεταξύ κινητών και/ή σταθερών αριθμών που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τα εθνικά σχέδια αριθμοδότησης·

θια)«ρυθμιζόμενο μήνυμα SMS περιαγωγής» : το μήνυμα SMS που αποστέλλεται από πελάτη σε περιαγωγή, το οποίο ξεκινά από δίκτυο επίσκεψης και καταλήγει σε δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών εντός της Ένωσης ή που λαμβάνεται από πελάτη περιαγωγής, με προέλευση δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών εντός της Ένωσης και τερματισμό σε δίκτυο επίσκεψης·

θιγ)«ρυθμιζόμενη υπηρεσία περιαγωγής δεδομένων» : υπηρεσία περιαγωγής που παρέχει τη δυνατότητα μετάδοσης ή λήψης επικοινωνιών δεδομένων πακετομεταγωγής από πελάτη περιαγωγής, μέσω της κινητής συσκευής του ενώ βρίσκεται συνδεδεμένος σε δίκτυο επίσκεψης,. Η ρυθμιζόμενη υπηρεσία περιαγωγής δεδομένων δεν περιλαμβάνει  εξαιρουμένης  της μετάδοσης ή λήψης ρυθμιζόμενων κλήσεων ή μηνυμάτων SMS σε περιαγωγή, αλλά αντίθετα περιλαμβάνει  περιλαμβανομένης  της μετάδοσης και λήψης μηνυμάτων της υπηρεσίας πολυμεσικών μηνυμάτων MMS·

ιαιε)«πρόσβαση σε περιαγωγή χονδρικής» : η παροχή, από φορέα εκμετάλλευσης δικτύου κινητών επικοινωνιών, άμεσης πρόσβασης χονδρικής ή πρόσβασης σε επαναπώληση περιαγωγής χονδρικής·

ιβιστ)«άμεση πρόσβαση σε περιαγωγή χονδρικής» : η διάθεση διευκολύνσεων και/ή υπηρεσιών  ,ή αμφότερων,  από φορέα εκμετάλλευσης δικτύου κινητών επικοινωνιών σε άλλη επιχείρηση, υπό καθορισμένους όρους, προς τον σκοπό της παροχής ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής από την εν λόγω επιχείρηση σε πελάτες περιαγωγής·

ιγιζ)«πρόσβαση σε επαναπώληση περιαγωγής χονδρικής» : η παροχή υπηρεσιών περιαγωγής σε επίπεδο χονδρικής από φορέα εκμετάλλευσης δικτύου κινητών επικοινωνιών διαφορετικό από τον φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης σε άλλη επιχείρηση με σκοπό η επιχείρηση αυτή να παρέχει υπηρεσίες περιαγωγής σε πελάτες περιαγωγής·

🡻 2015/2120 άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β)

ιδιη)«εγχώρια τιμή λιανικής» : εγχώριο τέλος λιανικής ανά μονάδα του παρόχου περιαγωγής στις εξερχόμενες κλήσεις και τα εξερχόμενα μηνύματα SMS (είτε προέρχονται είτε καταλήγουν σε διαφορετικά δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός του ίδιου κράτους μέλους) και στα δεδομένα που καταναλώνονται από πελάτη· σε περίπτωση που δεν υπάρχει συγκεκριμένο εγχώριο τέλος λιανικής ανά μονάδα, η εγχώρια τιμή λιανικής θεωρείται ότι είναι ο ίδιος μηχανισμός χρέωσης που εφαρμόζεται στον πελάτη για τις εξερχόμενες κλήσεις και τα εξερχόμενα μηνύματα SMS (είτε προέρχονται είτε καταλήγουν σε διαφορετικά δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός του ίδιου κράτους μέλους) και τα δεδομένα που καταναλώνονται στο κράτος μέλος του εν λόγω πελάτη.·

ιθ)«χωριστή πώληση ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων λιανικής» : παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων σε πελάτες περιαγωγής, οι οποίες παρέχονται άμεσα σε δίκτυο επίσκεψης από εναλλακτικό πάροχο περιαγωγής.

🡻 531/2012

 νέο

Άρθρο 3

Πρόσβαση σε περιαγωγή χονδρικής

1.    Οι πάροχοι περιαγωγής  φορείς εκμετάλλευσης  δικτύων κινητών επικοινωνιών ικανοποιούν όλα τα εύλογα αιτήματα για πρόσβαση σε περιαγωγή χονδρικής  , ώστε να δίνεται, ειδικότερα, στον πάροχο περιαγωγής η δυνατότητα να αναπαράγει τις εγχώρια προσφερόμενες υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών λιανικής, όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό  .

2.    Οι πάροχοι περιαγωγής  φορείς εκμετάλλευσης  δικτύων κινητών επικοινωνιών δύνανται να απορρίπτουν αιτήματα για πρόσβαση σε περιαγωγή χονδρικής μόνο βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.

3.    Η πρόσβαση σε περιαγωγή χονδρικής καλύπτει την πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του δικτύου και τις συνδεόμενες διευκολύνσεις, τις συναφείς υπηρεσίες, το λογισμικό και τα συστήματα πληροφοριών που απαιτούνται για την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής στους πελάτες  , σε οποιαδήποτε διαθέσιμη τεχνολογία και γενιά δικτύων  .

🡻 2017/920 άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α)

4.    Οι κανόνες των άρθρων 107, 119 και 12 για τα ρυθμιζόμενα τέλη περιαγωγής χονδρικής εφαρμόζονται στην παροχή όλων των στοιχείων της πρόσβασης σε περιαγωγή χονδρικής που αναφέρονται στην παράγραφο 3, εκτός εάν αμφότερα τα μέρη της συμφωνίας περιαγωγής χονδρικής συμφωνήσουν ρητά ότι κάθε μέσο τέλος περιαγωγής χονδρικής που προκύπτει από την εφαρμογή της συμφωνίας δεν υπόκειται στα μέγιστα τέλη περιαγωγής χονδρικής για την περίοδο ισχύος της συμφωνίας τους.

🡻 531/2012

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, όσον αφορά την πρόσβαση σε επαναπώληση περιαγωγής χονδρικής, οι πάροχοι περιαγωγής  φορείς εκμετάλλευσης  δικτύων κινητών επικοινωνιών δύνανται να επιβάλλουν δίκαιες και εύλογες χρεώσεις για τα στοιχεία που δεν αναφέρονται στην παράγραφο 3.

5.    Οι πάροχοι περιαγωγής  φορείς εκμετάλλευσης  δικτύων κινητών επικοινωνιών δημοσιεύουν προσφορά αναφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές BEREC οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 8 και τη διαθέτουν στην επιχείρηση που αιτείται πρόσβαση σε περιαγωγή χονδρικής. Οι πάροχοι περιαγωγής  φορείς εκμετάλλευσης  δικτύων κινητών επικοινωνιών παρέχουν στην επιχείρηση που αιτείται πρόσβαση σχέδιο σύμβασης που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3, για την πρόσβαση αυτή, το αργότερο έναν μήνα μετά από την αρχική παραλαβή της αίτησης από τον φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου κινητής επικοινωνίας. Η πρόσβαση σε περιαγωγή χονδρικής παρέχεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες από τη σύναψη της σύμβασης. Οι πάροχοι περιαγωγής  φορείς εκμετάλλευσης  δικτύων κινητών επικοινωνιών οι οποίοι λαμβάνουν αίτημα πρόσβασης σε περιαγωγή χονδρικής και οι επιχειρήσεις που ζητούν πρόσβαση διαπραγματεύονται καλόπιστα.

🡻 2017/920 άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β)

 νέο

6.    Η προσφορά αναφοράς που αναφέρεται στην παράγραφο 5 είναι επαρκώς λεπτομερής και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την άμεση πρόσβαση σε περιαγωγή χονδρικής όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3, παρέχοντας περιγραφή των προσφορών που αφορούν την άμεση πρόσβαση σε περιαγωγή χονδρικής και την πρόσβαση σε επαναπώληση περιαγωγής χονδρικής και τους συναφείς όρους και προϋποθέσεις.  Η προσφορά αναφοράς περιέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται ώστε ο πάροχος περιαγωγής να μπορεί να εξασφαλίζει τη δωρεάν πρόσβαση των πελατών του σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μέσω επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης στο πλέον κατάλληλο κέντρο λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης (PSA), καθώς και τη δωρεάν μετάδοση πληροφοριών για τον εντοπισμό του καλούντος στο πλέον κατάλληλο PSAP κατά τη χρήση υπηρεσιών περιαγωγής. 

Η εν λόγω προσφορά αναφοράς μπορεί να περιέχει όρους που επιτρέπουν να αποτραπεί η μόνιμη περιαγωγή ή η ανώμαλη ή καταχρηστική χρήση της πρόσβασης σε περιαγωγή χονδρικής για σκοπούς διαφορετικούς από την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής στους πελάτες των παρόχων περιαγωγής όσο οι εν λόγω πελάτες ταξιδεύουν κατά περιόδους εντός της Ένωσης. Όταν προσδιορίζεται σε μια προσφορά αναφοράς, οι όροι αυτοί περιλαμβάνουν τα ειδικά μέτρα που δύναται να λάβει ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης για να αποτρέψει τη μόνιμη περιαγωγή ή την ανώμαλη ή καταχρηστική χρήση της πρόσβασης σε περιαγωγή χονδρικής, καθώς και τα αντικειμενικά κριτήρια με βάση τα οποία μπορούν να ληφθούν τα εν λόγω μέτρα. Τέτοια κριτήρια μπορεί να αναφέρονται σε συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με την κίνηση περιαγωγής. Δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την ατομική κίνηση των πελατών του παρόχου περιαγωγής.

Η προσφορά αναφοράς μπορεί να προβλέπει μεταξύ άλλων ότι, όταν ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης έχει βάσιμους λόγους να θεωρεί ότι συμβαίνει μόνιμη περιαγωγή ή ανώμαλη ή καταχρηστική χρήση της πρόσβασης σε περιαγωγή χονδρικής από σημαντικό μερίδιο των πελατών του παρόχου περιαγωγής, ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης δύναται να απαιτεί από τον πάροχο περιαγωγής να παρέχει, με την επιφύλαξη των ενωσιακών και εθνικών απαιτήσεων προστασίας δεδομένων, πληροφορίες που επιτρέπουν να καθοριστεί εάν σημαντικό μερίδιο των πελατών του παρόχου περιαγωγής βρίσκεται σε κατάσταση μόνιμης περιαγωγής ή εάν γίνεται ανώμαλη ή καταχρηστική χρήση της πρόσβασης σε περιαγωγή χονδρικής στο δίκτυο του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης, όπως για παράδειγμα πληροφορίες σχετικές με το μερίδιο των πελατών για τους οποίους έχει διαπιστωθεί, με βάση αντικειμενικούς δείκτες σύμφωνα με τους λεπτομερείς κανόνες της πολιτικής εύλογης χρήσης που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 8, κίνδυνος ανώμαλης ή καταχρηστικής χρήσης ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής που παρέχονται στην ισχύουσα εγχώρια τιμή λιανικής.

Η προσφορά αναφοράς μπορεί ιδίως, ως τελευταία διέξοδο και σε περίπτωση που τα λιγότερο αυστηρά μέτρα δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, να προβλέπει τη δυνατότητα λύσης συμφωνίας περιαγωγής λιανικής  χονδρικής  όταν ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης έχει εξακριβώσει ότι με βάση αντικειμενικά κριτήρια συμβαίνει μόνιμη περιαγωγή από σημαντικό μερίδιο των πελατών του παρόχου περιαγωγής ή ανώμαλη ή καταχρηστική χρήση της πρόσβασης σε περιαγωγή χονδρικής και έχει ενημερώσει σχετικά τον φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου της χώρας προέλευσης.

Ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης μπορεί να λύσει μονομερώς τη συμφωνία περιαγωγής χονδρικής λόγω μόνιμης περιαγωγής ή λόγω ανώμαλης ή καταχρηστικής χρήσης της πρόσβασης σε περιαγωγή χονδρικής μόνο με πρότερη έγκριση από την εθνική ρυθμιστική αρχή του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης.

Εντός τριών μηνών από την παραλαβή του αιτήματος του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης για έγκριση της λύσης μιας συμφωνίας περιαγωγής χονδρικής η εθνική ρυθμιστική αρχή του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης, αφού διαβουλευθεί με την εθνική ρυθμιστική αρχή του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου της χώρας προέλευσης, αποφασίζει εάν θα χορηγήσει ή όχι τέτοια έγκριση και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης και του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου της χώρας προέλευσης μπορούν η καθεμιά να ζητούν από τον BEREC να εκδώσει γνωμοδότηση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Ο BEREC εκδίδει την γνωμοδότησή του εντός ενός μηνός από την παραλαβή του εν λόγω αιτήματος.

Εφόσον έχει προηγηθεί διαβούλευση με τον BEREC, η εθνική ρυθμιστική αρχή του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης αναμένει και λαμβάνει στον μέγιστο βαθμό υπόψη τη γνωμοδότηση του BEREC πριν αποφασίσει, τηρώντας την τρίμηνη προθεσμία που αναφέρεται στο έκτο εδάφιο, αν θα εγκρίνει ή όχι τη λύση της συμφωνίας περιαγωγής χονδρικής.

Η εθνική ρυθμιστική αρχή του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης καθιστά διαθέσιμες στο κοινό τις πληροφορίες σχετικά με εγκρίσεις λύσης συμφωνιών περιαγωγής χονδρικής, με την επιφύλαξη της εμπιστευτικότητας του επιχειρείν.

Τα εδάφια πέμπτο μέχρι ένατο της παρούσας παραγράφου ισχύουν με την επιφύλαξη της εξουσίας της εθνικής ρυθμιστικής αρχής να απαιτεί άμεση κατάπαυση των παραβιάσεων των υποχρεώσεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με το άρθρο 1816 παράγραφος 76, και του δικαιώματος του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης να εφαρμόζει επαρκή μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης.

Εφόσον απαιτείται, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μεταβάλλουν τις προσφορές αναφοράς, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα ειδικά μέτρα που δύναται να λάβει ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης για να αποτρέψει τη μόνιμη περιαγωγή ή την ανώμαλη ή καταχρηστική χρήση της πρόσβασης σε περιαγωγή χονδρικής, καθώς και τα αντικειμενικά κριτήρια με βάση τα οποία ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης δύναται να λαμβάνει τέτοια μέτρα, προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεώσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

🡻 531/2012 (προσαρμοσμένο)

7.    Όταν η επιχείρηση η οποία αιτείται την πρόσβαση αποφασίζει να αρχίσει εμπορικές διαπραγματεύσεις για τη συμπερίληψη των στοιχείων που δεν καλύπτονται από την προσφορά αναφοράς, οι πάροχοι περιαγωγής  φορείς εκμετάλλευσης  δικτύων κινητών επικοινωνιών απαντούν σε αυτό το αίτημα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες από την αρχική παραλαβή. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, οι παράγραφοι 2 και 5 δεν εφαρμόζονται.

8.    Έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2012,  Εντός 6 μηνών από την έκδοση του παρόντος κανονισμού,  και προκειμένου να συμβάλει στη συνεπή εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ο BEREC, κατόπιν διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους και σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, χαράσσει  επικαιροποιεί τις  κατευθυντήριες γραμμές για την πρόσβαση σε περιαγωγή χονδρικής  οι οποίες έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012  .

9.    Οι παράγραφοι 5 έως 7 εφαρμόζονται από 1ης Ιανουαρίου 2013.

Άρθρο 4

🡻 2015/2120 άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Χωριστή πώληση ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων λιανικής

🡻 531/2012

1.    Ούτε οι εγχώριοι πάροχοι ούτε οι πάροχοι περιαγωγής εμποδίζουν την πρόσβαση των πελατών τους σε ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων που παρέχονται άμεσα στο δίκτυο επίσκεψης από εναλλακτικό πάροχο περιαγωγής.

2.    Οι πελάτες περιαγωγής μπορούν να αλλάξουν πάροχο περιαγωγής ανά πάσα στιγμή. Όταν ο πελάτης περιαγωγής επιλέγει να αλλάξει πάροχο περιαγωγής, το πράττει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε το ταχύτερο δυνατόν, ανάλογα με την τεχνική λύση που έχει επιλεγεί για την εφαρμογή της χωριστής πώλησης ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής, αλλά ποτέ μετά το πέρας τριών εργάσιμων ημερών από τη σύναψη της συμφωνίας με τον νέο πάροχο περιαγωγής.

3.    Η μετάβαση σε εναλλακτικό πάροχο περιαγωγής ή μεταξύ παρόχων περιαγωγής είναι δωρεάν για τους πελάτες και δυνατή βάσει οιασδήποτε τιμολόγησης. Δεν συνεπάγεται συναφή συνδρομή ή πρόσθετα πάγια ή επαναλαμβανόμενα τέλη που αφορούν στοιχεία της συνδρομής πλην της περιαγωγής, σε σύγκριση με τους όρους που ίσχυαν πριν από τη μετάβαση.

6.    Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται από 1ης Ιουλίου 2014.

Άρθρο 5

🡻 2015/2120 άρθρο 7 παράγραφος 4 στοιχείο α)

Εφαρμογή της χωριστής πώλησης ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων λιανικής

🡻 2015/2120 άρθρο 7 παράγραφος 4 στοιχείο β)

1.    Οι εγχώριοι πάροχοι εφαρμόζουν την υποχρέωση σχετικά με τη χωριστή πώληση ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων λιανικής όπως ορίζονται στο άρθρο 4, ώστε οι πελάτες περιαγωγής να μπορούν να χρησιμοποιούν χωριστές ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων. Οι εγχώριοι πάροχοι ικανοποιούν όλα τα εύλογα αιτήματα για πρόσβαση σε διευκολύνσεις και συναφείς υπηρεσίες υποστήριξης που αφορούν τη χωριστή πώληση ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων λιανικής. Η πρόσβαση σε αυτές τις διευκολύνσεις και στις υπηρεσίες υποστήριξης που απαιτούνται για τη χωριστή πώληση ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων λιανικής, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ταυτοποίησης χρήστη, παρέχεται ατελώς και δεν συνεπάγεται κανένα άμεσο τέλος για τον πελάτη περιαγωγής.

🡻 2015/2120 άρθρο 7 παράγραφος 4 στοιχείο γ)

2.    Προκειμένου να διασφαλισθεί συνεπής και ταυτόχρονη εφαρμογή σε ολόκληρη την Ένωση της χωριστής πώλησης ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων λιανικής, η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων και κατόπιν διαβούλευσης με τον BEREC, εγκρίνει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την τεχνική λύση για την υλοποίηση της χωριστής πώλησης ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων λιανικής. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 6 παράγραφος 2.

🡻 2015/2120 άρθρο 7 παράγραφος 4 στοιχείο δ)

3.    Η τεχνική λύση για την υλοποίηση της χωριστής πώλησης ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων λιανικής πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

🡻 531/2012

α)διευκόλυνση των πελατών, ώστε να μπορούν, συγκεκριμένα, να αλλάζουν πάροχο περιαγωγής εύκολα και γρήγορα, διατηρώντας τον ίδιο αριθμό κινητού και χρησιμοποιώντας την ίδια κινητή συσκευή·

β)δυνατότητα ικανοποίησης όλου του φάσματος της ζήτησης των πελατών με ανταγωνιστικούς όρους, συμπεριλαμβανομένης της εντατικής χρήσης υπηρεσιών δεδομένων·

γ)δυνατότητα αποτελεσματικής ενθάρρυνσης του ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη και την ευχέρεια των φορέων εκμετάλλευσης να αξιοποιούν τα μέσα υποδομής ή τους εμπορικούς διακανονισμούς τους·

δ)αποδοτικότητα σε σχέση με το κόστος, λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή του κόστους μεταξύ εγχωρίων παρόχων και εναλλακτικών παρόχων περιαγωγής·

ε)δυνατότητα αποτελεσματικής υλοποίησης των υποχρεώσεων κατά το άρθρο 4 παράγραφος 1·

στ)μέγιστη δυνατότητα διαλειτουργικότητας·

ζ)ευκολία χρήσης, ιδίως όσον αφορά την τεχνική διαχείριση του κινητού τερματικού από τους πελάτες κατά την αλλαγή δικτύου·

η)να μην εμποδίζεται η περιαγωγή για τους πελάτες της Ένωσης σε τρίτες χώρες ή για τους πελάτες τρίτης χώρας στην Ένωση·

θ)τήρηση των κανόνων για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων, την ασφάλεια των δικτύων και τη διαφάνεια που απαιτούνται βάσει της οδηγίας-πλαισίου και των ειδικών οδηγιών·

ι)συνεκτίμηση της προαγωγής, από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, της δυνατότητας των τελικών χρηστών να έχουν πρόσβαση και να κοινοποιούν πληροφορίες ή να χρησιμοποιούν εφαρμογές και υπηρεσίες της επιλογής τους, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 στοιχείο ζ) της οδηγίας-πλαισίου·

ια)εφαρμογή, από τους παρόχους, ίσων όρων σε ίδιες περιστάσεις·

4.    Η τεχνική λύση μπορεί να συνδυάζει μία ή περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες για την τήρηση των κριτηρίων της παραγράφου 3.

5.    Εφόσον απαιτείται, η Επιτροπή αναθέτει σε ευρωπαϊκό φορέα τυποποίησης την προσαρμογή των συναφών προτύπων που απαιτούνται για την εναρμονισμένη υλοποίηση της χωριστής πώλησης ρυθμιζόμενων, λιανικών υπηρεσιών περιαγωγής.

6.    Οι παράγραφοι 1, 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται από 1ης Ιουλίου 2014.

🡻 531/2012

Άρθρο 6 4

Διαδικασία επιτροπής

1.    Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή επικοινωνιών που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 118 παράγραφος 122 της οδηγίας-πλαισίου (ΕΕ) 2018/1972. Η εν λόγω επιτροπή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.    Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

🡻 2015/2120 άρθρο 7 παράγραφος 5 (προσαρμοσμένο)

Άρθρο 5 

 Παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής 

Κατάργηση των πρόσθετων τελών περιαγωγής λιανικής

Από τις 15 Ιουνίου 2017 και εφόσον η νομοθετική πράξη που πρέπει να εκδοθεί κατόπιν της πρότασης που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 βρίσκεται σε εφαρμογή κατά την εν λόγω ημερομηνία, 

1. οΟι πάροχοι περιαγωγής δεν χρεώνουν στους πελάτες περιαγωγής πρόσθετο τέλος επιπλέον από τις εγχώριες τιμές λιανικής σε κανένα κράτος μέλος, για τις ρυθμιζόμενες εισερχόμενες ή εξερχόμενες κλήσεις περιαγωγής, για τα ρυθμιζόμενα εξερχόμενα μηνύματα SMS σε περιαγωγή και για τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων MMS, ούτε για τα γενικά τέλη ενεργοποίησης του τερματικού εξοπλισμού ή της υπηρεσίας που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στο εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση των άρθρων 6 και 7.

 νέο

2. Οι πάροχοι περιαγωγής εξασφαλίζουν, όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό, ότι οι ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής λιανικής παρέχονται υπό τους ίδιους όρους σαν να καταναλώνονταν εγχώρια οι εν λόγω υπηρεσίες, ιδίως ως προς την ποιότητα της υπηρεσίας.

🡻 2015/2120 άρθρο 7 παράγραφος 5 (προσαρμοσμένο)

Άρθρο 6 

Εύλογη χρήση

1.    Οι πάροχοι περιαγωγής μπορούν να εφαρμόζουν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και τις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 8, «πολιτική εύλογης χρήσης» στην κατανάλωση ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής που παρέχονται στο ισχύον επίπεδο εγχώριων τιμών λιανικής, προκειμένου να αποτραπεί η καταχρηστική ή ανώμαλη χρήση των ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής εκ μέρους των πελατών περιαγωγής, όπως η χρήση αυτών των υπηρεσιών εκ μέρους των πελατών περιαγωγής σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος του εγχώριου παρόχου τους για λόγους εκτός ταξιδιών κατά διαστήματα.

Οποιαδήποτε πολιτική εύλογης χρήσης δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες του παρόχου περιαγωγής να καταναλώνουν ποσότητες ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής που προσφέρονται με τις ισχύουσες εγχώριες τιμές λιανικής οι οποίες είναι συνεπείς προς το αντίστοιχο τιμολογιακό τους πρόγραμμα.

2.    Το άρθρο 9 εφαρμόζεται στις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής λιανικής που υπερβαίνουν τυχόν όρια δυνάμει οποιασδήποτε πολιτικής εύλογης χρήσης.

Άρθρο 7 

 Μηχανισμός  Ββιωσιμότητας της κατάργησης των πρόσθετων τελών περιαγωγής λιανικής

1.    Σε συγκεκριμένες και εξαιρετικές περιστάσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του οικείου εγχώριου τύπου χρέωσης, όπου ο πάροχος περιαγωγής δεν μπορεί να εισπράξει το οικείο συνολικό, πραγματικό και προβλεπόμενο, κόστος της παροχής ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6, από τα οικεία συνολικά, πραγματικά και προβλεπόμενα, έσοδα από την παροχή αυτών των υπηρεσιών, ο εν λόγω πάροχος περιαγωγής μπορεί να ζητήσει την άδεια να επιβάλει πρόσθετο τέλος. Το εν λόγω πρόσθετο τέλος επιβάλλεται μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την είσπραξη του κόστους της παροχής ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής, λαμβάνοντας υπόψη και τα ισχύοντα ανώτατα τέλη χονδρικής.

2.    Εάν πάροχος περιαγωγής αποφασίσει να επωφεληθεί από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, υποβάλλει αμελλητί αίτηση στην εθνική ρυθμιστική αρχή και της παρέχει κάθε απαραίτητο στοιχείο σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 8. Εν συνεχεία δε, ανά δωδεκάμηνο, ο πάροχος περιαγωγής ενημερώνει αυτά τα στοιχεία και τα υποβάλλει στην εθνική ρυθμιστική αρχή.

3.    Η εθνική ρυθμιστική αρχή, μόλις παραλάβει αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 2, εκτιμά κατά πόσο ο πάροχος περιαγωγής έχει αποδείξει ότι δεν είναι σε θέση να εισπράξει το οικείο κόστος σύμφωνα με την παράγραφο 1, οπότε και θα υπονομευόταν η βιωσιμότητα του οικείου εγχώριου τύπου χρέωσης. Η εκτίμηση της βιωσιμότητας του εγχώριου τύπου χρέωσης βασίζεται σε συναφείς αντικειμενικούς παράγοντες συγκεκριμένους για τον πάροχο περιαγωγής, συμπεριλαμβανομένων αντικειμενικών παραλλαγών μεταξύ παρόχων περιαγωγής στο οικείο κράτος μέλος και του επιπέδου των εθνικών τιμών και εισοδημάτων. Η εθνική ρυθμιστική αρχή επιτρέπει την επιβολή πρόσθετου τέλους εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 και στην παρούσα παράγραφο.

4.    Εντός μηνός από την παραλαβή αίτησης σύμφωνα με την παράγραφο 2, η εθνική ρυθμιστική αρχή επιτρέπει την επιβολή πρόσθετου τέλους, εκτός και αν η αίτηση είναι προδήλως αβάσιμη ή παρέχει ανεπαρκή στοιχεία. Όταν η εθνική ρυθμιστική αρχή θεωρεί ότι η αίτηση είναι προδήλως αβάσιμη ή θεωρεί ότι έχουν παρασχεθεί ανεπαρκή στοιχεία, λαμβάνει οριστική απόφαση εντός δύο επιπλέον μηνών, αφού δώσει στον πάροχο περιαγωγής την ευκαιρία να υπερασπίσει τη θέση του, για την έγκριση, την τροποποίηση ή την απόρριψη του πρόσθετου τέλους.

Άρθρο 8 

Εφαρμογή της πολιτικής εύλογης χρήσης και τηςτου  μηχανισμού  βιωσιμότητας της κατάργησης των πρόσθετων τελών περιαγωγής λιανικής

🡻 2015/2120 άρθρο 7 παράγραφος 5 (προσαρμοσμένο)

 νέο

1.    Έως τις 15 Δεκεμβρίου 2016, Ππροκειμένου να διασφαλισθεί συνεπής εφαρμογή των άρθρων 6 και 7, κατόπιν διαβούλευσης με τον BEREC, η Επιτροπή εκδίδει  και επανεξετάζει κατά διαστήματα υπό το πρίσμα των εξελίξεων της αγοράς  εκτελεστικές πράξεις, κατόπιν διαβούλευσης με τον BEREC, που θεσπίζουν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής εύλογης χρήσης και σχετικά με τη μεθοδολογία της εκτίμησης της βιωσιμότητας της  παροχής υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής σε εγχώριες τιμές  κατάργησης των πρόσθετων τελών περιαγωγής λιανικής και σχετικά με την αίτηση που πρέπει να υποβάλλει ο πάροχος περιαγωγής για τους λόγους της εν λόγω εκτίμησης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 64 παράγραφος 2.

2.    Όσον αφορά το άρθρο 6β, Κκατά την έκδοση εκτελεστικών πράξεων που θεσπίζουν λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά την εφαρμογή της πολιτικής εύλογης χρήσης, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα εξής:

α)την εξέλιξη των τιμών και των καταναλωτικών προτύπων στα κράτη μέλη·

β)τον βαθμό σύγκλισης των επιπέδων εγχώριων τιμών ανά την Ένωση·

γ)τα ταξιδιωτικά πρότυπα στην Ένωση·

(δ)τυχόν εμφανείς κινδύνους στρέβλωσης του ανταγωνισμού και των κινήτρων για επενδύσεις στις εγχώριες αγορές και στις αγορές επίσκεψης.

3.    Όσον αφορά το άρθρο 6γ, Κκατά την έκδοση εκτελεστικών πράξεων που θεσπίζουν λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά τη μεθοδολογία για την εκτίμηση της βιωσιμότητας της  παροχής υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής σε εγχώριες τιμές  κατάργησης των πρόσθετων τελών περιαγωγής λιανικής για πάροχο περιαγωγής, η Επιτροπή βασίζεται στα εξής:

α)στον καθορισμό του συνολικού, πραγματικού και προβλεπόμενου, κόστους για την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής με βάση τις πραγματικές χρεώσεις περιαγωγής χονδρικής για μη ισόρροπη κίνηση και λογικό μερίδιο του από κοινού αναλαμβανόμενου και του κοινού κόστους που απαιτείται για την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής·

β)στον καθορισμό των συνολικών, πραγματικών και προβλεπόμενων, εσόδων από την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής·

γ)στην κατανάλωση των ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής και στην εγχώρια κατανάλωση εκ μέρους των πελατών του παρόχου περιαγωγής·

(δ)στο επίπεδο ανταγωνισμού, τιμών και εσόδων στην εγχώρια αγορά και σε τυχόν αντιληπτό κίνδυνο ότι η περιαγωγή σε εγχώριες τιμές λιανικής θα μπορούσε να επηρεάσει τη διαμόρφωση αυτών των τιμών.

4.    Η Επιτροπή επανεξετάζει τακτικά τις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου 1 υπό το φως των εξελίξεων της αγοράς.

45.    Η εθνική ρυθμιστική αρχή παρακολουθεί και επιβλέπει με αυστηρότητα την εφαρμογή της πολιτικής εύλογης χρήσης και των μέτρων για τη βιωσιμότητα  της παροχής υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής σε εγχώριες τιμές  της κατάργησης των πρόσθετων τελών περιαγωγής λιανικής, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τους σχετικούς αντικειμενικούς παράγοντες που ισχύουν για το εν λόγω κράτος μέλος και τις σχετικές αντικειμενικές παραλλαγές που υπάρχουν μεταξύ των παρόχων περιαγωγής. Υπό την επιφύλαξη της διαδικασίας του άρθρου 7 παράγραφος 3, η εθνική ρυθμιστική αρχή εφαρμόζει εγκαίρως τις απαιτήσεις των άρθρων 6 και 7 και των εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται δυνάμει  που προβλέπονται  της παραγράφου 1 στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Η εθνική ρυθμιστική αρχή μπορεί ανά πάσα στιγμή να απαιτήσει από τον πάροχο περιαγωγής να τροποποιήσει ή να σταματήσει να επιβάλει το πρόσθετο τέλος, εφόσον δεν είναι συμβατό με το άρθρο 6 ή 7. Η εθνική ρυθμιστική αρχή ενημερώνει κάθε χρόνο την Επιτροπή για την εφαρμογή των άρθρων 6 και 7 και του παρόντος άρθρου.

 νέο

5.    Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/2286 εξακολουθεί να εφαρμόζεται έως την έναρξη ισχύος νέας εκτελεστικής πράξης που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 1.

🡻 2015/2120 άρθρο 7 παράγραφος 5 (προσαρμοσμένο)

 νέο

Άρθρο 9 

Παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής  Έκτακτη εφαρμογή πρόσθετων τελών λιανικής για κατανάλωση ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής και παροχή εναλλακτικών τιμών  

1.    Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου, εάν ο πάροχος περιαγωγής επιβάλλει πρόσθετο τέλος για την κατανάλωση ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής, πέρα από τυχόν όρια δυνάμει οποιασδήποτε πολιτικής εύλογης χρήσης, πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις (εκτός ΦΠΑ):

α)οποιοδήποτε πρόσθετο τέλος που επιβάλλεται στις ρυθμιζόμενες εξερχόμενες κλήσεις σε περιαγωγή, τα ρυθμιζόμενα εξερχόμενα μηνύματα SMS σε περιαγωγή και τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων δεν υπερβαίνει τα ανώτατα τέλη χονδρικής που προβλέπονται στο άρθρο 107 παράγραφος 2, το άρθρο 119 παράγραφος 1 και το άρθρο 12 παράγραφος 1 αντιστοίχως·

β)το σύνολο της εγχώριας τιμής λιανικής και οποιουδήποτε πρόσθετου τέλους που επιβάλλεται στις ρυθμιζόμενες εξερχόμενες κλήσεις σε περιαγωγή, τα ρυθμιζόμενα εξερχόμενα μηνύματα SMS σε περιαγωγή ή τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων δεν υπερβαίνει τα 0,19 EUR ανά λεπτό, τα 0,06 EUR ανά μήνυμα SMS και τα 0,20 EUR ανά χρησιμοποιηθέν megabyte αντιστοίχως·

(γβ)οποιοδήποτε πρόσθετο τέλος που επιβάλλεται στις ρυθμιζόμενες εισερχόμενες κλήσεις σε περιαγωγή δεν υπερβαίνει  τα ενιαία μέγιστα τέλη τερματισμού κλήσεων φωνητικών κλήσεων κινητής τηλεφωνίας σε επίπεδο Ένωσης που έχουν καθοριστεί για το οικείο έτος σύμφωνα με το άρθρο 75 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972. Εάν η Επιτροπή αποφασίσει, μετά την οικεία επανεξέταση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 75 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, αφενός, ότι δεν είναι πλέον αναγκαίος ο καθορισμός τέλους τερματισμού φωνητικών κλήσεων κινητής τηλεφωνίας σε επίπεδο Ένωσης και, αφετέρου, να μην επιβάλει μέγιστο τέλος τερματισμού φωνητικών κλήσεων κινητής τηλεφωνίας, τυχόν πρόσθετο τέλος το οποίο επιβάλλεται σε ρυθμιζόμενες εισερχόμενες κλήσεις σε περιαγωγή δεν υπερβαίνει το τέλος που καθορίζεται στην πλέον πρόσφατη κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 75 της εν λόγω οδηγίας  τη σταθμισμένη μέση τιμή των μέγιστων τελών τερματισμού κλήσεων κινητής τηλεφωνίας ανά την Ένωση που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Οι πάροχοι περιαγωγής δεν επιβάλλουν κανένα πρόσθετο τέλος στα ρυθμιζόμενα εισερχόμενα μηνύματα SMS ή στα εισερχόμενα περιαγόμενα φωνητικά μηνύματα. Τούτο ισχύει με την επιφύλαξη των υπόλοιπων τελών που επιβάλλονται, όπως τα τέλη για την ακρόαση τέτοιων μηνυμάτων.

Οι πάροχοι υπηρεσιών περιαγωγής χρεώνουν τις εξερχόμενες και τις εισερχόμενες κλήσεις σε περιαγωγή ανά δευτερόλεπτο. Οι πάροχοι περιαγωγής μπορούν να εφαρμόζουν αρχική ελάχιστη περίοδο χρέωσης που δεν υπερβαίνει τα 30 δευτερόλεπτα για εξερχόμενες κλήσεις. Οι πάροχοι περιαγωγής χρεώνουν τους πελάτες τους για την παροχή κάθε ρυθμιζόμενης υπηρεσίας περιαγωγής δεδομένων ανά kilobyte, πλην των μηνυμάτων MMS, τα οποία μπορούν να χρεώνονται σε μοναδιαία βάση. Σε αυτήν την περίπτωση, το τέλος λιανικής το οποίο ο πάροχος περιαγωγής δύναται να επιβάλλει στους οικείους πελάτες λιανικής περιαγωγής για την αποστολή ή λήψη μηνύματος MMS περιαγωγής δεν υπερβαίνει το μέγιστο τέλος λιανικής για ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο.

Κατά την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 6στ παράγραφος 1, η παρούσα παράγραφος δεν αποκλείει προσφορές οι οποίες παρέχουν στους πελάτες περιαγωγής ορισμένο όγκο κατανάλωσης ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής, με ημερήσιο τέλος ή οποιοδήποτε άλλο πάγιο περιοδικό τέλος, υπό τον όρο ότι η κατανάλωση του συνολικού όγκου των δεδομένων οδηγεί σε μοναδιαία τιμή για ρυθμιζόμενη εξερχόμενη κλήση σε περιαγωγή, εισερχόμενη κλήση, εξερχόμενα μηνύματα SMS και υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων που δεν υπερβαίνει την αντίστοιχη εγχώρια τιμή λιανικής και το ανώτατο πρόσθετο τέλος όπως περιγράφεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

2.    Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015, η Επιτροπή, αφού διαβουλευθεί τον BEREC και με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις όπου ορίζεται η σταθμισμένη μέση τιμή των μέγιστων τελών τερματισμού κλήσεων κινητής τηλεφωνίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ). Η Επιτροπή επανεξετάζει τις εν λόγω εκτελεστικές πράξεις ετησίως. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 6 παράγραφος 2.

Η σταθμισμένη μέση τιμή των μέγιστων τελών τερματισμού κλήσεων κινητής τηλεφωνίας βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια:

α)στο μέγιστο τέλος τερματισμού κλήσεων κινητής τηλεφωνίας που επιβάλλεται στην αγορά για τον τερματισμό των φωνητικών κλήσεων χονδρικής σε επιμέρους δίκτυα κινητής τηλεφωνίας εκ μέρους των εθνικών ρυθμιστικών αρχών σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 16 της οδηγίας-πλαισίου και του άρθρου 13 της οδηγίας για την πρόσβαση· και

β)στον συνολικό αριθμός συνδρομητών στα κράτη μέλη.

23.    Οι πάροχοι περιαγωγής μπορούν να προσφέρουν και οι πελάτες της περιαγωγής μπορούν να επιλέγουν αυτοβούλως τιμή περιαγωγής που δεν καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 5 , 6 και 7 και την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, βάσει της οποίας οι πελάτες περιαγωγής επωφελούνται από διαφορετική τιμή για τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής σε σχέση με εκείνη που θα ίσχυε εάν δεν είχαν την εν λόγω επιλογή. Ο πάροχος περιαγωγής υπενθυμίζει στους εν λόγω πελάτες της περιαγωγής τη φύση των πλεονεκτημάτων της περιαγωγής που θα απολέσουν εάν προβούν στην επιλογή αυτή.

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, οι πάροχοι περιαγωγής εφαρμόζουν τιμή που καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 5  και 6 και την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αυτομάτως σε όλους τους υφιστάμενους αλλά και τους νέους πελάτες περιαγωγής.

Κάθε πελάτης περιαγωγής μπορεί να ζητήσει, ανά πάσα στιγμή, τη μεταφορά προς ή από τιμή που καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 5 , 6 και 7 και την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Κάθε φορά που οι πελάτες περιαγωγής επιλέγουν αυτοβούλως τη μεταφορά προς ή από τιμή που καθορίζεται σύμφωνα με άρθρα 5 , 6 και 76γ και την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε μεταφορά πραγματοποιείται εντός μιας εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή της αίτησης, ατελώς, και δεν συνεπάγεται όρους ή περιορισμούς που αφορούν άλλα στοιχεία της συνδρομής εκτός της περιαγωγής. Ο πάροχος περιαγωγής μπορεί να καθυστερήσει τη μεταφορά αυτή έως ότου η προηγούμενη τιμή έχει ισχύσει επί συγκεκριμένο ελάχιστο χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες.

34.     Με την επιφύλαξη του μέρους III τίτλου III της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972,  οΟι πάροχοι περιαγωγής διασφαλίζουν ότι σύμβαση που περιλαμβάνει οποιοδήποτε είδος ρυθμιζόμενης υπηρεσίας περιαγωγής λιανικής καθορίζει τα  κύρια  χαρακτηριστικά της εν λόγω παρεχόμενης ρυθμιζόμενης υπηρεσίας περιαγωγής λιανικής, μεταξύ άλλων ιδίως:

α)το ειδικό τιμολογιακό πρόγραμμα ή τα ειδικά τιμολογιακά προγράμματα και, για κάθε τιμολογιακό πρόγραμμα, τα είδη των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των όγκων επικοινωνιών·

β)τυχόν περιορισμούς που επιβάλλονται στην κατανάλωση ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής οι οποίες παρέχονται στο εφαρμοστέο επίπεδο εγχώριων τιμών λιανικής, ιδίως ποσοτικοποιημένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής τυχόν πολιτικής εύλογης χρήσης με αναφορά στις βασικές τιμές, τον όγκο ή άλλες παραμέτρους της σχετικής παρεχόμενης ρυθμιζόμενης υπηρεσίας περιαγωγής λιανικής·.

 νέο

γ) την ποιότητα της υπηρεσίας που μπορεί εύλογα να αναμένεται κατά την περιαγωγή εντός της Ένωσης.

4. Οι πάροχοι περιαγωγής μεριμνούν ώστε σύμβαση που περιλαμβάνει οποιοδήποτε είδος ρυθμιζόμενης υπηρεσίας περιαγωγής λιανικής περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους τύπους υπηρεσιών που ενδέχεται να επιφέρουν αυξημένα τέλη κατά την περιαγωγή.

🡻 2015/2120 άρθρο 7 παράγραφος 5 (προσαρμοσμένο)

 νέο

5. Οι πάροχοι περιαγωγής δημοσιεύουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στις παραγράφους 3  και 4  .

Άρθρο 6στ

Μεταβατικά πρόσθετα τέλη περιαγωγής λιανικής

1.    Από τις 30 Απριλίου 2016 ως τις 14 Ιουνίου 2017, οι πάροχοι περιαγωγής μπορούν να επιβάλουν πρόσθετο τέλος επιπλέον της εγχώριας τιμής λιανικής για την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής.

2.    Κατά την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζεται κατ’ αναλογία το άρθρο 6ε.

🡻 531/2012

Άρθρο 10 7

Χρεώσεις  Τέλη  χονδρικής για την πραγματοποίηση ρυθμιζόμενων κλήσεων περιαγωγής

🡻 2017/920 άρθρο 1 παράγραφος 2 (προσαρμοσμένο)

 νέο

1.    Από τις 15 Ιουνίου 2017 τΤο μέσο τέλος σε επίπεδο χονδρικής, το οποίο ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης δύναται να επιβάλλει στον πάροχο περιαγωγής για την παροχή ρυθμιζόμενης κλήσης περιαγωγής με προέλευση από αυτό το δίκτυο επίσκεψης, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του κόστους προέλευσης, διαβίβασης και τερματισμού, δεν υπερβαίνει το όριο ασφαλείας των 0,032  0,022  EUR ανά λεπτό. Το εν λόγω μέγιστο τέλος χονδρικής παραμένει, με την επιφύλαξη του άρθρου 19, στα 0,032 EUR έως τις 30 Ιουνίου 2022  μειώνεται στα 0,019 EUR ανά λεπτό την 1η Ιανουαρίου 2025 και, με την επιφύλαξη των άρθρων 21, 22 και 23, παραμένει στα 0,019 EUR ανά λεπτό έως τις 30 Ιουνίου 2032 .

2.    Η μέση χρέωση  Το μέσο τέλος  χονδρικής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εφαρμόζεται μεταξύ οποιωνδήποτε δύο φορέων εκμετάλλευσης και υπολογίζεται βάσει δωδεκαμήνου ή οποιουδήποτε βραχύτερου χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί μέχρι το τέλος της περιόδου εφαρμογής του μέγιστου μέσου τέλους χονδρικής, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 ή πριν τις 30 Ιουνίου 2022  2032  .

🡻 531/2012

3.    Η μέση χρέωση  Το μέσο τέλος  σε επίπεδο χονδρικής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των λαμβανόμενων εσόδων υπηρεσιών περιαγωγής σε επίπεδο χονδρικής διά του συνολικού αριθμού λεπτών κλήσεως σε περιαγωγή σε επίπεδο χονδρικής που όντως χρησιμοποιήθηκαν για την παροχή των κλήσεων περιαγωγής χονδρικής εντός της Ένωσης από τον σχετικό φορέα εκμετάλλευσης κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου, προσαρμοσμένων ούτως ώστε να λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης να εφαρμόζει αρχική ελάχιστη περίοδο χρέωσης που δεν υπερβαίνει τα 30 δευτερόλεπτα.

Άρθρο 11 9

Τέλη χονδρικής για ρυθμιζόμενα μηνύματα SMS περιαγωγής

🡻 2017/920 άρθρο 1 παράγραφος 3 (προσαρμοσμένο)

 νέο

1.    Από τις 15 Ιουνίου 2017 τΤο μέσο τέλος χονδρικής που μπορεί να επιβάλλει ο φορέας εκμετάλλευσης δικτύου επίσκεψης στον πάροχο περιαγωγής για την παροχή ρυθμιζόμενου μηνύματος SMS περιαγωγής που προέρχεται από το εν λόγω δίκτυο επίσκεψης δεν υπερβαίνει το όριο ασφαλείας των 0,01  0,004  EUR ανά μήνυμα SMS . Το εν λόγω μέγιστο τέλος χονδρικής μειώνεται στα 0,003 EUR ανά μήνυμα SMS την 1η Ιανουαρίου 2025, και, με την επιφύλαξη του άρθρου των άρθρων 2119,  22 και 23 , παραμένει στα 0,01  0,003  EUR έως τις 30 Ιουνίου  2032  2022.

🡻 531/2012

 νέο

2.    Το μέσο τέλος χονδρικής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ισχύει μεταξύ οιουδήποτε ζεύγους φορέων εκμετάλλευσης και υπολογίζεται σε δωδεκάμηνη περίοδο ή σε οποιαδήποτε βραχύτερη περίοδο η οποία ενδέχεται να μεσολαβεί  μέχρι το τέλος της περιόδου εφαρμογής του μέγιστου μέσου τέλους χονδρικής, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 ή  μέχρι την 30ή Ιουνίου  2032  2022.

3.    Το μέσο τέλος χονδρικής κατά την παράγραφο 1 υπολογίζεται με τη διαίρεση των συνολικών εσόδων χονδρικής του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης ή του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου της χώρας προέλευσης για την εκκίνηση και μετάδοση ρυθμιζόμενων περιαγόμενων μηνυμάτων SMS εντός της Ένωσης κατά τη σχετική περίοδο, διά του συνολικού αριθμού των μηνυμάτων αυτών SMS που προήλθαν και μεταδόθηκαν για λογαριασμό του σχετικού παρόχου περιαγωγής ή του φορέα εκμετάλλευσης δικτύου χώρας προέλευσης κατά την εν λόγω περίοδο.

4.    Ο φορέας εκμετάλλευσης δικτύου επίσκεψης δεν επιβάλλει κανένα τέλος στον πάροχο περιαγωγής του πελάτη περιαγωγής ή στον φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου της χώρας προέλευσης του πελάτη περιαγωγής πλην του αναφερόμενου στην παράγραφο 1, για τον τερματισμό ρυθμιζόμενου μηνύματος SMS σε περιαγωγή το οποίο αποστέλλεται σε πελάτη περιαγωγής κατά την περιαγωγή του στο δίκτυο επίσκεψης.

Άρθρο 11

Τεχνικά χαρακτηριστικά των ρυθμιζόμενων μηνυμάτων SMS περιαγωγής

Κανένας πάροχος περιαγωγής, εγχώριος πάροχος, φορέας εκμετάλλευσης δικτύου της χώρας προέλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης δεν μεταβάλλει τα τεχνικά χαρακτηριστικά ρυθμιζόμενων περιαγόμενων μηνυμάτων κατά τρόπο που να διαφοροποιούνται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά μηνυμάτων SMS που παρέχονται στην εγχώρια αγορά.

Άρθρο 12

Τέλη χονδρικής για ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων

🡻 2017/920 άρθρο 1 παράγραφος 4 (προσαρμοσμένο)

 νέο

1.    Από τις 15 Ιουνίου 2017 τΤο μέσο τέλος χονδρικής το οποίο ο φορέας εκμετάλλευσης δικτύου επίσκεψης μπορεί να επιβάλλει στον πάροχο της χώρας προέλευσης του πελάτη περιαγωγής για την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων μέσω του εν λόγω δικτύου επίσκεψης δεν υπερβαίνει το όριο ασφαλείας των  2,00  7,70 EUR ανά gigabyte μεταδιδόμενων δεδομένων. Το εν λόγω μέγιστο τέλος χονδρικής μειώνεται σε 6,00 EUR ανά gigabyte την 1η Ιανουαρίου 2018, σε 4,50 EUR ανά gigabyte την 1η Ιανουαρίου 2019, σε 3,50  1,50  EUR ανά gigabyte  μεταδιδόμενων δεδομένων  την 1η Ιανουαρίου 2020  2025  ,σε 3,00 EUR ανά gigabyte την 1η Ιανουαρίου 2021 και σε 2,50 EUR ανά gigabyte την 1η Ιανουαρίου 2022. Με  και με  την επιφύλαξη του άρθρουτων άρθρων 2119,  22 και 23  παραμένει στα 2,50  1,50  EUR ανά gigabyte μεταδιδόμενων δεδομένων έως τις 30 Ιουνίου  2032  2022.

🡻 531/2012

 νέο

2.    Το μέσο τέλος χονδρικής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ισχύει μεταξύ οιουδήποτε ζεύγους φορέων εκμετάλλευσης και υπολογίζεται σε δωδεκάμηνη περίοδο ή σε οποιαδήποτε βραχύτερη περίοδο η οποία ενδέχεται να μεσολαβεί  μέχρι το τέλος της περιόδου εφαρμογής του μέγιστου μέσου τέλους χονδρικής, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 ή μέχρι την  30ή Ιουνίου 2032  μέχρι την 30ή Ιουνίου 2022.

3.    Το μέσο τέλος χονδρικής το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπολογίζεται με τη διαίρεση των συνολικών εσόδων χονδρικής που εισπράττει το δίκτυο επίσκεψης ή ο φορέας εκμετάλλευσης δικτύου της χώρας προέλευσης για την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων κατά την υπό εξέταση περίοδο διά του συνολικού αριθμού megabyte που καταναλώνονται όντως για την παροχή των υπηρεσιών αυτών κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου συναθροιζόμενα και εκφραζόμενα σε kilobyte εκ μέρους του σχετικού παρόχου περιαγωγής ή του φορέα εκμετάλλευσης δικτύου της χώρας προέλευσης εντός της εν λόγω περιόδου.

 νέο

Άρθρο 13

Τέλη χονδρικής για επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης

Με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 11 και 12, ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης δεν επιβάλλει στον πάροχο περιαγωγής κανένα τέλος που σχετίζεται με επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης πραγματοποιούμενες από τον πελάτη περιαγωγής και τη μετάδοση πληροφοριών για τον εντοπισμό του καλούντος.

🡻 531/2012 (προσαρμοσμένο)

Άρθρο 14

Διαφάνεια των τελών  όρων  λιανικής για κλήσεις και μηνύματα SMS περιαγωγής

1.    Για να ειδοποιείται ο πελάτης περιαγωγής ότι χρεώνεται με τέλη περιαγωγής όταν πραγματοποιεί ή λαμβάνει κλήση, ή όταν αποστέλλει μήνυμα SMS, κάθε πάροχος περιαγωγής παρέχει αυτομάτως στον πελάτη, κατά την είσοδό του σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο του εγχώριου παρόχου, πλην των περιπτώσεων στις οποίες ο πελάτης έχει ενημερώσει τον πάροχο περιαγωγής ότι δεν επιθυμεί την υπηρεσία αυτή —μέσω μηνύματος SMS— χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ατελώς, εξατομικευμένες βασικές πληροφορίες τιμολόγησης σχετικά με τα τέλη περιαγωγής (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) που ισχύουν για την πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων και την αποστολή μηνυμάτων SMS από τον εν λόγω πελάτη στο κράτος μέλος που επισκέπτεται.

🡻 2015/2120 άρθρο 7 παράγραφος 7 στοιχείο α)

Οι βασικές εξατομικευμένες πληροφορίες τιμολόγησης εκφράζονται στο νόμισμα του λογαριασμού της χώρας προέλευσης που παρέχει ο εγχώριος πάροχος του πελάτη και περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με:

α)οποιαδήποτε πολιτική εύλογης χρήσης που ισχύει για τον πελάτη περιαγωγής εντός της Ένωσης και τα πρόσθετα τέλη που ισχύουν επιπλέον τυχόν ορίων δυνάμει της εν λόγω πολιτικής εύλογης χρήσης· και

β)οποιοδήποτε πρόσθετο τέλος που ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 7.

 νέο

Οι πάροχοι περιαγωγής παρέχουν αυτομάτως στον πελάτη περιαγωγής, κατά την είσοδό του σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο του εγχώριου παρόχου, πλην των περιπτώσεων στις οποίες ο πελάτης περιαγωγής έχει ενημερώσει τον πάροχο περιαγωγής ότι δεν επιθυμεί την υπηρεσία αυτή —μέσω μηνύματος SMS— χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ατελώς, πληροφορίες για τον πιθανό κίνδυνο αυξημένων τελών λόγω της χρήσης υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, καθώς και σύνδεσμο προς εξειδικευμένη ιστοσελίδα η οποία περιέχει πληροφορίες σχετικά τους τύπους υπηρεσιών που ενδέχεται να επιφέρουν αυξημένο κόστος και, εάν διατίθενται, πληροφορίες σχετικά με τα πεδία αριθμών που χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

🡻 531/2012 (προσαρμοσμένο)

Περιλαμβάνουν  Οι βασικές εξατομικευμένες πληροφορίες τιμολόγησης του πρώτου εδαφίου περιλαμβάνουν  επίσης τον αριθμό ατελούς κλήσης στον οποίο αναφέρεται η παράγραφος 2 για τη λήψη λεπτομερέστερων πληροφοριών και πληροφοριών σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης με την κλήση του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, ατελώς.

Μετά από κάθε μήνυμα, παρέχεται η δυνατότητα στον πελάτη να ενημερώσει τον πάροχο περιαγωγής, ατελώς και εύκολα, ότι δεν απαιτεί την αυτόματη υπηρεσία μηνυμάτων. Πελάτης που έχει ειδοποιήσει ότι δεν χρειάζεται την αυτόματη υπηρεσία μηνυμάτων έχει, ανά πάσα στιγμή και ατελώς, το δικαίωμα να ζητήσει από τον πάροχο περιαγωγής να του παράσχει εκ νέου την υπηρεσία αυτή.

Οι πάροχοι περιαγωγής παρέχουν σε πελάτες με ολική ή μερική απώλεια της όρασης τις βασικές εξατομικευμένες τιμολογιακές πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο αυτομάτως, με φωνητική κλήση, ατελώς, εφόσον ζητηθεί από τους πελάτες αυτούς.

🡻 2015/2120 άρθρο 7 παράγραφος 7 στοιχείο β)

Το πρώτο, δεύτερο, πέμπτοτέταρτο και έκτοπέμπτο εδάφιο, με εξαίρεση την αναφορά στην πολιτική εύλογης χρήσης και το πρόσθετο τέλος που επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 7, εφαρμόζονται επίσης στις υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων και SMS που χρησιμοποιούν οι πελάτες περιαγωγής οι οποίοι ταξιδεύουν εκτός της Ένωσης και προσφέρονται από πάροχο περιαγωγής.

🡻 531/2012 (προσαρμοσμένο)

2.    Επιπλέον  των πληροφοριών που προβλέπονται στην  παράγραφο της παραγράφου 1, οι πελάτες, σε οποιοδήποτε σημείο της Ένωσης και αν βρίσκονται, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν και να λάβουν ατελώς λεπτομερέστερες εξατομικευμένες πληροφορίες τιμολόγησης για τα τέλη περιαγωγής που ισχύουν στο δίκτυο επίσκεψης σε κλήσεις φωνητικής τηλεφωνίας και μηνύματα SMS, καθώς και πληροφορίες για τα μέτρα διαφάνειας που εφαρμόζονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, μέσω κλήσης κινητής φωνητικής τηλεφωνίας, ή μέσω μηνύματος SMS. Το σχετικό αίτημα πραγματοποιείται σε γραμμή ατελούς κλήσης την οποία έχει καθορίσει προς τον σκοπό αυτό ο πάροχος περιαγωγής. Οι υποχρεώσεις της παραγράφου 1 δεν ισχύουν για συσκευές που δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία SMS.

🡻 2015/2120 άρθρο 7 παράγραφος 7 στοιχείο γ)

3.    Ο πάροχος περιαγωγής αποστέλλει ειδοποίηση στον πελάτη περιαγωγής όταν καταναλωθεί πλήρως ο ισχύων όγκος εύλογης χρήσης ρυθμιζόμενης κατανάλωσης υπηρεσιών περιαγωγής φωνητικών κλήσεων ή SMS ή όταν έχει ξεπεραστεί τυχόν όριο χρήσης που ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 7. Στην εν λόγω ειδοποίηση σημειώνεται το πρόσθετο τέλος που θα ισχύει για τυχόν πρόσθετη κατανάλωση ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής φωνητικών κλήσεων ή SMS από τον πελάτη περιαγωγής. Κάθε πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητεί από τον πάροχο περιαγωγής να σταματήσει την αποστολή αυτών των ειδοποιήσεων και έχει το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή και ατελώς, να ζητήσει από τον πάροχο περιαγωγής την εκ νέου παροχή της υπηρεσίας.

🡻 2015/2120 άρθρο 7 παράγραφος 7 στοιχείο δ)

43.    Οι πάροχοι περιαγωγής ενημερώνουν πλήρως, κατά τη σύναψη των συνδρομών, όλους τους πελάτες σχετικά με τα ισχύοντα τέλη περιαγωγής. Ενημερώνουν επίσης τους πελάτες περιαγωγής για τις πρόσφατες προσαρμογές στα ισχύοντα τέλη περιαγωγής χωρίς καθυστέρηση και κάθε φορά που σημειώνεται αλλαγή στα τέλη αυτά.

Οι πάροχοι περιαγωγής, στη συνέχεια, αποστέλλουν υπενθύμιση σε εύλογα χρονικά διαστήματα σε όλους τους πελάτες που έχουν επιλέξει άλλη τιμή.

🡻 531/2012

54.    Οι πάροχοι περιαγωγής ενημερώνουν τους πελάτες τους πώς να αποφεύγουν την ακούσια περιαγωγή σε μεθοριακές περιοχές. Οι πάροχοι περιαγωγής λαμβάνουν εύλογα μέτρα ώστε να προστατεύουν τους πελάτες τους από την καταβολή τελών περιαγωγής για τις υπηρεσίες περιαγωγής στις οποίες είχαν πρόσβαση ακουσίως ενώ βρίσκονται στο κράτος μέλος προέλευσής τους.

Άρθρο 15

Διαφάνεια και μηχανισμοί διασφάλισης για υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων λιανικής

1.    Οι πάροχοι περιαγωγής εξασφαλίζουν ότι οι οικείοι πελάτες περιαγωγής τηρούνται επαρκώς ενήμεροι, τόσο πριν όσο και μετά τη σύναψη της σύμβασης, για τα τέλη που ισχύουν όσον αφορά την εκ μέρους τους χρήση ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων, με τρόπο που να διευκολύνει την κατανόηση από τους πελάτες των οικονομικών επιπτώσεων της χρήσης αυτής και να τους παρέχει τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να ελέγχουν τις δαπάνες τους για ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 43.

Κατά περίπτωση, οι πάροχοι περιαγωγής ενημερώνουν τους πελάτες τους, πριν από τη σύναψη της σύμβασης και στη συνέχεια σε τακτική βάση, σχετικά με τον κίνδυνο αυτόματης και ανεξέλεγκτης σύνδεσης και τηλεφόρτωσης δεδομένων περιαγωγής. Επιπλέον, οι πάροχοι περιαγωγής ενημερώνουν τους πελάτες τους, ατελώς και με τρόπο σαφή και κατανοητό, πώς να απενεργοποιούν τις συγκεκριμένες αυτόματες συνδέσεις περιαγωγής δεδομένων προκειμένου να αποφεύγουν την ανεξέλεγκτη κατανάλωση υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων.

🡻 2015/2120 άρθρο 7 παράγραφος 8 στοιχείο α)

2.    Ο πάροχος περιαγωγής ενημερώνει με αυτόματο μήνυμα τον πελάτη περιαγωγής ότι ο τελευταίος χρησιμοποιεί ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων και παρέχει βασικές εξατομικευμένες πληροφορίες τιμολόγησης σχετικά με τα τέλη (στο νόμισμα του λογαριασμού της χώρας προέλευσης που παρέχει ο εγχώριος πάροχος του πελάτη) που ισχύουν για την παροχή των ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων στον πελάτη περιαγωγής στο οικείο κράτος μέλος, εκτός εάν ο πελάτης έχει ειδοποιήσει τον πάροχο περιαγωγής ότι δεν επιθυμεί την ενημέρωση αυτή.

Οι εν λόγω βασικές εξατομικευμένες πληροφορίες τιμολόγησης περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με:

α)οποιαδήποτε πολιτική εύλογης χρήσης που ισχύει για τον πελάτη περιαγωγής εντός της Ένωσης και τα πρόσθετα τέλη που ισχύουν επιπλέον τυχόν ορίων δυνάμει της εν λόγω πολιτικής εύλογης χρήσης· και

β)οποιοδήποτε πρόσθετο τέλος που ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 7.

Οι πληροφορίες αποστέλλονται στην κινητή ή άλλη συσκευή του πελάτη περιαγωγής, για παράδειγμα με μήνυμα SMS, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή αναδυόμενο παράθυρο στην κινητή συσκευή, κάθε φορά που ο πελάτης περιαγωγής εισέρχεται σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο του εγχώριου παρόχου του και ενεργοποιεί για πρώτη φορά υπηρεσία περιαγωγής δεδομένων στο συγκεκριμένο κράτος μέλος. Οι πληροφορίες παρέχονται ατελώς τη στιγμή που ο πελάτης περιαγωγής ενεργοποιεί ρυθμιζόμενη υπηρεσία περιαγωγής δεδομένων, με κατάλληλο τρόπο που να διευκολύνει τη λήψη και την εύκολη κατανόηση.

Ο πελάτης που έχει ειδοποιήσει τον πάροχο περιαγωγής του ότι δεν απαιτεί την αυτόματη τιμολογιακή ενημέρωση έχει το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή και ατελώς, να απαιτεί από τον πάροχο περιαγωγής την εκ νέου παροχή της υπηρεσίας αυτής.

🡻 2015/2120 άρθρο 7 παράγραφος 8 στοιχείο β)

3.    Ο πάροχος περιαγωγής αποστέλλει ειδοποίηση όταν καταναλωθεί πλήρως ο ισχύων όγκος εύλογης χρήσης ρυθμιζόμενης κατανάλωσης υπηρεσίας περιαγωγής δεδομένων ή όταν έχει ξεπεραστεί τυχόν όριο χρήσης που ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 7. Στην εν λόγω ειδοποίηση σημειώνεται το πρόσθετο τέλος που θα ισχύει για τυχόν πρόσθετη κατανάλωση ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων από τον πελάτη περιαγωγής. Κάθε πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητεί από τον πάροχο περιαγωγής να σταματήσει την αποστολή αυτών των ειδοποιήσεων και έχει το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή και ατελώς, να ζητήσει από τον πάροχο περιαγωγής την εκ νέου παροχή της υπηρεσίας.

🡻 2015/2120 άρθρο 7 παράγραφος 8 στοιχείο γ)

43.    Κάθε πάροχος περιαγωγής παρέχει σε όλους τους πελάτες περιαγωγής τη δυνατότητα να επιλέξουν εκουσίως και ατελώς τη χρήση διευκόλυνσης για την έγκαιρη παροχή πληροφοριών σχετικά με τη συνολική κατανάλωσή τους εκφρασμένη σε όγκο ή στο νόμισμα χρέωσης του πελάτη περιαγωγής για τις οφειλόμενες δαπάνες παροχής ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων, με την οποία να διασφαλίζεται ότι, αν ο χρήστης δεν έχει δώσει ρητή συγκατάθεση, οι συνολικές δαπάνες ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων για ορισμένη περίοδο χρήσης, πλην των MMS που χρεώνονται σε μοναδιαία βάση, δεν υπερβαίνουν ένα προκαθορισμένο οικονομικό όριο.

🡻 531/2012 (προσαρμοσμένο)

Προς τούτο, ο πάροχος περιαγωγής διαθέτει ένα ή περισσότερα ανώτατα χρηματικά όρια για συγκεκριμένες περιόδους χρήσης, με την προϋπόθεση ότι οι πελάτες θα ενημερώνονται εκ των προτέρων για τους αντίστοιχους όγκους δεδομένων. Ένα από τα όρια αυτά (το προκαθορισμένο οικονομικό όριο) πρέπει να πλησιάζει αλλά να μην υπερβαίνει τα 50 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για μηνιαία περίοδο τιμολόγησης.

Εναλλακτικά, ο πάροχος περιαγωγής μπορεί να καθορίσει όρια εκφρασμένα σε όγκο δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι οι πελάτες θα ενημερώνονται εκ των προτέρων για τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά. Ένα από τα όρια αυτά (το προκαθορισμένο όριο όγκου δεδομένων) πρέπει να αντιστοιχεί σε χρηματικό ποσό που δεν υπερβαίνει τα 50 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για μηνιαία περίοδο τιμολόγησης.

Επιπλέον, ο πάροχος περιαγωγής δύναται να παράσχει στους πελάτες περιαγωγής άλλα όρια με διαφορετικά, δηλαδή υψηλότερα ή χαμηλότερα μέγιστα μηνιαία χρηματικά όρια.

Το προκαθορισμένο όριο του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου εφαρμόζεται σε όλους τους πελάτες που δεν έχουν επιλέξει άλλο όριο.

Κάθε πάροχος περιαγωγής μεριμνά επίσης για την αποστολή ειδοποίησης στην κινητή ή άλλη συσκευή του πελάτη, για παράδειγμα με μήνυμα SMS, ηλεκτρονικό μήνυμα, ή αναδυόμενο παράθυρο στον υπολογιστή, όταν οι υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων έχουν φτάσει το 80 % του μέγιστου χρηματικού ορίου ή ορίου χρήσης που έχει συμφωνηθεί. Κάθε πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητεί από τον φορέα περιαγωγής να σταματήσει την αποστολή αυτών των ειδοποιήσεων και έχει το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή και ατελώς, να απαιτεί από τον πάροχο την εκ νέου παροχή της υπηρεσίας.

Με κάθε υπέρβαση του ανωτέρω χρηματικού ορίου ή ορίου χρήσης, αποστέλλεται ειδοποίηση στην κινητή ή άλλη συσκευή του πελάτη περιαγωγής. Στην ειδοποίηση αυτή προσδιορίζονται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο πελάτης περιαγωγής εάν επιθυμεί τη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων, καθώς και το σχετικό κόστος για κάθε πρόσθετη μονάδα που καταναλώνεται. Εφόσον ο πελάτης περιαγωγής δεν ανταποκριθεί, όπως ζητείται στην ειδοποίηση που έχει λάβει, ο πάροχος περιαγωγής παύει αμέσως την παροχή και τη χρέωση του πελάτη για ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων, εκτός εάν και μέχρις ότου ο πελάτης ζητήσει τη συνέχιση ή την ανανέωση της παροχής των υπηρεσιών αυτών.

Κάθε φορά που πελάτης περιαγωγής ζητεί να επιλέξει ή να αφαιρέσει τη λειτουργία χρηματικού ορίου ή ορίου χρήσης, η σχετική αλλαγή πραγματοποιείται εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή της αίτησης, ατελώς, και δεν συνεπάγεται όρους ή περιορισμούς που αφορούν άλλα στοιχεία της συνδρομής.

54.    Οι παράγραφοι 2 και 43 δεν εφαρμόζονται σε συσκευές τύπου μηχανής προς μηχανή που χρησιμοποιούν υπηρεσίες κινητών δεδομένων.

65.    Οι πάροχοι περιαγωγής λαμβάνουν εύλογα μέτρα ώστε να προστατεύουν τους πελάτες τους από την καταβολή τελών περιαγωγής για τις υπηρεσίες περιαγωγής στις οποίες είχαν πρόσβαση ακουσίως, ενώ βρίσκονται στο κράτος μέλος προέλευσής τους και ενημερώνουν τους πελάτες τους για να αποφεύγουν την ακούσια περιαγωγή σε παραμεθόριες περιοχές.

🡻 2015/2120 άρθρο 7 παράγραφος 8 στοιχείο δ) (προσαρμοσμένο)

76.    Το παρόν άρθρο, πλην της παραγράφου 65, της παραγράφου 2 δεύτερο εδάφιο και της παραγράφου 3, και υπό τους όρους του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται επίσης στις υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων που χρησιμοποιούν πελάτες περιαγωγής οι οποίοι ταξιδεύουν εκτός της Ένωσης και προσφέρονται από πάροχο περιαγωγής.

🡻 531/2012

Παρά τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο, όταν ο πελάτης επιλέγει τη διευκόλυνση που προβλέπεται στην παράγραφο 3, πρώτο εδάφιο, οι απαιτήσεις της παραγράφου 43 δεν ισχύουν, εφόσον ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου της χώρας επίσκεψης εκτός της Ένωσης δεν επιτρέπει στον πάροχο περιαγωγής να παρακολουθεί τη χρήση από τον πελάτη του σε πραγματικό χρόνο.

Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης ειδοποιείται με μήνυμα SMS κατά την είσοδό του στη συγκεκριμένη χώρα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ατελώς, ότι δεν παρέχονται πληροφορίες για τη συνολική κατανάλωση και η εγγύηση για τη μη υπέρβαση συγκεκριμένου χρηματικού ορίου.

 νέο

Άρθρο 16

Διαφάνεια όσον αφορά τα μέσα πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι πάροχοι περιαγωγής μεριμνούν ώστε οι πελάτες περιαγωγής τους να τηρούνται επαρκώς ενημερωμένοι για τα μέσα πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο κράτος μέλος επίσκεψης.

Ο πελάτης περιαγωγής ενημερώνεται με αυτόματο μήνυμα από τον πάροχο περιαγωγής ότι μπορεί να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ατελώς, καλώντας τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης «112» και με εναλλακτικά μέσα πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μέσω επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης επιβαλλόμενων στο κράτος μέλος επίσκεψης. Οι πληροφορίες παρέχονται στην κινητή συσκευή του πελάτη περιαγωγής μέσω μηνύματος SMS κάθε φορά που ο πελάτης περιαγωγής εισέρχεται σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο του εγχώριου παρόχου του. Οι πληροφορίες παρέχονται ατελώς τη στιγμή που ο πελάτης περιαγωγής ενεργοποιεί υπηρεσία περιαγωγής, με κατάλληλο τρόπο που να διευκολύνει τη λήψη και την εύκολη κατανόηση.

Άρθρο 17

Βάση δεδομένων για αριθμούς υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας

Ο BEREC καταρτίζει και τηρεί ενιαία ενωσιακή βάση δεδομένων για τα πεδία αριθμοδότησης υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας σε κάθε κράτος μέλος, η οποία πρέπει να καθίσταται διαθέσιμη στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και στους φορείς εκμετάλλευσης. Η εν λόγω βάση δεδομένων καταρτίζεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2023. Για τον σκοπό αυτόν, οι ΕΡΑ ή άλλες αρμόδιες αρχές παρέχουν στον BEREC τις απαραίτητες πληροφορίες και τις σχετικές επικαιροποιήσεις με ηλεκτρονικά μέσα και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

🡻 531/2012

Άρθρο 18 16

Εποπτεία και επιβολή

1.    Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές παρακολουθούν και επιβλέπουν τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό εντός της επικράτειάς τους.

🡻 2015/2120 άρθρο 7 παράγραφος 9 στοιχείο α)

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές παρακολουθούν και επιβλέπουν με αυστηρότητα τους παρόχους περιαγωγής που κάνουν οι ίδιοι χρήση των άρθρων 6, 7 και του άρθρου 9 παράγραφος 3.

🡻 2017/920 άρθρο 1 παράγραφος 5 στοιχείο α)

2.    Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και, όπου αρμόζει, ο BEREC θέτουν στη διάθεση του κοινού επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ιδίως των άρθρων 5, 6, 7, 9, 107, 119, και 12, ούτως ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να έχουν εύκολη πρόσβαση στα στοιχεία αυτά.

🡻 531/2012 (προσαρμοσμένο)

3.    Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επανεξέτασης κατά το άρθρο 1921, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, παρακολουθούν τις εξελίξεις στα τέλη χονδρικής και λιανικής για την παροχή, σε πελάτες περιαγωγής, υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας και μετάδοσης δεδομένων, καθώς και των υπηρεσιών SMS και MMS, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιοχών κατά την έννοια του άρθρου 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές επαγρυπνούν επίσης για την εξέταση της ιδιαίτερης περίπτωσης της ακούσιας περιαγωγής σε μεθοριακές περιοχές γειτονικών κρατών μελών και παρακολουθούν εάν οι τεχνικές καθοδήγησης της κίνησης χρησιμοποιούνται εις βάρος των πελατών.

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές παρακολουθούν και συλλέγουν πληροφορίες για την ακούσια περιαγωγή και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα.

4.    Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές έχουν δικαίωμα να απαιτούν από επιχειρήσεις που υπέχουν υποχρεώσεις στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού να υποβάλλουν όλες τις πληροφορίες που αφορούν την εφαρμογή και την επιβολή του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω επιχειρήσεις παρέχουν τις πληροφορίες αυτές αμέσως, κατόπιν αιτήματος και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τον βαθμό λεπτομέρειας που απαιτεί η εθνική ρυθμιστική αρχή.

🡻 2017/920 άρθρο 1 παράγραφος 5 στοιχείο β)

5.    Εάν μια εθνική ρυθμιστική αρχή θεωρεί τις πληροφορίες αυτές εμπιστευτικές σύμφωνα με τους ενωσιακούς και τους εθνικούς κανόνες σχετικά με την εμπιστευτικότητα του επιχειρείν, η Επιτροπή, ο BEREC και οι ενδιαφερόμενες εθνικές κανονιστικές  ρυθμιστικές  αρχές εξασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα αυτή. Η εμπιστευτικότητα του επιχειρείν δεν εμποδίζει τον έγκαιρο μερισμό πληροφοριών μεταξύ της εθνικής ρυθμιστικής αρχής, της Επιτροπής, του BEREC και κάθε άλλης ενδιαφερόμενης ρυθμιστικής αρχής για σκοπούς επανεξέτασης, παρακολούθησης και εποπτείας της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

🡻 531/2012

65.    Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές δύνανται να παρεμβαίνουν αυτοβούλως για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα, εφόσον απαιτείται, κάνουν χρήση των εξουσιών δυνάμει του άρθρου 615 της οδηγίας για την πρόσβαση (ΕΕ) 2018/1972 για να παρέχουν την κατάλληλη πρόσβαση και διασύνδεση, ώστε να διασφαλίζεται διατερματική συνδετικότητα και διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών περιαγωγής, για παράδειγμα όταν οι πελάτες αδυνατούν να ανταλλάξουν ρυθμιζόμενα περιαγόμενα μηνύματα SMS με πελάτες δημόσιου επίγειου κινητού δικτύου επικοινωνιών σε άλλο κράτος μέλος λόγω έλλειψης διακανονισμού για τη δυνατότητα παράδοσης των μηνυμάτων αυτών.

76.    Εφόσον μια εθνική ρυθμιστική αρχή διαπιστώσει παραβίαση των υποχρεώσεων που ορίζονται με τον παρόντα κανονισμό, μπορεί να απαιτεί την άμεση παύση της παραβίασης.

Άρθρο 19 17

Επίλυση διαφορών

1.    Σε περίπτωση διαφοράς που συνδέεται με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό μεταξύ των επιχειρήσεων που παρέχουν δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε κράτος μέλος, εφαρμόζονται οι διαδικασίες επίλυσης των διαφορών που καθορίζονται με τα άρθρα 2620 και 2721 της οδηγίας-πλαισίου (ΕΕ) 2018/1972.

🡻 2017/920 άρθρο 1 παράγραφος 6

 νέο

Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης των δικτύων επίσκεψης και άλλων φορέων εκμετάλλευσης σχετικά με τα τέλη που εφαρμόζονται στις εισροές οι οποίες απαιτούνται για την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής χονδρικής μπορεί να παραπέμπεται στην αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή ή αρχές σύμφωνα με το άρθρο 2620 ή το άρθρο  και το άρθρο  2721 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972. Σε αυτήν την περίπτωση, η αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή ή αρχές δύνανται να πραγματοποιούν διαβουλεύσεις με τον  κοινοποιούν τη διαφορά στον  BEREC  με στόχο τη συνεκτική επίλυση της διαφοράς  σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας-πλαίσιο, των ειδικών οδηγιών ή του παρόντος κανονισμού για την επίλυση της διαφοράς. Εφόσον έχει προηγηθεί διαβούλευση με τον BEREC, η αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή ή αρχές αναμένουν τη γνωμοδότηση του BEREC πριν από την ανάληψη δράσης για την επίλυση της διαφοράς.

🡻 531/2012 (προσαρμοσμένο)

 νέο

2.    Σε περίπτωση διαφοράς που δεν έχει επιλυθεί στην οποία εμπλέκεται καταναλωτής ή τελικός χρήστης και αφορά θέμα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι είναι διαθέσιμες εξωδικαστικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών κατά το άρθρο 2534 της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία (ΕΕ) 2018/1972.

Άρθρο 20 18

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο που διασφαλίζει την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν  αμελλητί  τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή  το αργότερο την 30ή Ιουνίου 2013   αυτούς τους κανόνες και τα μέτρα, καθώς  και κοινοποιούν αμελλητί κάθε μεταγενέστερη σχετική τροποποίηση.

🡻 2015/2120 άρθρο 7 παράγραφος 10 (προσαρμοσμένο)

Άρθρο 21 19

Επανεξέταση

1.    Έως τις 29 Νοεμβρίου 2015, η Επιτροπή διεξάγει επανεξέταση της αγοράς περιαγωγής χονδρικής, με σκοπό να εκτιμηθούν τα αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή η κατάργηση των πρόσθετων τελών περιαγωγής λιανικής μέχρι τις 15 Ιουνίου 2017. Η Επιτροπή επανεξετάζει, μεταξύ άλλων, το επίπεδο του ανταγωνισμού στις εθνικές αγορές χονδρικής και εκτιμά ιδίως το ύψος των δαπανών χονδρικής που προκύπτουν και των τελών χονδρικής που ισχύουν, καθώς και την ανταγωνιστική κατάσταση φορέων εκμετάλλευσης με περιορισμένο γεωγραφικό εύρος, συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών που έχουν οι εμπορικές συμφωνίες στον ανταγωνισμό, καθώς και της ικανότητας των φορέων εκμετάλλευσης να αξιοποιήσουν τις οικονομίες κλίμακας. Η Επιτροπή εκτιμά επίσης τις εξελίξεις στον ανταγωνισμό στις αγορές περιαγωγής λιανικής και τυχόν εμφανείς κινδύνους στρέβλωσης του ανταγωνισμού και των κινήτρων για επενδύσεις στις εγχώριες αγορές και τις αγορές επίσκεψης. Κατά την εκτίμηση των μέτρων που είναι απαραίτητα για την κατάργηση των πρόσθετων τελών περιαγωγής λιανικής, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου επίσκεψης έχουν τη δυνατότητα να ανακτήσουν όλο το κόστος παροχής ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής χονδρικής, συμπεριλαμβανομένου του από κοινού αναλαμβανόμενου και του κοινού κόστους. Η Επιτροπή λαμβάνει επίσης υπόψη την ανάγκη να αποτραπεί η μόνιμη περιαγωγή ή η ανώμαλη ή καταχρηστική χρήση των υπηρεσιών περιαγωγής χονδρικής για σκοπούς διαφορετικούς από την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής στους πελάτες των παρόχων περιαγωγής όσο οι τελευταίοι ταξιδεύουν κατά περιόδους εντός της Ένωσης.

2.    Έως τις 15 Ιουνίου 2016, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τα πορίσματα της επανεξέτασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Η εν λόγω έκθεση συνοδεύεται από κατάλληλη νομοθετική πρόταση, της οποίας προηγείται δημόσια διαβούλευση, για την τροποποίηση των τελών χονδρικής για τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό ή για την πρόβλεψη άλλης λύσης όσον αφορά τα ζητήματα που εντοπίζονται σε επίπεδο χονδρικής με σκοπό την κατάργηση των πρόσθετων τελών περιαγωγής λιανικής μέχρι τις 15 Ιουνίου 2017.

🡻 2017/920 άρθρο 1 παράγραφος 7 στοιχείο α) (προσαρμοσμένο)

 νέο

31.    Επιπλέον, η Επιτροπή, έως τις 15 Δεκεμβρίου 2018, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ενδιάμεση έκθεση στην οποία συνοψίζει τα αποτελέσματα της κατάργησης των πρόσθετων τελών περιαγωγής λιανικής, λαμβάνοντας υπόψη οποιεσδήποτε σχετικές εκθέσεις του BEREC. Η Επιτροπή,  Στη συνέχεια και  κατόπιν διαβουλεύσεων με τον BEREC, η Επιτροπή υποβάλλει διετείς  δύο  εκθέσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. συνοδευόμενες, εφόσον είναι σκόπιμο,   από   νομοθετική πρόταση για τροποποίηση   Κατά περίπτωση, μετά την υποβολή κάθε έκθεσης, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη δυνάμει του άρθρου 22 για την τροποποίηση  των μέγιστων τελών χονδρικής για ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Η πρώτη από τις εν λόγω εκθέσεις υποβάλλεται έως τις  15 Δεκεμβρίου 2019   30 Ιουνίου 2025 και η δεύτερη έως τις 30 Ιουνίου 2029 .

Οι εν λόγω διετείς  Οι  εκθέσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εκτίμηση:

α)της διαθεσιμότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων όσων παρέχονται εναλλακτικά προς τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής λιανικής φωνητικών κλήσεων, SMS και δεδομένων, ιδιαίτερα υπό το φως των τεχνολογικών εξελίξεων  και της πρόσβασης σε διαφορετικές τεχνολογίες και γενιές δικτύων  ·

β)του επιπέδου του ανταγωνισμού τόσο στη λιανική όσο και στη χονδρική αγορά περιαγωγής, ιδίως  των πραγματικών τελών χονδρικής που καταβάλλουν οι φορείς εκμετάλλευσης και  της ανταγωνιστικής κατάστασης των μικρών, ανεξάρτητων ή νεοεισερχόμενων φορέων εκμετάλλευσης, και των MVNO, συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών που έχουν για τον ανταγωνισμό οι εμπορικές συμφωνίες,  η κίνηση που αποτελεί αντικείμενο εμπορίας σε πλατφόρμες εμπορίας και παρόμοια εργαλεία, καθώς και του βαθμού  και ο βαθμός αλληλοσύνδεσης μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης·

 νέο

γ) της εξέλιξης της περιαγωγής μηχανής προς μηχανή·

🡻 2017/920 άρθρο 1 παράγραφος 7 στοιχείο α)

γδ)της έκτασης στην οποία η εφαρμογή των  διαρθρωτικών  μέτρων που προβλέπονται στα άρθραστο άρθρο 3 και 4, και, ιδίως, με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, της διαδικασίας για πρότερη έγκριση που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 6, έχει παραγάγει αποτελέσματα όσον αφορά την ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά για ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής·

δε)της εξέλιξης των διαθέσιμων τιμολογιακών προγραμμάτων λιανικής·

εστ)των αλλαγών στα μοτίβα κατανάλωσης δεδομένων τόσο για τις εγχώριες υπηρεσίες όσο και για τις υπηρεσίες περιαγωγής·

στζ)της ικανότητας των φορέων εκμετάλλευσης του δικτύου της χώρας προέλευσης να διατηρούν το εγχώριο μοντέλο χρέωσής τους και του βαθμού στον οποίο έχουν εγκριθεί έκτακτα πρόσθετα τέλη περιαγωγής λιανικής δυνάμει του άρθρου 7·

ζη)της ικανότητας των φορέων εκμετάλλευσης δικτύων επίσκεψης να ανακτούν τις αποδοτικά πραγματοποιηθείσες δαπάνες που προκύπτουν από την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής χονδρικής·

ηθ)του αντικτύπου της εφαρμογής πολιτικών εύλογης χρήσης από φορείς εκμετάλλευσης σύμφωνα με το άρθρο 8, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού οποιωνδήποτε ανακολουθιών στην εφαρμογή και υλοποίηση τέτοιων πολιτικών εύλογης χρήσης·.

 νέο

ι) του βαθμού στον οποίο οι πελάτες περιαγωγής και οι φορείς εκμετάλλευσης αντιμετωπίζουν προβλήματα όσον αφορά τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας·

ια) της εφαρμογής των μέτρων του παρόντος κανονισμού που αφορούν τις επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης.

🡻 2017/920 άρθρο 1 παράγραφος 7 στοιχείο β)

 νέο

24.    Προκειμένου να εκτιμά τις εξελίξεις του ανταγωνισμού στις αγορές περιαγωγής σε ολόκληρη την Ένωση, ο BEREC συλλέγει σε τακτική βάση δεδομένα από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τις εξελίξεις των τελών λιανικής και χονδρικής για ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, SMS και δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των τελών χονδρικής που ισχύουν για την ισόρροπη και μη ισόρροπη κίνηση περιαγωγής αντίστοιχα  , σχετικά με τη χρήση πλατφορμών εμπορίας και παρόμοιων εργαλείων, σχετικά με την εξέλιξη της περιαγωγής μηχανής προς μηχανή και σχετικά με τον βαθμό στον οποίο οι συμφωνίες περιαγωγής χονδρικής καλύπτουν την ποιότητα της υπηρεσίας και παρέχουν πρόσβαση σε διαφορετικές τεχνολογίες και γενιές δικτύων. Ο BEREC συλλέγει επίσης σε τακτική βάση δεδομένα από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής εύλογης χρήσης από τους φορείς εκμετάλλευσης, τις εξελίξεις των αποκλειστικά εγχώριων τιμών, την εφαρμογή των μηχανισμών βιωσιμότητας και τις καταγγελίες που αφορούν την περιαγωγή.  Όταν ζητείται η γνώμη του δυνάμει της παραγράφου 1, ο BEREC συλλέγει και παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαφάνεια, την εφαρμογή μέτρων για επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης και τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας .

Συλλέγει επίσης δεδομένα σχετικά με τις συμφωνίες περιαγωγής χονδρικής που δεν υπόκεινται στα μέγιστα τέλη περιαγωγής χονδρικής που προβλέπονται στα άρθρα 107, 119 ή 12 και σχετικά με την εφαρμογή συμβατικών μέτρων σε επίπεδο χονδρικής με σκοπό την αποτροπή της μόνιμης περιαγωγής ή της ανώμαλης ή καταχρηστικής χρήσης της πρόσβασης σε περιαγωγή χονδρικής για σκοπούς διαφορετικούς από την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής στους πελάτες των παρόχων περιαγωγής όσο οι εν λόγω πελάτες ταξιδεύουν κατά περιόδους εντός της Ένωσης.

Τα εν λόγω στοιχεία κοινοποιούνται στην Επιτροπή τουλάχιστον  μία φορά   δύο φορές  ετησίως. Η Επιτροπή τα δημοσιοποιεί.

Με βάση τα συλλεχθέντα στοιχεία, ο BEREC υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με την εξέλιξη των μοτίβων των τιμών και της κατανάλωσης στα κράτη μέλη, τόσο για τις εγχώριες υπηρεσίες όσο και για τις υπηρεσίες περιαγωγής, την εξέλιξη των πραγματικών τιμών χονδρικής περιαγωγής για μη ισόρροπη κίνηση μεταξύ παρόχων υπηρεσιών περιαγωγής, καθώς και για τη σχέση μεταξύ τιμών λιανικής, τελών χονδρικής και κόστους χονδρικής για υπηρεσίες περιαγωγής. Ο BEREC αξιολογεί πόσο στενά συνδέονται τα εν λόγω στοιχεία μεταξύ τους.

Επίσης, ο BEREC συλλέγει σε ετήσια βάση πληροφορίες από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των διαφορετικών τιμών που προσφέρουν οι φορείς εκμετάλλευσης στους πελάτες τους. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τα εν λόγω δεδομένα και πορίσματα.

 νέο

Άρθρο 22

Αναθεώρηση των μέγιστων τελών χονδρικής

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τη γνώμη του BEREC, εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 23 για την τροποποίηση των μέγιστων τελών χονδρικής που μπορεί να επιβάλλει φορέας εκμετάλλευσης δικτύου επίσκεψης στον πάροχο περιαγωγής για την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, SMS ή δεδομένων μέσω του εν λόγω δικτύου επίσκεψης βάσει των άρθρων 10, 11 και 12.

Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή:

α) τηρεί τις αρχές, τα κριτήρια και τις παραμέτρους που προβλέπονται στο παράρτημα Ι·

β) λαμβάνει υπόψη τα τρέχοντα μέσα τέλη χονδρικής που επιβάλλονται ανά την Ένωση και την ανάγκη πρόβλεψης δέοντος οικονομικού περιθωρίου για την εξέλιξη της εμπορικής αγοράς·

γ) λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες σχετικά με την αγορά που παρέχονται από τον BEREC, τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές ή απευθείας από επιχειρήσεις που παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Άρθρο 23

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.    Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.    Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στα άρθρα 21 και 22 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την 1η Ιανουαρίου 2025.

3.    Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα άρθρα 21 και 22 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που προσδιορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.    Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.    Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

6.    Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 21 και 22 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός περιόδου δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει η προθεσμία αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν ενημερώσει αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

🡻 531/2012 (προσαρμοσμένο)

 νέο

Άρθρο 24 20

Απαιτήσεις κοινοποίησης

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα ονόματα των εθνικών ρυθμιστικών αρχών που είναι υπεύθυνες για την εκτέλεση καθηκόντων βάσει του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 25 21

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 717/2007  (ΕΕ) αριθ. 531/2012  καταργείται σύμφωνα με το παράρτημα I από την 1η Ιουλίου 2012.

Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και ερμηνεύονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο παράρτημα III.

Άρθρο 26 22

Έναρξη ισχύος και λήξη

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  1η Ιουλίου 2022   και εφαρμόζεται από εκείνη την ημέρα, εκτός αν προβλέπεται άλλως σε συγκεκριμένα άρθρα .

Παύει να ισχύει την 30ή Ιουνίου 2022  2032 .

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος    Ο Πρόεδρος

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 

1.1.Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας 

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης (ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ)

1.2.Σχετικοί τομείς πολιτικής (ομάδα προγραμμάτων)

Ενιαία αγορά

Ηλεκτρονικές επικοινωνίες — πολιτική περιαγωγής της ΕΕ

Πρόγραμμα εργασίας 2020 — Η Ευρώπη για την ψηφιακή εποχή — Ψηφιακή τεχνολογία για τους καταναλωτές

1.3.Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά: 

 νέα δράση 

 νέα δράση έπειτα από δοκιμαστικό σχέδιο / προπαρασκευαστική ενέργεια 87  

 την παράταση υφιστάμενης δράσης 

 συγχώνευση ή αναπροσανατολισμό μίας ή περισσότερων δράσεων προς άλλη/νέα δράση 

1.4.Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας 

1.4.1.Βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κάλυψη αναγκών, συμπεριλαμβανομένου λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος για τη σταδιακή υλοποίηση της πρωτοβουλίας

Στόχος της πρότασης είναι η παράταση της ισχύος των κανόνων που διέπουν την πανευρωπαϊκή αγορά περιαγωγής πέραν του 2022, με παράλληλη τροποποίηση των μέγιστων τελών χονδρικής, θέσπιση νέων μέτρων για να εξασφαλιστεί πραγματική εμπειρία RLAH (περιαγωγής με χρέωση εσωτερικού) κατά την περιαγωγή, και κατάργηση άλλων περιττών μέτρων. Για λόγους σαφήνειας, η πρόταση υποβάλλεται με τη μορφή αναδιατύπωσης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012, ο οποίος έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια.

Ο νέος κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2022, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια με τον προηγούμενο κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 531/2012, ο οποίος λήγει στις 30 Ιουνίου 2022. Ως κανονισμός, η νομική πράξη θα εφαρμόζεται αυτόματα και ομοιόμορφα σε όλες τις χώρες της ΕΕ μόλις τεθεί σε ισχύ, χωρίς να χρειάζεται να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο. Θα είναι δεσμευτική ως προς όλα τα μέρη της για όλες τις χώρες της ΕΕ.

Όσον αφορά τη βάση δεδομένων για την αριθμοδότηση των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, ο Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) εξουσιοδοτείται να τη δημιουργήσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1971 (κανονισμός BEREC) προβλέπει ρητά ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012 (κανονισμός για την περιαγωγή που υπόκειται στην παρούσα αναδιατύπωση) συμπληρώνει και υποστηρίζει, όσον αφορά την περιαγωγή σε ολόκληρη την ΕΕ, τους κανόνες που προβλέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και καθορίζει ορισμένα καθήκοντα του BEREC.

Το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1971, το οποίο καθορίζει τους «στόχους του BEREC», προβλέπει ότι ο BEREC ενεργεί εντός του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012. Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1971, το οποίο καθορίζει τα ρυθμιστικά καθήκοντα του BEREC, προβλέπει επίσης ότι εκτελεί άλλα καθήκοντα που του ανατίθενται με νομικές πράξεις της ΕΕ, ιδίως με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 531/2012.

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1971 εξουσιοδοτεί τον BEREC να εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται από τον κανονισμό για την περιαγωγή. Ο BEREC θα εκτελεί τα καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και της συντήρησης της βάσης δεδομένων για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, χωρίς πρόσθετους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους.

1.4.2.Προστιθέμενη αξία της ενωσιακής παρέμβασης (που μπορεί να προκύπτει από διάφορους παράγοντες, π.χ. οφέλη από τον συντονισμό, ασφάλεια δικαίου, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ή συμπληρωματικότητα). Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου «προστιθέμενη αξία της ενωσιακής παρέμβασης» είναι η αξία που απορρέει από την ενωσιακή παρέμβαση και η οποία προστίθεται στην αξία που θα είχε δημιουργηθεί αν τα κράτη μέλη ενεργούσαν μεμονωμένα.

Λόγοι για ανάληψη δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο (εκ των προτέρων)

Όπως παρατήρησε ο γενικός εισαγγελέας στην απόφαση-ορόσημο C-58/08 Vodafone, «oι διαφορές των τελών μεταξύ κλήσεων που πραγματοποιούνται στο κράτος μέλος του χρήστη και κλήσεων που πραγματοποιούνται με περιαγωγή μπορούν εύλογα να θεωρηθούν ότι αποθαρρύνουν τη χρήση διασυνοριακών υπηρεσιών, όπως η περιαγωγή. Αυτή η αποθάρρυνση των διασυνοριακών δραστηριοτήτων μπορεί να παρεμποδίσει την εγκαθίδρυση μιας εσωτερικής αγοράς στην οποία διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων. Πράγματι, δεν υπάρχει σαφέστερη διασυνοριακή δραστηριότητα στον τομέα των κινητών τηλεπικοινωνιών από ό,τι η ίδια η περιαγωγή.» 88

Το γεγονός ότι οι υπηρεσίες είναι διασυνοριακές δικαιολογεί την ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ, διότι τα κράτη μέλη δεν μπορούν από μόνα τους να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το ζήτημα και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές δεν κατόρθωσαν να αντιμετωπίσουν αυτόνομα το πρόβλημα αυτό 89 .

Στην απόφασή του της 8ης Ιουνίου 2010 στην προαναφερθείσα υπόθεση C-58/08 Vodafone, το Δικαστήριο έκρινε ότι, στο παρελθόν, «το υψηλό επίπεδο των τελών λιανικής είχε θεωρηθεί από τις ΕΡΑ, τις δημόσιες αρχές καθώς και τις ενώσεις καταναλωτών σε όλη την Κοινότητα ως παρατεινόμενο πρόβλημα και ότι οι προσπάθειες επίλυσης του προβλήματος αυτού βάσει του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου δεν είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των τελών» 90 .

Ομοίως, τα ζητήματα που θίγονται από τα νέα μέτρα που περιλαμβάνονται στην πρόταση συνδέονται άρρηκτα με τον διασυνοριακό χαρακτήρα της περιαγωγής και επηρεάζονται από αυτόν. Ως εκ τούτου, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και η δράση σε επίπεδο ΕΕ θα ήταν πιο αποτελεσματική από τη δράση σε εθνικό επίπεδο. Πράγματι, τα υποκείμενα προβλήματα τα οποία επιχειρούν να θεραπεύσουν τα νέα προτεινόμενα μέτρα μπορούν δυνητικά να οδηγήσουν είτε στην αποθάρρυνση της χρήσης της περιαγωγής, στη δημιουργία φραγμών στη χρήση υπηρεσιών και εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας κατά τη διάρκεια ταξιδιών στην ενιαία αγορά, είτε, πιο γενικά, στη διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της αγοράς περιαγωγής σε ολόκληρη την ΕΕ. Σύμφωνα με τη σχετική νομολογία, πρόκειται για στόχο που πρέπει να επιδιωχθεί και ο οποίος επιτυγχάνεται καλύτερα σε επίπεδο ΕΕ 91 .

Προστιθέμενη ενωσιακή αξία που αναμένεται να επιτευχθεί (εκ των υστέρων)

Η αναμενόμενη ενωσιακή προστιθέμενη αξία της παρούσας πρότασης είναι i) να διατηρηθούν τα οφέλη που προκύπτουν ήδη από τους κανόνες της ΕΕ για την περιαγωγή όσον αφορά το υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, την αυξημένη εμπιστοσύνη και τη μεγαλύτερη επιλογή για τους τελικούς χρήστες, ii) να διασφαλιστεί η βιώσιμη παροχή RLAH και η ανάκτηση του κόστους σε επίπεδο χονδρικής και iii) να αντιμετωπιστούν ανεπίλυτα ζητήματα κατά την περιαγωγή, τα οποία θα μπορούσε εύλογα να θεωρηθεί ότι αποθαρρύνουν τους πολίτες από τη χρήση αυτής της κατά κανόνα διασυνοριακής υπηρεσίας.

1.4.3.Διδάγματα από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος

Οι κανόνες της ΕΕ για την περιαγωγή έχουν συμβάλει σε υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, το οποίο προάγει την εμπιστοσύνη καθώς και μια ευρύτερη επιλογή για τους χρήστες. Η ταχεία και μαζική αύξηση της κίνησης περιαγωγής από τον Ιούνιο του 2017 έδειξε ότι η μεταρρύθμιση RLAH πέτυχε τον στόχο της, να απελευθερώσει την αναξιοποίητη ζήτηση για κατανάλωση κινητών επικοινωνιών από ταξιδιώτες στην ΕΕ. Συγκεκριμένα, από το καλοκαίρι του 2016 έως το καλοκαίρι του 2018, η κίνηση περιαγωγής λιανικής τριπλασιάστηκε για τις φωνητικές κλήσεις και δωδεκαπλασιάστηκε για τα δεδομένα. Υπό την έννοια αυτή, η επανεξέταση επιβεβαιώνει την επιτυχία της μεταρρύθμισης και το γεγονός ότι η αγορά περιαγωγής λειτουργεί εν γένει ικανοποιητικά σύμφωνα με τους κανόνες για την περιαγωγή. Η πρόταση αποσκοπεί στη συνέχιση της προσέγγισης της σταδιακής μείωσης των ανώτατων ορίων τιμών χονδρικής και της διασφάλισης της ανάκτησης του κόστους, καθώς τα μέτρα αυτά, σε συνδυασμό με τους μηχανισμούς διασφαλίσεων (παρεκκλίσεις βιωσιμότητας και πολιτική εύλογης χρήσης), έχουν αποδειχθεί ουσιαστικής σημασίας για τη διασφάλιση της βιώσιμης παροχής RLAH.

1.4.4.Συμβατότητα και ενδεχόμενη συνέργεια με άλλα κατάλληλα μέσα

Η κατάργηση των πρόσθετων τελών περιαγωγής λιανικής αποτέλεσε ουσιαστικό βήμα προς τη δημιουργία μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς σε επίπεδο ΕΕ και στην ορθή λειτουργία της.

Ειδικότερα, η ρύθμιση της αγοράς περιαγωγής για την εδραίωση της RLAH στην Ένωση έχει συμβάλει στην επίτευξη του στόχου πολιτικής, δηλαδή της διασφάλισης ότι η εύρυθμη λειτουργία των αγορών παρέχει στους Ευρωπαίους καταναλωτές πρόσβαση σε ασύρματες ευρυζωνικές υποδομές υψηλής απόδοσης σε προσιτές τιμές σε ολόκληρη την ΕΕ.

Με βάση τα ανωτέρω, κατά τη λήξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012, στις 30 Ιουνίου 2022, είναι αναγκαίο να μην υπονομευθούν όσα έχουν επιτευχθεί. Ως εκ τούτου, η πρόταση για την αναθεώρηση των υφιστάμενων κανόνων για την περιαγωγή συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2020 υπό την πρωταρχική φιλοδοξία «Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή» και την επίτευξη του ειδικού στόχου «Ψηφιακή τεχνολογία για τους καταναλωτές».

Η πρόταση συμπληρώνει τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΕΚΗΕ) 92 , ο οποίος πρέπει να μεταφερθεί από τα κράτη μέλη στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 21 Δεκεμβρίου 2020. Ο ΕΚΗΕ δεν στοχεύει μόνο να καταστήσει δυνατή την υψηλή συνδεσιμότητα και την ανάπτυξη του 5G προς όφελος όλων των Ευρωπαίων, αλλά και να παράσχει αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ενισχύοντας τις δυνατότητες επιλογής που διαθέτουν, με την αύξηση του επιπέδου διαφάνειας των πληροφοριών και την επιβολή ειδικών κανόνων σχετικά με τη μέγιστη διάρκεια της σύμβασης και τη φορητότητα αριθμού. Στόχος του ΕΚΗΕ είναι επίσης να παρέχει στους τελικούς χρήστες δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μέσω επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης και να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών για τον εντοπισμό του καλούντος. Ο ΕΚΗΕ δεν θίγει τις διατάξεις σχετικά με την περιαγωγή (οι οποίες πριν από την παρούσα πρόταση κατοχυρώνονταν στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 531/2012).  

1.5.Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις 

 περιορισμένη διάρκεια

   με ισχύ από 1/7/2022 έως 30/6/2032

   Δημοσιονομικές επιπτώσεις από το ΕΕΕΕ έως το ΕΕΕΕ για πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και από το ΕΕΕΕ έως το ΕΕΕΕ για πιστώσεις πληρωμών.

 απεριόριστη διάρκεια

Περίοδος σταδιακής εφαρμογής από το ΕΕΕΕ έως το ΕΕΕΕ,

και στη συνέχεια πλήρης εφαρμογή.

1.6.Προβλεπόμενοι τρόποι διαχείρισης 93   

 Άμεση διαχείριση από την Επιτροπή

από τις υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της στις αντιπροσωπείες της Ένωσης

από τους εκτελεστικούς οργανισμούς

 Επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη

 Έμμεση διαχείριση με ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης του προϋπολογισμού:

σε τρίτες χώρες ή οργανισμούς που αυτές έχουν ορίσει

σε διεθνείς οργανισμούς και στις οργανώσεις τους (να προσδιοριστούν)

στην ΕΤΕπ και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

στους οργανισμούς που αναφέρονται στα άρθρα 70 και 71 του δημοσιονομικού κανονισμού

σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου

σε οργανισμούς που διέπονται από ιδιωτικό δίκαιο και έχουν αποστολή δημόσιας υπηρεσίας, στον βαθμό που παρέχουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις

σε οργανισμούς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο κράτους μέλους, στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και οι οποίοι παρέχουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις

σε πρόσωπα επιφορτισμένα με την εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων στην ΚΕΠΠΑ βάσει του τίτλου V της ΣΕΕ και τα οποία προσδιορίζονται στην αντίστοιχη βασική πράξη

Αν αναφέρονται περισσότεροι του ενός τρόποι διαχείρισης, να διευκρινιστούν στο τμήμα «Παρατηρήσεις».

Παρατηρήσεις

Ο BEREC θα αναλάβει τις δραστηριότητες συλλογής δεδομένων και υποβολής εκθέσεων και, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, θα δημιουργήσει και θα συντηρεί επίσης μια πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τα πεδία αριθμοδότησης των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Η βάση δεδομένων προορίζεται να λειτουργήσει ως εργαλείο διαφάνειας που θα επιτρέπει στις ΕΡΑ και στους φορείς εκμετάλλευσης να έχουν άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα πεδία αριθμοδότησης που μπορούν να επιφέρουν υψηλότερο κόστος (τέλη τερματισμού) σε όλα τα κράτη μέλη. Η εντολή του BEREC καλύπτει τα προαναφερθέντα καθήκοντα. Ο BEREC θα εκτελεί τα καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και της συντήρησης της βάσης δεδομένων για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, χωρίς πρόσθετους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους.

2.ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

2.1.Κανόνες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων 

Να προσδιοριστούν η συχνότητα και οι όροι.

Η Επιτροπή, ο BEREC και οι ΕΡΑ παρακολουθούν από κοινού και υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς περιαγωγής και την εφαρμογή των μέτρων που περιλαμβάνονται στον κανονισμό για την περιαγωγή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 σχετικά με την εποπτεία και την επιβολή και στο άρθρο 21 σχετικά με την επανεξέταση, το οποίο ορίζει επίσης ένα σύστημα συλλογής και αναφοράς δεδομένων.

2.2.Συστήματα διαχείρισης και ελέγχου 

2.2.1.Αιτιολόγηση των τρόπων διαχείρισης, των μηχανισμών εκτέλεσης της χρηματοδότησης, των όρων πληρωμής και της προτεινόμενης στρατηγικής ελέγχου

Άνευ αντικειμένου, δεδομένου ότι η πρωτοβουλία συνεπάγεται κυρίως διοικητικές δαπάνες στον τομέα 7.

2.2.2.Πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που έχουν εντοπιστεί και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου που έχουν δημιουργηθεί για τον μετριασμό τους

Ό.π.

2.2.3.Εκτίμηση και αιτιολόγηση της οικονομικής αποδοτικότητας των ελέγχων (λόγος του κόστους του ελέγχου προς την αξία των σχετικών κονδυλίων που αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης) και αξιολόγηση του εκτιμώμενου επιπέδου κινδύνου σφάλματος (κατά την πληρωμή και κατά το κλείσιμο) 

Ό.π.

2.3.Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας 

Να προσδιοριστούν τα ισχύοντα ή τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας, π.χ. στη στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης.

Ό.π.

3.ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 

3.1.Τομείς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και νέες γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που προτείνονται 

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Γραμμή του προϋπολογισμού

Τύπος
δαπανών

Συμμετοχή

Number
[Τομέας………………………...…………]

ΔΠ/ΜΔΠ 94

χωρών ΕΖΕΣ 95

υποψηφίων για ένταξη χωρών 96

τρίτων χωρών

κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού

7

1

Αριθμός: 20 02 06

Τομέας 7:

Δαπάνες διαχείρισης

Αριθμός: 02.200403

Τομέας 1: Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία

Διαμόρφωση και υλοποίηση της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

./ΜΔΠ

/ΌΧΙ

/ΌΧΙ

/ΌΧΙ

/ΌΧΙ

3.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες 

3.2.1.Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες 

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου

1

Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Μετά το 2027

ΣΥΝΟΛΟ

Επιχειρησιακές πιστώσεις (κατανεμημένες σύμφωνα με τις γραμμές του προϋπολογισμού στο σημείο 3.1)

Διαμόρφωση και υλοποίηση της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 02.200403

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(1)

0

0,150

0

0,705

0

0,150

0

0,855

1,860

Πληρωμές

(2)

0

0

0,075

0,155

0,550

0,075

0,075

0,930

1,860

Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενες από το κονδύλιο του προγράμματος 97  

Αναλήψεις υποχρεώσεων = Πληρωμές

(3)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων για το χρηματοδοτικό κονδύλιο του προγράμματος

Αναλήψεις υποχρεώσεων

=1+3

0

0,150

0

0,705

0

0,150

0

0,855

1.860

Πληρωμές

=2+3

0

0

0,075

0,155

0,550

0,075

0,075

0,930

1,860

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου

7

«Διοικητικές δαπάνες»

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Μετά το 2027

ΣΥΝΟΛΟ

Ανθρώπινοι πόροι

0,216

0,431

0,431

0,431

0,431

0,431

1,940

4,310

Άλλες διοικητικές δαπάνες

0

0

0,020

0,020

0

0

0,020

0,020

0,080

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων του ΤΟΜΕΑ 7 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

(Σύνολο αναλήψεων υποχρεώσεων = Σύνολο πληρωμών)

0

0,216

0,451

0,451

0,431

0,431

0,451

1,960

4,390

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Μετά το 2027

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
μεταξύ ΤΟΜΕΩΝ
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου
 

Αναλήψεις υποχρεώσεων

0

0,366

0,431

1,156

0,451

0,581

0,431

2,835

6,250

Πληρωμές

0

0,216

0,506

0,606

1,001

0,506

0,506

2,910

6,250

3.2.2.Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω:

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Έτη

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ΣΥΝΟΛΟ, συμπεριλαμβανομένων έως και το 2032

ΤΟΜΕΑΣ 7
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι

0

0,216

0,431

0,431

0,431

0,431

0,431

4,310

Άλλες διοικητικές δαπάνες

0

0

0,020

0,020

0

0

0,020

0,060

Μερικό σύνολο του ΤΟΜΕΑ 7
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

0

0,216

0,451

0,451

0,431

0,431

0,451

4,370

Εκτός του ΤΟΜΕΑ 7 98
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι

Άλλες δαπάνες
διοικητικού χαρακτήρα

0

0

0

0

0

0

0

0

Μερικό σύνολο
εκτός του ΤΟΜΕΑ 7
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

0

0

0

0

0

0

0

0

ΣΥΝΟΛΟ

0

0,216

0,451

0,451

0,431

0,431

0,451

4,370

Οι απαιτούμενες πιστώσεις για ανθρώπινους πόρους και άλλες δαπάνες διοικητικού χαρακτήρα θα καλυφθούν από τις πιστώσεις της ΓΔ που έχουν ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή έχουν ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ, οι οποίες θα συμπληρωθούν, αν χρειαστεί, με τυχόν πρόσθετα κονδύλια που μπορεί να χορηγηθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών.

Ο προϋπολογισμός που προβλέπεται για το 2022 λαμβάνει υπόψη μόνο μισό έτος, δεδομένου ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012 λήγει στις 30 Ιουνίου 2022.

3.2.2.1.Εκτιμώμενες ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Εκτίμηση η οποία πρέπει να εκφράζεται σε μονάδες ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης

Έτη

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

• Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων)

Έδρα και αντιπροσωπείες της Επιτροπής

2

2

2

2

2

2

Αντιπροσωπείες της ΕΕ

Έρευνα

Εξωτερικό προσωπικό (σε μονάδα ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης: ΙΠΑ) — AC, AL, END, INT και JED  99

Τομέας 7

Χρηματοδοτούμενο από τον ΤΟΜΕΑ 7 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 

– στην έδρα:

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

– στις αντιπροσωπείες της ΕΕ

Χρηματοδοτούμενο από το κονδύλιο του προγράμματος  100

– στην έδρα:

– στις αντιπροσωπείες της ΕΕ

Έρευνα

Άλλο (να προσδιοριστεί)

ΣΥΝΟΛΟ

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της ΓΔ που έχει ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή έχει ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ, το οποίο θα συμπληρωθεί, αν χρειαστεί, με τυχόν πρόσθετους πόρους που μπορεί να διατεθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών.

Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων:

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

2 ΙΠΑ ετησίως, αναλυόμενα ως εξής:

– συντονισμός της επανεξέτασης της περιαγωγής και των σχετικών εκθέσεων της Επιτροπής, επανεξέταση των εκτελεστικών πράξεων της Επιτροπής, επιτροπολογία (CoCoM), προετοιμασία και έγκριση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύσταση εξωτερικής ομάδας εμπειρογνωμόνων, συνεργασία με τον BEREC και συμβολή στην ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών.

– παρακολούθηση, συντονισμός της συλλογής και της ανάλυσης δεδομένων, διεξαγωγή κοινών ερευνών COM-BEREC, συνεργασία με τον BEREC και συντονισμός του ΚΚΕρ.

– ανάλυση προοπτικών (τεχνολογικές και επιχειρηματικές εξελίξεις)

– εξασφάλιση προμηθειών, συντονισμός και διαχείριση εξωτερικών μελετών (συμπεριλαμβανομένων διοικητικών συμφωνιών με το ΚΚΕρ, μελέτης για τις τεχνολογικές εξελίξεις, μοντέλων κόστους για την αξιολόγηση των ανώτατων ορίων χονδρικής).

– νομική ανάλυση, απαντήσεις σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και άλλες ερωτήσεις, χειρισμός καταγγελιών από πολίτες και άλλους, διαδικασίες επί παραβάσει

Εξωτερικό προσωπικό

0,5 ΙΠΑ CA και 1 ΙΠΑ END, για να συμβάλουν στα ακόλουθα καθήκοντα:

– συλλογή και ανάλυση δεδομένων, νομική ανάλυση, απαντήσεις σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και άλλες ερωτήσεις, χειρισμός καταγγελιών

– συμβολή στην επανεξέταση της περιαγωγής και στην ανάλυση προοπτικών (τεχνολογικές και επιχειρηματικές εξελίξεις)

– συμβολή στον συντονισμό και τη διαχείριση εξωτερικών μελετών (συμπεριλαμβανομένων διοικητικών συμφωνιών με το ΚΚΕρ, μελέτης για τις τεχνολογικές εξελίξεις, μοντέλων κόστους για την αξιολόγηση των ανώτατων ορίων χονδρικής).

3.2.3.Συμμετοχή τρίτων στη χρηματοδότηση 

Η πρόταση/πρωτοβουλία:

   δεν προβλέπει συγχρηματοδότηση από τρίτους

   προβλέπει τη συγχρηματοδότηση από τρίτους που εκτιμάται κατωτέρω:

Πιστώσεις σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Έτη

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ΣΥΝΟΛΟ

Προσδιορισμός του φορέα συγχρηματοδότησης 

ΣΥΝΟΛΟ συγχρηματοδοτούμενων πιστώσεων

3.2.4.Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 

Η πρόταση/πρωτοβουλία:

   μπορεί να χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου με ανακατανομή εντός του οικείου τομέα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ).

Οι επιχειρησιακές δαπάνες που αναφέρονται στο σημείο 3.2.1 θα καλυφθούν μέσω ανακατανομής στο πλαίσιο του δημοσιονομικού προγραμματισμού της επιχειρησιακής γραμμής 02 20 04 03 του προϋπολογισμού.

   συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση του αδιάθετου περιθωρίου στο πλαίσιο του αντίστοιχου τομέα του ΠΔΠ και/ή τη χρήση ειδικών μηχανισμών, όπως ορίζεται στον κανονισμό για το ΠΔΠ.

   συνεπάγεται την αναθεώρηση του ΠΔΠ.

.

3.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα 

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις στα έσοδα.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις που περιγράφονται κατωτέρω:

   στους ιδίους πόρους

   στα λοιπά έσοδα

Να αναφερθεί αν τα έσοδα προορίζονται για γραμμές δαπανών    

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Γραμμή εσόδων του προϋπολογισμού:

Επιπτώσεις της πρότασης/πρωτοβουλίας 101

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Άρθρο ………….

Ως προς τα έσοδα «για ειδικό προορισμό», να προσδιοριστούν οι γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται.

Άλλες παρατηρήσεις (π.χ. μέθοδος/τύπος για τον υπολογισμό των επιπτώσεων στα έσοδα ή τυχόν άλλες πληροφορίες). 

(1)    Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2012, για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης (ΕΕ L 172 της 30.6.2012, σ. 10).
(2)    Βλ. παράρτημα ΙI της παρούσας πρότασης.
(3)    Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 717/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2007, για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας εντός της Κοινότητας και για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/21/EΚ (ΕΕ L 171 της 29.6.2007, σ. 32).
(4)    Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 544/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 717/2007 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Κοινότητας, και της οδηγίας 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΕΕ L 167 της 29.6.2009, σ. 12).
(5)    Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με το ανοικτό διαδίκτυο και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης (ΕΕ L 310 της 26.11.2015, σ. 1).
(6)    Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την επανεξέταση της αγοράς περιαγωγής χονδρικής, COM(2016) 0398 final.
(7)    Κανονισμός (EE) 2017/920 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 όσον αφορά τους κανόνες για τις αγορές περιαγωγής χονδρικής (OJ L 147, 9.6.2017, p. 1).
(8)    Έκθεση για την επισκόπηση της αγοράς περιαγωγής, COM (2019) 616 final, διαθέσιμη εδώ .
(9)    Βλ. ενότητα «Αναλυτική επεξήγηση των επιμέρους διατάξεων της πρότασης».
(10)    Βλ. ενότητα για τη REFIT.
(11)    Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Αναδιατύπωση) (ΕΕ L 321 της 17.12.2018, σ. 36).
(12)

   Ανακοίνωση για τη «Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης», COM(2020) 67 final.

(13)    Ανακοίνωση «Ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη», COM (2020) 575 final.
(14)    Κανονισμός για τη θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, COM (2020) 408 final.
(15)    Η έκθεση για τους φραγμούς στην ενιαία αγορά, COM (2020) 93 final, επιβεβαίωσε ότι όταν η ενιαία αγορά δεν αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητές της, πιο πιθανό είναι να πληγούν οι ΜΜΕ και οι πολίτες.
(16)    Βλ. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_416
(17)

   Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1128 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, για τη διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 168 της 30.6.2017, σ. 1).

(18)    Βλ. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digitalyou-digital-culture .
(19)

   Υπόθεση C‑491/01 British American Tobacco (Investments) και Imperial Tobacco [2002] ECR I-11453, σκέψη 60, και υπόθεση C-217/04 Ηνωμένο Βασίλειο  κατά του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [2006] ECR I‑3771, σκέψη 42.

(20)

   Υπόθεση C‑380/03 Γερμανία  κατά  του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [2006] ECR I‑11573, σκέψη 37 και παρατιθέμενη νομολογία.

(21)

   Υπόθεση C‑376/98 Γερμανία  κατά  του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [2000] ECR I‑8419, σκέψεις 84 και 106.

(22)

   Πρόταση του γενικού εισαγγελέα Poiares Maduro που εκφωνήθηκε την 1η Οκτωβρίου 2009 στην υπόθεση C‑58/08 ECLI:EU:C:2009:596.

(23)

   Όπως αναφέρει η ERG σε επιστολή της του Δεκεμβρίου 2005 προς τη Γενική Διεύθυνση Κοινωνίας της Πληροφορίας της Επιτροπής.

(24)    Απόφαση του Δικαστηρίου της 8ης Ιουνίου 2010, Vodafone, C-58/08, ECLI:EU:C:2010:321, σκέψη 40.
(25)    Απόφαση του Δικαστηρίου της 8ης Ιουνίου 2010, Vodafone, C-58/08, ECLI:EU:C:2010:321, σκέψη 77.
(26)    Λεπτομερέστερη αξιολόγηση της τήρησης της αρχής της επικουρικότητας στην προτεινόμενη προσέγγιση περιλαμβάνεται στον συνημμένο πίνακα επικουρικότητας που συνοδεύει την παρούσα πρόταση.
(27)

   Απόφαση του Δικαστηρίου της 8ης Ιουνίου 2010, Vodafone, C-58/08, ECLI:EU:C:2010:321, σκέψεις 76 έως 78.

(28)    Βλ. επίσης την εκτίμηση του δυνητικού αντικτύπου των τεχνολογικών αλλαγών στις υπηρεσίες περιαγωγής που εκπονήθηκε στη μελέτη για τις τεχνολογικές εξελίξεις και την περιαγωγή (SMART 2018/0012), η οποία είναι διαθέσιμη εδώ και παρουσιάζεται στην εκτίμηση επιπτώσεων που συνοδεύει την παρούσα πρόταση.
(29)    Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής - Εκτίμηση επιπτώσεων που συνοδεύει την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης (αναδιατύπωση)
(30)    Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε παράρτημα 1 — (Βάση αποδεικτικών στοιχείων) και παράρτημα 6 (πορίσματα της αξιολόγησης) της εκτίμησης επιπτώσεων που συνοδεύει την παρούσα πρόταση.
(31)    Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης είναι διαθέσιμα εδώ .
(32)    Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε παράρτημα 2 — (Διαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη) και παράρτημα 6 (πορίσματα της αξιολόγησης) της εκτίμησης επιπτώσεων που συνοδεύει την παρούσα πρόταση.
(33)    Βλ. την ιστοσελίδα του Europa Have your say, που είναι διαθέσιμη εδώ .
(34)    Γνώμη του BEREC σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς περιαγωγής ως συμβολή στην αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, BoR (19)101, 19 Ιουνίου 2019, διαθέσιμη εδώ .
(35)    Συμπληρωματική ανάλυση του BEREC σχετικά με το κόστος περιαγωγής χονδρικής, BoR (19) 168, 20 Σεπτεμβρίου 2019, διαθέσιμη εδώ .
(36)    Συμβολή του BEREC στο αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπόνηση της νομοθετικής πρότασης για τους νέους κανονισμούς περιαγωγής, BoR (20) 131, 30 Ιουνίου 2020, διαθέσιμη εδώ .
(37)    Οι πέντε τελευταίες εκθέσεις αναφοράς (που καλύπτουν την περίοδο μεταξύ Απριλίου 2017 και Σεπτεμβρίου 2019) διατίθενται στους ακόλουθους συνδέσμους: 20ή έκθεση αναφοράς (Απρίλιος 2017 έως Σεπτέμβριο 2017), 21η έκθεση αναφοράς (Οκτώβριος 2017 έως Μάρτιο 2018), 22η έκθεση αναφοράς (Απρίλιος 2018 έως Σεπτέμβριο 2018), 23η έκθεση αναφοράς (Οκτώβριος 2018 έως Μάρτιο 2019) και 24η έκθεση αναφοράς (Απρίλιος 2019 έως Σεπτέμβριο 2019).
(38)    Έκθεση του BEREC σχετικά με τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των διεθνών τιμολογίων περιαγωγής, διαθέσιμη στους ακόλουθους συνδέσμους: για το 2017 , για το 2018 και για το 2019 .
(39)    Τεχνολογικές εξελίξεις και περιαγωγή (SMART 2018/0012), βλ. την τελική έκθεση της μελέτης, διαθέσιμη εδώ .
(40)     Έκτακτη έκδοση αριθ. 468 του Ευρωβαρόμετρου με τίτλο «The end of roaming charges one year later» (Ένα έτος από την κατάργηση των τελών περιαγωγής), Ιούνιος 2018.
(41)    Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την επισκόπηση της αγοράς περιαγωγής (COM (2019) 616 final) και έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την έκθεση της Επιτροπής για την επισκόπηση της αγοράς περιαγωγής (SWD (2019) 416 final), που είναι διαθέσιμο εδώ .
(42)    Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2012, για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2120 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/920 - (COM(2018) 822 final), διαθέσιμη εδώ .
(43)    Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με τα πορίσματα της επανεξέτασης των κανόνων της πολιτικής εύλογης χρήσης περιαγωγής και της παρέκκλισης για τη βιωσιμότητα που προβλέπεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/2286 της Επιτροπής (SWD(2019) 288 final), διαθέσιμο εδώ .
(44)    Μοντέλο κόστους (SMART 2017/0091) «Αξιολόγηση του κόστους παροχής υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών στις χώρες της ΕΕ/του ΕΟΧ», διαθέσιμο εδώ .
(45)    Τεχνολογικές εξελίξεις και περιαγωγή (SMART 2018/0012), διαθέσιμο εδώ .
(46)    Η ανάλυση βιωσιμότητας χρησιμοποίησε δεδομένα από την 19η έως την 25η έκθεση δεδομένων αναφοράς για τη διεθνή περιαγωγή που διενεργήθηκε από τον BEREC. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε παράρτημα 4 της εκτίμησης επιπτώσεων που συνοδεύει την παρούσα πρόταση.
(47)    SMART 2018-011
(48)    Βλ. ενότητα «Αιτιολόγηση και στόχος της πρότασης, των κύριων τροποποιήσεων και των διατάξεων που παραμένουν αμετάβλητες».
(49)    Η εισαγωγή της RLAH συμπληρώθηκε με μέτρα που είχαν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να παρέχουν ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής λιανικής με βιώσιμο τρόπο. Στους ισχύοντες κανόνες για την περιαγωγή, ως κατώτατο όριο που δικαιολογεί αίτημα παρέκκλισης βιωσιμότητας, χρησιμοποιείται αρνητικό περιθώριο περιαγωγής 3 %. Η παρέκκλιση, που χορηγείται από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές κατόπιν αιτήματος του φορέα εκμετάλλευσης, επιτρέπει στους φορείς εκμετάλλευσης να επιβάλλουν μικρά πρόσθετα τέλη, τα οποία υπόκεινται σε ανώτατο όριο βάσει του κανονισμού.
(50)    Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1203/2012 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2012, για τη χωριστή πώληση ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής στην Ένωση (ΕΕ L 347 της 15.12.2012, σ. 1).
(51)    Βλ. άρθρο 75 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972.
(52)    Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία-πλαίσιο) (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 33).
(53)    ΕΕ C […] της […], σ. […].
(54)    ΕΕ C […] της […], σ. […].
(55)    Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2012, για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης (ΕΕ L 172 της 30.6.2012, σ. 10).
(56)    Βλ. παράρτημα II.
(57)    Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης (ΕΕ L 310 της 26.11.2015, σ. 1).
(58)    Κανονισμός (EE) 2017/920 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017,για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 όσον αφορά τους κανόνες για τις αγορές περιαγωγής χονδρικής (ΕΕ L 147 της 9.6.2017, σ. 1).
(59)    Οι φορείς εκμετάλλευσης εξερχόμενης κίνησης περιαγωγής διαθέτουν πελατειακή βάση που καταναλώνει περισσότερες υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών στο εξωτερικό (δηλαδή στα δίκτυα των φορέων εκμετάλλευσης-εταίρων σε άλλες χώρες της ΕΕ) από τις αντίστοιχες υπηρεσίες που καταναλώνει η πελατειακή βάση του φορέα εκμετάλλευσης-εταίρου στο δικό τους δίκτυο.
(60)    ΕΕ L 171 της 29.6.2007, σ. 32.
(61)    Βλ. παράρτημα Ι.
(62)    Απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα (ΕΕ L 81 της 21.3.2012, σ. 7).
(63)    Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (οδηγία για την πρόσβαση) (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 7).
(64)    Οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την αδειοδότηση) (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 21).
(65)    Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία-πλαίσιο) (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 33).
(66)    Οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία καθολικής υπηρεσίας) (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 51).
(67)    Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37).
(68)    Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΕΕ L 321 της 17.12.2018, σ. 36).
(69)    ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(70)    Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(71)    Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/2286 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2016, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή πολιτικής εύλογης χρήσης και τη μεθοδολογία εκτίμησης της βιωσιμότητας της κατάργησης των πρόσθετων τελών περιαγωγής λιανικής, καθώς και την αίτηση που υποβάλλει ο πάροχος περιαγωγής για τους σκοπούς της εν λόγω εκτίμησης (ΕΕ L 344 της 17.12.2016, σ. 46).
(72)    Οδηγία (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών (ΕΕ L 151 της 7.6.2019, σ. 70).
(73)    Οδηγία 2002/21/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο) (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 33).
(74)    Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (οδηγία για την πρόσβαση) (EE L 108 της 24.4.2002, σ. 7).
(75)    Οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την αδειοδότηση) (EE L 108 της 24.4.2002, σ. 21).
(76)    Οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία καθολικής υπηρεσίας) (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 51).
(77)    ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(78)    Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).
(79)    Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).
(80)    ΕΕ L 114 της 8.5.2003, σ. 45.
(81)    ΕΕ C 165 της 11.7.2002, σ. 6.
(82)    Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 του Ευρωπαϊκοϋ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009,για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και της Υπηρεσίας (ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 1).
(83)    Σύσταση της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2007, αναφορικά με σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΕΕ L 344 της 28.12.2007, σ. 65).
(84)    ΕΕ C 285 E της 22.11.2006, σ. 143.
(85)    Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 544/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 717/2007 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Κοινότητας, και της οδηγίας 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΕΕ L 167 της 29.6.2009, σ. 12).
(86)    ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σ. 22.
(87)    Όπως αναφέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 2 στοιχεία α) ή β) του δημοσιονομικού κανονισμού.
(88)    Πρόταση του γενικού εισαγγελέα Poiares Maduro που εκφωνήθηκε την 1η Οκτωβρίου 2009 στην υπόθεση C‑58/08 ECLI:EU:C:2009:596.
(89)

   Βλ. επιστολή της ERG του Δεκεμβρίου 2005 προς τη Γενική Διεύθυνση Κοινωνίας της Πληροφορίας της Επιτροπής.

(90)    Απόφαση του Δικαστηρίου της 8ης Ιουνίου 2010, Vodafone, C-58/08, ECLI:EU:C:2010:321, σκέψη 40.
(91)    Απόφαση του Δικαστηρίου της 8ης Ιουνίου 2010, Vodafone, C-58/08, ECLI:EU:C:2010:321, σκέψεις 76 έως 78.
(92)    Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 321 της 17.12.2018, σ. 36–214).
(93)    Οι λεπτομέρειες σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης, καθώς και οι παραπομπές στον δημοσιονομικό κανονισμό είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(94)    ΔΠ = Διαχωριζόμενες πιστώσεις / ΜΔΠ = Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις.
(95)    ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.
(96)    Υποψήφιες χώρες και, κατά περίπτωση, δυνάμει υποψήφια μέλη των Δυτικών Βαλκανίων.
(97)    Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.
(98)    Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.
(99)    AC = Συμβασιούχος υπάλληλος· AL = Τοπικός υπάλληλος· END = Αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας· INT = Προσωρινό προσωπικό· JPD = Νέος επαγγελματίας σε αντιπροσωπεία της ΕΕ.
(100)    Επιμέρους ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού που καλύπτεται από επιχειρησιακές πιστώσεις (πρώην γραμμές «BA»).
(101)    Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασμούς, εισφορές ζάχαρης), τα αναγραφόμενα ποσά πρέπει να είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά μετά την αφαίρεση του 20 % για έξοδα είσπραξης.

Βρυξέλλες, 24.2.2021

COM(2021) 85 final

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

της

πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης (αναδιατύπωση)

{SEC(2021) 90 final} - {SWD(2021) 27 final} - {SWD(2021) 28 final} - {SWD(2021) 29 final}


🡻 531/2012 (προσαρμοσμένο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Καταργούμενος κανονισμός με την τροποποίησή του

(αναφερόμενος στο άρθρο 21)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 717/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 171 της 29.6.2007, σ. 32).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 544/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 167 της 29.6.2009, σ. 12).

Μόνο το άρθρο 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 717/2007

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 1 παράγραφος 2

Άρθρο 1 παράγραφος 2

Άρθρο 1 παράγραφος 3

Άρθρο 1 παράγραφος 3

Άρθρο 1 παράγραφος 4

Άρθρο 1 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο πρώτη περίοδος

Άρθρο 1 παράγραφος 5

Άρθρο 1 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίοδος

Άρθρο 1 παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 1 παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 1 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο πρώτη περίοδος

Άρθρο 1 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο πρώτη περίοδος

Άρθρο 1 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο πρώτη περίοδος

Άρθρο 1 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίοδος

Άρθρο 1 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο δεύτερη και τρίτη περίοδος

Άρθρο 1 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο δεύτερη και τρίτη περίοδος

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 2 εισαγωγικό μέρος

Άρθρο 2 παράγραφος 2 εισαγωγικό μέρος

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο θ)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ζ)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ε)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο στ)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο στ)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ζ)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ε)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο η)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο θ)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ι)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ι)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ια)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο η)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ιβ)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ια)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ιγ)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ιδ)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ιε)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ιστ)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ιζ)

Άρθρα 3, 4, 5 και 6

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 7 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 7 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 8 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 8 παράγραφος 4

Άρθρο 4 παράγραφος 4

Άρθρο 8 παράγραφος 5

Άρθρο 4α

Άρθρο 9

Άρθρο 4β

Άρθρο 10

Άρθρο 4β παράγραφος 7

Άρθρο 4γ

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτο έως πέμπτο εδάφιο

Άρθρο 14 παράγραφος 1 πρώτο έως πέμπτο εδάφιο

Άρθρο 14 παράγραφος 1 έκτο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 14 παράγραφος 2

Άρθρο 6 παράγραφος 3 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 14 παράγραφος 3 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 14 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 14 παράγραφος 4

Άρθρο 6α

Άρθρο 15

Άρθρο 15 παράγραφος 4

Άρθρο 15 παράγραφος 5

Άρθρο 15 παράγραφος 6

Άρθρο 6α παράγραφος 4

Άρθρο 7

Άρθρο 16

Άρθρο 16 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 8

Άρθρο 17

Άρθρο 9

Άρθρο 18

Άρθρο 10

Άρθρο 11 παράγραφος 1 εισαγωγικό μέρος

Άρθρο 19 παράγραφος 1 εισαγωγικό μέρος

Άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 11 παράγραφος 1 πρώτη έως τέταρτη περίπτωση

Άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχεία γ) έως στ)

Άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχεία ζ) και η)

Άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 19 παράγραφος 2

Άρθρο 11 παράγραφος 2

Άρθρο 19 παράγραφος 3

Άρθρο 19 παράγραφος 4

Άρθρο 12

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 13

Άρθρο 22

 νέο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κριτήρια για τον καθορισμό των μέγιστων τελών χονδρικής

Αρχές, κριτήρια και παράμετροι για τον καθορισμό των μέγιστων τελών χονδρικής που αναφέρονται στο άρθρο 22:

α) τα τέλη καθιστούν εφικτή την ανάκτηση του κόστους περιαγωγής χονδρικής που επιβαρύνει έναν αποδοτικό φορέα εκμετάλλευσης σε οποιοδήποτε κράτος μέλος κατά την παροχή της σχετικής ρυθμιζόμενης υπηρεσίας χονδρικής· η αποτίμηση του αποδοτικού κόστους βασίζεται σε τρέχουσες τιμές κόστους· η μεθοδολογία κοστολόγησης για τον υπολογισμό του αποδοτικού κόστους βασίζεται σε μια προσέγγιση ανάπτυξης υποδειγμάτων από τη βάση προς την κορυφή με χρήση μακροπρόθεσμου οριακού κόστους συν ορισμένη κατανομή του από κοινού αναλαμβανόμενου και του κοινού κόστους (LRIC+) παροχής των υπηρεσιών περιαγωγής χονδρικής σε τρίτους·

β) η πρόσθετη παροχή αφορά το σχετικό τμήμα (υπηρεσία) που ενδιαφέρει στη συγκεκριμένη περίπτωση, εν προκειμένω τις υπηρεσίες περιαγωγής. Το πρότυπο κοστολόγησης LRIC περιλαμβάνει μόνο τα στοιχεία που απαιτούνται για την παροχή αυτής της συγκεκριμένης υπηρεσίας·

γ) το πρότυπο κοστολόγησης LRIC+ καθιστά εφικτή τη συμπερίληψη του από κοινού αναλαμβανόμενου και του κοινού κόστους που αφορούν άλλες υπηρεσίες·

δ) δεδομένου ότι οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων πρέπει να είναι σε θέση να ανακτούν τα από κοινού αναλαμβανόμενα και τα κοινά κόστη ώστε να διασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, τα από κοινού αναλαμβανόμενα και τα κοινά κόστη επιμερίζονται στις υπηρεσίες που τα επιφέρουν και, αντίστοιχα, ανακτώνται από οποιοδήποτε ανώτατο όριο τιμών που καθορίζεται άνω του εκτιμώμενου κόστους για τις εν λόγω υπηρεσίες·

ε) για τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων κινητών επικοινωνιών, η ελάχιστη αποδοτική κλίμακα ορίζεται σε μερίδιο αγοράς όχι κάτω του 20 %·

στ) η κατάλληλη προσέγγιση για την απομείωση της αξίας πάγιων στοιχείων είναι η οικονομική απομείωση· και

ζ) η τεχνολογική επιλογή των μοντελοποιημένων δικτύων έχει μακρόπνοο χαρακτήρα, με βάση κεντρικό δίκτυο πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), λαμβανομένων υπόψη των διαφόρων τεχνολογιών που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του μέγιστου τέλους.

🡹

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Καταργούμενος κανονισμός με κατάλογο των διαδοχικών τροποποιήσεών του

Κανονισμός (ΕΕ) 531/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(ΕΕ L 172 της 30.6.2012, σ. 10)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(ΕΕ L 310 της 26.11.2015, σ. 1)

Μόνο το άρθρο 7

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/920 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(ΕΕ L 147 της 9.6.2017, σ. 1)

_____________

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 531/2012

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 2

-

Άρθρο 1 παράγραφος 3

Άρθρο 1 παράγραφος 2

Άρθρο 1 παράγραφος 4

-

Άρθρο 1 παράγραφος 5

Άρθρο 1 παράγραφος 3

Άρθρο 1 παράγραφος 6

Άρθρο 1 παράγραφος 4

Άρθρο 1 παράγραφος 7

-

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

-

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ε)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο στ)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ε)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ζ)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο στ)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο η)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ζ)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ι)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο η)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ια)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο θ)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ιγ)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ι)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ιε)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ια)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ιστ)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ιβ)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ιζ)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ιγ)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ιη)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ιδ)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ιθ)

-

Άρθρο 3 παράγραφοι 1 έως 8

Άρθρο 3 παράγραφοι 1 έως 8

Άρθρο 3 παράγραφος 9

-

Άρθρο 4

-

Άρθρο 5

-

Άρθρο 6

Άρθρο 4

Άρθρο 6α

Άρθρο 5 παράγραφος 1

-

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 6β

Άρθρο 6

Άρθρο 6γ

Άρθρο 7

Άρθρο 6δ παράγραφοι 1, 2 και 3

Άρθρο 8 παράγραφοι 1, 2 και 3

Άρθρο 6δ παράγραφος 4

-

Άρθρο 6δ παράγραφος 5

Άρθρο 8 παράγραφος 4

-

Άρθρο 8 παράγραφος 5

Άρθρο 6ε παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο εισαγωγική φράση

Άρθρο 9 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο εισαγωγική φράση

Άρθρο 6ε παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 6ε παράγραφος 1 στοιχείο β)

-

Άρθρο 6ε παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 6ε παράγραφος 1 δεύτερο και τρίτο εδάφιο

Άρθρο 9 παράγραφος 1 δεύτερο και τρίτο εδάφιο

Άρθρο 6ε παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο

-

Άρθρο 6ε παράγραφος 2

-

Άρθρο 6ε παράγραφος 3

Άρθρο 9 παράγραφος 2

Άρθρο 6ε παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο εισαγωγική φράση

Άρθρο 9 παράγραφος 3 εισαγωγική φράση

Άρθρο 6ε παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β)

Άρθρο 9 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β)

-

Άρθρο 9 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

-

Άρθρο 9 παράγραφος 4

Άρθρο 6ε παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 9 παράγραφος 5

Άρθρο 6στ

-

Άρθρο 7

Άρθρο 10

Άρθρο 9

Άρθρο 11

Άρθρο 11

-

Άρθρο 12

Άρθρο 12

-

Άρθρο 13

Άρθρο 14 παράγραφος 1 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 14 παράγραφος 1 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

-

Άρθρο 14 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 14 παράγραφος 1 τρίτο και τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 14 παράγραφος 1 τέταρτο και πέμπτο εδάφιο

Άρθρο 14 παράγραφος 1 πέμπτο και έκτο εδάφιο

Άρθρο 14 παράγραφος 1 έκτο και έβδομο εδάφιο

Άρθρο 14 παράγραφος 2

Άρθρο 14 παράγραφος 2

Άρθρο 14 παράγραφος 2α

Άρθρο 14 παράγραφος 3

Άρθρο 14 παράγραφος 3

Άρθρο 14 παράγραφος 4

Άρθρο 14 παράγραφος 4

Άρθρο 14 παράγραφος 5

Άρθρο 15 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 15 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 15 παράγραφος 2α

Άρθρο 15 παράγραφος 3

Άρθρο 15 παράγραφος 3

Άρθρο 15 παράγραφος 4

Άρθρο 15 παράγραφος 4

Άρθρο 15 παράγραφος 5

Άρθρο 15 παράγραφος 5

Άρθρο 15 παράγραφος 6

Άρθρο 15 παράγραφος 6

Άρθρο 15 παράγραφος 7

-

Άρθρο 16

-

Άρθρο 17

Άρθρο 16 παράγραφοι 1 έως 4

Άρθρο 18 παράγραφοι 1 έως 4

Άρθρο 16 παράγραφος 4α

Άρθρο 16 παράγραφος 5

Άρθρο 16 παράγραφος 5

Άρθρο 16 παράγραφος 6

Άρθρο 16 παράγραφος 6

Άρθρο 16 παράγραφος 7

Άρθρο 17

Άρθρο 19

Άρθρο 18

Άρθρο 20

Άρθρο 19 παράγραφος 1

-

Άρθρο 19 παράγραφος 2

-

Άρθρο 19 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 21 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 19 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο στοιχεία α) και β)

Άρθρο 21 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχεία α) και β)

-

Άρθρο 21 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ)

Άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

Άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο δ)

Άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο ε)

Άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο ε)

Άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο στ)

Άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο στ)

Άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο ζ)

Άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο ζ)

Άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο η)

Άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο η)

Άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο θ)

-

Άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο ι)

-

Άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο ια)

Άρθρο 19 παράγραφος 4 πρώτο έως τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 21 παράγραφος 2 πρώτο έως τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 19 παράγραφος 4 πέμπτο εδάφιο

-

-

Άρθρο 22

-

Άρθρο 23

Άρθρο 20

Άρθρο 24

Άρθρο 21

Άρθρο 25

Άρθρο 22

Άρθρο 26

-

Παράρτημα I

Παράρτημα I

Παράρτημα II

Παράρτημα II

Παράρτημα III