Βρυξέλλες, 12.10.2018

COM(2018) 682 final

2018/0351(NLE)

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ όσον αφορά τροποποίηση του
παραρτήματος IX (Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες) της συμφωνίας ΕΟΧ

(Omnibus II)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Το σχέδιο απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ (που επισυνάπτεται στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου) αποσκοπεί στην τροποποίηση του παραρτήματος IX (Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες) της συμφωνίας ΕΟΧ, προκειμένου να ενσωματωθεί η οδηγία 2014/51/ΕΕ όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) 1 .

Οι προσαρμογές που περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο σχέδιο απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ υπερβαίνουν ό,τι μπορεί να θεωρηθεί ως απλή τεχνική προσαρμογή κατά την έννοια του κανονισμού αριθ. 2894/94 του Συμβουλίου. Συνεπώς, θέση της Ένωσης πρέπει να καθοριστεί από το Συμβούλιο.

Συνέπεια με τις ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής

Το συνημμένο σχέδιο απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ επεκτείνει την ήδη υφιστάμενη πολιτική της ΕΕ στα κράτη ΕΖΕΣ του ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν).

Συνέπεια με άλλες πολιτικές της Ένωσης

Η επέκταση του κεκτημένου της ΕΕ στα κράτη ΕΖΕΣ του ΕΟΧ, με την ενσωμάτωσή του στη συμφωνία ΕΟΧ, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους στόχους και τις αρχές της εν λόγω συμφωνίας, με στόχο την επίτευξη ενός δυναμικού και ομοιογενούς Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με βάση κοινούς κανόνες και ισότιμους όρους ανταγωνισμού.

2.ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Νομική βάση

Η νομοθεσία που πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία ΕΟΧ βασίζεται στα άρθρα 50, 53, 62 και 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το άρθρο 1 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2894/94 2 του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας ΕΟΧ προβλέπει ότι το Συμβούλιο καθορίζει τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης όσον αφορά τις αποφάσεις αυτές, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής.

Η ΕΥΕΔ, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Επιτροπής, υποβάλλει το σχέδιο απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ προκειμένου να εγκριθεί από το Συμβούλιο ως θέση της Ένωσης. Η ΕΥΕΔ ελπίζει ότι θα μπορέσει να το υποβάλει στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ το συντομότερο δυνατό.

Επικουρικότητα (σε περίπτωση μη αποκλειστικής αρμοδιότητας)

Η πρόταση συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας για τον ακόλουθο λόγο.

Ο στόχος της παρούσας πρότασης, δηλαδή η διασφάλιση της ομοιογένειας της εσωτερικής αγοράς, δεν μπορεί να υλοποιηθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύναται, συνεπώς, λόγω των αποτελεσμάτων, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο.

Η διαδικασία ενσωμάτωσης του κεκτημένου της ΕΕ στη συμφωνία ΕΟΧ πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2894/94 του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 1994, σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, που επιβεβαιώνει την υιοθετηθείσα προσέγγιση.

Αναλογικότητα

Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η παρούσα πρόταση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Επιλογή της νομικής πράξης

Σύμφωνα με το άρθρο 98 της συμφωνίας ΕΟΧ, η πράξη που επιλέγεται είναι η απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ. Η Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή και λειτουργία της συμφωνίας ΕΟΧ. Για τον σκοπό αυτό, λαμβάνει αποφάσεις στις περιπτώσεις που προβλέπονται στη συμφωνία ΕΟΧ.

3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Άνευ αντικείμενου

4.ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Δεν αναμένονται δημοσιονομικές επιπτώσεις ως αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης της προαναφερόμενης πράξης στη συμφωνία ΕΟΧ.

5.ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Άνευ αντικείμενου

2018/0351 (NLE)

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ όσον αφορά τροποποίηση του

παραρτήματος IX (Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες) της συμφωνίας ΕΟΧ


(Omnibus II)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 50, 53, 62 και 114, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 9,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2894/94 του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 1994, σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 3 , και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)Η συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 4 («η συμφωνία ΕΟΧ») άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1994.

(2)Σύμφωνα με το άρθρο 98 της συμφωνίας ΕΟΧ, η Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ δύναται να αποφασίσει να τροποποιήσει, μεταξύ άλλων, το παράρτημα IX της συμφωνίας ΕΟΧ που περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

(3)Η οδηγία 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 5 πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία ΕΟΧ.

(4)Επομένως, το παράρτημα IX της συμφωνίας για τον ΕΟΧ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)Η θέση της Ένωσης στο πλαίσιο της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ θα πρέπει, ως εκ τούτου, να βασιστεί στο συνημμένο σχέδιο απόφασης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ένωσης, στο πλαίσιο της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ, για την προτεινόμενη τροποποίηση του παραρτήματος IX (Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες) της συμφωνίας ΕΟΧ βασίζεται στο σχέδιο απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες,

   Για το Συμβούλιο

   Ο Πρόεδρος

(1)    Οδηγία 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), ΕΕ L 153 της 22.5.2014, σ. 1.
(2)    ΕΕ L 305 της 30.11.1994, σ. 6-8.
(3)    ΕΕ L 305 της 30.11.1994, σ. 6.
(4)    ΕΕ L 1 της 3.1.1994, σ. 3.
(5)    Οδηγία 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), ΕΕ L 153 της 22.5.2014, σ. 1.

Βρυξέλλες, 12.10.2018

COM(2018) 682 final

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

στην

πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ όσον αφορά τροποποίηση του
παραρτήματος IX (Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες) της συμφωνίας ΕΟΧ

(OMNIBUS II)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ

αριθ.

της

για την τροποποίηση του παραρτήματος IX (Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες) της συμφωνίας ΕΟΧ

Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο («η συμφωνία ΕΟΧ»), και ιδίως το άρθρο 98,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)Η οδηγία 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) 1 πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία ΕΟΧ.

(2)Επομένως, το παράρτημα IX της συμφωνίας ΕΟΧ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα IX της συμφωνίας ΕΟΧ τροποποιείται ως εξής:

1.Το σημείο 1 (οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) τροποποιείται ως εξής:

i)προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:

«-32014 L 0051: Οδηγία 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (ΕΕ L 153 της 22.5.2014, σ. 1).»·

ii)προστίθενται οι ακόλουθες προσαρμογές:

«ια)Οι παραπομπές της οδηγίας στις εξουσίες της EIOPA δυνάμει των άρθρων 18 και 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου νοούνται, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο σημείο 31η του παρόντος παραρτήματος και σύμφωνα με αυτό, ως παραπομπές στις εξουσίες της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ.

ιβ)Στο άρθρο 52 παράγραφος 3 και στο άρθρο 77στ παράγραφος 1, η φράση «, στην Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ, στη Μόνιμη Επιτροπή των κρατών της ΕΖΕΣ» παρεμβάλλεται μετά τη φράση «στο Συμβούλιο».

ιγ)Στο άρθρο 65α, η φράση «ή, κατά περίπτωση, την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ» παρεμβάλλεται μετά τη λέξη «EIOPA».

ιδ)Στο άρθρο 70, οι αναφορές στις «κεντρικές τράπεζες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ)» και στις «κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ» νοείται ότι περιλαμβάνουν, πέραν της έννοιας που έχουν στην οδηγία, τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών της ΕΖΕΣ.

ιε)Στο άρθρο 138 παράγραφος 4, όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ, η λέξη «EIOPA» αντικαθίσταται από τη φράση «Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ» και η φράση «όπως διαπιστώνει η EIOPA» αντικαθίσταται από τη φράση «όπως διαπιστώνει η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ βάσει των σχεδίων που εκπονεί η EIOPA».

ιστ)Οι πληροφορίες που προέρχονται από τα κράτη της ΕΖΕΣ δεν ανταλλάσσονται από την EIOPA στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας που έχουν συναφθεί με τρίτη χώρα ή τις αρχές της, σύμφωνα με το άρθρο 172 παράγραφος 4 στοιχείο ε) ή το άρθρο 260 παράγραφος 5 στοιχείο ε), χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των αρχών που τις δημοσιοποίησαν και, κατά περίπτωση, μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους οι αρχές αυτές δίνουν τη συγκατάθεσή τους.

ιζ)Στο άρθρο 308β παράγραφος 15, όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ, η φράση «στις 23 Μαΐου 2014» αντικαθίσταται από τη φράση «κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. .../... της ... [παρούσα απόφαση]».».

2.Στο σημείο 29β (Οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), στο σημείο 31εβ (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) και στο σημείο 31θ (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:

«-32014 L 0051: Οδηγία 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (ΕΕ L 153 της 22.5.2014, σ. 1).»

3.Στο σημείο 31η (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

«, όπως τροποποιήθηκε με:

-32014 L 0051: Οδηγία 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (ΕΕ L 153 της 22.5.2014, σ. 1).»

Άρθρο 2

Τα κείμενα της οδηγίας 2014/51/ΕΕ στην ισλανδική και τη νορβηγική γλώσσα, τα οποία δημοσιεύονται στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυθεντικά.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις/την […], υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 της συμφωνίας ΕΟΧ*.

2Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες,

   Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

   Ο Πρόεδρος
   
   
   
   Οι Γραμματείς
   της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ
   

(1)    ΕΕ L 153 της 22.5.2014, σ. 1.
(2) *    [Δεν έχουν αναφερθεί συνταγματικές απαιτήσεις.] [Έχουν αναφερθεί συνταγματικές απαιτήσεις.]