Βρυξέλλες, 19.12.2017

COM(2017) 795 final

2017/0353(COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών σχετικά με τη συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης για τα προϊόντα και την επιβολή της, καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 305/2011, (ΕΕ) αριθ. 528/2012, (ΕΕ) 2016/424, (ΕΕ) 2016/425, (ΕΕ) 2016/426 και (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και των οδηγιών 2004/42/ΕΚ, 2009/48/ΕΚ, 2010/35/ΕΕ, 2013/29/ΕΕ, 2013/53/ΕΕ, 2014/28/ΕΕ, 2014/29/ΕΕ, 2014/30/ΕΕ, 2014/31/ΕΕ, 2014/32/ΕΕ, 2014/33/ΕΕ, 2014/34/ΕΕ, 2014/35/ΕΕ, 2014/53/ΕΕ, 2014/68/ΕΕ και 2014/90/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

{SWD(2017) 466 final}
{SWD(2017) 467 final}
{SWD(2017) 468 final}
{SWD(2017) 469 final}
{SWD(2017) 470 final}


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

1.1.Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Η επίτευξη μιας βαθύτερης και δικαιότερης ενιαίας αγοράς, η οποία θα στηρίζεται στα πλεονεκτήματά της και θα εκμεταλλεύεται πλήρως το δυναμικό της σε όλες τις διαστάσεις του, συγκαταλέγεται μεταξύ των κυριότερων πολιτικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1 . Η συνέχιση και η υλοποίηση της ανακοίνωσης του 2015, με τίτλο «Αναβάθμιση της ενιαίας αγοράς: περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις», αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2017 2 .

Στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς, η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων είναι η πλέον ανεπτυγμένη από τις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες. Παράγει περίπου το 25 % του ΑΕΠ της ΕΕ και αντιστοιχεί στο 75 % των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Η ΕΕ καλύπτει περίπου το ένα έκτο των παγκόσμιων εμπορικών συναλλαγών. Το 2015 η αξία των σχετικών εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ ανήλθε σε 3 063 δισ. EUR 3 . Ωστόσο, πολλά μένουν ακόμη να γίνουν προκειμένου να διασφαλιστεί μια βαθιά και δίκαιη ευρωπαϊκή ενιαία αγορά.

Ο αυξανόμενος αριθμός παράνομων και μη συμμορφούμενων προϊόντων στην αγορά στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και θέτει σε κίνδυνο τους καταναλωτές. Πολλοί οικονομικοί φορείς παραβλέπουν τους κανόνες, είτε λόγω άγνοιας είτε από πρόθεση, προκειμένου να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Απαιτείται η λήψη περισσότερων αποτρεπτικών μέτρων, όμως οι αρχές εποπτείας της αγοράς συχνά υποχρηματοδοτούνται και υπόκεινται σε εθνικούς περιορισμούς. Συχνά οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ οι σύγχρονες αλυσίδες εφοδιασμού εξελίσσονται ραγδαία. Ειδικότερα στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι αρχές εποπτείας της αγοράς αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες στον εντοπισμό των μη συμμορφούμενων προϊόντων που εισάγονται στην Ένωση και στον προσδιορισμό της αρμόδιας οντότητας εντός της δικαιοδοσίας τους.

Στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2017 4 , η Επιτροπή ανακοίνωσε μια πρωτοβουλία με στόχο την ενίσχυση της συμμόρφωσης των προϊόντων και την επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης στα προϊόντα, στο πλαίσιο της «δέσμης μέτρων για τα προϊόντα». Η πρωτοβουλία προορίζεται να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο όγκο των μη συμμορφούμενων προϊόντων στην ενωσιακή αγορά, παρέχοντας παράλληλα κίνητρα για την προαγωγή της κανονιστικής συμμόρφωσης και διασφαλίζοντας δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπιση που θα ωφελήσει επιχειρήσεις και πολίτες.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί κυρίως στην παροχή των ορθών κινήτρων στις επιχειρήσεις, στην εντατικοποίηση των ελέγχων συμμόρφωσης και στην προώθηση της στενότερης διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου. Συγκεκριμένα:

·θα παγιώσει το υφιστάμενο πλαίσιο για τις δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς·

·θα ενθαρρύνει τις κοινές ενέργειες των αρχών εποπτείας της αγοράς διαφόρων κρατών μελών·

·θα βελτιώσει την ανταλλαγή πληροφοριών και θα προωθήσει τον συντονισμό των προγραμμάτων εποπτείας της αγοράς·

·θα δημιουργήσει ένα ενισχυμένο πλαίσιο για ελέγχους στα προϊόντα που εισέρχονται στην ενωσιακή αγορά και για βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς και των τελωνειακών αρχών.

1.2.Συνοχή με τις ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής

α)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 5 και απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 6  

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 παρέχει το ισχύον πλαίσιο για την εποπτεία της αγοράς προϊόντων και είναι συμπληρωματικός προς την απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ. Η απόφαση θεσπίζει διατάξεις αναφοράς ώστε η ενωσιακή νομοθεσία να εναρμονίζει τους όρους εμπορίας των προϊόντων, ιδίως δε τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Προτείνεται τα άρθρα 15 έως 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 να μην έχουν στο εξής εφαρμογή στη νομοθεσία που αναφέρεται στο παράρτημα της παρούσας νομοθετικής πρότασης.

Οι διατάξεις αναφοράς που θεσπίζονται δυνάμει της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ θα εξακολουθήσουν να παρέχουν το γενικό πλαίσιο για τις υποχρεώσεις κατασκευαστών, εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, εισαγωγέων και διανομέων.

β)Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εποπτεία της αγοράς προϊόντων και για την τροποποίηση των οδηγιών 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 1999/5/ΕΚ, 2000/9/ΕΚ, 2000/14/ΕΚ, 2001/95/ΕΚ, 2004/108/ΕΚ, 2006/42/ΕΚ, 2006/95/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2008/57/ΕΚ, 2009/48/ΕΚ, 2009/105/ΕΚ, 2009/142/ΕΚ, 2011/65/EΕ, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 764/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 7  

Η παρούσα πρόταση συνάδει με την πρόταση κανονισμού σχετικά με την εποπτεία της αγοράς προϊόντων η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2013 [COM(2013) 75] στο πλαίσιο της «δέσμης μέτρων για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς». Πρωταρχικός στόχος της πρότασης COM(2013) 75 είναι να απλουστευθεί ριζικά το πλαίσιο εποπτείας της ενωσιακής αγοράς στον τομέα των μη εδώδιμων προϊόντων με τη μείωση του αριθμού των νομοθετικών πράξεων που περιέχουν κανόνες εποπτείας της αγοράς, και να δημιουργηθεί ένα σύστημα μιας και μόνο βαθμίδας στο οποίο όλοι αυτοί οι κανόνες συγκεντρώνονται σε μια ενιαία πράξη. Ειδικότερα, η πρόταση COM(2013) 75 εκπονήθηκε με σκοπό την επανεξέταση και τον εξορθολογισμό των κανόνων εποπτείας της αγοράς που περιέχονται στην οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων 2001/95/ΕΚ, στον κανονισμό (ΕΚ) 765/2008 και σε διάφορες ενωσιακές τομεακές νομοθετικές πράξεις εναρμόνισης, και στην ένταξη των εν λόγω κανόνων σε μια ενιαία νομική πράξη η οποία θα εφαρμόζεται οριζόντια σε όλους τους τομείς.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με την πρόταση στις 15 Απριλίου 2014. Ωστόσο, οι νομοθετικές συζητήσεις σταμάτησαν το 2015. Σε περίπτωση επανέναρξης των νομοθετικών συζητήσεων σχετικά με την πρόταση COM(2013) 75, η ανάλυση των νομοθετικών πράξεων εναρμόνισης της Ένωσης που θα βρίσκονται τότε σε ισχύ, ανάλυση η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις από το 2013 και μετά, καθώς και η παρούσα πρόταση θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν τις εργασίες των συννομοθετών αναφορικά με την πρόταση, σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

Η παρούσα πρόταση περιέχει διατάξεις γενικών κανόνων (lex generalis) με σκοπό την αποφυγή του κινδύνου αλληλεπικαλυπτόμενων ή αντικρουόμενων διατάξεων σε σχέση με την «πρόταση για την εποπτεία της αγοράς» COM(2013) 75.

γ)Ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης για τα προϊόντα

Η ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης για τα προϊόντα προβλέπει κοινές απαιτήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κατασκευάζεται ένα προϊόν, περιλαμβανομένων κανόνων σχετικά με το προϊόν, το μέγεθος και τη σύνθεσή του. Η νομοθεσία δεν αποσκοπεί μόνο στην εξάλειψη των φραγμών στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στην ενιαία αγορά, αλλά και στη διασφάλιση της πώλησης μόνο ασφαλών και συμμορφούμενων προϊόντων στην ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό, οι έντιμοι έμποροι θα επωφελούνται από ισότιμους όρους ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα να προστατεύονται οι καταναλωτές και να προάγεται μια ανταγωνιστική ενιαία αγορά.

Η ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης για τα προϊόντα, που αναφέρεται στο παράρτημα της παρούσας πρότασης κανονισμού, παρέχει το ειδικό πλαίσιο για την εμπορία κάθε κατηγορίας προϊόντων που καλύπτει και, συνεπώς, καθορίζει τις υποχρεώσεις κάθε επιχείρησης στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Η ομαλή συνεργασία και οι εποικοδομητικές επαφές μεταξύ κατασκευαστών και αρχών εποπτείας της αγοράς είναι μείζονος σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης. Στο πλαίσιο της παρούσας πρωτοβουλίας, προϋπόθεση για τη δυνατότητα διάθεσης ενός προϊόντος στην αγορά είναι να υπάρχει ένας αρμόδιος για πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην Ένωση και μπορεί να είναι απευθείας συνομιλητής για τις αρχές εποπτείας της αγοράς. Αρμόδιος θα μπορούσε να είναι ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή οποιοσδήποτε άλλος οικονομικός φορέας εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστή.

δ)Οδηγία 2001/95/EΚ για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (ΟΓΑΠ) 8  

Η εν λόγω οδηγία διασφαλίζει ότι τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της Ένωσης είναι ασφαλή, ιδιαίτερα θέτοντας στο στόχαστρο τα προϊόντα τα οποία συνιστούν σοβαρό κίνδυνο και τις περιπτώσεις στις οποίες οι αρχές ενός κράτους μέλους προτίθενται να απορρίψουν ή να απαγορεύσουν την εμπορία ή τη χρήση τους προκειμένου να μειώσουν τον κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών.

ε)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ενωσιακός τελωνειακός κώδικας) 9

Η συνεργασία μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς και των τελωνειακών αρχών είναι σημαντική για την αποτελεσματική επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης για τα προϊόντα. Και τούτο διότι το σημαντικότερο «φιλτράρισμα» των μη συμμορφούμενων προϊόντων γίνεται στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, όπου οι αρχές έχουν τον πλήρη έλεγχο των εμπορικών ροών.

Επιπλέον, οι κανόνες σχετικά με την ασφάλεια και οι έλεγχοι συμμόρφωσης πρέπει να επιβάλλονται με περισσότερο ομοιόμορφο τρόπο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη συστηματική συνεργασία των αρχών εποπτείας της αγοράς και των αρχών που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των προϊόντων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Η αποτελεσματική και αποδοτική συνεργασία είναι επίσης σημαντική όταν περισσότερες από μία αρχές στα κράτη μέλη είναι αρμόδιες για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των εισαγόμενων προϊόντων με τους κανόνες ασφάλειας των προϊόντων. Οι αρχές αυτές πρέπει να συνεργάζονται, ιδιαίτερα μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών.

1.3.Συνοχή με άλλες πολιτικές της Ένωσης

Η Επιτροπή αναγνώρισε τον ουσιαστικό ρόλο των δικτύων επιβολής και επιδίωξε να ενθαρρύνει και να συνδράμει τα κράτη μέλη στην ενίσχυση της ικανότητάς τους να επιβάλλουν το ενωσιακό δίκαιο και να διασφαλίζουν ότι οι διοικητικές αρχές και οι ελεγκτικές υπηρεσίες είναι επαρκώς εξοπλισμένες ώστε να ασκούν τα καθήκοντά τους 10 .

Προκειμένου να ενισχυθεί η επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης για τα προϊόντα, η Επιτροπή έλαβε υπόψη παρόμοιες πρόσφατες εργασίες για την ενίσχυση της επιβολής σε άλλους τομείς. Ένας τέτοιος τομέας είναι τα τρόφιμα και οι ζωοτροφές, όπου ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντων 11 αναμένεται να ενισχύσει την ικανότητα των κρατών μελών όσον αφορά την πρόληψη, την εξάλειψη ή τη μείωση των κινδύνων υγείας για τους ανθρώπους, τα ζώα και τα φυτά. Η Επιτροπή υπέβαλε επίσης πρόταση για τη μεταρρύθμιση του κανονισμού για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών 12 σχετικά με τις εξουσίες των αρχών επιβολής και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συνεργαστούν.

Επίσης, η Επιτροπή πρότεινε νέους κανόνες για την περαιτέρω ενίσχυση των αρχών ανταγωνισμού των κρατών μελών και με στόχο να διασφαλιστεί ότι διαθέτουν όλα τα εργαλεία που χρειάζονται προκειμένου να επιβάλουν τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 13 . Η ενίσχυση των εξουσιών επιβολής αποτελεί κεντρικό θέμα σε άλλες πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες 14 και νομοθετικές πράξεις για την προστασία των δεδομένων 15 καθώς και στην πρόσφατη νομοθεσία περί λιπασμάτων 16 .

Οι αυξανόμενες εισαγωγές προϊόντων και οι μειούμενοι πόροι των τελωνείων συνεπάγονται την ανάγκη η διακυβέρνηση της τελωνειακής ένωσης να προσανατολιστεί περισσότερο στις τρέχουσες και τις μελλοντικές προκλήσεις. Οι διατάξεις της παρούσας πρότασης λαμβάνουν υπόψη τους προτεινόμενους μηχανισμούς συντονισμού και διοργανικής συνεργασίας και τις βελτιωμένες εκτιμήσεις κινδύνων, μεταξύ άλλων σε επίπεδο τελωνειακής ένωσης, προκειμένου οι έλεγχοι να καταστούν περισσότερο αποδοτικοί και αποτελεσματικοί 17 .

Όσον αφορά το παγκόσμιο εμπόριο, η Επιτροπή επαναβεβαίωσε την πολιτική της, η οποία βασίζεται στο άνοιγμα και στη συνεργασία. Ωστόσο, για την αντιμετώπιση καταστάσεων όπου οι κανόνες υφίστανται, αλλά δεν γίνονται σεβαστοί, η ΕΕ θα έπρεπε να έχει στη διάθεσή της τα μέσα που θα της επιτρέπουν να αποκαθιστά τους ίσους όρους ανταγωνισμού και να ενεργεί αποφασιστικά εναντίον χωρών ή εταιρειών που επιδίδονται σε αθέμιτες πρακτικές. Η αυστηρή επιβολή των κανόνων της Ένωσης θα διασφάλιζε επίσης την επιβολή κυρώσεων σε όλες τις εταιρείες που είναι παρούσες ή δραστηριοποιούνται στην Ένωση και οι οποίες παραβιάζουν τους κανόνες. Αυτό θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τις αρχές των κρατών μελών και με την ενισχυμένη ενωσιακή διαχείριση των τελωνειακών κινδύνων με στόχο τη διευκόλυνση και επιτάχυνση των νόμιμων εμπορικών συναλλαγών της ΕΕ, και προκειμένου να διασφαλιστεί παράλληλα η ασφάλεια και η προστασία των πολιτών με τον τερματισμό της παρείσφρησης απομιμήσεων ή επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσα από τα ενωσιακά σύνορα 18 .

2.ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

2.1.Νομική βάση

Η πρόταση βασίζεται στα άρθρα 33, 114 και 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.2.Επικουρικότητα

Οι δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς, και ειδικότερα η επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης για τα προϊόντα, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών των κρατών μελών. Αυτό δεν θα αλλάξει. Ωστόσο, οι προσπάθειες εποπτείας της αγοράς, για να είναι αποτελεσματικές, πρέπει να είναι ομοιόμορφες σε όλη την Ένωση. Εάν η εποπτεία της αγοράς είναι «ηπιότερη» σε ορισμένα μέρη της ΕΕ, τότε δημιουργούνται αδύναμα σημεία τα οποία απειλούν το κοινό συμφέρον, δημιουργούν αθέμιτες συνθήκες στις συναλλαγές και ενθαρρύνουν την πρακτική της αναζήτησης του πλέον ευνοϊκού δικαστηρίου (forum shopping).

Όσον αφορά τα προϊόντα που εισάγονται στην Ένωση, θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος για τα διάφορα δημόσια συμφέροντα τα οποία η ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης επιδιώκει να προστατεύσει. Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς σε όλο το μήκος των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης.

Είναι, λοιπόν, αναγκαίο να ενισχυθεί η επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης για τα προϊόντα, να διαφυλαχθούν τα δημόσια συμφέροντα που προστατεύονται στο πλαίσιο αυτό, ιδιαιτέρως όσον αφορά την προστασία της υγείας, και να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες εντός και εκτός της ΕΕ. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να αποκτήσουν μια δέσμη εξουσιών με τις οποίες θα δύνανται να επιβάλλουν αποτελεσματικά την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης για τα προϊόντα. Τόσο η μεταξύ τους διασυνοριακή συνεργασία όσο και η συνεργασία με τις τελωνειακές αρχές θα πρέπει να ενισχυθούν. Θα πρέπει επίσης να ενταθούν οι έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Κατά συνέπεια, πρέπει να θεσπιστούν μέσα και μηχανισμοί εποπτείας της αγοράς για την επίτευξη και τη διευκόλυνση των εν λόγω εγχειρημάτων, ιδίως με την καθιέρωση ενός ενωσιακού δικτύου συμμόρφωσης των προϊόντων, κύρια αρμοδιότητα του οποίου θα είναι ο συντονισμός της επιβολής σε ολόκληρη την Ένωση. Η χρηματοδότηση και η υποβολή εκθέσεων πρέπει επίσης να προσδιοριστούν στο επίπεδο της Ένωσης.

2.3.Αναλογικότητα

Η πρόταση δεν θίγει την αρμοδιότητα των κρατών μελών όσον αφορά την επιβολή της νομοθεσίας. Ωστόσο, ορισμένα κράτη μέλη ενδέχεται να χρειαστεί να προσαρμόσουν τις εθνικές δικονομικές νομοθεσίες τους, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αρχές εποπτείας της αγοράς μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις εξουσίες επιβολής σε διασυνοριακό πλαίσιο, να συνεργάζονται και να αντιμετωπίζουν τη μη συμμόρφωση προϊόντων εντός της ΕΕ.

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα πρόταση δεν υπερβαίνουν τα αναγκαία όρια για την επίλυση των προσδιοριζόμενων προβλημάτων και για την επίτευξη των στόχων της. Η πρόταση προβλέπει μια κοινή δέσμη εξουσιών για όλες τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, η οποία αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της επιβολής και της συμμόρφωσης προς τους ενωσιακούς κανόνες εναρμόνισης για τα προϊόντα. Το επίπεδο της εναρμόνισης που επελέγη είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της ομαλής συνεργασίας και των ανταλλαγών αποδεικτικών στοιχείων μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Επιπλέον, είναι αναγκαίο για την αποκατάσταση της τρέχουσας κατάστασης σε περίπτωση που ορισμένες απαιτήσεις για τα προϊόντα, οι οποίες θεσπίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης, δεν επιβάλλονται με συνέπεια και συνοχή στην ενιαία αγορά, δεδομένου ότι οι αρμόδιες αρχές σε ορισμένα κράτη μέλη δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες εξουσίες ώστε να διερευνήσουν και να παύσουν τη μη συμμόρφωση.

Η πρόταση θα βελτιώσει τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής της νομοθεσίας, χωρίς να επιβάλλει δυσανάλογη και υπερβολική επιβάρυνση στις αρχές των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, η πρόταση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.

2.4.Επιλογή της νομικής πράξης

Ο κανονισμός είναι το μοναδικό κατάλληλο μέσο με το οποίο μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος της ενίσχυσης της επιβολής της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης για τα προϊόντα και της συμμόρφωσης προς αυτήν. Οι εν λόγω στόχοι δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν με μια οδηγία, καθώς, μετά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, θα εξακολουθούσαν να υφίστανται όρια δικαιοδοσίας και πιθανές συγκρούσεις αρμοδιοτήτων.

3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

3.1.Εκ των υστέρων αξιολογήσεις / έλεγχοι καταλληλότητας ισχύουσας νομοθεσίας

Στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2017, διενεργήθηκε αξιολόγηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου για την εποπτεία της αγοράς, ειδικότερα των άρθρων 15 έως 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 19 . Η αξιολόγηση κάλυπτε το χρονικό διάστημα από το 2010 (έτος εφαρμογής του κανονισμού) έως το 2015.

Αποτελεσματικότητα

Η αξιολόγηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 κατέδειξε ότι ο κανονισμός επιτυγχάνει εν μέρει μόνο τους ειδικούς και στρατηγικούς στόχους του. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο συντονισμού και συνεργασίας. Υπάρχουν εργαλεία, όπως το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της Ένωσης για τα επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα (RAPEX) και το σύστημα πληροφόρησης και επικοινωνίας για την εποπτεία της αγοράς (ICSMS), τα οποία αποσκοπούν στη διασφάλιση της διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα της εποπτείας της αγοράς, αλλά τα εργαλεία αυτά δεν χρησιμοποιούνται επαρκώς από τα κράτη μέλη. Ως αποτέλεσμα αυτού, οι αρχές εποπτείας της αγοράς σπανίως περιορίζουν την εμπορία ενός προϊόντος για το οποίο λαμβάνουν σχετική γνωστοποίηση μέτρων από ομόλογες αρχές άλλου κράτους μέλους. Φαίνεται ότι οι αρχές εποπτείας της αγοράς και οι τελωνειακές αρχές δεν έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν τα πορίσματα (περιλαμβανομένων των εκθέσεων δοκιμών) ομότιμων αρχών άλλων κρατών μελών και, συνεπώς, να αποφεύγουν την αλληλεπικάλυψη προσπαθειών. Επιπλέον, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 δεν τυγχάνει ακόμη ομοιόμορφης εφαρμογής, λόγω των σημαντικών διαφορών στον τρόπο με τον οποίο τον εφαρμόζουν τα κράτη μέλη. Η εν λόγω διαπίστωση αφορά την οργάνωση της εποπτείας της αγοράς σε εθνικό επίπεδο, τη διαθεσιμότητα οικονομικών, ανθρώπινων και τεχνικών πόρων, τις στρατηγικές εποπτείας της αγοράς, τις εξουσίες επιθεώρησης και επιβολής κυρώσεων και τα συστήματα παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων. Τέλος, φαίνεται ότι οι συνοριακοί έλεγχοι στα εισαγόμενα προϊόντα είναι ανεπαρκείς. Οι κυριότερες δυσκολίες οφείλονται στις αρχές εποπτείας της αγοράς, οι οποίες δεν έχουν δικαιοδοσία εκτός των συνόρων ενός κράτους μέλους, ιδίως στο πλαίσιο των διαδικτυακών πωλήσεων.

Συνεπώς, μπορεί με ασφάλεια να εκτιμηθεί ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 δεν επιτυγχάνει πλήρως τους στρατηγικούς στόχους του, οι οποίοι συνίστανται στην ενίσχυση της προστασίας των δημόσιων συμφερόντων και στη διασφάλιση δίκαιων συνθηκών συναλλαγών για τους οικονομικούς φορείς μέσα από τον περιορισμό του αριθμού των μη συμμορφούμενων προϊόντων στην ενιαία αγορά. Τα διαθέσιμα δεδομένα υποδεικνύουν ότι τα μη συμμορφούμενα προϊόντα εξακολουθούν να διατίθενται στην αγορά με μάλλον αυξανόμενο ρυθμό.

Αποτελεσματικότητα

Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους της εποπτείας της αγοράς το επωμίζονται τα κράτη μέλη και οι αρμόδιες αρχές εποπτείας της αγοράς, ενώ οι δαπάνες ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών. Τούτο οφείλεται αφενός στο γεγονός ότι τα διάφορα εθνικά οργανωτικά μοντέλα απαιτούν διαφορετικά επίπεδα ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, και αφετέρου στις διαφορετικές προσεγγίσεις των αρχών εποπτείας της αγοράς κατά την αναφορά δεδομένων σχετικά με τους οικονομικούς πόρους που χρησιμοποιούνται και τις δραστηριότητες που υλοποιούνται.

Οι δαπάνες για την ενημέρωση των οικονομικών φορέων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 εκλαμβάνονται ως άνευ σημασίας. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις υπογραμμίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις που υφίστανται λόγω των οριζόντιων ασυνεπειών στην προσέγγιση που ακολουθούν τα κράτη μέλη όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς, ενώ τονίζουν ότι ο ισχύων μηχανισμός επιβολής δεν μπορεί να δημιουργήσει ισότιμες συνθήκες για τις επιχειρήσεις.

Όσον αφορά τα οφέλη, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 δεν ενίσχυσε την ασφάλεια για τους καταναλωτές και τους άλλους τελικούς χρήστες στον βαθμό που αναμενόταν. Το γεγονός ότι τα μη συμμορφούμενα προϊόντα εξακολουθούν να υφίστανται και να αυξάνονται υποδεικνύει ότι ο κανονισμός δεν δημιούργησε ισότιμες συνθήκες συναλλαγών ούτε για τις επιχειρήσεις.

Συνοχή

Η αξιολόγηση κατέδειξε προβλήματα όσον αφορά τη συνέπεια με την οδηγία 2001/95/ΕΚ (ΟΓΑΠ) για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, οι ορισμοί της οποίας δεν συνάδουν πάντα με τους ορισμούς του κανονισμού. Η παρούσα πρόταση διασαφηνίζει τα όρια μεταξύ της ΟΓΑΠ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. Η συνέπεια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 με τις τομεακές οδηγίες διαφυλάσσεται επαρκώς με την πρόβλεψη ότι οι ειδικότερες διατάξεις υπερισχύουν των γενικοτέρων (lex specialis). Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι διαφορές και τα κενά στους ορισμούς και την ορολογία των διαφόρων νομοθετικών πράξεων περιορίζουν τη συνολική σαφήνεια του πλαισίου για την εποπτεία της αγοράς, χωρίς να παρακωλύουν την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

Συνάφεια

Η αξιολόγηση κατέδειξε ορισμένες δυσκολίες στην κατανόηση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. Παρά το γεγονός ότι οι ορισμοί του είναι σε γενικές γραμμές σαφείς και κατάλληλοι, δεν είναι ολοκληρωμένοι και επικαιροποιημένοι, ιδιαίτερα σε σχέση με τις διαδικτυακές πωλήσεις. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 είναι συναφής όσον αφορά τις τρέχουσες ανάγκες των ενδιαφερομένων, όπως η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και οι συνοριακοί έλεγχοι, αλλά αποδεικνύεται λιγότερο συναφής όσον αφορά τις ανάγκες που σχετίζονται με την τρέχουσα δυναμική της αγοράς (αυξανόμενο διαδικτυακό εμπόριο, δημοσιονομικοί περιορισμοί σε εθνικό επίπεδο), οι οποίες απαιτούν ταχεία αντίδραση.

Μόνο ένα αναθεωρημένο πλαίσιο για την εποπτεία της αγοράς θα μπορούσε να συμβάλει στην επίτευξη του αναμενόμενου επιπέδου προστασίας των δημόσιων συμφερόντων και να διασφαλίσει ισότιμες συνθήκες συναλλαγών για τους οικονομικούς φορείς.

Ενωσιακή προστιθέμενη αξία

Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης και για τη λήψη αποτελεσματικής δράσης κατά των προϊόντων που συνιστούν κίνδυνο. Μια ενιαία αγορά χωρίς εσωτερικά σύνορα θέτει προκλήσεις για τις δημόσιες αρχές όσον αφορά την επιβολή της νομοθεσίας, καθώς αυτές περιορίζονται από τα όρια δικαιοδοσίας. Επιπλέον, οι αδυναμίες ενός κράτους μέλους στον τομέα της οργάνωσης της εποπτείας της αγοράς δημιουργούν αδύναμους κρίκους στην αλυσίδα.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής επιβολή και να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η μη συμμόρφωση που εκτείνεται σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, απαιτείται συντονισμός των δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την Ένωση. Από την αξιολόγηση προκύπτει ότι τα οφέλη μιας ενιαίας ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την εναρμονισμένη εποπτεία της αγοράς σε σχέση με τις πολυάριθμες και διαφορετικές εθνικές νομοθετικές πράξεις αναγνωρίζονται ευρέως.

Η ενωσιακή προστιθέμενη αξία του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 απορρέει κυρίως από διατάξεις που προβλέπουν κοινά πληροφοριακά συστήματα τα οποία θα ευνοήσουν τη διοικητική συνεργασία και θα ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς και των αρχών που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των προϊόντων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Η πλήρης ενωσιακή προστιθέμενη αξία εξακολουθεί να παρεμποδίζεται από τη μη ικανοποιητική διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία, από την ασυνεπή εφαρμογή του πλαισίου εποπτείας της αγοράς σε εθνικό επίπεδο και από την έλλειψη πόρων.

3.2.Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Η γνώμη των αρχών εποπτείας της αγοράς ζητήθηκε κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της ομάδας εμπειρογνωμόνων για την εσωτερική αγορά προϊόντων που πραγματοποιήθηκαν την 1η Φεβρουαρίου 2016, την 21η Οκτωβρίου 2016 και την 31η Μαρτίου 2017. Η τελευταία συνεδρίαση επικεντρώθηκε στη νομοθετική πρόταση και στους κύριους στόχους της και ιδίως στον τρόπο ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, στη δημιουργία ενός ενιαίου και επαρκούς επιπέδου εποπτείας της αγοράς και στη θέσπιση αυστηρότερων συνοριακών ελέγχων στα προϊόντα που εισάγονται στην ενωσιακή αγορά.

Στις 17 Ιουνίου 2016 η Επιτροπή διοργάνωσε διάσκεψη των ενδιαφερομένων ανοιχτή στη βιομηχανία, τους καταναλωτές, τις αρχές κ.λπ. Στόχος ήταν ο προσδιορισμός των βασικών ζητημάτων που σχετίζονται με τη συμμόρφωση των προϊόντων στην ενιαία αγορά, ο καθορισμός τρόπων ενίσχυσης της επιβολής της νομοθεσίας εναρμόνισης και ο προσδιορισμός της πιθανής μελλοντικής πορείας.

Στον δικτυακό τόπο της διαβούλευσης, που φιλοξενήθηκε στον ιστότοπο Europa, δημοσιεύτηκε δημόσια διαβούλευση σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Η διαβούλευση διήρκεσε από την 1η Ιουλίου έως την 31η Οκτωβρίου 2016. Στόχος της ήταν η συγκέντρωση στοιχείων και απόψεων σχετικά με τις δράσεις ενίσχυσης της επιβολής και της συμμόρφωσης εντός της ενιαίας αγοράς εμπορευμάτων. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων ενθάρρυνε και υποστήριξε επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους στη διαβούλευση. Ελήφθησαν 239 απαντήσεις από επιχειρήσεις (127), δημόσιες αρχές (80) και πολίτες (32).

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης δείχνουν ότι απαιτείται η ανάληψη δράσης για την ενίσχυση της συμμόρφωσης των προϊόντων στην ενιαία αγορά, διότι η μη συμμόρφωση έχει αρνητικές επιπτώσεις στους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες, αλλά επίσης και στις πωλήσεις και/ή στα μερίδια αγοράς των επιχειρήσεων που συμμορφώνονται προς τις νομικές υποχρεώσεις. Επιπλέον, οι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι ο καλύτερος τρόπος για τον περιορισμό της μη συμμόρφωσης συνίσταται στον συνδυασμό ενημέρωσης, υποστήριξης και επιβολής από τις δημόσιες αρχές. Όσον αφορά τα μη συμμορφούμενα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας από επιχειρήσεις που εδρεύουν σε χώρα εκτός ΕΕ, τα αποτελέσματα της διαβούλευσης υποδεικνύουν την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό του ελέγχου των προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης μεταξύ των τελωνειακών αρχών και των αρχών εποπτείας της αγοράς. Επισημαίνεται επίσης η ανάγκη οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε χώρες εκτός ΕΕ να υποχρεούνται να ορίζουν έναν αρμόδιο για πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση, ο οποίος να είναι εγκατεστημένος στην Ένωση.

3.3.Συλλογή και χρήση εμπειρογνωσίας

Η Επιτροπή ή εξωτερικοί ανάδοχοι διεξήγαγαν αρκετές έρευνες, διαβουλεύσεις και μελέτες από το 2012 έως το 2016. Επίσης, ζητήθηκε η γνώμη των κρατών μελών σχετικά με το πόσο αποτελεσματικά λειτουργεί η εποπτεία της αγοράς σε ολόκληρη την Ένωση.

Από τον Ιούλιο του 2016 έως και τον Μάιο του 2017 διενεργήθηκε εξωτερική αξιολόγηση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

Η παρούσα νομοθετική πρόταση λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα με στόχο την ενίσχυση της επιβολής της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης για τα προϊόντα.

3.4. Καταλληλότητα και απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου

Η αξιολόγηση που διενεργήθηκε σχετικά με το ισχύον νομικό πλαίσιο για την εποπτεία της αγοράς (βλ. σημείο 3.1. ανωτέρω) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι δαπάνες επιβολής που απορρέουν από τους ισχύοντες κανόνες εποπτείας της αγοράς επιβαρύνουν τις δημόσιες αρχές, ενώ οι επιχειρήσεις επιβαρύνονται με δαπάνες οι οποίες σχετίζονται μόνο με υποχρεώσεις ενημέρωσης (απάντηση σε αιτήματα αρχών, πληροφορίες σχετικά με εντοπισθέντα περιστατικά μη συμμόρφωσης) και τις οποίες, κατά συνέπεια, θεωρούν άνευ σημασίας. Ο ενισχυμένος συντονισμός και ο καθορισμός προτεραιοτήτων για την επιβολή της νομοθεσίας, με την υποστήριξη του ενωσιακού δικτύου συμμόρφωσης των προϊόντων, και οι στρατηγικές επιβολής που έχουν εξεταστεί από ομοτίμους μπορούν να οδηγήσουν σε περισσότερο ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού, περιορίζοντας ορισμένες από τις αρνητικές επιπτώσεις των οριζόντιων ασυνεπειών της επιβολής που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.

Ωστόσο, η βασική δυνατότητα απλούστευσης και περιορισμού του φόρτου επαφίεται στις αρχές. Η εκτίμηση επιπτώσεων στην οποία βασίζεται η παρούσα πρόταση εξέτασε, για κάθε στόχο, πιθανές απλουστεύσεις και/ή μείωση του διοικητικού φόρτου, όπως η καλύτερη αξιοποίηση των εργαλείων ΤΠ που χρησιμοποιούνται για απλούστερη και ταχύτερη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με προβλεπόμενους ελέγχους, αποτελεσματικότερες αιτήσεις αμοιβαίας συνδρομής, η δυνατότητα μεταφοράς αποδεικτικών στοιχείων και αποφάσεων επιβολής προς αποφυγή της αλληλεπικάλυψης των εργασιών από τις αρχές, μια κοινή δέσμη εξουσιών έρευνας και επιβολής, και η ευκολότερη πρόσβαση των αρχών εποπτείας της αγοράς σε πληροφορίες μέσω ενός αρμοδίου για πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση.

3.5. Εκτίμηση των επιπτώσεων

Μια έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων που εκπονήθηκε από την Επιτροπή καλύπτει όλες τις βασικές πτυχές που συνδέονται με τη νομοθετική πρόταση 20 .

Οι επιλογές πολιτικής που εξετάστηκαν εκτείνονται από τη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης έως πιο φιλόδοξα μέτρα και τον συντονισμό και την ανάληψη δράσης από την ΕΕ, ως ακολούθως:

(1)βασικό σενάριο·

(2)βελτίωση των υφιστάμενων εργαλείων και μηχανισμών συνεργασίας·

(3)η επιλογή (2) συν ενισχυμένο αποτρεπτικό αποτέλεσμα για τα εργαλεία επιβολής και εντατικότερος συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ· και

(4)περαιτέρω επιπρόσθετη κεντρική επιβολή σε επίπεδο ΕΕ σε ορισμένες περιπτώσεις.

Η προτιμώμενη επιλογή είναι η επιλογή (3), η οποία περιλαμβάνει ειδικότερα:

α)την επέκταση του συμβουλευτικού ρόλου των σημείων επαφής για τα προϊόντα προς τις επιχειρήσεις και των ad-hoc συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·

β)τη δημιουργία ψηφιακών συστημάτων μέσω των οποίων οι κατασκευαστές ή οι εισαγωγείς θα μπορούν να διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση τόσο στους καταναλωτές όσο και στις αρχές εποπτείας της αγοράς, την υποχρέωση των κατασκευαστών να ορίζουν έναν αρμόδιο για πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση ο οποίος να είναι εγκατεστημένος στην Ένωση, και τη δημιουργία μιας κοινής ευρωπαϊκή πύλης για μέτρα που λαμβάνονται σε εθελοντική βάση·

γ)τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τον τρόπο δημοσιοποίησης αποφάσεων για τον περιορισμό της εμπορίας προϊόντων, τον συντονισμό των εξουσιών των αρχών (κυρίως σε σχέση με τις εισαγωγές από διαδικτυακές πωλήσεις με προέλευση χώρες εκτός ΕΕ), την ανάκτηση του κόστους των ελέγχων σε προϊόντα τα οποία διαπιστώνεται ότι είναι μη συμμορφούμενα· και

δ)αυστηρότερες υποχρεώσεις αναφορικά με την αμοιβαία συνδρομή και το νομικό τεκμήριο ότι τα προϊόντα που διαπιστώθηκε ότι είναι μη συμμορφούμενα σε ένα κράτος μέλος είναι μη συμμορφούμενα σε ολόκληρη την ΕΕ.

Επιπλέον, οι στρατηγικές επιβολής των κρατών μελών που καθορίζουν εθνικές δραστηριότητες ελέγχου και η ανάπτυξη ικανοτήτων απαιτούν ένα ενωσιακό δίκτυο συμμόρφωσης των προϊόντων. Το εν λόγω δίκτυο θα παρέχει μια δομή διοικητικής υποστήριξης για την επανεξέταση της επίδοσης των κρατών μελών από ομοτίμους και τον συντονισμό και τη συμβολή στην υλοποίηση κοινών δραστηριοτήτων επιβολής από τα κράτη μέλη.

Η εκτίμηση επιπτώσεων έλαβε αρχικά αρνητική γνώμη στις 7 Απριλίου 2017 και, ακολούθως, θετική γνώμη με επιφυλάξεις από την επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου στις 8 Ιουνίου 2017. Οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στις γνώμες έχουν ενσωματωθεί στην παρούσα έκθεση 21 . Η τροποποιημένη έκθεση περιλαμβάνει εκτενέστερες περιγραφές του ισχύοντος πλαισίου εποπτείας της αγοράς, τη σχέση με τη «δέσμη μέτρων για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς» του 2013 και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Η παρουσίαση των προβλημάτων, των στόχων και των επιλογών επανεξετάστηκε, ενώ προστέθηκαν αποδεικτικά στοιχεία και υπολογισμοί του κόστους. Όσον αφορά το ενωσιακό δίκτυο συμμόρφωσης των προϊόντων, η έκθεση προσδιορίζει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και το αναμενόμενο κόστος σε διάφορα σενάρια, και αναλύει τις επιπτώσεις και τη δυνατότητα επίτευξης των επιλογών διακυβέρνησης για τη φιλοξενία του ενωσιακού δικτύου συμμόρφωσης των προϊόντων είτε σε υφιστάμενο οργανισμό είτε από την Επιτροπή. Δεδομένης της περιπλοκότητας της τροποποίησης των ιδρυτικών κανονισμών των υφιστάμενων οργανισμών, η παρούσα πρόταση αναθέτει στην Επιτροπή τη γραμματεία υποστήριξης του δικτύου. Όσον αφορά την υποχρέωση των κατασκευαστών να ορίζουν έναν αρμόδιο για πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση, ο οποίος να είναι εγκατεστημένος στην Ένωση, η εκτίμηση των επιπτώσεων περιγράφει τα κυριότερα εμπορικά και επιχειρηματικά μοντέλα που επηρεάζονται, ιδιαίτερα τις εξ αποστάσεως πωλήσεις με προέλευση εκτός ΕΕ. Η έκθεση διασαφηνίζει την εντολή του αρμοδίου για τις πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση. Επίσης, υπολογίζει το κόστος που σχετίζεται με τη διευκόλυνση της πληροφόρησης σχετικά με τη συμμόρφωση και εξετάζει τις επιπτώσεις για τους εμπόρους από τρίτες χώρες και τις θεμιτές συνθήκες στην αγορά για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ένωση.

3.6.Θεμελιώδη δικαιώματα

Στον αντίκτυπο των διάφορων επιλογών που εξετάστηκαν ελήφθησαν υπόψη οι επιπτώσεις στα σχετικά θεμελιώδη δικαιώματα. Η παρούσα νομοθετική πρόταση σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται με σεβασμό των εν λόγω δικαιωμάτων και αρχών. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα μπορούν να ασκούν τις εξουσίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, σε βάση αναλογικότητας και αναγκαιότητας, και με την επιφύλαξη των δικονομικών εγγυήσεων του εθνικού δικαίου.

Η παρούσα νομοθετική πρόταση επιτυγχάνει προσεκτική ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων που προστατεύονται από τα θεμελιώδη δικαιώματα υγεία και ασφάλεια, προστασία του καταναλωτή, περιβαλλοντική προστασία, επιχειρηματική ελευθερία και ελευθερία πληροφόρησης.

4.ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η πρόταση απαιτεί ανθρώπινους και διοικητικούς πόρους, καθώς και επιχειρησιακές πιστώσεις, όπως υπογραμμίζεται στο δημοσιονομικό δελτίο.

5.ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

5.1.Σχέδια εφαρμογής και ρυθμίσεις παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων

Η Επιτροπή θα επανεξετάσει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού μετά το πέρας 5 ετών από την έναρξη ισχύος του, και θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η έκθεση θα αξιολογεί κατά πόσον ο κανονισμός έχει επιτύχει τους στόχους του, ιδίως όσον αφορά τη μείωση του αριθμού των μη συμμορφούμενων προϊόντων, τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής επιβολής της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών και την αυστηροποίηση των ελέγχων σε προϊόντα που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις του στις επιχειρήσεις και ιδίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

5.2.Έναρξη εφαρμογής

Η πρόταση θα καθυστερήσει την έναρξη εφαρμογής του κανονισμού έως την 1η Ιανουαρίου 2020, ούτως ώστε τα κράτη μέλη, οι αρχές εποπτείας της αγοράς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του ενωσιακού δικτύου συμμόρφωσης των προϊόντων να έχουν τη δυνατότητα να προβούν στις αναγκαίες ρυθμίσεις και νομοθετικές αλλαγές.

5.3.Αναλυτική επεξήγηση των επιμέρους διατάξεων της πρότασης

Η πρόταση αποτελείται από 11 κεφάλαια που περιλαμβάνουν 64 άρθρα και ένα παράρτημα.

Κεφάλαιο Ι – Γενικές διατάξεις

Αυτό το κεφάλαιο ορίζει το πεδίο εφαρμογής και τους κύριους όρους που χρησιμοποιούνται στον κανονισμό. Επικαιροποιεί τους ορισμούς που χρησιμοποιούνται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008, ιδίως προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η ποικιλομορφία των συντελεστών στην αλυσίδα εφοδιασμού και η ανάγκη να υπόκεινται όλοι στην επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης για τα προϊόντα. Ο προτεινόμενος ορισμός του «οικονομικού φορέα» περιλαμβάνει όλους τους συντελεστές τους οποίους αφορά άμεσα η παρούσα νομοθετική πράξη.

Κεφάλαιο II – Πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση

Το κεφάλαιο αυτό εισάγει την έννοια ενός «αρμοδίου για πληροφορίες σχετικά με την συμμόρφωση ο οποίος είναι εγκατεστημένος εντός της Ένωσης» ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαθεσιμότητα προϊόντων στην αγορά. Κύριος στόχος είναι η επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης για τα προϊόντα μέσα από τη διασφάλιση εποικοδομητικών επαφών μεταξύ των κατασκευαστών ή των διορισμένων αντιπροσώπων τους και των αρχών εποπτείας της αγοράς, και η διαμόρφωση δίκαιων συνθηκών συναλλαγών στην ενωσιακή αγορά.

Αρμόδιος για πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση μπορεί να είναι ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή οποιοσδήποτε άλλος οικονομικός φορέας ορίζεται από τον κατασκευαστή.

Καθήκοντα του αρμοδίου για πληροφορίες συμμόρφωσης είναι ουσιαστικά η παροχή πληροφοριών σχετικά με το προϊόν στις αρχές εποπτείας της αγοράς και η συνεργασία με τις αρχές.

Κεφάλαιο III – Παροχή συνδρομής στους οικονομικούς φορείς και συνεργασία μ’ αυτούς

Το κεφάλαιο αυτό προβλέπει τον τρόπο ορισμού των αρμόδιων αρχών και των ενιαίων γραφείων σύνδεσης για τον παρόντα κανονισμό και διευκρινίζει τους ρόλους των ενιαίων γραφείων σύνδεσης. Καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν την ομαλή συνεργασία μεταξύ των μελών του δικτύου για την επιβολή της νομοθεσίας στο έδαφός τους. Απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι οι άλλες εθνικές αρχές επικουρούν τις αρμόδιες αρχές στο έργο τους, ιδίως στις περιπτώσεις στις οποίες απαιτούνται ποινικά μέτρα για να τεθεί τέρμα στην παράβαση.

Κεφάλαιο IV – Οργάνωση και γενικές αρχές της εποπτείας της αγοράς

Ο κανονισμός καθορίζει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών αναφορικά με την οργάνωση της εποπτείας της αγοράς εντός της επικράτειάς τους. Επίσης, προβλέπει τις διαδικασίες που πρέπει να θεσπίσουν τα κράτη μέλη προκειμένου: να δίνουν συνέχεια σε καταγγελίες ή ζητήματα σχετικά με τους κινδύνους· να παρακολουθούν τυχόν ατυχήματα και επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία των τελικών χρηστών· να επαληθεύουν τα διορθωτικά μέτρα που λαμβάνουν οι οικονομικοί φορείς· και να παρακολουθούν τις επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις σε θέματα ασφάλειας.

Ο κανονισμός προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίζουν τις αρχές εποπτείας της αγοράς και τα ενιαία γραφεία σύνδεσης. Επίσης, θέτει αρχές για τις δραστηριότητες των αρχών εποπτείας της αγοράς, συγκεκριμένα ότι η εποπτεία πρέπει να είναι αποτελεσματική, ότι τα μέτρα πρέπει να είναι αναλογικά προς τη συμμόρφωση, ότι οι αρχές πρέπει να ακολουθούν προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο σε σχέση με ένα πλαίσιο καθορισμένων παραγόντων, και ότι πρέπει να ενεργούν με διαφάνεια, ανεξαρτησία και αμεροληψία.

Ο κανονισμός προβλέπει επίσης την υποχρέωση των κρατών μελών να εκδίδουν τακτικές εθνικές στρατηγικές εποπτείας της αγοράς και απαριθμεί όσα πρέπει να περιλαμβάνονται στις εν λόγω στρατηγικές.

Κεφάλαιο V – Εξουσίες και μέτρα εποπτείας της αγοράς

Ο κανονισμός προβλέπει μια δέσμη εξουσιών για τις αρχές εποπτείας της αγοράς, οι οποίες έχουν προσδιοριστεί με σκοπό να διασφαλίζεται η αποτελεσματική επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης για τα προϊόντα σε διασυνοριακό επίπεδο. Στις εν λόγω εξουσίες περιλαμβάνονται η πρόσβαση σε δεδομένα και έγγραφα που σχετίζονται με περιστατικά μη συμμόρφωσης, η απαίτηση οι οικονομικοί φορείς και οι δημόσιες οντότητες να παρέχουν όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με ένα περιστατικό μη συμμόρφωσης· η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων· η διεξαγωγή δοκιμαστικών αγορών και αγορών από ψευδοπελάτες· η λήψη προσωρινών μέτρων· η κίνηση ερευνών ή διαδικασιών με σκοπό την παύση της μη συμμόρφωσης· η απαγόρευση του εφοδιασμού προϊόντων, ή η απόσυρση και ανάκληση και καταστροφή προϊόντων· η επιβολή κυρώσεων και η εντολή επιστροφής των κερδών που έχουν αποκτηθεί ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης· και η δημοσίευση αποφάσεων, περιλαμβανομένης της ταυτότητας του σχετικού οικονομικού φορέα.

Κατά την άσκηση των εν λόγω εξουσιών, τα κράτη μέλη διατηρούν τη δυνατότητα να αποφασίζουν κατά πόσον οι αρμόδιες αρχές ασκούν τις ελάχιστες εξουσίες απευθείας στο πλαίσιο της δικής τους αρμοδιότητας ή κατά πόσον οι εν λόγω εξουσίες ασκούνται μέσω παραπομπής στη δικαιοσύνη, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

Ο κανονισμός καθορίζει, επίσης, μέτρα εποπτείας της αγοράς και θεσπίζει τις διαδικασίες και τις αρχές που πρέπει να τηρούνται. Όσον αφορά προϊόντα τα οποία θέτουν σοβαρό κίνδυνο και απαιτούν ταχεία επέμβαση, το παρόν κεφάλαιο συνδέεται με την οδηγία 2001/95/ΕΚ και το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της Ένωσης που θεσπίζεται από την εν λόγω οδηγία.

Ο κανονισμός εισάγει επίσης τη δυνατότητα ορισμού εγκαταστάσεων δοκιμών της Ένωσης και καθορίζει τα σχετικά καθήκοντα.

Πέραν της αρχής της χρηματοδότησης της εποπτείας της αγοράς, το κεφάλαιο αυτό προβλέπει τη δυνατότητα των αρχών εποπτείας της αγοράς να ανακτούν τις δαπάνες χρεώνοντας στους οικονομικούς φορείς διοικητικά τέλη μη συμμόρφωσης.

Κεφάλαιο VI – Συνεργασία και διαδικασία αμοιβαίας συνδρομής

Η αμοιβαία συνδρομή μπορεί να έχει δύο μορφές:

·αιτήσεις παροχής πληροφοριών με τις οποίες επιτρέπεται στις αρχές εποπτείας της αγοράς ενός κράτους μέλους να αποκτήσουν πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία από άλλο κράτος μέλος· και

·αιτήσεις για μέτρα επιβολής με τις οποίες επιτρέπεται σε μια αρχή εποπτείας της αγοράς να ζητήσει από ομόλογες αρχές, σε διαφορετικό κράτος μέλος, να λάβουν μέτρα επιβολής.

Ο κανονισμός προσδιορίζει τη διαδικασία για τις αιτήσεις αμοιβαίας συνδρομής. Οι εν λόγω αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται στα ενιαία γραφεία σύνδεσης στα κράτη μέλη τόσο των αρχών που υποβάλλουν την αίτηση όσο και των αρχών που λαμβάνουν την αίτηση, με τη χρήση τυποποιημένων εντύπων μέσω ενός συστήματος πληροφόρησης και επικοινωνίας. Ο κανονισμός προβλέπει επίσης ότι τα στοιχεία που προκύπτουν και τα πορίσματα των ερευνών σε ένα κράτος μέλος μπορούν να χρησιμοποιούνται σε άλλο κράτος μέλος.

Η βασική αρχή είναι ότι τα προϊόντα που θεωρούνται μη συμμορφούμενα βάσει απόφασης που έχει ληφθεί από τις αρχές εποπτείας της αγοράς ενός κράτους μέλους θεωρούνται μη συμμορφούμενα από τις αρχές εποπτείας της αγοράς άλλου κράτους μέλους, εκτός αν ο οικονομικός φορέας μπορεί να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία για το αντίθετο. Στόχος των μέσων αμοιβαίας συνδρομής είναι η αντιμετώπιση περιστατικών μη συμμόρφωσης ενός προϊόντος σε διασυνοριακό επίπεδο, και η δυνατότητα λήψης μέτρων για την παύση της μη συμμόρφωσης ή την απαγόρευση του προϊόντος σε όλα τα κράτη μέλη. Ο κανονισμός θα συμβάλει επίσης στη διασυνοριακή χρήση αποδεικτικών στοιχείων και πορισμάτων ερευνών τα οποία αποκτώνται με την αξιοποίηση των ελάχιστων εξουσιών των αρχών εποπτείας της αγοράς.

Δυνάμει του κανονισμού, η αρχή που λαμβάνει την αίτηση πρέπει να απαντήσει σε αίτηση αμοιβαίας συνδρομής εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στα μέτρα εφαρμογής.

Ο κανονισμός διασφαλίζει τη προστασία επαγγελματικών και εμπορικών απορρήτων, καθώς προβλέπει ότι οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται στις αρχές εποπτείας της αγοράς χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης.

Κεφάλαιο VII – Προϊόντα που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης

Ο κανονισμός προβλέπει ένα ενισχυμένο πλαίσιο ελέγχων στα προϊόντα που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης. Ξεκινά από την παραδοχή ότι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος ώστε να διασφαλίζεται ότι τα μη ασφαλή και μη συμμορφούμενα προϊόντα δεν διατίθενται στην αγορά της Ένωσης είναι η διενέργεια επαρκών ελέγχων προτού αυτά τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία. Οι τελωνειακές αρχές διενεργούν ελέγχους βάσει της ανάλυσης κινδύνου.

Επίσης, ο κανονισμός ενισχύει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς και των τελωνειακών αρχών, ιδίως μέσω των διαδικασιών θέσης προϊόντων σε ελεύθερη κυκλοφορία, αναστολής ή απαγόρευσης της ελεύθερης κυκλοφορίας. Σε περίπτωση διαπίστωσης υψηλότερου κινδύνου μη συμμόρφωσης, μπορεί να ζητηθεί από τις αρχές εποπτείας της αγοράς να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και οικονομικούς φορείς. Οι τελωνειακές αρχές είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν τις αρχές εποπτείας της αγοράς εγκαίρως για τη θέση προϊόντων σε ελεύθερη κυκλοφορία και για τα αποτελέσματα των ελέγχων, αν οι εν λόγω πληροφορίες έχουν σημασία για την επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης.

Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία μπορεί να ανασταλεί αν:

·το προϊόν δεν συνοδεύεται από την απαιτούμενη τεκμηρίωση, δεν φέρει την απαιτούμενη επισήμανση ή ετικέτα, δεν φέρει τη σήμανση CE ή άλλη σήμανση η οποία απαιτείται σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης·

·δεν είναι εφικτή η ταυτοποίηση αρμοδίου για πληροφορίες συμμόρφωσης ο οποίος είναι εγκατεστημένος εντός της Ένωσης· ή

·υπάρχει λόγος να θεωρείται ότι το προϊόν δεν έχει διατεθεί στην αγορά σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης.

Επίσης, ο κανονισμός προβλέπει την ευνοϊκή μεταχείριση των προϊόντων με διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία από εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς με ιδιαίτερη ιδιότητα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013. Επίσης, καθορίζει τις προϋποθέσεις άρσης της εν λόγω ευνοϊκής μεταχείρισης σε περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης κατά τη διάρκεια ελέγχων. Κατά την εφαρμογή των μέτρων πρόκειται να θεσπιστούν διαδικαστικοί κανόνες για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς μεταξύ αρχών εποπτείας της αγοράς και τελωνειακών αρχών.

Κεφάλαιο VIII – Συντονισμένη επιβολή και διεθνής συνεργασία

Ο κανονισμός θεσπίζει ένα ενωσιακό δίκτυο συμμόρφωσης των προϊόντων («Δίκτυο») στο πλαίσιο της Επιτροπής. Το Δίκτυο αποτελείται από συμβούλιο, ομάδες διοικητικού συντονισμού και γραμματεία· τα καθήκοντα αναφέρονται αναλυτικά στον κανονισμό.

Ο ρόλος του Δικτύου συνίσταται στον συντονισμό καθηκόντων επιβολής, με αποτέλεσμα την προώθηση της συνεργασίας στην εποπτεία της αγοράς σε επίπεδο ΕΕ. Επιπλέον, το Δίκτυο είναι αρμόδιο για την τήρηση ενός συστήματος πληροφόρησης και επικοινωνίας για τη συλλογή και την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με την επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης για τα προϊόντα. Το σύστημα είναι διαθέσιμο στην Επιτροπή και στις αρχές εποπτείας της αγοράς στα κράτη μέλη και θα διαθέτει δημόσια διασύνδεση ώστε να συμμορφώνεται με την υποχρέωση ενημέρωσης του γενικού κοινού και διασφάλισης της διαφάνειας.

Ο κανονισμός καθορίζει το πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης για τα προϊόντα. Επίσης, προβλέπει ένα σύστημα ελέγχων των προϊόντων πριν από την εξαγωγή, οι οποίοι διενεργούνται από τρίτη χώρα, προτού τα προϊόντα εξαχθούν στην Ένωση. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του εν λόγω συστήματος θα καθοριστούν με εκτελεστικές πράξεις.

Κεφάλαιο IX – Δημοσιονομικές διατάξεις

Ο κανονισμός προβλέπει τη χρηματοδότηση από την Επιτροπή των δραστηριοτήτων σε όλους τους τομείς που εμπίπτουν στη γενική πολιτική εποπτείας της αγοράς της Ένωσης.

Ο κανονισμός περιλαμβάνει γενικές ρήτρες σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Κεφάλαιο Χ – Τελικές διατάξεις

Ο κανονισμός προβλέπει ότι η ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης που αναφέρεται στο παράρτημα δεν θα διέπεται από τα άρθρα 15 έως 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

Οι 23 νομοθετικές πράξεις που καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού πρέπει να τροποποιηθούν, με τη διαγραφή των παραπομπών στα άρθρα 15 έως 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. Ο κανονισμός τροποποιεί επίσης την οδηγία 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 22 .

Κεφάλαιο XI – Κυρώσεις, αξιολόγηση, διαδικασία επιτροπής και έναρξη ισχύος και εφαρμογής

Αναγνωρίζοντας ότι η καθιέρωση κυρώσεων αποτελεί εθνική αρμοδιότητα, ο παρών κανονισμός προβλέπει μια κατευθυντήρια αρχή για τις κυρώσεις.

Ο κανονισμός θεσπίζει επίσης τυπικές διατάξεις σχετικά με την αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και με τη διαδικασία επιτροπής για την έγκριση εκτελεστικών πράξεων.

Παράρτημα

Στο παράρτημα αναφέρονται οι νομοθετικές πράξεις της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης για τα προϊόντα και, συνεπώς, προσδιορίζεται το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού.

2017/0353 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών σχετικά με τη συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης για τα προϊόντα και την επιβολή της, καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 305/2011, (ΕΕ) αριθ. 528/2012, (ΕΕ) 2016/424, (ΕΕ) 2016/425, (ΕΕ) 2016/426 και (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και των οδηγιών 2004/42/ΕΚ, 2009/48/ΕΚ, 2010/35/ΕΕ, 2013/29/ΕΕ, 2013/53/ΕΕ, 2014/28/ΕΕ, 2014/29/ΕΕ, 2014/30/ΕΕ, 2014/31/ΕΕ, 2014/32/ΕΕ, 2014/33/ΕΕ, 2014/34/ΕΕ, 2014/35/ΕΕ, 2014/53/ΕΕ, 2014/68/ΕΕ και 2014/90/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 33, 114 και 207,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 23 ,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)Για να κατοχυρωθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων μέσα στην Ένωση, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι τα προϊόντα πληρούν απαιτήσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας δημόσιων συμφερόντων, όπως η υγεία και η ασφάλεια γενικά, η υγεία και η ασφάλεια στον χώρο εργασίας, η προστασία των καταναλωτών, η προστασία του περιβάλλοντος και η δημόσια ασφάλεια. Η αυστηρή επιβολή των απαιτήσεων αυτών έχει ουσιώδη σημασία για την ενδεδειγμένη προστασία των παραπάνω συμφερόντων και για τη δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν να ανθήσει ο θεμιτός ανταγωνισμός στην αγορά προϊόντων της Ένωσης. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να καθοριστούν κανόνες με τους οποίους διασφαλίζεται η εν λόγω επιβολή σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά, μεταξύ άλλων για τα προϊόντα που εισέρχονται στην Ένωση από τρίτες χώρες.

(2)Η ενίσχυση της ενιαίας αγοράς αγαθών μέσω της καταβολής περισσότερων προσπαθειών για την αποτροπή της διάθεσης μη συμμορφούμενων προϊόντων στην αγορά της Ένωσης αναγνωρίστηκε ως προτεραιότητα στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Αναβάθμιση της ενιαίας αγοράς: περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις» 24 . Ο στόχος αυτός θα πρέπει να επιτευχθεί μέσα από την ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς, την παροχή των σωστών κινήτρων στους οικονομικούς φορείς, την εντατικοποίηση των ελέγχων συμμόρφωσης και την προώθηση της στενότερης διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής, περιλαμβανομένης της συνεργασίας με τις τελωνειακές αρχές.

(3)Το πλαίσιο για την εποπτεία της αγοράς θα πρέπει να ενισχυθεί, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της συμμόρφωσης με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης για τα προϊόντα και της επιβολής της.

(4)Η οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 25 καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις ασφάλειας για όλα τα καταναλωτικά προϊόντα και προβλέπει ειδικές υποχρεώσεις και εξουσίες των κρατών μελών σε σχέση με τα επικίνδυνα προϊόντα, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών για τον σκοπό αυτόν μέσω του ενωσιακού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα (RAPEX). Οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν τα ειδικότερα μέτρα που τίθενται στη διάθεσή τους βάσει της ανωτέρω οδηγίας. Προκειμένου να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας για τα καταναλωτικά προϊόντα, οι μηχανισμοί για τις ανταλλαγές πληροφοριών και τις καταστάσεις ταχείας επέμβασης που προβλέπονται στην οδηγία 2001/95/ΕΚ και ενισχύονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 26 θα πρέπει να συμπληρωθούν, ώστε να καταστούν αποτελεσματικότεροι.

(5)Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καλύπτει προϊόντα τα οποία υπόκεινται στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης η οποία παρατίθεται στο παράρτημα. Η νομοθεσία που παρατίθεται στο παράρτημα θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης σε σχέση με τα μεταποιημένα προϊόντα, εκτός από τα τρόφιμα, τις ζωοτροφές, τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση, τα ζώντα φυτά και ζώα, τα προϊόντα ανθρώπινης προέλευσης και τα προϊόντα φυτών και ζώων που σχετίζονται άμεσα με τη μελλοντική αναπαραγωγή τους. Με τον τρόπο αυτόν, διασφαλίζεται ένα ομοιόμορφο πλαίσιο για την εποπτεία της αγοράς όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα σε επίπεδο Ένωσης. Αρκετές πράξεις της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως, ιδίως με σκοπό τη διαγραφή των παραπομπών σε ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. Σε περίπτωση έγκρισης νέας ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης στο μέλλον, τότε εναπόκειται στην εν λόγω νομοθεσία να προβλέπει κατά πόσον ο παρών κανονισμός θα έχει εφαρμογή στην εν λόγω νομοθεσία.

(6)Για τον εξορθολογισμό και την απλούστευση του γενικότερου νομοθετικού πλαισίου και την επίτευξη, παράλληλα, του στόχου για τη βελτίωση της νομοθεσίας, οι κανόνες που εφαρμόζονται στους ελέγχους των προϊόντων που εισέρχονται στην Ένωση θα πρέπει να επανεξεταστούν και να ενσωματωθούν σε ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο για τη διενέργεια ελέγχων στα προϊόντα στα εξωτερικά σύνορα.

(7)Η ασφάλεια των καταναλωτών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ενεργό επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης για τα προϊόντα, κατά τρόπον ώστε να τηρούνται οι απαιτήσεις ασφάλειας. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η ενίσχυση των μέτρων επιβολής. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει συνεχώς να βελτιώνονται και να καθίστανται ολοένα αποτελεσματικότερα με στόχο την αντιμετώπιση των τρεχουσών προκλήσεων μιας παγκόσμιας αγοράς και μιας ολοένα και πιο σύνθετης αλυσίδας εφοδιασμού.

(8)Το πλαίσιο που θεσπίζεται από τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να συμπληρώνει και να ενισχύει αφενός τις υφιστάμενες διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη συμμόρφωση προϊόντων και αφετέρου το πλαίσιο για τη συνεργασία με οικονομικούς φορείς, για την εποπτεία της αγοράς προϊόντων και για τους ελέγχους των εν λόγω προϊόντων που εισέρχονται στην Ένωση. Ωστόσο, σύμφωνα με την αρχή ότι οι ειδικότερες διατάξεις lex specialis υπερισχύουν των γενικοτέρων, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο αν απουσιάζουν ειδικές διατάξεις με ίδιο στόχο, φύση ή αποτέλεσμα σε άλλους, ισχύοντες ή μελλοντικούς, κανόνες της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης. Συνεπώς, οι αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται στους τομείς που καλύπτονται από τις εν λόγω ειδικές διατάξεις, π.χ. διατάξεις που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 273/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των προδρόμων ουσιών των ναρκωτικών 27 , στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα 28 , στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 29 και στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/746 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα 30 .

(9)Επιφορτισμένα με την ευθύνη της επιβολής της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης θα πρέπει να είναι τα κράτη μέλη, των οποίων οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να είναι υποχρεωμένες να διασφαλίζουν την πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθιερώσουν συστηματικές προσεγγίσεις ώστε να διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα της εποπτείας της αγοράς και άλλων δραστηριοτήτων επιβολής.

(10)Κάποιοι ορισμοί που επί του παρόντος περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τους ορισμούς άλλων πράξεων της Ένωσης και, κατά περίπτωση, να αποτυπώνουν την αρχιτεκτονική των σύγχρονων αλυσίδων εφοδιασμού.

(11)Οι οικονομικοί φορείς σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού αναμένεται να ενεργούν υπεύθυνα και σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις όταν διαθέτουν προϊόντα ή καθιστούν προϊόντα διαθέσιμα στην αγορά, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης για τα προϊόντα. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει υποχρεώσεις οι οποίες αντιστοιχούν στον ρόλο κάθε οικονομικού φορέα στη διαδικασία εφοδιασμού και διανομής σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης, ενώ ο κατασκευαστής εξακολουθεί να φέρει την τελική ευθύνη για τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης.

(12)Οι σύγχρονες αλυσίδες εφοδιασμού περιλαμβάνουν μεγάλη ποικιλία οικονομικών φορέων, οι οποίοι θα πρέπει να υπόκεινται στην επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης, ενώ θα πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη ο αντίστοιχος ρόλος τους στην αλυσίδα εφοδιασμού, καθώς και ο βαθμός στον οποίο συμβάλλουν στη διαθεσιμότητα προϊόντων στην αγορά της Ένωσης. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στους οικονομικούς φορείς τους οποίους αφορά άμεσα ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 273/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 31 , ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 32 , ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 33 , ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 34 , ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009, ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/424 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 35 , ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/425 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 36 , ο κανονισμός (EΕ) 2016/426 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 37 , ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 38 , ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/745, ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/746, η οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 39 , η οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 40 , η οδηγία 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 41 , η οδηγία 2010/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 42 , η οδηγία 2013/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 43 , η οδηγία 2013/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 44 , η οδηγία 2014/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 45 , η οδηγία 2014/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 46 , η οδηγία 2014/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 47 , η οδηγία 2014/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 48 , η οδηγία 2014/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 49 , η οδηγία 2014/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 50 , η οδηγία 2014/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 51 , η οδηγία 2014/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 52 , η οδηγία 2014/68/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 53 , και η οδηγία 2014/90/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 54 .

(13)Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου οφείλεται επίσης σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση του αριθμού των παρόχων υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, συνήθως μέσω πλατφορμών και επ’ αμοιβή, οι οποίοι παρέχουν ενδιάμεσες υπηρεσίες αποθηκεύοντας περιεχόμενο τρίτων, χωρίς όμως να ασκούν έλεγχο επί του εν λόγω περιεχομένου και, συνεπώς, χωρίς να ενεργούν εκ μέρους κάποιου οικονομικού φορέα. Η αφαίρεση περιεχομένου που σχετίζεται με μη συμμορφούμενα προϊόντα ή, σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, η απαγόρευση της πρόσβασης σε μη συμμορφούμενα προϊόντα τα οποία παρέχονται μέσω των υπηρεσιών τους θα πρέπει να μη θίγουν τους κανόνες της οδηγίας 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 55 . Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να επιβάλλεται στους παρόχους υπηρεσιών η γενική υποχρέωση να παρακολουθούν τις πληροφορίες που μεταδίδουν ή αποθηκεύουν, ούτε η γενική υποχρέωση να αναζητούν με δραστήριο τρόπο γεγονότα ή περιστάσεις που υποδεικνύουν παράνομη δραστηριότητα. Επιπλέον, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη, αν δεν γνωρίζουν πραγματικά ότι πρόκειται για παράνομη δραστηριότητα ή πληροφορία και δεν γνωρίζουν τα γεγονότα ή τις περιστάσεις από τα οποία προκύπτει η παράνομη δραστηριότητα ή πληροφορία.

(14)Μια δικαιότερη ενιαία αγορά θα πρέπει να διασφαλίζει ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού για όλους τους οικονομικούς φορείς και προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Για τον σκοπό αυτόν, είναι αναγκαία η αυστηρότερη επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης για τα προϊόντα. Η καλή συνεργασία μεταξύ κατασκευαστών και αρχών εποπτείας της αγοράς είναι βασικό στοιχείο προκειμένου να καθίσταται εφικτή η άμεση επέμβαση και η λήψη διορθωτικών μέτρων σε σχέση με το προϊόν. Είναι σημαντικό να υπάρχει αρμόδιος επικοινωνίας εγκατεστημένος στην Ένωση, στον οποίο οι αρχές εποπτείας της αγοράς να μπορούν να απευθύνουν ερωτήματα σχετικά με τη συμμόρφωση του προϊόντος με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης. Αρμόδιος για την παροχή τέτοιων πληροφοριών σχετικά με τη συμμόρφωση θα πρέπει να είναι ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας ή άλλο πρόσωπο το οποίο ορίζει ο κατασκευαστής για τον σκοπό αυτόν, π.χ. κάποιος άλλος οικονομικός φορέας. Ο ρόλος του εγκατεστημένου στην Ένωση αρμοδίου για πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση είναι θεμελιώδους σημασίας προκειμένου να υπάρχει ένας συνομιλητής με τις αρχές εποπτείας της αγοράς, ο οποίος να είναι εγκατεστημένος στην Ένωση και να επιτελεί εγκαίρως ειδικά καθήκοντα, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης, προς όφελος των καταναλωτών, των εργαζομένων και των επιχειρήσεων εντός της Ένωσης. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού που απαιτούν την ύπαρξη αρμοδίου για πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση ο οποίος να είναι εγκατεστημένος στην Ένωση δεν θα πρέπει να έχουν εφαρμογή όταν το ίδιο αποτέλεσμα επιτυγχάνουν πράγματι ειδικές απαιτήσεις οι οποίες προβλέπονται σε ορισμένες νομικές πράξεις που αφορούν τα προϊόντα, ήτοι το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 , το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 και το άρθρο 15 του κανονισμού 2017/746.

(15)Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν συνδρομή στους οικονομικούς φορείς είτε μέσω πληροφοριών σχετικά με την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης από τα σημεία επαφής για τα προϊόντα, τα οποία θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) [Παραπομπή στον νέο κανονισμό για την αμοιβαία αναγνώριση] 56 , είτε μέσω καθοδήγησης σχετικά με την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης από την αρχή εποπτείας της αγοράς στο πλαίσιο ρυθμίσεων εταιρικής σχέσης σχετικά με τη συμμόρφωση. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να μπορούν να αξιοποιούν την υφιστάμενη συνεργασία με τους ενδιαφερομένους και να διαθέτουν τη δυνατότητα να συνάπτουν μνημόνια συμφωνίας μ’ αυτούς, με στόχο την προώθηση της συμμόρφωσης ή τον εντοπισμό περιπτώσεων μη συμμόρφωσης σε κατηγορίες προϊόντων εντός δεδομένης γεωγραφικής περιοχής.

(16)Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν τις δικές τους αρχές εποπτείας της αγοράς. Για να διευκολύνεται η διοικητική συνδρομή και συνεργασία, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να ορίσουν ενιαίο γραφείο σύνδεσης. Τα γραφεία σύνδεσης θα πρέπει να διασφαλίζουν τον συντονισμό των δραστηριοτήτων επιβολής και εποπτείας της αγοράς, καθώς και την επικοινωνία με αρχές εποπτείας της αγοράς άλλων κρατών μελών και με την Επιτροπή.

(17)Κρίνεται αναγκαία η καθιέρωση ενός ενωσιακού δικτύου συμμόρφωσης των προϊόντων, το οποίο θα φιλοξενείται από την Επιτροπή, με σκοπό τον συντονισμό και τη διευκόλυνση της εφαρμογής των κοινών δραστηριοτήτων επιβολής από τα κράτη μέλη, όπως η διενέργεια κοινών ερευνών. Η εν λόγω δομή διοικητικής υποστήριξης θα πρέπει να επιτρέπει τη συγκέντρωση πόρων και την τήρηση ενός συστήματος επικοινωνίας και πληροφόρησης μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν στην ενίσχυση της επιβολής της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης για τα προϊόντα και στην αποτροπή των παραβάσεων.

(18)Οι δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να είναι διεξοδικές και αποτελεσματικές, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης. Δεδομένου ότι οι έλεγχοι μπορεί να συνεπάγονται φόρτο για τους οικονομικούς φορείς, οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να οργανώνουν και να διενεργούν δραστηριότητες επιθεώρησης, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντά τους και περιορίζοντας τον εν λόγω φόρτο στο αναγκαίο για τη διενέργεια αποδοτικών και αποτελεσματικών ελέγχων επίπεδο. Επιπλέον, οι δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να διενεργούνται με τον ίδιο βαθμό επιμέλειας από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, άσχετα με το αν η μη συμμόρφωση του δεδομένου προϊόντος αφορά την επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους ή είναι πιθανό να έχει αντίκτυπο στην αγορά άλλου κράτους μέλους.

(19)Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης για τα προϊόντα επιβάλλεται με ορθό τρόπο, οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να διαθέτουν μια κοινή δέσμη εξουσιών έρευνας και επιβολής, ώστε να είναι εφικτή η ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς και η αποτελεσματικότερη αποτροπή των οικονομικών φορέων που παραβιάζουν πρόθυμα την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης. Οι εν λόγω εξουσίες θα πρέπει να είναι αρκούντως ισχυρές ώστε να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις επιβολής της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης, σε συνάρτηση με τις προκλήσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου και του ψηφιακού περιβάλλοντος, και να αποτρέπουν τους οικονομικούς φορείς από το εκμεταλλεύονται κενά του συστήματος επιβολής μεταφέροντας την έδρα τους σε άλλο κράτος μέλος του οποίου οι αρχές εποπτείας της αγοράς δεν είναι εξοπλισμένες για την αντιμετώπιση παράνομων πρακτικών. Συγκεκριμένα, οι εξουσίες θα πρέπει να διασφαλίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών και αποδεικτικών στοιχείων μεταξύ των αρμόδιων αρχών, ώστε η επιβολή να μπορεί να εφαρμόζεται ισότιμα σε όλα τα κράτη μέλη.

(20)Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει την ελευθερία των κρατών μελών να επιλέγουν το σύστημα επιβολής που θεωρούν κατάλληλο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα να επιλέγουν κατά πόσον οι αρχές εποπτείας της αγοράς μπορούν να ασκήσουν εξουσίες έρευνας και επιβολής απευθείας στο πλαίσιο της δικής τους αρμοδιότητας ή μέσω αίτησης στα αρμόδια δικαστήρια.

(21)Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να κινούν έρευνες με δική τους πρωτοβουλία, όταν διαπιστώνουν την ύπαρξη μη συμμορφούμενων προϊόντων στην αγορά.

(22)Οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλα τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία, δεδομένα και πληροφορίες που σχετίζονται με το αντικείμενο μιας έρευνας, προκειμένου να διαπιστώνουν κατά πόσον η ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης έχει παραβιαστεί, και ιδίως να προσδιορίζουν τον υπεύθυνο οικονομικό φορέα, ανεξαρτήτως του προσώπου που διαθέτει τα συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία, πληροφορίες ή δεδομένα και ανεξαρτήτως του τόπου όπου έχει την έδρα του και της μορφής των εν λόγω στοιχείων. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να είναι σε θέση να ζητούν απευθείας από τρίτους που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή αλυσίδα αξίας να παρέχουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, τα δεδομένα και τις πληροφορίες που απαιτούνται.

(23)Οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να είναι σε θέση να διενεργούν τις απαραίτητες επιτόπιες επιθεωρήσεις, και θα πρέπει να διαθέτουν εξουσία πρόσβασης σε κάθε χώρο, έδαφος ή μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιεί ο οικονομικός φορέας για σκοπούς που αφορούν την εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική του δραστηριότητα.

(24)Οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να είναι σε θέση να ζητούν από οποιονδήποτε εκπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού του οικείου οικονομικού φορέα να παρέχει διευκρινίσεις ή πραγματικά περιστατικά, πληροφορίες ή έγγραφα που σχετίζονται με το αντικείμενο της επιτόπιας επιθεώρησης, και να καταχωρίζουν τις απαντήσεις που δίνονται από τον εν λόγω εκπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού.

(25)Οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχουν τη συμμόρφωση των προϊόντων που πρόκειται να διατεθούν στην αγορά με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης και να συγκεντρώνουν αποδεικτικά στοιχεία περί μη συμμόρφωσης. Συνεπώς, θα πρέπει να έχουν την εξουσία να πραγματοποιούν δοκιμαστικές αγορές και, όταν η συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων δεν είναι εφικτή με άλλο τρόπο, να αγοράζουν αγαθά με καλυμμένη ταυτότητα.

(26)Ιδίως στο ψηφιακό περιβάλλον, οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να είναι σε θέση να παύουν τη μη συμμόρφωση γρήγορα και αποτελεσματικά, ιδίως όταν ο οικονομικός φορέας που πωλεί το προϊόν αποκρύπτει την ταυτότητά του ή μετεγκαθίσταται εντός της Ένωσης ή σε τρίτη χώρα για να αποφύγει την επιβολή της νομοθεσίας. Όταν υπάρχει κίνδυνος σοβαρής και ανεπανόρθωτης βλάβης σε βάρος των τελικών χρηστών λόγω μη συμμόρφωσης, οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει είναι σε θέση να λαμβάνουν προσωρινά μέτρα, όταν δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα μέσα για την αποτροπή ή τον μετριασμό της εν λόγω βλάβης, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, αναστολή της λειτουργίας ενός δικτυακού τόπου, μιας υπηρεσίας ή ενός λογαριασμού, ή αναστολή ενός πλήρως εγκεκριμένου ονόματος τομέα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στην οδηγία 2000/31/ΕΚ. Επιπροσθέτως, οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να είναι σε θέση να κλείνουν ή να ζητούν από τρίτο πάροχο υπηρεσιών να κλείσει έναν διαδικτυακό τόπο, υπηρεσία ή λογαριασμό ή μέρος αυτού, ή να διαγράφουν ένα πλήρως εγκεκριμένο όνομα τομέα.

(27)Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενεργούν προς το συμφέρον των οικονομικών φορέων, των τελικών χρηστών και του ευρέος κοινού, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δημόσια συμφέροντα που θεσπίζονται από την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης για τα προϊόντα διαφυλάσσονται και προστατεύονται με συνέπεια μέσω κατάλληλων δράσεων επιβολής, και ότι η συμμόρφωση με την εν λόγω νομοθεσία διασφαλίζεται σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού μέσω κατάλληλων ελέγχων. Συνεπώς, οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να λογοδοτούν στους οικονομικούς φορείς, τους τελικούς χρήστες και στο ευρύ κοινό για την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων που επιτελούν. Θα πρέπει να παρέχουν πρόσβαση σε πληροφορίες αναφορικά με την οργάνωση και την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, περιλαμβανομένων των ελέγχων, και να δημοσιεύουν τακτικά πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες που επιτελούν και τα αποτελέσματα των εν λόγω δραστηριοτήτων. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει επίσης, υπό ορισμένους όρους, να έχουν το δικαίωμα να δημοσιεύουν ή να κοινοποιούν πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό συμμόρφωσης των επιμέρους οικονομικών φορέων με βάση το αποτέλεσμα των επίσημων ελέγχων εποπτείας της αγοράς.

(28)Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συνεργάζονται πλήρως με τις αρχές εποπτείας της αγοράς και με άλλες αρμόδιες αρχές, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή εκτέλεση των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς και να μπορούν οι αρχές να ασκούν τα καθήκοντά τους.

(29)Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει τη λειτουργία του RAPEX σύμφωνα με την οδηγία 2001/95/ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

(30)Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει τη διαδικασία ρητρών διασφάλισης που προβλέπεται από την τομεακή νομοθεσία εναρμόνισης της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 10 της Συνθήκης. Προκειμένου να διασφαλίζεται ισοδύναμο επίπεδο προστασίας εντός της Ένωσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δύνανται να λαμβάνουν περιοριστικά μέτρα σε σχέση με προϊόντα που ενέχουν κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια ή για άλλες πτυχές προστασίας του δημόσιου συμφέροντος. Επίσης, θα πρέπει να υποχρεούνται να γνωστοποιούν τα εν λόγω μέτρα στα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή, παρέχοντας στην Επιτροπή τη δυνατότητα να λαμβάνει θέση σχετικά με τα εθνικά μέτρα που περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων με σκοπό τη διασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

(31)Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ των αρμόδιων αρχών εποπτείας της αγοράς, καθώς και η χρήση αποδεικτικών στοιχείων και πορισμάτων ερευνών, θα πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρότατες εγγυήσεις εμπιστευτικότητας και επαγγελματικού και εμπορικού απορρήτου. Η επεξεργασία των πληροφοριών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη διεξαγωγή των ερευνών και να μη θίγεται η καλή φήμη των οικονομικών φορέων.

(32)Αν, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, κριθεί αναγκαία η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η επεξεργασία αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων δυνάμει του παρόντος κανονισμού υπόκειται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 57 και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 58 , κατά περίπτωση.

(33)Προκειμένου να διασφαλίζεται η αξιοπιστία και η συνέπεια των δοκιμών σε ολόκληρη την Ένωση στο πλαίσιο της εποπτείας της αγοράς, η Επιτροπή θα πρέπει να ορίσει ενωσιακές εγκαταστάσεις δοκιμών. Επιπλέον, θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα περισσότερο ολοκληρωμένο σύστημα πληροφοριών για την ανταλλαγή των αποτελεσμάτων των δοκιμών εντός της Ένωσης, ώστε να αποφεύγονται περιττές αλληλεπικαλύψεις και να διασφαλίζεται μεγαλύτερη συνέπεια σε επίπεδο Ένωσης.

(34)Τα εργαστήρια που ορίζονται από την Επιτροπή ως ενωσιακές εγκαταστάσεις δοκιμών θα πρέπει να διαθέτουν την εμπειρογνωμοσύνη, τον εξοπλισμό, την υποδομή και το προσωπικό, για να εκτελούν τα καθήκοντα αυτά σύμφωνα με τις υψηλότερες δυνατές προδιαγραφές. Προκειμένου να διασφαλίζονται ασφαλή και αξιόπιστα αποτελέσματα, οι ενωσιακές εγκαταστάσεις δοκιμών θα πρέπει να είναι διαπιστευμένες σύμφωνα με τα συναφή εναρμονισμένα πρότυπα της Ένωσης. Η διαπίστευση θα πρέπει να γίνεται από εθνικό οργανισμό διαπίστευσης που λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

(35)Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη συνεχή διάθεση επαρκών οιονομικών πόρων για την κατάλληλη στελέχωση και τον εξοπλισμό των αρμόδιων αρχών εποπτείας της αγοράς. Προκειμένου οι δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς να είναι αποδοτικές, απαιτούνται πόροι σταθεροί και σε επίπεδο που θα ανταποκρίνεται ανά πάσα στιγμή στις ανάγκες επιβολής. Συνεπώς, η δημόσια χρηματοδότηση θα πρέπει να ενισχυθεί με την είσπραξη τελών, ώστε να καλύπτονται οι δαπάνες που προκύπτουν από τη διενέργεια δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς σε σχέση με προϊόντα που διαπιστώνεται ότι είναι μη συμμορφούμενα, και αφού ληφθεί δεόντως υπόψη το ιστορικό συμμόρφωσης του οικονομικού φορέα.

(36)Η χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς μέσω τελών που καταβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς θα πρέπει να γίνεται με πλήρη διαφάνεια, ώστε τόσο οι πολίτες όσο και οι επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν τη μέθοδο και τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται προκειμένου να προσδιοριστούν τα τέλη και να ενημερωθούν σχετικά με την αξιοποίηση των εσόδων από τα τέλη.

(37)Είναι σκόπιμο τα κράτη μέλη να ορίζουν αρχές αρμόδιες για την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας και τυχόν άλλες αρχές αρμόδιες, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, για τον έλεγχο των προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης.

(38)Ένας αποτελεσματικός τρόπος για να διασφαλιστεί ότι τα μη ασφαλή και μη συμμορφούμενα προϊόντα δεν διατίθενται στην αγορά της Ένωσης είναι ο εντοπισμός των εν λόγω προϊόντων προτού αυτά τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία. Οι τελωνειακές αρχές, ως αρχές αρμόδιες για τον έλεγχο των προϊόντων που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, έχουν τον πλήρη έλεγχο των εμπορικών ροών στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης και, συνεπώς, θα πρέπει να υποχρεούνται να διενεργούν επαρκείς ελέγχους βάσει εκτίμησης κινδύνου, ώστε να συμβάλλουν σε μια ασφαλέστερη αγορά. Η ομοιόμορφη επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης για τα προϊόντα μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από συστηματική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς και των τελωνειακών αρχών. Οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν εγκαίρως από τις αρχές εποπτείας της αγοράς όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά τα μη συμμορφούμενα προϊόντα ή πληροφορίες σχετικά με οικονομικούς φορείς όπου έχει εντοπιστεί υψηλότερος κίνδυνος μη συμμόρφωσης. Με τη σειρά τους, οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει να ενημερώνουν τις αρχές εποπτείας της αγοράς εγκαίρως σχετικά με τη θέση προϊόντων σε ελεύθερη κυκλοφορία και με τα αποτελέσματα των ελέγχων, αν οι εν λόγω πληροφορίες έχουν σημασία για την επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης. Επιπλέον, αν η Επιτροπή λάβει γνώση σοβαρού κινδύνου που προκαλείται από εισαγόμενο προϊόν, θα πρέπει να ενημερώνει τα κράτη μέλη σχετικά με τους εν λόγω κινδύνους, προκειμένου να διασφαλίζεται ο συντονισμός και η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της συμμόρφωσης και των ελέγχων επιβολής στα πρώτα σημεία εισόδου στην Ένωση.

(39)Προκειμένου να υποστηρίζονται οι τελωνειακές αρχές και οι αρχές εποπτείας της αγοράς στην άσκηση των καθηκόντων που συνδέονται με ελέγχους σε προϊόντα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, θα πρέπει να προβλέπεται ευνοϊκότερη μεταχείριση για προϊόντα με διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία από εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς, όπως ορίζεται στο άρθρο 38 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, εν αναμονή της καθιέρωσης της διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την ιδιότητα των εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και το ιστορικό συμμόρφωσής τους σε σχέση με την ασφάλεια των προϊόντων. Αυτή η προσέγγιση θα πρέπει να επιτρέπει τον πιο στοχευμένο έλεγχο, βάσει κινδύνου, των προϊόντων που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία.

(40)Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταλλάσσει πληροφορίες σχετικά με την εποπτεία της αγοράς με κανονιστικές αρχές τρίτων χωρών ή με διεθνείς οργανισμούς, με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προτού τα προϊόντα εισαχθούν στην αγορά της Ένωσης.

(41)Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαία η διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη του υφιστάμενου συστήματος πληροφόρησης και επικοινωνίας για την εποπτεία της αγοράς (ICSMS). Για τους σκοπούς της συγκέντρωσης πληροφοριών σχετικά με την επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης για τα προϊόντα, το ICSMS θα πρέπει να αναβαθμιστεί και να καταστεί προσβάσιμο στην Επιτροπή, στα ενιαία γραφεία σύνδεσης και στις αρχές εποπτείας της αγοράς, καθώς και στο ευρύ κοινό μέσω δημόσιας διασύνδεσης. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να αναπτυχθεί ηλεκτρονική διεπαφή η οποία θα επιτρέπει την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών τελωνειακών συστημάτων και των αρχών εποπτείας της αγοράς.

(42)Η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού ως προς τους στόχους που επιδιώκει. Σύμφωνα με το σημείο 22 της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου 59 , η αξιολόγηση, βάσει της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας, της συνάφειας, της συνεκτικότητας και της προστιθέμενης αξίας, θα πρέπει να αποτελεί τη βάση για τις εκτιμήσεις επιπτώσεων των επιλογών περαιτέρω δράσης. 

(43)Τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης θα πρέπει να προστατεύονται με αναλογικά μέτρα που να καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο δαπανών, όπου περιλαμβάνονται η πρόληψη, ο εντοπισμός και η διερεύνηση παρατυπιών, η ανάκτηση απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή κακώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, κατά περίπτωση, η επιβολή διοικητικών και οικονομικών κυρώσεων.

(44)Η ποικιλομορφία των κυρώσεων ανά την Ένωση είναι ένας από τους λόγους της ανεπαρκούς αποτροπής και της ανομοιόμορφης προστασίας. Οι κανόνες σχετικά με τη θέσπιση κυρώσεων, περιλαμβανομένων των χρηματικών προστίμων, αποτελούν ζήτημα εθνικής δικαιοδοσίας και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να καθορίζονται από το εθνικό δίκαιο. Ωστόσο, θα πρέπει να καθοριστούν κοινά κριτήρια και αρχές καθοδήγησης για τον προσδιορισμό του επιπέδου των κυρώσεων, προκειμένου να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη και αποτελεσματική αποτροπή σε ολόκληρη την Ένωση. Ο καθορισμός κριτηρίων για τον προσδιορισμό αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών επιπέδων σε ολόκληρη την Ένωση, ιδίως όσον αφορά την παρελθούσα συμπεριφορά των οικονομικών φορέων, τη συνεργασία τους κατά τη διάρκεια ερευνών από αρχές εποπτείας της αγοράς και το επίπεδο της ζημίας, είναι ουσιαστικής σημασίας για την αποφυγή αδύναμων σημείων τα οποία θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν την πρακτική της αναζήτησης του πλέον ευνοϊκού δικαστηρίου (forum shopping).

(45)Προκειμένου να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τις διαδικασίες ορισμού ενωσιακών εγκαταστάσεων δοκιμών, τη διαδικασία αιτήσεως πληροφοριών και αιτήσεως μέτρων επιβολής, τα στατιστικά δεδομένα τα οποία καλύπτουν ελέγχους που διενεργούνται από τελωνειακές αρχές αναφορικά με προϊόντα που υπόκεινται στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης, τα δεδομένα που πρέπει να ανταλλάσσονται και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τελωνειακών αρχών και αρχών εποπτείας της αγοράς για την ιδιότητα των εγκεκριμένων οικονομικών φορέων, τα αναλυτικά στοιχεία των ρυθμίσεων εφαρμογής που αφορούν το σύστημα πληροφόρησης και επικοινωνίας και τα δεδομένα που σχετίζονται με την υπαγωγή προϊόντων στην τελωνειακή διαδικασία «θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία», τα οποία διαβιβάζονται από τις τελωνειακές αρχές, και την υλοποίηση του συστήματος ελέγχου των προϊόντων πριν από την εξαγωγή, περιλαμβανομένου ενός μοντέλου για τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης ή επαλήθευσης που θα χρησιμοποιούνται. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 60 .

(46)Καθώς ο στόχος του παρόντος κανονισμού, ήτοι να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της Ένωσης πληρούν τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης, δεν μπορεί να επιτευχθεί αρκούντως από τα κράτη μέλη, δεδομένης της ανάγκης για ιδιαίτερα υψηλό βαθμό συνεργασίας, αλληλεπίδρασης και συνεκτικής δράσης όλων των αρμόδιων αρχών σε όλα τα κράτη μέλη, αλλά δύναται, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(47)Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες που αναγνωρίζονται κυρίως από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται με σεβασμό των εν λόγω δικαιωμάτων και αρχών. Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός επιδιώκει να διασφαλίσει τον απόλυτο σεβασμό στην προστασία των καταναλωτών, την επιχειρηματική ελευθερία, την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, το δικαίωμα ιδιοκτησίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Κεφάλαιο I

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες και διαδικασίες για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη συμμόρφωση ορισμένων προϊόντων τα οποία αποτελούν αντικείμενο ενωσιακών πράξεων που εναρμονίζουν τους όρους εμπορίας τους. Καθορίζει ένα πλαίσιο συνεργασίας με τους οικονομικούς φορείς σε σχέση με τα εν λόγω προϊόντα.

Παρέχει επίσης ένα πλαίσιο για την εποπτεία της αγοράς όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα προϊόντα αυτά πληρούν προδιαγραφές που εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας των δημόσιων συμφερόντων, όπως η υγεία και η ασφάλεια γενικά, η υγεία και η ασφάλεια στον χώρο εργασίας, η προστασία των καταναλωτών, η προστασία του περιβάλλοντος και η δημόσια ασφάλεια.

Ο παρών κανονισμός παρέχει επίσης ένα πλαίσιο για τη διενέργεια ελέγχων στα εν λόγω προϊόντα που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα τα οποία υπόκεινται στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού («ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης»).

2.Κάθε διάταξη του παρόντος κανονισμού εφαρμόζεται στον βαθμό που δεν υπάρχουν στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης ειδικές διατάξεις με τον ίδιο στόχο, οι οποίες ρυθμίζουν με ειδικότερο τρόπο συγκεκριμένες πτυχές της εποπτείας της αγοράς και της επιβολής.

3. Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δεν εμποδίζει τις αρχές εποπτείας της αγοράς να λαμβάνουν ειδικότερα μέτρα, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2001/95/ΕΚ.

4.Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τα άρθρα 12, 13, 14 και 15 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(1)«διαθεσιμότητα στην αγορά»: κάθε προσφορά προϊόντος για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην αγορά της Ένωσης στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν·

(2)«διάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά κατά την οποία ένα προϊόν καθίσταται διαθέσιμο στην αγορά της Ένωσης·

(3)«εποπτεία της αγοράς»: οι δραστηριότητες που διεξάγονται και τα μέτρα που λαμβάνονται από αρχές εποπτείας της αγοράς προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης και δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια ή άλλες πτυχές της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος·

(4)«αρχή εποπτείας της αγοράς»: η αρχή που ορίζεται από το κράτος μέλος βάσει του άρθρου 11 ως αρχή εποπτείας της αγοράς στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους·

(5)«αιτούσα αρχή»: η αρχή εποπτείας της αγοράς που υποβάλλει αίτηση αμοιβαίας συνδρομής·

(6)«αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση»: η αρχή εποπτείας της αγοράς που λαμβάνει αίτηση αμοιβαίας συνδρομής·

(7)«μη συμμόρφωση»: οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς οποιαδήποτε απαίτηση της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης που εφαρμόζεται στο οικείο προϊόν·

(8) «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ένα προϊόν ή αναθέτει σε άλλους τον σχεδιασμό ή την κατασκευή του και διοχετεύει στην αγορά το προϊόν αυτό υπό την επωνυμία του ή το εμπορικό σήμα του·

(9)«εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση το οποίο διαθέτει προϊόν τρίτης χώρας στην αγορά της Ένωσης·

(10)«διανομέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, διαφορετικό από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, το οποίο καθιστά προϊόν διαθέσιμο στην αγορά·

(11) «εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Ένωση, που έχει λάβει γραπτή εντολή από τον κατασκευαστή να ενεργεί για λογαριασμό του για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων σχετικών με τις υποχρεώσεις που υπέχει ο κατασκευαστής βάσει της οικείας ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης·

(12)«οικονομικός φορέας»: ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας ή ο διανομέας, όπου συμπεριλαμβάνονται:

α)οποιοσδήποτε από τους οικονομικούς φορείς που αναφέρονται στις οδηγίες 2006/66/ΕΚ, 2009/48/ΕΚ, 2010/35/ΕΕ, 2013/29/ΕΕ, 2013/53/ΕΕ, 2014/28/ΕΕ, 2014/29/ΕΕ, 2014/30/ΕΕ, 2014/31/ΕΕ, 2014/32/ΕΕ, 2014/33/ΕΕ, 2014/34/ΕΕ, 2014/35/ΕΕ, 2014/53/ΕΕ, 2014/68/ΕΕ και 2014/90/ΕΕ και στους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 305/2011, (ΕΕ) 2016/424, (ΕΕ) 2016/425, (ΕΕ) 2016/426, (ΕΕ) 2017/745 και (ΕΕ) 2017/746·

β)οι επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 273/2004·

γ)ο παραγωγός αντικειμένου και ο μεταγενέστερος χρήστης, όπως ορίζονται σε κάθε περίπτωση στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008·

δ)ο ιδιώτης εισαγωγέας, όπως ορίζεται στην οδηγία 2013/53/EΚ·

ε)ο εγκαταστάτης, όπως ορίζεται στις οδηγίες 2006/42/ΕΚ και 2014/33/ΕΕ·

στ)ο προμηθευτής και ο διανομέας, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1222/2009·

ζ)ο έμπορος, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2017/1369·

η)κάθε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στην Ένωση, διαφορετικό από τον διανομέα, και το οποίο αποθηκεύει, συσκευάζει και μεταφέρει προϊόντα στην αγορά της Ένωσης ή εντός της αγοράς της Ένωσης·

(13)«διορθωτικό μέτρο»: κάθε μέτρο που λαμβάνεται από οικονομικό φορέα με στόχο την παύση τυχόν μη συμμόρφωσης, περιλαμβανομένων των μέτρων που αποσκοπούν στον περιορισμό της διαθεσιμότητας προϊόντων στην αγορά ή στην καταστροφή ενός προϊόντος στην αγορά·

(14)«προσωρινό μέτρο»: κάθε προσωρινό μέτρο που λαμβάνεται από αρχή εποπτείας της αγοράς με στόχο την αναστολή ή την απαγόρευση της διαθεσιμότητας προϊόντων στην αγορά εν αναμονή της τελικής αξιολόγησης σχετικά με τη μη συμμόρφωση, χωρίς να προδικάζονται τυχόν επακόλουθες αποφάσεις·

(15)«σοβαρός κίνδυνος»: κάθε σοβαρός κίνδυνος, συμπεριλαμβανομένου του σοβαρού κινδύνου που δεν έχει άμεσες επιπτώσεις, ο οποίος απαιτεί ταχεία επέμβαση των αρχών εποπτείας της αγοράς·

(16)«τελικός χρήστης»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που κατοικεί ή είναι εγκατεστημένο στην Ένωση, το οποίο είχε πρόσβαση σε ένα προϊόν είτε ως καταναλωτής, εκτός εμπορικής, επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας, είτε ως επαγγελματίας τελικός χρήστης στο πλαίσιο των βιομηχανικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων του·

(17)«ανάκληση»: κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην επιστροφή προϊόντος που έχει ήδη καταστεί διαθέσιμο στον τελικό χρήστη·

(18)«απόσυρση»: κάθε μέτρο που έχει ως στόχο να αποτρέψει τη διαθεσιμότητα στην αγορά προϊόντος που βρίσκεται στην αλυσίδα εφοδιασμού·

(19)«τελωνειακές αρχές»: οι τελωνειακές αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013·

(20)«θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία»: η διαδικασία που θεσπίζεται στο άρθρο 201 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013·

(21)«προϊόντα που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης»: προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες και τα οποία προορίζονται να διατεθούν στην αγορά της Ένωσης ή προορίζονται για ιδιωτική χρήση ή κατανάλωση εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης και τίθενται υπό την τελωνειακή διαδικασία «θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία»·

(22)«εγκεκριμένος οικονομικός φορέας»: οικονομικός φορέας ο οποίος έχει την ιδιότητα που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013.

Κεφάλαιο II

Πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση

Άρθρο 4

Αρμόδιος για πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση

1.          Ένα προϊόν μπορεί να καθίσταται διαθέσιμο στην αγορά μόνο αν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α)ο κατασκευαστής είναι εγκατεστημένος στην Ένωση ή υπάρχει τουλάχιστον ένα από τα εξής πρόσωπα όσον αφορά το προϊόν:

i)    εισαγωγέας·

ii)    φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση το οποίο διαθέτει γραπτή εντολή από τον κατασκευαστή, με την οποία ο κατασκευαστής το ορίζει ως αρμόδιο για την άσκηση των καθηκόντων που παρατίθενται στην παράγραφο 3 και του ζητά να εκτελεί τα εν λόγω καθήκοντα εξ ονόματος του κατασκευαστή·

β)η ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του κατασκευαστή, του εισαγωγέα ή άλλου προσώπου το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του στοιχείου α) δημοσιοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 4 και υποδεικνύονται ή είναι αναγνωρίσιμα σύμφωνα με την παράγραφο 5.

2.Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «αρμόδιος για πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση» νοείται το πρόσωπο, είτε ο κατασκευαστής είτε ο εισαγωγέας είτε άλλο πρόσωπο, που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 στοιχείο α) αναφορικά με το προϊόν ή, αν υπάρχουν περισσότερα από ένα τέτοια πρόσωπα, οποιοδήποτε εξ αυτών.

3.Ο αρμόδιος για πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση επιτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

α)αν η ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης που εφαρμόζεται στο προϊόν προβλέπει δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και τεχνικό φάκελο, τηρεί τη δήλωση και τον τεχνικό φάκελο στη διάθεση των αρχών εποπτείας της αγοράς για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από την εν λόγω νομοθεσία·

β)κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος που υποβάλλεται από αρχή εποπτείας της αγοράς, παρέχει στην εν λόγω αρχή όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος, σε επίσημη γλώσσα της Ένωσης την οποία ορίζει το οικείο κράτος μέλος·

γ)συνεργάζεται με τις αρχές εποπτείας της αγοράς, κατόπιν αιτήματός τους, για οποιαδήποτε δράση αναλαμβάνεται με σκοπό την εξάλειψη ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, τον περιορισμό των κινδύνων που ενέχει το προϊόν.

4.        Οι κατασκευαστές δημοσιοποιούν την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμοδίου για πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση του προϊόντος είτε στον ιστότοπό τους είτε, αν δεν έχουν ιστότοπο, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω πληροφορίες καθίστανται άμεσα προσβάσιμες στο ευρύ κοινό εντός της Ένωσης χωρίς χρέωση.

5.Η ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμοδίου για πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση του προϊόντος υποδεικνύονται ή είναι αναγνωρίσιμα από τις πληροφορίες που αναγράφονται επί του προϊόντος, στη συσκευασία, στο δέμα ή σε συνοδευτικό έγγραφο.

6.Για τους σκοπούς της παραγράφου 1:

α)οι κατασκευαστές μπορούν να ορίζουν ένα πρόσωπο σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο α) σημείο ii), είτε έχουν είτε δεν έχουν δικαίωμα ή υποχρέωση να διορίζουν αντιπρόσωπο βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης που εφαρμόζεται στο προϊόν·

β)αν ο κατασκευαστής έχει τέτοιο δικαίωμα ή υποχρέωση βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης, ο ορισμός εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σύμφωνα με την εν λόγω νομοθεσία μπορεί να θεωρείται ως ορισμός για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο α) σημείο ii), υπό τον όρο ότι ο ορισμός πληροί τις απαιτήσεις της εν λόγω παραγράφου.

7.Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε σχέση με προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 , του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745, του κανονισμού 2017/746 ή του κανονισμού 2017/1369.

Άρθρο 5

Δήλωση συμμόρφωσης

Όταν η ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης προβλέπει την κατάρτιση δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ, οι κατασκευαστές δημοσιοποιούν τη δήλωση στον ιστότοπό τους ή, αν δεν έχουν ιστότοπο, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο με τον οποίο η δήλωση καθίσταται άμεσα προσβάσιμη στο ευρύ κοινό εντός της Ένωσης χωρίς χρέωση.

Κεφάλαιο III

Παροχή συνδρομής στους οικονομικούς φορείς και συνεργασία μ’ αυτούς

Άρθρο 6

Παροχή πληροφοριών στους οικονομικούς φορείς

Τα σημεία επαφής για τα προϊόντα που αναφέρονται στον [κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 764/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου / κανονισμό (ΕΕ)…. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου] παρέχουν στους οικονομικούς φορείς, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων και δωρεάν, πληροφορίες για την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης που εφαρμόζεται στο εκάστοτε προϊόν.

Άρθρο 7

Ρυθμίσεις εταιρικών σχέσεων σχετικά με τη συμμόρφωση

1.Μια αρχή εποπτείας της αγοράς μπορεί να συνάψει ρύθμιση εταιρικής σχέσης με οικονομικό φορέα εγκατεστημένο στο έδαφός της, σύμφωνα με την οποία η αρχή συμφωνεί να παρέχει στον οικονομικό φορέα συμβουλές και καθοδήγηση σχετικά με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης που εφαρμόζεται στα προϊόντα για τα οποία ο οικονομικός φορέας είναι αρμόδιος.

Η ρύθμιση δεν καλύπτει την παροχή δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης οι οποίες ανατίθενται σε κοινοποιημένους οργανισμούς σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης.

2.Αν μια αρχή εποπτείας της αγοράς συνάψει ρύθμιση εταιρικής σχέσης σύμφωνα με την παράγραφο 1, καταχωρίζει το γεγονός αυτό στο σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 34, μαζί με αναλυτικά στοιχεία για το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης και τις ονομασίες και τις διευθύνσεις της ίδιας της αρχής και του οικονομικού φορέα.

3.Αν μια αρχή εποπτείας της αγοράς συνάψει ρύθμιση εταιρικής σχέσης σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι άλλες αρχές εποπτείας της αγοράς ενημερώνουν την εν λόγω αρχή για οποιοδήποτε προσωρινό μέτρο λαμβάνουν κατά του οικονομικού φορέα και για οποιοδήποτε διορθωτικό μέτρο λαμβάνει ο οικονομικός φορέας όσον αφορά τη συμμόρφωση με την εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης.

4.Αρχή εποπτείας της αγοράς η οποία συνάπτει ρύθμιση εταιρικής σχέσης σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να επιβάλλει στον οικονομικό φορέα τέλη τα οποία αντιστοιχούν στις δαπάνες που βαρύνουν εύλογα την αρχή κατά την άσκηση των καθηκόντων της δυνάμει των παραγράφων 1 και 2.

Άρθρο 8

Μνημόνια συμφωνίας με ενδιαφερομένους

1. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς μπορούν να συνάπτουν μνημόνια συμφωνίας με επιχειρήσεις ή οργανισμούς που εκπροσωπούν επιχειρήσεις ή τελικούς χρήστες για τη διενέργεια ή τη χρηματοδότηση κοινών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στον εντοπισμό περιστατικών μη συμμόρφωσης ή στην προώθηση της συμμόρφωσης σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές ή σε σχέση με συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων.

Η εν λόγω αρχή εποπτείας της αγοράς καθιστά το μνημόνιο συμφωνίας διαθέσιμο στο ευρύ κοινό και το καταχωρίζει στο σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 34.

2.Μια αρχή εποπτείας της αγοράς μπορεί να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε πληροφορία προκύπτει από δραστηριότητες που διενεργούνται ή χρηματοδοτούνται από άλλους συμβαλλομένους σε μνημόνιο συμφωνίας το οποίο έχει συνάψει σύμφωνα με την παράγραφο 1 στο πλαίσιο οποιασδήποτε έρευνας μη συμμόρφωσης έχει αναλάβει, όμως μόνο εφόσον η εν λόγω δραστηριότητα έχει διενεργηθεί με ανεξαρτησία, αμεροληψία και χωρίς προκαταλήψεις.

3.Κάθε ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς και των επιχειρήσεων ή των οργανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για τους σκοπούς της σύνταξης ή της εφαρμογής μνημονίου συμφωνίας το οποίο συνάπτουν σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο θεωρείται ότι δεν παραβιάζει τις απαιτήσεις του επαγγελματικού απορρήτου.

Άρθρο 9

Δημοσίευση μέτρων που λαμβάνονται σε εθελοντική βάση

1. Η Επιτροπή αναπτύσσει και διατηρεί διαδικτυακή πύλη στην οποία οι οικονομικοί φορείς δύνανται να δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν σε εθελοντική βάση αναφορικά με κάποιο προϊόν, όπως ορίζεται στην οδηγία 2001/95/ΕΚ, ή με προϊόν το οποίο καθιστούν διαθέσιμο στην αγορά, αν οι κίνδυνοι που προκύπτουν από το προϊόν υπερβαίνουν το έδαφος ενός κράτους μέλους.

Στη διαδικτυακή πύλη μπορούν να έχουν πρόσβαση οι τελικοί χρήστες και οι αρχές εποπτείας της αγοράς.

2. Αν ένας οικονομικός φορέας επιλέξει να δημοσιεύει πληροφορίες στην πύλη που αναφέρεται στην παράγραφο 1, διασφαλίζει ότι το προϊόν μπορεί να ταυτοποιείται με ακρίβεια από τις πληροφορίες που δημοσιεύονται και ότι οι κίνδυνοι διευκρινίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε οι τελικοί χρήστες να μπορούν να αξιολογούν ποια δράση ενδέχεται να πρέπει να αναλάβουν για την αντιμετώπιση των κινδύνων. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται παρέχονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες των κρατών μελών στα οποία τα προϊόντα καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά και ο οικονομικός φορέας είναι αρμόδιος για την παροχή και την ακρίβεια των πληροφοριών.

3.Η δημοσίευση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν θίγει καμία υποχρέωση των οικονομικών φορέων που προβλέπεται στην εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης ή στην οδηγία 2001/95/ΕΚ.

Κεφάλαιο IV

Οργάνωση και γενικές αρχές της εποπτείας της αγοράς

Άρθρο 10

Υποχρεώσεις των αρχών εποπτείας της αγοράς αναφορικά με την οργάνωση

1.  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς θεσπίζουν κατάλληλους μηχανισμούς επικοινωνίας και συντονισμού με άλλες αρχές εποπτείας της αγοράς.

2.   Οι αρχές εποπτείας της αγοράς θεσπίζουν τις ακόλουθες διαδικασίες σε σχέση με τα προϊόντα που υπόκεινται στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης η οποία παρατίθεται στο παράρτημα:

α)διαδικασίες για την παρακολούθηση καταγγελιών ή εκθέσεων που υποβάλλονται σχετικά με θέματα που αφορούν κινδύνους·

β)διαδικασίες για την παρακολούθηση τυχόν ατυχημάτων ή βλάβης στην υγεία ή την ασφάλεια τελικών χρηστών που υπάρχει υπόνοια ότι προκλήθηκαν από τέτοια προϊόντα·

γ)διαδικασίες για την επαλήθευση της λήψης διορθωτικών μέτρων από τους οικονομικούς φορείς·

δ)διαδικασίες για τη συγκέντρωση και τη διερεύνηση επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων που αφορούν θέματα ασφάλειας.

Άρθρο 11

Αρχές εποπτείας της αγοράς και ενιαία γραφεία σύνδεσης

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία ή περισσότερες αρχές εποπτείας της αγοράς στο έδαφός του. Ενημερώνει την Επιτροπή, μέσω του Δικτύου που θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 31, και τα υπόλοιπα κράτη μέλη για τις αρχές εποπτείας της αγοράς που ορίζει και για το πεδίο αρμοδιοτήτων κάθε αρχής, χρησιμοποιώντας το σύστημα πληροφόρησης και επικοινωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 34.

2.Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία από τις αρχές εποπτείας της αγοράς ή άλλη αρμόδια αρχή ως ενιαίο γραφείο σύνδεσης.

3. Το ενιαίο γραφείο σύνδεσης ενός κράτους μέλους είναι αρμόδιο για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων επιβολής και εποπτείας της αγοράς των αρχών εποπτείας της αγοράς που ορίζονται από το εν λόγω κράτος μέλος.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρχές εποπτείας της αγοράς και το ενιαίο γραφείο σύνδεσης διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους, περιλαμβανομένων επαρκών δημοσιονομικών και λοιπών πόρων, εμπειρογνωμοσύνη, διαδικασίες και άλλες ρυθμίσεις για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων τους.

5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν, όταν υπάρχουν περισσότερες της μίας αρχές εποπτείας της αγοράς στο έδαφός τους, για τον σαφή καθορισμό των αντίστοιχων καθηκόντων τους, καθώς και για τη στενή συνεργασία μεταξύ των εν λόγω αρχών, ούτως ώστε να εκπληρώνουν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους.

Άρθρο 12

Δραστηριότητες των αρχών εποπτείας της αγοράς

1.Οι αρχές εποπτείας της αγοράς εκτελούν τις δραστηριότητές τους με σκοπό να διασφαλίζουν τα εξής:

α)την αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς εντός του εδάφους τους σε σχέση με όλα τα προϊόντα που υπόκεινται στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης η οποία παρατίθεται στο παράρτημα·

β)τη λήψη κατάλληλων και αναλογικών προσωρινών μέτρων από τις ίδιες και τη λήψη κατάλληλων και αναλογικών διορθωτικών μέτρων από τους οικονομικούς φορείς για τη συμμόρφωση με την εν λόγω νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό.

2.Οι αρχές εποπτείας της αγοράς διενεργούν ελέγχους στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ακολουθώντας προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο και λαμβάνοντας υπόψη τουλάχιστον τους εξής παράγοντες:

α)τους κινδύνους που έχουν εντοπιστεί και συνδέονται:

i)    με το προϊόν, π.χ. με τον αριθμό των προϊόντων στην αγορά και τους κινδύνους που σχετίζονται με το εν λόγω προϊόν·

ii)    με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες που τελούν υπό τον έλεγχο του οικονομικού φορέα·

β)το ιστορικό μη συμμόρφωσης του οικονομικού φορέα, περιλαμβανομένων των χαρακτηριστικών επικινδυνότητάς του και της ιδιότητάς του ως εγκεκριμένου οικονομικού φορέα·

γ)κάθε άλλη πληροφορία η οποία μπορεί να υποδηλώνει μη συμμόρφωση σε σχέση με συγκεκριμένο προϊόν.

3.Οι αρχές εποπτείας της αγοράς διασφαλίζουν την απόσυρση ή την ανάκληση ενός προϊόντος από την αγορά ή την απαγόρευση ή τον περιορισμό της διαθεσιμότητάς του στην αγορά σε περίπτωση που, όταν χρησιμοποιείται είτε σύμφωνα με τη σκοπούμενη χρήση του είτε υπό εύλογα προβλεπόμενες συνθήκες και εγκαθίσταται και συντηρείται σωστά, πληρούται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)το προϊόν είναι πιθανό να θέσει σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια των τελικών χρηστών·

β)το προϊόν δεν συμμορφώνεται προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις που προβλέπονται από την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης.

Σε περίπτωση απόσυρσης, ανάκλησης, απαγόρευσης ή περιορισμού προϊόντων, η αρχή εποπτείας της αγοράς διασφαλίζει ότι η Επιτροπή, μέσω του Δικτύου που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 31, καθώς επίσης τα άλλα κράτη μέλη και οι καταναλωτές ενημερώνονται σχετικά.

4.Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ασκούν τις δραστηριότητές τους με μεγάλη διαφάνεια και καθιστούν διαθέσιμες στο ευρύ κοινό οποιεσδήποτε πληροφορίες κρίνουν συναφείς για το ευρύ κοινό. Επίσης, διασφαλίζουν ότι οι εξής πληροφορίες καταχωρίζονται στο σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 34:

α)ο τύπος, ο αριθμός και το αποτέλεσμα των ελέγχων που διενεργούν οι ίδιες οι αρχές·

β)το είδος και ο αριθμός των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης που έχουν εντοπίσει∙

γ)η φύση των προσωρινών μέτρων που λαμβάνουν σε βάρος οικονομικών φορέων και των διορθωτικών μέτρων που λαμβάνουν οι οικονομικοί φορείς·

δ)λεπτομέρειες σχετικά με τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, σε περίπτωση που έχουν επιβάλει κυρώσεις.

5. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ασκούν τις αρμοδιότητές τους και εκτελούν τα καθήκοντά τους με ανεξαρτησία, αμεροληψία και χωρίς προκαταλήψεις.

Άρθρο 13

Εθνικές στρατηγικές εποπτείας της αγοράς

1. Κάθε κράτος μέλος χαράσσει εθνική στρατηγική εποπτείας της αγοράς ανά 3 έτη τουλάχιστον. Η στρατηγική προάγει μια συνεπή, συνολική και ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εποπτεία της αγοράς και στην επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης εντός του εδάφους του κράτους μέλους και περιλαμβάνει όλους τους τομείς και τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας των προϊόντων, περιλαμβανομένων των εισαγωγών και των ψηφιακών εφοδιαστικών αλυσίδων.

2. Η εθνική στρατηγική εποπτείας της αγοράς περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

α)αξιολόγηση της συχνότητας εμφάνισης μη συμμορφούμενων προϊόντων, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τους βασισμένους στην ανάλυση των κινδύνων ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 και στο άρθρο 26 παράγραφος 3, και τις τάσεις της αγοράς που μπορεί να επηρεάσουν τα ποσοστά μη συμμόρφωσης στις κατηγορίες προϊόντων·

β)τους τομείς που προσδιορίζονται ως τομείς προτεραιότητας για την επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης·

γ)τις δράσεις επιβολής που προβλέπονται με στόχο τον περιορισμό της συχνότητας των περιστατικών μη συμμόρφωσης στους τομείς που έχουν προσδιοριστεί ως τομείς προτεραιότητας, περιλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των ελάχιστων επιπέδων ελέγχων που προβλέπονται για τις κατηγορίες προϊόντων που έχουν σημαντικά επίπεδα μη συμμόρφωσης·

δ)αξιολόγηση της αποτελεσματικής επιτέλεσης και του συντονισμού των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και, κατά περίπτωση, προσδιορισμό των αναγκών και μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων·

ε)αξιολόγηση της συνεργασίας με αρχές εποπτείας της αγοράς άλλων κρατών μελών και των κοινών δράσεων, κατά περίπτωση·

στ)ένα πρόγραμμα παρακολούθησης για τη μέτρηση της προόδου που επιτελείται ως προς την υλοποίηση της στρατηγικής και για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό.

3. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν την εθνική στρατηγική εποπτείας της αγοράς μέσω του συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 34.

Κεφάλαιο V

Εξουσίες και μέτρα εποπτείας της αγοράς

Άρθρο 14

Εξουσίες και καθήκοντα των αρχών εποπτείας της αγοράς

1. Τα κράτη μέλη εκχωρούν στις οικείες αρχές εποπτείας της αγοράς τις εξουσίες εποπτείας της αγοράς, έρευνας και επιβολής που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και για την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

2.Κατά την εκχώρηση εξουσιών σύμφωνα με την παράγραφο 1, περιλαμβανομένης μιας εξουσίας η οποία απαιτείται από την παράγραφο 3, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν τη δυνατότητα άσκησης της εξουσίας με έναν από τους εξής τρόπους, κατά περίπτωση:

α)απευθείας από τις αρχές εποπτείας της αγοράς στο πλαίσιο της δικής τους αρμοδιότητας·

β)μέσω προσφυγής σε άλλες δημόσιες αρχές·

γ)μέσω αίτησης στα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την έκδοση της αναγκαίας απόφασης για την έγκριση της άσκησης της εν λόγω εξουσίας.

3.Στις εξουσίες που εκχωρούνται στις αρχές εποπτείας της αγοράς σύμφωνα με την παράγραφο 1 περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι εξής:

α)η εξουσία να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τον προσδιορισμό της συχνότητας των ελέγχων δυνάμει του άρθρου 15, περιλαμβανομένων και πληροφοριών σχετικά με τον αριθμό των προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά και των δραστηριοτήτων των εν λόγω φορέων·

β)η εξουσία να διενεργούν ελέγχους συστημάτων σε οργανώσεις οικονομικών φορέων, περιλαμβανομένων και ελέγχων οποιωνδήποτε διαδικασιών έχουν θέσει σε εφαρμογή προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό και με την εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης·

γ)η εξουσία να έχουν πρόσβαση σε συναφή έγγραφα, δεδομένα ή πληροφορίες που σχετίζονται με περιστατικό μη συμμόρφωσης, σε οποιαδήποτε μορφή και μορφότυπο και ανεξαρτήτως του μέσου ή του τόπου όπου είναι αποθηκευμένα·

δ)η εξουσία να ζητούν από οποιαδήποτε δημόσια αρχή, φορέα ή οργανισμό εντός του κράτους μέλους της αρχής εποπτείας της αγοράς, ή από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες, δεδομένα ή έγγραφα, σε οποιαδήποτε μορφή ή μορφότυπο και ανεξαρτήτως του μέσου ή του τόπου όπου είναι αποθηκευμένα, προκειμένου να μπορέσει η αρχή εποπτείας της αγοράς να διερευνήσει κατά πόσον υπήρξε ή υπάρχει μη συμμόρφωση και να καθορίσει τις λεπτομέρειες της εν λόγω μη συμμόρφωσης, περιλαμβανομένων ιδίως πληροφοριών, δεδομένων ή εγγράφων που ζητούνται για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση χρηματοοικονομικών ροών και ροών δεδομένων, για την επιβεβαίωση της ταυτότητας και των στοιχείων επικοινωνίας των ατόμων που συμμετέχουν σε χρηματοοικονομικές ροές και ροές δεδομένων και για την επιβεβαίωση των στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού και της ιδιοκτησίας ιστοτόπων·

ε)η εξουσία να προβαίνουν σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ενέργειες ή να ζητούν από άλλη δημόσια αρχή να προβεί σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ενέργειες, για τους σκοπούς έρευνας που διενεργείται από την αρχή εποπτείας της αγοράς ή κατόπιν αιτήματος αιτούσας αρχής:

(1)να διενεργούν επιτόπιες έρευνες, περιλαμβανομένης της εξουσίας να εισέρχονται σε χώρους, έδαφος ή μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιεί ο οικονομικός φορέας για σκοπούς που αφορούν την εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική του δραστηριότητα, ούτως ώστε να εξετάζουν, να κατάσχουν ή να λαμβάνουν αντίγραφα πληροφοριών, δεδομένων ή εγγράφων, ανεξαρτήτως του μέσου όπου είναι αποθηκευμένα·

(2)να σφραγίζουν κάθε χώρο ή να προβαίνουν σε κατάσχεση πληροφοριών, δεδομένων ή εγγράφων ενός οικονομικού φορέα κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης για το αναγκαίο χρονικό διάστημα και στον βαθμό που απαιτείται για την επιθεώρηση·

(3) να απαιτούν, από κάθε εκπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού του οικονομικού φορέα τον οποίο αφορά η επιθεώρηση, εξηγήσεις για πραγματικά περιστατικά, πληροφορίες ή έγγραφα που σχετίζονται με το αντικείμενο της επιθεώρησης και να καταχωρίζουν τις απαντήσεις·

στ)η εξουσία να λαμβάνουν δείγματα προϊόντων δωρεάν, ούτως ώστε να εντοπίζουν μη συμμόρφωση και να συγκεντρώνουν αποδεικτικά στοιχεία·

ζ)η εξουσία να πραγματοποιούν δοκιμαστικές αγορές, μεταξύ άλλων με καλυμμένη ταυτότητα, ώστε να εντοπίζουν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και να συγκεντρώνουν αποδεικτικά στοιχεία·

η)η εξουσία να λαμβάνουν προσωρινά μέτρα, όταν δεν είναι διαθέσιμα άλλα αποτελεσματικά μέσα για την πρόληψη σοβαρού κινδύνου, περιλαμβανομένων ιδίως προσωρινών μέτρων που απαιτούν από τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας να αποσύρουν, να καθιστούν αδύνατη ή να περιορίζουν την πρόσβαση σε περιεχόμενο ή να αναστέλλουν ή να περιορίζουν την πρόσβαση σε ιστότοπο, υπηρεσία ή λογαριασμό ή να απαιτούν από μητρώα τομέων και διαχειριστές τους να αναστέλλουν ένα πλήρως εγκεκριμένο όνομα τομέα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα·

θ)η εξουσία να κινούν έρευνες ή διαδικασίες με δική τους πρωτοβουλία προκειμένου να παύσουν ένα περιστατικό μη συμμόρφωσης στο έδαφος του οικείου κράτους μέλους και, αν συντρέχει περίπτωση, να δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με την έρευνα μέσω του συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 34·

ι)η εξουσία να ζητούν από οικονομικό φορέα να δεσμευτεί για την παύση του περιστατικού μη συμμόρφωσης·

ια)η εξουσία να απαγορεύουν τη διαθεσιμότητα προϊόντων στην αγορά ή να αποσύρουν, να ανακαλούν ή να καταστρέφουν προϊόντα, όταν οι οικονομικοί φορείς δεν παρέχουν τις πληροφορίες που ζητά η αρχή εποπτείας της αγοράς για να επαληθεύσει τη συμμόρφωση των εν λόγω προϊόντων και ενόσω η εν λόγω μη παροχή πληροφοριών εξακολουθεί να υφίσταται·

ιβ)η εξουσία να επιβάλλουν κυρώσεις σε οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων προστίμων ή χρηματικών ποινών, για μη συμμόρφωση προς οποιαδήποτε απόφαση, εντολή, προσωρινό μέτρο ή άλλο μέτρο που λαμβάνεται από την αρχή εποπτείας της αγοράς·

ιγ)η εξουσία να διατάσσουν την επιστροφή των κερδών που έχουν αποκτηθεί ως αποτέλεσμα περιστατικού μη συμμόρφωσης·

ιδ)η εξουσία να δημοσιεύουν οποιεσδήποτε τελικές αποφάσεις, τελικά μέτρα, δεσμεύσεις που παρέχονται από τον οικονομικό φορέα ή αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης της ταυτότητας του οικονομικού φορέα που ευθύνεται για τη μη συμμόρφωση.

4.Οι αρχές εποπτείας της αγοράς δημοσιεύουν οποιεσδήποτε δεσμεύσεις τούς δίδονται από οικονομικούς φορείς, λεπτομέρειες για διορθωτικά μέτρα που λαμβάνουν οι οικονομικοί φορείς στο έδαφός τους, και λεπτομέρειες για προσωρινά μέτρα που λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές εποπτείας της αγοράς σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

5.Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ασκούν τις εξουσίες τους σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας.

Άρθρο 15

Μέτρα εποπτείας της αγοράς

1.   Οι αρχές εποπτείας της αγοράς πραγματοποιούν κατάλληλους ελέγχους σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων σε επαρκή κλίμακα, μέσω ελέγχου εγγράφων και, όταν κρίνεται σκόπιμο, μέσω φυσικών και εργαστηριακών ελέγχων, χρησιμοποιώντας αντιπροσωπευτικά δείγματα.

Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με τους ελέγχους που πρέπει να διενεργήσουν και την κλίμακα των ελέγχων, οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν ιδίως υπόψη τις καθιερωμένες αρχές εκτίμησης επικινδυνότητας και τις καταγγελίες.

Όταν οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν εκθέσεις ελέγχου ή πιστοποιητικά που βεβαιώνουν τη συμμόρφωση των προϊόντων τους με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης και έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένο οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης, οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ανωτέρω εκθέσεις και πιστοποιητικά.

2.   Οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα, χωρίς καθυστέρηση, προκειμένου να ειδοποιούν τους τελικούς χρήστες στο έδαφός τους για τους κινδύνους που έχουν εντοπίσει σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν, κατά τρόπον ώστε να μειωθεί το ενδεχόμενο σωματικής ή άλλης βλάβης.

Οι αρχές συνεργάζονται με τους οικονομικούς φορείς σχετικά με ενέργειες οι οποίες θα μπορούσαν να αποτρέψουν ή να μειώσουν τους κινδύνους που οφείλονται σε προϊόντα τα οποία έχουν καταστεί διαθέσιμα από τους εν λόγω φορείς.

3.   Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς κράτους μέλους αποφασίσουν να αποσύρουν προϊόν που έχει κατασκευαστεί σε άλλο κράτος μέλος, ενημερώνουν σχετικά τον οικείο οικονομικό φορέα χωρίς καθυστέρηση.

Άρθρο 16

Χρήση των πληροφοριών, επαγγελματικό και εμπορικό απόρρητο

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς τηρούν την αρχή της εμπιστευτικότητας, όταν αυτό απαιτείται για την προστασία επαγγελματικών και εμπορικών απορρήτων ή για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει της εθνικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη της απαίτησης για δημοσιοποίηση των πληροφοριών στον πληρέστερο δυνατό βαθμό για την προστασία των συμφερόντων των τελικών χρηστών στην Ένωση.

Άρθρο 17

Περιοριστικά μέτρα

1.   Όλα τα μέτρα, οι αποφάσεις ή οι εντολές που λαμβάνονται ή εκδίδονται από αρχή εποπτείας της αγοράς σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης ή με τον παρόντα κανονισμό με στόχο την απαγόρευση ή τον περιορισμό της διαθεσιμότητας προϊόντων στην αγορά ή την απόσυρση, την ανάκληση ή την καταστροφή προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά είναι αναλογικά και προσδιορίζουν με ακρίβεια τους λόγους στους οποίους βασίζονται.

2.   Όλα τα εν λόγω μέτρα, αποφάσεις ή εντολές κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στον οικείο οικονομικό φορέα, ταυτόχρονα δε του γνωστοποιούνται τα ένδικα βοηθήματα που του παρέχει η νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους καθώς και οι προθεσμίες εντός των οποίων έχει δικαίωμα να τα ασκήσει.

3.   Πριν από τη λήψη ή έκδοση μέτρου, απόφασης ή εντολής που αναφέρεται στην παράγραφο 1, παρέχεται στον οικείο οικονομικό φορέα η δυνατότητα να εκθέσει την άποψή του εντός κατάλληλης προθεσμίας, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ημερών, εκτός αν δεν είναι δυνατόν να του δοθεί η δυνατότητα αυτή λόγω της επείγουσας ανάγκης λήψης ή έκδοσης του μέτρου, της απόφασης ή της εντολής η οποία (ανάγκη) δικαιολογείται από απαιτήσεις υγείας ή ασφάλειας ή από άλλους λόγους σχετιζόμενους με δημόσια συμφέροντα που καλύπτονται από τη σχετική κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης.

Εάν το μέτρο, η απόφαση ή η εντολή ληφθεί ή εκδοθεί χωρίς να παρασχεθεί η δυνατότητα ακρόασης στον οικονομικό φορέα, τότε του δίνεται η δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις του το ταχύτερο δυνατόν, ενώ το μέτρο, η απόφαση ή η εντολή επανεξετάζεται αμέσως μετά από την αρχή εποπτείας της αγοράς.

4.   Η αρχή εποπτείας της αγοράς αποσύρει ή τροποποιεί αμέσως οποιοδήποτε μέτρο, απόφαση ή εντολή αναφέρεται στην παράγραφο 1 αν ο οικονομικός φορέας αποδείξει ότι έχει λάβει αποτελεσματικά διορθωτικά μέτρα.

Άρθρο 18

Προϊόντα που εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο

1. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν μέτρα με στόχο την ανάκληση ή την απόσυρση προϊόντων που εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο ή την απαγόρευση της διαθεσιμότητάς τους στην αγορά. Ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 19.

2. Η απόφαση σχετικά με το αν ένα προϊόν εγκυμονεί ή όχι σοβαρό κίνδυνο βασίζεται σε κατάλληλη εκτίμηση επικινδυνότητας, η οποία λαμβάνει υπόψη τον χαρακτήρα του κινδύνου και την πιθανότητα επέλευσής του. Η πρακτική δυνατότητα για επίτευξη υψηλότερων επιπέδων ασφάλειας, ή η διαθεσιμότητα άλλων προϊόντων που εγκυμονούν μικρότερο κίνδυνο, δεν συνιστούν λόγους για να θεωρηθεί ότι ένα προϊόν εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο.

Άρθρο 19

Ανταλλαγή πληροφοριών — σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της Ένωσης 

1. Όταν μια αρχή εποπτείας της αγοράς λαμβάνει ή προτίθεται να λάβει μέτρο βάσει του άρθρου 18 και θεωρεί ότι οι λόγοι που οδήγησαν στη λήψη του μέτρου ή οι συνέπειες του μέτρου υπερβαίνουν το έδαφος του οικείου κράτους μέλους, κοινοποιεί αμέσως στην Επιτροπή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, το μέτρο που έλαβε. Πληροφορεί επίσης χωρίς καθυστέρηση την Επιτροπή σχετικά με την τροποποίηση ή την ανάκληση οποιουδήποτε τέτοιου μέτρου.

2. Σε περίπτωση διαθεσιμότητας στην αγορά προϊόντος που εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο, οι αρχές εποπτείας της αγοράς κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε μέτρο που λαμβάνεται σε εθελοντική βάση και ανακοινώνεται από οικονομικό φορέα.

3. Οι πληροφορίες που παρέχονται βάσει των παραγράφων 1 και 2 περιέχουν όλες τις διαθέσιμες λεπτομέρειες, ιδίως όσον αφορά τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του προϊόντος, την καταγωγή και την αλυσίδα διάθεσης του προϊόντος, τον σχετικό κίνδυνο, το είδος και τη διάρκεια των ληφθέντων εθνικών μέτρων και οποιοδήποτε μέτρο λήφθηκε σε εθελοντική βάση από τους οικονομικούς φορείς.

4. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1, 2 και 3 χρησιμοποιείται το σύστημα εποπτείας της αγοράς και ανταλλαγής πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 12 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 12 της εν λόγω οδηγίας εφαρμόζονται mutatis mutandis.

Άρθρο 20

Ενωσιακές εγκαταστάσεις δοκιμών

1.Η Επιτροπή μπορεί να ορίσει ενωσιακές εγκαταστάσεις δοκιμών για συγκεκριμένα προϊόντα ή για συγκεκριμένη κατηγορία ή ομάδα προϊόντων ή για συγκεκριμένους κινδύνους που σχετίζονται με κατηγορία ή ομάδα προϊόντων τα οποία καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά.

2.Οι ενωσιακές εγκαταστάσεις δοκιμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

α)πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό με επαρκή κατάρτιση στις αναλυτικές τεχνικές που εφαρμόζονται στον τομέα της αρμοδιότητάς τους και επαρκή γνώση των προτύπων και πρακτικών·

β)πρέπει να είναι εξοπλισμένες ώστε να επιτελούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 4·

γ)πρέπει να ενεργούν για το δημόσιο συμφέρον με τρόπο αμερόληπτο και ανεξάρτητο·

δ)πρέπει να διασφαλίζουν, όταν συντρέχει περίπτωση, τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των θεμάτων, των αποτελεσμάτων ή των επικοινωνιών·

ε)πρέπει να είναι διαπιστευμένες σύμφωνα με το κεφάλαιο II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

3.Κοινοποιημένοι φορείς ή άλλοι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης που ορίζονται σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης δεν μπορούν να οριστούν ως ενωσιακές εγκαταστάσεις δοκιμών.

4.Οι ενωσιακές εγκαταστάσεις δοκιμών επιτελούν, εντός του τομέα της αρμοδιότητάς τους, τουλάχιστον τα ακόλουθα καθήκοντα:

α)διενεργούν δοκιμές σε προϊόντα σε σχέση με δραστηριότητες και έρευνες εποπτείας της αγοράς·

β)συμβάλλουν στην επίλυση διαφορών μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών, των οικονομικών φορέων και των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης·

γ)παρέχουν ανεξάρτητες τεχνικές ή επιστημονικές συμβουλές στην Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένου του Δικτύου που θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 31, και στα κράτη μέλη·

δ)αναπτύσσουν νέες τεχνικές και μεθόδους ανάλυσης·

ε)διαδίδουν πληροφορίες σε εγκαταστάσεις δοκιμών των κρατών μελών και παρέχουν κατάρτιση στις εν λόγω εγκαταστάσεις δοκιμών.

5. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες καθορίζεται η διαδικασία ορισμού ενωσιακών εγκαταστάσεων δοκιμών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 63.

Άρθρο 21

Χρηματοδότηση και ανάκτηση του κόστους από τις αρχές εποπτείας της αγοράς

1.Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρχές εποπτείας της αγοράς που λειτουργούν στο έδαφός τους διαθέτουν τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους για τη σωστή άσκηση των καθηκόντων τους.

2.Οι αρχές εποπτείας της αγοράς μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς τέλη σε σχέση με περιστατικά μη συμμόρφωσης των οικείων οικονομικών φορέων, ούτως ώστε οι αρχές να είναι σε θέση να ανακτούν το κόστος των δραστηριοτήτων τους που σχετίζονται με τα εν λόγω περιστατικά μη συμμόρφωσης. Στο εν λόγω κόστος μπορεί να περιλαμβάνεται το κόστος διενέργειας δοκιμών στο πλαίσιο εκτίμησης επικινδυνότητας, το κόστος της λήψης μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφοι 1 και 2 και το κόστος των δραστηριοτήτων τους σε σχέση με προϊόντα τα οποία διαπιστώνεται ότι δεν συμμορφώνονται και ότι πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διορθωτικών μέτρων προτού τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Κεφάλαιο VI

Συνεργασία και διαδικασία αμοιβαίας συνδρομής

Άρθρο 22

Αιτήσεις παροχής πληροφοριών

1. Κατόπιν αίτησης αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση παρέχει όλες τις πληροφορίες που η αιτούσα αρχή θεωρεί σημαντικές προκειμένου να αποδείξει ότι ένα προϊόν δεν συμμορφώνεται και να διασφαλίσει την παύση της μη συμμόρφωσης.

2. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση πραγματοποιεί τις κατάλληλες έρευνες ή εφαρμόζει οποιαδήποτε άλλα μέτρα τα οποία είναι κατάλληλα προκειμένου να συλλέξει τις απαραίτητες πληροφορίες. Όπου απαιτείται, οι εν λόγω έρευνες διενεργούνται με τη συνδρομή άλλων αρχών εποπτείας της αγοράς.

3. Κατόπιν αίτησης της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση μπορεί να επιτρέψει σε αρμόδιους υπαλλήλους της αιτούσας αρχής να συνοδεύουν τους ομολόγους τους της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, κατά τη διάρκεια των ερευνών τους.

4. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση απαντά στην αίτηση που λαμβάνει σύμφωνα με την παράγραφο 1 εφαρμόζοντας τη διαδικασία και τηρώντας τις προθεσμίες που καθορίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 5.

5. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες καθορίζονται οι προθεσμίες, τα τυποποιημένα έντυπα και οι λοιπές λεπτομέρειες της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθείται για την υποβολή αιτήσεων και την απάντηση σε αιτήσεις παροχής πληροφοριών σύμφωνα με την παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 63.

Άρθρο 23

Αιτήσεις λήψης μέτρων επιβολής της νομοθεσίας

1. Κατόπιν αίτησης αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση λαμβάνει χωρίς καθυστέρηση όλα τα απαραίτητα μέτρα επιβολής ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, για να εξασφαλίσει την παύση της μη συμμόρφωσης.

2.Η αιτούσα αρχή προσδιορίζει τα κατάλληλα μέτρα επιβολής που απαιτούνται για την παύση ενός περιστατικού μη συμμόρφωσης. Αν είναι αναγκαίο, τα μέτρα επιβολής καθορίζονται και εφαρμόζονται με τη συνδρομή άλλων δημόσιων αρχών.

3. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ενημερώνει την αιτούσα αρχή τακτικά και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και διαβουλεύεται μ’ αυτήν σχετικά με τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, τα οποία έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν.

Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση στην αιτούσα αρχή, στις αρχές εποπτείας της αγοράς των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή τα μέτρα που λαμβάνει και τα αποτελέσματά τους ως προς την επίμαχη μη συμμόρφωση. Η κοινοποίηση πραγματοποιείται με τη χρήση του συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 34 και περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α)αν έχουν επιβληθεί προσωρινά μέτρα·

β)αν η παράβαση έχει παύσει·

γ)αν έχουν επιβληθεί κυρώσεις και, αν ναι, τι κυρώσεις·

δ)αν έχουν εφαρμοστεί άλλα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί από την αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή από τον οικονομικό φορέα.

4. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση απαντά στην αίτηση που λαμβάνει σύμφωνα με την παράγραφο 1 εφαρμόζοντας τη διαδικασία και τηρώντας τις προθεσμίες που καθορίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 5.

5. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες καθορίζονται οι προθεσμίες, τα τυποποιημένα έντυπα και οι λοιπές λεπτομέρειες των διαδικασιών που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την υποβολή αιτήσεων και την απάντηση σε αιτήσεις για μέτρα επιβολής σύμφωνα με την παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 63.

Άρθρο 24

Διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων αμοιβαίας συνδρομής

1. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων αμοιβαίας συνδρομής σύμφωνα με το άρθρο 22 ή 23, η αιτούσα αρχή παρέχει επαρκείς πληροφορίες ώστε η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση να μπορέσει να ανταποκριθεί στην εν λόγω αίτηση, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε αναγκαίου αποδεικτικού στοιχείου το οποίο μπορεί να αποκτηθεί μόνο στο κράτος μέλος της αιτούσας αρχής.

2. Οι αιτήσεις αμοιβαίας συνδρομής που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 22 ή 23 αποστέλλονται από την αιτούσα αρχή στο ενιαίο γραφείο σύνδεσης του κράτους μέλους της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση και στο ενιαίο γραφείο σύνδεσης του κράτους μέλους της αιτούσας αρχής προς ενημέρωση. Το ενιαίο γραφείο σύνδεσης του κράτους μέλους της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση διαβιβάζει τις αιτήσεις στην αρμόδια αρχή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

3. Οι αιτήσεις αμοιβαίας συνδρομής που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 22 ή 23 και κάθε επικοινωνία σχετική μ’ αυτές διατυπώνονται σε ηλεκτρονικά, τυποποιημένα έντυπα μέσω του συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 34.

4. Οι γλώσσες που χρησιμοποιούνται για τις αιτήσεις αμοιβαίας συνδρομής που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 22 ή 23 και για κάθε επικοινωνία σχετική μ’ αυτές συμφωνούνται από τις οικείες αρμόδιες αρχές.

5. Αν οι οικείες αρμόδιες αρχές δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τις γλώσσες, οι αιτήσεις αμοιβαίας συνδρομής που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 22 ή 23 αποστέλλονται στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους της αιτούσας αρχής και οι απαντήσεις στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση. Στην περίπτωση αυτή, η αιτούσα αρχή και η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση μεριμνούν για τις αναγκαίες μεταφράσεις των αιτήσεων, των απαντήσεων και των άλλων εγγράφων που λαμβάνουν από την άλλη αρμόδια αρχή.

6. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση απαντά απευθείας στην αιτούσα αρχή και στα ενιαία γραφεία σύνδεσης του κράτους μέλους τόσο της αιτούσας αρχής όσο και της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση.

Άρθρο 25

Χρήση αποδεικτικών στοιχείων και πορισμάτων έρευνας

1. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς μπορούν να χρησιμοποιούν πληροφορίες, έγγραφα ή επικυρωμένα αντίγραφα εγγράφων, πορίσματα, δηλώσεις ή άλλες πληροφορίες ως αποδεικτικά στοιχεία για τους σκοπούς των ερευνών τους, ανεξάρτητα από τον μορφότυπό τους και το μέσο στο οποίο έχουν αποθηκευτεί.

2. Τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 τα οποία χρησιμοποιούνται από αρχή εποπτείας της αγοράς ενός κράτους μέλους μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο ερευνών που διενεργούν αρχές εποπτείας της αγοράς άλλου κράτους μέλους για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης προϊόντων χωρίς περαιτέρω τυπικές προϋποθέσεις.

3.Τα προϊόντα που θεωρούνται μη συμμορφούμενα βάσει απόφασης που έχει ληφθεί από αρχή εποπτείας της αγοράς ενός κράτους μέλους τεκμαίρονται μη συμμορφούμενα από τις αρχές εποπτείας της αγοράς άλλου κράτους μέλους, εκτός αν οι οικονομικοί φορείς μπορούν να παράσχουν αποδεικτικά στοιχεία για το αντίθετο.

4.Οι αποφάσεις αρχής εποπτείας της αγοράς που αναφέρονται στην παράγραφο 3 δημοσιεύονται στο σύστημα πληροφόρησης και επικοινωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 34.

Κεφάλαιο VII

Προϊόντα που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης

Άρθρο 26

Έλεγχοι των προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν τελωνειακές αρχές, μία ή περισσότερες αρχές εποπτείας της αγοράς ή οποιαδήποτε άλλη αρχή στο έδαφός τους ως αρχές αρμόδιες για τον έλεγχο των προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης.

Κάθε κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη, μέσω του συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 34, για τις αρχές που ορίζονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο και για τα πεδία αρμοδιοτήτων τους.

2.Οι αρχές που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 διαθέτουν τις εξουσίες και τους πόρους που είναι απαραίτητοι για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο.

3.Τα προϊόντα που υπόκεινται στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης και πρόκειται να υπαχθούν στην τελωνειακή διαδικασία «θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία» υπόκεινται σε ελέγχους τους οποίους διενεργούν οι αρχές που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1. Οι εν λόγω έλεγχοι διενεργούνται βάσει της ανάλυσης των κινδύνων σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013.

4.Τα προϊόντα που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης και τα οποία χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας, για να συμμορφωθούν με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης που ισχύει γι’ αυτά, τίθενται στην κατάλληλη τελωνειακή διαδικασία που επιτρέπει την εν λόγω επεξεργασία.

5. Πληροφορίες που σχετίζονται με τον κίνδυνο ανταλλάσσουν μεταξύ τους:

α)οι αρχές που ορίζονται βάσει της παραγράφου 1 σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013·

β)οι τελωνειακές αρχές σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 46 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013.

Όσον αφορά προϊόντα που υπόκεινται στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης και τα οποία βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση ή υπάγονται σε τελωνειακή διαδικασία άλλη από τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, οι τελωνειακές αρχές του πρώτου σημείου εισόδου, αν έχουν λόγο να πιστεύουν ότι τα εν λόγω προϊόντα εγκυμονούν κίνδυνο, διαβιβάζουν όλες τις συναφείς πληροφορίες στο αρμόδιο τελωνειακό γραφείο προορισμού.

6. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς παρέχουν στις αρχές που ορίζονται στην παράγραφο 1 πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες προϊόντων ή την ταυτότητα των οικονομικών φορέων, σε περίπτωση διαπίστωσης υψηλότερου κινδύνου μη συμμόρφωσης.

7.Έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή στατιστικά δεδομένα σχετικά με τους ελέγχους που έχουν διενεργήσει κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος οι αρχές που ορίζονται στην παράγραφο 1 σε προϊόντα που υπόκεινται στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων που καλύπτουν:

α)τον αριθμό των παρεμβάσεων όσον αφορά ελέγχους σε τέτοια προϊόντα, περιλαμβανομένης της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων·

β)τον αριθμό των περιπτώσεων που γνωστοποιήθηκαν στις αρχές εποπτείας της αγοράς·

γ)τα αποτελέσματα των ελέγχων σε τέτοια προϊόντα·

δ)τα χαρακτηριστικά οποιουδήποτε προϊόντος διαπιστώνεται ότι είναι μη συμμορφούμενο·

Κάθε χρόνο η Επιτροπή καταρτίζει έως τις 30 Ιουνίου έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τις πληροφορίες που έχουν υποβληθεί από τα κράτη μέλη κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Η έκθεση δημοσιεύεται στο σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 34.

8. Αν η Επιτροπή λάβει γνώση σοβαρού κινδύνου που προκύπτει σε κράτος μέλος από προϊόντα που υπόκεινται στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης και τα οποία εισάγονται από τρίτη χώρα, συνιστά στο οικείο κράτος μέλος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα εποπτείας της αγοράς.

9.Η Επιτροπή προσδιορίζει επιπλέον, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τις λεπτομέρειες των δεδομένων που πρέπει να υποβάλλονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 7. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 63.

Άρθρο 27

Αναστολή της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία

1.Οι αρχές που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 αναστέλλουν τη θέση ενός προϊόντος σε ελεύθερη κυκλοφορία αν, κατά τη διάρκεια των ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 26, αποδειχτεί ότι:

α)το προϊόν δεν συνοδεύεται από τα έγγραφα που απαιτεί η ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης που ισχύει γι’ αυτό·

β)το προϊόν δεν φέρει την απαιτούμενη επισήμανση ή ετικέτα σύμφωνα με την εν λόγω ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης·

γ)η προβλεπόμενη από την εν λόγω ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης σήμανση CE ή άλλη σήμανση που έχει τοποθετηθεί στο προϊόν είναι πλαστή ή παραπλανητική·

δ)η ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμοδίου για πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση του προϊόντος δεν υποδεικνύονται ή δεν είναι αναγνωρίσιμα σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5·

ε)υπάρχει λόγος να θεωρείται, για οποιαδήποτε άλλη αιτία, ότι, όταν το προϊόν διατεθεί στην αγορά, δεν θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης που ισχύει γι’ αυτό ή ότι θα εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο.

2.Οι αρχές που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 κοινοποιούν αμέσως στις αρχές εποπτείας της αγοράς οποιαδήποτε αναστολή της θέσης σε κυκλοφορία που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3.Αν οι αρχές εποπτείας της αγοράς έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ένα προϊόν δεν συμμορφώνεται με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης που ισχύει γι’ αυτό ή ότι εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο, απαιτούν από τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 να αναστείλουν τη διαδικασία για τη θέση του προϊόντος σε ελεύθερη κυκλοφορία.

4. Κατή την αναστολή της διαδικασίας θέσης ενός προϊόντος σε ελεύθερη κυκλοφορία, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 197, 198 και 199 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013.

Άρθρο 28

Θέση των προϊόντων σε ελεύθερη κυκλοφορία

Αν η θέση ενός προϊόντος σε ελεύθερη κυκλοφορία έχει ανασταλεί σύμφωνα με το άρθρο 27, το εν λόγω προϊόν τίθεται σε ελεύθερη κυκλοφορία αν έχουν εκπληρωθεί όλες οι υπόλοιπες απαιτήσεις και διατυπώσεις που σχετίζονται με τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και αν πληρούται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)εντός πέντε ημερών από την αναστολή, οι αρχές εποπτείας της αγοράς δεν έχουν ζητήσει από τις αρχές που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 να διατηρήσουν την αναστολή·

β)οι αρχές που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 έχουν ενημερωθεί από τις αρχές εποπτείας της αγοράς ότι υπάρχει λόγος να θεωρείται ότι το προϊόν, όταν διατεθεί στην αγορά, θα συμμορφώνεται με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης που ισχύει γι αυτό.

Ένα προϊόν που τίθεται σε ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα με το στοιχείο α) δεν θεωρείται ότι συμμορφώνεται με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης απλά και μόνο επειδή έχει τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Άρθρο 29

Συνεργασία με εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς

1. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς αντιμετωπίζουν κατά προτεραιότητα τα προϊόντα με διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία από εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 38 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, η θέση των οποίων σε ελεύθερη κυκλοφορία έχει ανασταλεί σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

2. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς μπορούν να ενημερώνουν τις τελωνειακές αρχές να θέτουν τα εν λόγω προϊόντα σε ελεύθερη κυκλοφορία κατόπιν αιτήματος του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρωθεί όλες οι υπόλοιπες απαιτήσεις και διατυπώσεις που σχετίζονται με τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, βάσει αιτήματος εγκεκριμένου οικονομικού φορέα, οι αρχές εποπτείας της αγοράς δύνανται να διενεργούν ελέγχους στα εν λόγω προϊόντα σε τόπο άλλο από τον τόπο όπου τα προϊόντα έχουν προσκομιστεί στο τελωνείο.

3. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς και οι τελωνειακές αρχές ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με την ιδιότητα των εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και το ιστορικό συμμόρφωσής τους όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων.

4.Αν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση κατά τη διάρκεια των ελέγχων που περιγράφονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2, οι αρχές εποπτείας της αγοράς αναστέλλουν την ευνοϊκή μεταχείριση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 και καταχωρίζουν τις λεπτομέρειες της μη συμμόρφωσης στο σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 34.

5. Η Επιτροπή προσδιορίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τα δεδομένα που πρέπει να ανταλλάσσονται και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των τελωνειακών αρχών και των αρχών εποπτείας της αγοράς σχετικά με την ιδιότητα των εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και τη συμμόρφωσή τους σε σχέση με την ασφάλεια των προϊόντων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 63.

Άρθρο 30

Απόρριψη της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία

1.Αν οι αρχές εποπτείας της αγοράς καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι ένα προϊόν εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο, λαμβάνουν μέτρα για να απαγορεύσουν τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά και ζητούν από τις αρχές που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 να μη θέσουν το προϊόν σε ελεύθερη κυκλοφορία. Επίσης, ζητούν από τις εν λόγω αρχές να συμπεριλάβουν την ακόλουθη ένδειξη στο εμπορικό τιμολόγιο που συνοδεύει το προϊόν και σε κάθε άλλο σχετικό συνοδευτικό έγγραφο, μεταξύ άλλων και στο τελωνειακό σύστημα επεξεργασίας δεδομένων:

«Επιίνδυνο προϊόν — Δεν επιτρέπεται η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία — Κανονισμός [παραπομπή στον παρόντα κανονισμό]»·

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς καταχωρίζουν αμέσως τις εν λόγω πληροφορίες στο σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 34.

2.Αν οι αρχές εποπτείας της αγοράς καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι ένα προϊόν δεν μπορεί να διατεθεί στην αγορά διότι δεν συμμορφώνεται με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης που ισχύει γι’ αυτό, λαμβάνουν μέτρα για να απαγορεύσουν τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά και ζητούν από τις αρχές που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 να μη θέσουν το προϊόν σε ελεύθερη κυκλοφορία. Επίσης, ζητούν από τις εν λόγω αρχές να συμπεριλάβουν την ακόλουθη ένδειξη στο εμπορικό τιμολόγιο που συνοδεύει το προϊόν και σε κάθε άλλο σχετικό συνοδευτικό έγγραφο, μεταξύ άλλων και στο τελωνειακό σύστημα επεξεργασίας δεδομένων:

«Μη συμμορφούμενο προϊόν — Δεν επιτρέπεται η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία — Κανονισμός [παραπομπή στον παρόντα κανονισμό]».

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς καταχωρίζουν αμέσως τις εν λόγω πληροφορίες στο σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 34.

3.Αν για το προϊόν που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή 2 υποβληθεί εν συνεχεία διασάφηση για υπαγωγή σε τελωνειακό καθεστώς διαφορετικό από τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, και εφόσον δεν αντιτίθενται οι αρχές εποπτείας της αγοράς, οι ενδείξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 ή 2 περιλαμβάνονται επίσης στα έγγραφα τα οποία αφορούν το εν λόγω καθεστώς, υπό τους ίδιους όρους που προβλέπονται στην εν λόγω παράγραφο.

4. Οι αρχές που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 μπορούν να καταστρέψουν ή να αχρηστεύσουν με άλλο τρόπο ένα προϊόν που εγκυμονεί κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των τελικών χρηστών, αν η προκείμενη αρχή κρίνει τη ενέργεια αυτή αναγκαία και αναλογική. Το κόστος αυτού του μέτρου επιβαρύνει το πρόσωπο που υποβάλλει τη διασάφηση για θέση του προϊόντος σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 197, 198 και 199 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 952/2013.

Κεφάλαιο VIII

Συντονισμένη επιβολή και διεθνής συνεργασία

Άρθρο 31

Ενωσιακό δίκτυο συμμόρφωσης των προϊόντων

Θεσπίζεται ενωσιακό δίκτυο συμμόρφωσης των προϊόντων («το Δίκτυο»).

Άρθρο 32

Σύνθεση του ενωσιακού δικτύου συμμόρφωσης των προϊόντων

1.Το Δίκτυο αποτελείται από το συμβούλιο του ενωσιακού δικτύου συμμόρφωσης των προϊόντων («συμβούλιο του ΕΔΣΠ»), από ομάδες διοικητικού συντονισμού και από μια γραμματεία.

2.Το συμβούλιο του ΕΔΣΠ απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο από κάθε ενιαίο γραφείο σύνδεσης που αναφέρεται στο άρθρο 11 και από δύο εκπροσώπους της Επιτροπής, καθώς και τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους.

3. Η Επιτροπή συγκροτεί χωριστές ή κοινές ομάδες διοικητικού συντονισμού για όλες τις πράξεις της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης που παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Κάθε ομάδα διοικητικού συντονισμού αποτελείται από εκπροσώπους των αρμόδιων εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς και, αν κριθεί σκόπιμο, από εκπροσώπους των ενιαίων γραφείων σύνδεσης και εκπροσώπους των συναφών ενώσεων επιχειρήσεων και καταναλωτικών ενώσεων.

4. Η γραμματεία αποτελείται από μέλη του προσωπικού της Επιτροπής.

5. Η Επιτροπή μπορεί να παρίσταται στις συνεδριάσεις των ομάδων διοικητικού συντονισμού.

Άρθρο 33

Συντονισμένα καθήκοντα επιβολής

1. Η Επιτροπή έχει τα εξής καθήκοντα:

α)εγκρίνει και παρακολουθεί την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας του Δικτύου βάσει πρότασης της γραμματείας·

β)υποστηρίζει τη λειτουργία των σημείων επαφής για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 6·

γ)συντονίζει τι δραστηριότητες των ενιαίων γραφείων σύνδεσης που αναφέρονται στο άρθρο 11·

δ)υποστηρίζει την ίδρυση και τη λειτουργία των ενωσιακών εγκαταστάσεων δοκιμών που αναφέρονται στο άρθρο 20·

ε)εφαρμόζει τα μέσα διεθνούς συνεργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 35·

στ)οργανώνει τη συνεργασία και την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς·

ζ)αναπτύσσει και διατηρεί το σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 34, περιλαμβανομένης της διεπαφής με την ενωσιακή ενιαία θυρίδα που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του εν λόγω άρθρου, και παρέχει πληροφορίες στο ευρύ κοινό μέσω του εν λόγω συστήματος·

η)οργανώνει τις συνεδριάσεις του συμβουλίου του ΕΔΣΠ και των ομάδων διοικητικού συντονισμού που αναφέρονται στο άρθρο 32·

θ)επικουρεί το Δίκτυο στην εκτέλεση προπαρασκευαστικών ή βοηθητικών εργασιών σε σχέση με την υλοποίηση δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς που συνδέονται με την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης, όπως μελέτες, προγράμματα, αξιολογήσεις, κατευθυντήριες γραμμές, συγκριτικές αναλύσεις, αμοιβαίες επισκέψεις, ερευνητικές εργασίες, ανάπτυξη και συντήρηση βάσεων δεδομένων, δραστηριότητες κατάρτισης, εργαστηριακό έργο, δοκιμές ικανότητας, διεργαστηριακές δοκιμές και εργασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, και προετοιμάζει και συμβάλλει στην υλοποίηση ευρωπαϊκών εκστρατειών εποπτείας της αγοράς της Ένωσης και παρόμοιων δραστηριοτήτων·

ι)οργανώνει αξιολογήσεις από ομοτίμους και κοινά προγράμματα κατάρτισης και διευκολύνει την ανταλλαγή μελών του προσωπικού μεταξύ αρχών εποπτείας της αγοράς και, όταν κρίνεται σκόπιμο, με αρχές εποπτείας της αγοράς τρίτων χωρών ή με διεθνείς οργανισμούς·

ια)πραγματοποιεί δραστηριότητες στο πλαίσιο προγραμμάτων παροχής τεχνικής βοήθειας, συνεργασίας με τρίτες χώρες και προώθησης και ενίσχυσης των πολιτικών και συστημάτων εποπτείας της αγοράς της Ένωσης μεταξύ ενδιαφερόμενων μερών σε ενωσιακό και διεθνές επίπεδο·

ιβ)διευκολύνει την τεχνική ή επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη για τον σκοπό της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της εποπτείας της αγοράς·

ιγ)εξετάζει, με δική της πρωτοβουλία ή αιτήσει του συμβουλίου του ΕΔΣΠ, όλα τα ζητήματα που καλύπτουν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές με σκοπό να ενθαρρύνεται η συνεπής εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων, με τη θέσπιση προτύπων για τις ελάχιστες κυρώσεις.

2.Το συμβούλιο του ΕΔΣΠ έχει τα εξής καθήκοντα:

α)καθορίζει τις προτεραιότητες για τις κοινές δράσεις εποπτείας της αγοράς·

β)διασφαλίζει τον συντονισμό και την παρακολούθηση των ομάδων διοικητικού συντονισμού και των δραστηριοτήτων τους·

γ)συμβάλλει στην κατάρτιση και την υλοποίηση των μνημονίων συμφωνίας που αναφέρονται στο άρθρο 8·

δ)εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό του ιδίου και της λειτουργίας των ομάδων διοικητικού συντονισμού.

3.Οι ομάδες διοικητικού συντονισμού έχουν τα εξής καθήκοντα:

α)συντονίζουν την επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης στον τομέα της αρμοδιότητάς τους·

β)διασφαλίζουν ότι η δράση επιβολής που αναλαμβάνουν οι αρχές εποπτείας της αγοράς εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ένωση·

γ)ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της εποπτείας της αγοράς σε ολόκληρη την ενιαία αγορά, λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη διαφορετικών συστημάτων εποπτείας της αγοράς στα κράτη μέλη·

δ)καθιερώνουν κατάλληλους διαύλους επικοινωνίας μεταξύ των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς και του Δικτύου·

ε)καθιερώνουν και συντονίζουν κοινές δράσεις, όπως διασυνοριακές δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς·

στ)αναπτύσσουν κοινές πρακτικές και μεθοδολογίες για την αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς·

ζ)ενημερώνουν η μία την άλλη σχετικά με εθνικές μεθόδους και δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς και αναπτύσσουν και προάγουν βέλτιστες πρακτικές·

η)προσδιορίζουν θέματα κοινού ενδιαφέροντος σε σχέση με την εποπτεία της αγοράς και προτείνουν κοινές προσεγγίσεις προς υιοθέτηση.

Άρθρο 34

Σύστημα πληροφόρησης και επικοινωνίας

1.Η Επιτροπή αναπτύσσει και διατηρεί σύστημα πληροφόρησης και επικοινωνίας για τη συλλογή και την αποθήκευση πληροφοριών, σε δομημένη μορφή, για θέματα που αφορούν την επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης. Πρόσβαση στο εν λόγω σύστημα έχουν η Επιτροπή, τα ενιαία γραφεία σύνδεσης και οι αρχές που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1.

2.Τα ενιαία γραφεία σύνδεσης καταχωρίζουν τις ακόλουθες πληροφορίες στο σύστημα:

α)την ταυτότητα των αρχών εποπτείας της αγοράς στο εκάστοτε κράτος μέλος και τα πεδία αρμοδιοτήτων των εν λόγω αρχών σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1·

β)την ταυτότητα των αρχών που ορίζονται από τα οικεία κράτη μέλη ως αρχές αρμόδιες για τον έλεγχο των προϊόντων στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης.

3.Οι αρχές εποπτείας της αγοράς καταχωρίζουν τις ακόλουθες πληροφορίες στο σύστημα:

α)τις λεπτομέρειες των εθνικών στρατηγικών εποπτείας της αγοράς που καταρτίζουν τα οικεία κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 13·

β)οποιεσδήποτε ρυθμίσεις εταιρικής σχέσης συνάπτουν σύμφωνα με το άρθρο 7·

γ)τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την παρακολούθηση, την επανεξέταση και την αξιολόγηση της στρατηγικής εποπτείας της αγοράς που καταρτίζει το οικείο κράτος μέλος·

δ)όλες τις καταγγελίες που λαμβάνουν και τις εκθέσεις που καταρτίζουν σχετικά με ζητήματα που σχετίζονται με μη συμμορφούμενα προϊόντα·

ε)σε σχέση με προϊόντα τα οποία καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά του εδάφους τους, με την επιφύλαξη του άρθρου 12 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ και του άρθρου 19 του παρόντος κανονισμού, τις ακόλουθες πληροφορίες:

i)    οποιαδήποτε μη συμμόρφωση·

ii)    τον προσδιορισμό των κινδύνων και την ταυτοποίηση του οικείου οικονομικού φορέα·

iii)    δυνητικούς κινδύνους που δεν περιορίζονται στο έδαφός τους·

iv)    τα αποτελέσματα των δοκιμών που διενεργούνται από τις ίδιες τις αρχές εποπτείας της αγοράς ή από τον οικείο οικονομικό φορέα·

v)    λεπτομέρειες για μέτρα που λαμβάνονται σε εθελοντική βάση από τους οικονομικούς φορείς·

vi)    λεπτομέρειες για τα περιοριστικά μέτρα που λαμβάνει η εκάστοτε αρχή εποπτείας της αγοράς και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, για τις κυρώσεις που επιβάλλονται·

vii)    την έκβαση των επαφών με οικονομικό φορέα και τη συνέχεια που δόθηκε από τον εν λόγω οικονομικό φορέα·

viii)    τυχόν μη συμμόρφωση με το άρθρο 4 παράγραφος 3 αρμοδίου για πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση·

ix)    τυχόν μη συμμόρφωση κατασκευαστή με το άρθρο 4 παράγραφος 4.

ζ)σε σχέση με προϊόντα που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης και για τα οποία η διαδικασία θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία έχει ανασταλεί, σύμφωνα με το άρθρο 27, στο έδαφός τους, τις ακόλουθες πληροφορίες:

i)    οποιαδήποτε μη συμμόρφωση·

ii)    τον προσδιορισμό τυχόν κινδύνων και την ταυτοποίηση του οικείου οικονομικού φορέα·

iii)    τα αποτελέσματα των δοκιμών που διενεργούνται από τις ίδιες τις αρχές εποπτείας της αγοράς ή από τον οικείο οικονομικό φορέα·

iv)    λεπτομέρειες για τα περιοριστικά μέτρα που λαμβάνει η εκάστοτε αρχή εποπτείας της αγοράς και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, για τις κυρώσεις που επιβάλλονται·

v)    την έκβαση των επαφών με οικονομικό φορέα και τη συνέχεια που δόθηκε από τον εν λόγω οικονομικό φορέα·

vi)    κάθε άλλη έκθεση ελέγχων ή δοκιμών που διενεργούνται από την αρχή εποπτείας της αγοράς ή κατόπιν αιτήματος αυτής·

vii)    οποιαδήποτε ένσταση εγείρεται από κράτος μέλος σύμφωνα με την εφαρμοστέα διαδικασία διασφάλισης της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης που ισχύει για το προϊόν και οποιαδήποτε επακόλουθη συνέχεια.

4.Αν κριθεί σκόπιμο για την επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης και για τους σκοπούς της ελαχιστοποίησης του κινδύνου και της καταπολέμησης της απάτης, οι τελωνειακές αρχές αντλούν από τα εθνικά τελωνειακά συστήματα και διαβιβάζουν στο σύστημα πληροφόρησης και επικοινωνίας δεδομένα σχετικά με την υπαγωγή των προϊόντων στο τελωνειακό καθεστώς «θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία» και τα αποτελέσματα ελέγχων που σχετίζονται με την ασφάλεια των προϊόντων.

Η Επιτροπή, στο πλαίσιο του περιβάλλοντος της ενωσιακής ενιαίας θυρίδας για τα τελωνεία, αναπτύσσει ηλεκτρονική διεπαφή για να καταστήσει δυνατή τη διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων. Η διεπαφή αυτή τίθεται σε εφαρμογή [τέσσερα έτη] από την ημερομηνία έκδοσης των εκτελεστικών πράξεων.

5.Οι αρχές εποπτείας της αγοράς αναγνωρίζουν την εγκυρότητα και αξιοποιούν τις εκθέσεις δοκιμών που καταρτίζονται από ή για τους ομολόγους τους σε άλλα κράτη μέλη και οι οποίες έχουν καταχωριστεί στο σύστημα πληροφόρησης και επικοινωνίας.

6.Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες καθορίζονται οι λεπτομέρειες των ρυθμίσεων εφαρμογής των παραγράφων 1 έως 4 και προσδιορίζονται τα δεδομένα προς διαβίβαση σύμφωνα με την παράγραφο 4. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 63.

Άρθρο 35

Διεθνής συνεργασία

1.Η Επιτροπή μπορεί να ανταλλάσσει εμπιστευτικές πληροφορίες που σχετίζονται με την εποπτεία της αγοράς με κανονιστικές αρχές τρίτων χωρών ή με διεθνείς οργανισμούς, εφόσον έχει συνάψει ρυθμίσεις εμπιστευτικότητας βασισμένες στην αμοιβαιότητα με τις εν λόγω αρχές ή τους οργανισμούς.

2.Η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει ένα πλαίσιο συνεργασίας και ανταλλαγής επιλεγμένων πληροφοριών οι οποίες περιέχονται στο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 12 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ, με αιτούσες χώρες, τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς. Η συνεργασία ή η ανταλλαγή πληροφοριών μπορεί να αφορά, μεταξύ άλλων, τα εξής:

α)τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους εκτίμησης επικινδυνότητας και τα αποτελέσματα των δοκιμών προϊόντων·

β)συντονισμένες ανακλήσεις προϊόντων ή άλλες παρόμοιες ενέργειες·

γ)τα μέτρα που λαμβάνονται από αρχές εποπτείας της αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 15.

3.Η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει ένα ειδικό σύστημα ελέγχου προϊόντων πριν από την εξαγωγή, που διενεργείται από τρίτη χώρα σε προϊόντα αμέσως πριν από την εξαγωγή τους στην Ένωση, ούτως ώστε να εξακριβώνεται ότι τα εν λόγω προϊόντα ικανοποιούν τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης που ισχύει γι’ αυτά. Η έγκριση μπορεί να χορηγείται για ένα ή περισσότερα προϊόντα, για μία ή περισσότερες κατηγορίες προϊόντων ή για προϊόντα ή κατηγορίες προϊόντων που κατασκευάζονται από συγκεκριμένους κατασκευαστές.

4.Αν η εν λόγω έγκριση χορηγηθεί, ο αριθμός και η συχνότητα των ελέγχων εισαγωγής των εν λόγω προϊόντων ή κατηγοριών προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης, που αναφέρονται στον παράγραφο 3, μπορούν να μειωθούν.

Ωστόσο, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να διενεργούν ελέγχους στα εν λόγω προϊόντα ή κατηγορίες προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι έλεγχοι που διενεργούνται από την τρίτη χώρα πριν από την εξαγωγή είναι αποτελεσματικοί όσον αφορά τον προσδιορισμό της συμμόρφωσης με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης.

5. Έγκριση μπορεί να χορηγηθεί σε τρίτη χώρα σύμφωνα με την παράγραφο 3 μόνο κατόπιν ελέγχου στο πλαίσιο της Ένωσης από τον οποίο αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

α)τα προϊόντα που εξάγονται στην Ένωση από την εν λόγω τρίτη χώρα ικανοποιούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης·

β)οι έλεγχοι που διενεργούνται στην εν λόγω χώρα είναι επαρκώς αποτελεσματικοί και αποδοτικοί ώστε να αντικαθιστούν ή να μειώνουν τους ελέγχους εγγράφων και τους φυσικούς ελέγχους που προβλέπονται στην εν λόγω νομοθεσία.

6. Στην έγκριση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 προσδιορίζεται η αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας υπό την ευθύνη της οποίας πρέπει να διενεργούνται οι έλεγχοι πριν από την εξαγωγή και η εν λόγω αρμόδια αρχή είναι η ομόλογος αρχή για όλες τις επαφές με την Ένωση.

7.Η αρμόδια αρχή, που αναφέρεται στην παράγραφο 6, διασφαλίζει την επίσημη επαλήθευση των προϊόντων πριν από την είσοδό τους στην Ένωση.

8.Όταν οι έλεγχοι των προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3, αποκαλύπτουν σημαντική μη συμμόρφωση, τότε οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή μέσω του συστήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 34 και αυξάνουν τον αριθμό των ελέγχων των εν λόγω προϊόντων.

9. Η Επιτροπή αποσύρει την έγκριση που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 αν αποκαλυφθεί ότι τα προϊόντα που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης δεν συμμορφώνονται με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης σε σημαντικό αριθμό περιπτώσεων.

10. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την εφαρμογή του συστήματος ελέγχου των προϊόντων πριν από την εξαγωγή, που αναφέρεται στην παράγραφο 3, με σκοπό τον προσδιορισμό ενός υποδείγματος για τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης ή επαλήθευσης που πρέπει να χρησιμοποιούνται. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 63.

Κεφάλαιο ΙΧ

Δημοσιονομικές διατάξεις

Άρθρο 36

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

1.Η Ένωση χρηματοδοτεί την εκτέλεση των καθηκόντων του Δικτύου που αναφέρονται στο άρθρο 34.

2.Η Ένωση μπορεί να χρηματοδοτήσει τις ακόλουθες δραστηριότητες σε σχέση με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού:

α)τη λειτουργία των σημείων επαφής για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 6·

β)τη σύσταση και τη λειτουργία των ενωσιακών εγκαταστάσεων δοκιμών που αναφέρονται στο άρθρο 20·

γ)την ανάπτυξη των μέσων διεθνούς συνεργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 35·

δ)τη σύνταξη και επικαιροποίηση των εισηγήσεων για κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εποπτεία της αγοράς·

ε)τη διάθεση τεχνικής ή επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης στην Επιτροπή, ώστε να τη συνδράμει στην εφαρμογή της διοικητικής συνεργασίας στο πεδίο της εποπτείας της αγοράς·

στ)την υλοποίηση εθνικών στρατηγικών εποπτείας της αγοράς, που αναφέρονται στο άρθρο 13, και εκστρατειών των κρατών μελών για την εποπτεία της αγοράς·

ζ)δραστηριότητες που διενεργούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων παροχής τεχνικής βοήθειας, συνεργασίας με τρίτες χώρες και προώθησης και ενίσχυσης των πολιτικών και συστημάτων εποπτείας της αγοράς της Ένωσης μεταξύ ενδιαφερόμενων μερών σε ενωσιακό και διεθνές επίπεδο.

3.Η χρηματοδότηση της ηλεκτρονικής διεπαφής που αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 4 επιμερίζεται μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών. Η Ένωση είναι υπεύθυνη για τη χρηματοδότηση της κεντρικής μονάδας και του συνδέσμου στο Δίκτυο. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη χρηματοδότηση της προσαρμογής των εθνικών συστημάτων τους.

4.Η χρηματοδοτική ενίσχυση της Ένωσης στις δραστηριότητες που προβλέπει ο παρών κανονισμός υλοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 61 , είτε άμεσα είτε μέσω της ανάθεσης καθηκόντων εκτέλεσης του προϋπολογισμού στις οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού.

5.Οι πιστώσεις που διατίθενται για τις δραστηριότητες οι οποίες αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό καθορίζονται ετησίως από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων του ισχύοντος δημοσιονομικού πλαισίου.

6.Οι πιστώσεις που καθορίζονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς μπορούν επίσης να καλύψουν δαπάνες που αφορούν τις δραστηριότητες προπαρασκευαστικών εργασιών, παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης, οι οποίες είναι αναγκαίες για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και για την επίτευξη των στόχων τους. Στις εν λόγω δαπάνες περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τη διενέργεια μελετών, για τη διοργάνωση συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων, για δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας, περιλαμβανομένης της επικοινωνίας εταιρικού τύπου σχετικά με τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, στο μέτρο που σχετίζονται με τους γενικούς στόχους των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς, οι δαπάνες για δίκτυα τεχνολογίας πληροφοριών που επικεντρώνονται στην επεξεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη την οποία πραγματοποιεί η Επιτροπή για τεχνική και διοικητική βοήθεια.

Άρθρο 37

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

1.Κατά την υλοποίηση δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζει την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, με τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων και, αν διαπιστωθούν παρατυπίες, με την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς επίσης, όταν κρίνεται σκόπιμο, με την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών διοικητικών και οικονομικών κυρώσεων.

2.Η Επιτροπή ή οι αντιπρόσωποί της και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν την εξουσία να ελέγχουν, βάσει δικαιολογητικών καθώς και επιτόπιων ελέγχων, όλους τους δικαιούχους επιχορηγήσεων, τους εργολάβους και τους υπεργολάβους που έχουν λάβει ενωσιακά κονδύλια κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

3.Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) δύναται να διενεργεί έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 62 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου 63 , με στόχο τη διαπίστωση τυχόν απάτης, διαφθοράς ή οποιασδήποτε άλλης παράνομης ενέργειας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε σχέση με συμφωνία ή απόφαση επιχορήγησης ή με σύμβαση χρηματοδοτούμενη δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

4.Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 2 και 3, οι συμφωνίες συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, οι συμβάσεις, οι συμφωνίες επιχορήγησης και οι αποφάσεις επιχορήγησης που απορρέουν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού περιλαμβάνουν διατάξεις που εξουσιοδοτούν ρητά την Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και την OLAF να διενεργούν τέτοιους ελέγχους και έρευνες, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

Κεφάλαιο X

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 38

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 765/2008 και τροποποιήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης

Τα άρθρα 15 έως 29 του κανονισμού (ΕΚ) 765/2008 δεν εφαρμόζονται στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης που παρατίθεται στο παράρτημα.

Άρθρο 39

Τροποποιήσεις στην οδηγία 2004/42/ΕΚ

Τα άρθρα 6 και 7 της οδηγίας 2004/42/ΕΚ απαλείφονται.

Άρθρο 40

Τροποποιήσεις στην οδηγία 2009/48/ΕΚ

Η οδηγία 2009/48/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

(1) Το άρθρο 40 απαλείφεται·

(2)Στο άρθρο 42, η παράγραφος 1 απαλείφεται·

(3) Το άρθρο 44 απαλείφεται.

Άρθρο 41

Τροποποιήσεις στην οδηγία 2010/35/ΕΕ

Η οδηγία 2010/35/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:

(1)Το άρθρο 16 απαλείφεται·

(2)Στο άρθρο 30, η παράγραφος 1 απαλείφεται.

Άρθρο 42

Τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011

Στο άρθρο 56 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, η παράγραφος 1 απαλείφεται.

Άρθρο 43

Τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012

Το άρθρο 65 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/212 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η δεύτερη περίοδος της παραγράφου 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/[XX Να εισαχθεί ο αριθμός του παρόντος κανονισμού] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* εφαρμόζεται αναλόγως.»

* Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/[XX Να εισαχθεί ο αριθμός του παρόντος κανονισμού] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της [Να εισαχθεί η ημερομηνία και ο πλήρης τίτλος του παρόντος κανονισμού καθώς και τα στοιχεία της Επίσημης Εφημερίδας σε παρένθεση].

Άρθρο 44

Τροποποιήσεις στην οδηγία 2013/29/ΕΕ

Η οδηγία 2013/29/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:

(1)Στο άρθρο 38, η παράγραφος 2 απαλείφεται·

(2)Στο άρθρο 39 παράγραφος 1, το τέταρτο εδάφιο απαλείφεται.

Άρθρο 45

Τροποποιήσεις στην οδηγία 2013/53/ΕΕ

Η οδηγία 2013/53/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:

(1)Το άρθρο 43 απαλείφεται·

(2)Στο άρθρο 44 παράγραφος 1, το πέμπτο εδάφιο απαλείφεται.

Άρθρο 46

Τροποποιήσεις στην οδηγία 2014/28/ΕΕ

Η οδηγία 2014/28/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

(1)Στο άρθρο 41, η πρώτη παράγραφος απαλείφεται·

(2)Στο άρθρο 42 παράγραφος 1, το τέταρτο εδάφιο απαλείφεται.

Άρθρο 47

Τροποποιήσεις στην οδηγία 2014/29/ΕΕ

Η οδηγία 2014/29/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:

(1)Το άρθρο 34 απαλείφεται·

(2)Στο άρθρο 35 παράγραφος 1, το τέταρτο εδάφιο απαλείφεται.

Άρθρο 48

Τροποποιήσεις στην οδηγία 2014/30/ΕΕ

Η οδηγία 2014/30/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:

(1)Το άρθρο 37 απαλείφεται·

(2)Στο άρθρο 38 παράγραφος 1, το τέταρτο εδάφιο απαλείφεται.

Άρθρο 49

Τροποποιήσεις στην οδηγία 2014/31/ΕΕ

Η οδηγία 2014/31/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:

(1)Το άρθρο 36 απαλείφεται·

(2)Στο άρθρο 37 παράγραφος 1, το τέταρτο εδάφιο απαλείφεται.

Άρθρο 50

Τροποποιήσεις στην οδηγία 2014/32/ΕΕ

Η οδηγία 2014/32/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:

(1)Το άρθρο 41 απαλείφεται·

(2)Στο άρθρο 42 παράγραφος 1, το τέταρτο εδάφιο απαλείφεται.

Άρθρο 51

Τροποποιήσεις στην οδηγία 2014/33/ΕΕ

Η οδηγία 2014/33/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:

(1)Το άρθρο 37 απαλείφεται·

(2)Στο άρθρο 38 παράγραφος 1, το πέμπτο εδάφιο απαλείφεται.

Άρθρο 52

Τροποποιήσεις στην οδηγία 2014/34/ΕΕ

Η οδηγία 2014/34/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:

(1)Το άρθρο 34 απαλείφεται·

(2)Στο άρθρο 35 παράγραφος 1, το τέταρτο εδάφιο απαλείφεται.

Άρθρο 53

Τροποποιήσεις στην οδηγία 2014/35/ΕΕ

Η οδηγία 2014/35/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:

(1)Το άρθρο 18 απαλείφεται·

(2)Στο άρθρο 19 παράγραφος 1, το τρίτο εδάφιο απαλείφεται.

Άρθρο 54

Τροποποιήσεις στην οδηγία 2014/53/ΕΕ

Η οδηγία 2014/53/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:

(1)Το άρθρο 39 απαλείφεται·

(2)Στο άρθρο 40 παράγραφος 1, το τέταρτο εδάφιο απαλείφεται.

Άρθρο 55

Τροποποιήσεις στην οδηγία 2014/68/ΕΕ

Η οδηγία 2014/68/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:

(1)Το άρθρο 39 απαλείφεται·

(2)Στο άρθρο 40 παράγραφος 1, το τρίτο εδάφιο απαλείφεται.

Άρθρο 56

Τροποποιήσεις στην οδηγία 2014/90/ΕΕ

Η οδηγία 2014/90/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:

(1)    Στο άρθρο 12, η παράγραφος 10 απαλείφεται·

(2)Το άρθρο 25 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την εποπτεία της αγοράς εξοπλισμού πλοίων, σύμφωνα με το πλαίσιο εποπτείας της αγοράς της ΕΕ που προβλέπεται στον κανονισμό [αριθμός του νέου κανονισμού περί επιβολής], με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.»

(3) Στο άρθρο 25, η παράγραφος 4 απαλείφεται·

(4)Στο άρθρο 26 παράγραφος 1, το τέταρτο εδάφιο απαλείφεται.

Άρθρο 57

Τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/424

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/424 τροποποιείται ως εξής:

(1)Το άρθρο 39 απαλείφεται·

(2)Στο άρθρο 40 παράγραφος 1, το τέταρτο εδάφιο απαλείφεται.

Άρθρο 58

Τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/425

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/425 τροποποιείται ως εξής:

(1) Το άρθρο 37 απαλείφεται·

(2)Στο άρθρο 38 παράγραφος 1, το τέταρτο εδάφιο απαλείφεται.

Άρθρο 59

Τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/426

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/426 τροποποιείται ως εξής:

(1)Το άρθρο 36 απαλείφεται·

(2)Στο άρθρο 37 παράγραφος 1, το τέταρτο εδάφιο απαλείφεται.

Άρθρο 60

Τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1369

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369 τροποποιείται ως εξής:

(1)Στο άρθρο 8, οι παράγραφοι 1 και 3 απαλείφονται·

(2)Στο άρθρο 9 παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο απαλείφεται.

Κεφάλαιο ΙΧ

Κυρώσεις, αξιολόγηση, διαδικασία επιτροπής και έναρξη ισχύος και εφαρμογής

Άρθρο 61

Κυρώσεις

1.Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού που επιβάλλουν υποχρεώσεις στους οικονομικούς φορείς και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης για τα προϊόντα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό οι οποίες επιβάλλουν υποχρεώσεις στους οικονομικούς φορείς, εφόσον η εν λόγω νομοθεσία δεν προβλέπει την επιβολή κυρώσεων, και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή των κανόνων αυτών. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο έως τις [31 Μαρτίου 2020], κοινοποιούν στην Επιτροπή τους εν λόγω κανόνες και μέτρα και της κοινοποιούν αμέσως κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση που τα επηρεάζει.

2.Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με την επιβολή κύρωσης για κάθε μεμονωμένη περίπτωση, λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα ακόλουθα:

α)η οικονομική κατάσταση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων·

β)η φύση, η βαρύτητα και η διάρκεια της μη συμμόρφωσης, λαμβανομένης υπόψη της βλάβης που υπέστησαν οι τελικοί χρήστες·

γ)το αν η παράβαση διαπράχθηκε εκ προθέσεως ή εξ αμελείας·

δ)ο βαθμός συνεργασίας του οικονομικού φορέα κατά το χρονικό διάστημα της έρευνας που διενεργείται από τις αρχές εποπτείες της αγοράς·

ε)οποιεσδήποτε σημαντικές παρόμοιες παραβάσεις έχει διαπράξει παλαιότερα ο οικονομικός φορέας.

3.Οι κυρώσεις μπορεί να αυξηθούν αν ο οικονομικός φορέας έχει παλαιότερα διαπράξει παρόμοια παράβαση και μπορεί να περιλαμβάνουν ποινικές κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης.

4.Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι οικονομικές κυρώσεις που επιβάλλονται για εκ προθέσεως παραβάσεις της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης τουλάχιστον αντισταθμίζουν το οικονομικό πλεονέκτημα που προέκυψε από την παράβαση.

5.Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ιδίως τη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν συνεργάζεται ή αρνείται να συνεργαστεί κατά τη διάρκεια ελέγχων και δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς.

Άρθρο 62

Αξιολόγηση

Έως την [31η Δεκεμβρίου 2024] και στη συνέχεια κάθε πέντε έτη, η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού σε σχέση με τους στόχους που επιδιώκει και υποβάλλει έκθεση για τα κύρια πορίσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. 

Η έκθεση αξιολογεί κατά πόσον ο παρών κανονισμός έχει επιτύχει τους στόχους του, ιδίως όσον αφορά τη μείωση του αριθμού των μη συμμορφούμενων προϊόντων στην αγορά της Ένωσης, τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής επιβολής της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης εντός της Ένωσης, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών και την αυστηροποίηση των ελέγχων στα προϊόντα που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις επιπτώσεις στις επιχειρήσεις και ιδίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς που λαμβάνουν χρηματοδότηση από την Ένωση υπό το πρίσμα των απαιτήσεων των πολιτικών και της νομοθεσίας της Ένωσης.

Άρθρο 63

Διαδικασία επιτροπής

1.Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 64

Έναρξη ισχύος και εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την [1η Ιανουαρίου 2020].

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο    Για το Συμβούλιο

[Ο Πρόεδρος]    [Ο Πρόεδρος][Η Πρόεδρος]

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1.Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.2.Σχετικοί τομείς πολιτικής στη δομή ΔΒΔ/ΠΒΔ

1.3.Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.4.Στόχοι

1.5.Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.6.Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις

1.7.Προβλεπόμενοι τρόποι διαχείρισης

2.ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1.Κανόνες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων

2.2.Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

2.3.Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

3.ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1.Τομείς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται

3.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες 

3.2.1.Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες

3.2.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις επιχειρησιακές πιστώσεις

3.2.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα

3.2.4.Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

3.2.5.Συμμετοχή τρίτων στη χρηματοδότηση

3.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1.Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών σχετικά με τη συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης για τα προϊόντα και την επιβολή της

1.2.Σχετικοί τομείς πολιτικής στη δομή ΔΒΔ/ΠΒΔ 64  

02 03 Εσωτερική αγορά αγαθών και υπηρεσιών

1.3.Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση 

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση μετά από πιλοτικό έργο / προπαρασκευαστική δράση 65  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την παράταση υφιστάμενης δράσης 

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά δράση προσανατολισμένη σε νέα δράση 

1.4.Στόχοι

1.4.1.Πολυετείς στρατηγικοί στόχοι της Επιτροπής τους οποίος αφορά η πρόταση/πρωτοβουλία

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ενιαία αγορά, «Αναβάθμιση της ενιαίας αγοράς: περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις» [COM(2015)555/2], η Επιτροπή εξήγγειλε πρωτοβουλία για την ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς προϊόντων με στόχο την αντιμετώπιση του αυξανόμενου αριθμού παράνομων και μη συμμορφούμενων προϊόντων στην αγορά, τα οποία στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και θέτουν τους καταναλωτές σε κίνδυνο. Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στην ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς μέσα από την παροχή των σωστών κινήτρων στους οικονομικούς φορείς, την εντατικοποίηση των ελέγχων συμμόρφωσης και την προώθηση της στενότερης διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής, περιλαμβανομένης της συνεργασίας με τις τελωνειακές αρχές.

Η παρούσα πρόταση αποτελεί μέρος της «δέσμης μέτρων για τα προϊόντα» και θα πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο του τομέα πολιτικής της τέταρτης προτεραιότητας του προγράμματος του προέδρου κ. Juncker για απασχόληση, ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική αλλαγή, ήτοι μια βαθύτερη και δικαιότερη εσωτερική αγορά με ενισχυμένη βιομηχανική βάση.

1.4.2.Ειδικοί στόχοι και δραστηριότητες ΔΒΔ/ΠΒΔ

Ειδικός στόχος αριθ.

1.    Ενίσχυση των διαδικασιών συνεργασίας για την εποπτεία της αγοράς μεταξύ των αρχών επιβολής, με τον περιορισμό του κατακερματισμού και των ανεπαρκειών·

2.    Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας, βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της διαθεσιμότητας πόρων για διασυνοριακούς ελέγχους και για τον συντονισμό της επιβολής·

3.    Ενίσχυση της εργαλειοθήκης επιβολής, ώστε οι αρχές εποπτείας της αγοράς να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν εργαλεία πιο αποτρεπτικά, πιο αποτελεσματικά και πιο κατάλληλα να εφαρμόζονται και στο μέλλον·

4.    Ενίσχυση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ για τα μη εδώδιμα προϊόντα, μέσα από τη βελτίωση της προσβασιμότητας των επιχειρήσεων σε πληροφορίες και σε συνδρομή σχετικά με τη συμμόρφωση.

Οι στόχοι καλύπτουν την εποπτεία της αγοράς εντός της ΕΕ και στα εξωτερικά σύνορα και περιλαμβάνουν τόσο τις ψηφιακές όσο και τις παραδοσιακές αλυσίδες εφοδιασμού.

1.4.3.Αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις

Να προσδιοριστούν τα αποτελέσματα που θα πρέπει να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον αφορά τους(τις) στοχοθετημένους/-ες δικαιούχους/ομάδες.

Η πρόταση αναμένεται να ενισχύσει το πλαίσιο εποπτείας της αγοράς και να οδηγήσει σε μείωση του αριθμού μη συμμορφούμενων προϊόντων στην ενιαία αγορά.

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών θα είναι σε θέση να επαναχρησιμοποιούν αποδεικτικά στοιχεία συχνότερα και να αναπαραγάγουν περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί από άλλα κράτη μέλη, ώστε να είναι εφικτή η εξοικονόμηση δαπανών και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας.

Το ενωσιακό δίκτυο συμμόρφωσης των προϊόντων θα συνδράμει τις αρχές εποπτείας της αγοράς στη διενέργεια περισσότερο συντονισμένων εκστρατειών για τους διασυνοριακούς ελέγχους, βάσει καλύτερα ιεραρχημένων κοινών δράσεων και βελτιωμένης πληροφόρησης. Με τον τρόπο αυτόν, θα είναι εφικτή η καλύτερη ενσωμάτωση της διάστασης της ενιαίας αγοράς της ΕΕ στους εθνικούς ελέγχους και η μεγαλύτερη προβολή των δράσεων ανά την ΕΕ.

Η συνεπής επιβολή της νομοθεσίας στα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας στην Ένωση και στις εισαγωγές αναμένεται να βελτιωθεί χάρη στον συντονισμό της επιβολής από το Δίκτυο. Με τη σειρά τους, οι επιχειρήσεις που συναλλάσσονται διασυνοριακά θα επωφεληθούν από πιο ίσους όρους ανταγωνισμού, μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και προβλεψιμότητα.

Η πρόσβαση καταναλωτών και επιχειρήσεων στην πληροφόρηση θα διευκολυνθεί, ενώ οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από την παροχή συνδρομής για να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της Ένωσης για τα προϊόντα.

1.4.4.Δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων

Να προσδιοριστούν οι δείκτες για την παρακολούθηση της υλοποίησης της πρότασης/πρωτοβουλίας.

   Ποσοστά συμμόρφωσης ανά κράτη μέλη/τομείς για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις εισαγωγές (βελτιώσεις όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα πληροφοριών στις στρατηγικές επιβολής των κρατών μελών, πρόοδος στον περιορισμό των ελλείψεων αναφορικά με τη συμμόρφωση)

   Αριθμός εκστρατειών για συντονισμένους ελέγχους και αποτελέσματα (διορθωτικά μέτρα για διαπιστωθείσες παραβάσεις)

   Αξιοποίηση μηχανισμών αμοιβαίας συνδρομής από τις αρχές εποπτείας της αγοράς (αριθμός, τύποι, χρονοδιαγράμματα, αποτελέσματα) και αριθμός των μέτρων που λαμβάνονται από άλλες αρχές τα οποία «αναπαράγονται» σε κάθε κράτος μέλος

   Ευαισθητοποίηση/κατανόηση των κανόνων σχετικά με τα προϊόντα από πλευράς επιχειρήσεων

   Αριθμός μέτρων που λαμβάνονται σε εθελοντική βάση και καταχωρίζονται στην κοινή διαδικτυακή πύλη για μέτρα που λαμβάνονται σε εθελοντική βάση

1.5.Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.5.1.Βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κάλυψη αναγκών

Η αξιολόγηση του πλαισίου εποπτείας της αγοράς αποκάλυψε σημαντικές ελλείψεις οι οποίες απορρέουν από τέσσερις βασικούς παράγοντες, συγκεκριμένα: (1) κατακερματισμός και περιορισμένος συντονισμός της εποπτείας της αγοράς στην ΕΕ, (2) περιορισμοί των αρχών εποπτείας της αγοράς ως προς τους πόρους, (3) χαμηλή αποτρεπτική ικανότητα των τρεχόντων εργαλείων επιβολής, ιδίως αναφορικά με τις εξαγωγές από τρίτες χώρες και το ηλεκτρονικό εμπόριο και (4) σημαντικά κενά πληροφόρησης (ήτοι έλλειψη ενημέρωσης των επιχειρήσεων σχετικά με τους κανόνες και ελάχιστη διαφάνεια αναφορικά με τη συμμόρφωση των προϊόντων). Για την αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων, η πρόταση προβλέπει:

- έναν μηχανισμό για αποτελεσματικές αιτήσεις αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς διαφορετικών κρατών μελών και τη δυνατότητα μεταφοράς αποδεικτικών στοιχείων και αποφάσεων σχετικά με τη συμμόρφωση·

- μια δομή διοικητικής υποστήριξης για τον συντονισμό και την υλοποίηση κοινών δραστηριοτήτων επιβολής (ενωσιακό δίκτυο συμμόρφωσης των προϊόντων), στρατηγικές επιβολής των κρατών μελών, δείκτες επίδοσης και αξιολογήσεις από ομοτίμους·

- κοινές εξουσίες έρευνας και επιβολής για τις αρχές εποπτείας της αγοράς και την υποχρέωση των κατασκευαστών να ορίζουν έναν αρμόδιο για πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση στην ΕΕ·

- συστηματικότερη δημοσίευση των περιοριστικών μέτρων που λαμβάνουν οι αρχές εποπτείας της αγοράς και ανάκτηση του κόστους των ελέγχων σε περίπτωση μη συμμορφούμενων προϊόντων·

- επέκταση του συμβουλευτικού ρόλου των σημείων επαφής για τα προϊόντα προς τις επιχειρήσεις, μια διαδικτυακή πύλη για τα μέτρα που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις σε εθελοντική βάση σχετικά με επικίνδυνα προϊόντα, και ψηφιακή δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τη συμμόρφωση από κατασκευαστές και εισαγωγείς.

1.5.2.Προστιθέμενη αξία της παρέμβασης της ΕΕ

Η επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς θέτει σημαντικές προκλήσεις για τις δημόσιες αρχές, η δράση των οποίων περιορίζεται από τα όρια δικαιοδοσίας τους, ενώ πολλές επιχειρήσεις εφαρμόζουν τα επιχειρηματικά μοντέλα τους σε αρκετά κράτη μέλη ή σε επίπεδο ΕΕ. Προκειμένου να ενισχυθεί το επίπεδο συμμόρφωσης στην αγορά, κάθε κράτος μέλος εξαρτάται από την εποπτεία της αγοράς των γειτονικών κρατών. Συνεπώς, τυχόν αδυναμίες στην οργάνωση της εποπτείας της αγοράς σε ένα κράτος μέλος μπορούν να υπονομεύσουν σημαντικά τις προσπάθειες άλλων κρατών μελών να κρατήσουν τα μη συμμορφούμενα προϊόντα μακριά από την αγορά· με τον τρόπο αυτόν δημιουργείται ένας αδύναμος κρίκος στην αλυσίδα.

Επομένως, για να διασφαλιστεί η συνεπής επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης σε ολόκληρη την ΕΕ και να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η μη συμμόρφωση που εκτείνεται σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, είναι αναγκαίος ο συντονισμός των δημόσιων δραστηριοτήτων επιβολής. Το ζήτημα αυτό έχει διασυνοριακές διαστάσεις, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν επαρκώς με μεμονωμένες δράσεις των κρατών μελών, διότι τα τελευταία δεν μπορούν να διασφαλίζουν τη συνεργασία και τον συντονισμό ενεργώντας μεμονωμένα, και πρέπει να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο Ένωσης.

1.5.3.Διδάγματα που αποκομίστηκαν από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος

Από την αξιολόγηση του υφιστάμενου πλαισίου εποπτείας της αγοράς και, ειδικότερα, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 προέκυψε το συμπέρασμα ότι το πλαίσιο αυτό δεν είναι πλήρως αποτελεσματικό ως προς τους στρατηγικούς στόχους της ενίσχυσης της προστασίας των δημόσιων συμφερόντων και της διασφάλισης ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων με τη μείωση του αριθμού των μη συμμορφούμενων προϊόντων στην εσωτερική αγορά. Μάλιστα, τα διαθέσιμα δεδομένα υποδεικνύουν επιμονή και πιθανόν αύξηση των μη συμμορφούμενων προϊόντων. Κατά συνέπεια, το υφιστάμενο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς δεν επιτυγχάνει την αναμενόμενη βελτιωμένη ασφάλεια για καταναλωτές/χρήστες και ίσους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις. Οι βασικές αδυναμίες που προσδιορίστηκαν ήταν η ανεπάρκεια του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς και των κρατών μελών, καθώς επίσης η ανεπαρκής ομοιομορφία και αυστηρότητα της εποπτείας της αγοράς και των συνοριακών ελέγχων στα εισαγόμενα προϊόντα. Οι διαθέσιμοι πόροι για την εποπτεία της αγοράς είναι περιορισμένοι και ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών, γεγονός που έχει άμεσο αντίκτυπο στους ελέγχους που μπορούν να αναλάβουν οι αρχές εποπτείας της αγοράς. Οι οριζόντιες ασυνέπειες στην προσέγγιση που εφαρμόζουν τα διάφορα κράτη μέλη όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς για τις επιχειρήσεις μπορεί να περιορίζουν την προθυμία των επιχειρήσεων να συμμορφώνονται με κανόνες και θέτουν σε δυσμενή θέση τις επιχειρήσεις που τηρούν τους κανόνες έναντι εκείνων που δεν τους τηρούν.

Οι ορισμοί του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 είναι γενικά σαφείς και κατάλληλοι, αλλά δεν είναι πλήρεις και επικαιροποιημένοι, ιδίως όσον αφορά την ανάγκη κάλυψης και των διαδικτυακών πωλήσεων.

Συνολικά, από την αξιολόγηση προκύπτει ότι τα οφέλη της ύπαρξης μιας ενιαίας ευρωπαϊκής νομοθετικής πράξης αντί πολλών και διαφόρων εθνικών νομοθετικών πράξεων για την εναρμονισμένη εποπτεία της αγοράς αναγνωρίζονται ευρέως. Εντούτοις, οι δυνατότητες του κανονισμού να επιτύχει πλήρη προστιθέμενη αξία της ΕΕ εξακολουθούν να παρεμποδίζονται από το μη ικανοποιητικό επίπεδο διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών και συνεργασίας, και από την έλλειψη ομοιόμορφης εφαρμογής του πλαισίου εποπτείας της αγοράς σε εθνικό επίπεδο.

1.5.4.Συμβατότητα και ενδεχόμενη συνέργεια με άλλα κατάλληλα μέσα

Η πρόταση είναι μία από τις πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενιαία αγορά.

Η πρόταση διασφαλίζει καλύτερη ευθυγράμμιση με τις διατάξεις του τελωνειακού κώδικα της ΕΕ, που τέθηκε σε εφαρμογή το 2013. Η πρόταση λαμβάνει υπόψη τις νέες έννοιες που προτείνονται στον κώδικα όσον αφορά τους μηχανισμούς συντονισμού και διοργανικής συνεργασίας, τις διευκολύνσεις για τους αξιόπιστους εμπόρους με καλό ιστορικό και τις βελτιωμένες αξιολογήσεις κινδύνων σε επίπεδο τελωνειακής ένωσης, ώστε οι έλεγχοι να καταστούν περισσότερο αποδοτικοί και αποτελεσματικοί.

Η πρόταση είναι απόλυτα συνεπής και συμβατή με τις υφιστάμενες πολιτικές της ΕΕ και τις πρόσφατες προτάσεις για ενίσχυση της επιβολής σε άλλους τομείς πολιτικής, όπως οι έλεγχοι στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, η συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών και ο ανταγωνισμός.

1.6.Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις

 Πρόταση/πρωτοβουλία περιορισμένης διάρκειας

◻ Πρόταση/Πρωτοβουλία με ισχύ από την [ΗΗ/MM]ΕΕΕΕ μέχρι την [ΗΗ/MM]ΕΕΕΕ

◻ Δημοσιονομικές επιπτώσεις από το ΕΕΕΕ μέχρι το ΕΕΕΕ

 Πρόταση/πρωτοβουλία απεριόριστης διάρκειας

Περίοδος σταδιακής εφαρμογής από το 2020 έως το 2022 και, στη συνέχεια, πλήρης εφαρμογή.

1.7.Προβλεπόμενοι τρόποι διαχείρισης 66  

 Άμεση διαχείριση από την Επιτροπή

☒ από τις υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της στις αντιπροσωπείες της Ένωσης·

◻ από τους εκτελεστικούς οργανισμούς

 Επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη

 Έμμεση διαχείριση με ανάθεση εκτελεστικών καθηκόντων σε:

◻ τρίτες χώρες ή οργανισμούς που αυτές έχουν ορίσει·

◻ διεθνείς οργανισμούς και τις οργανώσεις τους (να προσδιοριστούν)·

◻την ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων·

◻ τους οργανισμούς που αναφέρονται στα άρθρα 208 και 209 του δημοσιονομικού κανονισμού·

◻ οργανισμούς δημοσίου δικαίου·

◻ οργανισμούς που διέπονται από ιδιωτικό δίκαιο με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας στον βαθμό που προσφέρουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις·

◻ οργανισμούς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο κράτους μέλους, στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και που προσφέρουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις·

◻ πρόσωπα επιφορτισμένα με την εκτέλεση συγκεκριμένων δράσεων στην ΚΕΠΠΑ δυνάμει του τίτλου V της ΣΕΕ και προσδιορίζονται στην αντίστοιχη βασική πράξη.

Αν αναφέρονται περισσότεροι του ενός τρόποι διαχείρισης, παρακαλείστε να τους διευκρινίσετε στο τμήμα «Παρατηρήσεις».

Παρατηρήσεις

2.ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1.Κανόνες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων

Να προσδιοριστούν η συχνότητα και οι όροι

Το εργαλείο ΤΠ που συνδέει τις αρχές εποπτείας της αγοράς και την Επιτροπή θα ενισχυθεί με την παρούσα πρόταση (άρθρο 34, Σύστημα πληροφόρησης και επικοινωνίας). Με τη χρήση του εργαλείου ΤΠ, η επιχειρησιακή δραστηριότητα μπορεί να παρακολουθείται σε συνεχή βάση και με αποτελεσματικό τρόπο. Η παρακολούθηση μέσω του εργαλείου ΤΠ αναμένεται ότι θα συμπληρωθεί με το έργο του ενωσιακού δικτύου συμμόρφωσης των προϊόντων που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό και με την παροχή, εκ μέρους των κρατών μελών, περισσότερο αξιόπιστων και ολοκληρωμένων πληροφοριών σχετικά με τα ποσοστά συμμόρφωσης, καθώς και με τη δραστηριότητα επιβολής στο πλαίσιο των εθνικών στρατηγικών επιβολής. Το ενωσιακό δίκτυο συμμόρφωσης των προϊόντων θα καθιερώσει και θα παρακολουθεί συνολικούς δείκτες επίδοσης και θα πραγματοποιεί αξιολογήσεις από ομοτίμους.

2.2.Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

2.2.1.Κίνδυνοι που έχουν εντοπιστεί

Λειτουργικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με το εργαλείο ΤΠ: κίνδυνος αδυναμίας του συστήματος ΤΠ να υποστηρίξει αποτελεσματικά τη συνεργασία των αρχών εποπτείας της αγοράς και το ενωσιακό δίκτυο συμμόρφωσης των προϊόντων.

2.2.2.Πληροφορίες σχετικά με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου που έχει καθοριστεί

Αποτελεσματικές διαδικασίες διακυβέρνησης ΤΠ, στις οποίες συμμετέχουν ενεργά οι χρήστες των συστημάτων.

2.2.3.Εκτιμώμενο κόστος και όφελος των ελέγχων και αξιολόγηση του εκτιμώμενου επιπέδου κινδύνου σφάλματος

Το κόστος των ελέγχων είναι αμελητέο σε σχέση με τις πιστώσεις για την ανάπτυξη του ίδιου του εργαλείου ΤΟ.

2.3.Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

Να προσδιοριστούν τα ισχύοντα ή τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας

Τα μέτρα που εφαρμόζονται από την Επιτροπή υπόκεινται σε εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ελέγχους, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες για τη χρηματοδότηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα εξουσιοδοτούν ρητά την Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένης της OLAF, και το Ελεγκτικό Συνέδριο να διεξάγουν λογιστικούς ελέγχους, επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις.

3.ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1.Τομείς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται

·Υφιστάμενες γραμμές του προϋπολογισμού

Κατά σειρά τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμών του προϋπολογισμού.

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Γραμμή προϋπολογισμού

Είδος της
δαπάνης

Συμμετοχή

Κεφάλαιο 02.03

Εσωτερική αγορά αγαθών και υπηρεσιών

ΔΠ/ ΜΔΠ 67

χωρών ΕΖΕΣ 68

υποψηφίων για ένταξη χωρών 69

τρίτων χωρών

κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού

02.03.01 Εσωτερική αγορά αγαθών και υπηρεσιών

ΜΔΠ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

3.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες

3.2.1.Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες

Οι δαπάνες στο παρόν δημοσιονομικό δελτίο περιορίζονται στο τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, έως και το έτος 2020. Δεδομένων των δημοσιονομικών περιορισμών του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, τα κονδύλια θα πρέπει να καλύπτονται τουλάχιστον εν μέρει από αναδιάταξη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του ετήσιου προϋπολογισμού. Στην εκτίμηση των επιπτώσεων περιλαμβάνονται ενδεικτικές εκτιμήσεις για τις πιο μακροπρόθεσμες δημοσιονομικές επιπτώσεις των μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα πρόταση.

σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου:

Αριθμός

1A Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

ΓΔ GROW

Έτος
2020 70

Έτος
-

Έτος
-

• Επιχειρησιακές πιστώσεις

02.03.01 Εσωτερική αγορά αγαθών και υπηρεσιών - Ενωσιακό δίκτυο συμμόρφωσης των προϊόντων

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(1)

4,450

Πληρωμές

(2)

2,910

02.03.01 Εσωτερική αγορά αγαθών και υπηρεσιών - Άλλα μέτρα της πρωτοβουλίας περί συμμόρφωσης και επιβολής (πιλοτικές στρατηγικές, συγκριτική μελέτη)

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(1α)

4,000

Πληρωμές

(2α)

1,700

Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενες από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων 71  

Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού

(3)

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
για τη ΓΔ GROW

Αναλήψεις υποχρεώσεων

=1+1α +3

8,450

Πληρωμές

=2+2α

+3

4,610

ΣΥΝΟΛΟ

Έτος
2020 72

Έτος
-

Έτος
-ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(4)

8,450

Πληρωμές

(5)

4,610

• ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενων από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων

(6)

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
του ΤΟΜΕΑ 1A
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Αναλήψεις υποχρεώσεων

=4+ 6

8,450
Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου

5

«Διοικητικές δαπάνες»

σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Έτος
2020

Έτος
-

Έτος
-

ΓΔ: GROW

Ανθρώπινοι πόροι

0,787

Γραμματεία ενωσιακού δικτύου συμμόρφωσης των προϊόντων

3,246

• Ανθρώπινοι πόροι (σύνολο)

4,033

• Άλλες διοικητικές δαπάνες

0,093

ΣΥΝΟΛΟ ΓΔ GROW

4,126

6,752

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
για τον ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 

(Σύνολο πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων = Σύνολο πληρωμών)

4,126

σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Έτος
2020 73

Έτος
-

Έτος
-

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 

Αναλήψεις υποχρεώσεων

12,576

Πληρωμές

8,736

3.2.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις επιχειρησιακές πιστώσεις

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων:

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Να προσδιοριστούν οι στόχοι και τα αποτελέσματα

Έτος
2020

Έτος
-

Έτος
-

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (OUTPUTS)

Είδος 74

Μέσο κόστος

Αριθμός

Κόστος

Αριθμός

Κόστος

Αριθμός

Κόστος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 1 75

.    Ενίσχυση των διαδικασιών συνεργασίας για την εποπτεία της αγοράς μεταξύ των αρχών επιβολής, με τον περιορισμό του κατακερματισμού και των ανεπαρκειών

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 2 76

.    Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας, βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της διαθεσιμότητας πόρων για διασυνοριακούς ελέγχους και για τον συντονισμό της επιβολής

Πιλοτικές εθνικές στρατηγικές επιβολής

(αριθμός συγχρηματοδοτούμενων πιλοτικών στρατηγικών/έτος)

3

3,000

Αξιολόγηση από ομοτίμους / δείκτες επίδοσης (βασική μελέτη)

1

1,000

Ενωσιακό δίκτυο συμμόρφωσης των προϊόντων
(βασικός δείκτης: αριθμός κοινών εκστρατειών για τον έλεγχο)*

15

4,450

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 3 77

.    Ενίσχυση της εργαλειοθήκης επιβολής, ώστε οι αρχές εποπτείας της αγοράς να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν εργαλεία πιο αποτρεπτικά, πιο αποτελεσματικά και πιο κατάλληλα για να εφαρμόζονται και στο μέλλον

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 4 78

.    Ενίσχυση της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία της ΕΕ για τα μη εδώδιμα προϊόντα, μέσα από τη βελτίωση της προσβασιμότητας των επιχειρήσεων σε πληροφορίες και σε συνδρομή σχετικά με τη συμμόρφωση

Ευρωπαϊκή πύλη για μέτρα που λαμβάνονται σε εθελοντική βάση (αριθμός κοινοποιήσεων)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

8,450

3.2.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα

3.2.3.1.Συνοπτική παρουσίαση

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω:

σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Έτος
2020 79

Έτος
-

Έτος
-

Έτος
-

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΟΜΕΑΣ 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι

4,033

Άλλες διοικητικές δαπάνες

0,093

Μερικό σύνολο του ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

4,126

Εκτός του ΤΟΜΕΑ 5 80
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι

Άλλες δαπάνες
διοικητικού χαρακτήρα

Μερικό σύνολο
εκτός του ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

ΣΥΝΟΛΟ

4,126

Οι απαιτούμενες πιστώσεις για ανθρώπινους πόρους και άλλες δαπάνες διοικητικού χαρακτήρα θα καλυφθούν από τις πιστώσεις της ΓΔ που έχουν ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή έχουν ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ και οι οποίες θα συμπληρωθούν, κατά περίπτωση, με πρόσθετα κονδύλια που ενδέχεται να χορηγηθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών.

3.2.3.2.Εκτιμώμενες ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Εκτίμηση η οποία πρέπει να εκφράζεται σε μονάδες ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης

Έτος
2020

Έτος
-

Έτος
-

Έτος

-

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

• Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων)

02 01 01 01 (έδρα και αντιπροσωπείες της Επιτροπής - GROW)

5.7

02 01 01 01 (έδρα και αντιπροσωπείες της Επιτροπής - GROW – Γραμματεία ενωσιακού δικτύου συμμόρφωσης των προϊόντων)

22

XX 01 01 02 (αντιπροσωπείες της Ένωσης)

XX 01 05 01 (έμμεση έρευνα)

Εξωτερικό προσωπικό (σε μονάδες ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης: ΙΠΑ) 81

XX 01 02 01 (AC, END, INT από το συνολικό κονδύλιο)

3

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT και JED στις αντιπροσωπείες της Ένωσης)

XX 01 04 yy  82

- στην έδρα

- σε αντιπροσωπείες της Ένωσης

XX 01 05 02 (AC, END, INT - έμμεση έρευνα)

10 01 05 02 (AC, END, INT - άμεση έρευνα)

Άλλες γραμμές του προϋπολογισμού (να προσδιοριστούν)

ΣΥΝΟΛΟ

30,7

XX είναι ο σχετικός τομέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισμού.

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της ΓΔ που έχει ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή έχει ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ και το οποίο θα συμπληρωθεί, εάν χρειαστεί, από πρόσθετους πόρους που μπορεί να διατεθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών.

Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων:

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι (Επιτροπή)

Κατά τη φάση συγκρότησης (2020-2022), προετοιμασία εκτελεστικών / κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, θέσπιση του ενωσιακού δικτύου συμμόρφωσης των προϊόντων, πιλοτικές εθνικές στρατηγικές επιβολής, μελέτη για τον καθορισμό των βασικών δεικτών επίδοσης και την παρακολούθηση του κανονισμού.

Προσωπικό AD για τον προϊστάμενο της γραμματείας του ενωσιακού δικτύου συμμόρφωσης των προϊόντων, για την τεχνική και νομική ανάλυση εποπτείας της αγοράς, για την επίβλεψη και τον σχεδιασμό συστημάτων ΤΠ και συστημάτων δεδομένων.

Προσωπικό AST για την υποστήριξη της διοργάνωσης συνεδριάσεων, για καθήκοντα διοικητικής και δημοσιονομικής διαχείρισης.

Εξωτερικό προσωπικό

Συμβασιούχοι υπάλληλοι - τακτική συντήρηση ΤΠ και συγκεκριμένα έργα ανάπτυξης

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες (SNE) – διαχείριση κοινών δράσεων, ειδική εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της εποπτείας της αγοράς. Η πιθανότητα πρόσληψης SNE για το Δίκτυο παραμένει ανοιχτή ως επιλογή εθνικής εμπειρογνωμοσύνης. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς επί του παρόντος παρουσιάζουν σημαντική έλλειψη πόρων, με αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα αβέβαιο το κατά πόσον θα μπορούσαν να αποσπάσουν προσωπικό στο Δίκτυο, ιδίως κατά τα αρχικά στάδια του Δικτύου.

Εκτιμώμενη σταδιακή ενσωμάτωση προσωπικού κατά τη φάση συγκρότησης του ενωσιακού δικτύου συμμόρφωσης των προϊόντων (η γραμματεία φιλοξενείται από την Επιτροπή) κατά το χρονικό διάστημα του τρέχοντος πολυετούς πλαισίου έως και το 2020.

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Έτος 2020

Έτος -

Έτος -

AD 9-15

1

AD 5-12

17

Σύνολο AD

18

AST 1-11 / AST/SC 1-6

4

Σύνολο AST/SC

4

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

22

Εκτιμώμενη σταδιακή ενσωμάτωση προσωπικού κατά τη φάση συγκρότησης και σύνολο προσωπικού του ενωσιακού δικτύου συμμόρφωσης των προϊόντων – εξωτερικό προσωπικό

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

Έτος 2020

Έτος –

Έτος -

Ομάδα καθηκόντων IV

3

Σύνολο

3

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

Έτος 2020

Έτος -

Έτος -

Σύνολο

pm

3.2.4.Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

   Η πρόταση/πρωτοβουλία είναι συμβατή με τον ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί αναπρογραμματισμό του σχετικού τομέα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Να εξηγηθεί ο απαιτούμενος αναπρογραμματισμός, με προσδιορισμό των σχετικών γραμμών του προϋπολογισμού και των αντίστοιχων ποσών.

[…]

   Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρησιμοποίηση του μέσου ευελιξίας ή την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Να εξηγηθεί η ανάγκη, με προσδιορισμό των σχετικών τομέων και γραμμών του προϋπολογισμού, καθώς και των αντίστοιχων ποσών.

[…]

3.2.5.Συμμετοχή τρίτων στη χρηματοδότηση

☒ Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν προβλέπει συγχρηματοδότηση από τρίτους.

□ Η πρόταση/πρωτοβουλία προβλέπει τη συγχρηματοδότηση που εκτιμάται παρακάτω:

Πιστώσεις σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Έτος
N

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

Σύνολο

Να προσδιοριστεί ο φορέας συγχρηματοδότησης 

ΣΥΝΟΛΟ συγχρηματοδοτούμενων πιστώσεων3.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις στα έσοδα.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις που περιγράφονται κατωτέρω:

·    στους ιδίους πόρους

·    στα διάφορα έσοδα

σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Γραμμή εσόδων του προϋπολογισμού:

Διαθέσιμες πιστώσεις για το τρέχον οικονομικό έτος

Επιπτώσεις της πρότασης/πρωτοβουλίας 83

Έτος
N

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

Άρθρο ………….

Για τα διάφορα έσοδα «για ειδικό προορισμό», να προσδιοριστούν οι γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται.

[…]

Να προσδιοριστεί η μέθοδος υπολογισμού των επιπτώσεων στα έσοδα.

[…]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Ονομασία της πρότασης/πρωτοβουλίας:

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

σχετικά με τη συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης για τα προϊόντα και την επιβολή της

(1)ΑΡΙΘΜΟΣ και ΚΟΣΤΟΣ των ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ

(2)ΚΟΣΤΟΣ ΑΛΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

(3)ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

α)Ανθρώπινοι πόροι

β)Άλλες διοικητικές δαπάνες

(4)ΣΥΝΟΠΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ όλων των ΔΑΠΑΝΩΝ (ανθρώπινοι πόροι, λοιπές διοικητικές δαπάνες και επιχειρησιακός προϋπολογισμός)

Το παρόν παράρτημα πρέπει να συνοδεύει το νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο κατά την έναρξη της διυπηρεσιακής διαβούλευσης.

Οι πίνακες δεδομένων χρησιμοποιούνται ως πηγή για τους πίνακες που περιλαμβάνονται στο νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο. Προορίζονται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση στο πλαίσιο της Επιτροπής.

(1)Κόστος των ανθρώπινων πόρων που θεωρούνται απαραίτητοι    

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

ΤΟΜΕΑΣ 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Έτος 2020

Έτος 2021

Έτος 2022

Έτος 2023 και επόμενα

... να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

ΙΠΑ

Πιστώσεις

ΙΠΑ

Πιστώσεις

ΙΠΑ

Πιστώσεις

ΙΠΑ

Πιστώσεις

ΙΠΑ

Πιστώσεις

ΙΠΑ

Πιστώσεις

Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων)

02 01 01 01 (έδρα και αντιπροσωπείες της Επιτροπής) GROW

AD

5

0,690

5

0,690

4,5

0,621

4

0,552

AST

0,7

0,097

0,7

0,097

0,5

0,069

0,5

0,069

02 01 01 01 (έδρα και αντιπροσωπείες της Επιτροπής) GROW – Γραμματεία ενωσιακού δικτύου συμμόρφωσης των προϊόντων

AD

18

2,484

33

4,554

42

5,796

42

5,796

AST

4

0,552

7

0,966

10

1,380

10

1,380

33 01 01 01 (έδρα και αντιπροσωπείες της Επιτροπής) JUST – πύλη για τη δημοσίευση μέτρων οικονομικών φορέων που λαμβάνονται σε εθελοντική βάση

AD

0,5

0,069

0,5

0,069

0,5

0,069

AST

XX 01 01 02 (σε αντιπροσωπείες της Ένωσης)

AD

AST

 Εξωτερικό προσωπικό 84

XX 01 02 01 («συνολικό κονδύλιο») Γραμματεία ενωσιακού δικτύου συμμόρφωσης των προϊόντων

AC

3

0,210

5

0,350

7

0,490

7

0,490

END

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

INT

XX 01 02 02 (σε αντιπροσωπείες της Ένωσης)

AC

AL

END

INT

JED

Άλλες γραμμές του προϋπολογισμού (να προσδιοριστούν)

Μερικό σύνολο – ΤΟΜΕΑΣ 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

30,7

4,033

51,2

6,726

64,5

8,425

64

8,356

XX είναι ο σχετικός τομέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισμού.

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της ΓΔ που έχει ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή έχει ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ και το οποίο θα συμπληρωθεί, εάν χρειαστεί, από πρόσθετους πόρους που μπορεί να διατεθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών.

(2)Κόστος άλλων διοικητικών δαπανών

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση διοικητικών πιστώσεων

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση διοικητικών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Έτος
2020

Έτος
2021

Έτος
2022

Έτος
2023 και επόμενα

... να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων
(Βλ. σημείο 1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΟΜΕΑΣ 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

   Στην έδρα:

02 01 02 11 01 - Έξοδα αποστολών και παράστασης

0,003

0,005

0,008

0,008

XX 01 02 11 02 - Έξοδα διασκέψεων και συνεδριάσεων

02 01 02 11 03 - Επιτροπές 85  

0,090

0,090

0,030

pm

XX 01 02 11 04 - Μελέτες και παροχή συμβουλών

XX 01 02 11 05 – Συστήματα πληροφοριών και διαχείρισης

XX 01 03 01 — Εξοπλισμός και υπηρεσίες ΤΠΕ 86

Άλλες γραμμές του προϋπολογισμού (να προσδιοριστούν κατά περίπτωση)

   Σε αντιπροσωπείες της Ένωσης

XX 01 02 12 01 – Έξοδα αποστολών, διασκέψεων και παράστασης

XX 01 02 12 02 – Περαιτέρω επιμόρφωση του προσωπικού

XX 01 03 02 01 – Απόκτηση, μίσθωση και συναφείς δαπάνες

XX 01 03 02 02 – Εξοπλισμός, έπιπλα, προμήθειες και υπηρεσίες

Μερικό σύνολο του ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

0,093

0,095

0,038

0,008

XX είναι ο σχετικός τομέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισμού.

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΟΜΕΑΣ 5 και εκτός του ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

4,126

6,821

8,463

8,364

Οι ανάγκες σε διοικητικές πιστώσεις θα καλυφθούν από τις πιστώσεις που έχουν ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή που έχουν ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ και θα συμπληρωθούν, εάν χρειαστεί, από πρόσθετους πόρους που ενδέχεται να χορηγηθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση της δράσης ΓΔ, στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών.

(3)Χρησιμοποιούμενες μέθοδοι υπολογισμού για την εκτίμηση του κόστους

α)Ανθρώπινοι πόροι

Στο παρόν τμήμα καθορίζεται η χρησιμοποιούμενη μέθοδος υπολογισμού για την εκτίμηση των ανθρώπινων πόρων που θεωρούνται απαραίτητοι [παραδοχές φόρτου εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών θέσεων εργασίας (προφίλ εργασιών του συστήματος διαχείρισης προσωπικού SYSPER 2), των κατηγοριών προσωπικού και του αντίστοιχου μέσου κόστους]

ΤΟΜΕΑΣ 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Σημείωση: Το μέσο κόστος για κάθε κατηγορία προσωπικού στην έδρα είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο BudgWeb:

https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/pre/legalbasis/Pages/pre-040-020_preparation.aspx

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

Διαχείριση επιτροπών, εκτελεστικές / κατ' εξουσιοδότηση πράξεις: 1 AD, 0,2 AST το 2020, 1 AD, 0,2 AST το 2021, 0,5 AD το 2022

Πιλοτικές εθνικές στρατηγικές επιβολής, δείκτες επίδοσης, μελέτη επιπέδων αναφοράς: 

πρώτα πιλοτικά το 2020! 1 AD 2020 και 2021

Συνέχιση της υποστήριξης νέων στρατηγικών από το 2021 και έπειτα (1AD)

Πολιτική εποπτείας της αγοράς

Ανάπτυξη πολιτικής για την εποπτείας της αγοράς, διεύρυνση και διεθνείς πτυχές, παρακολούθηση της εφαρμογής του κανονισμού· Αντιπροσωπεία Επιτροπής στο συμβούλιο του ενωσιακού δικτύου συμμόρφωσης των προϊόντων και σύνδεση με το Δίκτυο· διεκπεραίωση αιτήσεων αμοιβαίας συνδρομής / μέτρων διασφάλισης, παρακολούθηση πορισμάτων αξιολογήσεων από ομοτίμους: 3 AD/έτος, 0,5 AST από το 2020 και επόμενα

Γραμματεία ενωσιακού δικτύου συμμόρφωσης των προϊόντων:

Προσωπικό AD: 18 το 2020, +15 (33 συνολικά) το 2021, +9 (42 συνολικά) το 2022. Από το 2023 και μετά: 42

Προσωπικό AST: 4 το 2020, 3 (7 συνολικά) το 2021, +3 (10 συνολικά) το 2022. Από το 2023 και μετά: 10

DGJUST Πύλη εθελοντικών μέτρων RAPEX παρακολούθηση/εξακρίβωση περιεχομένου: 0,5 AD/έτος, 0,5 AST από το 2021 και μετά

Εξωτερικό προσωπικό

Ενωσιακό δίκτυο συμμόρφωσης των προϊόντων

Συμβασιούχοι υπάλληλοι: 2020: 3, 2021: +2 (5 συνολικά), 2022: +2 (7 συνολικά). Από το 2023: 7/έτος συνολικά.

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες: pm. Οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες (SNE) θα μπορούσαν να αποδειχτούν πολύτιμοι για το ενωσιακό δίκτυο συμμόρφωσης των προϊόντων, αλλά είναι δυσκολότερο να συνυπολογιστούν, ιδίως κατά την έναρξη του Δικτύου. Το προσωπικό που θα μπορούσαν να αποσπάσουν οι αρχές για τον σχηματισμό ενός δομικού τμήματος του Δικτύου δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα. Ένα μείζον πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσει το Δίκτυο είναι οι ιδιαίτερα περιορισμένοι πόροι που μπορούν να διαθέσουν οι αρχές για τη διασυνοριακή συνεργασία (ήτοι περιορισμένοι υποψήφιοι για προεδρεία ADCO, συντονιστές έργων, και περιορισμένες δεξιότητες για τον συντονισμό έργων της ΕΕ). Παρ’ όλα αυτά, η πιθανότητα αποσπάσεων θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή (pm).

Σημείωση: δεν υπολογίζεται εξωτερικό προσωπικό στον τομέα 5 για εσωτερικό προσωπικό ΤΠ - υπολογίζεται στις γραμμές του επιχειρησιακού προϋπολογισμού 

[τμήμα των δαπανών ΤΠ του Ενωσιακού Δικτύου Συμμόρφωσης των Προϊόντων· DGJUST συντήρηση πύλης εθελοντικών μέτρων RAPEX: 0,2 AC/έτος από το 2021 και μετά (πρόγραμμα για τους καταναλωτές 33 04 στο τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο)]

Εκτός του ΤΟΜΕΑ 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Μόνον οι θέσεις που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό για την έρευνα 

Εξωτερικό προσωπικό

β)Άλλες διοικητικές δαπάνες

Να αναφερθεί λεπτομερώς η χρησιμοποιούμενη μέθοδος υπολογισμού για κάθε γραμμή του προϋπολογισμού και να επισημανθούν ειδικότερα οι υποκείμενες παραδοχές (π.χ. αριθμός συνεδριάσεων ετησίως, μέσο κόστος κ.λπ.)

ΤΟΜΕΑΣ 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Συνεδριάσεις της επιτροπής: για συζήτηση, έγκριση εκτελεστικών / κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων

30 000 €/συνεδρίαση

2020: 3 συνεδριάσεις· 2021 3 συνεδριάσεις· 2022: 1 συνεδρίαση

Δαπάνες αποστολής

Γραμματεία ενωσιακού δικτύου συμμόρφωσης των προϊόντων από την Επιτροπή – αποστολές σε συνεδριάσεις που διοργανώνονται σε κράτη μέλη, διεθνείς συνεδριάσεις για τη συνεργασία σχετικά με την επιβολή: Δαπάνες αποστολής: 4/έτος 2020 @ 750€ = 3 000€, 6/έτος 2021 @750€ = 4 500€ , 10/έτος από το 2022 @750 = 7 500 €

Εκτός του ΤΟΜΕΑ 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

(4)ΣΥΝΟΠΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ όλων των ΔΑΠΑΝΩΝ (ανθρώπινοι πόροι, λοιπές διοικητικές δαπάνες και επιχειρησιακός προϋπολογισμός)

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά όλες οι εκτιμώμενες επιπτώσεις στους ανθρώπινους πόρους, οι λοιπές διοικητικές δαπάνες και οι δαπάνες του επιχειρησιακού προϋπολογισμού που σχετίζονται με τη φάση σύστασης (έως και το 2020 περιλαμβάνεται στο τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο) καθώς και οι εκτιμώμενες ετήσιες δαπάνες μετά την έναρξη της φάσης υλοποίησης της πρότασης, από το 2023 και μετά:

α) ενδεικτικές επιχειρησιακές πιστώσεις (έως το 2025):

Έτος
2020 87

Έτος
2021

Έτος
2022

Έτος
2023

Έτος
2024

Έτος
2025

Ενωσιακό δίκτυο συμμόρφωσης των προϊόντων

Αναλήψεις υποχρεώσεων

4,450

6,950

9,450

9,950

9.950

9.950

Άλλα μέτρα της πρωτοβουλίας περί συμμόρφωσης και επιβολής (πιλοτικές στρατηγικές, συγκριτική μελέτη)

Αναλήψεις υποχρεώσεων

4,000

3,000

3,000

3.000

3.000

3.000

Υποστήριξη της λειτουργίας και του εκσυγχρονισμού της τελωνειακής ένωσης – δαπάνες συγκρότησης διεπαφής ΑΕΑ-τελωνειακών συστημάτων (περιλαμβανομένης της ενιαίας θυρίδας)

Αναλήψεις υποχρεώσεων

0,550

0,660

0,560

0,710

0,710

Πύλη δημοσίευσης μέτρων που λαμβάνονται σε εθελοντική βάση από οικονομικούς φορείς

Αναλήψεις υποχρεώσεων

0,059

0,029

0,029

0,029

0,029

ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων

Αναλήψεις υποχρεώσεων

8,450

10,559

13,139

13,539

13,689

13,689

 

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Μέτρα και αποτελέσματα

Έτος
2020

Έτος
2021

Έτος
2022

Κάθε έτος από το
2023 και επόμενα

Είδος 88

Μέσο κόστος

Αριθμός

Κόστος

Αριθμός

Κόστος

Αριθμός

Κόστος

Αριθμός

Κόστος

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Εθνικές στρατηγικές

(αριθμός συγχρηματοδοτούμενων πιλοτικών στρατηγικών/έτος)

3

3,000

3

3,000

3

3,0000

3

3,000

Αξιολόγηση από ομοτίμους/δείκτες επίδοσης (βασική μελέτη)

1

1,000

Ενωσιακό δίκτυο συμμόρφωσης των προϊόντων
(βασικός δείκτης: αριθμός κοινών εκστρατειών για τον έλεγχο)*

15

4,450

20

6,950

30

9,450

30 -40

9,950

Έξοδα εγκατάστασης συστημάτων διεπαφής τελωνείων - εποπτείας της αγοράς
(2021-2025)

1

0,550

1

0,660

1

0,660
(μέσος όρος / έτος 2023-2025)

Ευρωπαϊκή πύλη για μέτρα που λαμβάνονται σε εθελοντική βάση (αριθμός κοινοποιήσεων)

250

0,059

500

0,029

800

0,029

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

8,450

10,559

13,139

13,639

* Βασικά καθήκοντα και αποτελέσματα του ενωσιακού δικτύου συμμόρφωσης των προϊόντων

Στρατηγική & πρόγραμμα εργασίας (οργάνωση συνεδριάσεων του συμβουλίου του ενωσιακού δικτύου συμμόρφωσης των προϊόντων, προτεραιότητες για κοινές δράσεις, μελέτες της αγοράς, δείκτες επίδοσης, αξιολογήσεις εθνικών στρατηγικών επιβολής από ομοτίμους): 2 έως 3 συνεδριάσεις/έτος· 2 έως 3 μελέτες αγοράς/έτος· 5 λεπτομερείς αξιολογήσεις/έτος.

Συντονισμός επιβολής και υποστήριξη κοινών δράσεων (υποστήριξη ομάδων διοικητικού συντονισμού, χρηματοδότηση κοινών εκστρατειών για τον έλεγχο, κοινές διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων, παρακολούθηση αιτημάτων αμοιβαίας συνδρομής): 30 έως 40 συντονισμένες εκστρατείες για τον έλεγχο/έτος, 2 έως 3 κοινά έργα για δημόσιες συμβάσεις/εταιρικές σχέσεις (5ετής περίοδος).

Διεθνής συνεργασία (ανάπτυξη πρωτοκόλλων συνεργασίας για την επιβολή, ανταλλαγή πληροφοριών/βέλτιστων πρακτικών): 3 πρωτόκολλα συνεργασίας (5ετής περίοδος).

Επιμόρφωση (χαρτογράφηση των αναγκών κατάρτισης σε θέματα εποπτείας της αγοράς, εκδηλώσεις κατάρτισης, υλικό ηλεκτρονικής μάθησης).

Διάδοση και ανάπτυξη και διαχείριση εργαλείων επικοινωνίας και ΤΠ, περιλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών και της σύνδεσης της εποπτείας της αγοράς με τελωνειακά συστήματα. [Το κόστος εγκατάστασης των συστημάτων διεπαφής ΑΕΑ και τελωνείων (λ.χ. ενιαία θυρίδα) ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 640 000€/έτος και εκτείνεται σε χρονικό διάστημα 5 ετών, ενδεικτικά 2021-2025].

β) Ανθρώπινοι πόροι και άλλες διοικητικές δαπάνες:

Έτος
2020

Έτος
2021

Έτος
2022

Κάθε έτος από το
2023 και επόμενα

ΓΔ: GROW

Ανθρώπινοι πόροι

0,787

0,787

0,690

0,621

Γραμματεία ενωσιακού δικτύου συμμόρφωσης των προϊόντων

3,246

5,870

7,666

7,666

• Ανθρώπινοι πόροι (σύνολο)

4,033

6,657

8,356

8,287

• Άλλες διοικητικές δαπάνες

0,093

0,095

0,038

0,008

ΣΥΝΟΛΟ ΓΔ GROW

4,126

6,752

8,394

8,295

ΓΔ: JUST

• Ανθρώπινοι πόροι

0,069

0,069

0,069

• Άλλες διοικητικές δαπάνες

ΣΥΝΟΛΟ ΓΔ JUST

Πιστώσεις

0,069

0,069

0,069

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων

(Σύνολο πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων = Σύνολο πληρωμών)

4,126

6,821

8,463

8,364

Εκτιμώμενη σταδιακή ενσωμάτωση προσωπικού κατά τη φάση εγκατάστασης και αθροιστικό σύνολο προσωπικού του ενωσιακού δικτύου συμμόρφωσης των προϊόντων (η γραμματεία φιλοξενείται από την Επιτροπή)

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Έτος 2020

Έτος 2021

Έτος 2022

Σωρευτικό
σύνολο

AD 9-15

1

0

0

1

AD 5-12

17

15

9

41

Σύνολο AD

18

15

9

42

AST 1-11 / AST/SC 1-6

4

3

3

10

Σύνολο AST/SC

4

3

3

10

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

22

18

12

52

Εκτιμώμενη σταδιακή ενσωμάτωση προσωπικού κατά τη φάση συγκρότησης και σύνολο προσωπικού του ενωσιακού δικτύου συμμόρφωσης των προϊόντων – εξωτερικό προσωπικό

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

Έτος 2020

Έτος 2021

Έτος 2022

Σωρευτικό
σύνολο

Ομάδα καθηκόντων III/IV

3

2

2

7

Σύνολο

3

2

2

7

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

Έτος 2020

Έτος 2021

Έτος 2022

Σωρευτικό
σύνολο

Σύνολο

pm

pm

pm

pm

γ) Συνολικές δαπάνες (επιχειρησιακός προϋπολογισμός, ανθρώπινοι πόροι και άλλες διοικητικές δαπάνες [4(γ) = 4(α) + 4(β)]

σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Έτος
2020 89

Έτος
2021

Έτος
2022

Κάθε έτος από το
2023 και επόμενα

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
Συνολικό κόστος

Αναλήψεις υποχρεώσεων

12,576

17,380

21,602

22,003

Πληρωμές

8,736

15,130

20,012

21,383

(1)    Jean-Claude Juncker, «Νέο ξεκίνημα για την Ευρώπη: Το πρόγραμμά μου για απασχόληση, ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική αλλαγή», Πολιτικές κατευθύνσεις για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εναρκτήριος λόγος στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 15 Ιουλίου 2014: http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/priorities/index_en.htm .
(2)    COM(2016) 710 final: http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_el.htm
(3)    Πηγή: Eurostat.
(4)    COM(2016) 710 final: http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_el.htm  
(5)    Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30).
(6)    Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και για την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 82).
(7)    COM(2013) 75 final: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM:2013:0075:FIN
(8)    Οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (ΕΕ L 11 της 15.1.2002, σ. 4).
(9)    Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).
(10)    Ανακοίνωση της Επιτροπής «Δίκαιο της ΕΕ: Καλύτερη εφαρμογή για καλύτερα αποτελέσματα», 13.12.2016, σ. 5-6.
(11)    Κανονισμός (EE) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους), ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1-142.
(12)    COM(2016) 283 — Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών.
(13)    COM(2017) 142 — Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.
(14)     Κανονισμός (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2017, για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/EΚ, του κανονισμού (EΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 90/385/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ (ιατροτεχνολογικά προϊόντα)· κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2017, σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου για την ενεργειακή σήμανση και για την κατάργηση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 1-23)· COM(2016) 31 final -Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά.
(15)    Κανονισμός (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων).
(16)    COM(2016) 157, SWD(2016) 64 και 65.
(17)    Ανάπτυξη της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ και της διακυβέρνησής της, COM(2016) 813 final, 21.12.2016.
(18)    Σημείο 3.3, Έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής για την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης, 10 Μαΐου 2017: https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_el
(19)    SWD(2017) 469 - Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής για την αξιολόγηση των σχετικών με την εποπτεία της αγοράς διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93.
(20)    SWD(2017) 466, Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, εκτίμηση επιπτώσεων που συνοδεύει την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης.
(21)

   Το συνοπτικό δελτίο και η θετική γνώμη της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο [link to be inserted].

(22)    Οδηγία 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε χρώματα διακόσμησης και βερνίκια και σε προϊόντα φανοποιίας αυτοκινήτων (ΕΕ L 143 της 30. 4.2004, σ. 87).
(23)    ΕΕ C της , σ. .
(24)    COM(2015) 550 final της 28ης Οκτωβρίου 2015.
(25)    Οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (ΕΕ L 11 της 15.1.2002, σ. 4).
(26)    Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30).
(27)    Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1258/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004 περί των προδρόμων ουσιών των ναρκωτικών (ΕΕ L 47 της 18.2.2004, σ. 1).
(28)    Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τα καλλυντικά προϊόντα (ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 59).
(29)    Κανονισμός (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2017, για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/EΚ, του κανονισμού (EΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 90/385/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ (ΕΕ L 117 της 5.5.2017, σ. 1).
(30)    Κανονισμός (ΕΕ) 2017/746 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2017, σχετικά με τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα και για την κατάργηση της οδηγίας 98/79/ΕΚ και της απόφασης 2010/227/ΕΕ της Επιτροπής (ΕΕ L 117 της 5.5.2017, σ. 176).
(31)    Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 273/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, περί των προδρόμων ουσιών των ναρκωτικών (ΕΕ L 47 της 18.2.2004, σ. 1).
(32)    Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).
(33)    Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).
(34)    Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους (ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 46).
(35)    Κανονισμός (ΕΕ) 2016/424 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα και την κατάργηση της οδηγίας 2000/9/ΕΚ (ΕΕ L 81 της 31.3.2016, σ. 1).
(36)    Κανονισμός (ΕΕ) 2016/425 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας και για την κατάργηση της οδηγίας 89/686/ΕΚ (ΕΕ L 81 της 31.3.2016, σ. 51).
(37)    Κανονισμός (ΕΕ) 2016/426 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις συσκευές με καύση αέριων καυσίμων και την κατάργηση της οδηγίας 2009/142/ΕΚ (ΕΕ L 81 της 31.3.2016, σ. 99).
(38)    Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2017, σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου για την ενεργειακή σήμανση και για την κατάργηση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 1).
(39)    Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 24).
(40)    Οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ (ΕΕ L 266 της 26.9.2006, σ. 1).
(41)    Οδηγία 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών (ΕΕ L 170 της 30.6.2009, σ. 1–37).
(42)    Οδηγία 2010/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2010, σχετικά με τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση και την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 76/767/ΕΟΚ, 84/525/ΕΟΚ, 84/526/ΕΟΚ, 84/527/ΕΟΚ και 1999/36 (ΕΕ L 165 της 30.6.2010, σ. 1–18).
(43)    Οδηγία 2013/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα των οργάνων μετρήσεων στην αγορά (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 178 της 28.6.2013 σ. 27).
(44)    Οδηγία 2013/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη και την κατάργηση της οδηγίας 94/25/ΕΚ (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 90).
(45)    Οδηγία 2014/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί της διαθεσιμότητας στην αγορά και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 96 της 29.3.2014 σ. 1).
(46)    Οδηγία 2014/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διάθεση στην αγορά απλών δοχείων πίεσης (ΕΕ L 96 της 29.3.2014, σ. 45).
(47)    Οδηγία 2014/30/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 96 της 29.3.2014, σ. 79).
(48)    Οδηγία 2014/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά οργάνων ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας (ΕΕ L 96 της 29.3.2014, σ. 107).
(49)    Οδηγία 2014/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα των οργάνων μετρήσεων στην αγορά (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 96 της 29.3.2014, σ. 149).
(50)    Οδηγία 2014/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες (ΕΕ L 96 της 29.3.2014, σ. 251).
(51)    Οδηγία 2014/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 96 της 29.3.2014, σ. 309).
(52)    Οδηγία 2014/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης (ΕΕ L 96 της 29.3.2014, σ. 357).
(53)    Οδηγία 2014/68/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διάθεση στην αγορά απλών δοχείων πίεσης (ΕΕ L 189 της 27.6.2014, σ. 164).
(54)    Οδηγία 2014/90/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων και για την κατάργηση της οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 146).
(55)    Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο») (ΕΕ L 178 της 17.07.2000, σ. 1).
(56)    Κανονισμός (ΕΕ) […] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της … (ΕΕ L της , σ. )
(57)    Κανονισμός (EE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
(58)    Κανονισμός (EE) 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).
(59)    ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(60)    Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(61)    Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).
(62)    Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).
(63)    ΕΕ L 292 της 14.11.1996, σ. 2.
(64)    ΔΒΔ: διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων· ΠΒΔ: προϋπολογισμός βάσει δραστηριοτήτων.
(65)    Όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή β) του δημοσιονομικού κανονισμού.
(66)    Οι λεπτομέρειες σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης, καθώς και οι παραπομπές στον δημοσιονομικό κανονισμό είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(67)    ΔΠ = Διαχωριζόμενες πιστώσεις / ΜΔΠ = Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις
(68)    ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.
(69)    Υποψήφιες χώρες και, κατά περίπτωση, δυνάμει υποψήφιες για ένταξη χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.
(70)    Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.
(71)    Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.
(72)    Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.
(73)    Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.
(74)    Τα αποτελέσματα είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν (π.χ.: αριθμός ανταλλαγών φοιτητών που θα χρηματοδοτηθούν, αριθμός χλμ. οδών που θα κατασκευαστούν κ.λπ.)
(75)    Όπως περιγράφεται στο σημείο 1.4.2. «Ειδικοί στόχοι…».
(76)    Όπως περιγράφεται στο σημείο 1.4.2. «Ειδικοί στόχοι…».
(77)    Όπως περιγράφεται στο σημείο 1.4.2. «Ειδικοί στόχοι…».
(78)    Όπως περιγράφεται στο σημείο 1.4.2. «Ειδικοί στόχοι…».
(79)    Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.
(80)    Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.
(81)    AC = Συμβασιούχος υπάλληλος AL = Τοπικός υπάλληλος END = Αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας· INT = Προσωρινό προσωπικό οργανισμού JED = Νεαρός εμπειρογνώμονας σε αντιπροσωπεία.
(82)    Επιμέρους ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού που καλύπτεται από επιχειρησιακές πιστώσεις (πρώην γραμμές «BA»).
(83)    Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασμούς, εισφορές ζάχαρης) τα αναγραφόμενα ποσά πρέπει να είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά μετά την αφαίρεση του 25 % για έξοδα είσπραξης.
(84)    AC = Συμβασιούχος υπάλληλος· AL = Τοπικός υπάλληλος· END = Αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας· INT = Προσωρινό προσωπικό οργανισμού· JED = Νεαρός εμπειρογνώμονας σε αντιπροσωπεία.
(85)    Να διευκρινιστεί το είδος της επιτροπής και η ομάδα στην οποία ανήκει.
(86)    ΤΠΕ: Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών: πρέπει να ζητείται η γνώμη της DIGIT.
(87)    Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.
(88)    Τα αποτελέσματα είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν (π.χ.: αριθμός ανταλλαγών φοιτητών που θα χρηματοδοτηθούν, αριθμός χλμ. οδών που θα κατασκευαστούν κ.λπ.)
(89)    Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.

Βρυξέλλες,19.12.2017

COM(2017) 795 final

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών σχετικά με τη συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης για τα προϊόντα και την επιβολή της, καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 305/2011, (ΕΕ) αριθ. 528/2012, (ΕΕ) 2016/424, (ΕΕ) 2016/425, (ΕΕ) 2016/426 και (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και των οδηγιών 2004/42/ΕΚ, 2009/48/ΕΚ, 2010/35/ΕΕ, 2013/29/ΕΕ, 2013/53/ΕΕ, 2014/28/ΕΕ, 2014/29/ΕΕ, 2014/30/ΕΕ, 2014/31/ΕΕ, 2014/32/ΕΕ, 2014/33/ΕΕ, 2014/34/ΕΕ, 2014/35/ΕΕ, 2014/53/ΕΕ, 2014/68/ΕΕ και 2014/90/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

{SWD(2017) 466 final}
{SWD(2017) 467 final}
{SWD(2017) 468 final}
{SWD(2017) 469 final}
{SWD(2017) 470 final}


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης

1.Οδηγία 69/493/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1969, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στα προϊόντα εκ κρυστάλλου (ΕΕ L 326 της 29.12.1969, σ. 599)·

2.Οδηγία 70/157/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αναφέρονται στο αποδεκτό ηχητικό επίπεδο και στη διάταξη εξατμίσεως των οχημάτων με κινητήρα (ΕΕ L 42 της 23.2.1970, σ. 16-20)·

3.Οδηγία 75/107/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1974, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις φιάλες που χρησιμοποιούνται ως μετροδοχεία (ΕΕ L 42 της 15.2.1975, σ. 14-20)·

4.Οδηγία 75/324/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 1975, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) (ΕΕ L 147 της 9.6.1975, σ. 40-47)·

5.Οδηγία 76/211/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 1976, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στην προπαρασκευή σε μάζα ή όγκο ορισμένων προϊόντων σε προσυσκευασία (ΕΕ L 46 της 21.2.1976, σ. 1-11)·

6.Οδηγία 80/181/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1979, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις μονάδες μετρήσεως και καταργήσεως της οδηγίας 71/354/ΕΟΚ (ΕΕ L 39 της 15.2.1980, σ. 40-50)·

7.Οδηγία 92/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, σχετικά με τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα (ΕΕ L 167 της 22.6.1992, σ. 17-28)·

8.Οδηγία 94/11/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1994, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών των σχετικών με την επισήμανση των υλικών που χρησιμοποιούνται στα κύρια μέρη των υποδημάτων που προορίζονται να πωληθούν στον καταναλωτή (ΕΕ L 100 της 19.4.1994, σ. 37-41)·

9.Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1994, για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 10-23)·

10.Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και την τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ. 58-68)·

11.Οδηγία 2000/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους (ΕΕ L 162 της 3.7.2000, σ. 1-78)·

12.Οδηγία 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΕΕ L 269 της 21.10.2000, σ. 34-43)·

13.Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τα λιπάσματα (ΕΕ L 304 της 21.11.2003, σ. 1-194)·

14.Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 273/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, περί των προδρόμων ουσιών των ναρκωτικών (ΕΕ L 47 της 18.2.2004, σ. 1-10)·

15.Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 552/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (κανονισμός για τη διαλειτουργικότητα) (ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 26-42)·

16.Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, σχετικά με τα απορρυπαντικά (ΕΕ L 104 της 8.4.2004, σ. 1-35)·

17.Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τους έμμονους οργανικούς ρύπους και την τροποποίηση της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ (ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 7-49)·

18.Οδηγία 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε χρώματα διακόσμησης και βερνίκια και σε προϊόντα φανοποιΐας αυτοκινήτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/13/ΕΚ (ΕΕ L 143 της 30.4.2004, σ. 87-96)·

19.Οδηγία 2004/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων στην Κοινότητα (ΕΕ L 200 της 7.6.2004, σ. 50-57)·

20.Οδηγία 2005/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την έγκριση τύπου οχημάτων με κινητήρα όσον αφορά τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησής τους, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 310 της 25.11.2005, σ. 10-27)·

21.Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, σχετικά με τα μηχανήματα (ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 24-86)·

22.Οδηγία 2006/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων οχημάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 161 της 14.6.2006, σ. 12-18)·

23.Οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ (ΕΕ L 266 της 26.9.2006, σ. 1-14)·

24.Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1)·

25.Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων (ΕΕ L 171 της 29.6.2007, σ. 1-16)·

26.Οδηγία 2007/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις ονομαστικές ποσότητες για προσυσκευασμένα προϊόντα, για την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 75/106/ΕΟΚ και 80/232/ΕΟΚ και για την τροποποίηση της οδηγίας 76/211/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 247 της 21.9.2007, σ. 17-20)·

27.Οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1-160)·

28.Οδηγία 2008/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με το οπτικό πεδίο και τους υαλοκαθαριστήρες των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς (κωδικοποιημένη έκδοση) (ΕΕ L 24 της 29.1.2008, σ. 30-38)·

29.Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1-1355)·

30.Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 78/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά την προστασία των πεζών και άλλων ανεπαρκώς προστατευόμενων χρηστών των οδών, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2003/102/ΕΚ και 2005/66/ΕΚ (ΕΕ L 35 της 4.2.2009, σ. 1-31)·

31.Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 79/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με την έγκριση τύπου υδρογονοκίνητων μηχανοκίνητων οχημάτων και την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ (ΕΕ L 35 της 4.2.2009, σ. 32-46)·

32.Οδηγία 2009/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τις κοινές διατάξεις για τα όργανα μετρήσεως και για τις μεθόδους μετρολογικού ελέγχου (ΕΕ L 106 της 28.4.2009, σ. 7-24)·

33.Οδηγία 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών (ΕΕ L 170 της 30.6.2009, σ. 1-37)·

34.Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και κινητήρων όσον αφορά τις εκπομπές των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (Euro VI) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, καθώς και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και για την κατάργηση των οδηγιών 80/1269/ΕΟΚ, 2005/55/ΕΚ και 2005/78/ΕΚ (ΕΕ L 188 της 18.7.2009, σ. 1-13)·

35.Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και γενικής ασφαλείας των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (ΕΕ L 200 της 31.7.2009, σ. 1-24)·

36.Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ. 10-35)·

37.Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (ΕΕ L 286 της 31.10.2009, σ. 1-30)·

38.Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους (ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 46-58)·

39.Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τα καλλυντικά προϊόντα (ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 59-209)·

40.Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel) (ΕΕ L 27 της 30.1.2010, σ. 1-19)·

41.Οδηγία 2010/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2010, σχετικά με τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση (ΕΕ L 165 της 30.6.2010, σ. 1-18)·

42.Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας δομικών προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88 της 4.4.2011, σ. 5-43)·

43.Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 88-110)·

44.Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1007/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 2011, για τις ονομασίες των υφανσίμων ινών και τη συναφή επισήμανση και τη σήμανση της σύνθεσης των ινών των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 73/44/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 96/73/ΕΚ και 2008/121/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 272 της 18.10.2011, σ. 1-64)·

45.Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1-123)·

46.Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (ΕΕ L 197 της 24.7.2012, σ. 38-71)·

47.Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 2013, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων (ΕΕ L 60 της 2.3.2013, σ. 1-51)·

48.Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων (ΕΕ L 60 της 2.3.2013, σ. 52-128)·

49.Οδηγία 2013/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ειδών πυροτεχνίας (ΕΕ L 178 της 28.6.2013, σ. 27-65)·

50.Οδηγία 2013/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη και την κατάργηση της οδηγίας 94/25/ΕΚ (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 90-131)·

51.Οδηγία 2014/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί της διαθεσιμότητας στην αγορά και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (ΕΕ L 96 της 29.3.2014, σ. 1-44)·

52.Οδηγία 2014/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διάθεση στην αγορά απλών δοχείων πίεσης (ΕΕ L 96 της 29.3.2014, σ. 45-78)·

53.Οδηγία 2014/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΕΕ L 96 της 29.3.2014, σ. 79-106)·

54.Οδηγία 2014/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά οργάνων ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας (ΕΕ L 96 της 29.3.2014, σ. 107-148)·

55.Οδηγία 2014/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα των οργάνων μετρήσεων στην αγορά (ΕΕ L 96 της 29.3.2014, σ. 149-250)·

56.Οδηγία 2014/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες (ΕΕ L 96 της 29.3.2014, σ. 251-308)·

57.Οδηγία 2014/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες (ΕΕ L 96 της 29.3.2014, σ. 309-356)·

58.Οδηγία 2014/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης (ΕΕ L 96 της 29.3.2014, σ. 357-374)·

59.Οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ (ΕΕ L 153 της 22.5.2014, σ. 62-106)·

60.Οδηγία 2014/68/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού υπό πίεση στην αγορά (ΕΕ L 189 της 27.6.2014, σ. 164-259)·

61.Οδηγία 2014/90/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων και για την κατάργηση της οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 146-185)·

62.Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 195-230)·

63.Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 540/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με την ηχοστάθμη των μηχανοκίνητων οχημάτων και την αντικατάσταση των σιγαστήρων τους, την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ (ΕΕ L 158 της 27.5.2014, σ. 131-195)·

64.Κανονισμός (ΕΕ) 2016/424 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα και την κατάργηση της οδηγίας 2000/9/ΕΚ (ΕΕ L 81 της 31.3.2016, σ. 1-50)·

65.Κανονισμός (ΕΕ) 2016/425 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας και για την κατάργηση της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 81 της 31.3.2016, σ. 51-98)·

66.Κανονισμός (ΕΕ) 2016/426 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις συσκευές με καύση αέριων καυσίμων και την κατάργηση της οδηγίας 2009/142/ΕΚ (ΕΕ L 81 της 31.3.2016, σ. 99-147)·

67.Κανονισμός (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2017, για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/EΚ, του κανονισμού (EΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 90/385/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ (ΕΕ L 117 της 5.5.2017, σ. 1-175)·

68.Κανονισμός (ΕΕ) 2017/746 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2017, για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα και για την κατάργηση της οδηγίας 98/79/ΕΚ και της απόφασης 2010/227/ΕΕ της Επιτροπής (ΕΕ L 117 της 5.5.2017, σ. 176-332)·

69.Κανονισμός (ΕΕ) 2017/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008 (ΕΕ L 137 της 24.5.2017, σ. 1-21)·

70.Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2017, σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου για την ενεργειακή σήμανση και για την κατάργηση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 1-23).