Βρυξέλλες, 1.6.2018

COM(2018) 392 final

2018/0216(COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

{SEC(2018) 305 final}
{SWD(2018) 301 final}


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Η πρόταση της Επιτροπής για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για το διάστημα 2021-2027 (πρόταση για το ΠΔΠ) 1 καθορίζει το δημοσιονομικό πλαίσιο και τις κύριες κατευθύνσεις για την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ). Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή παρουσιάζει ένα σύνολο κανονισμών που καθορίζουν το νομοθετικό πλαίσιο της ΚΓΠ για την περίοδο 2021-2027 καθώς και μια εκτίμηση των επιπτώσεων των εναλλακτικών σεναρίων για την εξέλιξη της πολιτικής. Οι εν λόγω προτάσεις προβλέπουν ως ημερομηνία εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2021 και υποβάλλονται για μια Ένωση 27 κρατών μελών, σύμφωνα με την κοινοποίηση της πρόθεσης του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρατόμ, βάσει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ελήφθη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 29 Μαρτίου 2017.

Η τελευταία μεταρρύθμιση της ΚΓΠ αποφασίστηκε το 2013 και τέθηκε σε εφαρμογή το 2015. Έκτοτε έχει μεταβληθεί σημαντικά το περιβάλλον εντός του οποίου διαμορφώθηκε αυτή η μεταρρύθμιση. Ειδικότερα:

Οι τιμές των γεωργικών προϊόντων μειώθηκαν σημαντικά εξαιτίας, μεταξύ άλλων, μακροοικονομικών παραγόντων και γεωπολιτικών εντάσεων.

Το επίκεντρο των εμπορικών διαπραγματεύσεων μετακινήθηκε εμφανέστερα από πολυμερείς σε διμερείς συμφωνίες και η ΕΕ κατέστη πιο ανοικτή στις παγκόσμιες αγορές.

Η ΕΕ έχει αναλάβει νέες διεθνείς δεσμεύσεις, π. χ. όσον αφορά τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής (μέσω της 21ης Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών - COP 21) και ευρείες πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξης (μέσω των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών – ΣΒΑ) και, ταυτόχρονα, καταβάλλει προσπάθειες για να ανταποκριθεί καλύτερα σε άλλες γεωπολιτικές εξελίξεις, μεταξύ των οποίων το νέο μεταναστευτικό κύμα.

Όλα αυτά οδήγησαν σε μια δημόσια συζήτηση σχετικά με το κατά πόσο η μεταρρύθμιση του 2013 ήταν αρκετή για να αντιμετωπιστούν οι ευρύτερες προκλήσεις που σχετίζονται με την οικονομική ευημερία του γεωργικού τομέα, τις οικονομικές προοπτικές της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών, τη φροντίδα για το περιβάλλον, τη δράση για την κλιματική αλλαγή, καθώς και με την ενίσχυση του κοινωνικού και οικονομικού ιστού στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ. Παράλληλα, πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω οι νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται στους τομείς του εμπορίου, της βιοοικονομίας, της ανανεώσιμης ενέργειας, καθώς και της κυκλικής και της ψηφιακής οικονομίας.

Η ΚΓΠ πρέπει να εκσυγχρονιστεί για την αντιμετώπιση των προκλήσεων, να απλουστευθεί, ώστε να μειωθεί ακόμη περισσότερο ο διοικητικός φόρτος και να καταστεί ακόμη πιο συνεκτική με άλλες πολιτικές της ΕΕ, ώστε να μεγιστοποιηθεί η συμβολή της στις δέκα πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής και στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Πράγματι, όπως υπενθύμισε η Επιτροπή στην πρόσφατη ανακοίνωσή της σχετικά με το ΠΔΠ, μια εκσυγχρονισμένη κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να στηρίξει τη μετάβαση προς έναν πλήρως βιώσιμο γεωργικό τομέα και την ανάπτυξη δυναμικών αγροτικών περιοχών, παρέχοντας σταθερά ασφαλή τρόφιμα υψηλής ποιότητας για περισσότερους από 500 εκατομμύρια καταναλωτές. Η Ευρώπη χρειάζεται έναν έξυπνο, ανθεκτικό, βιώσιμο και ανταγωνιστικό γεωργικό τομέα, ώστε να διασφαλίζεται η παραγωγή ασφαλών, υψηλής ποιότητας, οικονομικά προσιτών, θρεπτικών και ποικίλων τροφίμων για τους πολίτες της, καθώς και ισχυρός κοινωνικοοικονομικός ιστός στις αγροτικές περιοχές. Μια εκσυγχρονισμένη κοινή γεωργική πολιτική πρέπει να ενισχύει την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της, με ένα υψηλότερο επίπεδο περιβαλλοντικής και κλιματικής φιλοδοξίας και την ανταπόκριση στις προσδοκίες των πολιτών για την υγεία τους, το περιβάλλον και το κλίμα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας της για το 2017, η Επιτροπή προέβη σε ευρεία διαβούλευση για την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό της ΚΓΠ, ώστε να μεγιστοποιηθεί η συμβολή της πολιτικής αυτής στις δέκα προτεραιότητες της Επιτροπής και στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η διαδικασία αυτή επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένες προτεραιότητες πολιτικής για το μέλλον, με την επιφύλαξη των χρηματοδοτικών κονδυλίων για την ΚΓΠ του επόμενου ΠΔΠ. Η διαδικασία περιελάμβανε ευρεία διαβούλευση καθώς και ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων σχετικά με τις επιδόσεις της ΚΓΠ, λαμβανομένης υπόψη της γνωμοδότησης της πλατφόρμας REFIT.

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στην ανακοίνωση που εκδόθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2017 με τίτλο «Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας». Η ανακοίνωση παρέχει τη βάση για την έναρξη διαρθρωμένου διαλόγου σχετικά με τη μελλοντική ΚΓΠ στα θεσμικά όργανα της ΕΕ καθώς και με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στην εν λόγω πολιτική περιγράφονται οι προκλήσεις, οι στόχοι και οι πιθανοί τρόποι εξασφάλισης μιας βιώσιμης μελλοντικά ΚΓΠ που πρέπει να είναι απλούστερη, πιο έξυπνη και εκσυγχρονισμένη και, ως εκ τούτου, να σηματοδοτήσει τη μετάβαση προς μια πιο αειφόρο γεωργία.

Ειδικότερα, η Επιτροπή προσδιόρισε ως ύψιστες προτεραιότητες της μετά το 2020 ΚΓΠ τον καθορισμό περισσότερο φιλόδοξων στόχων όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και το κλίμα, την καλύτερη στόχευση των μέτρων στήριξης και την καλύτερη αξιοποίηση της θετικής σύνδεσης Έρευνας-Καινοτομίας-Παροχής Συμβουλών. Επίσης, η Επιτροπή πρότεινε, με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ΚΓΠ, ένα νέο μοντέλο υλοποίησης με το οποίο μετατοπίζεται το επίκεντρο της πολιτικής από τη συμμόρφωση στις επιδόσεις και επιτυγχάνεται νέα ισορροπία αρμοδιοτήτων μεταξύ ΕΕ και κράτους μέλους, με μεγαλύτερη επικουρικότητα. Το νέο μοντέλο στοχεύει στην καλύτερη επίτευξη των στόχων της ΕΕ βάσει στρατηγικού σχεδιασμού, ευρύτερων πολιτικών παρεμβάσεων και κοινών δεικτών απόδοσης, βελτιώνοντας έτσι τη συνοχή της πολιτικής στο πλαίσιο της μελλοντικής ΚΓΠ και με άλλους στόχους της ΕΕ.

Συνέπεια με τις ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής

Στόχοι της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), όπως ορίζονται στο άρθρο 39 παράγραφος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), είναι:

·να αυξάνει την παραγωγικότητα της γεωργίας με την ανάπτυξη της τεχνικής προόδου, με την εξασφάλιση της ορθολογικής αναπτύξεως της γεωργικής παραγωγής, καθώς και της αρίστης χρησιμοποιήσεως των συντελεστών παραγωγής, ιδίως του εργατικού δυναμικού,

·να εξασφαλίζει κατ’ αυτό τον τρόπο ένα δίκαιο βιοτικό επίπεδο στο γεωργικό πληθυσμό, ιδίως με την αύξηση του ατομικού εισοδήματος των εργαζομένων στη γεωργία,

·να σταθεροποιεί τις αγορές,

·να εξασφαλίζει τον εφοδιασμό,

·να διασφαλίζει λογικές τιμές κατά την προσφορά αγαθών στους καταναλωτές.

Η παρούσα πρόταση ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους της Συνθήκης για την ΚΓΠ. Εκσυγχρονίζει και απλοποιεί τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων της Συνθήκης.

Συνέπεια με άλλες πολιτικές της Ένωσης

Η γεωργία και η δασοκομία καλύπτουν το 84% της επικράτειας της ΕΕ. Οι τομείς αυτοί εξαρτώνται από το περιβάλλον και ταυτόχρονα το επηρεάζουν. Ως εκ τούτου, ορισμένοι από τους προτεινόμενους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ θα οδηγήσουν στη λήψη μέτρων για το κλίμα και το περιβάλλον σύμφωνα με τις αντίστοιχες πολιτικές της ΕΕ.

Είναι γνωστό ότι τα καταναλωτικά πρότυπα επηρεάζουν τη δημόσια υγεία. Μέσω της σύνδεσης με τα τρόφιμα και μερικές φορές και με τον τρόπο παραγωγής των τροφίμων, οι γεωργικές πολιτικές συνδέονται με τις πολιτικές για την υγεία. Οι προτάσεις ενισχύουν τη σύνδεση με την πολιτική στον τομέα της υγείας, ιδίως όσον αφορά την υγιεινή διατροφή και τη μείωση της χρήσης αντιμικροβιακών ουσιών.

Η ΕΕ εισάγει μεγάλες ποσότητες βασικών προϊόντων και εξάγει γεωργικά προϊόντα και είδη διατροφής μεγάλης αξίας. Ως εκ τούτου, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τα συστήματα τροφίμων εκτός της ΕΕ. Στην πρόταση, η οποία είναι σύμφωνη με το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ, έχουν ληφθεί υπόψη οι στόχοι αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ για την εξάλειψη της φτώχειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες, διασφαλίζοντας ιδίως ότι η στήριξη της ΕΕ στους γεωργούς έχει ελάχιστες - αν όχι καθόλου - επιπτώσεις στο εμπόριο.

Τέλος, όπως συμβαίνει και σε άλλους τομείς, η γεωργία και οι αγροτικές περιοχές μπορούν να επωφεληθούν από τη νέα τεχνολογία και τεχνογνωσία, και ιδίως από τις ψηφιακές τεχνολογίες. Οι προτάσεις ενισχύουν τη σύνδεση με την πολιτική έρευνας θέτοντας την οργάνωση της ανταλλαγής γνώσεων στο επίκεντρο του μοντέλου υλοποίησης της πολιτικής. Ομοίως, η έμφαση που δίνεται στην ψηφιοποίηση επιτρέπει τη σύνδεση με το ψηφιακό θεματολόγιο της ΕΕ.

2.ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Νομική βάση

Άρθρα 42 και 43 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ όσον αφορά τον κανονισμό για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ.

Επικουρικότητα (σε περίπτωση μη αποκλειστικής αρμοδιότητας)

Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι η γεωργία αποτελεί τομέα συντρέχουσας αρμοδιότητας της Ένωσης και των κρατών μελών, ενώ παράλληλα θεσπίζει μια κοινή γεωργική πολιτική με κοινούς στόχους και κοινή εφαρμογή. Το τρέχον σύστημα υλοποίησης της ΚΓΠ στηρίζεται σε λεπτομερείς απαιτήσεις σε επίπεδο ΕΕ και περιλαμβάνει αυστηρούς ελέγχους, κυρώσεις και ρυθμίσεις λογιστικού ελέγχου. Οι κανόνες αυτοί είναι συχνά πολύ περιοριστικοί, έως και σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης. Στην Ένωση, ωστόσο, με την ιδιαίτερη διαφοροποίηση της γεωργίας και του φυσικού περιβάλλοντος, ούτε η προσέγγιση «από την κορυφή προς τη βάση» ούτε η ενιαία προσέγγιση ενδείκνυται για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων και της προστιθέμενης αξία για την ΕΕ.

Στο μοντέλο υλοποίησης της παρούσας πρότασης, η Ένωση καθορίζει τις βασικές παραμέτρους πολιτικής (στόχοι της ΚΓΠ, γενικοί τύποι παρέμβασης, βασικές απαιτήσεις), ενώ τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη και επιδεικνύουν μεγαλύτερη υπευθυνότητα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνουν τους συμφωνηθέντες στόχους.

Η μεγαλύτερη επικουρικότητα θα επιτρέψει να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι τοπικές συνθήκες και ανάγκες έναντι των εν λόγω στόχων. Τα κράτη μέλη θα είναι αρμόδια για την προσαρμογή των παρεμβάσεων της ΚΓΠ προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η συμβολή τους στην επίτευξη στόχων της ΕΕ. Παράλληλα με η διατήρηση των σημερινών δομών διακυβέρνησης - που πρέπει να εξακολουθήσουν να διασφαλίζουν αποτελεσματική παρακολούθηση και έλεγχο της επίτευξης όλων των στόχων πολιτικής - τα κράτη μέλη θα έχουν μεγαλύτερο λόγο στο σχεδιασμό του πλαισίου συμμόρφωσης και ελέγχου
που ισχύει για τους δικαιούχους (συμπεριλαμβανομένων ελέγχων και κυρώσεων).

Αναλογικότητα

Οι οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο γεωργικός τομέας της ΕΕ και οι αγροτικές περιοχές απαιτούν ουσιαστική απόκριση που θα ανταποκρίνεται στην ευρωπαϊκή διάσταση αυτών των προκλήσεων. Η μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής και προσαρμογής των διαθέσιμων εργαλείων πολιτικής από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της ΚΓΠ για την επίτευξη των στόχων, σε ένα μοντέλο που βασίζεται περισσότερο στα αποτελέσματα, προβλέπει ότι η δράση της ΚΓΠ δεν θα υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτευξη των στόχων επίπεδα.

Επιλογή της νομικής πράξης

Οι τροποποιήσεις πρέπει να εισαχθούν με κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, δεδομένου ότι όλες οι αρχικές πράξεις είναι κανονισμοί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Εκ των υστέρων αξιολογήσεις / έλεγχοι καταλληλότητας της ισχύουσας νομοθεσίας

Η ΚΓΠ είναι βαθιά ριζωμένη στην οικοδόμηση και στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Θεσπίστηκε στις αρχές δεκαετίας του εξήντα με άξονα στόχους που κατοχυρώνονται στη Συνθήκη. Έκτοτε έχει αναθεωρηθεί επανειλημμένα με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα, την προώθηση της ανάπτυξης της υπαίθρου, την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων και την καλύτερη ανταπόκριση στις απαιτήσεις της κοινωνίας. Η τελευταία σημαντική μεταρρύθμιση εγκρίθηκε το 2013. Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του 2013, οι γενικοί στόχοι της ΚΓΠ περιστρέφονταν γύρω από τρεις άξονες:

i.    Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων

ii.    Αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων και δράση για την κλιματική αλλαγή

iii    Ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη

Μια ευρεία διαδικασία διαβούλευσης ενθάρρυνε τον διαρθρωμένο διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μη γεωργικών φορέων, για την αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά την επίτευξη των ανωτέρω στόχων και για τον προσδιορισμό των μελλοντικών προκλήσεων. Επιπλέον, συγκεντρώθηκαν στοιχεία για τις επιδόσεις της ΚΓΠ από πληθώρα διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με αυτή (συνοψίζονται συνοπτικά στο πλαίσιο 1 κατωτέρω), τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για την αξιολόγηση των επιτευγμάτων και των ελλείψεων της ΚΓΠ στην πάροδο των ετών αλλά κυρίως όσον αφορά στην πιο πρόσφατη μεταρρύθμισή της. Συγκεκριμένα, πρόκειται για:

·στοιχεία που συγκεντρώθηκαν μέσω του κοινού πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης, σκοπός του οποίου είναι η μέτρηση των επιδόσεων της ΚΓΠ 2 ·

·μια σειρά μελετών αξιολόγησης για το τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (2014-2020) για την εκτίμηση των σημερινών στόχων της ΚΓΠ. Οι πρώτες διαπιστώσεις θα είναι διαθέσιμες το 2017/18 3 .

Αποτελέσματα σχετικά με την πρόοδο των στόχων και τα αντίστοιχα συνολικά χρηματοδοτικά κονδύλια στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

·Πρόσθετα βοηθητικά έγγραφα, δεδομένα, γεγονότα, αριθμητικά στοιχεία σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων που έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI 4 ).

Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Πραγματοποιήθηκε ανοικτή δημόσια διαβούλευση με περισσότερες από 322.000 παρατηρήσεις, διαρθρωμένο διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη, πέντε ημερίδες και διημερίδες εμπειρογνωμόνων, γνωμοδοτήσεις από την πλατφόρμα REFIT, εισηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και τα εθνικά κοινοβούλια. Η διαδικασία έλαβε επίσης υπόψη τις συστάσεις της ειδικής ομάδας για τις γεωργικές αγορές (AMTF) 5 και τη διάσκεψη για την αγροτική ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στο Cork της Ιρλανδίας (2016) 6 .

Συλλογή και χρήση εμπειρογνωσίας

Προκειμένου να συλλεχθούν στοιχεία/πληροφορίες από εμπειρογνώμονες για τα θέματα που αφορούν την ΚΓΠ, διοργανώθηκαν από τον Μάρτιο 2017 έως τον Φεβρουάριο 2018 ειδικές ημερίδες και διημερίδες. Οι εν λόγω ημερίδες και διημερίδες επέτρεψαν την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ εμπειρογνωμόνων και υπαλλήλων της Επιτροπής και ενθάρρυναν τη διατύπωση των βασικών συμπερασμάτων/ζητημάτων που πρέπει να ληφθούν υπόψη στη διαδικασία εκσυγχρονισμού και απλούστευσης.

Τα πέντε αντικείμενα των εν λόγω ημερίδων και διημερίδων επιλέγηκαν με σκοπό να καλυφθούν οι σημαντικότεροι τομείς στους οποίους εντοπίστηκαν κενά στην τεχνογνωσία και διαφωνίες σχετικά με τις πολιτικές προσεγγίσεις. Παρόμοια μεθοδολογία εφαρμόστηκε στον σχεδιασμό τους με βάση τα εξής:

(1)συλλογή των πιο πρόσφατων διαθέσιμων στοιχείων από εμπειρογνώμονες, πανεπιστημιακούς, επαγγελματίες του κλάδου και διεθνείς οργανισμούς·

(2)εστίαση στην πρακτική επί τόπου εμπειρία·

(3)αξιολόγηση των προοπτικών των νέων τεχνολογιών/προσεγγίσεων για τη βελτίωση του μελλοντικού σχεδιασμού πολιτικής στον συγκεκριμένο τομέα.

Συνοπτικές περιγραφές και παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:

https://ec.europa.eu/agriculture/events/cap-have-your-say/workshops_en

Διημερίδα 1: Βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και κλιματικών αναγκών (23/24 Μαρτίου 2017)

Στη διημερίδα αυτή συμμετείχε ευρύ φάσμα εμπειρογνωμόνων για τις περιβαλλοντικές και κλιματικές προκλήσεις. Κατά τη διάρκειά της εξετάστηκαν:

·τα διαθέσιμα εργαλεία για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών αναγκών·

·οι μέθοδοι βελτίωσης χρήσης των μέτρων (με έμφαση στο ρόλο των συμπεριφορικών προσεγγίσεων).

Διημερίδα 2: Διαχείριση κινδύνων (18/19 Μαΐου 2017)

Η διημερίδα αυτή είχε ως αντικείμενο τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων στη συζήτηση σχετικά με τα εργαλεία για την υποστήριξη της αγροτικής κοινότητας με σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με την παραγωγή, τις τιμές και το εισόδημα. Κατά τη διάρκειά της εξετάστηκαν:

·οι προκλήσεις όσον αφορά το δίχτυ ασφάλειας της αγοράς της ΕΕ και οι πρόσφατες εξελίξεις στο σύστημα διαχείρισης κινδύνων που ισχύει στις ΗΠΑ·

·το θέμα των προθεσμιακών αγορών στην ΕΕ, ο τομέας γεωργικών ασφαλίσεων και αντασφάλισης της ΕΕ, η περίπτωση σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και ένα πρόγραμμα ασφάλισης των καλλιεργειών·

·συμπεριφορικές πτυχές της διαχείρισης κινδύνων.

Ημερίδα 3: Τρόφιμα και συναφή ζητήματα (31 Μαΐου 2017)

Στην ημερίδα για τα τρόφιμα και συναφή ζητήματα εξετάστηκε η ευθυγράμμιση της ΚΓΠ με την πολιτική της υγείας και η ικανότητά της να διευκολύνει την προσαρμογή των γεωργών στις αλλαγές των καταναλωτικών προτύπων. Ειδικότερα η αντοχή στα αντιμικροβιακά χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.

Ημερίδα 4: Κοινωνικοοικονομικά ζητήματα (9 Ιουνίου 2017)

Η ημερίδα για τα κοινωνικοοικονομικά θέματα επικεντρώθηκε στην ανάλυση της δυναμικής της ανάπτυξης και της απασχόλησης στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής στην ΕΕ. Στο πλαίσιο της ημερίδας αυτής εξετάστηκαν οι δεσμοί μεταξύ της παγκόσμιας γεωργίας και των αλυσίδων αξίας των τροφίμων στην ΕΕ τόσο από εννοιολογική όσο και πρακτική άποψη, με βάση περιπτωσιολογικές μελέτες.

Ημερίδα 5: Μέτρηση των περιβαλλοντικών και κλιματικών επιδόσεων της ΚΓΠ (26 Φεβρουαρίου 2018)

Στην ημερίδα αυτή εξετάστηκε ποιοι βασικοί στόχοι πολιτικής μπορούν να τεθούν σε επίπεδο ΕΕ, πώς μπορούν να εφαρμοστούν σε επίπεδο κρατών μελών και πώς μπορούν να παρακολουθούνται, να ελέγχονται και να αξιολογούνται.

Εκτίμηση επιπτώσεων

Η εκτίμηση επιπτώσεων που συνοδεύει τις νομοθετικές προτάσεις, καθώς και οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ρυθμιστικού Ελέγχου (ΕΡΕ), είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο ιστότοπο:

Κατάλογος των εκτιμήσεων επιπτώσεων και των συνοδευτικών γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής Ρυθμιστικού Ελέγχου

Η ΕΡΕ αρχικά εξέδωσε αρνητική γνώμη. Η ΕΡΕ εκτιμά μεν τη φιλοδοξία να εκσυγχρονιστεί και να απλουστευθεί η ΚΓΠ, και τη σε βάθος ανάλυση των διαφόρων σεναρίων που επισημαίνουν –πράγμα χρήσιμο– τους συμβιβασμούς και τις ισορροπίες μεταξύ των στόχων πολιτικής, όμως έκρινε ότι στην έκθεση θα πρέπει να εξηγείται καλύτερα η φιλοσοφία, η σκοπιμότητα και η λειτουργία του προτεινόμενου νέου μοντέλου υλοποίησης. Οι συμπληρώσεις που ζητήθηκαν προστέθηκαν στην έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων, μεταξύ άλλων σε ειδικό παράρτημα σχετικά με τις προτάσεις για το νέο μοντέλο υλοποίησης. Στη βάση αυτή, η ΕΡΕ εξέδωσε θετική γνώμη με επιφύλαξη. Η ΕΡΕ σημείωσε μεν τις βελτιώσεις στην έκθεση, αλλά ζήτησε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τις ακριβείς διασφαλίσεις για τον μετριασμό των κινδύνων που επεσήμανε. Το παράρτημα 1 της έκθεσης εκτίμησης επιπτώσεων (έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής) απαριθμεί τις προσαρμογές που πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της ΕΡΕ.

Στην έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων περιγράφονται και συζητούνται διάφορες επιλογές πολιτικών. Δεν υφίσταται προτιμώμενη επιλογή στην εκτίμηση των επιπτώσεων. Αντίθετα, εξετάστηκαν διάφοροι συνδυασμοί από στοιχεία των προτάσεων στις διάφορες επιλογές προκειμένου να δημιουργηθεί ο καλύτερος δυνατός συνδυασμός.

Οι διάφορες επιλογές πολιτικών πραγματοποιούν κατ’ ουσία μια αντιπαραβολή προσεγγίσεων για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων:

1.τα διαφορετικά επίπεδα περιβαλλοντικών και κλιματικών φιλοδοξιών, εστιάζοντας στις πιθανές επιπτώσεις των υποχρεωτικών και εθελοντικών συστημάτων υλοποίησης·

2.τους διαφορετικούς τρόπους στήριξης των αγροτικών εισοδημάτων και, ειδικότερα, της κατανομής αυτής της στήριξης μεταξύ διαφόρων αγροτών, με ιδιαίτερη έμφαση στις πιθανές επιπτώσεις στις μικρές και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις (αγροκτήματα).

3.τις ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές παρεμβάσεις, ιδίως στο πλαίσιο της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη, καθώς και τις οριζόντιες προσεγγίσεις για τον εκσυγχρονισμό.

Η πρώτη επιλογή εξετάζει τις δυνατότητες ενός εθελοντικού οικολογικού προγράμματος για την αύξηση της περιβαλλοντικής και κλιματικής φιλοδοξίας. Εξετάζει επίσης τον δυνητικό ρόλο των εργαλείων διαχείρισης κινδύνων με χαμηλότερες άμεσες ενισχύσεις για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος. Δύο επιμέρους επιλογές αντικατοπτρίζουν τις διαφορετικές περιβαλλοντικές φιλοδοξίες και προσεγγίσεις των άμεσων ενισχύσεων στα κράτη μέλη εντός του νέου μοντέλου υλοποίησης.

Σε μια άλλη επιλογή, οι άμεσες ενισχύσεις στοχοθετούνται καλύτερα και η υλοποίηση της επιβολής όρων και προϋποθέσεων είναι πιο φιλόδοξη προκειμένου να βελτιωθούν οι κοινές οικονομικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις της ΚΓΠ και να αντιμετωπιστούν οι κλιματικές προκλήσεις. Αναπτύσσονται επίσης επιμέρους επιλογές για να επεξηγηθούν πιθανές διαφορές στις φιλοδοξίες των κρατών μελών όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους.

Η τελευταία επιλογή δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη φροντίδα του περιβάλλοντος και στην απασχόληση - και στρέφει την προσοχή στους μικρής και μεσαίας κλίμακας γεωργούς ώστε να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας στις αγροτικές περιοχές. Τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να διαθέτουν το 30% των πληρωμών του πρώτου πυλώνα για τη χορήγηση συμπληρωματικών ενισχύσεων στο πλαίσιο τεσσάρων εθελοντικών καθεστώτων για τους αγρότες - βιολογική γεωργία, μόνιμοι βοσκότοποι, περιοχές με φυσικούς περιορισμούς και γραμμικά στοιχεία του τοπίου, προκειμένου να ενθαρρυνθεί περαιτέρω η δράση για το κλίμα και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Η εκτίμηση επιπτώσεων επισημαίνει τους δύσκολους συμβιβασμούς που αποτελούν εγγενές χαρακτηριστικό μιας πολιτικής για την αντιμετώπιση πολλών διαφορετικών στόχων, όταν βασικές παράμετροι μεταβάλλονται σημαντικά.

Βασική παράμετρο αποτελεί το επίπεδο στήριξης της ΚΓΠ. Η περικοπή κατά 5 % που προτείνει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της του Μαΐου 2018 για το ΠΔΠ 2021-2027 βρίσκεται εντός του φάσματος που εξετάζεται στην εκτίμηση επιπτώσεων.

Όσον αφορά στο γεωργικό εισόδημα, τόσο το επίπεδο όσο και η κατανομή της στήριξης είναι εξίσου σημαντικά. Η εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου ενίσχυσης και επομένως του γεωργικού εισοδήματος αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας, της περιβαλλοντικής και κλιματικής φιλοδοξίας, καθώς και της ζωτικότητας των αγροτικών περιοχών στο μέλλον. Η καλύτερη στόχευση της στήριξης σε μικρές και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και περιοχές με φυσικούς περιορισμούς μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση περισσότερων θέσεων εργασίας σε αυτές και στη γεωργική δραστηριότητα σε ολόκληρη την επικράτεια, ενισχύοντας έτσι τον κοινωνικό και οικονομικό ιστό στις αγροτικές περιοχές. Η επιβολή ανώτατου ορίου και η σύγκλιση μπορούν να βελτιώσουν την κατανομή των άμεσων ενισχύσεων. Είναι σαφές ότι οποιαδήποτε επιλογή με σημαντική ανακατανομή των άμεσων ενισχύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τις περιοχές με χαμηλότερη παραγωγικότητα θα οδηγήσει, βραχυπρόθεσμα, σε μείωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, αλλά θα ενισχύσει την προστασία του περιβάλλοντος. Ωστόσο, είναι λιγότερο σαφής ο κατάλληλος συνδυασμός μέτρων που θα μπορούσαν να μετριάσουν τις αρνητικές επιπτώσεις στο εισόδημα και ταυτόχρονα θα ανταποκρίνονταν καλύτερα στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο γεωργικός τομέας - όπως το περιβάλλον και το κλίμα ή οι κοινωνικές προσδοκίες. Αυτό απαιτεί την παροχή κινήτρων για προσαρμογές που θα βελτιώσουν τόσο τις κοινωνικο-οικονομικές όσο και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του τομέα.

Οι εισηγήσεις από τη διαβούλευση μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και οι αναλύσεις αποδεικνύουν ότι αυτό είναι δυνατό, υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν τα αναγκαία συνοδευτικά μέτρα για την αύξηση του επιπέδου φιλοδοξίας της δράσης για το περιβάλλον και το κλίμα που θα επιτρέπουν την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών (τόσο στις συμβατικές όσο και στις άλλες μορφές γεωργίας) που περιλαμβάνουν την τεχνογνωσία, την καινοτομία και την τελευταία σχετική τεχνολογία.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και τις επιλογές που έγιναν κατά την ανάλυση, θα υπάρξουν δυνητικές αντισταθμίσεις κατά την επίτευξη των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων της ΚΓΠ καθώς και κατά τον επιθυμητό εκσυγχρονισμό και την απλούστευσή της. Συνοπτικά, η ανακατανομή θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαχειρίσιμες επιπτώσεις στο εισόδημα και να στηρίξει την επιθυμητή αυξημένη φιλοδοξία της περιβαλλοντικής και κλιματικής δράσης και τις συνέργειες της ΚΓΠ. Ωστόσο, κάτι τέτοιο θα υποχρέωνε τον γεωργικό τομέα και την γεωργική πολιτική να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που τους προσφέρουν οι καινοτομίες και οι τεχνολογίες που ήδη επιτρέπουν τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση.

Άλλες εκτιμήσεις και επιλογές σίγουρα θα άλλαζαν αυτά τα λεπτομερή αποτελέσματα αλλά όχι το βασικό μήνυμα – δηλαδή ότι η προτιμώμενη επιλογή για την ΚΓΠ του μέλλοντος θα πρέπει να συνδυάζει τα πιο αποτελεσματικά στοιχεία των διαφόρων επιλογών και να αποφεύγει τις αδυναμίες τους εισάγοντας δικλίδες ασφαλείας προκειμένου να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού σε ενωσιακό επίπεδο. Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη καθορισμού σαφών κριτηρίων σε ό,τι αφορά το επίπεδο και την κατανομή της ενίσχυσης του εισοδήματος (π.χ. επιβολή ανώτατου ορίου και/ή προοδευτική μείωση), τις κλιματικές και περιβαλλοντικές φιλοδοξίες, τις προϋποθέσεις, τα κίνητρα για τον εκσυγχρονισμό και τον κατάλληλο βαθμό επικουρικότητας/απλοποίησης.

Καταλληλότητα και απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου

Η πολυπλοκότητα της υλοποίησης της ισχύουσας πολιτικής συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την έμφαση που δίνεται στην τήρηση των λεπτομερών κανόνων, οι οποίοι καθορίζονται σε επίπεδο ΕΕ. Σύμφωνα με το προτεινόμενο νέο μοντέλο υλοποίησης, δεν υφίστανται κριτήρια επιλεξιμότητας σε επίπεδο ΕΕ για τη στήριξη, οπότε τα κράτη μέλη θα μπορούν να καθορίζουν όρους και προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που θα ανταποκρίνονται περισσότερο στις περιστάσεις εκάστου εξ αυτών. Αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε ουσιαστική απλούστευση.

Ιστορικά, η ΚΓΠ εξελίχθηκε με διαδοχικές μεταρρυθμίσεις με διαφορετικά μέσα. Ορισμένες φορές ο συντονισμός των μέσων αυτών αποδείχθηκε δύσκολος. Η παρούσα πρόταση συγκεντρώνει όλους τους διαφορετικούς τρόπους στήριξης της ΚΓΠ σε ένα ενιαίο και συνεκτικό πλαίσιο που θα μειώσει το διοικητικό βάρος των διαδικασιών εφαρμογής της ΚΓΠ.

Θεμελιώδη δικαιώματα

Η παρούσα πρόταση σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

4.ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η πρόταση της Επιτροπής για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για το 2021-2027 (COM(2018) 322 final) προβλέπει ότι ένα σημαντικό τμήμα του προϋπολογισμού της ΕΕ θα πρέπει να εξακολουθεί να διατίθεται στη γεωργία, η οποία αποτελεί κοινή πολιτική στρατηγικής σημασίας. Έτσι, σε τρέχουσες τιμές, προτείνεται ότι η ΚΓΠ θα πρέπει να επικεντρωθεί στις βασικές δραστηριότητές της με 286,2 δισ. EUR για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και 78,8 δισ. EUR για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Η χρηματοδότηση αυτή συμπληρώνονται με πρόσθετη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», δεδομένου ότι το προτεινόμενο κονδύλιο για το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει 10 δισ. EUR για τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα των τροφίμων, της γεωργίας, της ανάπτυξης της υπαίθρου και της βιοοικονομίας. Στο ΕΓΤΕ θα δημιουργηθεί ένα νέο γεωργικό αποθεματικό για τη χρηματοδότηση της πρόσθετης στήριξης για τον γεωργικό τομέα. Τα μη χρησιμοποιηθέντα ποσά του αποθεματικού ενός έτους θα μεταφέρονται στο επόμενο.

Όσον αφορά την κατανομή των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών, προτείνεται όλα τα κράτη μέλη με άμεσες ενισχύσεις κάτω του 90 % του μέσου όρου της ΕΕ να συνεχίσουν τη διαδικασία που ξεκίνησε την περίοδο 2014-2020 και να καλύψουν κατά 50 % το υφιστάμενο κενό μεταξύ του ποσοστού τους και του ορίου του 90 %. Όλα τα κράτη μέλη θα συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση αυτής της εξωτερικής σύγκλισης των επιπέδων των άμεσων ενισχύσεων. Τα κονδύλια των κρατών μελών για άμεσες ενισχύσεις στον κανονισμό για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ υπολογίζονται στη βάση αυτή.

Όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη, προτείνεται να αναπροσαρμοστεί η χρηματοδότηση μεταξύ των προϋπολογισμών της ΕΕ και των κρατών μελών. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, μια αύξηση των εθνικών ποσοστών συγχρηματοδότησης θα επιτρέψει να διατηρηθεί σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη η δημόσια στήριξη στις ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές. Η κατανομή της στήριξης του ΕΓΤΑΑ βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια που συνδέονται με τους στόχους της πολιτικής και λαμβάνουν υπόψη την τρέχουσα κατανομή. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες θα εξακολουθήσουν να επωφελούνται από υψηλότερα ποσοστά συγχρηματοδότησης, τα οποία θα ισχύουν και για ορισμένες παρεμβάσεις όπως το πρόγραμμα LEADER και οι ενισχύσεις για δεσμεύσεις διαχείρισης.

Τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους ένα ορισμένο επίπεδο ευελιξίας για μεταφορές μεταξύ κονδυλίων. Μέχρι και το 15 % των αντίστοιχων άμεσων ενισχύσεων μπορεί να μεταφερθεί σε κονδύλια του ΕΓΤΑΑ και αντιστρόφως. Υψηλότερο ποσοστό μπορεί να μεταφερθεί από τις άμεσες ενισχύσεις στα κονδύλια του ΕΓΤΑΑ για παρεμβάσεις που αφορούν περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους και επιχορηγήσεις εγκατάστασης για γεωργούς νεαρής ηλικίας.

Λεπτομέρειες σχετικά µε τις οικονοµικές επιπτώσεις της πρότασης της ΚΓΠ περιλαµβάνονται στο δημοσιονομικό δελτίο που συνοδεύει την πρόταση.

5.ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σχέδια εφαρμογής και ρυθμίσεις παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων

Μια στροφή προς μια πολιτική περισσότερο προσανατολισμένη προς την απόδοση απαιτεί την καθιέρωση ενός πλαισίου σταθερών επιδόσεων που, βάσει ενός συνόλου κοινών δεικτών, θα επιτρέπει στην Επιτροπή να αξιολογεί και να παρακολουθεί τις επιδόσεις της πολιτικής. Το ισχύον κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης, (ΚΠΠΑ) και το ισχύον σύστημα παρακολούθησης των άμεσων ενισχύσεων και της αγροτικής ανάπτυξης θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των επιδόσεων της πολιτικής, αλλά θα πρέπει να εξορθολογιστούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω (συμπεριλαμβανομένης της συνοχής μεταξύ των δύο πυλώνων). Θα χρειαστούν περαιτέρω επενδύσεις για την ανάπτυξη κατάλληλων δεικτών και την διασφάλιση επαρκών ροών δεδομένων.

Ένα νέο πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιδόσεων θα καλύπτει όλα τα μέσα της μελλοντικής ΚΓΠ: τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ αλλά και όσα στοιχεία δεν καλύπτονται από αυτά (τμήματα της κοινής οργάνωσης αγοράς, ειδικά καθεστώτα). Οι επιδόσεις θα αξιολογούνται σε σχέση με τους ειδικούς στόχους της πολιτικής, χρησιμοποιώντας ένα σύνολο κοινών δεικτών.

Το νέο μοντέλο θα οργανωθεί γύρω από τις ακόλουθες αρχές:

·Οι δείκτες πλαισίου εξακολουθούν να ισχύουν, δεδομένου ότι αντικατοπτρίζουν συναφείς πτυχές των γενικών τάσεων της οικονομίας, του περιβάλλοντος και της κοινωνίας και είναι πιθανό να επηρεάσουν τις επιδόσεις.

·Ένα περιορισμένο αλλά πιο στοχευμένο σύνολο δεικτών πρέπει να συλλεχθεί ώστε να επιλεχθούν όσοι αποδίδουν καλύτερα το κατά πόσο η στήριξη που παρέχεται συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων έναντι των καθορισμένων επιπέδων αναφοράς και στη χρήση σαφών ορισμών.

·Οι συνολικές επιδόσεις της πολιτικής θα αξιολογούνται με βάση τους δείκτες επιπτώσεων σε πολυετή βάση. Η ετήσια παρακολούθηση των επιδόσεων της πολιτικής θα βασίζεται στον πλήρη κατάλογο των δεικτών αποτελεσμάτων.

·Οι δείκτες εκροών θα συνδέουν τις δαπάνες με τις επιδόσεις της εφαρμογής της πολιτικής σε ετήσια βάση. Πρόκειται για μια ετήσια άσκηση που βασίζεται σε έναν κατάλογο (κατά βάση, ήδη διαθέσιμων) δεικτών αποτελεσμάτων.

·Η αξιοπιστία των σχετικών δεικτών επιδόσεων μπορεί να διευκολύνεται από τον συνδυασμό στατιστικών και διοικητικών δεδομένων, αλλά απαιτεί την ύπαρξη συστήματος ελέγχου ποιότητας.

Στην ουσία, προτείνεται μια μεταβολή στις αρμοδιότητες και τις ευκαιρίες εντός ενός κοινού πλαισίου, σαφώς καθορισμένου και εφαρμόσιμου, ώστε να επιτυγχάνονται ταυτόχρονα περισσότεροι από ένας βασικοί στόχοι, όπως η απλοποίηση, ο προσανατολισμός προς τα αποτελέσματα (και όχι συμμόρφωση) και η αποτελεσματικότητα και απόδοση της πολιτικής.

Προβλέπεται μια ετήσια αξιολόγηση των επιδόσεων ως βασικό στοιχείο της συνεχιζόμενης παρακολούθησης και καθοδήγησης της εφαρμογής της πολιτικής. Θα πρέπει να υποβάλλονται όλοι οι δείκτες αποτελεσμάτων σε μια ετήσια έκθεση για την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, τη λεγόμενη ετήσια έκθεση επιδόσεων, προκειμένου η ετήσια αξιολόγηση να είναι λειτουργική. Τα κράτη μέλη θα υποβάλλουν ετησίως στοιχεία σχετικά με τις εκροές και τις δαπάνες καθώς και την απόσταση που έχει καλυφθεί για την επίτευξη των στόχων όλης της περιόδου, εκφρασμένα ως τιμές δεικτών αποτελεσμάτων.

Θα διεξάγονται αξιολογήσεις σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της Διοργανικής Συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016, στην οποία τα τρία θεσμικά όργανα επιβεβαίωσαν ότι οι αξιολογήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και πολιτικής θα πρέπει να αποτελούν τη βάση για τις εκτιμήσεις των επιπτώσεων των επιλογών για περαιτέρω δράση. Στις αξιολογήσεις θα εκτιμώνται τα αποτελέσματα του προγράμματος βάσει των δεικτών/στόχων του προγράμματος και λεπτομερούς ανάλυσης του βαθμού στον οποίο μπορεί να θεωρηθεί ότι το πρόγραμμα είναι κατάλληλο, αποτελεσματικό και αποδοτικό, παρέχει επαρκή ενωσιακή προστιθέμενη αξία και συνάδει με άλλες πολιτικές της ΕΕ. Οι αξιολογήσεις θα περιλαμβάνουν τα διδάγματα που αντλήθηκαν όσον αφορά τον εντοπισμό τυχόν ελλείψεων/προβλημάτων ή τυχόν δυνατοτήτων για περαιτέρω βελτίωση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους και για να μπορέσει να μεγιστοποιηθεί η αξιοποίηση/ο αντίκτυπός τους.

Επεξηγηματικά έγγραφα (για οδηγίες)

Άνευ αντικειμένου.

Αναλυτική επεξήγηση των επιμέρους διατάξεων της πρότασης

Η πρόταση αφορά τρεις κανονισμούς:

·Τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων για την υποστήριξη της κατάρτισης στρατηγικών σχεδίων από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ) που θα χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (εφεξής: Κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ)

·τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 (εφεξής: οριζόντιος κανονισμός για την ΚΓΠ)

·τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, (ΕΕ) αριθ. 251/2014 για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων, (ΕΕ) αριθ. 228/2013 για τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης και (ΕΕ) αριθ. 229/2013 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων για τη γεωργία υπέρ των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων στα μικρά νησιά του Αιγαίου. (εφεξής: τροποποιητικός κανονισμός)

Οι τρεις αυτοί κανονισμοί τροποποιούν την ΚΓΠ ευθυγραμμίζοντας τους στόχους της με τις προτεραιότητες Juncker και τους ΣΒΑ, ενώ ταυτόχρονα απλοποιούν την υλοποίηση της πολιτικής. Η ΚΓΠ θα είναι καλύτερα προσαρμοσμένη στις τοπικές συνθήκες μετά την κατάργηση των όρων επιλεξιμότητας για την παροχή στήριξης σε επίπεδο ΕΕ. Τα κράτη μέλη θα καθορίζουν τα ίδια τους περισσότερους όρους επιλεξιμότητας σε εθνικό επίπεδο ώστε αυτοί να ανταποκρίνονται περισσότερο στις δικές τους ιδιαίτερες καταστάσεις. Ταυτόχρονα, ο διοικητικός φόρτος που συνδέεται με τους ελέγχους θα μειωθεί με τον περιορισμό της άμεσης σύνδεσης των όρων επιλεξιμότητας σε επίπεδο ΕΕ και των τελικών δικαιούχων.

Με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της βιώσιμης ανάπτυξης της γεωργίας, της παραγωγής τροφίμων και των αγροτικών περιοχών, οι γενικοί στόχοι της ΚΓΠ εστιάζουν στην οικονομική βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα και το εισόδημα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στη βελτίωση των περιβαλλοντικών και κλιματικών επιδόσεων, καθώς και στην ενίσχυση του κοινωνικο-οικονομικού ιστού των αγροτικών περιοχών. Επιπλέον, η προώθηση της γνώσης, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης στον τομέα της γεωργίας και στις αγροτικές περιοχές είναι ένας οριζόντιος στόχος πολιτικής.

Η νέα ΚΓΠ αναμένεται να επιδιώξει τους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

α)Στήριξη του βιώσιμου αγροτικού εισοδήματος και της ανθεκτικότητας σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ για την ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας·

β)Ενίσχυση του προσανατολισμού προς την αγορά και αύξηση της ανταγωνιστικότητας, μεταξύ άλλων δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στην έρευνα, την τεχνολογία και την ψηφιοποίηση·

γ)Βελτίωση της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα αξίας·

δ)Συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και στη βιώσιμη ενέργεια·

ε)Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, όπως το νερό, το έδαφος και ο αέρας·

στ)Συμβολή στην προστασία της βιοποικιλότητας, ενίσχυση των υπηρεσιών οικοσυστήματος και διατήρηση των οικοτόπων και των τοπίων·

ζ)Προσέλκυση νέων γεωργών και διευκόλυνση της ανάπτυξης επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές·

η)Προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της βιο-οικονομίας και της βιώσιμης δασοκομίας·

θ)Βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας της ΕΕ στις απαιτήσεις της κοινωνίας όσον αφορά τα τρόφιμα και την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για ασφαλή, θρεπτικά και βιώσιμα τρόφιμα, καθώς και για καλή μεταχείριση των ζώων.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την απλούστευση και την αποτελεσματική χρήση της στήριξης που παρέχει η ΚΓΠ. Σχεδιάζουν παρεμβάσεις που είναι κατάλληλες για τις συγκεκριμένες περιστάσεις με βάση τους τύπους των παρεμβάσεων που αναφέρονται στον κανονισμό. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή σε συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους, στην ανανέωση των γενεών και στον εκσυγχρονισμό της εφαρμογής της πολιτικής δίνοντας έμφαση στην καλύτερη χρήση της τεχνογνωσίας, των συμβουλών και των νέων (ψηφιακών) τεχνολογιών.

Τα κράτη μέλη θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους για την επίτευξη των ειδικών στόχων της ΕΕ σε στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ. Οι νομοθετικοί φορείς θα θεσπίσουν κανόνες σχετικά με το περιεχόμενο ενός τέτοιου στρατηγικού σχεδίου ΚΓΠ και η Επιτροπή θα ελέγξει τα σχέδια και θα τα εγκρίνει. Τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ θα συνδυάζουν τα περισσότερα μέσα στήριξης της ΚΓΠ που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ (συμπεριλαμβανομένων των τομεακών προγραμμάτων που μέχρι σήμερα έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο του κανονισμού ΚΟΑ) και το ΕΓΤΑΑ. Με αυτόν τον τρόπο τα κράτη μέλη θα διαμορφώσουν μια ενιαία, στρατηγική συνεκτικής παρέμβασης ανά κράτος μέλος. Στα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ, τα κράτη μέλη θα καθορίσουν τους στόχους τους για την περίοδο προγραμματισμού χρησιμοποιώντας κοινά καθορισμένους δείκτες αποτελεσμάτων.

Μετά την εκπόνηση των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, τα κράτη μέλη θα υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο της υλοποίησης της πολιτικής χρησιμοποιώντας ένα σύστημα κοινών δεικτών. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα παρακολουθούν την πρόοδο και θα αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.

Το παρακάτω τμήμα παρέχει πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο περιεχόμενο των τριών κανονισμών.

Κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ

Ο τίτλος Ι προβλέπει το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού καθώς και ορισμούς.

Ο τίτλος ΙΙ παρουσιάζει τους γενικούς στόχους της ΚΓΠ και τους ειδικούς στόχους που πρέπει να επιτευχθούν μέσω των παρεμβάσεων που θα σχεδιάσουν τα κράτη μέλη στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ. Ο τίτλος ΙΙΙ θεσπίζει μια σειρά κοινών απαιτήσεων για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ , καθώς και στοιχεία που εφαρμόζονται σε διάφορες παρεμβάσεις. Οι κοινές απαιτήσεις αφορούν τη συμμόρφωση με γενικές αρχές και θεμελιώδη δικαιώματα, όπως η πρόληψη των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, η τήρηση των κανόνων της εσωτερικής αγοράς και η απαγόρευση των διακρίσεων, καθώς και η τήρηση των κανόνων περί εσωτερικής στήριξης στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Περιλαμβάνουν επίσης απαιτήσεις όσον αφορά συγκεκριμένα στοιχεία που πρέπει να καθορίζονται στα σχέδια για την ΚΓΠ, όπως, για παράδειγμα, τι είναι γεωργική έκταση, γεωργική δραστηριότητα, πραγματικός γεωργός, γεωργός νεαρής ηλικίας. Στο τμήμα αυτό περιγράφονται οι υποχρεώσεις στο πλαίσιο της «επιβολής όρων και προϋποθέσεων» (απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί κάθε δικαιούχος στρεμματικών ενισχύσεων όσον αφορά τις ορθές γεωργικές πρακτικές) αλλά και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία της ΕΕ, καθώς και η ανάγκη εξασφάλισης ικανοποιητικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Τέλος, ο τίτλος III παρουσιάζει τους τύπους παρεμβάσεων που μπορούν να χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη για την υλοποίηση των στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ. Τα είδη παρεμβάσεων είναι οι ευρείες κατηγορίες παρεμβάσεων που χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

Ο τίτλος IV παρουσιάζει τις δημοσιονομικές προβλέψεις. Περιλαμβάνει ιδίως τα χρηματοδοτικά κονδύλια ανά κράτος μέλος και ανά Ταμείο και καθορίζει το περιθώριο μεταφοράς κονδυλίων μεταξύ ταμείων. Παρέχει τα ποσοστά συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ σε σχέση με τις δημόσιες δαπάνες των κρατών μελών και καθορίζει ορισμένα ελάχιστα ή μέγιστα χρηματοδοτικά κονδύλια για ειδικούς σκοπούς.

Ο τίτλος V παρουσιάζει τους κανόνες σχετικά με τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ. Αναφέρει ποια στοιχεία πρέπει να λάβουν υπόψη τα κράτη μέλη κατά την εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ και ποιο θα είναι το ελάχιστο περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων των στόχων και του οικονομικού σχεδιασμού. Ο τίτλος αυτός εξηγεί επίσης τους κανόνες που ισχύουν για την έγκριση των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ από την Επιτροπή και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να τροποποιηθούν τα σχέδια αυτά.

Ο τίτλος VI παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία για το συντονισμό και τη διακυβέρνηση. Αναθέτει αρμοδιότητες στις αρχές των κρατών μελών για συγκεκριμένα καθήκοντα που σχετίζονται με τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ. Θεσπίζει μια επιτροπή παρακολούθησης με σκοπό τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων. Προβλέπει επίσης τη δημιουργία δικτύων για τη διευκόλυνση της επιτυχούς υλοποίησης των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ. Τα δίκτυα αυτά θα δημιουργηθούν τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο. Τέλος, ο εν λόγω τίτλος καθιερώνει την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας (ΕΣΚ) με σκοπό να ενισχυθεί η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καινοτομίας.

Ο τίτλος VII παρουσιάζει το πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης θέτοντας κανόνες σχετικά με το τι και πότε τα κράτη μέλη πρέπει να αναφέρουν την πρόοδο στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ και τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους θα παρακολουθείται και θα αξιολογείται αυτή η πρόοδος. Ειδικότερα, ο εν λόγω τίτλος περιέχει τους κανόνες αναφορικά με τις ανταμοιβές επιδόσεων για τις καλές περιβαλλοντικές και κλιματικές επιδόσεις που σημειώνονται.

Τέλος, οι τίτλοι VIII και IX αφορούν τους κανόνες ανταγωνισμού, που εξηγούν ειδικότερα πώς πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, και τις τελικές διατάξεις που εξηγούν ποιοι κανονισμοί καταργούνται και πότε τίθεται σε ισχύ ο κανονισμός.

Οριζόντιος κανονισμός για την ΚΓΠ

Προτείνεται να διατηρηθεί η σημερινή δομή της ΚΓΠ σε δύο πυλώνες με ετήσια μέτρα γενικής εφαρμογής στον πυλώνα Ι που θα συμπληρώνονται με μέτρα που αντικατοπτρίζουν τις εθνικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες στο πλαίσιο μιας προσέγγισης πολυετούς προγραμματισμού στον πυλώνα ΙΙ. Ωστόσο, ο νέος σχεδιασμός της ΚΓΠ μετά το 2020 θα περιλαμβάνει αυξημένη επικουρικότητα ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να προσαρμόσουν καλύτερα τα μέτρα εφαρμογής και των δύο πυλώνων στην πραγματικότητά τους και στις συγκεκριμένες συνθήκες των γεωργών. Μεγαλύτερη επικουρικότητα σημαίνει αναπροσαρμογή των αρμοδιοτήτων στη διαχείριση της ΚΓΠ και αναζήτηση μιας νέας σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών και των γεωργών.

Επί της βάσης αυτής, ο ισχύων οριζόντιος κανονισμός για την ΚΓΠ προσαρμόζεται στο νέο μοντέλο υλοποίησης και αντικατοπτρίζει μεγαλύτερη ευελιξία για τα κράτη μέλη σε ό,τι αφορά την υλοποίηση της πολιτικής (σύμφωνα με τις τοπικές τους ανάγκες), λιγότερη γραφειοκρατία για τους δικαιούχους και στροφή σε μια πολιτική βασισμένη στις επιδόσεις.

Η μετατόπιση της έμφασης από τη συμμόρφωση στις επιδόσεις, σε επίπεδο ΕΕ, απαιτεί σαφή προσδιορισμό των στόχων που πρέπει να επιτύχει η πολιτική: και πάλι, αυτοί οι στόχοι θα καθοριστούν σε επίπεδο ΕΕ. Για την επίτευξη ενός μηχανισμού πολιτικής που θα εστιάζει περισσότερο στα αποτελέσματα, θα γίνει μια στροφή από τη διασφάλιση της νομιμότητας και της κανονικότητας των υποκείμενων συναλλαγών στη διασφάλιση των επιδόσεων και της τήρησης των βασικών απαιτήσεων της ΕΕ, όπως το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ) ή οι φορείς διακυβέρνησης (οργανισμοί πληρωμών, συντονιστικοί φορείς, αρμόδιες αρχές και φορείς πιστοποίησης). Οι ισχυρές και αξιόπιστες δομές διακυβέρνησης που χαρακτηρίζουν την ΚΓΠ θα διατηρηθούν.

Πέρα από τις διατάξεις χρηματοδότησης, και ο οριζόντιος κανονισμός για την ΚΓΠ εξακολουθεί να περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τις γενικές αρχές για τους ελέγχους και τις κυρώσεις, τους ελέγχους όσον αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις, και το ΟΣΔΕ. Ως εκ τούτου, ο κανονισμός ορίζει κανόνες σχετικά με τα συστήματα χρηματοδότησης, διαχείρισης και ελέγχου, τις διαδικασίες εκκαθάρισης (ετήσια εκκαθάριση των λογαριασμών και ετήσια εκκαθάριση ως προς τις επιδόσεις) και τη διαδικασία συμμόρφωσης.

Ο εν λόγω κανονισμός περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία απλούστευσης. Πρώτα από όλα, η νέα ετήσια έκθεση επιδόσεων αντανακλά τη μετάβαση από τη συμμόρφωση του μεμονωμένου δικαιούχου στις επιδόσεις της πολιτικής στα κράτη μέλη.

Επιπλέον, προβλέπει τη μείωση του αριθμού των οργανισμών πληρωμών και την ενίσχυση του ρόλου του συντονιστικού φορέα και του φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με το νέο μοντέλο υλοποίησης. Με τον τρόπο αυτόν, το σύστημα θα διέπεται από μεγαλύτερη διαφάνεια και θα επιβαρύνει λιγότερο τις εθνικές διοικήσεις αλλά και την Επιτροπή. Εισάγεται η έννοια της προσέγγισης «ενιαίου ελέγχου», σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Ως εκ τούτου, ο αριθμός των ελέγχων της Επιτροπής μπορεί να μειωθεί.

Τροποποιητικός κανονισμός

Η ανακοίνωση με τίτλο «Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας» επιβεβαιώνει πως ο προσανατολισμός στην αγορά αποτελεί βασικό στοιχείο της ΚΓΠ αλλά επισημαίνει επίσης τις προκλήσεις που συνδέονται με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, ο τομέας της γεωργίας τοποθετείται στο επίκεντρο της συζήτησης για τα τρόφιμα και τις σχετικές ανησυχίες των πολιτών, υπενθυμίζοντας ότι «ο σημαντικότερος ρόλος της πολιτικής είναι να βοηθήσει τους γεωργούς να προβλέπουν τις εξελίξεις στις διατροφικές συνήθειες και να προσαρμόζουν την παραγωγή τους σύμφωνα με τις ενδείξεις της αγοράς και τα αιτήματα των καταναλωτών». Δεδομένου ότι οι λεπτομερείς κανόνες που ενδέχεται να αποτρέψουν τις αναγκαίες προσαρμογές έχουν θεσπιστεί σε επίπεδο ΕΕ, η μεταρρύθμιση αυτή αποτελεί ευκαιρία για να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές. Η ΚΓΠ θα πρέπει επίσης να εγκύψει στις ανησυχίες των πολιτών σχετικά με τη βιώσιμη γεωργική παραγωγή.

Για τον λόγο αυτόν προβλέπεται η διατήρηση της βασικής δομής και των βασικών χαρακτηριστικών του κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013, ενώ θα τροποποιηθεί ένας περιορισμένος αριθμός διατάξεων, ώστε να ληφθούν υπόψη οι οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές εξελίξεις που σημειώθηκαν από την έναρξη ισχύος του το 2014.

Πρώτον, προβλέπεται η απαλοιφή διατάξεων σχετικά με τις τομεακές παρεμβάσεις που είχαν θεσπιστεί με τον προηγούμενο κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, δεδομένου ότι οι εν λόγω παρεμβάσεις της μελλοντικής ΚΓΠ θα διέπονται από τον [κανονισμό για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ] και θα εντάσσονται στα στρατηγικά σχέδια των κρατών μελών, ώστε να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη συνέπεια μεταξύ των παρεμβάσεων της ΚΓΠ.

Δεύτερον, παρόλο που οι διαδοχικές μεταρρυθμίσεις της πολιτικής στον αμπελοοινικό τομέα, το 2008 και το 2013, έχουν επιτύχει σε γενικές γραμμές τους στόχους τους τονώνοντας έτσι οικονομικά τον συγκεκριμένο τομέα, έχουν προκύψει νέες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κλιματικές προκλήσεις. Ως εκ τούτου, ο κανονισμός προβλέπει ορισμένες ειδικές τροποποιήσεις των υφιστάμενων κανόνων για την αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων.

Τρίτον, η ανακοίνωση σχετικά με το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας ζητούσε να καταστούν οι γεωγραφικές ενδείξεις ελκυστικότερες για τους γεωργούς και τους καταναλωτές και η διαχείριση του συστήματος ευκολότερη. Ως εκ τούτου, προτείνεται να τροποποιηθούν οι ισχύοντες κανόνες για τις γεωγραφικές ενδείξεις, οι οποίοι προβλέπονται σε τέσσερις βασικές πράξεις, με στόχο ένα απλούστερο σύστημα γεωγραφικών ενδείξεων, ταχύτερη καταχώριση των ενδείξεων αυτών και αποτελεσματικότερη έγκριση των τροποποιήσεων στις προδιαγραφές των προϊόντων. Οι εν λόγω αλλαγές έχουν ως στόχο ένα απλοποιημένο σύστημα γεωγραφικών ενδείξεων, πιο κατανοητό στους καταναλωτές, ευκολότερο να προωθηθεί και που θα μειώσει το διοικητικό κόστος διαχείρισης του συστήματος.

Σχετικά με τους κανόνες για τις γεωγραφικές ενδείξεις που αφορούν τον οίνο, ο περιορισμός του ελέγχου των αιτήσεων από την ΕΕ για τον έλεγχο αυτών από πρόδηλα σφάλματα, ο διαχωρισμός των κανόνων διανοητικής ιδιοκτησίας από άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στις προδιαγραφές προϊόντος καθώς και η εξουσιοδότηση των κρατών μελών να αποφασίζουν για τροποποιήσεις που δεν έχουν επιπτώσεις σε επίπεδο ΕΕ, θα εξορθολογίσουν τις εγκρίσεις και τους πόρους, και θα συντομεύσουν τις προθεσμίες, σύμφωνα με τις αλληλένδετες αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Ομοίως, προβλέπεται η απλούστευση ορισμένων ειδικών διαδικασιών, όπως η διαδικασία ένστασης, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερη η διαδικασία έγκρισης.

Η διευκρίνιση του ορισμού «Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης» για τους οίνους θα επιτρέψει στις ομάδες παραγωγών να χρησιμοποιήσουν νέες ποικιλίες που απαιτούνται επίσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και, επίσης, την ορθή αιτιολόγηση των αιτήσεων σύμφωνα με την αμπελουργική και οινολογική πραγματικότητα. Επίσης, προτείνεται η ενίσχυση της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων έναντι της παραποίησης των γεωγραφικών ενδείξεων στο διαδίκτυο και σε εμπορεύματα υπό διαμετακόμιση.

Η απλούστευση που προτείνεται για τις γεωγραφικές ενδείξεις στον οινολογικό τομέα, θα πρέπει να εφαρμοστεί και στα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, ώστε να διασφαλιστεί εύλογο επίπεδο συνέπειας μεταξύ των συστημάτων και να αποκομίσουν και οι παραγωγοί του τομέα αυτού τα προαναφερόμενα οφέλη που παρέχει το σύστημα των ΓΕ. Το σύστημα γεωγραφικών ενδείξεων αρωματισμένων οίνων που έχει μόνο 5 από τις 3350 γεωγραφικές ενδείξεις δεν μπορεί να λειτουργήσει και θα πρέπει να συγχωνευθεί με άλλο σύστημα. Το σύστημα για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα είναι κατάλληλο για τον σκοπό αυτόν, καθώς καλύπτει ήδη και άλλα αλκοολούχα ποτά.

Επιπλέον, ο κανονισμός προβλέπει διατάξεις που απλώς μεταφέρουν στη νομοθεσία δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από την ΕΕ και από τα κράτη μέλη της στο πλαίσιο πρόσφατων υπουργικών αποφάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ιδίως όσον αφορά τις επιδοτήσεις των εξαγωγών.

Τέλος, προτείνεται η απαλοιφή ορισμένων παρωχημένων διατάξεων, μεταξύ άλλων του συστήματος ρύθμισης της παραγωγής και των απαιτήσεων όσον αφορά τον τομέα της ζάχαρης που έληξαν στο τέλος της περιόδου εμπορίας 2016/2017.

2018/0216 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 42 και το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την Πράξη Προσχωρήσεως του 1979 και ιδίως την παράγραφο 6 του Πρωτοκόλλου αριθ. 4 για το βαμβάκι, που επισυνάπτεται στο παρόν,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 7 ,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών 8 ,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)Στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας», της 29ης Νοεμβρίου 2017, εκτίθενται οι προκλήσεις, οι στόχοι και οι προσανατολισμοί για την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) μετά το 2020. Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ανάγκη να καταστεί η ΚΓΠ μια πολιτική που θα εστιάζει περισσότερο στα αποτελέσματα, θα ενισχύει τον εκσυγχρονισμό και τη βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και κλιματικής βιωσιμότητας του γεωργικού και δασοκομικού τομέα και των αγροτικών περιοχών, και θα συμβάλλει στη μείωση του διοικητικού φόρτου που συνδέεται με νομοθεσία της Ένωσης.

(2)Δεδομένου ότι η ΚΓΠ πρέπει να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο απαντά στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες καθώς αυτές εκδηλώνονται σε ενωσιακό, διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, είναι αναγκαίος ο εξορθολογισμός της διακυβέρνησης της ΚΓΠ, η καλύτερη υλοποίηση των στόχων της Ένωσης και η σημαντική μείωση του διοικητικού φόρτου. Στην ΚΓΠ που βασίζεται στις επιδόσεις («μοντέλο υλοποίησης»), η Ένωση θα πρέπει να θέσει τις βασικές παραμέτρους πολιτικής, όπως είναι οι στόχοι της ΚΓΠ και οι βασικές προϋποθέσεις, ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να φέρουν μεγαλύτερη ευθύνη ως προς την επίτευξη των στόχων και τον τρόπο με τον οποίον θα τα καταφέρουν. Η ενισχυμένη επικουρικότητα καθιστά δυνατή την καλύτερη συνεκτίμηση των τοπικών συνθηκών και αναγκών, με την κατάλληλη προσαρμογή της στήριξης για τη μεγιστοποίηση της συμβολής στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης.

(3)Η χρήση κοινών ορισμών που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά σε επίπεδο Ένωσης δυσκολεύει τα κράτη μέλη στο να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητές τους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Επομένως, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν την ευελιξία να διευκρινίζουν ορισμένους ορισμούς στο στρατηγικό τους σχέδιο για την ΚΓΠ. Ωστόσο, για να εξασφαλιστούν οι ίσοι όροι ανταγωνισμού, θα πρέπει να καθοριστεί ένα ορισμένο πλαίσιο σε επίπεδο Ένωσης που να συνιστά και καθορίζει τα απαραίτητα βασικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να περιληφθούν στους ορισμούς αυτούς («ορισμοί πλαισίου»).

(4)Προκειμένου να διασφαλιστεί το ότι η Ένωση μπορεί να σεβαστεί τις διεθνείς της υποχρεώσεις όσον αφορά την εγχώρια στήριξη όπως ορίζεται στη συμφωνία του ΠΟΕ για τη γεωργία και ειδικότερα δε, ότι η βασική στήριξη του εισοδήματος για τη βιωσιμότητα και οι σχετικές παρεμβάσεις θα συνεχίζουν να κοινοποιούνται ως υποστήριξη του «Πράσινου Πλαισίου» το οποίο δεν έχει ή θα έχει ως ελάχιστο αποτέλεσμα τις στρεβλώσεις του εμπορίου ή τις επιπτώσεις στην παραγωγή, ο ορισμός του πλαισίου για τη «γεωργική δραστηριότητα» πρέπει να προβλέπει τόσο την παραγωγή γεωργικών προϊόντων όσο και τη διατήρηση της γεωργικής έκτασης. Με βάση την προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν τον πραγματικό ορισμό της γεωργικής δραστηριότητας στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

(5)Για τη διατήρηση των ουσιωδών στοιχείων σε επίπεδο Ένωσης ώστε να διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα μεταξύ των αποφάσεων των κρατών μελών, χωρίς ωστόσο να περιοριστούν τα κράτη μέλη για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης, πρέπει να καθοριστεί ένας ορισμός πλαισίου για την «γεωργική έκταση». Οι σχετικοί ορισμοί πλαισίου για τις "αρόσιμες εκτάσεις", τις "μόνιμες καλλιέργειες" και τους "μόνιμους λειμώνες" θα πρέπει να καθοριστούν με τέτοιο ευρύ τρόπο ώστε να επιτρέψουν στα κράτη μέλη να καθορίσουν τους περαιτέρω ορισμούς σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες. Ο ορισμός πλαισίου για τις «αρόσιμες εκτάσεις» πρέπει να καθοριστεί κατά τρόπο που να επιτρέπει στα κράτη μέλη να καλύπτουν διαφορετικές μορφές παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου ενός συστήματος όπως η γεωργική και η καλλιεργήσιμη έκταση με θάμνους και δέντρα. Για αυτό το λόγο πρέπει να συμπεριληφθούν και οι εκτάσεις που βρίσκονται σε αγρανάπαυση ώστε να διασφαλιστεί η αποσυνδεδεμένη φύση των παρεμβάσεων. Ο ορισμός πλαισίου για τις «μόνιμες καλλιέργειες» πρέπει να περιλαμβάνει τόσο τις εκτάσεις που χρησιμοποιούνται πραγματικά για την παραγωγή όσο και τις εκτάσεις, καθώς και τα φυτώρια και τα δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης που καθορίζονται από τα κράτη μέλη. Ο ορισμός του πλαισίου για τους "μόνιμους λειμώνες" θα πρέπει να καθοριστεί κατά τέτοιο τρόπο που να επιτρέπει στα κράτη μέλη να καθορίζουν περαιτέρω κριτήρια και να τους επιτρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνουν και άλλα είδη εκτός από χόρτα ή άλλες ποώδεις χορτονομές στις οποίες μπορούν να βοσκήσουν ή στις οποίες θα μπορούν να παράγουν ζωοτροφές, είτε αυτές χρησιμοποιούνται για πραγματική παραγωγή είτε όχι.

(6)Οι συνέργειες μεταξύ του ΕΓΤΑΑ και του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη βέλτιστη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας από το ΕΓΤΑΑ, και ιδίως εκείνων που απορρέουν από έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την «γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα», που οδηγούν σε καινοτομίες στον γεωργικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές.

(7)Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου ότι καταβάλλεται στήριξη για μια γεωργική έκταση που βρίσκεται στη διάθεση του γεωργού και όπου ασκείται γεωργική δραστηριότητα, πρέπει να καθοριστεί ένας ορισμός πλαισίου για τα "επιλέξιμα εκτάρια" με τα ουσιώδη στοιχεία. Συγκεκριμένα, προκειμένου να αποφευχθούν οι διπλές αξιώσεις, τα κράτη μέλη πρέπει να θέσουν τους όρους που θα καθορίζουν εάν η γη είναι στη διάθεση του γεωργού. Λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα περιστασιακής και προσωρινής χρήσης γεωργικής γης για δραστηριότητα που δεν είναι αυστηρά γεωργική και δεδομένης της δυνατότητας ορισμένων μη γεωργικών δραστηριοτήτων να συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν κατάλληλους όρους ώστε να συμπεριληφθούν οι εκτάσεις που χρησιμοποιούνται επίσης για μη γεωργικές δραστηριότητες ως επιλέξιμα εκτάρια.

(8)Όσον αφορά τις εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή κάνναβης, προκειμένου να διατηρηθεί η δημόσια υγεία και να εξασφαλιστεί η εναρμόνιση με άλλα νομοθετικά όργανα, η χρήση ποικιλιών σπόρων κάνναβης με περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη κάτω από το 0,2% πρέπει να αποτελεί μέρος του ορισμού του επιλέξιμου εκταρίου.

(9)Προκειμένου να βελτιωθούν περαιτέρω οι επιδόσεις της ΚΓΠ, η στήριξη του εισοδήματος θα πρέπει να στοχεύει στους πραγματικούς γεωργούς. Προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει κοινή προσέγγιση σε ότι αφορά αυτή τη στήριξη, θα πρέπει να καθοριστεί ένας ορισμός πλαισίου για τον «πραγματικό γεωργό» με τα ουσιαστικά στοιχεία που πρέπει να διαθέτει. Βάσει του πλαισίου αυτού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ ποιοι γεωργοί δεν θεωρούνται πραγματικοί γεωργοί βάσει προϋποθέσεων όπως οι δοκιμές εισοδήματος, η εισροή γεωργικής εργασίας, το αντικείμενο της επιχείρησης και η εγγραφή στα μητρώα. Επίσης, δεν θα πρέπει να αποκλείει τη στήριξη πολυπαραγωγών γεωργών που δραστηριοποιούνται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις αλλά ασχολούνται και με μη γεωργικές δραστηριότητες εκτός της εκμετάλλευσής τους, καθώς οι πολλαπλές δραστηριότητές τους συχνά ενισχύουν τον κοινωνικοοικονομικό ιστό των αγροτικών περιοχών.

(10)Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των τύπων παρεμβάσεων άμεσων ενισχύσεων και των τύπων παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης κατά την επίτευξη του στόχου της ανανέωσης των γενεών, θα πρέπει να καθοριστεί σε επίπεδο Ένωσης ένα ορισμός πλαισίου για τον «νεαρό αγρότη» με τα ουσιαστικά στοιχεία που πρέπει να διαθέτει.

(11)Προκειμένου να δοθεί ουσία στους στόχους της ΚΓΠ, όπως ορίζονται στο άρθρο 39 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), καθώς και να διασφαλιστεί ότι η Ένωση αντιμετωπίζει επαρκώς τις πλέον πρόσφατες προκλήσεις της, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί για ένα σύνολο γενικών στόχων που αντικατοπτρίζουν τους προσανατολισμούς οι οποίοι περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση με τίτλο «Το μέλλον της διατροφής και της γεωργίας». Ένα σύνολο ειδικών στόχων θα πρέπει να καθοριστεί περαιτέρω σε επίπεδο Ένωσης και να εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ. Ενόψει της ισορροπίας μεταξύ των διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης, σύμφωνα με την εκτίμηση των επιπτώσεων, οι συγκεκριμένοι αυτοί στόχοι θα πρέπει να μεταφέρουν τους γενικούς στόχους της ΚΓΠ σε πιο συγκεκριμένες προτεραιότητες και να λαμβάνουν υπόψη τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά το κλίμα, την ενέργεια και το περιβάλλον.

(12)Μια εξυπνότερη, πιο σύγχρονη και βιώσιμη ΚΓΠ πρέπει να ενστερνιστεί την έρευνα και την καινοτομία προκειμένου να υπηρετήσει τη πολυ-λειτουργικότητα των συστημάτων γεωργίας, δασοκομίας και τροφίμων της Ένωσης, να επενδύσει στην τεχνολογική ανάπτυξη και την ψηφιοποίηση καθώς και να βελτιώσει την πρόσβαση σε σωστές, αμερόληπτες, συναφείς και νέες γνώσεις.

(13)Ενώ στα πλαίσια του μοντέλου παράδοσης της ΚΓΠ η Ένωση πρέπει να ορίσει τους στόχους της Ένωσης και να ορίσει τους τύπους των παρεμβάσεων καθώς και τις βασικές απαιτήσεις της Ένωσης που ισχύουν για τα κράτη μέλη, το τελευταίο των κρατών μελών θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά αυτού του πλαισίου της Ένωσης σε ρυθμίσεις στήριξης που ισχύουν για τους δικαιούχους. Στα πλαίσια αυτά, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης και να διασφαλίζουν ότι το νομικό πλαίσιο για τη χορήγηση στήριξης από την Ένωση στους δικαιούχους θα βασίζεται στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ και θα είναι σύμφωνο με τις αρχές και τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και στο [Οριζόντια ρύθμιση].

(14)Οι άμεσες ενισχύσεις εξακολουθούν να αποτελούν ουσιώδες στοιχείο για την εξασφάλιση δίκαιης εισοδηματικής στήριξης των γεωργών, προκειμένου να προωθηθεί ένας έξυπνος και ανθεκτικός γεωργικός τομέας. Ομοίως, είναι απαραίτητες οι επενδύσεις για την αναδιάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τον εκσυγχρονισμό, την καινοτομία, τη διαφοροποίηση και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της ανταμοιβής της γεωργικής αγοράς.

(15)Στα πλαίσια του προσανατολισμού της ΚΓΠ όλο και περισσότερο προς την αγορά, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση σχετικά με «Το μέλλον της διατροφής και της γεωργίας», το άνοιγμα της αγοράς, η αλλαγή του κλίματος και η συναφής συχνότητα και σοβαρότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων καθώς και κρίσεις υγειονομικού και φυτοϋγειονομικού χαρακτήρα ενδεχομένως να οδηγήσουν σε αστάθεια των τιμών και αυξημένες πιέσεις στα εισοδήματα. Για αυτό το λόγο, αν και οι γεωργοί έχουν την τελική ευθύνη για το σχεδιασμό των στρατηγικών σε ό,τι αφορά τα αγροκτήματά τους, πρέπει να δημιουργηθεί ένα ισχυρό πλαίσιο ώστε να διασφαλιστεί η κατάλληλη διαχείριση κινδύνων. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη και οι γεωργοί θα μπορούν να αξιοποιούν μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τη διαχείριση του κινδύνου, προκειμένου οι γεωργοί να έχουν επαρκή χρηματοδοτικά μέσα για επενδύσεις και πρόσβαση σε κεφάλαιο κίνησης, κατάρτιση, μεταφορά τεχνογνωσίας και παροχή συμβουλών.

(16)Η ενίσχυση της περιβαλλοντικής φροντίδας και της δράσης για το κλίμα και η συμβολή στην επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών συνθηκών της Ένωσης αποτελούν πολύ μεγάλη προτεραιότητα για το μέλλον της γεωργίας και της δασοκομίας της Ένωσης. Επομένως, η γενική δομή της ΚΓΠ θα πρέπει να επιδεικνύει μεγαλύτερη φιλοδοξία σε ό,τι αφορά αυτούς τους στόχους. Δυνάμει του μοντέλου λειτουργίας, τα μέτρα για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και της αλλαγής του κλίματος θα πρέπει να καθοδηγούνται από τα αποτελέσματα και το άρθρο 11 της ΣΛΕΕ θα πρέπει, για τον σκοπό αυτόν, να θεωρηθεί υποχρέωση επιτεύξεως συγκεκριμένου αποτελέσματος.

Δεδομένου ότι πολλές αγροτικές περιοχές στην Ένωση αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήματα όπως η έλλειψη ελκυστικών ευκαιριών απασχόλησης, οι ελλείψεις δεξιοτήτων, η έλλειψη επενδύσεων σε υποδομές, οι υποδομές και οι βασικές υπηρεσίες, καθώς και η διαρροή των νέων, είναι θεμελιώδους σημασίας η ενίσχυση του κοινωνικοοικονομικού ιστού στις περιοχές αυτές, σύμφωνα με το Cork 2.0. Η δήλωση, ιδίως μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανανέωσης των γενεών, με την προσέλκυση θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξης της Επιτροπής στις αγροτικές περιοχές, την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, την ανανέωση των γενεών και την ανάπτυξη «έξυπνων χωριών» σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ύπαιθρο. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση με τίτλο «Το μέλλον της διατροφής και της γεωργίας», οι νέες αγροτικές αλυσίδες αξίας, όπως η ανανεώσιμη ενέργεια, η αναδυόμενη βιοοικονομία, η κυκλική οικονομία και ο οικολογικός τουρισμός μπορούν να προσφέρουν καλές δυνατότητες ανάπτυξης και απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές. Στα πλαίσια αυτό, τα χρηματοπιστωτικά μέσα και η χρήση της εγγύησης του InvestEU μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο για τη διασφάλιση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και την ενίσχυση της αναπτυξιακής ικανότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των επιχειρήσεων. Υπάρχει δυναμικό για ευκαιρίες απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές για τους νομίμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών, με την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσής τους, ειδικά στο πλαίσιο των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.

(17)Η ΚΓΠ πρέπει να συνεχίσει να εξασφαλίζει την επισιτιστική ασφάλεια, το οποίο πρέπει να ερμηνεύεται ως πρόσβαση ανά πάσα στιγμή σε επαρκή, ασφαλή και θρεπτική τροφή. Επιπλέον, θα πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας της Ένωσης στις νέες κοινωνικές απαιτήσεις όσον αφορά τα τρόφιμα και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων και της βιώσιμης γεωργικής παραγωγής, της υγιεινότερης διατροφής, των απορριμμάτων τροφίμων και της καλής διαβίωσης των ζώων. Η ΚΓΠ θα πρέπει να συνεχίσει να προωθεί την παραγωγή με συγκεκριμένα και πολύτιμα χαρακτηριστικά ενώ παράλληλα θα βοηθά τους αγρότες να προσαρμόζουν εκ των προτέρων την παραγωγή τους σύμφωνα με τα μηνύματα της αγοράς και τις απαιτήσεις των καταναλωτών.

(18)Δεδομένου του πεδίου εφαρμογής της μεταρρύθμισης που είναι απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων και την αντιμετώπιση των ανησυχιών, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ένα νέο νομικό πλαίσιο σε έναν ενιαίο κανονισμό που να καλύπτει την ενωσιακή στήριξη που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το οποίο αντικαθιστά τις ρυθμίσεις που προβλέπονται σήμερα στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 9 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 10 .

(19)Το πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να καθορίσει τους κανόνες που εφαρμόζονται στην ενωσιακή στήριξη που χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ και χορηγείται με τη μορφή των παρεμβάσεων που καθορίζονται σε ένα στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ που καταρτίζεται από τα κράτη μέλη και εγκρίνεται από την Επιτροπή.

(20)Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ένωση μπορεί να τηρεί τις διεθνείς υποχρεώσεις της όσον αφορά την εσωτερική στήριξη όπως ορίζεται στη συμφωνία του ΠΟΕ για τη γεωργία, ορισμένοι τύποι παρεμβάσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να εξακολουθήσουν να κοινοποιούνται ως στήριξη του «Πράσινου Πλαισίου» που έχουν μηδενικές ή το πολύ ελάχιστες επιπτώσεις στρέβλωσης του εμπορίου ή επιπτώσεις στην παραγωγή ή που πρέπει να κοινοποιηθούν ως ενίσχυση του "Blue Box" ["Μπλε Πλαισίου] στο πλαίσιο προγραμμάτων περιορισμού της παραγωγής και εξαιρούνται έτσι από δεσμεύσεις μείωσης. Ενώ οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού για τέτοιου είδους παρεμβάσεις είναι ήδη σύμφωνες με τις απαιτήσεις του «Πράσινου Πλαισίου» όπως ορίζονται στο Παράρτημα 2 της Συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία ή με τις απαιτήσεις του «Blue Box» που καθορίζονται στο άρθρο 6.5 του, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι παρεμβάσεις που προγραμματίζουν τα κράτη μέλη στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ για αυτές τις παρεμβάσεις εξακολουθούν να τηρούν τις απαιτήσεις αυτές.

(21)Βασιζόμενο στο προηγούμενο σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης που θα εφαρμόζεται μέχρι το 2020, το νέο σύστημα προϋποθέσεων συνδέει την πλήρη λήψη της στήριξης της ΚΓΠ με τη συμμόρφωση των δικαιούχων με τους βασικούς κανόνες που αφορούν το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων, την υγεία των φυτών και την καλή μεταχείριση των ζώων. Τα βασικά πρότυπα περιλαμβάνουν σε μια εξορθολογισμένη μορφή έναν κατάλογο των κανονιστικών απαιτήσεων διαχείρισης (ΚΑΔ) και των προτύπων καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης της γης (ΚΓΠΚ). Αυτά τα βασικά πρότυπα θα πρέπει να λαμβάνουν καλύτερα υπόψη τις περιβαλλοντικές και κλιματικές προκλήσεις και τη νέα περιβαλλοντική αρχιτεκτονική της ΚΓΠ, επιτυγχάνοντας έτσι υψηλότερο επίπεδο περιβαλλοντικής και κλιματικής φιλοδοξίας, όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή στις ανακοινώσεις της για το μέλλον της διατροφής και της γεωργίας Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ). Στόχος της συμβατότητας είναι η συμβολή στην ανάπτυξη αειφόρου γεωργίας μέσω της ευαισθητοποίησης των δικαιούχων για την ανάγκη τήρησης των βασικών αυτών προτύπων. Στοχεύει επίσης να καταστήσει την ΚΓΠ πιο συμβατή με τις προσδοκίες της κοινωνίας μέσω της βελτίωσης της συνέπειας της πολιτικής με τους στόχους για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων, την υγεία των φυτών και την καλή διαβίωση των ζώων. Οι προϋποθέσεις πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της περιβαλλοντικής δομής της ΚΓΠ ως μέρος της βάσης για πιο φιλόδοξες δεσμεύσεις για το περιβάλλον και το κλίμα και θα πρέπει να εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση. Για τους αγρότες που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αυτές, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι εφαρμόζονται αναλογικές, αποτελεσματικές και αποτρεπτικές κυρώσεις σύμφωνα με [τον οριζόντιο κανονισμό].

(22)Το πλαίσιο των προτύπων της ΚΓΠΚ έχει ως στόχο να συμβάλει στον μετριασμό και την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές, στην αντιμετώπιση των προκλήσεων όσον αφορά τα ύδατα, στην προστασία και την ποιότητα του εδάφους και στην προστασία και ποιότητα της βιοποικιλότητας. Το πλαίσιο θα πρέπει να ενισχυθεί ώστε να ληφθούν ιδίως υπόψη οι πρακτικές που έχουν τεθεί μέχρι το 2020 στο πλαίσιο του οικολογικού σχεδιασμού των άμεσων ενισχύσεων, του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της ανάγκης βελτίωσης της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και ιδίως της διαχείρισης των θρεπτικών ουσιών. Αναγνωρίζεται ότι κάθε ΚΓΠΚ συμβάλλει σε πολλαπλούς στόχους. Για την εφαρμογή του πλαισίου, τα κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν ένα εθνικό πρότυπο για κάθε ένα από τα πρότυπα που έχουν καθοριστεί σε επίπεδο Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των εδαφοκλιματικών συνθηκών, των υφιστάμενων γεωργικών συνθηκών, της χρήσης της γης, της αμειψισποράς, των γεωργικών πρακτικών και δομών. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να καθορίσουν άλλα εθνικά πρότυπα που σχετίζονται με τους κύριους στόχους που ορίζονται στο Παράρτημα III προκειμένου να βελτιωθεί η περιβαλλοντική και κλιματική απόδοση του πλαισίου ΚΓΠΚ. Προκειμένου να στηριχθούν τόσο οι αγρονομικές όσο και οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στο πλαίσιο της ΚΓΠΚ, θα καταρτιστούν σχέδια διαχείρισης των θρεπτικών συστατικών με τη βοήθεια ειδικού ηλεκτρονικού εργαλείου αγροτικής βιωσιμότητας το οποίο θα διαθέτουν τα κράτη μέλη σε μεμονωμένους γεωργούς. Το εργαλείο πρέπει να στηρίζει τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη γεωργική εκμετάλλευση, αρχής γενομένης από τις ελάχιστες λειτουργίες διαχείρισης θρεπτικών ουσιών. Μια ευρεία διαλειτουργικότητα και ο σπονδυλωτός σχεδιασμός θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τη δυνατότητα προσθήκης και άλλων ηλεκτρονικών εφαρμογών και ηλεκτρονικής διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των γεωργών και σε όλη την Ένωση, η Επιτροπή μπορεί να παράσχει στήριξη στα κράτη μέλη για το σχεδιασμό του εργαλείου καθώς και για τις απαιτούμενες υπηρεσίες αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων.

(23)Οι κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης (ΚΑΔ) θα πρέπει να εφαρμόζονται πλήρως από τα κράτη μέλη, ώστε να καταστούν λειτουργικές σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και να διασφαλιστεί η αναγκαία ίση μεταχείριση μεταξύ των γεωργών. Για τη διασφάλιση της συνοχής των κανόνων όσον αφορά την επιβολή όρων για την ενίσχυση της βιωσιμότητας της πολιτικής, οι ΑΣΕ θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη βασική νομοθεσία της Ένωσης για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων, την υγεία των φυτών και την καλή διαβίωση των ζώων, η εφαρμογή των οποίων σε εθνικό επίπεδο συνεπάγεται σαφείς υποχρεώσεις για τους μεμονωμένους γεωργούς, συμπεριλαμβανομένων και των υποχρεώσεων στο πλαίσιο της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου 11 και της οδηγίας 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 12 ή της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ 13 του Συμβουλίου. Για να δοθεί συνέχεια στην κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 14 , οι σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 15 και της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 16 , περιλαμβάνονται ως ΚΑΔ στο πεδίο εφαρμογής της πολλαπλής συμμόρφωσης, και ο κατάλογος των προτύπων ΚΓΠΚ προσαρμόζεται αναλόγως.

(24)Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν τέτοια συστήματα παροχής γεωργικών συμβουλών ώστε να βελτιώσουν τη βιώσιμη διαχείριση και τη συνολική απόδοση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των αγροτικών επιχειρήσεων, καλύπτοντας την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση και να εντοπίσουν τις αναγκαίες βελτιώσεις όλων των μέτρων για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που προβλέπονται στα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ. Τα εν λόγω συστήματα παροχής συμβουλών θα βοηθήσουν τους αγρότες και άλλους δικαιούχους της στήριξης της ΚΓΠ να συνειδητοποιήσουν της σχέσης μεταξύ διαχείρισης της γεωργικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης της γης, αφενός, και ορισμένων προδιαγραφών, απαιτήσεων και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών και κλιματικών συνθηκών, αφετέρου. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει πρότυπα που ισχύουν ή είναι απαραίτητα για τους γεωργούς και άλλους δικαιούχους της ΚΓΠ και περιλαμβάνονται στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ καθώς και εκείνα που απορρέουν από τη νομοθεσία για τα ύδατα, τη βιώσιμη χρήση φυτοφαρμάκων, καθώς και τις πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση αντοχής στα αντιμικροβιακά και τη διαχείριση κινδύνων. Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των συμβουλών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενσωματώσουν συμβούλους στα συστήματα γεωργικής γνώσης και καινοτομίας (AKIS), προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχουν σύγχρονες τεχνολογικές και επιστημονικές πληροφορίες που αναπτύσσονται από την έρευνα και την καινοτομία.

(25)Προκειμένου να εξασφαλιστεί δικαιότερη κατανομή της στήριξης του εισοδήματος, τα ποσά των άμεσων ενισχύσεων που υπερβαίνουν ένα ορισμένο ανώτατο όριο θα πρέπει να μειωθούν και το προϊόν θα πρέπει είτε να χρησιμοποιείται για τις αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις και κατά προτεραιότητα για τη συμπληρωματική αναδιανεμητική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα είτε να μεταφέρεται στο ΕΓΤΑΑ. Προκειμένου να αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση, πρέπει να ληφθεί υπόψη η εργασία κατά την εφαρμογή του μηχανισμού.

(26)Η νομοθεσία της Ένωσης πρέπει να προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να θέτουν προϋποθέσεις στο ελάχιστο εμβαδόν για τη λήψη αποσυνδεδεμένων ενισχύσεων στο στρατηγικό τους σχέδιο για την ΚΓΠ. Οι απαιτήσεις και προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να συνδέονται με την ανάγκη αποφυγής της υπερβολικής διοικητικής επιβάρυνσης που προκαλείται από τη διαχείριση πολυάριθμων πληρωμών μικρών ποσών και από τη διασφάλιση της αποτελεσματικής συμβολής της στήριξης στους στόχους της ΚΓΠ στους οποίους συμβάλλουν οι αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις. Προκειμένου να διασφαλισθεί ένα ελάχιστο επίπεδο στήριξης του γεωργικού εισοδήματος για όλους τους πραγματικούς γεωργούς, καθώς και να τηρηθεί ο στόχος της Συνθήκης για τη διασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τη γεωργική κοινότητα, θα πρέπει να καθοριστεί μια ετήσια αποσυνδεδεμένη ενίσχυση ανά περιοχή ως είδος παρέμβασης στη «βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα». Για την καλύτερη στόχευση της εν λόγω στήριξης, τα ποσά των ενισχύσεων δύνανται να διαφοροποιηθούν, ανά ομάδες περιοχών, βάσει κοινωνικοοικονομικών ή/και γεωπονικών συνθηκών. Προκειμένου να αποφευχθούν οι καταστροφικές επιπτώσεις για το εισόδημα των γεωργών, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να εφαρμόσουν τη βασική εισοδηματική στήριξη για την αειφορία με βάση τα δικαιώματα ενίσχυσης. Στην περίπτωση αυτή, η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω σύγκλιση θα πρέπει να είναι ανάλογη με την αξία που έχει καθοριστεί στο πλαίσιο των καθεστώτων βασικών ενισχύσεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις πληρωμές για γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να επιτύχουν περαιτέρω σύγκλιση προκειμένου να συνεχίσουν να απομακρύνονται σταδιακά από ιστορικές αξίες.

(27)Κατά την παροχή αποσυνδεδεμένης άμεσης ενίσχυσης βάσει του συστήματος δικαιωμάτων ενίσχυσης, τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν να διαχειρίζονται ένα εθνικό αποθεματικό ή αποθεματικά ανά περιοχές. Τα αποθέματα αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα για τους νεαρούς γεωργούς όσους ξεκινούν τη γεωργική τους δραστηριότητα. Απαιτούνται επίσης και κανόνες σχετικά με τη χρήση και τη μεταβίβαση δικαιωμάτων ενίσχυσης για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του συστήματος.

(28)Οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις παραμένουν ο ακρογωνιαίος λίθος της γεωργίας της Ένωσης, καθώς διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη στήριξη της απασχόλησης στην ύπαιθρο και συμβάλλουν στην εδαφική ανάπτυξη. Προκειμένου να προωθηθεί μια πιο ισορροπημένη κατανομή της στήριξης και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τους δικαιούχους μικρών ποσών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν στους μικροκαλλιεργητές τη δυνατότητα αντικατάστασης των άλλων άμεσων ενισχύσεων με την καταβολή ενός κατ’ αποκοπήν ποσού.

(29)Λόγω της αναγνωρισμένης ανάγκης για πιο ισορροπημένη κατανομή της στήριξης προς τους μικρούς ή/και μεσαίου μεγέθους γεωργούς κατά τρόπο ορατό και μετρήσιμο, πρέπει να θεσπιστεί-σε ενωσιακό επίπεδο- μια ειδική αποσυνδεδεμένη πληρωμή ανά εκτάριο, η αναδιανεμητική συμπληρωματική στήριξη εισοδήματος για τη βιωσιμότητα. Για την καλύτερη στόχευση αυτής της συμπληρωματικής στήριξης και για να αναγνωριστούν οι διαφορές στις γεωργικές δομές σε ολόκληρη την Ένωση, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν διαφορετικά ποσά συμπληρωματικής στήριξης σε διαφορετικής κλίμακας εκτάρια.

(30)Η δημιουργία και ανάπτυξη νέας οικονομικής δραστηριότητας στο γεωργικό τομέα από γεωργούς νεαρής ηλικίας αποτελεί οικονομική πρόκληση και στοιχείο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη χορήγηση και στόχευση των αμέσων ενισχύσεων. Η ανάπτυξη αυτή κρίνεται απαραίτητη για την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα στην Ένωση και, για τον λόγο αυτό, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να θεσπίσουν συμπληρωματική στήριξη εισοδήματος για τους νέους αγρότες. Αυτό το είδος παρεμβάσεων θα πρέπει να θεσπιστεί για να παράσχει στους νέους γεωργούς πρόσθετη εισοδηματική στήριξη στην αρχή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

(31)Η ΚΓΠ θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη ενισχύουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους, λαμβανομένων υπόψη των τοπικών αναγκών και της πραγματικής κατάστασης των γεωργών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, βάσει των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπονται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, να καταρτίσουν οικολογικά προγράμματα προαιρετικά για τους γεωργούς, τα οποία θα πρέπει να συντονίζονται πλήρως με τις άλλες σχετικές παρεμβάσεις. Αυτά θα πρέπει να οριστούν από τα κράτη μέλη ως ενισχύσεις που χορηγείται είτε για κίνητρα είτε ως αμοιβή για την παροχή δημόσιων αγαθών με γεωργικές πρακτικές ευεργετικές για το περιβάλλον και το κλίμα είτε ως αποζημίωση για την εισαγωγή αυτών των πρακτικών. Και στις δύο περιπτώσεις στόχος είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών και κλιματικών επιδόσεων της ΚΓΠ και κατά συνέπεια πρέπει να υπερκαλύπτουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις που ήδη προβλέπονται από το σύστημα προϋποθέσεων. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν τη θέσπιση οικολογικών συστημάτων για γεωργικές πρακτικές, όπως η ενισχυμένη διαχείριση των μόνιμων βοσκοτόπων και των χαρακτηριστικών τοπίου και η βιολογική γεωργία. Τα καθεστώτα αυτά μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν και «καθεστώτα εισόδου», τα οποία ενδεχομένως να αποτελέσουν προϋπόθεση για την ανάληψη πιο φιλόδοξων δεσμεύσεων για την αγροτική ανάπτυξη.

(32)Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν μέρος του οικονομικού τους ανώτατου ορίου που διατίθεται για τις άμεσες ενισχύσεις για τη στήριξη συνδεδεμένων εισοδημάτων προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα, η βιωσιμότητα ή / και η ποιότητα σε ορισμένους τομείς και παραγωγές που είναι ιδιαίτερα σημαντικές κοινωνικούς, οικονομικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους και βιώνουν ορισμένες δυσκολίες. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν επίσης τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ένα πρόσθετο μέρος του χρηματοδοτικού ανώτατου ορίου τους που είναι διαθέσιμο για άμεσες πληρωμές, προκειμένου να χορηγήσουν στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος ειδικά για τη στήριξη της παραγωγής πρωτεϊνούχων φυτών, προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα της Ένωσης από την άποψη αυτή.

(33)Πρέπει να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση της συνδεδεμένης στήριξης του εισοδήματος με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης. Αυτό περιλαμβάνει ιδίως τις απαιτήσεις του μνημονίου συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τους ελαιούχους σπόρους στο πλαίσιο της ΓΣΔΕ, 17 όπως εφαρμόζεται μετά από αλλαγές στην ξεχωριστή βασική έκταση της ΕΕ για ελαιούχους σπόρους μετά από αλλαγές στη σύνθεση της ΕΕ. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον σκοπό αυτό και να καθορίζει λεπτομερείς κανόνες.

(34)Σύμφωνα με τους στόχους που καθορίζονται στο πρωτόκολλο αριθ. 4 για το βαμβάκι που προσαρτάται στην πράξη προσχώρησης του 1979, είναι αναγκαίο να συνεχιστεί μια «ειδική ενίσχυση για κάθε καλλιέργεια» ανά επιλέξιμο εκτάριο που συνδέεται με την καλλιέργεια βαμβακιού, καθώς και στις διεπαγγελματικές οργανώσεις στις περιοχές παραγωγής βαμβακιού. Ωστόσο, δεδομένου ότι το κονδύλιο του προϋπολογισμού για το βαμβάκι είναι σταθερό και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς και επειδή η εφαρμογή αυτού του προγράμματος έχει νομική βάση βάσει της Συνθήκης, η ενίσχυση για το βαμβάκι δεν πρέπει να αποτελεί μέρος των παρεμβάσεων που εγκρίθηκαν στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή και διαχείριση της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι, η εξουσία έκδοσης ορισμένων πράξεων θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή.

(35)Οι τομεακοί τύποι παρεμβάσεων χρειάζονται για να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ και να ενισχύσουν τις συνέργειες με άλλα μέσα της ΚΓΠ. Σύμφωνα με το μοντέλο υλοποίησης, οι βασικές προϋποθέσεις σχετικά με το περιεχόμενο και τους στόχους των για τέτοιου είδους τομεακών παρεμβάσεων θα πρέπει να καθοριστούν σε επίπεδο Ένωσης, προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά και να αποφευχθούν οι συνθήκες άνισου και αθέμιτου ανταγωνισμού. Τα κράτη μέλη πρέπει να δικαιολογήσουν την ένταξή τους στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ και να διασφαλίσουν τη συνοχή τους με άλλες παρεμβάσεις ανά και σε τομεακό επίπεδο. Οι γενικοί τύποι παρεμβάσεων που πρέπει να ή που θα θεσπιστούν σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να καλύπτουν τους κλάδους των οπωροκηπευτικών, του οίνου, των μελισσοκομικών προϊόντων, του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, του λυκίσκου και άλλων προϊόντων που θα καθοριστούν και για τα οποία θεωρείται ότι έχουν θεσπιστεί τομεακά προγράμματα ευεργετικές επιπτώσεις στην επίτευξη ορισμένων ή όλων των γενικών και ειδικών στόχων της ΚΓΠ που επιδιώκει ο παρών κανονισμός.

(36)Τα εθνικά χρηματοδοτικά κονδύλια ή άλλοι περιορισμοί με τη μορφή ανώτατων ορίων απαιτούνται προκειμένου να διατηρηθεί η ιδιαιτερότητα της παρέμβασης και να διευκολυνθούν οι προγραμματισμοί των τομεακών παρεμβάσεων για το κρασί, το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές, τον λυκίσκο και τα άλλα αγροτικά προϊόντα όπως αυτά ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Ωστόσο, στους τομείς των οπωροκηπευτικών και της μελισσοκομίας, η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει να συνεχιστεί και να χορηγείται σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 18 προκειμένου να μην υπονομεύεται η επίτευξη των επιπρόσθετων στόχων που είναι συγκεκριμένοι για αυτές τις παρεμβάσεις. Όταν τα κράτη μέλη θα εισάγουν τη στήριξη και για «άλλες τομεακές παρεμβάσεις» στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, οι αντίστοιχες δημοσιονομικές επιχορηγήσεις θα πρέπει να αφαιρούνται από το κονδύλιο για τις παρεμβάσεις υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων του οικείου κράτους μέλους, προκειμένου να παραμείνουν οικονομικά ουδέτερες. Όταν ένα κράτος μέλος επιλέξει να μην εφαρμόσει τομεακές παρεμβάσεις για τον λυκίσκο και το ελαιόλαδο, οι σχετικές χρηματοοικονομικές ενισχύσεις για το εν λόγω κράτος μέλος θα πρέπει να διατεθούν ως συμπληρωματικές πιστώσεις για τύπους παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων.

(37)Όσον αφορά τις παρεμβάσεις για την αγροτική ανάπτυξη, οι αρχές καθορίζονται σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τις βασικές προϋποθέσεις για τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν κριτήρια επιλογής. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή διακριτική ευχέρεια για να καθορίσουν συγκεκριμένους όρους ανάλογα με τις ανάγκες τους. Τα είδη παρεμβάσεων για την αγροτική ανάπτυξη περιλαμβάνουν ενισχύσεις για περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες διαχειριστικές δεσμεύσεις τις οποίες τα κράτη μέλη πρέπει να υποστηρίξουν σε ολόκληρη την επικράτειά τους, σύμφωνα με τις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές τους ανάγκες. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να χορηγούν πληρωμές σε γεωργούς και άλλους διαχειριστές της γης, οι οποίοι αναλαμβάνουν σε εθελοντική βάση δεσμεύσεις διαχείρισης που συμβάλλουν στην άμβλυνση και προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής και στην προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων, της ποιότητας του αέρα, του εδάφους, και οικοσυστημικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των εθελοντικών δεσμεύσεων στο Natura 2000 και της στήριξης της γενετικής ποικιλότητας. Η στήριξη μέσω και βάσει πληρωμών για δεσμεύσεις διαχείρισης μπορεί επίσης να χορηγηθεί με τη μορφή τοπικών, ολοκληρωμένων ή συνεργατικών προσεγγίσεων και παρεμβάσεων βάσει αποτελεσμάτων.

(38)Η στήριξη των δεσμεύσεων διαχείρισης μπορεί να περιλαμβάνει πριμοδότηση της βιολογικής γεωργίας για τη διατήρηση και τη δημιουργία νέων βιολογικών εκτάσεων· ενισχύσεις για άλλους τύπους παρεμβάσεων που υποστηρίζουν συστήματα παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον, όπως η αγρο-οικολογία, η γεωργία διατήρησης και η ολοκληρωμένη παραγωγή· δασοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υπηρεσίες και διατήρηση των δασών· πριμοδότηση για τα δάση και τη θέσπιση γεωργοδασοκομικών συστημάτων· ορθή μεταχείριση των ζώων· διατήρηση, βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη των γενετικών πόρων. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν και άλλα καθεστώτα παρεμβάσεων βάσει των αναγκών τους. Οι ενισχύσεις αυτές θα πρέπει να καλύπτει το πρόσθετο κόστος και το διαφυγόν εισόδημα που απορρέει μόνο από δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα βασικά σημεία των υποχρεωτικών προτύπων και προϋποθέσεων που καθορίζονται στο δίκαιο της Ένωσης και των εθνικών νομοθεσιών, καθώς και των προϋποθέσεων που καθορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ. Οι δεσμεύσεις που σχετίζονται με αυτού του είδους τις παρεμβάσεις μπορούν να αναληφθούν για προκαθορισμένη ετήσια ή πολυετή περίοδο και ενδέχεται να υπερβούν τα επτά έτη, όταν είναι δεόντως αιτιολογημένα.

(39)Τα μέτρα για τη δασοκομία πρέπει να συμβάλλουν στην εφαρμογή της Δασικής Στρατηγικής της Ένωσης και να βασίζονται σε εθνικά ή υποεθνικά δασικά προγράμματα ή ισοδύναμα μέσα των κρατών μελών, τα οποία θα πρέπει να βασίζονται στις δεσμεύσεις που απορρέουν από τον κανονισμό για την συμπερίληψη των εκπομπών και των απορροφήσεων αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση γης, τη χρήση της γης και τη δασοκομία [Κανονισμός LULUCF] και εκείνων που ελήφθησαν στις υπουργικές διασκέψεις για την προστασία των δασών στην Ευρώπη. Οι παρεμβάσεις πρέπει να βασίζονται σε σχέδια διαχείρισης δασών ή σε ισοδύναμα μέσα και μπορεί να περιλαμβάνουν την ανάπτυξη δασικών περιοχών και την αειφόρο διαχείριση των δασών, συμπεριλαμβανομένης της δάσωσης της γης και της δημιουργίας και αναγέννησης των γεωργοδασοκομικών συστημάτων· την προστασία, αποκατάσταση και βελτίωση των δασικών πόρων, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών προσαρμογής· επενδύσεις για τη διασφάλιση και ενίσχυση της διατήρησης και ανθεκτικότητας των δασών και την παροχή δασικών οικοσυστημάτων και υπηρεσιών για το κλίμα· και μέτρα και επενδύσεις για την υποστήριξη της ανανεώσιμης ενέργειας και της βιο-οικονομίας.

(40)Προκειμένου να διασφαλιστεί ένα δίκαιο εισόδημα και ένας ανθεκτικός γεωργικός τομέας σε ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν στήριξη σε γεωργούς σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικούς και άλλους ειδικούς για την εκάστοτε περιοχή περιορισμούς. Όσον αφορά τις ενισχύσεις για περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς, θα συνεχίσει να ισχύει η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη για την περίοδο 2014-2020. Η ΚΓΠ, προκειμένου να προσδώσει βελτιωμένη προστιθέμενη αξία στο περιβάλλον και να ενισχύσει τις συνέργειές της με τη χρηματοδότηση επενδύσεων στη φύση και τη βιοποικιλότητα, είναι απαραίτητο να διατηρηθεί χωριστό μέτρο με στόχο την αποζημίωση των δικαιούχων για τα μειονεκτήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή των οδηγιών πλαισίου Natura 2000. Θα πρέπει, συνεπώς, να εξακολουθήσει να παρέχεται στήριξη στους γεωργούς και τους δασοκαλλιεργητές για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων μειονεκτημάτων που απορρέουν από την εφαρμογή της οδηγίας 2009/147/ΕΚ και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και τη συμβολή στην αποτελεσματική διαχείριση των περιοχών Natura 2000. Θα πρέπει επίσης να διατεθεί στήριξη στους γεωργούς ώστε να βοηθηθούν αυτοί για την αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων στις λεκάνες απορροής ποταμών που απορρέουν από την εφαρμογή της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα. Η στήριξη πρέπει να συνδέεται με συγκεκριμένες απαιτήσεις που περιγράφονται στα Στρατηγικά Σχέδια της ΚΓΠ που υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι οι πληρωμές προς τους γεωργούς δεν θα οδηγήσουν σε διπλή χρηματοδότηση με τα οικολογικά συστήματα. Επιπλέον, οι ειδικές ανάγκες των περιοχών Natura 2000 θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τα κράτη μέλη στον συνολικό σχεδιασμό των στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ.

(41)Οι στόχοι της ΚΓΠ θα πρέπει επίσης να επιδιωχθούν με την υποστήριξη επενδύσεων τόσο παραγωγικών όσο και μη παραγωγικών, τόσο σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις όσο και εκτός αυτών. Τέτοιες επενδύσεις μπορεί να αφορούν μεταξύ άλλων υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή της γεωργίας και της δασοκομίας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε γεωργικές και δασικές εκτάσεις, του αναδασμού και βελτίωσης της γης, των γεωργοδασικών πρακτικών και της παροχής και εξοικονόμησης ενέργειας και νερού. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή των στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ με τους στόχους της Ένωσης, καθώς και οι ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών, στον εν λόγω κανονισμό περιλαμβάνεται ένας αρνητικός κατάλογος επενδυτικών θεμάτων.

(42)Υπό το πρίσμα της ανάγκης γεφύρωσης του επενδυτικού χάσματος στον γεωργικό τομέα της Ένωσης και βελτίωσης της πρόσβασης σε χρηματοοικονομικά μέσα για ομάδες προτεραιότητας, ιδίως νεαρούς γεωργούς και νεοεισερχόμενους που παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά κινδύνου, η χρήση της εγγύησης του InvestEU και ο συνδυασμός επιχορηγήσεων και χρηματοοικονομικών μέσων θα πρέπει να ενθαρρυνθεί. Δεδομένου ότι η χρήση χρηματοοικονομικών μέσων μεταξύ των κρατών μελών ποικίλλει σημαντικά λόγω των διαφορών στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση, την ανάπτυξη του τραπεζικού τομέα, την ύπαρξη επισφαλών κεφαλαίων, την εξοικείωση των δημόσιων διοικήσεων και το πιθανό φάσμα των δικαιούχων, τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ τους κατάλληλους στόχους, τους δικαιούχους και τους προτιμησιακούς όρους, καθώς και άλλους πιθανούς κανόνες επιλεξιμότητας.

(43)Οι νεαροί γεωργοί και οι νεοεισερχόμενοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση στη γη, τις υψηλές τιμές και την πρόσβαση στο πιστωτικό σύστημα. Οι επιχειρήσεις τους απειλούνται περισσότερο από τη μεταβλητότητα των τιμών (τόσο για εισροές όσο και για προϊόντα) και οι ανάγκες τους όσον αφορά την κατάρτιση σε επιχειρηματικές δεξιότητες και δεξιότητες διαχείρισης κινδύνου είναι υψηλές. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η στήριξη για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και νέων γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέψουν μια στρατηγική προσέγγιση και να προσδιορίσουν ένα σαφές και συνεκτικό σύνολο παρεμβάσεων για την ανανέωση των γενεών, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου στόχου που αφορά το θέμα αυτό. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν, στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, προτιμησιακούς όρους για τα χρηματοοικονομικά μέσα για τους νέους γεωργούς και τους νεοεισερχομένους και να συμπεριλάβουν στο στρατηγικό τους σχέδιο για την ΚΓΠ τη δέσμευση τουλάχιστον ενός ποσού που θα αντιστοιχεί στο 2% του κονδυλίου των ετήσιων άμεσων ενισχύσεων. Το μέγιστο ποσό της ενίσχυσης για την εγκατάσταση νέων γεωργών και την ίδρυση αγροτικών επιχειρήσεων πρέπει να αυξηθεί έως και στα 100,000 ΕΥΡΩ στα οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω ή και σε συνδυασμό με χρηματοοικονομικά μέσα.

(44)Προκειμένου να εξασφαλιστούν τα κατάλληλα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, θα πρέπει να διατηρηθούν τα ασφάλιστρα και τα ταμεία αμοιβαίας αλληλοβοήθειας, τα οποία θα χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ. Η κατηγορία των ταμείων αλληλοβοήθειας περιλαμβάνει τόσο αυτά που συνδέονται με απώλειες παραγωγής όσο και τα γενικά και τομεακά ειδικά εργαλεία σταθεροποίησης του εισοδήματος που συνδέονται με τις απώλειες εισοδήματος.

(45)Η στήριξη θα πρέπει να επιτρέπει την καθιέρωση και την εφαρμογή της συνεργασίας μεταξύ δύο τουλάχιστον οντοτήτων με σκοπό την επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ. Μπορεί να περιλαμβάνει όλες τις πτυχές αυτής της συνεργασίας, όπως θέσπιση συστημάτων ποιότητας· συλλογική δράση στον τομέα του περιβάλλοντος και του κλίματος· προώθηση βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού και τοπικών αγορών· πιλοτικά σχέδια· έργα επιχειρησιακών ομάδων στο πλαίσιο της ΕΣΚ για τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας, έξυπνα χωριά, ενώσεις αγοραστών και δίκτυα ανταλλαγής μηχανών· γεωργικές συνεργασίες· σχέδια διαχείρισης δασών· δίκτυα και συμπράξεις· κοινωνική γεωργία· κοινοτικά στηριζόμενη γεωργία· δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος LEADER· και σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών, καθώς και άλλες μορφές συνεργασίας οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την επίτευξη των ειδικών στόχων της ΚΓΠ.

(46)Η ανακοίνωση σχετικά με «Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας» αναφέρει την ανταλλαγή γνώσεων και επικεντρώνεται στην καινοτομία ως οριζόντιο στόχο για τη νέα ΚΓΠ. Η ΚΓΠ θα πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει το μοντέλο της διαδραστικής καινοτομίας, το οποίο ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των φορέων προκειμένου να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τα συμπληρωματικά είδη γνώσεων με σκοπό τη διάδοση πρακτικών λύσεων. Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις πρέπει να ενισχυθούν στο πλαίσιο των συστημάτων γνώσης και καινοτομίας της γεωργίας. Το στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συνεργασίας των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της έρευνας και των αγροτικών δικτύων. Κάθε κράτος μέλος ή περιφέρεια, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να χρηματοδοτήσει ορισμένες δράσεις που αποσκοπούν στην ανταλλαγή γνώσεων και την καινοτομία, χρησιμοποιώντας τα είδη παρεμβάσεων που παρουσιάζονται στον παρόντα Κανονισμό.

(47)Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) θα πρέπει να συνεχίσει να χρηματοδοτεί με τύπους παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων και με τομεακούς τύπους παρεμβάσεων, ενώ το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) θα πρέπει να συνεχίσει να χρηματοδοτεί με τύπους παρεμβάσεων την αγροτική ανάπτυξη όπως περιγράφεται στον παρόντα κανονισμό. Οι κανόνες για τη δημοσιονομική διαχείριση της ΚΓΠ θα πρέπει να καθοριστούν χωριστά για τα δύο ταμεία και για τις δραστηριότητες του καθενός, λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο μοντέλο υλοποίησης παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία και επικουρικότητα στα κράτη μέλη για την επίτευξη των στόχων τους. Οι τύποι παρεμβάσεων βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

(48)Η στήριξη των άμεσων ενισχύσεων στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ θα πρέπει να χορηγείται υπό μορφή εθνικών πιστώσεων που θα καθοριστούν από τον παρόντα κανονισμό. Αυτές οι εθνικές πιστώσεις θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τη συνέχιση των αλλαγών με τις οποίες οι χορηγήσεις στα κράτη μέλη με το χαμηλότερο επίπεδο στήριξης ανά εκτάριο αυξάνονται σταδιακά για να κλείσουν το 50% του χάσματος προς το 90% του μέσου όρου της Ένωσης. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο μηχανισμός μείωσης των πληρωμών και η χρήση του προϊόντος στο κράτος μέλος, πρέπει να επιτρέπεται η υπέρβαση της εθνικής χορήγησης των συνολικών ενδεικτικών χρηματοδοτικών πόρων κάθε χρόνο στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ κράτους μέλους.

(49)Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαχείριση των κονδυλίων του ΕΓΤΑΑ, θα πρέπει να καθορισθεί ένα ενιαίο ποσοστό συνεισφοράς για στήριξη από το ΕΓΤΑΑ, σε συνάρτηση με τις δημόσιες δαπάνες των κρατών μελών. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη σημασία ή η φύση τους, θα πρέπει να καθορισθούν ειδικά ποσοστά συνεισφοράς για ορισμένα είδη πράξεων. Προκειμένου να περιοριστούν συγκεκριμένα μειονεκτήματα που οφείλονται στο επίπεδο ανάπτυξης, στην απομάκρυνση και στο νησιωτικό χαρακτήρα, θα πρέπει να καθορισθεί κατάλληλο ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, τις ιδιαίτερα απόκεντρες περιφέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ και τα μικρά νησιά του Αιγαίου.

(50)Το ΕΓΤΑΑ δεν πρέπει να παρέχει στήριξη σε επενδύσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να προβλεφθούν στον παρόντα κανονισμό ορισμένοι κανόνες αποκλεισμού, καθώς και η δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης αυτών των εγγυήσεων σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Ειδικότερα, το ΕΓΤΑΑ δεν πρέπει να χρηματοδοτεί επενδύσεις για άρδευση που δεν συμβάλλουν στην επίτευξη ή τη διατήρηση της καλής κατάστασης του συνδεδεμένου υδάτινου φορέα ή οργανισμών και των επενδύσεων στη δάσωση που δεν συνάδουν με τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου δασικής διαχείρισης.

(51)Προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για ορισμένες προτεραιότητες, πρέπει να καθοριστούν κανόνες σχετικά με τις ελάχιστες χρηματοδοτικές χορηγήσεις για αυτές τις προτεραιότητες για τη στήριξη στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ. Για να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των γεωργών, θα πρέπει επίσης να καθοριστεί το μέγιστο ποσό για τη συνδεδεμένη στήριξη βάσει των άμεσων ενισχύσεων. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν επίσης τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ένα πρόσθετο μέρος του χρηματοδοτικού ανώτατου ορίου τους που είναι διαθέσιμο για άμεσες ενισχύσεις για τη χορήγηση στήριξης συνδεδεμένου εισοδήματος ειδικά για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας ή/και της ποιότητας της παραγωγής πρωτεϊνούχων φυτών.

(52)Προκειμένου να αντικατοπτρίζει τη σημασία της αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το παρόν πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα στις πολιτικές της Ένωσης και στην επίτευξη ενός γενικού στόχου 25% των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης για τη στήριξη των στόχων για το κλίμα. Οι δράσεις στο πλαίσιο της ΚΓΠ αναμένεται ότι θα συμβάλουν καλύπτοντας το 40 % του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου της ΚΓΠ στους στόχους για το κλίμα. Οι σχετικές δράσεις θα προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της εφαρμογής του προγράμματος, και θα αξιολογούνται εκ νέου στο πλαίσιο των σχετικών αξιολογήσεων και επανεξετάσεων.

(53)Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στα κράτη μέλη για την εκτίμηση των αναγκών και την επίτευξη των στόχων συμβαδίζει με την αύξηση της ευελιξίας για τον καθορισμό του συνδυασμού και των δύο ειδών παρεμβάσεων υπό τη μορφή των άμεσων ενισχύσεων, τομεακών τύπων παρεμβάσεων και τύπων παρεμβάσεων για την αγροτική ανάπτυξη. Αυτό θα πρέπει να υποστηριχθεί από κάποια ευελιξία για την προσαρμογή των σχετικών εθνικών κονδυλίων των ταμείων. Όταν τα κράτη μέλη εκτιμούν ότι ο προεπιλεγμένος φάκελος είναι σχεδόν ανεπαρκής ώστε να υπάρχει περιθώριο για όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, δικαιολογείται επομένως ένας ορισμένος βαθμός ευελιξίας, ενώ παράλληλα αποφεύγονται σημαντικές διακυμάνσεις του επιπέδου της ετήσιας άμεσης εισοδηματικής στήριξης σε σχέση με τα διαθέσιμα ποσά για πολυετείς παρεμβάσεις στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ.

(54)Προκειμένου να ενισχυθεί η προστιθέμενη αξία της Ένωσης και να διατηρηθεί μια λειτουργική εσωτερική αγορά στον τομέα της γεωργίας, καθώς και να επιδιωχθούν οι προαναφερθέντες γενικοί και ειδικοί στόχοι, τα κράτη μέλη δεν πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό μεμονωμένα, αλλά στο πλαίσιο μιας δομημένης διαδικασίας που θα αναφέρεται σε στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ. Οι κανόνες εκ των άνω προς τα κάτω της Ένωσης πρέπει να καθορίζουν τους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ σε επίπεδο ΕΕ, τους κυριότερους τύπους παρεμβάσεων, το πλαίσιο επιδόσεων και τη δομή της διακυβέρνησης. Η κατανομή των καθηκόντων αποσκοπεί στη διασφάλιση της πλήρους αντιστοιχίας μεταξύ των επενδεδυμένων χρηματοδοτικών πόρων και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων.

(55)Προκειμένου να διασφαλιστεί ο σαφής στρατηγικός χαρακτήρας αυτών των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ και να διευκολυνθούν οι δεσμοί με άλλες πολιτικές της Ένωσης και ιδίως με τους καθιερωμένους μακροπρόθεσμους εθνικούς στόχους που απορρέουν από την ενωσιακή νομοθεσία ή από διεθνείς συμφωνίες όπως αυτές που σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος, τη βιοποικιλότητα και το νερό, είναι σκόπιμο να υπάρχει ένα ενιαίο στρατηγικό σχέδιο ΚΓΠ ανά κράτος μέλος.

(56)Κατά τη διαδικασία ανάπτυξης των στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναλύσουν την ιδιαίτερη κατάσταση και τις ανάγκες τους, να θέσουν στόχους που να συνδέονται με την επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ και να σχεδιάσουν τις παρεμβάσεις και τα συγκεκριμένα περιφερειακά πλαίσια, που θα επιτρέψουν την επίτευξη αυτών των στόχων, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιφερειών, σύμφωνα με το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ. Μια τέτοια διαδικασία πρέπει να προωθήσει μεγαλύτερη επικουρικότητα εντός ενός κοινού πλαισίου της Ένωσης, ενώ θα πρέπει να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης και τους στόχους της ΚΓΠ. Επομένως, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με τη δομή και το περιεχόμενο των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ.

(57)Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο καθορισμός των στόχων από τα κράτη μέλη, καθώς και ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων είναι κατάλληλα και μεγιστοποιούν τη συμβολή στους στόχους της ΚΓΠ, είναι απαραίτητο να στηριχθεί η στρατηγική των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ σε προηγούμενη ανάλυση των τοπικών πλαίσιο και την αξιολόγηση των αναγκών σε σχέση με τους στόχους της ΚΓΠ.

(58)Τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ θα πρέπει να αποσκοπούν στη διασφάλιση μεγαλύτερης συνοχής μεταξύ των πολλαπλών μέσων της ΚΓΠ, δεδομένου ότι θα πρέπει να καλύπτουν τύπους παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων, τομεακών τύπων παρεμβάσεων και τύπων παρεμβάσεων για την αγροτική ανάπτυξη. Θα πρέπει επίσης διασφαλίζουν και να καταδεικνύουν την ευθυγράμμιση και την καταλληλότητα των επιλογών των κρατών μελών σε σχέση με τις προτεραιότητες και τους στόχους της Ένωσης. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να περιέχουν μια στρατηγική παρέμβασης με γνώμονα τα αποτελέσματα, δομημένη γύρω από τους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων και των ποσοτικοποιημένων στόχων σε σχέση με αυτούς τους στόχους. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η παρακολούθησή τους σε ετήσια βάση, είναι σκόπιμο οι στόχοι αυτοί να βασίζονται σε δείκτες βάσει αποτελεσμάτων.

(59)Η στρατηγική θα πρέπει επίσης να τονίζει τη συμπληρωματικότητα τόσο μεταξύ των εργαλείων της ΚΓΠ όσο και με τις άλλες πολιτικές της Ένωσης. Συγκεκριμένα, το κάθε στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ πρέπει να λαμβάνει υπόψη, όπου ενδείκνυται, τη νομοθεσία για το περιβάλλον και το κλίμα και τα εθνικά σχέδια που απορρέουν από τη νομοθεσία αυτή πρέπει να περιγράφονται ως μέρος της ανάλυσης της τρέχουσας κατάστασης («ανάλυση SWOT»). Είναι σκόπιμο να απαριθμηθούν τα νομοθετικά μέσα στα οποία θα πρέπει να αναφέρεται συγκεκριμένα το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ.

(60)Λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να παρέχεται ευελιξία στα κράτη μέλη σε ότι αφορά την επιλογή της μεταβίβασης μέρους της εφαρμογής του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ σε περιφερειακό επίπεδο βάσει ενός εθνικού πλαισίου, προκειμένου να διευκολυνθεί ο συντονισμός μεταξύ των περιφερειών σε ότι αφορά την αντιμετώπιση κάθε είδους εθνικών προκλήσεων, είναι σκόπιμο τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ να περιγράφουν την αλληλεπίδραση μεταξύ εθνικών και περιφερειακών παρεμβάσεων.

(61)Δεδομένου ότι τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να αναλάβει την ευθύνη της για τη διαχείριση του προϋπολογισμού της Ένωσης και να παράσχει στα κράτη μέλη τη νομική ασφάλεια τη σχετική με ορισμένα στοιχεία του σχεδίου, είναι σκόπιμο τα σχέδια να περιέχουν συγκεκριμένη περιγραφή των επιμέρους παρεμβάσεων, τους όρους επιλεξιμότητας, τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, τα προβλεπόμενα αποτελέσματα και το μοναδιαίο κόστος. Είναι απαραίτητο να υπάρξει ένα χρηματοδοτικό σχέδιο για να δοθεί μια γενική εικόνα όλων των δημοσιονομικών πτυχών και για κάθε παρέμβαση, μαζί με ένα σχέδιο-στόχο.

(62)Προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση έναρξη και αποδοτική υλοποίηση των στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ, η στήριξη από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ θα πρέπει να βασίζεται στην ύπαρξη συνθηκών αξιόπιστου διοικητικού πλαισίου. Συνεπώς, κάθε στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ θα πρέπει να περιλαμβάνει τον προσδιορισμό όλων των δομών διακυβέρνησης και συντονισμού του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων και των συστημάτων και των κυρώσεων ελέγχου, καθώς και τη δομή παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων.

(63)Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του γενικού στόχου του εκσυγχρονισμού του γεωργικού τομέα και ενόψει του διασταυρούμενου χαρακτήρα αυτού, κρίνεται σκόπιμο τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στο στρατηγικό τους σχέδιο για την ΚΓΠ μια ειδική περιγραφή της συμβολής ενός τέτοιου σχεδίου προς αυτόν τον στόχο.

(64)Λαμβανομένων υπόψη των ανησυχιών σχετικά με τη διοικητική επιβάρυνση στα πλαίσια της επιμερισμένης διαχείρισης, η απλούστευση θα πρέπει επίσης να αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ.

(65)Δεδομένου ότι δεν ενδείκνυται η Επιτροπή να εγκρίνει πληροφορίες οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν γενικές ή ιστορικές ή που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, ορισμένες πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται ως παραρτήματα του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

(66)Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της Διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016, είναι αναγκαίο να αξιολογηθούν τα Ταμεία βάσει των πληροφοριών που συλλέγονται μέσω ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, αποφεύγοντας παράλληλα την υπερβολική ρύθμιση και τον διοικητικό φόρτο, ιδίως για τα κράτη μέλη. Κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Ταμείου επιτόπου.

(67)Η έγκριση του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ από την Επιτροπή αποτελεί αποφασιστικό βήμα προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή της πολιτικής σύμφωνα με τους κοινούς στόχους. Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η Επιτροπή πρέπει να παράσχει στα κράτη μέλη την κατάλληλη καθοδήγηση για την παρουσίαση συνεκτικών και φιλόδοξων λογικών παρέμβασης.

(68)Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η δυνατότητα προγραμματισμού και αναθεώρησης των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

(69)Μια διαχειριστική αρχή θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και την υλοποίηση κάθε στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ. Τα καθήκοντά της θα πρέπει να καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Η διαχειριστική αρχή θα πρέπει να μπορεί να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων της, διατηρώντας ταυτόχρονα την ευθύνη για την αποδοτικότητα και την ορθότητα της διαχείρισης. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι, κατά τη διαχείριση και την εφαρμογή των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης προστατεύονται σύμφωνα με τον [Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) Χ] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [νέος Δημοσιονομικός Κανονισμός] και του Κανονισμού (ΕΕ) X του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [νέος Οριζόντιος Κανονισμός].

(70)Σύμφωνα με την αρχή της επιμερισμένης διαχείρισης, η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπές που συγκροτούνται από εκπροσώπους των κρατών μελών κατά την εφαρμογή της ΚΓΠ. Προκειμένου να απλουστευθεί το σύστημα και να βελτιωθεί η θέση των κρατών μελών, δημιουργείται μία μόνο επιτροπή παρακολούθησης για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, με τη συγχώνευση της Επιτροπής «Αγροτικής Ανάπτυξης» και της Επιτροπής «Άμεσων Ενισχύσεων», οι οποίες είχαν θεσπιστεί στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Η διαχειριστική αρχή και η επιτροπή ελέγχου φέρουν από κοινού την ευθύνη να βοηθήσουν τα κράτη μέλη στην υλοποίηση των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ. Η επιτροπή πρέπει επίσης να επικουρείται από την επιτροπή «Κοινής Γεωργικής Πολιτικής», σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

(71)Το ΕΓΤΑΑ θα πρέπει να στηρίζει μέσω τεχνικής βοήθειας, με πρωτοβουλία της Επιτροπής, δράσεις σχετικά με την εκπλήρωση των καθηκόντων εκείνων που αναφέρονται στο [Άρθρο 7 του οριζόντιου κανονισμού]. Μπορεί επίσης να παρέχεται τεχνική βοήθεια, με πρωτοβουλία των κρατών μελών, με σκοπό την εκπλήρωση των καθηκόντων που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή της στήριξης σε σχέση με το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ. Η αύξηση της τεχνικής βοήθειας με πρωτοβουλία των κρατών μελών είναι διαθέσιμη μόνο για τη Μάλτα.

(72)Σε ένα πλαίσιο όπου τα κράτη μέλη θα έχουν πολύ μεγαλύτερη ευελιξία και επικουρικότητα στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων, τα δίκτυα αποτελούν βασικό εργαλείο για την καθοδήγηση και τον προσανατολισμό της πολιτικής και για τη διασφάλιση επαρκούς προσοχής και δυνατοτήτων στα κράτη μέλη. Ένα ενιαίο δίκτυο πρέπει να εξασφαλίζει καλύτερο συντονισμό μεταξύ των δραστηριοτήτων δικτύωσης στην Ένωση και σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Το ευρωπαϊκό και το εθνικό δίκτυο της ΚΓΠ αντικαθιστούν το σημερινό Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης και την ΕΣΚ για τα δίκτυα «γεωργικής παραγωγικότητας και βιωσιμότητας» και τα εθνικά αγροτικά δίκτυα, με τη μορφή πλατφόρμας που προβλέπει μεγαλύτερη ανταλλαγή γνώσεων για την αποτύπωση των αποτελεσμάτων και της προστιθέμενης αξίας της πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίως στο πλαίσιο της πολιτικής Horizon Europe (Ορίζων Ευρώπη). Με την ίδια προοπτική βελτίωσης της ανταλλαγής γνώσεων και καινοτομίας, δημιουργείται μια ΕΣΠ για την «γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα», με την εφαρμογή του διαδραστικού μοντέλου καινοτομίας σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στον παρόντα κανονισμό.

(73)Θα πρέπει να παρακολουθείται η υλοποίηση και η πρόοδος προς τους καθορισμένους στόχους σε κάθε στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ. Ένα τέτοιο πλαίσιο επιδόσεων, παρακολούθησης και αξιολόγησης της ΚΓΠ πρέπει να δημιουργηθεί με σκοπό να καταδειχθεί η πρόοδος και να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος και η αποτελεσματικότητα της υλοποίησης της πολιτικής.

(74)Το μοντέλο λειτουργίας που επικεντρώνεται στα αποτελέσματα απαιτεί ένα ισχυρό πλαίσιο επιδόσεων, ιδίως επειδή τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ θα συμβάλουν σε γενικούς στόχους και άλλων κοινών πολιτικών διαχείρισης. Μια πολιτική βασισμένη στις επιδόσεις συνεπάγεται ετήσια και πολυετή αξιολόγηση βάσει επιλεγμένων αποδόσεων, δεικτών αποτελεσμάτων και επιπτώσεων, όπως ορίζονται στο πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης της απόδοσης. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να επιλεγεί ένα περιορισμένο και στοχοθετημένο σύνολο δεικτών με τρόπο που να αντικατοπτρίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το κατά πόσον οι υποστηριζόμενες παρεμβάσεις συμβάλλουν στην επίτευξη των προβλεπόμενων στόχων. Οι δείκτες βάσει αποτελεσμάτων και εκροών που σχετίζονται με τους στόχους που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον μπορούν να περιλαμβάνουν και παρεμβάσεις που προβλέπονται στα εθνικά μέσα περιβαλλοντικής και κλιματικής ρύθμισης τα οποία απορρέουν από τη νομοθεσία της Ένωσης.

(75)Στα πλαίσια των επιδόσεων, εποπτείας και αξιολόγησης, τα κράτη μέλη πρέπει να παρακολουθούν και να υποβάλλουν ετήσια έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται. Οι πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη αποτελούν τη βάση με την οποία η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων για όλη την περίοδο προγραμματισμού, χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό ένα βασικό σύνολο δεικτών.

(76)Θα πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί για την ανάληψη δράσης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε περίπτωση που η εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ αποκλίνει σημαντικά από τους προκαθορισμένους στόχους. Συνεπώς ενδέχεται τα κράτη μέλη να κληθούν να υποβάλουν σχέδια δράσης σε περίπτωση σημαντικής και αδικαιολόγητης χαμηλής απόδοσης. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναστολές και, τελικά, σε μειώσεις των κονδυλίων της Ένωσης εάν δεν επιτευχθούν τα προβλεπόμενα αποτελέσματα. Επιπλέον, θεσπίζεται ένα γενικό επίδομα απόδοσης ως μέρος του μηχανισμού κινήτρων που βασίζεται στην κατανομή του επιδόματος απόδοσης, με σκοπό την ενθάρρυνση καλών περιβαλλοντικών και κλιματικών επιδόσεων.

(77)Σύμφωνα με την αρχή της από κοινού διαχείρισης, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την αξιολόγηση των στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ, ενώ η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη των εκ των προτέρων αξιολογήσεων των κρατών μελών και των εκ των υστέρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(78)Απαιτούνται κοινοποιήσεις από τα κράτη μέλη για την υλοποίηση του παρόντος κανονισμού και της παρακολούθησης, ανάλυσης και διαχείρισης των αμέσων ενισχύσεων. Για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των κανόνων οι οποίοι θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό και για να καταστούν οι εν λόγω κοινοποιήσεις ταχείες, αποτελεσματικές, ακριβείς, οικονομικά αποδοτικές και συμβατές με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης ορισμένων πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων κοινοποίησης βάσει αυτών των συμφωνιών, καθώς και όσον αφορά τους περαιτέρω κανόνες σχετικά με τη φύση και τον τύπο των προς κοινοποίηση πληροφοριών, τις κατηγορίες δεδομένων προς επεξεργασία και τη μέγιστη περίοδο κράτησης, τα δικαιώματα πρόσβασης στα συστήματα πληροφοριών ή πληροφοριών και τους όρους της δημοσίευσης των πληροφοριών.

(79)Τα άρθρα 107, 108 και 109 της ΣΛΕΕ θα πρέπει να ισχύουν για όλους τους τύπους παρεμβάσεων στήριξης βάσει του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, δεδομένων των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του τομέα της γεωργίας, τα άρθρα αυτά δεν θα πρέπει να ισχύουν σε τύπους παρεμβάσεων υπό τη μορφή άμεσων ενισχύσεων και τύπων παρεμβάσεων υπό τη μορφή μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που αφορούν πράξεις που εμπίπτουν στο άρθρο 42 της ΣΛΕΕ, οι οποίες διεξάγονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και σύμφωνα με αυτόν, καθώς και για ενισχύσεις που καταβάλλονται από τα κράτη μέλη με σκοπό τη χορήγηση πρόσθετης εθνικής χρηματοδότησης σε μέτρα αγροτικής ανάπτυξης που λαμβάνουν στήριξη από την Ένωση και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 42 της ΣΛΕΕ.

(80)Οι γεωργοί αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερο κινδύνους μεταβλητότητας του εισοδήματος, εν μέρει λόγω της έκθεσης στην αγορά, εν μέρει λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων και των συχνών υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών κρίσεων που πλήττουν το ζωικό κεφάλαιο της Ένωσης και τα αγρονομικά περιουσιακά στοιχεία. Για να μετριαστούν οι επιπτώσεις της μεταβλητότητας του εισοδήματος ενθαρρύνοντας τους αγρότες να αποταμιεύουν τις καλές χρονιές ώστε να αντιμετωπίζουν τις κακές, τα εθνικά φορολογικά μέτρα όπου η φορολογική βάση εισοδήματος που ισχύει για τους αγρότες υπολογίζεται βάσει πολυετούς περιόδου, θα πρέπει να εξαιρεθούν από την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.

(81)Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για τους σκοπούς της εφαρμογής οποιασδήποτε διάταξης που κατοχυρώνεται στον παρόντα Κανονισμό θα πρέπει να επεξεργάζονται κατά τρόπο συμβατό με αυτούς τους σκοπούς. Θα πρέπει επίσης να καταστούν ανώνυμα, να συγκεντρωθούν όταν υποβληθούν σε επεξεργασία για σκοπούς παρακολούθησης ή αξιολόγησης και να προστατευθούν σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 19 και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 20 . Τα πρόσωπα τα οποία αφορούν τα δεδομένα θα πρέπει να ενημερώνονται για την επεξεργασία αυτή και για τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων τους.

(82)Για τη συμπλήρωση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος Κανονισμού, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση της νομοθεσίας 21 . Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(83)Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, να προστατευθούν τα δικαιώματα των γεωργών και να διασφαλιστεί η ομαλή, συνεκτική και αποτελεσματική λειτουργία των παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων, η εξουσία έκδοσης ορισμένων πράξεων θα πρέπει να μεταβιβάζεται στην Επιτροπή για ότι αφορά τους κανόνες που καθιστούν η χορήγηση πληρωμών εξαρτάται από τη χρήση πιστοποιημένων σπόρων ορισμένων ποικιλιών κάνναβης και τη διαδικασία προσδιορισμού των ποικιλιών κάνναβης και την επαλήθευση της περιεκτικότητάς τους σε τετραϋδροκανναβινόλη· κανόνες σχετικά με την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση και ορισμένα συναφή στοιχεία όσον αφορά τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας· και επί του περιεχομένου της δήλωσης και τις προϋποθέσεις ενεργοποίησης των δικαιωμάτων ενίσχυσης· τη θέσπιση περαιτέρω κανόνων για τα οικολογικά καθεστώτα· μέτρα ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι δικαιούχοι της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης που πλήττονται από διαρθρωτικές ανισορροπίες της αγοράς σε έναν τομέα, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης ότι η στήριξη αυτή μπορεί να εξακολουθήσει να καταβάλλεται έως το 2027 με βάση τις μονάδες παραγωγής για τις οποίες χορηγήθηκε σε προηγούμενη περίοδο αναφοράς· τους κανόνες και τους προϋποθέσεις για την έγκριση γαιών και ποικιλιών για τους σκοπούς της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι και τους κανόνες σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω ενίσχυσης.

(84)Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι τομεακές παρεμβάσεις συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ και ενισχύουν τη σύμπραξη με άλλα μέσα της ΚΓΠ, και προκειμένου να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά και να αποφευχθεί ο άνισος ή αθέμιτος ανταγωνισμός, η εξουσία έκδοσης ορισμένων πράξεων πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τα κριτήρια έγκρισης των διεπαγγελματικών οργανώσεων και τους κανόνες που διέπουν την κατάσταση στην οποία η εγκεκριμένη διεπαγγελματική οργάνωση δεν πληροί τα κριτήρια και τις υποχρεώσεις των παραγωγών· τους κανόνες για την ορθή λειτουργία των τομεακών τύπων παρεμβάσεων, τον υπολογισμό της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων αναφοράς και του υπολογισμού της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο, καθώς και το μέγιστο επίπεδο χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης για αποσύρσεις από την αγορά· κανόνες για τον καθορισμό ανώτατου ορίου για τις δαπάνες αναφύτευσης αμπελώνων· και κανόνες βάσει των οποίων οι παραγωγοί αποσύρουν τα υποπροϊόντα της οινοποίησης και τις εξαιρέσεις αυτών, προκειμένου να αποφευχθούν πρόσθετα διοικητικά βάρη και κανόνες για την εκούσια πιστοποίηση οινοπνευματοποιών. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για παρεμβάσεις στον τομέα της μελισσοκομίας, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με τις πρόσθετες απαιτήσεις σχετικά με την υποχρέωση κοινοποίησης και τη θέσπιση ελάχιστης συμβολής στις δαπάνες για την εφαρμογή αυτών των τύπων παρεμβάσεων.

(85)Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου και ότι οι παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης επιτυγχάνουν τους στόχους τους, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης ορισμένων πράξεων όσον αφορά όσον αφορά τη στήριξη των δεσμεύσεων διαχείρισης, των επενδύσεων και της συνεργασίας.

(86)Προκειμένου να τροποποιηθούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ όσον αφορά τις χορηγήσεις των κρατών μελών για τύπους παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων και κανόνων σχετικά με το περιεχόμενο του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

(87)Προκειμένου να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και να αποφευχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός ή οι διακρίσεις μεταξύ των γεωργών, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή όσον αφορά τον καθορισμό των περιοχών αναφοράς για την ενίσχυση των ελαιούχων σπόρων, τους κανόνες για την έγκριση των εκτάσεων και των ποικιλιών για τους σκοπούς της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαµβάκι και συναφείς κοινοποιήσεις, τον υπολογισμό της μείωσης στην περίπτωση που η επιλέξιμη έκταση βαμβακιού υπερβαίνει τη βασική έκταση, τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για απόσταξη υποπροϊόντων της οινοποίησης, την ετήσια κατανομή ανά κράτος μέλος του συνολικού ποσού της ενωσιακής στήριξης για τύπους παρεμβάσεων για την αγροτική ανάπτυξη, κανόνες για την παρουσίαση των στοιχείων που θα περιληφθούν στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, τους κανόνες σχετικά με τη διαδικασία και τις προθεσμίες έγκρισης των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ και την υποβολή και έγκριση των αιτήσεων τροποποίησης των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, τις ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή των απαιτήσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρουν τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ, τους κανόνες σχετικά με το πλαίσιο επιδόσεων, παρακολούθησης και αξιολόγησης, κανόνες για την παρουσίαση του περιεχομένου της ετήσιας έκθεσης επιδόσεων, τους κανόνες σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζουν τα κράτη μέλη για την αξιολόγηση της απόδοσης από την Επιτροπή και κανόνες σχετικά με τις ανάγκες δεδομένων και τις συμπράξεις μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων και ρυθμίσεις για τη διασφάλιση μιας συνεκτικής προσέγγισης για τον καθορισμό της κατανομής της πριμοδότησης επίδοσης στα κράτη μέλη. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 22 .

(88)Η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή όταν, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που συνδέονται με την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχιση του συστήματος άμεσων ενισχύσεων σε περίπτωση έκτακτων περιστάσεων, απαιτούνται επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης. Επιπλέον, προκειμένου να επιλυθούν τα επείγοντα προβλήματα που εμφανίζονται σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, διασφαλίζοντας και τη συνέχεια του συστήματος αμέσων ενισχύσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις άμεσης εφαρμογής όταν, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, υπάρχουν εξαιρετικές περιστάσεις που θίγουν τη χορήγηση στήριξης και θέτουν σε κίνδυνο την αποτελεσματική εφαρμογή των ενισχύσεων στο πλαίσιο των καθεστώτων στήριξης του παρόντος κανονισμού.

(89)Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 228/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  23 και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 24 θα πρέπει να παραμείνουν εκτός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, εκτός εάν αναφέρονται ρητά ορισμένες από τις διατάξεις τους.

(90)Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, λόγω των ανισοτήτων μεταξύ των διάφορων αγροτικών περιοχών και των περιορισμένων δημοσιονομικών πόρων των κρατών μελών, αλλά μπορούν αντιθέτως να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της πολυετούς εγγύησης της ενωσιακής χρηματοδότησης και της έμφασης σε σαφώς καθορισμένες προτεραιότητες, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών όρια.

(91)Οι κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 θα πρέπει συνεπώς να καταργηθούν.

(92)Για την ομαλή μετάβαση από τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 στους κανόνες του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει ορισμένες πράξεις όσον αφορά τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την προστασία ενδεχόμενων κεκτημένων δικαιωμάτων και εύλογων προσδοκιών των γεωργών.

(93)Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου και η συνέχεια, οι ειδικές διατάξεις για την Κροατία όσον αφορά τη σταδιακή εισαγωγή άμεσων ενισχύσεων και συμπληρωματικών εθνικών άμεσων ενισχύσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού σταδιακής καθιέρωσης θα πρέπει να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται έως την 1η Ιανουαρίου 2021.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ I
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες όσον αφορά:

α)γενικούς και ειδικούς στόχους, η επίτευξη των οποίων θα πραγματοποιηθεί με τη χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) και των συναφών δεικτών·

β)τύπους παρεμβάσεων και κοινές απαιτήσεις που πρέπει να εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη για την επίτευξη αυτών των στόχων καθώς και για τις συναφείς χρηματοδοτικές ρυθμίσεις·

γ)στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ που θα καταρτιστούν από τα κράτη μέλη, καθορίζοντας στόχους, προσδιορίζοντας παρεμβάσεις και κατανέμοντας τους οικονομικούς πόρους σύμφωνα με τους ειδικούς στόχους και τις διαπιστωθείσες ανάγκες·

δ)τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση καθώς και την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την αξιολόγηση.

2.Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην ενωσιακή στήριξη που χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ για παρεμβάσεις που καθορίζονται σε στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ το οποίο καταρτίζεται από τα κράτη μέλη και εγκρίνεται από την Επιτροπή, και καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Άρθρο 2
Εφαρμόσιμες διατάξεις

1.Ο κανονισμός (ΕΕ) [Νέος οριζόντιος κανονισμός] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 25 και οι διατάξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό ισχύουν για τη στήριξη που παρέχεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

2.Ο τίτλος ΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ, ο τίτλος ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙ και τα άρθρα 41 και 43 του κανονισμού (ΕΕ) [ΕΚ] [ΚΚΔ] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 26 εφαρμόζονται στη στήριξη που χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της χορήγησης ενωσιακής στήριξης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)ως «γεωργός» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων, ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος που προσδίδει το εθνικό δίκαιο στην ομάδα και τα μέλη της, που διαθέτει γεωργική εκμετάλλευση ευρισκόμενη στο εδαφικό πεδίο των Συνθηκών, όπως ορίζεται στο άρθρο 52 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) σε συνάρτηση με τα άρθρα 349 και 355 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ασκεί γεωργική δραστηριότητα και ασκεί γεωργική δραστηριότητα όπως ορίζεται από τα κράτη μέλη ·

β)ως «εκμετάλλευση» νοείται το σύνολο των παραγωγικών μονάδων που διαχειρίζεται ο γεωργός και οι οποίες βρίσκονται στην επικράτεια του ιδίου κράτους μέλους·

γ)ως «παρέμβαση» νοείται ένα μέσο στήριξης με μια σειρά από όρους επιλεξιμότητας, όπως ορίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ με βάση έναν τύπο παρέμβασης, όπως προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό·

δ)ως «ποσοστό στήριξης» νοείται το ποσοστό της δημόσιας συνεισφοράς σε μια πράξη· Στην περίπτωση χρηματοπιστωτικών μέσων, αναφέρεται στο ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης της στήριξης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής 27 ·

ε)ως «ταµείο αλληλοβοήθειας» νοείται ένα σύστηµα διαπιστευµένο από το κράτος µέλος σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία για την ασφάλιση γεωργών, μέσω του οποίου καταβάλλονται αντισταθμιστικές πληρωμές στους γεωργούς που είναι μέλη του και υφίστανται οικονομικές απώλειες.

στ)ως «δραστηριότητα» νοείται:

(i)έργο, σύμβαση, δράση ή ομάδα έργων που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο των σχετικών προγραμμάτων·

ii)στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών μέσων, η συνεισφορά ενός προγράμματος σε ένα χρηματοδοτικό μέσο και η επακόλουθη χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται στους τελικούς αποδέκτες από το εν λόγω χρηματοδοτικό μέσο·

ζ)ως «ενδιάμεσος φορέας» ορίζεται κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που ενεργεί υπό την ευθύνη μιας Διαχειριστικής Αρχής ή εκτελεί καθήκοντα για λογαριασμό μιας τέτοιας αρχής·

η)ως «δικαιούχος» νοείται, στην περίπτωση των τύπων παρέμβασης για την αγροτική ανάπτυξη:

i)ένας οργανισμός δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μια οντότητα με ή χωρίς νομική προσωπικότητα ή φυσικό πρόσωπο, υπεύθυνο για την έναρξη ή για την έναρξη και την υλοποίηση δραστηριοτήτων·

(ii)στο πλαίσιο των καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων, ο φορέας που λαμβάνει την ενίσχυση·

iii)στο πλαίσιο των χρηματοπιστωτικών μέσων, ο φορέας που χειρίζεται το ταμείο κεφαλαίων ή, απουσία αυτού, ο φορέας που χειρίζεται το συγκεκριμένο ταμείο ή, όταν η διαχειριστική αρχή διαχειρίζεται το χρηματοδοτικό μέσο, η διαχειριστική αρχή·

θ)ως «στόχοι» νοούνται οι προσυμφωνημένες τιμές που πρέπει να επιτευχθούν στο τέλος της περιόδου σε σχέση με τους δείκτες αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται σε συγκεκριμένο στόχο·

ι)ως «ορόσημα» νοούνται οι ενδιάμεσοι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν σε ορισμένη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΓΠ σε σχέση με τους δείκτες που περιλαμβάνονται σε ειδικό στόχο.

Άρθρο 4
Ορισμοί που θα διατυπωθούν στα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ

1.Τα κράτη μέλη θα αναφέρουν, στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, τους ορισμούς της γεωργικής δραστηριότητας, της γεωργικής έκτασης, των επιλέξιμων εκταρίων, του πραγματικού και του νεαρού γεωργού:

α)η έννοια της «γεωργικής δραστηριότητας» ορίζεται κατά τρόπον ώστε να περιλαμβάνει τόσο την παραγωγή γεωργικών προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της ΣΛΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των δενδρυλλίων περιοδικής υλοτόμησης και του βαμβακιού, όσο και τη διατήρηση της γεωργικής έκτασης σε κατάσταση που την καθιστά κατάλληλη για βόσκηση ή καλλιέργεια χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες πέραν των συνήθων γεωργικών μεθόδων και μηχανημάτων·

β)ως «γεωργική έκταση» νοείται οποιαδήποτε έκταση αρόσιµης γης, µόνιµων βοσκότοπων ή µόνιµων καλλιεργειών. Οι όροι «αρόσιμες εκτάσεις», «μόνιμες καλλιέργειες» και «μόνιμοι βοσκότοποι» καθορίζονται περαιτέρω από τα κράτη μέλη εντός του ακόλουθου πλαισίου:

(i)ως «αρόσιμη γη» νοείται η γη που καλλιεργείται για φυτική παραγωγή ή εκτάσεις διαθέσιμες για φυτική παραγωγή αλλά βρίσκονται σε αγρανάπαυση, συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων υπό καθεστώς παύσης καλλιέργειας σύμφωνα με τα άρθρα 22, 23 και 24 του Καν. (ΕΚ) 1257/1999 28 , με το άρθρο 39 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 και 29 με το άρθρο 28 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 ή το άρθρο 65 του παρόντος κανονισμού·

(ii)ως «μόνιμες καλλιέργειες» νοούνται οι μη εναλλασσόμενες καλλιέργειες, εκτός από τους μόνιμους βοσκότοπους και τους μόνιμους λειμώνες, οι οποίες καταλαμβάνουν τη γη για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών και αποδίδουν επαναλαμβανόμενες συγκομιδές, συμπεριλαμβανομένων των φυτωρίων καθώς και των πρεμνοφυών δασών μικρού περίτροπου χρόνου·

iii)ως «λιβάδια» και «μόνιμος βοσκότοπος» (αμφότεροι αποκαλούμενοι ως «μόνιμος βοσκότοπος») νοείται η γη που δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά επί πέντε έτη ή περισσότερο και χρησιμοποιούνται για τη καλλιέργεια αγρωστωδών ή άλλων ποωδών κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο (με αυτοσπορά) ή με καλλιέργεια (σπαρμένο). Μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη, όπως θάμνους και/ή δένδρα που προσφέρονται για βοσκή·

γ)για τους σκοπούς των παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων, το «επιλέξιμο εκτάριο» ορίζεται κατά τρόπο που να περιλαμβάνει οποιαδήποτε γεωργική έκταση της εκμετάλλευσης:

(i)που, στη διάρκεια του έτους για το οποίο ζητείται στήριξη χρησιμοποιείται για γεωργική δραστηριότητα ή, όταν η έκταση χρησιμοποιείται και για μη γεωργικές δραστηριότητες, χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για γεωργικές δραστηριότητες και είναι στη διάθεση του γεωργού. Όταν δικαιολογείται δεόντως για περιβαλλοντικούς λόγους, τα επιλέξιμα εκτάρια μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν ορισμένες εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για γεωργικές δραστηριότητες μόνο κάθε δεύτερο έτος.

(ii)που έδωσε το δικαίωμα στις πληρωμές βάσει του τίτλου ΙΙΙ κεφάλαιο II τμήμα 2 υποτμήμα 2 του παρόντος κανονισμού ή στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης ή του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης που προβλέπεται στον τίτλο III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και το οποίο:

δεν ανταποκρίνεται πλέον στον ορισμό του «επιλέξιμου εκταρίου» που περιλαμβάνεται στο σημείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ ή της οδηγίας 2000/60/ΕΚ·

για τη διάρκεια της σχετικής δέσμευσης του κάθε γεωργού, έχει αναδασωθεί σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 ή το άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ή το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 ή βάσει εθνικού καθεστώτος των οποίων οι όροι πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 43 παράγραφοι 1, 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ή του άρθρου 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 ή των άρθρων 65 και 67 του παρόντος κανονισμού·

για τη διάρκεια της σχετικής δέσμευσης του κάθε γεωργού, τελεί υπό καθεστώς παύσης καλλιέργειας σύμφωνα με τα άρθρα 22, 23 και 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, το άρθρο 39 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 ή το άρθρο 65 του παρόντος κανονισμού.

Οι εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή κάνναβης είναι επιλέξιμες μόνον εάν η περιεκτικότητα των χρησιμοποιούμενων ποικιλιών σε τετραϋδροκανναβινόλη δεν υπερβαίνει το 0,2%·

δ)οι «πραγματικοί γεωργοί» ορίζονται με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν χορηγείται στήριξη σε εκείνους των οποίων η γεωργική δραστηριότητα αποτελεί απλώς ένα ασήμαντο μέρος των συνολικών οικονομικών δραστηριοτήτων τους ή των οποίων η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα δεν είναι γεωργική, χωρίς να αποκλείεται η στήριξη των γεωργών με πολλαπλές δραστηριότητες. Ο ορισμός προσδιορίζει ποιοι γεωργοί δεν θεωρούνται πραγματικοί γεωργοί, βάσει προϋποθέσεων όπως οι δοκιμές εισοδήματος, οι εισροές εργασίας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, το αντικείμενο της επιχείρησης ή/και η εγγραφή σε μητρώα.

ε) ως «νέος γεωργός» νοείται:

i)πρόσωπο ηλικίας 40 ετών ή νεότερο·

(ii)που διαθέτει επαρκή επαγγελματικά προσόντα και ικανότητες ως υπεύθυνος της γεωργικής εκμετάλλευσης·

iii)και την κατάλληλη εκπαίδευση ή / και δεξιότητες που απαιτούνται.

2.Η Επιτροπή έχει τη δικαιοδοσία να εκδίδει κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 138 που συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με κανόνες που εξαρτούν τη χορήγηση των ενισχύσεων από τη χρήση πιστοποιημένων σπόρων ορισμένων ποικιλιών κάνναβης και καθορίζουν τη διαδικασία προσδιορισμού των ποικιλιών κάνναβης και τον έλεγχο της περιεκτικότητάς τους σε τετραϋδροκανναβινόλη σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο γ) για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.

TIΤΛΟΣ II
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Άρθρο 5
Γενικοί στόχοι

Η στήριξη από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ αποσκοπεί στην περαιτέρω βελτίωση της αειφόρου ανάπτυξης της γεωργίας, των τροφίμων και των αγροτικών περιοχών και συμβάλλει στην επίτευξη των ακόλουθων γενικών στόχων:

α)την προώθηση ενός έξυπνου, ανθεκτικού και διαφοροποιημένου γεωργικού τομέα που θα διασφαλίζει την επισιτιστική ασφάλεια·

β)την ενίσχυση της περιβαλλοντικής φροντίδας και της δράση για το κλίμα και την επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων της Ένωσης·

γ)την ενίσχυση του κοινωνικοοικονομικού ιστού των αγροτικών περιοχών.

Οι στόχοι αυτοί συμπληρώνονται από τον εγκάρσιο στόχο του εκσυγχρονισμού του τομέα με την προώθηση και τη διάδοση της γνώσης, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές και την ενθάρρυνση της υιοθέτησής τους.

Άρθρο 6
Ειδικοί στόχοι

1.Η επίτευξη των γενικών στόχων επιδιώκεται μέσω των ακόλουθων ειδικών στόχων:

α)την υποστήριξη βιώσιμων γεωργικών εισοδημάτων και ανθεκτικότητας σε ολόκληρη την Ένωση για τη στήριξη της επισιτιστικής ασφάλειας·

β)ενίσχυση του προσανατολισμού προς την αγορά και αύξηση της ανταγωνιστικότητας, συμπεριλαμβανομένης μεγαλύτερης εστίασης στην έρευνα, την τεχνολογία και την ψηφιοποίηση·

γ)τη βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας·

δ)συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και στη βιώσιμη ενέργεια·

ε)προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, όπως το νερό, το έδαφος και ο αέρας·

στ)συμβολή στην προστασία της βιοποικιλότητας, ενίσχυση των υπηρεσιών οικοσυστήματος και διατήρηση οικοτόπων και τοπίων·

ζ)προσέλκυση νέων γεωργών και διευκόλυνση της επιχειρηματικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές·

η)την προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της βιο-οικονομίας και της βιώσιμης δασοκομίας·

θ)βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας της ΕΕ στις απαιτήσεις της κοινωνίας όσον αφορά τα τρόφιμα και την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για ασφαλή, θρεπτικά και βιώσιμα τρόφιμα, απορρίμματα τροφίμων, καθώς και για καλή μεταχείριση των ζώων.

2.Κατά την επιδίωξη των ειδικών στόχων, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την απλούστευση και την απόδοση της στήριξης της ΚΓΠ.

Άρθρο 7
Δείκτες

1.Η επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6 παράγραφος 1 αξιολογείται βάσει κοινών δεικτών που αφορούν τις εκροές, τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις. Το σύνολο των κοινών δεικτών περιλαμβάνει:

α)δείκτες εκροών που σχετίζονται με το αποτέλεσμα των παρεμβάσεων που υποστηρίζονται·

β)δείκτες αποτελεσμάτων που σχετίζονται με τους συγκεκριμένους ειδικούς στόχους και χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό ποσοτικών ορόσημων και στόχων σε σχέση με τους ειδικούς στόχους των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ και την αξιολόγηση της προόδου προς την επίτευξή τους. Οι δείκτες που αφορούν τους ειδικούς στόχους για το περιβάλλον και το κλίμα μπορούν να καλύπτουν παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στα σχετικά εθνικά μέσα περιβαλλοντικού και κλιματικού σχεδιασμού που απορρέουν από τη νομοθεσία της Ένωσης και παρατίθενται στο παράρτημα XI·

γ)δείκτες επιπτώσεων που σχετίζονται με τους στόχους που καθορίζονται στα άρθρα 5 και 6 παράγραφος 1 και χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ και της ΚΓΠ.

Οι κοινοί δείκτες εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων παρατίθενται στο παράρτημα Ι.

2.Η Επιτροπή έχει δικαιοδοσία να εκδίδει κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 138 για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι με σκοπό την προσαρμογή των κοινών δεικτών επιδόσεων, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων ώστε να λαμβάνεται υπόψη η πείρα από την εφαρμογή τους ή η προσθήκη νέων.

ΤΙΤΛΟΣ III
ΚΟΙΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΚΟΙΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τμήμα 1
Γενικές αρχές

Άρθρο 8
Επιλογή παρεμβάσεων

Τα κράτη μέλη επιδιώκουν την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στον τίτλο ΙΙ, με τον καθορισμό των παρεμβάσεων που βασίζονται στα είδη παρεμβάσεων που προβλέπονται στα κεφάλαια Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος τίτλου, σύμφωνα με τις κοινές απαιτήσεις που παρατίθενται στο παρόν κεφάλαιο.

Άρθρο 9
Γενικές αρχές

Τα κράτη μέλη σχεδιάζουν τις παρεμβάσεις των στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι παρεμβάσεις καθορίζονται βάσει αντικειμενικών και αμερόληπτων κριτηρίων, συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά και δεν στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν το νομικό πλαίσιο που διέπει τη χορήγηση στήριξης από την Ένωση στους δικαιούχους βάσει του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και σύμφωνα με τις αρχές και τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και στον κανονισμό (ΕΕ) [οριζόντιος κανονισμός].

Άρθρο 10
Εσωτερική στήριξη του ΠΟΕ:

1.Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι παρεμβάσεις που βασίζονται στους τύπους παρεμβάσεων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των ορισμών που αναφέρονται στο άρθρο 3 και των ορισμών που θα διατυπωθούν στα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ που αναφέρονται στο άρθρο 4, να τηρούν τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παραρτήματος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία.

Οι παρεμβάσεις αυτές τηρούν επίσης τις διατάξεις της συμπληρωματικής παραγράφου του παραρτήματος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού. Οι παρεμβάσεις που εμπίπτουν σε τύπους παρεμβάσεων εκτός της βασικής στήριξης του εισοδήματος για τη βιωσιμότητα, της συμπληρωματικής αναδιανεμητικής εισοδηματικής στήριξης για τη βιωσιμότητα, της συμπληρωματικής εισοδηματικής στήριξης των νέων γεωργών και των προγραμμάτων για το κλίμα και το περιβάλλον, μπορούν αντίθετα να τηρούν διαφορετική παράγραφο του παραρτήματος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία, εφόσον αυτό δικαιολογείται από το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ.

2.Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι παρεμβάσεις που βασίζονται στην ειδική ενίσχυση καλλιέργειας για το βαμβάκι που προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 3 υποτμήμα 2 του παρόντος τίτλου να τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 5 της συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία.

Τμήμα 2
Αιρεσιμότητα

Άρθρο 11
Αρχή και πεδίο εφαρμογής

1.Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ ένα σύστημα επιβολής όρων βάσει του οποίου επιβάλλεται διοικητική κύρωση στους δικαιούχους που λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις δυνάμει του κεφαλαίου II του παρόντος τίτλου ή των ετήσιων πριμοδοτήσεων που προβλέπονται στα άρθρα 65, 66 και 67 οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης του ενωσιακού δικαίου και τα πρότυπα καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης των εκτάσεων που καθορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ και αφορούν τους ακόλουθους ειδικούς τομείς:

α)κλίμα και το περιβάλλον·

β)δημόσια υγεία και υγεία των ζώων και των φυτών·

γ)καλές συνθήκες διαβίωσης των ζώων.

2.Οι κανόνες σχετικά με τις διοικητικές κυρώσεις που πρέπει να περιληφθούν στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στον τίτλο IV του κεφαλαίου IV του κανονισμού (EE) [οριζόντιος κανονισμός].

3.Οι νομικές πράξεις που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ όσον αφορά τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης ισχύουν στην ισχύουσα έκδοση και, στην περίπτωση οδηγιών, όπως εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη.

4.Για τους σκοπούς της παρούσας ενότητας, ως «κανονιστική απαίτηση διαχείρισης» νοείται κάθε μεμονωμένη κανονιστική απαίτηση διαχείρισης σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ στο πλαίσιο μιας δεδομένης νομικής πράξης, η οποία διαφέρει επί της ουσίας από οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις της ίδιας πράξης.

Άρθρο 12
Υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση

1.Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλες οι γεωργικές εκτάσεις, συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων που δεν χρησιμοποιούνται πλέον για παραγωγικούς σκοπούς, να διατηρούνται σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση. Τα κράτη μέλη καθορίζουν, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, τις ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να τηρούν οι δικαιούχοι για καλές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες γης σύμφωνα με τον κύριο στόχο των προτύπων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών χαρακτηριστικών των σχετικών περιοχών, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης του εδάφους και του κλίματος, των υπαρχόντων συστημάτων εκτροφής, της χρήσης γης, της αμειψισποράς, των γεωργικών πρακτικών και των γεωργικών δομών.

2.Όσον αφορά τους κύριους στόχους που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν πρόσθετα πρότυπα σε σχέση με εκείνα που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα έναντι αυτών των κύριων στόχων. Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν καθορίζουν τις ελάχιστες προδιαγραφές για κύριους στόχους πέρα από όσους ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

3.Τα κράτη μέλη θεσπίζουν σύστημα για την παροχή του εργαλείου βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων για τα θρεπτικά συστατικά που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ, με το ελάχιστο περιεχόμενο και τις λειτουργίες που ορίζονται σε αυτό, στους δικαιούχους που θα το χρησιμοποιούν.

Η Επιτροπή μπορεί να στηρίξει τα κράτη μέλη με το σχεδιασμό του εν λόγω εργαλείου καθώς και με τις απαιτούμενες υπηρεσίες αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων.

4.Η Επιτροπή έχει τη δικαιοδοσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 138 το οποίο αποσκοπεί στη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με κανόνες για τις καλές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων του καθορισμού των στοιχείων του συστήματος της αναλογίας μόνιμων λειμώνων, του έτους αναφοράς και του ποσοστού μετατροπής στο πλαίσιο του ΚΓΠΚ 1, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ, της μορφής και των πρόσθετων ελάχιστων στοιχείων και των λειτουργιών του εργαλείου βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων για τα θρεπτικά συστατικά.

Τμήμα 3
Γεωργικές συμβουλευτικές υπηρεσίες

Άρθρο 13
Γεωργικές συµβουλευτικές υπηρεσίες

1.Τα κράτη μέλη συμπεριλαμβάνουν στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ ένα σύστημα παροχής συμβουλών στους γεωργούς και άλλους δικαιούχους της στήριξης της ΚΓΠ για τη διαχείριση της γης και τη διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων («γεωργικές συμβουλευτικές υπηρεσίες»).

2.Οι γεωργικές συμβουλευτικές υπηρεσίες καλύπτουν τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις και παρέχουν επικαιροποιημένες τεχνολογικές και επιστημονικές πληροφορίες που αναπτύσσονται από την έρευνα και την καινοτομία. Πρέπει να εντάσσονται στις αλληλένδετες υπηρεσίες συμβούλων αγροτικών εκμεταλλεύσεων, ερευνητών, γεωργικών οργανώσεων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών που αποτελούν τα συστήματα γεωργικής γνώσης και καινοτομίας (AKIS).

3.Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι συμβουλές αυτές να είναι αμερόληπτες και να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των συμβούλων.

4.Οι γεωργικές συμβουλευτικές υπηρεσίες καλύπτουν τουλάχιστον:

α)όλες τις απαιτήσεις, προϋποθέσεις και δεσμεύσεις διαχείρισης που ισχύουν για τους γεωργούς και άλλους δικαιούχους που καθορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων και των προτύπων βάσει της αιρεσιμότητας και των προϋποθέσεων για τα καθεστώτα στήριξης, καθώς και των πληροφοριών για τα χρηματοδοτικά μέσα και τα επιχειρηματικά σχέδια που θεσπίζονται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ·

β)τις απαιτήσεις όπως έχουν καθορισθεί από τα κράτη μέλη για την εφαρμογή της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ , της οδηγίας 2009/147/ΕΚ, της οδηγίας 2008/50/ΕΚ, της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2284, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, και του άρθρου 55 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 30 και της οδηγίας 2009/128/ΕΚ·

γ)γεωργικές πρακτικές που εμποδίζουν την ανάπτυξη αντιμικροβιακής αντοχής, όπως ορίζεται στην ανακοίνωση «Σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής στην Ευρώπη» 31 ·

δ)τη διαχείριση κινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 70·

ε)τη στήριξη της καινοτομίας, ιδίως για την προετοιμασία και την υλοποίηση έργων των επιχειρησιακών ομάδων της ευρωπαϊκής σύµπραξης καινοτοµίας για τη γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 114·

στ)την ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών για τη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές, σύμφωνα με το άρθρο 102 στοιχείο β).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΤΥΠΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Τμήμα 1
Τύποι παρεμβάσεων και μείωση

Άρθρο 14
Τύποι παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων

5.Οι τύποι παρεμβάσεων βάσει του παρόντος κεφαλαίου μπορούν να λάβουν τη μορφή αποσυνδεδεμένων και συνδεδεμένων άμεσων ενισχύσεων.

6.Οι αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις είναι οι ακόλουθες:

α)βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα·

β)συμπληρωματική στήριξη του αναδιανεμητικού εισοδήματος για τη βιωσιμότητα·

γ)συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη των νέων γεωργών·

δ)προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον.

7.Οι συνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις είναι οι ακόλουθες:

α)στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος·

β)ειδική ενίσχυση της καλλιέργειας βαμβακιού.

Άρθρο 15
Μείωση ενισχύσεων

1.Τα κράτη μέλη μειώνουν το ποσό των άμεσων ενισχύσεων που χορηγούνται σε έναν γεωργό, σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο για ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος που υπερβαίνει τα 60 000 EUR ως εξής:

α)κατά τουλάχιστον 25 % για το τμήμα μεταξύ 60 000 EUR και 75 000 EUR·

β)κατά τουλάχιστον 50 % για το τμήμα μεταξύ 75 000 EUR και 90 000 EUR·

γ)κατά τουλάχιστον 75 % για το τμήμα μεταξύ 90 000 EUR και 100 000 EUR·

δ)κατά 100 % για το ποσό που υπερβαίνει τα 100 000 EUR.

2.Πριν από την εφαρμογή της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη θα αφαιρούν, εντός ενός δεδομένου ημερολογιακού έτους, από το ποσό των άμεσων ενισχύσεων που χορηγούνται σε έναν γεωργό σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο:

α)τους μισθούς που συνδέονται με γεωργική δραστηριότητα που δηλώνει ο γεωργός, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των κοινωνικών εισφορών που συνδέονται με την απασχόληση· και

β)το ισοδύναμο κόστος της κανονικής και μη αμειβόμενης εργασίας που συνδέεται με γεωργική δραστηριότητα που ασκείται από άτομα που εργάζονται στο συγκεκριμένο αγρόκτημα και τα οποία δεν λαμβάνουν μισθό ή λαμβάνουν λιγότερη αμοιβή από το κανονικά καταβαλλόμενο ποσό για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, αλλά ανταμείβονται μέσω του οικονομικού αποτελέσματος της γεωργικής δραστηριότητας.

Για τον υπολογισμό των ποσών που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τους μέσους τυπικούς μισθούς που συνδέονται με γεωργική δραστηριότητα σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό των ετήσιων μονάδων εργασίας που δηλώνει ο ενδιαφερόμενος γεωργός.

3.Το εκτιμώμενο προϊόν της μείωσης των ενισχύσεων πρέπει να χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για να συμβάλει στη χρηματοδότηση της συμπληρωματικής αναδιανεμητικής εισοδηματικής στήριξης για τη βιωσιμότητα και στη συνέχεια άλλων παρεμβάσεων που εμπίπτουν στις αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις.

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν το σύνολο ή μέρος του προϊόντος για τη χρηματοδότηση τύπων παρεμβάσεων στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, όπως καθορίζεται στο κεφάλαιο IV με μεταφορά. Η μεταφορά αυτή στο ΕΓΤΑΑ αποτελεί μέρος των δημοσιονομικών πινάκων του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και μπορεί να αναθεωρηθεί το 2023 σύμφωνα με το άρθρο 90. Δεν υπόκειται στα ανώτατα όρια για τις μεταφορές χρηματικών ποσών από το ΕΓΤΕ στο ΕΓΤΑΑ που έχουν συσταθεί βάσει του άρθρου 90.

4.Η Επιτροπή έχει τη δικαιοδοσία να εκδίδει κατ'εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 138, που συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με κανόνες που θεσπίζουν εναρμονισμένη βάση υπολογισμού για τη μείωση των πληρωμών που καθορίζονται στην παράγραφο 1, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή κατανομή των κονδυλίων στους δικαιούχους.

Τμήμα 2
Αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις

Υποτμήμα 1
Γενικές διατάξεις

 Άρθρο 16
Στοιχειώδεις απαιτήσεις για τη χορήγηση αποσυνδεδεμένων άμεσων ενισχύσεων

1.Τα κράτη μέλη χορηγούν αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν τμήμα και όπως προσδιορίζονται περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

2.Τα κράτη μέλη ορίζουν ένα όριο έκτασης και χορηγούν αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις μόνο σε πραγματικούς γεωργούς των οποίων η επιλέξιμη έκταση της γεωργικής εκμετάλλευσης για την οποία ζητούνται οι ενισχύσεις υπερβαίνει αυτό το όριο έκτασης.

Κατά τον καθορισμό του κατώτατου ορίου της έκτασης, τα κράτη μέλη επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι οι αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις χορηγούνται μόνο σε πραγματικούς γεωργούς εάν:

α)η διαχείριση των αντίστοιχων ενισχύσεων δεν προκαλεί υπερβολικό διοικητικό φόρτο, και

β)τα αντίστοιχα ποσά συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, στους οποίους συμβάλλουν οι αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις.

3.Τα εκάστοτε κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόζουν την παράγραφο 1 στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τα μικρά νησιά του Αιγαίου.

Υποτμήμα 2
Βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα

Άρθρο 17
Γενικοί κανόνες

1.Τα κράτη μέλη προβλέπουν βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα («βασική εισοδηματική στήριξη») υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν υποτμήμα και όπως προσδιορίζονται περαιτέρω στα στρατηγικά σχέδιά τους για την ΚΓΠ.

2.Τα κράτη μέλη προβλέπουν βασική εισοδηματική στήριξη υπό μορφή ετήσιας αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο.

3.Με την επιφύλαξη των άρθρων 19 έως 24, η βασική εισοδηματική στήριξη χορηγείται για κάθε επιλέξιμο εκτάριο που δηλώνεται από πραγματικό γεωργό.

Άρθρο 18
Ποσό στήριξης ανά εκτάριο

1.Η ενίσχυση καταβάλλεται ως ενιαίο ποσό ανά εκτάριο εκτός εάν τα κράτη μέλη αποφασίσουν να χορηγήσουν τη βασική εισοδηματική στήριξη βάσει των δικαιωμάτων ενίσχυσης που αναφέρονται στο άρθρο 19.

2.Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να διαφοροποιήσουν το ποσό της βασικής εισοδηματικής στήριξης ανά εκτάριο μεταξύ των διαφόρων ομάδων περιοχών που αντιμετωπίζουν παρόμοιες κοινωνικοοικονομικές ή αγρονομικές συνθήκες.

Άρθρο 19
Δικαιώματα ενίσχυσης

1.Τα κράτη μέλη που έχουν εφαρμόσει το καθεστώς βασικών ενισχύσεων, όπως ορίζεται τον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο Ι τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, μπορούν να αποφασίσουν να χορηγήσουν τη βασική εισοδηματική στήριξη βάσει των δικαιωμάτων ενίσχυσης σύμφωνα με τα άρθρα 19 έως 24 του παρόντος κανονισμού.

2.Όταν τα κράτη μέλη που έχουν εφαρμόσει το καθεστώς βασικών ενισχύσεων, όπως ορίζεται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο Ι τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, αποφασίζουν να μην χορηγήσουν βασική εισοδηματική στήριξη βάσει δικαιωμάτων ενίσχυσης, τα δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Άρθρο 20
Αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης και σύγκλιση

1.Τα κράτη μέλη καθορίζουν τη μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης πριν από τη σύγκλιση σύμφωνα με το παρόν άρθρο προσαρμόζοντας την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης αναλογικά με την αξία τους, όπως καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 για το έτος απαίτησης 2020 και τις σχετικές ενισχύσεις για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον που προβλέπονται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο III του εν λόγω κανονισμού για το έτος υποβολής αιτήσεων 2020.

2.Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να διαφοροποιήσουν την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2.

3.Τα κράτη μέλη ορίζουν, έως το έτος υποβολής αιτήσεων 2026 το αργότερο, ανώτατο όριο της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης για το κράτος μέλος ή για κάθε ομάδα εδαφών που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2.

4.Όταν η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης, όπως καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεν είναι ομοιόμορφη εντός κράτους μέλους ή εντός ομάδας εδαφών, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη σύγκλιση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης προς ενιαία τιμή μονάδας το αργότερο έως το 2026.

5.Για τους σκοπούς της παραγράφου 4, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, το αργότερο μέχρι το έτος 2026, όλα τα δικαιώματα ενίσχυσης να έχουν αξία τουλάχιστον 75% του μέσου προβλεπόμενου μοναδιαίου ποσού για τη βασική εισοδηματική στήριξη για το έτος υποβολής αιτήσεων 2026, όπως ορίζεται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ που διαβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφος 1 για το κράτος μέλος ή για τα εδάφη που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2.

6.Τα κράτη μέλη χρηματοδοτούν τις αυξήσεις στην αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις παραγράφους 4 και 5 χρησιμοποιώντας κάθε δυνατό προϊόν που προκύπτει από την εφαρμογή της παραγράφου 3, και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, μειώνοντας τη διαφορά μεταξύ της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης, που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, και του μέσου προβλεπόμενου ποσού μονάδας για τη βασική στήριξη του εισοδήματος για το έτος υποβολής αιτήσεων 2026, όπως ορίζεται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ που διαβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφος 1 για το κράτος μέλος ή για τα εδάφη όπως ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν τη μείωση στο σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων ενίσχυσης με αξία που προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, η οποία υπερβαίνει το μέσο προβλεπόμενο μοναδιαίο ποσό για τη βασική στήριξη εισοδήματος για το έτος 2026, όπως ορίζεται στο στρατηγικό σχέδιο ΚΓΠ που διαβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφος 1 για το κράτος μέλος ή για τα εδάφη που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2.

7.Οι μειώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6 βασίζονται σε αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια. Με την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσοστού που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 5, τα κριτήρια αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν τον καθορισμό μέγιστης μείωσης η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 30 %.

Άρθρο 21
Ενεργοποίηση δικαιωμάτων ενίσχυσης

1.Τα κράτη μέλη χορηγούν βασικές εισοδηματικές ενισχύσεις σε πραγματικούς γεωργούς που κατέχουν που ίδια ή μισθωμένα δικαιώματα μετά την ενεργοποίηση αυτών των δικαιωμάτων ενίσχυσης. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, για τους σκοπούς της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων ενίσχυσης, οι πραγματικοί γεωργοί να δηλώνουν τα επιλέξιμα εκτάρια που συνοδεύουν κάθε δικαίωμα ενίσχυσης.

2.Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα δικαιώματα ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένης υφιστάµενης ή αναµενόµενης κληρονοµιάς, να ενεργοποιούνται μόνο στο κράτος μέλος ή εντός της ομάδας εδαφών που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2, όπου έχουν χορηγηθεί.

3.Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα ενεργοποιημένα δικαιώματα ενίσχυσης ισχύουν με βάση το ποσό που καθορίζεται σε αυτά.

Άρθρο 22
Αποθεματικά δικαιωμάτων ενίσχυσης

1.Κάθε κράτος μέλος που αποφασίζει να χορηγήσει τη βασική εισοδηματική στήριξη βάσει των δικαιωμάτων ενίσχυσης διαχειρίζεται εθνικό απόθεμα.

2.Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, όταν τα κράτη μέλη αποφασίζουν να διαφοροποιήσουν τη βασική εισοδηματική στήριξη σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2, δύναται να αποφασίσουν να διαθέτουν αποθεματικό για κάθε ομάδα εδαφών που ορίζονται σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο.

3.Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα δικαιώματα ενίσχυσης από το αποθεματικό να χορηγούνται μόνο σε πραγματικούς γεωργούς.

4.Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το απόθεμα κατά προτεραιότητα για την κατανομή των δικαιωμάτων ενίσχυσης στις ακόλουθες κατηγορίες γεωργών:

α)νέοι γεωργοί που έχουν συστήσει πρόσφατα γεωργική εκμετάλλευση για πρώτη φορά·

β)γεωργοί που έχουν συστήσει πρόσφατα γεωργική εκμετάλλευση για πρώτη φορά ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης με την κατάλληλη κατάρτιση ή τις απαραίτητες δεξιότητες που ορίζονται από τα κράτη μέλη για τους νέους γεωργούς.

5.Τα κράτη μέλη κατανέμουν δικαιώματα ενίσχυσης ή αυξάνουν την αξία των υφιστάμενων δικαιωμάτων ενίσχυσης των δικαιούχων πραγματικών γεωργών βάσει οριστικής δικαστικής απόφασης ή οριστικής διοικητικής πράξης της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πραγματικοί γεωργοί λαμβάνουν τον αριθμό και την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που καθορίζονται στην εν λόγω απόφαση ή πράξη σε ημερομηνία που καθορίζεται από το κράτος μέλος.

6.Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το απόθεμα να αναπληρώνεται με γραμμική μείωση της αξίας όλων των δικαιωμάτων ενίσχυσης, εφόσον το απόθεμα δεν επαρκεί για την κάλυψη της κατανομής των δικαιωμάτων ενίσχυσης σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5.

7.Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν συμπληρωματικούς κανόνες για τη χρήση του αποθεματικού και τις περιπτώσεις που θα οδηγούσαν στην αναπλήρωσή του με γραμμική μείωση της αξίας όλων των δικαιωμάτων ενίσχυσης.

8.Τα κράτη μέλη καθορίζουν την αξία των νέων δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται από το αποθεματικό στην εθνική μέση αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης κατά το έτος χορήγησης ή στη μέση αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης για κάθε ομάδα εδαφών που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2, το έτος χορήγησης.

9.Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αποφασίσουν να αυξήσουν την αξία των υφισταμένων δικαιωμάτων ενίσχυσης μέχρι την εθνική μέση αξία κατά το έτος χορήγησης ή έως τη μέση τιμή για κάθε ομάδα εδαφών όπως ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2.

Άρθρο 23
Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 138 με σκοπό τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με κανόνες σχετικά με:

α)τη σύσταση του αποθεματικού·

β)την πρόσβαση στο αποθεματικό·

γ)το περιεχόμενο της δήλωσης και τις προϋποθέσεις ενεργοποίησης των δικαιωμάτων ενίσχυσης.

Άρθρο 24
Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων ενίσχυσης

1.Εκτός από την περίπτωση μεταβίβασης λόγω πραγματικής ή αναμενόμενης κληρονομιάς, τα δικαιώματα ενίσχυσης μεταβιβάζονται μόνο σε έναν πραγματικό γεωργό.

2.Στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη αποφασίζουν να διαφοροποιήσουν τη βασική εισοδηματική στήριξη σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2, τα δικαιώματα ενίσχυσης μεταβιβάζονται μόνο εντός της ομάδας των εδαφών όπου χορηγήθηκαν.

Άρθρο 25
Εφάπαξ ενίσχυση για τους μικροκαλλιεργητές

Τα κράτη μέλη μπορούν να ενισχύουν μικροκαλλιεργητές, όπως ορίζονται από τα κράτη μέλη, με ένα εφάπαξ ποσό, αντικαθιστώντας τις άμεσες ενισχύσεις του παρόντος τμήματος και του τμήματος 3 του παρόντος κεφαλαίου. Η σχετική παρέμβαση θα συμπεριληφθεί από τα κράτη μέλη στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ ως προαιρετική για τους γεωργούς.

Υποτμήμα 3
Συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη

Άρθρο 26
Συμπληρωματική στήριξη του αναδιανεμητικού εισοδήματος για τη βιωσιμότητα·

1.Τα κράτη μέλη προβλέπουν συμπληρωματική στήριξη του αναδιανεμητικού εισοδήματος για την βιωσιμότητα («στήριξη του αναδιανεμητικού εισοδήματος») υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και προσδιορίζονται περαιτέρω στα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ.

2.Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την ανακατανομή της στήριξης από μεγαλύτερες σε μικρότερες ή μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις με τη μορφή ετήσιας αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο στους δικαιούχους γεωργούς στο πλαίσιο της βασικής εισοδηματικής στήριξης στο άρθρο 17.

3.Τα κράτη μέλη καθορίζουν ένα ποσό ανά εκτάριο ή διαφορετικά ποσά για διαφορετικής κλίμακας εκτάρια, καθώς και τον ανώτατο αριθμό εκταρίων ανά γεωργό για τον οποίο θα καταβληθεί η ενίσχυση αναδιανεμητικού εισοδήματος.

4.Το ποσό ανά εκτάριο που προβλέπεται για ένα δεδομένο έτος υποβολής αιτήσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τον εθνικό μέσο όρο των άμεσων ενισχύσεων ανά εκτάριο για το εν λόγω έτος.

5.Ο εθνικός μέσος όρος των άμεσων ενισχύσεων ανά εκτάριο ορίζεται ως ο λόγος του εθνικού ανώτατου ορίου για άμεσες ενισχύσεις για το έτος υποβολής αιτήσεων, όπως ορίζεται στο παράρτημα IV, και των συνολικών προβλεπόμενων αποτελεσμάτων για τη βασική εισοδηματική στήριξη για το εν λόγω έτος, εκφρασμένος σε αριθμό εκταρίων.

Άρθρο 27
Συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη των νέων γεωργών·

1.Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη για τους νέους γεωργούς υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

2.Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους να συμβάλλουν στον ειδικό στόχο «προσέλκυσης γεωργών νεαρής ηλικίας και διευκόλυνσης της ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές περιοχές» που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) και να διαθέσουν τουλάχιστον το 2% των κονδυλίων τους για άμεσες ενισχύσεις για τον εν λόγω στόχο σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφος 4, τα κράτη μέλη δύναται να παρέχουν συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη στους νέους γεωργούς που εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση και οι οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο της βασικής ενίσχυσης εισοδήματος που προβλέπεται άρθρο 17.

3.Η συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη των νέων γεωργών λαμβάνει τη μορφή ετήσιας αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο.

Υποτμήμα 4
Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον

Άρθρο 28
Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον

1.Τα κράτη μέλη παρέχουν στήριξη σε εθελοντικά προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον («οικολογικά προγράμματα») υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και όπως διευκρινίζονται περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

2.Τα κράτη μέλη στηρίζουν, στο πλαίσιο αυτού του τύπου παρεμβάσεων, πραγματικούς γεωργούς οι οποίοι δεσμεύονται να εφαρμόζουν, στις επιλέξιμες εκτάσεις που καθορίζονται από τα κράτη μέλη, γεωργικές πρακτικές ευεργετικές για το κλίμα και το περιβάλλον.

3.Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τον κατάλογο των γεωργικών πρακτικών που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον.

4.Οι πρακτικές αυτές σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται σε έναν ή περισσότερους από τους ειδικούς περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ).

5.Στο πλαίσιο αυτού του τύπου παρεμβάσεων, τα κράτη μέλη παρέχουν μόνο ενισχύσεις που καλύπτουν δεσμεύσεις οι οποίες:

α)υπερβαίνουν τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τα πρότυπα καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης που θεσπίζονται σύμφωνα με το κεφάλαιο Ι τμήμα 2 του παρόντος τίτλου·

β)υπερβαίνουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις για τη χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, την καλή διαβίωση των ζώων, καθώς και άλλες υποχρεωτικές προϋποθέσεις που θεσπίζονται από το εθνικό δίκαιο και το δίκαιο της Ένωσης·

γ)υπερβαίνουν τους προϋποθέσεις που καθορίζονται για τη διατήρηση της γεωργικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

δ)διαφέρουν από τις δεσμεύσεις για τις οποίες χορηγούνται ενισχύσεις δυνάμει του άρθρου 65.

6.Η στήριξη για τα οικολογικά προγράμματα χορηγείται ως ετήσια ενίσχυση ανά επιλέξιμο εκτάριο είτε:

α)ως πρόσθετες ενισχύσεις για τη στήριξη του βασικού εισοδήματος όπως ορίζεται στο υποτμήμα 2 του παρόντος τμήματος· ή

β)ως αποζημιώσεις στους δικαιούχους για το σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και της απώλειας εισοδήµατος ως αποτέλεσµα της δέσµευσης που ανελήφθη, που καθορίζονται με βάση το άρθρο 65.

7.Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου να συνάδουν με εκείνες του άρθρου 65.

8.Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 138 συμπληρώνοντας τον παρόντα κανονισμό με περαιτέρω κανόνες για τα οικολογικά προγράμματα.

Τμήμα 3
Συνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις

Υποτμήμα 1
Συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη

Άρθρο 29
Γενικοί κανόνες

1.Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη σε πραγματικούς γεωργούς σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παρόν υποτμήμα και προσδιορίζονται περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

2.Οι παρεμβάσεις των κρατών μελών θα βοηθήσουν τους τομείς και τις παραγωγές που υποστηρίζονται, ή συγκεκριμένες μορφές γεωργίας που απαριθμούνται στο άρθρο 30, να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που βιώνουν βελτιώνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητά, τη βιωσιμότητά ή την ποιότητά τους.

3.Η στήριξη χορηγείται ως ετήσια ενίσχυση ανά εκτάριο ή ζώο.

Άρθρο 30
Πεδίο εφαρμογής

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε συγκεκριμένους τύπους γεωργικών εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους: σπόροι, πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και το κιχώριο, φρούτα και λαχανικά, οι δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης με βραχυχρόνια αμειψισπορά και άλλες μη εδώδιμες καλλιέργειες, εξαιρουμένων των δέντρων, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων που μπορούν να υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

Άρθρο 31
Επιλεξιμότητα

1.Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη με τη μορφή ενίσχυσης ανά εκτάριο μόνο για τις περιοχές που έχουν ορίσει ως επιλέξιμα εκτάρια.

2.Όταν η στήριξη αφορά τα βοοειδή ή τα αιγοπρόβατα, τα κράτη μέλη καθορίζουν ως προϋποθέσεις επιλεξιμότητας την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 32 ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 21/2004 33 του Συμβουλίου αντίστοιχα. Ωστόσο, με την επιφύλαξη άλλων εφαρμοστέων προϋποθέσεων επιλεξιμότητας, τα βοοειδή ή τα αιγοπρόβατα θεωρούνται επιλέξιμα για στήριξη, εφόσον οι απαιτήσεις αναγνώρισης και καταχώρισης πληρούνται μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία κατά το σχετικό έτος υποβολής αιτήσεων που καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 32
Μέτρα για την προφύλαξη των δικαιούχων συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης από διαρθρωτικές ανατροπές της ισορροπίας της αγοράς σε έναν τομέα

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 138, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τα μέτρα για την προφύλαξη των δικαιούχων εθελοντικής συνδεδεμένης στήριξης από διαρθρωτικές ανισορροπίες της αγοράς σε έναν τομέα. Αυτές οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις μπορούν να επιτρέπουν στα κράτη μέλη να αποφασίζουν ότι η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη μπορεί να εξακολουθήσει να καταβάλλεται έως το 2027 με βάση τις μονάδες παραγωγής για τις οποίες χορηγήθηκε τέτοια στήριξη στο παρελθόν.

Άρθρο 33
Εφαρμογή του μνημονίου συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τους ελαιούχους σπόρους

1.Όταν η παρέμβαση συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης αφορά ορισμένους ή όλους τους ελαιούχους σπόρους που αναφέρονται στο παράρτημα του μνημονίου συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τους ελαιούχους σπόρους 34 , η συνολική έκταση που θα λαμβάνει τη στήριξη, βάσει των προβλεπόμενων αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ των ενδιαφερομένων κρατών μελών, δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη στηριζόμενη έκταση σε όλη την Ένωση με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις διεθνείς δεσμεύσεις της.

Το αργότερο 6 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις καθορισμού ενδεικτικής περιοχής αναφοράς στήριξης για κάθε κράτος μέλος, η οποία υπολογίζεται με βάση το μερίδιο κάθε κράτους μέλους στη μέση καλλιεργούμενη έκταση στην Ένωση κατά τη διάρκεια των πέντε ετών πριν από το έτος έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 139 παράγραφος 2.

2.Κάθε κράτος μέλος που προτίθεται να χορηγήσει συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη για τους ελαιούχους σπόρους που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συμφωνίας που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο, πρέπει να αναφέρει τα αντίστοιχα προβλεπόμενα αποτελέσματα σε εκτάρια στην πρόταση στρατηγικού σχεδίου ΚΓΠ σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφος 1.

Εάν, μετά την κοινοποίηση όλων των προβλεπόμενων αποτελεσμάτων από τα κράτη μέλη, διαπιστωθεί υπέρβαση της μέγιστης έκτασης ενίσχυσης για ολόκληρη την Ένωση, για κάθε κράτος μέλος που κοινοποίησε υπέρβαση σε σύγκριση με την περιοχή αναφοράς του, ο συντελεστής μείωσης που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό είναι ανάλογος προς την υπέρβαση των προβλεπόμενων αποτελεσμάτων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την προσαρμογή της μέγιστης περιοχής ενίσχυσης για ολόκληρη την Ένωση, σύμφωνα με την παράγραφο 1. Κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενημερώνεται σχετικά με τον εν λόγω συντελεστή μείωσης στις παρατηρήσεις της Επιτροπής στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφος 3. Ο συντελεστής μείωσης για κάθε κράτος μέλος καθορίζεται στην εκτελεστική πράξη με την οποία η Επιτροπή εγκρίνει το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ που αναφέρεται στο άρθρο 106 παράγραφος 6.

Τα κράτη μέλη δεν τροποποιούν την περιοχή ενίσχυσής τους με δική τους πρωτοβουλία μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 106 παράγραφος 1.

3.Στην περίπτωση που τα κράτη μέλη προτίθενται να αυξήσουν τα προβλεπόμενα αποτελέσματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή στα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ, κοινοποιούν στην Επιτροπή τα αναθεωρημένα προβλεπόμενα αποτελέσματα με αίτηση τροποποίησης των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, σύμφωνα με το άρθρο 107 πριν από την 1η Ιανουαρίου του έτους που προηγείται του σχετικού έτους υποβολής αιτήσεων.

Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, προκειμένου να αποφευχθεί η υπέρβαση της μέγιστης περιοχής ενίσχυσης για ολόκληρη την Ένωση, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή αναθεωρεί τους συντελεστές μείωσης που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο για όλα τα κράτη μέλη που υπερέβησαν την περιοχή αναφοράς τους στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

Η Επιτροπή ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη σχετικά με την αναθεώρηση του συντελεστή μείωσης το αργότερο πριν την 1η Φεβρουαρίου του έτους που προηγείται του σχετικού έτους υποβολής των αιτήσεων.

Κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος υποβάλλει αντίστοιχη αίτηση τροποποίησης του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ με τον αναθεωρημένο συντελεστή μείωσης που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο πριν από την 1η Απριλίου του έτους που προηγείται του σχετικού έτους υποβολής των αιτήσεων. Ο αναθεωρημένος συντελεστής μείωσης καθορίζεται στην εκτελεστική πράξη με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 8.

4.Όσον αφορά τους ελαιούχους σπόρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο του μνημονίου συμφωνίας, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για το συνολικό αριθμό εκταρίων για τα οποία έχει πράγματι καταβληθεί ενίσχυση στις ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων που αναφέρονται στο άρθρο 121.

Υποτμήμα 2
Ειδική ενίσχυση καλλιέργειας για το βαμβάκι

Άρθρο 34
Πεδίο εφαρμογής

Τα κράτη μέλη χορηγούν ειδική καλλιεργητική ενίσχυση για το βαµβάκι σε πραγματικούς γεωργούς που παράγουν βαμβάκι και υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 5201 00 υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν υποτμήμα.

Άρθρο 35
Γενικοί κανόνες

1.Η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι χορηγείται ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης βαμβακιού. Επιλέξιμη έκταση είναι μόνο εκείνη που βρίσκεται σε γεωργική έκταση εγκεκριμένη από το κράτος μέλος για βαμβακοπαραγωγή, που έχει σπαρεί με ποικιλίες εγκεκριμένες από το κράτος μέλος και στην οποία η συγκομιδή πραγματοποιείται πραγματικά υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης των φυτών.

2.Η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι καταβάλλεται για βαμβάκι καθαρής, ανόθευτης και εμπορεύσιμης ποιότητας.

3.Τα κράτη μέλη εγκρίνουν τη γη και τις ποικιλίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θεσπίζονται δυνάμει της παραγράφου 4.

4.Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 138 για τη συμπλήρωση του παρόντα κανονισμού με όρους και προϋποθέσεις για την έγκριση γαιών και ποικιλιών για τους σκοπούς της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι.

5.Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, κανόνες σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης της γης και των ποικιλιών για τους σκοπούς της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι καθώς και σχετικά με τις κοινοποιήσεις της έγκρισης αυτής στους παραγωγούς. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 139 παράγραφος 2.

Άρθρο 36
Βασικές εκτάσεις, καθορισμένες αποδόσεις και ποσά αναφοράς

1.Οι εθνικές βασικές εκτάσεις είναι οι εξής:

Βουλγαρία: 3 342 εκτάρια

Ελλάδα: 250 000 εκτάρια

Ισπανία: 48 000 εκτάρια

Πορτογαλία: 360 εκτάρια

2.Οι καθορισμένες αποδόσεις κατά την περίοδο αναφοράς είναι οι εξής:

Βουλγαρία: 1,2 τόνοι/εκτάριο

Ελλάδα: 3,2 τόνοι/εκτάριο

Ισπανία: 3,5 τόνοι/εκτάριο

Πορτογαλία: 2,2 τόνοι/εκτάριο

3.Προκειμένου να υπολογισθεί το ποσό για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια ανά εκτάριο επιλέξιμης περιοχής, οι αποδόσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 πολλαπλασιάζονται επί τα εξής ποσά αναφοράς:

Βουλγαρία: 624,11 ευρώ,

Ελλάδα: 225,04 ευρώ,

Ισπανία: 348,03 ευρώ,

Πορτογαλία: 219,09 ευρώ

4.Εάν σε δεδομένο κράτος μέλος και σε δεδομένο έτος η επιλέξιμη προς ενίσχυση έκταση βαμβακιού υπερβαίνει τη βασική έκταση που ορίζεται στην παράγραφο 1, το ποσό της παραγράφου 3 για το εν λόγω κράτος μέλος μειώνεται κατ’ αναλογία προς την υπέρβαση της βασικής έκτασης.

5.Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 138, που συμπληρώνουν τον παρόντα κανονισμό με κανόνες σχετικά με τους όρους χορήγησης της εν λόγω ενίσχυσης, τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας και με τις αγρονομικές πρακτικές.

6.Η Επιτροπή μπορεί να ορίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, κανόνες για τον υπολογισμό της μείωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 4. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 139 παράγραφος 2.

Άρθρο 37
Εγκεκριμένες διεπαγγελματικές οργανώσεις

1.Για τους σκοπούς του παρόντος υποτμήματος, ως «εγκεκριμένη διεπαγγελματική οργάνωση» νοείται φορέας με νομική προσωπικότητα, συγκροτούμενος από βαμβακοπαραγωγούς και από έναν τουλάχιστον εκκοκκιστή, οι οποίοι αναπτύσσουν δραστηριότητες όπως:

α)παροχή βοήθειας για τον καλύτερο συντονισμό του τρόπου διάθεσης του βαμβακιού στην αγορά, ιδίως με την εκπόνηση ερευνών και μελετών αγοράς·

β)κατάρτιση τυποποιημένων συμβάσεων σύμφωνων με τους κανόνες της Ένωσης·

γ)προσανατολισμό της παραγωγής προς προϊόντα τα οποία είναι καλύτερα προσαρμοσμένα στις ανάγκες της αγοράς και στη ζήτηση των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα και την προστασία των καταναλωτών·

δ)ενημέρωση των μεθόδων και των μέσων βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων·

ε)ανάπτυξη εμπορικών στρατηγικών για την προώθηση του βαμβακιού μέσω καθεστώτων πιστοποίησης της ποιότητας.

2.Το κράτος μέλος στην επικράτεια του οποίου είναι εγκατεστημένοι οι εκκοκκιστές εγκρίνει τις διεπαγγελματικές οργανώσεις που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3.

3.Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 138 με σκοπό τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με κανόνες σχετικά με:

α)την σύσταση κριτηρίων για την έγκριση διεπαγγελματικών οργανώσεων,

β)υποχρεώσεις των παραγωγών,

γ)την περίπτωση στην οποία η εγκεκριμένη διεπαγγελματική οργάνωση δεν πληροί τα αναφερόμενα στο σημείο α) κριτήρια.

Άρθρο 38
Χορήγηση της ενίσχυσης

1.Η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι καταβάλλεται στους γεωργούς ανά επιλέξιμο εκτάριο σύμφωνα με το άρθρο 36.

2.Στους γεωργούς που είναι μέλη εγκεκριμένης διεπαγγελματικής οργάνωσης η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι χορηγείται ανά επιλέξιμο εκτάριο εντός της βασικής έκτασης που καθορίζεται στο άρθρο 36 παράγραφος 1, προσαυξημένη με το ποσό των 2 EUR.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΤΟΜΕΑΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Τμήμα 1
Γενικές διατάξεις

Άρθρο 39
Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν κεφάλαιο θεσπίζει κανόνες σχετικά με τους τομεακούς τύπους παρεμβάσεων στους ακόλουθους τομείς:

α)των οπωροκηπευτικών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

β)των μελισσοκομικών προϊόντων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

γ)του οίνου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ιβ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

δ)του λυκίσκου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

ε)του ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο (ζ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

στ)λοιποί τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως η), ια), κ), η) και κ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Άρθρο 40
Υποχρεωτικοί και προαιρετικοί τομεακοί τύποι παρεμβάσεων

1.Ο τομεακός τύπος παρέμβασης στον τομέα των οπωροκηπευτικών που αναφέρεται στο άρθρο 39 στοιχείο α) και στον τομέα της μελισσοκομίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 στοιχείο β), είναι υποχρεωτικός για κάθε κράτος μέλος.

2.Ο τομεακός τύπος παρέμβασης στον αμπελοοινικό τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 39 στοιχείο γ) είναι υποχρεωτικός για τα κράτη μέλη που απαριθμούνται στο παράρτημα V.

3.Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν στο στρατηγικό τους σχέδιο για την ΚΓΠ την εφαρμογή των τομεακών τύπων παρεμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 39 στοιχεία δ), ε) και στ).

4.Το κράτος μέλος που αναφέρεται στο άρθρο 82 παράγραφος 3 μπορεί να εφαρμόσει στον τομέα του λυκίσκου τον τομεακό τύπο παρέμβασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 στοιχείο στ) μόνον εάν το εν λόγω κράτος μέλος αποφασίσει στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ να μην εφαρμόσει τον τομεακό τύπο παρέμβασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 στοιχείο δ).

5.Τα κράτη μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 82 παράγραφος 4 μπορούν να εφαρμόζουν στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών τον τομεακό τύπο παρέμβασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 στοιχείο στ) μόνο εάν τα κράτη μέλη αποφασίσουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ να μην εφαρμόσουν τον τομεακό τύπο παρέμβασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 στοιχείο ε).

Άρθρο 41
Εκχωρηθείσες εξουσίες για επιπλέον απαιτήσεις στους τομεακούς τύπους παρεμβάσεων

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 138, οι οποίες συμπληρώνουν τον παρόντα κανονισμό, με απαιτήσεις επιπλέον εκείνων που καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο, ιδίως όσον αφορά:

α)τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των τύπων παρεμβάσεων που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο·

β)τον υπολογισμό της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων αναφοράς και του υπολογισμού της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο·

γ)το ανώτατο επίπεδο της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης για αποσύρσεις από την αγορά που αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 4 στοιχείο α) και για τους τύπους παρεμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 52 παράγραφος 3·

δ)τους κανόνες για τον καθορισμό ανώτατου ορίου για τις δαπάνες αναφύτευσης αμπελώνων που αναφέρονται στο άρθρο 52 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

ε)τους κανόνες υπό τους οποίους οι παραγωγοί αποσύρουν τα υποπροϊόντα της οινοποίησης, καθώς και σχετικά με εξαιρέσεις από την υποχρέωση αυτή, προκειμένου να αποφευχθεί η πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση και οι κανόνες για την εκούσια πιστοποίηση των οινοπνευματοποιών.

Τμήμα 2
ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Άρθρο 42
Ενισχύσεις στον τομέα των οπωροκηπευτικών

Στον τομέα των οπωροκηπευτικών επιδιώκονται οι ακόλουθοι στόχοι:

α)τον προγραμματισμό της παραγωγής, την προσαρμογή της παραγωγής στη ζήτηση, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα, τη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και την απόδοση των επενδύσεων και τη σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ) και θ)·

β)τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων του τομέα των οπωροκηπευτικών, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης πώλησης· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ)·

γ)την έρευνα και την ανάπτυξη βιώσιμων μεθόδων παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της ανθεκτικότητας των παρασίτων, των καινοτόμων πρακτικών, που ενισχύουν την οικονομική ανταγωνιστικότητα και ωθούν την ανάπτυξη της αγοράς· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), γ) και θ)·

δ)ανάπτυξη, εφαρμογή και προώθηση μεθόδων παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον, περιβαλλοντικά ορθές καλλιεργητικές πρακτικές και τεχνικές παραγωγής, βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, ιδίως προστασία των υδάτων, του εδάφους και του αέρα, της βιοποικιλότητας και άλλων φυσικών πόρων· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία ε) και στ)·

ε)τη συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο δ)·

στ)την ενίσχυση της εμπορικής αξίας και της ποιότητας των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της ποιότητας και της ανάπτυξης προϊόντων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή καλυπτόμενα από εθνικά συστήματα ποιότητας· οι στόχοι αυτοί αφορούν τον συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

ζ)την προώθηση και την εμπορία των προϊόντων του τομέα των οπωροκηπευτικών, νωπών ή μεταποιημένων· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ)·

η)αύξηση της κατανάλωσης των προϊόντων του τομέα των οπωροκηπευτικών, σε νωπή ή μεταποιημένη μορφή· οι στόχοι αυτοί αφορούν τον ειδικό στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 6, σημείο i)·

θ)την πρόληψη κρίσεων και διαχείριση κινδύνων, με στόχο την αποφυγή και αντιμετώπιση κρίσεων στις αγορές οπωροκηπευτικών· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ).

Άρθρο 43
Είδη παρέμβασης στον τομέα των οπωροκηπευτικών

1.Όσον αφορά τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία α) έως η), τα κράτη μέλη επιλέγουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τύπους παρέμβασης:

α)επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία, ιδίως όσον αφορά την εξοικονόμηση νερού, την εξοικονόμηση ενέργειας, την οικολογική συσκευασία και τη μείωση των αποβλήτων,

β)έρευνα και η πειραματική παραγωγή, με ιδιαίτερη έμφαση στην εξοικονόμηση νερού, την εξοικονόμηση ενέργειας, την οικολογική συσκευασία, τη μείωση των αποβλήτων, την ανθεκτικότητα επιβλαβών οργανισμών, μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων της χρήσης φυτοφαρμάκων, πρόληψη των ζημιών που προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα και ενίσχυση της χρήσης των ποικιλιών οπωροκηπευτικών που προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες,

γ)παραγωγή βιολογικών προϊόντων,

δ)ολοκληρωμένη παραγωγή,

ε)δράσεις για τη διατήρηση του εδάφους και την ενίσχυση της δέσμευσης του εδαφικού άνθρακα·

στ)δράσεις για τη δημιουργία και διατήρηση ενδιαιτημάτων ευνοϊκών για τη βιοποικιλότητα ή για τη διατήρηση του τοπίου, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης των ιστορικών χαρακτηριστικών του,

ζ)δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, αύξησης της ενεργειακής απόδοσης και αύξησης της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

η)δράσεις για την καταπολέμηση της ανθεκτικότητας των επιβλαβών οργανισμών,

θ)δράσεις για τη βελτίωση της χρήσης και διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης και αποστράγγισης του νερού,

ι)δράσεις και μέτρα για τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων και τη βελτίωση της διαχείρισης τους,

ια)δράσεις για την αύξηση της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας των μεταφορών και της αποθήκευσης των προϊόντων του τομέα των οπωροκηπευτικών,

ιβ)δράσεις για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές και την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,

ιγ)εφαρμογή των ενωσιακών και εθνικών συστημάτων ποιότητας,

ιδ)προώθηση και την επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων δράσεων και δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη διαφοροποίηση και ενοποίηση των αγορών οπωροκηπευτικών και στην ενημέρωση σχετικά με τα οφέλη της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στην υγεία,

ιε)συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική υποστήριξη, ιδίως όσον αφορά τις βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των παρασίτων, την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων και την προσαρμογή και μετριασμό της κλιματικής αλλαγής,

ιστ)κατάρτιση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, ιδίως όσον αφορά τις βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των παρασίτων, τη βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων και τη συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή.

2.Όσον αφορά τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 42 σημείο i), τα κράτη μέλη επιλέγουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ έναν ή περισσότερους από τις ακόλουθους τύπους παρέμβασης:

α)σύσταση ή / και ανανέωση ταμείων αλληλοβοήθειας από τις οργανώσεις παραγωγών και τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών που αναγνωρίζονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013,

β)επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία που καθιστούν την διαχείριση των ποσοτήτων που διατίθενται στην αγορά πιο αποτελεσματική,

γ)αναφύτευση οπωρώνων, όπου απαιτείται, κατόπιν υποχρεωτικής εκρίζωσης για υγειονομικούς ή φυτοϋγειονομικούς λόγους, καθ’ υπόδειξη της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους,

δ)απόσυρση από την αγορά για δωρεάν διανομή ή άλλους προορισμούς

ε)«πρώιμη συγκομιδή», δηλαδή πλήρη συγκομιδή μη ώριμων και μη εμπορεύσιμων προϊόντων σε μια δεδομένη περιοχή τα οποία δεν έχουν αλλοιωθεί πριν από την πρώιμη συγκομιδή, είτε λόγω καιρικών συνθηκών, ασθένειας είτε για άλλο λόγο,

στ)μη συγκομιδή οπωροκηπευτικών, δηλαδή τερματισμό του τρέχοντος κύκλου παραγωγής στη σχετική περιοχή, όπου το προϊόν είναι σωστά ανεπτυγμένο και είναι υγιούς, δίκαιης και εμπορεύσιμης ποιότητας, εξαιρουμένης της καταστροφής προϊόντων λόγω καιρικών συνθηκών ή ασθένειας,

ζ)ασφάλιση συγκομιδής που συμβάλλει στη διασφάλιση του εισοδήματος των παραγωγών σε περίπτωση ζημιών ως επακόλουθο φυσικών καταστροφών, δυσμενών κλιματικών συνθηκών, ασθενειών ή παρασίτων και ταυτόχρονα διασφάλισης της λήψης των απαραίτητων προληπτικών μέτρων από τους δικαιούχους,

η)παροχή εκπαίδευσης σε άλλες οργανώσεις παραγωγών και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών που αναγνωρίζονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή σε μεμονωμένους παραγωγούς,

θ)εφαρμογή και διαχείριση φυτοϋγειονομικών πρωτοκόλλων τρίτων χωρών στο έδαφος της Ένωσης για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές τρίτων χωρών,

ι)εφαρμογή των ενωσιακών και εθνικών συστημάτων ποιότητας,

ια)συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική υποστήριξη, ιδίως όσον αφορά τις βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των παρασίτων και τη βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων.

3.Τα κράτη μέλη καθορίζουν, στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, τις παρεμβάσεις που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2.

Άρθρο 44
Επιχειρησιακά προγράμματα

1.Οι στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 42 και οι παρεμβάσεις στον τομέα των οπωροκηπευτικών που καθορίζονται από τα κράτη μέλη στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ υλοποιούνται μέσω εγκεκριμένων επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανώσεων παραγωγών ή / και ενώσεων οργανώσεων παραγωγών που αναγνωρίζονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013, υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.Τα επιχειρησιακά προγράμματα έχουν ελάχιστη διάρκεια τριών ετών και μέγιστη διάρκεια επτά ετών. Επιδιώκουν τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 42, στοιχεία δ) και ε) και τουλάχιστον δύο άλλους στόχους που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.

3.Για κάθε επιλεγόμενο στόχο, τα επιχειρησιακά προγράμματα περιγράφουν τις παρεμβάσεις που επιλέγονται μεταξύ των παρεμβάσεων που καθορίζονται από τα κράτη μέλη στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

4.Τα επιχειρησιακά προγράμματα υποβάλλονται στα κράτη μέλη από τις οργανώσεις παραγωγών ή/και τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών που αναγνωρίζονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 προς έγκριση.

5.Τα επιχειρησιακά προγράμματα μπορούν να υλοποιηθούν μόνο από τις οργανώσεις παραγωγών ή από ενώσεις οργανώσεων παραγωγών αναγνωρισμένες βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

6.Τα επιχειρησιακά προγράμματα των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών δεν καλύπτουν τις ίδιες παρεμβάσεις με τα επιχειρησιακά προγράμματα των οργανώσεων μελών. Τα κράτη μέλη εξετάζουν τα επιχειρησιακά προγράμματα των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών μαζί με τα επιχειρησιακά προγράμματα των οργανώσεων μελών.

Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι:

α)οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων μιας ένωσης οργανώσεων παραγωγών χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από τις εισφορές των μελών αυτής της ένωσης και ότι η εν λόγω χρηματοδότηση λαμβάνεται από τα επιχειρησιακά ταμεία των εν λόγω οργανώσεων,

β)οι παρεμβάσεις και η αντίστοιχη χρηματοδοτική συμμετοχή καθορίζονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε οργάνωσης μέλους,

7.Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι:

α)το 20 % τουλάχιστον των δαπανών στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων καλύπτει τις παρεμβάσεις που συνδέονται με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία δ) και ε)·

β)το 5 % τουλάχιστον των δαπανών στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων καλύπτει την παρέμβαση που συνδέεται με τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 42 στοιχείο γ)·

γ)οι παρεμβάσεις που εμπίπτουν στους τύπους παρεμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 στοιχεία δ), ε) και στ) δεν υπερβαίνουν το ένα τρίτο των συνολικών δαπανών στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Άρθρο 45
Επιχειρησιακά ταμεία

1.Οι οργανώσεις παραγωγών και/ή οι ενώσεις τους, στον τομέα των οπωροκηπευτικών, μπορούν να συνιστούν επιχειρησιακό ταμείο. Το ταμείο χρηματοδοτείται από:

α)χρηματικές εισφορές από:

i)    τα μέλη της οργάνωσης παραγωγών και/ή την ίδια την οργάνωση παραγωγών ή

ii)    τις ενώσεις των οργανώσεων παραγωγών μέσω των μελών των εν λόγω ενώσεων.

β)Χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης, η οποία μπορεί να χορηγηθεί στις οργανώσεις παραγωγών ή στις ενώσεις τους, εφόσον οι εν λόγω ενώσεις παρουσιάζουν επιχειρησιακό πρόγραμμα.

2.Τα επιχειρησιακά ταμεία χρησιμοποιούνται μόνο για τη χρηματοδότηση επιχειρησιακών προγραμμάτων που υποβάλλονται και εγκρίνονται από κράτη μέλη.

Άρθρο 46
Χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στον τομέα των οπωροκηπευτικών

1.Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισούται με το ποσό των χρηματικών εισφορών που αναφέρονται στο άρθρο 45 παράγραφος 1 στοιχείο α) και έχουν όντως καταβληθεί και περιορίζεται στο 50% των δαπανών που όντως πραγματοποιούνται.

2.Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης περιορίζεται σε:

α)4,1% της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από κάθε οργάνωση παραγωγών,

β)4,5% της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από κάθε ένωση οργανώσεων παραγωγών,

γ)5 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από κάθε διακρατική οργάνωση παραγωγών ή διεθνική ένωση οργανώσεων παραγωγών

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης μπορεί να αυξηθεί ως εξής:

α)στην περίπτωση οργανώσεων παραγωγών, το ποσοστό μπορεί να αυξηθεί στο 4,6 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο, υπό τον όρο ότι το ποσό που υπερβαίνει το 4,1 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για μία ή περισσότερες παρεμβάσεις που συνδέονται με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία γ), δ), ε), ζ), η) και θ).

β)στην περίπτωση των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών, το ποσοστό μπορεί να αυξηθεί στο 5 % της αξίας της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό που υπερβαίνει το 4,5 % της αξίας της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής χρησιμοποιείται αποκλειστικά για μία ή περισσότερες παρεμβάσεις που συνδέονται με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία γ), δ), ε), ζ), η) και θ), υλοποιείται από την ένωση οργανώσεων παραγωγών εξ ονόματος των μελών της·

γ)στην περίπτωση της διακρατικής οργάνωσης παραγωγών ή της διακρατικής ένωσης οργανώσεων παραγωγών, το ποσοστό μπορεί να αυξηθεί στο 5,5 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται το ποσό που υπερβαίνει το 5 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο αποκλειστικά για μία ή περισσότερες παρεμβάσεις που συνδέονται με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία γ), δ), ε), ζ), η) και θ), οι οποίοι εφαρμόζονται από τη διεθνική οργάνωση παραγωγών ή τη διακρατική ένωση οργανώσεων παραγωγών εξ ονόματος των μελών της.

3.Κατόπιν σχετικής αίτησης οργάνωσης παραγωγών, το όριο του 50 % που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αυξάνεται σε 60 % για επιχειρησιακό πρόγραμμα ή μέρος επιχειρησιακού προγράμματος που πληροί τουλάχιστο μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)οργανώσεις παραγωγών που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά κράτη μέλη, εφαρμόζοντας διακρατικά παρεμβάσεων που συνδέονται με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία β) και ε)·

β)μία ή περισσότερες οργανώσεις παραγωγών δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο παρεμβάσεων που λειτουργούν σε διεπαγγελματική βάση·

γ)το επιχειρησιακό πρόγραμμα καλύπτει αποκλειστικά την ειδική στήριξη για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων που καλύπτεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου 35 ·

δ)το επιχειρησιακό πρόγραμμα εφαρμόζεται για πρώτη φορά από ένωση οργανώσεων παραγωγών αναγνωρισμένη βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

ε)οι οργανώσεις παραγωγών αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 20 % της παραγωγής οπωροκηπευτικών σε ένα κράτος μέλος·

στ)η οργάνωση παραγωγών λειτουργεί σε μία από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρεται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ·

ζ)το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρεμβάσεις που συνδέονται με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία γ), δ) ε), η) και θ).

4.Το όριο του 50 % που προβλέπεται στην παράγραφο 1 αυξάνεται σε 100 % στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)οι αποσύρσεις από την αγορά οπωροκηπευτικών που δεν υπερβαίνουν το 5 % του όγκου της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από κάθε οργάνωση παραγωγών και διατίθενται ως:

(i)    δωρεάν διανομή σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και ιδρύματα που εγκρίνονται για το σκοπό αυτό από τα κράτη μέλη, για τις δραστηριότητές τους υπέρ ατόμων στα οποία η εθνική νομοθεσία χορηγεί δικαίωμα δημόσιας αρωγής, ιδίως επειδή στερούνται επαρκών πόρων για τη συντήρησή τους,

(ii)    δωρεάν διανομή σε σωφρονιστικά ιδρύματα, σχολεία και δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιδρύματα που αναφέρονται στο άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και σε παιδικές κατασκηνώσεις καθώς και σε νοσοκομεία και γηροκομεία που ορίζονται από τα κράτη μέλη, τα οποία θα λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί ότι οι ποσότητες οι οποίες διανέμονται είναι επιπρόσθετες στις ποσότητες που συνήθως αγοράζονται από αυτούς τους φορείς∙

β)δράσεις σχετικές με την εκπαίδευση άλλων οργανώσεων παραγωγών που αναγνωρίζονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για οργανώσεις παραγωγών που προέρχονται από περιοχές των κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, ή μεμονωμένων παραγωγών.

Άρθρο 47
Εθνική χρηματοδοτική συνδρομή

1.Στις περιφέρειες των κρατών μελών όπου ο βαθμός οργάνωσης των παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών είναι σημαντικά χαμηλότερος από τον μέσο όρο της Ένωσης, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν στις οργανώσεων παραγωγών, που αναγνωρίσθηκαν βάσει κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013, εθνική χρηματοδοτική ενίσχυση ίση με το έως και 80 % των χρηματοδοτικών συνεισφορών που αναφέρονται στο σημείο α) του άρθρου 45, παράγραφος 1 και έως και 10 % της αξίας της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής οποιασδήποτε τέτοιας οργάνωσης παραγωγών. Η εθνική χρηματοδοτική ενίσχυση θα λειτουργεί συμπληρωματικό προς το επιχειρησιακό ταμείο.

2.Ο βαθμός οργάνωσης των παραγωγών σε μια περιοχή κράτους μέλους θεωρείται σημαντικά χαμηλότερος από τον μέσο όρο της Ένωσης, όταν έχει υπάρξει χαμηλότερος από 20% για τρία συνεχή έτη πριν από την εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος. Ο βαθμός οργάνωσης υπολογίζεται ως η αξία της παραγωγής οπωροκηπευτικών στην εν λόγω περιοχή και διατίθεται στο εμπόριο από τις οργανώσεις παραγωγών και τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών που αναγνωρίζονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, διαιρούμενη με τη συνολική αξία της παραγωγής οπωροκηπευτικών στην περιφέρεια αυτή.

Τα κράτη μέλη που χορηγούν εθνική χρηματοδοτική ενίσχυση σύμφωνα με την παράγραφο 1 ενημερώνουν την Επιτροπή για τις περιφέρειες που πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και για την εθνική χρηματοδοτική ενίσχυση που χορηγείται στις οργανώσεις παραγωγών στις περιοχές αυτές

Τμήμα 3
Ο τομέας της μελισσοκομίας

Άρθρο 48
Στόχοι στον τομέα της μελισσοκομίας

Τα κράτη μέλη επιδιώκουν τουλάχιστον έναν από τους ειδικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 για τον τομέα της μελισσοκομίας.

Άρθρο 49
Τύποι παρέμβασης στον τομέα της μελισσοκομίας και χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης

1.Τα κράτη μέλη επιλέγουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ για κάθε συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τύπους παρεμβάσεων στον τομέα της μελισσοκομίας:

α)τεχνική βοήθεια προς μελισσοκόμους και οργανώσεις μελισσοκόμων·

β)δράσεις για την καταπολέμηση των εισβολέων και των ασθενειών των κυψελών, ιδίως της βαρόασης·

γ)δράσεις για τον εξορθολογισμό της εποχιακής μετακίνησης των ζώων·

δ)δράσεις στήριξης εργαστηρίων για την ανάλυση των μελισσοκομικών προϊόντων·

ε)ανανέωση των κυψελών στην Ένωση·

στ)συνεργασία με ειδικευμένους φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της μελισσοκομίας και των μελισσοκομικών προϊόντων·

ζ)δράσεις παρακολούθησης της αγοράς·

η)δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

2.Τα κράτη μέλη τεκμηριώνουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ την επιλογή των συγκεκριμένων στόχων και τύπων παρέμβασης. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις παρεμβάσεις που επιλέγουν μεταξύ των τύπων παρέμβασης.

3.Τα κράτη μέλη καθορίζουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ τη χρηματοδότηση που παρέχουν για τους τύπους παρεμβάσεων που έχουν επιλεγεί στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

4.Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στις παρεμβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 είναι το 50 %, κατ' ανώτατο όριο, των δαπανών. Το υπόλοιπο μέρος των δαπανών βαρύνει τα κράτη μέλη.

5.Κατά την κατάρτιση των στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ, τα κράτη μέλη ζητούν τη συμβουλή των εκπροσώπων των οργανισμών στον τομέα της μελισσοκομίας.

6.Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή ετησίως τον αριθμό των κυψελών στην επικράτειά τους.

Άρθρο 50
Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 138, οι οποίες συμπληρώνουν τον παρόντα κανονισμό με επιπρόσθετες απαιτήσεις σε εκείνες που αφορούν το παρόν τμήμα:

α)η υποχρέωση των κρατών μελών να κοινοποιούν ετησίως στην Επιτροπή τον αριθμό των κυψελών στην επικράτειά τους που προβλέπονται στο άρθρο 49 παράγραφος 6·

β)ο ορισμός μιας κυψέλης και οι μέθοδοι υπολογισμού του αριθμού των κυψελών·

γ)η ελάχιστη συνεισφορά της Ένωσης στις δαπάνες που σχετίζονται με την υλοποίηση των τύπων παρεμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 49.

Τμήμα 4
Ο αμπελοοινικός τομέας

Άρθρο 51
Στόχοι στον αμπελοοινικό τομέα

Τα κράτη μέλη επιδιώκουν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους στόχους στον αμπελοοινικό τομέα:

α)βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των οινοπαραγωγών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της συμβολής στη βελτίωση των βιώσιμων συστημάτων παραγωγής και στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του αμπελοοινικού τομέα της Ένωσης· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως στ) και η)·

β)βελτίωση των επιδόσεων των επιχειρήσεων του οίνου της Ένωσης και την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της αγοράς, καθώς και αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους όσον αφορά την παραγωγή και εμπορία προϊόντων αμπέλου, συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης σε παγκόσμιο επίπεδο και των αειφόρων διαδικασιών· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται στα στοιχεία α), ε), ζ) και η) του άρθρου 6 παράγραφος 1·

γ)συμβολή στην αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αμπελοοινική αγορά της Ένωσης, ώστε να αποφεύγονται οι κρίσεις στην αγορά∙ ο στόχος αυτός αφορά τον συγκεκριμένο στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

δ)συμβολή στη διασφάλιση των εισοδημάτων των οινοπαραγωγών της Ένωσης, όταν υφίστανται ζημίες συνεπεία φυσικών καταστροφών, δυσμενών κλιματικών συνθηκών, ζώων, ασθενειών ή παρασιτώσεων∙ ο στόχος αυτός συνδέεται με τον στόχο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

ε)αύξηση της εμπορευσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των αμπελοοινικών προϊόντων της Ένωσης, ιδίως με την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, διαδικασιών και τεχνολογιών, και με την προστιθέμενη αξία σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς της γνώσης· ο στόχος αυτός αφορά τους συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ), ε) και θ)·

στ)χρήση υποπροϊόντων οινοποιίας για βιομηχανικούς και ενεργειακούς σκοπούς που εξασφαλίζουν την ποιότητα του οίνου της Ένωσης, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον· ο στόχος αυτός αφορά τους συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και ε)·

ζ)συμβολή στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σχετικά με την υπεύθυνη κατανάλωση οίνου και σχετικά με τα συστήματα ποιότητας της Ένωσης για τον οίνο· ο στόχος αυτός αφορά τους συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία β) και θ)·

η)βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αμπελοοινικών προϊόντων της Ένωσης σε τρίτες χώρες· ο στόχος αυτός αφορά τους συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία β) και η)·

θ)συμβολή στην αύξηση της αντοχής των παραγωγών στις διακυμάνσεις της αγοράς· ο στόχος αυτός συνδέεται με τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Άρθρο 52
Τύποι παρέμβασης στον αμπελοοινικό τομέα

1.Για κάθε στόχο που επιλέγεται μεταξύ εκείνων που ορίζονται στο άρθρο 51, τα κράτη μέλη επιλέγουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τύπους παρέμβασης:

α)αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων, συμπεριλαμβανομένης της αναφύτευσης των αμπελώνων, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο μετά την υποχρεωτική εκρίζωση για λόγους υγείας ή φυτοϋγειονομικής φύσεως κατόπιν εντολής της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους, εξαιρουμένης της κανονικής ανανέωσης των αμπελώνων που συνίσταται στην αναφύτευση του ίδιου αγροτεμαχίου με την ίδια ποικιλία σταφυλιών σύμφωνα με το ίδιο σύστημα καλλιέργειας αμπέλου, όταν τα αμπέλια ολοκληρώσουν τον κύκλο ζωής τους∙

β)υλικών και άυλων επενδύσεων σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας και υποδομής οινοποιείων, καθώς και δομές και εργαλεία μάρκετινγκ·

γ)πρώιμη συγκομιδή, που σημαίνει την ολική καταστροφή ή απομάκρυνση των τσαμπιών σταφυλιών ενώ είναι ακόμα άγουρα, μειώνοντας έτσι την απόδοση της σχετικής περιοχής στο μηδέν και εξαιρώντας τη μη συγκομιδή, όπου τα εμπορικά σταφύλια δεν συλλέγονται όταν ολοκληρώσουν τον κύκλο ζωής τους∙

δ)ασφάλιση της συγκομιδής έναντι απώλειας εισοδήματος ως συνέπεια των δυσμενών κλιματικών φαινομένων που εξομοιώνονται με φυσικές καταστροφές, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, ζώα, ασθένειες φυτών ή παρασιτώσεις∙

ε)υλικές και άυλες επενδύσεις στην καινοτομία που συνίστανται στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υποπροϊόντων της οινοποίησης, των διαδικασιών και των τεχνολογιών, σε άλλες επενδύσεις που προσθέτουν αξία σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής γνώσεων∙

στ)την απόσταξη υποπροϊόντων της οινοποίησης που πραγματοποιείται σύμφωνα με τους περιορισμούς που καθορίζονται στην ενότητα Δ του μέρους ΙΙ του παραρτήματος VIII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013,

ζ)δράσεις ενημέρωσης σχετικά με τους οίνους της Ένωσης που διεξάγονται στα κράτη μέλη και οι οποίες ενθαρρύνουν την υπεύθυνη κατανάλωση οίνου ή προωθούν συστήματα ποιότητας της Ένωσης που καλύπτουν τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις,

η)προώθηση των προϊόντων σε τρίτες χώρες με έναν ή περισσότερους από τους κάτωθι τρόπους:

(i)    δημόσιες σχέσεις, προώθηση ή διαφήμιση που προβάλλουν ιδίως τις υψηλές προδιαγραφές των προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως ως προς την ποιότητα, την ασφάλεια των τροφίμων ή την προστασία του περιβάλλοντος,

(ii)    συμμετοχή σε εκδηλώσεις, εμποροπανηγύρεις ή εκθέσεις διεθνούς σημασίας∙

iii)    εκστρατείες ενημέρωσης, ιδίως σχετικά με τα συστήματα ποιότητας της Ένωσης που αφορούν τις ονομασίες προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις και τη βιολογική παραγωγή∙

iv)    μελέτες νέων αγορών, αναγκαίες για τη διεύρυνση των εμπορικών διεξόδων∙

(v)    μελέτες για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μέτρων ενημέρωσης και προώθησης∙

vi)    προετοιμασία τεχνικών φακέλων, συμπεριλαμβανομένων εργαστηριακών δοκιμών και αξιολογήσεων, σχετικά με οινολογικές πρακτικές, φυτοϋγειονομικούς και υγειονομικούς κανόνες, καθώς και άλλες απαιτήσεις τρίτων χωρών για την εισαγωγή προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις αγορές τρίτων χωρών∙

θ)προσωρινή και φθίνουσα με τον καιρό συνδρομή για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών για τη σύσταση ταμείων αλληλοβοήθειας∙

2.Τα κράτη μέλη τεκμηριώνουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ την επιλογή των στόχων και των τύπων παρέμβασης στον αμπελοοινικό τομέα. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις παρεμβάσεις που επιλέγουν μεταξύ των τύπων παρέμβασης.

3.Πέραν των απαιτήσεων που ορίζονται στον τίτλο V, τα κράτη μέλη καθορίζουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επιλεγμένων τύπων παρέμβασης και των παρεμβάσεων και έναν γενικό δημοσιονομικό πίνακα με τους πόρους που θα χρησιμοποιηθούν, και την προβλεπόμενη κατανομή των πόρων μεταξύ των επιλεγμένων τύπων παρέμβασης και μεταξύ παρεμβάσεων σύμφωνα με τις χρηματοδοτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα V.

Άρθρο 53
Χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στον αμπελοοινικό τομέα

1.Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για την αναδιάρθρωση και τη μετατροπή των αμπελώνων που αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 1 στοιχείο α) δεν υπερβαίνει το 50 % των πραγματικών δαπανών αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελώνων ή το 75 % των πραγματικών δαπανών αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.

Η συνδρομή χορηγείται μόνο ως αποζημίωση στους παραγωγούς για απώλεια εσόδων λόγω της υλοποίησης της παρέμβασης και της συνεισφοράς στις δαπάνες αναδιάρθρωσης και μετατροπής. Η αποζημίωση των παραγωγών για απώλεια εσόδων λόγω της υλοποίησης της παρέμβασης μπορεί να καλύψει μέχρι και το 100 % της σχετικής ζημίας.

2.Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για τις επενδύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 52 παράγραφος 1 στοιχείο β) δεν θα υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια:

α)50 % των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές∙

β)40% των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών σε περιφέρειες άλλες από τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες,

γ)75% των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ ,

δ)65 % των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στα μικρά νησιά του Αιγαίου όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013.

Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στο μέγιστο ποσοστό, που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, χορηγείται μόνο σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής 36 ∙ Ωστόσο, μπορεί να χορηγηθεί σε όλες τις επιχειρήσεις των εξόχως απόκεντρων περιφερειών που αναφέρονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ και στα μικρά νησιά του Αιγαίου όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013.

Για τις επιχειρήσεις που δεν καλύπτονται από το άρθρο 2 παράγραφος 1 του τίτλου I του παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ και απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή με κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατομμυρίων ευρώ, τα μέγιστα όρια που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μειώνονται στο ήμισυ.

Καμία χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης δεν χορηγείται σε προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων 37 .

3.Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για πρώιμη συγκομιδή που αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 1 στοιχείο γ) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % του ποσού των άμεσων δαπανών για την καταστροφή ή την απομάκρυνση των σταφυλιών και την απώλεια εσόδων που σχετίζεται με αυτή.

4.Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για την ασφάλιση συγκομιδής που αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 1 στοιχείο δ) δεν θα υπερβαίνει:

α)το 80 % του κόστους των ασφαλίστρων που καταβάλλουν οι παραγωγοί για ασφάλεια έναντι των ζημιών που προκαλούνται από δυσμενή καιρικά φαινόμενα, τα οποία μπορούν να θεωρηθούν φυσικές καταστροφές∙

β)το 50 % του κόστους των ασφαλίστρων που καταβάλλουν οι παραγωγοί για ασφάλιση έναντι:

(i)απωλειών που αναφέρονται στο στοιχείο α) και άλλων απωλειών που προκαλούνται από δυσμενή καιρικά φαινόμενα∙

(ii)απωλειών που προκαλούνται από ζώα, ασθένειες φυτών ή προσβολή από επιβλαβείς οργανισμούς.

Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για την ασφάλιση συγκομιδής μπορεί να χορηγείται μόνον εάν οι σχετικές αποζημιώσεις δεν καλύπτουν πάνω από το 100 % της απώλειας εισοδήματος των παραγωγών, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν αποζημιώσεων που ενδεχομένως λαμβάνουν οι παραγωγοί από άλλα καθεστώτα ενίσχυσης σε σχέση με τους ασφαλιζόμενους κινδύνους. Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια προβλέπεται η υποχρεωτική λήψη των απαραίτητων μέτρων πρόληψης κινδύνων από τους δικαιούχους.

5.Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για την καινοτομία που αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 1 στοιχείο ε) δεν θα υπερβαίνει:

α)50 % των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές∙

β)40% των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών σε περιφέρειες άλλες από τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες,

γ)75% των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ ,

δ)65 % των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στα μικρά νησιά του Αιγαίου όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013.

Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στο μέγιστο ποσοστό της, που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, ισχύει μόνο για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ∙ ωστόσο, μπορεί να χορηγηθεί σε όλες τις επιχειρήσεις των εξόχως απόκεντρων περιφερειών που αναφέρονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ και στα μικρά νησιά του Αιγαίου όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013.

Για τις επιχειρήσεις που δεν καλύπτονται από το άρθρο 2 παράγραφος 1 του τίτλου I του παραρτήματος της σύστασης 2003/361 / ΕΚ και απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή με κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατομμυρίων ευρώ, τα μέγιστα όρια που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μειώνονται στο ήμισυ.

6.Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για δράσεις ενημέρωσης και προώθησης, που αναφέρονται στο άρθρο 52 παράγραφος 1 στοιχεία ζ) και η) δεν υπερβαίνει το 50 % των επιλέξιμων δαπανών.

7.Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για την απόσταξη υποπροϊόντων οινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 1 στοιχείο στ) καθορίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με τους συγκεκριμένους κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 54 παράγραφος 3 μέσω εκτελεστικών πράξεων που εγκρίνονται σύμφωνα με τη εξεταστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 139 παράγραφος 2.

Άρθρο 54
Ειδικοί κανόνες σχετικά με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στον αμπελοοινικό τομέα

1.Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για την ασφάλιση της συγκομιδής να μην στρεβλώνει τον ανταγωνισμό στην ασφαλιστική αγορά.

2.Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θεσπίζουν ένα σύστημα που βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η πρώιμη συγκομιδή δεν οδηγεί σε αποζημίωση μεμονωμένων οινοπαραγωγών πέραν του ορίου που ορίζεται στο άρθρο 53 παράγραφος 3.

3.Το ποσό της συνδρομής της Ένωσης για την απόσταξη των υποπροϊόντων της οινοποίησης καθορίζεται ανά % όγκου και ανά εκατόλιτρο παραγόμενης αλκοόλης. Δεν χορηγείται χρηματοδοτική συνδρομή για τον όγκο αλκοόλης που περιέχεται στα αποσταζόμενα υποπροϊόντα και υπερβαίνει το 10 % του όγκου αλκοόλης που περιέχεται στον παραγόμενο οίνο.

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για την απόσταξη υποπροϊόντων οινοποίησης να καταβάλλεται στους οινοπνευματοποιούς που επεξεργάζονται υποπροϊόντα οινοποιίας που παραδίδονται για απόσταξη σε ακατέργαστη αλκοόλη με αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 92 % κατ' όγκο.

Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης περιλαμβάνει ένα κατ’ αποκοπήν ποσό για την αποζημίωση των εξόδων συλλογής των υποπροϊόντων οινοποίησης. Το εν λόγω ποσό μεταφέρεται από το αποστακτήριο στον παραγωγό, όταν ο τελευταίος αναλαμβάνει τα σχετικά έξοδα.

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η αλκοόλη που προέρχεται από την απόσταξη υποπροϊόντων οινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 1 στοιχείο στ), για την οποία έχει χορηγηθεί χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης, χρησιμοποιείται αποκλειστικά για βιομηχανικούς ή ενεργειακούς σκοπούς, και ότι δεν στρεβλώνει τον ανταγωνισμό.

4.Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη καθορίζουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ ένα ελάχιστο ποσοστό δαπανών για δράσεις που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, στη βελτίωση της βιωσιμότητας των παραγωγικών συστημάτων και διαδικασιών, στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του αμπελοοινικού τομέα της Ένωσης και τη βελτίωση της παγκόσμιας ενεργειακής απόδοσης στον αμπελοοινικό τομέα.

Τμήμα 5
Ο τομέας του λυκίσκου

Άρθρο 55
Στόχοι και τύποι παρέμβασης στον τομέα του λυκίσκου

1.Το κράτος μέλος που αναφέρεται στο άρθρο 82 παράγραφος 3 επιδιώκει έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους στόχους στον τομέα του λυκίσκου:

α)τον προγραμματισμό της παραγωγής, την προσαρμογή της παραγωγής στη ζήτηση, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ).

β)τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων του τομέα του λυκίσκου, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης πώλησης· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ)·

γ)τη βελτίωση του κόστους παραγωγής και των αποδόσεων των επενδύσεων ως προς τα περιβαλλοντικά πρότυπα και τα πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και τη σταθεροποίηση των τιμών των παραγωγών∙ οι στόχοι αυτοί αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ)·

δ)την έρευνα και την ανάπτυξη βιώσιμων μεθόδων παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της ανθεκτικότητας των παρασίτων, των καινοτόμων πρακτικών, που ενισχύουν την οικονομική ανταγωνιστικότητα και ωθούν την ανάπτυξη της αγοράς· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), γ) και θ)·

ε)την προώθηση, την ανάπτυξη και την εφαρμογή μεθόδων παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον, περιβαλλοντικά ορθών καλλιεργητικών πρακτικών και τεχνικών παραγωγής, τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, ιδίως την προστασία των υδάτων, του εδάφους και άλλων φυσικών πόρων· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία ε) και στ)·

στ)τη συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο δ).

2.Το κράτος μέλος που αναφέρεται στο άρθρο 82 παράγραφος 3 καθορίζει στο στρατηγικό του σχέδιο για την ΚΓΠ έναν ή περισσότερους τύπους παρέμβασης, που αναφέρονται στο άρθρο 60, για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων, όπως καθορίζονται στην παράγραφο 1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις παρεμβάσεις που επιλέγουν μεταξύ των τύπων παρέμβασης. Το κράτος μέλος που αναφέρεται στο άρθρο 82 παράγραφος 3 τεκμηριώνει στο στρατηγικό του σχέδιο για την ΚΓΠ την επιλογή στόχων, τύπων παρέμβασης και παρεμβάσεων για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Τμήμα 6
Τομέας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών

Άρθρο 56
Στόχοι στον τομέα του ελαιόλαδου και των επιτραπέζιων ελιών

Τα κράτη μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 82 παράγραφος 4 επιδιώκουν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους στόχους στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών:

α)την ενίσχυση της οργάνωσης και της διαχείρισης της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών· ο στόχος αυτός αφορά τους συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β)·

β)τη βελτίωση της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας του τομέα του ελαιόλαδου και των επιτραπέζιων ελιών, ιδίως μέσω του εκσυγχρονισμού∙ ο στόχος αυτός αφορά τον συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ)·

γ)τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη συμβολή στη δράση για το κλίμα μέσω της ελαιοκαλλιέργειας· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και ε)·

δ)τη βελτίωση της ποιότητας παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών∙ ο στόχος αυτός αφορά τον συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ)·

ε)την έρευνα και την ανάπτυξη βιώσιμων μεθόδων παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της ανθεκτικότητας των παρασίτων, των καινοτόμων πρακτικών, που ενισχύουν την οικονομική ανταγωνιστικότητα και ωθούν την ανάπτυξη της αγοράς· ο στόχος αυτός αφορά τους συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), γ) και θ)·

στ)την πρόληψη και τη διαχείριση κρίσεων, με στόχο τη βελτίωση της καταπολέμησης της ανθεκτικότητας των παρασίτων, την αποφυγή και αντιμετώπιση κρίσεων στις αγορές ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών· ο στόχος αυτός αφορά τον συγκεκριμένο στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο η).

Άρθρο 57
Τύποι παρέμβασης και υλοποίησή τους στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών

1.Για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 56, τα κράτη μέλη, που αναφέρονται στο άρθρο 82 παράγραφος 4, επιλέγουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ έναν ή περισσότερους από τους τύπους παρεμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 60. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις παρεμβάσεις που επιλέγουν μεταξύ των τύπων παρέμβασης.

2.Οι παρεμβάσεις που ορίζονται από τα κράτη μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 82 παράγραφος 4 εφαρμόζονται μέσω εγκεκριμένων επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανώσεων παραγωγών ή/και ενώσεων οργανώσεων παραγωγών που αναγνωρίζονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Για τον σκοπό αυτό, ισχύουν τα άρθρα 61 και 62 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 58
Χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης

1.Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στις επιλέξιμες δαπάνες δεν υπερβαίνει:

α)το 75 % των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για παρεμβάσεις που συνδέονται με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 56 στοιχεία α), β), γ) και ε)·

β)το 75 % των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και το 50 % για άλλες παρεμβάσεις που συνδέονται με τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 56 στοιχείο δ)∙

γ)το 50 % των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για παρεμβάσεις που συνδέονται με τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 56 στοιχείο στ)·

δ)το 75 % των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για τους τύπους παρέμβασης που αναφέρονται στο άρθρο 60 παράγραφος 1 στοιχεία στ) και η), όταν το επιχειρησιακό πρόγραμμα υλοποιείται σε τουλάχιστον τρεις τρίτες χώρες ή σε κράτη μέλη μη παραγωγούς από τις οργανώσεις παραγωγών από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη παραγωγής και το 50 % των πραγματικών δαπανών, εφόσον για τον εν λόγω τύπο παρέμβασης δεν ισχύει αυτός ο όρος.

2.Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης περιορίζεται στο 5 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από κάθε οργάνωση παραγωγών ή ένωση οργανώσεων παραγωγών.

3.Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν συμπληρωματική χρηματοδότηση έως 50 % των δαπανών που δεν καλύπτονται από τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης.

Τμήμα 7
Άλλοι τομείς

Άρθρο 59
Στόχοι σε άλλους τομείς

Τα κράτη μέλη επιδιώκουν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους στόχους στους άλλους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 39 στοιχείο στ):

α)τον προγραμματισμό της παραγωγής, την προσαρμογή της παραγωγής στη ζήτηση, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα, τη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και την απόδοση των επενδύσεων και τη σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ) και θ)·

β)τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση στην αγορά των εν λόγω προϊόντων· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ)·

γ)την έρευνα και την ανάπτυξη βιώσιμων μεθόδων παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της ανθεκτικότητας των παρασίτων, των καινοτόμων πρακτικών και των τεχνικών παραγωγής, που ενισχύουν την οικονομική ανταγωνιστικότητα και εξωθούν την ανάπτυξη της αγοράς· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), γ) και θ)·

δ)την προώθηση, την ανάπτυξη και την εφαρμογή μεθόδων παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον, των προτύπων καλής μεταχείρισης των ζώων, την καταπολέμηση της ανθεκτικότητας των επιβλαβών οργανισμών και τις φιλικές προς το περιβάλλον καλλιεργητικές πρακτικές, τις τεχνικές παραγωγής και τις μεθόδους παραγωγής, την περιβαλλοντικά ορθή χρήση και διαχείριση υποπροϊόντων και αποβλήτων, ιδιαίτερη προστασία των υδάτων, του εδάφους και άλλων φυσικών πόρων· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία ε) και στ)·

ε)τη συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο δ)·

στ)την ενίσχυση της εμπορικής αξίας και της ποιότητας των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της ποιότητας και της ανάπτυξης προϊόντων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή καλυπτόμενα από εθνικά συστήματα ποιότητας· οι στόχοι αυτοί αφορούν τον συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

ζ)την προώθηση και την εμπορία των προϊόντων ενός ή περισσοτέρων τομέων που αναφέρονται στο άρθρο 40 στοιχείο στ)· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ)·

η)την πρόληψη κρίσεων και τη διαχείριση κινδύνων, με στόχο την αποφυγή και αντιμετώπιση κρίσεων στις αγορές ενός ή περισσοτέρων τομέων που αναφέρονται στο άρθρο 39 στοιχείο στ)· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ). .

Άρθρο 60
Είδη παρέμβασης

1.Όσον αφορά τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 59 στοιχεία α) έως η), τα κράτη μέλη επιλέγουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τύπους παρέμβασης:

α)επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία∙ έρευνα και πειραματική παραγωγή, καθώς και άλλες δράσεις, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων για:

i)    την προστασία των εδαφών, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης του άνθρακα του εδάφους·

ii)    βελτίωση της χρήσης και διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης και αποστράγγισης του νερού∙

iii)    πρόληψη των ζημιών που προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα και την προώθηση της χρήσης ποικιλιών και πρακτικών διαχείρισης προσαρμοσμένων στις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες·

iv)    εξοικονόμηση ενέργειας και αύξηση της ενεργειακής απόδοσης∙

(v)    οικολογική συσκευασία∙

vi)    υγεία και ορθή μεταχείριση των ζώων∙

vii)    μείωση της παραγωγής αποβλήτων και βελτίωση της χρήσης και διαχείρισης υποπροϊόντων και αποβλήτων∙

viii)    βελτίωση της καταπολέμησης της ανθεκτικότητας των παρασίτων∙

ix)    μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων της χρήσης φυτοφαρμάκων∙

xi)    δημιουργία και διατήρηση ενδιαιτημάτων που ευνοούν τη βιοποικιλότητα·

β)συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια, ιδίως όσον αφορά την προσαρμογή και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής·

γ)εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών∙

δ)παραγωγή βιολογικών προϊόντων,

ε)δράσεις για την αύξηση της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας των μεταφορών και της αποθήκευσης προϊόντων ενός ή περισσοτέρων από τους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 40 στοιχείο στ)∙

στ)προώθηση, επικοινωνία και εμπορία, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων και των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν ιδίως στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τα συστήματα ποιότητας της Ένωσης και τη σημασία της υγιεινής διατροφής, και στη διαφοροποίηση των αγορών∙

ζ)εφαρμογή των ενωσιακών και εθνικών συστημάτων ποιότητας,

η)εφαρμογή συστημάτων ανιχνευσιμότητας και πιστοποίησης, ιδίως παρακολούθηση της ποιότητας των προϊόντων που πωλούνται στους τελικούς καταναλωτές.

2.Όσον αφορά τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 59 στοιχείο η), τα κράτη μέλη επιλέγουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τύπους παρέμβασης:

α)σύσταση ή/και ανανέωση ταμείων αλληλοβοήθειας από τις οργανώσεις παραγωγών που αναγνωρίζονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013∙ 

β)επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία που καθιστούν την διαχείριση των ποσοτήτων που διατίθενται στην αγορά πιο αποτελεσματική,

γ)συλλογική αποθήκευση<g id="476">των προϊόντων που παράγονται από την οργάνωση παραγωγών ή από μέλη της οργάνωσης παραγωγών∙</g>

δ)αναφύτευση οπωρώνων, όπου απαιτείται, κατόπιν υποχρεωτικής εκρίζωσης για υγειονομικούς ή φυτοϋγειονομικούς λόγους, καθ’ υπόδειξη της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους, ή για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή∙

ε)απόσυρση από την αγορά για δωρεάν διανομή ή άλλους προορισμούς∙

στ)«πρώιμη συγκομιδή», δηλαδή πλήρη συγκομιδή μη ώριμων και μη εμπορεύσιμων προϊόντων σε μια δεδομένη περιοχή τα οποία δεν έχουν αλλοιωθεί πριν από την πρώιμη συγκομιδή, είτε λόγω καιρικών συνθηκών, ασθένειας είτε για άλλο λόγο,

ζ)μη συγκομιδή, που αποτελεί τον τερματισμό του τρέχοντος κύκλου παραγωγής στη σχετική περιοχή, όπου το προϊόν είναι σωστά ανεπτυγμένο και είναι υγιούς, δίκαιης και εμπορεύσιμης ποιότητας, εξαιρουμένης της καταστροφής προϊόντων λόγω καιρικών συνθηκών ή ασθένειας∙

η)ασφάλιση της συγκομιδής και της παραγωγής που συμβάλλει στη διασφάλιση του εισοδήματος των παραγωγών σε περίπτωση ζημιών ως επακόλουθο φυσικών καταστροφών, δυσμενών κλιματικών συνθηκών, ασθενειών ή παρασίτων και ταυτόχρονα διασφάλισης της λήψης των απαραίτητων προληπτικών μέτρων από τους δικαιούχους∙

3.Τα κράτη μέλη επιλέγουν στα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ τους τομείς στους οποίους εφαρμόζουν τους τύπους παρέμβασης που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Για κάθε τομέα επιλέγουν έναν ή περισσότερους στόχους μεταξύ εκείνων που ορίζονται στο άρθρο 59 και τους τύπους παρέμβασης που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Για κάθε τύπο παρέμβασης, τα κράτη μέλη θα ορίζουν παρεμβάσεις. Τα κράτη μέλη τεκμηριώνουν την επιλογή τους των συγκεκριμένων τομέων, στόχων, τύπων παρέμβασης και παρεμβάσεων.

Άρθρο 61
Επιχειρησιακά προγράμματα

1.Σε κάθε σχετικό τομέα, οι στόχοι και οι παρεμβάσεις που καθορίζονται από τα κράτη μέλη στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, υλοποιούνται μέσω εγκεκριμένων επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανώσεων παραγωγών ή/και ενώσεων οργανώσεων παραγωγών που αναγνωρίζονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013, υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.Τα επιχειρησιακά προγράμματα στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 39 στοιχείο στ) έχουν ελάχιστη διάρκεια τριών ετών και μέγιστη διάρκεια επτά ετών.

3.Τα επιχειρησιακά προγράμματα καθορίζουν τις παρεμβάσεις που επιλέγονται μεταξύ εκείνων που καθορίζονται από τα κράτη μέλη στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

4.Τα επιχειρησιακά προγράμματα υποβάλλονται στα κράτη μέλη από τις οργανώσεις παραγωγών ή/και τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών που αναγνωρίζονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 προς έγκριση.

5.Τα επιχειρησιακά προγράμματα μπορούν να υλοποιηθούν μόνο από τις οργανώσεις παραγωγών ή από ενώσεις οργανώσεων παραγωγών αναγνωρισμένες βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

6.Τα επιχειρησιακά προγράμματα των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών δεν καλύπτουν τις ίδιες παρεμβάσεις με τα επιχειρησιακά προγράμματα των οργανώσεων μελών. Τα κράτη μέλη εξετάζουν τα επιχειρησιακά προγράμματα των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών μαζί με τα επιχειρησιακά προγράμματα των οργανώσεων μελών.

Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι:

α)οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων μιας ένωσης οργανώσεων παραγωγών χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από τις εισφορές των μελών αυτής της ένωσης και ότι η εν λόγω χρηματοδότηση λαμβάνεται από τα επιχειρησιακά ταμεία των εν λόγω οργανώσεων,

β)οι παρεμβάσεις και η αντίστοιχη χρηματοδοτική συμμετοχή αναφέρονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε οργάνωσης μέλους∙ και

γ)δεν υπάρχει διπλή χρηματοδότηση.

7.Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι παρεμβάσεις που συνδέονται με τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 59 στοιχείο η) να μην υπερβαίνουν το ένα τρίτο των συνολικών δαπανών στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανώσεων παραγωγών ή των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών.

Άρθρο 62
Επιχειρησιακά ταμεία

1.Οι οργανώσεις παραγωγών ή / και οι ενώσεις τους στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 39 στοιχείο στ) μπορούν να συστήσουν επιχειρησιακό ταμείο. Το ταμείο χρηματοδοτείται από:

α)χρηματικές εισφορές από:

i)    τα μέλη της οργάνωσης παραγωγών και/ή την ίδια την οργάνωση παραγωγών, ή

ii)    τις ενώσεις των οργανώσεων παραγωγών μέσω των μελών των εν λόγω ενώσεων.

β)Χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης, η οποία μπορεί να χορηγηθεί στις οργανώσεις παραγωγών ή στις ενώσεις τους, εφόσον οι εν λόγω ενώσεις παρουσιάζουν επιχειρησιακό πρόγραμμα.

2.Τα επιχειρησιακά ταμεία χρησιμοποιούνται μόνο για τη χρηματοδότηση επιχειρησιακών προγραμμάτων που υποβάλλονται και εγκρίνονται από κράτη μέλη.

Άρθρο 63
Χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης

1.Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισούται με το ποσό των χρηματικών εισφορών που αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α) και έχουν όντως καταβληθεί και περιορίζεται στο 50% των δαπανών που όντως πραγματοποιούνται.

2.Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης περιορίζεται στο 5 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από κάθε οργάνωση παραγωγών ή ένωση οργανώσεων παραγωγών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΤΥΠΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Τμήμα 1
Τύποι παρεμβάσεων

Άρθρο 64
Τύποι παρεμβάσεων για την αγροτική ανάπτυξη

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο είναι οι ακόλουθες:

α)περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης∙

β)φυσικοί ή άλλοι περιορισμούς ανά περιοχή·

γ)Μειονεκτήματα ανά περιοχή που προκύπτουν από συγκεκριμένες υποχρεωτικές απαιτήσεις∙

δ)επενδύσεις∙

ε)εγκατάσταση νέων γεωργών και σύσταση αγροτικών επιχειρήσεων,

στ)εργαλεία διαχείρισης κινδύνων,

ζ)συνεργασία∙

η)ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών.

Άρθρο 65
Περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης

1.Τα κράτη μέλη μπορούν να ενισχύουν οικονομικά περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο, και όπως καθορίζονται περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

2.Τα κράτη μέλη συμπεριλαμβάνουν τις δεσμεύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίµα σε γεωργική γη στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

3.Στο πλαίσιο αυτού του τύπου παρεμβάσεων, τα κράτη μέλη στηρίζουν όλη την επικράτειά τους, σύμφωνα με τις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές ιδιαίτερες ανάγκες.

4.Τα κράτη μέλη χορηγούν ενισχύσεις μόνο σε γεωργούς και άλλους δικαιούχους που αναλαμβάνουν σε εθελοντική βάση δεσμεύσεις διαχείρισης, οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6.

5.Στο πλαίσιο αυτού του τύπου παρεμβάσεων, τα κράτη μέλη παρέχουν μόνο ενισχύσεις που καλύπτουν δεσμεύσεις οι οποίες:

α)υπερβαίνουν τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τα πρότυπα καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης που θεσπίζονται σύμφωνα με το κεφάλαιο Ι τμήμα 2 του παρόντος τίτλου·

β)υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, την καλή διαβίωση των ζώων, καθώς και άλλες υποχρεωτικές απαιτήσεις που θεσπίζονται από το εθνικό δίκαιο και το δίκαιο της Ένωσης·

γ)υπερβαίνουν τους προϋποθέσεις που καθορίζονται για τη διατήρηση της γεωργικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

δ)διαφέρουν από τις δεσμεύσεις για τις οποίες χορηγούνται ενισχύσεις δυνάμει του άρθρου 28.

6.Τα κράτη μέλη θα αποζημιώνουν τους δικαιούχους για τις δαπάνες και τα διαφυγόντα εισοδήματα που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί. Όπου κρίνεται αναγκαίο, μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος συναλλαγής. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν στήριξη ως κατ' αποκοπή ή ως εφάπαξ ενίσχυση ανά μονάδα. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως.

7.Τα κράτη μέλη μπορούν να προωθήσουν και να υποστηρίξουν συλλογικά συστήματα και συστήματα ενισχύσεων με βάση τα αποτελέσματα, προκειμένου να ενθαρρύνουν τους γεωργούς να επιτύχουν σημαντική βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος σε μεγαλύτερη κλίμακα και με μετρήσιμο τρόπο.

8.Οι δεσμεύσεις αναλαμβάνονται για περίοδο από πέντε έως επτά ετών. Ωστόσο, όπου απαιτείται για την επίτευξη ή τη διατήρηση ορισμένων επιδιωκόμενων περιβαλλοντικών οφελών, τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ για ιδιαίτερους τύπους δεσμεύσεων, μεταξύ άλλων μέσω παροχής ετήσιας παράτασης μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου. Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, καθώς και για νέες δεσμεύσεις αμέσως μετά τη δέσμευση που αναλήφθηκε κατά την αρχική περίοδο, τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν μια μικρότερη περίοδο στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

9.Όταν η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του τύπου παρεμβάσεων χορηγείται σε δεσµεύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίµα σε γεωργική γη, οι δεσμεύσεις για τη μετατροπή ή τη διατήρηση πρακτικών και μεθόδων βιολογικής καλλιέργειας όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και των δασικών περιβαλλοντικών και κλιματικών υπηρεσιών, τα κράτη μέλη θα καθορίζουν τη χορήγηση ενίσχυσης ανά εκτάριο.

10.Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που αναπτύσσουν δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτού του τύπου παρεμβάσεων έχουν πρόσβαση στις γνώσεις και στις πληροφορίες που απαιτούνται για την υλοποίηση τους.

11.Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου να συνάδουν με εκείνες του άρθρου 28.

Άρθρο 66
Φυσικοί ή άλλοι περιορισμοί ανά περιοχή

1.Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν ενισχύσεις για φυσικούς ή άλλους ειδικούς ανά περιοχή περιορισμούς υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, με σκοπό να συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

2.Οι εν λόγω ενισχύσεις χορηγούνται σε πραγματικούς γεωργούς όσον αφορά τις περιοχές που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

3.Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν ενισχύσεις στο πλαίσιο αυτού του είδους παρεμβάσεων προκειμένου να αποζημιώσουν τους δικαιούχους για το σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών και των διαφυγόντων εισοδημάτων που συνδέονται με τους φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς για τη συγκεκριμένη περιοχή.

4.Οι πρόσθετες δαπάνες και τα διαφυγόντα εισοδήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 υπολογίζονται για φυσικούς ή άλλους περιορισμούς ανά περιοχή, σε σύγκριση με τις περιοχές που δεν επηρεάζονται από φυσικούς ή άλλους περιορισμούς ανά περιοχή.

5.Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως ανά εκτάριο έκτασης.

Άρθρο 67
Μειονεκτήματα ανά περιοχή που προκύπτουν από συγκεκριμένες υποχρεωτικές απαιτήσεις

1.Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν ενισχύσεις για μειονεκτήματα ανά περιοχή που επιβάλλονται από τις απαιτήσεις που απορρέουν από την υλοποίηση των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ ή της οδηγίας 2000/60/ΕΚ υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο, και τα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ με σκοπό να συμβάλουν στην επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

2.Οι εν λόγω ενισχύσεις μπορούν να χορηγούνται στους γεωργούς, τους δασοκαλλιεργητές και άλλους διαχειριστές γης όσον αφορά περιοχές με μειονεκτήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3.Κατά τον καθορισμό περιοχών με μειονεκτήματα, τα κράτη μέλη μπορούν να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες περιοχές:

α)Γεωργικές και δασικές περιοχές που υπάγονται στο Natura 2000, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ·

β)άλλες οριοθετημένες περιοχές προστασίας της φύσης με περιβαλλοντικούς περιορισμούς όσον αφορά τη γεωργία ή τα δάση που συμβάλλουν στην εφαρμογή του άρθρου 10 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, οι περιοχές αυτές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 5% των χαρακτηρισμένων περιοχών Natura 2000 οι οποίες καλύπτονται από το εδαφικό πεδίο εφαρμογής του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ·

γ)γεωργικές εκτάσεις που περιλαμβάνονται στα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμών σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ.

4.Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν ενισχύσεις στο πλαίσιο αυτού του είδους παρεμβάσεων προκειμένου να αποζημιώσουν τους δικαιούχους για το σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών και των διαφυγόντων εισοδημάτων που συνδέονται με τα μειονεκτήματα για τη συγκεκριμένη περιοχή.

5.Οι επιπλέον δαπάνες και τα διαφυγόντα εισοδήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 υπολογίζονται:

α)όσον αφορά τους περιορισμούς που απορρέουν από τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, σε σχέση με τα μειονεκτήματα που απορρέουν από απαιτήσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά πρότυπα καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης που θεσπίζονται σύμφωνα με το τμήμα 2 κεφάλαιο 1 του παρόντος τίτλου του άρθρου 1 του παρόντος κανονισμού, καθώς και τους όρους που καθορίζονται για τη συντήρηση της γεωργικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού·

β)όσον αφορά τους περιορισμούς που απορρέουν από την οδηγία 2000/60/ΕΚ, σε σχέση με τα μειονεκτήματα που απορρέουν από απαιτήσεις που υπερβαίνουν τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης, με εξαίρεση την ΚΑΔ 2 που αναφέρεται στο παράρτημα III, και τα πρότυπα καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης που θεσπίζονται σύμφωνα με το τμήμα 2 κεφάλαιο 1 του παρόντος τίτλου, καθώς και τους όρους που καθορίζονται για τη διατήρηση της γεωργικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού.

6.Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως ανά εκτάριο έκτασης.

Άρθρο 68
Επενδύσεις

1.Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν στήριξη για επενδύσεις υπό τους όρους που ορίζονται στο παρόν άρθρο και περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

2.Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν στήριξη μόνο για παρεμβάσεις αυτού του τύπου για ενσώματες ή/και άυλες επενδύσεις, οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6. Η στήριξη στον τομέα της δασοκομίας βασίζεται σε σχέδιο διαχείρισης δασών ή ισοδύναμο μέσο.

3.Τα κράτη μέλη καταρτίζουν κατάλογο των επιλέξιμων επενδύσεων και κατηγορίες δαπανών, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των κατωτέρω:

α)αγορά δικαιωμάτων γεωργικής παραγωγής·

β)αγορά δικαιωμάτων ενίσχυσης·

γ)αγορά γης με εξαίρεση την αγορά γης για διατήρηση του περιβάλλοντος, ή αγροτεμάχια που αγοράζονται από νεαρούς γεωργούς με χρηματοπιστωτικά μέσα·

δ)αγορά ζώων, μονοετών φυτών και τη φύτευσή τους για σκοπούς εκτός από την αποκατάσταση του γεωργικού ή δασικού δυναμικού μετά από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά φαινόμενα·

ε)τόκοι χρέους, εκτός επιχορηγήσεων που δίνονται υπό τη μορφή επιδότησης επιτοκίου ή επιδότησης προμηθειών εγγύηση∙

στ)επενδύσεις στην άρδευση που δεν συνάδουν με την επίτευξη της καλής κατάστασης των υδάτινων συστημάτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της άρδευσης που επηρεάζει συστήματα των οποίων το καθεστώς έχει οριστεί ως λιγότερο από καλό στο σχετικό σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού·

ζ)επενδύσεις σε μεγάλες υποδομές που δεν αποτελούν μέρος στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης·

η)επενδύσεις στη δενδροφύτευση που δεν συνάδουν με τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης διαχείρισης των δασών, όπως περιγράφονται στις πανευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για την δενδροφύτευση και την αναδάσωση.

Τα στοιχεία α), β), δ) και ζ) του πρώτου εδαφίου δεν ισχύουν όταν η στήριξη παρέχεται μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων.

4.Τα κράτη μέλη περιορίζουν την ενίσχυση στο ανώτατο ποσοστό του 75 % των επιλέξιμων δαπανών.

Το μέγιστο ποσοστό στήριξης μπορεί να αυξηθεί για τις ακόλουθες επενδύσεις:

α)δενδροφυτεύσεις και μη παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται με τους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ)·

β)επενδύσεις σε βασικές υπηρεσίες στις αγροτικές περιοχές·

γ)επενδύσεις για την αποκατάσταση του γεωργικού ή δασικού δυναμικού μετά από φυσικές καταστροφές ή καταστροφικά γεγονότα και επενδύσεις για τη λήψη των κατάλληλων προληπτικών μέτρων στα δάση και το αγροτικό περιβάλλον.

Άρθρο 69
Εγκατάσταση νέων γεωργών και σύσταση αγροτικών επιχειρήσεων

1.Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν στήριξη για την εγκατάσταση νέων γεωργών και σύσταση αγροτικών επιχειρήσεων υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, με σκοπό να συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6.

2.Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν στήριξη μόνο στο πλαίσιο αυτού του τύπου παρεμβάσεων για να βοηθήσουν:

α)την εγκατάσταση νέων γεωργών που πληρούν τους όρους που περιλαμβάνονται στον ορισμό του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε)·

β)τη σύσταση των αγροτικών επιχειρήσεων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοκομία ή τη διαφοροποίηση του εισοδήματος των γεωργικών νοικοκυριών·

γ)την εκκίνηση των μη γεωργικών δραστηριοτήτων στις αγροτικές περιοχές που αποτελεί μέρος των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης.

3.Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους όρους υποβολής και περιεχομένου ενός επιχειρηματικού σχεδίου.

4.Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη υπό μορφή κατ' αποκοπήν ποσών. Η στήριξη περιορίζεται στο μέγιστο ποσό των 100.000 ευρώ και μπορεί να συνδυαστεί με χρηματοπιστωτικά μέσα.

Άρθρο 70
Εργαλεία διαχείρισης κινδύνων

1.Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη για εργαλεία διαχείρισης κινδύνων υπό τους όρους που ορίζονται στο παρόν άρθρο και περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

2.Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη στο πλαίσιο αυτού του τύπου παρεμβάσεωνπροκειμένου να προωθηθούν εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, τα οποία βοηθούν τους πραγματικούς γεωργούς να διαχειρίζονται τους κινδύνους εισοδήματος που συνδέονται με την παραγωγή και τη γεωργική τους δραστηριότητα, που δεν εμπίπτουν στον έλεγχό τους και συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6.

3.Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν ιδίως την ακόλουθη στήριξη:

α)χρηματοδοτικές συνεισφορές σε ασφάλιστρα για συστήματα ασφάλισης·

β)χρηματοδοτικές συνεισφορές στα ταμεία αλληλοβοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών δαπανών εγκατάστασης.

4.Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους ακόλουθους όρους επιλεξιμότητας:

α)οι τύποι και η κάλυψη των επιλέξιμων ασφαλιστικών συστημάτων και των ταμείων αλληλοβοήθειας·

β)η μεθοδολογία για τον υπολογισμό των ζημιών και τους παράγοντες ενεργοποίησης της αποζημίωσης·

γ)οι κανόνες σύστασης και διαχείρισης των ταμείων αλληλοβοήθειας.

5.Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η στήριξη να χορηγείται μόνο για την κάλυψη ζημιών σε ποσοστό τουλάχιστον 20 % της μέσης ετήσιας παραγωγής ή εισοδήματος του γεωργού κατά την προηγούμενη τριετή περίοδο, ή του τριετούς μέσου όρου της προηγούμενης πενταετούς περιόδου, εξαιρώντας την υψηλότερη και χαμηλότερη τιμή.

6.Τα κράτη μέλη περιορίζουν τη μέγιστη ενίσχυση στο 70 % των επιλέξιμων δαπανών.

7.Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση ως αποτέλεσμα του συνδυασμού των παρεμβάσεων δυνάμει του παρόντος άρθρου με άλλα δημόσια ή ιδιωτικά συστήματα διαχείρισης κινδύνων.

Άρθρο 71
Συνεργασία

1.Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν στήριξη για τη συνεργασία υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ για την προετοιμασία και την υλοποίηση έργων επιχειρησιακών ομάδων της ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας για τη γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 114 καθώς και για την τοπική ανάπτυξη που πραγματοποιείται από τοπικούς φορείς στο πλαίσιο του προγράμματος LEADER, όπως αναφέρεται στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) [ΚΚΔ], και για την προώθηση συστημάτων ποιότητας, οργανώσεων παραγωγών ή ομάδων παραγωγών ή άλλων μορφών συνεργασίας.

2.Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν στήριξη μόνο στο πλαίσιο αυτού του είδους παρέμβασης για την προώθηση μορφών συνεργασίας μεταξύ τουλάχιστον δύο οντοτήτων που συμβάλλουν στην επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6.

3.Τα κράτη μέλη μπορούν να καλύπτουν, στο πλαίσιο αυτού του τύπου παρεμβάσεων, τα έξοδα που συνδέονται με όλες τις πτυχές της συνεργασίας.

4.Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν την ενίσχυση ως συνολικό ποσό που καλύπτει το κόστος συνεργασίας και το κόστος των υλοποιούμενων έργων και δράσεων ή μπορούν να καλύπτουν μόνο το κόστος της συνεργασίας και να χρησιμοποιούν κεφάλαια από άλλα μέσα παρέμβασης για την υλοποίηση των έργων.

5.Όταν η στήριξη καταβάλλεται ως συνολικό ποσό, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να τηρούνται οι κανόνες και οι απαιτήσεις της Ένωσης που αφορούν παρόμοιες δράσεις που καλύπτονται από άλλα είδη παρεμβάσεων. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην τοπική ανάπτυξη που πραγματοποιείται από τοπικούς φορείς στο πλαίσιο του προγράμματος LEADER όπως αναφέρεται στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) [ΚΚΔ].

6.Τα κράτη μέλη δεν υποστηρίζουν, μέσω αυτού του τύπου παρεμβάσεων, τη συνεργασία αποκλειστικά φορέων έρευνας.

7.Σε περίπτωση συνεργασίας στο πλαίσιο της κληρονομικής διαδοχής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν στήριξη μόνο στους γεωργούς που έχουν συμπληρώσει την ηλικία συνταξιοδότησης, όπως ορίζει η εθνική νομοθεσία.

8.Τα κράτη μέλη περιορίζουν τη στήριξη σε επτά έτη, κατ' ανώτατο όριο, εκτός από τις δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις συλλογικών δράσεων για το περιβάλλον και το κλίμα για την επίτευξη των ειδικών περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφο 1 στοιχεία δ), ε) και στ).

Άρθρο 72
Ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών

1.Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν στήριξη για την ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών για τις γεωργικές, δασικές και αγροτικές επιχειρήσεις, υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

2.Στο πλαίσιο αυτού του είδους παρεμβάσεων, τα κράτη μέλη μπορούν να καλύπτουν οποιαδήποτε σχετική δράση για την προώθηση της καινοτομίας, την πρόσβαση στην κατάρτιση και την παροχή συμβουλών και την ανταλλαγή και τη διάδοση γνώσεων και πληροφοριών που συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 6.

3.Τα κράτη μέλη περιορίζουν τη μέγιστη στήριξη στο 75 % των επιλέξιμων δαπανών.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, στην περίπτωση σύστασης υπηρεσιών παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν στήριξη που δεν θα υπερβαίνει το πάγιο ποσό των 200.000 ευρώ.

4.Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3, στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και σε άλλες δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν υψηλότερο ποσοστό ή μεγαλύτερο ποσό από εκείνο που ορίζεται στην εν λόγω παράγραφο για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6.

5.Στην περίπτωση στήριξης της σύστασης υπηρεσιών παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η στήριξη να είναι περιορισμένη χρονικά.

6.Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι δράσεις που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτού του είδους παρέμβασης να βασίζονται και να συνάδουν με την περιγραφή του συστήματος AKIS που προβλέπεται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ σύμφωνα με το άρθρο 102 στοιχείο α) σημείο i).

Τμήμα 2
Στοιχεία που ισχύουν για διάφορους τύπους παρεμβάσεων

Άρθρο 73
Επιλογή πράξεων

1.Η διαχειριστική αρχή του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ ή άλλοι ορισμένοι ενδιάμεσοι φορείς καθορίζουν τα κριτήρια επιλογής για παρεμβάσεις που αφορούν τις ακόλουθες μορφές παρεμβάσεων: τις επενδύσεις, την εγκατάσταση νέων γεωργών και την εκκίνηση αγροτικών επιχειρήσεων, τη συνεργασία, την ανταλλαγή γνώσεων και την ενημέρωση, ύστερα από διαβούλευση με την επιτροπή παρακολούθησης που αναφέρεται στο άρθρο 111. Τα κριτήρια επιλογής αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των αιτούντων, στην καλύτερη χρήση των οικονομικών πόρων και στη στοχοθέτηση της στήριξης σύμφωνα με τον σκοπό των παρεμβάσεων.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν κριτήρια επιλογής για επενδυτικές παρεμβάσεις που στοχεύουν σαφώς σε περιβαλλοντικούς σκοπούς ή πραγματοποιούνται σε σχέση με δραστηριότητες αποκατάστασης.

2.Η ευθύνη της διαχειριστικής αρχής που ορίζεται στην παράγραφο 1 δεν θίγει τα καθήκοντα των ομάδων τοπικής δράσης που ορίζονται στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) [ΚΚΔ].

3.Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν παρέχεται στήριξη υπό μορφή χρηματοπιστωτικών μέσων.

4.Δεν μπορούν να οριστούν κριτήρια επιλογής για πράξεις που έχουν λάβει την πιστοποίηση Seal of Excellence στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» ή «Ορίζων Ευρώπη» έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο του προγράμματος Life +, υπό τον όρο ότι οι ενέργειες αυτές συνάδουν με το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ.

5.Δεν μπορούν να επιλεγούν για τη χορήγηση στήριξης οι δραστηριότητες που έχουν ολοκληρωθεί ή έχουν εφαρμοστεί πλήρως πριν υποβληθεί στη διαχειριστική αρχή η αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, ανεξάρτητα από το εάν έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι σχετικές ενισχύσεις.

Άρθρο 74
Γενικοί κανόνες για τα χρηματοπιστωτικά μέσα

1.Όταν παρέχεται στήριξη στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του παρόντος κεφαλαίου με τη μορφή χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως ορίζεται στο άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΕ) [ΚΚΔ], ισχύουν οι ορισμοί «χρηματοπιστωτικό μέσο», «χρηματοπιστωτικό προϊόν», «τελικός αποδέκτης», «ταμείο κεφαλαίων», «ειδικό ταμείο», «αποτέλεσμα μόχλευσης», «πολλαπλασιαστική αναλογία», «κόστος διαχείρισης» και «τέλη διαχείρισης», όπως καθορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) [ΚΚΔ] και στις διατάξεις του τμήματος 2 του κεφαλαίου II του τίτλου V του εν λόγω κανονισμού.

Επιπλέον, ισχύουν οι διατάξεις που καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως 5.

2.Όταν παρέχεται στήριξη βάσει των τύπων παρέμβασης του παρόντος κεφαλαίου με τη μορφή χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως ορίζεται στο άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΕ) [ΚΚΔ], τα κράτη μέλη τηρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις επόμενες παραγράφους.

3.Σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) [ΚΚΔ] και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 62 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, το κεφάλαιο κίνησης, αυτόνομο ή ως μέρος μιας επιχείρησης, μπορεί να είναι επιλέξιμη δαπάνη.

Για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 42 της ΣΛΕΕ, το κεφάλαιο κίνησης μπορεί να είναι επιλέξιμη δαπάνη με ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης έως 200.000 ευρώ για οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών, με την επιφύλαξη των ενδεχόμενων επιπέδων στήριξης που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

4.Όταν μια δραστηριότητα λαμβάνει συνδυασμό στήριξης υπό μορφή χρηματοπιστωτικών μέσων και επιχορηγήσεων, το μέγιστο ποσοστό στήριξης ισχύει για τη συνδυασμένη στήριξη που παρέχεται στη δράση και οι συνδυασμένες επιλέξιμες δαπάνες που δηλώνονται από το κράτος μέλος δεν υπερβαίνουν το 100 % το επιλέξιμο κόστος της δραστηριότητας.

5.Οι επιλέξιμες δαπάνες ενός χρηματοπιστωτικού μέσου θα αποτελούν το συνολικό ποσό των καταβληθεισών συνεισφορών στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ ή, στην περίπτωση εγγυήσεων, όπως συμφωνήθηκε στις συμβάσεις εγγύησης, από το χρηματοπιστωτικό μέσο εντός της περιόδου επιλεξιμότητας, εφόσον το ποσό αυτό αντιστοιχεί:

α)σε ενισχύσεις προς τους τελικούς αποδέκτες ή προς όφελος αυτών και στην περίπτωση δανείων σε επενδύσεις σε ίδια κεφάλαια και μετοχές·

β)σε πόρους που έχουν προβλεφθεί κατά τη σύναψη συμβάσεων εγγύησης, ανεξόφλητων ή ήδη ληξιπρόθεσμων, προκειμένου να ικανοποιηθούν τυχόν απαιτούμενες εγγυήσεις για απώλειες, υπολογιζόμενες βάσει συντελεστή πολλαπλασιασμού που καλύπτει ένα πολλαπλό ποσό υποκείμενων νέων εκταμιευθέντων δανείων ή επενδύσεων μετοχών σε τελικούς αποδέκτες·

γ)σε ενισχύσεις προς τους τελικούς αποδέκτες ή προς όφελος αυτών, όπου τα χρηματοπιστωτικά μέσα συνδυάζονται με οποιαδήποτε άλλη συνεισφορά της Ένωσης σε δραστηριότητα μεμονωμένου χρηματοπιστωτικού μέσου σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) [ΚΚΔ]·

δ)σε πληρωμές των τελών διαχείρισης και επιστροφές των δαπανών διαχείρισης που επιβαρύνουν τους φορείς που χρησιμοποιούν το χρηματοπιστωτικό μέσο.

Για τους σκοπούς του στοιχείου β) της παρούσας παραγράφου, ο συντελεστής πολλαπλασιασμού καθορίζεται με συνετή εκ των προτέρων εκτίμηση κινδύνου και συμφωνείται στη σχετική συμφωνία χρηματοδότησης. Ο συντελεστής πολλαπλασιασμού μπορεί να αναθεωρηθεί, εφόσον αυτό δικαιολογείται από μεταγενέστερες αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς. Η αναθεώρηση αυτή δεν έχει αναδρομική ισχύ.

Για τους σκοπούς του στοιχείου δ) της παρούσας παραγράφου, τα τέλη διαχείρισης θα είναι ανάλογα των επιδόσεων. Όταν οι οργανισμοί που χρησιμοποιούν ένα ταμείο κεφαλαίων ή/και συγκεκριμένα ταμεία, σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) [ΚΚΔ], επιλέγονται με άμεση ανάθεση σύμβασης, το ποσό των δαπανών διαχείρισης και των τελών που καταβάλλονται στους οργανισμούς αυτούς και που μπορούν να δηλωθούν ως επιλέξιμες δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το [έως 5 %] του συνολικού ποσού των συνεισφορών στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ που καταβάλλονται στους τελικούς αποδέκτες υπό μορφή δανείων, επενδύσεων σε μετοχές ή οιονεί μετοχές ή δεσμεύονται όπως συμφωνήθηκε στις συμβάσεις εγγύησης.

Το όριο αυτό δεν ισχύει όταν η επιλογή των φορέων που εφαρμόζουν χρηματοπιστωτικά μέσα γίνεται μέσω ανταγωνιστικής προσφοράς σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο η ανταγωνιστικότητα δημιουργεί υψηλότερο κόστος και δαπάνες διαχείρισης.

Στην περίπτωση που τα τέλη διακανονισμού ή μέρος τους επιβαρύνουν τους τελικούς αποδέκτες, δεν δηλώνονται ως επιλέξιμες δαπάνες.

Άρθρο 75
Χρήση του ΕΓΤΑΑ που χορηγήθηκε μέσω ή σε συνδυασμό με το InvestEU

1.Σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΚΔ] και τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο, τα κράτη μέλη μπορούν να διαθέτουν, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, το ποσό που πρέπει να χορηγείται μέσω του InvestEU. Το ποσό αυτό δεν υπερβαίνει το 5 % των συνολικών κονδυλίων του ΕΓΤΑΑ, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις. Το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ περιέχει την αιτιολόγηση της χρήσης των εγγυήσεων του προϋπολογισμού που προβλέπονται στο InvestEU.

Εκτός από τα κονδύλια που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη μπορούν να διαθέσουν ένα μέρος της τεχνικής βοήθειας που αναφέρεται στο άρθρο 112 ως συνεισφορά στο InvestEU για την αντίστοιχη Υπηρεσία Βοήθειας InvestEU, για τις δραστηριότητες που προβλέπονται στη συμφωνία συνεισφοράς που αναφέρεται στο άρθρο [9] του [κανονισμού InvestEU].

2.Όσον αφορά τις αιτήσεις τροποποίησης στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ που αναφέρονται στο άρθρο 107, μπορούν να προσδιοριστούν μόνον οι πόροι των μελλοντικών ετών.

Οι πόροι του 2026 και 2027 δεν χρησιμοποιούνται για τα κονδύλια που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3.Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο, χρησιμοποιείται για την κάλυψη του μέρους της εγγύησης της ΕΕ που εμπίπτει στη συνιστώσα «κράτη μέλη».

4.Εάν δεν έχει συναφθεί συμφωνία συνεισφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο [9] του [κανονισμού InvestEU], έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, για το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το κράτος μέλος υποβάλλει αίτηση τροποποίησης του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ, σύμφωνα με το άρθρο 107, ώστε να χρησιμοποιήσει το αντίστοιχο ποσό.

Η συμφωνία συνεισφοράς για το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 το οποίο προβλέπεται στην αίτηση της τροποποίησης στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ συνάπτεται ταυτόχρονα με την έκδοση της απόφασης για την τροποποίηση του σχεδίου.

5.Όταν μια σύμβαση εγγύησης, όπως ορίζεται στο άρθρο [9] του [κανονισμού InvestEU], δεν έχει συναφθεί εντός [9] μηνών από την έγκριση της συμφωνίας συνεισφοράς, τα αντίστοιχα ποσά που καταβλήθηκαν στο κοινό ταμείο προβλέψεων επιστρέφονται στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ και το κράτος μέλος υποβάλλει αντίστοιχη αίτηση τροποποίησης του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ.

6.Όταν μια σύμβαση εγγύησης, όπως ορίζεται στο άρθρο [9] του [κανονισμού InvestEU], δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως εντός [τεσσάρων ετών] από την υπογραφή της συμφωνίας εγγύησης, το κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει τα ποσά που δεσμεύονται στην εγγυητική συμφωνία αλλά δεν καλύπτουν τα υποκείμενα δάνεια ή άλλα χρηματοδοτικά μέσα κάλυψης κινδύνου να εξετάζονται σύμφωνα με την παράγραφο 5.

7.Οι πόροι που προέρχονται από τα ποσά τα οποία συνεισφέρονται στο InvestEU και χορηγούνται μέσω των εγγυήσεων του προϋπολογισμού, ή συνδέονται με τα ποσά αυτά, διατίθενται στο κράτος μέλος και χρησιμοποιούνται για επιστρεπτέες μορφές στήριξης σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ.

Άρθρο 76
Επάρκεια και ακρίβεια του υπολογισμού των ενισχύσεων

Όταν η ενίσχυση χορηγείται με βάση τις πρόσθετες δαπάνες και το απολεσθέν εισόδημα σύμφωνα με τα άρθρα 65, 66 και 67, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι σχετικοί υπολογισμοί είναι επαρκείς και ακριβείς και πραγματοποιούνται εκ των προτέρων βάσει σωστού, δίκαιου και επαληθεύσιμου υπολογισμού. Για τον σκοπό αυτό, ένας φορέας λειτουργικά ανεξάρτητος από τις αρχές που είναι αρμόδιες για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, και διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία, εκτελεί τους υπολογισμούς ή επιβεβαιώνει την ορθότητα και την ακρίβεια των υπολογισμών.

Άρθρο 77
Απλουστευμένες επιλογές κόστους

1.Με την επιφύλαξη των άρθρων 65, 66, 67 και 69, η στήριξη που παρέχεται δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου μπορεί να λάβει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μορφές:

α)επιστροφή επιλέξιμων δαπανών που έχουν όντως πραγματοποιηθεί από τον δικαιούχο·

β)μοναδιαίες δαπάνες·

γ)κατ’ αποκοπή ποσά·

δ)χρηματοδότηση με ενιαίο συντελεστή.

2.Τα ποσά για τις μορφές επιχορηγήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία β), γ) και δ) καθορίζονται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α)μιας δίκαιης, αντικειμενικής και επαληθεύσιμης μεθόδου υπολογισμού που βασίζεται σε:

i) στατιστικά στοιχεία, άλλες αντικειμενικές πληροφορίες ή απόφαση εμπειρογνωμόνων· ή

ii) επαληθευμένα ιστορικά δεδομένα του κάθε δικαιούχου· ή

iii) την εφαρμογή των συνήθων πρακτικών λογιστικής εγγραφής δαπανών μεμονωμένων δικαιούχων·

β)σχέδια προϋπολογισμού·

γ)σύμφωνα με τους κανόνες εφαρμογής των αντίστοιχων κόστων κατά μονάδα, κατ’ αποκοπήν ποσών και κατ’ αποκοπήν ποσοστών που εφαρμόζονται σε άλλες πολιτικές της Ένωσης για παρόμοιο τύπο πράξης·

δ)σύμφωνα με τους κανόνες εφαρμογής των αντίστοιχων κόστων κατά μονάδα, εφάπαξ ποσών και κατ’ αποκοπήν ποσοστών που εφαρμόζονται σε άλλα συστήματα για επιχορηγήσεις που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από το κράτος μέλος για παρόμοιο τύπο πράξης·

Άρθρο 78
Εξουσιοδοτημένες αρμοδιότητες για πρόσθετες απαιτήσεις για τύπους παρεμβάσεων για την αγροτική ανάπτυξη

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 138, που συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό, με προϋποθέσεις επιπλέον εκείνων που καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο σχετικά με τους όρους χορήγησης στήριξης για τις ακόλουθες παρεμβάσεις για την αγροτική ανάπτυξη:

α)δεσμεύσεις διαχείρισης που αναφέρονται στο άρθρο 65∙

β)επενδύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 68∙

γ)συνεργασία που αναφέρεται στο άρθρο 71.

ΤΙΤΛΟΣ IV
ΟΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 79
Δαπάνες του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ

1.Το ΕΓΤΕ χρηματοδοτεί τους τύπους παρεμβάσεων που σχετίζονται με:

(a)άμεσες ενισχύσεις που καθορίζονται στο άρθρο 14·

(b)τομεακές παρεμβάσεις που καθορίζονται στο κεφάλαιο III του τίτλου III.

2.Το ΕΓΤΑΑ χρηματοδοτεί τους τύπους παρεμβάσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο IV του τίτλου III.

Άρθρο 80
Επιλεξιμότητα δαπανών

1.Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ από την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος έγκρισης του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ από την Επιτροπή.

2.Οι δαπάνες που γίνονται επιλέξιμες λόγω τροποποίησης ενός στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ θα είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από το ΕΓΤΑΑ από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τροποποίησης στην Επιτροπή.

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 73 παράγραφος 5 και του πρώτου εδαφίου, σε περίπτωση έκτακτων μέτρων λόγω φυσικών καταστροφών, καταστροφικών γεγονότων ή δυσμενών κλιματικών συνθηκών ή σημαντικής και ξαφνικής μεταβολής των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών του κράτους μέλους ή της περιφέρειας, το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ μπορεί να προβλέπει ότι η επιλεξιμότητα των δαπανών, που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ, σχετικά με τις τροποποιήσεις του σχεδίου μπορεί να αρχίσει από την ημερομηνία του συμβάντος.

3.Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από το ΕΓΤΑΑ εάν έχουν πραγματοποιηθεί από δικαιούχο και έχουν καταβληθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου [2029]. Επιπλέον, οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από το ΕΓΤΑΑ μόνον εφόσον η σχετική ενίσχυση καταβληθεί πράγματι από τον οργανισμό πληρωμής έως τις 31 Δεκεμβρίου [2029].

Άρθρο 81
Χρηματοδοτικές κατανομές για τύπους παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων

1.Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) [οριζόντιου κανονισμού], το συνολικό ποσό για τους τύπους παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων, που μπορούν να χορηγηθούν σε ένα κράτος μέλος σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙ του τίτλου ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού για ένα ημερολογιακό έτος, δεν υπερβαίνει τη χρηματοδοτική κατανομή του εν λόγω κράτους μέλους, όπως ορίζεται στο παράρτημα IV.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) [οριζόντιος κανονισμός], το μέγιστο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί σε ένα κράτος μέλος, σε ένα ημερολογιακό έτος, σύμφωνα με το υποτμήμα 2 του τμήματος 2 του κεφαλαίου II του τίτλου ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού και πριν από την εφαρμογή του άρθρου 15 του παρόντος κανονισμού, δεν υπερβαίνει τη δημοσιονομική κατανομή του εν λόγω κράτους μέλους που καθορίζεται στο παράρτημα VI.

Για τους σκοπούς του άρθρου 86 παράγραφος 5, η χρηματοδοτική κατανομή ενός κράτους μέλους, που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο μετά την αφαίρεση των ποσών που ορίζονται στο παράρτημα VI και πριν από τυχόν μεταβιβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 15, ορίζεται στο παράρτημα VII.

2.Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 138 για την τροποποίηση των κατανομών των κρατών μελών που ορίζονται στα παραρτήματα IV και VII προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις σχετικά με το συνολικό ανώτατο ποσό των άμεσων ενισχύσεων που μπορούν να χορηγηθούν, στα άρθρα 15 και 90, τις μεταβιβάσεις χρηματοδοτικών κατανομών, που αναφέρονται στο άρθρο 82 παράγραφος 5, και τις ενδεχόμενες κρατήσεις για τη χρηματοδότηση των τύπων παρεμβάσεων σε άλλους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 82 παράγραφος 6.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, η προσαρμογή του παραρτήματος VII δεν λαμβάνει υπόψη τυχόν μεταβιβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 15.

3.Το ποσό των ενδεικτικών χρηματοδοτικών κατανομών ανά παρέμβαση, που αναφέρονται στο άρθρο 88 για τους τύπους παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 14 και χορηγούνται σε ένα κράτος μέλος για ένα ημερολογιακό έτος, μπορεί να υπερβαίνει την κατανομή του εν λόγω κράτους μέλους, που ορίζεται στο παράρτημα IV από το προβλεπόμενο ποσό μείωσης των ενισχύσεων, το οποίο περιλαμβάνεται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, που αναφέρεται στο άρθρο 100, παράγραφος 2, στοιχείο δ), στο δεύτερο εδάφιο.

Άρθρο 82
Χρηματοδοτικά κονδύλια για ορισμένους τομεακούς τύπους παρεμβάσεων

1.Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για τύπους παρεμβάσεων στον αμπελοοινικό τομέα κατανέμεται στα κράτη μέλη όπως ορίζεται στο παράρτημα V.

2.Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για τύπους παρεμβάσεων στον αμπελοοινικό τομέα κατανέμεται στα κράτη μέλη όπως ορίζεται στο παράρτημα VIII.

3.Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για τύπους παρεμβάσεων στον τομέα του λυκίσκου που χορηγείται στη Γερμανία ανέρχεται σε 2 188 000 EUR ετησίως.

4.Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για τύπους παρεμβάσεων στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών κατανέμεται ως εξής:

α)10 666 000 EUR ετησίως για την Ελλάδα·

β)554 000 EUR ετησίως για τη Γαλλία· και

γ)34 590 000 EUR ετησίως για την Ιταλία.

5.Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ να μεταφέρουν το σύνολο των χρηματοδοτικών κονδυλίων που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 στα κονδύλιά τους για άμεσες ενισχύσεις. Η απόφαση αυτή δεν μπορεί να αναθεωρηθεί.

Τα χρηματοδοτικά κονδύλια των κρατών μελών, που μεταφέρονται σε κονδύλια για άμεσες ενισχύσεις, δεν θα είναι πλέον διαθέσιμα για τους τύπους παρεμβάσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4.

6.Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ να χρησιμοποιήσουν έως και το 3 % των κονδυλίων των κρατών μελών για άμεσες ενισχύσεις όπως ορίζονται στο παράρτημα IV, μετά την αφαίρεση των διαθέσιμων ποσών για το βαμβάκι όπως ορίζονται στο παράρτημα VI, για τύπους παρεμβάσεων σε άλλους τομείς που αναφέρονται στο τμήμα 7 του κεφαλαίου ΙΙΙ του τίτλου ΙΙΙ.

7.Τα κράτη μέλη μπορούν να επανεξετάσουν, το 2023, τις αποφάσεις τους που αναφέρονται στην παράγραφο 6, στο πλαίσιο αίτησης τροποποίησης των στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ, που αναφέρονται στο άρθρο 107.

8.Τα ποσά που ορίζονται στο εγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ, που προκύπτει από την εφαρμογή των παραγράφων 6 και 7, είναι δεσμευτικά για το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Άρθρο 83
Χρηματοδοτικά κονδύλια για τύπους παρεμβάσεων για την αγροτική ανάπτυξη

1.Το συνολικό ποσό της στήριξης της Ένωσης που προορίζεται για τύπους παρεμβάσεων για την αγροτική ανάπτυξη δυνάμει του παρόντος κανονισμού για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2027 είναι 78 811 εκατομμύρια EUR, σε τρέχουσες τιμές, σύμφωνα με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για τα έτη 2014 έως 2027 38 .

2.Το 0,25 % των πόρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προορίζεται για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τεχνικής βοήθειας με πρωτοβουλία της Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) [οριζόντιου κανονισμού], συμπεριλαμβανομένων του ευρωπαϊκού δικτύου για την Κοινή Γεωργική Πολιτική, που αναφέρεται στο άρθρο 113 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, και της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης καινοτομίας για τη γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα, που αναφέρεται στο άρθρο 114 του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω δραστηριότητες ενδέχεται να αφορούν προηγούμενες και επόμενες περιόδους του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ.

3.Η ετήσια κατανομή ανά κράτος μέλος των ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ύστερα από αφαίρεση του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 2 καθορίζεται στο Παράρτημα IX.

4.Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 138 με σκοπό την τροποποίηση του παραρτήματος IX για την επανεξέταση της ετήσιας κατανομής ανά κράτος μέλος, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών που αναφέρονται στα άρθρα 15 και 90, να πραγματοποιούνται τεχνικές προσαρμογές χωρίς να μεταβάλλονται οι συνολικές επιχορηγήσεις, ή να λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε άλλη αλλαγή προβλέπεται από νομοθετική πράξη μετά την έκδοση του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 84
Συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ

Η εκτελεστική πράξη της Επιτροπής για την έγκριση στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφος 6 καθορίζει τη μέγιστη συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ στο σχέδιο. Η συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ υπολογίζεται με βάση το ποσό της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης.

Άρθρο 85
Ποσοστά συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ

1.Τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ θεσπίζουν ενιαίο ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ που ισχύει για όλες τις παρεμβάσεις.

2.Το ανώτατο ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ είναι:

α)70% των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και στα μικρά νησιά του Αιγαίου, κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013·

β)70% των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες·

γ)65 % των επιλέξιμων δαπανών για τις πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 66·

δ)43% των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών στις άλλες περιφέρειες.

Το ελάχιστο ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ είναι 20 %.

3.Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, το ανώτατο ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ είναι:

α)80 % για τις αναλήψεις υποχρεώσεων διαχείρισης που αναφέρονται στο άρθρο 65 του παρόντος κανονισμού, για τις πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 67 του παρόντος κανονισμού, για μη παραγωγικές επενδύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 68 του παρόντος κανονισμού για τη στήριξη της ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης για την καινοτομία βάσει του άρθρου 71 του παρόντος κανονισμού, και για την τοπική ανάπτυξη που πραγματοποιείται από τους τοπικούς φορείς στο πλαίσιο του προγράμματος LEADER που αναφέρεται στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) [ΚΚΔ]·

β)100% για πράξεις που λαμβάνουν χρηματοδότηση από κεφάλαια που μεταβιβάζονται στο ΕΓΤΑΑ σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 90 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 86
Ελάχιστα και μέγιστα χρηματοδοτικά κονδύλια

1.Τουλάχιστον το 5 % της συνολικής συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ όπως ορίζεται στο παράρτημα IX προορίζεται για την τοπική ανάπτυξη που πραγματοποιείται από τους τοπικούς φορείς στο πλαίσιο του προγράμματος LEADER που αναφέρεται στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΚΔ].

2.Τουλάχιστον το 30% της συνολικής συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως ορίζεται στο παράρτημα IX, προορίζεται για παρεμβάσεις που αφορούν τους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ) του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση τις παρεμβάσεις βάσει του άρθρου 66.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες.

3.Το 4 %, κατ’ ανώτατο όριο, της συνολικής συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως ορίζεται στο παράρτημα IX, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση των δράσεων τεχνικής βοήθειας με πρωτοβουλία των κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 112.

Η συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ μπορεί να αυξηθεί έως 6% για τα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ, για τα οποία το συνολικό ποσό της στήριξης της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη είναι 90 εκατ. EUR κατ’ ανώτατο όριο.

Η τεχνική βοήθεια επιστρέφεται ως κατ' αποκοπήν χρηματοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 125 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ / Ευρατόμ ... / ... [νέος Δημοσιονομικός Κανονισμός] στο πλαίσιο ενδιάμεσων πληρωμών σύμφωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) [οριζόντιου κανονισμού]. Αυτό το κατ’ αποκοπήν ποσό αντιπροσωπεύει το ποσοστό που ορίζεται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ για την τεχνική βοήθεια των συνολικών δηλωθεισών δαπανών.

4.Για κάθε κράτος μέλος, το ελάχιστο ποσό που ορίζεται στο παράρτημα X προορίζεται για τη συμβολή στον ειδικό στόχο «προσέλκυση νέων γεωργών και διευκόλυνση της επιχειρηματικής ανάπτυξης» που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ζ). Με βάση την ανάλυση της κατάστασης όσον αφορά τα πλεονεκτήματα, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές («ανάλυση ΠΑΕΑ») και τον εντοπισμό των αναγκών που πρέπει να αντιμετωπιστούν, το ποσό θα χρησιμοποιηθεί για τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

α)τη συμπληρωματική στήριξη εισοδήματος για τους νέους γεωργούς, όπως ορίζεται στο άρθρο 27·

β)την εγκατάσταση νέων γεωργών που αναφέρεται στο άρθρο 69.

5.Τα ενδεικτικά χρηματοδοτικά κονδύλια για τις παρεμβάσεις στήριξης συνδεδεμένου εισοδήματος που αναφέρονται στον τίτλο III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2 υποτμήμα 1 περιορίζονται στο 10 %, κατ’ ανώτατο όριο, των ποσών που ορίζονται στο παράρτημα VII.

Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, τα κράτη μέλη που χρησιμοποίησαν σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 για την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη περισσότερο από το 13 % του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ του εν λόγω κανονισμού, μπορούν να αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν για τη στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος ποσοστό μεγαλύτερο του 10 % του ποσού που ορίζεται στο παράρτημα VII. Το ποσοστό που προκύπτει δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσοστό που έχει εγκρίνει η Επιτροπή για την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη για το έτος υποβολής αιτήσεων 2018.

Το ποσοστό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο μπορεί να αυξηθεί κατά 2 % κατ’ανώτατο όριο, υπό τον όρο ότι το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό που υπερβαίνει το 10 % κατανέμεται στη στήριξη για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες στον τίτλο III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2 υποτμήμα 1.

Το ποσό που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ που προκύπτει από την εφαρμογή του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου είναι δεσμευτικό.

6.Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) [οριζόντιος κανονισμός], το μέγιστο ποσό, που μπορεί να χορηγηθεί σε ένα κράτος μέλος πριν από την εφαρμογή του άρθρου 15 του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τον τίτλο III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2 υποτμήμα 1 του παρόντος κανονισμού για ένα ημερολογιακό έτος, δεν υπερβαίνει τα ποσά που ορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ σύμφωνα με την παράγραφο 6.

7.Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου τους για την ΚΓΠ να χρησιμοποιούν ένα ορισμένο μερίδιο των πιστώσεων του ΕΓΤΑΑ για τη μόχλευση στήριξης και την αναβάθμιση των ολοκληρωμένων στρατηγικών έργων «Nature» , όπως ορίζονται στον [κανονισμό LIFE] και για τη χρηματοδότηση δράσεων της διακρατικής μαθησιακής κινητικότητας των ατόμων στον τομέα της γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης με ιδιαίτερη έμφαση σε νέους γεωργούς, σύμφωνα με τον [κανονισμό Erasmus].

Άρθρο 87
Παρακολούθηση των δαπανών για το κλίμα

1.Με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη, η Επιτροπή αξιολογεί τη συμβολή της πολιτικής στους στόχους της κλιματικής αλλαγής χρησιμοποιώντας μια απλή και κοινή μεθοδολογία.

2.Η συμβολή στον στόχο δαπανών εκτιμάται μέσω της εφαρμογής ειδικών διορθωτικών συντελεστών που διαφοροποιούνται ανάλογα με το εάν η στήριξη συμβάλλει σημαντικά ή μέτρια στους στόχους της κλιματικής αλλαγής. Οι εν λόγω διορθωτικοί συντελεστές είναι οι εξής:

α)40 % για δαπάνες στο πλαίσιο της βασικής εισοδηματικής στήριξης για τη βιωσιμότητα και της συμπληρωματικής εισοδηματικής στήριξης που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙ τμήμα ΙΙ υποτμήματα 2 και 3·

β)100 % για δαπάνες στο πλαίσιο των προγραμμάτων για το κλίμα και το περιβάλλον που αναφέρονται στον τίτλο III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα ΙΙ υποτμήμα 4·

γ)100 % για δαπάνες για τις παρεμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 86 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο·

δ)40 % για δαπάνες για φυσικούς ή άλλους ειδικούς ανά περιοχή περιορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 66.

Άρθρο 88
Ενδεικτικά χρηματοδοτικά κονδύλια

1.Τα κράτη μέλη ορίζουν, στο στρατηγικό τους σχέδιο για την ΚΓΠ, ενδεικτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για κάθε παρέμβαση. Για κάθε παρέμβαση, ο πολλαπλασιασμός του σχεδιαζόμενου μοναδιαίου ποσού χωρίς την εφαρμογή του ποσοστού της μεταβολής, που αναφέρεται στο άρθρο 89, και των προβλεπόμενων αποτελεσμάτων ισούται με την εν λόγω ενδεικτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο.

2.Σε περίπτωση που προβλέπονται διαφορετικά ποσά μονάδων στο πλαίσιο παρέμβασης, το άθροισμα των πολλαπλασιασμών των προγραμματισμένων ποσών μονάδας χωρίς την εφαρμογή της εκατοστιαίας μεταβολής, που αναφέρεται στο άρθρο 89, και των αντίστοιχων προγραμματισμένων αποτελεσμάτων ισούται με την ενδεικτική χρηματοδοτική κατανομή που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 89
Μεταβολή του ποσού μονάδας

1.Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 15, τα κράτη μέλη ορίζουν ένα μέγιστο ποσό στήριξης ανά μονάδα ή ένα ποσοστό μεταβολής για κάθε παρέμβαση των ακόλουθων τύπων παρεμβάσεων:

α)αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις και στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος που αναφέρονται στον τίτλο III κεφάλαιο II·

β)ενισχύσεις για δεσμεύσεις διαχείρισης που αναφέρονται στο άρθρο 65·

γ)ενισχύσεις για φυσικούς περιορισμούς ή άλλα μειονεκτήματα για συγκεκριμένες περιοχές που αναφέρονται στα άρθρα 66 και 67.

Το ποσοστό μεταβολής είναι το ποσοστό κατά το οποίο το επιτευχθέν μέσο ή ενιαίο ποσό μονάδας μπορεί να υπερβεί το προβλεπόμενο μέσο ή ενιαίο ποσό μονάδας που αναφέρεται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ.

Για κάθε παρέμβαση με τη μορφή άμεσων ενισχύσεων, το επιτευχθέν μέσο ή ενιαίο ποσό μονάδας δεν πρέπει ποτέ να είναι χαμηλότερο από το προβλεπόμενο ποσό μονάδας, εκτός εάν η επιτευχθείσα απόδοση υπερβαίνει το προβλεπόμενη απόδοση όπως καθορίζεται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ.

Όταν έχουν καθοριστεί διαφορετικά ποσά μονάδας στο πλαίσιο παρέμβασης, η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται σε κάθε ενιαίο ή μέσο ποσό μονάδας αυτής της παρέμβασης.

2.Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το επιτευχθέν μέσο ή ενιαίο ποσό μονάδας υπολογίζεται διαιρώντας τις ετήσιες δαπάνες που καταβάλλονται από την αντίστοιχη επιτευχθείσα απόδοση για κάθε παρέμβαση.

Άρθρο 90
Ευελιξία μεταξύ των κατανομών των άμεσων ενισχύσεων και των κατανομών του ΕΓΤΑΑ

1.Στο πλαίσιο της πρότασής τους για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ που αναφέρεται στο άρθρο 106 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν τη μεταβίβαση:

α)έως και του 15 % της κατανομής του κράτους μέλους για άμεσες ενισχύσεις, που ορίζεται στο παράρτημα IV, μετά την αφαίρεση των κατανομών για το βαμβάκι, που ορίζονται στο παράρτημα VI, για τα ημερολογιακά έτη 2021 έως 2026 στην κατανομή του κράτους μέλους για το ΕΓΤΑΑ κατά τα οικονομικά έτη 2022 – 2027· ή

β)έως και του 15 % των κατανομών του κράτους μέλους για το ΕΓΤΑΑ κατά τα οικονομικά έτη 2022 – 2027 στην κατανομή των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπεται στο παράρτημα IV για τα ημερολογιακά έτη 2021 έως 2026.

Το ποσοστό μεταβίβασης από την κατανομή του κράτους μέλους για άμεσες ενισχύσεις στην κατανομή του για το ΕΓΤΑΑ, που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, μπορεί να αυξηθεί κατά:

α)έως 15 ποσοστιαίες μονάδες, υπό την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την αντίστοιχη αύξηση για τις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ και διαχειρίζονται τους ειδικούς περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ)·

β)έως 2 ποσοστιαίες μονάδες, υπό την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την αντίστοιχη αύξηση σύμφωνα με το στοιχείο β) του άρθρου 86 παράγραφος 4.

2.Οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ορίζουν το ποσοστό που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το οποίο μπορεί να διαφέρει ανά ημερολογιακό έτος.

3.Τα κράτη μέλη μπορούν να επανεξετάσουν, το 2023, τις αποφάσεις τους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στο πλαίσιο αίτησης τροποποίησης των στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ, που αναφέρονται στο άρθρο 107.

ΤΙΤΛΟΣ V
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΓΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Άρθρο 91
Στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό για την εφαρμογή της στήριξης της Ένωσης που χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ για την επίτευξη των ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6.

Βάσει της ανάλυσης ΠΑΕΑ που αναφέρεται στο άρθρο 103 παράγραφος 2 και εκτίμησης των αναγκών που αναφέρονται στο άρθρο 96, τα κράτη μέλη θα καθορίσουν στα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ μια στρατηγική παρέμβαση όπως αναφέρεται στο άρθρο 97, στην οποία καθορίζονται ποσοτικοί στόχοι και ορόσημα για την επίτευξη των ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6. Οι στόχοι ορίζονται με βάση ένα κοινό σύνολο δεικτών αποτελεσμάτων που ορίζονται στο παράρτημα Ι.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, τα κράτη μέλη καθορίζουν τις παρεμβάσεις που βασίζονται στους τύπους παρεμβάσεων που προβλέπονται στον τίτλο III.

Κάθε στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Άρθρο 92
Αυξημένη φιλοδοξία όσον αφορά τους στόχους που σχετίζονται με το περιβάλλον και το κλίμα

1.Τα κράτη μέλη επιδιώκουν, μέσω των στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ και ιδίως μέσω των στοιχείων της στρατηγικής παρέμβασης, που αναφέρεται στο άρθρο 97 παράγραφος 2 στοιχείο α), να συμβάλλουν συνολικά περισσότερο στην επίτευξη των ειδικών περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ) συγκριτικά με τη συνολική συμβολή στην επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 110 παράγραφος 2 στοιχείο β) πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 μέσω της στήριξης στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο 2014 έως 2020.

2.Τα κράτη μέλη εξηγούν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, τον τρόπο με τον οποίο προτίθενται να συμβάλλουν συνολικά περισσότερο στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην παράγραφο 1. Η εξήγηση αυτή βασίζεται σε σχετικές πληροφορίες όπως τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ) και στο άρθρο 95 παράγραφος 2 στοιχείο β).

Άρθρο 93
Δομή του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ

Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα ενιαίο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ για ολόκληρη την επικράτειά του.

Όταν τα στοιχεία του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ καθιερώνονται σε περιφερειακό επίπεδο, το κράτος μέλος εξασφαλίζει τη συνοχή με τα στοιχεία του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που έχουν θεσπιστεί σε εθνικό επίπεδο.

Άρθρο 94
Διαδικαστικές απαιτήσεις

1.Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ βάσει διαφανών διαδικασιών, σύμφωνα με το θεσμικό και νομικό τους πλαίσιο.

2.Το όργανο του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εκπόνηση του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ διασφαλίζει ότι οι αρμόδιες αρχές για το περιβάλλον και το κλίμα εμπλέκονται πράγματι στην προετοιμασία των περιβαλλοντικών και κλιματικών πτυχών του σχεδίου.

3.Κάθε κράτος μέλος οργανώνει εταιρική σχέση με τις αρμόδιες περιφερειακές και τοπικές αρχές. Η εταιρική σχέση περιλαμβάνει τουλάχιστον τους ακόλουθους εταίρους:

α)αρμόδιες δημόσιες αρχές·

β)οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι·

γ)αρμόδια όργανα που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών και αρμόδια όργανα υπεύθυνα για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων.

Τα κράτη μέλη εμπλέκουν τους εταίρους αυτούς στην προετοιμασία των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ.

4.Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται ώστε να διασφαλίζεται ο αποτελεσματικός συντονισμός κατά την υλοποίηση των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της αναλογικότητας και της επιμερισμένης διαχείρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΓΠ

Άρθρο 95
Περιεχόμενο των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ

1.Κάθε στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

α)αξιολόγηση των αναγκών·

β)στρατηγική παρέμβασης·

γ)περιγραφή των στοιχείων που είναι κοινά σε διάφορες παρεμβάσεις·

δ)περιγραφή των παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων, των τομεακών παρεμβάσεων και των παρεμβάσεων υπέρ της αγροτικής ανάπτυξης που καθορίζονται στη στρατηγική·

ε)στόχοι και οικονομικά σχέδια·

στ)περιγραφή του συστήματος διακυβέρνησης και συντονισμού·

ζ)περιγραφή των στοιχείων που εξασφαλίζουν τον εκσυγχρονισμό της ΚΓΠ·

η)περιγραφή των στοιχείων που σχετίζονται με την απλούστευση και τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους τελικούς δικαιούχους.

2.Κάθε στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ περιλαμβάνει τα ακόλουθα παραρτήματα:

α)Παράρτημα I σχετικά με την εκ των προτέρων αξιολόγηση και τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση (ΣΕΑ)·

β)Παράρτημα II σχετικά με την ανάλυση ΠΑΕΑ·

γ)Παράρτημα III σχετικά με τη διαβούλευση με τους εταίρους·

δ)Παράρτημα IV σχετικά με την ειδική ενίσχυση της καλλιέργειας βαμβακιού·

ε)Παράρτημα V σχετικά με την πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση που παρέχεται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

3.Λεπτομερείς κανόνες για το περιεχόμενο των ενοτήτων και των παραρτημάτων των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 καθορίζονται στα άρθρα 96 έως 103.

Άρθρο 96
Αξιολόγηση των αναγκών

Η αξιολόγηση των αναγκών που αναφέρονται στο άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχείο α) περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α)τη σύνοψη της ανάλυσης ΠΑΕΑ που αναφέρεται στο άρθρο 103 παράγραφος 2·

β)τον προσδιορισμό των αναγκών για κάθε συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο άρθρο 6 βάσει των στοιχείων από την ανάλυση ΠΑΕΑ. Πρέπει να περιγράφονται όλες οι ανάγκες, ανεξάρτητα από το εάν θα αντιμετωπιστούν ή όχι μέσω του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ·

γ)για τον ειδικό στόχο της στήριξης των βιώσιμων γεωργικών εισοδημάτων και της ανθεκτικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 6 στοιχείο α), αξιολόγηση των αναγκών σε σχέση με τη διαχείριση κινδύνων·

δ)κατά περίπτωση, ανάλυση των ειδικών αναγκών των ευπαθών γεωγραφικών περιοχών, όπως των εξόχως απόκεντρων περιοχών·

ε)την ιεράρχηση προτεραιοτήτων και την κατάταξη των αναγκών, συμπεριλαμβανομένης μιας ορθής αιτιολόγησης των επιλογών που έχουν γίνει και, κατά περίπτωση, γιατί ορισμένες προσδιορισμένες ανάγκες δεν αντιμετωπίζονται ή αντιμετωπίζονται εν μέρει στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ.

Για τους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ), η αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη τα εθνικά περιβαλλοντικά και κλιματικά σχέδια που απορρέουν από τις νομοθετικές πράξεις που αναφέρονται στο Παράρτημα XI.

Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τα πιο πρόσφατα και πιο αξιόπιστα δεδομένα για την αξιολόγηση αυτή.

Άρθρο 97
Στρατηγική παρέμβασης

1.Η στρατηγική παρέμβασης που αναφέρεται στο άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχείο β) καθορίζει για κάθε συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και αντιμετωπίζεται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ:

α)τους στόχους για κάθε σχετικό κοινό δείκτη αποτελεσμάτων και, όπου κρίνεται σκόπιμο, ειδικούς δείκτες αποτελεσμάτων του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και συναφή ορόσημα. Η αξία αυτών των στόχων δικαιολογείται από την αξιολόγηση των αναγκών που αναφέρεται στο άρθρο 96. Όσον αφορά τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ), οι στόχοι προκύπτουν από τα στοιχεία της επεξήγησης στην παράγραφο 2 στοιχεία α) και β) αυτού του άρθρου·

β)παρεμβάσεις που βασίζονται στους τύπους παρεμβάσεων που ορίζονται στον τίτλο ΙΙΙ, εκτός από την ειδική ενίσχυση καλλιέργειας για το βαμβάκι, που καθορίζεται στο κεφάλαιο II τμήμα 3 υποτμήμα 2 αυτού του τίτλου, σχεδιάζονται για να αντιμετωπίσουν την ειδική κατάσταση της συγκεκριμένης περιοχής, μετά από μια ορθή παρεμβατική πολιτική που υποστηρίζεται από την εκ των προτέρων αξιολόγηση, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 125, την ανάλυση ΠΑΕΑ που αναφέρεται στο άρθρο 103 παράγραφος 2 και την αξιολόγηση των αναγκών που αναφέρεται στο άρθρο 96·

γ)στοιχεία που δείχνουν πώς οι παρεμβάσεις επιτρέπουν την επίτευξη των στόχων και πώς είναι αμοιβαία συνδεδεμένες και συμβατές·

δ)στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων στις παρεμβάσεις του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ είναι δικαιολογημένη και επαρκής για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων και συνάδει με το χρηματοδοτικό σχέδιο που αναφέρεται στο άρθρο 100.

2.Η στρατηγική παρεμβάσεων προβλέπει και τα ακόλουθα στοιχεία που δείχνουν τη συνοχή της στρατηγικής και τη συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων στους συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1:

α)μια επισκόπηση της περιβαλλοντικής και κλιματικής δομής του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που περιγράφει τη συμπληρωματικότητα και τις βασικές συνθήκες μεταξύ των όρων και των διαφόρων παρεμβάσεων που αφορούν τους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ), καθώς και τον τρόπο για την επίτευξη της συνολικά μεγαλύτερης συμβολής που αναφέρεται στο άρθρο 92·

β)μια επεξήγηση του πώς η περιβαλλοντική και κλιματική δομή του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ πρέπει να συμβάλλει σε ήδη καθορισμένους μακροπρόθεσμους εθνικούς στόχους που ορίζονται ή απορρέουν από τις νομοθετικές πράξεις που αναφέρονται στο παράρτημα XI·

γ)σε σχέση με τον ειδικό στόχο «προσέλκυση νέων γεωργών και διευκόλυνση της επιχειρηματικής τους ανάπτυξης» που αναφέρεται στο άρθρο 6 στοιχείο ζ), γίνεται μια επισκόπηση των σχετικών παρεμβάσεων του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και ειδικών όρων όπως εκείνοι που καθορίζονται στα άρθρα 22 παράγραφος 4, 27, 69 και 71 παράγραφος 7. Τα κράτη μέλη αναφέρονται ιδίως στο άρθρο 86 παράγραφος 5 κατά την παρουσίαση του χρηματοοικονομικού σχεδίου σε σχέση με τα είδη παρεμβάσεων που αναφέρονται στα άρθρα 27 και 69. Η επισκόπηση εξηγεί, επίσης, την αλληλεπίδραση με τα εθνικά μέσα με στόχο τη βελτίωση της συνοχής μεταξύ των δράσεων της Ένωσης και των εθνικών δράσεων στον τομέα αυτό·

δ)μια επισκόπηση των παρεμβάσεων που σχετίζονται με τον τομέα, συμπεριλαμβανομένης της συνδεδεμένης υποστήριξης εισοδήματος που αναφέρεται στο υποτμήμα 1 του τμήματος 3 κεφαλαίου II του τίτλου ΙΙΙ και των τομεακών παρεμβάσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του τίτλου ΙΙΙ, παρέχοντας μια αιτιολόγηση για τη στοχοθέτηση των σχετικών τομέων, τον κατάλογο των παρεμβάσεων ανά τομέα, τη συμπληρωματικότητά τους, καθώς και τους πιθανούς ειδικούς πρόσθετους στόχους που σχετίζονται με τις παρεμβάσεις που βασίζονται στους τομεακούς τύπους παρεμβάσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο III του τίτλου III·

ε)μια επεξήγηση σχετικά με τις παρεμβάσεις που θα συμβάλουν στη διασφάλιση μιας συνεκτικής και ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη διαχείριση κινδύνων·

στ)περιγραφή της αλληλεπίδρασης μεταξύ εθνικών και περιφερειακών παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών κονδυλίων ανά παρέμβαση και ανά ταμείο.

Άρθρο 98
Κοινά στοιχεία διαφόρων παρεμβάσεων

Η περιγραφή των κοινών στοιχείων σε διάφορες παρεμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχείο γ) περιλαμβάνει:

α)τους ορισμούς που παρέχονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1, καθώς και τις ελάχιστες απαιτήσεις για παρεμβάσεις υπό μορφή αποσυνδεδεμένων άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 16·

β)μια περιγραφή του συστήματος αιρεσιμότητας που περιλαμβάνει τα εξής:

i)για κάθε πρότυπο της ΚΓΠΚ που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ μια περιγραφή του τρόπου εφαρμογής του προτύπου της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων στοιχείων: συνοπτική περιγραφή των πρακτικών της γεωργικής εκμετάλλευσης, της έκτασης της, του είδους των ενδιαφερόμενων γεωργών και αιτιολόγηση της συμβολής στον κύριο στόχο της πρακτικής·

ii)περιγραφή της συνολικής συμβολής στους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ)·

γ)περιγραφή της χρήσης της «τεχνικής βοήθειας» που αναφέρεται στα άρθρα 83 παράγραφος 2, 86 παράγραφος 3 και 112 και στα δίκτυα της ΚΓΠ που αναφέρονται στο άρθρο 113·

δ)άλλες πληροφορίες εφαρμογής, ιδίως:

i)σύντομη περιγραφή του καθορισμού της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης και της λειτουργίας του αποθεματικού, κατά περίπτωση·

ii)τη χρήση του εκτιμώμενου προϊόντος μείωσης των άμεσων ενισχύσεων που αναφέρεται στο άρθρο 15·

iii)επισκόπηση του συντονισμού, της οριοθέτησης και της συμπληρωματικότητας μεταξύ του ΕΓΤΑΑ και άλλων ταμείων της Ένωσης που δραστηριοποιούνται σε αγροτικές περιοχές·

Άρθρο 99
Παρεμβάσεις

Η περιγραφή κάθε παρέμβασης που ορίζεται στη στρατηγική που αναφέρεται στο άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχείο δ) περιλαμβάνει:

α)τον τύπο παρεμβάσεων στις οποίες ανήκει·

β)το εδαφικό πεδίο εφαρμογής·

γ)τον συγκεκριμένο σχεδιασμό ή τις απαιτήσεις της παρέμβασης αυτής που διασφαλίζει την αποτελεσματική συμβολή στον συγκεκριμένο στόχο (στόχους) που ορίζεται στο άρθρο 6. Για τις περιβαλλοντικές και κλιματικές παρεμβάσεις, η διάρθρωση των απαιτήσεων δείχνει ότι οι πρακτικές δεν έχουν κοινά χαρακτηριστικά·

δ)τους όρους επιλεξιμότητας·

ε)για κάθε παρέμβαση που βασίζεται στους τύπους παρεμβάσεων που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού, με ποιον τρόπο σέβεται τις σχετικές διατάξεις του παραρτήματος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία, όπως καθορίζεται στο άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού και στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού, και για κάθε παρέμβαση που δεν βασίζεται στους τύπους παρεμβάσεων που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού, αν και, αν ναι, με ποιον τρόπο τηρούνται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 6.5 ή του παραρτήματος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία·

στ)τα ετήσια προγραμματισμένα αποτελέσματα για την παρέμβαση και, κατά περίπτωση, την κατανομή ανά ενιαίο ή μέσο ποσό μονάδας στήριξης·

ζ)το ετήσιο προγραμματισμένο ποσό μονάδας στήριξης, τη δικαιολόγησή του και μια δικαιολογημένη μέγιστη ανώτερη διακύμανση αυτού του μοναδιαίου ποσού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 89. Κατά περίπτωση, παρέχονται επίσης οι ακόλουθες πληροφορίες:

i)η μορφή και το ποσοστό στήριξης·

ii)ο υπολογισμός του ποσού μονάδας στήριξης και η πιστοποίησή του όπως αναφέρεται στο άρθρο 76·

iii)τα διαφορετικά ενιαία ποσά μονάδας στήριξης στο πλαίσιο της εν λόγω παρέμβασης, ιδίως για ομάδες εδαφών που καθορίζονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2·

iv) όταν τα κράτη μέλη αποφασίζουν να διαφοροποιήσουν το ποσό της βασικής εισοδηματικής στήριξης ανά εκτάριο σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 για κάθε ομάδα εδαφών·

η)το προκύπτον ετήσιο χρηματοδοτικό κονδύλιο για την παρέμβαση που αναφέρεται στο άρθρο 88. Κατά περίπτωση, θα παρέχεται ανάλυση των ποσών που προβλέπονται για τις επιχορηγήσεις και τα ποσά που προβλέπονται για τα χρηματοπιστωτικά μέσα·

θ)μια ένδειξη για το αν η παρέμβαση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 42 της ΣΛΕΕ και υπόκειται στην αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων.

Άρθρο 100
Στόχοι και οικονομικά σχέδια

1.Το σχέδιο-στόχος που αναφέρεται στο άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχείο ε) αποτελείται από έναν ανακεφαλαιωτικό πίνακα που παρουσιάζει τους στόχους, που αναφέρονται στο άρθρο 97 παράγραφος 1 στοιχείο α), αναφέροντας την κατανομή των ετήσιων ορόσημων.

2.Το χρηματοδοτικό σχέδιο που αναφέρεται στο άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχείο ε) περιλαμβάνει πίνακες που συνάδουν με το άρθρο 99 στοιχεία στ) και η), που περιλαμβάνουν:

α)τις κατανομές του κράτους μέλους για τους τύπους παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 81 παράγραφος 1, για τους τομεακούς τύπους παρεμβάσεων στον τομέα του οίνου που αναφέρονται στο άρθρο 82 παράγραφος 1, για τους τομεακούς τύπους παρεμβάσεων στον τομέα της μελισσοκομίας που αναφέρονται στο άρθρο 82 παράγραφος 2, και για τους τύπους παρεμβάσεων για την αγροτική ανάπτυξη που αναφέρονται στο άρθρο 83 παράγραφος 3·

β)τις μεταβιβάσεις ποσών μεταξύ των τύπων παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων και των τύπων παρεμβάσεων για την αγροτική ανάπτυξη σύμφωνα με το άρθρο 90, και τυχόν μειώσεις των πιστώσεων των κρατών μελών για τύπους παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων για τη διάθεση ποσών για τύπους παρεμβάσεων σε άλλους τομείς που αναφέρονται στο τίτλο III κεφάλαιο III τμήμα VII, σύμφωνα με το άρθρο 82 παράγραφος 7·

γ)τις κατανομές του κράτους μέλους για τους τομεακούς τύπους παρεμβάσεων για το ελαιόλαδο που αναφέρονται στο άρθρο 82 παράγραφος 4 και για τον λυκίσκο που αναφέρονται στο άρθρο 82 παράγραφος 3, και εάν δεν εφαρμοστούν οι αντίστοιχοι τύποι παρεμβάσεων, η απόφαση να συμπεριληφθούν οι αντίστοιχες κατανομές στην κατανομή του κράτους μέλους για άμεσες ενισχύσεις σύμφωνα με το άρθρο 82 παράγραφος 5·

δ)μια ανάλυση των κατανομών των κρατών μελών για τύπους παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων μετά τις μεταβιβάσεις, όπως καθορίζεται στα στοιχεία β) και γ) βάσει των ενδεικτικών επιχορηγήσεων ανά τύπο παρεμβάσεων και ανά παρέμβαση, προσδιορίζοντας τις προβλεπόμενες επιδόσεις, το μέσο ή ενιαίο ποσό μονάδας και τη μέγιστη διακύμανση που αναφέρεται στο άρθρο 89. Κατά περίπτωση, η ανάλυση περιλαμβάνει το ποσό του αποθεματικού των δικαιωμάτων ενίσχυσης.

Πρέπει να προσδιορίζεται το συνολικό εκτιμώμενο προϊόν μείωσης των ενισχύσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση του προϊόντος της μείωσης των ενισχύσεων, που αναφέρεται στα άρθρα 15 και 81 παράγραφος 3, οι εν λόγω ενδεικτικές επιχορηγήσεις, οι σχετικές προβλεπόμενες επιδόσεις και τα αντίστοιχα μέσα ποσά μονάδας ή ενιαία ποσά μονάδας καθορίζονται πριν από τη μείωση των ενισχύσεων·

ε)ανάλυση των κατανομών για τους τομεακούς τύπους παρεμβάσεων που αναφέρονται στον τίτλο III κεφάλαιο III τμήμα VII ανά παρέμβαση και με ένδειξη των προβλεπόμενων επιδόσεων και του μέσου ποσού μονάδας·

στ)μια ανάλυση των κατανομών των κρατών μελών για την αγροτική ανάπτυξη μετά τις μεταβιβάσεις προς και από τις άμεσες ενισχύσεις, όπως ορίζεται στο στοιχείο β) ανά τύπο παρεμβάσεων και ανά παρέμβαση, συμπεριλαμβανομένων των συνολικών ποσών για την περίοδο, αναφέροντας επίσης το εφαρμοστέο ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ, κατανεμημένο ανά παρέμβαση και ανά τύπο περιφέρειας όπου ισχύει. Σε περίπτωση μεταβίβασης κεφαλαίων από άμεσες ενισχύσεις, προσδιορίζεται η παρέμβαση (παρεμβάσεις) ή μέρος αυτής που χρηματοδοτείται από τη μεταβίβαση. Ο πίνακας αυτός προσδιορίζει επίσης τα προβλεπόμενα αποτελέσματα ανά παρέμβαση και τα μέσα ή ομοιόμορφα ποσά μονάδων, καθώς και, κατά περίπτωση, την κατανομή των προβλεπόμενων ποσών για τις επιδοτήσεις και τα ποσά που προβλέπονται για τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Πρέπει, επίσης, να προσδιορίζονται τα ποσά για την τεχνική βοήθεια·

ζ)οι ενδείξεις των παρεμβάσεων που συμβάλλουν στις ελάχιστες απαιτήσεις δαπανών που ορίζονται στο άρθρο 86.

Τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή την παράγραφο καθορίζονται σε ετήσια βάση.

Άρθρο 101
Συστήματα διακυβέρνησης και συντονισμού

Η περιγραφή των συστημάτων διακυβέρνησης και συντονισμού που αναφέρονται στο άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχείο στ) περιλαμβάνει:

α)τον εντοπισμό όλων των οργάνων διακυβέρνησης που αναφέρονται στο κεφάλαιο II του τίτλου ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) [οριζόντιος κανονισμός]·

β)τον εντοπισμό και τον ρόλο των εξουσιοδοτημένων και ενδιάμεσων οργάνων που δεν αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) [οριζόντιος κανονισμός]·

γ)πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα ελέγχου και τις κυρώσεις που αναφέρονται στον Τίτλο IV του κανονισμού (ΕΕ) [οριζόντιος κανονισμός], που περιλαμβάνουν:

i)το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου που αναφέρεται στο κεφάλαιο II του τίτλου IV του κανονισμού (ΕΕ) [οριζόντιος κανονισμός]·

ii)το σύστημα ελέγχου και κυρώσεων για τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο IV του τίτλου IV του κανονισμού (ΕΕ) [οριζόντιος κανονισμός]·

iii)τους αρμόδιους φορείς ελέγχου που είναι υπεύθυνοι για τους ελέγχους·

δ)περιγραφή των δομών παρακολούθησης και αναφοράς.

Άρθρο 102
Εκσυγχρονισμός

Η περιγραφή των στοιχείων που διασφαλίζουν τον εκσυγχρονισμό της ΚΓΠ, που αναφέρεται στο άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), υπογραμμίζει τα στοιχεία του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που υποστηρίζουν τον εκσυγχρονισμό του γεωργικού τομέα και της ΚΓΠ, και συγκεκριμένα περιλαμβάνουν:

α)επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ θα συμβάλει στον γενικό οριζόντιο στόχο σχετικά με την προώθηση και την ανταλλαγή γνώσεων, καινοτομίας και ψηφιοποίησης και την ενθάρρυνση της υιοθέτησής τους, που ορίζεται στο άρθρο 5 δεύτερο εδάφιο, ιδίως μέσω:

i)περιγραφής της οργανωτικής δομής του AKIS που έχει σχεδιαστεί ως συνδυασμένη ανταλλαγή οργάνωσης και γνώσεων μεταξύ ατόμων, οργανισμών και ιδρυμάτων που χρησιμοποιούν και παράγουν γνώσεις για τη γεωργία και τους αλληλένδετους τομείς.

ii)περιγραφής του τρόπου με τον οποίο οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 13, τα δίκτυα έρευνας και η ΚΓΠ θα συνεργαστούν στο πλαίσιο του AKIS και πώς παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης παροχής συμβουλών και καινοτομίας·

β)μιας περιγραφής της στρατηγικής για την ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές και για τη χρήση αυτών των τεχνολογιών για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων του στρατηγικού προγράμματος της ΚΓΠ.

Άρθρο 103
Παραρτήματα

1.Το παράρτημα I του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που αναφέρεται στο άρθρο 95 παράγραφος 2 στοιχείο α) περιλαμβάνει περίληψη των κύριων αποτελεσμάτων της εκ των προτέρων αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 125 και της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΠΕ), που αναφέρεται στην οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 39 , και τον τρόπο με τον οποίο έχουν αντιμετωπιστεί, ή αιτιολόγηση για τον λόγο που δεν έχουν ληφθεί υπόψη, και έναν σύνδεσμο με την πλήρη έκθεση της εκ των προτέρων αξιολόγησης και την έκθεση της ΣΠΕ.

2.Το παράρτημα ΙΙ του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που αναφέρεται στο άρθρο 95 παράγραφος 2 στοιχείο β) περιλαμβάνει ανάλυση ΠΑΕΑ σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της περιοχής που καλύπτεται από το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ.

Η ανάλυση ΠΑΕΑ βασίζεται στην τρέχουσα κατάσταση της περιοχής που καλύπτεται από το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, και περιλαμβάνει για κάθε συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 συνολική περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης της περιοχής που καλύπτεται από το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, βάσει κοινών δεικτών περιβάλλοντος και άλλων ποσοτικών και ποιοτικών ενημερωμένων πληροφοριών, όπως μελέτες, παλαιότερες εκθέσεις αξιολόγησης, τομεακή ανάλυση, διδάγματα από προηγούμενες εμπειρίες.

Επιπλέον, η περιγραφή αυτή τονίζει κυρίως για καθένα από τους γενικούς και ειδικούς στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 5 και στο άρθρο 6 παράγραφος 1:

α)τα πλεονεκτήματα που εντοπίζονται στην περιοχή του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ·

β)αδυναμίες που εντοπίζονται στην περιοχή του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ·

γ)τις ευκαιρίες που εντοπίζονται στην περιοχή του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ·

δ)τις απειλές που εντοπίζονται στην περιοχή του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ·

ε)κατά περίπτωση, μια ανάλυση των εδαφικών πτυχών, επισημαίνοντας τις περιοχές στις οποίες απευθύνονται ειδικά οι παρεμβάσεις·

στ)κατά περίπτωση, ανάλυση των τομεακών πτυχών, ιδίως για τους τομείς που υπόκεινται σε ειδικές παρεμβάσεις ή/και τομεακά προγράμματα.

Για τους συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ), η ανάλυση ΠΑΕΑ αναφέρεται στα εθνικά σχέδια που προκύπτουν από τις νομοθετικές πράξεις που αναφέρονται στο παράρτημα XI.

Για τον συγκεκριμένο στόχο προσέλκυσης νέων γεωργών που αναφέρεται στο άρθρο 6 στοιχείο ζ), η ΠΑΕΑ περιλαμβάνει σύντομη ανάλυση της πρόσβασης στη γη, της κινητικότητας της γης και της αναδιάρθρωσης της γης, της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και πιστώσεις και της πρόσβασης σε γνώσεις και συμβουλές.    

Για τον γενικό οριζόντιο στόχο που συνίσταται στην προώθηση και ανταλλαγή γνώσεων, καινοτομίας και ψηφιοποίησης και στην ενθάρρυνση της χρήσης τους που καθορίζεται στο άρθρο 5 δεύτερο εδάφιο, η ανάλυση ΠΑΕΑ παρέχει επίσης σχετικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του AKIS και των σχετικών δομών.

3.Το παράρτημα III του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, που αναφέρεται στο άρθρο 95 παράγραφος 2 στοιχείο γ), περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων με τους εταίρους και μια σύντομη περιγραφή του τρόπου διεξαγωγής της διαβούλευσης.

4.Στο παράρτημα IV του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που αναφέρεται στο άρθρο 95 παράγραφος 2 στοιχείο δ) παρέχεται σύντομη περιγραφή της ειδικής ενίσχυσης για την καλλιέργεια του βαμβακιού και της συμπληρωματικότητας του με τις παρεμβάσεις του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

5.Το παράρτημα V του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που αναφέρεται στο άρθρο 95 παράγραφος 2 στοιχείο ε) περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α)μια σύντομη περιγραφή της συμπληρωματικής εθνικής χρηματοδότησης που παρέχεται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων των ποσών ανά μέτρο και ενδείξεις συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού·

β)εξήγηση της συμπληρωματικότητας με τις παρεμβάσεις του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ· και

γ)μια ένδειξη για το αν η παρέμβαση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 42 της ΣΛΕΕ και υπόκειται στην αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων.

Άρθρο 104
Εκχωρηθείσες αρμοδιότητες για το περιεχόμενο του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 138 για την τροποποίηση του παρόντος κεφαλαίου όσον αφορά το περιεχόμενο του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και των παραρτημάτων του.

Άρθρο 105
Εκτελεστικές αρμοδιότητες για το περιεχόμενο του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν κανόνες για την παρουσίαση των στοιχείων που περιγράφονται στα άρθρα 96 έως 103 στα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 139 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΓΠ

Άρθρο 106
Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ

1.Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή πρόταση στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 95 το αργότερο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2020.

2.Η Επιτροπή αξιολογεί τα προτεινόμενα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ με βάση την πληρότητα των σχεδίων, τη συνοχή με τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης, με τον παρόντα κανονισμό και τις διατάξεις που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή του, καθώς και με τον οριζόντιο κανονισμό, τη συμβολή τους στους συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, τον αντίκτυπο στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, το επίπεδο διοικητικού φόρτου για τους δικαιούχους και τη διοίκηση. Η αξιολόγηση αφορά ειδικότερα την καταλληλόλητα της στρατηγικής του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, τους αντίστοιχους ειδικούς στόχους, τους στόχους, τις παρεμβάσεις και την κατανομή των δημοσιονομικών πόρων για την επίτευξη των στόχων του στρατηγικού προγράμματος της ΚΓΠ μέσω της προτεινόμενης δέσμης παρεμβάσεων βάσει της ανάλυσης ΠΑΕΑ και την εκ των προτέρων αξιολόγηση.

3.Ανάλογα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που προβλέπεται στην παράγραφο 2, η Επιτροπή μπορεί να απευθύνει παρατηρήσεις στα κράτη μέλη εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

Το κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες συμπληρωματικές πληροφορίες και, κατά περίπτωση, αναθεωρεί αναλόγως το προταθέν πρόγραμμα.

4.Η Επιτροπή εγκρίνει το προτεινόμενο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, υπό τον όρο ότι έχουν υποβληθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και η Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι το σχέδιο είναι συμβατό με τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης, τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, τις διατάξεις που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή του κανονισμού αυτού και στον κανονισμό (ΕΕ) [οριζόντιο κανονισμό].

5.Η έγκριση κάθε στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ πραγματοποιείται το αργότερο οκτώ μήνες μετά την υποβολή του από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Η έγκριση δεν καλύπτει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 101 στοιχείο γ) και στα παραρτήματα I έως IV του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που αναφέρονται στο άρθρο 95 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ).

Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, το κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να εγκρίνει ένα στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, το οποίο δεν περιέχει όλα τα στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος αναφέρει τα τμήματα του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που λείπουν, και παρέχει ενδεικτικούς στόχους καθώς και τα χρηματοδοτικά σχέδια που αναφέρονται στο άρθρο 100 για το σύνολο του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, προκειμένου να αποδειχθεί η συνολική συνέπεια και συνοχή του σχεδίου. Τα στοιχεία του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που λείπουν υποβάλλονται στην Επιτροπή ως τροποποίηση του σχεδίου σύμφωνα με το άρθρο 107.

6.Κάθε στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ εγκρίνεται από την Επιτροπή μέσω εκτελεστικής απόφασης χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας της Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 139.

7.Τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ θα έχουν νομικά αποτελέσματα μόνο μετά την έγκρισή τους από την Επιτροπή.

Άρθρο 107
Τροποποίηση του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ

1.Τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλλουν στην Επιτροπή αιτήματα για την τροποποίηση των στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ.

2.Οι αιτήσεις τροποποίησης των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ πρέπει να αιτιολογούνται δεόντως και, ειδικότερα, να καθορίζουν τον αναμενόμενο αντίκτυπο των αλλαγών στο σχέδιο για την επίτευξη των ειδικών στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1. Συνοδεύονται από το τροποποιημένο σχέδιο, συμπεριλαμβανομένων των επικαιροποιημένων παραρτημάτων, ανάλογα με την περίπτωση.

3.Η Επιτροπή αξιολογεί τη συνέπεια της τροπολογίας με τον παρόντα κανονισμό και τις διατάξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή του, καθώς και με την ποσοστιαία αναλογία ως προς αυτόν όπως και τον κανονισμό (ΕΕ) [οριζόντιο κανονισμό] και την πραγματική συμβολή του στους συγκεκριμένους στόχους.

4.Η Επιτροπή εγκρίνει την αίτηση τροποποίησης ενός στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, υπό τον όρο ότι έχουν υποβληθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και η Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι το τροποποιημένο σχέδιο συνάδει με τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης, τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και στον οριζόντιο κανονισμό.

5.Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις εντός 30 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης τροποποίησης του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ. Το κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες συμπληρωματικές πληροφορίες.

6.Η έγκριση αίτησης για την τροποποίηση ενός στρατηγικού σχεδίου ΚΓΠ πραγματοποιείται το αργότερο τρεις μήνες μετά την υποβολή του από το κράτος μέλος, υπό τον όρο ότι έχουν ληφθεί επαρκώς υπόψη οι τυχόν παρατηρήσεις της Επιτροπής.

7.Μια αίτηση τροποποίησης του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ μπορεί να υποβληθεί μόνο μία φορά ανά ημερολογιακό έτος, και υπόκειται σε πιθανές εξαιρέσεις που θα καθοριστούν από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 109.

8.Κάθε τροποποίηση του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ εγκρίνεται από την Επιτροπή μέσω εκτελεστικής απόφασης χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας της Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 139.

9.Με την επιφύλαξη του άρθρου 80, οι τροποποιήσεις των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ έχουν νομική ισχύ μόνο μετά την έγκρισή τους από την Επιτροπή

10.Οι διορθώσεις καθαρά τυπικού ή συντακτικού χαρακτήρα ή πρόδηλων σφαλμάτων, οι οποίες δεν επηρεάζουν την εφαρμογή της πολιτικής και της παρέμβασης, δεν θεωρούνται ως αίτηση τροποποίησης. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τέτοιου είδους διορθώσεις.

Άρθρο 108
Υπολογισμός των προθεσμιών για τις ενέργειες της Επιτροπής

Για τους σκοπούς αυτού του κεφαλαίου, όταν έχει οριστεί προθεσμία για μια ενέργεια της Επιτροπής, η προθεσμία αυτή ξεκινά μόλις υποβληθούν όλες οι πληροφορίες που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και τις διατάξεις που είναι σύμφωνες με αυτόν.

Η προθεσμία αυτή δεν περιλαμβάνει την περίοδο που αρχίζει την ημερομηνία που έπεται της ημερομηνίας, κατά την οποία η Επιτροπή αποστέλλει στο κράτος μέλος τις παρατηρήσεις της ή την αίτηση αναθεωρημένων εγγράφων, και τερματίζεται κατά την ημερομηνία που το κράτος μέλος απαντήσει στην Επιτροπή.

Άρθρο 109
Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 138 για την τροποποίηση του παρόντος κεφαλαίου όσον αφορά:

α)διαδικασίες και προθεσμίες για την έγκριση των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ·

β)διαδικασίες και προθεσμίες υποβολής και έγκρισης των αιτήσεων τροποποίησης των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ·

γ)τη συχνότητα με την οποία θα υποβάλλονται τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ κατά την περίοδο προγραμματισμού, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού περιπτώσεων εξαίρεσης, για τις οποίες δεν λαμβάνεται υπόψη ο μέγιστος αριθμός τροποποιήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 107 παράγραφος 7.

ΤΙΤΛΟΣ VI
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Άρθρο 110
Διαχειριστική αρχή

1.Τα κράτη μέλη ορίζουν μια διαχειριστική αρχή για τα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το οικείο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου έχει συσταθεί με τρόπο που αυτό εξασφαλίζει σαφή κατανομή και διαχωρισμό των καθηκόντων μεταξύ της διαχειριστικής αρχής και άλλων φορέων. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος καθ' όλη τη διάρκεια του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

2.Η διαχειριστική αρχή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ με αποτελεσματικό και ορθό τρόπο. Συγκεκριμένα, διασφαλίζει ότι:

α)υπάρχει ένα κατάλληλο και ασφαλές ηλεκτρονικό σύστημα για την καταγραφή, διατήρηση, διαχείριση και υποβολή στατιστικών στοιχείων για το σχέδιο και την εφαρμογή του, τα οποία απαιτούνται για τους σκοπούς της παρακολούθησης και της αξιολόγησης και, ιδίως, στοιχείων που απαιτούνται για την παρακολούθηση της προόδου προς τους καθορισμένους στόχους και προτεραιότητες·

β)οι δικαιούχους και άλλοι φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίηση των παρεμβάσεων:

i)ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη χορηγούμενη ενίσχυση και διατηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστημα είτε τον κατάλληλο λογιστικό κωδικό για όλες τις δοσοληψίες που σχετίζονται με μια δραστηριότητα,

ii)είναι ενήμεροι για τις απαιτήσεις που αφορούν την παροχή στοιχείων στη διαχειριστική αρχή και την καταγραφή των επιδόσεων και των αποτελεσμάτων·

γ)οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι εφοδιάζονται, μέσω ηλεκτρονικών μέσων κατά περίπτωση, με τον κατάλογο των κανονιστικών απαιτήσεων διαχείρισης και τις ελάχιστες προδιαγραφές καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης που θεσπίζονται σύμφωνα με το τμήμα 2 του κεφαλαίου Ι του τίτλου ΙΙΙ, και εφαρμόζονται σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, καθώς και σαφείς και ακριβείς πληροφορίες·

δ)η εκ των προτέρων αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 125 συνάδει με το σύστημα αξιολόγησης και παρακολούθησης, και ότι γίνεται δεκτή και υποβάλλεται στην Επιτροπή·

ε)έχει εκπονηθεί το σχέδιο αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 126, ότι η εκ των υστέρων αξιολόγηση που προβλέπεται σε αυτό το άρθρο διεξάγεται εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό, διασφαλίζοντας ότι οι αξιολογήσεις αυτές συνάδουν με το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης και υποβάλλονται στην επιτροπή παρακολούθησης, που αναφέρεται στο άρθρο 111, και στην Επιτροπή·

στ)η επιτροπή παρακολούθησης διαθέτει τις πληροφορίες και τα έγγραφα που απαιτούνται για την παρακολούθηση της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικούς στόχους και τις προτεραιότητές του·

ζ)εκπονείται η ετήσια έκθεση επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένων των συνολικών πινάκων παρακολούθησης και, μετά από διαβούλευση με την επιτροπή παρακολούθησης, υποβάλλεται στην Επιτροπή·

η)πραγματοποιούνται σχετικές ενέργειες παρακολούθησης των παρατηρήσεων της Επιτροπής σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων·

θ)ο οργανισμός πληρωμών λαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, ιδίως σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται και οποιουσδήποτε ελέγχους διενεργούνται αναφορικά με τις παρεμβάσεις που έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση, πριν εγκριθούν οι ενισχύσεις·

ι)οι δικαιούχοι στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ, πλην των παρεμβάσεων που συνδέονται με την έκταση και τα ζώα, αναγνωρίζουν τη χρηματοδοτική στήριξη που λαμβάνουν, μεταξύ άλλων με την κατάλληλη χρήση του εμβλήματος της Ένωσης σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται από την Επιτροπή κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5·

ια)η δημοσιότητα αφορά το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένου μεταξύ άλλων μέσω του εθνικού δικτύου ΚΓΠ, ενημερώνοντας τους δυνητικούς δικαιούχους, τις επαγγελματικές οργανώσεις, τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους, τους οργανισμούς που ασχολούνται με την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και τις ενδιαφερόμενες μη κυβερνητικές οργανώσεις, για τις δυνατότητες που προσφέρει το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ και τους κανόνες για πρόσβαση στη χρηματοδότηση του στρατηγικού προγράμματος της ΚΓΠ, καθώς και ενημερώνοντας τους δικαιούχους και το ευρύ κοινό για τη στήριξη της Ένωσης στη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη μέσω του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

3.Το κράτος μέλος ή η διαχειριστική αρχή μπορούν να ορίζουν έναν ή περισσότερους ενδιάμεσους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών, των περιφερειακών αναπτυξιακών φορέων ή των μη κυβερνητικών οργανώσεων, για τη διαχείριση και την υλοποίηση των παρεμβάσεων του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

4.Όταν μέρος των καθηκόντων της ανατίθεται σε άλλο οργανισμό, η διαχειριστική αρχή διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την αποδοτικότητα και την αρτιότητα της διαχείρισης και εκτέλεσης των καθηκόντων αυτών. Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι έχουν θεσπισθεί οι σχετικές διατάξεις που επιτρέπουν στον άλλο φορέα να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες για την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων.

5.Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 138, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την εφαρμογή των απαιτήσεων σε θέματα πληροφόρησης, δημοσιότητας και προβολής που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία ι) και ια).

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 139 παράγραφος 2.

Άρθρο 111
Επιτροπή παρακολούθησης

1.Το κράτος μέλος συγκροτεί επιτροπή για την παρακολούθηση της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ («επιτροπή παρακολούθησης») πριν από την υποβολή του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

Κάθε επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

Η επιτροπή παρακολούθησης συνεδριάζει τουλάχιστο μία φορά τον χρόνο, και επανεξετάζει όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν την πρόοδο του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ για την επίτευξη των στόχων της.

Το κράτος μέλος δημοσιεύει τον εσωτερικό κανονισμό της επιτροπής παρακολούθησης, καθώς και όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες που έχει κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στην επιτροπή παρακολούθησης.

2.Το κράτος μέλος αποφασίζει τη σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης και εξασφαλίζει την ισόρροπη εκπροσώπηση των αρμόδιων δημόσιων αρχών και των ενδιάμεσων φορέων, καθώς και των αντιπροσώπων των εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 94 παράγραφος 3.

Κάθε μέλος της επιτροπής παρακολούθησης έχει δικαίωμα ψήφου.

Το κράτος μέλος δημοσιεύει ηλεκτρονικά τον κατάλογο των μελών της επιτροπής παρακολούθησης.

Οι αντιπρόσωποι της επιτροπής συμμετέχουν στις εργασίες της επιτροπής παρακολούθησης με συμβουλευτική ιδιότητα.

3.Η επιτροπή παρακολούθησης εξετάζει συγκεκριμένα:

α)την πρόοδο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων·

β)τυχόν ζητήματα που επηρεάζουν την απόδοση του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων·

γ)τα στοιχεία της εκ των προτέρων αξιολόγησης που παρατίθενται στο άρθρο 52 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) [ΚΚΔ] και το έγγραφο στρατηγικής που αναφέρεται στο άρθρο 53 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) [ΚΚΔ]·

δ)την πρόοδο που σημειώθηκε κατά τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων, τη σύνθεση των αξιολογήσεων και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων·

ε)την υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας και προβολής·

στ)τη δημιουργία διοικητικών ικανοτήτων για τις δημόσιες αρχές και τους δικαιούχους, κατά περίπτωση.

4.Η επιτροπή παρακολούθησης παρέχει τη γνώμη της για:

α)προσχέδιο στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ·

β)τη μεθοδολογία και τα κριτήρια για την επιλογή των πράξεων·

γ)τις ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων·

δ)το σχέδιο αξιολόγησης και κάθε τροποποίησή του·

ε)κάθε πρόταση της διαχειριστικής αρχής για την τροποποίηση του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

Άρθρο 112
Τεχνική υποστήριξη με πρωτοβουλία των κρατών μελών

1.Με πρωτοβουλία ενός κράτους μέλους, το ΕΓΤΑΑ μπορεί να στηρίζει ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες για την αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή της στήριξης σε σχέση με το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και λειτουργίας των εθνικών δικτύων ΚΓΠ που αναφέρονται στο άρθρο 113 παράγραφος 1. Οι ενέργειες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο δύνανται να αφορούν προηγούμενες και επόμενες περιόδους του στρατηγικού σχεδίου της ΚΠΓ.

2.Μπορούν, επίσης, να λάβουν στήριξη ενέργειες της αρχής του επικεφαλής ταμείου σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφοι 4, 5 και 6 του κανονισμού (ΕΕ) [ΚΚΔ].

3.Η τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία των κρατών μελών δεν χρηματοδοτεί οργανισμούς πιστοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΕ) [οριζόντιου κανονισμού].

Άρθρο 113
Ευρωπαϊκά και εθνικά δίκτυα κοινής αγροτικής πολιτικής
 

1.Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί ένα εθνικό δίκτυο Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (εθνικό δίκτυο ΚΓΠ) για τη δικτύωση των οργανισμών και των διοικήσεων, των συμβούλων, των ερευνητών και άλλων φορέων καινοτομίας στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο το αργότερο 12 μήνες μετά την έγκριση του το στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ από την Επιτροπή.

2.Θα δημιουργηθεί ευρωπαϊκό δίκτυο για την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ευρωπαϊκό δίκτυο ΚΓΠ) για τη δικτύωση των εθνικών δικτύων, οργανισμών και διοικήσεων στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης σε επίπεδο Ένωσης.

3.Η δικτύωση μέσω των δικτύων ΚΓΠ έχει τους ακόλουθους στόχους:

α)να αυξήσει τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ·

β)να συνοδεύει τις διοικήσεις των κρατών μελών κατά την υλοποίηση των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ και τη μετάβαση σε μοντέλο υλοποίησης με βάση τις επιδόσεις·

γ)να διευκολύνει την ανταλλαγή απόψεων και την αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των γεωργικών και αγροτικών φορέων·

δ)να προωθεί την καινοτομία και να στηρίζει τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών στη διαδικασία ανταλλαγής και απόκτησης γνώσεων·

ε)να στηρίζει τις δυνατότητες παρακολούθησης και αξιολόγησης όλων των ενδιαφερομένων·

στ)να συμβάλλει στη διάδοση των αποτελεσμάτων των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ.

4.Τα καθήκοντα των δικτύων ΚΓΠ για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο εδάφιο 3 είναι τα εξής:

α)η συλλογή, ανάλυση και διάδοση πληροφοριών σχετικά με δράσεις που υποστηρίζονται στα πλαίσια των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ·

β)η συμβολή στη δημιουργία ικανοτήτων για τις διοικήσεις των κρατών μελών και άλλων φορέων που συμμετέχουν στην υλοποίηση των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών παρακολούθησης και αξιολόγησης·

γ)η συλλογή και διάδοση ορθών πρακτικών·

δ)η συλλογή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών και διοικητικών πληροφοριών, και η ανάλυση των εξελίξεων στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές που σχετίζονται με τους συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1·

ε)η δημιουργία πλατφορμών, φόρουμ και εκδηλώσεων για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των φορέων και της μάθησης μεταξύ ομοτίμων, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των ανταλλαγών με δίκτυα τρίτων χωρών·

στ)η συλλογή πληροφοριών και η διευκόλυνση της δικτύωσης χρηματοδοτούμενων δομών και έργων, όπως οι ομάδες τοπικής δράσης που αναφέρονται στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) [ΚΚΔ], οι επιχειρησιακές ομάδες της ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης για την καινοτομία για τη γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 114 παράγραφος 4, και ισοδύναμες δομές και σχέδια·

ζ)η στήριξη σχεδίων συνεργασίας μεταξύ ομάδων τοπικής δράσης (ΟΤΔ) ή παρόμοιων δομών τοπικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της διακρατικής συνεργασίας·

η)η δημιουργία συνδέσμων με άλλες στρατηγικές ή δίκτυα που χρηματοδοτούνται από την Ένωση·

θ)η συμβολή στην περαιτέρω ανάπτυξη της ΚΓΠ και στην προετοιμασία κάθε επόμενης περιόδου του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ·

ι)στην περίπτωση των εθνικών δικτύων ΚΓΠ, η συμμετοχή και η συνεισφορά στις δραστηριότητες του ευρωπαϊκού δικτύου ΚΓΠ.

Άρθρο 114
Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τη γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα

1.Η επιτροπή θεσπίζει μια Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τη γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα (ΕΣΚ).

2.Στόχος της ΕΣΚ είναι η τόνωση της καινοτομίας και η βελτίωση της ανταλλαγής γνώσεων.

3.Η ΕΣΚ συμβάλλει στην επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων της ΚΓΠ που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

4.Η ΕΣΚ στηρίζει το AKIS που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 συνδέοντας πολιτικές και μέσα για την επιτάχυνση της καινοτομίας. Ειδικότερα:

α)θα δημιουργεί προστιθέμενη αξία χάρη στην καλύτερη διασύνδεση της έρευνας και των γεωργικών πρακτικών και την ενθάρρυνση της ευρύτερης χρήσης των διαθέσιμων μέτρων καινοτομίας·

β)θα συνδέει τους φορείς και τα σχέδια στον τομέα της καινοτομίας·

γ)θα προωθεί την ταχύτερη και ευρύτερη μεταφορά καινοτόμων λύσεων στην πράξη· και

δ)ενημερώνει την επιστημονική κοινότητα σχετικά με τις ερευνητικές ανάγκες της γεωργικής πρακτικής.

Οι επιχειρησιακές ομάδες της ΕΣΚ αποτελούν μέρος της ΕΣΚ. Καταρτίζουν ένα σχέδιο για την ανάπτυξη, τη δοκιμή, την προσαρμογή ή την εφαρμογή καινοτόμων σχεδίων που βασίζονται στο μοντέλο διαδραστικής καινοτομίας που έχει ως βασικές αρχές:

α)την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που εστιάζουν στις ανάγκες των γεωργών ή των δασοκόμων, και ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν τις αλληλεπιδράσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού, όπου κρίνονται χρήσιμες·

β)τη συγκέντρωση εταίρων με συμπληρωματικές γνώσεις, όπως οι γεωργοί, οι σύμβουλοι, οι ερευνητές, οι επιχειρήσεις ή οι μη κυβερνητικές οργανώσεις σε έναν στοχοθετημένο συνδυασμό που ταιριάζει καλύτερα στην επίτευξη των στόχων του έργου· και

γ)τη συναπόφαση και τη συνδημιουργία καθόλη τη διάρκεια του έργου.

Η προβλεπόμενη καινοτομία μπορεί να βασιστεί σε νέες αλλά και σε παραδοσιακές πρακτικές εντός ενός νέου γεωγραφικού ή περιβαλλοντικού πλαισίου.

Οι επιχειρησιακές ομάδες διαδίδουν τα σχέδια και τα αποτελέσματα των έργων τους, ιδίως μέσω των δικτύων ΚΓΠ.

ΤΙΤΛΟΣ VII
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Άρθρο 115
Θέσπιση του πλαισίου επιδόσεων

1.Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ένα πλαίσιο επιδόσεων, το οποίο επιτρέπει την υποβολή εκθέσεων, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιδόσεων του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά την υλοποίησή του.

2.Το πλαίσιο επιδόσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)ένα σύνολο κοινών δεικτών πλαισίου, εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 7, το οποίο θα χρησιμοποιείται ως βάση για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την ετήσια υποβολή εκθέσεων·

β)τους στόχους και τα ετήσια ορόσημα που έχουν καθοριστεί σε σχέση με τον σχετικό συγκεκριμένο στόχο χρησιμοποιώντας δείκτες αποτελεσμάτων·

γ)τη συλλογή, αποθήκευση και μετάδοση δεδομένων·

δ)την τακτική υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητες επιδόσεων, παρακολούθησης και αξιολόγησης·

ε)μηχανισμούς ανταμοιβής των καλών επιδόσεων και αντιμετώπισης των χαμηλών επιδόσεων·

στ)τις εκ των προτέρων, ενδιάμεσες και εκ των υστέρων αξιολογήσεις και όλες τις άλλες δραστηριότητες αξιολόγησης που συνδέονται με το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ·

3.Το πλαίσιο επιδόσεων καλύπτει:

α)το περιεχόμενο των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ·

β)τα μέτρα της αγοράς και άλλες παρεμβάσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Άρθρο 116
Στόχοι του πλαισίου επιδόσεων

Το πλαίσιο επιδόσεων έχει ως στόχο:

α)να αξιολογεί τον αντίκτυπο, την αποτελεσματικότητα, τη συνάφεια, τη συνοχή και την προστιθέμενη αξία της ΚΓΠ στην Ένωση·

β)να καθορίζει ορόσημα και στόχους για τους συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6·

γ)να παρακολουθεί την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά την επίτευξη των στόχων των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ·

δ)να αξιολογεί τον αντίκτυπο, την αποτελεσματικότητα, τη συνάφεια και τη συνοχή των παρεμβάσεων των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ·

ε)να στηρίζει μια κοινή διαδικασία μάθησης που σχετίζεται με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση.

Άρθρο 117
Ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών

Τα κράτη μέλη δημιουργούν ένα ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών, στο οποίο καταγράφουν και διατηρούν βασικές πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, που απαιτείται για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, ιδίως για κάθε παρέμβαση που επιλέγεται προς χρηματοδότηση, καθώς και για ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, πληροφορίες για κάθε δικαιούχο και δράση.

Άρθρο 118
Παροχή πληροφοριών

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι δικαιούχοι της στήριξης, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και των ομάδων τοπικής δράσης, να αναλαμβάνουν να παρέχουν στη διαχειριστική αρχή ή σε άλλους φορείς που εκτελούν καθήκοντα εξ ονόματός της όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τους σκοπούς της παρακολούθησης και της αξιολόγησης του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να δημιουργηθούν πλήρεις, έγκαιρες και αξιόπιστες πηγές δεδομένων, ώστε να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική παρακολούθηση της προόδου της πολιτικής προς την επίτευξη στόχων που χρησιμοποιούν δείκτες παραγωγής, αποτελέσματος και αντίκτυπου.

Άρθρο 119
Διαδικασίες ελέγχου

Η διαχειριστική αρχή και η επιτροπή παρακολούθησης παρακολουθούν την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ με βάση τους δείκτες παραγωγής και αποτελεσμάτων.

Άρθρο 120
Εκτελεστικές αρμοδιότητες για το πλαίσιο επιδόσεων

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με το περιεχόμενο του πλαισίου επιδόσεων. Σε αυτές τις πράξεις περιλαμβάνονται ο κατάλογος των δεικτών πλαισίου, άλλοι δείκτες που απαιτούνται για την κατάλληλη παρακολούθηση και αξιολόγηση της πολιτικής, οι μέθοδοι υπολογισμού των δεικτών και οι αναγκαίες διατάξεις για τη διασφάλιση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας των δεδομένων που συλλέγονται από τα κράτη μέλη. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 139 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Άρθρο 121
Ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων

1.Έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023 και στις 15 Φεβρουαρίου κάθε επόμενου έτους έως και το 2030, το κράτος μέλος θα υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση επιδόσεων σχετικά με την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Η έκθεση που υποβλήθηκε το 2023 καλύπτει τα οικονομικά έτη 2021 και 2022. Για τις άμεσες ενισχύσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο II του τίτλου ΙΙΙ, η έκθεση θα καλύπτει μόνο το οικονομικό έτος 2022.

2.Η τελευταία ετήσια έκθεση επιδόσεων, που θα υποβληθεί έως τις 15 Φεβρουαρίου 2030, θα περιλαμβάνει περίληψη των αξιολογήσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής.

3.Για να γίνει αποδεκτή, η ετήσια έκθεση επιδόσεων πρέπει να περιέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται στις παραγράφους 4, 5 και 6. Η Επιτροπή θα ενημερώνει το κράτος μέλος εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ετήσιας έκθεσης επιδόσεων ότι δεν γίνεται αποδεκτή. Σε διαφορετική περίπτωση θα θεωρείται αποδεκτή.

4.Οι ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων θα καθορίζουν βασικές ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ με αναφορά σε οικονομικά δεδομένα, δείκτες προϊόντων και αποτελεσμάτων και θα συνάδουν με το άρθρο 118 παράγραφος 2. Θα περιλαμβάνουν επίσης πληροφορίες σχετικά με τα πραγματοποιηθέντα προϊόντα και αποτελέσματα, τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες και την απόσταση από τους αντίστοιχους στόχους.

Για τις παρεμβάσεις που δεν υπόκεινται στο άρθρο 89 του παρόντος κανονισμού και όπου ο λόγος των πραγματοποιηθέντων προϊόντων και των πραγματοποιηθεισών δαπανών αποκλίνει κατά 50% από τον ετήσιο προβλεπόμενο λόγο παραγωγής και δαπανών, το κράτος μέλος θα υποβάλλει αιτιολόγηση για την απόκλιση αυτή.

5.Τα διαβιβαζόμενα δεδομένα θα αφορούν τις τιμές των δεικτών για εν μέρει και πλήρως εφαρμοζόμενες παρεμβάσεις. Επίσης, θα παρουσιάζουν το επίπεδο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους, τυχόν θέματα που επηρεάζουν την απόδοση του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, ιδίως όσον αφορά τις αποκλίσεις από τα ορόσημα, παρέχοντας τους λόγους και, κατά περίπτωση, περιγράφοντας τα μέτρα που ελήφθησαν.

6.Για τα χρηματοπιστωτικά μέσα, πέραν των δεδομένων που θα παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 4, θα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με:

α)επιλέξιμες δαπάνες ανά τύπο χρηματοπιστωτικού προϊόντος·

β)τα έξοδα διαχείρισης και τα τέλη που δηλώνονται ως επιλέξιμες δαπάνες·

γ)το ποσό, ανά τύπο χρηματοπιστωτικού προϊόντος, ιδιωτικών και δημόσιων πόρων που κινητοποιήθηκαν εκτός από το ΕΓΤΑΑ·

δ)τους τόκους και τα άλλα κέρδη που προκύπτουν από τη συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ στα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ) [ΚΚΔ] και από τους πόρους που επιστράφηκαν και που μπορούν να αποδοθούν από το ΕΓΤΑΑ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 56 του εν λόγω κανονισμού.

7.Η Επιτροπή διενεργεί ετήσια επισκόπηση των επιδόσεων και ετήσια εκκαθάριση απόδοσης που αναφέρεται στο άρθρο [52] του κανονισμού (ΕΕ) [οριζόντιος κανονισμός] με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στις ετήσιες εκθέσεις απόδοσης.

8.Στην ετήσια επισκόπηση των επιδόσεων, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις απόδοσης εντός ενός μηνός από την υποβολή τους. Όταν η Επιτροπή δεν κοινοποιεί παρατηρήσεις εντός αυτών των προθεσμιών, οι εκθέσεις θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές.

Το άρθρο 108 για τον υπολογισμό των προθεσμιών για τις ενέργειες της Επιτροπής εφαρμόζεται κατ' αναλογία.

9.Όταν η αναφερόμενη αξία ενός ή περισσοτέρων δεικτών αποτελεσμάτων αποκαλύπτει ένα χάσμα άνω του 25 % από το αντίστοιχο ορόσημο για το σχετικό έτος αναφοράς, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το κράτος μέλος να υποβάλει σχέδιο δράσης σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 1 του οριζόντιου κανονισμού (ΕΕ) [οριζόντιος κανονισμός], που θα περιγράφει τις προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες και το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα.

10.Οι ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων, καθώς και μια συνοπτική έκθεση του περιεχόμενου τους θα δημοσιοποιούνται στο κοινό.

11.Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση κανόνων για την παρουσίαση του περιεχομένου της ετήσιας έκθεσης απόδοσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 139 παράγραφος 2.

Άρθρο 122
Ετήσιες συνεδριάσεις επανεξέτασης

1.Τα κράτη μέλη θα οργανώνουν κάθε χρόνο μια ετήσια συνεδρίαση επανεξέτασης με την Επιτροπή, η οποία θα πραγματοποιείται το νωρίτερο δύο μήνες μετά την υποβολή της ετήσιας έκθεσης επιδόσεων.

2.Η ετήσια συνεδρίαση επανεξέτασης θα αποσκοπεί στην εξέταση των επιδόσεων κάθε σχεδίου, συμπεριλαμβανομένης της προόδου που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την επίτευξη των καθιερωμένων στόχων, τυχόν ζητημάτων που επηρεάζουν τις επιδόσεις και των παρελθουσών ή μελλοντικών ενεργειών που πρέπει πραγματοποιηθούν για την αντιμετώπισή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Άρθρο 123
Πριμοδότηση επιδόσεων

1.Μπορεί να δοθεί πριμοδότηση επιδόσεων στα κράτη μέλη κατά το έτος 2026 για να ανταμειφθούν οι ικανοποιητικές επιδόσεις σε σχέση με τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους υπό την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη έχουν εκπληρώσει την προϋπόθεση που αναφέρεται στο άρθρο 124 παράγραφος 1.

2.Η πριμοδότηση θα ισούται με το 5% του ποσού ανά κράτος μέλος για το οικονομικό έτος 2027 που καθορίζεται στο Παράρτημα IX.

Οι πόροι που μεταφέρονται μεταξύ του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ βάσει των άρθρων 15 και 90 αποκλείονται για τους σκοπούς του υπολογισμού του επιδόματος επίδοσης.

Άρθρο 124
Χορήγηση της πριμοδότησης επιδόσεων

1.Με βάση την επανεξέταση των επιδόσεων του έτους 2026, το επίδομα απόδοσης που παρακρατείται από τη διάθεση κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 123 δεύτερο εδάφιο αποδίδεται στο εν λόγω κράτος μέλος, εάν οι δείκτες αποτελεσμάτων εφαρμόζονται στους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ) του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, έχουν επιτύχει τουλάχιστον το 90% της ενδεικτικής τους αξίας για το έτος 2025.

2.Η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστική πράξη εντός δύο μηνών από την παραλαβή της ετήσιας έκθεσης απόδοσης του έτους 2026 χωρίς να εφαρμόσει τη διαδικασία της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 139 για να αποφασίσει για κάθε κράτος μέλος εάν τα αντίστοιχα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ έχουν επιτύχει τις τιμές του στόχου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

3.Όταν επιτυγχάνονται οι τιμές-στόχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το ποσό της πριμοδότησης θα αποδεσμεύεται από την Επιτροπή και θα αποδίδεται στα εν λόγω κράτη μέλη και θα θεωρείται ότι έχει οριστικά κατανεμηθεί για το οικονομικό έτος 2027 με βάση την απόφαση της Επιτροπής που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

4.Όταν δεν επιτυγχάνονται οι τιμές-στόχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή δεν θα χορηγεί τα κονδύλια για το οικονομικό έτος 2027 σχετικά με το ποσό της πριμοδότησης των σχετικών κρατών μελών.

5.Κατά την κατανομή του επιδόματος επίδοσης, η Επιτροπή μπορεί να λάβει υπόψη περιπτώσεις ανωτέρας βίας και σοβαρές κοινωνικοοικονομικές κρίσεις που εμποδίζουν την επίτευξη των σχετικών ορόσημων.

6.Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, οι οποίες καθορίζουν τις λεπτομερείς ρυθμίσεις για τη διασφάλιση συνεπούς προσέγγισης για τον καθορισμό της χορήγησης της πριμοδότησης στα κράτη μέλη. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 139 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΓΠ

Άρθρο 125
Εκ των προτέρων αξιολογήσεις

1.Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε εκ των προτέρων αξιολογήσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού των στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ.

2.Η εκ των προτέρων αξιολόγηση διενεργείται υπό την ευθύνη της αρμόδιας αρχής για την προετοιμασία του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

3.Η εκ των προτέρων αξιολόγηση αξιολογεί:

α)τη συμβολή του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ στους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ, λαμβανομένων υπόψη των εθνικών και περιφερειακών αναγκών και δυνατοτήτων ανάπτυξης, καθώς και των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από την εφαρμογή της ΚΓΠ κατά τις προηγούμενες περιόδους προγραμματισμού·

β)την εσωτερική συνοχή του προτεινόμενου στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και τη σχέση του με άλλα συναφή μέσα·

γ)τη συνοχή της κατανομής των δημοσιονομικών πόρων με τους ειδικούς στόχους του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ·

δ)τον τρόπο με τον οποίο οι αναμενόμενες εκροές θα συμβάλουν σε αποτελέσματα· στ) το κατά πόσο οι ποσοτικές τιμές στόχου για τους δείκτες είναι ρεαλιστικές, σε σχέση με την προβλεπόμενη υποστήριξη από τα Ταμεία·

ε)εάν οι ποσοτικές τιμές-στόχοι για τα αποτελέσματα είναι ρεαλιστικές, λαμβανομένης υπόψη της υποστήριξης που προβλέπεται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ·

στ)την καταλληλότητα των διαδικασιών παρακολούθησης του προγράμματος και συλλογής των αναγκαίων δεδομένων για τη διαχείριση του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ·

ζ)την καταλληλότητα των διαδικασιών παρακολούθησης του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και συλλογής των δεδομένων που απαιτούνται για τη διενέργεια αξιολογήσεων·

η)την καταλληλότητα των ορόσημων που επελέγησαν για το πλαίσιο επιδόσεων·

θ)τα σχεδιαζόμενα μέτρα για τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης των δικαιούχων·

ι)το σκεπτικό για τη χρήση χρηματοδοτικών μέσων που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ.

4.Η εκ των προτέρων αξιολόγηση περιλαμβάνει τις απαιτήσεις στρατηγικής περιβαλλοντικής αξιολόγησης που καθορίζονται στην οδηγία 2001/42/ΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες μετριασμού της κλιματικής αλλαγής.

Άρθρο 126
Αξιολόγηση των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής και εκ των υστέρων

1.Οι αξιολογήσεις των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ διενεργούνται από τα κράτη μέλη με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και της εφαρμογής των προγραμμάτων καθώς και για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας, της συνάφειας, της συνοχής, της ενωσιακής προστιθέμενης αξίας και του αντίκτυπου σε σχέση με τη συμβολή τους στους γενικούς και ειδικούς στόχους της ΚΓΠ που καθορίζονται στα άρθρα 5 και 6.

2.Τα κράτη μέλη θα αναθέτει αξιολογήσεις σε λειτουργικά ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

3.Τα κράτη μέλη θα μεριμνούν για τη θέσπιση διαδικασιών για την παραγωγή και συλλογή των δεδομένων που είναι απαραίτητα για τις αξιολογήσεις.

4.Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την αξιολόγηση της επάρκειας των παρεμβάσεων του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ για την επίτευξη των ειδικών στόχων της ΚΓΠ που καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

5.Τα κράτη μέλη θα καταρτίζουν σχέδιο αξιολόγησης που θα παρέχει ενδείξεις σχετικά με τις προβλεπόμενες δραστηριότητες αξιολόγησης κατά την περίοδο εφαρμογής.

6.Τα κράτη μέλη θα υποβάλλουν το σχέδιο αξιολόγησης στην επιτροπή παρακολούθησης το αργότερο ένα έτος μετά την έγκριση του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

7.Η διαχειριστική αρχή θα είναι υπεύθυνη για την ολοκλήρωση της συνολικής αξιολόγησης του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ έως τις 31/12/2031.

8.Τα κράτη μέλη θα δημοσιοποιούν όλες τις αξιολογήσεις στο κοινό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 127
Εκτίμηση της απόδοσης και αξιολόγηση

1.Η Επιτροπή θα εκπονήσει σχέδιο πολυετούς αξιολόγησης της ΚΓΠ που θα διεξαχθεί υπό την ευθύνη της Επιτροπής.

2.Η Επιτροπή προβαίνει σε ενδιάμεση αξιολόγηση για να εξετάσει την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνάφεια, τη συνοχή και την προστιθέμενη αξία του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ μέχρι το τέλος του τρίτου έτους μετά την έναρξη εφαρμογής των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες που παρατίθενται στο παράρτημα Ι. Η Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες τις σχετικές πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες σύμφωνα με το άρθρο [128] του [νέου δημοσιονομικού κανονισμού].

3.Η Επιτροπή προβαίνει σε εκ των υστέρων αξιολόγηση για να εξετάσει την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνάφεια, τη συνοχή και την προστιθέμενη αξία της Ένωσης στο ΕΓΤΕ και στο ΕΓΤΑΑ.

4.Με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στις αξιολογήσεις της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων των αξιολογήσεων των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, καθώς και σε άλλες σχετικές πηγές πληροφοριών, η Επιτροπή υποβάλλει μια πρώτη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων αποτελεσμάτων όσον αφορά τις επιδόσεις της ΚΓΠ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μετά την ολοκλήρωση της ενδιάμεσης αξιολόγησης. Μια δεύτερη έκθεση, που θα περιλαμβάνει αξιολόγηση των επιδόσεων της ΚΓΠ, θα υποβληθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2031.

Άρθρο 128
Υποβολή εκθέσεων βασισμένη σε βασικό σύνολο δεικτών

Σε συμμόρφωση με την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων που υπέχει δυνάμει του άρθρου [38 παράγραφος 3 στοιχείο ε) σημείο i)] του [νέου δημοσιονομικού κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τις πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο οι οποίες μετρώνται με βάση το βασικό σύνολο δεικτών που παρατίθενται στο παράρτημα XI.

Άρθρο 129
Γενικές διατάξεις

1.Τα κράτη μέλη θα παρέχουν στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που της επιτρέπουν να διενεργεί την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της ΚΓΠ.

2.Τα δεδομένα που απαιτούνται για τους δείκτες πλαισίου και επιπτώσεων θα προέρχονται κατά κύριο λόγο από καθιερωμένες πηγές δεδομένων, όπως το δίκτυο γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης (ΔΓΛΠ) και η Eurostat. Όταν τα δεδομένα για τους δείκτες αυτούς δεν είναι διαθέσιμα ή δεν είναι πλήρη, τα κενά θα εξετάζονται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 40 , του νομικού πλαισίου που διέπει το δίκτυο γεωργικής λογιστικής ή μέσω επίσημων συμφωνιών με άλλους παρόχους δεδομένων όπως το Κοινό Κέντρο Ερευνών και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος.

3.Θα διατηρηθούν τα υφιστάμενα διοικητικά μητρώα όπως το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ), σύστημα ταυτοποίησης αγροτεμαχίων (ΣΑΑ) και τα μητρώα ζώων και αμπελώνων. Το ΟΣΔΕ και το ΣΑΑ θα αναπτυχθούν περαιτέρω για την καλύτερη κάλυψη των στατιστικών αναγκών της ΚΓΠ. Τα δεδομένα από τα διοικητικά μητρώα θα χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερο για στατιστικούς σκοπούς, σε συνεργασία με τις στατιστικές αρχές των κρατών μελών και με τη Eurostat.

4.Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό κανόνων για τις πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλουν τα κράτη μέλη, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης αποφυγής οποιουδήποτε περιττού διοικητικού φόρτου, καθώς και κανόνων για τις ανάγκες σε δεδομένα και τις συνέργειες μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 139 παράγραφος 2.

ΤΙΤΛΟΣ VIII
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 130
Κανόνες εφαρμοστέοι στις επιχειρήσεις

Όταν η στήριξη δυνάμει του τίτλου III του παρόντος κανονισμού χορηγείται σε μορφές συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, μπορεί να χορηγείται μόνο για τις μορφές συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων που συμμορφώνονται με τους κανόνες ανταγωνισμού, όπως αυτοί εφαρμόζονται δυνάμει των άρθρων 206 έως 209 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Άρθρο 131
Κρατική ενίσχυση

1.Εκτός εάν προβλέπεται άλλως στον παρόντα τίτλο, τα άρθρα 107, 108 και 109 της ΣΛΕΕ ισχύουν για τη στήριξη βάσει του παρόντος κανονισμού.

2.Τα άρθρα 107, 108 και 109 ΣΛΕΕ δεν ισχύουν για τις ενισχύσεις που χορηγούν τα κράτη μέλη δυνάμει του παρόντος κανονισμού και σύμφωνα με αυτόν, ή για πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 132 εντός του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 42 της ΣΛΕΕ.

3.Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, τα άρθρα 107, 108 και 109 της ΣΛΕΕ ισχύουν για την στήριξη που παρέχεται για επενδυτικό σχέδιο που εμπίπτει τόσο εντός όσο και εκτός του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 42 της ΣΛΕΕ, εκτός εάν η στήριξη για κεφάλαιο κίνησης παρέχεται μέσω χρηματοπιστωτικού μέσου.

Άρθρο 132
Συμπληρωματική εθνική χρηματοδότηση

Οι πληρωμές των κρατών μελών σε σχέση με τις πράξεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 42 της ΣΛΕΕ και οι οποίες προορίζονται να παράσχουν συμπληρωματική χρηματοδότηση για παρεμβάσεις για τις οποίες χορηγείται στήριξη από την Ένωση ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της περιόδου του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό, περιλαμβάνονται στο παράρτημα V των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ όπως προβλέπεται στο άρθρο 103 παράγραφος 5 και έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή.

Άρθρο 133
Εθνικά φορολογικά μέτρα

Τα άρθρα 107, 108 και 109 της ΣΛΕΕ δεν ισχύουν για τα εθνικά φορολογικά μέτρα βάσει των οποίων τα κράτη μέλη αποφασίζουν να παρεκκλίνουν από τους γενικούς φορολογικούς κανόνες επιτρέποντας τον υπολογισμό της βάσης φορολογίας εισοδήματος που εφαρμόζεται στους γεωργούς βάσει πολυετούς περιόδου.

ΤΙΤΛΟΣ IX
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 134
Μέτρα για την επίλυση ειδικών προβλημάτων

1.Για να λύσει ειδικά προβλήματα, η Επιτροπή θα εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που είναι απαραίτητες και δικαιολογημένες σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις μπορεί να παρεκκλίνουν από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, αλλά μόνο στο βαθμό και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 139 παράγραφος 2.

2.Όταν το απαιτούν δεόντως αιτιολογημένοι επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης και προκειμένου να επιλυθούν συγκεκριμένα προβλήματα όπως αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και να διασφαλισθεί η συνέχεια του συστήματος αμέσων ενισχύσεων σε περίπτωση έκτακτων περιστάσεων, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις αμέσου εφαρμογής σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 139 παράγραφος 3.

3.Τα μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει της παραγράφου 1 ή 2 θα παραμένουν σε ισχύ για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες. Εάν μετά την εκπνοή αυτής της περιόδου εξακολουθούν να υφίστανται τα συγκεκριμένα προβλήματα που αναφέρονται στις παραγράφους αυτές, η Επιτροπή δύναται να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για την εξεύρεση μόνιμης λύσης.

4.Εντός δύο εργάσιμων ημερών από την έκδοση, η Επιτροπή θα ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τα μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει της παραγράφου 1 ή 2.

Άρθρο 135
Εφαρμογή στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και στα μικρά νησιά του Αιγαίου

1.Για τις άμεσες ενισχύσεις που χορηγούνται στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης σύμφωνα με το κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 228/2013, θα ισχύουν μόνο το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β), το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και δ), το τμήμα 2 του κεφαλαίου Ι του τίτλου III, το άρθρο 16 και ο τίτλος ΙΧ του παρόντος κανονισμού. Το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και δ), τμήμα 2 του κεφαλαίου I του τίτλου ΙΙΙ, το άρθρο 16 και ο τίτλος IX εφαρμόζονται χωρίς υποχρεώσεις που σχετίζονται με το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ.

2.Για τις άμεσες ενισχύσεις που χορηγούνται στα μικρά νησιά του Αιγαίου σύμφωνα με το κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013, θα ισχύουν μόνο το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β), το άρθρο 4, το τμήμα 2 του κεφαλαίου Ι του τίτλου ΙΙΙ, τα τμήματα 1 και 2 του κεφαλαίου ΙΙ του τίτλου III και του τίτλου ΙΧ του παρόντος κανονισμού. Το άρθρο 4, τμήμα 2 του κεφαλαίου Ι του τίτλου ΙΙΙ, τα τμήματα 1 και 2 του κεφαλαίου ΙΙ του τίτλου ΙΙΙ και ο τίτλος IX εφαρμόζονται χωρίς υποχρεώσεις σχετικά με το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 136
Ανταλλαγή πληροφοριών και εγγράφων

1.Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θεσπίζει σύστημα πληροφοριών που επιτρέπει την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ της Επιτροπής και κάθε κράτους μέλους.

2.Η Επιτροπή διασφαλίζει ένα κατάλληλο και ασφαλές ηλεκτρονικό σύστημα για την καταγραφή, τήρηση και διαχείριση των κυριότερων πληροφοριών και για την υποβολή εκθέσεων παρακολούθησης και αξιολόγησης.

3.Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση κανόνων για τη λειτουργία του συστήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την εξεταστική διαδικασία του άρθρου 139 παράγραφος 2.

Άρθρο 137
Επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων

1.Με την επιφύλαξη των άρθρων [96, 97 και 98] του κανονισμού (ΕΕ) [οριζόντιος κανονισμός], τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συλλέγουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τη διεξαγωγή των αντίστοιχων υποχρεώσεων διαχείρισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης βάσει του παρόντος κανονισμού, και κυρίως εκείνων που προβλέπονται στους τίτλους VI και VII, και δεν επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά κατά τρόπο ασυμβίβαστο με αυτόν τον σκοπό.

2.Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς παρακολούθησης και αξιολόγησης δυνάμει του τίτλου VII, με τη χρήση του ασφαλούς ηλεκτρονικού συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 136, τα δεδομένα καθίστανται ανώνυμα και υφίστανται επεξεργασία μόνον σε συγκεντρωτική μορφή.

3.Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τους κανόνες των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και (ΕΕ) 2016/679. Ειδικότερα, τα δεδομένα αυτά δεν θα αποθηκεύονται σε μορφή η οποία να επιτρέπει την ταυτοποίηση των ενδιαφερόμενων προσώπων για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή για τους οποίους υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία, λαμβανομένων υπόψη των ελάχιστων περιόδων διατήρησης που καθορίζονται στην κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

4.Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τους ενδιαφερομένους ότι τα προσωπικά δεδομένα τους μπορούν να υποστούν επεξεργασία από εθνικούς και ενωσιακούς φορείς σύμφωνα με την παράγραφο 1 και ότι, στο πλαίσιο αυτό, απολαύουν των δικαιωμάτων προστασίας των δεδομένων που ορίζονται στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και (ΕΕ) αριθ. 2016/679.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 138
Εξουσιοδότηση

1.Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50,78, 81, 104 και 141 ανατίθεται στην Επιτροπή για χρονική περίοδο επτά ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων το αργότερο εννέα μήνες πριν από το πέρας της επταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα άρθρα 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 και 141 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύ κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

4.Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.Μόλις η Επιτροπή εκδώσει κατ' εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 και 141 αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχουν αντιταχθεί σε αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, πριν από την παρέλευση εν λόγω χρονικού διαστήματος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν σκοπεύουν να προβάλουν αντίρρηση. Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες.

Άρθρο 139
Διαδικασία Επιτροπής

1.Η Επιτροπή θα επικουρείται από επιτροπή με την επωνυμία «Επιτροπή Κοινής Γεωργικής Πολιτικής». Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμός (ΕΕ) 182/2011.

3.Όποτε γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, θα εφαρμόζεται το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του εν λόγω κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 140
Κατάργηση

1.Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ωστόσο, εξακολουθεί να εφαρμόζεται στις ενέργειες που υλοποιούνται βάσει προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή δυνάμει του εν λόγω κανονισμού πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Το άρθρο 32 και το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 εξακολουθούν να ισχύουν όσον αφορά τον καθορισμό περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικούς και άλλους ειδικούς περιορισμούς. Οι αναφορές στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης θεωρούνται ως αναφορές στα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ.

2.Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ωστόσο, εξακολουθούν να εφαρμόζονται όσον αφορά τις αιτήσεις ενίσχυσης για τα έτη υποβολής αιτήσεων που αρχίζουν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Τα άρθρα 17 και 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, καθώς και το παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού, εφόσον είναι σκόπιμο για την Κροατία, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο 141
Μεταβατικά μέτρα

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 138, συμπληρώνοντας τον παρόντα κανονισμό με μέτρα για την προστασία των κεκτημένων δικαιωμάτων και των δικαιολογημένων προσδοκιών των δικαιούχων στο βαθμό που απαιτείται για τη μετάβαση από τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 σε εκείνους που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. [Οι μεταβατικοί αυτοί κανόνες καθορίζουν ιδίως τους όρους υπό τους οποίους η στήριξη που εγκρίνεται από την Επιτροπή δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 μπορεί να ενσωματωθεί στην στήριξη που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής βοήθειας και των εκ των υστέρων αξιολογήσεων.

Άρθρο 142
Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος    [Ο Πρόεδρος][Η Πρόεδρος]

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1.Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.2.Σχετικοί τομείς πολιτικής στη δομή ΔΒΔ/ΠΒΔ

1.3.Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.4.Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.5.Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις

1.6.Προβλεπόμενοι τρόποι διαχείρισης

2.ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1.Κανόνες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων

2.2.Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

2.3.Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

3.ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1.Τομείς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται

3.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες

3.2.1.Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες

3.2.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα

3.2.3.Συμμετοχή τρίτων στη χρηματοδότηση

3,3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

1.1.Τίτλος της πρότασης

α) Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013·

β) Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

γ) Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, (ΕΕ) αριθ. 251/2014 για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων, (ΕΕ) αριθ. 228/2013 για τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης και (ΕΕ) αριθ. 229/2013 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων για τη γεωργία υπέρ των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων στα μικρά νησιά του Αιγαίου.

1.2.Σχετικοί τομείς πολιτικής (ομάδα προγραμμάτων)

Ομάδα προγραμμάτων 8 – Γεωργία και θαλάσσια πολιτική στο πλαίσιο του τομέα 3 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2021-2027 – Φυσικοί πόροι και περιβάλλον

1.3.Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά:

 νέα δράση μετά από πιλοτικό έργο/προπαρασκευαστική δράση 41  

 την παράταση υφιστάμενης δράσης 

 συγχώνευση ή αναπροσανατολισμό μίας ή περισσότερων δράσεων προς άλλη/νέα δράση 

1.4.Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.4.1.Βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κάλυψη αναγκών, συμπεριλαμβανομένου λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος για τη σταδιακή υλοποίηση της πρωτοβουλίας

Οι στόχοι της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), που καθορίζονται στο άρθρο 39 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποσκοπούν:

α) στην αύξηση της παραγωγικότητας της γεωργίας (μεταξύ άλλων μέσω της τεχνικής προόδου και της αρίστης χρησιμοποιήσεως των συντελεστών παραγωγής),

β) στην εξασφάλιση κατ’ αυτό τον τρόπο ενός δίκαιου βιοτικού επιπέδου στο γεωργικό πληθυσμό (ιδίως με την αύξηση των εισοδημάτων),

γ) η σταθεροποίηση των αγορών,

δ) η εξασφάλιση του εφοδιασμού, και

ε) η διασφάλιση λογικών τιμών κατά την προσφορά αγαθών στους καταναλωτές.

Οι στόχοι αυτοί είναι προσαρμοσμένοι και κατάλληλοι για τις προκλήσεις που αναφέρονται στο τμήμα 1.4.2 κατωτέρω, προκειμένου να δοθεί έμφαση στις 10 προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2015-2019 και στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των ΗΕ, και για την εκπλήρωση των ανωτέρω υποβάλλονται οι προτάσεις που αποβλέπουν στη θέσπιση του νομοθετικού πλαισίου για την κοινή γεωργική πολιτική για την περίοδο 2021-2027 – Μια απλούστερη, πιο έξυπνη, σύγχρονη και πιο βιώσιμη ΚΓΠ.

1.4.2.Προστιθέμενη αξία της ενωσιακής παρέμβασης (που μπορεί να προκύπτει από διάφορους παράγοντες, π.χ. οφέλη από τον συντονισμό, ασφάλεια δικαίου, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ή συμπληρωματικότητα). Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου «προστιθέμενη αξία της ενωσιακής παρέμβασης» είναι η αξία που απορρέει από την παρέμβαση της Ένωσης και η οποία είναι επιπρόσθετη στην αξία που θα είχε δημιουργηθεί αν τα κράτη μέλη ενεργούσαν μεμονωμένα.

Απαιτείται κοινή πολιτική σε επίπεδο ΕΕ λόγω του παγκόσμιου και διασυνοριακού χαρακτήρα των βασικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο γεωργικός τομέας και οι αγροτικές περιοχές της ΕΕ. Η ΚΓΠ ανταποκρίνεται στις προκλήσεις αυτές με τους εξής τρόπους:

● εξασφαλίζοντας μια ενιαία αγορά και ίσους όρους ανταγωνισμού μέσω ενός κοινού δικτύου ασφαλείας, ενός συστήματος στήριξης το οποίο ενισχύει την επισιτιστική ασφάλεια και αποτρέπει δυνητικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού·

● ενισχύοντας την ανθεκτικότητα του γεωργικού τομέα της ΕΕ η οποία είναι αναγκαία για την αποκόμιση των οφελών της παγκοσμιοποίησης και

● επιτυγχάνοντας απτά αποτελέσματα σε βασικές πτυχές των προκλήσεων για τη βιωσιμότητα, όπως η κλιματική αλλαγή, η χρήση των υδάτων, η ποιότητα του αέρα και η βιοποικιλότητα μέσω της περιβαλλοντικής αρχιτεκτονικής της ΚΓΠ.

Σε άλλους τομείς, μια ισχυρή ενωσιακή διάσταση θα πρέπει να συνδυαστεί με περισσότερη επικουρικότητα. Στους τομείς αυτούς περιλαμβάνονται η ασφάλεια των τροφίμων (π.χ. εναρμόνιση των προτύπων), οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές (όπου παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις στα ποσοστά αγροτικής ανεργίας μεταξύ των κρατών μελών), οι ανεπαρκείς αγροτικές υποδομές και υπηρεσίες, οι αδυναμίες στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας και τα προβλήματα που σχετίζονται με την ποιότητα των τροφίμων, τη δημόσια υγεία και τη διατροφή. Η κατάλληλη ανταπόκριση στις προκλήσεις αυτές σε επίπεδο ΕΕ επιτρέπει την ανάληψη πιο αποτελεσματικής και αποδοτικής δράσης σε συνδυασμό με μεγαλύτερη ευελιξία στο επίπεδο των κρατών μελών.

1.4.3.Διδάγματα από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος

Με βάση την αξιολόγηση του ισχύοντος πλαισίου πολιτικής, της εκτεταμένης διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και της ανάλυσης των μελλοντικών προκλήσεων και αναγκών, διενεργήθηκε συνολική εκτίμηση αντικτύπου. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στην εκτίμηση αντικτύπου και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν τις νομοθετικές προτάσεις.

1.4.4.Συμβατότητα και ενδεχόμενη συνέργεια με άλλα κατάλληλα μέσα

Κυρίως όσον αφορά την ΚΓΠ, θα επιτευχθούν σημαντικές συνέργειες και αποτελέσματα απλούστευσης χάρη στο γεγονός ότι συμπεριλαμβάνεται εντός ενός στρατηγικού πλαισίου του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ η υλοποίηση των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται τόσο από το ΕΓΤΕ όσο και από το ΕΓΤΑΑ. Οι δομές που υπάρχουν ήδη στα κράτη μέλη θα υποστηριχθούν ενώ παράλληλα οι κανόνες διαχείρισης και ελέγχου θα απλουστευθούν και θα προσαρμοστούν στις ειδικές παρεμβάσεις που υλοποιούνται από τα κράτη μέλη.

Η ΚΓΠ διατηρεί ισχυρές συνέργειες με τις πολιτικές για το κλίμα και το περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίμων και τα ζητήματα που αφορούν την υγεία, το ψηφιακό θεματολόγιο στις αγροτικές περιοχές και τη βιοοικονομία, τη γνώση και την καινοτομία, την πολιτική για τη διεύρυνση και τη γειτονία, τις πολιτικές για το εμπόριο και την ανάπτυξη, το πρόγραμμα Erasmus+.

Η ΚΓΠ θα εφαρμόζεται σε συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλες πολιτικές και ταμεία της ΕΕ, όπως οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, του ταμείου InvestEU, του ένατου Προγράμματος-Πλαισίου για την Έρευνα, καθώς και των περιβαλλοντικών και κλιματικών πολιτικών. Κατά περίπτωση, θα θεσπιστούν κοινοί κανόνες με σκοπό τη μεγιστοποίηση της συνοχής και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των ταμείων, φροντίζοντας παράλληλα ώστε να γίνονται σεβαστές οι ιδιαιτερότητες των πολιτικών αυτών.

Θα διασφαλίζονται οι συνέργειες με το Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Έρευνα (ΠΠ) στην ομάδα «Τρόφιμα και Φυσικοί Πόροι» του 9ου ΠΠ, σκοπός της οποίας είναι να καταστήσει τη γεωργία και τα συστήματα παραγωγής τροφίμων πλήρως ασφαλή, βιώσιμα, ανθεκτικά, κυκλικά, ποικίλα και καινοτόμα. Η ΚΓΠ θα αναπτύξει ακόμη ισχυρότερους δεσμούς με την πολιτική της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία θέτοντας τη βιοοικονομία ως προτεραιότητα για την ΚΓΠ. Στο πλαίσιο της ομάδας «Τρόφιμα και Φυσικοί Πόροι», δίδεται επίσης έμφαση στην αξιοποίηση των οφελών της ψηφιακής επανάστασης, και οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας θα συμβάλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών.

Οι νομοθετικές προτάσεις τις οποίες αφορά το παρόν δημοσιονομικό δελτίο εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της πρότασης για τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων ο οποίος καθορίζει ένα ενιαίο πλαίσιο κοινών κανόνων για ταμεία όπως το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και άλλα. Ο κανονισμός-πλαίσιο θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση του διοικητικού φόρτου, στην αποτελεσματική διάθεση των κονδυλίων της ΕΕ και την έμπρακτη εφαρμογή της απλούστευσης.

1.5.Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις

περιορισμένη διάρκεια

   ισχύει από 1.1.2021 μέχρι 31.12.2027

   Δημοσιονομικές επιπτώσεις από το 2021 έως το 2027 στις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και από το 2021 έως μετά το 2027 στις πιστώσεις πληρωμών.

 απεριόριστη διάρκεια για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, (ΕΕ) αριθ. 251/2014 για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων, (ΕΕ) αριθ. 228/2013 για τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης και (ΕΕ) αριθ. 229/2013 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων για τη γεωργία υπέρ των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων στα μικρά νησιά του Αιγαίου.

Εφαρμογή από το 2021 (οικονομικό έτος).

1.6.Προβλεπόμενοι τρόποι διαχείρισης 42  

 Άμεση διαχείριση από την Επιτροπή

     από τις υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της στις αντιπροσωπείες της Ένωσης

   από τους εκτελεστικούς οργανισμούς

 Επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη

 Έμμεση διαχείριση με ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης του προϋπολογισμού:

σε τρίτες χώρες ή οργανισμούς που αυτές έχουν ορίσει

σε διεθνείς οργανισμούς και τις οργανώσεις τους (να προσδιοριστούν)

στην ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

στους οργανισμούς που αναφέρονται στα άρθρα 70 και 71 του δημοσιονομικού κανονισμού

σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου

σε οργανισμούς που διέπονται από ιδιωτικό δίκαιο και έχουν αποστολή δημόσιας υπηρεσίας, στον βαθμό που παρέχουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις

σε οργανισμούς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο κράτους μέλους, στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και οι οποίοι παρέχουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις

σε πρόσωπα επιφορτισμένα με την εκτέλεση συγκεκριμένων δράσεων στην ΚΕΠΠΑ βάσει του τίτλου V της ΣΕΕ και τα οποία προσδιορίζονται στην αντίστοιχη βασική πράξη

Αν αναφέρονται περισσότεροι του ενός τρόποι διαχείρισης, να διευκρινιστούν στο τμήμα «Παρατηρήσεις».

Παρατηρήσεις

Καμία τροποποίηση επί της ουσίας σε σύγκριση με τη σημερινή κατάσταση, δηλαδή η διαχείριση του μεγαλύτερου μέρους των δαπανών τις οποίες αφορούν οι νομοθετικές πράξεις για την ΚΓΠ θα πραγματοποιείται με επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη. Ωστόσο, ένα πολύ μικρό μέρος θα εξακολουθήσει να αποτελεί αντικείμενο άμεσης διαχείρισης από την Επιτροπή.

2.ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1.Κανόνες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων

Να προσδιοριστούν η συχνότητα και οι όροι.

Θεσπίζεται πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης με σκοπό:

α)    την αξιολόγηση του αντικτύπου, της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας, της συνάφειας, της συνοχής και της ενωσιακής προστιθέμενης αξίας της ΚΓΠ·

β)    τη θέση οροσήμων και στόχων για τους ειδικούς στόχους των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ·

γ)    την παρακολούθηση της προόδου που σημειώνεται όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ·

δ)    την αξιολόγηση του αντικτύπου, της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας, της συνάφειας, της συνοχής των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ·

ε)    τη στήριξη κοινής διαδικασίας μάθησης που σχετίζεται με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση.

Η διαχειριστική αρχή και η επιτροπή παρακολούθησης θα παρακολουθούν την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και την πρόοδο που σημειώνεται ως προς την επίτευξη των στόχων του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

Ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων

Έως την 15η Φεβρουαρίου 2023 και την 15η Φεβρουαρίου κάθε επόμενου έτους μέχρι και το 2030, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Οι εκθέσεις αυτές προσδιορίζουν βασικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ με αναφορά στα δημοσιονομικά δεδομένα και τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες εκροές, τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες, τα πραγματοποιηθέντα αποτελέσματα και την απόσταση από τους αντίστοιχους στόχους.

Τα κοινοποιούμενα δεδομένα αφορούν τις τιμές που επιτυγχάνονται για τους δείκτες που αφορούν τόσο τις μερικώς και όσο και τις πλήρως υλοποιηθείσες παρεμβάσεις. Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν επίσης συνοπτική παρουσίαση της προόδου που επιτεύχθηκε όσον αφορά την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους, τυχόν ζητημάτων που επηρεάζουν τις επιδόσεις του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, ιδίως σε ό,τι αφορά τις αποκλίσεις από τα ορόσημα που έχουν τεθεί, υπογραμμίζοντας τους σχετικούς λόγους και, κατά περίπτωση, των μέτρων που έχουν ληφθεί.

Η Επιτροπή πραγματοποιεί ετήσια επανεξέταση των επιδόσεων και ετήσια εκκαθάριση επιδόσεων βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν στις ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων.

Αξιολόγηση των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ

Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν εκ των προτέρων αξιολογήσεις, συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης των πλεονεκτημάτων, των αδυναμιών, των ευκαιριών και των απειλών που σχετίζονται με το σχετικό στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ ώστε να εντοπίζουν τις ανάγκες που πρέπει να αντιμετωπιστούν από το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ.

Αξιολογήσεις των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ διενεργούνται από τα κράτη μέλη με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και της εφαρμογής των προγραμμάτων καθώς και για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας, της συνάφειας, της συνοχής, της ενωσιακής προστιθέμενης αξίας και του αντίκτυπου σε σχέση με τη συμβολή τους στους γενικούς και ειδικούς στόχους της ΚΓΠ.

Αξιολόγηση των επιδόσεων από την Επιτροπή

Η Επιτροπή συντάσσει πολυετές σχέδιο αξιολόγησης της ΚΓΠ που θα πρέπει να διενεργηθεί υπό την ευθύνη της Επιτροπής.

Η Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση αξιολόγηση για να εξετάσει την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνάφεια, τη συνοχή και την ενωσιακή προστιθέμενη αξία των Ταμείων λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες που ορίζονται στο παράρτημα VII. Η Επιτροπή μπορεί να κάνει χρήση όλων των σχετικών πληροφοριών που έχει ήδη στη διάθεσή της σύμφωνα με το άρθρο 128 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Η Επιτροπή διενεργεί εκ των υστέρων αξιολόγηση για να εξετάσει την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνάφεια, τη συνοχή και την ενωσιακή προστιθέμενη αξία των Ταμείων.

Με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στις αξιολογήσεις της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων των αξιολογήσεων των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, καθώς και σε άλλες σχετικές πηγές πληροφοριών, η Επιτροπή υποβάλλει μια πρώτη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων αποτελεσμάτων όσον αφορά τις επιδόσεις της ΚΓΠ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έως την 31η Δεκεμβρίου 2025. Μια δεύτερη έκθεση, που θα περιλαμβάνει εκτίμηση της απόδοσης της ΚΓΠ, υποβάλλεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2031.

Υποβολή εκθέσεων με βάση ένα σύνολο βασικών δεικτών

Οι πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη αποτελούν τη βάση επί της οποίας η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την πρόοδο προς την κατεύθυνση της επίτευξης των ειδικών στόχων καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού χρησιμοποιώντας προς τον σκοπό αυτό ένα σύνολο βασικών δεικτών.

Σε συμμόρφωση με την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων που υπέχει δυνάμει του άρθρου 38 παράγραφος 3 στοιχείο ε) σημείο i) του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τις πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο οι οποίες μετρώνται με βάση το βασικό σύνολο δεικτών.

2.2.Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

2.2.1.Αιτιολόγηση των τρόπων διαχείρισης, των μηχανισμών εκτέλεσης της χρηματοδότησης, των όρων πληρωμής και της προτεινόμενης στρατηγικής ελέγχου

Η ΚΓΠ εφαρμόζεται κυρίως σε επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη. Τα υφιστάμενα όργανα διακυβέρνησης στα κράτη μέλη, ιδίως οι οργανισμοί πληρωμών και οι οργανισμοί πιστοποίησης, έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους στην προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ και την εξασφάλιση χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Το σταθερά χαμηλά επίπεδα των ποσοστών σφάλματος στο πλαίσιο της ΚΓΠ τα τελευταία έτη δείχνουν ότι τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου που έχουν θεσπίσει τα κράτη μέλη λειτουργούν σωστά και παρέχουν εύλογη βεβαιότητα.

Το νέο μοντέλο υλοποίησης στο πλαίσιο της ΚΓΠ αναγνωρίζει αυτήν την κατάσταση παρέχοντας περισσότερη επικουρικότητα στα κράτη μέλη όσον αφορά τη θέσπιση και τη διαχείριση των εθνικών συστημάτων ελέγχου, στο πλαίσιο μιας γενικότερης δέσμης κανόνων σε επίπεδο Ένωσης. Επιπλέον, σύμφωνα με τη στρατηγική για τον προϋπολογισμό, η οποία επικεντρώνεται στα αποτελέσματα και στις πληρωμές προσανατολισμένες στην απόδοση, η ΚΓΠ θα συνδέσει την επιλεξιμότητα των πληρωμών με την πραγματική επιτόπια υλοποίηση. Οι επιδόσεις βρίσκονται, συνεπώς, στο επίκεντρο της δημοσιονομικής διαχείρισης και του μοντέλου διασφάλισης στις νομοθετικές προτάσεις για την ΚΓΠ μετά το 2020.

Η στρατηγική ελέγχου για τη νέα περίοδο θα είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με την «προσέγγιση ενιαίου ελέγχου», διασφαλίζοντας ότι οι διαπιστευμένοι οργανισμοί πληρωμών και οι οργανισμοί πιστοποίησης παρέχουν την αναγκαία βεβαιότητα. Η Επιτροπή θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην αποτελεσματική λειτουργία των υφιστάμενων συστημάτων διακυβέρνησης και στην αξιοπιστία των εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις. Όπως γίνεται επί του παρόντος, στην αρχή της περιόδου καταρτίζεται μια στρατηγική ελέγχου και ένα πολυετές πρόγραμμα εργασίας.

Συνοψίζοντας, η Επιτροπή θα μεριμνά για την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων διακυβέρνησης που θεσπίστηκαν στα κράτη μέλη, θα επιστρέφει τις πληρωμές που πραγματοποιούνται από τους εγκεκριμένους οργανισμούς πληρωμών και θα διενεργεί την ετήσια εκκαθάριση επιδόσεων στην οποία θα αξιολογεί τις εκροές που επιτεύχθηκαν όπως αναφέρονται στις εκθέσεις των κρατών μελών.

2.2.2.Πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που έχουν εντοπιστεί και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου που έχουν δημιουργηθεί για τον μετριασμό τους

Υπάρχουν περισσότεροι από επτά εκατομμύρια δικαιούχοι της ΚΓΠ, οι οποίοι λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο ενός ευρέος φάσματος διαφόρων καθεστώτων ενίσχυσης. Η πτωτική τάση που παρατηρείται στα ποσοστά σφάλματος στον τομέα της κοινής γεωργικής πολιτικής δείχνει ότι τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των οργανισμών πληρωμών είναι άρτια και αξιόπιστα.

Η υλοποίηση της ΚΓΠ γίνεται μέχρι σήμερα μέσω λεπτομερών κανόνων επιλεξιμότητας στο επίπεδο του δικαιούχου, γεγονός το οποίο επέτεινε την πολυπλοκότητα, τον διοικητικό φόρτο και τον κίνδυνο σφάλματος. Το κόστος του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, προκειμένου να μετριαστεί ο κίνδυνος αυτός, έχει κριθεί κάπως δυσανάλογο.

Η δέσμη νομοθετικών μέτρων για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ πέραν του 2020 μειώνει σημαντικά το στοιχείο της συμμόρφωσης, δίνοντας περισσότερη έμφαση στις επιδόσεις. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τους κανόνες της ΕΕ πρέπει να εκπληρώνονται από τα κράτη μέλη, τα οποία θα πρέπει τότε να θέτουν σε εφαρμογή το κατάλληλο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Τα κράτη μέλη θα έχουν μεγαλύτερη ευελιξία να σχεδιάζουν τα καθεστώτα και μέτρα που ταιριάζουν καλύτερα στις συγκεκριμένες συνθήκες τους. Ως εκ τούτου, η χρηματοδότηση της ΚΓΠ θα εξαρτάται από τη στρατηγική υλοποίηση της πολιτικής για την επίτευξη κοινών στόχων που ορίζονται σε επίπεδο ΕΕ. Το σχέδιο της ΚΓΠ θα είναι η συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, βάσει της οποίας καθορίζονται και εγκρίνονται η στρατηγική για 7 έτη, οι στόχοι, οι παρεμβάσεις και οι προγραμματισμένες δαπάνες.

Η πρόταση κανονισμού για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής προσαρμόζει το ισχύον σύστημα στο νέο αυτό μοντέλο υλοποίησης, με παράλληλη διατήρηση εκείνων των οργάνων διακυβέρνησης που λειτουργούν καλά (οργανισμοί πληρωμών και οργανισμοί πιστοποίησης). Όπως συμβαίνει επί του παρόντος, κάθε έτος ο επικεφαλής κάθε οργανισμού πληρωμών οφείλει να υποβάλλει δήλωση η οποία καλύπτει την πληρότητα, την ακρίβεια και την αξιοπιστία των λογαριασμών, την ορθή λειτουργία των δομών διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των βασικών απαιτήσεων της ΕΕ, καθώς και την αξιοπιστία των εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις. Ένας ανεξάρτητος ελεγκτικός φορέας (οργανισμός πιστοποίησης) καλείται να εκφέρει γνώμη σχετικά με τα στοιχεία αυτά.

Οι δαπάνες θα μειώνονται εάν το κράτος μέλος δεν έχει επιτύχει εκροές σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα πρότυπα. Οι έλεγχοι συμμόρφωσης θα εξακολουθήσουν να διενεργούνται προκειμένου να αξιολογείται η λειτουργία των δομών διακυβέρνησης. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να ελέγχει τις γεωργικές δαπάνες, ακολουθώντας προσέγγιση βασιζόμενη στην ανάλυση του κινδύνου ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι έλεγχοι επικεντρώνονται στους τομείς που ενέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο, σύμφωνα με την «αρχή του ενιαίου ελέγχου». Επιπλέον, υπάρχουν σαφείς μηχανισμοί για αναστολή των πληρωμών σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές αδυναμίες στις δομές διακυβέρνησης ή σημαντικές τάσεις ανεπαρκών επιδόσεων.

Ο κύριος κίνδυνος που διαβλέπεται για τη νέα περίοδο είναι ότι οι συγκεκριμένοι και λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να θεσπίζεται στο επίπεδο των οργανισμών πληρωμών το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου σε ένα κράτος μέλος μπορεί μεν να προσφέρουν ανακούφιση, αλλά ενδέχεται να πλήξουν τη φήμη της Επιτροπής σε περίπτωση μη τήρησης των κανόνων επιλεξιμότητας που έχουν καθοριστεί από το εν λόγω κράτος μέλος. Υπογραμμίζεται ότι η Επιτροπή θα μεριμνήσει για τη δημιουργία συστημάτων διακυβέρνησης, καθώς και για την επίτευξη εκροών και αποτελεσμάτων. Στο πνεύμα της στρατηγικής για έναν προϋπολογισμό που θα εστιάζεται στα αποτελέσματα, η Επιτροπή θα δώσει το βάρος στα αποτελέσματα που επιτυγχάνει η πολιτική.

2.2.3.Εκτίμηση και αιτιολόγηση της οικονομικής αποδοτικότητας των ελέγχων (λόγος του κόστους του ελέγχου ÷ της αξίας των σχετικών κονδυλίων που αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης) και αξιολόγηση του εκτιμώμενου επιπέδου κινδύνου σφάλματος (κατά την πληρωμή και κατά το κλείσιμο)

Το νέο μοντέλο υλοποίησης για την ΚΓΠ αναμένεται να μειώσει σημαντικά το κόστος των ελέγχων, τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για τους δικαιούχους.

Οι απαιτήσεις σε επίπεδο ΕΕ έχουν μειωθεί σημαντικά και έχουν καθοριστεί στο επίπεδο των κρατών μελών, τα οποία θα πρέπει να αξιοποιήσουν αυτήν την ευκαιρία για να προσαρμόσουν στις συγκεκριμένες εθνικές ή περιφερειακές τους συνθήκες τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούν οι δικαιούχοι.

Τα κράτη μέλη θα καθορίζουν το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου εντός του απλουστευμένου πλαισίου της ΕΕ που καθορίζεται στις νομοθετικές προτάσεις. Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), το οποίο αντιπροσωπεύει περίπου το 88 % των ενισχύσεων της ΚΓΠ, διατηρείται, αν και συγκεκριμένα στοιχεία του, που μέχρι τώρα καθορίζονταν σε επίπεδο ΕΕ, θα αφεθούν στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, η ένταση και το πεδίο εφαρμογής των ελέγχων, που είναι ο κύριος παράγοντας κόστους, δεν θα καθορίζονται πλέον σε επίπεδο ΕΕ.

Η εστίαση στις επιδόσεις απαιτεί ένα ισχυρό και αξιόπιστο σύστημα υποβολής εκθέσεων, το οποίο, όπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα τμήματα, θα υπόκειται σε ανεξάρτητους ελέγχους. Δεν αναμένεται όμως αυτό να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη διοικητική επιβάρυνση των κρατών μελών, δεδομένου ότι οι περισσότεροι από τους δείκτες εκροών είναι ήδη διαθέσιμοι στους διαπιστευμένους οργανισμούς πληρωμών.

Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να απλουστεύσουν και να μειώσουν τον διοικητικό φόρτο που συνδέεται με τη διαχείριση και τον έλεγχο της ΚΓΠ, δεδομένου ότι θα είναι σε θέση να προσαρμόζουν τους κανόνες επιλεξιμότητας σε επίπεδο δικαιούχου και να αποφασίζουν τον πλέον κατάλληλο τρόπο ελέγχου (δεν θα υπάρχει πλέον μία μόνο προσέγγιση για όλες τις περιπτώσεις). Όπως αναφέρεται στην εκτίμηση επιπτώσεων που συνοδεύει τις νομοθετικές προτάσεις της ΚΓΠ, στο κεφάλαιο σχετικά με την απλούστευση, το κόστος υλοποίησης για τη νέα ΚΓΠ δεν αναμένεται να είναι υψηλότερο (σήμερα είναι 3,6 %), ακόμη και αν ληφθεί υπόψη η αυξημένη έμφαση που δίνεται στην υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις.

Όσον αφορά το αναμενόμενο επίπεδο σφαλμάτων, σύμφωνα με το νέο μοντέλο υλοποίησης, αξιολογείται η επιλεξιμότητα των δαπανών με κριτήριο τις εκροές που επιτυγχάνονται. Ως εκ τούτου, τα σφάλματα δεν θα υπολογίζονται σε σχέση με τη νομιμότητα και κανονικότητα των επιμέρους πράξεων, αλλά στο επίπεδο των εκροών που επιτεύχθηκαν σε σχέση με τις δαπάνες που επιστράφηκαν. Οι δαπάνες που δεν έχουν αντίστοιχες εκροές θα μειωθούν στο πλαίσιο της ετήσιας εκκαθάρισης επιδόσεων, ώστε να εξακολουθήσει να προστατεύεται ο προϋπολογισμός της ΕΕ.

2.3.Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

Να προσδιοριστούν τα ισχύοντα ή τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας, π.χ. στη στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης.

Η νομοθετική δέσμη προβλέπει ότι τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν αποτελεσματική προληπτική προστασία κατά της απάτης, ιδίως όσον αφορά τους τομείς με υψηλότερο επίπεδο κινδύνου, μέσω της πρόληψης, του εντοπισμού και της διόρθωσης παρατυπιών και κρουσμάτων απάτης. Τα κράτη μέλη πρέπει να επιβάλλουν αποτελεσματικές, αποτρεπτικές και αναλογικές κυρώσεις, όπως ορίζεται στην ενωσιακή νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο, και να ανακτούν τις τυχόν παράτυπες πληρωμές συν τους τόκους.

Οι εν λόγω βασικές απαιτήσεις της ΕΕ αποτελούν μέρος των δομών διακυβέρνησης που θα ελέγχονται από τους οργανισμούς πιστοποίησης σύμφωνα με μια προσέγγιση βάσει κινδύνου, καθώς επίσης και από την Επιτροπή βάσει της αρχής του ενιαίου ελέγχου.

Οι λεπτομέρειες θα εξεταστούν, κατά περίπτωση, στην αναθεωρημένη στρατηγική της ΓΔ Γεωργίας για την καταπολέμηση της απάτης. Ωστόσο, δεν αναμένεται να αλλάξει σημαντικά στο μέλλον η τυπολογία της απάτης και άλλων σοβαρών παρατυπιών, σε σύγκριση με την υφιστάμενη κατάσταση.

Η σημερινή προσέγγιση της παροχής στοχοθετημένης κατάρτισης στα κράτη μέλη για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση της απάτης και άλλων σοβαρών παρατυπιών ενδέχεται να συνεχιστεί και στη μελλοντική ΚΓΠ. Το ίδιο ισχύει για τις θεματικά καθοδηγητικά σημειώματα προς τα κράτη μέλη σχετικά με συγκεκριμένους τομείς υψηλού κινδύνου.

3.ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Τα ποσά που αναφέρονται στο παρόν δημοσιονομικό δελτίο εκφράζονται σε τρέχουσες τιμές.

Επιπλέον των τροποποιήσεων που προκύπτουν από τις νομοθετικές προτάσεις που απαριθμούνται κατωτέρω στους συνοδευτικούς πίνακες, οι νομοθετικές προτάσεις συνεπάγονται περαιτέρω τροποποιήσεις οι οποίες δεν έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο.

Όσον αφορά τις δαπάνες που συνδέονται με την αγορά, πρέπει να επισημανθεί ότι τα ποσά τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τις δαπάνες που συνδέονται με την αγορά βασίζονται στην παραδοχή ότι δεν θα πραγματοποιηθούν αγορές από δημόσια παρέμβαση ούτε άλλα μέτρα σχετικά με κατάσταση κρίσης σε οποιονδήποτε τομέα.

Στο ΕΓΤΕ θα δημιουργηθεί ένα νέο γεωργικό αποθεματικό για την παροχή πρόσθετης στήριξης στον γεωργικό τομέα με μέτρα που λειτουργούν ως «δίχτυ ασφαλείας» στο πλαίσιο της διαχείρισης ή της σταθεροποίησης της αγοράς και/ή σε περίπτωση κρίσεων που πλήττουν τη γεωργική παραγωγή ή διανομή. Το ύψος του γεωργικού αποθεματικού θα ανέρχεται σε τουλάχιστον 400 εκατ. EUR στην αρχή κάθε οικονομικού έτους. Τα μη χρησιμοποιηθέντα ποσά του αποθεματικού για τις κρίσεις στον γεωργικό τομέα το οικονομικό έτος 2020 θα μεταφερθούν στο οικονομικό έτος 2021 για τη συγκρότηση του αποθεματικού· ετήσια μετακύλιση των μη χρησιμοποιηθέντων ποσών θα εφαρμοστεί την περίοδο 2021-2027. Σε περίπτωση εξάντλησης του αποθεματικού, θα αναπληρωθεί με χρησιμοποίηση υφιστάμενων δημοσιονομικών διαθεσίμων ή με νέες πιστώσεις. Σε περίπτωση υπέρβασης του ειδικού επιμέρους ανωτάτου ορίου του ΕΓΤΕ που καθορίζεται στο ΠΔΠ 2021-2027, η δημοσιονομική πειθαρχία θα ισχύσει για όλες τις ανάγκες πάνω από το επιμέρους ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών αναπλήρωσης του αποθεματικού. Ως εκ τούτου, την περίοδο 2021-2027 δεν προβλέπεται η επανειλημμένη εφαρμογή δημοσιονομικής πειθαρχίας για τη δημιουργία του αποθεματικού. Ο μηχανισμός δημοσιονομικής πειθαρχίας θα παραμείνει για να διασφαλισθεί η μη υπέρβαση του επιμέρους ανώτατου ορίου για το ΕΓΤΕ.

Όσον αφορά τους τύπους παρεμβάσεων άμεσων πληρωμών, τα καθαρά ανώτατα όρια για το οικονομικό έτος 2021 (ημερολογιακό έτος 2020) που καθορίζει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου είναι υψηλότερα από τα ποσά που διατίθενται για τους τύπους παρεμβάσεων άμεσων πληρωμών τα οποία αναφέρονται στους συνοδευτικούς πίνακες, και συνεπώς θα πρέπει να προσαρμοστούν σύμφωνα με την τελική συμφωνία για το χρηματοδοτικό κονδύλιο της ΚΓΠ εντός των προθεσμιών που απαιτούνται για την έγκαιρη εφαρμογή στα κράτη μέλη.

Η πρόταση προβλέπει συνέχιση της διαδικασίας εξωτερικής σύγκλισης των άμεσων ενισχύσεων: Τα κράτη μέλη με άμεσες ενισχύσεις κάτω του 90 % του μέσου όρου της ΕΕ θα κλείσουν κατά 50 % το υφιστάμενο κενό μεταξύ του ποσοστού τους και του 90 % του μέσου όρου της ΕΕ σε 6 σταδιακά βήματα αρχίζοντας το 2022. Όλα τα κράτη μέλη θα συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση αυτής της σύγκλισης. Τούτο αποτυπώνεται στα κονδύλια των κρατών μελών για άμεσες ενισχύσεις στο παράρτημα IV του κανονισμού για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ.

Η επίπτωση της μείωσης των άμεσων ενισχύσεων προς τους γεωργούς είναι δημοσιονομικά ουδέτερη όσον αφορά το κονδύλιο για τις άμεσες ενισχύσεις, δεδομένου ότι το προϊόν της μείωσης των ενισχύσεων θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της αναδιανεμητικής ενίσχυσης εντός του ίδιου κράτους μέλους. Σε περίπτωση που το προϊόν της μείωσης των πληρωμών δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση τύπων παρεμβάσεων άμεσων ενισχύσεων, μεταφέρεται στο κονδύλιο του ΕΓΤΑΑ του εν λόγω κράτους μέλους. Τα ποσά της εν λόγω ενδεχόμενης μεταφοράς δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν στο παρόν στάδιο.

Όσον αφορά τα έσοδα ειδικού προορισμού του ΕΓΤΕ, η εκτίμηση αντικατοπτρίζει, αφενός, το αποτέλεσμα των αναβολών πληρωμών και των δόσεων στις προηγούμενες αποφάσεις εκκαθάρισης που θα εισπραχθούν μετά το 2020 και, αφετέρου, τα εκτιμώμενα προς είσπραξη έσοδα για ειδικό προορισμό από αποφάσεις εκκαθάρισης και από παρατυπίες. Τα τελευταία αναμένεται να μειωθούν σε σύγκριση με τα σημερινά επίπεδα, μετά την εισαγωγή του νέου μοντέλου υλοποίησης.

Όσον αφορά το ΕΓΤΑΑ, η πρόταση προβλέπει μείωση των ποσοστών συγχρηματοδότησης της ΕΕ όπως συμβαίνει με τα άλλα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. Αυτή, σε συνδυασμό με το κονδύλιο για τους τύπους παρεμβάσεων του ΕΓΤΑΑ, θα επιτρέψει να διατηρηθεί σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη η δημόσια στήριξη στις ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές. Η κατανομή μεταξύ των κρατών μελών βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και σε προηγούμενες επιδόσεις.

Οι προτάσεις μεταρρύθμισης περιλαμβάνουν διατάξεις οι οποίες παρέχουν στα κράτη μέλη ορισμένη ευελιξία στο πλαίσιο της χορήγησης άμεσων ενισχύσεων και τύπων παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης, καθώς και μεταξύ της χορήγησης τύπων παρεμβάσεων άμεσων ενισχύσεων και της χορήγησης ορισμένων τομεακών τύπων παρεμβάσεων. Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη αποφασίσουν να κάνουν χρήση της εν λόγω ευελιξίας, αυτό θα έχει δημοσιονομικό αντίκτυπο στα συγκεκριμένα χρηματικά ποσά, που δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί στο παρόν στάδιο.

3.1.Τομείς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και προκαταρκτικός κατάλογος των νέων γραμμών δαπανών του προϋπολογισμού που προτείνονται 43  

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Γραμμή του προϋπολογισμού

Είδος 
δαπάνης

Συμμετοχή

Τίτλος 3:

Φυσικοί πόροι και περιβάλλον

ΔΠ/ΜΔΠ 44 .

χωρών ΕΖΕΣ 45

υποψηφίων για ένταξη χωρών 46

τρίτων χωρών

κατά την έννοια του άρθρου [21 παράγραφος 2 στοιχείο β)] του δημοσιονομικού κανονισμού

3

[08.01.YY] ΕΓΤΕ – Μη επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια

ΜΔΠ

Καμία

Καμία

Καμία

Καμία

3

[08.01.YY] ΕΓΤΑΑ – Μη επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια

ΜΔΠ

Καμία

Καμία

Καμία

Καμία

3

[08.01.YY] Εκτελεστικοί οργανισμοί

ΜΔΠ

Καμία

Καμία

Καμία

Καμία

3

[08.02.YY] Γεωργικό αποθεματικό

ΜΔΠ

Καμία

Καμία

Καμία

Καμία

3

[08.02.YY] Τομεακοί τύποι παρεμβάσεων στο πλαίσιο του σχεδίου της ΚΓΠ

ΜΔΠ

Καμία

Καμία

Καμία

Καμία

3

[08.02.YY] Δαπάνες σχετικές με την αγορά, εκτός του σχεδίου της ΚΓΠ

ΔΠ και ΜΔΠ

Καμία

Καμία

Καμία

Καμία

3

[08.02.YY] Τύποι παρεμβάσεων άμεσων ενισχύσεων στο πλαίσιο του σχεδίου της ΚΓΠ

ΜΔΠ

Καμία

Καμία

Καμία

Καμία

3

[08.02.YY] Άμεσες ενισχύσεις εκτός του σχεδίου της ΚΓΠ

ΜΔΠ

Καμία

Καμία

Καμία

Καμία

3

[08.02.YY] Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια ΕΓΤΕ

ΔΠ και ΜΔΠ

Καμία

Καμία

Καμία

Καμία

3

[08.03.YY] Τύποι παρεμβάσεων άμεσων ενισχύσεων 2021-2027 στο πλαίσιο του σχεδίου της ΚΓΠ

ΔΠ

Καμία

Καμία

Καμία

Καμία

3

[08.03.YY] Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια ΕΓΤΑΑ

ΔΠ

Καμία

Καμία

Καμία

Καμία

7

[08.01.YY] Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη»

ΜΔΠ

Καμία

Καμία

Καμία

Καμία

7

[08.01.YY] Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης για τη στήριξη του τομέα πολιτικής «Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη»

ΜΔΠ

Καμία

Καμία

Καμία

Καμία

7

[08.01.YY] Δαπάνες σχετικά με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη»

ΜΔΠ

Καμία

Καμία

Καμία

Καμία

Ο κατάλογος των γραμμών του προϋπολογισμού στον ανωτέρω πίνακα είναι προκαταρκτικός και δεν προδικάζει τη συγκεκριμένη ονοματολογία του προϋπολογισμού που θα προτείνει η Επιτροπή στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού.

3.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες

3.2.1.Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου

3

Φυσικοί πόροι και περιβάλλον

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Μετά το 2027

ΣΥΝΟΛΟ

08.02.YY – Γεωργικό αποθεματικό

Αναλήψεις υποχρεώσεων = Πληρωμές

(1)

π.υ.

π.υ.

π.υ.

π.υ.

π.υ.

π.υ.

π.υ.

π.υ.

08.02.YY –Τομεακοί τύποι παρεμβάσεων στο πλαίσιο του σχεδίου της ΚΓΠ  47

Αναλήψεις υποχρεώσεων = Πληρωμές

(2)

2 044,116

2 066,584

2 091,060

2 115,010

2 139,737

2 165,443

2 192,347

14 814,294

08.02.YY – Δαπάνες σχετικές με την αγορά, εκτός του σχεδίου της ΚΓΠ

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(3)

638,309

638,309

638,309

638,309

638,309

638,309

638,309

4 468,163

Πληρωμές

(4)

605,136

611,601

623,808

627,643

629,770

630,334

630,314

109,558

4 468,164

08 02 YY – Τύποι παρεμβάσεων άμεσων ενισχύσεων

Αναλήψεις υποχρεώσεων = Πληρωμές

(5)

37 392,689

37 547,129

37 686,679

37 802,859

37 919,038

38 035,217

38 151,396

 

264 535,007

08.02.YY – Άμεσες ενισχύσεις εκτός του σχεδίου της ΚΓΠ

Αναλήψεις υποχρεώσεων = Πληρωμές

(6)

421,321

421,321

421,321

421,321

421,321

421,321

421,321

 

2 949,249

08 02 ΕΕ – Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια του ΕΓΤΕ 48

Αναλήψεις υποχρεώσεων = Πληρωμές 49

(7)

71,000

71,000

71,000

71,000

71,000

71,000

71,000

497,000

08 01 YY – Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενες από το ΕΓΤΕ 50

Αναλήψεις υποχρεώσεων = Πληρωμές

(8)

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

91,000

67 01 & 67 02 – Έσοδα ειδικού προορισμού του ΕΓΤΕ

Αναλήψεις υποχρεώσεων = Πληρωμές

(9)

280,000

230,000

130,000

130,000

130,000

130,000

130,000

1 160,000

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ – ΕΓΤΕ

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(10)=(1+2+3+5+6+7+8-9)

40 300,435

40 527,343

40 791,369

40 931,499

41 072,405

41 214,290

41 357,373

 

286 194,715

Πληρωμές

11)=(1+2+4+5+6+7+8-9)

40 267,262

40 500,635

40 776,868

40 920,833

41 063,866

41 206,315

41 349,378

109,558

286 194,715

08 03 YY – Τύποι παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(12)

11 230,561

11 230,561

11 230,561

11 230,561

11 230,561

11 230,561

11 230,561

 

78 613,927

Πληρωμές

(13)

786,139

3 703,699

6 314,312

7 860,977

9 356,414

10 331,700

11 025,236

29 235,450

78 613,927

08 03 YY – Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια ΕΓΤΑΑ της ΕΕ

Αναλήψεις υποχρεώσεων = Πληρωμές 51

(14)

22,147

22,147

22,147

22,147

22,147

22,147

22,147

 

155,029

08 01 YY – Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενες από το ΕΓΤΑΑ

Αναλήψεις υποχρεώσεων = Πληρωμές

(15)

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

 

42,000

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ — ΕΓΤΑΑ

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(16)=(12+14+15)

11 258,708

11 258,708

11 258,708

11 258,708

11 258,708

11 258,708

11 258,708

 

78 810,955

Πληρωμές

(17)=(13+14+15)

814,286

3 731,846

6 342,459

7 889,124

9 384,561

10 359,847

11 053,383

29 235,450

78 810,955

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων για την ΚΓΠ

Αναλήψεις υποχρεώσεων

=10+16

51 559,143

51 786,051

52 050,077

52 190,207

52 331,113

52 472,998

52 616,081

 

365 005,670

Πληρωμές

=11+17

41 081,548

44 232,481

47 119,327

48 809,957

50 448,427

51 566,162

52 402,761

29 345,008

365 005,670

Η διαφορά των συνολικών ποσών οφείλεται στη στρογγυλοποίηση.Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου

7

«Διοικητικές δαπάνες»

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Μετά το 2027

ΣΥΝΟΛΟ

Ανθρώπινοι πόροι

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

879,746

Άλλες διοικητικές δαπάνες

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

42,056

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων του ΤΟΜΕΑ 7 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Αναλήψεις υποχρεώσεων = Πληρωμές

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

921,802

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Μετά το 2027

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
μεταξύ ΤΟΜΕΩΝ
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου
 

Αναλήψεις υποχρεώσεων

51 690,829

51 917,737

52 181,763

52 321,893

52 462,799

52 604,684

52 747,767

 

365 927,472

Πληρωμές

41 213,234

44 364,167

47 251,013

48 941,643

50 580,113

51 697,848

52 534,447

29 345,008

365 927,472

Η διαφορά των συνολικών ποσών οφείλεται στη στρογγυλοποίηση.

3.2.2.Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω:

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Έτη

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΟΜΕΑΣ 7
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

879,746

Άλλες διοικητικές δαπάνες

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

42,056

Μερικό σύνολο για τον ΤΟΜΕΑ 7
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

921,802

Εκτός του ΤΟΜΕΑ 7 52
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι

1,850

1,850

1,850

1,850

1,850

1,850

1,850

12,950

Άλλες δαπάνες
διοικητικού χαρακτήρα

17,150

17,150

17,150

17,150

17,150

17,150

17,150

120,050

Μερικό σύνολο
Εκτός του ΤΟΜΕΑ 7
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

19,000

19,000

19,000

19,000

19,000

19,000

19,000

133,000

Η διαφορά των συνολικών ποσών οφείλεται στη στρογγυλοποίηση.

ΣΥΝΟΛΟ

150,686

150,686

150,686

150,686

150,686

150,686

150,686

1 054,802

Οι απαιτούμενες πιστώσεις για ανθρώπινους πόρους και άλλες δαπάνες διοικητικού χαρακτήρα θα καλυφθούν από τις πιστώσεις της ΓΔ που έχουν ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή έχουν ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ και οι οποίες θα συμπληρωθούν, κατά περίπτωση, με πρόσθετα κονδύλια που ενδέχεται να χορηγηθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών.

3.2.2.1.Εκτιμώμενες ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Εκτίμηση η οποία πρέπει να εκφράζεται σε μονάδες ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης

Έτη

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

• Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων)

Έδρα και αντιπροσωπείες της Επιτροπής

845

845

845

845

845

845

845

Αντιπροσωπείες της ΕΕ

3

3

3

3

3

3

3

Έρευνα

Εξωτερικό προσωπικό (σε μονάδα ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης: IΠΑ) — AC, AL, END, INT και JPD  53

Τομέας 7

Χρηματοδοτούμενο από τον ΤΟΜΕΑ 7 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 

- στην έδρα

57,75

57,75

57,75

57,75

57,75

57,75

57,75

- σε αντιπροσωπείες

1

1

1

1

1

1

1

Χρηματοδοτούμενο από το κονδύλιο του προγράμματος  54

- στην έδρα

29

29

29

29

29

29

29

- σε αντιπροσωπείες

Έρευνα

Άλλα (να προσδιοριστούν)

ΣΥΝΟΛΟ

935,75

935,75

935,75

935,75

935,75

935,75

935,75

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της ΓΔ που έχει ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή έχει ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ και το οποίο θα συμπληρωθεί, εάν χρειαστεί, από πρόσθετους πόρους που μπορεί να διατεθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών.

3.2.3.Συμμετοχή τρίτων στη χρηματοδότηση

Η πρόταση/πρωτοβουλία:

   δεν προβλέπει συγχρηματοδότηση από τρίτους

   προβλέπει τη συγχρηματοδότηση από τρίτους που εκτιμάται παρακάτω:

Πιστώσεις σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Έτη

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ΣΥΝΟΛΟ

Προσδιορισμός του φορέα συγχρηματοδότησης 

ΣΥΝΟΛΟ συγχρηματοδοτούμενων πιστώσεων

3.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις στα έσοδα.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις που περιγράφονται κατωτέρω:

   στους ιδίους πόρους

σε λοιπά έσοδα

Να αναφερθεί αν τα έσοδα προορίζονται για γραμμές δαπανών    

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Γραμμή εσόδων του προϋπολογισμού

Επιπτώσεις της πρότασης

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

67 01 & 67 02

280

230

130

130

130

130

130

Ως προς τα έσοδα «για ειδικό προορισμό», να προσδιοριστούν οι γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται.

08 02 YY – Τομεακοί τύποι παρεμβάσεων

08 02 YY – Τύποι παρεμβάσεων άμεσων ενισχύσεων

Άλλες παρατηρήσεις (π.χ. μέθοδος/τύπος για τον υπολογισμό των επιπτώσεων στα έσοδα ή τυχόν άλλες πληροφορίες).

Βλ. παρατηρήσεις στο σημείο 3.

(1)    [COM(2018)322 final- κανονισμός ΠΔΠ].
(2)    Προβλέπεται στο άρθρο 110 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών  (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου καθώς και στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 834/2014 της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση