Στρασβούργο, 29.5.2018

SWD(2018) 283 final

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

που συνοδεύει το έγγραφο

Προτάσεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής

για τη θέσπιση μηχανισμού επίλυσης νομικών και διοικητικών εμποδίων σε διασυνοριακό πλαίσιο

για τις ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ο οποίος υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης

{COM(2018) 372 final}
{SEC(2018) 268 final}
{SWD(2018) 282 final}


Περίληψη της εκτίμησης επιπτώσεων

1.Πεδίο εφαρμογής και αποστολή

Η αποστολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) ορίζεται στις Συνθήκες: οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Αυτό σημαίνει περιορισμό των περιφερειακών και εθνικών διαφορών σε ευρύ φάσμα θεμάτων: καινοτομία, ανταγωνιστικότητα, απασχόληση, περιβάλλον, μεταφορές, υποδομές εκπαίδευσης και υγείας και βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Οριζόντια προτεραιότητα αποτελούν η διασυνοριακή συνεργασία στο πλαίσιο ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (ΕΕΣ ή Interreg) και η ευρωπαϊκή διασυνοριακή δέσμευση (ΕΔΔ).

Για λόγους συνέπειας με άλλες πολιτικές της ΕΕ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, οι κανόνες υλοποίησης και εφαρμογής του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής διέπονται, στο μέτρο του δυνατού, από τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ). Ο κανονισμός αυτός θεσπίζει κοινές διατάξεις και για επτά ταμεία επιμερισμένης διαχείρισης σε επίπεδο ΕΕ:

·ΤΣ:        Ταμείο Συνοχής

·ΕΤΘΑ:        Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

·ΕΤΠΑ:        Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

·ΕΚΤ+:        Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο +

·ΤΑΜΕ:    Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης

·ΤΕΑ:        Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

·ΜΔΣ:        Μέσο για τη διαχείριση των συνόρων

2.Διδάγματα από προηγούμενα προγράμματα

Όσον αφορά τη στρατηγική, τις προτεραιότητες και τις επιπτώσεις της πολιτικής, στην εκ των υστέρων αξιολόγηση έγινε διάκριση μεταξύ των θεμάτων

·υψηλής προστιθέμενης αξίας και μεγάλων επιπτώσεων: στήριξη ΜΜΕ, στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης και συμβολή στην προσπάθεια των περιφερειών να ανέλθουν στην οικονομική αλυσίδα, οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, βιώσιμη αστική ανάπτυξη και περιφερειακή συνεργασία

·μικρότερων επιπτώσεων, όπως είναι η στήριξη μεγάλων επιχειρήσεων και επενδύσεων σε αεροδρόμια (εκτός από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές).

Απλούστευση: ανάγκη για μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης. Από την εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής διαπιστώθηκε ότι τα συστήματα διαχείρισης, ελέγχου και λογιστικού ελέγχου ήταν υπερβολικά περίπλοκα. Αυτό αποτελούσε πηγή διοικητικής αβεβαιότητας και καθυστερήσεων κατά την υλοποίηση. Η περιπλοκότητα αποτέλεσε ιδιαίτερο πρόβλημα στις χώρες της ΕΕ-15, όπου η χρηματοδότηση ήταν σχετικά μικρότερη, γεγονός που υποδηλώνει την ανάγκη για αναλογικότητα.

Η ανάγκη για ευελιξία για την αντιμετώπιση αναδυόμενων αναγκών: Από την εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής διαπιστώθηκε ότι η προσαρμογή των προγραμμάτων στην οικονομική κρίση ήταν μία από τις επιτυχίες της περιόδου 2007-2013 και θα πρέπει να αξιοποιηθεί περαιτέρω.

Οι δυνατότητες που προσφέρουν τα χρηματοδοτικά μέσα (ΧΜ): Από την εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής διαπιστώθηκε ότι τα ΧΜ έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν ένα πιο αποδοτικό μέσο χρηματοδότησης επενδύσεων σε ορισμένους τομείς πολιτικής, αλλά υπάρχουν καθυστερήσεις στην υλοποίηση, ενώ η εξάπλωση της χρήσης τους αποτελεί πρόκληση.

Η Επιτροπή πραγματοποίησε δημόσια διαβούλευση με θέμα «Τα ταμεία της ΕΕ στον τομέα της πολιτικής συνοχής» (10 Ιανουαρίου 2018 έως 9 Μαρτίου 2018). Το κυριότερο συμπέρασμα είναι η ανάγκη για απλούστευση: τα ενδιαφερόμενα μέρη έκριναν ότι οι πολύπλοκες διαδικασίες αποτελούν μακράν το βασικό εμπόδιο για την επιτυχία, ακολουθούμενες από μεγάλες απαιτήσεις λογιστικών και λοιπών ελέγχων, έλλειψη ευελιξίας, δυσκολίες όσον αφορά τη διασφάλιση χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας και καθυστερήσεις στις πληρωμές.

Επίσης, οι απαντήσαντες υποστήριξαν ένθερμα τα ακόλουθα:

·Πολιτική συνοχής για όλες τις περιφέρειες (αν και η έμφαση πρέπει να δίνεται διαρκώς στις λιγότερο ανεπτυγμένες).

·Καινοτομία στη χάραξη πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης και των έξυπνων επενδύσεων γενικότερα.

·Συνέχιση και ανάπτυξη της θεματικής συγκέντρωσης

·Εστίαση σε τοπικά προβλήματα (ιδίως βιώσιμη αστική ανάπτυξη).

·Διαπεριφερειακή συνεργασία εντός και εκτός της Ευρώπης.

3.Επιλογές πολιτικής

Οι επιλογές αφορούν εναλλακτικούς τρόπους για τη διαχείριση της μείωσης στον προϋπολογισμό:

·Επιλογή 1: Περικοπές σε όλους τους τομείς.

·Επιλογή 2: Μείωση της συνεισφοράς για τις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες.

·Επιλογή 3: Διατήρηση της στήριξης σε βασικούς τομείς (θεματική συγκέντρωση) και μείωση σε άλλους θεματικούς τομείς.

Η επιλογή 3 είναι η προτιμώμενη επιλογή, μεταξύ άλλων, για τους ακόλουθους λόγους:

·Διατήρηση της εστίασης σε θέματα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας ΕΕ, για τα οποία τα στοιχεία που προέκυψαν από την αξιολόγηση δείχνουν ότι η πολιτική είχε τον εντονότερο αντίκτυπο.

·Πολλές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις (παγκοσμιοποίηση και οικονομικός μετασχηματισμός, μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, περιβαλλοντικές προκλήσεις, μετανάστευση και θύλακες αστικής φτώχειας) επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο πολλές περιφέρειες σε όλη την ΕΕ, περιλαμβανομένων και περισσότερο ανεπτυγμένων περιφερειών. Η επένδυση της ΕΕ είναι, αφενός, αναγκαία και, αφετέρου, ένδειξη αλληλεγγύης.

·Διατήρηση της κρίσιμης μάζας - οι επενδύσεις στις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες έχουν ήδη μειωθεί κατά κεφαλήν.

·Οι περισσότεροι συμμετέχοντες στη δημόσια διαβούλευση υποστηρίζουν το ΕΤΠΑ σε όλες τις περιφέρειες. Το σενάριο αυτό διασφαλίζει επίσης καλύτερη προβολή των ταμείων της πολιτικής για τη συνοχή σε όλα τα κράτη μέλη.

4.Στόχοι προτεραιότητας, θεματική συγκέντρωση

Έντεκα θεματικοί στόχοι που χρησιμοποιήθηκαν την περίοδο 2014-2020 απλουστεύτηκαν σε πέντε σαφείς στόχους πολιτικής στον παρόντα κανονισμό:

1.Μια εξυπνότερη Ευρώπη — καινοτόμος και έξυπνος βιομηχανικός μετασχηματισμός.

2.Μια πιο «πράσινη» Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

3.Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη — κινητικότητα και περιφερειακές διασυνδέσεις ΤΠΕ.

4.Μια πιο κοινωνική Ευρώπη — εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

5.Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της — βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών χάρη σε τοπικές πρωτοβουλίες.

Η απλούστευση αυτή επιτρέπει συνέργειες και ευελιξία μεταξύ των διαφόρων σκελών στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου στόχου, απομακρύνοντας τις τεχνητές διακρίσεις μεταξύ των διαφόρων πολιτικών που συμβάλλουν στην επίτευξη του ίδιου στόχου. Θέτει επίσης τη βάση της θεματικής συγκέντρωσης.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι, παρά τη μείωση του προϋπολογισμού, εξακολουθεί να υπάρχει μια κρίσιμη μάζα επενδύσεων, ο κανονισμός για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής διατηρεί τις απαιτήσεις για τη θεματική συγκέντρωση. Η πλειονότητα των πόρων (65 % έως 85 %) θα επικεντρωθεί στη συμβολή σε στόχους πολιτικής για τους οποίους από τα στοιχεία της αξιολόγησης και την εκτίμηση επιπτώσεων προκύπτει ότι έχουν την υψηλότερη προστιθέμενη αξία, αλλά και τη μεγαλύτερη συμβολή στις προτεραιότητες της ΕΕ:

·ΣΠ 1: «μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού»·

·ΣΠ 2: «μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων»·

Για να μπορέσει να υπάρξει ευελιξία, τα κριτήρια για τη θεματική συγκέντρωση θα εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο.

Για χώρες με:

ελάχιστο % «ΣΠ 1»

ελάχιστο % «ΣΠ 2»

ΑΕΕ κάτω από 75 %

35 %

30 %

ΑΕΕ 75-100 %

45 %

30 %

ΑΕΕ πάνω από 100 %

60 %

ΣΠ 1 + ΣΠ 2 = 85% κατ’ ελάχιστο

5.Συνοχή με τις προτεραιότητες της ΕΕ και με τις άλλες πολιτικές της ΕΕ

Οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες θα συνεχιστούν, αλλά ως «αναγκαίοι πρόσφοροι όροι». Θα είναι λιγότεροι και θα επικεντρώνονται αποκλειστικά σε τομείς που έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα της στήριξης από το ΕΤΠΑ και το ΤΣ. Επιπλέον, θα επανεξεταστούν κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Θα υπάρξει μεγαλύτερη ευθυγράμμιση με τη διαδικασία του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Κατά το στάδιο του προγραμματισμού, τα κράτη μέλη θα προσδιορίσουν τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις από την τελευταία διετία (2019 και 2020) για να τις συμπεριλάβουν στα προγράμματα. Οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις στη συνέχεια θα συζητηθούν μεταξύ της Επιτροπής και του κράτους μέλους (και κατά τις συνεδριάσεις της επιτροπής παρακολούθησης) στο πλαίσιο του ετήσιου διαλόγου πολιτικής.

Ο κανονισμός περί κοινών διατάξεων θα έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη συνοχή και ευθυγράμμιση των κανόνων μεταξύ των 7 ταμείων επιμερισμένης διαχείρισης.

Με δεδομένη τη θεματική συγκέντρωση στον ΣΠ 1, ένα σημαντικό ερώτημα που τίθεται είναι η συνοχή με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη». το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα επικεντρωθεί στην «ευρωπαϊκή αριστεία» (παραγωγή και αξιοποίηση νέας γνώσης, έρευνα αιχμής), ενώ το ΕΤΠΑ θα εστιαστεί σε θέματα «περιφερειακής σημασίας» (διάδοση της υπάρχουσας γνώσης και τεχνολογίας σε τόπους που το έχουν ανάγκη, ενσωμάτωσή τους σε τοπικό επίπεδο μέσω έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης, οικοδόμηση τοπικών συστημάτων καινοτομίας).

Για να υπάρξει συνέπεια με τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ), ενισχύονται η συνέργεια και συμπληρωματικότητα εκεί όπου ο ΜΣΕ θα επικεντρωθεί ιδίως στο «κεντρικό δίκτυο» ενώ το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής θα παρέχουν επίσης στήριξη για το «εκτεταμένο δίκτυο», εξασφαλίζοντας μεταξύ άλλων την περιφερειακή και τοπική πρόσβαση σε αυτό, καθώς και τις συγκοινωνιακές συνδέσεις στις αστικές περιοχές.

6.Interreg και ευρωπαϊκοί διασυνοριακοί μηχανισμοί

Βασιζόμενοι στην επιτυχία των προηγούμενων προγραμμάτων Interreg, προτείνουμε την ακόλουθη εξέλιξη:

Τα διασυνοριακά προγράμματα δεν θα πρέπει πλέον να χρησιμοποιούνται ουσιαστικά για τη διαχείριση και τη διανομή κονδυλίων, αλλά θα πρέπει να λειτουργούν ως οργανισμοί ανταλλαγών, να διευκολύνουν τη διασυνοριακή δραστηριότητα και να αποτελούν κέντρο στρατηγικού σχεδιασμού.

Θα πρέπει να προστεθεί η εξωτερική συνεργασία. Η εξέλιξη αυτή θα υλοποιηθεί με 1) ειδικό σκέλος για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και 2) ενσωμάτωση της τρέχουσας χρηματοδότησης ΜΠΒ/ΕΜΓ για τη στήριξη της διεύρυνσης και της συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες.

Το Interreg θα εξακολουθήσει να στηρίζει όλους τους στόχους προτεραιότητας (κατά περίπτωση) και παρόλο που θα χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ θα καλύπτεται από κανονισμό ΕΕΣ ο οποίος θα καθορίσει ειδικούς κανόνες για το πλαίσιο του Interreg.

Σε πολλές περιπτώσεις, τα διασυνοριακά εμπόδια (ιδίως όσον αφορά τις υπηρεσίες υγείας, τους κανονισμούς εργασίας, τις τοπικές δημόσιες μεταφορές και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων) απορρέουν από διαφορές διοικητικών πρακτικών και εθνικών νομικών πλαισίων. Τα διοικητικά αυτά εμπόδια είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω των προγραμμάτων, διότι απαιτούνται αποφάσεις που υπερβαίνουν τις δομές των προγραμμάτων.

Η Επιτροπή προτείνει να διευκολυνθούν οι λύσεις αυτού του είδους με ένα «ετοιμοπαράδοτο» νομικό μέσο που θα επιτρέπει τη χρήση των κανόνων ενός κράτους μέλους σε ένα γειτονικό κράτος μέλος. Επειδή η δράση είναι εθελοντική και προαιρετική και η απόφαση να χρησιμοποιηθεί (ή όχι) θα εναπόκειται στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, τηρούνται οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Επίσης, δεν έχει καμία επίπτωση στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Το μέσο προσφέρει δύο επιλογές: μια ευρωπαϊκή διασυνοριακή δέσμευση («Δέσμευση») (η οποία επιτρέπει από μόνη της την παρέκκλιση από τους συνήθεις κανόνες) ή μια ευρωπαϊκή διασυνοριακή δήλωση («Δήλωση») (οι υπογράφοντες δεσμεύονται επίσημα να λάβουν νομοθετικά μέτρα για να τροποποιήσουν τους συνήθεις κανόνες). Ο μηχανισμός θα καλύπτει κοινά έργα για κάθε υποδομή που έχει αντίκτυπο σε μια διασυνοριακή περιοχή ή για κάθε υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος που παρέχεται σε μια διασυνοριακή περιοχή.

7.Απλούστεροι τρόποι εφαρμογής

Πράγματι, υπάρχουν στοιχεία για σημαντικές διοικητικές δαπάνες που σχετίζονται με το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, οι οποίες σε πρόσφατη μελέτη 1 εκτιμώνται σε 3 % του μέσου κόστους των προγραμμάτων για το ΕΤΠΑ και σε 2,2 % για το Ταμείο Συνοχής. Η διοικητική επιβάρυνση για τους δικαιούχους (συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ) είναι υψηλότερη.

Τα περισσότερα από τα μέτρα απλούστευσης για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής θα δημιουργηθούν από τον ΚΚΔ. Πολλά από τα μέτρα είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν εκ των προτέρων αλλά η μελέτη εκτιμά ότι:

·Η πιο εκτεταμένη χρήση των απλουστευμένων επιλογών κόστους (ή πληρωμών που βασίζονται σε όρους) για το ΕΤΠΑ θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τις συνολικές διοικητικές δαπάνες — κατά 20-25 % αν οι επιλογές αυτές εφαρμοστούν σε όλους τους τομείς.

·Μια αναλογικότερη προσέγγιση όσον αφορά τους ελέγχους και τους λογιστικούς ελέγχους συνεπάγεται σημαντική μείωση του αριθμού των επαληθεύσεων και του ελεγκτικού φόρτου για προγράμματα «χαμηλού κινδύνου»· με τον τρόπο αυτό μειώνονται οι συνολικές διοικητικές δαπάνες του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής κατά 2-3 % και κατά πολύ μεγαλύτερο ποσό οι δαπάνες για τα προγράμματα που επηρεάζονται.

Περαιτέρω απλουστεύσεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

·Ο συνδυασμός διαφόρων ταμείων ―και χρηματοδοτικών μέσων και επιχορηγήσεων— κωδικοποιείται σε απλούς κανόνες.

·Δεν θα υπάρχουν πλέον ειδικοί κανόνες για τις επενδύσεις που παράγουν έσοδα.

·Δεν θα υπάρχει πλέον διαδικασία μεγάλου έργου (αντ’ αυτού, τα στρατηγικά έργα θα παρακολουθούνται από την επιτροπή παρακολούθησης).

·Η χρηματοδότηση θα απλουστευθεί, για παράδειγμα μέσω της προσέγγισης της σφραγίδας αριστείας.

·Τα χρηματοδοτικά μέσα θα ενσωματωθούν καλύτερα στη διαδικασία προγραμματισμού και υλοποίησης από την αρχή και η εκ των προτέρων αξιολόγηση θα εξορθολογιστεί αναλόγως, ενώ προτείνεται ευελιξία για τον συνδυασμό επιχορηγήσεων με χρηματοδοτικά μέσα.

·Οι κανόνες επιλεξιμότητας διασαφηνίζονται και οι κανόνες για τις δαπάνες και τις αμοιβές διαχείρισης απλουστεύονται, ενώ παραμένουν παράλληλα προσανατολισμένοι στις επιδόσεις ώστε να ενθαρρύνεται η αποτελεσματική διαχείριση.

·Δεν θα υπάρξει πρόσθετη χωριστή υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα, καθώς αυτά έχουν ενσωματωθεί στο ίδιο σύστημα υποβολής εκθέσεων, όπως όλες οι άλλες μορφές χρηματοδότησης.

(1)    Spatial Foresight & t33, New assessment of administrative costs and burden in ESI Funds, preliminary results.