Βρυξέλλες, 22.7.2019

COM(2019) 344 final

2019/0157(NLE)

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στην υποεπιτροπή υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής διαχείρισης η οποία συγκροτήθηκε με τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.Αντικείμενο της πρότασης

Η παρούσα πρόταση αφορά την απόφαση για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στο πλαίσιο της υποεπιτροπής υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής διαχείρισης ΕΕ-Ουκρανίας (εφεξής «υποεπιτροπή ΥΦΔ») σε σχέση με την προβλεπόμενη έκδοση απόφασης για την τροποποίηση του παραρτήματος V της συμφωνίας σύνδεσης.

2.Πλαίσιο της πρότασης

2.1.Η συμφωνία σύνδεσης

Η συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου, 1 (εφεξής «η συμφωνία») αποσκοπεί στον καθορισμό των προϋποθέσεων για ενισχυμένες οικονομικές και εμπορικές σχέσεις που θα οδηγήσουν στη βαθμιαία ένταξη της Ουκρανίας στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία μιας σφαιρικής και σε βάθος ζώνης ελεύθερων συναλλαγών, όπως ορίζεται στον τίτλο IV (Εμπόριο και συναφή με το εμπόριο θέματα) της συμφωνίας, και να στηριχθούν οι προσπάθειες που καταβάλλει η Ουκρανία για να ολοκληρώσει τη μετάβαση προς μια λειτουργούσα οικονομία αγοράς, μέσω, μεταξύ άλλων, της προοδευτικής προσέγγισης της νομοθεσίας της με εκείνη της Ένωσης. Η συμφωνία άρχισε να ισχύει την 1η Σεπτεμβρίου 2017.

2.2.Η Υποεπιτροπή Υγειονομικής και Φυτοϋγειονομικής Διαχείρισης

Η υποεπιτροπή ΥΦΔ επικουρεί την Επιτροπή Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 59 σχετικά με την διευκόλυνση του εμπορίου προϊόντων που καλύπτονται από μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας και παράλληλα την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και των φυτών. Η υποεπιτροπή ΥΦΔ εγκρίνει αποφάσεις, γνωμοδοτήσεις, συστάσεις, εκθέσεις και κοινές δράσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 74 της συμφωνίας. Η υποεπιτροπή ΥΦΔ λαμβάνει τις αποφάσεις της σε συμφωνία με τα μέρη.

2.3.Η προβλεπόμενη πράξη της υποεπιτροπής ΥΦΔ

Η υποεπιτροπή ΥΦΔ εκδίδει απόφαση σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος V της συμφωνίας, το οποίο απαριθμεί το κεκτημένο της Ένωσης για υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά θέματα και για την καλή διαβίωση των ζώων, με το οποίο η Ουκρανία πρόκειται να εναρμονίσει την εθνική της νομοθεσία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 66 της συμφωνίας. Ένας κατάλογος (ολοκληρωμένης στρατηγικής) υποβλήθηκε στην Επιτροπή από την Ουκρανία τον Ιούνιο του 2016. Βάσει του εν λόγω καταλόγου, εκδόθηκε η απόφαση (ΕΕ) 2017/1391 2 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της υποεπιτροπής ΥΦΔ. Ωστόσο, η απόφαση της υποεπιτροπής ΥΦΔ ουδέποτε ελήφθη επειδή η Ουκρανία ανακοίνωσε λίγο αργότερα ότι ήταν αναγκαίες ορισμένες διευκρινίσεις και αλλαγές στον κατάλογο, όπως η συμπερίληψη ορισμένων νομοθετικών πράξεων και η διευκρίνιση των προθεσμιών έγκρισης. Κατόπιν επιπλέον επικοινωνίας και διευκρινίσεων σχετικά με τον κατάλογο μεταξύ της Επιτροπής και της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια του 2018, συμφωνήθηκε από τεχνική άποψη ένας αναθεωρημένος κατάλογος. Η Ουκρανία υπέβαλε τον αναθεωρημένο κατάλογο τον Οκτώβριο του 2018.

3.Θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης

Η θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στοχεύει στην τροποποίηση του παραρτήματος V της συμφωνίας, το οποίο απαριθμεί το κεκτημένο της Ένωσης για υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά θέματα και για την καλή μεταχείριση των ζώων, με το οποίο η Ουκρανία πρόκειται να εναρμονίσει την εθνική της νομοθεσία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 66 της συμφωνίας.

Η απόφαση αποτελεί τη νομική πράξη για τον καθορισμό της θέσης της Ένωσης που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματός της κατά τη συνεδρίαση της υποεπιτροπής ΥΦΔ.

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζει την κοινή εμπορική πολιτική της Ένωσης έναντι χώρας εταίρου της Ανατολικής Ευρώπης, με βάση τις διατάξεις της προαναφερθείσας συμφωνίας σύνδεσης.

Η απόφαση του Συμβουλίου θα καταργήσει επίσης την απόφαση (ΕΕ) 2017/1391 του Συμβουλίου, καθώς ο κατάλογος που εγκρίθηκε με την εν λόγω απόφαση έχει τροποποιηθεί και αντικατασταθεί από τον κατάλογο της παρούσας απόφασης.

4.Νομική βάση

4.1.Διαδικαστική νομική βάση

4.1.1.Αρχές

Το άρθρο 218 παράγραφος 9 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) προβλέπει την έκδοση αποφάσεων για τον καθορισμό «των θέσεων που θα πρέπει να ληφθούν, εξ ονόματος της Ένωσης, σε όργανο που συνιστάται από δεδομένη συμφωνία, όταν το εν λόγω όργανο καλείται να θεσπίσει πράξεις που παράγουν έννομα αποτελέσματα, με εξαίρεση τις πράξεις που συμπληρώνουν ή τροποποιούν το θεσμικό πλαίσιο της συμφωνίας.».

Η έννοια των «πράξεων που παράγουν έννομα αποτελέσματα» περιλαμβάνει πράξεις που παράγουν έννομα αποτελέσματα δυνάμει των κανόνων του διεθνούς δικαίου που διέπουν το συγκεκριμένο όργανο. Περιλαμβάνει επίσης πράξεις που δεν έχουν δεσμευτική ισχύ βάσει του διεθνούς δικαίου, αλλά «επηρεάζουν με καθοριστικό τρόπο το περιεχόμενο των ρυθμίσεων που θεσπίζει ο νομοθέτης της Ένωσης» 3 .

4.1.2.Εφαρμογή στην προκειμένη περίπτωση

Η υποεπιτροπή ΥΦΔ είναι όργανο που έχει συσταθεί με τη συμφωνία σύνδεσης. Η πράξη την οποία καλείται να εκδώσει η υποεπιτροπή ΥΦΔ είναι πράξη που παράγει έννομα αποτελέσματα. Η προβλεπόμενη πράξη θα είναι δεσμευτική βάσει του διεθνούς δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 466 παράγραφος 4 της συμφωνίας σύνδεσης. Η προβλεπόμενη πράξη δεν συμπληρώνει ούτε τροποποιεί το θεσμικό πλαίσιο της συμφωνίας. Συνεπώς, η διαδικαστική νομική βάση για την προτεινόμενη απόφαση είναι το άρθρο 218 παράγραφος 9 της ΣΛΕΕ.

4.2.Ουσιαστική νομική βάση

4.2.1.Αρχές

Η ουσιαστική νομική βάση είναι το άρθρο 207 παράγραφος 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 9 της ΣΛΕΕ.

Ο κύριος στόχος και το περιεχόμενο της προβλεπόμενης πράξης αφορούν την εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής της Ένωσης.

Ως εκ τούτου, η ουσιαστική νομική βάση για την προτεινόμενη απόφαση είναι το άρθρο 207 παράγραφος 4.

4.3.Συμπέρασμα

Το άρθρο 207 παράγραφος 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 9 της ΣΛΕΕ θα πρέπει να αποτελέσουν τη νομική βάση της προτεινόμενης απόφασης.

5.Δημοσίευση της προβλεπόμενης πράξης

Καθώς η πράξη της υποεπιτροπής υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής διαχείρισης θα τροποποιήσει το παράρτημα V της συμφωνίας σύνδεσης, είναι σκόπιμο να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την έκδοσή της.

2019/0157 (NLE)

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στην υποεπιτροπή υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής διαχείρισης η οποία συγκροτήθηκε με τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 207 παράγραφος 3 και το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 9,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)Η συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου, («η συμφωνία») άρχισε να ισχύει την 1η Σεπτεμβρίου 2017.

(2)Το άρθρο 64 παράγραφος 1 της συμφωνίας προβλέπει ότι η Ουκρανία οφείλει να εναρμονίσει τη νομοθεσία της για υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά θέματα και για την καλή διαβίωση των ζώων με εκείνη της Ένωσης όπως καθορίζεται στο παράρτημα V της συμφωνίας.

(3)Το άρθρο 64 παράγραφος 4 της συμφωνίας υποχρεώνει την Ουκρανία να υποβάλει κατάλογο του κεκτημένου της Ένωσης για υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά θέματα και για την καλή διαβίωση των ζώων με το οποίο πρόκειται να εναρμονίσει την εθνική της νομοθεσία. Ο κατάλογος προορίζεται να χρησιμεύσει ως έγγραφο αναφοράς για την εφαρμογή του κεφαλαίου 4 (Υγειονομικά και Φυτοϋγειονομικά Μέτρα) του τίτλου IV (Εμπόριο και συναφή με το εμπόριο θέματα) της συμφωνίας και να προστεθεί στο παράρτημα V της συμφωνίας. Συνεπώς, το παράρτημα V της συμφωνίας πρέπει να τροποποιηθεί με απόφαση της υποεπιτροπής υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής διαχείρισης («υποεπιτροπή ΥΦΠ»), όπως προβλέπεται στο άρθρο 74 της συμφωνίας.

(4)Η Ουκρανία υπέβαλε έναν κατάλογο στην Επιτροπή τον Ιούνιο του 2016. Με την απόφαση (ΕΕ) 2017/1391 του Συμβουλίου, της 17 Ιουλίου 2017, εγκρίθηκε θέση της Ένωσης βάσει του εν λόγω καταλόγου. Στη συνέχεια, η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι θεωρούσε αναγκαίο να προβεί σε περαιτέρω διευκρινίσεις και αλλαγές όσον αφορά τις ημερομηνίες εναρμόνισης, διορθώσεις λόγω διπλής εγγραφής πράξεων και προσθήκη νέων πράξεων. Συνεπώς, η απόφαση της υποεπιτροπής ΥΦΠ δεν εκδόθηκε με βάση την θέση της Ένωσης που εγκρίθηκε με την απόφαση 2017/1391 του Συμβουλίου.

(5)Η Ουκρανία υπέβαλε τον αναθεωρημένο κατάλογο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2018. Επομένως, βάσει του εν λόγω καταλόγου, η υποεπιτροπή ΥΦΠ θα εγκρίνει την προβλεπόμενη πράξη για την τροποποίηση του παραρτήματος V της συμφωνίας.

(6)Είναι σκόπιμο να καθοριστεί η θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στο πλαίσιο της υποεπιτροπής ΥΦΠ, δεδομένου ότι η απόφαση για την τροποποίηση του παραρτήματος V θα είναι δεσμευτική για την Ένωση.

(7)Καθώς ο κατάλογος που εγκρίθηκε με την απόφαση (ΕΕ) 2017/1391 του Συμβουλίου τροποποιήθηκε και αναθεωρήθηκε, κρίνεται απαραίτητο να καταργηθεί η απόφαση (ΕΕ) 2017/1391 του Συμβουλίου,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.Η θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στο πλαίσιο της υποεπιτροπής ΥΦΠ, η οποία έχει συσταθεί με τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου, όσον αφορά την τροποποίηση του παραρτήματος V, βασίζεται στο σχέδιο απόφασης της εν λόγω επιτροπής που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

2.Αλλαγές ήσσονος σημασίας στο σχέδιο απόφασης μπορούν να συμφωνηθούν από τους αντιπροσώπους της Ένωσης στο πλαίσιο της υποεπιτροπής ΥΦΠ χωρίς περαιτέρω απόφαση του Συμβουλίου.

Άρθρο 2

Η απόφαση (ΕΚ) 2017/1391 του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2017, καταργείται.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Άρθρο 4

Η απόφαση της υποεπιτροπής ΥΦΠ δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες,

   Για το Συμβούλιο

   Ο Πρόεδρος

(1)    ΕΕ L 161 της 29.5.2014, σ. 1.
(2)    ΕΕ L 195 της 27.7.2017, σ. 13.
(3)    Απόφαση του Δικαστηρίου της 7ης Οκτωβρίου 2014, Γερμανία κατά Συμβουλίου, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, σκέψεις 61 έως 64.

Βρυξέλλες, 22.7.2019

COM(2019) 344 final

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

της

Πρότασης για Απόφαση του Συμβουλίου

σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στην υποεπιτροπή υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής διαχείρισης η οποία συγκροτήθηκε με τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου


ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Απόφαση αριθ. ..../2019 της υποεπιτροπής υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής διαχείρισης ΕΕ-Ουκρανίας

της .... 2019

για την τροποποίηση του παραρτήματος V της συμφωνίας σύνδεσης

Η ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου 1 , η οποία υπογράφηκε στις Βρυξέλλες την 27η Ιουνίου 2014 και ιδίως το άρθρο 74 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)Η συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου, («συμφωνία») άρχισε να ισχύει την 1η Σεπτεμβρίου 2017.

(2)Το άρθρο 64 παράγραφος 1 της συμφωνίας προβλέπει ότι η Ουκρανία οφείλει να εναρμονίσει τη νομοθεσία της για υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά θέματα και για την καλή διαβίωση των ζώων με εκείνη της Ένωσης όπως καθορίζεται στο παράρτημα V της συμφωνίας.

(3)Το άρθρο 64 παράγραφος 4 της συμφωνίας υποχρεώνει την Ουκρανία να υποβάλει κατάλογο διατάξεων του κεκτημένου της Ένωσης για υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά θέματα και για την καλή διαβίωση των ζώων («κατάλογος») με τον οποίο πρόκειται να εναρμονίσει την εθνική της νομοθεσία. Η ολοκληρωμένη στρατηγική προορίζεται να χρησιμεύσει ως έγγραφο αναφοράς για την εφαρμογή του κεφαλαίου 4 (Υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα) του τίτλου IV (Εμπόριο και συναφή με το εμπόριο θέματα) της συμφωνίας.

(4)Η Ουκρανία υπέβαλε τον κατάλογο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2018. Βάσει του εν λόγω καταλόγου, η υποεπιτροπή ΥΦΠ θα εγκρίνει την προβλεπόμενη πράξη για την τροποποίηση του παραρτήματος V της συμφωνίας.

(5)Επομένως, κρίνεται σκόπιμο η υποεπιτροπή υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής διαχείρισης να λάβει απόφαση για την αντικατάσταση του υπάρχοντος παραρτήματος V από νέο παράρτημα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα V της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου αντικαθίσταται από το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

[Τόπος] …, …Για την υποεπιτροπή υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής διαχείρισης,

Για τον/την Πρόεδρο

Οι Γραμματείς

Για την Ένωση

Για την Ουκρανία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Το παράρτημα V αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΕΙ Η ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Η Ουκρανία δεσμεύεται να εναρμονίσει τη νομοθεσία της με την ακόλουθη νομοθεσία της Ένωσης εντός των χρονικών πλαισίων θέσπισης και εφαρμογής που αναφέρονται πιο κάτω, σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 4 της παρούσας συμφωνίας.

Νομοθεσία της Ένωσης

Προθεσμία για την έκδοση 2

Κεφάλαιο I – Γενική νομοθεσία (δημόσια υγεία)

Οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και περί τροποποίησης των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ

2018

Οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1997, για καθορισμό των αρχών οργάνωσης των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες

2018

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων

2016

Οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση

2018

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων

2016

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης

2018

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο

2016

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 669/2009 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2009, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το αυξημένο επίπεδο των επίσημων ελέγχων στις εισαγωγές ορισμένων ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της απόφασης 2006/504/ΕΚ

2018

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 16/2011 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2011, για τον καθορισμό μέτρων εφαρμογής του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τρόφιμα και ζωοτροφές

2020

Εκτελεστικός κανονισμός (EE) αριθ. 931/2011 της Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις ανιχνευσιμότητας που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τρόφιμα ζωικής προέλευσης

2018

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 208/2013 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις ανιχνευσιμότητας όσον αφορά τα φύτρα και τους σπόρους που προορίζονται για την παραγωγή φύτρων

2018

Επισήμανση και πληροφορίες για τα τρόφιμα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα

2018

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την προσθήκη βιταμινών και ανόργανων συστατικών και ορισμένων άλλων ουσιών στα τρόφιμα

2018

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής

2018

Οδηγία 2011/91/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τις ενδείξεις ή τα σήματα που επιτρέπουν την αναγνώριση της παρτίδας στην οποία ανήκει ένα τρόφιμο

2018

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 432/2012 της Επιτροπής, της 16ης Μαΐου 2012, σχετικά με τη θέσπιση καταλόγου επιτρεπόμενων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα, εξαιρουμένων όσων αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας και την ανάπτυξη και υγεία των παιδιών

2018

Εκτελεστική απόφαση 2013/63/ΕΕ της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή ειδικών όρων για τους ισχυρισμούς υγείας που καθορίζονται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

2018

Μέτρα που εφαρμόζονται στα ζωικά προϊόντα

Οδηγία 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, για το μέλι

2019

Απόφαση 2002/226/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Μαρτίου 2002, για τη θέσπιση ειδικών υγειονομικών ελέγχων σχετικά με τη συλλογή και την επεξεργασία ορισμένων δίθυρων μαλακίων με επίπεδο αμνησιακής τοξίνης των μαλακίων (ASP) που υπερβαίνει την οριακή τιμή που έχει καθοριστεί στην οδηγία 91/492/ΕΟΚ του Συμβουλίου

2020

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2065/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Νοεμβρίου 2003, για τα αρτύματα καπνιστών τροφίμων που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μέσα ή πάνω στα τρόφιμα

2018

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (κεφάλαιο I, προσάρτημα II)

2018

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (κεφάλαιο V, προσάρτημα III)

2018

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (κεφάλαιο VІІ, προσάρτημα IΙΙ)

2019

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (κεφάλαιο VІІI, προσάρτημα IΙΙ)

2019

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (κεφάλαιο IX, προσάρτημα IΙΙ)

2018

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (κεφάλαιο X, προσάρτημα III)

2019

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (κεφάλαιο XІ, προσάρτημα IΙΙ)

2019

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (κεφάλαιο XII, προσάρτημα III)

2020

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (κεφάλαιο XIII, προσάρτημα III)

2019

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (κεφάλαιο XIV, προσάρτημα III)

2019

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (κεφάλαιο XV, προσάρτημα III)

2020

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο

2019

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 37/2005 της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2005, σχετικά με τον έλεγχο της θερμοκρασίας στα μέσα μεταφοράς και στους χώρους αποθήκευσης και φύλαξης τροφίμων βαθείας καταψύξεως που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου

2016

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τις αρωματικές ύλες τροφίμων

2018

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1332/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για τα ένζυμα τροφίμων και την τροποποίηση της οδηγίας 83/417/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, της οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97

2018

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

2018

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για αρωματικές ύλες και ορισμένα συστατικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται εντός και επί των τροφίμων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2232/96, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 και της οδηγίας 2000/13/ΕΚ

2018

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 234/2011 της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2011, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τις αρωματικές ύλες τροφίμων

2018

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 231/2012 της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2012, σχετικά με τη θέσπιση προδιαγραφών για τα πρόσθετα τροφίμων που αναφέρονται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

2018

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 872/2012 της Επιτροπής, της 1ης Οκτωβρίου 2012, για την έγκριση του καταλόγου αρτυματικών υλών που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2232/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, την εισαγωγή του καταλόγου αυτού στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1565/2000 της Επιτροπής και της απόφασης 1999/217/ΕΚ της Επιτροπής

2018

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 873/2012 της Επιτροπής, της 1ης Οκτωβρίου 2012, για μεταβατικά μέτρα όσον αφορά τον ενωσιακό κατάλογο αρωματικών υλών και πρώτων υλών που καθορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

2018

Άλλα μέτρα

Οδηγία 78/142/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30ής Ιανουαρίου 1978, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα υλικά και τα αντικείμενα που περιέχουν μονομερές βινυλοχλωρίδιο και προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα

2019

Οδηγία 82/711/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Οκτωβρίου 1982, για τον καθορισμό των βασικών κανόνων που είναι αναγκαίοι για τον έλεγχο της μετανάστευσης των συστατικών των υλικών και αντικειμένων από πλαστική ύλη που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα

2019

Οδηγία 84/500/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1984, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τα κεραμικά αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα

2019

Οδηγία 85/572/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1985, για τον καθορισμό του καταλόγου των προσομοιωτών που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της μετανάστευσης των συστατικών των υλικών και αντικειμένων από πλαστική ύλη που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα

2019

Οδηγία 93/11/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 15ης Μαρτίου 1993, σχετικά με την ελευθέρωση Ννιτροζαμινών και Ννιτροζώσιμων από τις θηλές θηλάστρων και τα ψευδοθήλαστρα (πιπίλες) από ελαστομερές ή καουτσούκ

2019

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές

2019

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 641/2004 της Επιτροπής, της 6ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την αίτηση για έγκριση νέων γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών, την κοινοποίηση υφιστάμενων προϊόντων και την τυχαία ή τεχνικώς αναπόφευκτη παρουσία γενετικώς τροποποιημένου υλικού που έτυχε ευνοϊκής αξιολόγησης κινδύνου

2019

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ

2019

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1895/2005 της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2005, για περιορισμό της χρήσης ορισμένων εποξεικών παραγώγων σε υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα

2019

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα

2019

Απόφαση 2007/275/EΚ της Επιτροπής, της 17ης Απριλίου 2007, σχετικά με τους καταλόγους ζώων και προϊόντων που πρέπει να υποβάλλονται σε ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς επιθεώρησης σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβουλίου 91/496/ΕΟΚ και 97/78/ΕΚ

2018

Οδηγία 2007/42/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2007, περί των υλικών και των αντικειμένων από μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα

2019

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 282/2008 της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2008, για τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2023/2006

2020

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 450/2009 της Επιτροπής, της 29ης Μαΐου 2009, σχετικά με τα ενεργά και νοήμονα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα

2019

Απόφαση 2010/169/ΕΕ της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 2010, για τη μησυμπερίληψη του 2,4,4′-τριχλωρο-2′-υδροξυδιφαινυλαιθέρα στον ενωσιακό κατάλογο προσθέτων που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στην κατασκευή πλαστικών υλικών και αντικειμένων τα οποία προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα βάσει της οδηγίας 2002/72/ΕΚ

2019

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 10/2011 της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2011, για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα

2019

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 284/2011 της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2011, για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών ειδών κουζίνας από πολυαμίδια και μελαμίνη καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ειδικής Διοικητικής Περιοχής Χονγκ Κονγκ της Κίνας

2019

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 28/2012 της Επιτροπής, της 11ης Ιανουαρίου 2012, για τον καθορισμό απαιτήσεων για την πιστοποίηση των εισαγωγών στην Ένωση και τη διαμετακόμιση μέσω της Ένωσης ορισμένων σύνθετων προϊόντων και την τροποποίηση της απόφασης 2007/275/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1162/2009

2021

Μέτρα που πρέπει να περιληφθούν μετά την εναρμόνισης της νομοθεσίας

Οδηγία 96/23/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996, περί λήψεως μέτρων ελέγχου για ορισμένες ουσίες και τα κατάλοιπά τους σε ζώντα ζώα και στα προϊόντα τους και καταργήσεως των οδηγιών 85/358/ΕΟΚ και 86/469/ΕΟΚ και των αποφάσεων 89/187/ΕΟΚ και 91/664/ΕΟΚ

2018

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 1997, σχετικά με τα νέα τρόφιμα και τα νέα συστατικά τροφίμων

2020

Οδηγία 1999/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Φεβρουαρίου 1999, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τα τρόφιμα και τα συστατικά τροφίμων που έχουν υποστεί επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία

2020

Οδηγία 1999/3/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Φεβρουαρίου 1999, για τη θέσπιση κοινοτικού καταλόγου τροφίμων και συστατικών τροφίμων που υποβάλλονται σε επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία

2020

Οδηγία 2002/63/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2002, για την καθιέρωση κοινοτικών μεθόδων δειγματοληψίας για τον επίσημο έλεγχο των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω σε προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης και την κατάργηση της οδηγίας 79/700/ΕΟΚ

2018

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 401/2006 της Επιτροπής, της 23ης Φεβρουαρίου 2006, για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των επιπέδων μυκοτοξινών στα τρόφιμα

2018

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα

2018

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1882/2006 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των επιπέδων νιτρικών ιόντων σε ορισμένα τρόφιμα

2018

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 333/2007 της Επιτροπής, της 28ης Μαρτίου 2007, για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον έλεγχο των επιπέδων ιχνοστοιχείων και ουσιών που επιμολύνουν τα τρόφιμα κατά την επεξεργασία τους

2018

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 589/2014 της Επιτροπής, της 2ας Ιουνίου 2014, για καθορισμό των μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον έλεγχο των επιπέδων των διοξινών, των παρόμοιων με διοξίνες PCB και των μη παρόμοιων με διοξίνες PCB σε ορισμένα τρόφιμα και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 252/2012

2018

Κεφάλαιο ΙΙ - Υγεία των ζώων

Οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1964 περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών.

2018

Απόφαση 86/474/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 11ης Σεπτεμβρίου 1986, σχετικά με την άσκηση των ελέγχων που διενεργούνται επιτόπου στα πλαίσια του καθεστώτος που εφαρμόζεται στις εισαγωγές βοοειδών και χοιροειδών καθώς και νωπών κρεάτων προέλευσης τρίτων χωρών

2018

Οδηγία 88/407/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1988, για τον καθορισμό των απαιτήσεων υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και στις εισαγωγές σπέρματος βοοειδών

2018

Οδηγία 89/556/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Σεπτεμβρίου 1989, για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων που διέπουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις εισαγωγές εμβρύων κατοικιδίων βοοειδών

2018

Οδηγία 90/429/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, για τον καθορισμό των απαιτήσεων υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν στο ενδοκοινοτικό εμπόριο και στις εισαγωγές σπέρματος χοίρων

2018

Οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1992, που καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο τμήμα I του παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ

2018

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους

2018

Απόφαση 2004/211/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Ιανουαρίου 2004, για την κατάρτιση καταλόγου των τρίτων χωρών και των περιοχών τους από τις οποίες τα κράτη μέλη εγκρίνουν τις εισαγωγές ζώντων ιπποειδών και σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών και για την τροποποίηση των αποφάσεων 93/195/ΕΟΚ και 94/63/ΕΚ

2018

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (κεφάλαιο VII)

2020

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1739/2005 της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 2005, για καθορισμό των όρων υγειονομικού ελέγχου για τη μετακίνηση των ζώων τσίρκου μεταξύ των κρατών μελών

2018

Απόφαση 2006/168/ΕΚ της Επιτροπής, της 4ης Ιανουαρίου 2006, για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων και των απαιτήσεων σχετικά με την έκδοση κτηνιατρικών πιστοποιητικών για τις εισαγωγές εμβρύων βοοειδών στην Κοινότητα και για την κατάργηση της απόφασης 2005/217/ΕΚ

2018

Απόφαση 2006/605/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με ορισμένα προστατευτικά μέτρα όσον αφορά τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές πουλερικών που προορίζονται για την ανανέωση των αποθεμάτων θηραμάτων

2019

Οδηγία 2006/88/EK του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με τις απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα τους και σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών των υδρόβιων ζώων

2020

Απόφαση 2006/767/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Νοεμβρίου 2006, για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/804/ΕΚ και 2003/858/ΕΚ, όσον αφορά τις απαιτήσεις πιστοποίησης ζώντων μαλακίων και ζώντων ψαριών υδατοκαλλιέργειας και των προϊόντων τους που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση

2020

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 798/2008 της Επιτροπής, της 8ης Αυγούστου 2008, για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων από τα οποία επιτρέπεται να εισαχθούν και να διαμετακομισθούν μέσω της Κοινότητας πουλερικά και κρέας πουλερικών και για καθορισμό των απαιτήσεων κτηνιατρικής πιστοποίησης

2018

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1251/2008 της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2008, για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους και τις απαιτήσεις πιστοποίησης για τη διάθεση στην αγορά και την εισαγωγή ζώων υδατοκαλλιέργειας και προϊόντων τους στην Κοινότητα, καθώς και για την κατάρτιση καταλόγου ειδών-φορέων

2020

Απόφαση 2009/712/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Σεπτεμβρίου 2009, για την εφαρμογή της οδηγίας 2008/73/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις σελίδες πληροφοριών στο διαδίκτυο που περιέχουν καταλόγους εγκαταστάσεων και εργαστηρίων που εγκρίθηκαν από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την κοινοτική κτηνιατρική και ζωοτεχνική νομοθεσία

2019

Οδηγία 2009/156/ΕΚ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών

2019

Οδηγία 2009/158/ΕΚ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες χώρες

2018

Απόφαση 2010/57/ΕΕ της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2010, για τον καθορισμό υγειονομικών εγγυήσεων σχετικά με τη διαμετακόμιση ιπποειδών μέσω των εδαφών που αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου

2019

Απόφαση 2010/270/ΕΕ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2010, για τροποποίηση των μερών 1 και 2 του παραρτήματος Ε της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τα υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών για ζώα από εκμεταλλεύσεις και για μέλισσες και αγριομέλισσες

2018

Απόφαση 2010/471/ΕΕ της Επιτροπής, της 26ης Αυγούστου 2010, σχετικά με τις εισαγωγές στην Ένωση σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών όσον αφορά τους καταλόγους κέντρων συλλογής και αποθήκευσης σπέρματος και τις ομάδες συλλογής και παραγωγής εμβρύων καθώς και τις απαιτήσεις πιστοποίησης

2018

Απόφαση 2010/472/ΕΕ της Επιτροπής, της 26ης Αυγούστου 2010, για τις εισαγωγές στην Ένωση σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων αιγοπροβάτων

2018

Εκτελεστική απόφαση 2011/630/ΕΕ της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τις εισαγωγές σπέρματος βοοειδών στην Ένωση

2018

Εκτελεστική απόφαση 2012/137/ΕΕ της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2012, σχετικά με τις εισαγωγές σπέρματος χοίρων στην Ένωση

2018

Νοσήματα των ζώων

Οδηγία 82/894/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1982, για την κοινοποίηση των ασθενειών των ζώων μέσα στην Κοινότητα

2018

Απόφαση 92/260/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 10ης Απριλίου 1992, σχετικά με τους υγειονομικούς όρους και την υγειονομική πιστοποίηση που απαιτούνται για την προσωρινή αποδοχή καταχωρημένων ίππων

2018

Οδηγία 92/35/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1992, για την θέσπιση των κανόνων ελέγχου και των μέτρων καταπολέμησης της πανώλης των ίππων

2018

Οδηγία 92/119/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1992, για τη θέσπιση γενικών κοινοτικών μέτρων καταπολέμησης ορισμένων ασθενειών των ζώων καθώς και ειδικών μέτρων για τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων

2020

Απόφαση 93/197/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 5ης Φεβρουαρίου 1993, για τους υγειονομικούς όρους και την υγειονομική πιστοποίηση που απαιτούνται για την εισαγωγή εγγεγραμμένων ιπποειδών και ιπποειδών για την αναπαραγωγή και κρεατοπαραγωγή

2018

Απόφαση 2000/428/ΕΚ της Επιτροπής, της 4ης Ιουλίου 2000, για τη θέσπιση διαγνωστικών διαδικασιών, μεθόδων δειγματοληψίας και κριτηρίων για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εργαστηριακών δοκιμών για την επιβεβαίωση και τη διαφορική διάγνωση της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων

2018

Οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20 Νοεμβρίου 2000, για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με μέτρα καταπολέμησης και εξάλειψης του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου

2018

Οδηγία 2001/89/EK του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά με κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της κλασσικής πανώλους των χοίρων

2018

Οδηγία 2002/60/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων για την καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και την τροποποίηση της οδηγίας 92/119/ΕΟΚ όσον αφορά την πολιοεγκεφαλίτιδα του χοίρου και την αφρικανική πανώλη των χοίρων

2018

Απόφαση 2003/466/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2003, για τη θέσπιση κριτηρίων για τον καθορισμό ζωνών και την εντεταλμένη επιτήρηση μετά από υπόνοιες για την ύπαρξη ή επιβεβαίωση της ύπαρξης λοιμώδους αναιμίας του σολομού (ΛΑΣ)

2018

Απόφαση 2003/634/ΕΚ της Επιτροπής, της 28ης Αυγούστου 2003, για την έγκριση προγραμμάτων με στόχο την απόκτηση του καθεστώτος των εγκεκριμένων ζωνών και των εγκεκριμένων εκμεταλλεύσεων σε μη εγκεκριμένες ζώνες όσον αφορά την ιογενή αιμορραγική σηψαιμία (ΙΑΣ) και τη λοιμώδη αιματοποιητική νέκρωση (ΛΑΝ) στα ψάρια

2018

Απόφαση 2005/217/ΕΚ της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2005, για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων και των απαιτήσεων σχετικά με την έκδοση κτηνιατρικών πιστοποιητικών για τις εισαγωγές εμβρύων βοοειδών στην Κοινότητα

2018

Απόφαση 2008/855/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την κλασική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη

2018

Απόφαση 2009/3/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη δημιουργία κοινοτικών αποθεμάτων εμβολίων κατά της πανώλης των ίππων

2020

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 789/2009 της Επιτροπής, της 28ης Αυγούστου 2009, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1266/2007 όσον αφορά την προστασία από προσβολή από φορείς του ιού και ελάχιστες απαιτήσεις για τα προγράμματα παρακολούθησης και επιτήρησης του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου

2018

Αναγνώριση και καταγραφή των ζώων

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 494/98 της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 1998, για καθορισμό λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συμβουλίου, όσον αφορά τον ελάχιστο αριθμό διοικητικών κυρώσεων στο πλαίσιο του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών

2018

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας, καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συμβουλίου

2018

Απόφαση 2000/678/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Οκτωβρίου 2000, περί λεπτομερών κανόνων που διέπουν την εγγραφή κτηνοτροφικών μονάδων σε εθνικές βάσεις δεδομένων για ζώα του χοιρείου είδους, όπως προβλέπεται από την οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου

2018

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2003 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 2003, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους ελάχιστους διενεργητέους ελέγχους στο πλαίσιο του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών

2018

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και των οδηγιών 92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ

2018

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 911/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ενώτια, τα διαβατήρια και τα μητρώα των εκμεταλλεύσεων

2018

Απόφαση 2006/28/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Ιανουαρίου 2006, για παράταση της μέγιστης προθεσμίας που ορίζεται για την τοποθέτηση ενωτίων σε ορισμένα βοοειδή

2018

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1505/2006 της Επιτροπής, της 11ης Οκτωβρίου 2006, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου όσον αφορά τους ελάχιστους ελέγχους που πρέπει να διενεργούνται για την αναγνώριση και την καταγραφή των αιγοπροβάτων

2018

Απόφαση 2006/968/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2006, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές και διαδικασίες για την ηλεκτρονική αναγνώριση των αιγοπροβάτων

2018

Οδηγία 2008/71/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2008, για την αναγνώριση και την καταγραφή των χοίρων

2018

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/262 της Επιτροπής, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, για τη θέσπιση κανόνων σύμφωνα με τις οδηγίες 90/427/ΕΟΚ και 2009/156/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις μεθόδους αναγνώρισης των ιπποειδών (κανονισμός διαβατηρίου ιπποειδών)

2018

Ζωικά υποπροϊόντα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για τον έλεγχο της σαλμονέλας και άλλων συγκεκριμένων τροφιμογενών ζωονοσογόνων παραγόντων

2019

Οδηγία 2003/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την παρακολούθηση των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων, για την τροποποίηση της απόφασης 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 92/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου

2019

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα)

2018

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2011, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία

2018

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 749/2011 της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 2011, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία

2018

Μέτρα που εφαρμόζονται στις ζωοτροφές και στις πρόσθετες ύλες ζωοτροφών

Οδηγία 90/167/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Μαρτίου 1990, για τον καθορισμό των όρων παρασκευής, διάθεσης στην αγορά και χρήσης των φαρμακούχων ζωοτροφών στην Κοινότητα

2019

Οδηγία 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρμακα

2018

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων

2018

Οδηγία 2004/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ περί του κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρμακα

2018

Σύσταση 2004/704/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης Οκτωβρίου 2004, για τον έλεγχο των βασικών επιπέδων των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες πολυχλωριωμένων διφαινυλίων στις ζωοτροφές

2018

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιανουαρίου 2005, περί καθορισμού απαιτήσεων για την υγιεινή των ζωοτροφών

2018

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 378/2005 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2005, σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθήκοντα και τις λειτουργίες του κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς σχετικά με τις αιτήσεις αδειοδότησης για πρόσθετες ύλες ζωοτροφών

2018

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1876/2006 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη χορήγηση προσωρινής και μόνιμης άδειας κυκλοφορίας για ορισμένες πρόσθετες ύλες στις ζωοτροφές

2018

Οδηγία 2008/38/ΕΚ της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2008, για την κατάρτιση καταλόγου των χρήσεων για τις οποίες προορίζονται οι ζωοτροφές με τις οποίες επιδιώκονται στόχοι ιδιαίτερης διατροφής

2018

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 429/2008 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2008, σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την προετοιμασία και υποβολή αιτήσεων και την αξιολόγηση και χορήγηση αδειών για πρόσθετες ύλες ζωοτροφών

2018

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 470/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τον καθορισμό ορίων καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου και τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

2018

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ζωοτροφών, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση των οδηγιών 79/373/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 80/511/ΕΟΚ της Επιτροπής, 82/471/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 83/228/ΕΚ του Συμβουλίου, 93/74/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 93/113/ΕΚ του Συμβουλίου, 96/25/ΕΚ του Συμβουλίου, και της απόφασης 2004/217/ΕΚ της Επιτροπής

2018

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1270/2009 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2009, σχετικά με τη μόνιμη έγκριση ορισμένων πρόσθετων υλών για χρήση στις ζωοτροφές

2018

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 37/2010 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2009, σχετικά με φαρμακολογικώς δραστικές ουσίες και την ταξινόμησή τους όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης

2018

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 892/2010 της Επιτροπής, της 8ης Οκτωβρίου 2010, ως προς το καθεστώς ορισμένων προϊόντων αναφορικά με τις πρόσθετες ύλες ζωοτροφών στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

2018

Σύσταση 2011/25/ΕΕ της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2011, για τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για τη διάκριση μεταξύ των πρώτων υλών ζωοτροφών, των πρόσθετων υλών στις ζωοτροφές, των βιοκτόνων προϊόντων και των κτηνιατρικών φαρμάκων

2018

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 68/2013 της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 2013, για τον κατάλογο πρώτων υλών ζωοτροφών

2018

Καλή διαβίωση των ζώων

Οδηγία 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 1999, περί των στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων

2018

Οδηγία 2002/4/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2002, περί της εγγραφής σε μητρώα των μονάδων στις οποίες διατηρούνται όρνιθες ωοπαραγωγής που καλύπτονται από την οδηγία 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου

2018

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου της 22 Δεκεμβρίου 2004 για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/97

2019

Απόφαση 2006/778/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη συλλογή πληροφοριών κατά τις επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων παραγωγής κτηνοτροφικών μονάδων

2018

Οδηγία 2007/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, σχετικά με τον καθορισμό ελάχιστων κανόνων για την προστασία των κοτόπουλων που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος

2018

Οδηγία 2008/119/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την προστασία των μόσχων

2018

Οδηγία 2008/120/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τους στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των χοίρων

2018

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2009, για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους

2019

Εκτελεστική απόφαση 2013/188/ΕΕ της Επιτροπής, της 18ης Απριλίου 2013, για τις ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τις αμερόληπτες επιθεωρήσεις που διενεργήθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/97

2018

Κεφάλαιο III – Φυτοϋγειονομικά μέτρα

Οδηγία 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1966, περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών

2018

Οδηγία 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1966, περί εμπορίας σπόρων δημητριακών προς σπορά

2018

Οδηγία 69/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 1969, περί της καταπολεμήσεως του καρκίνου της πατάτας

2020

Οδηγία 92/90/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 1992, για τη θέσπιση υποχρεώσεων, στις οποίες υπόκεινται οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων, και για τον καθορισμό λεπτομερειών όσον αφορά την εγγραφή τους σε επίσημα μητρώα

2019

Οδηγία 92/105/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 1992, για τον καθορισμό τυποποιημένων φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων εντός της Κοινότητας και για τον καθορισμό των λεπτομερών διαδικασιών που συνδέονται με την έκδοση των εν λόγω φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων καθώς επίσης και με τις προϋποθέσεις και τις λεπτομερείς διαδικασίες που αφορούν την αντικατάσταση τους

2020

Οδηγία 93/51/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 24ης Ιουνίου 1993, για τη θέσπιση των κανόνων που διέπουν την κυκλοφορία ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων διαμέσου προστατευόμενης περιοχής, και για την κυκλοφορία τέτοιου είδους φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων που κατάγονται από ή διακινούνται εντός τέτοιου είδους προστατευομένης περιοχής

2020

Οδηγία 93/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 4ης Οκτωβρίου 1993, για την καταπολέμηση της κορυνοβακτηρίωσης της πατάτας

2020

Οδηγία 94/3/ΕΚ της Επιτροπής, της 21ης Ιανουαρίου 1994, σχετικά με τη θέσπιση διαδικασίας για γνωστοποίηση παρακράτησης αποστελλόμενου εμπορεύματος ή επιβλαβούς οργανισμού προέλευσης τρίτων χωρών εξαιτίας άμεσου κινδύνου φυτοϋγειονομικού χαρακτήρα

2019

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1994, για τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών

2020

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1238/95 της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 1995, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου όσον αφορά τα τέλη που καταβάλλονται στο κοινοτικό γραφείο φυτικών ποικιλιών

2020

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1768/95 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 1995, για τη θέσπιση εκτελεστικών κανόνων σχετικά με την γεωργική εξαίρεση που προβλέπει το άρθρο 14 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου σχετικά με τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών

2020

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2506/95 του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 1995, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 για τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών

2020

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2470/96 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1996, για παράταση της διαρκείας κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικών ποικιλιών όσον αφορά τα γεώμηλα

2020

Οδηγία 97/46/ΕΚ της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 1997, για τροποποίηση της οδηγίας 95/44/ΕΚ για τη θέσπιση όρων βάσει των οποίων ορισμένοι επιβλαβείς οργανισμοί, φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι έως V της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου, είναι δυνατόν να εισαχθούν ή να διακινηθούν στην Κοινότητα ή σε ορισμένες προστατευόμενες ζώνες της, για δοκιμές ή για επιστημονικούς σκοπούς, καθώς και για εργασίες επιλογής ποικιλιών

2021

Οδηγία 98/22/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 1998, για τον καθορισμό των ελάχιστων όρων για τη διενέργεια φυτοϋγειονομικών ελέγχων στην Κοινότητα σε φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που προέρχονται από τρίτες χώρες σε σταθμούς επιθεώρησης διαφορετικούς από εκείνους του τόπου προορισμού

2019

Οδηγία 98/56/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, για την εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού καλλωπιστικών φυτών

2018

Οδηγία 98/57/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, για τον έλεγχο του Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

2020

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2605/98 της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 1998, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1768/95 για τη θέσπιση εκτελεστικών κανόνων σχετικά με τη γεωργική εξαίρεση που προβλέπει το άρθρο 14 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου σχετικά με τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών

2020

Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας

2019

Οδηγία 2002/54/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά

2018

Οδηγία 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών

2018

Οδηγία 2002/56/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας σπόρων γεωμήλων προς φύτευση

2018

Οδηγία 2002/57/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών

2018

Απόφαση 2003/17/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την ισοδυναμία των καλλιεργητικών ελέγχων των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών που διενεργούνται σε τρίτες χώρες και την ισοδυναμία των σπόρων προς σπορά που παράγονται σε τρίτες χώρες

2018

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ

2019

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τα λιπάσματα

2021

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων

2018

Οδηγία 2004/102/ΕΚ της Επιτροπής, της 5ης Οκτωβρίου 2004, για τροποποίηση των παραρτημάτων II, ΙΙΙ, IV και V της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας

2019

Οδηγία 2004/103/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τους ελέγχους ταυτότητας και τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, που απαριθμούνται στο μέρος Β του παραρτήματος V της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, οι οποίοι μπορεί να διενεργηθούν σε τόπο διαφορετικό από το σημείο εισόδου στην Κοινότητα ή σε παρακείμενο τόπο, καθώς και σχετικά με τον καθορισμό των όρων για τους εν λόγω ελέγχους

2020

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1756/2004 της Επιτροπής, της 11ης Οκτωβρίου 2004, για τον καθορισμό των λεπτομερών όρων σχετικά με τις απαιτούμενες αποδείξεις και τα κριτήρια για τον τύπο και το επίπεδο της μείωσης των φυτοϋγειονομικών ελέγχων ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων ή λοιπών αντικειμένων που απαριθμούνται στο μέρος Β του παραρτήματος V της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου

2020

Οδηγία 2004/105/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2004, για τον καθορισμό των υποδειγμάτων φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών επανεξαγωγής που συνοδεύουν φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα από τρίτες χώρες και τα οποία απαριθμούνται στην οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου

2019

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου

2020

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 217/2006 της Επιτροπής, της 8ης Φεβρουαρίου 2006, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των οδηγιών 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 2002/54/ΕΚ, 2002/55/ΕΚ και 2002/57/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να επιτρέπουν προσωρινά την εμπορία σπόρων προς σπορά που δεν ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις βλαστικής ικανότητας

2018

Οδηγία 2007/33/ΕΚ του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2007, για την καταπολέμηση των κυστογόνων νηματωδών της πατάτας και την κατάργηση της οδηγίας 69/465/ΕΟΚ

2020

Απόφαση 2008/495/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Μαΐου 2008, όσον αφορά την προσωρινή απαγόρευση της χρήσης και πώλησης γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου (Zea mays L. σειρά ΜΟΝ810) στην Αυστρία σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

2018

Οδηγία 2008/61/ΕΚ της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2008, για τη θέσπιση των όρων βάσει των οποίων ορισμένοι επιβλαβείς οργανισμοί, φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά που αναφέρονται στα παραρτήματα I έως V της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, είναι δυνατόν να εισαχθούν ή να διακινηθούν στην Κοινότητα ή σε ορισμένες προστατευόμενες ζώνες της, για δοκιμές ή για επιστημονικούς σκοπούς, καθώς και για εργασίες επιλογής ποικιλιών

2020

Οδηγία 2008/72/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2008, για την εμπορία φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά

2018

Οδηγία 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, για την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και των οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων

2018

Απόφαση 2009/244/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά, σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, γαρύφαλλου (Dianthus caryophyllus L., σειρά 123.8.12) που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση όσον αφορά το χρώμα του άνθους

2018

Οδηγία 2009/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για την περιορισμένη χρήση γενετικώς τροποποιημένων μικροοργανισμών

2018

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 874/2009 της Επιτροπής, της 17ης Σεπτεμβρίου 2009, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου όσον αφορά τους διαδικαστικούς κανόνες ενώπιον του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών

2020

Απόφαση 2009/770/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Οκτωβρίου 2009, για καθορισμό τυποποιημένων εντύπων για την υποβολή των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης της σκόπιμης ελευθέρωσης γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον, ως προϊόντων ή εντός προϊόντων, με σκοπό τη διάθεσή τους στην αγορά, σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

2018

Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων

2018

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου

2020

Απόφαση 2010/135/ΕΕ της Επιτροπής, της 2ας Μαρτίου 2010, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά, σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου προϊόντος γεωμήλου (Solanum tuberosum L. σειρά EH92-527-1) που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση ώστε να αυξηθεί η περιεκτικότητα του αμύλου σε αμυλοπηκτίνη

2018

Σύσταση 2010/C 200/01 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2010, σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη εθνικών μέτρων συνύπαρξης για την αποφυγή της ακούσιας παρουσίας ΓΤΟ σε συμβατικές και βιολογικές καλλιέργειες

2018

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 188/2011 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία αξιολόγησης των δραστικών ουσιών που δεν κυκλοφορούσαν στην αγορά δύο έτη μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της εν λόγω οδηγίας

2020

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2011, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών

2020

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 541/2011 της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2011, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών

2020

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής, της 8ης Ιουνίου 2011, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα

2020

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 544/2011 της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2011, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις δεδομένων σχετικά με τις δραστικές ουσίες

2020

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 545/2011 της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2011, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις δεδομένων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα

2020

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 702/2011 της Επιτροπής, της 20ής Ιουλίου 2011, για την έγκριση της δραστικής ουσίας prohexadione, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και την κατάργηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής

2020

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 703/2011 της Επιτροπής, της 20ής Ιουλίου 2011, για την έγκριση της δραστικής ουσίας azoxystrobin, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής

2020

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 704/2011 της Επιτροπής, της 20ής Ιουλίου 2011, για την έγκριση της δραστικής ουσίας azimsulfuron, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής

2020

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 705/2011 της Επιτροπής, της 20ής Ιουλίου 2011, για την έγκριση της δραστικής ουσίας imazalil, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής

2020

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 706/2011 της Επιτροπής, της 20ής Ιουλίου 2011, για την έγκριση της δραστικής ουσίας profoxydim, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής

2020

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 736/2011 της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 2011, για την έγκριση της δραστικής ουσίας fluroxypyr, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής

2020

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 740/2011 της Επιτροπής, της 27ης Ιουλίου 2011, για την έγκριση της δραστικής ουσίας bispyribac, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής

2020

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 786/2011 της Επιτροπής, της 5ης Αυγούστου 2011, για την έγκριση της δραστικής ουσίας 1-naphthylacetamide, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής και της απόφασης 2008/941/ΕΚ της Επιτροπής

2020

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 787/2011 της Επιτροπής, της 5ης Αυγούστου 2011, για την έγκριση της δραστικής ουσίας 1-ναφθυλοξικό οξύ, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής και της απόφασης 2008/941/ΕΚ της Επιτροπής

2020

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 788/2011 της Επιτροπής, της 5ης Αυγούστου 2011, για την έγκριση της δραστικής ουσίας fluazifop-P, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής και της απόφασης 2008/934/ΕΚ της Επιτροπής

2020

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 797/2011 της Επιτροπής, της 9ης Αυγούστου 2011, για την έγκριση της δραστικής ουσίας spiroxamine, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής

2020

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 798/2011 της Επιτροπής, της 9ης Αυγούστου 2011, για την έγκριση της δραστικής ουσίας oxyfluorfen, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής και της απόφασης 2008/934/ΕΚ της Επιτροπής

2020

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 800/2011 της Επιτροπής, της 9ης Αυγούστου 2011, για την έγκριση της δραστικής ουσίας tefluthrin σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής και για την τροποποίηση της απόφασης 2008/934/ΕΚ της Επιτροπής

2020

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 807/2011 της Επιτροπής, της 10ης Αυγούστου 2011, για την έγκριση της δραστικής ουσίας triazoxide, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής

2020

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 810/2011 της Επιτροπής, της 11ης Αυγούστου 2011, για την έγκριση της δραστικής ουσίας kresoximmethyl, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 του Επιτροπής

2020

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 974/2011 της Επιτροπής, της 29ης Σεπτεμβρίου 2011, για την έγκριση της δραστικής ουσίας acrinathrin, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής και της απόφασης 2008/934/ΕΚ της Επιτροπής

2020

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 993/2011 της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2011, για την έγκριση της δραστικής ουσίας 8-hydroxyquinoline, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011

2020

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1143/2011 της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2011, για την έγκριση της δραστικής ουσίας prochloraz, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής και της απόφασης 2008/934/ΕΚ της Επιτροπής

2020

Εκτελεστική απόφαση 2011/787/ΕΕ της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2011, που επιτρέπει προσωρινά στα κράτη μέλη να λάβουν επείγοντα μέτρα κατά της εξάπλωσης του Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. όσον αφορά την Αίγυπτο

2020

Εκτελεστική απόφαση 2012/138/ΕΕ της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2012, σχετικά με έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του Anoplophora chinensis (Forster)

2020

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 359/2012 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2012, για την έγκριση της δραστικής ουσίας metam, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής

2020

Εκτελεστική απόφαση 2012/340/ΕΕ της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2012, σχετικά με την οργάνωση προσωρινού πειράματος δυνάμει των οδηγιών του Συμβουλίου 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 2002/54/ΕΚ, 2002/55/ΕΚ και 2002/57/ΕΚ όσον αφορά τον επιτόπιο καλλιεργητικό έλεγχο υπό επίσημη επίβλεψη για βασικούς σπόρους προς σπορά και σπόρους επιλογής από γενεές προγενέστερες των βασικών σπόρων προς σπορά

2018

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 582/2012 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2012, για την έγκριση της δραστικής ουσίας bifenthrin, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και την κατάργηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής

2020

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 589/2012 της Επιτροπής, της 4ης Ιουλίου 2012, για την έγκριση της δραστικής ουσίας fluxapyroxad, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011

2020

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 595/2012 της Επιτροπής, της 5ης Ιουλίου 2012, για την έγκριση της δραστικής ουσίας fenpyrazamine, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής

2020

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 746/2012 της Επιτροπής, της 16ης Αυγούστου 2012, για την έγκριση της δραστικής ουσίας Adoxophyes orana granulovirus, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής

2020

Εκτελεστική απόφαση 2012/535/ΕΕ της Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 2012, για τη λήψη μέτρων επείγοντος χαρακτήρα ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση εντός της Ένωσης του Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (ο νηματώδης σκώληκας των κωνοφόρων)

2020

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 485/2013 της Επιτροπής, της 24ης Μαΐου 2013, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011, όσον αφορά τους όρους έγκρισης των δραστικών ουσιών clothianidin, thiamethoxam και imidacloprid και για την απαγόρευση της χρήσης και πώλησης σπόρων που έχουν υποστεί επέμβαση με φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτές τις δραστικές ουσίες

2018

Εκτελεστική οδηγία 2014/20/ΕΕ της Επιτροπής, της 6ης Φεβρουαρίου 2014, για τον καθορισμό των ενωσιακών κλάσεων των βασικών και πιστοποιημένων σπόρων γεωμήλων και των προϋποθέσεων και των χαρακτηρισμών που ισχύουν για τις κλάσεις αυτές

2018

Εκτελεστική οδηγία 2014/21/ΕΕ της Επιτροπής, της 6ης Φεβρουαρίου 2014, για τον καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων και ενωσιακών κλάσεων όσον αφορά τον προβασικό σπόρο γεωμήλων

2018

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 632/2014 της Επιτροπής, της 13ης Μαΐου 2014, για την έγκριση της δραστικής ουσίας flubendiamide, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής

2020

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 571/2014 της Επιτροπής, της 26ης Μαΐου 2014, για την έγκριση της δραστικής ουσίας ipconazole, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής

2020

Εκτελεστική απόφαση 2014/362/ΕΕ της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2014, για την τροποποίηση της απόφασης 2009/109/ΕΚ σχετικά με την οργάνωση προσωρινού πειράματος, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπονται ορισμένες παρεκκλίσεις για την εμπορία μειγμάτων σπόρων που προορίζονται για τη σπορά κτηνοτροφικών φυτών σύμφωνα με την οδηγία 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου

2018

Εκτελεστική απόφαση 2014/367/ΕΕ της Επιτροπής, της 16ης Ιουνίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/56/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 21 παράγραφος 3 μέχρι την οποία επιτρέπεται στα κράτη μέλη να παρατείνουν την ισχύ των αποφάσεων οι οποίες αφορούν την ισοδυναμία των σπόρων γεωμήλων προς φύτευση από τρίτες χώρες

2018

Εκτελεστική οδηγία 2014/83/ΕΕ της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2014, για τροποποίηση των παραρτημάτων I, II, ΙΙΙ, IV και V της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας

2019

Εκτελεστική οδηγία 2014/96/ΕΕ της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2014, όσον αφορά τις απαιτήσεις σχετικά με την επισήμανση, τη σφράγιση και τη συσκευασία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και των οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου

2018

Εκτελεστική οδηγία 2014/97/ΕΕ της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2014, για την εφαρμογή της οδηγίας 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την εγγραφή των προμηθευτών σε μητρώο, την καταχώριση των ποικιλιών και τον κοινό κατάλογο ποικιλιών

2018

Εκτελεστική οδηγία 2014/98/ΕΕ της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2014, για την εφαρμογή της οδηγίας 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις για τα γένη και είδη οπωροφόρων δένδρων που αναφέρονται στο παράρτημα I, τις ειδικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από τους προμηθευτές, καθώς και λεπτομερείς κανόνες για τις επίσημες επιθεωρήσεις

2018

Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου

2018

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1946/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, για τις διασυνοριακές διακινήσεις γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών

2018

»

(1)    ΕΕ L 161 της 29.5.2014, σ. 3
(2)    «Θέσπιση»: είναι η ημερομηνία εφαρμογής που ορίζεται στη σχετική νομική πράξη η οποία δημοσιεύεται στην «Επίσημη Εφημερίδα της Ουκρανίας» ή «Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» ή να δημοσιεύεται στον επίσημο δικτυακό τόπο της Κρατικής Υπηρεσίας της Ουκρανίας για την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών με άμεση ισχύ ή με ορισμένη μεταβατική περίοδο.