Βρυξέλλες, 2.5.2018

JOIN(2018) 9 final

2018/0120(NLE)

Κοινή πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση της Ένωσης στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης που συστάθηκε με την ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Τυνησίας, αφετέρου, όσον αφορά την έγκριση του εγγράφου με τίτλο: «Εδραίωση της προνομιακής εταιρικής σχέσης ΕΕ – Τυνησίας: στρατηγικές προτεραιότητες για την περίοδο 2018–2020».


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Η αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) 1 , που εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2015, ορίζει ένα νέο πλαίσιο για τον καθορισμό των διμερών σχέσεων με τις χώρες-εταίρους. Στην περίπτωση της Τυνησίας, η νέα αυτή προσέγγιση αποτυπώνεται στο έγγραφο με τίτλο «Εδραίωση της προνομιακής εταιρικής σχέσης ΕΕ – Τυνησίας: στρατηγικές προτεραιότητες για την περίοδο 2018–2020», το οποίο συνιστά βασικό στοιχείο αναφοράς για τη συμφωνία σε περιορισμένο αριθμό στοχοθετημένων πολιτικών προτεραιοτήτων για την περίοδο 2018–2020.

Οι διαβουλεύσεις με τη Δημοκρατία της Τυνησίας ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2017. Η προσέγγιση αυτή εντάσσεται πλήρως στη νέα συνολική στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 , την οποία παρουσίασε η Ύπατη Εκπρόσωπος τον Ιούνιο του 2016.

Η ΕΕ και η Τυνησία συμφώνησαν να εργαστούν από κοινού για την εκπόνηση εγγράφου στο οποίο θα καθορίζονται οι «στρατηγικές προτεραιότητες» για την εδραίωση της προνομιακής εταιρικής σχέσης. Η εταιρική αυτή σχέση εκφράζει την ιδιαιτερότητα και τον δυναμισμό των διμερών σχέσεων μεταξύ Τυνησίας και ΕΕ. Στόχος των στρατηγικών προτεραιοτήτων είναι να επαναβεβαιώσουν την ιδιαιτερότητα αυτή και να προβάλουν την κοινή φιλοδοξία εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων σε όλους τομείς και προαγωγής τους προς μια ολοένα και στενότερη προσέγγιση της Τυνησίας με τον ευρωπαϊκό χώρο. Οι προτεραιότητες αυτές βασίζονται στο πενταετές σχέδιο ανάπτυξης της Τυνησίας για την περίοδο 2016-2020 και στην κοινή ανακοίνωση της Ύπατης Εκπροσώπου και της Επιτροπής με τίτλο «Ενίσχυση της στήριξης της ΕΕ στην Τυνησία» της 29ης Σεπτεμβρίου 2016. Το έγγραφο αυτό θα αποτελέσει επίσης σημείο αναφοράς το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για την υλοποίηση του προγραμματισμού της χρηματοδοτικής συνεργασίας της ΕΕ, καθώς η Επιτροπή ενέκρινε το ενιαίο πλαίσιο στήριξης της ΕΕ για την Τυνησία στις 18 Αυγούστου 2017 (έγγραφο C.2017 – 5637 – 1).

Οι «στρατηγικές προτεραιότητες» δίνουν συγκεκριμένη υπόσταση στην προνομιακή εταιρική σχέση για την περίοδο 2018-2020 και αποτελούν ορόσημα για την ανάπτυξη ενός φιλόδοξου μοντέλου για το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-Τυνησίας μετά το 2020. Στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων αυτών βρίσκεται η δημιουργία μελλοντικών προοπτικών για τους νέους. Στο έγγραφο δίνεται έμφαση στην επιτάχυνση των κοινωνικοοικονομικών μεταρρυθμίσεων, μεταξύ άλλων μέσω της βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και στη σύναψη σφαιρικής και σε βάθος συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών. Η μετάβαση στη δημοκρατία και η χρηστή διακυβέρνηση αποτελούν τον άλλο βασικό πυλώνα της υλοποίησης της σύνδεσης ΕΕ-Τυνησίας. Τα δύο μέρη δεσμεύονται επίσης να ενισχύσουν κατά τα επόμενα έτη τη συνεργασία τους στους τομείς της ασφάλειας και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, καθώς και στους τομείς της μετανάστευσης και της κινητικότητας. Η Τυνησία κατέστησε την πρόσδεσή της στην ΕΕ στρατηγική επιλογή και η ανάπτυξη μιας τυνησιακής δημοκρατίας ευημερούσας και σταθερής συνιστά αμοιβαίο στρατηγικό συμφέρον για τους δύο εταίρους.

Η εταιρική σχέση ΕΕ–Τυνησίας αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της σχέσης – η δε νεολαία θέμα οριζόντιου χαρακτήρα.

Οι στρατηγικές προτεραιότητες που προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Τυνησίας για την περίοδο 2018-2020 είναι οι ακόλουθες:

(1)κοινωνικοοικονομική και βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς·

(2)δημοκρατία, χρηστή διακυβέρνηση και ανθρώπινα δικαιώματα·

(3)προσέγγιση των λαών, κινητικότητα και μετανάστευση·

(4)ασφάλεια και καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Συνοχή με ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής

Οι στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Τυνησίας αποτελούν το πρώτο διμερές πλαίσιο που συμφωνείται στο πλαίσιο της νέας ΕΠΓ και συνάδουν με τις προτεραιότητες και τις διαδικασίες που καθορίζονται στην εν λόγω πολιτική, δηλαδή τη σταθεροποίηση της γειτονίας στους τομείς της πολιτικής, της οικονομίας και της ασφάλειας. Οι εν λόγω προτεραιότητες συνάδουν επίσης με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Τυνησίας που τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαρτίου 1998.

Συνοχή με άλλες πολιτικές της Ένωσης

Οι στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Τυνησίας αντικατοπτρίζουν τη μακροχρόνια δέσμευση της ΕΕ έναντι των μεσογειακών εταίρων της. Συνάδουν επίσης με τη συνολική στρατηγική της ΕΕ υπέρ της ολοκληρωμένης προσέγγισης της διαχείρισης των κρίσεων, συνδέοντας μεταξύ τους τις πολιτικές της ΕΕ στους τομείς της ανθρωπιστικής βοήθειας, της διαχείρισης των κινδύνων καταστροφών, της ανάπτυξης, της μετανάστευσης, του εμπορίου, των επενδύσεων, των υποδομών, της εκπαίδευσης, της υγείας και της έρευνας. Στο έγγραφο λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της χρηστής διακυβέρνησης, η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, η εξωτερική διάσταση των μεταναστευτικών πολιτικών της ΕΕ, η αυξημένη έμφαση στη διεθνή συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού, καθώς και οι δυνατότητες τις οποίες προσφέρει το εμπόριο για τη δημιουργία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρεπούς απασχόλησης.

2.ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Νομική βάση

Η παρούσα πρόταση βασίζεται στο άρθρο 218 παράγραφος 9 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Πρόκειται για κοινή πρόταση απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη θέση της Ένωσης στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης που συστάθηκε με την ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Τυνησίας, αφετέρου, όσον αφορά την έγκριση σύστασης σχετικά με τις στρατηγικές προτεραιότητες της προνομιακής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Τυνησίας.

Οι προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης προβλέπεται να εγκριθούν στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Τυνησίας που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαΐου 2018, κατόπιν έγκρισης της θέσης που θα ληφθεί στο Συμβούλιο Σύνδεσης από το Συμβούλιο της ΕΕ βάσει του άρθρου 218 παράγραφος 9 της ΣΛΕΕ. Μετά την έγκρισή τους, οι στρατηγικές προτεραιότητες θα κατευθύνουν τον προγραμματισμό και τη χρηματοδοτική συνεργασία της Ένωσης βάσει του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας.

Επικουρικότητα (σε περίπτωση μη αποκλειστικής αρμοδιότητας)

Δεδομένου ότι οι στρατηγικές προτεραιότητες αφορούν τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Τυνησίας, δεν μπορούν να εγκριθούν σε εθνικό επίπεδο από τα κράτη μέλη.

Αναλογικότητα

Σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 9 της ΣΛΕΕ, απαιτείται η έγκριση θέσης του Συμβουλίου της ΕΕ για την έγκριση των στρατηγικών προτεραιοτήτων από το Συμβούλιο Σύνδεσης.

Επιλογή μέσου

Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας 3 επιβεβαιώθηκε η πρόθεση του Συμβουλίου «να αρχίσει μια νέα φάση συνεργασίας με τους εταίρους το 2016, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στον καθορισμό νέων προτεραιοτήτων εταιρικής σχέσης, κατά περίπτωση, με επίκεντρο τις συμφωνηθείσες προτεραιότητες και τα συμφέροντα».

Για την επίτευξη της εν λόγω συνεργασίας, οι πολιτικές δεσμεύσεις αποτελούν το πλέον κατάλληλο μέσο· μια νέα δεσμευτική διεθνής συμφωνία με την Τυνησία θα επέφερε δυσανάλογη διαδικαστική επιβάρυνση σε σύγκριση με το χρονικό διάστημα που θα καλύψουν οι στρατηγικές προτεραιότητες. Από την άλλη πλευρά, ένα απλό μνημόνιο συνεννόησης δεν θα τύγχανε του αναγκαίου επιπέδου στήριξης που απαιτείται από «τα προγράμματα δράσης ή τα διάφορα άλλα ισοδύναμα έγγραφα που καθορίζονται με κοινή συμφωνία», τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας, ως βάση για τον πολυετή προγραμματισμό της βοήθειας 4 .

3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Εκ των υστέρων αξιολογήσεις / έλεγχοι καταλληλότητας ισχύουσας νομοθεσίας

Άνευ αντικειμένου.

Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Το παρόν κείμενο καταρτίστηκε κατόπιν στενής διαβούλευσης με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής και με τους εκπροσώπους των κρατών μελών στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για το Μαγκρέμπ και το Μασρέκ, καθώς και κατόπιν συζητήσεων με τα αντίστοιχα όργανα της Τυνησίας.

Εκτός από τις τακτικές διαβουλεύσεις στην Τύνιδα σχετικά με τις θεματικές των προτεραιοτήτων, τον Μάρτιο πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών στις Βρυξέλλες και στην Τύνιδα. Από τις εισηγήσεις που ελήφθησαν προκύπτει κυρίως η ανάγκη να εξασφαλιστεί η συνεχής στήριξη της ΕΕ στη διαδικασία μετάβασης στη δημοκρατία στην Τυνησία, στην προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου, στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και στην ενίσχυση του ρόλου και της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του συντάγματος της Τυνησίας και των διεθνών δεσμεύσεων που ανέλαβε η Τυνησία. Η κοινωνία των πολιτών επαναβεβαίωσε επίσης τη σημασία της συνεργασίας με τους νεαρούς Τυνήσιους, προς όφελος αυτών, για την προώθηση της πρόσβασης στην απασχόληση. Όλα αυτά τα θέματα ελήφθησαν υπόψη στα προσαρτώμενα κείμενα.

Οι εν λόγω διαβουλεύσεις πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους προσανατολισμούς που καθορίζονται στην ανανεωμένη Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας.

Συγκέντρωση και χρήση εμπειρογνωσίας

Το σύνολο της σχετικής θεματικής εμπειρογνωσίας ήταν διαθέσιμο εσωτερικά, είτε στις Βρυξέλλες στην έδρα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων είτε στην Τύνιδα, στην αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Τυνησία.

Εκτίμηση των επιπτώσεων

Άνευ αντικειμένου.

Καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου και απλούστευση

Άνευ αντικειμένου.

Θεμελιώδη δικαιώματα

Δεν υπάρχουν επιπτώσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Τυνησία, μια εκ των στρατηγικών προτεραιοτήτων αφορά την ενίσχυση της δημοκρατίας, της χρηστής διακυβέρνησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα. Η ΕΕ και η Τυνησία καθιέρωσαν ειλικρινή και τακτικό διάλογο και στενή συνεργασία στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τα δύο μέρη θα συνεχίσουν να ενισχύουν τη συνεργασία τους στον τομέα αυτό τα επόμενα έτη.

4.ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Δεν υπάρχουν πρόσθετες δημοσιονομικές επιπτώσεις πέραν αυτών που προβλέπονται σε προηγούμενες διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ. Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις καθορίζονται στο ενιαίο πλαίσιο στήριξης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΜΓ) για την περίοδο 2017-2020.

5.ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σχέδια εφαρμογής και ρυθμίσεις παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων

Η υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Τυνησίας θα υπόκειται σε τακτική παρακολούθηση. Τα δύο μέρη θα ορίσουν σημεία επαφής στις οικείες υπηρεσίες, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και αμοιβαίως επωφελής υλοποίηση των προτεραιοτήτων. Οι συνεδριάσεις σχετικά με τη διμερή συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Τυνησίας στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης θα συμβάλουν στην παρακολούθηση της υλοποίησης των προτεραιοτήτων, μεταξύ άλλων και σε τομεακό επίπεδο.

6. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

α)Κοινή ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, Επανεξέταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (JOIN(2015) 50 final της 18.11.2015)· κοινό έγγραφο θέσης που υποβλήθηκε από τις αραβικές χώρες της ΕΠΓ κατά την υπουργική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Βηρυτό στις 24 Ιουνίου 2015 σχετικά με την επανεξέταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ)· συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας.

β)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 232/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΕ L77 της 15.3.2014).

γ)Ευρωμεσογειακή συμφωνία συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Τυνησίας, αφετέρου (ΕΕ L 097 της 30.3.1998).

δ)Κοινή ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Ενίσχυση της στήριξης της ΕΕ στην Τυνησία» (JOIN(2016) 47 final της 29.9.2016)· συμπεράσματα του Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την Τυνησία, παραπομπή 13056/16.

2018/0120 (NLE)

Κοινή πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση της Ένωσης στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης που συστάθηκε με την ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Τυνησίας, αφετέρου, όσον αφορά την έγκριση του εγγράφου με τίτλο: «Εδραίωση της προνομιακής εταιρικής σχέσης ΕΕ – Τυνησίας: στρατηγικές προτεραιότητες για την περίοδο 2018–2020».

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 217 σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 9,

Έχοντας υπόψη την κοινή πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)Η ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Τυνησίας, αφετέρου, υπεγράφη στις 17 Ιουλίου 1995 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαρτίου 1998 5 .

(2)Η κοινή ανακοίνωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με την επανεξέταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας 6 έτυχε ευνοϊκής αποδοχής από το Συμβούλιο στα συμπεράσματα που εξέδωσε στις 14 Δεκεμβρίου 2015. Το Συμβούλιο επιβεβαίωσε ειδικότερα την πρόθεσή του να αρχίσει μια νέα φάση συνεργασίας με τους εταίρους του το 2016, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στον καθορισμό νέων προτεραιοτήτων εταιρικής σχέσης, κατά περίπτωση, με επίκεντρο τις συμφωνηθείσες προτεραιότητες και τα συμφέροντα.

(3)Η κοινή ανακοίνωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 29ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με την ενίσχυση της στήριξης της ΕΕ στην Τυνησία 7 έτυχε ευνοϊκής αποδοχής από το Συμβούλιο στα συμπεράσματα που εξέδωσε στις 17 Οκτωβρίου 2016. Το Συμβούλιο επαναλαμβάνει σε αυτήν τη δέσμευσή του να στηρίξει τη μετάβαση στην Τυνησία, τονίζει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της τυνησιακής κατάστασης και το στρατηγικό συμφέρον της ΕΕ να στηρίξει την ανάδυση μιας Τυνησίας δημοκρατικής, ισχυρής και σταθερής στη γειτονία της, καθώς και την αναγκαιότητα να συνοδευθεί η πολιτική πρόοδος από οικονομική πρόοδο της ίδιας εμβέλειας και, για τον σκοπό αυτό, παροτρύνει την κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων μηχανισμών της ΕΕ και την ενισχυμένη δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών της σε στενή συνεργασία με τις τυνησιακές αρχές.

(4)Ο κοινός στόχος της ΕΕ και της Τυνησίας ο οποίος καθορίζεται στο πλαίσιο των στρατηγικών προτεραιοτήτων προϋποθέτει τη συνεργασία. Η ανάπτυξη ευημερούσας και σταθερής δημοκρατίας στην Τυνησία συνιστά αμοιβαίο στρατηγικό συμφέρον.

(5)Παράλληλα με την αντιμετώπιση των πλέον επιτακτικών προκλήσεων, η ΕΕ και η Τυνησία εξακολουθούν να επιδιώκουν την επίτευξη των βασικών στόχων της μακροχρόνιας εταιρικής σχέσης τους και καταβάλλουν ιδίως προσπάθειες για τη δημιουργία μελλοντικών προοπτικών για τους νέους, την επιτάχυνση των κοινωνικοοικονομικών μεταρρυθμίσεων, καθώς και τη συνέχιση και την ενίσχυση της διαδικασίας μετάβασης στη δημοκρατία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η θέση της Ένωσης στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης που συστάθηκε με την ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Τυνησίας, αφετέρου, όσον αφορά την έγκριση του εγγράφου με τίτλο «Εδραίωση της προνομιακής εταιρικής σχέσης ΕΕ – Τυνησίας: στρατηγικές προτεραιότητες για την περίοδο 2018–2020» βασίζεται στο κείμενο που προσαρτάται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της.

Βρυξέλλες,

   Για το Συμβούλιο

   O Πρόεδρος

(1)    Συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας· δελτίο Τύπου του Συμβουλίου αριθ. 926/15.
(2)    «Κοινό όραμα, κοινές δράσεις: Μία ισχυρότερη Ευρώπη. Μια συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας».
(3)    Συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας· δελτίο Τύπου του Συμβουλίου αριθ. 926/15.
(4)    Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 232/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 27). ε)
(5)    Ευρωμεσογειακή συμφωνία συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Τυνησίας, αφετέρου (ΕΕ L....).
(6)    Κοινή ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Επανεξέταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας [JOIN(2015) 50 final].
(7)    Κοινή ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Επανεξέταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας [JOIN(2015) 50 final].

Βρυξέλλες,2.5.2018

JOIN(2018) 9 final

Κοινή πρόταση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

στην

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση της Ένωσης στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης που συστάθηκε με την ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Τυνησίας, αφετέρου, όσον αφορά την έγκριση του εγγράφου με τίτλο: «Εδραίωση της προνομιακής εταιρικής σχέσης ΕΕ – Τυνησίας: στρατηγικές προτεραιότητες για την περίοδο 2018–2020».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Εδραίωση της προνομιακής εταιρικής σχέσης ΕΕ – Τυνησίας:

στοιχεία στρατηγικών προτεραιοτήτων για την περίοδο 2018–2020

1.Εισαγωγή

Η Τυνησία κατέστησε την πρόσδεσή της στον ευρωπαϊκό χώρο στρατηγική επιλογή, η δε ανάπτυξη μιας τυνησιακής δημοκρατίας ευημερούσας και σταθερής στη γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστά αμοιβαίο στρατηγικό συμφέρον.

Η «προνομιακή εταιρική σχέση» ΕΕ-Τυνησίας εκφράζει την ιδιαιτερότητα και τον δυναμισμό των διμερών σχέσεων, καθώς και την κοινή φιλοδοξία προαγωγής των σχέσεων αυτών προς μια ολοένα και στενότερη προσέγγιση της Τυνησίας με τον ευρωπαϊκό χώρο. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η ανάπτυξη ενός φιλόδοξου μοντέλου για το μέλλον των σχέσεων μετά το 2020, με ορόσημα την επιτευχθείσα πρόοδο και αξιοποιώντας πλήρως τις ευκαιρίες προσέγγισης που θα παράσχει η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας κατά την περίοδο 2018-20.

Στο πλαίσιο της προνομιακής εταιρικής σχέσης, η Τυνησία δεσμεύτηκε πλήρως να υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για τη βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της χώρας και να συνεχίσει την πρόοδο όσον αφορά τη μετάβαση στη δημοκρατία. Έχοντας επίγνωση της πρόκλησης και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η Τυνησία, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανανεώνει τη δέσμευσή της να στηρίξει την ταχύτερη δυνατή υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων αυτών.

Οι στρατηγικές προτεραιότητες που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο δίνουν συγκεκριμένη υπόσταση στην προνομιακή εταιρική σχέση για την περίοδο 2018-2020. Στο επίκεντρο της δράσης των δύο μερών θα είναι η δημιουργία μελλοντικών προοπτικών για τους νέους. Θα δοθεί έμφαση στην επιτάχυνση των κοινωνικοοικονομικών μεταρρυθμίσεων, μεταξύ άλλων στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και στη σύναψη σφαιρικής και σε βάθος συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών. Καθοριστικής σημασίας θα παραμείνουν επίσης η εδραίωση της δημοκρατίας, και ιδίως η αποτελεσματική εφαρμογή του Συντάγματος του 2014 και η χρηστή διακυβέρνηση. Τα δύο μέρη θα ενισχύσουν τη συνεργασία τους στον τομέα της ασφάλειας και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, καθώς και στον τομέα της μετανάστευσης και της κινητικότητας, με την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη διευκόλυνση των θεωρήσεων και σχετικά με την επανεισδοχή και την ολοένα πιο ενεργή συμμετοχή της Τυνησίας στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Τις προσπάθειες αυτές θα συνοδεύσει η ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου υψηλού επιπέδου, του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών και της προβολής της εταιρικής σχέσης.

Οι προτεραιότητες αυτές βασίζονται στο πενταετές σχέδιο ανάπτυξης της Τυνησίας για την περίοδο 2016-2020 1 και στην κοινή ανακοίνωση με τίτλο «Ενίσχυση της στήριξης της ΕΕ στην Τυνησία 2 ».

2.Στρατηγικές προτεραιότητες της προνομιακής εταιρικής σχέσης ΕΕ - Τυνησίας για την περίοδο 2018-2020

Εταιρική σχέση για τη νεολαία

Η ΕΕ και η Τυνησία θεωρούν τις μελλοντικές προοπτικές για τη νεολαία μείζονα στόχο, όπως επιβεβαιώνεται στην εταιρική σχέση «ΕΕ-Τυνησίας για τη νεολαία», την οποία δρομολόγησαν ο Πρόεδρος της Τυνησίας και η Ύπατη Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος της Επιτροπής την 1η Δεκεμβρίου 2016. Για την καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των νεαρών Τυνήσιων, θα πρέπει να αυξηθεί η συνεκτικότητα μεταξύ των διάφορων τρεχουσών και μελλοντικών δράσεων. Στη βάση του διαλόγου που ξεκίνησε για την υλοποίηση της εταιρικής αυτής σχέσης, η ΕΕ και η Τυνησία δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τις δράσεις για την προώθηση της απασχόλησης και της απασχολησιμότητας των νέων· την κινητικότητα· και την αυξημένη συμμετοχή των νέων στον δημόσιο και πολιτικό βίο, ιδίως στις τοπικές πρωτοβουλίες. Η απασχολησιμότητα θα επιτευχθεί με τη μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης και τη δημιουργία στενότερου δεσμού μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και με την προώθηση και τη στήριξη καινοτόμων πρωτοβουλιών που θα δρομολογηθούν από τους νέους, ιδίως στους τομείς των νέων τεχνολογιών και του πολιτισμού. Η στήριξη στην ανάπτυξη εθνικής τυνησιακής στρατηγικής για τη νεολαία θα αποτελέσει καθοριστικό στοιχείο της εταιρικής σχέσης, όπως και η ενίσχυση των θεσμών και των οργανώσεων για τη νεολαία.

Συμπληρωματικά προς τη δέσμευση αυτή σε σχέση με τη νεολαία, τα δύο μέρη θα εργαστούν στις ακόλουθες στρατηγικές προτεραιότητες:

2.1.Κοινωνικοοικονομική και βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς

Η πρόοδος στον πολιτικό τομέα θα αντέξει στον χρόνο μόνον εάν συνοδεύεται από οικονομική πρόοδο της ίδιας εμβέλειας. Λαμβανομένης υπόψη της αστάθειας της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης στην Τυνησία, με υψηλή ανεργία των νέων (ιδίως των διπλωματούχων νέων) και σημαντικές περιφερειακές και κοινωνικές ανισότητες, ένας από τους βασικούς στόχους θα είναι η συμβολή στην ανάκαμψη της τυνησιακής οικονομίας, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της διαφοροποίησής της και στη μετατροπή της, κατά τρόπο βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς, με σεβασμό των διεθνών δεσμεύσεων σε θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής. Η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει και να παροτρύνει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Ειδικότερα, οι δράσεις στον τομέα της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης θα αναπτυχθούν γύρω από τις ακόλουθες δεσμεύσεις:

τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και τη στήριξη της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα και των ιδιωτικών επενδύσεων, ιδίως μέσω: i) της απλούστευσης και της ελάφρυνσης των διοικητικών διαδικασιών στις οποίες υπόκεινται οι επιχειρήσεις, ii) της βελτίωσης της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και iii) της αποκατάστασης των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων – ιδίως της αποτελεσματικής εφαρμογής του νόμου περί επενδύσεων του 2016 και του νόμου περί αναμόρφωσης των διατάξεων περί φορολογικών πλεονεκτημάτων του 2017, λαμβάνοντας υπόψη τις επιζήμιες για τα φορολογικά πλεονεκτήματα ρυθμίσεις οι οποίες πρέπει να καταργηθούν·

την έμφαση στην ενεργή προώθηση της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης μικρομεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων·

τον καθορισμό και την υλοποίηση ελλειπουσών τομεακών στρατηγικών, όπως στρατηγικής για τον τουρισμό·

τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και της διαχείρισης των φυσικών πόρων (συμπεριλαμβανομένων των υδάτων), ιδίως μέσω της υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής πράσινης οικονομίας και της υλοποίησης των διεθνών δεσμεύσεων της Τυνησίας σε θέματα κλιματικής αλλαγής (καθορισμένη εθνική συνεισφορά), γαλάζιας οικονομίας και αλιευτικών πόρων·

τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των παραδοσιακών τομέων και των ελπιδοφόρων βιομηχανικών και γεωργικών τομέωνιδίως χάρη στην αυξημένη χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών και διασφαλίζοντας βιώσιμη διαχείριση των πόρων- καθώς και τη διαφοροποίηση των εξαγωγικών αγορών·

την ανάπτυξη του τομέα της ενέργειας, μεταξύ άλλων μέσω των ηλεκτρονικών διασυνδέσεων μεταξύ ΕΕ και Τυνησίας, και την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης·

την ανάπτυξη ασφαλούς, προστατευμένου, βιώσιμου και αποτελεσματικού συστήματος μεταφορών μέσω εναρμονισμένων προτύπων μεταφορών και ολοκληρωμένου πολυτροπικού δικτύου με σκοπό τη διευκόλυνση της σύνδεσης νότου-νότου και βορρά-νότου·

την ενοποίηση του συστήματος διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, μέσω της θέσπισης και της εφαρμογής νέου οργανικού νόμου για τον προϋπολογισμό, της μεταρρύθμισης του συστήματος ελέγχου των δημόσιων λογαριασμών και της βελτίωσης της διαχείρισης των δημόσιων επιχειρήσεων. Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης της φορολογίας (απλούστευση του φορολογικού συστήματος, φορολογική δικαιοσύνη, αποκέντρωση, εκσυγχρονισμός της διοίκησης, καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και υλοποίηση των σχετικών διεθνών δεσμεύσεων) αποτελεί κρίσιμο στάδιο για την ανάπτυξη της χώρας με λιγότερους αποκλεισμούς. Σημαντικές είναι επίσης η στήριξη των τρεχουσών τραπεζικών μεταρρυθμίσεων καθώς και η εθνική στρατηγική χρηματοοικονομικής ένταξης 2017-21 σχετικά με την πρόσβαση στις υπηρεσίες και τη χρήση και την ποιότητα των υπηρεσιών·

την υλοποίηση της διαδικασίας αποκέντρωσης, με σκοπό την ανάπτυξη δημόσιων υπηρεσιών και κοινωνικών υποδομών (ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της υγείας, της υδροδότησης και της αποχέτευσης) που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων· και την επίσπευση της διαδικασίας ανάπτυξης των περιφερειών της ενδοχώρας – κοινή δέσμευση των δύο μερών για τη σταδιακή μείωση των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων.

Για την προώθηση της κοινωνικής προόδου, τα δύο μέρη δεσμεύονται να συνεχίσουν να προάγουν:

την απασχόληση, ιδίως με τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων για ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση που συνδέονται με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας στο πλαίσιο μιας ενεργού πολιτικής για την ένταξη στην αγορά εργασίας·

ολοκληρωμένη και αποδοτική τυνησιακή πολιτική κοινωνικής ένταξης και αποτελεσματική κοινωνική προστασία, ιδίως μέσω της ενίσχυσης των ικανοτήτων των αρμόδιων δημόσιων οργανισμών, για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων που ξεκίνησε η Τυνησία στον τομέα της κοινωνικής συνοχής, καθώς και την εφαρμογή του άρθρου 67 της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ – Τυνησίας σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και την εγγύηση της εφαρμογής των αρχών της ίσης μεταχείρισης στην κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία· και

τον κοινωνικό διάλογο χωρίς αποκλεισμούς για την ενίσχυση των ικανοτήτων αντιμετώπισης των κοινωνικοοικονομικών ανισορροπιών, τη μείωση των κοινωνικών εντάσεων και την προώθηση πραγματικής κοινωνικής ειρήνης – και, ταυτόχρονα, τη βελτίωση της ελκυστικότητας της χώρας για τους ξένους επενδυτές.

Τα δύο μέρη διατηρούν την πλήρη δέσμευσή τους όσον αφορά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης σφαιρικής και σε βάθος συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών και έχουν συμφωνήσει επί συγκεκριμένου σχεδίου δράσης για το 2018, το οποίο θα καταστήσει εφικτή την επίτευξη προόδου για την ολοκλήρωση των κύκλων διαπραγματεύσεων το 2019. Η ΕΕ και η Τυνησία θα συνεχίσουν να καταβάλλουν προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της τυνησιακής οικονομίας προς όφελος όλων, συμπεριλαμβανομένων των πιο μειονεκτουσών περιφερειών και κοινοτήτων, και για την αποκατάσταση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, ιδίως για τους νέους. Τα δύο μέρη δεσμεύονται να αυξήσουν την οικονομική ενσωμάτωση της Τυνησίας στην ευρωπαϊκή αγορά, καθώς και στην περιοχή του Μαγκρέμπ.

Για την ενίσχυση της καινοτομίας και της έρευνας προς όφελος της οικονομικής, κοινωνικής και περιφερειακής ανάπτυξης, η ΕΕ και η Τυνησία θα καταβάλουν προσπάθειες για την ενσωμάτωση της Τυνησίας στον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας, ιδίως μέσω της προώθησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της ενίσχυσης της διακυβέρνησης, των μηχανισμών αξιοποίησης της δημόσιας έρευνας και της μεταφοράς τεχνολογίας μεταξύ του ακαδημαϊκού χώρου και του βιομηχανικού ιστού.

2.2.Δημοκρατία, χρηστή διακυβέρνηση και ανθρώπινα δικαιώματα

Η ΕΕ και η Τυνησία θα συνεχίσουν να αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στη δημοκρατική διαδικασία και στην προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου, στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και στην ενίσχυση του ρόλου και της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών. Τα δύο μέρη θα συνεχίσουν να προάγουν τη διαδικασία πολιτικών μεταρρυθμίσεων μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του Συντάγματος και των διεθνών δεσμεύσεων που ανέλαβε η Τυνησία.

Οι πτυχές προτεραιότητας όσον αφορά τη χρηστή διακυβέρνηση και τον σεβασμό του κράτους δικαίου θα περιλαμβάνουν ειδικότερα:

την ενίσχυση του κοινοβουλευτικού θεσμού, τη σύσταση και την αποτελεσματική θέσπιση ανεξάρτητων αρχών·

τη θέσπιση του συνταγματικού δικαστηρίου·

την εδραίωση δημοκρατικής, διάφανης και ανεξάρτητης εκλογικής διαδικασίας·

την καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης, μεταξύ άλλων μέσω της στήριξης της εθνικής αρχής καταπολέμησης της διαφθοράς·

τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της προσέγγισής του με τα διεθνή πρότυπα, μεταξύ άλλων εκείνων του Συμβουλίου της Ευρώπης·

την υλοποίηση στρατηγικής για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, η οποία περιλαμβάνει τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, τη θέσπιση τρόπου λήψης αποφάσεων βασισμένου σε αξιόπιστα στοιχεία, την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και την ανάπτυξη της ψηφιακής διοίκησης·

τη στήριξη της διαδικασίας αποκέντρωσης, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των ικανοτήτων και των προϋπολογισμών των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδίως στο πλαίσιο των δημοτικών εκλογών του Μαΐου του 2018· και την ενίσχυση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, του ρόλου τους και της συμβολής τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς και την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών, ιδίως των νέων, στην πολιτική ζωή και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Στις πτυχές προτεραιότητας όσον αφορά τις δεσμεύσεις για τον σεβασμό και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα περιλαμβάνονται:

η οριστικοποίηση της διαδικασίας εναρμόνισης της νομοθεσίας με το Σύνταγμα και τα διεθνή πρότυπα, η συνεργασία της Τυνησίας στα πολυμερή φόρουμ και η υλοποίηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε στο πλαίσιο της καθολικής περιοδικής εξέτασης·

η στήριξη στις προσπάθειες που καταβάλλονται για την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων, την καταπολέμηση των βασανιστηρίων (συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της επιτροπής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων) και την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, των γυναικών, των παιδιών και των μεταναστών·

η στήριξη της πρωτοποριακής δράσης της Τυνησίας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, τη διασφάλιση της πλήρους ισότητας ανδρών και γυναικών και την προώθηση του ρόλου της γυναίκας σε όλους τους τομείς, ιδίως στην οικονομική και πολιτική ζωή·

η προστασία της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι·

το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· και

ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου στον τομέα της ασφάλειας.

2.3.Προσέγγιση των λαών, κινητικότητα και μετανάστευση

Η προσέγγιση της τυνησιακής και της ευρωπαϊκής κοινωνίας αποτελεί βασικό πυλώνα της προνομιακής εταιρικής σχέσης, μέσω της ενίσχυσης των ανταλλαγών μεταξύ λαών, κοινωνιών και πολιτισμών. Αυτή η διάσταση της κινητικότητας αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την υλοποίηση της εταιρικής σχέσης για τη νεολαία. Η αποτελεσματική υλοποίηση της σύνδεσης της Τυνησίας με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και η συμμετοχή της στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» και στο πρόγραμμα Erasmus+ είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι των προσπαθειών αυτών.

Η συντονισμένη διαχείριση της μετανάστευσης αποτελεί πολιτική προτεραιότητα, τόσο για την Τυνησία όσο και για την ΕΕ. Τα δύο μέρη δεσμεύονται να εντατικοποιήσουν τον διάλογο και τη συνεργασία, ιδίως με την υλοποίηση της εταιρικής σχέσης για την κινητικότητα, την ενίσχυση της καταπολέμησης των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης, καθώς και την ετοιμότητα της ΕΕ να στηρίξει τη θέσπιση τυνησιακού συστήματος ασύλου. Η συνεργασία αυτή, η οποία θα αντικατοπτρίζει επίσης την περιφερειακή διάσταση των προαναφερθέντων προβλημάτων, θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

την υλοποίηση της εθνικής τυνησιακής στρατηγικής στον τομέα της μετανάστευσης, η οποία θα περιλαμβάνει επίσης το άσυλο και τη διεθνή προστασία, καθώς και την εφαρμογή κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου·

την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις συμφωνίες επανεισδοχής και διευκόλυνσης των θεωρήσεων·

τη χρηστή διακυβέρνηση της νόμιμης μετανάστευσης, μέσω καλύτερου συντονισμού με τα κράτη μέλη της ΕΕ με σεβασμό των αρμοδιοτήτων τους, μεταξύ άλλων μέσω της θέσπισης πιλοτικών σχεδίων κινητικότητας και καλύτερης ενσωμάτωσης των μεταναστών στις χώρες υποδοχής·

τη στήριξη της κινητοποίησης των Τυνησίων της διασποράς για τις επενδύσεις στους καινοτόμους τομείς στην Τυνησία·

τη στήριξη της πρόληψης της παράτυπης μετανάστευσης, ιδίως με την καλύτερη συνεκτίμηση των μεταναστευτικών ζητημάτων στις στρατηγικές ανάπτυξης· για τον ίδιο λόγο απαιτούνται επίσης η ενίσχυση της διαχείρισης των συνόρων και εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με τους κινδύνους της παράτυπης μετανάστευσης·

τη στήριξη των δραστηριοτήτων πρόληψης και καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων, μεταξύ άλλων μέσω του εντοπισμού και της δίωξης των εγκληματικών δικτύων· και

τη βελτίωση της συνεργασίας στους τομείς της επιστροφής και της επανεισδοχής, μεταξύ άλλων μέσω της στήριξης της βιώσιμης επανένταξης στην κοινωνία των Τυνησίων που επιστρέφουν στη χώρα.

2.4.Ασφάλεια και καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Η ΕΕ και η Τυνησία αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας, οι οποίες απαιτούν συντονισμένες δράσεις των δύο μερών, και πρέπει να ενεργήσουν με σεβασμό των κοινών αξιών της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Τυνησία προτίθεται να υλοποιήσει τη σφαιρική και πολυτομεακή στρατηγική της για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού. Στους τομείς προτεραιότητας της συνεργασίας θα περιλαμβάνονται τα εξής:

η υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής καταπολέμησης της τρομοκρατίας, ιδίως μέσω της ενίσχυσης και του εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας και των θεσμών ασφάλειας και των δικαστικών θεσμών, με σεβασμό των δημοκρατικών αρχών που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα·

η επιτάχυνση της υλοποίησης του προγράμματος στήριξης της μεταρρύθμισης και του εκσυγχρονισμού του τομέα της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της λογοδοσίας των δυνάμεων ασφαλείας, και η εμβάθυνση της συνεργασίας αυτής βάσει της επιτευχθείσας προόδου·

η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής εφαρμογής του σχεδίου δράσης που συμφωνήθηκε με την ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης·

η ανάπτυξη σφαιρικής πολιτικής για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης·

το πρόβλημα των αλλοδαπών μαχητών·

η ανάπτυξη πολιτικής για την παροχή βοήθειας και προστασίας στα θύματα της τρομοκρατίας·

η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, ιδίως της διακίνησης πυροβόλων όπλων και ναρκωτικών·

η στήριξη της υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής ασφάλειας των συνόρων·

η ενίσχυση της συνεργασίας με τους αρμόδιους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης· και

η συνεργασία σε θέματα διαχείρισης και πρόληψης των κινδύνων καταστροφών.

Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να συμμετέχει πλήρως στην ομάδα G7+6, η οποία διασφαλίζει τον συντονισμό μεταξύ των βασικών εταίρων της Τυνησίας.

Επιπλέον, ενδέχεται να αναπτυχθούν και άλλοι τομείς της εταιρικής σχέσης όσον αφορά την ασφάλεια/άμυνα.

3.Πορεία για την εδραίωση της προνομιακής εταιρικής σχέσης ΕΕ – Τυνησίας

Η σημασία που αποδίδουν τα δύο μέρη στις σχέσεις τους θα συνεχίσει να αποτυπώνεται στην ένταση των πολιτικών επαφών και στις τακτικές επισκέψεις στο πλαίσιο ευρύτερου πολιτικού διαλόγου σχετικά με κάθε θέμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών και διεθνών ζητημάτων. Η περιφερειακή διάσταση των συζητήσεων αυτών θα πρέπει να ενισχυθεί. Συναφώς, τα δύο μέρη υπενθυμίζουν τη σημασία της συνεργασίας τους στο πλαίσιο της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Επιπλέον των υφιστάμενων διαλόγων, τα δύο μέρη θα καταβάλουν προσπάθειες για την πραγματοποίηση συναντήσεων υψηλού επιπέδου ΕΕ-Τυνησίας και τη συμμετοχή των τυνήσιων υπουργών σε ορισμένες θεματικές συζητήσεις στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δύο μέρη παροτρύνουν την κοινοβουλευτική συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Λαού της Τυνησίας.

Τα όργανα της συμφωνίας σύνδεσης (συμβούλιο σύνδεσης, επιτροπή σύνδεσης και τεχνικές υποεπιτροπές) θα συνεχίσουν να αποτελούν τα προτιμώμενα φόρουμ για την καθοδήγηση της ουσιαστικής υλοποίησης της εταιρικής σχέσης. Η ΕΕ και η Τυνησία δεσμεύονται να ενισχύουν την αποτελεσματικότητα και την προστιθέμενη αξία των εργασιών τους και, στο μέτρο του δυνατού, να τις ομαδοποιούν κατά ευρέα θέματα προτεραιότητας, σύμφωνα με τις στρατηγικές προτεραιότητες.

Για να καταστούν πιο απτές οι προτεραιότητες που απαριθμούνται ανωτέρω, η Τυνησία προτείνει και εγκρίνει με την ΕΕ έναν χάρτη πορείας. Στο έγγραφο αυτό περιγράφονται τα πλέον επείγοντα (νομοθετικά, στρατηγικά και επιχειρησιακά) μέτρα τα οποία είναι αναγκαία για την κοινωνικοοικονομική αποκατάσταση της χώρας. Ο χάρτης πορείας αποτελεί ευέλικτο και επιχειρησιακό μηχανισμό παρακολούθησης σε εξαμηνιαία βάση.

Στο πλαίσιο της κοινής ανακοίνωσης, η ΕΕ δεσμεύτηκε να ενισχύσει σημαντικά τη χρηματοδοτική βοήθειά της προς την Τυνησία μέσω του μηχανισμού γειτονίας. Η ΕΕ και η Τυνησία θα καταβάλουν προσπάθειες για μέγιστη χρήση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών δυνατοτήτων, μεταξύ άλλων των νέων μηχανισμών, όπως το εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο της ΕΕ, αξιοποιώντας τη συμπληρωματικότητα και το αποτέλεσμα μόχλευσης μεταξύ των επιχορηγήσεων της ΕΕ και των δανείων που χορηγούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τα δύο μέρη δεσμεύονται να ενισχύσουν τη συνέργεια μεταξύ των πολιτικών και τομεακών διαλόγων και την υλοποίηση της χρηματοδοτικής συνεργασίας. Θα καταβάλουν επίσης προσπάθειες για την ενίσχυση των μηχανισμών συντονισμού και διαλόγου με τους διεθνείς χρηματοδοτικούς εταίρους και χορηγούς υπό την ευθύνη της Τυνησίας, όσον αφορά τόσο τον καθορισμό των προτεραιοτήτων όσο και την υλοποίησή τους.

Τέλος, τα δύο μέρη δεσμεύονται να προβάλουν περισσότερο τη στρατηγική σχέση ΕΕ-Τυνησίας και να αναδείξουν καλύτερα τα οφέλη της συνεργασίας τους στους πολίτες στις δύο πλευρές της Μεσογείου.

-----------

(1)    Το σχέδιο αυτό προάγει ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης για βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και διαρθρώνεται γύρω από πέντε προτεραιότητες: i) χρηστή διακυβέρνηση, μεταρρύθμιση της διοίκησης και καταπολέμηση της διαφθοράς, ii) μετάβαση από οικονομία χαμηλού κόστους σε οικονομικό κόμβο, iii) ανθρώπινη ανάπτυξη και κοινωνική ένταξη, iv) συγκεκριμενοποίηση των φιλοδοξιών των περιφερειών και v) πράσινη οικονομία, πυλώνας της βιώσιμης ανάπτυξης.
(2)    Η ανακοίνωση αυτή της Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (JOIN (2016)47 final της 29ης Σεπτεμβρίου 2016) διαρθρώνεται γύρω από πέντε άξονες: i) προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης και της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης· ii) ενίσχυση του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών· iii) επένδυση στο μέλλον: δημιουργία θέσεων εργασίας και προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης· iv) αντιμετώπιση των ανισοτήτων σε ολόκληρη την κοινωνία· v) στήριξη για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας· vi) κοινές προσπάθειες για την καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης και της κινητικότητας.