Βρυξέλλες, 24.8.2020

COM(2020) 469 final

2020/0222(NLE)

Πρόταση

EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη χορήγηση προσωρινής στήριξης στην Ισπανία, στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/672 του Συμβουλίου, για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Ο κανονισμός 2020/672 του Συμβουλίου (στο εξής: κανονισμός SURE) καθορίζει το νομικό πλαίσιο για την παροχή χρηματοδοτικής συνδρομής από την Ένωση στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν σοβαρή οικονομική διαταραχή, οφειλόμενη στην έξαρση της νόσου COVID-19, ή που απειλούνται σοβαρά από την εν λόγω διαταραχή. Η στήριξη στο πλαίσιο του SURE χρησιμεύει για τη χρηματοδότηση, πρωτίστως, συστημάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας ή παρόμοιων μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία των μισθωτών και των αυτοαπασχολουμένων και, ως εκ τούτου, στη μείωση του ποσοστού ανεργίας και της απώλειας εισοδήματος, καθώς και για τη χρηματοδότηση, επικουρικά, ορισμένων μέτρων που αφορούν την υγεία, ιδίως στον χώρο εργασίας.

Στις 3 Αυγούστου 2020, η Ισπανία ζήτησε χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση στο πλαίσιο του κανονισμού SURE. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού SURE, η Επιτροπή πραγματοποίησε διαβούλευση με τις ισπανικές αρχές για να εξακριβώσει την αιφνίδια και σοβαρή αύξηση των πραγματικών και των προβλεπόμενων δαπανών που οφείλονται στην πανδημία της νόσου COVID-19 και συνδέονται άμεσα με το οικείο σύστημα μειωμένου ωραρίου εργασίας για μισθωτούς, παρόμοια συστήματα που απευθύνονται ειδικά στους αυτοαπασχολούμενους και σε εργαζόμενους στον τομέα του τουρισμού, καθώς και παροχές υγείας σε εργαζόμενους που προσβλήθηκαν από τη νόσο COVID-19. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα εξής:

(α)αποζημίωση μισθού σε ποσοστό έως 70 % του βασικού μισθού των μισθωτών, για μισθωτούς σε καθεστώς προσωρινής αργίας στο πλαίσιο του συστήματος μειωμένου ωραρίου εργασίας «ERTE» («Expediente de Regulación Temporal de Empleo»). Η αποζημίωση ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο σε 1 098,09 EUR μηνιαίως, ποσό το οποίο μπορεί να αυξηθεί σε 1 254,96 EUR μηνιαίως ή 1 411,83 EUR μηνιαίως, αναλόγως του αριθμού των εξαρτώμενων τέκνων του δικαιούχου.

(β)πλήρη ή μερική απαλλαγή από την εισφορά κοινωνικής ασφάλισης, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τον μήνα του έτους, όσον αφορά μισθωτούς που συμμετέχουν στο σύστημα «ERTE». Η απαλλαγή συνιστά διαφυγόντα έσοδα για το κράτος, τα οποία, για τους σκοπούς του κανονισμού 2020/672 του Συμβουλίου, μπορεί να θεωρηθεί ότι ισοδυναμούν με δημόσιες δαπάνες.

(γ)επίδομα λόγω «παύσης δραστηριότητας» (δηλαδή, πλήρους ή μερικής αναστολής της δραστηριότητας του αυτοαπασχολουμένου) και πρόσθετες απαλλαγές από την εισφορά κοινωνικής ασφάλισης. Το μέτρο προβλέπει μηνιαία καταβολή πληρωμών για το διάστημα που ζητείται από τις επιχειρήσεις να παραμείνουν κλειστές ή, σε περίπτωση που λειτουργούν, όταν ο κύκλος εργασιών έχει μειωθεί κατά άνω του 75 %.

(δ)επίδομα για «εποχιακούς εργαζομένους σε μόνιμη βάση» στον τομέα του τουρισμού οι οποίοι δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν στη δραστηριότητά τους στις προγραμματισμένες ημερομηνίες.

(ε)απαλλαγή εργοδοτών από την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κατά 50 %) ώστε να στηριχτεί η «διατήρηση της απασχόλησης στον τομέα του τουρισμού» κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και μετέπειτα, και παράλληλη διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου κοινωνικής προστασίας για διάφορες κατηγορίες εργαζομένων. Με βάση τη μέση συνολική μηνιαία δαπάνη και τον αριθμό των ατόμων για τα οποία οι επιχειρήσεις έλαβαν επιδοτήσεις, προκύπτει μέση μηνιαία δαπάνη κατ’ άτομο ύψους περίπου 192 EUR.

(στ)παροχές υγείας σε εργαζομένους που απουσίασαν λόγω της νόσου COVID-19 (είτε εργαζομένους που τέθηκαν σε προληπτική απομόνωση είτε προσβληθέντες). Το μέτρο είναι παρόμοιο με το καθεστώς που ισχύει για τα εργατικά ατυχήματα (δηλαδή, οι παροχές είναι υψηλότερες και καταβάλλονται από το Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης από την πρώτη ημέρα αδείας) και οι παροχές ανέρχονται κατ’ ανώτατο όριο στο 75 % του βασικού μισθού.

Η Ισπανία διαβίβασε στην Επιτροπή τις σχετικές πληροφορίες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα στοιχεία, η Επιτροπή προτείνει στο Συμβούλιο να εκδώσει εκτελεστική απόφαση για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ισπανία, στο πλαίσιο του κανονισμού SURE, προς στήριξη των ανωτέρω μέτρων.

Συνέπεια με τις ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής

Η παρούσα πρόταση συνάδει πλήρως με τον κανονισμό 2020/672 του Συμβουλίου, βάσει του οποίου υποβάλλεται η πρόταση.

Η παρούσα πρόταση συμπληρώνει μία άλλη πράξη της ενωσιακής νομοθεσίας για την παροχή στήριξης στα κράτη μέλη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, δηλ. τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) (στο εξής: κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002). Στις 30 Μαρτίου, εκδόθηκε ο κανονισμός (ΕΕ) 2020/461 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της εν λόγω πράξης με επέκταση του πεδίου εφαρμογής της, ώστε να καλυφθούν σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας και να καθοριστούν ειδικές ενέργειες που να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

Συνέπεια με άλλες πολιτικές της Ένωσης

Η πρόταση εντάσσεται σε δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της τρέχουσας πανδημίας της νόσου COVID-19, όπως η «Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού», και συμπληρώνει άλλα μέσα που στηρίζουν την απασχόληση, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) / το InvestEU. Αξιοποιώντας τις δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις στη συγκεκριμένη περίπτωση της έξαρσης της νόσου COVID-19 για τη στήριξη των κρατών μελών, η παρούσα πρόταση λειτουργεί ως δεύτερη γραμμή άμυνας για να χρηματοδοτηθούν συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας και παρόμοια μέτρα και να προστατευθούν θέσεις εργασίας και, ως εκ τούτου, μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι από τον κίνδυνο ανεργίας.

2.ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Νομική βάση

Η νομική βάση για την παρούσα πράξη είναι ο κανονισμός 2020/672 του Συμβουλίου.

Επικουρικότητα (σε περίπτωση μη αποκλειστικής αρμοδιότητας)

Η πρόταση αποτελεί συνέχεια σε αίτημα ενός κράτους μέλους και επιδεικνύει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, με την παροχή χρηματοδοτικής συνδρομής από την Ένωση υπό τη μορφή προσωρινών δανείων σε ένα κράτος μέλος που πλήττεται από την έξαρση της νόσου COVID-19. Ως δεύτερη γραμμή άμυνας, αυτή η χρηματοδοτική συνδρομή στηρίζει τις αυξημένες δημόσιες δαπάνες της κυβέρνησης του εν λόγω κράτους μέλους, σε προσωρινή βάση, για τα συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας και για παρόμοια μέτρα, που θα το βοηθήσουν να προστατεύσει θέσεις εργασίας και, ως εκ τούτου, τους μισθωτούς και τους αυτοαπασχολουμένους έναντι του κινδύνου της ανεργίας και της απώλειας εισοδήματος.

Η εν λόγω στήριξη θα βοηθήσει τον πληθυσμό που πλήττεται, και συμβάλλει στον μετριασμό του άμεσου κοινωνιακού και οικονομικού αντικτύπου της παρούσας κρίσης λόγω της νόσου COVID-19.

Αναλογικότητα

Η πρόταση τηρεί την αρχή της αναλογικότητας. Δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων που επιδιώκονται με τη νομική πράξη.

3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Λόγω της επείγουσας ανάγκης να καταρτιστεί η πρόταση ώστε να μπορέσει να εκδοθεί εγκαίρως από το Συμβούλιο, δεν ήταν δυνατόν να διεξαχθεί διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Εκτίμηση επιπτώσεων

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της πρότασης, δεν διενεργήθηκε εκτίμηση επιπτώσεων.

4.ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να συνάπτει δάνεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές με σκοπό να τα χορηγεί στο κράτος μέλος που ζητεί χρηματοδοτική συνδρομή στο πλαίσιο του μέσου SURE.

Πέραν της παροχής εγγυήσεων από τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο ενσωματώνονται και άλλες διασφαλίσεις με στόχο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα του συστήματος:

·αυστηρή και συντηρητική προσέγγιση όσον αφορά τη δημοσιονομική διαχείριση·

·κατάρτιση του χαρτοφυλακίου δανείων που περιορίζει τον κίνδυνο συγκέντρωσης, την ετήσια έκθεση και την υπερβολική έκθεση σε μεμονωμένα κράτη μέλη, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη δυνατότητα παροχής επαρκών πόρων στα κράτη μέλη που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη· και

·δυνατότητες αναχρηματοδότησης του χρέους.

2020/0222 (NLE)

Πρόταση

EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη χορήγηση προσωρινής στήριξης στην Ισπανία, στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/672 του Συμβουλίου, για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/672 του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2020, σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μέσου προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE) λόγω της επιδημικής έκρηξης της COVID-19 1 , και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)Στις 3 Αυγούστου 2020, η Ισπανία ζήτησε χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, με σκοπό να συμπληρώσει τις εθνικές της προσπάθειες για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της έξαρσης της νόσου COVID-19 και των κοινωνικοοικονομικών της συνεπειών για τους εργαζομένους.

(2)Η έξαρση της νόσου COVID-19 και τα έκτακτα μέτρα που εφάρμοσε η Ισπανία για να περιορίσει την έξαρση και τον κοινωνικοοικονομικό της αντίκτυπο, καθώς και τις επιπτώσεις της στην υγεία, αναμένεται να έχουν δραματικές επιπτώσεις στα δημόσια οικονομικά. Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής του 2020, η Ισπανία αναμενόταν να έχει έλλειμμα γενικής κυβέρνησης και χρέος 10,1 % και 115,6 % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), αντίστοιχα, έως τα τέλη του 2020. Σύμφωνα με τις θερινές ενδιάμεσες προβλέψεις της Επιτροπής του 2020, το ΑΕΠ της Ισπανίας προβλέπεται να μειωθεί κατά 10,9 % το 2020.

(3)Η έξαρση της νόσου COVID-19 έχει ακινητοποιήσει σημαντικό μέρος του εργατικού δυναμικού στην Ισπανία. Αυτό οδήγησε σε αιφνίδια και σοβαρή αύξηση των δημόσιων δαπανών της Ισπανίας για το σύστημα μειωμένου ωραρίου εργασίας, παρόμοια συστήματα που απευθύνονται ειδικά στους αυτοαπασχολούμενους και στους εργαζόμενους στον τομέα του τουρισμού, καθώς και για τη στήριξη μέτρων για τη δημόσια υγεία, όπως αναλύεται στις αιτιολογικές σκέψεις 4 έως 9.

(4)Συγκεκριμένα, με το «βασιλικό νομοθετικό διάταγμα 8/2020», το «βασιλικό νομοθετικό διάταγμα 11/2020» και το «βασιλικό νομοθετικό διάταγμα 24/2020», όπως αναφέρονται στο αίτημα της Ισπανίας της 3ης Αυγούστου 2020, θεσπίστηκε αποζημίωση μισθού σε ποσοστό έως 70 % του βασικού μισθού των μισθωτών, για μισθωτούς σε καθεστώς προσωρινής αργίας στο πλαίσιο του συστήματος μειωμένου ωραρίου εργασίας «ERTE» («Expediente de Regulación Temporal de Empleo»). Η αποζημίωση ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο σε 1 098,09 EUR μηνιαίως, ποσό το οποίο μπορεί να αυξηθεί σε 1 254,96 EUR μηνιαίως ή 1 411,83 EUR μηνιαίως, αναλόγως του αριθμού των εξαρτώμενων τέκνων του δικαιούχου.

(5)Οι αρχές θέσπισαν επίσης την πλήρη ή μερική απαλλαγή από την εισφορά κοινωνικής ασφάλισης, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τον μήνα του έτους, όσον αφορά μισθωτούς που συμμετέχουν στο σύστημα «ERTE». Η απαλλαγή συνιστά διαφυγόντα έσοδα για το κράτος, τα οποία, για τους σκοπούς του κανονισμού 2020/672 του Συμβουλίου, μπορεί να θεωρηθεί ότι ισοδυναμούν με δημόσιες δαπάνες.

(6)Όσον αφορά τους αυτοαπασχολούμενους, οι αρχές θέσπισαν επίδομα λόγω «παύσης δραστηριότητας» (δηλαδή, πλήρους ή μερικής αναστολής της δραστηριότητας του αυτοαπασχολούμενου) και πρόσθετες απαλλαγές από την εισφορά κοινωνικής ασφάλισης. Το μέτρο προβλέπει μηνιαία καταβολή πληρωμών για το διάστημα που ζητείται από τις επιχειρήσεις να παραμείνουν κλειστές ή, σε περίπτωση που λειτουργούν, όταν ο κύκλος εργασιών έχει μειωθεί κατά άνω του 75 %.

(7)Μηναία καταβολή πληρωμών θεσπίστηκε επίσης για «εποχιακούς εργαζόμενους σε μόνιμη βάση» στον τομέα του τουρισμού οι οποίοι δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν στη δραστηριότητά τους στις προγραμματισμένες ημερομηνίες λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19, βάσει του «βασιλικού νομοθετικού διατάγματος 15/2020», όπως αναφέρεται στο αίτημα της Ισπανίας της 3ης Αυγούστου 2020.

(8)Σύμφωνα με το «βασιλικό νομοθετικό διάταγμα 8/2019», το «βασιλικό νομοθετικό διάταγμα 12/2019», το «βασιλικό νομοθετικό διάταγμα 7/2020» και το «βασιλικό νομοθετικό διάταγμα 25/2020», όπως αναφέρονται στο αίτημα της Ισπανίας της 3ης Αυγούστου 2020, θεσπίστηκε απαλλαγή των εργοδοτών από την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κατά 50 %) ώστε να στηριχτεί η «διατήρηση της απασχόλησης στον τομέα του τουρισμού» κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και μετέπειτα, και παράλληλη διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου κοινωνικής προστασίας για διάφορες κατηγορίες εργαζομένων. Με βάση τη μέση συνολική μηνιαία δαπάνη και τον αριθμό των ατόμων για τα οποία οι επιχειρήσεις έλαβαν επιδοτήσεις, προκύπτει μέση μηνιαία δαπάνη κατ’ άτομο ύψους περίπου 192 EUR.

(9)Τέλος, βάσει του «βασιλικού νομοθετικού διατάγματος 6/2020» και του «βασιλικού νομοθετικού διατάγματος 13/2020», όπως αναφέρονται στο αίτημα της Ισπανίας της 3ης Αυγούστου 2020, η Ισπανία επέκτεινε τις παροχές υγείας σε εργαζόμενους που απουσίαζαν λόγω της νόσου COVID-19 (είτε εργαζόμενους που τέθηκαν σε προληπτική απομόνωση είτε προσβληθέντες). Το μέτρο είναι παρόμοιο με το καθεστώς που ισχύει για τα εργατικά ατυχήματα (δηλαδή, οι παροχές είναι υψηλότερες και καταβάλλονται από το Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης από την πρώτη ημέρα αδείας) και οι παροχές ανέρχονται κατ’ ανώτατο όριο στο 75 % του βασικού μισθού.

(10)Η Ισπανία πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/672 προκειμένου να ζητήσει χρηματοδοτική συνδρομή. Η Ισπανία υπέβαλε στην Επιτροπή κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία οι πραγματικές και οι προβλεπόμενες δημόσιες δαπάνες αυξήθηκαν κατά 23 803 573 600 EUR από την 1η Φεβρουαρίου 2020, λόγω των εθνικών μέτρων που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19. Το αυξημένο ποσό που συνδέεται άμεσα με το σύστημα μειωμένου ωραρίου εργασίας «ERTE» και παρόμοια μέτρα που απευθύνονται ειδικά στους αυτοαπασχολούμενους και σε εργαζόμενους στον τομέα του τουρισμού συνιστά αιφνίδια και σοβαρή αύξηση, οφειλόμενη στη σχεδόν άμεση και άνευ προηγουμένου αύξηση του αριθμού των δικαιούχων που καλύπτουν τα εν λόγω συστήματα, καθώς και στο μέγεθος των σχετικών παροχών στην Ισπανία. Η Ισπανία σκοπεύει να καλύψει τη χρηματοδότηση 1 660 000 000 EUR του ποσού των αυξημένων δαπανών μέσω ενωσιακών κονδυλίων.

(11)Η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη της Ισπανίας και εξακρίβωσε την αιφνίδια και σοβαρή αύξηση των πραγματικών και των προβλεπόμενων δημόσιων δαπανών που συνδέονται άμεσα με τα συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας και παρόμοια μέτρα, καθώς και την εφαρμογή μέτρων σχετικών με την υγεία στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19, όπως αναφέρεται στο αίτημα της 3ης Αυγούστου 2020, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/672.

(12)Ως εκ τούτου, θα πρέπει να παρασχεθεί χρηματοδοτική συνδρομή, ώστε να βοηθηθεί η Ισπανία να αντιμετωπίσει τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της σοβαρής διαταραχής της οικονομικής δραστηριότητας που προκάλεσε η έξαρση της νόσου COVID-19.

(13)Η παρούσα απόφαση δεν προδικάζει την έκβαση διαδικασιών οι οποίες αφορούν τις στρεβλώσεις της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και ενδέχεται να κινηθούν, ιδίως βάσει των άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ. Δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την υποχρέωση να κοινοποιούν στην Επιτροπή, βάσει του άρθρου 108 της ΣΛΕΕ, τις τυχόν χορηγούμενες κρατικές ενισχύσεις.

(14)Η Ισπανία θα πρέπει να ενημερώνει τακτικά την Επιτροπή σχετικά με την εκτέλεση των προβλεπόμενων δημόσιων δαπανών, προκειμένου να είναι σε θέση η Επιτροπή να αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο η Ισπανία έχει εκτελέσει τις εν λόγω δαπάνες.

(15)Η απόφαση παροχής χρηματοδοτικής συνδρομής λήφθηκε λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων και αναμενόμενων αναγκών της Ισπανίας, καθώς και των αιτημάτων για χρηματοδοτική συνδρομή δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2020/672 που έχουν ήδη υποβληθεί ή προβλέπεται να υποβληθούν από άλλα κράτη μέλη, και παράλληλα με εφαρμογή των αρχών της ίσης μεταχείρισης, της αλληλεγγύης, της αναλογικότητας και της διαφάνειας. Ειδικότερα, το ποσό του δανείου καθορίστηκε ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους κανόνες προληπτικής εποπτείας που εφαρμόζονται στο χαρτοφυλάκιο δανείων όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/672 του Συμβουλίου,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η Ισπανία πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/672.

Άρθρο 2

1. Η Ένωση θέτει στη διάθεση της Ισπανίας δάνειο ανώτατου ύψους 21 324 820 449 EUR. Το δάνειο έχει μέγιστη μέση ληκτότητα 15 ετών.

2. Η περίοδος διαθεσιμότητας της χρηματοδοτικής συνδρομής που χορηγείται με την παρούσα απόφαση είναι 18 μήνες, αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

3. Η Επιτροπή θέτει την ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή στη διάθεση της Ισπανίας σε δέκα δόσεις κατ’ ανώτατο όριο. Μία δόση δύναται να εκταμιευθεί σε ένα ή περισσότερα τμήματα. Η ληκτότητα των τμηματικών εκταμιεύσεων της πρώτης δόσης δύναται να είναι μεγαλύτερη από τη μέγιστη μέση ληκτότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Στις περιπτώσεις αυτές, οι προθεσμίες λήξης των περαιτέρω τμηματικών εκταμιεύσεων καθορίζονται κατά τρόπον ώστε να τηρείται η μέγιστη μέση ληκτότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 1, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η εκταμίευση όλων των δόσεων.

4. Η πρώτη δόση αποδεσμεύεται υπό την προϋπόθεση της έναρξης ισχύος της δανειακής συμφωνίας που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/672.

5. Η Ισπανία καταβάλλει το κόστος χρηματοδότησης της Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/672 για κάθε δόση, συν τα τυχόν τέλη, έξοδα και δαπάνες της Ένωσης που προκύπτουν από χρηματοδότηση.

6. Η Επιτροπή αποφασίζει για το ύψος και την αποδέσμευση των δόσεων, καθώς και για το ύψος των τμηματικών εκταμιεύσεων.

Άρθρο 3

Η Ισπανία μπορεί να χρηματοδοτήσει τα ακόλουθα μέτρα:

(α)το σύστημα μειωμένου ωραρίου εργασίας «ERTE» («Expediente de Regulación Temporal de Empleo») για μισθωτούς, όπως προβλέπεται στο βασιλικό νομοθετικό διάταγμα 8/2020, της 17ης Μαρτίου (κεφάλαιο ΙΙ, άρθρα 22-28), στο βασιλικό νομοθετικό διάταγμα 18/2020, της 12ης Μαΐου, και στο βασιλικό νομοθετικό διάταγμα 24/2020, της 26ης Ιουνίου (άρθρα 1-7)·

(β)τα έκτακτα μέτρα σχετικά με την εισφορά κοινωνικής ασφάλισης για μισθωτούς που υπάγονται στο σύστημα ERTE, όπως προβλέπεται στο βασιλικό νομοθετικό διάταγμα 8/2020, της 17ης Μαρτίου (κεφάλαιο ΙΙ, άρθρα 22-28), στο βασιλικό νομοθετικό διάταγμα 18/2020, της 12ης Μαΐου, στο βασιλικό νομοθετικό διάταγμα 24/2020, της 26ης Ιουνίου (κεφάλαιο Ι, άρθρο 4)·

(γ)το επίδομα λόγω «παύσης δραστηριότητας» και τις πρόσθετες απαλλαγές από την εισφορά κοινωνικής ασφάλισης, όπως προβλέπεται στο βασιλικό νομοθετικό διάταγμα 8/2020, της 17ης Μαρτίου (άρθρο 17), που τροποποιήθηκε από το βασιλικό νομοθετικό διάταγμα 11/2020, της 31ης Μαρτίου (τελική διάταξη 1.8), και στο βασιλικό νομοθετικό διάταγμα 24/2020, της 26ης Ιουνίου (άρθρο 8)·

(δ)το καθεστώς στήριξης για «εποχιακούς εργαζόμενους σε μόνιμη βάση», όπως προβλέπεται στο βασιλικό νομοθετικό διάταγμα 15/2020, της 21ης Απριλίου (τελική διάταξη 8)·

(ε)τη μερική απαλλαγή των εργοδοτών από την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ώστε να στηριχτεί η «διατήρηση της απασχόλησης στον τομέα του τουρισμού», όπως προβλέπεται στο βασιλικό νομοθετικό διάταγμα 8/2019, της 8ης Μαρτίου, στο βασιλικό νομοθετικό διάταγμα 12/2019, της 11ης Οκτωβρίου, στο βασιλικό νομοθετικό διάταγμα 7/2020 (άρθρο 13), της 12ης Μαρτίου και στο βασιλικό νομοθετικό διάταγμα 25/2020 (τελική διάταξη 4)·

(στ)τις παροχές υγείας σε εργαζομένους που απουσίαζαν λόγω της νόσου COVID-19, όπως προβλέπεται στο βασιλικό νομοθετικό διάταγμα 6/2020, της 10ης Μαρτίου (άρθρο 5), και στο βασιλικό νομοθετικό διάταγμα 13/2020, της 7ης Απριλίου (τελική διάταξη 1).

Άρθρο 4

Η Ισπανία ενημερώνει την Επιτροπή έως την [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6 μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης], και εν συνεχεία κάθε 6 μήνες, σχετικά με την εκτέλεση των προβλεπόμενων δημόσιων δαπανών, έως ότου εκτελεστούν πλήρως οι εν λόγω προβλεπόμενες δημόσιες δαπάνες.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο της Ισπανίας.

Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες,

   Για το Συμβούλιο

   Ο Πρόεδρος

(1)    ΕΕ L 159 της 20.5.2020, σ. 1.