Βρυξέλλες, 2.4.2020

COM(2020) 171 final

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2020/265 όσον αφορά τις προσαρμογές των ποσών που κινητοποιούνται από τον μηχανισμό ευελιξίας για το 2020, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τη μετανάστευση, τις εισροές προσφύγων και τις απειλές κατά της ασφάλειας, για την άμεση λήψη μέτρων στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19, και για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 27 Νοεμβρίου 2019 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφάσισαν να κινητοποιήσουν τον μηχανισμό ευελιξίας για ποσό ύψους 778,1 εκατ. EUR για τον τομέα 3 Ασφάλεια και ιθαγένεια, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή [απόφαση (ΕΕ) 2020/265 1 ].

Στις 27 Μαρτίου 2020 η Επιτροπή υπέβαλε το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 1/2020 2 . Το σχέδιο περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, συνολική αύξηση κατά 423,3 εκατ. EUR των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων του τομέα 3 για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από την αυξανόμενη μεταναστευτική πίεση στην Ελλάδα, για τη χρηματοδότηση άμεσων μέτρων που απαιτούνται στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19 (το πρώτο απόθεμα ιατρικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του rescEU) και για την αύξηση του προϋπολογισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Επιτροπή, στο ΣΔΠ αριθ. 1/2020, πρότεινε να χρησιμοποιηθεί το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων (ΣΠΑ) για ποσό ύψους 350,0 εκατ. EUR που είναι διαθέσιμο από το 2018 για την κάλυψη του μέρους της εν λόγω αύξησης που συνδέεται με τη μετανάστευση. Η Επιτροπή πρότεινε επίσης τη χρηματοδότηση του υπολοίπου που απομένει από την αύξηση (73,3 εκατ. EUR), με ανάλογη προσαρμογή του ποσού που κινητοποιείται από τον μηχανισμό ευελιξίας, και την επέκταση του σκοπού της απόφασης (ΕΕ) 2020/265 3 .

Η Επιτροπή υποβάλλει σήμερα το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2020 4 , το οποίο περιλαμβάνει πρόσθετη αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τομέα 3 για ποσό ύψους 3 000,0 εκατ. EUR για την κάλυψη της επανενεργοποίησης του μέσου στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης (ESI), ώστε να βοηθηθούν τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της έξαρσης της νόσου COVID-19 και να ενισχυθεί περαιτέρω ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης/rescEU, ώστε να διευκολυνθούν ο ευρύτερος σχηματισμός αποθεμάτων και ο συντονισμός της διανομής βασικών πόρων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Λόγω της έλλειψης περιθωρίου για ανακατανομές στο πλαίσιο του τομέα 3 και σύμφωνα με την πρόταση, η οποία υποβλήθηκε επίσης σήμερα, για τροποποίηση του κανονισμού για το ΠΔΠ με την οποία καταργούνται οι περιορισμοί στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω μέσου 5 , η Επιτροπή προτείνει στο ΣΔΠ αριθ. 2/2020 να χρησιμοποιηθεί το ΣΠΑ για το πλήρες διαθέσιμο βάσει αυτού του ειδικού μέσου ποσό ύψους 2 042,4 εκατ. EUR 6 για να καλυφθεί η εν λόγω αύξηση.

Επιπλέον, η παρούσα πρόταση απόφασης για κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2020/265 της 27ης Νοεμβρίου 2019 και αντικαθιστά την τροπολογία που κατατέθηκε μαζί με το ΣΔΠ αριθ. 1/2020. Ως εκ τούτου, η παρούσα νέα πρόταση καλύπτει τις συνδυασμένες αυξήσεις των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για τον τομέα 3 οι οποίες περιλαμβάνονται στο ΣΔΠ αριθ. 1 και στο ΣΔΠ αριθ. 2/2020, αυξάνει το συνολικό ποσό που πρέπει να κινητοποιηθεί σε 1 094,4 εκατ. EUR 7 και εξαντλεί το διαθέσιμο ποσό στο πλαίσιο του εν λόγω μέσου για το 2020.

Δεδομένου ότι η χρήση του ΣΠΑ στο ΣΔΠ αριθ. 2/2020 και η παρούσα πρόταση απόφασης για κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας δεν επαρκούν για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών του ESI, η Επιτροπή υποβάλλει επίσης χωριστή πρόταση 8 , μαζί με το ΣΔΠ αριθ. 2/2020, για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες για το 2020 ύψους 714,6 εκατ. EUR.

Οι ενδεικτικές πιστώσεις πληρωμών που αντιστοιχούν στην επικαιροποιημένη κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα:

(σε εκατ. EUR, σε τρέχουσες τιμές)

Έτος

Πιστώσεις πληρωμών για την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας το 2020

2020

574,6

2021

413,7

2022

66,2

2023

39,9

Σύνολο

1 094,4

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2020/265 όσον αφορά τις προσαρμογές των ποσών που κινητοποιούνται από τον μηχανισμό ευελιξίας για το 2020, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τη μετανάστευση, τις εισροές προσφύγων και τις απειλές κατά της ασφάλειας, για την άμεση λήψη μέτρων στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19, και για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 9 , και ιδίως το σημείο 12,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)Ο μηχανισμός ευελιξίας προορίζεται για τη χρηματοδότηση σαφώς προσδιορισμένων δαπανών οι οποίες δεν θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των διαθέσιμων ανώτατων ορίων για έναν ή περισσοτέρους άλλους τομείς του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης.

(2)Το ανώτατο όριο του ετήσιου ποσού που είναι διαθέσιμο για τον μηχανισμό ευελιξίας ανέρχεται σε 600 000 000 EUR (σε τιμές του 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου 10 , και αυξάνεται, κατά περίπτωση, με τα καταργηθέντα ποσά τα οποία γίνονται διαθέσιμα σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου.

(3)Στις 27 Νοεμβρίου 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν την απόφαση (ΕΕ) 2020/265 11 σχετικά με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για την παροχή ποσού 778 074 489 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων στον τομέα 3 (Ασφάλεια και ιθαγένεια) για το οικονομικό έτος 2020, για τη χρηματοδότηση μέτρων στον τομέα της μετανάστευσης, των προσφύγων και της ασφάλειας.

(4)Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2020 12 περιλαμβάνει αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για τον τομέα 3 κατά 423 300 000 EUR για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από την αυξανόμενη μεταναστευτική πίεση στην Ελλάδα, για τη χρηματοδότηση άμεσων μέτρων στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19 και για την κάλυψη της αύξησης του προϋπολογισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από τη συνολική αυτή αύξηση, 350 000 000 EUR καλύπτονται από τη χρήση του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων που προβλέπεται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, και 73 300 000 EUR μέσω πρόσθετης κινητοποίησης του μηχανισμού ευελιξίας για το 2020. Είναι επίσης αναγκαίο να προσαρμοστεί η ενδεικτική πορεία των πληρωμών.

(5)Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 2/2020 13 περιλαμβάνει περαιτέρω αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για τον τομέα 3 κατά 3 000 000 000 EUR για την κάλυψη της επανενεργοποίησης του μέσου στήριξης έκτακτης ανάγκης (ESI) εντός της Ένωσης ώστε να βοηθηθούν περαιτέρω τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της έξαρσης της νόσου COVID-19 και να ενισχυθεί περαιτέρω ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης/rescEU, ώστε να διευκολυνθούν ο ευρύτερος σχηματισμός αποθεμάτων και ο συντονισμός της διανομής βασικών πόρων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Από αυτή την αύξηση, 2 042 402 163 EUR καλύπτονται από τη χρήση του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων που προβλέπεται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου και 243 039 699 EUR μέσω πρόσθετης κινητοποίησης του μηχανισμού ευελιξίας για το 2020. Είναι επίσης αναγκαίο να προσαρμοστεί η ενδεικτική πορεία των πληρωμών.

(6)Επομένως, η απόφαση (ΕΕ) 2020/265 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7)Η παρούσα απόφαση θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ίδια ημέρα με την τροποποίηση του προϋπολογισμού για το 2020, δεδομένου ότι ο μηχανισμός ευελιξίας επιτρέπει τη χρηματοδότηση ορισμένων δράσεων πέραν του ανώτατου ορίου που έχει καθοριστεί για τον προϋπολογισμό του 2020 στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της απόφασης (ΕΕ) 2020/265 τροποποιείται ως εξής: Η φράση «ποσού ύψους 778 074 489 EUR» αντικαθίσταται από τη φράση «ποσού ύψους 1 094 414 188 EUR».

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:. «Τα ποσά που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση μέτρων για την αντιμετώπιση, αφενός, των συνεχιζόμενων προκλήσεων όσον αφορά τη μετανάστευση, τις εισροές προσφύγων και τις απειλές κατά της ασφάλειας, και, αφετέρου, της τρέχουσας κρίσης στον τομέα της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία προκύπτει από την έξαρση της νόσου COVID-19, και των αυξημένων αναγκών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.»

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2, τα στοιχεία α) έως δ) αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

«α)    574 652 355 EUR το 2020·

β)    413 658 806 EUR το 2021·

γ)    66 154 477 EUR το 2022·

δ)    39 948 550 EUR το 2023.»

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος    Ο Πρόεδρος

(1)    ΕΕ L 58 της 27.2.2020, σ. 51.
(2)    COM(2020) 145 της 27.3.2020.
(3)    COM(2020) 140 της 27.3.2020.
(4)    COM(2020) 170 της 2.4.2020.
(5)    COM(2020) 174 της 2.4.2020.
(6)    Το ποσό αυτό λαμβάνει υπόψη το εναπομένον περιθώριο από το 2019 (1 316,9 εκατ. EUR) το οποίο κατέστη διαθέσιμο για το 2020 στην «Τεχνική προσαρμογή όσον αφορά τους ειδικούς μηχανισμούς» που εγκρίθηκε σήμερα από την Επιτροπή [COM (2020) 173 της 2.4.2020].
(7)    Το ποσό αυτό λαμβάνει υπόψη ποσό ύψους 175 εκατ. EUR προερχόμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση το 2019 και το οποίο προστέθηκε στον μηχανισμό ευελιξίας στην «Τεχνική προσαρμογή όσον αφορά τους ειδικούς μηχανισμούς» που εγκρίθηκε σήμερα από την Επιτροπή [COM (2020) 173 της 2.4.2020].
(8)    COM(2020) 172 της 2.4.2020.
(9)    ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(10)    Κανονισμός (EE, Euratom) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).
(11)

   Απόφαση (ΕΕ) 2020/265 τoυ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προκλήσεων όσον αφορά τη μετανάστευση, τις εισροές προσφύγων και τις απειλές κατά της ασφάλειας (ΕΕ L 058 της 27.2.2020, σ. 51)

(12)    COM(2020) 145 της 27.3.2020.
(13)    COM(2020) 170 της 2.4.2020.