Βρυξέλλες, 30.11.2018

COM(2018) 900 final

Δεύτερο ΣΧΕΔΙΟ γενικού προϋπολογισμού
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για το οικονομικό έτος 2019

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ


ΕΓΓΡΑΦΑ

       

Δεύτερο ΣΧΕΔΙΟ γενικού προϋπολογισμού
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για το οικονομικό έτος 2019

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2019

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑ

Έχοντας υπόψη:

τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 314, σε συνδυασμό με τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 106α,

τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 13, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 1 («ο κανονισμός για το ΠΔΠ»), και ιδίως το άρθρο 13,

τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 2 ,

την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3 ,

τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2013, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 4 ,

το αρχικό σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 που υπέβαλε η Επιτροπή στις 21 Ιουνίου 2018 5 ,

τη θέση του Συμβουλίου για το αρχικό σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 4 Σεπτεμβρίου 2018 6 ,

τη διορθωτική επιστολή 1/2019 στο αρχικό σχέδιο γενικού προϋπολογισμού του 2019, που υπέβαλε η Επιτροπή στις 16 Οκτωβρίου 2018 7 ,

τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Συμβουλίου για το αρχικό σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 25 Οκτωβρίου 2018 8 ,

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει με το παρόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τη γενική εισαγωγή στο δεύτερο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το 2019.

Ταυτόχρονα με την παρούσα γενική εισαγωγή, τα πλήρη στοιχεία ανά τμήμα του δεύτερου σχεδίου προϋπολογισμού για το 2019 είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-el.htm ) σε όλες τις γλωσσικές εκδοχές.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1.    Εισαγωγή    

2.    Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και το δεύτερο σχέδιο προϋπολογισμού του 2019    

2.1.    Ανώτατα όρια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τον προϋπολογισμό του 2019    

2.2.    Επισκόπηση του δεύτερου σχεδίου προϋπολογισμού του 2019    

3.    Βασικά στοιχεία της πρότασης δεύτερου σχεδίου προϋπολογισμού    

3.1.    Οριζόντια θέματα    

3.1.1.    Αποκεντρωμένοι οργανισμοί    

3.1.2.    Εκτελεστικοί οργανισμοί    

3.1.3.    Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες    

3.2.    Γενική προσέγγιση για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων    

3.2.1.    Τομέας 1α — Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση    

3.2.2.    Τομέας 1β — Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή    

3.2.3.    Τομέας 2 — Βιώσιμη ανάπτυξη: Φυσικοί πόροι    

3.2.4.    Τομέας 3 — Ασφάλεια και ιθαγένεια    

3.2.5.    Τομέας 4 — Η Ευρώπη στον κόσμο    

3.2.6.    Τομέας 5 — Διοίκηση    

3.2.7.    Ειδικοί μηχανισμοί: ΕΤΠ, ΑΕΒ και ΤΑΕΕ    

3.3.    Γενική προσέγγιση για τις πιστώσεις πληρωμών    

3.4.    Αποθεματικά    

3.5.    Μεταβολές στην ονοματολογία και στις παρατηρήσεις του προϋπολογισμού    

3.5.1.    Παρατηρήσεις του προϋπολογισμού    

3.5.2.    Ονοματολογία    

4.    Συμπερασματικές παρατηρήσεις    

5.    Δεύτερο σχέδιο προϋπολογισμού του 2019 ανά τομέα του δημοσιονομικού πλαισίου και βασικά προγράμματα    

1.Εισαγωγή

Στις 21 Ιουνίου 2018, η Επιτροπή διαβίβασε το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2019 σε όλες τις επίσημες γλώσσες 9 . Στις 4 Σεπτεμβρίου 2018, το Συμβούλιο ολοκλήρωσε την ανάγνωση του σχεδίου προϋπολογισμού και στις 25 Οκτωβρίου 2018 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την ανάγνωσή του. Στις 16 Οκτωβρίου, η Επιτροπή διαβίβασε τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2019 με τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις για το έτος 2019. Δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τροπολογίες στο σχέδιο του προϋπολογισμού, τις οποίες δεν μπορούσε να δεχτεί το Συμβούλιο, συνεκλήθη επιτροπή συνδιαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 314 παράγραφος 4 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Η επιτροπή συνδιαλλαγής εργάστηκε επί είκοσι μία ημέρες, από την 30ή Οκτωβρίου έως την 19η Νοεμβρίου 2018. Μολονότι σημειώθηκε σημαντική πρόοδος κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, δεν κατέστη δυνατό να συμβιβαστούν οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου εντός της περιόδου αυτής, ιδίως σε σχέση με την εφαρμογή του νέου άρθρου 15 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού για την ανασύσταση πιστώσεων που αντιστοιχούν σε αποδεσμεύσεις για ερευνητικά σχέδια. Ωστόσο, το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2018 10 εγκρίθηκε τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο 11 .

Ελλείψει συμφωνίας στο πλαίσιο της επιτροπής συνδιαλλαγής, η Επιτροπή υποβάλλει τώρα δεύτερο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2019, σύμφωνα με το άρθρο 314 παράγραφος 8 της ΣΛΕΕ. Με την παρούσα πρόταση, η Επιτροπή επιδιώκει να συμβιβάσει τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, χωρίς να προσφύγει σε περαιτέρω περίοδο συνδιαλλαγής, λόγω χρονικών περιορισμών. Αν δεν καταστεί δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία για τον προϋπολογισμό πριν από το τέλος του 2018, θα αρχίσει να ισχύει το καθεστώς των προσωρινών δωδεκατημορίων από την 1η Ιανουαρίου 2019. Πρόκειται για διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 315 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, η οποία θα προκαλούσε καθυστερήσεις κατά την εφαρμογή των βασικών πολιτικών και προγραμμάτων, ιδίως στον τομέα της γεωργίας, και θα εμπόδιζε την έναρξη τυχόν νέων δραστηριοτήτων.

Δεδομένου ότι είναι επιτακτικά αναγκαίο να επιτευχθεί η έγκαιρη έγκριση του προϋπολογισμού του 2019, η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με δεύτερο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2019 βασίζεται στην πρόοδο που έχει σημειωθεί στο πλαίσιο της επιτροπής συνδιαλλαγής, χάρη στην οποία αποκαταστάθηκε, σε μεγάλο βαθμό, το αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2019 12 , με ορισμένες σημαντικές ενισχύσεις των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για τα βασικά προγράμματα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την απασχόληση (όπως το Erasmus + και η Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων), καθώς και με ορισμένες μειώσεις και ανακατανομές ιδίως στον τομέα 4, μετά τις αναγνώσεις του αρχικού σχεδίου προϋπολογισμού από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μέσω της εφαρμογής του άρθρου 15 παράγραφος 3 προτείνεται στοχευμένη ενίσχυση του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Το συνολικό επίπεδο των πληρωμών μετά τις μεταβολές στις αναλήψεις υποχρεώσεων, καθώς και την επανεξισορρόπηση σε κάποιο βαθμό της εμπροσθοβαρούς κατανομής το 2018 είναι χαμηλότερα σε σύγκριση με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2019.

2.Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και το δεύτερο σχέδιο προϋπολογισμού του 2019

2.1.Ανώτατα όρια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τον προϋπολογισμό του 2019

Τα ανώτατα όρια για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 13 για την κατάρτιση του δεύτερου σχεδίου προϋπολογισμού του 2019 παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα:

Τομέας

Ανώτατα όρια του ΠΔΠ του 2019

σε εκατ. EUR, σε τρέχουσες τιμές

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων

1.

Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

79 924,0

Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

23 082,0

Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

56 842,0

2.

Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι

60 344,0

εκ των οποίων: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) — Δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις

43 881,0

3.

Ασφάλεια και ιθαγένεια

2 801,0

4.

Η Ευρώπη στον κόσμο

10 268,0

5.

Διοίκηση

10 786,0

εκ των οποίων: Διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων

8 700,0

6.

Αντισταθμίσεις

0,0

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

164 123,0

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

166 709,0

Στο ΠΔΠ, το συνολικό ανώτατο όριο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων έχει οριστεί σε 164 123 εκατ. EUR τα οποία αντιστοιχούν στο 1,00 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) της ΕΕ. Το ανώτατο όριο των πιστώσεων πληρωμών ανέρχεται σε 166 709 εκατ. EUR, δηλαδή στο 1,01 % του ΑΕΕ.

2.2.Επισκόπηση του δεύτερου σχεδίου προϋπολογισμού του 2019

(Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (ΠΑΥ) και πιστώσεις πληρωμών (ΠΠ) σε εκατ. EUR, στρογγυλοποιημένα ποσά σε τρέχουσες τιμές)

Τομέας

Προϋπολογισμός

Δεύτερο σχέδιο προϋπολογισμού

Διαφορά

Διαφορά

2018 (1)

2019

2019 — 2018

2019 — 2018

(1)

(2)

(2 – 1)

(2 / 1)

ΠΑΥ

ΠΠ

ΠΑΥ

ΠΠ

ΠΑΥ

ΠΠ

ΠΑΥ

ΠΠ

1.

Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

77 531,8

66 622,6

80 337,4

67 556,9

2 805,7

934,4

3,6 %

1,4 %

Εκ των οποίων στο πλαίσιο του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων

1 111,8

 

413,4

 

 

 

 

 

Ανώτατο όριο

76 420,0

 

79 924,0

 

 

 

 

 

Περιθώριο

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

21 999,6

20 095,3

23 145,4

20 521,5

1 145,9

426,3

5,2 %

2,1 %

Εκ των οποίων βάσει του Μηχανισμού Ευελιξίας

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκ των οποίων στο πλαίσιο του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων

760,6

 

63,4

 

 

 

 

 

Ανώτατο όριο

21 239,0

 

23 082,0

 

 

 

 

 

Περιθώριο

 

 

 

 

 

 

 

 

Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

55 532,2

46 527,3

57 192,0

47 035,4

1 659,8

508,1

3,0 %

1,1 %

Εκ των οποίων στο πλαίσιο του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων

351,2

 

350,0

 

 

 

 

 

Ανώτατο όριο

55 181,0

 

56 842,0

 

 

 

 

 

Περιθώριο

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι

59 238,6

56 041,0

59 642,1

57 399,9

403,5

1 358,9

0,7 %

2,4 %

Ανώτατο όριο

60 267,0

 

60 344,0

 

 

 

 

 

Περιθώριο

1 028,4

 

701,9

 

 

 

 

 

Eκ των οποίων: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) — Δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις

43 233,1

43 187,3

43 191,9

43 116,4

- 41,2

- 70,9

-0,1 %

-0,2 %

Επιμέρους ανώτατο όριο

44 163,0

 

43 881,0

 

 

 

 

 

3.

Ασφάλεια και ιθαγένεια

3 493,2

2 980,7

3 786,6

3 527,4

293,4

546,7

8,4 %

18,3 %

Εκ των οποίων βάσει του Μηχανισμού Ευελιξίας

837,2

 

985,6

 

 

 

 

 

Ανώτατο όριο

2 656,0

 

2 801,0

 

 

 

 

 

Περιθώριο

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Η Ευρώπη στον κόσμο

10 068,8

8 906,1

11 319,3

9 358,3

1 250,4

452,2

12,4 %

5,1 %

Εκ των οποίων στο πλαίσιο του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων

243,8

 

1 051,3

 

 

 

 

 

Ανώτατο όριο

9 825,0

 

10 268,0

 

 

 

 

 

Περιθώριο

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Διοίκηση

9 665,5

9 666,3

9 943,0

9 944,9

277,5

278,6

2,9 %

2,9 %

Ανώτατο όριο

10 346,0

 

10 786,0

 

 

 

 

 

Εκ των οποίων αντισταθμίζονται με το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες

- 318,0

 

- 253,9

 

 

 

 

 

Περιθώριο

362,5

 

589,1

 

 

 

 

 

Eκ των οποίων: Διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων

7 579,9

7 580,7

7 747,3

7 749,2

167,4

168,5

2,2 %

2,2 %

Επιμέρους ανώτατο όριο

8 360,0

 

8 700,0

 

 

 

 

 

Εκ των οποίων αντισταθμίζονται με το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες

- 318,0

 

- 253,9

 

 

 

 

 

Επιμέρους περιθώριο

462,1

 

698,8

 

 

 

 

 

Πιστώσεις για τους τομείς 1 έως 6

159 998,0

144 216,7

165 028,4

147 787,4

5 030,4

3 570,8

3,1 %

2,5 %

Εκ των οποίων βάσει του Μηχανισμού Ευελιξίας

837,2

678,3

985,6

909,8

 

 

 

 

Εκ των οποίων στο πλαίσιο του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων

1 355,6

 

1 464,7

 

 

 

 

 

Εκ των οποίων βάσει του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανώτατο όριο

159 514,0

154 565,0

164 123,0

166 709,0

 

 

 

 

Εκ των οποίων αντισταθμίζονται με το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες

- 318,0

 

- 253,9

 

 

 

 

 

Περιθώριο

1 390,9

11 026,7

1 291,1

19 831,4

 

 

 

 

Πιστώσεις ως % του ΑΕΕ (2)

1,02 %

0,92 %

1,00 %

0,90 %

 

 

 

 

Άλλοι ειδικοί μηχανισμοί(3)

698,5

551,2

577,2

411,5

- 121,3

- 139,7

-17,4 %

-25,3 %

Σύνολο πιστώσεων

160 696,5

144 767,9

165 605,6

148 198,9

4 909,2

3 431,0

3,1 %

2,4 %

Πιστώσεις ως % του ΑΕΕ (2)

1,02 %

0,92 %

1,00 %

0,90 %

 

 

 

 

(1)

Ο προϋπολογισμός του 2018 περιλαμβάνει τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς αριθ. 1 έως 5 και το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6.

(2)

Το δεύτερο σχέδιο προϋπολογισμού του 2019 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ, όπως περιλαμβάνονται στην τεχνική προσαρμογή του ΠΔΠ που εγκρίθηκε στις 23 Μαΐου 2018 (COM(2018) 282).

(3)

Μεταξύ των άλλων ειδικών μηχανισμών περιλαμβάνονται το «Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας (ΑΕΒ)», το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)» και το «Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ)».

Όσον αφορά τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων των ειδικών μηχανισμών), οι συνολικές δαπάνες που προτείνονται στο δεύτερο σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) για το 2019 ανέρχονται σε 165 605,6 εκατ. EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 1,00 % του ΑΕΕ, ήτοι αύξηση κατά 4 909,2 εκατ. EUR σε σχέση με το 2018 (+ 3,1 %), αν συμπεριληφθούν οι διορθωτικοί προϋπολογισμοί αριθ. 1 έως 5/2018 και το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2018. Συνολικά, εναπομένει με τον τρόπο αυτό συνδυασμένο περιθώριο ύψους 1 291,1 εκατ. EUR κάτω από τα διάφορα ανώτατα όρια του ΠΔΠ, λαμβανομένων υπόψη της χρήσης του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων (1 464,7 εκατ. EUR), της κινητοποίησης του μηχανισμού ευελιξίας (985,6 εκατ. EUR) και της αντιστάθμισης της χρήσης του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες για δαπάνες σχετικές με τη μετανάστευση κατά το 2017 (253,9 εκατ. EUR).

Όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών (συμπεριλαμβανομένων των ειδικών μηχανισμών), οι αιτηθείσες συνολικές δαπάνες ανέρχονται σε 148 198,9 εκατ. EUR και αντιστοιχούν στο 0,90 % του ΑΕΕ. Πρόκειται για αύξηση κατά 3 431,0 εκατ. EUR σε σύγκριση με το 2018 (+ 2,4 %), αν συμπεριληφθούν οι διορθωτικοί προϋπολογισμοί αριθ. 1 έως 5/2018 και το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2018. Αυτό αφήνει περιθώριο 19 831,4 εκατ. EUR κάτω από το ανώτατο όριο του ΠΔΠ, λαμβανομένου υπόψη του αντίκτυπου της κινητοποίησης του μηχανισμού ευελιξίας το 2016, 2017, 2018 και 2019 στις πιστώσεις πληρωμών του 2019 (909,8 εκατ. EUR).

Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σχετικά με την Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση (τομέας 1α) ανέρχονται σε 23 145,4 εκατ. EUR. Πρόκειται για αύξηση 5,2 % σε σύγκριση με το 2018, η οποία αφορά κυρίως τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ), το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», το πρόγραμμα Erasmus και το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (EDIDP), με αποτέλεσμα να μην απομένει κανένα περιθώριο στο πλαίσιο αυτού του τομέα ενώ απαιτείται η χρήση του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων (63,4 εκατ. EUR). Οι πιστώσεις πληρωμών αυξάνονται κατά 2,1 % και ανέρχονται σε 20 521,5 εκατ. EUR.

Όσον αφορά την Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή (τομέας 1β) οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων αυξάνονται κατά 3,0 % και ανέρχονται σε 57 192,0 εκατ. EUR, με αποτέλεσμα να μην απομένει κανένα περιθώριο στο πλαίσιο αυτού του τομέα μετά τη χρήση του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων για να χρηματοδοτηθεί η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (350,0 εκατ. EUR). Οι πιστώσεις πληρωμών αυξάνονται κατά 1,1 % και ανέρχονται σε 47 035,4 εκατ. EUR.

Όσον αφορά τη Βιώσιμη ανάπτυξη: Φυσικοί πόροι (τομέας 2) προτείνονται πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 59 642,1 εκατ. EUR. Αυτό το επίπεδο δαπανών αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 0,7 % σε σύγκριση με το 2018 με αποτέλεσμα να απομένει σημαντικό περιθώριο ύψους 701,9 εκατ. EUR κάτω από το ανώτατο όριο. Οι πιστώσεις πληρωμών ανέρχονται σε 57 399,9 εκατ. EUR και σημειώνεται αύξηση κατά 2,4 % σε σύγκριση με το 2018. Λαμβανομένης υπόψη της τελευταίας επικαιροποίησης σχετικά με τα έσοδα για ειδικό προορισμό, η χρηματοδότηση για δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις ανέρχεται σε 43 191,9 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε 43 116,4 εκατ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών.

Στο πλαίσιο της Ασφάλειας και ιθαγένειας (τομέας 3) παρατηρείται αύξηση κατά 8,4 % των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που ανέρχονται σε 3 786,6 εκατ. EUR, με αποτέλεσμα να μην απομένει περιθώριο σε αυτόν τον τομέα μετά την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας (985,6 εκατ. EUR). Οι πιστώσεις πληρωμών αυξάνονται κατά 18,3 % και ανέρχονται σε 3 527,4 εκατ. EUR.

Όσον αφορά την Ευρώπη στον κόσμο (τομέας 4) παρατηρείται αύξηση κατά 12,4 % των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που ανέρχονται σε  11 319,3 εκατ. EUR (συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου της επέκτασης της διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία), με αποτέλεσμα να μην απομένει περιθώριο σ’ αυτόν τον τομέα και να απαιτείται η χρήση του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων (1 051,3 εκατ. EUR). Οι πιστώσεις πληρωμών αυξάνονται κατά 5,1 % και ανέρχονται σε 9 358,3 εκατ. EUR.

Όσον αφορά τη Διοίκηση (τομέας 5), οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών για όλα τα θεσμικά όργανα μαζί, συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων και των ευρωπαϊκών σχολείων, σημειώνουν αύξηση κατά 2,9 % τόσο για τις αναλήψεις υποχρεώσεων (9 943,0 εκατ. EUR) όσο και για τις πληρωμές (9 944,9 εκατ. EUR). Το αδιάθετο περιθώριο που προκύπτει ανέρχεται σε 589,1 εκατ. EUR μετά την αντιστάθμιση της χρήσης, το 2017, του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες για δαπάνες σχετικές με τη μετανάστευση (253,9 εκατ. EUR).

3.Βασικά στοιχεία της πρότασης δεύτερου σχεδίου προϋπολογισμού

Συνολικά, το δεύτερο σχέδιο προϋπολογισμού βασίζεται στην πρόοδο που επιτεύχθηκε στην επιτροπή συνδιαλλαγής. Οι τροποποιήσεις που προτείνεται να γίνουν στο αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με την διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2019, περιγράφονται λεπτομερώς στη συνέχεια.

3.1.Οριζόντια θέματα

3.1.1.Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

Όσον αφορά τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, προτείνεται να καθοριστεί η συνεισφορά της ΕΕ (σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών), καθώς και ο αριθμός των θέσεων, στο επίπεδο του αρχικού σχεδίου προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2019, με τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

·Στο πλαίσιο του τομέα 1α:

oΌσον αφορά τον Οργανισμό του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA, άρθρο 02 05 11 του προϋπολογισμού) προτείνεται να χορηγηθούν 5 πρόσθετες θέσεις και να ενισχυθεί το επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών κατά 357 500 EUR.

oΌσον αφορά την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ΕΑΕ, άρθρο 04 03 15 του προϋπολογισμού) προτείνεται να μειωθεί το επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών κατά 8 947 000 EUR.

oΌσον αφορά τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA, άρθρο 09 02 03 του προϋπολογισμού) προτείνεται να μειωθεί το επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών κατά 400 000 EUR.

oΌσον αφορά τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC, άρθρο 09 02 04 του προϋπολογισμού) προτείνεται να χορηγηθούν 2 πρόσθετες θέσεις και να ενισχυθεί το επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών κατά 143 000 EUR.

oΌσον αφορά την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ, άρθρο 12 02 04 του προϋπολογισμού) προτείνεται να μειωθεί κατά δύο θέσεις ο πίνακα προσωπικού.

oΌσον αφορά την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA, άρθρο 12 02 05 του προϋπολογισμού) προτείνεται να μειωθεί κατά 4 θέσεις ο πίνακας προσωπικού και κατά 1 100 000 EUR το επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών.

oΌσον αφορά την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA, άρθρο 12 02 06 του προϋπολογισμού) προτείνεται να μειωθεί κατά 23 θέσεις ο πίνακας προσωπικού και κατά 11 000 000 EUR το επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών.

·Στο πλαίσιο του τομέα 3:

oΌσον αφορά τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ, άρθρο 18 02 04 του προϋπολογισμού) προτείνεται να χορηγηθούν 10 πρόσθετες θέσεις και να ενισχυθεί το επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών κατά 8 357 500 EUR.

oΌσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA, άρθρο 18 02 07 του προϋπολογισμού) προτείνεται να ενισχυθεί το επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών κατά 4 000 000 EUR.

oΌσον αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO, άρθρο 18 03 02 του προϋπολογισμού) προτείνεται να καθοριστούν οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών στο επίπεδο που προτάθηκε από την Επιτροπή στο αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της EASO για το οικονομικό έτος 2019, μόλις εγκριθεί η νομοθετική πρόταση, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, για την ενίσχυση των ικανοτήτων επιχειρησιακής στήριξης της Υπηρεσίας. Εάν χρειαστεί, η Επιτροπή θα προτείνει αντίστοιχες δημοσιονομικές προτάσεις.

oΌσον αφορά τη Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust, άρθρο 33 03 04 του προϋπολογισμού) προτείνεται να χορηγηθούν 5 πρόσθετες θέσεις και να ενισχυθεί το επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών κατά 357 500 EUR.

3.1.2.Εκτελεστικοί οργανισμοί

Όσον αφορά τους εκτελεστικούς οργανισμούς, η συνεισφορά της ΕΕ (σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών) και ο αριθμός των θέσεων προτείνεται να οριστούν στο επίπεδο του αρχικού σχεδίου προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2019.

3.1.3.Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες

Το δεύτερο σχέδιο προϋπολογισμού περιλαμβάνει 75 δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες, για συνολικό ποσό ύψους 114,9 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, γεγονός που αντικατοπτρίζει την ανάγνωση του αρχικού σχεδίου του προϋπολογισμού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.3.2.Γενική προσέγγιση για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων

3.2.1. Τομέας 1α — Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Όσον αφορά τον τομέα 1α, οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων προτείνεται να οριστούν στο επίπεδο του αρχικού σχεδίου προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή 1/2019, με τις τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα:

σε EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού/Πρόγραμμα

Ονομασία

Ενίσχυση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων

ΣΠ 2019 (περιλ. της ΔΕ1)

Δεύτερο σχέδιο προϋπολογισμού 2019

Διαφορά

1.1.12

Διεθνής θερμοπυρηνικός πειραματικός αντιδραστήρας (ITER)

-3 500 000

32 05 01 02

Κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων του ITER — Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για το έργο ITER — Ενέργεια σύντηξης (F4E)

354 658 200

351 158 200

-3 500 000

1.1.13

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Γεωσκόπησης (Copernicus)

-17 500 000

02 06 01

Εκτέλεση επιχειρησιακών υπηρεσιών με βάση διαστημικές παρατηρήσεις και επιτόπια στοιχεία (Copernicus)

189 755 000

188 255 000

-1 500 000

02 06 02

Δημιουργία αυτόνομης ικανότητας γεωσκόπησης της Ένωσης (Copernicus)

686 315 000

670 315 000

-16 000 000

1.1.4

Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (COSME)

5 000 000

02 02 01

Προώθηση της επιχειρηματικότητας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και πρόσβαση στις αγορές των επιχειρήσεων της Ένωσης

128 039 000

130 039 000

2 000 000

02 02 02

Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με τη μορφή συμμετοχών και χρεωστικών μέσων

221 430 000

224 430 000

3 000 000

1.1.5

Εκπαίδευση, κατάρτιση και αθλητισμός (Erasmus+)

200 000 000

15 02 01 01

Προώθηση της αριστείας και της συνεργασίας στον τομέα της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της συνάφειάς του με την αγορά εργασίας

2 217 836 200

2 411 836 200

194 000 000

15 02 01 02

Προώθηση της αριστείας και της συνεργασίας στον τομέα της ευρωπαϊκής νεολαίας και της συμμετοχής των νέων στον ευρωπαϊκό δημοκρατικό βίο

169 070 000

175 070 000

6 000 000

1.1.6

Απασχόληση και κοινωνική καινοτομία (EaSI)

6 300 000

04 01 04 02

Δαπάνες στήριξης για το πρόγραμμα «Απασχόληση και κοινωνική καινοτομία»

2 950 000

3 400 000

450 000

04 03 02 01

Progress — Στήριξη της ανάπτυξης, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης της πολιτικής για την απασχόληση, της κοινωνικής πολιτικής και της νομοθεσίας για τις συνθήκες εργασίας της Ένωσης

77 373 225

78 873 225

1 500 000

04 03 02 02

EURES — Προαγωγή της οικειοθελούς γεωγραφικής κινητικότητας των εργαζομένων και ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης

28 626 491

32 976 491

4 350 000

1.1.DAG

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

-20 146 500

02 05 11

Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS

32 270 863

32 628 363

357 500

09 02 03

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)

15 424 465

15 824 465

400 000

09 02 04

Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) — Υπηρεσία

5 534 665

5 677 665

143 000

12 02 05

Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA)

13 474 234

12 374 234

-1 100 000

12 02 06

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)

38 235 160

27 235 160

-11 000 000

04 03 15

Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (EAE)

11 071 650

2 124 650

-8 947 000

1.1.OTH

Άλλες δράσεις και προγράμματα

227 000

04 03 01 03

Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και μέτρα υπέρ των διακινουμένων, συμπεριλαμβανομένων και των διακινουμένων από τρίτες χώρες

7 998 950

9 285 950

1 287 000

29 02 01

Παροχή στατιστικών πληροφοριών ποιότητας, εφαρμογή νέων μεθόδων παραγωγής ευρωπαϊκών στατιστικών και ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος

73 245 000

72 185 000

-1 060 000

1.1.PPPA

Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες

72 258 000

1.1.SPEC

Δράσεις χρηματοδοτούμενες δυνάμει των προνομίων της Επιτροπής και των ειδικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή

-1 210 000

01 02 01

Συντονισμός, εποπτεία και επικοινωνία σχετικά με την οικονομική και νομισματική ένωση, συμπεριλαμβανομένου του ευρώ

12 000 000

11 730 000

-270 000

04 03 01 06

Ενημέρωση, διαβούλευση και συμμετοχή των εκπροσώπων των επιχειρήσεων

7 903 000

7 103 000

-800 000

04 03 01 08

Εργασιακές σχέσεις και κοινωνικός διάλογος

16 000 000

15 000 000

-1 000 000

06 02 05

Δραστηριότητες στήριξης της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών και των δικαιωμάτων των επιβατών, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων

11 500 000

12 860 000

1 360 000

09 02 01

Διαμόρφωση και υλοποίηση της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

3 765 000

3 265 000

-500 000

Σύνολο

241 428 500

Κατά συνέπεια, το επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων προτείνεται να οριστεί στα 23 145,4 εκατ. EUR, ώστε να μην εναπομείνει περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 1α και να χρησιμοποιηθεί ποσό 63,4 εκατ. EUR από το συνολικό περιθώριο για τις αναλήψεις υποχρεώσεων.

Μετά τις αποδεσμεύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2017 (412,8 εκατ. EUR) ως αποτέλεσμα της μη εκτέλεσης, εν όλω ή εν μέρει, ερευνητικών σχεδίων, και σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού 14 το οποίο εφαρμόζεται αποκλειστικά στην έρευνα, η Επιτροπή προτείνει την ανασύσταση 100 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για την ενίσχυση της πιλοτικής πρωτοβουλίας για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας εντός του μηχανισμού ΜΜΕ 15  στη γραμμή 08 02 08 του προϋπολογισμού:

σε EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού/Πρόγραμμα

Ονομασία

Πιστώσεις προς ανασύσταση

1.1.31

Ορίζοντας 2020

100 000 000

08 02 08

Μηχανισμός ΜΜΕ

100 000 000

Σύνολο

100 000 000

Προτείνεται να προσαρμοστούν αναλόγως οι παρατηρήσεις του προϋπολογισμού.

3.2.2.Τομέας 1β — Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

Όσον αφορά τον τομέα 1β, οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων προτείνεται να οριστούν στο επίπεδο του αρχικού σχεδίου προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή 1/2019, με τις τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα:

σε EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού/Πρόγραμμα

Ονομασία

Ενίσχυση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων

ΣΠ 2019 (περιλ. της ΔΕ1)

Δεύτερο σχέδιο προϋπολογισμού 2019

Διαφορά

1.2.31

Τεχνική βοήθεια

-1 744 903

04 02 63 01

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια

25 078 000

23 333 097

-1 744 903

1.2.5

Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ειδική χορήγηση ανεφοδιασμού)

116 666 667

04 02 64

Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

233 333 333

350 000 000

116 666 667

1.2.PPPA

Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες

3 675 000

Σύνολο

118 596 764

Κατά συνέπεια, το επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων προτείνεται να οριστεί στα 57 192,0 εκατ. EUR, ώστε να μην εναπομείνει περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 1α και να χρησιμοποιηθεί ποσό 350,0 εκατ. EUR από το συνολικό περιθώριο για τις αναλήψεις υποχρεώσεων.

3.2.3.Τομέας 2 — Βιώσιμη ανάπτυξη: Φυσικοί πόροι

Όσον αφορά τον τομέα 2, οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων προτείνεται να οριστούν στο επίπεδο του αρχικού σχεδίου προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2019, με τις τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα:

σε EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού/Πρόγραμμα

Ονομασία

Ενίσχυση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων

ΣΠ 2019 (περιλ. της ΔΕ1)

Δεύτερο σχέδιο προϋπολογισμού 2019

Διαφορά

2.0.10

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) — Δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις

-237 500 000

05 02 06 99

Λοιπά μέτρα για το ελαιόλαδο

100 000

600 000

500 000

05 02 15 99

Λοιπά μέτρα για το χοίρειο κρέας, τα πουλερικά, τα αυγά, τη μελισσοκομία και λοιπά ζωικά προϊόντα

13 000 000

28 000 000

15 000 000

05 03 01 10

Καθεστώς βασικής ενίσχυσης (ΚΒΕ)

16 464 000 000

16 211 000 000

-253 000 000

2.0.4

Περιβάλλον και δράση για το κλίμα (LIFE)

4 000 000

07 02 01

Συμβολή σε μια πιο πράσινη και αποδοτική από πλευράς πόρων οικονομία, καθώς και στην ανάπτυξη και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας της Ένωσης

148 835 000

150 335 000

1 500 000

07 02 02

Ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας της βιοποικιλότητας

211 620 000

213 620 000

2 000 000

07 02 03

Βελτίωση της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και πληροφόρησης σε όλα τα επίπεδα

47 500 000

48 000 000

500 000

2.0.PPPA

Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες

13 500 000

Σύνολο

-220 000 000

Η μείωση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων οφείλεται πλήρως στα υψηλότερα έσοδα για ειδικό προορισμό τα οποία προέρχονται από το πλεόνασμα του ΕΓΤΕ, της 31ης Οκτωβρίου 2018, το οποίο θα καλύψει το σύνολο των αναγκών του τομέα, όπως αυτές έχουν επικαιροποιηθεί στη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2019.

Κατά συνέπεια, το επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων προτείνεται να οριστεί σε 59 642,1 εκατ. EUR, ώστε να εναπομείνει περιθώριο ύψους 701,9 εκατ. EUR κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 2.

3.2.4.Τομέας 3 — Ασφάλεια και ιθαγένεια

Όσον αφορά τον τομέα 3, οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων προτείνεται να οριστούν στο επίπεδο του αρχικού σχεδίου προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2019, με τις τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα:

σε EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού/Πρόγραμμα

Ονομασία

Ενίσχυση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων

ΣΠ 2019 (περιλ. της ΔΕ1)

Δεύτερο σχέδιο προϋπολογισμού 2019

Διαφορά

3.0.11

Δημιουργική Ευρώπη

3 000 000

09 05 01

Υποπρόγραμμα MEDIA — Ενέργειες σε διεθνές και διακρατικό επίπεδο και προώθηση της διακρατικής κυκλοφορίας και κινητικότητας

117 260 000

120 260 000

3 000 000

3.0.2

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

5 000 000

18 02 01 01

Στήριξη της διαχείρισης των συνόρων και κοινή πολιτική θεωρήσεων εισόδου για τη διευκόλυνση της νόμιμης κυκλοφορίας

330 317 547

335 317 547

5 000 000

3.0.8

Τρόφιμα και ζωοτροφές

-8 000 000

17 04 01

Συμβολή στη βελτίωση της κατάστασης της υγείας των ζώων και στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των ζώων στην Ένωση

163 500 000

155 500 000

-8 000 000

3.0.DAG

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

-42 285 000

18 02 04

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ)

128 789 065

137 146 565

8 357 500

18 02 07

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)

291 350 509

295 350 509

4 000 000

18 03 02

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)

149 032 843

94 032 843

-55 000 000

33 03 04

Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust)

37 316 059

37 673 559

357 500

3.0.PPPA

Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες

15 075 000

3.0.SPEC

Δράσεις χρηματοδοτούμενες δυνάμει των προνομίων της Επιτροπής και των ειδικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή

3 000 000

09 05 05

Ενέργειες πολυμέσων

20 346 000

23 546 000

3 200 000

16 03 01 03

Κέντρα μετάδοσης πληροφοριών

15 800 000

15 600 000

-200 000

Σύνολο

-24 210 000

Κατά συνέπεια, το επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων προτείνεται να οριστεί στα 3 786,6 εκατ. EUR, ώστε να μην εναπομείνει περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 3 και να κινητοποιηθεί μηχανισμός ευελιξίας κατά ποσό ύψους 985,6 εκατ. EUR.

3.2.5.Τομέας 4 — Η Ευρώπη στον κόσμο

Όσον αφορά τον τομέα 4, οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων προτείνεται να οριστούν στο επίπεδο του αρχικού σχεδίου προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή 1/2019, με τις τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα:

σε EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού/Πρόγραμμα

Ονομασία

Ενίσχυση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων

ΣΠ 2019 (περιλ. της ΔΕ1)

Δεύτερο σχέδιο προϋπολογισμού 2019

Διαφορά

4.0.1

Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ II)

-138 700 000

05 05 04 02

Τουρκία - Στήριξη της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής ανάπτυξης και σχετική προοδευτική ευθυγράμμιση με το κεκτημένο της Ένωσης

56 800 000

40 000 000

-16 800 000

22 02 01 01

Δυτικά Βαλκάνια -Στήριξη για πολιτικές μεταρρυθμίσεις και τη σχετική προοδευτική ευθυγράμμιση με το κεκτημένο της Ένωσης

189 267 000

193 267 000

4 000 000

22 02 01 02

Δυτικά Βαλκάνια - Στήριξη για οικονομική, κοινωνική και εδαφική ανάπτυξη και τη σχετική προοδευτική ευθυγράμμιση με το κεκτημένο της Ένωσης

306 439 000

310 439 000

4 000 000

22 02 03 01

Τουρκία - Στήριξη για πολιτικές μεταρρυθμίσεις και τη σχετική προοδευτική ευθυγράμμιση με το κεκτημένο της Ένωσης

244 100 000

160 000 000

-84 100 000

22 02 03 02

Τουρκία - Στήριξη για οικονομική, κοινωνική και εδαφική ανάπτυξη και τη σχετική προοδευτική ευθυγράμμιση με το κεκτημένο της Ένωσης

944 500 000

898 700 000

-45 800 000

4.0.10

Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή (ΜΧΣ)

-15 000 000

01 03 02

Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή

42 000 000

27 000 000

-15 000 000

4.0.11

Ταμείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις (GF)

-48 222 935

01 03 06

Τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις

48 222 935

0

-48 222 935

4.0.2

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας (ΕΜΓ)

97 119 000

22 04 01 01

Μεσογειακές χώρες — Ανθρώπινα δικαιώματα, χρηστή διακυβέρνηση και κινητικότητα

125 838 308

133 923 308

8 085 000

22 04 01 02

Μεσογειακές χώρες — Μείωση της φτώχειας και βιώσιμη ανάπτυξη

629 108 985

668 160 985

39 052 000

22 04 01 03

Μεσογειακές χώρες — Οικοδόμηση εμπιστοσύνης, ασφάλεια και πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων

415 324 409

423 718 409

8 394 000

22 04 01 04

Υποστήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας και χρηματοοικονομική συνδρομή προς την Παλαιστίνη και την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA)

308 811 939

329 811 939

21 000 000

22 04 02 01

Ανατολική Εταιρική Σχέση — Ανθρώπινα δικαιώματα, χρηστή διακυβέρνηση και κινητικότητα

241 931 953

250 016 953

8 085 000

22 04 02 02

Ανατολική Εταιρική Σχέση — Μείωση της φτώχειας και βιώσιμη ανάπτυξη

371 016 900

380 730 900

9 714 000

22 04 02 03

Ανατολική Εταιρική Σχέση — Οικοδόμηση εμπιστοσύνης, ασφάλεια και πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων

12 231 062

12 770 062

539 000

22 04 20

Erasmus+ — Συμβολή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΜΓ)

84 544 000

86 794 000

2 250 000

4.0.3

Μηχανισμός Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ)

31 556 000

21 02 02

Συνεργασία με την Ασία

810 388 665

794 388 665

-16 000 000

21 02 04

Συνεργασία με τη Μέση Ανατολή

194 531 328

178 531 328

-16 000 000

21 02 07 01

Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή

215 593 156

224 576 156

8 983 000

21 02 07 02

Βιώσιμη ενέργεια

95 819 181

99 412 181

3 593 000

21 02 07 03

Ανθρώπινη ανάπτυξη

205 589 346

238 149 346

32 560 000

21 02 07 05

Μετανάστευση και άσυλο

54 951 845

56 748 845

1 797 000

21 02 08 01

Η κοινωνία των πολιτών στην ανάπτυξη

219 626 756

230 999 756

11 373 000

21 02 20

Erasmus+ — Συμβολή του μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ)

98 638 290

103 888 290

5 250 000

4.0.OTH

Άλλες δράσεις και προγράμματα

2 000 000

13 07 01

Χρηματοδοτική στήριξη με σκοπό την ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας

33 122 000

35 122 000

2 000 000

4.0.PPPA

Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες

6 325 000

Σύνολο

-64 922 935

Κατά συνέπεια, το επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων προτείνεται να οριστεί στα 11 319,3 εκατ. EUR, ώστε να μην εναπομείνει περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 4 και να χρησιμοποιηθεί ποσό 1 051,3 εκατ. EUR από το συνολικό περιθώριο για τις αναλήψεις υποχρεώσεων.

3.2.6.Τομέας 5 — Διοίκηση

Όσον αφορά τον τομέα 5, προτείνεται τόσο ο αριθμός των θέσεων στον πίνακα προσωπικού των θεσμικών οργάνων όσο και οι πιστώσεις να καθοριστούν στο επίπεδο του αρχικού σχεδίου προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2019, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

·το τμήμα «Κοινοβούλιο», για το οποίο εγκρίνεται η ανάγνωση του αρχικού σχεδίου προϋπολογισμού, λαμβανομένων υπόψη των προσαρμογών που περιλήφθησαν στη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2019 σχετικά με την Αρχή για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα·

·το τμήμα «Συμβούλιο», για το οποίο εγκρίνεται η ανάγνωση του αρχικού σχεδίου του προϋπολογισμού·

·το τμήμα «Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων», για το οποίο εγκρίνεται η ανάγνωση του αρχικού σχεδίου του προϋπολογισμού από το Συμβούλιο.

Επιπλέον, προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις σχετικά με τον αριθμό των θέσεων στον πίνακα προσωπικού και τις πιστώσεις που περιλήφθηκαν στο αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2019, για τα ακόλουθα θεσμικά όργανα:

·το τμήμα «Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» για το οποίο προτείνεται να χορηγηθούν 5 πρόσθετες θέσεις 16 και να ενισχυθεί το επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών κατά 415 016 EUR (246 875 EUR στη γραμμή 1 2 0 0 «Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα» του προϋπολογισμού και κατά 168 141 EUR στη γραμμή 2 1 0 0 «Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και των λογισμικών») του προϋπολογισμού·

·το τμήμα «Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης», για το οποίο προτείνεται να μειωθεί το επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών κατά 3 050 000 EUR, υπό το συνδυασμένο αποτέλεσμα της προτεινόμενης αύξησης 1 200 000 EUR στη γραμμή 2 2 1 4 «Ικανότητα στρατηγικής επικοινωνίας» του προϋπολογισμού και των προτεινόμενων μειώσεων - 4 250 000 EUR στις ακόλουθες γραμμές του προϋπολογισμού: 1 1 0 0 «Βασικοί μισθοί» (-3 280 000 EUR), 1 1 0 1 «Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με τα καθήκοντα» (-10 000 EUR), 1 1 0 2 «Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου» (-840 000  EUR) και 1 1 0 3 «Κοινωνική κάλυψη» (- 120 000 EUR).

Ο αντίκτυπος της αυτόματης αναπροσαρμογής των μισθών, που πρόκειται να εφαρμοστεί από την 1η Ιουλίου 2018, στον προϋπολογισμό του 2019 (1,7 % αντί του 2,0 %) προτείνεται να ενσωματωθεί σε όλα τα τμήματα του σχεδίου προϋπολογισμού ως εξής:

σε EUR

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

-2 851 238

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

-965 489

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (περιλαμβανομένων των συντάξεων)

-13 781 615

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

-891 000

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

-359 000

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

-220 825

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

-160 594

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

-26 880

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

-14 568

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

-911 839

Σύνολο

-20 183 048Τέλος, πρόσθετες μειώσεις ύψους 0,8 εκατ. EUR καταγράφηκαν και προτάθηκαν για όλα τα θεσμικά όργανα, με εξαίρεση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσον αφορά τις σχετικές με τα κτίρια δαπάνες, ως εξής:

σε EUR

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

-20 052

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

-557 239

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

-77 689

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

-482

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

-27 215

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

-20 008

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

-2 287

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

-4 026

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

-41 002

Σύνολο

-750 000

Κατά συνέπεια, και αφού ληφθούν υπόψη τα δοκιμαστικά σχέδια και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες (4,1 εκατ. EUR) που προτείνονται στο τμήμα 3.1.3 ανωτέρω, το επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων προτείνεται να οριστεί σε 9 943,0 εκατ. EUR, ώστε να εναπομείνει περιθώριο 589,1 εκατ. EUR κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 5, μετά τη χρήση 253,9 εκατ. EUR από το περιθώριο για την αντιστάθμιση της κινητοποίησης του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017.

3.2.7.Ειδικοί μηχανισμοί: ΕΤΠ, ΑΕΒ και ΤΑΕΕ

Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), το Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας (ΑΕΒ) και το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) προτείνεται να οριστούν στο επίπεδο του αρχικού σχεδίου προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2019.

3.3.Γενική προσέγγιση για τις πιστώσεις πληρωμών

Το συνολικό επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών προτείνεται να οριστεί στο επίπεδο του αρχικού σχεδίου προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή 1/2019, με τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

1.Πρώτον, λαμβάνεται υπόψη το προτεινόμενο επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για μη διαχωριζόμενες δαπάνες, για τις οποίες το προτεινόμενο επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών είναι ίσο με το επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων. Περιλαμβάνεται εδώ η πρόσθετη μείωση των γεωργικών δαπανών κατά 253,0 εκατ. EUR. Η προσέγγιση αυτή εφαρμόζεται, κατ’ αναλογία, στη συνεισφορά της ΕΕ στους αποκεντρωμένους οργανισμούς και το Ταμείο Εγγυήσεων για εξωτερικές δράσεις. Το συνδυασμένο αποτέλεσμα είναι προτεινόμενη μείωση ύψους 375,0 εκατ. EUR .

2.Οι πιστώσεις πληρωμών για όλα τα νέα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που περιλαμβάνονται στο δεύτερο σχέδιο προϋπολογισμού προτείνεται να καθορίζονται στο 50 % των αντίστοιχων πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων ή στο επίπεδο που προτείνει το Κοινοβούλιο στην ανάγνωση του αρχικού σχεδίου του προϋπολογισμού, αν είναι χαμηλότερο. Στην περίπτωση παράτασης υφιστάμενων δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών, το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών που προτείνεται είναι εκείνο που αντιστοιχεί στο αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού, συν 50 % των αντίστοιχων νέων προτεινόμενων πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων, ή στο επίπεδο που προτείνει το Κοινοβούλιο στην ανάγνωση του αρχικού σχεδίου του προϋπολογισμού, αν είναι χαμηλότερο. Το συνδυασμένο αποτέλεσμα είναι προτεινόμενη αύξηση ύψους 57,5 εκατ. EUR .3.Οι τροποποιήσεις στις ακόλουθες γραμμές του προϋπολογισμού προτείνονται ως αποτέλεσμα της εξέλιξης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για διαχωριζόμενες πιστώσεις:

σε EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού/Πρόγραμμα

Ονομασία

Ενίσχυση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων

ΣΠ 2019 (περιλ. της ΔΕ1)

Δεύτερο σχέδιο προϋπολογισμού 2019

Διαφορά

1.1.12

Διεθνής θερμοπυρηνικός πειραματικός αντιδραστήρας (ITER)

-3 500 000

32 05 01 02

Κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων του ITER — Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για το έργο ITER — Ενέργεια σύντηξης (F4E)

366 696 185

363 196 185

-3 500 000

1.1.13

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Γεωσκόπησης (Copernicus)

-12 500 000

02 06 01

Εκτέλεση επιχειρησιακών υπηρεσιών με βάση διαστημικές παρατηρήσεις και επιτόπια στοιχεία (Copernicus)

140 000 000

139 000 000

-1 000 000

02 06 02

Δημιουργία αυτόνομης ικανότητας γεωσκόπησης της Ένωσης (Copernicus)

472 000 000

460 500 000

-11 500 000

1.1.31

Ορίζοντας 2020

30 000 000

08 02 08

Μηχανισμός ΜΜΕ

482 502 033

512 502 033

30 000 000

1.1.5

Εκπαίδευση, κατάρτιση και αθλητισμός (Erasmus+)

170 000 000

15 02 01 01

Προώθηση της αριστείας και της συνεργασίας στον τομέα της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της συνάφειάς του με την αγορά εργασίας

2 096 100 000

2 261 000 000

164 900 000

15 02 01 02

Προώθηση της αριστείας και της συνεργασίας στον τομέα της ευρωπαϊκής νεολαίας και της συμμετοχής των νέων στον ευρωπαϊκό δημοκρατικό βίο

170 850 000

175 950 000

5 100 000

3.0.8

Τρόφιμα και ζωοτροφές

-6 500 000

17 04 01

Συμβολή στη βελτίωση της κατάστασης της υγείας των ζώων και στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των ζώων στην Ένωση

134 040 000

127 540 000

-6 500 000

4.0.1

Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ II)

-90 000 000

05 05 04 02

Τουρκία - Στήριξη της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής ανάπτυξης και σχετική προοδευτική ευθυγράμμιση με το κεκτημένο της Ένωσης

50 000 000

35 000 000

-15 000 000

22 02 03 01

Τουρκία - Στήριξη για πολιτικές μεταρρυθμίσεις και τη σχετική προοδευτική ευθυγράμμιση με το κεκτημένο της Ένωσης

150 719 568

105 719 568

-45 000 000

22 02 03 02

Τουρκία - Στήριξη για οικονομική, κοινωνική και εδαφική ανάπτυξη και τη σχετική προοδευτική ευθυγράμμιση με το κεκτημένο της Ένωσης

708 080 653

678 080 653

-30 000 000

4.0.10

Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή (ΜΧΣ)

-15 000 000

01 03 02

Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή

42 000 000

27 000 000

-15 000 000

Σύνολο

72 500 000

4.Προτείνεται πρόσθετη μείωση των πιστώσεων πληρωμών στη γραμμή 01 04 05 του προϋπολογισμού, όπου η τροφοδότηση του ταμείου εγγυήσεων του ΕΤΣΕ προτείνεται να μειωθεί κατά το ποσό που χορηγήθηκε εμπροσθοβαρώς με τη μεταφορά πιστώσεων (DEC) αριθ. 22/2018 της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, ως εξής:

σε EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού/Πρόγραμμα

Ονομασία

ΣΠ 2019 (περιλ. της ΔΕ1)

Προϋπολογισμός 2019

Διαφορά

1.1.10

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)

-150 000 000

01 04 05

Τροφοδότηση του ταμείου εγγυήσεων του ΕΤΣΕ

1 150 000 000

1 000 000 000

-150 000 000

Σύνολο

-150 000 000

3.4.Αποθεματικά

Προτείνεται να οριστούν τα αποθεματικά σύμφωνα με την ανάγνωση του αρχικού σχεδίου του προϋπολογισμού από το Συμβούλιο, λαμβανομένων υπόψη των μεταβολών που προτείνονται με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2019, με τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

·Οι όροι για την αποδέσμευση του αποθεματικού στη γραμμή 18 03 01 01 του προϋπολογισμού προτείνονται ως εξής:

«Ποσό ύψους 460 εκατ. EUR το οποίο προβλέπεται στο νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο της πρότασης της Επιτροπής για την αναδιατύπωση του κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ», (COM (2016) 270 final της 4ης Μαΐου 2016) έχει εγγραφεί στο αποθεματικό, εν αναμονή της έγκρισης της εν λόγω νομοθετικής πρότασης. Το αποθεματικό αυτό μπορεί να αποδεσμευθεί με μεταφορά πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 2 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού, μετά την έκδοση της βασικής πράξης.

Εάν η πράξη δεν έχει εκδοθεί πριν από την 1 Φεβρουαρίου 2019, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει μία ή περισσότερες προτάσεις για μεταφορές πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 31 του δημοσιονομικού κανονισμού για την εναλλακτική χρήση του ποσού αυτού υπέρ της γραμμής 18 03 01 01 του προϋπολογισμού .

Προτείνεται να τροποποιηθούν οι παρατηρήσεις της θέσης 18 03 01 01 του προϋπολογισμού αναλόγως.

·Δεδομένης της έκδοσης, στις 28 Σεπτεμβρίου 2018, της νομικής βάσης της κοινής επιχείρησης για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων 17 , προτείνεται να αποδεσμευθούν τα αποθεματικά στις γραμμές 09 03 05 31, 09 04 07 33 και 09 04 07 34 του προϋπολογισμού.

3.5.Μεταβολές στην ονοματολογία και στις παρατηρήσεις του προϋπολογισμού

3.5.1.Παρατηρήσεις του προϋπολογισμού

Εκτός από την τροπολογία που προτείνεται στο κείμενο των παρατηρήσεων του άρθρου 08 02 08, στο σημείο 3.2.1 ανωτέρω, προτείνεται επίσης να συμπεριληφθούν στο δεύτερο σχέδιο προϋπολογισμού οι τροπολογίες που κατέθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο κείμενο των παρατηρήσεων του προϋπολογισμού κατά την ανάγνωση του αρχικού σχεδίου του προϋπολογισμού, με εξαίρεση τις παρατηρήσεις για τις γραμμές του προϋπολογισμού που περιλαμβάνονται στον κατωτέρω πίνακα. Εννοείται ότι, στην περίπτωση αυτή, οι τροπολογίες που κατέθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορούν να τροποποιήσουν ή να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής ισχύουσας νομικής βάσης, ή να θίξουν τη διοικητική αυτονομία των θεσμικών οργάνων, και ότι η ενέργεια μπορεί να καλυφθεί από διαθέσιμους πόρους.

Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

02 02 77 40

Δοκιμαστικό σχέδιο — Δορυφορική ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο για την παροχή περιεχομένου εκπαιδευτικών πολυμέσων στα μη συνδεδεμένα σχολεία

04 06 01

Προώθηση της κοινωνικής συνοχής και ανακούφιση των χειρότερων μορφών φτώχειας στην Ένωση

15 04 02

Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» — Στήριξη διασυνοριακών ενεργειών και προώθηση της διακρατικής κυκλοφορίας και κινητικότητας

18 02 01 02

Πρόληψη και καταπολέμηση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος και καλύτερη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια και των κρίσεων

18 03 01 01

Ενίσχυση και ανάπτυξη του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και ενίσχυση της αλληλεγγύης και της κατανομής ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών

18 03 01 02

Στήριξη της νόμιμης μετανάστευσης προς την Ένωση και προώθηση της αποτελεσματικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών και ανάπτυξη δίκαιων και αποτελεσματικών στρατηγικών επιστροφής

18 04 01 01

Ευρώπη για τους πολίτες — Ενδυνάμωση της μνήμης και ενίσχυση της ικανότητας για συμμετοχή στα κοινά σε επίπεδο Ένωσης

19 02 01

Αντιμετώπιση κρίσεων και διαφαινόμενων κρίσεων

21 02 01

Συνεργασία με τη Λατινική Αμερική

21 02 07 03

Ανθρώπινη ανάπτυξη

21 02 08 01

Η κοινωνία των πολιτών στην ανάπτυξη

33 02 01

Διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων και ενίσχυση του ρόλου των πολιτών

3.5.2.Ονοματολογία

Στο δεύτερο σχέδιο προϋπολογισμού προτείνεται η ονοματολογία του προϋπολογισμού για το αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2019, με την προσθήκη των νέων δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών με τις ακόλουθες μεταβολές ονομάτων:

Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

02 04 77 07

Προπαρασκευαστική ενέργεια — Προετοιμασία του νέου προγράμματος για τις κυβερνητικές δορυφορικές επικοινωνίες (GOVSATCOM) της ΕΕ

05 08 77 18

Δοκιμαστικό σχέδιο — Δημιουργία επιχειρησιακού προγράμματος για τη διάρθρωση του αγροδιατροφικού τομέα για να διασφαλιστεί η μεταβίβαση των οικογενειακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η βιωσιμότητα της τοπικής γεωργίας

4.Συμπερασματικές παρατηρήσεις

Με την πρόταση δεύτερου σχεδίου προϋπολογισμού του 2019, το οποίο βασίζεται στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο πλαίσιο της επιτροπής συνδιαλλαγής, η Επιτροπή προσπαθεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν την ταχεία έγκριση του προϋπολογισμού του 2019, εντός του αυστηρού χρονικού πλαισίου μέχρι το τέλος του 2018.

Η έγκαιρη έγκριση και θέση σε ισχύ του προϋπολογισμού του 2019 θα εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή των πολιτικών και των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη αυτού του στόχου.

5.Δεύτερο σχέδιο προϋπολογισμού του 2019 ανά τομέα του δημοσιονομικού πλαισίου και βασικά προγράμματα

(Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (ΠΑΥ) και πιστώσεις πληρωμών (ΠΠ) σε εκατ. EUR, στρογγυλοποιημένα ποσά σε τρέχουσες τιμές)

Τομέας

Προϋπολογισμός

Δεύτερο σχέδιο προϋπολογισμού

Διαφορά

Διαφορά

2018 (1)

2019

2019 / 2018

2019 / 2018

(1)

(2)

(2 – 1)

(2 – 1)

ΠΑΥ

ΠΠ

ΠΑΥ

ΠΠ

ΠΑΥ

ΠΠ

ΠΑΥ

ΠΠ

1. Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

77 531,8

66 622,6

80 337,4

67 556,9

2 805,7

934,4

3,6%

1,4%

Εκ των οποίων στο πλαίσιο του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων

1 111,8

 

413,4

 

 

 

 

 

Ανώτατο όριο

76 420,0

 

79 924,0

 

 

 

 

 

Περιθώριο

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

21 999,6

20 095,3

23 145,4

20 521,5

1 145,9

426,3

5,2 %

2,1 %

Εκ των οποίων στο πλαίσιο του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων

760,6

 

63,4

 

 

 

 

 

Ανώτατο όριο

21 239,0

 

23 082,0

 

 

 

 

 

Περιθώριο

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεγάλα έργα υποδομής

1 814,4

1 826,2

1 959,4

2 142,0

145,0

315,8

8,0 %

17,3 %

 

Ευρωπαϊκά συστήματα δορυφορικής πλοήγησης (EGNOS και Galileo)

807,9

718,0

690,7

923,0

-117,1

205,0

-14,5 %

28,6 %

 

Διεθνής θερμοπυρηνικός πειραματικός αντιδραστήρας (ITER)

376,4

500,6

407,2

616,6

30,9

116,0

8,2 %

23,2 %

 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Γεωσκόπησης (Copernicus)

630,2

607,6

861,5

602,4

231,3

-5,2

36,7 %

-0,9 %

Πυρηνική ασφάλεια και παροπλισμός

141,1

152,4

143,9

158,1

2,8

5,8

2,0 %

3,8 %

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)

2 038,3

1 828,0

186,9

1 022,3

-1 851,4

-805,7

-90,8 %

-44,1 %

Κοινό στρατηγικό πλαίσιο (ΚΣΠ) για την έρευνα και την καινοτομία

11 568,1

11 216,9

12 535,1

11 341,8

967,0

124,9

8,4 %

1,1 %

 

Ορίζοντας 2020

11 212,4

10 901,5

12 161,5

10 971,8

949,1

70,3

8,5 %

0,6 %

 

Πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ

355,7

315,5

373,6

370,0

17,9

54,5

5,0 %

17,3 %

Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (COSME)

354,1

253,5

367,2

251,8

13,1

-1,6

3,7 %

-0,6 %

Εκπαίδευση, κατάρτιση και αθλητισμός (Erasmus+)

2 314,5

2 145,6

2 726,4

2 563,1

411,9

417,5

17,8 %

19,5 %

Απασχόληση και κοινωνική καινοτομία (EaSI)

131,7

118,5

136,1

118,4

4,3

-0,1

3,3 %

-0,1 %

Τελωνεία, Fiscalis και καταπολέμηση της απάτης

135,0

124,8

135,2

134,2

0,2

9,4

0,1 %

7,6 %

Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ)

2 748,4

1 523,0

3 764,0

1 701,2

1 015,6

178,3

37,0 %

11,7 %

 

Ενέργεια

680,5

217,7

948,7

326,8

268,2

109,1

39,4 %

50,1 %

 

Μεταφορές

1 897,6

1 163,3

2 640,2

1 222,8

742,5

59,5

39,1 %

5,1 %

 

Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)

170,3

142,0

175,1

151,6

4,8

9,6

2,8 %

6,8 %

Ενεργειακά έργα για την ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης (EERP)

 

210,0

 

61,0

 

-149,0

-71,0 %

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (ΕΣΑ)

42,8

33,2

143,3

119,6

100,5

86,3

235,0 %

259,8 %

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (EDIDP)

 

 

245,0

147,0

245,0

147,0

Άλλες δράσεις και προγράμματα

176,4

152,6

194,4

164,7

17,9

12,2

10,2 %

8,0 %

Δράσεις χρηματοδοτούμενες δυνάμει των προνομίων της Επιτροπής και των ειδικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή

128,9

116,9

128,4

115,0

-0,5

-2,0

-0,4 %

-1,7 %

Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες

91,7

77,6

97,3

99,6

5,6

22,0

6,1 %

28,3 %

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

314,1

316,2

382,9

381,7

68,8

65,5

21,9 %

20,7 %

Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

55 532,2

46 527,3

57 192,0

47 035,4

1 659,8

508,1.

3,0 %

1,1 %

Εκ των οποίων στο πλαίσιο του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων

351,2

 

350,0

 

 

 

 

 

Ανώτατο όριο

55 181,0

 

56 842,0

 

 

 

 

 

Περιθώριο

 

 

 

 

 

 

 

 

Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση

50 798,0

43 447,4

52 357,5

43 736,6

1 559,5

289,2

3,1 %

0,7 %

 

Περιφερειακή σύγκλιση (λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες)

27 012,3

23 387,6

27 875,2

24 042,3

863,0

654,7

3,2 %

2,8 %

 

Περιφέρειες μετάβασης

5 738,6

4 040,5

5 848,7

4 370,1

110,1

329,6

1,9 %

8,2 %

 

Ανταγωνιστικότητα (περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες)

8 426,8

7 394,1

8 648,9

7 441,5

222,1

47,4

2,6 %

0,6 %

 

Εξόχως απόκεντρες και αραιοκατοικημένες περιφέρειες

226,5

169,0

231,0

176,4

4,5

7,4

2,0 %

4,4 %

 

Ταμείο Συνοχής

9 393,8

8 456,3

9 753,6

7 706,3

359,8

-750,0

3,8 %

-8,9 %

Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) – Χορήγηση του Ταμείου Συνοχής

1 655,1

625,8

1 700,4

851,6

45,3

225,8

2,7 %

36,1 %

Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία

1 934,3

1 234,7

1 973,0

1 190,6

38,7

-44,1

2,0 %

-3,6 %

Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ειδική χορήγηση ανεφοδιασμού)

350,0

600,0

350,0

631,5

 

31,5

 

5,3 %

Τεχνική βοήθεια και καινοτόμες δράσεις

230,3

199,6

239,7

212,7

9,4

13,1

4,1 %

6,6 %

Ευρωπαϊκή Βοήθεια προς τους Απόρους (FEAD)

556,9

401,4

567,8

401,2

10,9

-0,2

2,0 %

0,0 %

Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες

7,7

18,5

3,7

11,2

-4,0

-7,3

-52,3 %

-39,5 %

2. Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι

59 238,6

56 041,0

59 642,1

57 399,9

403,5

1 358,9

0,7 %

2,4 %

Ανώτατο όριο

60 267,0

 

60 344,0

 

 

 

 

 

Περιθώριο

1 028,4

 

701,9

 

 

 

 

 

 

Eκ των οποίων: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) — Δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις

43 233,1

43 187,3

43 191,9

43 116,4

-41,2

-70,9

-0,1 %

-0,2 %

Επιμέρους ανώτατο όριο

44 163,0

 

43 881,0

 

 

 

 

 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) — Δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις

43 233,1

43 187,3

43 191,9

43 116,4

-41,2

-70,9

-0,1 %

-0,2 %

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

14 380,3

11 852,2

14 727,3

13 148,2

346,9

1 296,0

2,4 %

10,9 %

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)

1 027,9

602,8

1 090,0

712,8

62,1

109,9

6,0 %

18,2 %

Περιβάλλον και δράση για το κλίμα (LIFE)

522,8

316,1

558,1

341,6

35,3

25,5

6,7 %

8,1 %

Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες

15,6

17,7

13,5

19,6

-2,1

1,9

-13,5 %

10,7 %

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

58,8

58,8

61,3

61,3

2,5

2,5

4,3 %

4,3 %

3. Ασφάλεια και ιθαγένεια

3 493,2

2 980,7

3 786,6

3 527,4

293,4

546,7

8,4 %

18,3 %

Εκ των οποίων βάσει του Μηχανισμού Ευελιξίας

837,2

 

985,6

 

 

 

 

 

Ανώτατο όριο

2 656,0

 

2 801,0

 

 

 

 

 

Περιθώριο

 

 

 

 

 

 

 

 

Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

719,2

594,4

1 120,8

952,6

401,7

358,2

55,9 %

60,3 %

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

720,0

481,2

533,5

663,7

-186,5

182,5

-25,9 %

37,9 %

Συστήματα ΤΠ

26,3

13,2

0,1

 

-26,2

-13,2

-99,6 %

-100,0 %

Δικαιοσύνη

47,1

35,9

44,6

38,1

-2,5

2,3

-5,4 %

6,3 %

Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια

63,4

46,6

65,7

58,0

2,3

11,4

3,7 %

24,4 %

Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης

33,2

34,3

149,6

81,7

116,3

47,4

349,8 %

138,3 %

Ευρώπη για τους πολίτες

27,6

28,6

28,7

29,2

1,1

0,6

4,1 %

2,1 %

Τρόφιμα και ζωοτροφές

280,2

248,4

289,7

239,3

9,5

-9,1

3,4 %

-3,7 %

Υγεία

66,4

55,9

68,3

61,3

1,9

5,3

2,9 %

9,6 %

Καταναλωτές

28,0

23,1

29,3

23,6

1,3

0,5

4,6 %

2,2 %

Δημιουργική Ευρώπη

230,4

180,7

244,8

194,8

14,5

14,1

6,3 %

7,8 %

Μέσο για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης (IES)

200,0

220,6

0,3

69,5

-199,8

-151,0

-99,9 %

-68,5 %

Δράσεις χρηματοδοτούμενες δυνάμει των προνομίων της Επιτροπής και των ειδικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή

98,8

91,7

105,8

99,9

7,0

8,2

7,1 %

8,9 %

 

Εκ των οποίων «Δράσεις επικοινωνίας»

73,4

72,3

77,1

74,0

3,7

1,7

5,1 %

2,3 %

Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες

12,7

17,9

15,1

18,3

2,4

0,3

19,2 %

1,9 %

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

940,1

908,3

1 090,4

997,6

150,3

89,3

16,0 %

9,8 %

4. Η Ευρώπη στον κόσμο

10 068,8

8 906,1

11 319,3

9 358,3

1 250,4

452,2

12,4 %

5,1 %

Εκ των οποίων στο πλαίσιο του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων

243,8

 

1 051,3

 

 

 

 

 

Ανώτατο όριο

9 825,0

 

10 268,0

 

 

 

 

 

Περιθώριο

 

 

 

 

 

 

 

 

Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ II)

2 078,8

1 451,6

2 423,4

1 707,5

344,6

255,9

16,6 %

17,6 %

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας (ΕΜΓ)

2 436,6

2 278,0

2 677,3

2 060,3

240,6

-217,7

9,9 %

-9,6 %

Μηχανισμός Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ)

2 976,0

2 734,5

3 189,9

2 796,3

213,9

61,8

7,2 %

2,3 %

Μέσο Εταιρικής Σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες (PI)

140,2

100,7

154,0

99,6

13,8

-1,1

9,9 %

-1,1 %

Ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ)

192,8

169,3

196,7

159,3

3,9

-10,0

2,0 %

-5,9 %

Μηχανισμός συμβολής στη Σταθερότητα και την Ειρήνη (IcSP)

370,0

325,3

376,7

321,3

6,7

-4,0

1,8 %

-1,2 %

Ανθρωπιστική βοήθεια (HUMA)

1 085,4

1 095,0

1 651,8

1 603,0

566,4

508,1

52,2 %

46,4 %

Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας

328,0

292,0

334,9

305,5

6,8

13,5

2,1 %

4,6 %

Μηχανισμός συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας (ΜΣΠΑ)

33,0

45,5

33,6

41,5

0,7

-4,0

2,0 %

-8,8 %

Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή (ΜΧΣ)

42,1

42,1

27,0

27,0

-15,1

-15,1

-35,8 %

-35,8 %

Ταμείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις (GF)

137,8

137,8

 

 

-137,8

-137,8

-100,0 %

-100,0 %

Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης

16,1

15,5

23,5

20,7

7,4

5,2

46,1 %

33,6 %

Πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ (EUAV)

20,3

16,9

19,5

16,1

-0,8

-0,8

-3,9 %

-4,9 %

Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ)

25,0

25,0

25,0

25,0

 

 

 

 

Άλλες δράσεις και προγράμματα

83,5

74,9

83,6

73,0

0,2

-1,9

0,2 %

-2,6 %

Δράσεις χρηματοδοτούμενες δυνάμει των προνομίων της Επιτροπής και των ειδικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή

74,4

67,6

75,5

73,7

1,1

6,1

1,5 %

9,1 %

Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες

8,9

14,4

6,3

8,1

-2,6

-6,3

-28,9 %

-43,7 %

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

20,1

20,1

20,5

20,5

0,4

0,4

2,2 %

2,2 %

5. Διοίκηση

9 665,5

9 666,3

9 943,0

9 944,9

277,5

278,6

2,9 %

2,9 %

Ανώτατο όριο

10 346,0

 

10 786,0

 

 

 

 

 

Εκ των οποίων αντισταθμίζονται με το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες

-318,0.

 

-253,9

 

 

 

 

 

Περιθώριο

362,5

 

589,1

 

 

 

 

 

Eκ των οποίων: Διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων

7 579,9

7 580,7

7 747,3

7 749,2

167,4

168,5

2,2 %

2,2 %

Επιμέρους ανώτατο όριο

8 360,0

 

8 700,0

 

 

 

 

 

Εκ των οποίων αντισταθμίζονται με το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες

-318,0

 

-253,9

 

 

 

 

 

Περιθώριο

462,1

 

698,8

 

 

 

 

 

Συντάξεις και Ευρωπαϊκά Σχολεία

2 085,6

2 085,6

2 195,7

2 195,7

110,1

110,1

5,3 %

5,3 %

 

Συντάξεις

1 892,8

1 892,8

2 003,6

2 003,6

110,8

110,8

5,9 %

5,9 %

 

Ευρωπαϊκά Σχολεία

192,8

192,8

192,1

192,1

-0,7

-0,7

-0,4 %

-0,4 %

Διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων

7 579,9

7 580,7

7 747,3

7 749,2

167,4

168,5

2,2 %

2,2 %

 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

1 950,2

1 950,2

1 996,4

1 996,4

46,1

46,1

2,4 %

2,4 %

 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

572,9

572,9

581,9

581,9

9,0

9,0

1,6 %

1,6 %

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

3 565,5

3 566,3

3 632,7

3 634,7

67,2

68,4

1,9 %

1,9 %

 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

410,0

410,0

429,4

429,4

19,4

19,4

4,7 %

4,7 %

 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

146,0

146,0

146,9

146,9

0,9

0,9

0,6 %

0,6 %

 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

135,6

135,6

138,5

138,5

2,9

2,9

2,1 %

2,1 %

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

96,1

96,1

98,8

98,8

2,7

2,7

2,8 %

2,8 %

 

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

10,6

10,6

11,3

11,3

0,7

0,7

6,1 %

6,1 %

 

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

14,4

14,4

16,6

16,6

2,2

2,2.

15,2 %

15,2 %

 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

678,5

678,5

694,8

694,8

16,3

16,3

2,4 %

2,4 %

Πιστώσεις για τους τομείς

159 998,0

144 216,7

165 028,4

147 787,4

5 030,4

3 570,8

3,1 %

2,5 %

Εκ των οποίων βάσει του Μηχανισμού Ευελιξίας

837,2

678,3

985,6

909,8

 

 

 

 

Εκ των οποίων στο πλαίσιο του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων

1 355,6

 

1 464,7

 

 

 

 

 

Ανώτατο όριο

159 514,0

154 565,0

164 123,0

166 709,0

 

 

 

 

Εκ των οποίων αντισταθμίζονται με το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες

-318,0

 

-253,9

 

 

 

 

 

Περιθώριο

1 390,9

11 026,7

1 291,1

19 831,4

 

 

 

 

Πιστώσεις ως % του ΑΕΕ (2)

1,02 %

0,92 %

1,00 %

0,90 %

 

 

 

 

Άλλοι ειδικοί μηχανισμοί (3)

698,5

551,2

577,2

411,5

-121,3

-139,7

-17,4 %

-25,3 %

 

Αποθεματικό έκτακτης βοήθειας (ΑΕΒ)

344,6

344,6

351,5

351,5

6,9

6,9

2,0 %

2,0 %

 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)

172,3

25,0

175,7

10,0

3,4

-15,0

2,0 %

-60,0 %

 

Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ)

181,6

181,6

50,0

50,0

-131,6

-131,6

-72,5 %

-72,5 %

Σύνολο πιστώσεων

160 696,5

144 767,9

165 605,6

148 198,9

4 909,2

3 431,0

3,1 %

2,4 %

Πιστώσεις ως % του ΑΕΕ (2)

1,02 %

0,92 %

1,00 %

0,90 %

 

 

 

 

(1) Ο προϋπολογισμός του 2018 περιλαμβάνει τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς αριθ. 1 έως 5 και το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6.

(2) Το δεύτερο σχέδιο προϋπολογισμού του 2019 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ όπως περιλαμβάνονται στην τεχνική προσαρμογή του ΠΔΠ που εγκρίθηκε στις 23 Μαΐου 2018 (COM(2018) 282).

(1)      ΕΕ L 347 της 20.12.2013.
(2)      ΕΕ C 373 της 20.12.2013.
(3)      ΕΕ L 160 της 7.6.2014.
(4)      ΕΕ L 193 της 28.2.2018.
(5)      C(2018) 600.
(6)      11737-C8-0410/2018.
(7)      C(2018) 709.
(8)      P8_TA(2018)404.
(9)      C(2018) 600.
(10)      COM(2018) 704 της 12.10.2018.
(11)      Αν και το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2018 αποτελούσε επίσης μέρος της συνολικής δέσμης που συζητήθηκε στην επιτροπή συνδιαλλαγής, ωστόσο η έγκρισή του είχε προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο, έτσι ώστε να καταστεί δυνατό να ληφθούν υπόψη οι αναγκαίες προσαρμογές των ιδίων πόρων, ιδίως όσον αφορά τα ποσά των υπολοίπων ΦΠΑ και ΑΕΕ τα οποία επηρεάζουν τα ποσά που πρέπει να αποδίδονται την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου 2018.
(12)      COM (2018) 709 της 16.10. 2018.
(13)      Τα αριθμητικά στοιχεία βασίζονται στην τεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2019 σε συνάρτηση με την εξέλιξη του ΑΕΕ, που αποφασίστηκε από την Επιτροπή στις 23.5.2018, (COM(2018) 282).
(14)      Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).
(15)      Τον Ιούνιο του 2018, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να εγκαινιάσει νέα πιλοτική πρωτοβουλία για την καινοτομίας αιχμής εντός της υπόλοιπης περιόδου του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου έχουν ως εξής: «Χρειαζόμαστε ένα ισχυρότερο καινοτόμο οικοσύστημα χωρίς αποκλεισμούς, για την προώθηση πρωτοποριακής καινοτομίας που θα δημιουργεί αγορές και την πλήρη υποστήριξη των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, με ανατρεπτική δυναμική ώστε να εισέλθουν με επιτυχία στις παγκόσμιες αγορές.».
(16)      1 θέση AD για την προστασία δεδομένων και 4 θέσεις AD για ΤΠ.
(17)

     Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου, που υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 11 Ιανουαρίου 2018, σχετικά με τη σύσταση της κοινής επιχείρησης για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (COM(2018) 8).