Στρασβούργο, 13.11.2018

COM(2018) 744 final

2018/0385(COD)

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την προσαρμογή της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση [όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2018/XXX/ΕΕ] και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης], λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Η παρούσα πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσαρμογή της οδηγίας 2012/27/ΕΕ [όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2018/XXX/ΕΕ] 1 για την ενεργειακή απόδοση και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XXX [Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης] είναι αναγκαία ενόψει της επικείμενης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στις 29 Μαρτίου 2017 το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι, εάν δεν καθοριστεί άλλη ημερομηνία σε κυρωμένη συμφωνία αποχώρησης, το σύνολο του πρωτογενούς και του παράγωγου δικαίου της Ένωσης θα παύσει να ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο από τις 30 Μαρτίου 2019, ώρα 00:00 π.μ. Κεντρικής Ευρώπης (CET) («ημερομηνία αποχώρησης»). Επί του παρόντος διεξάγονται διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο με σκοπό να επιτευχθεί συμφωνία αποχώρησης.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, δύναται να αποφασίσει ομόφωνα ότι οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Η παρούσα πρόταση αφορά την οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση [όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2018/XXX/ΕΕ] και τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/XXX [Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης] 2 . Οι τιμές κατανάλωσης ενέργειας για το 2030 που περιλαμβάνονται σε αμφότερες τις νομικές πράξεις καλύπτουν 28 κράτη μέλη (ΕΕ-28).

Η οδηγία 2012/27/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2018/XXX/ΕΕ, θέτει στόχο ενεργειακής απόδοσης της Ένωσης τουλάχιστον 32,5 % για το 2030 και απαιτεί από τα κράτη μέλη να καθορίσουν ενδεικτικές εθνικές συνεισφορές ενεργειακής απόδοσης. Προς τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν υπόψη την κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης το 2030 3 . Βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XXX [Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης], τα κράτη μέλη, στη διαδικασία καθορισμού της συνεισφοράς τους στην επίτευξη του στόχου ενεργειακής απόδοσης της Ένωσης για το 2030, πρέπει να λάβουν υπόψη την κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης το 2030. Η κατανάλωση ενέργειας σε επίπεδο Ένωσης έχει επίσης σημασία για την αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της προόδου που σημειώθηκε προς τη συλλογική επίτευξη των στόχων της Ένωσης.

Στην αναθεωρημένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση, ο πρωταρχικός στόχος ενεργειακής απόδοσης της Ένωσης για το 2030, για τουλάχιστον 32,5 %, μεταφράζεται σε απόλυτες τιμές κατανάλωσης ενέργειας που δεν υπερβαίνουν τα 1 273 εκατ. ΤΙΠ πρωτογενούς ενέργειας και τα 956 εκατ. ΤΙΠ τελικής ενέργειας για την Ένωση των 28 κρατών μελών. Οι τιμές αυτές υπολογίζονται αν μειώσουμε τις προβολές του σεναρίου αναφοράς PRIMES 2007 για την ΕΕ το 2030 κατά 32,5 %. Από τις αντίστοιχες προβολές για την ΕΕ-27, εξαιρουμένου του Ηνωμένου Βασιλείου, προκύπτουν απόλυτα επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας που δεν υπερβαίνουν τα 1 128 εκατ. ΤΙΠ κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και τα 846 εκατ. ΤΙΠ κατανάλωση τελικής ενέργειας το 2030.

Επομένως, με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, οι τιμές κατανάλωσης ενέργειας της Ένωσης για το 2030 πρέπει να προσαρμοστούν στην ύπαρξη 27 κρατών μελών. Επειδή αυτή η αλλαγή στηρίζεται στις ίδιες υποκείμενες τιμές του ενεργειακού μοντέλου, μπορεί να θεωρηθεί τεχνική προσαρμογή.

Συνέπεια με τις ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής

Άνευ αντικειμένου.

Συνέπεια με άλλες πολιτικές της Ένωσης

Άνευ αντικειμένου.

2.ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Νομική βάση

Νομική βάση της πρότασης είναι η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1 και το άρθρο 194 παράγραφος 2. Αυτή είναι επίσης η νομική βάση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση [όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2018/XXX/ΕΕ] και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XXX [Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης], που τροποποιούνται με την παρούσα πρόταση. Δεδομένου ότι η Συνθήκη περιέχει ειδική νομική βάση για την ενέργεια, κρίνεται σκόπιμη η χρησιμοποίησή της.

Επικουρικότητα (σε περίπτωση μη αποκλειστικής αρμοδιότητας)

Οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας τηρούνται πλήρως. Η δράση της Ένωσης είναι απαραίτητη βάσει της αρχής της επικουρικότητας (άρθρο 5 παράγραφος 3 της ΣΕΕ), επειδή πρόκειται για τεχνικές προσαρμογές νομικών πράξεων που έχουν θεσπιστεί από την Ένωση.

Αναλογικότητα

Η πρόταση τηρεί την αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 5 παράγραφος 4 της ΣΕΕ), διότι δεν υπερβαίνει ό,τι είναι αναγκαίο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου θα το προσαρμόσουν στο χρονικό διάστημα έως το 2030 και θα διασφαλίσουν συνοχή. Το πεδίο εφαρμογής των στοιχείων που προτείνονται περιορίζεται στις πτυχές για τις οποίες απαιτείται δράση της Ένωσης.

Επιλογή της νομικής πράξης

Δεδομένου ότι η παρούσα πρόταση τροποποιεί υφιστάμενη οδηγία και υφιστάμενο κανονισμό, κατάλληλο μέσο είναι η τροποποιητική απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Επειδή η παρούσα πρόταση έχει καθαρά τεχνικό χαρακτήρα και δεν συνεπάγεται πολιτικές επιλογές, δεν θα είχαν νόημα ούτε οι διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη ούτε οι εκτιμήσεις επιπτώσεων.

Εκ των υστέρων αξιολογήσεις / έλεγχοι καταλληλότητας της ισχύουσας νομοθεσίας

Άνευ αντικειμένου.

Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Άνευ αντικειμένου.

Συλλογή και χρήση εμπειρογνωσίας

Άνευ αντικειμένου.

Εκτίμηση επιπτώσεων

Άνευ αντικειμένου.

Καταλληλότητα και απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου

Άνευ αντικειμένου.

Θεμελιώδη δικαιώματα

Άνευ αντικειμένου.

4.ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η πρόταση δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις.

5.ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σχέδια εφαρμογής και ρυθμίσεις παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων

Άνευ αντικειμένου.

Επεξηγηματικά έγγραφα (για οδηγίες)

Επειδή η παρούσα πρόταση έχει αμιγώς τεχνικό χαρακτήρα, δεν χρειάζονται επεξηγηματικά έγγραφα σχετικά με τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο.

Αναλυτική επεξήγηση των επιμέρους διατάξεων της πρότασης

Άνευ αντικειμένου.

2018/0385 (COD)

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την προσαρμογή της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση [όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2018/XXX/ΕΕ] και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης], λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1 και το άρθρο 194 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

: Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 4 ,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών 5 ,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)Στις 29 Μαρτίου 2017 το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ένωση δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά συνέπεια, εάν δεν καθοριστεί άλλη ημερομηνία σε συμφωνία αποχώρησης ή δεν καθοριστεί ομόφωνα άλλη ημερομηνία από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, το ενωσιακό δίκαιο θα παύσει να ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο από τις 30 Μαρτίου 2019. Από τη στιγμή εκείνη το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί τρίτη χώρα.

(2)Βάσει της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση 6 , όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2018/XXX/ΕΕ 7 , τα κράτη μέλη οφείλουν να καθορίζουν τις ενδεικτικές εθνικές συνεισφορές στην ενεργειακή απόδοση για την επίτευξη του στόχου ενεργειακής απόδοσης της Ένωσης, που είναι τουλάχιστον 32,5 % για το 2030. Προς τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν υπόψη την κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης το 2030 8 .

(3)Βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XXX [Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης] 9 , τα κράτη μέλη, στη διαδικασία καθορισμού της συνεισφοράς τους στην επίτευξη των στόχων ενεργειακής απόδοσης της Ένωσης πρέπει να λάβουν υπόψη την κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης το 2030 10 . Η κατανάλωση ενέργειας σε επίπεδο Ένωσης έχει επίσης σημασία για την αξιολόγηση από την Επιτροπή της προόδου που σημειώθηκε προς τη συλλογική επίτευξη των στόχων της Ένωσης 11 .

(4)Λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, είναι απαραίτητη η τεχνική προσαρμογή των τιμών που προκύπτουν από προβολή για την ενεργειακή κατανάλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2030, ώστε να αντιστοιχούν στην Ένωση των 27 κρατών μελών («ΕΕ-27»). Από τις προβολές που έγιναν για τον πρωταρχικό στόχο της Ένωσης για τουλάχιστον 32,5 % προκύπτει ότι, για την Ένωση των 28 κρατών μελών, το 2030 η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας θα πρέπει να ισούται με 1 273 εκατ. τόνους ισοδυνάμου πετρελαίου (ΤΙΠ) και η κατανάλωση τελικής ενέργειας θα πρέπει να ισούται με 956 εκατ. ΤΙΠ. Οι ισοδύναμες προβολές για την ΕΕ-27, στην οποία δεν συμπεριλαμβάνεται το Ηνωμένο Βασίλειο, δείχνουν ότι το 2030 η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας θα πρέπει να ισούται με 1 128 εκατ. ΤΙΠ και η κατανάλωση τελικής ενέργειας με 846 εκατ. ΤΙΠ. Προς τούτο απαιτείται η προσαρμογή των τιμών για τα επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας το 2030.

(5)Οι ίδιες προβολές για την κατανάλωση ενέργειας το 2030 είναι επίσης σημαντικές για τα άρθρα 6 και 29 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XXX [Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης].

(6)Η οδηγία 2012/27/ΕΕ [όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2018/XXX/ΕΕ] και ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/XXX [σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης] θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 3 της οδηγίας 2012/27/EΕ [όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2018/XXX/EΕ], η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5. Κάθε κράτος μέλος καθορίζει ενδεικτικές εθνικές συνεισφορές ενεργειακής απόδοσης στους στόχους της Ένωσης για το 2030 που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας σύμφωνα με τα άρθρα [4] και [6] του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XXX [Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης]. Κατά τον καθορισμό των εν λόγω συνεισφορών, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη ότι η κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης το 2030 πρέπει να μην υπερβαίνει τους 1 128 εκατ. ΤΙΠ πρωτογενούς ενέργειας και/ή τους 846 εκατ. ΤΙΠ τελικής ενέργειας. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις συνεισφορές αυτές στην Επιτροπή στο πλαίσιο των οικείων ενοποιημένων εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα, όπως αναφέρεται στα άρθρα [3] και [7] έως [12] του κανονισμού (EΕ) 2018/XXX [Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης] και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα αυτά.»

Άρθρο 2

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/XXX [Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης] τροποποιείται ως εξής:

α)Στο άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο:

i)η τιμή «1 273 εκατ. ΤΙΠ» αντικαθίσταται από την τιμή «1 128 εκατ. ΤΙΠ»·

ii)η τιμή «956 εκατ. ΤΙΠ» αντικαθίσταται από την τιμή «846 εκατ. ΤΙΠ».

β)Στο άρθρο 29 παράγραφος 3, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, η Επιτροπή, στο πλαίσιο της αξιολόγησης στην οποία αναφέρεται η παράγραφος 1, αξιολογεί την πρόοδο που σημειώθηκε ως προς τη συλλογική επίτευξη μέγιστης κατανάλωσης ενέργειας σε επίπεδο Ένωσης ύψους 1 128 εκατ. ΤΙΠ πρωτογενούς ενέργειας και 846 εκατ. ΤΙΠ τελικής ενέργειας το 2030, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 5 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ [όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2018/XXX/ΕΕ].»

Άρθρο 3

Τα άρθρα 1 και 2 της παρούσας απόφασης δεν θίγουν την προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 28 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ [όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2018/XXX/ΕΕ] και στο άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XXX [Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης].

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρμόζεται από την επομένη της ημέρας κατά την οποία το ενωσιακό δίκαιο παύει να ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στρασβούργο,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος    Ο Πρόεδρος

(1)    ΕΕ xxx
(2)    Στις 19 Ιουνίου 2018, οι συννομοθέτες κατέληξαν σε προσωρινή πολιτική συμφωνία σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση και του κανονισμού για τη διακυβέρνηση. Αναμένεται ότι η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για κοινή συζήτηση και ψηφοφορία κατά την πρώτη ανάγνωση των δύο νομικών πράξεων θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο. Η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση και ο κανονισμός για τη διακυβέρνηση θα παραπεμφθούν στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και, εφόσον εγκριθούν, θα υπογραφούν επίσημα από τους δύο συννομοθέτες.
(3)    Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) και άρθρο 3 παράγραφος 5 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2018/xx/ΕΕ.
(4)    ΕΕ C της , σ. .
(5)    ΕΕ C της , σ. .
(6)    Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 1-56).
(7)    ΕΕ
(8)    Άρθρο 3 παράγραφος 5 της οδηγίας 2012/27/EΕ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2018/XXX/EΕ.
(9)    ΕΕ…
(10)    Άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XXX [Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης].
(11)    Άρθρο 29 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XXX [Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης].