6.4.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 152/111


Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και της οδηγίας 2014/59/ΕΕ όσον αφορά την προληπτική αντιμετώπιση παγκόσμιων συστημικά σημαντικών ομίλων ιδρυμάτων με στρατηγική εξυγίανσης πολλαπλών σημείων έναρξης και μεθοδολογία για την έμμεση ανάληψη μέσων που είναι επιλέξιμα για την εκπλήρωση της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων»

[COM(2021) 665 final — 2021/0343 (COD)]

(2022/C 152/18)

Γενικός εισηγητής:

ο κ. Antonio GARCÍA DEL RIEGO

Αίτηση γνωμοδότησης

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 26.11.2021

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 22.11.2021

Νομική βάση

Άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αρμόδιο τμήμα

Οικονομική και νομισματική ένωση, οικονομική και κοινωνική συνοχή

Απόφαση της προέδρου της ΕΟΚΕ

9.11.2021

Υιοθετήθηκε από την ολομέλεια

9.12.2021

Σύνοδος ολομέλειας αριθ.

565

Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

(υπέρ/κατά/αποχές)

174/2/3

1.   Συμπεράσματα και συστάσεις

1.1.

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) θεωρεί αναγκαίο να ενσωματωθεί απευθείας στον κανονισμό για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΚΚΑ) ειδική προληπτική αντιμετώπιση σε σχέση με την έμμεση ανάληψη μέσων που είναι επιλέξιμα για την εσωτερική ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL). Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στον ΚΚΑ θα αντιμετώπιζαν τις ασυνέπειες που έχουν εντοπιστεί μεταξύ του ΚΚΑ και της οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών (οδηγία BRRD).

1.2.

Η ΕΟΚΕ συνιστά να θεσπιστούν σαφέστερες διατάξεις του ΚΚΑ σχετικά με τη σύγκριση μεταξύ του αθροίσματος των πραγματικών απαιτήσεων συνολικής ικανότητας απορρόφησης ζημιών (TLAC) όλων των ομίλων εξυγίανσης εντός ομίλου παγκόσμιων συστημικώς σημαντικών ιδρυμάτων (G-SII) με στρατηγική εξυγίανσης πολλαπλών σημείων έναρξης (MPE) και τη θεωρητική απαίτηση μοναδικού σημείου έναρξης (SPE) του εν λόγω ομίλου G-SII. Οι προτεινόμενες αλλαγές είναι αναγκαίες ώστε να διασαφηνιστεί ο βαθμός στον οποίο οι αρχές εξυγίανσης μπορούν να αντιμετωπίσουν τις δυνητικές ασυνέπειες μεταξύ των απαιτήσεων SPE και MPE.

1.3.

Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί ο μαθηματικός τύπος για τον υπολογισμό του πλεονάσματος TLAC/MREL μιας θυγατρικής στο πλαίσιο του γενικού καθεστώτος αφαιρέσεων που εφαρμόζεται σε G-SII με στρατηγική εξυγίανσης MPE, ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο εν λόγω τύπος λαμβάνει υπόψη τόσο τις βάσει κινδύνου απαιτήσεις TLAC/MREL της θυγατρικής όσο και εκείνες που δεν βασίζονται στον κίνδυνο, σύμφωνα με το πρότυπο TLAC. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα αποφευχθεί η υπερεκτίμηση του πλεονάσματος TLAC/MREL μιας δεδομένης θυγατρικής.

1.4.

Η ΕΟΚΕ εφιστά στην προσοχή στο γεγονός ότι θα πρέπει να αποσαφηνιστούν ορισμένες διατάξεις του ΚΚΑ που εφαρμόζονται σε G-SII με στρατηγική εξυγίανσης MPE, ώστε να μπορούν να ληφθούν υπόψη οι θυγατρικές που είναι εγκατεστημένες εκτός της Ένωσης. Με τον τρόπο αυτόν θα ευθυγραμμιστεί ο ΚΚΑ με την αντίστοιχη αρχή της TLAC που έχει συμφωνηθεί διεθνώς και η οποία εφαρμόζεται στις θυγατρικές που είναι εγκατεστημένες σε όλες τις δικαιοδοσίες του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB).

1.5.

Η ΕΟΚΕ συνιστά ορισμένες στοχευμένες διευκρινίσεις στο πλαίσιο της απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων για ιδρύματα που είναι σημαντικές θυγατρικές ιδρυμάτων G-SII εκτός ΕΕ («εσωτερική TLAC»), ώστε να διασφαλιστεί ότι τα χρεωστικά μέσα που εκδίδονται από τα εν λόγω ιδρύματα θα μπορούν να πληρούν όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τα μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων. Η αλλαγή αυτή απαιτείται επειδή, επί του παρόντος, τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τα μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων βασίζονται στην παραδοχή ότι τα εν λόγω μέσα εκδίδονται από οντότητα εξυγίανσης και όχι από θυγατρικές που υπόκεινται σε εσωτερική απαίτηση TLAC. Το κενό αυτό θα καλυφθεί αν διευκρινιστεί ότι οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που ισχύουν για τις οντότητες εξυγίανσης ισχύουν εξίσου και για τις οντότητες που δεν είναι οντότητες εξυγίανσης, τηρουμένων των αναλογιών. Αυτό, με τη σειρά του, θα επιτρέψει στα εν λόγω ιδρύματα να εκπληρώσουν την εσωτερική τους απαίτηση TLAC, μεταξύ άλλων, και με επιλέξιμες υποχρεώσεις, όπως προβλεπόταν αρχικά από τους συννομοθέτες.

1.5.1.

Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι οι τράπεζες MPE θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιοποιούν τις προσαρμογές που συμφωνούνται στο έγγραφο με τους όρους λειτουργίας (Term Sheet) της TLAC. Οι εν λόγω προσαρμογές έχουν σχεδιαστεί με στόχο τη διασφάλιση ισότιμης μεταχείρισης μεταξύ των μοντέλων εξυγίανσης SPE και MPE. Περιλαμβάνονται στα άρθρα 12α και 72ε παράγραφος 4 του ΚΚΑ ΙΙ, αλλά τα εν λόγω άρθρα δεν περιλαμβάνουν τρίτες χώρες. Συγκεκριμένα, το άρθρο 12α, όπως έχει συνταχθεί, ορίζει ότι οι προσαρμογές που προκύπτουν από διαφορές στα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία του ενεργητικού περιορίζονται σε οντότητες που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ, δεδομένου ότι η έννοια της οντότητας εξυγίανσης αναφέρεται μόνο σε θυγατρικές με έδρα στην ΕΕ. Είναι σημαντικό να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής, ώστε να περιλαμβάνονται τυχόν άλλες θυγατρικές οι οποίες ενδέχεται να ανήκουν στον όμιλο και να βρίσκονται σε οποιαδήποτε άλλη χώρα.

1.6.

Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι ο εν λόγω στόχος δεν επιτυγχάνεται με την πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής, διότι η σύγκριση μεταξύ του υποθετικού SPE και του αθροίσματος σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων του ενεργητικού κάθε οντότητας εξυγίανσης δεν περιλαμβάνει τις θυγατρικές σε τρίτες χώρες, καθώς η σύγκριση αναφέρεται στα άρθρα 45δ και 45η της οδηγίας BRRD, και η οδηγία BRRD δεν περιλαμβάνει θυγατρικές σε τρίτες χώρες ή διαφορές μεταξύ σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων του ενεργητικού που προκύπτουν από διαφορετικά κριτήρια υπολογισμού μεταξύ τρίτων χωρών και κρατών μελών. Περιλαμβάνει μόνο διαφορές μεταξύ κρατών μελών.

2.   Γενικές παρατηρήσεις

2.1.

Ο κανονισμός για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΚΚΑ) θεσπίζει, από κοινού με την οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΟΚΑ), το κανονιστικό πλαίσιο προληπτικής εποπτείας για τα πιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Ένωση. Ο ΚΚΑ και η ΟΚΑ εκδόθηκαν μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση 2008-2009 με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στον χρηματοπιστωτικό τομέα της ΕΕ, με βάση κυρίως τα παγκόσμια πρότυπα που έχουν συμφωνηθεί με τους διεθνείς εταίρους της ΕΕ, ιδίως την Επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία (BCBS).

2.2.

Ο ΚΚΑ στη συνέχεια τροποποιήθηκε για να αντιμετωπιστούν οι εναπομένουσες αδυναμίες στο κανονιστικό πλαίσιο και να υλοποιηθούν ορισμένα εκκρεμή στοιχεία της παγκόσμιας μεταρρύθμισης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που είναι ουσιαστικής σημασίας για να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα των ιδρυμάτων. Πραγματοποιήθηκε σημαντική αναθεώρηση με τη «δέσμη μέτρων για τη μείωση του κινδύνου», η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 20 Μαΐου 2019 και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 7 Ιουνίου 2019.

2.3.

Στο πλαίσιο της εν λόγω μεταρρύθμισης, εφαρμόστηκε στην Ένωση το διεθνές πρότυπο συνολικής ικανότητας απορρόφησης ζημιών (TLAC) για τα παγκόσμια συστημικώς σημαντικά ιδρύματα (G-SII), το οποίο θεσπίστηκε από το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) τον Νοέμβριο του 2015, και ενισχύθηκε η εφαρμογή της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) για όλα τα ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στην Ένωση.

2.4.

Βάσει του προτύπου TLAC, απαιτείται από τα G-SII να διαθέτουν επαρκές ποσό υποχρεώσεων υψηλής απορρόφησης ζημιών (χρησιμοποιήσιμων για διάσωση με ίδια μέσα) προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή και ταχεία απορρόφηση των ζημιών και η ανακεφαλαιοποίηση σε περίπτωση εξυγίανσης. Για την εφαρμογή του προτύπου TLAC στο δίκαιο της Ένωσης, ιδίως μέσω τροποποιήσεων του ΚΚΑ, λήφθηκε υπόψη η υφιστάμενη ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (στο εξής: MREL) για κάθε ίδρυμα, η οποία καθορίζεται στην οδηγία BRRD. Συνεπώς, η TLAC και η MREL είναι ουσιαστικής σημασίας για την αποτελεσματική διαχείριση των τραπεζικών κρίσεων και για τη μείωση του αρνητικού αντικτύπου τους στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και στα δημόσια οικονομικά. Η TLAC και οι αναθεωρημένοι κανόνες για τη MREL τέθηκαν σε εφαρμογή στην Ένωση στις 27 Ιουνίου 2019 και στις 28 Δεκεμβρίου 2020, αντίστοιχα.

2.5.

Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, το δίκαιο της Ένωσης αναγνωρίζει τόσο τη στρατηγική εξυγίανσης μοναδικού σημείου έναρξης (SPE) όσο και τη στρατηγική εξυγίανσης πολλαπλών σημείων έναρξης (MPE). Στο πλαίσιο της στρατηγικής εξυγίανσης SPE, μόνο μία οντότητα του ομίλου, συνήθως η μητρική επιχείρηση, εξυγιαίνεται (στο εξής: οντότητα εξυγίανσης), ενώ άλλες οντότητες του ομίλου, συνήθως οι λειτουργικές θυγατρικές, δεν υπόκεινται σε δράση εξυγίανσης. Αντ’ αυτού, οι ζημίες των εν λόγω θυγατρικών μεταφέρονται στην οντότητα εξυγίανσης, και διοχετεύεται κεφάλαιο στη θυγατρική. Έτσι, εξασφαλίζεται ότι οι θυγατρικές μπορούν να εξακολουθήσουν να λειτουργούν ομαλά ακόμη και αφού καταστούν μη βιώσιμες.

2.6.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής εξυγίανσης MPE, ενδέχεται να εξυγιαίνονται περισσότερες από μία οντότητες του τραπεζικού ομίλου. Συνεπώς, εντός του τραπεζικού ομίλου ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερες από μία οντότητες εξυγίανσης και, επομένως, περισσότεροι από έναν όμιλοι εξυγίανσης. Σύμφωνα με τη βασική αρχή της προσέγγισης εξυγίανσης MPE, η εξυγίανση ενός συγκεκριμένου ομίλου εξυγίανσης πραγματοποιείται κατά τρόπο εφικτό και αξιόπιστο, χωρίς να υπονομεύεται η δυνατότητα εξυγίανσης άλλων οντοτήτων εξυγίανσης και ομίλων εξυγίανσης του ίδιου ενοποιημένου τραπεζικού ομίλου. Το αναθεωρημένο πλαίσιο εξυγίανσης τραπεζών προβλέπει ότι η MREL για τις οντότητες εξυγίανσης θα πρέπει να καθορίζεται σε ενοποιημένο επίπεδο ομίλου εξυγίανσης («εξωτερική MREL»).

2.7.

Επιπλέον, ορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να κατανέμεται η ικανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης εντός ομίλων εξυγίανσης («εσωτερική MREL»). Σύμφωνα με την οδηγία BRRD, κατά κανόνα, η οντότητα εξυγίανσης, δηλαδή συνήθως η μητρική επιχείρηση, πρέπει να κατέχει τα χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι επιλέξιμα για την εσωτερική MREL.

2.8.

Από τις αρχές του 2020, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) αναπτύσσει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (RTS) βάσει καθεστώτος αφαιρέσεων, σύμφωνα με την εντολή που ορίζεται στην οδηγία BRRD και τις συστάσεις των σχετικών διεθνών προτύπων (1). Σύμφωνα με το καθεστώς αφαιρέσεων που αναπτύχθηκε από την ΕΑΤ, τα επιλέξιμα μέσα για την εσωτερική MREL, τα οποία εκδίδονται από θυγατρικές στην οντότητα εξυγίανσης μέσω ενδιάμεσης μητρικής επιχείρησης, θα πρέπει να αφαιρούνται πλήρως από το ποσό της ικανότητας εσωτερικής MREL της ίδιας της ενδιάμεσης μητρικής επιχείρησης.

2.9.

Η ΕΑΤ συνήγαγε το συμπέρασμα ότι ήταν αδύνατη η εκπλήρωση των απαιτήσεων της οδηγίας BRRD χωρίς τη θέσπιση πρόσθετων διατάξεων, οι οποίες θα έπρεπε να διευκρινιστούν με βάση το κείμενο πρώτου επιπέδου. Πέρα από την ανάγκη εφαρμογής της έμμεσης ανάληψης των επιλέξιμων μέσων για την εσωτερική MREL, αφότου άρχισε να εφαρμόζεται το αναθεωρημένο πλαίσιο TLAC/MREL το 2019, έχουν διαπιστωθεί ορισμένα άλλα ζητήματα σχετικά με την εξυγίανση, τα οποία αφορούν κυρίως τη ρυθμιστική αντιμετώπιση των ομίλων G-SII με στρατηγική εξυγίανσης MPE, συμπεριλαμβανομένων των ομίλων MPE που έχουν θυγατρικές σε τρίτες χώρες. Για παράδειγμα, δεν προσδιορίζεται επί του παρόντος στον ΚΚΑ αν οι διάφορες προσαρμογές της TLAC για τους ομίλους G-SII με στρατηγική εξυγίανσης MPE καλύπτουν και τις θυγατρικές ομίλου G-SII οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα.

2.10.

Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω ζητημάτων απαιτούνται ορισμένες στοχευμένες αλλαγές σε συγκεκριμένες πτυχές του ΚΚΑ οι οποίες σχετίζονται με την εξυγίανση. Ειδικότερα, η ρυθμιστική αντιμετώπιση των ομίλων G-SII με στρατηγική εξυγίανσης MPE, συμπεριλαμβανομένων των ομίλων MPE που έχουν θυγατρικές σε τρίτες χώρες, πρέπει να ευθυγραμμιστεί καλύτερα με την αντιμετώπιση που περιγράφεται στο πρότυπο TLAC. Έτσι, θα εξασφαλιστεί ότι, σε περίπτωση εξυγίανσης, κάθε οντότητα εξυγίανσης και κάθε όμιλος εξυγίανσης που ανήκει στα εν λόγω G-SII μπορεί να εξακολουθήσει να εκτελεί κρίσιμες λειτουργίες χωρίς κίνδυνο μετάδοσης.

2.11.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν θα μεταβάλουν τη συνολική αρχιτεκτονική του πλαισίου, αλλά θα εξασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της TLAC και της MREL.

2.12.

Οι εν λόγω προτεινόμενες τροποποιήσεις του ΚΚΑ μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στη βελτίωση της δυνατότητας εξυγίανσης ενός ιδρύματος. Δεδομένου ότι οι αντίστοιχες διατάξεις εφαρμόζονται ήδη στην Ένωση, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν εγκαίρως οι προτεινόμενες τροποποιήσεις. Η ανάγκη για ταχεία έγκριση είναι ακόμη πιο επιτακτική, δεδομένου ότι οι τραπεζικοί όμιλοι χρειάζονται σαφήνεια σχετικά με τον μηχανισμό «αλυσιδωτής δομής» προκειμένου να αποφασίσουν με ποιον τρόπο θα οικοδομήσουν καλύτερα την εσωτερική ικανότητα MREL τους πριν από τη γενική προθεσμία συμμόρφωσης με την MREL, η οποία λήγει την 1η Ιανουαρίου 2024, με δεσμευτικούς ενδιάμεσους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν έως την 1η Ιανουαρίου 2022.

2.13.

Η παρούσα πρόταση δεν συνοδεύεται από χωριστή εκτίμηση επιπτώσεων, δεδομένου ότι δεν μεταβάλλει τις θεμελιώδεις πτυχές του ΚΚΑ, αλλά αποσκοπεί κυρίως στην αποσαφήνιση της νομικής σχέσης μεταξύ δύο υφιστάμενων νομικών πράξεων της ΕΕ, δηλαδή του ΚΚΑ και της BRRD, ενσωματώνοντας απευθείας στον ΚΚΑ ειδική μεταχείριση για την έμμεση ανάληψη επιλέξιμων μέσων για την εσωτερική MREL. Οι διευκρινίσεις αυτές θα διασφαλίσουν ότι τα δύο στενά αλληλένδετα πλαίσια παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ευθυγραμμισμένα μεταξύ τους.

2.14.

Αυτό, με τη σειρά του, θα επιτρέψει στα ιδρύματα να εξακολουθήσουν να υπολογίζουν, να αναφέρουν και να δημοσιοποιούν ένα ενιαίο σύνολο δεδομένων όσον αφορά το συνολικό ποσό ανοίγματος σε κίνδυνο και το μέτρο συνολικού ανοίγματος για τους σκοπούς τόσο του ΚΚΑ όσο και της BRRD, αποφεύγοντας έτσι να αυξηθεί αδικαιολόγητα η πολυπλοκότητα. Στο πλαίσιο αυτό καλύπτεται και το ενδεχόμενο να χρειαστεί η έκδοση πρόσθετων επιλέξιμων μέσων για την MREL ώστε να υπάρξει συμμόρφωση με την εσωτερική MREL, όπως θεσπίστηκε από τους συννομοθέτες μέσω της αναθεωρημένης BRRD.

3.   Ειδικές παρατηρήσεις

3.1.

Οι στρατηγικές εξυγίανσης που αναπτύσσονται από ομάδες διαχείρισης κρίσεων βασίζονται σε γενικές γραμμές σε δύο σχηματοποιημένες προσεγγίσεις: την «εξυγίανση μοναδικού σημείου έναρξης» (SPE), στην οποία οι εξουσίες εξυγίανσης ασκούνται στην κορυφή ομίλου από μοναδική εθνική αρχή εξυγίανσης, και την «εξυγίανση πολλαπλών σημείων έναρξης» (MPE), στην οποία τα εργαλεία εξυγίανσης εφαρμόζονται σε διαφορετικά τμήματα του ομίλου από δύο ή περισσότερες αρχές εξυγίανσης οι οποίες ενεργούν κατά συντονισμένο τρόπο.

3.1.1.

Η εξυγίανση μοναδικού σημείου έναρξης (SPE) περιλαμβάνει την εφαρμογή εξουσιών εξυγίανσης, για παράδειγμα εργαλεία διάσωσης με ίδια μέσα και/ή εργαλεία μεταβίβασης, σε επίπεδο επικεφαλής μητρικής εταιρείας ή εταιρείας συμμετοχών από μοναδική εθνική αρχή εξυγίανσης —πιθανότατα υπό τη δικαιοδοσία που είναι αρμόδια για την παγκόσμια ενοποιημένη εποπτεία ομίλου. Η στρατηγική SPE λειτουργεί μέσω της απορρόφησης των ζημιών που προκαλούνται εντός του ομίλου από την επικεφαλής μητρική εταιρεία ή εταιρεία συμμετοχών μέσω, για παράδειγμα, της απομείωσης και/ή υποχρεωτικής μετατροπής μη εξασφαλισμένων χρεωστικών τίτλων που έχουν εκδοθεί.

3.1.2.

Η εξυγίανση πολλαπλών σημείων έναρξης (MPE) περιλαμβάνει την εφαρμογή εξουσιών εξυγίανσης από δύο ή περισσότερες αρχές εξυγίανσης σε διαφορετικά τμήματα του ομίλου και είναι πιθανό να οδηγήσει σε διάσπαση του ομίλου σε δύο ή περισσότερα χωριστά τμήματα. Ο όμιλος θα μπορούσε να διασπαστεί σε εθνική ή περιφερειακή βάση, ανά επιχειρηματικό τομέα ή με συνδυασμό αυτών. Οι εξουσίες εξυγίανσης που εφαρμόζονται σε χωριστά τμήματα πρέπει να είναι ίδιες και θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν επιλογές εξυγίανσης, όπως διάσωση με ίδια μέσα εντός εξυγίανσης, χρήση μεταβατικής οντότητας, μεταβίβαση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή εκκαθάριση. Ωστόσο, οι στρατηγικές MPE απαιτούν τον συντονισμό των δράσεων μεταξύ δικαιοδοσιών, ώστε να αποφεύγονται συγκρούσεις ή ασυνέπειες οι οποίες υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα των χωριστών δράσεων εξυγίανσης, άτακτη απόσυρση στοιχείων του ενεργητικού και μετάδοση σε ολόκληρη την εταιρεία.

3.1.3.

Δεν υπάρχει διττή επιλογή μεταξύ των δύο προσεγγίσεων. Πρακτικά, ενδέχεται να είναι αναγκαίος ο συνδυασμός ώστε να καλύπτονται η διάρθρωση της εταιρείας και τα τοπικά καθεστώτα στις βασικές δικαιοδοσίες όπου δραστηριοποιείται. Για παράδειγμα, ορισμένες στρατηγικές MPE ενδέχεται να περιλαμβάνουν την εφαρμογή πολλαπλών εξυγιάνσεων SPE σε διαφορετικά τμήματα της εταιρείας, όπως τα περιφερειακά σχήματα τα οποία είναι διαχωρίσιμα μεταξύ τους.

3.2.

Η πρόταση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις προπαρασκευαστικές εργασίες της ΕΑΤ, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με την έμμεση ανάληψη επιλέξιμων μέσων για την εσωτερική MREL εντός ομίλων εξυγίανσης. Η πρόταση αποσκοπεί πρωτίστως στην αντιμετώπιση ακούσιων συνεπειών που σχετίζονται με το υφιστάμενο πλαίσιο TLAC/MREL, οι οποίες απορρέουν από τους κανόνες που περιλαμβάνει επί του παρόντος ο ΚΚΑ. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα έχουν περιορισμένο αντίκτυπο στον διοικητικό φόρτο των ιδρυμάτων και στις δαπάνες τους για την προσαρμογή των εσωτερικών τους δραστηριοτήτων, το μεγαλύτερο δε μέρος του κόστους αναμένεται να αντισταθμιστεί από την ορθή λειτουργία της προσέγγισης της έμμεσης ανάληψης επιλέξιμων μέσων για την εσωτερική MREL εντός ομίλων εξυγίανσης και, όσον αφορά τα οικεία ιδρύματα, από τα οφέλη που προκύπτουν από τη βελτιωμένη αναγνώριση θυγατρικών τρίτης χώρας και από την περαιτέρω διευκρίνιση των όρων επιλεξιμότητας των μέσων που εκδίδονται στο πλαίσιο της απαίτησης εσωτερικής TLAC.

3.3.

Συγκεκριμένα, η πρόταση προβλέπει:

3.3.1.

Ειδική μεταχείριση για την έμμεση ανάληψη επιλέξιμων μέσων για την εσωτερική MREL. Ως εκ τούτου, ο προτεινόμενος κανονισμός εισάγει απαίτηση, στον ΚΚΑ, σύμφωνα με την οποία οι ενδιάμεσες μητρικές επιχειρήσεις στην αλυσίδα ιδιοκτησίας θα πρέπει να αφαιρούν από τη δική τους ικανότητα εσωτερικής MREL το ποσό των συμμετοχών τους σε επιλέξιμα μέσα για την εσωτερική MREL, συμπεριλαμβανομένων των ιδίων κεφαλαίων, που εκδίδονται από θυγατρικές τους που ανήκουν στον ίδιο όμιλο εξυγίανσης.

3.3.2.

Σύγκριση μεταξύ της θεωρητικής απαίτησης SPE και του αθροίσματος των πραγματικών απαιτήσεων MPE. Ο ΚΚΑ προβλέπει ότι οι όμιλοι G-SII με στρατηγική εξυγίανσης MPE πρέπει να υπολογίζουν την απαίτηση TLAC βάσει της θεωρητικής υπόθεσης ότι ο όμιλος θα εξυγιανθεί στο πλαίσιο στρατηγικής εξυγίανσης SPE (θεωρητική απαίτηση SPE). Στη συνέχεια, οι αρχές εξυγίανσης πρέπει να συγκρίνουν αυτή τη θεωρητική απαίτηση SPE με το άθροισμα των πραγματικών απαιτήσεων TLAC κάθε οντότητας εξυγίανσης του ομίλου, στο πλαίσιο στρατηγικής εξυγίανσης MPE (απαιτήσεις MPE). Εντούτοις, οι διατάξεις του ΚΚΑ όσον αφορά τις συνέπειες της σύγκρισης αυτής είναι αντιφατικές.

3.3.3.

Αφαιρέσεις από στοιχεία επιλέξιμων υποχρεώσεων. Η λογική αυτής της διάταξης είναι να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μετάδοσης εντός του ομίλου G-SII και να διασφαλιστεί ότι οι οντότητες εξυγίανσης διαθέτουν επαρκή ικανότητα απορρόφησης ζημιών σε περίπτωση πτώχευσης, η οποία δεν θα πρέπει να μειώνεται από ζημίες που προκύπτουν από ενδοομιλικές συμμετοχές σε μέσα TLAC. Χωρίς τις εν λόγω αφαιρέσεις, η πτώχευση μίας οντότητας εξυγίανσης του ομίλου G-SII θα προκαλούσε ζημίες σε άλλες οντότητες εξυγίανσης του ίδιου ομίλου και, κατά συνέπεια, θα οδηγούσε σε μείωση της ικανότητας απορρόφησης ζημιών και της ικανότητας ανακεφαλαιοποίησης των εν λόγω οντοτήτων εξυγίανσης.

3.3.4.

Συμπερίληψη των εγκατεστημένων εκτός Ένωσης θυγατρικών. Τα άρθρα 12α και 72ε παράγραφος 4 του ΚΚΑ δεν καλύπτουν ρητά τις θυγατρικές που εδρεύουν σε τρίτη χώρα. Ως εκ τούτου, ενδέχεται οι τραπεζικοί όμιλοι της ΕΕ που εφαρμόζουν παγκόσμια στρατηγική εξυγίανσης MPE να μην μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τις θυγατρικές που είναι εγκατεστημένες εκτός Ένωσης.

3.3.5.

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλεξιμότητα των χρεωστικών μέσων που εκδίδονται στο πλαίσιο της απαίτησης εσωτερικής TLAC. Στο άρθρο 92β του ΚΚΑ καθορίζεται η απαίτηση εσωτερικής TLAC για σημαντικές θυγατρικές των G-SII εκτός ΕΕ που δεν είναι οντότητες εξυγίανσης. Η απαίτηση αυτή μπορεί να ικανοποιείται με ίδια κεφάλαια και με μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 92β παράγραφος 2.

3.4.

Λεπτομερείς τροποποιήσεις της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και της οδηγίας 2014/59/ΕΕ όσον αφορά την προληπτική αντιμετώπιση ομίλων G-SII με στρατηγική εξυγίανσης MPE.

3.4.1.   Ενοποιημένος υπολογισμός για τα G-SII με πολλαπλές οντότητες εξυγίανσης (άρθρο 12α)

3.4.1.1.

Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι οι τράπεζες MPE θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιοποιούν τις προσαρμογές που συμφωνούνται στο έγγραφο με τους όρους λειτουργίας (Term Sheet) της TLAC. Οι εν λόγω προσαρμογές έχουν σχεδιαστεί με στόχο τη διασφάλιση ισότιμης μεταχείρισης μεταξύ των μοντέλων εξυγίανσης SPE και MPE. Περιλαμβάνονται στα άρθρα 12α και 72ε παράγραφος 4 του ΚΚΑ ΙΙ, αλλά τα εν λόγω άρθρα δεν περιλαμβάνουν τρίτες χώρες. Συγκεκριμένα, το άρθρο 12α, όπως έχει συνταχθεί, ορίζει ότι οι προσαρμογές που προκύπτουν από διαφορές στα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία του ενεργητικού περιορίζονται σε οντότητες που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ, δεδομένου ότι η έννοια της οντότητας εξυγίανσης αναφέρεται μόνο σε θυγατρικές με έδρα στην ΕΕ. Είναι σημαντικό να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής, ώστε να περιλαμβάνονται τυχόν άλλες θυγατρικές οι οποίες ενδέχεται να ανήκουν στον όμιλο και να βρίσκονται σε οποιαδήποτε άλλη χώρα.

3.4.1.2.

Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι ο εν λόγω στόχος δεν επιτυγχάνεται με την πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής, διότι η σύγκριση μεταξύ του υποθετικού SPE και του αθροίσματος σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων του ενεργητικού κάθε οντότητας εξυγίανσης δεν περιλαμβάνει τις θυγατρικές σε τρίτες χώρες, καθώς η σύγκριση αναφέρεται στα άρθρα 45δ και 45η της οδηγίας BRRD, και η οδηγία BRRD δεν περιλαμβάνει θυγατρικές σε τρίτες χώρες ή διαφορές μεταξύ σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων του ενεργητικού που προκύπτουν από διαφορετικά κριτήρια υπολογισμού μεταξύ τρίτων χωρών και κρατών μελών. Περιλαμβάνει μόνο διαφορές μεταξύ κρατών μελών.

3.4.1.3.

Όσον αφορά την ανάγκη για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την πραγματοποίηση της εν λόγω προσαρμογής, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι, παρόλο που υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων στο άρθρο 45η σημεία 4 έως 6 της οδηγίας BRRD II, πρόκειται για διαδικασία η οποία θα είναι εφαρμόσιμη μόνο σε περίπτωση διαφορετικών αρχών εξυγίανσης εντός της ΕΕ και στο πλαίσιο κοινής ρύθμισης. Ένα παράδειγμα με το οποίο επεξηγείται για ποιο λόγο η διαδικασία δεν ισχύει για τρίτες χώρες είναι ότι περιλαμβάνει την ΕΑΤ σε περιπτώσεις όπου δεν επιτυγχάνεται συμφωνία μεταξύ των αρχών εξυγίανσης.

3.4.1.4.

Η ΕΟΚΕ προτείνει, σε περιπτώσεις όπου οι προσαρμογές αφορούν θυγατρική σε τρίτη χώρα, να είναι η ευρωπαϊκή αρχή εξυγίανσης της θυγατρικής εταιρείας αυτή η οποία, δεδομένης της μη δεσμευτικής επιλογής της αρχής εξυγίανσης της εν λόγω τρίτης χώρας, θα έχει την ικανότητα να εφαρμόζει την προσαρμογή χωρίς να υπάρχει ανάγκη να επιτευχθεί συμφωνία με την αρχή της τρίτης χώρας.

3.4.2.   Αφαιρέσεις από στοιχεία επιλέξιμων υποχρεώσεων (άρθρο 72ε)

3.4.2.1.

Η ΕΟΚΕ υπογραμμίζει ότι το άρθρο 72ε περιλαμβάνει περίοδο προϋφιστάμενου καθεστώτος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 (προθεσμία για εφαρμογή των TLAC σε τρίτες χώρες). Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου, οι τράπεζες MPE είναι σε θέση να προσαρμόζουν τη μείωση σε συμμετοχές θυγατρικών σε τρίτες χώρες χωρίς αντίστοιχη απαίτηση εξυγίανσης, υπολογίζοντας το πλεόνασμα με βάση τη συνολική κεφαλαιακή απαίτηση που ισχύει στην τρίτη χώρα. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προέκυπταν ακούσιες συνέπειες, διότι η ανάγκη για έκδοση επιλέξιμων υποχρεώσεων θα αυξηθεί ως αποτέλεσμα της ανικανότητας προσαρμογής των εν λόγω συμμετοχών σε θυγατρικές τρίτων χωρών, και από το 2025 και εξής, όταν θα ισχύει το καθεστώς εξυγίανσης, η απαίτηση της θυγατρικής εταιρείας θα μειωθεί λόγω χαμηλότερης προσαρμοσμένης μείωσης για τις εν λόγω συμμετοχές σε τρίτες χώρες και δεν θα υπάρχει πια ανάγκη για την έκδοση των εν λόγω επιλέξιμων υποχρεώσεων.

Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2021.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Christa SCHWENG


(1)  Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Guiding Principles on the Internal Total Loss-absorbing Capacity of G-SIBs (Internal TLAC), 6.7.2017. Βάσει αυτού του καθεστώτος, τα μέσα που είναι επιλέξιμα για την εσωτερική MREL και εκδίδονται από τη θυγατρική και αναλαμβάνονται από την ενδιάμεση μητρική επιχείρηση θα αφαιρούνται πλήρως από τα επιλέξιμα μέσα που εκδίδει η ενδιάμεση μητρική επιχείρηση για να συμμορφώνεται με τη δική της εσωτερική MREL.