Βρυξέλλες, 11.10.2019

COM(2019) 459 final

2019/0216(NLE)

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής υπηρεσιών και επενδύσεων που έχει συσταθεί βάσει της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (ΣΟΕΣ) μεταξύ του Καναδά, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου, όσον αφορά την έγκριση κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη του δικαστηρίου, τα μέλη του εφετείου και τους διαμεσολαβητές


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.Αντικείμενο της πρότασης

Η παρούσα πρόταση αφορά την απόφαση για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής υπηρεσιών και επενδύσεων που έχει συσταθεί βάσει της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (ΣΟΕΣ) μεταξύ του Καναδά, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου, όσον αφορά την προβλεπόμενη έκδοση απόφασης σχετικά με κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη του δικαστηρίου, τα μέλη του εφετείου και τους διαμεσολαβητές, προς εφαρμογή σε διαφορές που απορρέουν από το κεφάλαιο οκτώ (Επενδύσεις) της συμφωνίας.

2.Πλαίσιο της πρότασης

2.1.Η συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία (ΣΟΕΣ) μεταξύ του Καναδά, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου

Η συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία (ΣΟΕΣ) μεταξύ του Καναδά, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου, («η συμφωνία») αποσκοπεί στην απελευθέρωση και τη διευκόλυνση του εμπορίου και των επενδύσεων, καθώς και στην προώθηση στενότερων οικονομικών σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά («τα Μέρη»). Η συμφωνία υπογράφηκε στις 30 Οκτωβρίου 2016 και εφαρμόζεται προσωρινά από τις 21 Σεπτεμβρίου 2017.

2.2.Η επιτροπή υπηρεσιών και επενδύσεων

Η επιτροπή υπηρεσιών και επενδύσεων, η οποία ασχολείται, μεταξύ άλλων, με θέματα που αφορούν τις διασυνοριακές επενδύσεις, συνιστάται βάσει του άρθρου 26.2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της συμφωνίας. Σύμφωνα με το άρθρο 8.44 παράγραφος 1 της συμφωνίας, η επιτροπή υπηρεσιών και επενδύσεων παρέχει ένα φόρουμ στο οποίο τα Μέρη μπορούν να προβαίνουν σε διαβουλεύσεις σχετικά με ζητήματα που σχετίζονται με το κεφάλαιο οκτώ (Επενδύσεις) της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των δυσκολιών που μπορεί να προκύψουν κατά την εφαρμογή του κεφαλαίου οκτώ (Επενδύσεις) της συμφωνίας, καθώς και των πιθανών βελτιώσεων του κεφαλαίου οκτώ (Επενδύσεις) της συμφωνίας, ιδίως με βάση τις εμπειρίες και τις εξελίξεις που σημειώνονται σε άλλα διεθνή φόρα, καθώς και τις άλλες συμφωνίες των Μερών.

Σύμφωνα με το άρθρο 26.2 παράγραφος 4 της συμφωνίας, η επιτροπή υπηρεσιών και επενδύσεων συνεδριάζει μία φορά τον χρόνο, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στη συμφωνία ή αν οι συμπρόεδροι αποφασίσουν διαφορετικά. Πρόσθετες συνεδριάσεις μπορούν να πραγματοποιούνται κατόπιν αιτήματος ενός Μέρους ή της μεικτής επιτροπής ΣΟΕΣ. Η επιτροπή υπηρεσιών και επενδύσεων συμπροεδρεύεται από εκπροσώπους των Μερών. Καθορίζει το χρονοδιάγραμμα και την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεών της με κοινή συναίνεση. Μπορεί να καθορίζει και να τροποποιεί τον εσωτερικό κανονισμό της, αν το κρίνει σκόπιμο. Μπορεί να προτείνει σχέδια αποφάσεων προς έγκριση από τη μεικτή επιτροπή ΣΟΕΣ ή να λαμβάνει αποφάσεις, όταν το προβλέπει η συμφωνία.

Σύμφωνα με τον κανόνα 10 παράγραφος 2 του εσωτερικού κανονισμού της μεικτής επιτροπής ΣΟΕΣ και των ειδικών επιτροπών, συμπεριλαμβανομένης της επιτροπής υπηρεσιών και επενδύσεων 1 , κατά το διάστημα μεταξύ των συνεδριάσεων η επιτροπή υπηρεσιών και επενδύσεων μπορεί, αν συναινέσουν τα Μέρη της συμφωνίας με αμοιβαία συμφωνία, να εκδίδει αποφάσεις ή συστάσεις με γραπτή διαδικασία. Για τον σκοπό αυτόν, το κείμενο της πρότασης διαβιβάζεται εγγράφως από τους συμπροέδρους στα μέλη της επιτροπής υπηρεσιών και επενδύσεων σύμφωνα με τον κανόνα 7, με προθεσμία εντός της οποίας τα μέλη οφείλουν να γνωστοποιήσουν ενδεχόμενες επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις που επιθυμούν να προτείνουν. Οι εγκριθείσες προτάσεις κοινοποιούνται σύμφωνα με τον κανόνα 7 μόλις παρέλθει η προθεσμία και καταχωρίζονται στα πρακτικά της επόμενης συνεδρίασης.

2.3.Η προβλεπόμενη πράξη της επιτροπής υπηρεσιών και επενδύσεων

Η επιτροπή υπηρεσιών και επενδύσεων πρόκειται να εκδώσει απόφαση σχετικά με κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη του δικαστηρίου, τα μέλη του εφετείου και τους διαμεσολαβητές, προς εφαρμογή σε διαφορές που απορρέουν από το κεφάλαιο οκτώ (Επενδύσεις) της συμφωνίας («η προβλεπόμενη πράξη»).

Σκοπός της προβλεπόμενης πράξης είναι η συμπλήρωση των κανόνων που εφαρμόζονται δυνάμει του άρθρου 8.30 (Δεοντολογία) της συμφωνίας.

Η προβλεπόμενη πράξη θα καταστεί δεσμευτική για τα Μέρη.

3.Θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης

Όπως προβλέπεται στο σημείο 6 στοιχείο στ) της κοινής ερμηνευτικής πράξης για τη συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της και ο Καναδάς συμφώνησαν να αρχίσουν αμέσως περαιτέρω εργασίες για την εφαρμογή των διατάξεων της συμφωνίας που αφορούν την επίλυση επενδυτικών διαφορών, δηλ. για το αποκαλούμενο «σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων» 2 .

Σύμφωνα με το άρθρο 8.44 παράγραφος 2 της συμφωνίας, «[κ]ατόπιν συμφωνίας μεταξύ των Μερών, και μετά την εκπλήρωση των αντίστοιχων εσωτερικών τους απαιτήσεων και διαδικασιών, η επιτροπή υπηρεσιών και επενδύσεων εγκρίνει κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη του δικαστηρίου, προς εφαρμογή σε διαφορές που απορρέουν από το παρόν κεφάλαιο, ο οποίος μπορεί να αντικαθιστά ή να συμπληρώνει τους εφαρμοζόμενους κανόνες, καθώς και να εξετάζει θέματα όπως: α) υποχρεώσεις κοινοποίησης· β) την ανεξαρτησία και την αμεροληψία των μελών του δικαστηρίου· και γ) την εμπιστευτικότητα. Τα Μέρη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί ότι ο κώδικας δεοντολογίας έχει εγκριθεί το αργότερο την πρώτη ημέρα της προσωρινής εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας ή την ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτής, ανάλογα με την περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο δύο έτη μετά την εν λόγω ημερομηνία».

Το σημείο 6 στοιχείο στ) της κοινής ερμηνευτικής πράξης για τη συμφωνία αναφέρεται ρητά σε «περαιτέρω εργασίες σχετικά με έναν κώδικα δεοντολογίας για να ενισχυθεί περισσότερο η αμεροληψία των μελών των δικαστηρίων».

Επιπλέον, η δήλωση αριθ. 36 της Επιτροπής και του Συμβουλίου, που καταχωρίστηκε στα πρακτικά του Συμβουλίου με την ευκαιρία της έγκρισης από το Συμβούλιο της απόφασης με την οποία δόθηκε η εξουσιοδότηση για την υπογραφή της ΣΟΕΣ εξ ονόματος της Ένωσης, προβλέπει τα εξής: «Οι δεοντολογικές απαιτήσεις για τα μέλη των δικαστηρίων, που προβλέπονται ήδη στη CETA, θα αναπτυχθούν λεπτομερώς —το ταχύτερο δυνατόν και σε εύθετο χρόνο, ώστε τα κράτη μέλη να μπορέσουν να τις εξετάσουν κατά τις οικείες διαδικασίες κύρωσης— σε έναν υποχρεωτικό και δεσμευτικό κώδικα δεοντολογίας (κάτι που επίσης προβλέπεται ήδη από τη CETA). Ο εν λόγω κώδικας θα περιλαμβάνει κυρίως: ακριβείς κανόνες δεοντολογίας που θα ισχύουν για τους υποψηφίους προς διορισμό σε θέση μέλους του δικαστηρίου ή του εφετείου όσον αφορά ειδικότερα τη δημοσιοποίηση των παλαιών ή τρεχουσών δραστηριοτήτων τους που δύνανται να επηρεάσουν τον διορισμό τους ή την εκτέλεση των καθηκόντων τους· ακριβείς κανόνες δεοντολογίας που θα ισχύουν για τα μέλη του δικαστηρίου και του εφετείου κατά τη διάρκεια της θητείας τους· ακριβείς κανόνες δεοντολογίας που θα ισχύουν για τα μέλη του δικαστηρίου και του εφετείου κατά τη λήξη της θητείας τους, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης της άσκησης συγκεκριμένων καθηκόντων ή επαγγελμάτων για συγκεκριμένη περίοδο μετά τη λήξη της θητείας τους· μηχανισμό κυρώσεων σε περίπτωση μη τήρησης των κανόνων δεοντολογίας που να είναι αποτελεσματικός και να σέβεται στο ακέραιο την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας» 3 .

Η προβλεπόμενη πράξη υλοποιεί πλήρως τις δεσμεύσεις αυτές, με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων δεοντολογίας για τα μέλη του δικαστηρίου, τα μέλη του εφετείου και τους διαμεσολαβητές. Ειδικότερα, ο κώδικας δεοντολογίας περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τις υποχρεώσεις όσον αφορά τη διαδικασία (άρθρο 2 της προβλεπόμενης πράξης)· τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης (άρθρο 3)· την ανεξαρτησία, την αμεροληψία και άλλες υποχρεώσεις (άρθρο 4)· τις υποχρεώσεις των πρώην μελών (άρθρο 5)· τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας (άρθρο 6)· τις υποχρεώσεις διαφάνειας όσον αφορά τον χρόνο που αφιερώθηκε και τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για τη διαδικασία (άρθρο 7)· τις κυρώσεις (άρθρο 8)· τις υποχρεώσεις των διαμεσολαβητών (άρθρο 9)· και τη σύσταση συμβουλευτικών επιτροπών (άρθρο 10). Η προβλεπόμενη πράξη θα αρχίσει να ισχύει την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας (άρθρο 11).

Η παρούσα πρόταση εντάσσεται στο ίδιο πλαίσιο με άλλες πρωτοβουλίες για την εφαρμογή του συστήματος επενδυτικών δικαστηρίων της ΣΟΕΣ. Ειδικότερα, από τον Ιούνιο του 2018, η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της «επιτροπής εμπορικής πολιτικής για θέματα υπηρεσιών και επενδύσεων» του Συμβουλίου και με τον Καναδά σχετικά με δέσμη τεσσάρων σχεδίων αποφάσεων που αφορούν:

κανόνες για διοικητικά και οργανωτικά θέματα σχετικά με τη λειτουργία του εφετείου, σύμφωνα με το άρθρο 8.28 παράγραφος 7 της συμφωνίας·

κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη του δικαστηρίου και του εφετείου και για τους διαμεσολαβητές, σύμφωνα με το άρθρο 8.44 παράγραφος 2 της συμφωνίας·

κανόνες διαμεσολάβησης προς χρήση από τα διάδικα μέρη σύμφωνα με το άρθρο 8.44 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συμφωνίας· και

κανόνες για τη διαδικασία έγκρισης ερμηνειών σύμφωνα με το άρθρο 8.31 παράγραφος 3 και το άρθρο 8.44 παράγραφος 3 στοιχείο α) της συμφωνίας.

Συνεχίζονται οι εργασίες σε άλλους τομείς εφαρμογής του συστήματος επενδυτικών δικαστηρίων. Όπως προβλέπεται στο σημείο 6 στοιχείο στ) της κοινής ερμηνευτικής πράξης για τη συμφωνία, «[ο] κοινός στόχος είναι η ολοκλήρωση των εργασιών έως την έναρξη ισχύος της CETA [ΣΟΕΣ]».

Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καθοριστεί η θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής υπηρεσιών και επενδύσεων για την προβλεπόμενη πράξη, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας,

4.Νομική βάση

4.1.Διαδικαστική νομική βάση

4.1.1.Αρχές

Το άρθρο 218 παράγραφος 9 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) προβλέπει την έκδοση αποφάσεων για τον καθορισμό «των θέσεων που θα πρέπει να ληφθούν, εξ ονόματος της Ένωσης, σε όργανο που συνιστάται από δεδομένη συμφωνία, όταν το εν λόγω όργανο καλείται να θεσπίσει πράξεις που παράγουν έννομα αποτελέσματα, με εξαίρεση τις πράξεις που συμπληρώνουν ή τροποποιούν το θεσμικό πλαίσιο της συμφωνίας.».

Η έννοια των «πράξεων που παράγουν έννομα αποτελέσματα» περιλαμβάνει πράξεις που παράγουν έννομα αποτελέσματα δυνάμει των κανόνων του διεθνούς δικαίου που διέπουν το εκάστοτε όργανο. Περιλαμβάνει, επίσης, πράξεις που δεν έχουν δεσμευτική ισχύ βάσει του διεθνούς δικαίου, αλλά «μπορούν να επηρεάσουν με καθοριστικό τρόπο το περιεχόμενο των ρυθμίσεων που θεσπίζει ο νομοθέτης της Ένωσης» 4 .

4.1.2.Εφαρμογή στη συγκεκριμένη περίπτωση

Η επιτροπή υπηρεσιών και επενδύσεων είναι όργανο που έχει συσταθεί με βάση συμφωνία, και συγκεκριμένα τη συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία (ΣΟΕΣ ή CETA) μεταξύ του Καναδά, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου, αφετέρου («η συμφωνία»).

Η πράξη την οποία καλείται να θεσπίσει η επιτροπή υπηρεσιών και επενδύσεων είναι πράξη που παράγει έννομα αποτελέσματα. Η προβλεπόμενη πράξη θα είναι δεσμευτική για τα Μέρη βάσει του διεθνούς δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 26.2 παράγραφος 4 της Συμφωνίας.

Η προβλεπόμενη πράξη δεν συμπληρώνει ούτε τροποποιεί το θεσμικό πλαίσιο της συμφωνίας.

Συνεπώς, η διαδικαστική νομική βάση για την προτεινόμενη απόφαση είναι το άρθρο 218 παράγραφος 9 της ΣΛΕΕ.

4.2.Ουσιαστική νομική βάση

4.2.1.Αρχές

Η ουσιαστική νομική βάση για την έκδοση απόφασης βάσει του άρθρου 218 παράγραφος 9 της ΣΛΕΕ εξαρτάται πρωτίστως από τον στόχο και το περιεχόμενο της προβλεπόμενης πράξης για την οποία λαμβάνεται θέση εξ ονόματος της Ένωσης. Αν η προβλεπόμενη πράξη επιδιώκει διττό σκοπό ή έχει δύο συνιστώσες και αν ένας από τους σκοπούς ή μία από τις συνιστώσες μπορεί να χαρακτηριστεί ο/η κύριος/-α, ενώ ο/η άλλος/-η έχει απλώς παρεπόμενο χαρακτήρα, η απόφαση δυνάμει του άρθρου 218 παράγραφος 9 της ΣΛΕΕ πρέπει να στηρίζεται σε μία και μόνη ουσιαστική νομική βάση, ήτοι εκείνη που επιβάλλει ο/η κύριος/-α ή πρωτεύων/-ουσα σκοπός ή συνιστώσα.

4.2.2.Εφαρμογή στη συγκεκριμένη περίπτωση

Ο κύριος στόχος και το περιεχόμενο της προβλεπόμενης πράξης αφορούν την κοινή εμπορική πολιτική.

Επομένως, η ουσιαστική νομική βάση για την προτεινόμενη απόφαση είναι το άρθρο 207 παράγραφος 3 και το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο της ΣΛΕΕ.

4.3.Συμπέρασμα

Οι νομικές βάσεις της προτεινόμενης απόφασης θα πρέπει να είναι το άρθρο 207 παράγραφος 3 και το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 9 της ΣΛΕΕ.

5.Αυθεντικές γλώσσες και δημοσίευση της προβλεπόμενης πράξης

Δεδομένου ότι η πράξη της επιτροπής υπηρεσιών και επενδύσεων θα εφαρμόσει τη συμφωνία όσον αφορά την επίλυση επενδυτικών διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών, είναι σκόπιμο να εκδοθεί σε όλες τις αυθεντικές γλώσσες της συμφωνίας 5 και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την έκδοσή της.

2019/0216 (NLE)

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής υπηρεσιών και επενδύσεων που έχει συσταθεί βάσει της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (ΣΟΕΣ) μεταξύ του Καναδά, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου, όσον αφορά την έγκριση κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη του δικαστηρίου, τα μέλη του εφετείου και τους διαμεσολαβητές

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 207 παράγραφος 3 και το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 9,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)Η απόφαση (ΕΕ) 2017/37 του Συμβουλίου 6 προβλέπει την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (ΣΟΕΣ) μεταξύ του Καναδά, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου («η συμφωνία»). Η συμφωνία υπογράφηκε στις 30 Οκτωβρίου 2016.

(2)Η απόφαση (ΕΕ) 2017/38 του Συμβουλίου 7 προβλέπει την προσωρινή εφαρμογή μερών της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης της επιτροπής υπηρεσιών και επενδύσεων. Η συμφωνία εφαρμόζεται προσωρινά από τις 21 Σεπτεμβρίου 2017.

(3)Σύμφωνα με το άρθρο 26.2 παράγραφος 4 της συμφωνίας, η επιτροπή υπηρεσιών και επενδύσεων μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις, όταν το προβλέπει η συμφωνία.

(4)Σύμφωνα με το άρθρο 88.4 παράγραφος 2 της συμφωνίας, η επιτροπή υπηρεσιών και επενδύσεων πρόκειται να εκδώσει απόφαση σχετικά με κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη του δικαστηρίου, τα μέλη του εφετείου και τους διαμεσολαβητές, προς εφαρμογή σε διαφορές που απορρέουν από το κεφάλαιο οκτώ (Επενδύσεις) της συμφωνίας.

(5)Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καθοριστεί η θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής υπηρεσιών και επενδύσεων, με βάση το συνημμένο σχέδιο απόφασης της επιτροπής υπηρεσιών και επενδύσεων σχετικά με την έγκριση κώδικα δεοντολογίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής υπηρεσιών και επενδύσεων όσον αφορά την έγκριση κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη του δικαστηρίου, τα μέλη του εφετείου και τους διαμεσολαβητές βασίζεται στο σχέδιο απόφασης της επιτροπής υπηρεσιών και επενδύσεων που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση του Συμβουλίου.

Άρθρο 2

1.Η απόφαση της επιτροπής υπηρεσιών και επενδύσεων εκδίδεται σε όλες τις αυθεντικές γλώσσες της συμφωνίας.

2.Η απόφαση που εκδίδεται από την επιτροπή υπηρεσιών και επενδύσεων δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες,

   Για το Συμβούλιο

   Ο Πρόεδρος

(1)    Απόφαση 001/2018 της μεικτής επιτροπής ΣΟΕΣ, της 26ης Σεπτεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της ιδίας και των ειδικών επιτροπών (ΕΕ L 190 της 27.7.2018, σ. 13 ), η οποία διατίθεται στον ιστότοπο της ΓΔ TRADE στη διεύθυνση http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/february/tradoc_157677.pdf .
(2)    Κοινή ερμηνευτική πράξη για τη συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία (CETA) μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της (ΕΕ L 11 της 14.1.2017, σ. 3).
(3)    Δηλώσεις προς καταχώριση στα πρακτικά του Συμβουλίου (ΕΕ L 11 της 14.1.2017, σ. 9).
(4)    Απόφαση του Δικαστηρίου, της 7ης Οκτωβρίου 2014, Γερμανία κατά Συμβουλίου, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, σκέψεις 61 έως 64.
(5)    Σύμφωνα με το άρθρο 30.11 (Αυθεντικά κείμενα) της συμφωνίας, η συμφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, τη βουλγαρική, τη γαλλική, τη γερμανική, τη δανική, την ελληνική, την εσθονική, την ισπανική, την ιταλική, την κροατική, τη λετονική, τη λιθουανική, τη μαλτεζική, την ολλανδική, την ουγγρική, την πολωνική, την πορτογαλική, τη ρουμανική, τη σλοβακική, τη σλοβενική, τη σουηδική, την τσεχική και τη φινλανδική γλώσσα, και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.
(6)    Απόφαση (ΕΕ) 2017/37 του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 2016, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (ΣΟΕΣ) μεταξύ του Καναδά, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου (ΕΕ L 11 της 14.1.2017, σ. 1).
(7)    Απόφαση (ΕΕ) 2017/38 του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 2016, για την προσωρινή εφαρμογή της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (ΣΟΕΣ) μεταξύ του Καναδά, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου (ΕΕ L 11 της 14.1.2017, σ. 1080).

Βρυξέλλες, 11.10.2019

COM(2019) 459 final

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

της

πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής υπηρεσιών και επενδύσεων που έχει συσταθεί βάσει της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (ΣΟΕΣ) μεταξύ του Καναδά, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου, όσον αφορά την έγκριση κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη του δικαστηρίου, τα μέλη του εφετείου και τους διαμεσολαβητές


ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. [.../2019] ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

της...

για τη θέσπιση κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη του δικαστηρίου, τα μέλη του εφετείου και τους διαμεσολαβητές

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ της ΣΟΕΣ,

Έχοντας υπόψη το άρθρο 26.2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας μεταξύ του Καναδά, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου («η συμφωνία»),

Εκτιμώντας ότι το άρθρο 8.44 παράγραφος 2 της συμφωνίας προβλέπει ότι η επιτροπή υπηρεσιών και επενδύσεων της ΣΟΕΣ εγκρίνει κώδικα δεοντολογίας προς εφαρμογή σε διαφορές που απορρέουν από το κεφάλαιο οκτώ της συμφωνίας, ο οποίος μπορεί να αντικαθιστά ή να συμπληρώνει τους εφαρμοζόμενους κανόνες,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)οι ορισμοί του άρθρου 1.1 (Ορισμοί γενικής εφαρμογής) του κεφαλαίου ένα (Γενικοί ορισμοί και αρχικές διατάξεις) της συμφωνίας·

β)οι ορισμοί του άρθρου 8.1 (Ορισμοί) του κεφαλαίου οκτώ (Επενδύσεις) της συμφωνίας·

γ)«βοηθός»: πρόσωπο, εκτός από τα άτομα που απασχολούνται από τη γραμματεία του ICSID, το οποίο, σύμφωνα με τους όρους διορισμού μέλους, επικουρεί το μέλος στην έρευνά του ή το υποστηρίζει στα καθήκοντά του·

δ)«υποψήφιος»: πρόσωπο που έχει υποβάλει αίτηση ή γνωρίζει με άλλο τρόπο ότι τελεί υπό εξέταση για επιλογή ως μέλος·

ε)«διαμεσολαβητής»: το πρόσωπο που διεξάγει διαμεσολάβηση σύμφωνα με το άρθρο 8.20 (Διαμεσολάβηση) της συμφωνίας· και

στ)«μέλος»: μέλος του δικαστηρίου ή του εφετείου που έχει συσταθεί σύμφωνα με το τμήμα ΣΤ (Επίλυση επενδυτικών διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών) του κεφαλαίου οκτώ (Επενδύσεις) της συμφωνίας.

Άρθρο 2

Υποχρεώσεις όσον αφορά τη διαδικασία

Οι υποψήφιοι, τα μέλη και τα πρώην μέλη αποφεύγουν οποιαδήποτε παρατυπία ή εντύπωση παρατυπίας και τηρούν αυστηρά τους κανόνες δεοντολογίας, ώστε να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα και η αμεροληψία του μηχανισμού διευθέτησης διαφορών.

Άρθρο 3

Υποχρεώσεις γνωστοποίησης

1.Οι υποψήφιοι γνωστοποιούν στα Μέρη κάθε προηγούμενο και παρόν συμφέρον, σχέση ή ζήτημα που ενδέχεται να επηρεάσει ή θα μπορούσε εύλογα να θεωρηθεί ότι επηρεάζει την ανεξαρτησία ή την αμεροληψία τους ή που δημιουργεί ή θα μπορούσε εύλογα να θεωρηθεί ότι δημιουργεί άμεση ή έμμεση σύγκρουση συμφερόντων ή που δημιουργεί ή θα μπορούσε εύλογα να θεωρηθεί ότι δημιουργεί την εντύπωση παρατυπίας ή μεροληψίας. Για τον σκοπό αυτόν, οι υποψήφιοι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να λαμβάνουν γνώση της ύπαρξης τέτοιου είδους συμφερόντων, σχέσεων ή ζητημάτων. Η γνωστοποίηση προηγούμενων συμφερόντων, σχέσεων ή ζητημάτων καλύπτει τουλάχιστον τα τελευταία πέντε έτη πριν από την ημερομηνία κατά την οποία ο υποψήφιος υποβάλλει αίτηση ή ενημερώνεται με άλλον τρόπο ότι τελεί υπό εξέταση για επιλογή ως μέλος.

2.Τα μέλη γνωστοποιούν εγγράφως τα ζητήματα που αφορούν πραγματικές ή πιθανές παραβιάσεις του παρόντος κώδικα δεοντολογίας στα Μέρη και, όταν το ζήτημα έχει σημασία για συγκεκριμένη διαφορά, στα διάδικα μέρη.

3.Τα μέλη καταβάλλουν συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να λαμβάνουν γνώση για τυχόν συμφέροντα, σχέσεις ή ζητήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Τα μέλη γνωστοποιούν ανά πάσα στιγμή τα εν λόγω συμφέροντα, σχέσεις ή ζητήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων τους, ενημερώνοντας τα Μέρη και, κατά περίπτωση, τα διάδικα μέρη.

4.Για να διασφαλίζεται η παροχή των σχετικών πληροφοριών από τους υποψηφίους και τα μέλη, οι γνωστοποιήσεις πραγματοποιούνται μέσω τυποποιημένου εντύπου, με δυνατότητα να προστεθεί ή να επισυναφθεί οποιοδήποτε έγγραφο και σύμφωνα με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία έχει θεσπιστεί από τα Μέρη.

Άρθρο 4

Ανεξαρτησία, αμεροληψία και άλλες υποχρεώσεις των μελών

1.Επιπλέον των υποχρεώσεων που καθορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης, τα μέλη πρέπει να είναι και να φαίνεται ότι είναι ανεξάρτητα και αμερόληπτα και να αποφεύγουν τις άμεσες και έμμεσες συγκρούσεις συμφερόντων.

2.Τα μέλη δεν επηρεάζονται από ίδιο συμφέρον, έξωθεν πιέσεις, πολιτικές πεποιθήσεις, διαμαρτυρίες της κοινής γνώμης, αφοσίωση σε κάποιο Μέρος, διάδικο μέρος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εμπλέκεται ή συμμετέχει στη διαδικασία, από τον φόβο της κριτικής ή από οικονομικές, επιχειρηματικές, επαγγελματικές, οικογενειακές ή κοινωνικές σχέσεις ή ευθύνες.

3.Τα μέλη δεν αναλαμβάνουν, άμεσα ή έμμεσα, καμία υποχρέωση, δεν αποδέχονται κανένα όφελος, δεν συνάπτουν καμία σχέση ούτε αποκτούν κανένα οικονομικό συμφέρον που ενδέχεται να επηρεάσει ή να φανεί ότι επηρεάζει την ανεξαρτησία ή την αμεροληψία τους.

4.Τα μέλη δεν πραγματοποιούν μονομερείς επαφές σχετικά με τη διαδικασία.

5.Τα μέλη, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, εκτελούν τα καθήκοντά τους ενδελεχώς και χωρίς καθυστέρηση, με δίκαιο τρόπο και επιμελώς.

6.Τα μέλη εξετάζουν μόνο τα ζητήματα που εγείρονται κατά τη διαδικασία και που είναι απαραίτητα για τη λήψη απόφασης και δεν αναθέτουν σε κανένα άλλο πρόσωπο αυτό το καθήκον.

7.Τα μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι βοηθοί τους γνωρίζουν και συμμορφώνονται με το άρθρο 2 (Υποχρεώσεις όσον αφορά τη διαδικασία), το άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3 (Υποχρεώσεις γνωστοποίησης), το άρθρο 4 παράγραφοι 1 έως 5 (Ανεξαρτησία, αμεροληψία και άλλες υποχρεώσεις των μελών), το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 3 (Πρώην μέλη) και το άρθρο 6 (Εμπιστευτικότητα) της παρούσας απόφασης αναλογικά. 

8.Τα μέλη λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις άλλες δραστηριότητες επίλυσης διαφορών στο πλαίσιο της συμφωνίας και, ιδίως, τις αποφάσεις που εκδίδονται από το εφετείο. 

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις πρώην μελών

1.Τα πρώην μέλη αποφεύγουν ενέργειες οι οποίες ενδέχεται να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι μερολήπτησαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή ότι αποκόμισαν όφελος από τις αποφάσεις του δικαστηρίου ή του εφετείου.

2.Τα μέλη δεσμεύονται ότι, για διάστημα τριών ετών μετά τη λήξη της θητείας τους, δεν θα ενεργούν ως εκπρόσωποι οποιουδήποτε από τα διάδικα μέρη σε επενδυτικές διαφορές ενώπιον του δικαστηρίου ή του εφετείου.

3.Με την επιφύλαξη της δυνατότητας να συνεχίσουν να υπηρετούν σε τμήμα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του εν λόγω τμήματος, τα μέλη δεσμεύονται ότι μετά τη λήξη της θητείας τους δεν θα συμμετέχουν:

α)με οποιονδήποτε τρόπο σε επενδυτικές διαφορές που εκκρεμούσαν ενώπιον του δικαστηρίου ή του εφετείου πριν από τη λήξη της θητείας τους·

β)με οποιονδήποτε τρόπο σε επενδυτικές διαφορές που συνδέονται άμεσα και σαφώς με διαφορές, συμπεριλαμβανομένων διευθετημένων διαφορών, με τις οποίες ασχολήθηκαν ως μέλη του δικαστηρίου ή του εφετείου.

4.Αν ο πρόεδρος του δικαστηρίου ή του εφετείου ενημερωθεί ή αν άλλως υποπέσει στην αντίληψή του ότι πρώην μέλος φέρεται ότι παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει των παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος άρθρου ή βάσει οποιουδήποτε άλλο σημείου της παρούσας απόφασης όταν ήταν μέλος, ο πρόεδρος εξετάζει το ζήτημα, παρέχει στο πρώην μέλος τη δυνατότητα να διατυπώσει τις απόψεις του και, αφού προβεί στους σχετικούς ελέγχους, ενημερώνει σχετικά:

α)την επαγγελματική ένωση ή άλλον σχετικό φορέα όπου ανήκει το πρώην μέλος·

β)τα Μέρη·

γ)αν το θέμα αφορά συγκεκριμένη διαφορά, τα διάδικα μέρη· και

δ)τον πρόεδρο κάθε άλλου σχετικού επενδυτικού δικαστηρίου, για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων.

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ή του εφετείου δημοσιοποιεί την απόφασή του για πραγματοποίηση των ενεργειών που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) ανωτέρω, παραθέτοντας τους σχετικούς λόγους.

Άρθρο 6

Εμπιστευτικότητα

1.Τα μέλη και τα πρώην μέλη, σε καμία χρονική στιγμή, δεν αποκαλύπτουν ούτε κάνουν χρήση οποιασδήποτε μη δημόσιας πληροφορίας που αφορά διαδικασία ή της οποίας έλαβαν γνώση στο πλαίσιο διαδικασίας, παρεκτός για τους σκοπούς της διαδικασίας, και σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτουν ούτε κάνουν χρήση οποιασδήποτε τέτοιας πληροφορίας για να αποκομίσουν προσωπικά οφέλη ή να προσπορίσουν οφέλη σε άλλους ή για να βλάψουν τα συμφέροντα άλλων.

2.Τα μέλη δεν γνωστοποιούν απόφαση ή τμήματα αυτής πριν από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8.36 περί διαφάνειας (Διαφάνεια της διαδικασίας) της συμφωνίας.

3.Τα μέλη ή τα πρώην μέλη δεν αποκαλύπτουν κανένα στοιχείο των διασκέψεων του δικαστηρίου ή του εφετείου ή τις απόψεις οποιουδήποτε μέλους, παρά μόνο σε απόφαση.

Άρθρο 7

Δαπάνες

Κάθε μέλος τηρεί αρχείο και αποδίδει τελικό λογαριασμό σχετικά με τον χρόνο που διέθεσε για τη διαδικασία και τις δαπάνες που πραγματοποίησε, καθώς και σχετικά με τον χρόνο και τις δαπάνες του βοηθού του.

Άρθρο 8

Κυρώσεις

1.Προς αποφυγή τυχόν αμφιβολιών, διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις του παρόντος κώδικα δεοντολογίας εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8.30 παράγραφος 1 της συμφωνίας, ενώ για τις παραβιάσεις του παρόντος κώδικα δεοντολογίας εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 8.30 παράγραφοι 2 και 3 και στο άρθρο 8.30 παράγραφος 4 της συμφωνίας.

2.Προς αποφυγή τυχόν αμφιβολιών, διευκρινίζεται ότι η μεικτή επιτροπή ΣΟΕΣ παρέχει στα μέλη τη δυνατότητα ακρόασης πριν από την έκδοση οποιασδήποτε απόφασης δυνάμει του άρθρου 8.30 παράγραφος 4 της συμφωνίας.

Άρθρο 9

Διαμεσολαβητές

1.Οι κανόνες της παρούσας απόφασης που εφαρμόζονται στους υποψηφίους εφαρμόζονται αναλογικά και στα πρόσωπα που γνωρίζουν ότι τελούν υπό εξέταση για διορισμό ως διαμεσολαβητές.

2.Οι κανόνες της παρούσας απόφασης που εφαρμόζονται στα μέλη εφαρμόζονται αναλογικά και στους διαμεσολαβητές από την ημερομηνία διορισμού τους ως διαμεσολαβητών έως την ημερομηνία κατά την οποία:

α)τα διάδικα μέρη υιοθετούν αμοιβαία αποδεκτή λύση·

β)ο διαμεσολαβητής δηλώνει εγγράφως ότι παραιτείται από την άσκηση των καθηκόντων του ως διαμεσολαβητή· ή

γ)ένα διάδικο μέρος ή αμφότερα τα διάδικα μέρη δηλώνουν εγγράφως, με επιστολή που διαβιβάζεται στον διαμεσολαβητή και στο άλλο διάδικο μέρος, ότι καταγγέλλουν τον διαμεσολαβητή ή τη διαδικασία διαμεσολάβησης, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη.

3.Οι κανόνες της παρούσας απόφασης που εφαρμόζονται στα πρώην μέλη εφαρμόζονται αναλογικά και στους πρώην διαμεσολαβητές.

Άρθρο 10

Συμβουλευτικές επιτροπές

1.Ο πρόεδρος του δικαστηρίου και ο πρόεδρος του εφετείου επικουρούνται ο καθένας από συμβουλευτική επιτροπή για την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής του παρόντος κώδικα δεοντολογίας και του άρθρου 8.30 (Δεοντολογία) της συμφωνίας, καθώς και για την εκτέλεση κάθε άλλου καθήκοντος, αν αυτό προβλέπεται.

2.Οι συμβουλευτικές επιτροπές απαρτίζεται από τους αντίστοιχους αντιπροέδρους και από τα δύο αρχαιότερα μέλη του δικαστηρίου ή του εφετείου.

Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται και αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του τμήματος ΣΤ (Επίλυση επενδυτικών διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών) του κεφαλαίου οκτώ (Επενδύσεις) της συμφωνίας, με την επιφύλαξη της ανταλλαγής γραπτών κοινοποιήσεων μεταξύ των Μερών διά της διπλωματικής οδού, με τις οποίες θα πιστοποιείται ότι έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες εσωτερικές απαιτήσεις και διαδικασίες.

... (τόπος), ... (ημερομηνία)