5.8.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 257/5


Δημοσίευση αίτησης για έγκριση τροποποίησης των προδιαγραφών προϊόντος, η οποία δεν είναι ήσσονος σημασίας, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

(2020/C 257/04)

Η παρούσα δημοσίευση παρέχει το δικαίωμα ένστασης κατά της αίτησης τροποποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ/ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Αίτηση για έγκριση τροποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

«FIGUE DE SOLLIES»

Αριθ. ΕΕ: PDO-FR-00544-AM01 – 23.10.2018

ΠΟΠ (X) ΠΓΕ ()

1.   Αιτούσα ομάδα και έννομο συμφέρον

Syndicat de défense de la figue de Solliès

345, chemin des Laugiers

83 210 Solliès-Pont

FRANCE

Τηλ. +33 494289437.

Φαξ +33 494333173.

Email: copsol@wanadoo.fr

Σύνθεση: παραγωγοί, συσκευαστές και μονάδες κατάψυξης.

Νομικό καθεστώς: η ομάδα είναι επαγγελματική ένωση που διέπεται από τον εργατικό κώδικα. Ο οργανισμός αυτός έχει λάβει επίσημη αναγνώριση από το γαλλικό κράτος για τη διαχείριση των προδιαγραφών της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης «Figue de Solliès». Επομένως, έχει έννομο συμφέρον να υποβάλει αίτηση τροποποίησης των προδιαγραφών.

2.   Κράτος μέλος ή τρίτη χώρα

Γαλλία

3.   Κεφάλαιο των προδιαγραφών προϊόντος που αφορά/-ουν η/οι τροποποίηση/-σεις

Ονομασία του προϊόντος

Περιγραφή του προϊόντος

Γεωγραφική περιοχή

Απόδειξη της καταγωγής

Μέθοδος παραγωγής

Δεσμός

Επισήμανση

Άλλο: οργανισμός ελέγχου, εθνικές απαιτήσεις, γεωγραφική περιοχή.

4.   Τύπος τροποποίησης/-εων

Τροποποίηση των προδιαγραφών προϊόντος καταχωρισμένης ΠΟΠ ή ΠΓΕ, η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί ήσσονος σημασίας κατά την έννοια του άρθρου 53 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Τροποποίηση των προδιαγραφών προϊόντος καταχωρισμένης ΠΟΠ ή ΠΓΕ, για την οποία δεν έχει δημοσιευθεί ενιαίο έγγραφο (ή ισοδύναμο έγγραφο) και η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί ήσσονος σημασίας κατά την έννοια του άρθρου 53 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

5.   Τροποποίηση/-εις

5.1.   Κεφάλαιο «Περιγραφή του προϊόντος»

Το αρχικό κείμενο που αφορούσε την περιγραφή του σύκου «Figue de Solliès» τροποποιείται ώστε να ενσωματωθούν τόσο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των καρπών που προορίζονται για μεταποίηση όσο και οι τιμές ανοχής που προβλέπονται για τους καρπούς προς άμεση κατανάλωση και για τους καρπούς που προορίζονται για μεταποίηση.

Έτσι, η ακόλουθη αρχική διατύπωση των προδιαγραφών προϊόντος και του ενιαίου εγγράφου:

«Το “Figue de Solliès” είναι ένα σύκο με ιώδες χρώμα της ποικιλίας Bourjassotte Noire, που διατίθεται στο εμπόριο νωπό και ακέραιο, με διάμετρο μεγαλύτερη ή ίση των 40 mm. Ο φλοιός του είναι απαλλαγμένος από τσιμπήματα εντόμων, δεν είναι ανοιγμένος και δεν φέρει ίχνη από την τριβή του φύλλου πάνω στον καρπό. Το προίόν “Figue de Solliès”, που χαρακτηρίζεται από ισορροπία μεταξύ της ξινίζουσας με τη γλυκιά γεύση, έχει περιεκτικότητα σε σάκχαρα τουλάχιστον 14° Brix, εγγυημένη στο στάδιο της συσκευασίας. Σε σχήμα σταγόνας νερού που έχει συμπιεστεί, με χρώμα ιώδες που τείνει προς το μαύρο με νευρώσεις, είναι ένα φρούτο συμπαγές, σφικτό και μαλακό. Ο υποδοχέας είναι λεπτός, ανοιχτοπράσινος, η σάρκα είναι σαρκώδης, στιλπνή και χυμώδης, σε χρώμα μαρμελάδας φράουλα με πολυάριθμους λεπτούς και υπόλευκους κόκκους. Η μύτη είναι διακριτική, ελάχιστα έντονη, με νότες φυτικές και φρουτώδεις καρπουζιού, λευκού πεπονιού, φράουλας και άλλων κόκκινων φρούτων. Η αίσθηση στο στόμα είναι γεμάτη, με χαρακτηριστική ισορροπία μεταξύ της ξινίζουσας και της γλυκιάς γεύσης, τραγανή και κατόπιν κρεμώδης, με έντονα φυτικά αρώματα (μαρμελάδα ραβέντι, καρπούζι), φρουτώδη (ερυθρά φρούτα) και με ανθικές νότες. Το προϊόν συσκευάζεται και διατίθεται στο εμπόριο σε καφάσια μιας στρώσης σε σκαφίδια μέγιστης περιεκτικότητας 1 kg.»

αντικαθίσταται στις προδιαγραφές προϊόντος και στο ενιαίο κείμενο (στο σημείο [3.2]) από το ακόλουθο κείμενο:

«Το “Figue de Solliès” είναι σύκο με ιώδες χρώμα της ποικιλίας Bourjassotte Noire, το οποίο διατίθεται στο εμπόριο νωπό ή κατεψυγμένο. Τα νωπά σύκα προορίζονται για άμεση κατανάλωση ή μεταποίηση ενώ τα κατεψυγμένα σύκα προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για μεταποίηση.

Για όλους τους καρπούς:

Το σύκο έχει σχήμα συμπιεσμένης σταγόνας νερού και χρώμα ιώδες που τείνει προς το μαύρο με νευρώσεις.

Είναι συμπαγές, σφικτό και μαλακό.

Ο υποδοχέας είναι λεπτός, ανοιχτοπράσινος.

Η σάρκα είναι σαρκώδης, στιλπνή και χυμώδης, σε χρώμα μαρμελάδας φράουλα με πολυάριθμους λεπτούς και υπόλευκους κόκκους.

Το σύκο είναι ακέραιο με διάμετρο τουλάχιστον 40 mm (πριν από την ενδεχόμενη κατάψυξή του).

Ο φλοιός του είναι απαλλαγμένος από τσιμπήματα εντόμων.

Στη μύτη το άρωμά είναι διακριτικό, ελάχιστα έντονο, με φυτικές νότες και φρουτώδεις νότες καρπουζιού, λευκού πεπονιού, φράουλας και άλλων κόκκινων φρούτων.

Στο στόμα χαρακτηρίζεται από την ισορροπία μεταξύ της ξινίζουσας και της γλυκιάς γεύσης.

Η σάρκα είναι τραγανή και κατόπιν κρεμώδης, με έντονα φυτικά αρώματα (μαρμελάδα ραβέντι, καρπούζι), φρουτώδη αρώματα (κόκκινα φρούτα) και ανθικές νότες.

Η περιεκτικότητά του σε σάκχαρα είναι τουλάχιστον 14° Brix στο στάδιο της συσκευασίας ή στο στάδιο της αποθήκευσης σε καταψύκτες.

Για τους καρπούς προς άμεση κατανάλωση:

Ο φλοιός του σύκου δεν έχει διαρραγεί και δεν φέρει σχισμές, χαρακιές, ούτε ίχνη από την τριβή του φύλλου πάνω στον καρπό. Ωστόσο, επιτρέπεται να φέρει λίγα ίχνη από την τριβή του φύλλου πάνω στον καρπό, έως και στο 5 % της επιφάνειάς του.

Για τους καρπούς που προορίζονται για μεταποίηση:

Ο φλοιός επιτρέπεται να έχει διαρραγεί και να φέρει σχισμές, χαρακιές ή ίχνη από την τριβή του φύλλου πάνω στον καρπό.

Όσον αφορά τόσο τους καρπούς προς άμεση κατανάλωση όσο και τους καρπούς που προορίζονται για μεταποίηση, κάθε παρτίδα επιτρέπεται να περιλαμβάνει σε ποσοστό έως 10 % καρπούς που δεν ανταποκρίνονται στο σύνολο των προαναφερθέντων κριτηρίων, με εξαίρεση τα κριτήρια της ποικιλίας και του μεγέθους, για τα οποία δεν προβλέπεται καμία τιμή ανοχής.

Οι καρποί άμεσης κατανάλωσης συσκευάζονται και διατίθενται στο εμπόριο σε καφάσια μίας στρώσης ή σε σκαφίδια μέγιστης περιεκτικότητας 1 kg.

Οι καρποί που προορίζονται για μεταποίηση συσκευάζονται και διατίθενται στο εμπόριο σε περιέκτες μέγιστης περιεκτικότητας 25 kg.».

Η τροποποίηση αφορά πρωτίστως την προσθήκη των καρπών που προορίζονται για μεταποίηση και την προσθήκη της κατάψυξης (μόνο για τους καρπούς που προορίζονται για μεταποίηση).

Στην περιγραφή του προϊόντος γίνεται πλέον διάκριση μεταξύ, αφενός μεν, των χαρακτηριστικών που είναι κοινά για όλα τα σύκα «Figue de Solliès», ανεξαρτήτως της μετέπειτα χρήσης τους (τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνονται πλέον στην παράγραφο με τίτλο «για όλους τους καρπούς» και είναι πανομοιότυπα με την περιγραφή που περιλαμβάνεται στις ισχύουσες προδιαγραφές – σχήμα, χρώμα, υφή, χυμώδης σύσταση, ακέραιο προϊόν, ελάχιστο μέγεθος, οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, ελάχιστη περιεκτικότητα σε σάκχαρα κ.λπ.), αφετέρου δε, των χαρακτηριστικών που διαφοροποιούνται ανάλογα με τη μετέπειτα χρήση του σύκου (περιλαμβάνονται στις παραγράφους με τίτλο «για τους καρπούς προς άμεση κατανάλωση» ή «για τους καρπούς που προορίζονται για μεταποίηση»). Επίσης, προστίθεται ότι η «διάμετρος» και η «περιεκτικότητα σε σάκχαρα» προσδιορίζονται «πριν από την κατάψυξη» επειδή τα κριτήρια αυτά λαμβάνονται κυρίως υπόψη κατά τη διαλογή και δεν μεταβάλλονται σημαντικά κατά την απόψυξη των σύκων.

Προστίθενται επίσης οι τιμές ανοχής (δεν αφορούν το μέγεθος και την ποικιλία): το μέγιστο ποσοστό των καρπών ανά παρτίδα που επιτρέπεται να μην συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα κριτήρια και το μέγιστο ποσοστό της επιφάνειας του καρπού που μπορεί να φέρει ελαφρά ίχνη από την τριβή του φύλλου πάνω στον καρπό.

Επιπλέον, το ακόλουθο αρχικό κείμενο του ενιαίου εγγράφου στο σημείο [3.5] «Κανόνες σχετικά με τον τεμαχισμό, το τρίψιμο, τη συσκευασία»:

«Οι παρτίδες που διατίθενται προς πώληση έχουν ομοιόμορφο μέγεθος και χρώμα

διαγράφεται επειδή πρόκειται για κριτήριο της διαλογής που αναφέρεται στο κεφάλαιο «Περιγραφή της μεθόδου παραγωγής» των προδιαγραφών προϊόντος.

Η αιτούσα ομάδα επιθυμεί στην πραγματικότητα να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των προδιαγραφών της ΠΟΠ και στο σύκο που προορίζεται για μεταποίηση (μαρμελάδες, τσάτνι, είδη ζαχαροπλαστικής, φρούτα μαγειρεμένα σε κενό αέρος...), δεδομένου ότι οι ισχύουσες προδιαγραφές αφορούν αποκλειστικά και μόνο τους καρπούς προς άμεση κατανάλωση. Πράγματι, η ζήτηση για μεταποιημένα φρούτα είναι μεγάλη και βαίνει αυξανόμενη από τη δεκαετία του 1980. Το σύκο που προορίζεται για μεταποίηση αντιπροσωπεύει μερίδιο άνω του 20 % του συνολικού όγκου των σύκων Bourjassotte Noire που παράγονται ετησίως εντός της περιοχής ονομασίας, ποσοστό που το 2016 αντιστοιχούσε περίπου σε 300 τόνους σύκων (400 τόνοι το 2015) επί των 1 400 τόνων σύκων που συγκομίστηκαν συνολικά (1 600 τόνοι το 2015).

Οι καρποί που προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για μεταποίηση επιτρέπεται να παρουσιάζουν ορισμένα ελαττώματα στην όψη του φλοιού και μπορούν να είναι κατεψυγμένοι. Τα ελαττώματα αυτά, τα οποία παρατηρούνται συχνά όταν οι καρποί συγκομίζονται σε προχωρημένο στάδιο ωρίμασης, οπότε ο φλοιός τους έχει διαρραγεί και φέρει σχισμές, χαρακιές ή ίχνη από την τριβή του φύλλου πάνω στον καρπό, δεν επιτρέπεται να εμφανίζονται στους καρπούς προς άμεση κατανάλωση, οι οποίοι πρέπει να έχουν σχεδόν άψογη εμφάνιση (ελαφριά ίχνη από την τριβή του φύλλου πάνω στον καρπό έως και στο 5 % της επιφάνειας του φλοιού). Για τον λόγο αυτό άλλωστε διευκρινίζεται ότι το σύκο προς άμεση κατανάλωση δεν πρέπει να έχει ούτε «χαρακιές». Ωστόσο, τα ελαττώματα αυτά δεν βλάπτουν τις οργανοληπτικές ιδιότητες του καρπού, αν μάλιστα αυτός πρόκειται να μεταποιηθεί.

Με την κατάψυξη παρατείνεται η διάρκεια συντήρησης του σύκου (έως και κατά 1 έτος), και κυρίως των περισσότερο ώριμων καρπών που έχουν μεγαλύτερη ζήτηση από τους μεταποιητές λόγω της περιεκτικότητάς τους σε σάκχαρα. Οι μεταποιητές που αγοράζουν τα κατεψυγμένα σύκα έχουν τη δυνατότητα να επιμηκύνουν την περίοδο παρασκευής χωρίς να υποβαθμίζουν την ποιότητα ενός προϊόντος που, μόλις συγκομίζεται, έχει πολύ μικρή διάρκεια ζωής (λίγες μόνο ημέρες). Η ομάδα, μέσω των πολυετών δοκιμών που διεξήγαγε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κατάψυξη βοηθά το σύκο «Figue de Solliès» να διατηρήσει τόσο τα οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά (χρώμα, γεύση, υφή) όσο και τα αναλυτικά του χαρακτηριστικά (περιεκτικότητα σε σάκχαρα).

Η συσκευασία σε σκαφίδια ή σε καφάσια δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μεταποιητών που αγοράζουν το εν λόγω προϊόν. Ως εκ τούτου, οι καρποί που προορίζονται για μεταποίηση, και που τις περισσότερες φορές είναι κατεψυγμένοι, συσκευάζονται σε ειδικούς περιέκτες (σακίδια ή χαρτοκιβώτια) με μέγιστη περιεκτικότητα 25 kg ώστε να μην συμπιέζονται και να μην υφίστανται βλάβες. Άλλωστε, οι καρποί αυτοί συχνά καταψύχονται πριν διατεθούν στο εμπόριο και πριν μεταποιηθούν.

5.2.   Κεφάλαιο «Απόδειξη της καταγωγής»

Οι πολλές τροποποιήσεις των προδιαγραφών προϊόντος δεν αφορούν μόνο τη διατύπωση του εγγράφου, αλλά αποσκοπούν παράλληλα στην επικαιροποίηση γενικών πτυχών του παρόντος κεφαλαίου, καθώς ενσωματώνονται πλέον οι εθνικές απαιτήσεις που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης και προστίθεται το είδος αυτό του σύκου που, σε αντιδιαστολή με το «σύκο προς άμεση κατανάλωση», προορίζεται για μεταποίηση και ενδέχεται να είναι κατεψυγμένο.

Έτσι, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο στο οποίο περιγράφεται το σύστημα που έχει τεθεί σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο:

«Το νέο σύστημα παρακολούθησης των εγγράφων τεκμηρίωσης σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής και κατάψυξης των σύκων “Figues de Solliès”, στο πλαίσιο του οποίου διενεργούνται επιτόπιοι έλεγχοι και οργανοληπτικές δοκιμές του προϊόντος, επιτρέπει την παρακολούθηση του προϊόντος, από την παραγωγή μέχρι τη συσκευασία του.

Όποια επιχείρηση επιθυμεί να παρέμβει στις συνθήκες παραγωγής της ονομασίας προέλευσης “Figue de Solliès” πρέπει να υποβάλλει τις ακόλουθες δηλώσεις στην ομάδα και να τηρεί ενημερωμένα τα ακόλουθα έγγραφα και αρχεία, τηρώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες και προθεσμίες.

Τα έντυπα των δηλώσεων και των συνοδευτικών δελτίων παρέχονται από την ομάδα και εκπληρώνουν τα πρότυπα που εγκρίθηκαν από τον διευθυντή του Εθνικού Ινστιτούτου Ποιότητας και Προέλευσης (INAO). Όλα τα μητρώα καλλιεργειών, τα αρχεία, τα διπλότυπα συνοδευτικά δελτία και τα άλλα έγγραφα με τα οποία διασφαλίζεται η παρακολούθηση και ο έλεγχος των ποσοτήτων και των προϊόντων βρίσκονται στη διάθεση των αρμόδιων για τους ελέγχους υπαλλήλων.».

Οι αναλυτικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη «δήλωση ταυτοποίησης» των επιχειρήσεων διαγράφονται αλλά προστίθεται ότι αυτή η δήλωση αφορά τις επιχειρήσεις που παρεμβαίνουν στην παραγωγή, την επεξεργασία, την κατάψυξη ή τη συσκευασία και ότι η δήλωση «λαμβάνεται και καταχωρίζεται από την ομάδα».

Η «ετήσια δήλωση για τη μη πρόθεση χρήσης των μέσων παραγωγής» (προαιρετική) μετονομάζεται σε «ετήσια δήλωση για τη μη πρόθεση συνολικής ή μερικής παραγωγής προϊόντων ονομασίας προέλευσης» ενώ οι αναλυτικές πληροφορίες που παρέχονταν στις προδιαγραφές διαγράφονται.

Η «δήλωση παραγωγής και εμπορίας» που είχε αρχικά προβλεφθεί αντικαθίσταται τόσο από την «ετήσια δήλωση συγκομιδής», η οποία αφορά τους παραγωγούς σύκων, όσο και από την «ετήσια δήλωση παραγωγής», η οποία αφορά τις επιχειρήσεις που εμπορεύονται και διακινούν τα σύκα της ονομασίας προέλευσης.

Στην «ετήσια δήλωση παραγωγής» προστίθεται ότι η δήλωση περιλαμβάνει «την ποσότητα των σύκων της ονομασίας προέλευσης που συσκευάζονται και διατίθενται στο εμπόριο. Στη δήλωση πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των σύκων προς άμεση κατανάλωση και των σύκων που προορίζονται για μεταποίηση και να προσδιορίζεται η ποσότητα των σύκων που ενδεχομένως έχουν καταψυχθεί».

Τα «λογιστικά αρχεία καταγραφής όλων των διαδικασιών διακίνησης και χειρισμού των προϊόντων» αντικαθίστανται από πληροφορίες που κατανέμονται πλέον σε δύο χωριστά έγγραφα: στο «αρχείο συγκομιδής» για τον παραγωγό σύκων, στο οποίο επισημαίνονται τα εξής: «για κάθε συκεώνα που έχει ταυτοποιηθεί με τα κτηματολογικά στοιχεία: η ποσότητα σύκων που συγκομίζονται και η ημερομηνία συγκομιδής τους, ο τόπος συγκομιδής τους, η ποσότητα σύκων που εξέρχονται από την επιχείρηση, η ημερομηνία εξόδου και ο προορισμός τους. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο μητρώο διατηρούνται από την επιχείρηση κατά τη διάρκεια του έτους στο οποίο αναφέρονται και για τα δύο επόμενα έτη», και στο «αρχείο χειρισμού» για τις επιχειρήσεις που διαλέγουν, ταξινομούν σε μεγέθη, εμπορεύονται και μεταφέρουν τα σύκα, στο οποίο επισημαίνονται τα εξής: «η ποσότητα και η προέλευση των σύκων που παραλαμβάνονται, καθώς και οι κωδικοί των δελτίων παράδοσης, οι ημερομηνίες εκτέλεσης των διαφόρων διαδικασιών (αποθήκευση, διαλογή, ταξινόμηση σε μεγέθη, συσκευασία, αποθήκευση σε καταψύκτες, μεταφορά), η ποσότητα των σύκων που διαλέγονται, ταξινομούνται σε μεγέθη, καταψύχονται, συσκευάζονται και μεταφέρονται χωριστά ανά κατηγορία (σύκα προς άμεση κατανάλωση ή σύκα μεταποίησης, νωπά ή κατεψυγμένα σύκα). Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο μητρώο διατηρούνται από την επιχείρηση κατά τη διάρκεια του έτους στο οποίο αναφέρονται και για τα δύο επόμενα έτη».

Προστίθεται το «δελτίο ταυτοποίησης των μονάδων συσκευασίας» στο οποίο αναφέρεται ότι «Κάθε μονάδα συσκευασίας που πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με την ονομασία προέλευσης ταυτοποιείται με δελτίο στο οποίο αναγράφονται τουλάχιστον τα εξής: ο κωδικός της παρτίδας, η ημερομηνία συσκευασίας, η ημερομηνία αποθήκευσης στους καταψύκτες για τις κατεψυγμένες παρτίδες, η ένδειξη “AOP” και, αν πρόκειται για καρπούς που προορίζονται για μεταποίηση, η ένδειξη σχετικά με την κατηγορία της παρτίδας (“μεταποίηση-κατεψυγμένο” ή “μεταποίηση-νωπό”)».

Προστίθεται επίσης το «δελτίο παλέτας» στο οποίο αναφέρεται ότι: «Κάθε παλέτα που περιλαμβάνει πολλές μονάδες συσκευασίας συνοδεύεται από δελτίο στο οποίο παρουσιάζονται συνοπτικά όλες οι πληροφορίες του δελτίου ταυτοποίησης των μονάδων συσκευασίας».

Για να παρακολουθεί τις καλλιεργητικές εργασίες που εκτελούνται στα αγροτεμάχια, η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να σημειώνει τις παρεμβάσεις της σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο πλην του δελτίου καλλιεργειών που προβλεπόταν στο αρχικό κείμενο.

Στο παρόν κεφάλαιο προστίθεται επίσης η αναφορά στην αναλυτική και οργανοληπτική δοκιμή που προβλέπεται για να διασφαλίζεται η ποιότητα του προϊόντος και η συμμόρφωσή του με την περιγραφή που αναφέρεται στις προδιαγραφές: «Για να διασφαλίζεται η ποιότητα του προϊόντος και η συμμόρφωσή του με την περιγραφή που ορίζεται στο σημείο ΙΙ ανωτέρω, το σύνολο της διαδικασίας αυτής περιλαμβάνει πλέον και οργανοληπτικές δοκιμές, οι οποίες διενεργούνται δειγματοληπτικά σε παρτίδες σύκων που είναι έτοιμες να διατεθούν στο εμπόριο με την ονομασία προέλευσης».

5.3.   Κεφάλαιο «Μέθοδος παραγωγής»

Οι σημαντικότερες από τις τροποποιήσεις του παρόντος κεφαλαίου συνδέονται με την προσθήκη του σύκου που προορίζεται για μεταποίηση και που ενδέχεται να είναι κατεψυγμένο. Λόγω της προσθήκης των συνθηκών παραγωγής του εν λόγω προϊόντος, διάφορες παράγραφοι του παρόντος κεφαλαίου χρειάστηκε να αναδιαταχθούν ώστε να καταγραφούν οι διαφορετικές χρήσεις για τις οποίες προορίζονται τα σύκα μετά τη συγκομιδή τους: άμεση κατανάλωση ή μεταποίηση, κατεψυγμένα ή μη κατεψυγμένα σύκα. Πέραν των τροποποιήσεων που συνδέονται με την προσθήκη του σύκου που προορίζεται για μεταποίηση, επήλθαν και άλλες τροποποιήσεις.

Η ακόλουθη εισαγωγική παράγραφος:«Τα ιδιότυπα χαρακτηριστικά του σύκου “Figue de Solliès” βασίζονται στην πατροπαράδοτη τεχνογνωσία. Οι εν λόγω τεχνικές παραγωγής ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις ιδιαίτερες ανάγκες της συκιάς ενώ διαφυλάσσουν τα ιδιότυπα χαρακτηριστικά της εν λόγω περιοχής και την ποιότητα των καρπών που παράγονται στο έδαφός της. Η τεχνογνωσία συνοδεύει όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος, από τη συντήρηση του συκεώνα μέχρι τη συσκευασία μέσω της συγκομιδής»απαλείφεται επειδή αφορά περισσότερο τον «δεσμό με τη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος» και λιγότερο την περιγραφή της «μεθόδου παραγωγής».

Η ακόλουθη αρχική διατύπωση των προδιαγραφών προϊόντος που είναι σε ισχύ:

«Φύτευση: Κάθε δένδρο έχει στη διάθεσή του έκταση τουλάχιστον 25 τετραγωνικών μέτρων, η οποία ορίζεται ως το γινόμενο της απόστασης μεταξύ δύο σειρών επί την απόσταση μεταξύ των δένδρων της ίδιας σειράς. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των δένδρων είναι τουλάχιστον 5 μέτρα.»

εμπλουτίζεται και αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Πυκνότητα φύτευσης: Κάθε δένδρο έχει στη διάθεσή του έκταση τουλάχιστον 25 τετραγωνικών μέτρων, η οποία ορίζεται ως το γινόμενο της απόστασης μεταξύ δύο σειρών επί την απόσταση μεταξύ των δένδρων της ίδιας σειράς. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των δένδρων, η οποία μετράται “από άξονα σε άξονα” είναι τουλάχιστον 5 μέτρα κατά τη φύτευση.».

Οι ελάχιστες αποστάσεις και εκτάσεις φύτευσης δεν τροποποιούνται αλλά προστίθεται ότι η ελάχιστη απόσταση που ορίζεται μεταξύ των δένδρων μετράται «από άξονα σε άξονα κατά τη φύτευση» για να μην υπάρχουν παρερμηνείες και για να ληφθεί υπόψη η μελλοντική ανάπτυξη των κορμών.

Το αρχικό κείμενο των προδιαγραφών προϊόντος που είναι σε ισχύ:

«Τα σύκα συγκομίζονται από τις 15 Αυγούστου έως τις 15 Νοεμβρίου.»

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ημερομηνία συγκομιδής: οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της συγκομιδής ορίζονται σε ετήσια βάση με απόφαση του διευθυντή του INAO κατόπιν πρότασης της ομάδας.».

Οι προκαθορισμένες ημερομηνίες συγκομιδής καταργούνται και αντικαθίστανται από την ετήσια διαδικασία έναρξης και λήξης της συγκομιδής. Στην πραγματικότητα, η περίοδος συγκομιδής που αναφερόταν στο αρχικό κείμενο είναι ενδεικτική. Στην πράξη, η περίοδος αυτή μπορεί να παρουσιάζει μικρές διαφορές από έτος σε έτος επειδή είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η πραγματική κατάσταση των καρπών ως προς την ωρίμαση και την ποιότητά τους, ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν: όταν επικρατούν συνθήκες περιορισμένης ηλιοφάνειας, οι καρποί καθυστερούν να ωριμάσουν, όταν εκδηλώνονται βροχοπτώσεις στο τέλος της περιόδου συγκομιδής, οι καρποί εμφανίζουν μειωμένη περιεκτικότητα σε σάκχαρα και περιορισμένες οργανοληπτικές ιδιότητες κ.λπ.

Η πρόταση της ομάδας θα τεκμηριώνεται με στοιχεία όπως το χρώμα των καρπών σε δίκτυα αγροτεμαχίων και η περιεκτικότητά τους σε σάκχαρα σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στις προδιαγραφές προϊόντος (το χρώμα του 80 % των σύκων πρέπει να αντιστοιχεί στα επίπεδα C2 έως C7 του «χρωματικού κώδικα», η ελάχιστη περιεκτικότητά τους σε σάκχαρα πρέπει να ανέρχεται σε 14 ° Brix).

- Το ακόλουθο αρχικό κείμενο: «Τα σύκα συγκομίζονται και μεταφέρονται από τον συκεώνα στον τόπο αποθήκευσης με διάτρητα κιβώτια περιεκτικότητας έως 20 kg»

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα σύκα συγκομίζονται, μεταφέρονται και παραδίδονται σε διάτρητα κιβώτια περιεκτικότητας έως 20 kg.».

Όσον αφορά τις λεπτομέρειες συγκομιδής, στην υποχρέωση συγκομιδής και μεταφοράς των σύκων σε διάτρητα κιβώτια περιεκτικότητας έως 20 kg,προστίθεται και η υποχρέωση παράδοσης των σύκων σε αυτά τα κιβώτια προκειμένου να διαφυλάσσεται η ποιότητα αυτών των ευαίσθητων καρπών. Η αρχική φράση: «από τον συκεώνα στον τόπο αποθήκευσης» διαγράφεται επειδή υπονοείται.

Στο κεφάλαιο αυτό επήλθαν επίσης τροποποιήσεις που αφορούν αποκλειστικά και μόνο τη διατύπωση. Μεταξύ άλλων, όλες οι φράσεις με αρνητική διατύπωση, όπως π.χ. «δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από», αντικαθίστανται από τη ρηματική φράση με καταφατική διατύπωση «είναι μικρότερο ή ίσο προς».

Οι τροποποιήσεις που επέρχονται στο πλαίσιο της προσθήκης του σύκου που προορίζεται για μεταποίηση και που ενδέχεται να είναι κατεψυγμένο περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω:

Το ακόλουθο αρχικό κείμενο: «Το διάστημα που μεσολαβεί από τη συγκομιδή μέχρι τη μεταφορά που εκτελείται μετά τη συσκευασία δεν υπερβαίνει τις πέντε ημέρες. Σε αυτό το χρονικό διάστημα τα σύκα αποθηκεύονται χωρίς να μεταφερθούν σε άλλον περιέκτη, σε θερμοκρασία έως 8 °C ώστε να μην αλλοιώνονται από τη ζέστη» αντικαθίσταται, ανάλογα με τη μεταγενέστερη χρήση του σύκου (σύκο άμεσης κατανάλωσης ή σύκο μεταποίησης), από τις ακόλουθες προτάσεις στις οποίες καταγράφεται η διαφοροποίηση των σύκων προς άμεση κατανάλωση από τα σύκα που προορίζονται για μεταποίηση:

«Αποθήκευση πριν από την επεξεργασία: μέχρι να υποβληθούν σε επεξεργασία ώστε να χρησιμοποιηθούν για άμεση κατανάλωση ή για μεταποίηση, τα σύκα που παραδίδονται στους μεταποιητές αποθηκεύονται αμέσως και χωρίς να μεταφερθούν σε άλλον περιέκτη, σε θερμοκρασία έως 8 °C.».

Και, για τα σύκα προς άμεση κατανάλωση:

Το ακόλουθο αρχικό κείμενο των προδιαγραφών προϊόντος που είναι σε ισχύ:

«Μετά τη διαλογή, τα σύκα που συσκευάζονται είναι απαλλαγμένα από τσιμπήματα εντόμων, δεν φέρουν κηλίδες, δεν έχουν διαρραγεί, ο φλοιός τους δεν φέρει σχισμές και το χρώμα τους αντιστοιχεί στα επίπεδα C2 έως C7 του χρωματικού κώδικα του Διεπαγγελματικού Κέντρου Φρούτων και Λαχανικών (CTIFL) που αναφέρεται ανωτέρω. Οι καρποί έχουν περιεκτικότητα σε σάκχαρα τουλάχιστον 14° Brix

εμπλουτίζεται και αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα σύκα διαλέγονται, ταξινομούνται σε μεγέθη, συσκευάζονται και μεταφέρονται εντός 5 ημερών από τη συγκομιδή.

Διαλογή, ταξινόμηση σε μεγέθη και συσκευασία:

Τα σύκα έχουν μέγεθος τουλάχιστον 40 mm. Είναι απαλλαγμένα από τσιμπήματα εντόμων, δεν έχουν κηλίδες, δεν έχουν διαρραγεί και δεν φέρουν σχισμές και χαρακιές, ούτε ίχνη από την τριβή του φύλλου πάνω στον καρπό. Ο φλοιός του καρπού μπορεί ωστόσο να φέρει λίγα ίχνη από την τριβή του φύλλου πάνω στον καρπό, έως και στο 5 % της επιφάνειάς του. Το χρώμα των σύκων αντιστοιχεί στα επίπεδα C2 έως C7 του χρωματικού κώδικα του CTIFL που αναφέρεται ανωτέρω και έχουν περιεκτικότητα σε σάκχαρα τουλάχιστον 14° Brix.

Κάθε παρτίδα επιτρέπεται να περιλαμβάνει σε ποσοστό έως 10 % καρπούς που δεν ανταποκρίνονται στα προβλεπόμενα κριτήρια, με εξαίρεση τα κριτήρια της ποικιλίας και του μεγέθους.

Ως εκ τούτου, το διάστημα εντός του οποίου τα σύκα πρέπει να συσκευάζονται και να μεταφέρονται μετά τη συγκομιδή τους (5 ημέρες κατ’ ανώτατο όριο) παραμένει αμετάβλητο και επαναλαμβάνεται στην παρούσα πρόταση.

Το σημείο σχετικά με τα κριτήρια διαλογής αναδιατυπώνεται καθώς προστίθενται όρια ανοχής, τα οποία εκφράζονται ως ποσοστό των καρπών που δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια. Μετά τις επί σειρά ετών διαδικασίες παραγωγής και ελέγχου των προϊόντων ονομασίας προέλευσης, τα εν λόγω όρια ανοχής ισοδυναμούν με τις αποκλίσεις που επιτρέπεται να εμφανίζουν τα σύκα στο στάδιο της διαλογής: κάθε καφάσι των 27 σύκων μπορεί να περιέχει έως 3 σύκα που δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια των προδιαγραφών. Υπενθυμίζεται ότι τα σύκα που επιλέγονται έχουν ελάχιστο μέγεθος 40 mm, καθώς και ότι ο φλοιός των σύκων δεν πρέπει να φέρει σχισμές και χαρακιές, ούτε ίχνη από την τριβή του φύλλου πάνω στον καρπό.

Όσον αφορά τους όρους συσκευασίας των σύκων (σε καφάσια ή σκαφίδια), το ακόλουθο αρχικό κείμενο των προδιαγραφών προϊόντος:

«Το προϊόν συσκευάζεται και διατίθεται στο εμπόριο σε καφάσια μιας στρώσης ή σε σκαφίδια μέγιστης περιεκτικότητας 1 kg

εμπλουτίζεται και αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το προϊόν συσκευάζεται αμέσως μετά τη διαλογή και την ταξινόμησή του σε μεγέθη. Διατίθεται στο εμπόριο σε καφάσια μίας στρώσης ή σε σκαφίδια μέγιστης περιεκτικότητας 1 kg.».

Για λόγους σαφήνειας προστίθεται ότι οι καρποί πρέπει να συσκευάζονται αμέσως μετά το στάδιο της διαλογής και της ταξινόμησης σε μεγέθη προκειμένου να διαφυλάσσεται η ποιότητά τους.

Στο πλαίσιο της γενικής αναδιάταξης διαφόρων παραγράφων, δημιουργήθηκε ειδική παράγραφος με τίτλο «αποθήκευση πριν από τη μεταφορά» στην οποία επαναλαμβάνονται οι ακόλουθες προϋποθέσεις που προβλέπονταν και στις αρχικές προδιαγραφές για τα σύκα προς άμεση κατανάλωση: «Οι συσκευασμένες παρτίδες αποθηκεύονται σε ψύξη, σε θερμοκρασία από 0-8 °C μέχρι τη μεταφορά τους».

Και για τα σύκα που προορίζονται για μεταποίηση:

Οι προδιαγραφές προϊόντος συμπληρώνονται με τις συνθήκες επεξεργασίας και, ενδεχομένως, κατάψυξης των σύκων που προορίζονται για μεταποίηση. Έτσι, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

«Τα σύκα διαλέγονται, ταξινομούνται σε μεγέθη, συσκευάζονται και μεταφέρονται ή, διαφορετικά, αποθηκεύονται σε ψύξη με σκοπό την κατάψυξή τους εντός 5 ημερών από τη συγκομιδή τους».

«Διαλογή, ταξινόμηση σε μεγέθη»:

«Τα σύκα έχουν μέγεθος τουλάχιστον 40 mm και το χρώμα τους αντιστοιχεί στα επίπεδα C2 έως C7 του χρωματικού κώδικα CTIFL που αναφέρεται ανωτέρω. Έχουν περιεκτικότητα σε σάκχαρα τουλάχιστον 14° Brix. Τα σύκα είναι απαλλαγμένα από τσιμπήματα εντόμων αλλά επιτρέπεται να έχουν διαρραγεί και να φέρουν σχισμές, χαρακιές ή ίχνη από την τριβή του φύλλου πάνω στον καρπό. Κάθε παρτίδα επιτρέπεται να περιλαμβάνει σε ποσοστό έως 10 % καρπούς που δεν ανταποκρίνονται στα προβλεπόμενα κριτήρια, με εξαίρεση τα κριτήρια της ποικιλίας και του μεγέθους.».

Ως εκ τούτου, τα εν λόγω σύκα πληρούν τις απαιτήσεις διαλογής που πληρούν και τα σύκα άμεσης κατανάλωσης όσον αφορά το μέγεθος, το χρώμα, την περιεκτικότητα σε σάκχαρα και την απουσία τσιμπημάτων από έντομα. Ωστόσο, σε αντίθεση με τα σύκα άμεσης κατανάλωσης, τα σύκα αυτά επιτρέπεται να έχουν διαρραγεί και να φέρουν σχισμές, χαρακιές ή ίχνη από την τριβή του φύλλου πάνω στον καρπό.

«Συσκευασία, αποθήκευση και χρονικό διάστημα που πρέπει να μεσολαβήσει μέχρι τη μεταφορά του νωπού σύκου»:

«Μετά τη διαλογή και την ταξινόμησή τους σε μεγέθη, τα σύκα συσκευάζονται σε περιέκτες μέγιστης περιεκτικότητας 25 kg με προηγμένο σύστημα σφράγισης, το οποίο καταστρέφεται μετά το άνοιγμα του περιέκτη. Τα σύκα αποθηκεύονται σε ψύξη, σε θερμοκρασία από 0-8 °C μέχρι τη μεταφορά τους.».

Λόγω της μεγάλης τους περιεκτικότητας, οι εν λόγω συσκευασίες είναι κατάλληλες για την εμπορική χρήση του προϊόντος (μεταποίηση) και, παράλληλα, διατηρούν την ποιότητα του προϊόντος καθώς δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα 25 kg. Επιπλέον, για να περιοριστεί ο κίνδυνος αντικατάστασης των σύκων αυτών από σύκα που δεν φέρουν την ένδειξη ΠΟΠ, η συσκευασία που χρησιμοποιείται πρέπει να διαθέτει προηγμένο σύστημα σφράγισης, το οποίο καταστρέφεται μετά το άνοιγμα της συσκευασίας.

«Συσκευασία, αποθήκευση, κατάψυξη και χρονικό διάστημα που πρέπει να μεσολαβήσει μέχρι τη μεταφορά του κατεψυγμένου σύκου»:

Προκαταρκτική αποθήκευση σε ψύξη:

«Μετά τη διαλογή και την ταξινόμησή τους σε μεγέθη, τα σύκα αποθηκεύονται σε ψύξη, σε θερμοκρασία από 0-8 °C και για διάστημα 12 έως 24 ωρών εντός περιέκτη που έχει χωρητικότητα έως 25 kg.».

Τα σύκα που προορίζονται για κατάψυξη αποθηκεύονται και αυτά σε περιέκτες χωρητικότητας έως 25 kg προκειμένου να διατηρείται η ποιότητα του προϊόντος. Μετά το στάδιο της διαλογής, κατά τη διάρκεια του οποίου η θερμοκρασία των καρπών συχνά αυξάνεται, και πριν από την κατάψυξη, τα σύκα αποθηκεύονται για 12 έως 24 ώρες σε θαλάμους ψύξης, σε θερμοκρασία έως 8 °C, προκειμένου να μην εκτίθενται σε απότομες αλλαγές της θερμοκρασίας που αλλοιώνουν ενδεχομένως την ποιότητα του καρπού.

Κατάψυξη:

«Μετά την προκαταρκτική αποθήκευση σε ψύξη, τα σύκα καταψύχονται. Σκοπός είναι η θερμοκρασία στο κέντρο μάζας τους να κατέλθει έως το επίπεδο των -18 °C εντός 5 ημερών από την τοποθέτησή τους στους καταψύκτες.».

Οι επιχειρήσεις δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις για την ταχεία υπερκατάψυξη των καρπών. Ωστόσο, η εμπειρία έχει αποδείξει ότι ο χρόνος κατάψυξης των 5 ημερών κατ’ ανώτατο όριο είναι ιδανικός για τη διατήρηση των χαρακτηριστικών του σύκου «Figue de Solliès».

Συσκευασία τω κατεψυγμένων σύκων:

«Τα σύκα συσκευάζονται σε περιέκτες χωρητικότητας έως 25 kg με προηγμένο σύστημα σφράγισης, το οποίο καταστρέφεται μετά το άνοιγμα του περιέκτη.».

Σε αντίθεση με τα σύκα προς άμεση κατανάλωση, τα σύκα που προορίζονται για μεταποίηση συσκευάζονται σε μεγάλους περιέκτες. Ωστόσο, η χωρητικότητα των περιεκτών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 25 kg ώστε να αποτρέπεται η ασφυκτική συμπίεση των καρπών μέσα στους περιέκτες, η οποία μπορεί να είναι επιβλαβής για τους καρπούς. Επιπλέον, για να μην αντικαθίστανται τα σύκα αυτά από σύκα άλλης γεωγραφικής προέλευσης, οι συσκευασίες πρέπει να διαθέτουν ειδικό σύστημα με τη βοήθεια του οποίου ο καταναλωτής μπορεί να βεβαιώνεται για την ακεραιότητα τους.

Διάρκεια συντήρησης των κατεψυγμένων σύκων:

«Τα κατεψυγμένα σύκα φέρουν την ονομασία προέλευσης “Figue de Solliès” έως και ένα έτος μετά την κατάψυξη».

Με την προσθήκη του μέγιστου χρόνου συντήρησης των κατεψυγμένων καρπών, αφενός μεν διασφαλίζεται η διατήρηση των φυσικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του προϊόντος, αφετέρου δε, αποτρέπεται η ταυτόχρονη διάθεση σύκων από διαφορετικές εσοδείες στην αγορά.

Το ακόλουθο κείμενο που περιλαμβάνεται τόσο στις προδιαγραφές προϊόντος όσο και στο σημείο [3.5] του ενιαίου εγγράφου που είναι σε ισχύ:

«Η συσκευασία εκτελείται υποχρεωτικά εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής λόγω της ευαισθησίας του προϊόντος και με τρόπο που να διαφυλάσσει την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά της ονομασίας. Πράγματι, το σύκο, γενικά, είναι ένας καρπός ελάχιστα ανθεκτικός στη μεταφορά και τα πιθανά χτυπήματα. Για το λόγο αυτό πρέπει να υποβάλλεται στους ελάχιστους δυνατούς χειρισμούς και να συσκευάζεται ταχύτατα σε περιέκτες αποφεύγοντας κάθε κίνδυνο σύνθλιψης (καφάσι μιας στρώσης ή σκαφίδιο μέγιστης περιεκτικότητας 1 kg). Εξάλλου, αυτός ο περιορισμός επιβάλλει να συσκευάζονται τα σύκα αμέσως μετά τη διαλογή, δηλαδή στον ίδιο τον τόπο όπου εκτελείται η διαλογή, στάδιο στο οποίο ακριβώς είναι απαραίτητη η τεχνογνωσία των παραγωγών της γεωγραφικής περιοχής.».

εμπλουτίζεται και αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η συσκευασία και, αν πρόκειται για τα σύκα που προορίζονται για μεταποίηση, η ενδεχόμενη κατάψυξη, πρέπει να εκτελούνται εντός της γεωγραφικής περιοχής. Πράγματι, το σύκο είναι κατά κανόνα ευαίσθητος καρπός, ο οποίος δεν αντέχει στις μεταφορές, στους πολλούς χειρισμούς, στα χτυπήματα και στις απότομες εναλλαγές θερμοκρασίας. Για τον λόγο αυτό, και προκειμένου να διατηρούνται οι αρχικές του ιδιότητες, το σύκο, αμέσως μετά τη διαλογή του, πρέπει να συσκευάζεται ή να καταψύχεται (αφού προηγουμένως αποθηκευτεί επί 12 έως 24 ώρες σε ψύξη και σε θερμοκρασίες άνω του μηδενός ώστε να μην εκτίθεται σε απότομες αλλαγές θερμοκρασίας) σε περιέκτες που αποκλείουν το ενδεχόμενο σύνθλιψης των καρπών (καφάσι μίας στρώσης ή σκαφίδιο μέγιστης περιεκτικότητας 1 kg για τα σύκα προς άμεση κατανάλωση και περιέκτες μέγιστης περιεκτικότητας 25 kg για τα σύκα που προορίζονται για μεταποίηση). Επομένως, με βάση την υποχρέωση αυτή, τα σύκα πρέπει οπωσδήποτε να συσκευάζονται και να καταψύχονται εντός της γεωγραφικής περιοχής παραγωγής, καθώς το στάδιο της διαλογής είναι ακριβώς το στάδιο κατά το οποίο οι παραγωγοί των σύκων Solliès χρησιμοποιούν την τεχνογνωσία τους. Επιπλέον, όταν το προϊόν συσκευάζεται και καταψύχεται εντός της γεωγραφικής περιοχής περιορίζονται, μεταξύ άλλων, οι πιθανότητες αντικατάστασής του από άλλα προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές παραγωγής, πολύ δε περισσότερο που οι παραγωγοί χρησιμοποιούν συσκευασίες με ενισχυμένο σύστημα σφράγισης, το οποίο καταστρέφεται μετά το άνοιγμά τους.».

Έτσι, στο αρχικό κείμενο, στο οποίο αναφέρονταν οι λόγοι της υποχρεωτικής συσκευασίας των σύκων άμεσης κατανάλωσης εντός της γεωγραφικής περιοχής, έρχονται να προστεθούν και οι λόγοι για τους οποίους τα σύκα που προορίζονται για μεταποίηση πρέπει να συσκευάζονται και να καταψύχονται εντός της γεωγραφικής περιοχής.

5.4.   Κεφάλαιο «Δεσμός»

Το παρόν κεφάλαιο εμπλουτίστηκε με στοιχεία για το σύκο που προορίζεται για μεταποίηση και που ενδέχεται να είναι κατεψυγμένο. Με την ευκαιρία αυτή, η ομάδα αποφάσισε επίσης να συμπτύξει όλο το περιεχόμενο του παρόντος κεφαλαίου.

Τόσο στο προοίμιο των προδιαγραφών όσο και στο σημείο [5] του ενιαίου εγγράφου προστίθεται η ακόλουθη πρόταση, στην οποία προσδιορίζονται οι ειδικές ιδιότητες του σύκου «Figue de Solliès» που οφείλονται κατά βάση στους φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες του γεωγραφικού περιβάλλοντος:

«Το σύκο “Figue de Solliès” χαρακτηρίζεται από την πλούσια γεύση του, τον σαρκώδη και χυμώδη καρπό του με το ομοιόμορφο σχήμα του, καθώς και από την υψηλή περιεκτικότητά του σε σάκχαρα, χαρακτηριστικά που οφείλονται κατά βάση στους φυσικούς παράγοντες (εδάφη και υδρογραφικό δίκτυο, κλίμα) και στους ανθρώπινους παράγοντες (πρακτικές συγκομιδής και διαλογής) του γεωγραφικού περιβάλλοντος.».

Όσον αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, τα άφθονα ιστορικά στοιχεία που αναφέρονταν στις προδιαγραφές διαγράφηκαν ή περιορίστηκαν για να προστεθούν στοιχεία σχετικά με την αγορά του σύκου που προορίζεται για μεταποίηση και για να υπογραμμιστεί έτσι το γεγονός ότι το σύκο που προορίζεται για μεταποίηση αντιπροσωπεύει μερίδιο άνω του 20 % της συνολικής ποσότητας σύκων Bourjassotte Noire που παράγονται ετησίως εντός της περιοχής της ονομασίας, ήτοι ποσότητα περίπου 300 τόνων το 2016.

Η συνοπτική περιγραφή που προστέθηκε στις προδιαγραφές προϊόντος αλλά δεν επαναλαμβάνεται στο ενιαίο έγγραφο είναι η εξής:

«Η προέλευση του σύκου ανάγεται στην Αρχαιότητα και η παρουσία του εξαπλώνεται σταδιακά σε όλες τις χώρες της Μεσογείου. Μπορεί κατά τον Μεσαίωνα η περιοχή της Μασσαλίας να κατείχε μεγάλο μερίδιο της γαλλικής παραγωγής, στη συνέχεια όμως η παραγωγή κατευθύνθηκε προς το ανατολικό τμήμα της Προβηγκίας, και πιο συγκεκριμένα προς τη λεκάνη του Solliès, όπου συνάντησε ιδανικές συνθήκες για να αναπτυχθεί, όπως π.χ. η ποικιλία Bourjassotte Noire, γνωστή και ως «Figue de Solliès» η οποία καλλιεργείται από το 1560. Στις αρχές του 19ου αιώνα ο κ. Fauche, νομάρχης του Var, επισημαίνει ότι η ποικιλία Bourjassotte Noire είναι η επικρατέστερη ποικιλία του νομού. Η παραγωγή της αναπτύσσεται συνεχώς. Στις αρχές του 20ού αιώνα η λεκάνη του Solliès παράγει περίπου 1 100 τόνους σύκων. Την περίοδο 1905-1910, με τη βοήθεια του σιδηροδρομικού δικτύου, τα σύκα “Figue de Solliès” γίνονται εξαιρετικά δημοφιλή στο Παρίσι καθώς κάθε ημέρα, κατά την περίοδο παραγωγής, διοχετεύονται στην πόλη αυτή 18 τόνοι νωπών σύκων. Κατά τη δεκαετία του 1950 στην περιοχή εγκαθίστανται οπωρώνες που αποτελούνται αποκλειστικά και μόνο από συκιές. Οι συκιές κλαδεύονται σε χαμηλό ύψος ώστε να διευκολύνεται η συγκομιδή των σύκων. Τη δεκαετία του 1980 το σύκο καθιερώνεται ως η επικρατέστερη καλλιέργεια της περιοχής. Το 1996 οι παραγωγοί ιδρύουν τον “Συνεταιρισμό για την προστασία του ‘Figue de Solliès’” (Syndicat de Défense de la Figue de Solliès), προκειμένου να προστατεύσουν την ονομασία “Figue de Solliès”, αρχικά μέσω της ελεγχόμενης ονομασίας προέλευσης που αποδόθηκε το 2006, και στη συνέχεια μέσω της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης που αποδόθηκε το 2010 και καλύπτει τον νωπό καρπό ή καρπό άμεσης κατανάλωσης. Σήμερα, η συνολική ετήσια παραγωγή σύκων όλων των ποικιλιών στη γεωγραφική περιοχή κυμαίνεται περίπου στους 2 000 τόνους.».

Τα στοιχεία για το σύκο μεταποίησης που προστίθενται στις προδιαγραφές είναι τα εξής:

«Μετά το 1980 στη λεκάνη του Solliès αναπτύσσεται, παράλληλα με την παραγωγή καρπών προς άμεση κατανάλωση, και η αγορά του σύκου που προορίζεται για μεταποίηση και που συχνά καταψύχεται για να επιμηκυνθεί ο χρόνος συντήρησής του. Η παραγόμενη ποσότητα αυτού του σύκου ανερχόταν την εποχή εκείνη σε εξήντα τόνους περίπου και αντιστοιχούσε στο 13 % της συνολικής ποσότητας σύκων της ποικιλίας Bourjassotte Noire που διατίθεντο στο εμπόριο. Τα περισσότερα από αυτά τα σύκα είναι πολύ ώριμα (επίπεδο C7 του χρωματικού κώδικα CTIFL) και έχουν μεγάλη ζήτηση από τους μεταποιητές λόγω της αυξημένης περιεκτικότητάς τους σε σάκχαρα. Έχουν άψογα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και, λόγω της ωρίμασής τους, ο φλοιός τους μπορεί να έχει διαρραγεί ή να φέρει σχισμές, γεγονός που δεν τους επιτρέπει να μεταφέρονται σε μακρινούς προορισμούς και που περιορίζει τη διάρκειά ζωής τους όταν διατίθενται στην αγορά νωπά.. Επίσης, τα πολλά ή λίγα ίχνη από την τριβή του φύλλου πάνω στον καρπό δεν είναι αρνητικό στοιχείο για τους καρπούς που προορίζονται για μεταποίηση επειδή οι γευστικές ιδιότητες του καρπού δεν αλλοιώνονται.

Σύγχρονα οικονομικά δεδομένα

Το 2016 η παραγωγή σύκων «Figue de Solliès» αφορά 120 παραγωγούς σύκων, οι οποίοι εκπροσωπούνται από συνεταιρισμό, και είκοσι περίπου παραγωγούς-μεταφορείς. Η Γαλλία παρήγαγε 3 200 τόνους σύκων όλων των ποικιλιών, εκ των οποίων οι 1 800 τόνοι προέρχονται από τη γεωγραφική περιοχή παραγωγής του σύκου «Figue de Solliès», στην οποία οι 1 400 τόνοι είναι της ποικιλίας Bourjassotte Noire. Το σύκο που προορίζεται για μεταποίηση αντιπροσωπεύει σήμερα μερίδιο άνω του 20 % της συνολικής ποσότητας σύκων Βοurjassote Νοire που παράγονται εντός της γεωγραφικής περιοχής, ποσοστό που το 2016 αντιστοιχούσε περίπου σε 300 τόνους.».

Στο σημείο [5] του ενιαίου εγγράφου, τα αντίστοιχα στοιχεία που προστίθενται είναι τα εξής:

«Τα σύκα που έχουν διαρραγεί και φέρουν σχισμές, χαρακιές ή ίχνη από την τριβή του φύλλου πάνω στον καρπό λόγω κυρίως της προχωρημένης ωρίμασής τους, αλλά έχουν άψογη γεύση, χρησιμοποιούνται μόνο για μεταποίηση (μαρμελάδες, πολτούς, τάρτες κ.λπ.) και επιτρέπεται να καταψύχονται για να επιμηκύνεται ο χρόνος συντήρησής τους πριν μεταποιηθούν.».

Τα γεωγραφικά, γεωλογικά και κλιματικά χαρακτηριστικά της γεωγραφικής περιοχής παρουσιάζονται ακόμα πιο συνοπτικά και τα αριθμητικά δεδομένα για την παρουσία της ποικιλίας Bourjassotte Noire επικαιροποιήθηκαν.

Οι προδιαγραφές προϊόντος και το ενιαίο έγγραφο στο σημείο [5] διατυπώνονται πλέον ως εξής (η πρώτη παράγραφος δεν περιλαμβάνεται στο ενιαίο έγγραφο):

«Η γεωγραφική περιοχή παραγωγής του σύκου “Figue de Solliès” περικλείεται στο σύνολό της στο νοτιοδυτικό άκρο της λεκάνης που σχηματίστηκε κατά την Πέρμιο, και οριοθετείται στα δυτικά και στα βόρεια από τους ασβεστολιθικούς σχηματισμούς της Ιουρασικής περιόδου και στα ανατολικά από τα μεταμορφικά φυλλώδη ορυκτά της οροσειράς Maures. Η περιοχή αυτή καλύπτει επίσης το υδρογραφικό δίκτυο της λεκάνης Gapeau-Real-Martin, το οποίο περιλαμβάνει πυκνά και δαιδαλώδη μικρά ρέματα που υδροδοτούν τη λεκάνη στην οποία παράγεται το σύκο. Επίσης, τα συστήματα παροχέτευσης υδάτων του ποταμού Gapeau διασφαλίζουν από τον Μεσαίωνα την άρδευση των γεωργικών εκτάσεων μέσω του δικτύου διωρύγων που εξακτινώνεται εντός της περιοχής παραγωγής.

Η περιοχή παραγωγής, με προσανατολισμό στη Μεσόγειο Θάλασσα, οριοθετείται από διαδοχικούς ορεινούς όγκους και χαρακτηρίζεται από το ιδιαίτερο μεσοκλίμα της. Το κλίμα είναι μεσογειακό και οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, κυρίως από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο. Η γεωγραφική περιοχή χαρακτηρίζεται επίσης από τις λίγες ημέρες παγετού, τη συγκέντρωση βροχοπτώσεων το φθινόπωρο και τον χειμώνα και την όχι πολύ υψηλή, πλην όμως σταθερή υγρασία. Σε γεωλογικό επίπεδο, η γεωγραφική περιοχή αποτελεί πεδίο γεωλογικών συγκρούσεων μεταξύ της ασβεστολιθικής Προβηγκίας και των κρυστάλλινων ορεινών όγκων της περιοχής Maures στο δυτικό μέρος, από τις οποίες προκύπτουν διαφόρων ειδών εδάφη. Έτσι, η περιοχή παραγωγής χαρακτηρίζεται από έξι είδη εδαφών: τα πρόσφατα αλλουβιακά καστανά εδάφη, τα παλαιά αλλουβιακά ελαφρώς αποπλυμένα καστανά εδάφη, τα παλαιά αλλουβιακά αποπλυμένα καστανά εδάφη, τα νεαρά κολλουβιακά ή με λιθώνες καστανά εδάφη, τα νεαρά και χωρίς αποθέματα ασβεστίου καστανά εδάφη, τα ανθρακικά ασβεστούχα-μαγνησιούχα εδάφη.

Στην περιοχή παράγεται σχεδόν αποκλειστικά μία μόνο ποικιλία: η ποικιλία Bourjassotte Noire, γνωστή και ως «το σύκο με το ιώδες χρώμα» (figue violette). Αν η λεκάνη του Solliès καλύπτει από μόνη της το 57 % περίπου της εθνικής παραγωγής σύκων όλων των ποικιλιών, με περισσότερους από 1 800 τόνους το 2016,, αξίζει να σημειωθεί ότι στη Γαλλία η πλειονότητα των σύκων της ποικιλίας Bourjassotte Noire προέρχονται από αυτήν ακριβώς τη λεκάνη. Οι υπόλοιποι συκεώνες που καταλαμβάνουν μικρό μερίδιο της παραγωγής βρίσκονται διάσπαρτοι σε όλη τη γαλλική επικράτεια, και κυρίως στον δήμο Vaucluse.».

Τα στοιχεία σχετικά με τους ανθρώπινους παράγοντες περιορίστηκαν (κλάδεμα, άρδευση...) και εμπλουτίστηκαν με στοιχεία τα οποία αφορούν την προσθήκη του σύκου που προορίζεται για μεταποίηση και που τις περισσότερες φορές είναι κατεψυγμένο.

Οι προδιαγραφές προϊόντος και το ενιαίο έγγραφο (σημείο [5] αναδιατυπώνονται ως εξής:

«Η τεχνογνωσία, η οποία είναι προσαρμοσμένη στο γεωγραφικό περιβάλλον και αναπτύχθηκε από τους παραγωγούς του σύκου “Figue de Solliès”, αφορά κυρίως τη μέθοδο φύτευσης (για να αναπτυχθεί επαρκώς η συκιά, τα δέντρα έχουν στη διάθεσή τους έκταση τουλάχιστον 25 τετραγωνικών μέτρων, δηλαδή η απόσταση μεταξύ των δένδρων είναι 5 μέτρα και μεταξύ των σειρών 5 μέτρα), τη μέθοδο κλαδέματος (τα κλαδιά των δένδρων κλαδεύονται σε χαμηλό ύψος ώστε να διευκολύνεται η συγκομιδή και το κλάδεμα καρποφορίας και να παράγονται καρποί με ομοιόμορφο σχήμα), την τεχνική της άρδευσης σε περιόδους ξηρασίας ώστε να μην διαρρηγνύεται ο φλοιός των καρπών και να διασφαλίζεται η ποιότητα της παραγωγής, η διατήρηση της οποίας θα επιτρέψει στα σύκα να διατεθούν στο εμπόριο με τους καλύτερους δυνατούς όρους.

Οι καρποί συγκομίζονται αποκλειστικά και μόνο με τα χέρια από το τοπικό, καταρτισμένο και ειδικευμένο στην πλειονότητά του εργατικό δυναμικό. Οι παραγωγοί, για να συγκομίσουν τους καρπούς τους στην καλύτερη δυνατή περίοδο, συμβουλεύονται τον “χρωματικό κώδικα” του Διεπαγγελματικού Τεχνικού Κέντρου Φρούτων και Λαχανικών (Ctifl), ο οποίος αναπαριστά τα διαφορετικά επίπεδα αποχρώσεων του σύκου “Figue de Solliès” ανάλογα με το στάδιο ωρίμασης. Έτσι, τα σύκα συγκομίζονται κατά κανόνα την περίοδο από τις 15 Αυγούστου έως τις 15 Νοεμβρίου ανάλογα με την ωρίμασή τους.».

Μόνο στις προδιαγραφές προϊόντος διευκρινίζεται επίσης ότι:

«Τα χρωματικά επίπεδα του κώδικα κυμαίνονται από το επίπεδο C1, το οποίο αντιπροσωπεύει το σύκο απαλού χρώματος που δεν έχει ακόμα ωριμάσει (τα σύκα αυτά δεν περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές) έως το επίπεδο C7, το οποίο αφορά τους πολύ ώριμους καρπούς. Κατά παράδοση, για να έχουν τα σύκα τα επιθυμητά γευστικά χαρακτηριστικά, πρέπει να συγκομίζονται όταν το χρώμα τους αντιστοιχεί στα επίπεδα C2 έως C7. Στο επίπεδο C1 τα σύκα δεν είναι αρκετά γλυκά και χυμώδη. Άλλωστε, επειδή οι καρποί είναι ευαίσθητοι, συγκομίζονται και τοποθετούνται σε διάτρητα κιβώτια περιεκτικότητας έως 20 kg.».

Οι προδιαγραφές προϊόντος αναδιατυπώνονται ως εξής:

 

«Η διαλογή, η συσκευασία και η κατάψυξη:

Η διαλογή αποτελεί σημαντικό στάδιο, καθώς κατά τη διάρκειά της επιλέγονται οι καρποί που διαθέτουν τα ιδιότυπα χαρακτηριστικά της ονομασίας προέλευσης. Ανεξάρτητα από τη μετέπειτα χρήση των καρπών (σύκο προς άμεση κατανάλωση ή σύκο που προορίζεται για μεταποίηση), οι καρποί διατίθενται στο εμπόριο ακέραιοι, έχουν μέγεθος τουλάχιστον 40 mm, χρώμα επιπέδου C2 έως C7 και περιεκτικότητα σε σάκχαρα τουλάχιστον 14° Brix. Οι καρποί διαλέγονται επίσης με κριτήριο την όψη που έχει ο φλοιός τους. Τα σύκα που προορίζονται για την αγορά του σύκου άμεσης κατανάλωσης έχουν άψογη εμφάνιση. Δεν έχουν διαρραγεί ούτε φέρουν σχισμές, χαρακιές ή ίχνη από την τριβή του φύλλου πάνω στον καρπό. Ωστόσο, κάθε παρτίδα επιτρέπεται να περιλαμβάνει σε ποσοστό έως 10 % καρπούς που δεν πληρούν τις προδιαγραφές και καρπούς που φέρουν ανεπαίσθητα ίχνη από την τριβή του φύλλου πάνω στο καρπό έως και στο 5 % της επιφάνειας του φλοιού. Τα σύκα διατίθενται στο εμπόριο σε ομοιογενείς παρτίδες ως προς το μέγεθος, την ωρίμαση και την εμφάνισή τους. Συσκευάζονται σε καφάσια έως και μίας στρώσης ή σε σκαφίδιο χωρητικότητας έως 1 kg προκειμένου να παραμένουν ακέραια και να διατηρούνται στις βέλτιστες δυνατές συνθήκες.

Τα σύκα που έχουν διαρραγεί και φέρουν σχισμές, χαρακιές ή ίχνη από την τριβή του φύλλου πάνω στον καρπό, κυρίως λόγω της προχωρημένης ωρίμασής τους (επίπεδο C7 του χρωματικού κώδικα CTIFL), αλλά έχουν άψογη γεύση, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στη μεταποίηση (μαρμελάδες, πολτούς, τάρτες κ.λπ.). Τα σύκα αυτά επιτρέπεται να συσκευάζονται σε περιέκτες χωρητικότητας έως 25 kg προκειμένου να μην συνθλίβονται. Για να επιμηκύνεται ο χρόνος ζωής τους (έως και 1 έτος) πριν από τη μεταποίηση, επιτρέπεται να καταψύχονται. Μετά το στάδιο της διαλογής, κατά τη διάρκεια του οποίου η θερμοκρασία των καρπών συχνά αυξάνεται, τα σύκα αποθηκεύονται για 12 έως 24 ώρες σε θαλάμους ψύξης, σε θερμοκρασία έως 8 °C, προκειμένου να μην εκτίθενται σε απότομες αλλαγές της θερμοκρασίας, οι οποίες είναι πιθανό να αλλοιώσουν την ποιότητα του καρπού.».

Στο σημείο [5] του ενιαίου εγγράφου, τα τελευταία αυτά στοιχεία συνοψίζονται ως εξής:

«Η διαλογή, η οποία γίνεται με τα χέρια, αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό στάδιο στο οποίο επιλέγονται οι αρτιότεροι καρποί από πλευράς ακεραιότητας, μεγέθους και περιεκτικότητας σε σάκχαρα. Τα σύκα που προορίζονται για την αγορά του σύκου άμεσης κατανάλωσης έχουν άψογη εμφάνιση. Τα σύκα που έχουν διαρραγεί και φέρουν σχισμές, χαρακιές ή ίχνη από την τριβή του φύλλου πάνω στον καρπό, λόγω κυρίως της προχωρημένης ωρίμασής τους, αλλά έχουν άψογη γεύση, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη μεταποίηση (μαρμελάδες, πολτούς, τάρτες κ.λπ.) και επιτρέπεται να καταψύχονται για να επιμηκύνεται ο χρόνος διατήρησής τους πριν από τη μεταποίηση.».

Όσον αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος, το ακόλουθο κείμενο στις ισχύουσες προδιαγραφές:

«Τα σύκα “Figue de Solliès” χαρακτηρίζονται από μέγεθος μεγαλύτερο από το μέσο μέγεθος των σύκων που διακινούνται στην ευρωπαϊκή αγορά σύκων. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΟΠ το σύκο πρέπει να έχει μέγεθος τουλάχιστον 40 χιλιοστά.

Έχει περιεκτικότητα σε σάκχαρα τουλάχιστον 14° Brix στο στάδιο της συσκευασίας.

Το σύκο αυτό είναι επίσης περιζήτητο λόγω της ανθεκτικότητάς του, η οποία του επιτρέπει να παραμένει ευπαρουσίαστο (ο καρπός δεν διαρρηγνύεται) και να διατηρείται σε καλές συνθήκες επί πολλές ημέρες.

Σε σχήμα σταγόνας νερού που έχει συμπιεστεί με χρώμα ιώδες που τείνει προς το μαύρο με νευρώσεις (τουλάχιστον το 80 % του φλοιού έχει ιώδες χρώμα), είναι ένα φρούτο συμπαγές, σφικτό και μαλακό. Ο υποδοχέας είναι λεπτός, ανοιχτοπράσινος, η σάρκα είναι σαρκώδης σε χρώμα μαρμελάδας φράουλα με πολυάριθμους λεπτούς και υπόλευκους κόκκους. Στη μύτη το άρωμά είναι διακριτικό, ελάχιστα έντονο, με φυτικές νότες και φρουτώδεις νότες καρπουζιού, λευκού πεπονιού, φράουλας και άλλων κόκκινων φρούτων. Στο στόμα, το σύκο “figue de Solliès” είναι τραγανό και κατόπιν κρεμώδες, με έντονα φυτικά αρώματα (μαρμελάδα ραβέντι, καρπούζι) φρουτώδη αρώματα (κόκκινα φρούτα) και ανθικές νότες.

Η γευστική πρωτοτυπία του συνίσταται στην εξαιρετική ισορροπία μεταξύ της ξινίζουσας και της γλυκιάς γεύσης, που είναι μοναδική στην Ευρώπη. Πράγματι, τα σύκα της ποικιλίας Bourjassotte Noire που προέρχονται από άλλες περιοχές παραγωγής χαρακτηρίζονται από την επικράτηση της ξινίζουσας γεύσης σε σχέση με τη γλυκιά ή από λιγότερο πλούσια οργανοληπτικά χαρακτηριστικά συχνά λόγω της πολύ πρώιμης συγκομιδής. Αυτή η ισορροπία μεταξύ της ξινίζουσας και της γλυκιάς γεύσης οφείλεται στο γεγονός ότι η ελάχιστη περιεκτικότητα σε σάκχαρα ανέρχεται σε 14 Brix, εγγυημένη στο στάδιο της συσκευασίας

εμπλουτίζεται και αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Αυτό που διαφοροποιεί το σύκο “Figue de Solliès” από τα άλλα παρόμοια προϊόντα είναι τα ακόλουθα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

το σχήμα συμπιεσμένης σταγόνας νερού·

το ιώδες χρώμα που τείνει προς το μαύρο με νευρώσεις·

η συμπαγής, σφικτή και μαλακή ταυτόχρονα όψη του·

η σαρκώδης, στιλπνή και χυμώδης σάρκα, χρώματος “μαρμελάδας φράουλα” με πολυάριθμους λεπτούς και υπόλευκους κόκκους·

η διακριτική, ελάχιστα έντονη οσμή του, με “φυτικές” και “φρουτώδεις” νότες καρπουζιού, λευκού πεπονιού, φράουλας και άλλων κόκκινων φρούτων·

η τραγανή και κατόπιν κρεμώδης υφή, με έντονα “φυτικά” αρώματα (μαρμελάδα ραβέντι, καρπούζι), “φρουτώδη” αρώματα (κόκκινα φρούτα) και “ανθικές νότες”·

το μέγεθος, το οποίο είναι μεγαλύτερο από το μέσο μέγεθος των σύκων που διακινούνται στην ευρωπαϊκή αγορά σύκων, και για την ακρίβεια τουλάχιστον 40 mm (πριν από την ενδεχόμενη κατάψυξη)·

η γευστική πρωτοτυπία που συνίσταται στην εξαιρετική ισορροπία μεταξύ της ξινίζουσας και της γλυκιάς γεύσης, μοναδική στην Ευρώπη. Πράγματι, τα σύκα της ποικιλίας Bourjassotte Noire που προέρχονται από άλλες περιοχές παραγωγής χαρακτηρίζονται συχνά από την επικράτηση της ξινίζουσας έναντι της γλυκιάς γεύσης ή από τα λιγότερο πλούσια οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, τα οποία οφείλονται συχνά στην πολύ πρώιμη συγκομιδή. Αυτή η ισορροπία μεταξύ της ξινίζουσας και της γλυκιάς γεύσης οφείλεται κυρίως στην περιεκτικότητα σε σάκχαρα, η οποία είναι τουλάχιστον 14° Βrix (εντός των προβλεπόμενων ορίων ανοχής) και η οποία διατηρείται κατά τη διάρκεια της συσκευασίας και της κατάψυξης των καρπών, ανεξάρτητα από τη μετέπειτα χρήση τους (καρποί προς άμεση κατανάλωση ή καρποί που προορίζονται για μεταποίηση)·

η ανθεκτικότητα του καρπού προς άμεση κατανάλωση, η οποία του επιτρέπει να παραμένει ευπαρουσίαστος (ο καρπός δεν έχει διαρραγεί και δεν φέρει σχισμές, χαρακιές ούτε ίχνη από την τριβή του φύλλου με βάση τα προβλεπόμενα όρια ανοχής) έως ότου φτάσει στον καταναλωτή, και να διατηρείται σε καλές συνθήκες επί πολλές ημέρες.».

Πράγματι, η διατύπωση τροποποιείται για να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα βασικά χαρακτηριστικά του σύκου «Figue de Solliès», ανεξάρτητα από τη μετέπειτα χρήση του, σύμφωνα με την περιγραφή του προϊόντος.

Στις προδιαγραφές προϊόντος και στο σημείο 5 του ενιαίου εγγράφου, τα στοιχεία σχετικά με την αναγνωρισιμότητα του προϊόντος συμπτύσσονται περαιτέρω και μεταφέρονται στο κεφάλαιο «αιτιώδης σχέση», όπου και εμπλουτίζονται με στοιχεία για το σύκο που προορίζεται για μεταποίηση, όπως παρουσιάζεται κατωτέρω:

«Το σύκο “Figue de Solliès” είναι έτσι εξαιρετικά δημοφιλές για τις μοναδικές οργανοληπτικές του ιδιότητες, ως φρούτο προς άμεση κατανάλωση, στις τοπικές και εθνικές αγορές, στα μεγάλα παντοπωλεία εκλεκτών προϊόντων, στις αγορές του εξωτερικού, αλλά και στον τομέα της εστίασης, και παρουσιάζει μεγάλη ζήτηση τόσο από τους διάσημους αρχιμάγειρες, οι οποίοι δεν φείδονται επαίνων για την αξία του σύκου σε βιβλία μαγειρικής (Gui GEDDA, Απρίλιος 2004, «La magie de la figue dans la cuisine provençale», εκδόσεις Edisud), όσο και από τους μεταποιητές για την παρασκευή μαρμελάδων, ειδών ζαχαροπλαστικής και άλλων εδεσμάτων από σύκο. Παράλληλα με την παραγωγή σύκων προς άμεση κατανάλωση, από το 1980 αναπτύσσεται σταδιακά και η αγορά του σύκου που προορίζεται για μεταποίηση, το οποίο συχνά καταψύχεται για να επιμηκυνθεί η περίοδος συντήρησής του. Το σύκο της ποικιλίας Βοurjassote Νοire που προορίζεται για μεταποίηση αντιπροσωπεύει σήμερα μερίδιο άνω του 20 % της συνολικής ποσότητας σύκων Βοurjassote Νοire που παράγονται εντός της γεωγραφικής περιοχής, ποσοστό που αντιστοιχούσε περίπου σε 300 τόνους το 2016.».

Το κεφάλαιο «αιτιώδης σχέση», πέρα από ορισμένες τροποποιήσεις στη διατύπωση, συμπληρώνεται και εμπλουτίζεται με τα ακόλουθα στοιχεία, τόσο στις προδιαγραφές προϊόντος όσο και στο σημείο [5] του ενιαίου εγγράφου:

Το ακόλουθο αρχικό κείμενο των προδιαγραφών προϊόντος που είναι σε ισχύ:

«Λόγω της μικρής σχετικά περιεκτικότητας των εδαφών σε ασβέστιο, οι καρποί που παράγονται είναι περισσότερο σαρκώδεις και υδαρείς και έχουν έτσι το μέγεθος που χαρακτηρίζει το σύκο “Figue de Solliès”, δηλαδή μέγεθος άνω των 40 mm. Το μέγεθος των σύκων συνδέεται επίσης με την τεχνογνωσία που έχουν αποκτήσει οι παραγωγοί στον τομέα της (χειρωνακτικής) διαλογής και της συσκευασίας, όπου δίνεται έμφαση στην πλήρωση των καφασιών με σύκα ομοιόμορφου χρώματος και μεγέθους.».

συμπληρώνεται και αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο (αφορά και το σημείο [5] του ενιαίου εγγράφου):

«Επειδή τα εδάφη έχουν μικρή σχετικά περιεκτικότητα σε ασβέστιο (μικρότερη από 20 %), οι καρποί που παράγονται είναι περισσότερο σαρκώδεις και χυμώδεις και έχουν μέγεθος άνω των 40 mm, χαρακτηριστικά που ευνοούνται μεταξύ άλλων από τον μικρό αριθμό των ημερών παγετού που καταγράφονται στη γεωγραφική περιοχή, από τη θερινή άρδευση των καλλιεργειών από τους παραγωγούς και από την όχι πολύ υψηλή, πλην όμως σταθερή, υγρασία των συκεώνων. Το μέγεθος των σύκων συνδέεται επίσης με την τεχνογνωσία που έχουν αποκτήσει οι παραγωγοί στον τομέα της διαλογής και της συσκευασίας, όπου δίνεται έμφαση στην πλήρωση των καφασιών με σύκα ομοιόμορφου χρώματος και μεγέθους, εφόσον πρόκειται για σύκα προς άμεση κατανάλωση. Το θερμό μεσογειακό κλίμα, η όχι πολύ υψηλή υγρασία και η μεγάλη ηλιοφάνεια βοηθούν το σύκο “Figue de Solliès” να αποκτήσει εύκολα περιεκτικότητα σε σάκχαρα τουλάχιστον 14° Brix κατά την περίοδο της συγκομιδής. Χάρη στη συγκομιδή, η οποία εκτελείται μόνο χειρωνακτικά και συνδυάζεται με τη γρήγορη και αυστηρή διαλογή στα συσκευαστήρια, οι καρποί παρουσιάζουν ιδανικά φυσικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (ανθεκτικότητα του καρπού, ικανότητα συντήρησης, ιδανικό μέγεθος και ωρίμαση).».

Πράγματι, ο «υδαρής» χαρακτήρας των καρπών που αναφερόταν στο αρχικό κείμενο διαγράφεται και αντικαθίσταται από τον όρο «χυμώδης» που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή του σύκου «Figue de Solliès» στο κεφάλαιο «Περιγραφή του προϊόντος». Ο όρος αυτός είναι περισσότερο εύστοχος.

Τα στοιχεία που αφορούν την παραγωγή σύκων με ομοιόμορφο σχήμα εμπλουτίζονται. Προστίθεται ότι η πλήρωση των καφασιών με σύκα ομοιόμορφου χρώματος και μεγέθους αφορά αποκλειστικά και μόνο τους καρπούς προς άμεση κατανάλωση και ότι το γεγονός ότι οι καρποί έχουν τα ιδανικά φυσικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά αποδίδεται τόσο στη χειρωνακτική συγκομιδή όσο και στην τεχνογνωσία των παραγωγών, η οποία αποδεικνύεται κυρίως με τη γρήγορη και αυστηρή διαλογή των καρπών.

5.5.   Κεφάλαιο «Επισήμανση»

Το ακόλουθο αρχικό κείμενο των προδιαγραφών προϊόντος που είναι σε ισχύ και του σημείου [3.6] του ενιαίου εγγράφου:

«Κάθε μοναδιαία συσκευασία περιλαμβάνει:

την ονομασία προέλευσης “Figue de Solliès” γραμμένη με χαρακτήρες διαστάσεων τουλάχιστον ίσων με αυτές των μεγαλύτερων χαρακτήρων που εμφαίνονται στην ετικέτα·

μέχρι την καταχώριση του προϊόντος ως ΠΟΠ, την ένδειξη “appellation d’origine contrôlée” (ελεγχόμενη ονομασία προέλευσης), το ακρωνύμιο ή τον λογότυπο “AOC” (ΕΟΠ) αμέσως μετά ή πριν από την ονομασία χωρίς ενδιάμεση ένδειξη.

Επιπλέον της επισήμανσης, στα συνοδευτικά έγγραφα και στα τιμολόγια πρέπει να αναγράφεται η ονομασία προέλευσης και, μέχρι την καταχώριση του προϊόντος ως ΠΟΠ, η ένδειξη “appellation d’origine contrôlée” (ελεγχόμενη ονομασία προέλευσης) ή “AOC” (ΕΟΠ).

την ένδειξη “appellation d’origine protégée” (προστατευόμενη ονομασία προέλευσης) αμέσως πριν ή μετά την ονομασία, χωρίς ενδιάμεση ένδειξη.

Επιπλέον της επισήμανσης, στα συνοδευτικά έγγραφα και στα τιμολόγια πρέπει να αναγράφεται η ονομασία προέλευσης και η ένδειξη “appellation d’origine protégée”·

μέχρι την καταχώριση του προϊόντος ως ΠΟΠ, τον λογότυπο “AOC ‘Figue de Solliès’” (ΕΟΠ Figue de Solliès) που κατατέθηκε από την ομάδα·

τον λογότυπο “AOP Figue de Solliès” που κατατέθηκε από την ομάδα.»

εμπλουτίζεται και αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Πέραν των υποχρεωτικών ενδείξεων που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με την επισήμανση και την παρουσίαση των τροφίμων, η επισήμανση των σύκων που φέρουν την ονομασία προέλευσης “Figue de Solliès” περιλαμβάνει σε κάθε μοναδιαία συσκευασία τις ακόλουθες ενδείξεις:

την ονομασία προέλευσης “Figue de Solliès” γραμμένη με χαρακτήρες διαστάσεων τουλάχιστον ίσων με τις διαστάσεις των μεγαλύτερων χαρακτήρων που εμφαίνονται στην ετικέτα·

την ένδειξη “appellation d’origine protégée” (προστατευόμενη ονομασία προέλευσης) αμέσως πριν ή μετά από την ονομασία, χωρίς ενδιάμεση ένδειξη.

Αν πρόκειται για σύκα που προορίζονται για μεταποίηση, την ακόλουθη συμπληρωματική ένδειξη: “transformation- congelé” (μεταποίηση-κατεψυγμένο) ή “transformation-frais” (μεταποίηση-νωπό) ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος.

Οι εν λόγω μνείες και ενδείξεις περιλαμβάνονται στο ίδιο οπτικό πεδίο και στην ίδια ετικέτα.

Πέραν της επισήμανσης, στα συνοδευτικά έγγραφα και στα τιμολόγια πρέπει να αναγράφονται τόσο η ονομασία προέλευσης και η ένδειξη “appellation d’origine protégée”, όσο και η ένδειξη σχετικά με την κατηγορία του προϊόντος (“transformation-congelé” ή “transformation-frais”).».

Οι τροποποιήσεις στις προδιαγραφές είναι οι εξής:

απλή επικαιροποίηση ορισμένων διατάξεων των αρχικών προδιαγραφών προϊόντος, λόγω της καταχώρισης του προϊόντος ως ΠΟΠ: διαγράφονται όλες οι αναφορές στην «ελεγχόμενη ονομασία προέλευσης»·

προσθήκη των ενδείξεων «transformation-congelé» (μεταποίηση-κατεψυγμένο) ή «transformation-frais» (μεταποίηση-νωπό) επειδή πλέον η ΠΟΠ καλύπτει και το σύκο που προορίζεται για μεταποίηση και που ενδέχεται να είναι κατεψυγμένο, προκειμένου να παρέχεται άρτια πληροφόρηση στους αγοραστές και να διασφαλίζεται ότι τα σύκα που προορίζονται για μεταποίηση, και είναι μάλιστα και κατεψυγμένα, δεν διατίθενται στην αγορά ως σύκα προς άμεση κατανάλωση·

κατάργηση της υποχρεωτικής επικόλλησης του λογότυπου AOC/AOP (ΕΟΠ/ΠΟΠ) που κατατέθηκε από την ομάδα. Είναι γεγονός ότι δεν θέλουν όλες οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν τον προαναφερθέντα λογότυπο επειδή θεωρούν ότι ο ευρωπαϊκός λογότυπος AOP (ΠΟΠ) αρκεί.

5.6.   «Άλλο».

Κεφάλαιο «Αιτούσα ομάδα»:

Το ακόλουθο αρχικό κείμενο των προδιαγραφών προϊόντος που είναι σε ισχύ:

«Syndicat de défense de la figue de Solliès

345, chemin des Laugiers

83 210 Solliès-Pont

FRANCE

Τηλ. +33 494289437

Φαξ +33 494333173

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: copsol@wanadoo.fr

Σύνθεση: παραγωγοί, μεταποιητές.

Νομικό καθεστώς: η ομάδα είναι επαγγελματικός συνεταιρισμός που διέπεται από τα άρθρα 2111-1 και εξής του εργατικού κώδικα.»

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Syndicat de défense de la figue de Solliès

345, chemin des Laugiers

83 210 Solliès-Pont

FRANCE

Τηλ. +33 494289437

Φαξ +33 494333173

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: copsol@wanadoo.fr

Σύνθεση: παραγωγοί, συσκευαστές και μονάδες κατάψυξης.

Νομικό καθεστώς: η ομάδα είναι επαγγελματικός συνεταιρισμός που διέπεται από τα άρθρα 2111-1 και εξής του εργατικού κώδικα.».

Στις ανωτέρω τροποποιήσεις αποτυπώνεται η νέα κατηγορία επιχειρήσεων που είναι επιφορτισμένες με την κατάψυξη των σύκων και που αποκαλούνται «μονάδες κατάψυξης». Άλλωστε, ο όρος «μεταποιητής» αντικαταστάθηκε από τον όρο «συσκευαστές» που είναι περισσότερο εύστοχος. Πράγματι, ως «μεταποιητές» νοούνται οι χρήστες του σύκου «Figue de Solliès» που παρασκευάζουν μαρμελάδες και άλλα μεταποιημένα τρόφιμα, και οι οποίοι δεν συγκαταλέγονται στους παραγωγούς της ΠΟΠ. Αντίθετα, ως «συσκευαστές» νοούνται οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην παραγωγή, διαλογή και συσκευασία των σύκων ΠΟΠ. Στη σύγχρονη εποχή, οι μονάδες κατάψυξης είναι ταυτόχρονα και συσκευαστήρια. Η περιγραφή του διοικητικού συμβουλίου της ομάδας απαλείφθηκε επειδή θεωρήθηκε άτοπη.

Κεφάλαιο «Γεωγραφική περιοχή» των προδιαγραφών:

Το ακόλουθο κείμενο των προδιαγραφών προϊόντος που είναι σε ισχύ:

«Η γεωγραφική περιοχή παραγωγής και συσκευασίας των σύκων με την ονομασία “Figue de Solliès” βρίσκεται στο διοικητικό διαμέρισμα Var, στα νοτιοανατολικά της Γαλλίας στην περιφέρεια Provence-Alpes-Côte d’Azur.»

εμπλουτίζεται και αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα στάδια της παραγωγής, της συσκευασίας και της κατάψυξης του σύκου με την ονομασία “Figue de Solliès” εκτελούνται εντός της γεωγραφικής περιοχής, όπως εγκρίθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Προέλευσης και Ποιότητας (εφεξής “INAO”) κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας εθνικής επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2005. Στα γεωγραφικά όρια της εν λόγω περιοχής, κατά την ημερομηνία έγκρισης των παρουσών προδιαγραφών προϊόντος από την αρμόδια εθνική αρχή, περικλείεται το έδαφος των ακόλουθων δήμων, σύμφωνα με τον επίσημο γεωγραφικό κώδικα του 2005.».

Οι ίδιες τροποποιήσεις έγιναν στα σημεία [4] (ημερομηνία έγκρισης της οριοθέτησης, τροποποιήσεις στη διατύπωση) και [3.4] (στάδια που εκτελούνται εντός της γεωγραφικής περιοχής) του ενιαίου εγγράφου.

Πράγματι, δεδομένου ότι στις προδιαγραφές συμπεριλαμβάνεται πλέον και το κατεψυγμένο σύκο που προορίζεται για μεταποίηση, προστίθεται ότι το στάδιο της κατάψυξης πρέπει να εκτελείται εντός της γεωγραφικής περιοχής της ΠΟΠ. Οι λόγοι για τους οποίους τα στάδια της συσκευασίας και της κατάψυξης πρέπει να εκτελούνται εντός της γεωγραφικής περιοχής παρατίθενται αναλυτικά στο κεφάλαιο «Μέθοδος παραγωγής» των προδιαγραφών και στο σημείο 3.5 του ενιαίου εγγράφου.

Τα όρια της γεωγραφικής περιοχής δεν τροποποιούνται. Ωστόσο, για μεγαλύτερη ακρίβεια, προστίθενται τόσο η ημερομηνία έγκρισης της οριοθέτησης από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, όσο και το έτος αναφοράς του επίσημου γεωγραφικού κώδικα στον οποίο βασίζεται η οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής.

Επιπλέον, γίνονται τροποποιήσεις σχετικά με την ισχύουσα εθνική διαδικασία ταυτοποίησης των αγροτεμαχίων που κρίνονται κατάλληλα για την παραγωγή της ονομασίας προέλευσης:

Το ακόλουθο αρχικό κείμενο:«Το αίτημα καταχωρίζεται από τις υπηρεσίες του INAO. Η καταχώριση επέχει θέση ταυτοποίησης των αγροτεμαχίων υπό τον όρο ότι ο παραγωγός θα τηρήσει τη δέσμευσή του. Κάθε αγροτεμάχιο, για το οποίο η ανωτέρω δέσμευση δεν τηρείται, διαγράφεται από τον κατάλογο των αγροτεμαχίων που έχουν ταυτοποιηθεί από τις υπηρεσίες του INAO, κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής εμπειρογνώμων.»

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ο κατάλογος των νέων ταυτοποιημένων αγροτεμαχίων εγκρίνεται κάθε έτος από την αρμόδια εθνική επιτροπή του INAO, κατόπιν γνωμοδότησης της προαναφερθείσας επιτροπής εμπειρογνωμόνων. Τα κριτήρια ταυτοποίησης και ο κατάλογος των ταυτοποιημένων αγροτεμαχίων διατίθενται στις υπηρεσίες του INAO και της ενδιαφερόμενης ομάδας.».

Έτσι, η διαδικασία προβλέπει στο εξής τόσο την επικύρωση του καταλόγου των ταυτοποιημένων αγροτεμαχίων από τον αρμόδιο εθνικό φορέα (η εθνική επιτροπή του INAO), όσο και την ετήσια επικαιροποίηση του καταλόγου.

Επίσης, προστίθεται ότι το αίτημα ταυτοποίησης των αγροτεμαχίων που καταθέτει η επιχείρηση συντάσσεται «με βάση τυποποιημένο έντυπο που έχει εγκριθεί από τον διευθυντή του INAO».

Επιπλέον, τα ακόλουθα ενημερωτικά στοιχεία που αφορούν την περιγραφή των εδαφοκλιματικών χαρακτηριστικών και των ανθρώπινων παραγόντων διαγράφονται επειδή επικαλύπτονται με τα στοιχεία που αναλύονται στο κεφάλαιο «Στοιχεία που δικαιολογούν τον δεσμό με τον τόπο καταγωγής»:

«Η γεωγραφική περιοχή που αναφέρεται ανωτέρω βασίζεται σε κριτήρια που δίνουν έμφαση στα ιδιότυπα χαρακτηριστικά της λεκάνης στην οποία παράγεται το σύκο. Η γεωγραφική οριοθέτηση του σύκου “Figue de Solliès” βασίζεται σε πολλά στοιχεία.

Η οριοθέτηση βασίζεται, μεταξύ άλλων, σε κλιματικούς παράγοντες, όπως στις ετήσιες βροχοπτώσεις, των οποίων το ύψος κυμαίνεται από 700 έως 800 χιλιοστά, στην όχι πολύ υψηλή υγρασία που επικρατεί κατά την περίοδο παραγωγής, στο έδαφος που κατατάσσεται στην κλιματική ομάδα IV σύμφωνα με τον δείκτη Winkler, στις ελάχιστες ημέρες παγετού που καταγράφονται κατά τη διάρκεια του έτους.

Η οριοθέτηση βασίζεται επίσης σε γεωλογικά στοιχεία. Η λεκάνη του Solliès βρίσκεται σε μια περιοχή τεκτονικών συγκρούσεων, μεταξύ της μεταμορφικής μαυριτανικής περιοχής στα ανατολικά και της περιοχής της ασβεστολιθικής Προβηγκίας στα δυτικά. Η γεωγραφική περιοχή περιλαμβάνεται στο σύνολό της στο νοτιοδυτικό άκρο της λεκάνης που σχηματίστηκε κατά την Πέρμιο και χαρακτηρίζεται από τις στιβάδες ψαμμίτη και τους λιγότερο ή περισσότερο αλλοιωμένους πελίτες, χρώματος ερυθρού και οινολάσπης. Τα προϊόντα αλλοίωσης αυτών των πετρωμάτων της Περμίου είναι κατά το πλείστον (κατά μήκος του βορείου ορίου και στο κεντρικό τμήμα της περιοχής) αναμεμιγμένα με μεγάλες ποσότητες ιζημάτων που κυμαίνονται από αμμο-πηλώδη έως πηλο-αμμώδη, με σημαντικό φορτίο ασβεστολιθικού αμμοχάλικου. Το ανατολικό όριο της λεκάνης είναι καλυμμένο με ιζήματα που κυμαίνονται από αμμο-πηλώδη έως πηλο-αμμώδη, που είναι σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό χαλικώδη πυριτικά.

Για την οριοθέτηση συνυπολογίστηκαν επίσης και εδαφικά κριτήρια. Τα εδάφη που χαρακτηρίζουν τους συκεώνες κυμαίνονται από πηλώδη έως πηλο-αμμώδη λιγότερο ή περισσότερο χαλικώδη, είναι βαθιά, καλά στραγγιζόμενα, μετρίως ασβεστολιθικά, αναπτυγμένα πάνω σε αλλουβιακά και κολλουβιακά ιζήματα.

Για την οριοθέτηση χρησιμοποιήθηκαν επίσης οι τοπικές πρακτικές και η τεχνογνωσία των κατοίκων της περιοχής: εντός της περιοχής υπάρχουν συκεώνες της ποικιλίας Bourjassotte Noire, οι οποίοι καλλιεργούνται σύμφωνα με τις παραδοσιακές πρακτικές των κατοίκων.

Εκτός των ορίων της γεωγραφικής περιοχής, στις παρυφές της οροσειράς Maures, εκτείνονται περιοχές με πλούσια δάση στις οποίες δεν επικρατούν οι χαρακτηριστικές κλιματικές συνθήκες των κοιλάδων Réal-Martin ή Réal-Colobrier.».

Με τον ίδιο τρόπο αναδιατυπώνεται και το σημείο [4] του ενιαίου εγγράφου.

Έτσι, το ακόλουθο κείμενο που περιλαμβάνεται στο ισχύον ενιαίο έγγραφο: «Η οριοθέτηση αυτής της περιοχής στηρίζεται σε κριτήρια τα οποία συνδέονται με τη γεωγραφία (μεταξύ της μεταμορφικής περιοχής Maures στα ανατολικά και των ανάγλυφων της ασβεστολιθικής Προβηγκίας στα δυτικά), το κλίμα (βροχοπτώσεις, υγρομετρία, δείκτης Winkler), τη γεωλογία (στιβάδες ψαμμίτη και πελίτες χρώματος ερυθρού και οινολάσπης λιγότερο ή περισσότερο αλλοιωμένοι), την εδαφολογία (εδάφη καστανά, βαθιά, χαλικώδη) και τις συνήθειες (ποικιλία και τεχνογνωσία).»

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Η περιοχή αυτή εκτείνεται, στο σύνολό της, στο νοτιοδυτικό άκρο της λεκάνης που σχηματίστηκε κατά την Πέρμιο, στο βόρειο τμήμα του ορεινού όγκου Maures και του δρυμού Toulonnais. Αλληλοεπικαλύπτεται επίσης με τις μέσες και κατώτερες λεκάνες των ποταμών Gapeau και Real - Martin, σχηματίζοντας ανισοϋψή πεδιάδα λόγω της παρουσίας μικρών κοιλάδων».

Ο χάρτης που απεικονίζει την οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή και που περιλαμβανόταν στις αρχικές προδιαγραφές που είναι σε ισχύ αντικαθίσταται από νέο χάρτη, ο οποίος καταρτίστηκε σύμφωνα με τον ισχύοντα εθνικό χάρτη.

Επικαιροποιήθηκε επίσης το κεφάλαιο [3.4] του ενιαίου εγγράφου στο οποίο περιγράφονται τα επιμέρους στάδια της παραγωγής που πρέπει να εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής. Έτσι, το αρχικό κείμενο του ενιαίου εγγράφου: «Η παραγωγή και η συσκευασία πρέπει να εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής», εμπλουτίζεται και αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «τα στάδια της παραγωγής, της συσκευασίας και της κατάψυξης πρέπει να εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής».

Κεφάλαιο «Οργανισμός ελέγχου»

Το ακόλουθο αρχικό κείμενο των προδιαγραφών προϊόντος:

«Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

51, rue d’Anjou

75 008 Paris

FRANCE

Τηλ. +33 153898000

Φαξ +33 142255797

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@inao.gouv.fr

Το Εθνικό Ινστιτούτο Προέλευσης και Ποιότητας (“Institut national de l’origine et de la qualité” ή “INAO”) είναι δημόσιος διοικητικός οργανισμός. Έχει νομική προσωπικότητα, υπάγεται στο υπουργείο Γεωργίας και θεωρείται “αρμόδια αρχή” κατά την έννοια του κανονισμού αριθ. 882/2004.

Ο έλεγχος των συνθηκών παραγωγής των προϊόντων που φέρουν την ονομασία προέλευσης εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ΙΝΑΟ.

Όνομα: Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)

Διεύθυνση: 59 boulevard Vincent Auriol

75703 Paris Cedex 13

FRANCE

Τηλ. +33 144871717

Φαξ +33 144973037

Η DGCCRF (Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, Κατανάλωσης και Καταστολής της Απάτης) είναι υπηρεσία του υπουργείου Οικονομίας Βιομηχανίας και Απασχόλησης.»

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

Διεύθυνση:

Arborial – 12, rue Rol-Tanguy

TSA 30003 - 93555 Montreuil Cedex

FRANCE

Τηλ. +33 173303800

Φαξ +33 173303804

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@inao.gouv.fr

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)

Διεύθυνση: 59 boulevard Vincent Auriol

75703 Paris Cedex 13

FRANCE

Τηλ. +33 144871717

Φαξ +33 144973037

Η DGCCRF (Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, Κατανάλωσης και Καταστολής της Απάτης) υπάγεται στο υπουργείο Οικονομίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η εξακρίβωση της συμμόρφωσης του προϊόντος προς τις προδιαγραφές, πριν από τη διάθεσή του στην αγορά, διεξάγεται από οργανισμό πιστοποίησης προϊόντων του οποίου το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας είναι προσβάσιμα μέσω της ιστοσελίδας του INAO και της βάσης δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.».

Με τις τροποποιήσεις αυτές επικαιροποιούνται τα στοιχεία επικοινωνίας των οργανισμών ελέγχου INAO και DGCCRF. Προστίθεται επίσης ότι: «Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η εξακρίβωση της συμμόρφωσης του προϊόντος προς τις προδιαγραφές, πριν από τη διάθεσή του στην αγορά, διεξάγεται από οργανισμό πιστοποίησης προϊόντων του οποίου το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας είναι προσβάσιμα μέσω της ιστοσελίδας του INAO και της βάσης δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.».

Κεφάλαιο «Εθνικές απαιτήσεις»

Με τις τροποποιήσεις επικαιροποιείται ο πίνακας που περιλαμβάνει τα σημαντικότερα προς έλεγχο σημεία και τη μέθοδο αξιολόγησή τους, ώστε να συμπεριληφθούν στοιχεία σχετικά με την προσθήκη των σύκων που προορίζονται για μεταποίηση («αποστολή νωπών σύκων εντός 5 ημερών από τη συγκομιδή»), την ενδεχόμενη κατάψυξή τους («αποθήκευση, κατάψυξη και συσκευασία των σύκων εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής παραγωγής», «αποθήκευση σε καταψύκτες εντός 5 ημερών από τη συγκομιδή», «θερμοκρασία στο κέντρο μάζας -18 °C εντός 5 ημερών από την τοποθέτηση στους καταψύκτες»«μεταφορά εντός 1 έτους από την κατάψυξη», «απαλλαγμένα από τσιμπήματα εντόμων»), τη μέθοδο συσκευασίας τους («σε περιέκτες χωρητικότητας έως 25 kg), αλλά και διευκρινιστικές διατάξεις για τον έλεγχο των αποστάσεων φύτευσης («κατά τη φύτευση, από άξονα σε άξονα»), και τροποποιήσεις στις ημερομηνίες συγκομιδής (αντί του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος 15 Αυγούστου – 15 Νοεμβρίου, οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου συγκομιδής καθορίζονται πλέον σε ετήσια βάση).

Επίσης, από τις συζητήσεις που διεξήχθησαν εντός της ομάδας μετά από πολλά έτη λειτουργίας του σήματος ΠΟΠ, προέκυψαν οι εξής προτάσεις:

διαγράφεται από τα «σημαντικότερα προς έλεγχο σημεία» το σημείο που αφορά τον έλεγχο της συντήρησης των συκεώνων καθώς θεωρείται ότι η συντήρηση δεν επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ΠΟΠ,

αντί αυτού, προστίθεται το σημείο για τον έλεγχο της ποικιλίας («Bourjassotte Noire») και για τον έλεγχο του χρώματος των συγκομισθέντων σύκων, βάσει του οποίου προσδιορίζεται ο βαθμός ωρίμασης των καρπών («το χρώμα του 80 % των σύκων αντιστοιχεί στα επίπεδα C2 έως C7») αλλά διαγράφεται το λιγότερο σημαντικό σημείο που αφορά τον έλεγχο των κιβωτίων συγκομιδής,

επικαιροποιείται και συμπληρώνεται το στοιχείο σχετικά με τον έλεγχο της εξωτερικής ποιότητας των καρπών καθώς προστίθεται ότι ο παραγωγός πρέπει να διασφαλίζει ότι το σύκο προς άμεση κατανάλωση «δεν φέρει σχισμές, χαρακιές, ούτε ίχνη από την τριβή του φύλλου πάνω στον καρπό με βάση τα προβλεπόμενα όρια ανοχής» και ότι τα σύκα που προορίζονται για μεταποίηση «είναι απαλλαγμένα από τσιμπήματα εντόμων»,

επικαιροποιούνται τα χαρακτηριστικά του ελεγχόμενου προϊόντος με βάση την περιγραφή του προϊόντος: διαγράφεται ο «χυμώδης» χαρακτήρας του προϊόντος επειδή το κριτήριο αυτό περιλαμβάνεται σε όλα τα στοιχεία περιγραφής του προϊόντος. Το στοιχείο αυτό αντικαθίσταται από τον έλεγχο της συμμόρφωσης του συνόλου των «οργανοληπτικών χαρακτηριστικών» που προσδιορίζονται στην περιγραφή του προϊόντος.

Υπενθυμίζεται ότι υπάρχουν όρια ανοχής για τον έλεγχο του τελικού προϊόντος.

ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

«FIGUE DE SOLLIES»

Αριθ. ΕΕ: PDO-FR-00544-AM01 – 23.10.2018

ΠΟΠ (X) ΠΓΕ ()

1.   Ονομασία/-ες

«Figue de Solliès»

2.   Κράτος μέλος ή τρίτη χώρα

Γαλλία

3.   Περιγραφή του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου

3.1.   Τύπος προϊόντος

Κλάση 1.6: Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά νωπά ή μεταποιημένα.

3.2.   Περιγραφή του προϊόντος για το οποίο ισχύει η ονομασία υπό 1

Το «Figue de Solliès» είναι σύκο με ιώδες χρώμα της ποικιλίας Bourjassote Noire, το οποίο διατίθεται στο εμπόριο νωπό ή κατεψυγμένο. Τα νωπά σύκα προορίζονται για άμεση κατανάλωση ή μεταποίηση ενώ τα κατεψυγμένα σύκα προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για μεταποίηση.

Για όλους τους καρπούς:

Το σύκο έχει σχήμα συμπιεσμένης σταγόνας νερού και χρώμα ιώδες που τείνει προς το μαύρο με νευρώσεις.

Είναι συμπαγές, σφικτό και μαλακό.

Ο υποδοχέας είναι λεπτός, ανοιχτοπράσινος.

Η σάρκα είναι σαρκώδης, στιλπνή και χυμώδης, σε χρώμα μαρμελάδας φράουλα με πολυάριθμους λεπτούς και υπόλευκους κόκκους.

Το σύκο είναι ακέραιο με διάμετρο τουλάχιστον 40 mm (πριν από την ενδεχόμενη κατάψυξή του).

Ο φλοιός του είναι απαλλαγμένος από τσιμπήματα εντόμων.

Στη μύτη το άρωμά του είναι διακριτικό, ελάχιστα έντονο, με φυτικές νότες και φρουτώδεις νότες καρπουζιού, λευκού πεπονιού, φράουλας και άλλων κόκκινων φρούτων.

Στο στόμα χαρακτηρίζεται από την ισορροπία μεταξύ της ξινίζουσας και της γλυκιάς γεύσης.

Η σάρκα είναι τραγανή και κατόπιν κρεμώδης, με έντονα φυτικά αρώματα (μαρμελάδα ραβέντι, καρπούζι), φρουτώδη αρώματα (κόκκινα φρούτα) και ανθικές νότες.

Η περιεκτικότητά του σε σάκχαρα είναι τουλάχιστον 14° Brix στο στάδιο της συσκευασίας ή στο στάδιο της αποθήκευσης σε καταψύκτες.

Για τους καρπούς προς άμεση κατανάλωση:

Ο φλοιός του σύκου δεν έχει διαρραγεί και δεν φέρει σχισμές, χαρακιές, ούτε ίχνη από την τριβή του φύλλου πάνω στον καρπό. Μπορεί ωστόσο να φέρει λίγα ίχνη από την τριβή του φύλλου πάνω στον καρπό έως και στο 5 % της επιφάνειάς του.

Για τους καρπούς που προορίζονται για μεταποίηση:

Ο φλοιός μπορεί να έχει διαρραγεί και να φέρει σχισμές, χαρακιές ή ίχνη από την τριβή του φύλλου πάνω στον καρπό.

Για τους καρπούς προς άμεση κατανάλωση και τους καρπούς που προορίζονται για μεταποίηση:

Κάθε παρτίδα επιτρέπεται να περιλαμβάνει σε ποσοστό έως 10 % καρπούς που δεν συμμορφώνονται με τα προαναφερθέντα κριτήρια, με εξαίρεση τα κριτήρια της ποικιλίας και του μεγέθους για τα οποία δεν προβλέπεται κανένα όριο ανοχής.

Οι καρποί προς άμεση κατανάλωση συσκευάζονται και διατίθενται στο εμπόριο σε καφάσια μίας στρώσης ή σε σκαφίδια μέγιστης περιεκτικότητας 1 kg.

Οι καρποί που προορίζονται για μεταποίηση συσκευάζονται και διατίθενται στο εμπόριο σε περιέκτες μέγιστης περιεκτικότητας 25 kg.

3.3.   Ζωοτροφές (μόνο για προϊόντα ζωικής προέλευσης) και πρώτες ύλες (μόνο για μεταποιημένα προϊόντα)

3.4.   Ειδικά στάδια της παραγωγής τα οποία πρέπει να εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής

Τα στάδια της παραγωγής, της συσκευασίας και της κατάψυξης πρέπει να εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.

3.5.   Ειδικοί κανόνες σχετικά με τον τεμαχισμό, το τρίψιμο, τη συσκευασία κ.λπ. του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η ονομασία

Οι καρποί προς άμεση κατανάλωση συσκευάζονται και διατίθενται στο εμπόριο σε καφάσια μίας στρώσης ή σε σκαφίδια μέγιστης περιεκτικότητας 1 kg.

Οι καρποί που προορίζονται για μεταποίηση συσκευάζονται και διατίθενται στο εμπόριο σε περιέκτες χωρητικότητας έως 25 kg με προηγμένο σύστημα σφράγισης, το οποίο καταστρέφεται μετά το άνοιγμα του περιέκτη.

Η συσκευασία και, αν πρόκειται για τα σύκα που προορίζονται για μεταποίηση, η ενδεχόμενη κατάψυξη, πρέπει να εκτελούνται εντός της γεωγραφικής περιοχής. Κατά κοινή ομολογία, το σύκο είναι ευαίσθητος καρπός και δεν αντέχει στις μεταφορές, στους πολλούς χειρισμούς, στα χτυπήματα και στις απότομες εναλλαγές θερμοκρασίας. Για τον λόγο αυτό, και προκειμένου να διατηρούνται οι αρχικές του ιδιότητες, το σύκο, αμέσως μετά τη διαλογή του, πρέπει να συσκευάζεται ή να καταψύχεται (αφού προηγουμένως αποθηκευτεί επί 12 έως 24 ώρες σε ψύξη και σε θερμοκρασίες άνω του μηδενός ώστε να μην εκτίθεται σε απότομες αλλαγές θερμοκρασίας) σε περιέκτες που αποκλείουν το ενδεχόμενο σύνθλιψης των καρπών (καφάσι μίας στρώσης ή σκαφίδιο μέγιστης περιεκτικότητας 1 χιλιογράμμου για τα σύκα προς άμεση κατανάλωση και περιέκτες μέγιστης περιεκτικότητας 25 kg για τα σύκα που προορίζονται για μεταποίηση). Επομένως, με βάση την υποχρέωση αυτή, τα σύκα πρέπει οπωσδήποτε να συσκευάζονται και να καταψύχονται εντός της γεωγραφικής περιοχής παραγωγής, καθώς το στάδιο της διαλογής είναι ακριβώς το στάδιο κατά το οποίο οι παραγωγοί των σύκων Solliès χρησιμοποιούν την τεχνογνωσία τους. Επιπλέον, όταν το προϊόν συσκευάζεται και καταψύχεται εντός της γεωγραφικής περιοχής, περιορίζεται ο κίνδυνος να αντικατασταθεί από άλλα προϊόντα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές, πολύ δε περισσότερο που οι παραγωγοί χρησιμοποιούν συσκευασίες με ενισχυμένο σύστημα σφράγισης, το οποίο καταστρέφεται μετά το άνοιγμά τους.

3.6.   Ειδικοί κανόνες σχετικά με την επισήμανση του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η καταχωρισμένη ονομασία

Πέραν των υποχρεωτικών ενδείξεων που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με την επισήμανση και την παρουσίαση των τροφίμων, η επισήμανση των σύκων που φέρουν την ονομασία προέλευσης «Figue de Solliès» περιλαμβάνει σε κάθε μοναδιαία συσκευασία τις ακόλουθες ενδείξεις:

την ονομασία προέλευσης «Figue de Solliès» γραμμένη με χαρακτήρες διαστάσεων τουλάχιστον ίσων με αυτές των μεγαλύτερων χαρακτήρων που εμφαίνονται στην ετικέτα·

την ένδειξη «appellation d’origine protégée» (προστατευόμενη ονομασία προέλευσης) αμέσως πριν ή μετά την ονομασία, χωρίς ενδιάμεση ένδειξη.

αν πρόκειται για τα σύκα που προορίζονται για μεταποίηση, την ακόλουθη συμπληρωματική ένδειξη: «transformation- congelé» (μεταποίηση-κατεψυγμένο) ή «transformation-frais» (μεταποίηση-νωπό) ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος.

Οι εν λόγω μνείες και ενδείξεις περιλαμβάνονται στο ίδιο οπτικό πεδίο και στην ίδια ετικέτα.

Πέραν της επισήμανσης, στα συνοδευτικά έγγραφα και στα τιμολόγια πρέπει να αναγράφεται η ονομασία προέλευσης και η ένδειξη «appellation d’origine protégée», καθώς και η ένδειξη σχετικά με την κατηγορία του προϊόντος («transformation-congelé» ή «transformation-frais»).

4.   Συνοπτική οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής

Η γεωγραφική περιοχή παραγωγής του σύκου «Figue de Solliès» βρίσκεται στο διοικητικό διαμέρισμα Var, στα νοτιοανατολικά της Γαλλίας, εντός της περιφέρειας Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή. Η περιοχή αυτή εκτείνεται, στο σύνολό της, στο νοτιοδυτικό άκρο της λεκάνης που σχηματίστηκε κατά την Πέρμιο, στο βόρειο τμήμα του ορεινού όγκου Maures και του δρυμού Toulonnais. Αλληλοεπικαλύπτεται επίσης με τις μέσες και κατώτερες λεκάνες των ποταμών Gapeau και Real - Martin, σχηματίζοντας ανισοϋψή πεδιάδα λόγω της παρουσίας μικρών κοιλάδων. Η οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή, η οποία εγκρίθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Προέλευσης και Ποιότητας (INAO) κατά τη συνεδρίαση της εθνικής αρμόδιας αρχής της 12ης Ιανουαρίου 2005 με βάση τον επίσημο γεωγραφικό κώδικα του 2005, περιλαμβάνει δεκαπέντε δήμους, τους δύο από τους οποίους εν μέρει.

Δήμοι που περιλαμβάνονται στο σύνολό τους στην περιοχή: Belgentier, Carqueiranne, Cuers, La Crau, La Farlède, La Garde, Hyères, La Londe-les-Maures, Le Pradet, Solliès-Pont, Solliès-Toucas, Solliès-Ville και La Valette-du-Var.

Δήμοι που περιλαμβάνονται εν μέρει στην περιοχή: Pierrefeu-du-Var (τμήματα A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, C1, C2p, C3, D5p, D6p, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11 και E12)·

Puget-Ville (τμήματα A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, B1, B2, B3, B4, C, D1, D2, D3, D4, E1, E2, E3, E4, F10).

Για τους δήμους που περιλαμβάνονται εν μέρει στην περιοχή έχει κατατεθεί σχετικός χάρτης με τα όρια της γεωγραφικής περιοχής.

5.   Δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή

Το σύκο «Figue de Solliès» χαρακτηρίζεται από την πλούσια γεύση του, τον σαρκώδη και χυμώδη καρπό του με το ομοιόμορφο σχήμα του, καθώς και από την υψηλή περιεκτικότητά του σε σάκχαρα, χαρακτηριστικά που οφείλονται κατά βάση στους φυσικούς παράγοντες (εδάφη και υδρογραφικό δίκτυο, κλίμα) και στους ανθρώπινους παράγοντες (πρακτικές συγκομιδής και διαλογής) του γεωγραφικού περιβάλλοντος.

Όσον αφορά τους φυσικούς παράγοντες, η περιοχή παραγωγής του σύκου «Figue de Solliès», με προσανατολισμό στη Μεσόγειο Θάλασσα, οριοθετείται από διαδοχικούς ορεινούς όγκους και χαρακτηρίζεται από το ιδιαίτερο μεσοκλίμα της. Το κλίμα είναι μεσογειακό και οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, κυρίως από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο. Η γεωγραφική περιοχή χαρακτηρίζεται επίσης από τις λίγες ημέρες παγετού, τη συγκέντρωση βροχοπτώσεων το φθινόπωρο και τον χειμώνα και την όχι πολύ υψηλή, πλην όμως σταθερή, υγρασία. Σε γεωλογικό επίπεδο, η γεωγραφική περιοχή αποτελεί πεδίο γεωλογικών συγκρούσεων, μεταξύ της ασβεστολιθικής Προβηγκίας και των κρυστάλλινων ορεινών όγκων της περιοχής Maures στο δυτικό μέρος, οι οποίες δημιουργούν ποικιλία εδαφών. Έτσι, η περιοχή παραγωγής χαρακτηρίζεται από έξι είδη εδαφών: τα πρόσφατα αλλουβιακά καστανά εδάφη, τα παλαιά αλλουβιακά ελαφρώς αποπλυμένα καστανά εδάφη, τα παλαιά αλλουβιακά αποπλυμένα καστανά εδάφη, τα νεαρά κολλουβιακά ή με λιθώνες καστανά εδάφη, τα νεαρά και χωρίς αποθέματα ασβεστίου καστανά εδάφη, τα ανθρακικά ασβεστούχα-μαγνησιούχα εδάφη.

Η ποικιλία Bourjassotte Noire, γνωστή και ως «το «σύκο με το ιώδες χρώμα» («figue violette») παράγεται σχεδόν αποκλειστικά σε αυτήν την περιοχή. Αν η λεκάνη του Solliès καλύπτει από μόνη της το 57 % περίπου της εθνικής παραγωγής σύκων όλων των ποικιλιών, με περισσότερους από 1 800 τόνους, αξίζει να σημειωθεί ότι στη Γαλλία η πλειονότητα των σύκων της ποικιλίας Bourjassotte Noire προέρχονται από αυτήν ακριβώς τη λεκάνη.

Όσον αφορά τους ανθρώπινους παράγοντες, η ειδική τεχνογνωσία, η οποία αναπτύχθηκε από τους παραγωγούς του σύκου «Figue de Solliès», αφορά κυρίως τη μέθοδο φύτευσης (για να αναπτυχθεί επαρκώς η συκιά, τα δέντρα έχουν στη διάθεσή τους έκταση τουλάχιστον 25 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή η απόσταση μεταξύ των δένδρων είναι 5 μέτρα και μεταξύ των σειρών 5 μέτρα), τη μέθοδο κλαδέματος (τα κλαδιά των δένδρων κλαδεύονται σε χαμηλό ύψος ώστε να διευκολύνεται η συγκομιδή και το κλάδεμα καρποφορίας και να παράγονται καρποί με ομοιόμορφο σχήμα), την τεχνική της άρδευσης σε περιόδους ξηρασίας, ώστε να μην διαρρηγνύεται ο φλοιός των καρπών και να διασφαλίζεται η ποιότητα της παραγωγής, η διατήρηση της οποίας θα επιτρέψει στα σύκα να διατεθούν στο εμπόριο με τους καλύτερους δυνατούς όρους, τη διαχείριση της συγκομιδής η οποία εκτελείται μόνο με το χέρι από το τοπικό, καταρτισμένο και ειδικευμένο στην πλειονότητά του εργατικό δυναμικό, Οι παραγωγοί, για να συγκομίσουν τους καρπούς τους στην καλύτερη δυνατή περίοδο, συμβουλεύονται τον «χρωματικό κώδικα» του Διεπαγγελματικού Τεχνικού Κέντρου Φρούτων και Λαχανικών (Ctifl), ο οποίος αναπαριστά τα διαφορετικά επίπεδα αποχρώσεων του σύκου «Figue de Solliès» ανάλογα με το στάδιο ωρίμασης. Τα σύκα συγκομίζονται κατά κανόνα την περίοδο από τις 15 Αυγούστου έως τις 15 Νοεμβρίου ανάλογα με την ωρίμασή τους. Η διαλογή, η οποία γίνεται με τα χέρια, αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό στάδιο στο οποίο επιλέγονται οι αρτιότεροι καρποί από πλευράς ακεραιότητας, μεγέθους και περιεκτικότητας σε σάκχαρα. Τα σύκα που προορίζονται για την αγορά του σύκου άμεσης κατανάλωσης έχουν άψογη εμφάνιση. Τα σύκα που έχουν διαρραγεί και φέρουν σχισμές, χαρακιές ή ίχνη από την τριβή του φύλλου πάνω στον καρπό λόγω κυρίως της προχωρημένης ωρίμασής τους, αλλά έχουν άψογη γεύση, χρησιμοποιούνται μόνο για μεταποίηση (μαρμελάδες, πολτούς, τάρτες κ.λπ.) και επιτρέπεται να καταψύχονται για να επιμηκύνεται ο χρόνος συντήρησής τους πριν μεταποιηθούν.

Αυτό που διαφοροποιεί το σύκο «Figue de Solliès» από τα άλλα παρόμοια προϊόντα είναι τα ακόλουθα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

το σχήμα συμπιεσμένης σταγόνας νερού·

το ιώδες χρώμα που τείνει προς το μαύρο με νευρώσεις·

η συμπαγής, σφικτή και ταυτόχρονα μαλακή όψη·

η σαρκώδης, στιλπνή και χυμώδης σάρκα, χρώματος «μαρμελάδας φράουλα» με πολυάριθμους λεπτούς και υπόλευκους κόκκους·

η διακριτική, ελάχιστα έντονη οσμή του, με «φυτικές» και «φρουτώδεις» νότες καρπουζιού, λευκού πεπονιού, φράουλας και άλλων κόκκινων φρούτων·

η τραγανή και κατόπιν κρεμώδης υφή, με έντονα «φυτικά» αρώματα (μαρμελάδα ραβέντι, καρπούζι), «φρουτώδη» αρώματα (κόκκινα φρούτα) και «ανθικές νότες»·

το μέγεθος, το οποίο είναι μεγαλύτερο από το μέσο μέγεθος των σύκων που διακινούνται στην ευρωπαϊκή αγορά σύκων, και για την ακρίβεια τουλάχιστον 40 mm (πριν από την ενδεχόμενη κατάψυξη)·

η γευστική πρωτοτυπία που συνίσταται στην εξαιρετική ισορροπία μεταξύ της ξινίζουσας και της γλυκιάς γεύσης, μοναδική στην Ευρώπη. Αυτή η ισορροπία μεταξύ της ξινίζουσας και της γλυκιάς γεύσης οφείλεται κυρίως στην περιεκτικότητα σε σάκχαρα, η οποία είναι τουλάχιστον 14° Brix (εντός των προβλεπόμενων ορίων ανοχής) και η οποία διατηρείται κατά τη διάρκεια της συσκευασίας και της κατάψυξης των καρπών, ανεξάρτητα από τη μετέπειτα χρήση τους (καρποί προς άμεση κατανάλωση ή καρποί που προορίζονται για μεταποίηση)·

η ανθεκτικότητά του καρπού προς άμεση κατανάλωση, η οποία του επιτρέπει να παραμένει ευπαρουσίαστος (ο καρπός δεν έχει διαρραγεί και δεν φέρει σχισμές, χαρακιές ούτε ίχνη από την τριβή του φύλλου με βάση τα προβλεπόμενα όρια ανοχής) έως ότου φτάσει στον καταναλωτή, και να διατηρείται σε καλές συνθήκες επί πολλές ημέρες.

Η γεωγραφική περιοχή του σύκου «Figue de Solliès» παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία ορυκτών λόγω της ανάδευσης των υδάτων που προκαλείται από το πυκνό υδρογραφικό δίκτυο, το οποίο φέρνει σε επαφή, μέσω της κυκλοφορίας των υπόγειων υδάτων, τα διαφορετικά αυτά είδη εδαφών. Η ανάδευση αυτή ευνοεί τον εμπλουτισμό των εδαφών με ανόργανα συστατικά, τα οποία απορροφούνται από τις ρίζες της συκιάς. Έτσι, η ανάπτυξη του δένδρου και του φυλλώματός του ευνοεί την πλούσια γεύση των καρπών και την ισορροπία μεταξύ ξινίζουσας και γλυκιάς γεύσης που χαρακτηρίζουν το σύκο «Figue de Solliès». Επειδή τα εδάφη έχουν μικρή σχετικά περιεκτικότητα σε ασβέστιο (μικρότερη από 20 %), οι καρποί που παράγονται είναι περισσότερο σαρκώδεις και χυμώδεις και έχουν μέγεθος άνω των 40 mm, χαρακτηριστικά που ευνοούνται μεταξύ άλλων από τον μικρό αριθμό των ημερών παγετού που καταγράφονται στη γεωγραφική περιοχή, από τη θερινή άρδευση των καλλιεργειών που εφαρμόζουν οι παραγωγοί και από την όχι πολύ υψηλή, πλην όμως σταθερή, υγρασία των συκεώνων. Το μέγεθος των σύκων συνδέεται επίσης με την τεχνογνωσία που έχουν αποκτήσει οι παραγωγοί στον τομέα της διαλογής και της συσκευασίας, όπου δίνεται έμφαση στην πλήρωση των καφασιών με σύκα ομοιόμορφου χρώματος και μεγέθους, εφόσον πρόκειται για σύκα προς άμεση κατανάλωση.

Το θερμό μεσογειακό κλίμα, η όχι πολύ υψηλή υγρασία και η μεγάλη ηλιοφάνεια βοηθούν το σύκο «Figue de Solliès» να αποκτήσει εύκολα περιεκτικότητα σε σάκχαρα τουλάχιστον 14° Brix κατά την περίοδο της συγκομιδής. Χάρη στη συγκομιδή, η οποία εκτελείται μόνο χειρωνακτικά και συνδυάζεται με τη γρήγορη και αυστηρή διαλογή στα συσκευαστήρια, οι καρποί παρουσιάζουν ιδανικά φυσικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (ανθεκτικότητα του καρπού, ικανότητα συντήρησης, ιδανικό μέγεθος και ωρίμαση).

Το σύκο «Figue de Solliès» είναι έτσι εξαιρετικά δημοφιλές για τις μοναδικές οργανοληπτικές του ιδιότητες, ως φρούτο προς άμεση κατανάλωση, στις τοπικές και εθνικές αγορές, στα μεγάλα παντοπωλεία εκλεκτών προϊόντων, στις αγορές του εξωτερικού, αλλά και στον τομέα της εστίασης, και παρουσιάζει μεγάλη ζήτηση τόσο από τους διάσημους αρχιμάγειρες, οι οποίοι δεν φείδονται επαίνων για την αξία του σε βιβλία μαγειρικής (Gui GEDDA, Απρίλιος 2004, «La magie de la figue dans la cuisine provençale», εκδόσεις Edisud), όσο και από τους μεταποιητές για την παρασκευή μαρμελάδων, ειδών ζαχαροπλαστικής και άλλων εδεσμάτων από σύκο. Παράλληλα με την παραγωγή σύκων προς άμεση κατανάλωση, από το 1980 αναπτύσσεται σταδιακά και η αγορά του σύκου που προορίζεται για μεταποίηση, το οποίο συχνά καταψύχεται για να επιμηκυνθεί η περίοδος συντήρησής του. Το σύκο της ποικιλίας Βοurjassote Νοire που προορίζεται για μεταποίηση κατέχει σήμερα μερίδιο άνω του 20 % της συνολικής ποσότητας σύκων Βοurjassote Νοire που παράγονται εντός της γεωγραφικής περιοχής, ποσοστό που το 2016 αντιστοιχούσε περίπου σε 300 τόνους.

Παραπομπή στη δημοσίευση των προδιαγραφών του προϊόντος

(άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισμού)

https://extranet.inao.gouv.fr/fichier/CDC-FigueSollies.pdf


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.