Βρυξέλλες, 24.5.2018

COM(2018) 339 final

2018/0171(COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τίτλους εξασφαλισμένους με κρατικά ομόλογα (SBBS)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

{SEC(2018) 251 final}
{SWD(2018) 252 final}
{SWD(2018) 253 final}


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Στόχος της παρούσας πρότασης είναι να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη τίτλων με γνώμονα τη ζήτηση στην αγορά τίτλων εξασφαλισμένων με κρατικά ομόλογα (sovereign bond-backed securities - SBBS), προκειμένου να υποστηριχθεί η περαιτέρω ολοκλήρωση και διαφοροποίηση στον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τομέα, οδηγώντας σε μια ισχυρότερη και πιο ανθεκτική Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Η πρωτοβουλία αυτή συμπληρώνει άλλα στοιχεία της Ένωσης Τραπεζών και της Κεφαλαιαγοράς, ενισχύοντας την ολοκλήρωση, τη διαφοροποίηση του κινδύνου και τη μείωση του κινδύνου στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και την κρίση δημόσιου χρέους στη ζώνη του ευρώ, έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στη σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα της ΕΕ και της ζώνης του ευρώ και στη δημιουργία των συνθηκών για περαιτέρω ολοκλήρωση, με την εφαρμογή κοινών αυστηρών κανόνων προληπτικής εποπτείας και εξυγίανσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Αυτό οφείλεται, μεταξύ άλλων, σε μεταρρυθμίσεις, όπως η οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών 1 , η δημιουργία του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού 2 και του ενιαίου μηχανισμού εξυγίανσης, καθώς και ο κανονισμός για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις 3 . Ωστόσο, η περαιτέρω ολοκλήρωση και διαφοροποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών πέρα από τα εθνικά σύνορα έχει σημαντικές δυνατότητες να καταστήσει την Ευρώπη και την Οικονομική και Νομισματική Ένωση πιο ανθεκτικές μέσω της καλύτερης διαφοροποίησης των κινδύνων και της καλύτερης απορρόφησης των κραδασμών μέσω των κεφαλαιαγορών. Αυτός είναι ο στόχος των προσπαθειών της Επιτροπής να εμβαθύνει και να ενσωματώσει περαιτέρω ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές στο πλαίσιο της Ένωσης Κεφαλαιαγοράς. Ο τραπεζικός τομέας της ζώνης του ευρώ εξακολουθεί να είναι ευάλωτος στον δεσμό μεταξύ κράτους-τραπεζών, ήτοι στην ισχυρή αμφίδρομη σχέση μεταξύ της φερεγγυότητας μιας κυβέρνησης και εκείνης των τραπεζών της δικαιοδοσίας της, η οποία οφείλεται εν μέρει στην τάση των τραπεζών να συγκεντρώνουν τα χαρτοφυλάκια των κρατικών ομολόγων τους σε εγχώριους κρατικούς τίτλους (αποκαλούμενη «εγχώρια μεροληψία»). Το προκύπτον δυναμικό αποσταθεροποίησης της αμοιβαίας εξάπλωσης και της χρηματοπιστωτικής αστάθειας κατέστη εμφανές κατά τη διάρκεια της κρίσης του δημόσιου χρέους της ζώνης του ευρώ: η επιδείνωση της πιστοληπτικής ικανότητας ενός κυρίαρχου οδηγεί, μέσω χαμηλότερων αξιών των ομολόγων, σε διαταραχές του ισοζυγίου πληρωμών για τις τράπεζες που υπάγονται στη δικαιοδοσία του· με τη σειρά τους, τα δεινά των τραπεζών ασκούν πίεση στον κρατικό προϋπολογισμό είτε άμεσα (π.χ. «διάσωση») είτε μέσω, επί παραδείγματι, χαμηλότερων φορολογικών εσόδων από την εξασθένηση της πιστωτικής και οικονομικής δραστηριότητας. Πέρα από αυτούς τους δεσμούς με τη δική τους κυβέρνηση, οι τράπεζες εξακολουθούν να είναι εκτεθειμένες στις οικονομικές εξελίξεις στην χώρα καταγωγής τους (λόγω της ανεπαρκούς διασυνοριακής διαφοροποίησης).

Επιπλέον, παρά την αύξηση του συνολικού δημόσιου χρέους μέχρι πρόσφατα μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, μειώθηκε η προσφορά κρατικών ομολόγων υψηλής αξίας σε ευρώ, τα οποία λειτουργούν ως «ασφαλή περιουσιακά στοιχεία» στο σύγχρονο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ταυτόχρονα, η ζήτηση των τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για τέτοια περιουσιακά στοιχεία έχει αυξηθεί, μεταξύ άλλων, λόγω των νέων ρυθμιστικών απαιτήσεων για τη διατήρηση επαρκών αποθεμάτων υψηλής ρευστότητας (π.χ. όσον αφορά τους δείκτες κάλυψης ρευστότητας).

Στο πλαίσιο των προσπαθειών της Επιτροπής να προωθήσει την Τραπεζική Ένωση και να εμβαθύνει την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, σύμφωνα με το έγγραφο προβληματισμού του Μαΐου 2017 για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και όπως ανακοινώθηκε στη δήλωση προθέσεων του Σεπτεμβρίου 2017 που συνοδεύει τον λόγο που εκφώνησε ο πρόεδρος Juncker για την κατάσταση της Ένωσης και της δέσμης μέτρων για την εμβάθυνση της ΟΝΕ του Δεκεμβρίου 2017, η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στο να παράσχει ένα γενικό πλαίσιο για μια ανάπτυξη με γνώμονα την αγορά τίτλων εξασφαλισμένων με κρατικά ομόλογα (SBBS).

Οι SBBS θα δημιουργηθούν από τον ιδιωτικό τομέα. Μια οντότητα ιδιωτικού τομέα θα συγκεντρώσει ένα υποκείμενο χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων από την αγορά και, στη συνέχεια, θα τα μεταβιβάσει σε νομικά χωριστή και αυτόνομη οντότητα που θα δημιουργηθεί ειδικά για τον αποκλειστικό σκοπό της έκδοσης μιας σειράς σειρά τίτλων προς τους επενδυτές που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις από τα έσοδα από το εν λόγω υποκείμενο χαρτοφυλάκιο. Οι διάφορες εκδοθείσες κινητές αξίες θα επιβαρύνονται οποιεσδήποτε ζημίες από το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο σε μια ορισμένη ακολουθία (ήτοι οι ζημίες θα εισπράττονταν πρώτα στους κατόχους τίτλων δευτερεύουσας εξοφλητικής προτεραιότητας ή μειωμένης εξασφάλισης και μόνο μετά την πλήρη εξάντληση των εν λόγω τίτλων θα επιβάρυναν επίσης και τους κατόχους απαιτήσεων υψηλής εξασφάλισης).

Οι SBBS δεν θα βασίζονταν σε κανέναν epiμερισμό κινδύνου ή φορολογική αμοιβαιοποίηση μεταξύ των κρατών μελών. Μόνο οι ιδιώτες επενδυτές θα μοιράζονταν κινδύνους και πιθανές ζημίες. Επομένως, οι SBBS διαφέρουν πολύ από τα ευρωομόλογα.

Στα μέσα του 2016, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) καθιέρωσε μια ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου (εφεξής η ειδική ομάδα του ΕΣΣΚ) για να εκτιμήσει τα πλεονεκτήματα και τη σκοπιμότητα των SBBS. Η ειδική ομάδα του ΕΣΣΚ περιλάμβανε εκπροσώπους από τις κεντρικές τράπεζες και τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας πολλών κρατών μελών, καθώς και από τα ευρωπαϊκά όργανα (την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και τους οργανισμούς (την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), αξιωματούχους διαχείρισης δημόσιου χρέους και ακαδημαϊκούς.

Η ειδική ομάδα του ΕΣΣΚ κατέληξε στο συμπέρασμα 4 ότι μια αγορά SBBS μπορεί να αναπτυχθεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Εντούτοις, το εάν οι SBBS είναι βιώσιμοι μπορεί τελικά να εξακριβωθεί μόνον εάν τεθούν σε δοκιμασία της αγοράς. Η πρόταση αυτή ανοίγει τον δρόμο για μια τέτοια δοκιμασία της αγοράς.

Ένα βασικό εύρημα της ειδικής ομάδας του ΕΣΣΚ, το οποίο επιβεβαιώνεται και από τις επαφές με συμμετέχοντες στην αγορά και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, έγκειται στο γεγονός ότι το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο συνιστά σημαντικό εμπόδιο στην ανάπτυξη των SBBS. Βάσει του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου, οι SBBS θα οριστούν ως προϊόντα τιτλοποίησης και, ως εκ τούτου, θα αντιμετωπίζονται σημαντικά λιγότερο ευνοϊκά από το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων της ζώνης του ευρώ (π.χ. με υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις, περιορισμένη/μη επιλεξιμότητα για κάλυψη ρευστότητας και εξασφαλίσεις, αυστηρότερα επενδυτικά όρια για διάφορες κατηγορίες επενδυτών, κ.λπ.). Ωστόσο, λόγω της φύσης των υποκείμενων περιουσιακών τους στοιχείων και του τυποποιημένου και απλού τους χαρακτήρα, οι SBBS φέρουν κινδύνους συγκρίσιμους με τα υποκείμενα κρατικά ομόλογα και παρά με τις συνήθεις τιτλοποιήσεις. Επί παραδείγματι, δεν υπάρχει ασυμμετρία πληροφόρησης μεταξύ του εκδότη της τιτλοποίησης SBBS και των τελικών επενδυτών, επειδή τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία είναι γνωστά και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην αγορά.

Επομένως, είναι απαραίτητο το ρυθμιστικό πλαίσιο να προσαρμόζεται κατάλληλα ώστε να αποτυπώνει τα μοναδικά χαρακτηριστικά των SBBS. Είναι σημαντικό ότι η έκδοση των SBBS δεν συνεπάγεται αλλαγή της ρυθμιστικής αντιμετώπισης των κρατικών ανοιγμάτων. Όπως αναφέρεται στο έγγραφο προβληματισμού του Μαΐου του 2017 για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, η τελευταία θα είχε σοβαρές επιπτώσεις, μεταξύ άλλων, όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τις ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού για τις τράπεζες της ΕΕ.

Συνέπεια με τις ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής

Δεδομένου ότι οι SBBS αντιπροσωπεύουν μια νέα αντίληψη και δεν υπάρχουν ακόμη στην πράξη, δεν έχει δημιουργηθεί ακόμη κατάλληλη ρύθμιση για αυτό το είδος μέσου που θα λαμβάνει υπόψη τις μοναδικές ιδιότητές τους.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, όπως προαναφέρθηκε, οι SBBS θα οριστούν ως προϊόντα τιτλοποίησης. Έτσι, ως αποτέλεσμα του ρυθμιστικού πλαισίου για τιτλοποιήσεις - το οποίο, κατ’ επέκταση, είναι κατάλληλο για τις υφιστάμενες τιτλοποιήσεις - οι επενδύσεις σε SBBS θα συνδέονται με υψηλότερα ρυθμιστικά τέλη από ό,τι η άμεση επένδυση σε κρατικά ομόλογα της ζώνης του ευρώ, τα οποία αποτελούν το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο των SBBS. Επί παραδείγματι, όταν πρόκειται για κεφαλαιακές απαιτήσεις για τράπεζες, τα κρατικά ομόλογα της ζώνης του ευρώ είναι σταθμισμένα με μηδενικό κίνδυνο (ήτοι οι τράπεζες δεν χρειάζεται να κατέχουν κεφάλαια έναντι της επένδυσής τους σε αυτά τα ομόλογα) ανάλογα με την αρχαιότητα - συχνά πολύ υψηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Η αιτιολόγηση αυτών των υψηλότερων τελών για τα προϊόντα τιτλοποίησης γενικά (η αποκαλούμενη «μη ουδετερότητα» του πλαισίου τιτλοποίησης) έγκειται σε ειδικούς κινδύνους τιτλοποίησης, κυρίως λόγω ασύμμετρης πληροφόρησης μεταξύ του εντολέα των προϊόντων τιτλοποίησης και των επενδυτών. Αυτό συνηθίζεται από την αδιαφανή φύση των τιτλοποιημένων περιουσιακών στοιχείων και την πολυπλοκότητα της δομής που συνεπάγονται κινδύνους εκπροσώπησης και νομικούς κινδύνους. Στις τυπικές τιτλοποιήσεις, οι κίνδυνοι από τον οργανισμό οφείλονται στο γεγονός ότι οι εντολείς τέτοιων προϊόντων γνωρίζουν πολύ περισσότερο από τους επενδυτές σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν την ομάδα τιτλοποίησης. Αυτό συμβαίνει προφανώς όταν, επί παραδείγματι, μια τράπεζα εκδίδει ενυπόθηκα δάνεια και στη συνέχεια τα τιτλοποιεί. Ένας επενδυτής δεν έχει πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες για τους δανειολήπτες ενυπόθηκων δανείων όπως και η τράπεζα. Έτσι, μπορούν, επίσης, να υποθέσουν ότι η τράπεζα δύνανται να τιτλοποιήσει πρώτα/μόνο τα λιγότερο κερδοφόρα/πιο ριψοκίνδυνα ενυπόθηκα δάνεια. Λόγω του προβλήματος αυτού του οργανισμού, πολλοί θεσμικοί επενδυτές καθώς και τράπεζες εμποδίζονται από το να επενδύουν σε τιτλοποιήσεις, εκτός εάν ο εκδότης διατηρήσει κάποια έκθεση στα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία.

Ωστόσο, οι SBBS είναι ένα συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό προϊόν με δύο βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, πολλές από τις ασυμμετρίες πληροφόρησης και περιπλοκότητες μιας τυπικής διάρθρωσης τιτλοποίησης δεν είναι παρούσες, επειδή η υποκείμενη ομάδα SBBS αποτελείται από κεντρικά κρατικά ομόλογα της ζώνης του ευρώ. Τα στοιχεία αυτά είναι γνωστά και κατανοητά από τους συμμετέχοντες στην αγορά. Επιπλέον, η δομή του υποκείμενου συνόλου περιουσιακών στοιχείων για τους SBBS είναι προκαθορισμένη (π.χ. οι συντελεστές στάθμισης των κεντρικών κρατικών ομολόγων των μεμονωμένων κρατών μελών θα ήταν σύμφωνοι με τη συνεισφορά τους στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με μικρή απόκλιση). Δεύτερον, τα κρατικά ομόλογα της ζώνης του ευρώ αποτελούν αντικείμενο τακτικών συναλλαγών στις αγορές. Αυτό σημαίνει ότι οποιοσδήποτε μπορεί να αποκτήσει οικονομική έκθεση σε αυτές χωρίς να στραφεί στη τιτλοποίηση.

Ως εκ τούτου, τα ρυθμιστικά τέλη που σχετίζονται με την τιτλοποίηση δεν δικαιολογούνται για τους SBBS, όπως ορίζονται στην παρούσα κανονιστική πρόταση.

Η παρούσα πρόταση αντιμετωπίζει ένα παρόμοιο πρόβλημα με τον πρόσφατο Κανονισμό σχετικά με την απλή, διαφανή και τυποποιημένη τιτλοποίηση (STS). Συγκεκριμένα, το σκεπτικό του πρόσφατου κανονισμού STS (κανονισμός (ΕΕ) 2017/2402) είναι ότι, παρουσία τιτλοποιήσεων που έχουν διαρθρωθεί με απλό, διαφανή και τυποποιημένο τρόπο και σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ, η μη αναγνώριση τέτοιων ιδιοτήτων με συγκεκριμένη (και, επί του πρακτέου, πιο ευνοϊκή) κανονιστική μεταχείριση θα εμπόδιζε αδικαιολόγητα την ανάπτυξή τους.

Λόγω του ειδικού χαρακτήρα των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων των SBBS, ήτοι των κεντρικών κρατικών ομολόγων της ζώνης του ευρώ, το ρήγμα μεταξύ της ρυθμιστικής αντιμετώπισης των (παραδοσιακών) τιτλοποιήσεων και του πραγματικού κινδύνου/αβεβαιότητας του μέσου είναι ακόμη πιο έντονο για τους SBBS από ό,τι για τις τιτλοποιήσεις STS. Ο λόγος είναι διττός: (1) τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού (ήτοι τα κρατικά ομόλογα της ζώνης του ευρώ) είναι ακόμη πιο απλά, διαφανή και τυποποιημένα· και (2) τα ίδια τα κρατικά ομόλογα της ζώνης του ευρώ λαμβάνουν τον πλέον ευνοϊκό ρυθμιστικό μηχανισμό λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιότητές τους και τις λειτουργίες τους στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Επιπλέον, οι επενδυτικές αποφάσεις όσον αφορά τα κρατικά ομόλογα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στις δαπάνες και τα τέλη, λόγω των εμπλεκομένων όγκων, του ισχυρού ανταγωνισμού και της υψηλής ρευστότητας της αγοράς. Οι σχετικές δαπάνες, από την άποψη ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που σκοπεύει να επενδύσει σε τέτοια περιουσιακά στοιχεία, περιλαμβάνουν το κόστος κεφαλαίου που συνδέεται με την αγορά τους. Ως εκ τούτου, η αδυναμία αντιμετώπισης αυτού του ρυθμιστικού φραγμού είναι πιθανό να έχει αντίστοιχα μεγαλύτερη παρεμπόδιση στην εξέλιξη της αγοράς SBBS από ό,τι θα ήταν, επί παραδείγματι, η περίπτωση των τιτλοποιήσεων STS.

Συνέπεια με άλλες πολιτικές της Ένωσης

Η μείωση των κινδύνων για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, διευκολύνοντας τη διαφοροποίηση των κρατικών χαρτοφυλακίων των τραπεζών και την περαιτέρω αποδυνάμωση του δεσμού των τραπεζών, έχει μεγάλη σημασία για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης.

Αυτή η νομοθετική πρόταση αποτελεί μέρος των προσπαθειών της Επιτροπής για ενίσχυση της Ένωσης Τραπεζών και της Ένωσης Κεφαλαιαγοράς. Σκοπός της είναι να καταστήσει δυνατή την εμφάνιση μιας αποτελεσματικής αγοράς για SBBS με την πάροδο του χρόνου. Με τη σειρά τους, οι SBBS θα μπορούσαν να υποστηρίξουν περαιτέρω τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου στον χρηματοπιστωτικό τομέα, δημιουργώντας ταυτόχρονα μια νέα πηγή υψηλής ποιότητας εξασφαλίσεων ιδιαίτερα κατάλληλων για χρήση στις διασυνοριακές χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Επίσης, θα μπορούσε να καταστήσει τα εκδοθέντα κρατικά ομόλογα σε διαφορετικά μικρές και λιγότερο ρευστοποιημένες αγορές ελκυστικότερα για τους διεθνείς επενδυτές. Τούτο θα προωθούσε τον καταμερισμό του κινδύνου στον ιδιωτικό τομέα και τη μείωση των κινδύνων και θα προωθούσε μια αποδοτικότερη κατανομή των κινδύνων μεταξύ των επενδυτών. Επιπλέον, η δυνατότητα των SBBS θα μπορούσε να αυξήσει το εύρος των διαθέσιμων μέσων στις χρηματοπιστωτικές αγορές, γεγονός που τροφοδοτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής να εμβαθύνει και να ενσωματώσει περαιτέρω κεφαλαιαγορές της Ευρώπης στο πλαίσιο της Ένωσης Κεφαλαιαγοράς. Βοηθώντας έτσι στην ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και στην προώθηση της Ένωσης Κεφαλαιαγοράς, οι SBBS θα συμβάλουν ουσιαστικά στην πρόοδο της Οικονομικής Ένωσης και στην εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.

Όπως αναφέρθηκε, οι SBBS θα είναι ένα μέσο που βασίζεται στην αγορά και ενδέχεται να αναπτυχθεί σταδιακά με την πάροδο του χρόνου, ως εναλλακτική και συμπληρωματική επενδυτική ευκαιρία, δίπλα σε κρατικά ομόλογα. Οι SBBS δεν αναμένεται να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στις υπάρχουσες εθνικές αγορές ομολόγων και δεν αναμένεται να τις αντικαταστήσουν.

Οι SBBS είναι εννοιολογικά διακριτοί και διαφορετικοί από το ευρωπαϊκό ασφαλές περιουσιακό στοιχείο, όπως αναλύθηκε στο έγγραφο προβληματισμού του Μαΐου του 2017 για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Το ευρωπαϊκό ασφαλές περιουσιακό στοιχείο - διαφορετικά από τους SBBS - θα είναι ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο για την κοινή έκδοση χρεών. Η ανάπτυξη ενός τέτοιου ευρωπαϊκού ασφαλούς περιουσιακού στοιχείου δημιουργεί μια σειρά σύνθετων νομικών, πολιτικών και θεσμικών ζητημάτων που πρέπει να διερευνηθούν πιο ενδελεχώς. Θα πρέπει να σχεδιαστεί σύμφωνα με τους περιορισμούς της Συνθήκης όσον αφορά τον καταμερισμό κινδύνου του δημόσιου τομέα και ιδίως τη ρήτρα «ρήτρα μη διάσωσης» (άρθρο 125 ΣΛΕΕ). Στον χάρτη πορείας, όπως παρουσιάζεται στο προαναφερθέν έγγραφο προβληματισμού, η έκδοση ενός τέτοιου ευρωπαϊκού ασφαλούς περιουσιακού στοιχείου θεωρείται ως ένα ενδεχόμενο περαιτέρω βήμα κατά τα έτη μέχρι το 2025. Επομένως, είναι μια καινοτομία μεσοπρόθεσμα.

2.ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Νομική βάση

Οι SBBS είναι ένα εργαλείο για τη βελτίωση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της κατανομής των κινδύνων σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να εμβαθύνουν περαιτέρω την εσωτερική αγορά. Συνεπώς, η παρούσα πρόταση έχει ως νομική βάση το άρθρο 114 ΣΛΕΕ, το οποίο παρέχει στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα την αρμοδιότητα να θεσπίζουν κατάλληλες διατάξεις που έχουν ως στόχο την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Επικουρικότητα (σε περίπτωση μη αποκλειστικής αρμοδιότητας)

Τα εντοπισθέντα ρυθμιστικά εμπόδια στην ανάπτυξη των αγορών SBBS καθορίζονται σε πολλά νομοθετήματα της Ένωσης 5 . Κατά συνέπεια, οι επιμέρους ενέργειες των κρατών μελών δεν θα είναι σε θέση να επιτύχουν τους στόχους αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας, ήτοι να εξαλείψουν τέτοια ρυθμιστικά εμπόδια, καθώς οι τροποποιήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ μπορούν να γίνουν μόνο με τη δράση της ΕΕ.

Εκτός από αυτό το νόμιμο σκεπτικό, οι δράσεις σε επίπεδο κρατών μελών θα ήταν ελάχιστες. Θα μπορούσε να οδηγήσει σε «ενεργοποίηση» διαφορετικών μέσων στα διάφορα κράτη μέλη. Αυτό θα καθιστούσε την αγορά αδιαφανή και θα μείωνε τη ζήτηση της αγοράς σε ποικίλα και διαφορετικά μέσα. Αυτό θα καθιστούσε δύσκολο ή και αδύνατο για κάποιο από αυτά να αποκτήσει την απαιτούμενη ρευστότητα. Επιπλέον, ακόμη και εάν όλα απευθύνονται στο ίδιο μέσο, οι εθνικοί νομοθέτες θα μπορούσαν τελικά να συμμετάσχουν σε έναν αγώνα για να προσφέρουν σε ένα τέτοιο μέσο μια όσο το δυνατόν ευνοϊκή ρυθμιστική μεταχείριση. Και στις δύο περιπτώσεις, ήτοι στην αντιμετώπιση διαφορετικά καθορισμένων προϊόντων ή στην παροχή διαφορετικής ρυθμιστικής αντιμετώπισης, η ανάληψη δράσης σε εθνικό επίπεδο θα δημιουργούσε εμπόδια στην ενιαία αγορά. Τα εμπόδια αυτά θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις, δεδομένης της πολύ υψηλής ολοκλήρωσης των υποκείμενων αγορών κρατικών ομολόγων και της ίδιας ρυθμιστικής αντιμετώπισης αυτών σε ολόκληρη την ΕΕ. Για όλους αυτούς τους λόγους, η δράση σε επίπεδο ΕΕ είναι απαραίτητη και ενδεδειγμένη.

Αναλογικότητα

Ο προτεινόμενος κανονισμός αποσκοπεί στο να επιτρέψει στο νέο μέσο, εξαλείφοντας τους ρυθμιστικούς φραγμούς, τη σταδιακή εμφάνιση μιας αγοράς SBBS. Η παρέμβαση αυτή είναι ανάλογη με την ισοπέδωση των όρων ανταγωνισμού μεταξύ του νέου μέσου και των περιουσιακών του στοιχείων. Η πρόταση δεν αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις υφιστάμενες εθνικές αγορές κρατικών ομολόγων.

Επιλογή της νομικής πράξης

Η παρούσα πρόταση έχει ως στόχο να επιτρέψει την ανάπτυξη των SBBS από την πλευρά της ζήτησης. Για τον σκοπό αυτό, η πρόταση προβλέπει τα κριτήρια που πρέπει να πληροί το μέσο για να χαρακτηριστεί ως SBBS και παρέχει το απαραίτητο εποπτικό πλαίσιο.

Προκειμένου να επιτευχθούν τα στοχοθετημένα οφέλη, είναι απαραίτητο να ενεργοποιηθεί ένα τυποποιημένο προϊόν. Αυτή η τυποποίηση πρέπει να είναι ομοιόμορφη σε ολόκληρη την ΕΕ και, επομένως, απαιτείται ένας πλήρως εναρμονισμένος ορισμός και ρυθμιστική μεταχείριση των SBBS σε επίπεδο ΕΕ. Το άρθρο 114 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ παρέχει τη νομική βάση για έναν κανονισμό ο οποίος ορίζει ενιαίες διατάξεις με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Μια οδηγία δεν θα οδηγούσε στα ίδια αποτελέσματα, όπως η εφαρμογή μιας οδηγίας, λόγω της διακριτικής ευχέρειας που ασκήθηκε κατά τη μεταφορά της, θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορές οι οποίες, στην περίπτωση της αγοράς SBBS, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε στρέβλωση του ανταγωνισμού και ρυθμιστικό αρμπιτράζ.

3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Στο πλαίσιο της μελέτης σκοπιμότητας των SBBS, η ομάδα εργασίας του ΕΣΣΚ διεξήγαγε δημόσια διαβούλευση στα τέλη του 2016 και έλαβε πληροφορίες και σχόλια από τη βιομηχανία, ήτοι από διάφορους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, και από υπαλλήλους διαχείρισης δημόσιου χρέους μέσω διαφόρων διμερών συναντήσεων καθώς και δύο ειδικά εργαστήρια το 2016 και το 2017. Η Επιτροπή δεν ξεκίνησε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση για να αποφύγει την επικάλυψη. Πρέπει να σημειωθεί ότι η προτεινόμενη πρωτοβουλία δεν απευθύνεται σε καταναλωτές ή ιδιώτες επενδυτές.

Η προαναφερθείσα διαβούλευση μεταξύ των εκπροσώπων του κλάδου ζήτησε την ανατροφοδότηση σχετικά με ορισμένα βασικά ζητήματα σχετικά με την ενδεχόμενη εφαρμογή των SBBS, ιδίως όσον αφορά τη ρυθμιστική αντιμετώπιση και τις οικονομικές πτυχές των SBBS. Συγκεκριμένα, η ανατροφοδότηση έδειξε ισχυρή συναίνεση σχετικά με την αυξανόμενη έλλειψη «ασφαλών» (χαμηλού κινδύνου) περιουσιακών στοιχείων στην αγορά. Η πλειονότητα των ερωτηθέντων υποστήριξε ότι τουλάχιστον οι τίτλοι SBBS ανώτερης εξασφάλισης πρέπει να λαμβάνουν την ίδια ρυθμιστική αντιμετώπιση με τα υποκείμενα κρατικά τους ομόλογα.

Ενώ οι συμμετέχοντες στην αγορά συμφώνησαν, γενικά, ότι η βαθύτερη οικονομική ολοκλήρωση και η διαφοροποίηση του κυριότερου χαρτοφυλακίου των τραπεζών θα ήταν αναγκαία στην Ευρώπη, οι απόψεις ήταν ανάμεικτες ως προς τη βιωσιμότητα των SBBS. Συγκεκριμένα, αμφισβητήθηκε η εμπορευσιμότητα της μελλοντικής δόσης του προϊόντος. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν σε γενικές γραμμές ότι για να εμφανιστεί μια αγορά SBBS, απαιτούνται τα εξής: (1) συντονισμός των εκδόσεων από τους υπαλλήλους διαχείρισης χρεών (DMO)· (2) ένα κανονιστικό πλαίσιο που θα διαμορφώνει το πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ κρατικών ομολόγων και SBBS· (3) απλά και τυποποιημένα χαρακτηριστικά των SBBS, συμπεριλαμβανομένων ενός σταθερού βάρους χαρτοφυλακίου στην πλευρά του ενεργητικού και ενός μέγιστου τριών δόσεων στην πλευρά του παθητικού· (4) επαρκής ρευστότητα στην αγορά SBBS· και (5) σαφήνεια σχετικά με τη διαδικασία σε περίπτωση (επιλεκτικής) κρατικής αδυναμίας πληρωμής δημοσίου χρέους. Λεπτομερής ανάλυση των απαντήσεων σε βασικά ερωτήματα και γενικά συμπεράσματα από την έρευνα παρουσιάζονται στον τόμο ΙΙ της προαναφερθείσας έκθεσης της ομάδας εργασίας του ΕΣΣΚ.

Σε ένα ειδικό εργαστήριο, οι DMO εξέφρασαν τις ανησυχίες τους σχετικά με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των SBBS και έκριναν ότι οι SBBS δεν θα διασπάσουν ούτε το δεσμό των τραπεζών ούτε θα δημιούργησαν περιουσιακό στοιχείο χαμηλού κινδύνου στη ζώνη του ευρώ. Συγκεκριμένα, οι ανησυχίες των DMO αφορούσαν τον αντίκτυπο των SBBS στις εθνικές αγορές κρατικών ομολόγων (ιδίως όσον αφορά τη ρευστότητα τους), τις επιπτώσεις των αγορών κρατικών ομολόγων πρωτογενών ή/και δευτερογενών αγορών από τους εκδότες των SBBS και την πιθανή κανονιστική μεταχείριση των SBBS. Εξέφρασαν, επίσης, ανησυχίες σχετικά με την τεχνική σκοπιμότητα και την οικονομική βιωσιμότητα του νέου μέσου.

Εκτός από τις προαναφερθείσες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο της μελέτης σκοπιμότητας του ΕΣΣΚ, η Επιτροπή απευθύνθηκε στα κράτη μέλη και διοργάνωσε στις 11 Απριλίου 2018 συνεδρίαση της ομάδας εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής για τις τράπεζες, τις πληρωμές και την ασφάλιση (EGBPI) προκειμένου να λάβει τεχνική ανατροφοδότηση επί συγκεκριμένων ερωτήσεων. Οι συμμετέχοντες επεσήμαναν την ανάγκη να συζητήσουν πρώτα την αναγκαιότητα των SBBS προτού παράσχουν τεχνικές συμβουλές, καθώς κατά την άποψή τους η ανάγκη για SBBS δεν ήταν προφανής. Παρείχαν χρήσιμες απόψεις για επιλεγμένα τεχνικά ζητήματα, ζητώντας ιδίως μεγαλύτερη ευελιξία στους συμμετέχοντες στην αγορά όσον αφορά τον προσδιορισμό των θεμελιωδών χαρακτηριστικών των SBBS (ήτοι όσον αφορά τα βάρη των κρατικών ομολόγων των διαφόρων κρατών μελών στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο ή τα επίπεδα διαβάθμισης).

   Συλλογή και χρήση εμπειρογνωμοσύνης

Η Επιτροπή συνέβαλε ενεργά στις εργασίες της προαναφερθείσας ειδικής ομάδας του ΕΣΣΚ. Αυτή η κανονιστική πρόταση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο έργο της ομάδας εργασίας. Επιπλέον, η Επιτροπή συναντήθηκε με τις δημόσιες αρχές και τους εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα προκειμένου να αναζητήσουν την εμπειρογνωμοσύνη τους και να επιβεβαιώσουν τα πορίσματα της ειδικής ομάδας.

Εκτίμηση επιπτώσεων

Για την προετοιμασία αυτής της πρότασης, εκπονήθηκε και συζητήθηκε επανειλημμένως μια διυπηρεσιακή διευθύνουσα ομάδα για εκτίμηση επιπτώσεων. Η εκτίμηση επιπτώσεων εξέτασε τις ακόλουθες επιλογές πολιτικής: (i) το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου πλαισίου (ήτοι σε οποιαδήποτε τιτλοποίηση κρατικών ομολόγων της ζώνης του ευρώ ή μόνο σε εκείνα που συμμορφώνονται με ορισμένες απαιτήσεις τυποποίησης)· (ii) εάν πρέπει να αποκατασταθεί η «ρυθμιστική ουδετερότητα», ήτοι να χορηγηθεί η ίδια μεταχείριση με εκείνη των υποκείμενων κρατικών ομολόγων μόνο στον τίτλο ανώτερης εξασφάλισης του ζητήματος SBBS ή σε όλες τις δόσεις του ζητήματος SBBS· και (iii) τον τρόπο παρακολούθησης και εξασφάλισης της συμμόρφωσης με το προτεινόμενο πλαίσιο (ήτοι μέσω μιας προσέγγισης αυτοπιστοποίησης ή μέσω της εκ των προτέρων πιστοποίησης).

Η εκτίμηση επιπτώσεων επεσήμανε πολλούς σημαντικούς συμβιβασμούς. Επί παραδείγματι, η κατάργηση των ρυθμιστικών εμποδίων για όλες γενικά τις τιτλοποιήσεις θα επέτρεπε στους συμμετέχοντες στην αγορά να έχουν τη μέγιστη ευελιξία προκειμένου να σχεδιάσουν το νέο μέσο για να μεγιστοποιήσουν τις αποδόσεις τους, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους. Από την άλλη πλευρά, ένας ορισμένος βαθμός προβλεπόμενης τυποποίησης θα μπορούσε να εξασφαλίσει ότι η ρευστότητα του νέου μέσου δεν θα διαχέεται σε πολλές διαφορετικές παραλλαγές. Ομοίως, ενώ η χορήγηση της ίδιας μεταχείρισης κρατικών ομολόγων μόνο με τον τίτλο ανώτερης εξασφάλισης μπορεί να δώσει μεγαλύτερα κίνητρα στις τράπεζες να επικεντρωθούν σε τίτλους ανώτερης εξασφάλισης, μια τέτοια προσέγγιση θα ήταν ασυμβίβαστη με την τρέχουσα ρυθμιστική αντιμετώπιση των κρατικών ανοιγμάτων (και θα ήταν λιγότερο «επιτρεπτή» για τους SBBS γενικά, δεδομένου ότι θα είχε μειώσει τη δυνητική βάση επενδυτών).

Η εκτίμηση επιπτώσεων αξιολόγησε τις επιπτώσεις των διαφόρων επιλογών σχετικά με τον βαθμό, στον οποίο θα εξαλειφθούν τα εντοπισθέντα ρυθμιστικά εμπόδια, τον βαθμό, στον οποίο τα νέα μέσα θα βοηθούσαν στη μείωση των κινδύνων στους ισολογισμούς των τραπεζών και στην επέκταση της παροχής στοιχείων χαμηλού κινδύνου του ενεργητικού σε ευρώ, και τα οφέλη των διαφόρων προσεγγίσεων συμμόρφωσης και εποπτείας όσον αφορά την ενθάρρυνση της εμπιστοσύνης της αγοράς έναντι των συναφών δαπανών (τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών).

Δεδομένου ότι το προτεινόμενο πλαίσιο επιτρέπει μόνο την ανάπτυξη της αγοράς SBBS με άξονα τον ιδιωτικό τομέα, αλλά δεν το εγγυάται, η εκτίμηση επιπτώσεων εξέτασε δύο ξεχωριστά σενάρια αξιολόγησης των επιπτώσεων, εκ των οποίων στο ένα οι SBBS φθάνουν μόνο ένα περιορισμένο όγκο (100 δισεκατομμύρια EUR). Στο άλλο σενάριο σταθερής κατάστασης, φθάνουν σε 1,5 τρισεκατομμύρια EUR - έναν μακροοικονομικά σημαντικό όγκο - (αν και εξακολουθούσε να υπάρχει σε σχέση με τη συνολική αγορά κρατικών χρεογράφων στη ζώνη του ευρώ, η οποία ανήλθε σε 9 τρισεκατομμύρια EUR από το δεύτερο τρίμηνο του 2017).

Μια ποσοτική ένδειξη της σημασίας των εμποδίων που θα εξαλειφθούν με την παρούσα πρόταση μπορεί να επιτευχθεί συγκρίνοντας, π.χ., τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που θα απαιτούσαν οι τράπεζες εάν αγόραζαν SBBS σήμερα έναντι εκείνων που θα προέκυπταν για τις ίδιες αγορές στο πλαίσιο του προτεινόμενου ρυθμιστικού πλαισίου. Φυσικά, μια τέτοια (εικονική) εξοικονόμηση θα εξαρτιόταν από τις παραδοχές που έγιναν (συμπεριλαμβανομένων των συντελεστών στάθμισης κινδύνου που δικαιούνταν από τα τμήματα τίτλων πλήρους εξασφάλισης). Στο σενάριο περιορισμένου όγκου, υπό την προϋπόθεση ότι οι τράπεζες αγοράζουν όλες τις δόσεις και ότι οι τράπεζες που χρησιμοποιούν την τυποποιημένη προσέγγιση αντιπροσωπεύουν ένα μερίδιο της αγοράς αυτής ίσο με το σημερινό τους μερίδιο αγοράς κρατικών ομολόγων, τα συγκεντρωτικά σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία θα αυξηθούν κατά περίπου 87 δισεκατομμύρια EUR. Για το σενάριο σταθερής κατάστασης, ο ισοδύναμος υπολογισμός αποδίδει αύξηση του συνόλου των σταθμισμένων βάσει κινδύνων περιουσιακών στοιχείων ύψους 1,3 τρισεκατομμυρίων EUR.

Όσον αφορά τον αντίκτυπο στον όγκο των περιουσιακών στοιχείων ονομαστικής αξίας AAA, ο υπολογισμός βασίζεται στα στοιχεία της Eurostat για το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης της ζώνης του ευρώ από τον Δεκέμβριο του 2016, 6 καθώς και στην αξιολόγηση του διεθνούς οίκου αξιολόγησης Standard & Poor’s για τις κυριαρχικές κυβερνήσεις της ζώνης του ευρώ την ίδια ημερομηνία 7 . Αυτός ο υπολογισμός δείχνει ότι τα περιουσιακά στοιχεία με ονομαστική αξία AAA θα αυξάνονταν κατά 2% (30% αντιστοίχως) στο σενάριο περιορισμένου όγκου (αντιστοίχως σε σταθερή κατάσταση).

Τέλος, όσον αφορά τον αντίκτυπο των SBBS στην διαφοροποίηση των κρατικών χαρτοφυλακίων των τραπεζών, η ανάλυση στην εκτίμηση επιπτώσεων δείχνει ότι ο αντίκτυπος θα είναι μικρός στο σενάριο περιορισμένου όγκου αλλά σημαντικός στο σενάριο σταθερής κατάστασης. Σύμφωνα με αυτές τις παραδοχές, η εγχώρια μεροληψία στο δείγμα των τραπεζών της ζώνης του ευρώ που καλύπτεται από την άσκηση διαφάνειας που διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών θα μειωνόταν κατά 42%.

Η έκθεση αξιολόγησης επιπτώσεων υποβλήθηκε στην Επιτροπή Ρυθμιστικού Ελέγχου στις 19 Ιανουαρίου 2018. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβε χώρα στις 14 Φεβρουαρίου 2018. Το Συμβούλιο εξέφρασε θετική γνώμη και ζήτησε αλλαγές και συμπληρωματικές παρατηρήσεις στους ακόλουθους τομείς: (1) για να διευκρινίσει εάν η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στο να παράσχει ένα γενικό πλαίσιο και μια δοκιμασία αγοράς ή μια δομή κινήτρων για τους SBBS· (2) για να αναπτύξει περαιτέρω το δυνητικό καθαρό δημόσιο όφελος της πρωτοβουλίας, καθώς και τους κινδύνους ή τις απρόβλεπτες συνέπειες· και (3) να παρουσιάσει καλύτερα τα συμπεράσματα μεταξύ εναλλακτικών προτάσεων πολιτικής. Τα ζητήματα αυτά εξετάστηκαν και ενσωματώθηκαν στην τελική έκδοση που συνοδεύει την παρούσα πρόταση.

Καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου και απλούστευση

Η πρωτοβουλία αυτή δεν αποσκοπεί στην απλοποίηση ή τη μείωση του διοικητικού φόρτου που απορρέει από την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά προβλέπει νέους κανόνες που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη των μέσων SBBS στην αγορά.

Η κανονιστική πρόταση δεν αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τους μικροεπενδυτές, τα νοικοκυριά, τις ΜΜΕ ή τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, διότι είναι απίθανο να δραστηριοποιηθούν στις αγορές SBBS. Ταυτόχρονα, αυτοί οι τομείς θα επωφεληθούν έμμεσα από αυτήν την κανονιστική πρόταση ως αποτέλεσμα της ενισχυμένης ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα – στον βαθμό που θα προκύψουν τα αναμενόμενα οφέλη μακροοικονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Θεμελιώδη δικαιώματα

Η παρούσα πρόταση συνάδει με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κυρίως, το δικαίωμα ιδιοκτησίας και την επιχειρηματική ελευθερία, και πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές. Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των επενδυτών SBBS εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα της έκδοσης SBBS και του υποκείμενου χαρτοφυλακίου δημόσιου χρέους.

4.ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Αυτή η κανονιστική πρόταση θα έχει περιορισμένες νέες δημοσιονομικές επιπτώσεις στους δημόσιους προϋπολογισμούς, δεδομένου ότι ο μηχανισμός συμμόρφωσης θα βασίζεται σε αυτοπιστοποίηση εκ μέρους των εκδοτών SBBS και οι εποπτικές αρχές θα ελέγχουν τη συμμόρφωση εκ των υστέρων κατά τη διάρκεια των συνήθων εποπτικών δραστηριοτήτων τους. Ενόψει των προβλεπόμενων νέων καθηκόντων και λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές συνέργειες με τις υφιστάμενες λειτουργίες της, απαιτούνται πρόσθετοι πόροι για την ΕΑΚΑΑ (βλέπε νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο). Οι εκδότες των SBBS θα επιβαρύνονταν με το κόστος αυτοπιστοποίησης, το οποίο θα πρέπει ωστόσο να είναι πολύ μικρό, δεδομένης της απλότητας του χρηματοπιστωτικού προϊόντος (ο βαθμός, στον οποίο αυτό μεταφράζεται σε επενδυτές, θα εξαρτηθεί από την ανταγωνιστικότητα της αγοράς).

5.ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σχέδια εφαρμογής και ρυθμίσεις παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων

Οι συγκεκριμένοι στόχοι της πρωτοβουλίας αυτής, ήτοι η εξάλειψη των κανονιστικών εμποδίων και η συμβολή στη ρευστότητα των νέων προϊόντων SBBS, μεταξύ άλλων και μέσω της χορήγησης ρυθμιστικής αντιμετώπισης «αναφοράς», θα επιτευχθούν πράγματι μόλις τεθεί σε ισχύ η προτεινόμενη νομοθεσία. Αυτό συμβαίνει επειδή μόνο ένα τυποποιημένο προϊόν θα ήταν τότε επιλέξιμο για την προβλεπόμενη ειδική κανονιστική μεταχείριση και η κανονιστική μεταχείριση των SBBS θα εξομοιωνόταν με εκείνη του υποκείμενου κρατικού ομολόγου 8 .

Όσον αφορά τον γενικό στόχο να δοθεί η δυνατότητα των SBBS στις αγορές, ο αντίκτυπος της νομοθεσίας θα αξιολογηθεί παρακολουθώντας τον βαθμό, στον οποίο θα συγκεντρωθούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης αυτά τα νέα προϊόντα, και τον βαθμό, στον οποίο η εμφάνιση των SBBS θα συμβάλει στην επέκταση του ποσού των περιουσιακών στοιχείων χαμηλού κινδύνου και τη μείωση της «εγχώριας μεροληψίας» από τις τράπεζες. Επιπλέον, θα αξιολογηθεί ο αντίκτυπος των SBBS στη ρευστότητα των εθνικών αγορών κρατικών ομολόγων.

Κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων των αναλύσεων αυτών, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η ανάπτυξη των αγορών SBBS και η εξέλιξη των προαναφερθέντων σημείων αναφοράς εξαρτώνται από πολλούς άλλους παράγοντες ανεξάρτητους από το ρυθμιστικό πλαίσιο ή με περιορισμένο μόνο βαθμό στο ρυθμιστικό πλαίσιο. Αυτό είναι πιθανόν να δυσχεράνει την αποδέσμευση των επιπτώσεων της προτεινόμενης νομοθεσίας από αυτούς τους άλλους παράγοντες. Ειδικότερα, η προσφορά νέων προϊόντων είναι, επίσης, πιθανό να εξαρτάται από το νομικό κόστος της εγκατάστασης του οχήματος έκδοσης, την ευκολία λήψης ομολόγων με επαρκώς ομοιόμορφους όρους, το κόστος εξυπηρέτησης της δομής κ.λπ. Ομοίως, η ζήτησή τους θα εξαρτηθεί από το περιβάλλον γενικού επιτοκίου, την τάση ανάληψης κινδύνου και τη ζήτηση διαφόρων τύπων επενδυτών για τις διάφορες δόσεις. Οι εξελίξεις στην αγορά ενδέχεται να είναι μη γραμμικές, δεδομένου ότι το σχεδιαζόμενο προϊόν θα επωφεληθεί από τις αποδόσεις σε κλίμακα από το εξωτερικό μέγεθος και τις εξωτερικότητες δικτύου. Συνεπώς, για παράδειγμα, εάν το προϊόν φαίνεται να προσελκύει ικανοποιητικό επενδυτικό ενδιαφέρον, οι διαχειριστές χρεών μπορούν να αποφασίσουν να οργανώσουν αποκλειστικούς πλειστηριασμούς για την παραγωγή SBBS, με τυποποιημένα ομόλογα διαφόρων προθεσμιών λήξης. Αυτό με τη σειρά του θα μείωνε το κόστος παραγωγής και θα μπορούσε να επιταχύνει την ανάπτυξη της αγοράς.

Αναλυτική επεξήγηση των επιμέρους διατάξεων της πρότασης

Η πρόταση αυτή περιλαμβάνει τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος παρέχει ένα σύνολο κανόνων που καθορίζουν τα συστατικά στοιχεία των SBBS. Αυτοί οι κανόνες είναι αναγκαίοι ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι από τις αγορές παράγεται όσο το δυνατόν πιο τυποποιημένο προϊόν. Αυτό με τη σειρά του ευνοεί τη ρευστότητα και την προσέλκυση των επενδυτών. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει κανόνες που καθορίζουν τις απαιτήσεις κοινοποίησης και διαφάνειας για την εκδούσα οντότητα, ώστε να διασφαλίζεται ότι η αυτοπιστοποίηση εκτελείται κατά εναρμονισμένο και αξιόπιστο τρόπο. Το τρίτο μέρος περιέχει κανόνες σχετικά με την εποπτεία των SBBS και πιθανές κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή/και δόλιας συμπεριφοράς της εκδούσας οντότητας. Το τέταρτο μέρος περιλαμβάνει μια σειρά τροποποιήσεων του ισχύοντος νομικού πλαισίου, οι οποίες απαιτούνται για να δοθεί στους SBBS ρυθμιστική μεταχείριση, σύμφωνα με το μοναδικό σχεδιασμό και τις ιδιότητές τους.

Εισαγωγικές διατάξεις (άρθρα 1 έως 3)

Οι διατάξεις επεξηγούν το αντικείμενο, το πεδίο εφαρμογής και τους ορισμούς που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου τυποποιημένων SBBS και οντοτήτων που συμμετέχουν στην έκδοση και την εκμετάλλευση των εν λόγω μέσων. Οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται είναι σύμφωνοι με αυτούς που χρησιμοποιούνται σε άλλα κείμενα του δικαίου της Ένωσης.

Επιλεξιμότητα και σύνθεση του υποκείμενου χαρτοφυλακίου και SBBS (άρθρα 4 έως 6)

Το υποκείμενο χαρτοφυλακίου των SBBS θα πρέπει να αποτελείται από κρατικά ομόλογα όλων των κρατών μελών της ΕΕ με νόμισμα το ευρώ. Ο περιορισμός αυτός είναι για να διασφαλιστεί ότι κανένα από τα ομόλογα στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο SBBS δεν επηρεάζεται από συναλλαγματικό κίνδυνο. Το σχετικό βάρος των κρατικών ομολόγων κάθε κράτους μέλους πρέπει να είναι πολύ κοντά στη σχετική στάθμιση της συμμετοχής του αντίστοιχου κράτους μέλους στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Η εν λόγω κλείδα κατανομής της ΕΚΤ αντιπροσωπεύει το οικονομικό μέγεθος κάθε κράτους μέλους και τη συμβολή του στη σταθερότητα του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Έχουν εξεταστεί και άλλες κλείδες αλλά διαπιστώθηκε ότι είναι κατώτερες. Επί παραδείγματι, μια κλείδα που βασίζεται στο ανεξόφλητο δημόσιο χρέος κάθε κράτους μέλους θα μπορούσε να προκαλέσει ηθικό κίνδυνο, βάσει του οποίου ένα κράτος μέλος μπορεί να ωφεληθεί περισσότερο από το προϊόν εάν αυξήσει το συνολικό ανεξόφλητο χρέος του.

Οι ληκτότητες των υποκείμενων κρατικών ομολόγων θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν στενά με τη ληκτότητα της έκδοσης των SBBS.

Μια έκδοση SBBS θα πρέπει να αποτελείται από ένα τμήμα ανώτερης εξασφάλισης που αντιστοιχεί στο 70 τοις εκατό της ονομαστικής αξίας της έκδοσης των SBBS και ένα ή περισσότερα τμήματα χαμηλότερης εξασφάλισης 9 . Ο σκοπός των τμημάτων χαμηλότερης εξασφάλισης είναι η παροχή προστασίας στο τμήμα ανώτερης εξασφάλισης, το οποίο, επομένως, είναι μέσο χαμηλού κινδύνου. Ο ακριβής διαχωρισμός του μέρους μειωμένης εξασφάλισης της δομής έκδοσης των SBBS στα διάφορα τμήματα επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του εκδότη, ο οποίος θα μεγιστοποιήσει τη συνολική τιμή, συμπεριλαμβανόμενης της κάλυψης της συγκεκριμένης ζήτησης κινδύνου/απόδοσης των διαφόρων τύπων επενδυτών. Το ποσοστό για το τμήμα ανώτερης εξασφάλισης ορίζεται στο 70 τοις εκατό της συνολικής διάρθρωσης για να διασφαλιστεί η τυποποίηση αυτού του τμήματος στις διάφορες εκδόσεις. Για να περιοριστεί ο κίνδυνος της μελλοντικής δόσης (η δόση που φέρει ζημιές πριν από οποιαδήποτε άλλη δόση), η ονομαστική αξία της χαμηλότερης δόσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 τοις εκατό της ονομαστικής αξίας του συνολικού ζητήματος του SBBS. Η ειδική ομάδα του ΕΣΣΚ κατέδειξε, μέσω μιας ολοκληρωμένης ανάλυσης, ότι ένα τμήμα χαμηλότερης εξασφάλισης με εύρος 30 τοις εκατό είναι επαρκής για να εξασφαλίσει χαμηλό κίνδυνο αθέτησης για το αντίστοιχο (ήτοι το 70 τοις εκατό) τμήμα ανώτερης εξασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων των σεναρίων πιέσεων στην αγορά.

Τα άρθρα 4 και 6 προβλέπουν συγκεκριμένες περιστάσεις, στις οποίες η διάρθρωση της έκδοσης SBBS (σύνθεση του υποκείμενου χαρτοφυλακίου και το μέγεθος του τμήματος ανώτερης εξασφάλισης) μπορεί να τροποποιηθεί για μελλοντικές εκδόσεις και να περιγράψει τις σχετικές διαδικασίες. Τα κρατικά ομόλογα ενός συγκεκριμένου κράτους μέλους μπορούν να εξαιρεθούν από το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο όταν και μέχρις ότου η έκδοση κρατικών ομολόγων από ένα κράτος μέλος είναι σημαντικά περιορισμένη λόγω μειωμένης ανάγκης για δημόσιο χρέος ή μειωμένης πρόσβασης στην αγορά. Επίσης, η διάρθρωση της τμηματοποίησης μπορεί να αλλάξει σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν οι δυσμενείς εξελίξεις στην αγορά, οι οποίες διαταράσσουν σοβαρά τη λειτουργία των αγορών κρατικών χρεωστικών τίτλων σε ένα κράτος μέλος ή στην Ένωση, απαιτούν μικρότερο τμήμα ανώτερης εξασφάλισης προκειμένου να εξασφαλιστούν η συνεχής υψηλή ποιότητα και ο χαμηλός κίνδυνος. Η ΕΑΚΑΑ έχει την εντολή να παρακολουθεί εάν συντρέχουν οι όροι για τη μεταβολή της σύνθεσης του υποκείμενου χαρτοφυλακίου ή του μεγέθους του τμήματος ανώτερης εξασφάλισης και να ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή. Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει ότι οι προϋποθέσεις αυτές υφίστανται ή έχουν παύσει να υφίστανται με την έκδοση εκτελεστικής πράξης. Μια τέτοια εκτελεστική πράξη θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ μόνο μετά από ψηφοφορία εκ μέρους των εκπροσώπων των κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κινητών Αξιών (ΕΕΚΑ), σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης. Οι SBBS που εκδίδονται μετά την θέσπιση μιας τέτοιας εκτελεστικής πράξης αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές στη σύνθεση του υποκείμενου χαρτοφυλακίου ή το μέγεθος του τμήματος ανώτερης εξασφάλισης, για τους οποίους εκδόθηκε η εκτελεστική πράξη.

Έκδοση και διαχείριση των SBBS (άρθρα 7 και 8)

Για να εξασφαλιστεί ότι οι επενδυτές προστατεύονται από τον κίνδυνο αφερεγγυότητας του ιδρύματος που αποκτά τα κρατικά ομόλογα (αρχικός αγοραστής, συνήθως μια τράπεζα), η έκδοση των SBBS πρέπει να εκτελείται από μια οντότητα ειδικού σκοπού (SPE), η οποία αφιερώνεται αποκλειστικά στην έκδοση και τη διαχείριση των SBBS και δεν αναλαμβάνει άλλες επικίνδυνες δραστηριότητες, όπως η παροχή πίστωσης.

Η SPE θα πρέπει να υπόκειται σε αυστηρές απαιτήσεις διαχωρισμού περιουσιακών στοιχείων ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα του θέματος των SBBS και των θέσεων που κατέχουν οι επενδυτές των SBBS. Οι SPE πρέπει να διασφαλίζουν ότι η σύνθεση του υποκείμενου συνόλου κρατικών ομολόγων είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των SBBS. Για τη διαχείριση των περιορισμένων αναντιστοιχιών ληκτότητας, θα πρέπει να επιτρέπεται στις SPE να επενδύουν τους χρηματοοικονομικούς πόρους μόνον τοις μετρητοίς ή σε άκρως ρευστοποιήσιμα χρηματοπιστωτικά μέσα, με ελάχιστο κίνδυνο αγοράς και πιστωτικό κίνδυνο.

Εφόσον οι επενδυτές σε ζητήματα SBBS θα είχαν απαιτήσεις μόνο για το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων αλλά όχι για τον ισολογισμό του εκδότη ή του αρχικού αγοραστή, η SPE και το υποκείμενο χαρτοφυλάκιό της δεν χρειάζεται να ενοποιούνται στο χαρτοφυλάκιο του αρχικού αγοραστή.

Χρήση της ονομασίας «τίτλοι εξασφαλισμένοι με κρατικά ομόλογα» (άρθρο 9)

Για να εξασφαλιστεί η τυποποίηση των SBBS, μόνο εκείνα τα προϊόντα που πληρούν τις απαιτήσεις σχετικά με τη σύνθεση και την ωριμότητα των υποκείμενων κρατικών ομολόγων και τον διαχωρισμό θα πρέπει να απολαμβάνουν την ίδια ρυθμιστική αντιμετώπιση με εκείνη των υποκείμενων κρατικών ομολόγων. Έχει θεσπιστεί ένα σύστημα κοινοποίησης στην ΕΑΚΑΑ για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν καταχρήσεις. Επομένως, ένα προϊόν μπορεί να χαρακτηριστεί ως SBBS μόνον εφόσον πληρούνται τόσο οι ουσιαστικές απαιτήσεις όσο και οι απαιτήσεις κοινοποίησης.

Κοινοποίηση SBBS και απαιτήσεις διαφάνειας (άρθρο 10 έως 12)

Οι SPE είναι υπεύθυνες για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προϊόντος και της κοινοποίησης. Η ΕΑΚΑΑ είναι επιφορτισμένη με τη δημοσίευση των κοινοποιήσεων στην ιστοσελίδα της. Αυτό θα διασφαλίσει ότι οι SPE αναλαμβάνουν την ευθύνη να ισχυριστούν ότι ένα προϊόν χαρακτηρίζεται ως SBBS και ότι υπάρχει διαφάνεια στην αγορά. Οι SPE φέρουν ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημίες που προκύπτουν από εσφαλμένες ή παραπλανητικές κοινοποιήσεις υπό τους όρους που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία. Οι επενδυτές θα πρέπει να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια που απαιτείται για κάθε επένδυση σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα, αλλά μπορούν να στηρίζονται στην κατάλληλη κοινοποίηση των SBBS και τις πληροφορίες που γνωστοποιούν οι SPE σχετικά με τη συμμόρφωση με συγκεκριμένες απαιτήσεις προϊόντων SBBS. Οι απαιτήσεις διαφάνειας που επιβάλλονται στους SBBS και τα υποκείμενα κρατικά ομόλογα θα πρέπει να επιτρέπουν στους επενδυτές να κατανοούν, να αξιολογούν και να συγκρίνουν τις συναλλαγές σε SBBS και να μην βασίζονται αποκλειστικά σε τρίτους, όπως είναι οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας. Πρέπει να επιτρέπουν στους επενδυτές να ενεργούν ως συνετοί επενδυτές και να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια. Η παρούσα πρόταση διασφαλίζει ότι οι επενδυτές θα έχουν στη διάθεσή τους όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τους SBBS. Για να διευκολυνθεί η διαδικασία για τους επενδυτές και τις SPE, οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην ΕΑΚΑΑ θα εναρμονιστούν και θα καταρτιστεί πρότυπο από την ΕΑΚΑΑ για την αξιολόγηση των SBBS. Οι SPE πρέπει να καθιστούν τις πληροφορίες ελεύθερα διαθέσιμες στους επενδυτές, μέσω τυποποιημένων προτύπων, σε μια ιστοσελίδα που πληροί ορισμένα κριτήρια, όπως ο έλεγχος της ποιότητας των δεδομένων και η συνέχεια της επιχείρησης. Επιπλέον, πριν από τη μεταβίβαση των SBBS, οι επενδυτές θα πρέπει να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την κατανομή των εσόδων και τη διαδικασία που πρέπει να τηρείται εν αναμονή ή μετά από μη πληρωμή ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Για να μπορούν οι εποπτικές αρχές να ενημερώνονται και να εκτελούν τα καθήκοντά τους σχετικά με την έκδοση ενός θέματος των SBBS, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές για κάθε κοινοποίηση των ληφθέντων SBBS.

Εποπτεία και συνεργασία μεταξύ αρχών (άρθρα 13 και 14)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, να εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών και να προωθηθεί η ρευστότητα, είναι σημαντική η σωστή και αποτελεσματική εποπτεία των αγορών SBBS. Για τον σκοπό αυτό, η πρόταση απαιτεί από τα κράτη μέλη να ορίσουν αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές πράξεις της ΕΕ στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό πρέπει να εκτελείται πρωτίστως για να εξασφαλίζεται η προστασία των επενδυτών και, κατά περίπτωση, για θέματα προληπτικής εποπτείας που ενδέχεται να συνδέονται με την έκδοση ή την κατοχή SBBS από ρυθμιζόμενες οντότητες. Οι ορισθείσες εποπτικές αρχές πρέπει να διαθέτουν τις εξουσίες που τους παρέχονται βάσει της σχετικής νομοθεσίας περί χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα της αγοράς SBBS, η συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών και της ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να εξασφαλιστεί μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, της συνεργασίας στις εποπτικές δραστηριότητες και των ερευνών και του συντονισμού της λήψης αποφάσεων.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής ερμηνεία και η κοινή κατανόηση των απαιτήσεων των SBBS από τις αρμόδιες αρχές, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να διευκολύνει τον συντονισμό των εργασιών των αρμόδιων αρχών και να αξιολογεί πρακτικά ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν όσον αφορά τους SBBS.

Κυρώσεις και διορθωτικά μέτρα (άρθρα 15 έως 18)

Ως αποτρεπτικό μέτρο για την πρόληψη καταχρηστικής συμπεριφοράς και διατήρησης της εμπιστοσύνης στο προϊόν, θα πρέπει να προβλέπονται κατάλληλες διοικητικές κυρώσεις και διορθωτικά μέτρα για περιπτώσεις όπου ένα προϊόν που έχει δηλωθεί από μια SPE ως SBBS δεν πληροί τις απαιτήσεις για να θεωρηθεί ως προϊόν SBBS ή άλλες απαιτήσεις κοινοποίησης ή διαφάνειας. Το γεγονός ότι ένα προϊόν, το οποίο δηλώνεται ως SBBS, είναι πράγματι ιδιαίτερα σημαντικό για την προστασία των επενδυτών. Για τον λόγο αυτό, το άρθρο 15 προβλέπει μια ειδική διαδικασία, σύμφωνα με την οποία μια αρμόδια αρχή πρέπει να αποφασίσει εάν ένα προϊόν, για το οποίο υπάρχει υποψία ότι δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό, είναι SBBS ή όχι. Όταν προβλέπονται ποινικές κυρώσεις για ορισμένες παραβάσεις, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να έχουν την εξουσία να διαβιβάζουν στην ΕΑΚΑΑ και άλλες αρμόδιες αρχές σχετικές πληροφορίες ως προς τις ποινικές έρευνες και τις διαδικασίες που σχετίζονται με την παράβαση. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε μια SPE πρέπει να δημοσιεύονται. Επιπλέον, ένας SBBS που δεν πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στον προτεινόμενο κανονισμό θα πρέπει να αφαιρεθεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση από τον κατάλογο των SBBS που συνέταξε η ΕΑΚΑΑ.

Μακροπροληπτική παρακολούθηση (άρθρο 19) 

Σύμφωνα με την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε πριν από την έκδοση της παρούσας πρότασης, φαίνεται ότι οι SBBS δεν θα επηρεάσουν τη ρευστότητα άλλων χρηματοπιστωτικών προϊόντων στην αγορά ούτε θα επηρεάσουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι SBBS είναι ένα νέο προϊόν, είναι σκόπιμο το ΕΣΣΚ, στο πλαίσιο της εντολής του, να παρακολουθεί την εξέλιξη της αγοράς.

Κοινοποιήσεις (άρθρο 20)

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στην ΕΑΚΑΑ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις σχετικά με την εφαρμογή των υποχρεώσεων εποπτείας και επιβολής κυρώσεων που προβλέπονται στον Κανονισμό.

Τροποποιήσεις σε άλλες νομικές πράξεις (άρθρα 21 έως 24)

Τα άρθρα 21 έως 24 τροποποιούν ορισμένα άρθρα άλλων νομικών πράξεων, και συγκεκριμένα την οδηγία για τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), τον Κανονισμό για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRR), την οδηγία για τη λειτουργία Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (IORP II) και την οδηγία για τις ασφαλιστικές εταιρείες (Φερεγγυότητα II). Αυτές οι τροποποιήσεις είναι απαραίτητες για να εξασφαλιστεί ότι οι επενδύσεις σε SBBS θα λαμβάνουν, σε όλους τους χρηματοπιστωτικούς τομείς που υπόκεινται σε ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ρυθμιστική μεταχείριση ισοδύναμη με εκείνη που παρέχεται στα υποκείμενα περιουσιακά τους στοιχεία, ήτοι τα κρατικά ομόλογα της ζώνης του ΕΥΡΏ.

Συγκεκριμένα, οι ΟΣΕΚΑ πρέπει να τηρούν τους κανόνες διαφοροποίησης, οι οποίοι ενδέχεται να τους εμποδίσουν να διατηρούν ορισμένους όγκους SBBS. Στόχος της τροποποίησης της οδηγίας για τους ΟΣΕΚΑ είναι να διασφαλιστεί ότι, όταν τα κράτη μέλη επιτρέπουν σε ΟΣΕΚΑ να επενδύουν έως και 100% σε μεταβιβάσιμους τίτλους που εκδίδονται ή εγγυώνται από έναν δημόσιο οργανισμό, η εξαίρεση αυτή χορηγείται επίσης στους SBBS. Για τον σκοπό αυτό, εισάγεται στην οδηγία ένα νέο άρθρο 54α.

Για τις ασφαλιστικές εταιρείες, οι SBBS θα αντιμετωπίζονται ως τιτλοποίηση. Σύμφωνα με τον τυποποιημένο τύπο της Φερεγγυότητας II, οποιαδήποτε τιτλοποίηση υπόκειται σε κεφαλαιακές απαιτήσεις που σχετίζονται με τον κίνδυνο εξάπλωσης κατά τον υπολογισμό της βασικής κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας. Επομένως, οι SBBS θα υπόκεινται σε κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον κίνδυνο εξάπλωσης, θέτοντάς τους σε μειονεκτική θέση σε σχέση με την άμεση κατοχή κρατικών ομολόγων των κρατών μελών που εκφράζονται και χρηματοδοτούνται σε εθνικό νόμισμα. Το άρθρο 104 της οδηγίας «Φερεγγυότητα ΙΙ» τροποποιείται με την προσθήκη μιας νέας παραγράφου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι, για τους σκοπούς του υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων, οι SBBS αντιμετωπίζονται ως κεντρικές κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών, οι οποίες εκδίδονται και χρηματοδοτούνται στο εθνικό τους νόμισμα.

Ομοίως, ο κανονισμός για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις τροποποιείται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις και τα όρια έκθεσης για τα ιδρύματα που κατέχουν SBBS είναι τα ίδια με τα κρατικά ομόλογα κρατών μελών που κατέχουν άμεσα. Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται με την προσθήκη μιας παραγράφου στο άρθρο 268 (όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2401), με την επέκταση σε όλες τις δόσεις των ζητημάτων SBBS της αναδρομικής προσέγγισης που δίδεται στο άνοιγμα σε θέσεις τιτλοποίησης στον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Αυτό εξασφαλίζει ότι τα ανοίγματα σε όλα τα τμήματα των ζητημάτων SBBS θα έχουν την ίδια προληπτική μεταχείριση με τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία. Επιπλέον, τροποποιώντας το άρθρο 304, χορηγείται στους SBBS η ίδια μεταχείριση με εκείνη που χορηγείται σε κρατικά ομόλογα σε κεφαλαιακές απαιτήσεις με κίνδυνο αγοράς. Τέλος, το άρθρο 390 τροποποιείται, επίσης, για να εξασφαλιστεί ότι για όρια έκθεσης η προσέγγιση που χρησιμοποιείται για τιτλοποίηση εφαρμόζεται και στις εκθέσεις έναντι των SBBS.

Όσον αφορά τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά ταμεία, η οδηγία IORP II καθορίζει τα όρια κινδύνου διαφοράς, τα οποία τα κράτη μέλη δύνανται να επιλέξουν να μην εφαρμόζουν στις επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα. Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν ποσοτικούς περιορισμούς για τιτλοποιήσεις. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίδια μεταχείριση για τους SBBS, προστίθεται ένα νέο άρθρο 18α στην οδηγία IORP II.

Η Επιτροπή θα υιοθετήσει τις αναγκαίες τροποποιήσεις των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που συνδέονται με τα προαναφερθέντα νομοθετήματα, όπου αυτό είναι αναγκαίο.

Αυτό ισχύει ιδίως για τον κανονισμό σχετικά με τον δείκτη κάλυψης της ρευστότητας (Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/61 της Επιτροπής 10 ), για τον οποίο η αλλαγή πρέπει να διασφαλίζει ότι οι SBBS χαρακτηρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία επιπέδου 1 που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις στην κεντρική κυβέρνηση κράτους μέλους ή εγγυημένα από μια κεντρική κυβέρνηση κράτους μέλους και ασφαλιστικές απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας (Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής 11 ) ώστε να διασφαλιστεί ότι οι κανόνες που εφαρμόζονται σε ανοίγματα ασφαλιστικών εταιρειών σε κρατικά ομόλογα της ζώνης του ΕΥΡΏ ισχύουν, επίσης, για ανοίγματα έναντι SBBS.

Μέχρις ότου τροποποιηθούν οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (ή οι σχετικές διατάξεις σε αυτές) που βασίζονται στις εν λόγω οδηγίες και κανονισμούς, αυτές θα εξακολουθήσουν να ισχύουν ως έχουν.

Η Επιτροπή θα υιοθετήσει, επίσης, τις απαραίτητες αλλαγές στα πρότυπα ενημερωτικού δελτίου και στα σύνολα πρόσθετων πληροφοριών (Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 12 της Επιτροπής) που ορίζονται, ώστε να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κοινοποίηση αυτού του νέου τύπου χρηματοπιστωτικού μέσου, προσαρμοσμένου στα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Αυτό πρέπει να γίνει με αναλογικό τρόπο, λαμβανομένης υπόψη της συγκριτικά απλής φύσης του προϊόντος και με στόχο την αποφυγή άσκοπης διοικητικής επιβάρυνσης.

2018/0171 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τίτλους εξασφαλισμένους με κρατικά ομόλογα (SBBS)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 13 ,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 14 ,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)Οι τίτλοι που είναι εξασφαλισμένοι με κρατικά ομόλογα (SBBS) μπορούν να αντιμετωπίσουν ορισμένες ευπάθειες που αναδείχθηκαν ή έχουν προκύψει από την οικονομική κρίση του 2007-2008. Συγκεκριμένα, οι SBBS μπορούν να βοηθήσουν τις τράπεζες και τα άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να διαφοροποιήσουν καλύτερα τις εκθέσεις τους σε κρατικά χρεόγραφα, να αποδυναμώσουν περαιτέρω τον δεσμό μεταξύ τραπεζών και κρατών και να ενισχύσουν την προσφορά περιουσιακών στοιχείων χαμηλού κινδύνου σε ΕΥΡΏ. Επιπλέον, οι SBBS θα μπορούσαν να καταστήσουν τα ομόλογα που εκδίδονται σε μικρές και λιγότερο ρευστές εθνικές αγορές ελκυστικότερα για τους διεθνείς επενδυτές, γεγονός που μπορεί να ενθαρρύνει τον επιμερισμό του κινδύνου και τη μείωση των κινδύνων στον ιδιωτικό τομέα και να προωθήσει μια αποδοτικότερη κατανομή των κινδύνων μεταξύ των χρηματοπιστωτικών φορέων.

(2)Βάσει του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, οι SBBS θα αντιμετωπίζονται ως τιτλοποιήσεις και, συνεπώς, θα υπόκεινται σε πρόσθετες επιβαρύνσεις και εκπτώσεις σε σχέση με τις επιβαρύνσεις και τις εκπτώσεις που αντιμετωπίζουν τα κρατικά ομόλογα της ζώνης του ΕΥΡΏ στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο. Αυτές οι πρόσθετες επιβαρύνσεις και εκπτώσεις θα παρεμπόδιζαν την παραγωγή και χρήση SBBS από τον ιδιωτικό τομέα, παρά το γεγονός ότι οι SBBS δεν φέρουν τους κινδύνους που συνδέονται με τιτλοποιήσεις που δικαιολογούν τέτοιες επιβαρύνσεις και εκπτώσεις. Επομένως, ο SBBS θα πρέπει να υπόκειται σε κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο θα λαμβάνει καλύτερα υπόψη τα μοναδικά χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των SBBS, ώστε να καταστεί δυνατή η εμφάνιση του προϊόντος στην αγορά. Για τον σκοπό αυτό, η άρση των κανονιστικών εμποδίων είναι απαραίτητη.

(3)Η διευκόλυνση της καθοδηγούμενης από την αγορά ανάπτυξης των SBBS αποτελεί μέρος των προσπαθειών της Επιτροπής για τη μείωση των κινδύνων ως προς τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την πρόοδο προς την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Οι SBBS θα μπορούσαν να υποστηρίξουν περαιτέρω τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου στον τραπεζικό τομέα, δημιουργώντας ταυτόχρονα μια νέα πηγή υψηλής ποιότητας εξασφαλίσεων, ιδιαίτερα κατάλληλων για χρήση στις διασυνοριακές χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Επιπλέον, η δυνατότητα έκδοσης των SBBS θα μπορούσε, επίσης, να αυξήσει τον αριθμό των διαθέσιμων μέσων για τις διασυνοριακές επενδύσεις και τον επιμερισμό των κινδύνων, γεγονός που τροφοδοτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής να εμβαθύνει και να ενσωματώσει περαιτέρω τις κεφαλαιαγορές της Ευρώπης στο πλαίσιο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών.

(4)Οι SBBS δεν συνεπάγονται αμοιβαία κάλυψη των κινδύνων και των ζημιών μεταξύ των κρατών μελών, διότι τα κράτη μέλη δεν θα εγγυώνται αμοιβαία τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους στο χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων τα οποία είναι υποκείμενα των SBBS. Η εμφάνιση των SBBS δεν συνεπάγεται αλλαγές στην τρέχουσα ρυθμιστική μεταχείριση των ανοιγμάτων σε κρατικά χρεόγραφα.

(5)Για την επίτευξη των στόχων διαφοροποίησης του γεωγραφικού κινδύνου εντός της Τραπεζικής Ένωσης και της εσωτερικής αγοράς, το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο των SBBS θα πρέπει να αποτελείται από κρατικά ομόλογα κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ. Για να αποφευχθούν οι συναλλαγματικοί κίνδυνοι, μόνο τα κρατικά ομόλογα σε ευρώ που εκδίδονται από κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ θα πρέπει να επιτρέπεται να συμπεριληφθούν στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο των SBBS. Για να εξασφαλιστεί ότι τα κρατικά ομόλογα κάθε κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ συμβάλλουν στην παραγωγή SBBS σύμφωνα με το μερίδιο κάθε κράτους μέλους στη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ συνολικά, η σχετική στάθμιση των εθνικών κρατικών ομολόγων στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο των SBBS πρέπει να είναι πολύ κοντά στη σχετική στάθμιση των αντίστοιχων κρατών μελών στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή των εθνικών τραπεζών των κρατών μελών στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

(6)Προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα υψηλής ποιότητας χαμηλού κινδύνου περιουσιακό στοιχείο και ταυτόχρονα να καλυφθούν τα διαφορετικά επίπεδα διάθεσης για ανάληψη κινδύνου των επενδυτών, μια έκδοση SBBS θα πρέπει να αποτελείται τόσο από ένα τμήμα ανώτερης εξασφάλισης όσο και από ένα ή ή περισσότερα τμήματα χαμηλότερης εξασφάλισης. Το τμήμα ανώτερης εξασφάλισης,που αντιστοιχεί στο εβδομήντα τοις εκατό της ονομαστικής αξίας μιας έκδοσης SBBS, θα πρέπει να διατηρήσει το αναμενόμενο ποσοστό ζημίας της έκδοσης του SBBS ανάλογο με εκείνο των ασφαλέστερων κρατικών ομολόγων της ζώνης του ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο και τη συσχέτιση των κρατικών ομολόγων στα υποκείμενα χαρτοφυλάκια κρατικών ομολόγων των SBBS. Τα τμήματα χαμηλότερης εξασφάλισης θα πρέπει να παρέχουν προστασία στο τμήμα ανώτερης εξασφάλισης. Η εξοφλητική προτεραιότητα των τμημάτων θα πρέπει να καθορίζει τη σειρά με την οποία οι ζημίες στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων θα πρέπει να βαρύνουν τους επενδυτές. Για να περιοριστεί ο κίνδυνος του τμήματος ήσσονος εξασφάλισης (το τμήμα που επιβαρύνεται με ζημίες πριν από οποιοδήποτε άλλο τμήμα), η ονομαστική αξία της χαμηλότερης δόσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 τοις εκατό της ονομαστικής αξίας του συνολικού ζητήματος των SBBS.

(7)Για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα μιας έκδοσης SBBS και να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την κατοχή και τη διαχείριση του υποκείμενου χαρτοφυλακίου κρατικών ομολόγων, οι λήξεις των υποκείμενων κρατικών ομολόγων θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται στενά με τη λήξη των SBBS, και η σύνθεση του υποκείμενου χαρτοφυλακίου κρατικών ομολόγων θα πρέπει να καθοριστεί για ολόκληρο τον κύκλο ζωής των SBBS.

(8)Η τυποποιημένη σύνθεση του υποκείμενου χαρτοφυλακίου ενός SBBS μπορεί να δυσχεράνει ή να παρεμποδίσει την έκδοση ενός τίτλου SBBS, όταν κρατικά ομόλογα ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών δεν είναι διαθέσιμα στην αγορά. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να είναι δυνατή η εξαίρεση των κρατικών ομολόγων ενός συγκεκριμένου κράτους μέλους από μελλοντικές εκδόσεις SBBS, όταν και εφόσον η έκδοση κρατικών ομολόγων από το εν λόγω κράτος μέλος είναι σημαντικά περιορισμένη λόγω μειωμένης ανάγκης για δημόσιο χρέος ή δυσχερούς πρόσβασης στην αγορά.

(9)Για να εξασφαλιστεί ότι οι SBBS είναι επαρκώς ομοιογενείς, ο αποκλεισμός και η επανένταξη κρατικών ομολόγων ενός συγκεκριμένου κράτους μέλους από το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο κατόπιν απόφασης της Επιτροπής, εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι SBBS που εκδίδονται ταυτόχρονα έχουν το ίδιο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων.

(10)Το σταθερό μέγεθος του τμήματος ανώτερης εξασφάλισης κάθε έκδοσης SBBS μπορεί να μειωθεί για τις μελλοντικές εκδόσεις SBBS όταν, λόγω των δυσμενών εξελίξεων της αγοράς που διαταράσσουν σοβαρά τη λειτουργία των αγορών κρατικών χρεωστικών τίτλων σε ένα κράτος μέλος ή στην Ένωση, απαιτείται μικρότερο μέγεθος για να εξασφαλιστεί συνεχή υψηλή πιστωτική ποιότητα και χαμηλό κίνδυνο για το τμήμα ανώτερης εξασφάλισης. Όταν τέτοιες δυσμενείς εξελίξεις στην αγορά λήγουν, το μέγεθος του τμήματος ανώτερης εξασφάλισης για τις μελλοντικές εκδόσεις SBBS θα πρέπει να επανέρχεται στην αρχική αξία του στο εβδομήντα τοις εκατό. Προκειμένου να διασφαλιστεί η τυποποίηση των SBBS, η μεταβολή του τμήματος ανώτερης εξασφάλισης θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο κατόπιν απόφασης της Επιτροπής, εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι τίτλοι ανώτερης εξασφάλισης των ζητημάτων SBBS που εκδίδονται ταυτόχρονα έχουν το ίδιο μέγεθος.

(11)Οι επενδυτές θα πρέπει να προστατεύονται από τον κίνδυνο αφερεγγυότητας του ιδρύματος που αποκτά τα κρατικά ομόλογα («αρχικός αγοραστής») για τους σκοπούς της συγκέντρωσης του υποκείμενου χαρτοφυλακίου των SBBS. Για τον λόγο αυτό, μόνο στις οντότητες ειδικού σκοπού («SPE»), οι οποίες είναι αποκλειστικά επικεντρωμένες στην έκδοση και τη διαχείριση SBBS και οι οποίες δεν αναλαμβάνουν άλλες δραστηριότητες, όπως η παροχή πίστωσης, θα πρέπει να επιτρέπεται η έκδοση SBBS. Για τον ίδιο λόγο, οι SPE πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρές απαιτήσεις διαχωρισμού των περιουσιακών στοιχείων.

(12)Για τη διαχείριση των αναντιστοιχιών περιορισμένης ληκτότητας στο χρονικό διάστημα μεταξύ της είσπραξης των εσόδων από την εξυπηρέτηση του χρέους στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο και των ημερομηνιών που πραγματοποιούνται οι καταβολές στους επενδυτές SBBS, θα πρέπει να επιτρέπεται στις SPE να επενδύουν τα έσοδα από την εξυπηρέτηση του χρέους στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων των SBBS μόνον σε μέσα τοις μετρητοίς ή σε άκρως ρευστοποιήσιμα χρηματοπιστωτικά μέσα με χαμηλό κίνδυνο αγοράς και πιστωτικό κίνδυνο.

(13)Μόνο τα προϊόντα που πληρούν τις απαιτήσεις όσον αφορά τη σύνθεση και τη ληκτότητα του υποκείμενου χαρτοφυλακίου, καθώς και το μέγεθος των τμημάτων ανώτερης εξασφάλισης και μειωμένης εξασφάλισης, όπως προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να απολαμβάνουν την ίδια ρυθμιστική μεταχείριση με εκείνην που παρέχεται στα κρατικά ανοίγματα από άποψη κεφαλαιακών απαιτήσεων, ορίων συγκέντρωσης και ρευστότητας.

(14)Ένα σύστημα αυτοπιστοποίησης από τις SPE θα πρέπει να διασφαλίζει ότι ένα ζήτημα SBBS συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Επομένως, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να τηρεί κατάλογο των εκδοθέντων SBBS, οι οποίοι θα επιτρέπουν στους επενδυτές να ελέγχουν εάν ένα προϊόν που προσφέρεται προς πώληση ως SBBS είναι πράγματι SBBS. Για τον ίδιο λόγο, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να αναφέρει σε αυτόν τον κατάλογο εάν έχουν επιβληθεί κυρώσεις σε σχέση με έναν SBBS και να αφαιρέσει από τον κατάλογο εκείνα τα προϊόντα που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν τον παρόντα κανονισμό.

(15)Οι επενδυτές θα πρέπει να μπορούν να βασίζονται στην κοινοποίηση των SBBS από τις SPE στην ΕΑΚΑΑ και στις πληροφορίες που παρέχονται από τις SPE. Οι πληροφορίες για τους SBBS και τα κρατικά ομόλογα στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο SBBS πρέπει να παρέχουν στους επενδυτές τη δυνατότητα να κατανοούν, να αξιολογούν και να συγκρίνουν τις συναλλαγές SBBS και να μην βασίζονται αποκλειστικά σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να επιτρέπει στους επενδυτές να ενεργούν με σύνεση και να επιτελούν αποτελεσματικά τη δέουσα επιμέλεια. Συνεπώς, οι πληροφορίες σχετικά με τους SBBS θα πρέπει να είναι ελεύθερα διαθέσιμες στους επενδυτές, μέσω τυποποιημένων προτύπων, σε ιστοσελίδα που θα εξασφαλίζει συνεχή πρόσβαση.

(16)Προκειμένου να αποφευχθεί η καταχρηστική συμπεριφορά και να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη στους SBBS, θα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλες διοικητικές κυρώσεις και διορθωτικά μέτρα από τα κράτη μέλη για περιπτώσεις αμέλειας ή εκ προθέσεως παραβιάσεων των απαιτήσεων κοινοποίησης ή προϊόντων για τους SBBS.

(17)Οι επενδυτές σε διάφορους χρηματοπιστωτικούς τομείς πρέπει να είναι σε θέση να επενδύουν σε SBBS υπό τους ίδιους όρους που επενδύουν στα υποκείμενα κρατικά ομόλογα της ζώνης του ψ. Η οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 15 , ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 16 , η οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 17 και η οδηγία (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 18 θα πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να διασφαλιστεί ότι οι SBBS θα τυγχάνουν της ίδιας ρυθμιστικής μεταχείρισης με τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία τους στους διάφορους ρυθμιζόμενους χρηματοπιστωτικούς τομείς.

(18)Προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, να εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών και να προωθηθεί η ρευστότητα, είναι σημαντική η σωστή και αποτελεσματική εποπτεία των αγορών SBBS. Για τον σκοπό αυτό, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με την έκδοση SBBS και θα πρέπει να λαμβάνουν από τις SPE όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων τους. Η εποπτεία της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει, κατά κύριο λόγο, να διεξάγεται προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των επενδυτών και, ενδεχομένως, οι πτυχές που ενδέχεται να συνδέονται με την έκδοση και κατοχή SBBS από ρυθμιζόμενες χρηματοπιστωτικές οντότητες.

(19)Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να συντονίζουν στενά την εποπτεία τους και να διασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις τους είναι συνεπείς. Όταν μια παράβαση του παρόντος κανονισμού αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απαιτούνται για να χαρακτηριστεί ένα προϊόν ως SBBS, η αρμόδια αρχή που προσδιορίζει την παράβαση πρέπει να ενημερώσει την ΕΑΚΑΑ καθώς και τις αρμόδιες αρχές των άλλων ενδιαφερόμενων κρατών μελών. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να ασκεί τις δεσμευτικές αρμοδιότητες διαμεσολάβησης σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 19 .

(20)Δεδομένου ότι οι SBBS είναι νέα προϊόντα, ενδείκνυται η εποπτεία της αγοράς SBBS από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) και από τις εθνικές αρμόδιες και ορισθείσες αρχές για μακροπροληπτικά μέσα.

(21)Ως όργανο με πολύ εξειδικευμένη εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά τις αγορές κινητών αξιών, είναι σκόπιμο να ανατεθεί στην ΕΑΚΑΑ η εκπόνηση σχεδίων κανονιστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με τους τύπους επενδύσεων που μπορεί να πραγματοποιήσει η SPE με τα έσοδα από τις πληρωμές κεφαλαίου ή τόκων του υποκείμενου χαρτοφυλακίου των SBBS, τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από την SPE για την κοινοποίηση μιας έκδοσης ζητημάτων SBBS στην ESMA, τις πληροφορίες πριν από τη μεταβίβαση ενός SBBS και τις υποχρεώσεις συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει τα εν λόγω πρότυπα σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») και τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

(22)Η Επιτροπή θα πρέπει, επίσης, να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα μέσω εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 291 της ΣΛΕΕ και σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 όσον αφορά τις απαιτήσεις κοινοποίησης των SPE πριν από την έκδοση ενός ζητήματος SBBS.

(23)Προκειμένου να εξασφαλισθούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες προκειμένου να αποφασιστεί εάν τα κρατικά ομόλογα ενός κράτους μέλους θα πρέπει να απομακρυνθούν ή να συμπεριληφθούν στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο των SBBS και εάν το μέγεθος του τίτλου ανώτερης εξασφάλισης των μελλοντικών ζητημάτων SBBS που πρόκειται να εκδοθούν θα πρέπει να αλλάξει. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 20 .

(24)Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, και συγκεκριμένα ο καθορισμός πλαισίου για τους SBBS, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, δεδομένου ότι η εμφάνιση μιας αγοράς SBBS εξαρτάται από την άρση των εμποδίων που απορρέουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης και ότι ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού της εσωτερικής αγοράς για όλους τους θεσμικούς επενδυτές και τις οντότητες συμπεριλαμβάνονταν στη λειτουργία των SBBS, μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε επίπεδο Ένωσης. Η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Κεφάλαιο 1

Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ένα γενικό πλαίσιο για τους τίτλους που εξασφαλίζονται με κρατικά ομόλογα («SBBS»).

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός ισχύει για τους αρχικούς αγοραστές, τις οντότητες ειδικού σκοπού, τους επενδυτές και κάθε άλλο φορέα που εμπλέκεται στην έκδοση ή στην κατοχή SBBS.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(1)«αρμόδια αρχή»: δημόσια αρχή ή φορέας αναγνωρισμένος επίσημα από το εθνικό δίκαιο, ο οποίος εξουσιοδοτείται από το εθνικό δίκαιο ή το δίκαιο της Ένωσης για να εκτελεί τα καθήκοντα που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό·

(2)«κρατικό ομόλογο»: κάθε χρεωστικός τίτλος που εκδίδεται από την κεντρική κυβέρνηση κράτους μέλους και είναι εκπεφρασμένος και χρηματοδοτούμενος στο εγχώριο νόμισμα του εν λόγω κράτους μέλους και έχει αρχική ληκτότητα ενός έτους ή περισσότερο·

(3)«τίτλος εξασφαλισμένος με κρατικά ομόλογα» ή «SBBS»: χρηματοπιστωτικό μέσο εκπεφρασμένο σε EUR, του οποίου ο πιστωτικός κίνδυνος συνδέεται με τα ανοίγματα σε ένα χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων και το οποίο είναι σύμφωνο με τον παρόντα κανονισμό·

(4)«οντότητα ειδικού σκοπού» ή «SPE»: νομικό πρόσωπο, διαφορετικό από τον αρχικό αγοραστή, που εκδίδει SBBS και εκτελεί τις δραστηριότητες σε σχέση με το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του παρόντος κανονισμού·

(5)«αρχικός αγοραστής»: νομικό πρόσωπο που αγοράζει κρατικά ομόλογα για δικό του λογαριασμό και στη συνέχεια μεταβιβάζει αυτά τα κρατικά ομόλογα σε SPE με σκοπό την έκδοση SBBS·

(6)«επενδυτής»: νοείται ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει SBBS·

(7)«τμήμα»: ένα συμβατικά καθορισμένο τμήμα του πιστωτικού κινδύνου που συνδέεται με το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων των SBBS και το οποίο φέρει κίνδυνο μεγαλύτερης ή μικρότερης πιστωτικής ζημίας σε σχέση με μια θέση ίδιου ποσού σε άλλο τμήμα του εν λόγω πιστωτικού κινδύνου·

(8)«τμήμα ανώτερης εξασφάλισης»: το τμήμα εντός μιας έκδοσης SBBS που επιβαρύνεται με ζημίες μετά την επιβάρυνση όλων των τμημάτων χαμηλότερης εξασφάλισης της εν λόγω έκδοσης SBBS·

(9)«τμήμα χαμηλότερης εξασφάλισης»: κάθε τμήμα έκδοσης SBBS που επιβαρύνεται με ζημίες πριν από το τμήμα ανώτερης εξασφάλισης·

(10)«τμήμα ήσσονος εξασφάλισης»: το τμήμα μιας έκδοσης SBBS που επιβαρύνεται με ζημίες πριν από οποιοδήποτε άλλο τμήμα.

Κεφάλαιο 2

Σύνθεση, ληκτότητα και δομή των SBBS

Άρθρο 4

Σύνθεση του υποκείμενου χαρτοφυλακίου

1.Το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο μιας έκδοσης SBBS αποτελείται μόνο από τα ακόλουθα:

α)κρατικά ομόλογα κρατών μελών με νόμισμα το EUR·

β)έσοδα από την εξόφληση αυτών των κρατικών ομολόγων.

2.Η στάθμιση των κρατικών ομολόγων κάθε κράτους μέλους στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο των SBBS («στάθμιση αναφοράς») ισούται με τη σχετική στάθμιση της συνεισφοράς στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) από το εν λόγω κράτος μέλος σύμφωνα με την κλείδα για την εγγραφή των εθνικών κεντρικών τραπεζών των μελών στο καταβεβλημένο κεφάλαιο της ΕΚΤ, όπως ορίζεται στο άρθρο 29 του Πρωτοκόλλου για το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εντούτοις, οι SPE μπορούν να αποκλίνουν από την ονομαστική αξία των κρατικών ομολόγων κάθε κράτους μέλους, όπως προκύπτει από την εφαρμογή της στάθμισης αναφοράς, το πολύ πέντε τοις εκατό.

3.Τα κρατικά ομόλογα ενός κράτους μέλους αποκλείονται από το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο των SBBS, όταν η Επιτροπή έχει εκδώσει εκτελεστική πράξη με την οποία διαπιστώνεται ότι υφίσταται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

α)κατά τους προηγούμενους δώδεκα μήνες («περίοδος αναφοράς»), το κράτος μέλος χορήγησε λιγότερο από το ήμισυ του ποσού κρατικών ομολόγων που προκύπτει από τη σχετική στάθμισή του που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, πολλαπλασιαζόμενο επί το συνολικό ποσό των SBBS που εκδόθηκαν στους δώδεκα μήνες πριν από την περίοδο αναφοράς·

β)κατά τους προηγούμενους δώδεκα μήνες, το κράτος μέλος χρηματοδότησε τουλάχιστον το ήμισυ των ετήσιων χρηματοδοτικών του αναγκών με επίσημη χρηματοδοτική συνδρομή για τη στήριξη της εφαρμογής προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 21 .

Όταν εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο, οι SPE καθορίζουν τις σταθμίσεις αναφοράς των κρατικών ομολόγων των υπολοίπων κρατών μελών, εξαιρώντας τα κρατικά ομόλογα του κράτους μέλους το οποίο αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο και εφαρμόζοντας τη μέθοδο υπολογισμού της παραγράφου 1.

4.Η ESMA (ΕΑΚΑΑ) παρακολουθεί και αξιολογεί κατά πόσον υφίσταται ή έχει πάψει να υφίσταται η κατάσταση που αναφέρεται στα στοιχεία (α) ή (β) της παραγράφου 3 και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

5.Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει εκτελεστική πράξη, με την οποία διαπιστώνεται ότι η κατάσταση που αναφέρεται στα στοιχεία (α) ή (β) της παραγράφου 3 υφίσταται ή έχει παύσει να υφίσταται. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 26 παράγραφος 2.

Άρθρο 5

Ληκτότητα των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων

1.Τα τμήματα των τίτλων SBBS που είναι μέρος της ίδιας έκδοσης έχουν ενιαία αρχική ληκτότητα. Η εν λόγω ληκτότητα είναι ίση ή έως μία ημέρα μεγαλύτερη από την εναπομένουσα ληκτότητα του κρατικού ομολόγου με τη μεγαλύτερη εναπομένουσα ληκτότητα εντός του υποκείμενου χαρτοφυλακίου.

2.Η εναπομένουσα ληκτότητα οποιουδήποτε κρατικού ομολόγου σε υποκείμενο χαρτοφυλάκιο SBBS δεν πρέπει να είναι μικρότερη από έξι μήνες από την εναπομένουσα διάρκεια του κρατικού ομολόγου με τη μεγαλύτερη παραμένουσα διάρκεια στο συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο.

Άρθρο 6

Διάρθρωση των δόσεων, πληρωμών και ζημιών

1.Ένα ζήτημα SBBS αποτελείται από έναν τίτλο ανώτερης εξασφάλισης και ένα ή περισσότερα τμήματα μειωμένης εξασφάλισης. Η εκκρεμούσα ονομαστική αξία του τίτλου ανώτερης εξασφάλισης είναι το εβδομήντα τοις εκατό της εκκρεμούς ονομαστικής αξίας του συνολικού ζητήματος SBBS. Ο αριθμός και οι εκκρεμείς ονομαστικές αξίες των δόσεων μειωμένης εξασφάλισης καθορίζονται από την SPE, με την επιφύλαξη ότι η ονομαστική αξία της κατώτερης δόσης θα είναι τουλάχιστον δύο τοις εκατό της ονομαστικής αξίας του συνολικού ζητήματος SBBS.

2.Όταν οι δυσμενείς εξελίξεις διαταράσσουν σοβαρά τη λειτουργία των αγορών κρατικών χρεωγράφων σε ένα κράτος μέλος ή στην Ένωση και όταν η αναστάτωση αυτή έχει επιβεβαιωθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 4, οι SPE μειώνουν την εκκρεμούσα ονομαστική αξία του τίτλου ανώτερης εξασφάλισης σε εξήντα τοις εκατό για οποιοδήποτε ζήτημα SBBS που εκδόθηκε μετά την επιβεβαίωση αυτή.

Όταν η Επιτροπή, σύμφωνα με την παράγραφο 4, έχει επιβεβαιώσει ότι η αναστάτωση αυτή έχει παύσει να υφίσταται, η παράγραφος 1 θα ισχύει για όλα τα ζητήματα SBBS που εκδόθηκαν μετά την επιβεβαίωση αυτή.

3.Η ΕΑΚΑΑ παρακολουθεί και αξιολογεί κατά πόσον υφίσταται ή έχει πάψει να υφίσταται η κατάσταση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

4.Η Επιτροπή μπορεί να υιοθετήσει μια εκτελεστική πράξη, με την οποία διαπιστώνεται ότι η αναστάτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 υφίσταται ή έχει πάψει να υφίσταται. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 26 παράγραφος 2.

5.Οι πληρωμές βάσει SBBS εξαρτώνται από τις πληρωμές του υποκείμενου χαρτοφυλακίου κρατικών ομολόγων.

6.Η κατανομή των ζημιών και η σειρά πληρωμών καθορίζονται από το τμήμα του ζητήματος SBBS και καθορίζονται για ολόκληρο τον κύκλο ζωής του ζητήματος SBBS.

Οι ζημίες αναγνωρίζονται και κατανέμονται κατά την πραγματοποίησή τους.

Άρθρο 7

Έκδοση SBBS και υποχρεώσεις των SPE

1.Οι SPE πρέπει να πληρούν όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)έχουν συσταθεί στην Ένωση·

β)οι δραστηριότητές τους περιορίζονται στην έκδοση και τη συντήρηση των ζητημάτων SBBS και στη διαχείριση του υποκείμενου χαρτοφυλακίου των εν λόγω εκδόσεων SBBS, σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5, 6 και 8·

γ)Οι SPE είναι αποκλειστικά υπεύθυνες για την παροχή υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο στοιχείο β).

2.Οι SPE έχουν πλήρη κυριότητα του υποκείμενου χαρτοφυλακίου μιας έκδοσης SBBS.

22 Το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο ενός SBBS συνιστά συμφωνία παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας σύμφωνη με το άρθρο 2 στοιχείο (γ) της οδηγίας 2002/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εξασφάλιση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της SPE έναντι των επενδυτών στο εν λόγω ζήτημα των SBBS.

Η κατοχή ενός SBBS ενός συγκεκριμένου ζητήματος SBBS δεν προβλέπει δικαιώματα ή απαιτήσεις σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία της εν λόγω SPE, εκδίδοντας το ζήτημα των SBBS που υπερβαίνουν το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο αυτού του είδους και το εισόδημα που προκύπτει από την κατοχή του SBBS.

Οποιαδήποτε μείωση της αξίας ή των εσόδων του υποκείμενου χαρτοφυλακίου κρατικών ομολόγων δεν δημιουργεί απαίτηση από επενδυτές.

3.Η SPE τηρεί αρχεία και λογαριασμούς ώστε να:

α)διαχωρίζει τα δικά της περιουσιακά στοιχεία και τους χρηματοοικονομικούς πόρους από εκείνα του υποκείμενου χαρτοφυλακίου της έκδοσης SBBS και των σχετικών εσόδων·

β)διαχωρίζει τα υποκείμενα χαρτοφυλάκια και τα έσοδα από διάφορα ζητήματα SBBS·

γ)διαχωρίζει τις θέσεις που κατέχουν διάφοροι επενδυτές ή μεσάζοντες·

δ)επαληθεύει ότι σε κάθε χρονική στιγμή ο αριθμός των SBBS ενός ζητήματος ισούται με το άθροισμα των SBBS που κατέχουν όλοι οι επενδυτές ή οι μεσάζοντες σε αυτό το ζήτημα·

ε)επαληθεύει ότι η εκκρεμούσα ονομαστική αξία των SBBS ενός ζητήματος είναι ίση με την εκκρεμούσα ονομαστική αξία του υποκείμενου χαρτοφυλακίου κρατικών ομολόγων του εν λόγω ζητήματος.

4.Οι SPE κατέχουν τα κρατικά ομόλογα που τελούν υπό θεματοφυλακή και αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο (α), όπως επιτρέπεται βάσει του σημείου 1 του τμήματος Β του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 23 , σημείο 2 του τμήματος Α του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 24  , μόνο σε κεντρικές τράπεζες, κεντρικά αποθετήρια αξιών, εγκεκριμένα πιστωτικά ιδρύματα ή εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις επενδύσεων.

Άρθρο 8

Πολιτική επενδύσεων

1.Η SPE επενδύει πληρωμές κεφαλαίου ή τόκου από τα κρατικά ομόλογα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο (α), τα οποία οφείλονται πριν από την πληρωμή του κεφαλαίου ή των τόκων στο πλαίσιο του SBBS μόνον τοις μετρητοίς ή σε άκρως ρευστοποιήσιμα χρηματοπιστωτικά μέσα που εκφράζονται σε EUR με ελάχιστο κίνδυνο αγοράς και πιστωτικό κίνδυνο. Οι εν λόγω επενδύσεις είναι επιλέξιμες για εκκαθάριση εντός μιας ημέρας με ελάχιστο αντίκτυπο στην τιμή.

Η SPE κατέχει υπό θεματοφυλακή, όπως επιτρέπεται βάσει του σημείου 1 του τμήματος Β του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και στο σημείο 2 του τμήματος Α του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, τις πληρωμές που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, μόνο σε κεντρικές τράπεζες, κεντρικά αποθετήρια αξιών, εξουσιοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα ή εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις επενδύσεων.

2.Μια SPE δεν πρέπει να μεταβάλλει το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο ενός SBBS μέχρι τη λήξη του εν λόγω SBBS.

3.Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που διευκρινίζουν περαιτέρω τα χρηματοπιστωτικά μέσα που μπορούν να θεωρηθούν ως άκρως ρευστοποιήσιμα με ελάχιστο κίνδυνο αγοράς και πιστωτικό κίνδυνο, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1. Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή το αργότερο έως [6 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Κεφάλαιο 3

Χρήση της ονομασίας SBBS και απαιτήσεις κοινοποίησης, διαφάνειας και πληροφόρησης

Άρθρο 9

Χρήση της ονομασίας «τίτλοι εξασφαλισμένοι με κρατικά ομόλογα»

Η ονομασία «τίτλος εξασφαλισμένος με κρατικά ομόλγα» ή «SBBS» χρησιμοποιείται μόνο για χρηματοπιστωτικά προϊόντα που πληρούν και τις δύο ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)το χρηματοπιστωτικό προϊόν συμμορφώνεται συνεχώς με τα άρθρα 4, 5 και 6·

β)η ΕΑΚΑΑ έχει ενημερωθεί για το εν λόγω χρηματοπιστωτικό προϊόν, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1, και το χρηματοπιστωτικό προϊόν έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2.

Άρθρο 10

Απαιτήσεις κοινοποίησης SBBS

1.Μία SPE κοινοποιεί στην ΕΑΚΑΑ τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν από την έκδοση ενός ζητήματος SBBS μέσω του υποδείγματος που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου ότι ένα ζήτημα SBBS πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 4, 5 και 6. Η ΕΑΚΑΑ ενημερώνει σχετικά την αρμόδια αρχή της SPE χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

2.Η ΕΑΚΑΑ διατηρεί στην επίσημη ιστοσελίδα της κατάλογο όλων των ζητημάτων SBBS που έχουν κοινοποιηθεί από τις SPE. Η ΕΑΚΑΑ ενημερώνει αμέσως αυτόν τον κατάλογο και καταργεί κάθε ζήτημα SBBS που δεν θεωρείται πλέον ζήτημα SBBS μετά από απόφαση των αρμόδιων αρχών σύμφωνα με το άρθρο 15.

3.Μια αρμόδια αρχή που έχει επιβάλει διορθωτικά μέτρα ή διοικητικές κυρώσεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15, ενημερώνει αμέσως την ΕΑΚΑΑ σχετικά. Η ΕΑΚΑΑ υποδηλώνει αμέσως στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου ότι μια αρμόδια αρχή έχει επιβάλει διοικητικές κυρώσεις, για τις οποίες δεν υπάρχει πλέον δικαίωμα προσφυγής σε σχέση με τον ενδιαφερόμενο SBBS.

4.Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που προσδιορίζουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή το αργότερο έως [6 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

5.Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τον καθορισμό των υποδειγμάτων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παροχή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή το αργότερο έως [6 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 11

Απαιτήσεις διαφάνειας

1.Η SPE παρέχει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στους επενδυτές και στις αρμόδιες αρχές τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)πληροφορίες σχετικά με το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο που είναι απαραίτητες για την εκτίμηση του εάν το χρηματοπιστωτικό προϊόν συμμορφώνεται με τα άρθρα 4, 5 και 6·

β)λεπτομερή περιγραφή της προτεραιότητας των πληρωμών των τμημάτων του ζητήματος των SBBS·

γ)όταν δεν έχει συνταχθεί ενημερωτικό δελτίο στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 4, στο άρθρο 1 παράγραφος 5 ή στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 25 , επισκόπηση των κύριων χαρακτηριστικών του SBBS, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, λεπτομερειών σχετικά με τα χαρακτηριστικά έκθεσης, τις ταμειακές ροές και τον «καταρράκτη» των ζημιών·

δ)την κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 10, παράγραφος 1.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο στοιχείο (α) της παρούσας παραγράφου διατίθενται το αργότερο ένα μήνα μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής τόκων του SBBS.

2.Η SPE καθιστά τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διαθέσιμες σε ιστοσελίδα που:

α)έχει ένα λειτουργικό σύστημα ελέγχου ποιότητας των δεδομένων·

β)υπόκειται σε κατάλληλα πρότυπα διακυβέρνησης και διατηρείται και λειτουργεί σύμφωνα με οργανωτική δομή που εξασφαλίζει τη συνέχεια και την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας·

γ)υπόκειται σε συστήματα, ελέγχους και διαδικασίες που προσδιορίζουν όλες τις σχετικές πηγές λειτουργικού κινδύνου·

δ)περιλαμβάνει συστήματα που εξασφαλίζουν την προστασία και την ακεραιότητα των πληροφοριών που λαμβάνονται και την έγκαιρη καταγραφή των πληροφοριών αυτών·

ε)καθιστά δυνατή την τήρηση αρχείων των πληροφοριών για τουλάχιστον πέντε έτη μετά την ημερομηνία λήξης κάθε ζητήματος SBBS.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και ο τόπος, όπου οι πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες, υποδεικνύονται από την SPE στην τεκμηρίωση σχετικά με τους SBBS που παρέχονται στους επενδυτές.

Άρθρο 12

Απαιτήσεις πληροφόρησης

1.Πριν από τη μεταφορά ενός SBBS, ο εκχωρητής παρέχει στον εκδοχέα όλες τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)τη διαδικασία για την κατανομή των εσόδων από το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων στα διάφορα τμήματα του ζητήματος SBBS, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης ή της αναμονής της μη πληρωμής των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων·

β)πώς τα δικαιώματα ψήφου σε μια προσφορά ανταλλαγής μετά ή εν αναμονή της μη πληρωμής οποιωνδήποτε κρατικών ομολόγων στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο θα αποδίδονται στους επενδυτές και πώς οι τυχόν απώλειες από μη πληρωμή χρεών θα κατανέμονται στα διάφορα τμήματα του ζητήματος SBBS.

2.Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για να προσδιορίσει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή το αργότερο έως [6 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Κεφάλαιο 4

Εποπτεία προϊόντων

Άρθρο 13

Εποπτεία

1.Τα κράτη μέλη ορίζουν μία ή περισσότερες αρμόδιες αρχές για την εποπτεία της συμμόρφωσης των SPE με τον παρόντα κανονισμό. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ σχετικά με τις αρμόδιες αρχές και, κατά περίπτωση, σχετικά με τον τρόπο κατανομής των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους.

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, όπου είναι εγκατεστημένη η SPE, ελέγχει την τήρηση των απαιτήσεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

2.Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες αρχές να διαθέτουν εποπτικές, ελεγκτικές και ποινικές κυρώσεις για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους βάσει του παρόντος κανονισμού.

Έχουν την εξουσία τουλάχιστον:

α)να ζητήσουν πρόσβαση σε έγγραφα υπό οιαδήποτε μορφή που σχετίζονται με τους SBBS και να λαμβάνουν έγγραφα ή αντίγραφα αυτών·

β)απαιτούν από την SPE να παρέχει πληροφορίες χωρίς καθυστέρηση·

γ)απαιτούν πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο που σχετίζεται με τις δραστηριότητες της SPE·

δ)να διενεργούν επιτοπίως επιθεωρήσεις κατόπιν προηγούμενης ειδοποίησης ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση·

ε)λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι η SPE εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό·

στ)να εκδώσουν εντολή ώστε η SPE να είναι σύμφωνη με τον παρόντα κανονισμό και να μην επαναλαμβάνει καμία συμπεριφορά που παραβιάζει τον παρόντα κανονισμό.

3.Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει και ενημερώνει στην ιστοσελίδα της τον κατάλογο των αρμόδιων αρχών.

Άρθρο 14

Συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών και της ΕΑΚΑΑ

1.Οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΚΑΑ συνεργάζονται στενά και ανταλλάσσουν πληροφορίες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ειδικότερα, συντονίζουν στενά την εποπτεία τους για τον εντοπισμό και την επανόρθωση των παραβάσεων του παρόντος κανονισμού, την ανάπτυξη και προώθηση βέλτιστων πρακτικών, τη διευκόλυνση της συνεργασίας, την ενίσχυση της συνεκτικότητας της ερμηνείας και την παροχή διεπιστημονικών εκτιμήσεων σε περίπτωση διαφωνιών.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η χρήση των εξουσιών των αρμόδιων αρχών και να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή και επιβολή των υποχρεώσεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, η ΕΑΚΑΑ ενεργεί στο πλαίσιο των εξουσιών που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

2.Μια αρμόδια αρχή που έχει σαφείς και αποδεδειγμένους ισχυρισμούς ότι η SPE παραβιάζει τον παρόντα κανονισμό ενημερώνει πάραυτα λεπτομερώς την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, όπου είναι εγκατεστημένη η SPE. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, όπου είναι εγκατεστημένη η SPE, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 15.

3.Όταν η SPE συνεχίζει να ενεργεί κατά τρόπο που παραβιάζει σαφώς τον παρόντα κανονισμό, παρά τα μέτρα που λαμβάνει η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, όπου είναι εγκατεστημένη, ή επειδή η αρμόδια αρχή δεν έχει λάβει μέτρα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η αρχή που διαπίστωσε παραβίαση του παρόντος κανονισμού δύναται, αφού ενημερώσει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, όπου είναι εγκατεστημένη η SPE, και την ΕΑΚΑΑ να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των επενδυτών, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης στην SPE να προβεί σε περαιτέρω εμπορία SBBS στο έδαφός της και να λάβει την απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 15.

Άρθρο 15

Κατάχρηση της ονομασίας SBBS

1.Όταν υπάρχουν λόγοι να πιστεύεται ότι μια SPE, κατά παράβαση του άρθρου 9, έχει χρησιμοποιήσει την ονομασία «SBBS» για την εμπορία προϊόντος που δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του εν λόγω άρθρου, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, όπου είναι εγκατεστημένη η SPE, ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2.

2.Εντός 15 ημερών από τη στιγμή που διαπιστώθηκε η πιθανή παράβαση για την ύπαρξη της παράβασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, όπου είναι εγκατεστημένη η SPE, αποφασίζει εάν έχει παραβιαστεί το άρθρο 9 και ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ και τις άλλες σχετικές αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αρχών των επενδυτών, όταν είναι γνωστές. Μια αρμόδια αρχή, η οποία διαφωνεί με τη ληφθείσα απόφαση, ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση όλες τις άλλες σχετικές αρμόδιες αρχές για τη διαφωνία της. Εάν η διαφωνία αυτή δεν επιλυθεί εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης όλων των σχετικών αρμόδιων αρχών, το θέμα παραπέμπεται στην ΕΑΚΑΑ, σύμφωνα με το άρθρο 19 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. Η περίοδος συνδιαλλαγής που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 ορίζεται σε ένα μήνα.

Εάν οι ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές δεν καταλήξουν σε συμφωνία κατά τη διάρκεια του σταδίου συνδιαλλαγής που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο, η ΕΑΚΑΑ λαμβάνει την απόφασή της σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 εντός ενός μηνός. Κατά τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα παράγραφο, ένας SBBS που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που τηρείται από την ΕΑΚΑΑ, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2, εξακολουθεί να θεωρείται SBBS και διατηρείται στον κατάλογο αυτό.

Όταν οι αρμόδιες αρχές συμφωνούν ότι η παράβαση από την SPE σχετίζεται με τη μη συμμόρφωση με το άρθρο 9 καλή τη πίστει, μπορεί να αποφασίσει να χορηγήσει στην SPE περίοδο τριών μηνών κατ’ ανώτατο όριο για την αποκατάσταση της διαπιστωθείσας παράβασης, αρχής γενομένης από την ημέρα που η SPE ενημερώθηκε σχετικά με την παράβαση από την αρμόδια αρχή. Κατά τη περίοδο αυτή, ένας SBBS που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που τηρείται από την ΕΑΚΑΑ, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2, εξακολουθεί να θεωρείται SBBS και διατηρείται στον κατάλογο αυτό.

3.Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον καθορισμό των υποχρεώσεων συνεργασίας και των πληροφοριών που πρέπει να ανταλλάσσονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή το αργότερο έως [6 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 16

Διορθωτικά μέτρα και διοικητικές κυρώσεις

1.Με την επιφύλαξη του δικαιώματος των κρατών μελών να θεσπίζουν ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 17, οι αρμόδιες αρχές επιβάλλουν στην SPE ή στο φυσικό πρόσωπο που διαχειρίζεται την SPE τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 15, και τις κατάλληλες διοικητικές κυρώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3, όπου οι SPE:

α)δεν έχουν τηρήσει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στα άρθρα 7 και 8·

β)δεν έχουν εκπληρώσει τις απαιτήσεις του άρθρου 9, ακόμη και όταν δεν έχουν ενημερώσει την ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1, ή έχουν προβεί σε παραπλανητική κοινοποίηση·

γ)δεν πληρούν τις απαιτήσεις διαφάνειας του άρθρου 11.

2.Οι διοικητικές κυρώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι τουλάχιστον οι ακόλουθες:

α)δημόσια ανακοίνωση που αναφέρει το υπαίτιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και τη φύση της παράβασης·

β)διαταγή προς το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για παύση της παράνομης συμπεριφοράς και µη επανάληψή της στο μέλλον·

γ)προσωρινή απαγόρευση κατά οποιουδήποτε µέλους του διοικητικού οργάνου της SPE ή άλλου υπαίτιου φυσικού προσώπου που είναι υπεύθυνο για την παράβαση να ασκεί διευθυντικές λειτουργίες σε SPE·

δ)σε περίπτωση παράβασης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, στοιχείο (β), προσωρινή απαγόρευση στην SPE να προβεί σε κοινοποίηση όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1·

ε)διοικητικές χρηματικές κυρώσεις ύψους 5.000.000 EUR κατ’ ανώτατο όριο ή σε κράτη μέλη, των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ, η αντίστοιχη αξία στο εθνικό νόμισμα κατά την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], ή το πολύ 10% του συνολικού ετήσιου καθαρού κύκλου εργασιών της SPE, όπως καθορίζεται στους πλέον πρόσφατους διαθέσιμους λογαριασμούς που εγκρίθηκαν από το διευθυντικό όργανο της SPE·

στ)διοικητικά χρηματικά πρόστιμα μέχρι και το διπλάσιο του ποσού του οφέλους που αποκομίστηκε από την παράβαση, εφόσον το όφελος µπορεί να προσδιοριστεί, ακόμη και όταν το όφελος αυτό υπερβαίνει τα ανώτατα ποσά που αναφέρονται στο στοιχείο ε).

3.Οι αρμόδιες αρχές κατά τον προσδιορισμό του είδους και του ύψους της κύρωσης λαμβάνουν υπόψη τον βαθμό πρόθεσης ή αμέλειας της παράβασης, και όλες τις άλλες σχετικές περιστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονταιι:

α)η σημασία, βαρύτητα και διάρκεια της παράβασης·

β)ο βαθμός ευθύνης του φυσικού ή νομικού προσώπου που είναι υπεύθυνο για την παράβαση·

γ)η οικονομική ισχύς του υπαίτιου φυσικού ή νομικού προσώπου·

δ)η σπουδαιότητα των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν από το υπαίτιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στον βαθμό που απορούν να συγκεκριμενοποιηθούν·

ε)οι ζημίες τρίτων που προκλήθηκαν από την παράβαση·

στ)ο βαθµός συνεργασίας του υπαίτιου φυσικού ή νομικού προσώπου με την αρμόδια αρχή·

ζ)προηγούμενες παραβάσεις του υπαίτιου φυσικού ή νομικού προσώπου.

4.Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε απόφαση που επιβάλλει διορθωτικά μέτρα ή διοικητικές κυρώσεις να είναι δεόντως αιτιολογημένη και να υπόκειται σε δικαίωμα προσφυγής.

Άρθρο 17

Αλληλεπίδραση με ποινικές κυρώσεις

Τα κράτη μέλη που έχουν επιβάλει ποινικές κυρώσεις για την παράβαση που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 παρέχουν στις αρμόδιες αρχές τους όλες τις αναγκαίες εξουσίες για να συνεργαστούν με τις δικαστικές, διωκτικές ή ποινικές αρχές που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους να λαμβάνουν από, και να παρέχουν σε, άλλες αρμόδιες αρχές και την ΕΑΚΑΑ ειδικές πληροφορίες σχετικά με ποινικές έρευνες ή διαδικασίες που κινήθηκαν για τις παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1.

Άρθρο 18

Δημοσιοποίηση διοικητικών κυρώσεων

1.Οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα τους οποιαδήποτε απόφαση επιβάλλει διοικητική κύρωση, για την οποία δεν υπάρχει πλέον δικαίωμα προσφυγής και η οποία επιβάλλεται για παράβαση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και αφού το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει ενημερωθεί.

Η δημοσίευση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον τύπο και τη φύση της παράβασης καθώς και την ταυτότητα του φυσικού ή νομικού προσώπου, στο οποίο έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση.

2.Οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν τη διοικητική κύρωση σε ανώνυμη βάση, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)όταν η διοικητική κύρωση επιβάλλεται σε φυσικό πρόσωπο και, κατόπιν προηγούμενης αξιολόγησης, διαπιστώνεται ότι η δημοσίευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι δυσανάλογη·

β)όταν η δημοσιοποίηση θα έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή μια διεξαγόμενη ποινική έρευνα·

γ)όταν η δημοσίευση θα προκαλούσε δυσανάλογη ζημία στην SPE ή στα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται.

Εναλλακτικά, όταν οι περιστάσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο είναι πιθανόν να εκλείψουν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η κατά την παράγραφο 1 δημοσιοποίηση μπορεί να αναβληθεί για το εν λόγω χρονικό διάστημα.

3.Οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν ώστε οι πληροφορίες που δημοσιεύονται βάσει της παραγράφου 1 ή 2 να παραμένουν στην επίσημη ιστοσελίδα τους επί πέντε έτη. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται στην επίσημη ιστοσελίδα της αρμόδιας αρχής μόνο για την αναγκαία περίοδο.

Άρθρο 19

Μακροπροληπτική εποπτεία της αγοράς SBBS

Εντός των ορίων της εντολής που ορίζει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 26 , το ΕΣΣΚ είναι υπεύθυνο για την μακροπροληπτική εποπτεία της αγοράς SBBS της Ένωσης και ενεργεί σύμφωνα με τις εξουσίες που ορίζονται στον εν λόγω κανονισμό.

Άρθρο 20

Κοινοποιήσεις των κρατών μελών

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 13 και 16 στην Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ έως [ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στην ΕΑΚΑΑ τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις τους χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Κεφάλαιο 4
Εφαρμογή εξουσιών και τελικές διατάξεις

Άρθρο 21

Τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ

Στην οδηγία 2009/65/EΚ, παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 54α:

«Άρθρο 54a

1.Όταν τα κράτη μέλη εφαρμόζουν παρέκκλιση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 54, ή παραχωρούν απαλλαγή, σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 3, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ:

(α)εφαρμόζουν την ίδια παρέκκλιση ή χορηγούν την ίδια απαλλαγή στους ΟΣΕΚΑ να επενδύσουν έως και το 100% του ενεργητικού τους σε SBBS, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού [προσθήκη αναφοράς του κανονισμού SBBS] σύμφωνα με την αρχή της επικινδυνότητας, όταν οι αρμόδιες αρχές θεωρούν ότι οι μεριδιούχοι του ΟΣΕΚΑ έχουν προστασία ισοδύναμη με εκείνη των μεριδιούχων σε ΟΣΕΚΑ που συμμορφώνονται με τα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 52·

(β)ανακαλούν την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 56.

2.Έως [6 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού SBBS], τα κράτη μέλη θεσπίζουν, δημοσιεύουν και κοινοποιούν στην Επιτροπή και στην ΕΑΚΑΑ τα μέτρα που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με την παράγραφο 1.

Άρθρο 22

Τροποποίηση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ

Στο άρθρο 104 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

8.Για τους σκοπούς του υπολογισμού των βασικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας, τα ανοίγματα έναντι τίτλων εξασφαλισμένων με κρατικά ομόλογα, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού [προσθήκη αναφοράς του κανονισμού SBBS], αντιμετωπίζονται ως ανοίγματα έναντι των κεντρικών αρχών ή των κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών που εκδίδονται και χρηματοδοτούνται στο εθνικό τους νόμισμα.

Έως [6 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού SBBS], τα κράτη μέλη θεσπίζουν, δημοσιεύουν και κοινοποιούν στην Επιτροπή και στην ΕΑΚΑΑ τα μέτρα που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με το πρώτο εδάφιο.

Άρθρο 23

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 τροποποιείται ως εξής:

(1)Στο άρθρο 268 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«5.Κατά παρέκκλιση από την πρώτη παράγραφο, οι τίτλοι που εξασφαλίζονται με κρατικά ομόλογα, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού [προσθήκη αναφοράς του κανονισμού SBBS], μπορούν πάντοτε να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου»·

(2)στο άρθρο 325, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«4.Για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου, τα ιδρύματα αντιμετωπίζουν τα ανοίγματα υπό μορφή τίτλων εξασφαλισμένων με κρατικά ομόλογα, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού [εισαγωγή αναφοράς του κανονισμού SBBS] ως ανοίγματα έναντι της κεντρικής κυβέρνησης ενός κράτους μέλους.»·

(3)Στο άρθρο 390 παράγραφος 7 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται σε ανοίγματα έναντι τίτλων εξασφαλισμένων με κρατικά ομόλογα, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού [εισαγωγή αναφοράς του κανονισμού SBBS].».

Άρθρο 24

Τροποποίηση στην οδηγία (ΕΕ) 2016/2341

Στην οδηγία (ΕΕ) 2016/2341, παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 18α:

«Άρθρο 18a

Τίτλοι εξασφαλισμένοι με κρατικά ομόλογα

1. Στο πλαίσιο των εθνικών τους κανόνων όσον αφορά την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των ΙΕΣΠ, τον υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων των ΙΕΣΠ και τον υπολογισμό του περιθωρίου φερεγγυότητας για τα ΙΕΣΠ, τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν τους τίτλους που είναι εξασφαλισμένοι με κρατικά ομόλογα, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού [προσθήκη αναφοράς του κανονισμού SBBS], όπως και τα μέσα δημοσίου χρέους της ζώνης του EUR.

2. Έως [6 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού SBBS], τα κράτη μέλη θεσπίζουν, δημοσιεύουν και κοινοποιούν στην Επιτροπή και στην ΕΑΚΑΑ τα μέτρα που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με την παράγραφο 1».

Άρθρο 25

Ρήτρα αξιολόγησης

Το αργότερο πέντε έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού και εφόσον έχουν καταστεί διαθέσιμα επαρκή στοιχεία, η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού, αξιολογώντας κατά πόσο έχει επιτύχει τους στόχους της για την εξάλειψη αδικαιολόγητων ρυθμιστικών εμποδίων στην εμφάνιση SBBS.

Άρθρο 26

Διαδικασία της επιτροπής

1.Η Επιτροπή επικουρείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κινητών Αξιών, που έχει συσταθεί με την απόφαση 2001/528/ΕΚ 27 της Επιτροπής. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 27

Θέση σε ισχύ

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 20η ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο    Για το Συμβούλιο

[Ο Πρόεδρος][Η Πρόεδρος]    [Ο Πρόεδρος][Η Πρόεδρος]

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1.Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.2.Σχετικοί τομείς πολιτικής στη δομή ΔΒΔ/ΠΒΔ

1.3.Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.4.Στόχοι

1.5.Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.6.Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις

1.7.Προβλεπόμενοι τρόποι διαχείρισης

2.ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1.Κανόνες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων

2.2.Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

2.3.Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

3.ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1.Τομείς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται

3.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες 

3.2.1.Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες

3.2.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις επιχειρησιακές πιστώσεις

3.2.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα

3.2.4.Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

3.2.5.Συμμετοχή τρίτων στη χρηματοδότηση

3.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1.Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τίτλους εξασφαλισμένους με κρατικά ομόλογα (SBBS)

1.2.Σχετικοί τομείς πολιτικής

Κανονισμός Χρηματοοικονομικών Αγορών, Τραπεζική Ένωση

1.3.Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση

Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση μετά από πιλοτικό έργο/προπαρασκευαστική δράση 28  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την παράταση υφιστάμενης δράσης 

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά δράση προσανατολισμένη σε νέα δράση 

1.4.Στόχοι

1.4.1.Πολυετείς στρατηγικοί στόχοι της Επιτροπής τους οποίους αφορά η πρόταση/πρωτοβουλία

Η πρόταση αποτελεί μέρος των φιλοδοξιών της Επιτροπής να ολοκληρώσει την Τραπεζική Ένωση, προωθώντας τη μείωση των κινδύνων και τον καταμερισμό του κινδύνου από τον ιδιωτικό τομέα. Αποτελείται από ένα ευνοϊκό πλαίσιο που ξεπερνά τα σημερινά κανονιστικά εμπόδια στις τίτλους που είναι εξασφαλισμένοι με κρατικά ομόλογα (SBBS) που απορρέουν από τη διαφορετική μεταχείριση μεταξύ των ίδιων των SBBS και των κρατικών ομολόγων, τα οποία αποτελούν το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο των SBBS. Οι SBBS θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις τράπεζες (και άλλα ιδρύματα) να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκια των κρατικών ομολόγων τους και να αποδυναμώσουν τον δεσμό μεταξύ τραπεζών και κυβέρνησης, ο οποίος παρά την πρόσφατη πρόοδο παραμένει ισχυρός σε ορισμένες περιπτώσεις.

1.4.2.Ειδικοί στόχοι

Ειδικός στόχος αριθ.

Για να είναι δυνατή η «ενεργοποίηση» ενός περιουσιακού στοιχείου, όπως οι SBBS, επιτρέποντας έτσι την έρευνα αγοράς σχετικά με τη βιωσιμότητά του, οι ακόλουθοι δύο ειδικοί στόχοι θα πρέπει να επιτευχθούν:

1.    Η εξάλειψη αδικαιολόγητων ρυθμιστικών εμποδίων (ήτοι αποκατάσταση της ρυθμιστικής «ουδετερότητας» για τους SBBS).

2.    Ενθάρρυνση της ρευστότητας και της ποιότητας «αναφοράς» (ήτοι το νέο μέσο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως και άλλα κριτήρια αναφοράς - για τη ρευστότητα - βάσει κανονισμού) και θα πρέπει να είναι ικανό να επιτύχει επαρκή σημαντική μάζα/τυποποίηση ώστε να είναι επίσης, εκ των πραγμάτων, ρευστό.

1.4.3.Αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις

Να προσδιοριστούν τα αποτελέσματα που αναμένεται να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον αφορά τους/τις στοχευόμενους/-ες δικαιούχους/ομάδες.

Οι κύριοι ενδιαφερόμενοι που επηρεάζονται από την προτεινόμενη νομοθεσία περιλαμβάνουν τις τράπεζες (και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται σε CRR/CRD), τους άλλους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, τους διοργανωτές/εκδότες του προϊόντος, τους επόπτες και τους υπαλλήλους διαχείρισης χρεών (ως πληρεξούσιοι για την επίδραση της νομοθεσίας και των SBBS στις εθνικές αγορές χρεωστικών τίτλων).

Ο αντίκτυπος, τόσο ως προς τα δυνητικά οφέλη όσο και ως προς το δυνητικό κόστος, θα εξαρτηθεί από το μέγεθος της αγοράς αυτού του νέου χρηματοπιστωτικού προϊόντος. Η προτεινόμενη παρέμβαση αποσκοπεί μόνο στο να «επιτρέψει» αυτό το νέο προϊόν, το οποίο, επί του παρόντος, δεν υπάρχει. Ωστόσο, η βιωσιμότητα αυτού του νέου προϊόντος και, συνεπώς, ο βαθμός ανάπτυξης μιας αγοράς για αυτό το νέο χρηματοπιστωτικό προϊόν εξαρτάται και από παράγοντες διαφορετικούς από τη ρυθμιστική του μεταχείριση και, ως εκ τούτου, μπορεί να εξακριβωθεί μόνο μέσω μιας δοκιμής αγοράς - την οποία η προτεινόμενη παρέμβαση καθιστά εφικτή.

Σε αδρές γραμμές, εάν οι SBBS - όταν ενεργοποιηθούν από τη ρυθμιστική σκοπιά, επί παραδείγματι, καταργώντας τις κανονιστικές προσαυξήσεις όσον αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις κάλυψης ρευστότητας - αποδειχθούν βιώσιμες, αναμένονται τα ακόλουθα οφέλη

- Διαθεσιμότητα ενός νέου προϊόντος, το οποίο θα βοηθούσε τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία και άλλους επενδυτές να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκια κρατικών ομολόγων τους.

- Η ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, καθώς οι SBBS θα βοηθούσαν στην αποδυνάμωση του βρόχου κυριαρχίας των τραπεζών. Επιπλέον, οι SBBS θα μπορούσαν, επίσης, να αποδειχθούν σταθεροποιητικοί σε περιόδους κρίσης στις χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς το μερίδιο των ανεξόφλητων κρατικών ομολόγων που διατηρούνταν στον SBBS δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με βεβιασμένες πωλήσεις.

- Επέκταση της βάσης των επενδυτών για τα ευρωπαϊκά κρατικά χρέη, αποτέλεσμα που αναμένεται να είναι μεγαλύτερο για τα μικρότερα κράτη μέλη, των οποίων τα κρατικά ομόλογα ενδέχεται να μην βρίσκονται στην οθόνη ραντάρ των διεθνών επενδυτών.

- Έμμεσα οφέλη για τους μικροεπενδυτές, τα νοικοκυριά και τις ΜΜΕ, στον βαθμό που τα προαναφερθέντα οφέλη υλοποιούνται από την άποψη της ενισχυμένης χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Όσον αφορά το κόστος, αναμένεται να είναι περιορισμένο.

- Για τους πολίτες/καταναλωτές ενδέχεται να προκύψει έμμεσο περιορισμένο κόστος λόγω της επίδρασης του SBBS σε κάποια ρευστότητα των αγορών κρατικών ομολόγων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης, το οποίο με τη σειρά του θα μεταφερθεί από τον φορολογούμενο. Εάν οι SBBS αποδειχθούν βιώσιμοι, οι επιπτώσεις αυτές είναι πιθανό να αντισταθμιστούν από τη μείωση του συνολικού κινδύνου (και συνεπώς του κόστους δανεισμού) από την ενισχυμένη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

- Οι εκδότες των SBBS θα πρέπει να επιβαρύνονται με τα περιορισμένα έξοδα δημιουργίας ενός τέτοιου προϊόντος, όπως τα νομικά έξοδα για τη δημιουργία του οχήματος έκδοσης, κ.λπ.

- Οι διοικήσεις (η Επιτροπή, η ΕΑΚΑΑ, οι εθνικές εποπτικές αρχές, κ.λπ.) θα επιβαρύνονταν με το σχετικά περιορισμένο κόστος της σύνταξης της νομοθεσίας και των νομοθετικών παρεμβάσεων που θα έπρεπε να απαιτούνται στο μέλλον για την προσαρμογή τους στις εξελισσόμενες περιστάσεις. Το νέο μέσο θα δημιουργούσε, επίσης, κόστος εποπτείας, αλλά είναι πιθανό να είναι περιθωριακό (δεδομένου ότι οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να εποπτεύουν τους επενδυτές SBBS ανεξάρτητα).

1.4.4.Δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων

Να προσδιοριστούν οι δείκτες για την παρακολούθηση της υλοποίησης της πρότασης/πρωτοβουλίας.

Ο αντίκτυπος της νομοθεσίας θα μπορούσε να αξιολογηθεί παρακολουθώντας τον βαθμό, στον οποίο θα δημιουργηθούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης τα νέα αυτά προϊόντα. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η νομοθεσία εφαρμογής θα επιτρέψει τη διεξαγωγή μιας δοκιμασίας αγοράς για τη βιωσιμότητα του προϊόντος και ότι η ανάπτυξη αυτής της νέας αγοράς εξαρτάται από πολλούς άλλους παράγοντες που είναι ανεξάρτητοι από το κανονιστικό πλαίσιο ή που μπορεί να συνδέονται μόνο στενά με το κανονιστικό πλαίσιο. Αυτό είναι πιθανόν να δυσχεράνει την απομάκρυνση των αποτελεσμάτων της αυτής καθαυτής προτεινόμενης νομοθεσίας (με άλλα λόγια, η νομοθεσία μπορεί να λειτουργήσει ακριβώς όπως προβλέπεται και παρόλα αυτά οι SBBS ενδέχεται να μην αναπτυχθούν για ανεξάρτητους λόγους). Ομοίως, η ζήτηση για SBBS θα εξαρτηθεί από το περιβάλλον του συνολικού επιτοκίου, την τάση ανάληψης κινδύνου και τη ζήτηση από διάφορους τύπους επενδυτών για τις διάφορες δόσεις, κ.λπ. Με άλλα λόγια, ενώ οι SBBS ενδέχεται να μην αναπτύσσονται στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν στο μέλλον, μόλις τα ρυθμιστικά εμπόδια καταργηθούν με επιτυχία.

1.5.Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.5.1.Βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κάλυψη αναγκών

Βραχυπρόθεσμα, η ΕΑΚΑΑ έχει την εντολή να αναπτύξει την ικανότητά της να λαμβάνει ειδοποιήσεις για τις εκδόσεις SBBS, να επαληθεύει τη συμμόρφωσή τους με τον κανονισμό, να ενημερώνει τις αρμόδιες εθνικές αρχές και να λαμβάνει πληροφορίες από αυτές, καθώς και να δημοσιεύει τις κοινοποιηθείσες εκδόσεις SBBS και τις εθνικές αρμόδιες αρχές στην ιστοσελίδα της.

Επιπλέον, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να αναπτύξει ρυθμιστικά και εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα εντός XXX μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της πρωτοβουλίας αυτής.

1.5.2.Προστιθέμενη αξία της ενωσιακής παρέμβασης (που μπορεί να προκύπτει από διάφορους παράγοντες, π.χ. οφέλη από τον συντονισμό, ασφάλεια δικαίου, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ή συμπληρωματικότητα). Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου «προστιθέμενη αξία της ενωσιακής παρέμβασης» είναι η αξία που απορρέει από την παρέμβαση της Ένωσης και η οποία είναι επιπρόσθετη στην αξία που θα είχε δημιουργηθεί αν τα κράτη μέλη ενεργούσαν μεμονωμένα.

Λόγοι για την ανάληψη δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο (εκ των προτέρων)

Οι SBBS είναι ένα εργαλείο για τη βελτίωση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της κατανομής των κινδύνων σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Συνεπώς, μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Το άρθρο 114 ΣΛΕΕ, το οποίο παρέχει στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα την αρμοδιότητα να θεσπίζουν κατάλληλες διατάξεις που έχουν ως στόχο την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, αποτελεί, συνεπώς, την κατάλληλη νομική βάση. Τα εντοπισθέντα ρυθμιστικά εμπόδια στην ανάπτυξη των αγορών SBBS καθορίζονται σε πολλά νομοθετήματα της ΕΕ. Κατά συνέπεια, οι επιμέρους ενέργειες των κρατών μελών δεν θα είναι σε θέση να επιτύχουν τους στόχους αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας, ήτοι να εξαλείψουν τέτοια ρυθμιστικά εμπόδια, καθώς οι τροποποιήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ μπορούν να γίνουν μόνο με τη δράση της ΕΕ.

Αναμενόμενη προστιθέμενη αξία που θα δημιουργηθεί για την Ένωση (εκ των υστέρων)

Η νομοθετική πρόταση αποσκοπεί στην πρόοδο στον τομέα της Τραπεζικής Ένωσης. Ο SBBS θα μπορούσε να βοηθήσει τις τράπεζες και τα άλλα ιδρύματα να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκια κρατικών ομολόγων τους και να αποδυναμώσουν τον δεσμό μεταξύ τραπεζών και χωρών, ενισχύοντας έτσι τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

1.5.3.Διδάγματα από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος

Η ΕΑΚΑΑ έχει χρεωθεί την τήρηση μητρώων ήδη για τους ΟΣΕΚΑ, των ΟΕΕ, των ταμείων επιχειρηματικών κεφαλαίων (EuVECA) και των ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας (EuSEF). Η εμπειρία ήταν γενικά θετική.

1.5.4.Συμβατότητα και ενδεχόμενη συνέργεια με άλλα κατάλληλα μέσα

Η πρωτοβουλία ευθυγραμμίζεται με τον ενισχυμένο ρόλο που δίδει η ΕΑΚΑΑ στην πρόταση σχετικά με την επανεξέταση των ΕΕΑ. Ωστόσο, δεν έχει άμεσο αντίκτυπο στην πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την επανεξέταση των ΕΕΑ, δεδομένου ότι αφορά συγκεκριμένο τεχνικό ζήτημα που δεν εξετάστηκε στην επανεξέταση.

1.6.Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις

 Πρόταση/Πρωτοβουλία περιορισμένης διάρκειας

   Πρόταση/Πρωτοβουλία με ισχύ από [ΗΗ/MM]ΕΕΕΕ έως [ΗΗ/MM]ΕΕΕΕ

   Δημοσιονομικές επιπτώσεις από το ΕΕΕΕ έως το ΕΕΕΕ

 Πρόταση/Πρωτοβουλία απεριόριστης διάρκειας

Περίοδος σταδιακής εφαρμογής από το ΕΕΕΕ έως το ΕΕΕΕ,

και στη συνέχεια πλήρης εφαρμογή.

1.7.Προβλεπόμενοι τρόποι διαχείρισης 29

 Άμεση διαχείριση από την Επιτροπή

   Εκτελεστικοί οργανισμοί

 Επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη

 Έμμεση διαχείριση με ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης του προϋπολογισμού:

◻ σε διεθνείς οργανισμούς και τις οργανώσεις τους (να προσδιοριστούν)

◻στην ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

☑ φορείς που αναφέρονται στα άρθρα 208 και 209

◻ σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου

◻ σε οργανισμούς που διέπονται από ιδιωτικό δίκαιο και έχουν αποστολή δημόσιας υπηρεσίας, στον βαθμό που παρέχουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις

◻ σε οργανισμούς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο κράτους μέλους, στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και οι οποίοι παρέχουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις

◻ σε πρόσωπα επιφορτισμένα με την εκτέλεση συγκεκριμένων δράσεων στην ΚΕΠΠΑ βάσει του τίτλου V της ΣΕΕ και τα οποία προσδιορίζονται στην αντίστοιχη βασική πράξη.

Παρατηρήσεις

Άνευ αντικειμένου

2.ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1.Κανόνες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων

Να προσδιοριστούν η συχνότητα και οι όροι.

Σύμφωνα με τις ήδη υπάρχουσες ρυθμίσεις, η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει τακτικές εκθέσεις σχετικά με τη δραστηριότητά της (συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής αναφοράς στην Ανώτερη Διοίκηση, της υποβολής εκθέσεων στα συμβούλια και της κατάρτισης της ετήσιας έκθεσης), και υποβάλλεται σε ελέγχους από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Εσωτερική Υπηρεσία Ελέγχου για τη χρήση των πόρων. Η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις παρούσες προτεινόμενες δράσεις θα είναι σύμφωνες με ήδη υφιστάμενες απαιτήσεις.

2.2.Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

2.2.1.Κίνδυνοι που έχουν εντοπιστεί

Όσον αφορά τη νόμιμη, οικονομική, αποδοτική χρήση των πιστώσεων για την εφαρμογή της παρούσας πρότασης, η πρόταση δεν αναμένεται να δημιουργήσει νέους κινδύνους που να μην καλύπτονται επί του παρόντος από υφιστάμενο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου της ΕΑΚΑΑ.

2.2.2.Προβλεπόμενες μέθοδοι ελέγχου

Τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπονται στον κανονισμό ΕΑΚΑΑ έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Η ΕΑΚΑΑ συνεργάζεται στενά με την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής για να εξασφαλίσει την τήρηση των κατάλληλων προτύπων σε όλους τους τομείς εσωτερικού ελέγχου. Οι ρυθμίσεις αυτές θα ισχύουν και όσον αφορά τον ρόλο της ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με την παρούσα πρόταση. Οι ετήσιες εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου διαβιβάζονται στην Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

2.3.Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

Να προσδιοριστούν τα ισχύοντα ή τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας.

Για την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων εφαρμόζονται στην ΕΑΚΑΑ, άνευ περιορισμών, οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

H ΕΑΚΑΑ επί του παρόντος διαθέτει ειδική στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης και συνακόλουθο σχέδιο δράσης. H στρατηγική και το σχέδιο δράσης τέθηκαν σε εφαρμογή το 2014. Οι ενισχυμένες δράσεις της ΕΑΚΑΑ στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης θα συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις κατευθύνσεις που παρέχουν ο δημοσιονομικός κανονισμός (μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης στο πλαίσιο χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης), οι πολιτικές της OLAF για την πρόληψη της απάτης, οι διατάξεις που προβλέπονται στη στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης της Επιτροπής (COM(2011)376), καθώς και οι διατάξεις που προβλέπονται στην κοινή προσέγγιση για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ (Ιούλιος 2012) και στον σχετικό χάρτη πορείας.

Ο κανονισμός για τη σύσταση της ΕΑΚΑΑ ορίζει τις διατάξεις σχετικά με την εκτέλεση και τον έλεγχο του προϋπολογισμού της ΕΑΚΑΑ και τους εφαρμοστέους δημοσιονομικούς κανόνες.

3.ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1.Τομείς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται

·Υφιστάμενες γραμμές του προϋπολογισμού

Κατά σειρά τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμών του προϋπολογισμού

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Γραμμή του προϋπολογισμού

Είδος 
δαπάνης

Συμμετοχή

1α: Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

ΔΠ/ΜΔΠ 30 .

χωρών ΕΖΕΣ 31

υποψηφίων για ένταξη χωρών 32

τρίτων χωρών

κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού

1.α

12 02 06 ΕΑΚΑΑ

ΜΔΠ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

·Νέες γραμμές του προϋπολογισμού, των οποίων έχει ζητηθεί η δημιουργία

Κατά σειρά τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμών του προϋπολογισμού

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Γραμμή του προϋπολογισμού

Είδος
δαπάνης

Συμμετοχή

Αριθμός
[Τομέας………………………………………]

ΔΠ/ΜΔΠ

χωρών ΕΖΕΣ

υποψηφίων για ένταξη χωρών

τρίτων χωρών

κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού

[XX.YY.YY.YY]

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

3.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες

3.2.1.Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου

Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

ΕΑΚΑΑ

Έτος
N 33

Έτος
N+1 34

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να φαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

Τίτλος 1:

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(1)

0,419

0,225

0,225

0,225

0,225

0,225

0,225

Πληρωμές

(2)

0,419

0,225

0,225

0,225

0,225

0,225

0,225

Τίτλος 2:

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(1α)

Πληρωμές

(2α)

Τίτλος 3:

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(3α)

Πληρωμές

(3β)

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
για ΕΑΚΑΑ

Αναλήψεις υποχρεώσεων

=1+1α +3α

0,419

0,225

0,225

0,225

0,225

0,225

0,225

Πληρωμές

=2+2α

+3β

0,419

0,225

0,225

0,225

0,225

0,225

0,225

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου

5

«Διοικητικές δαπάνες»

σε εκατομμύρια EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Έτος
N

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να φαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

ΓΔ: <…….>

• Ανθρώπινοι πόροι

• Άλλες διοικητικές δαπάνες

ΣΥΝΟΛΟ ΓΔ <…….>

Πιστώσεις

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
του ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου
 

(Σύνολο αναλήψεων υποχρεώσεων = Σύνολο πληρωμών)

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Έτος
N 35

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να φαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου
 

Αναλήψεις υποχρεώσεων

0,419

0,225

0,225

0,225

0,225

0,225

0,225

Πληρωμές

0,419

0,225

0,225

0,225

0,225

0,225

0,225

3.2.2.Εκτιμώμενος αντίκτυπος στις πιστώσεις της ΕΑΚΑΑ

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Να προσδιοριστούν οι στόχοι και τα αποτελέσματα

Έτος
N

Έτος
N+1 36

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να φαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (OUTPUTS)

Είδος 37

Μέσο κόστος

Αριθμός

Κόστος

Αριθμός

Κόστος

Αριθμός

Κόστος

Αριθμός

Κόστος

Αριθμός

Κόστος

Αριθμός

Κόστος

Αριθμός

Κόστος

Συνολικός αριθμός

Συνολικό κόστος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 1 38 ...

- Ανάπτυξη ενός μητρώου κοινοποιήσεων SBBS, μιας βάσης δεδομένων για τις κυρώσεις SBBS, ενός καταλόγου των εθνικών αντισυμβαλλομένων SBBS και μοντέλων κοινοποιήσεων SBBS

0,281

0,097

0,097

0,097

0,097

0,097

0,097

- Αποτέλεσμα

- Αποτέλεσμα

Μερικό σύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 1

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 2…

- Αποτέλεσμα

Μερικό σύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 2

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

0,281

0,097

0,097

0,097

0,097

0,097

0,097

3.2.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό της ΕΑΚΑΑ

3.2.3.1.Συνοπτική παρουσίαση

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω:

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Έτος
N 39

Έτος
N+1 40

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να φαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

ΣΥΝΟΛΟ 41

Μόνιμοι υπάλληλοι (βαθμοί AD)

0,087

0,082

0,082

0,082

0,082

0,082

0,082

 

Μόνιμοι υπάλληλοι (βαθμοί AST)

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

0,051

0,046

0. 046

0. 046

0. 046

0. 046

0. 046

 

Έκτακτοι υπάλληλοι

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

ΣΥΝΟΛΟ

0,119

0,128

0,128

0,128

0,128

0,128

0,128

Εκτιμώμενες επιπτώσεις στο προσωπικό (επιπλέον ΙΠΑ) – πίνακας προσωπικού

Κατηγορία και βαθμός

Έτος N

Έτος N+1

Έτος N+2

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να φαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

AD16

AD15

AD14

AD13

AD12

AD11

AD10

AD9

AD8

AD7

1

1

1

1

AD6

AD5

 

Σύνολο AD

1

1

1

1

AST11

AST10

AST9

AST8

AST7

AST6

AST5

AST4

AST3

AST2

AST1

Σύνολο AST

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Σύνολο AST/SC

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Εκτιμώμενες επιπτώσεις στο προσωπικό (επιπλέον) – εξωτερικό προσωπικό

Συμβασιούχοι υπάλληλοι (ΣΥ)

Έτος N

Έτος N+1

Έτος N+2

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να φαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

Κατηγορία IV

0,5

1

1

1

Κατηγορία III

Κατηγορία II

Κατηγορία I

Σύνολο

0,5

1

1

1

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

Έτος N

Έτος N+1

Έτος N+2

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να φαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

Σύνολο

Αναφέρετε την προβλεπόμενη ημερομηνία πρόσληψης και προσαρμόστε το ποσό αναλόγως (εάν η πρόσληψη γίνει τον Ιούλιο, λαμβάνεται υπόψη μόνο το 50 % του μέσου κόστους) και δώστε περαιτέρω εξηγήσεις σε παράρτημα.

3.2.3.2.Εκτιμώμενες ανάγκες της αρμόδιας ΓΔ σε ανθρώπινους πόρους

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Εκτίμηση η οποία πρέπει να εκφράζεται σε ακέραιο αριθμό (ή το πολύ με ένα δεκαδικό ψηφίο)

Έτος
N

Έτος
N+1

Έτος N+2

Έτος N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να φαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

·Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων)

XX 01 01 01 (έδρα και αντιπροσωπείες της Επιτροπής)

XX 01 01 02 (αντιπροσωπείες της ΕΕ)

XX 01 05 01 (έμμεση έρευνα)

10 01 05 01 (άμεση έρευνα)

Εξωτερικό προσωπικό (σε μονάδα ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης: IΠΑ) 42

XX 01 02 01 (AC, END, INT από το συνολικό κονδύλιο)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT και JED στις αντιπροσωπείες)

XX 01 04 yy 43

- στην έδρα 44

- σε αντιπροσωπείες

XX 01 05 02 (AC, END, INT — Έμμεση έρευνα)

10 01 05 02 (AC, END, INT — Άμεση έρευνα)

Άλλες γραμμές του προϋπολογισμού (να προσδιοριστούν)

ΣΥΝΟΛΟ

XX είναι ο σχετικός τομέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισμού.

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της ΓΔ που έχει ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή έχει ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ και το οποίο θα συμπληρωθεί, εάν χρειαστεί, από πρόσθετους πόρους που μπορεί να διατεθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών.

Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων:

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

Εξωτερικό προσωπικό

Η περιγραφή του υπολογισμού του κόστους των θέσεων που εκφράζονται σε μονάδες πλήρους απασχόλησης θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο τμήμα 3 του παραρτήματος V.

3.2.4.Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

   Η πρόταση/πρωτοβουλία είναι συμβατή με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί αναπρογραμματισμό του σχετικού τομέα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Να εξηγηθεί ο απαιτούμενος αναπρογραμματισμός, με προσδιορισμό των σχετικών γραμμών του προϋπολογισμού και των αντίστοιχων ποσών.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρησιμοποίηση του μέσου ευελιξίας ή την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 45 .

Να εξηγηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες και να προσδιοριστούν οι σχετικοί τομείς και γραμμές του προϋπολογισμού, καθώς και τα αντίστοιχα ποσά.

[…]

3.2.5.Συμμετοχή τρίτων στη χρηματοδότηση

Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν προβλέπει συγχρηματοδότηση από τρίτους.

Η πρόταση/πρωτοβουλία προβλέπει τη συγχρηματοδότηση που εκτιμάται παρακάτω:

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Έτος
N

Έτος
N+1 46

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να φαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

Σύνολο

Εθνικές αρχές ανταγωνισμού (ΕΑΑ) 47

0,600

0,338

0,338

0,338

0,338

0,338

0,338

ΣΥΝΟΛΟ συγχρηματοδοτούμενων πιστώσεων

0,600

0,338

0,338

0,338

0,338

0,338

0,3383.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις στα έσοδα.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις που περιγράφονται κατωτέρω:

   στους ιδίους πόρους

   στα διάφορα έσοδα

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Γραμμή εσόδων του προϋπολογισμού

Διαθέσιμες πιστώσεις για το τρέχον οικονομικό έτος

Επιπτώσεις της πρότασης/πρωτοβουλίας 48

Έτος
N

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να φαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

Άρθρο ………….

Ως προς τα διάφορα έσοδα «για ειδικό προορισμό», να προσδιοριστούν οι γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται.

Να προσδιοριστεί η μέθοδος υπολογισμού των επιπτώσεων στα έσοδα.

(1)    Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190).
(2)    Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63).
(3)    Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).
(4)    Βλ. τόμους I («κύρια ευρήματα») και II («τεχνική ανάλυση») της έκθεσης της ειδικής ομάδας του ΕΣΣΚ «Τίτλοι εξασφαλισμένοι με κρατικά ομόλογα: μελέτη σκοπιμότητας», διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://www.esrb.europa.eu/pub/task_force_safe_assets/html/index.en.html
(5)    Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (CRR) (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1). Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 12 της 17.1.2015, σ. 1). Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32).
(6)    Μεταφορτώθηκε από τον δικτυακό τόπο της Eurostat στις 21 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 10:42.
(7)    Μεταφορτώθηκε από τον δικτυακό τόπο του S&P στις 21 Δεκεμβρίου 2017.
(8)    Ορισμένα συγκεκριμένα εμπόδια, π.χ. η διαφορετική επιλεξιμότητα για απαιτήσεις κάλυψης της ρευστότητας μεταξύ SBBS και κρατικών ομολόγων της ζώνης του EUR θα αντιμετωπίζονταν σε ξεχωριστά νομοθετήματα, καθώς προέκυπταν από κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.
(9)    Στην εκδοχή που αναλύθηκε από την ομάδα εργασίας του ΕΣΣΚ, υπήρχαν δύο τμήματα μειωμένης εξασφάλισης, ένα τμήμα ενδιάμεσης εξασφάλισης και ένα τμήμα ήσσονος εξασφάλισης, που αφορούσαν αντιστοίχως το 20 και 10 τοις εκατό της ονομαστικής αξίας της έκδοσης των SBBS.
(10)    Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/61 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την απαίτηση κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας για τα πιστωτικά ιδρύματα (ΕΕ L 11 της 17.1.2015, σ. 1).
(11)    Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II), (ΕΕ L 12 της 17.1.2015, σ. 1).
(12)    Κανονισμός (EE) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ (EE L 168, της 30.6.2017, σ. 12).
(13)    ΕΕ C της , σ. .
(14)    ΕΕ C της , σ. .
(15)    Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32).
(16)    Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (CRR) (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).
(17)    Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II), (ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1).
(18)    Οδηγία (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ) (ΕΕ L 354, 23.12.2016, σ. 37).
(19)    Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ ((ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).
(20)    Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(21)    Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα (ΕΕ L 140 της 27.5.2013, σ. 1).
(22)    Οδηγία 2002/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουνίου 2002, για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας (ΕΕ L 168 της 27.6.2002, σ. 43).
(23)    Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).
(24)    Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 1)
(25)    Κανονισμός (EE) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ (EE L 168, της 30.6.2017, σ. 12).
(26)    Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 1)
(27)    Απόφαση 2001/528/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2001, για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κινητών Αξιών (ΕΕ L 191 της 13.7.2001, σ. 45).
(28)    Όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή β) του δημοσιονομικού κανονισμού.
(29)    Οι λεπτομέρειες σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης, καθώς και οι παραπομπές στον δημοσιονομικό κανονισμό είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EL/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx. .
(30)    ΔΠ = Διαχωριζόμενες πιστώσεις / ΜΔΠ = Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις
(31)    ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.
(32)    Υποψήφιες χώρες και, κατά περίπτωση, δυνάμει υποψήφιες για ένταξη χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.
(33)    Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.
(34)    Οι δαπάνες για την περίοδο μετά το 2020 παρέχονται μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς. Ο δημοσιονομικός αντίκτυπος για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό την περίοδο μετά το 2020 θα αποτελέσει τμήμα των προτάσεων της Επιτροπής για το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.
(35)    Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.
(36)    Οι δαπάνες για την περίοδο μετά το 2020 παρέχονται μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς. Ο δημοσιονομικός αντίκτυπος για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό την περίοδο μετά το 2020 θα αποτελέσει τμήμα των προτάσεων της Επιτροπής για το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.
(37)    Τα αποτελέσματα είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν (παράδειγμα: αριθμός ανταλλαγών φοιτητών που θα χρηματοδοτηθούν, αριθμός χλμ. οδών που θα κατασκευαστούν κ.λπ.).
(38)    Όπως περιγράφεται στο σημείο 1.4.2. «Ειδικοί στόχοι…».
(39)    Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.
(40)    Οι δαπάνες για την περίοδο μετά το 2020 παρέχονται μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς. Ο δημοσιονομικός αντίκτυπος για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό την περίοδο μετά το 2020 θα αποτελέσει τμήμα των προτάσεων της Επιτροπής για το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.
(41)    Συμπεριλαμβανομένων των δαπανών πρόσληψης
(42)    AC = Συμβασιούχος υπάλληλος· AL = Τοπικός υπάλληλος· END = Αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας· INT = Προσωρινό προσωπικό· JED = Νεαρός εμπειρογνώμονας σε αντιπροσωπεία.
(43)    Επιμέρους ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού που καλύπτεται από επιχειρησιακές πιστώσεις (πρώην γραμμές «BA»).
(44)    Κυρίως για τα διαρθρωτικά ταμεία, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ).
(45)    Βλ. άρθρα 11 και 17 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020.
(46)    Οι δαπάνες για την περίοδο μετά το 2020 παρέχονται μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς. Ο δημοσιονομικός αντίκτυπος για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό την περίοδο μετά το 2020 θα αποτελέσει τμήμα των προτάσεων της Επιτροπής για το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.
(47)    Το επίπεδο συγχρηματοδότησης για τις ΕΕΑ υπολογίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες τρόπους διακυβέρνησης και χρηματοδότησης και δεν λαμβάνει υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για την επανεξέταση των ΕΕΑ, η οποία δεν έχει ακόμη εγκριθεί.
(48)    Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασμούς, εισφορές ζάχαρης), τα αναγραφόμενα ποσά πρέπει να είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά μετά την αφαίρεση του 25 % για έξοδα είσπραξης.