Βρυξέλλες, 22.2.2018

COM(2018) 155 final

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1
ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2018

Που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την παροχή βοήθειας στην Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία


Έχοντας υπόψη:

τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 314, σε συνδυασμό με τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 106α,

τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 1 , και ιδίως το άρθρο 41,

τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, όπως εγκρίθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2017 2 ,

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει με το παρόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1 στον γενικό προϋπολογισμό του 2018.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

Οι μεταβολές στην κατάσταση εσόδων και δαπανών ανά τμήμα είναι διαθέσιμες στο EUR-Lex ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm ). Η απόδοση στην αγγλική γλώσσα των μεταβολών στην εν λόγω κατάσταση επισυνάπτεται για ενημερωτικούς λόγους ως παράρτημα του προϋπολογισμού.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1.    Εισαγωγή    

2.    Χρηματοδότηση από τα κονδύλια του ΤΑΕΕ για τα έτη 2017 και 2018    

3.    Αιτούμενες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 2018    

4.    Συνοπτικός πίνακας ανά τομέα του ΠΔΠ    

1.Εισαγωγή

Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 1 για το οικονομικό έτος 2018 συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) για ποσό ύψους 104 166 951 EUR με σκοπό την παροχή βοήθειας στην Ελλάδα για τους σεισμούς στη Λέσβο, στη Γαλλία για τους τυφώνες στον Άγιο Μαρτίνο και τη Γουαδελούπη, καθώς και στην Πορτογαλία και την Ισπανία για τις δασικές πυρκαγιές που σημειώθηκαν στην περιφέρεια Centro και στη Γαλικία κατά τη διάρκεια του 2017 3 .

Με το ΣΔΠ αριθ. 1/2018 προτείνεται η εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων στον γενικό προϋπολογισμό του 2018, όσον αφορά τόσο τις αναλήψεις υποχρεώσεων όσο και τις πληρωμές, αφού αφαιρεθούν οι προκαταβολές που έχουν ήδη καταβληθεί στην Ελλάδα, τη Γαλλία και την Πορτογαλία (6 520 846 EUR).

2.    Χρηματοδότηση από τα κονδύλια του ΤΑΕΕ για τα έτη 2017 και 2018

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 4 (εφεξής «ο κανονισμός ΠΔΠ»), το συνολικό ποσό που είναι διαθέσιμο για κινητοποίηση του ΤΑΕΕ στις αρχές του 2018 ανερχόταν σε 421 142 057 EUR, δηλαδή το άθροισμα των υπολοίπων κονδυλίων του 2018 ύψους 280 371 754 EUR (δηλ. 574 342 834 EUR μείον 293 971 080 EUR που είχαν ήδη κινητοποιηθεί το 2017 5 ), συν το υπόλοιπο κονδύλιο του 2017 ύψους 140 770 303 EUR, το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε και μεταφέρθηκε στο 2018.

Το ποσό που μπορεί να κινητοποιηθεί στο παρόν στάδιο του οικονομικού έτους 2018 ανέρχεται σε 277 556 348 EUR. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό που ήταν διαθέσιμο για την κινητοποίηση του ΤΑΕΕ στις αρχές του 2018 (421 142 057 EUR), μείον το παρακρατηθέν ποσό ύψους 143 585 709 EUR, προκειμένου να τηρηθεί η υποχρέωση παραμονής σε διαθεσιμότητα του 25 % των ετήσιων πιστώσεων του 2018 έως την 1η Οκτωβρίου 2018, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού για το ΠΔΠ.

3.Αιτούμενες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 2018

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη το ποσό των 6 520 846 EUR που είχε ήδη καταβληθεί σχετικά με αυτά τα γεγονότα στο πλαίσιο του ΤΑΕΕ ως προκαταβολή, προτείνει την τροποποίηση του προϋπολογισμού του 2018 με ενίσχυση της γραμμής 13 06 01 «Παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη σε περίπτωση μείζονος φυσικής καταστροφής με σοβαρές επιπτώσεις στις συνθήκες διαβίωσης, στο φυσικό περιβάλλον ή στην οικονομία» του προϋπολογισμού κατά 97 646 105 EUR, τόσο σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και σε πιστώσεις πληρωμών (βλ. τον πίνακα παρακάτω).

Ποσά σε EUR

Γραμμή προϋπολογισμού

Ονομασία

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων

Πιστώσεις πληρωμών

13 06 01

Παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη σε περίπτωση μείζονος φυσικής καταστροφής με σοβαρές επιπτώσεις στις συνθήκες διαβίωσης, στο φυσικό περιβάλλον ή στην οικονομία

97 646 105

97 646 105

Σύνολο    

97 646 105

97 646 105

4.Συνοπτικός πίνακας ανά τομέα του ΠΔΠ

Τομέας

Προϋπολογισμός για το 2018

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 1/2018

Προϋπολογισμός για το 2018

 

(περιλ. του ΣΔΠ 1/2018)

ΠΑΥ

ΠΠ

ΠΑΥ

ΠΠ

ΠΑΥ

ΠΠ

1.

Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

77 533 697 652

66 624 486 101

77 533 697 652

66 624 486 101

Εκ των οποίων στο πλαίσιο του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων

1 113 697 652

 

 

1 113 697 652

 

Ανώτατο όριο

76 420 000 000

 

 

76 420 000 000

 

Περιθώριο

 

 

 

 

Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

22 001 452 724

20 097 167 844

 

 

22 001 452 724

20 097 167 844

Εκ των οποίων στο πλαίσιο του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων

762 452 724

 

 

 

762 452 724

 

Ανώτατο όριο

21 239 000 000

 

 

 

21 239 000 000

 

Περιθώριο

 

 

 

 

Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

55 532 244 928

46 527 318 257

 

 

55 532 244 928

46 527 318 257

Εκ των οποίων στο πλαίσιο του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων

351 244 928

 

 

 

351 244 928

 

Ανώτατο όριο

55 181 000 000

 

 

 

55 181 000 000

 

Περιθώριο

 

 

 

 

2.

Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι

59 285 323 122

56 083 793 633

 

 

59 285 323 122

56 083 793 633

Ανώτατο όριο

60 267 000 000

 

 

 

60 267 000 000

 

Περιθώριο

981 676 878

 

 

 

981 676 878

 

Εκ των οποίων: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) — Δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις

43 234 516 899

43 188 677 466

 

 

43 234 516 899

43 188 677 466

Επιμέρους ανώτατο όριο

44 163 000 000

 

 

 

44 163 000 000

 

Περιθώριο ΕΓΤΕ

927 833 101

 

 

 

927 833 101

 

3.

Ασφάλεια και ιθαγένεια

3 493 241 199

2 980 707 175

 

 

3 493 241 199

2 980 707 175

Εκ των οποίων βάσει του Μηχανισμού Ευελιξίας

837 241 199

 

 

 

837 241 199

 

Ανώτατο όριο

2 656 000 000

 

 

 

2 656 000 000

 

Περιθώριο

 

 

 

 

4.

Η Ευρώπη στον κόσμο

9 568 842 411

8 906 075 154

 

 

9 568 842 411

8 906 075 154

Ανώτατο όριο

9 825 000 000

 

 

 

9 825 000 000

 

Περιθώριο

256 157 589

 

 

 

256 157 589

 

5.

Διοίκηση

9 665 513 627

9 666 318 627

 

 

9 665 513 627

9 666 318 627

Ανώτατο όριο

10 346 000 000

 

 

 

10 346 000 000

 

Εκ των οποίων αντισταθμίζονται με το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες

- 318 000 000

 

 

 

- 318 000 000

 

Περιθώριο

362 486 373

 

 

 

362 486 373

 

Εκ των οποίων: διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων

7 579 920 627

7 580 725 627

 

 

7 579 920 627

7 580 725 627

Επιμέρους ανώτατο όριο

8 360 000 000

 

 

 

8 360 000 000

 

Εκ των οποίων αντισταθμίζονται με το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες

- 318 000 000

 

 

 

- 318 000 000

 

Περιθώριο

462 079 373

 

 

 

462 079 373

 

6.

Αντισταθμίσεις

 

 

Ανώτατο όριο

 

 

 

 

 

Περιθώριο

 

 

 

 

 

Αρνητικό αποθεματικό

 

 

Σύνολο

159 546 618 011

144 261 380 690

159 546 618 011

144 261 380 690

Εκ των οποίων βάσει του Μηχανισμού Ευελιξίας

837 241 199

678 340 197

 

837 241 199

678 340 197

Εκ των οποίων στο πλαίσιο του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων

1 113 697 652

 

 

1 113 697 652

 

Εκ των οποίων στο πλαίσιο του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες

 

 

 

Ανώτατο όριο

159 514 000 000

154 565 000 000

 

159 514 000 000

154 565 000 000

Εκ των οποίων αντισταθμίζονται με το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες

- 318 000 000

 

 

- 318 000 000

 

Περιθώριο

1 600 320 840

10 981 959 507

 

1 600 320 840

10 981 959 507

 

Άλλοι ειδικοί μηχανισμοί

566 902 000

419 600 000

97 646 105

97 646 105

664 548 105

517 246 105

Γενικό σύνολο

160 113 520 011

144 680 980 690

97 646 105

97 646 105

160 211 166 116

144 778 626 795

(1)    ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2)    ΕΕ L XX της XX.2.2018.
(3)      COM (2018) 150 της 22.2.2018.
(4)      Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).
(5)

   Απόφαση (ΕΕ) 2017/1599 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Σεπτεμβρίου 2017, για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ιταλία.