Βρυξέλλες, 13.6.2019

COM(2019) 295 final

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ

Χάρτης πορείας για τη σύναψη συμφωνίας σχετικά με τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ένωσης για την περίοδο 2021 - 2027
Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

στις FMT:Italic20-21 Ιουνίου 2019


ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2027

1.Μετάβαση στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ των κρατών μελών

Στις 9 Μαΐου 2019, στο Σιμπίου της Ρουμανίας, οι ηγέτες της Ευρώπης συμφώνησαν ότι «θα εφοδιαστούμε με τα μέσα που αντιστοιχούν στις φιλοδοξίες μας. Θα προσφέρουμε στην Ένωση τα μέσα που χρειάζεται για να επιτύχει τους στόχους της και να φέρει εις πέρας τις πολιτικές της» 1 . Αυτά είναι τα διακυβεύματα τη στιγμή που η Ένωση εισέρχεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων για τον μελλοντικό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Η Επιτροπή παρουσίασε τις προτάσεις της για έναν νέο και σύγχρονο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό, στενά συνδεδεμένο με τις προτεραιότητες της Ένωσης, τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2018. Την παρουσίαση των προτάσεων ακολούθησε μακρά περίοδος τεχνικών εργασιών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η έμφαση που δίνει η Επιτροπή στην ενίσχυση της χρηματοδότησης για νέες προτεραιότητες, στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων προγραμμάτων, στην απλούστευση και τον εξορθολογισμό του προϋπολογισμού, και στην παροχή ενός πιο ευέλικτου προϋπολογισμού στην Ένωση έτυχε ισχυρής στήριξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις, κυρίως όσον αφορά τα κατάλληλα μερίδια που θα διατεθούν για τις επιμέρους πολιτικές της Ένωσης στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2018 κάλεσε την επερχόμενη ρουμανική Προεδρία του Συμβουλίου «να χαράξει κατευθύνσεις για το επόμενο στάδιο των διαπραγματεύσεων, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το φθινόπωρο του 2019». Έκτοτε, οι εργασίες της ρουμανικής Προεδρίας συνέβαλαν στον προσδιορισμό των βασικών ζητημάτων επί των οποίων θα πρέπει να αποφασίσουν οι ηγέτες έως το φθινόπωρο.

Η συμφωνία είναι εφικτή – αλλά πρέπει να καταβληθούν ακόμη πολλές προσπάθειες. Η επίτευξη μιας φιλόδοξης και ισορροπημένης συμφωνίας σχετικά με το μελλοντικό πλαίσιο θα είναι δυνατή μόνο αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ασκήσει ισχυρή πολιτική ηγεσία. Το τελευταίο στάδιο θα απαιτήσει συμβιβασμό και βούληση για πρόοδο προς όφελος της Ευρώπης, προκειμένου να αποφευχθούν δαπανηρές καθυστερήσεις στην έναρξη των νέων προγραμμάτων και στα οφέλη που θα προκύψουν.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 20-21 Ιουνίου θα αποτελέσει κρίσιμο ορόσημο στη διαδικασία αυτή. Θα προσφέρει την ευκαιρία να δοθούν κατευθύνσεις σχετικά με τα βασικά πολιτικά ζητήματα που θα διαμορφώσουν τον μελλοντικό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό και θα επιτρέψουν στην Ένωση να υλοποιήσει αποτελεσματικά τις προτεραιότητες που καθορίζονται στη δήλωση του Σιμπίου. Στη συνέχεια, η φινλανδική Προεδρία θα είναι εκείνη που θα ηγηθεί της τελικής φάσης των εργασιών.

Σε μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμείνει φορέας σταθερότητας. Μια φιλόδοξη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τον μελλοντικό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό το φθινόπωρο θα δείξει ότι η Ένωση είναι εστιασμένη και αποφασισμένη να υλοποιήσει το θετικό της θεματολόγιο για όλους τους Ευρωπαίους. Το πρόγραμμα αυτό θα αποτελέσει τη βάση για την επίτευξη έγκαιρης συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα παράσχει επίσης το χρονικό περιθώριο για την ολοκλήρωση των εργασιών σχετικά με τα 37 θεματικά προγράμματα και τις πρακτικές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν για την επιτυχή δρομολόγησή τους την 1η Ιανουαρίου 2021.

Η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να καθορίσει χάρτη πορείας για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ το φθινόπωρο και να καλέσει το Συμβούλιο να προωθήσει το έργο κατά προτεραιότητα.

2.Με βάση την επιτευχθείσα πρόοδο

Έχει ήδη σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Η ισορροπημένη δέσμη που υπέβαλε η Επιτροπή κατά το προηγούμενο έτος αναγνωρίστηκε ευρέως ως στέρεη βάση για τις διαπραγματεύσεις. Αναγνωρίζεται ευρέως ότι η Ένωση του μέλλοντος θα έχει ανάγκη από έναν σύγχρονο, ευέλικτο και εξορθολογισμένο προϋπολογισμό, που θα προσφέρει επίπεδο φιλοδοξίας ανάλογο των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη.

Οι διαδοχικές Προεδρίες του Συμβουλίου έχουν καθορίσει ταχύ ρυθμό. Η βουλγαρική Προεδρία ξεκίνησε ταχέως τις εργασίες της, ενώ η αυστριακή Προεδρία ολοκλήρωσε την πρώτη τεχνική ανάγνωση των προτάσεων της Επιτροπής. Τούτο επέτρεψε να προσδιοριστούν τα βασικά πολιτικά ζητήματα για τον σχεδιασμό του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου σε ένα σχέδιο «διαπραγματευτικού πλαισίου». Η ρουμανική Προεδρία ηγήθηκε έκτοτε σειράς θεματικών συζητήσεων που συνέβαλαν στην επίλυση τεχνικών ζητημάτων και στη μείωση των ανοικτών ζητημάτων που θα απαιτήσουν την άμεση παρέμβαση των ηγετών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επίσης επιδείξει σταθερή δέσμευση για την επίτευξη έγκαιρης και φιλόδοξης συμφωνίας σχετικά με τον μελλοντικό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό. Η ενδιάμεση έκθεση σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο στις 7 Νοεμβρίου 2018 τόνισε την ανάγκη να εξασφαλιστεί ένας πιο φιλόδοξος και αξιόπιστος προϋπολογισμός της ΕΕ προς όφελος των πολιτών κατά την επόμενη επταετία.

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμμετείχαν επίσης εποικοδομητικά και αποτελεσματικά στις διαπραγματεύσεις για τα τομεακά προγράμματα. Τα θεσμικά όργανα έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον μερικές εντολές διαπραγμάτευσης για την πλειονότητα των τομεακών νομοθετικών προτάσεων που στηρίζουν τον μελλοντικό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό. Έχουν ήδη επιτευχθεί συναντιλήψεις σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά πολλών βασικών προγραμμάτων, τα οποία καλύπτουν θέματα στρατηγικής σημασίας όπως η έρευνα, η άμυνα, οι επενδύσεις και ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Η ολοκλήρωση των προγραμμάτων αυτών, καθώς και των υπόλοιπων προγραμμάτων, εξαρτάται πλέον σε μεγάλο βαθμό από την ταχεία επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

* Τα 37 προγράμματα βασίζονται σε 45 νομικές προτάσεις. Οι 12 επιμέρους συμφωνίες αντιστοιχούν σε συναντίληψη επί των εν λόγω προτάσεων για 10 προγράμματα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ή στο Συμβούλιο μόνο για τις πράξεις του Συμβουλίου.

Ενώ ορισμένα σημαντικά ζητήματα δεν έχουν ακόμη επιλυθεί, ιδίως όσον αφορά τις δημοσιονομικές πτυχές, οι μέχρι στιγμής συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέδειξαν ευρεία υποστήριξη για πολλά από τα βασικά χαρακτηριστικά εκσυγχρονισμού που πρότεινε η Επιτροπή για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο:

·μεγάλη έμφαση στην ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και ανάγκη παροχής επαρκούς στήριξης για νέες και πιεστικές προτεραιότητες, όπως η έρευνα και η καινοτομία, η ψηφιακή οικονομία, οι νέοι, η μετανάστευση και η διαχείριση των συνόρων, η ασφάλεια, η άμυνα και η εξωτερική δράση· και ενισχυμένη έμφαση στη βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένου ενός περισσότερο φιλόδοξου στόχου για την ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος·

·εξορθολογισμένη και πιο διαφανής δομή του μελλοντικού προϋπολογισμού·

·ριζική μείωση του αριθμού των προγραμμάτων και δημιουργία νέων ολοκληρωμένων προγραμμάτων σε τομείς όπως η επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό, η ενιαία αγορά, οι στρατηγικές επενδύσεις, τα δικαιώματα και οι αξίες και οι εξωτερικές δράσεις, καθώς και αυξημένη εστίαση στις συνέργειες μεταξύ των μέσων·

·απλοποίηση των κανόνων χρηματοδότησης με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας για τους δικαιούχους και τις διαχειριστικές αρχές, και μεγαλύτερη εστίαση στις επιδόσεις και τα αποτελέσματα· και

·πιο ευέλικτος προϋπολογισμός που θα επιτρέπει γρήγορη αντίδραση σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο.

Σημαντική πρόοδος έχει επίσης επιτευχθεί όσον αφορά τα χαρακτηριστικά ενός δημοσιονομικού μέσου για τη σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα στη ζώνη του ευρώ. Με τον τρόπο αυτό θα προωθηθεί η συνοχή εντός της Ένωσης με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Σύμφωνα με την εντολή που δόθηκε στη σύνοδο κορυφής για το ευρώ στις 14 Δεκεμβρίου 2018, οι εργασίες προχωρούν με ταχύ ρυθμό με βάση την πρόταση της Επιτροπής για ένα πρόγραμμα στήριξης των μεταρρυθμίσεων. Οι θέσεις συγκλίνουν και πλησιάζει η επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά του μέσου.

Είναι επίσης ευρέως αποδεκτό ότι ο νέος μηχανισμός, που θα διασφαλίζει ότι οι γενικευμένες ελλείψεις όσον αφορά το κράτος δικαίου δεν θέτουν σε κίνδυνο τον προϋπολογισμό, θα αποτελέσει ουσιαστικό στοιχείο μιας συμφωνίας για το μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ενώ ορισμένα ζητήματα παραμένουν προς εξέταση, οι συζητήσεις στο πλαίσιο της αυστριακής και της ρουμανικής Προεδρίας επιβεβαίωσαν περαιτέρω τη σθεναρή υποστήριξη στην πρόταση της Επιτροπής. Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε τεχνικό επίπεδο, η οποία αναμένεται να επιτρέψει τη σύναψη συμφωνίας στο πλαίσιο του Συμβουλίου υπό τη φινλανδική Προεδρία. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του στις 16 Ιανουαρίου 2019.

Πρόοδος έχει επίσης σημειωθεί όσον αφορά τις εργασίες σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό του σκέλους των εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ. Η Ένωση χρειάζεται ένα απλούστερο και δικαιότερο σύστημα χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της ΕΕ, το οποίο να συνδέεται στενότερα με τις πολιτικές της Ένωσης και να προσφέρει εναλλακτικές πηγές εσόδων ώστε να συμβάλει στη χρηματοδότηση των νέων προτεραιοτήτων και να αντισταθμίσει τον αντίκτυπο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέστησε σαφές ότι η μεταρρύθμιση των ιδίων πόρων και η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση συναίνεσης σχετικά με το μελλοντικό πλαίσιο. Το Συμβούλιο εμφανίζεται όλο και πιο ανοικτό όσον αφορά την αρχή των νέων ιδίων πόρων.

3.Σύγκλιση σχετικά με μια δίκαιη και ισορροπημένη συμφωνία

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου θα ξεκινήσει το τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ των κρατών μελών για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η πρόοδος που έχει μέχρι σήμερα σημειωθεί είναι ενθαρρυντική, αλλά απαιτείται πλέον νέα πολιτική ώθηση για την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων το φθινόπωρο. Πολλά τεχνικά ζητήματα έχουν επιλυθεί. Είναι πλέον καιρός να επικεντρωθούμε εκ νέου στα βασικά πολιτικά ζητήματα που θα διαμορφώσουν το μελλοντικό δημοσιονομικό πλαίσιο της Ένωσης – και ιδίως όσον αφορά τις δημοσιονομικές πτυχές. Για τον λόγο αυτό, είναι θεμελιώδες να ασκεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ισχυρή πολιτική ηγεσία.

Η Επιτροπή έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η δικαιοσύνη και η ισορροπία θα είναι το κλειδί για επιτυχή έκβαση. Το συνολικό μέγεθος του προϋπολογισμού θα πρέπει να είναι αρκούντως φιλόδοξο ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις κοινές προτεραιότητες της Ένωσης, λαμβάνοντας παράλληλα δεόντως υπόψη τις δημοσιονομικές επιπτώσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα πρέπει να βρεθεί μια νέα ισορροπία που θα επιτρέπει την αύξηση της χρηματοδότησης για νέες προτεραιότητες δαπανών, ενώ παράλληλα θα συνεχίσει να στηρίζεται σταθερά ο εκσυγχρονισμός της κοινής γεωργικής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής. Πρέπει να ενισχυθεί η σύνδεση μεταξύ της χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και των πολιτικών προτεραιοτήτων και αξιών της ΕΕ. Η κατανομή της χρηματοδότησης μεταξύ των κρατών μελών πρέπει να βασίζεται σε δίκαια και αντικειμενικά κριτήρια. Ένα νέο και δικαιότερο σύστημα χρηματοδότησης του προϋπολογισμού πρέπει επίσης να αποτελεί μέρος μιας ισορροπημένης δέσμης.

Πρόκειται για πολύπλοκα ζητήματα, αλλά τώρα είναι η ώρα για κατά μέτωπο αντιμετώπισή τους. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου θα πρέπει να εγκαινιάσει ένα νέο στάδιο πολιτικών διαπραγματεύσεων με αυξανόμενη έμφαση στα δημοσιονομικά και σε άλλα στρατηγικά ζητήματα. Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόθεση της φινλανδικής Προεδρίας να ξεκινήσει διμερείς συζητήσεις σε πολιτικό επίπεδο αμέσως μετά το καλοκαίρι για την προετοιμασία της αποφασιστικής συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το φθινόπωρο. Κατά τις συζητήσεις αυτές θα πρέπει να ληφθούν πλήρως υπόψη οι προσδοκίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το μελλοντικό πλαίσιο.

Δεν θα πρέπει να τονιστεί υπερβολικά ο επείγων χαρακτήρας των εργασιών αυτών, τόσο σε πολιτικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Επί του παρόντος, μόλις 18 μήνες μας χωρίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2021, ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να είναι έτοιμο από νομικής απόψεως το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο ώστε να τεθεί σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη· πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά για να καταστεί δυνατή η υλοποίηση των μελλοντικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων από την πρώτη ημέρα. Μόλις το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταλήξει σε συμφωνία, θα ξεκινήσει εντατική διαδικασία διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι τακτικές ανταλλαγές απόψεων μεταξύ των εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Προεδρίας του Συμβουλίου έχουν δημιουργήσει μια θετική δυναμική. Το επίπεδο φιλοδοξίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα στην απόφαση του Κοινοβουλίου να δώσει την έγκρισή του.

Μόλις το νέο Κοινοβούλιο αναλάβει καθήκοντα και διοριστούν εισηγητές, θα πρέπει να ξεκινήσουν εκ νέου οι διαπραγματεύσεις για τα 37 δημοσιονομικά προγράμματα. Θα απαιτηθεί σημαντική επιτάχυνση για τα προγράμματα για τα οποία δεν έχουν ακόμη αρχίσει διοργανικές διαπραγματεύσεις, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και προγράμματα θεμελιώδους σημασίας, όπως η κοινή γεωργική πολιτική. Οι εργασίες αυτές μπορούν να ολοκληρωθούν μόλις συμφωνηθεί το συνολικό πλαίσιο. Και μόνο μετά την επίσημη έγκριση των προγραμμάτων μπορεί η Επιτροπή να εκδώσει τις αναγκαίες κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις, οι οποίες στη συνέχεια υπόκεινται στις σχετικές διαδικασίες ελέγχου.

Η τυπική διαδικασία έγκρισης αποτελεί μέρος μόνο της διαδικασίας. Οι πρακτικές προετοιμασίες για τα νέα προγράμματα απαιτούν επίσης χρόνο, είτε πρόκειται για κατάρτιση επιχειρησιακών προγραμμάτων και δρομολόγηση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων είτε για εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου.

Οι εργασίες αυτές μπορούν να αρχίσουν παράλληλα με την οριστικοποίηση του νομικού πλαισίου, αλλά μπορούν να ολοκληρωθούν μόνο μετά τη θέσπιση του νομικού πλαισίου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι χρειάστηκαν επιπλέον δύο έτη για την επίσημη έγκριση όλων των προγραμμάτων στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης. Η πραγματική υλοποίηση των έργων μπορούσε να ξεκινήσει αρκετούς μήνες αργότερα, διότι τα κράτη μέλη έπρεπε να δημοσιεύσουν προσκλήσεις υποβολής έργων και, τέλος, να επιλέξουν τα έργα.

Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση του νέου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού θα είχαν πραγματικές συνέπειες στην πράξη: αναβολή επενδύσεων ζωτικής σημασίας, αναβολή των περιόδων άσκησης Erasmus και απώλεια θέσεων εργασίας στον τομέα της έρευνας. Επιπλέον, το νέο ανώτατο όριο των ιδίων πόρων μπορεί να εφαρμοστεί μόνο μετά την έγκριση της νέας απόφασης για τους ίδιους πόρους από όλα τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους οικείους συνταγματικούς κανόνες 2 .

Ο χρόνος είναι συνεπώς καθοριστικός παράγοντας προκειμένου οι ηγέτες να τηρήσουν τη δέσμευσή τους να «προσφέρουν στην Ένωση τα μέσα που χρειάζεται για να επιτύχει τους στόχους της και να φέρει εις πέρας τις πολιτικές της.» Η έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών σχετικά με το μελλοντικό πλαίσιο και τα προγράμματα δαπανών ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης υλοποίησή τους έως την 1η Ιανουαρίου 2021 θα είναι μεν ένα απαιτητικό καθήκον, αλλά είναι εφικτή, υπό την προϋπόθεση ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα αναλάβει ηγετικό ρόλο.

4.Συμπέρασμα

Το 2019 είναι έτος ανανέωσης για την Ένωση. Η δήλωση που συμφωνήθηκε από τους ηγέτες της Ευρώπης στο Σιμπίου, με βάση τον οδικό χάρτη της Μπρατισλάβας και τη Διακήρυξη της Ρώμης, καθορίζει ένα σαφές και θετικό θεματολόγιο για την Ένωση των 27. Τα χαρακτηριστικά των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τις οποίες καταγράφηκε η υψηλότερη συμμετοχή εδώ και 20 χρόνια, ήταν η αυξημένη συμμετοχή των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ένωση, καθώς και μια εκστρατεία που επικεντρώθηκε περισσότερο από ποτέ στα ευρωπαϊκά θέματα.

Το πλαίσιο αυτό δημιουργεί μια νέα δυναμική και ένα κλίμα επείγοντος για την τελική φάση των εργασιών σχετικά με το μελλοντικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Η αβεβαιότητα όσον αφορά, για παράδειγμα, τους όρους και το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αναβάλλονται σημαντικές αποφάσεις. Αντιθέτως, καθιστά ακόμη πιο πιεστική την ανάγκη να προωθήσει η Ένωση το θετικό της θεματολόγιο με εμπιστοσύνη και αισιοδοξία.

Οι διαπραγματεύσεις για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό αφορούν ουσιαστικά τις πολιτικές προτεραιότητες και τον τρόπο υλοποίησής τους. Τα διακυβεύματα είναι υψηλά, τα ζητήματα πολύπλοκα και πρέπει να επιτευχθούν λεπτές ισορροπίες, αλλά, σε τελική ανάλυση, η επιτυχία αυτών των διαπραγματεύσεων θα εξαρτηθεί από την πολιτική βούληση.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου να καθορίσει χάρτη πορείας για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον μελλοντικό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό το φθινόπωρο.

Η Επιτροπή θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηρίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο όσον αφορά τον εφοδιασμό της Ένωσης με τον σύγχρονο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που διαφαίνονται στον ορίζοντα.

(1)

     Η διακήρυξη του Σιμπίου, 9 Μαΐου 2019, https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/05/09/the-sibiu-declaration/

(2)

     Σε αντίθεση με την προηγούμενη περίοδο, το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να συνοδεύεται από αύξηση των ανώτατων ορίων που καθορίζονται στην απόφαση για τους ίδιους πόρους, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η Ένωση είναι ικανή, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να εκπληρώσει τις οικονομικές της υποχρεώσεις.