17.11.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 465/182


P9_TA(2021)0038

Θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ***I

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (COM(2020)0408 — C9-0150/2020 — 2020/0104(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

(2021/C 465/25)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2020)0408),

έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 175 τρίτο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9-0150/2020),

έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 16ης Ιουλίου 2020 (1),

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 14ης Οκτωβρίου 2020 (2),

έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από τις αρμόδιες επιτροπές σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 22ας Δεκεμβρίου 2020, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

έχοντας υπόψη τις κοινές διαβουλεύσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κανονισμού του,

έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

έχοντας υπόψη τη θέση υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων,

έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων,

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A9-0214/2020),

1.

εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.

εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.

εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

4.

λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

5.

ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

6.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1)  ΕΕ C 364 της 28.10.2020, σ. 132.

(2)  ΕΕ C 440 της 18.12.2020, σ. 160.


P9_TC1-COD(2020)0104

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 10 Φεβρουαρίου 2021 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2021/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2021/241.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ NEXTGENERATIONEU

Η Επιτροπή υπενθυμίζει την κοινή πολιτική φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει τη φιλοδοξία της να αντλήσει τουλάχιστον το 30 % των κεφαλαίων που θα δανειστεί για τις ανάγκες του NextGenerationEU από τις κεφαλαιαγορές, μέσω της έκδοσης ομολόγων που συμβάλλουν στην επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων.

Τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν να διερευνήσουν σοβαρά τη δυνατότητα θέσπισης κανόνων για τον καθορισμό υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων για τα κράτη μέλη, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα πληροφοριών για τον σκοπό της αξιολόγησης της συμβολής στους περιβαλλοντικούς στόχους, των κεφαλαίων που αντλούνται με δανεισμό από τις κεφαλαιαγορές. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα επιδιώξει να υποβάλει σχετική νομοθετική πρόταση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή υπενθυμίζουν την ανάγκη να εξασφαλιστούν ουσιαστικοί λογιστικοί και άλλοι έλεγχοι για την αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης και για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της απάτης, της διαφθοράς και της σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με τα μέτρα που υποστηρίζονται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τα δύο θεσμικά όργανα θεωρούν ουσιαστικό, τα κράτη μέλη να συλλέγουν και να καταγράφουν δεδομένα σχετικά με τους τελικούς αποδέκτες και τους δικαιούχους ενωσιακής χρηματοδότησης σε ηλεκτρονική τυποποιημένη και διαλειτουργική μορφή, και να χρησιμοποιούν το ενιαίο εργαλείο εξόρυξης δεδομένων που θα παρέχεται από την Επιτροπή.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθυμίζει τη μονομερή δήλωσή της για το θέμα αυτό στο πλαίσιο του κανονισμού περί κοινών διατάξεων, ο οποίος εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, στο άρθρο 22 του κανονισμού για το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Η Επιτροπή θεωρεί ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή, η μεθοδολογία του παραρτήματος VI του κανονισμού για τη θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα πρέπει να ενσωματωθεί στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων.