Βρυξέλλες, 13.9.2017

COM(2017) 482 final

2017/0220(COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

{SWD(2017) 294 final}


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.    ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

·    Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) αποτελεί δικαίωμα το οποίο κατοχυρώνεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Το άρθρο 11 παράγραφος 4 της ΣΕΕ ορίζει τα εξής: «Πολίτες της Ένωσης, εφόσον συγκεντρωθεί αριθμός τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου, υπήκοοι σημαντικού αριθμού κρατών μελών, μπορούν να λαμβάνουν την πρωτοβουλία να καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις επί θεμάτων στα οποία οι εν λόγω πολίτες θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών». Το μέσο αυτό αποσκοπεί στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στον δημοκρατικό βίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να ζητούν άμεσα από την Επιτροπή να υποβάλλει πρόταση για την έκδοση νομοθετικών πράξεων της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών.

Σύμφωνα με το άρθρο 24 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), οι κανόνες και οι διαδικασίες για το μέσο της ΕΠΠ θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 211/2011 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών 1 . Ο εν λόγω κανονισμός τέθηκε σε εφαρμογή τον Απρίλιο του 2012. Το νομικό πλαίσιο για την ΕΠΠ συμπληρώνεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1179/2011 της Επιτροπής, της 17ης Νοεμβρίου 2011, για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 211/2011 2 .

Στην πρώτη έκθεσή της σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού, που εκδόθηκε το 2015 3 , η Επιτροπή ανέφερε σειρά προκλήσεων που είχαν ανακύψει κατά τα τρία πρώτα έτη της εφαρμογής του. Στην έκθεση αυτή η Επιτροπή ανέλαβε τη δέσμευση να εφαρμόσει μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας του μέσου της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ΕΠΠ) και να αναλύσει περαιτέρω τον αντίκτυπο των προκλήσεων αυτών. Για τον σκοπό αυτό, τα τελευταία έτη η Επιτροπή δρομολόγησε διάφορες τεχνικές μελέτες με σκοπό να αναλύσει τις εν λόγω προκλήσεις και ζητήματα όπως τα επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης για την ΕΠΠ και η απλούστευση των απαιτήσεων παροχής δεδομένων για τους υπογράφοντες.

Μετά την έγκριση της έκθεσης της Επιτροπής το 2015, το μέσο της ΕΠΠ υποβλήθηκε σε διαδικασία επανεξέτασης κατά την τελευταία διετία. Άλλα θεσμικά όργανα, οργανισμοί και φορείς της κοινωνίας των πολιτών της ΕΕ προέβησαν επίσης σε εκτίμηση και αξιολόγηση του μέσου αυτού και προσδιόρισαν ανεπάρκειες στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το μέσο της ΕΠΠ, καθώς και εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι διοργανωτές κατά τη δρομολόγηση πρωτοβουλιών πολιτών. Ειδικότερα, το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 4 προσδιόρισε σειρά προκλήσεων και ζήτησε την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1179/2011 της Επιτροπής, καθώς και την έγκριση σειράς τροπολογιών ώστε να βελτιωθεί ο τρόπος λειτουργίας του μέσο της ΕΠΠ.

Πέντε έτη μετά την έναρξη εφαρμογής του κανονισμού, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, τα κράτη μέλη και οι ενδιαφερόμενοι φορείς έχουν επίσης αποκτήσει πείρα στην εφαρμογή αυτού του μέσου συμμετοχικής δημοκρατίας σε επίπεδο ΕΕ. Η έκθεση της Επιτροπής και οι απαντήσεις που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επανεξέτασης συγκλίνουν σε ένα σύνολο βασικών τομέων για τη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζεται η ΕΠΠ και για τη διευκόλυνση της χρήσης της από τους πολίτες. Μολονότι η Επιτροπή έλαβε διάφορα μέτρα προς τον σκοπό αυτό βάσει του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, πολλά από τα εντοπισθέντα σημεία συμφόρησης απορρέουν από τις διατάξεις του κανονισμού και μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με την αναθεώρησή του. Επομένως θα πρέπει να υποβληθεί νομοθετική πρόταση.

Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας της ΕΠΠ μέσω της αντιμετώπισης των ανεπαρκειών που διαπιστώθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη με τους ακόλουθους κύριους στόχους πολιτικής: i) να καταστεί η ΕΠΠ περισσότερο προσιτή, λιγότερο επαχθής και πιο εύχρηστη για τους διοργανωτές και τους υποστηρικτές· και ii) να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της ΕΠΠ ως μέσου προώθησης του διαλόγου και της συμμετοχής των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των νέων, και να πλησιάσει η ΕΕ περισσότερο τους πολίτες της.

·    Συνοχή με τις ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής

Η ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας στην ΕΕ μέσω της περισσότερο ενεργού εμπλοκής και συμμετοχής των πολιτών αποτελεί μία από τις 10 προτεραιότητες της Επιτροπής (Προτεραιότητα αριθ. 10 – Ένωση δημοκρατικής αλλαγής) 5 . Η παρούσα πρόταση συμβάλλει άμεσα στην επίτευξη αυτού του στόχου προτεραιότητας καθιστώντας το μέσο της ΕΠΠ λιγότερο επαχθές και περισσότερο φιλικό προς τους πολίτες προκειμένου να αναπτύξει πλήρως τις δυνατότητές του ως μέσο συμμετοχής των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να φέρει την Ένωση εγγύτερα στους πολίτες της. To βελτιωμένο μέσο της ΕΠΠ συμπληρώνει τα πολιτικά δικαιώματα που ήδη απολαύουν οι πολίτες της Ένωσης, ιδίως το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις δημοτικές εκλογές και στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 6 . Επίσης, επεκτείνει τις ευκαιρίες συμμετοχής των νέων ευρωπαίων πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Επιτροπή έχει εφαρμόσει, και εξακολουθεί να εφαρμόζει, μια σειρά μη νομοθετικών μέτρων για να διευκολύνει τη χρήση του μέσου από τους διοργανωτές και τους πολίτες. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν ειδικότερα: i) ενισχυμένη στήριξη και βοήθεια προς τους διοργανωτές· ii) βελτιώσεις στο στάδιο της καταχώρισης, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητα μερικής καταχώρισης των πρωτοβουλιών· iii) προσφορά να φιλοξενούνται στους εξυπηρετητές της Επιτροπής τα επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης για τις πρωτοβουλίες πολιτών· iv) βελτιώσεις στο λογισμικό επιγραμμικής συγκέντρωσης για την ΕΠΠ οι οποίες τέθηκαν επίσης δωρεάν στη διάθεση των διοργανωτών. και v) την προγραμματισμένη δημιουργία επιγραμμικής συνεργατικής πλατφόρμας για την ΕΠΠ. Ωστόσο, πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για να βελτιωθεί η λειτουργία του μέσου ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως όλες οι δυνατότητές του.

Η βελτίωση του μέσου της ΕΠΠ συνάδει με άλλες πρωτοβουλίες της Επιτροπής, αντικατοπτρίζοντας τις πολιτικές κατευθύνσεις της Επιτροπής Γιούνκερ, με στόχο την ενίσχυση της εμπλοκής και της συμμετοχής των πολιτών στη χάραξη των πολιτικών της ΕΕ.

Ειδικότερα, το θεματολόγιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας 7 προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες στους πολίτες και στους ενδιαφερόμενους φορείς προκειμένου να συμβάλλουν στις πολιτικές της ΕΕ καθ’ όλη τη διάρκεια του πολιτικού και νομοθετικού κύκλου και βελτιώνει τους μηχανισμούς διαβούλευσης προς τον σκοπό αυτό, καθιστώντας τη διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς ουσιώδες στοιχείο της χάραξης και επανεξέτασης των πολιτικών. Όσον αφορά την ιθαγένεια της ΕΕ, η προώθηση και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στον δημοκρατικό βίο της ΕΕ αποτελεί επίσης έναν από τους βασικούς στόχους και τομείς δράσης που επισημαίνονται στην τρίτη έκθεση για την ιθαγένεια της ΕΕ του Ιανουαρίου 2017 8 . Ομοίως, το πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» και το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» έχουν αμφότερα σκοπό να προωθήσουν την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, να προαγάγουν τα δικαιώματα που απορρέουν από την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να βελτιώσουν τις συνθήκες συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στις δημοκρατικές διαδικασίες σε επίπεδο ΕΕ, και προς τον σκοπό αυτό θέτουν σε εφαρμογή ένα σύνολο δράσεων 9 . Το σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020 10 αποσκοπεί επίσης στη διευκόλυνση της ψηφιακής αλληλεπίδρασης μεταξύ των διοικήσεων και των πολιτών/επιχειρήσεων για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

·    Συνοχή με άλλες πολιτικές της Ένωσης

Η πρόταση είναι επίσης απολύτως συνεπής και συμβατή με τις ισχύουσες πολιτικές της Ένωσης. Η αναθεώρηση του κανονισμού επικαιροποιεί και βελτιώνει ορισμένες ειδικές διατάξεις του νομικού πλαισίου για την ΕΠΠ ενόψει των εξελίξεων που σημειώθηκαν στη νομοθεσία της ΕΕ μετά την έκδοση του κανονισμού για την πρωτοβουλία πολιτών το 2011.

Περιλαμβάνει, ειδικότερα, τη μεταρρύθμιση των κανόνων για την προστασία των δεδομένων και την έκδοση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) 11 το 2016. Ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων εφαρμόζεται πλήρως στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του κανονισμού για την ΕΠΠ από τους διοργανωτές και τις αρχές των κρατών μελών, και προβλέπει τις ειδικές αρμοδιότητες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών. Ταυτόχρονα, η πρόταση διασφαλίζει τη δυνατότητα εφαρμογής του [Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 12 ] σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας, ο οποίος εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού από την Επιτροπή.

Ομοίως, σε ό,τι αφορά τους ειδικούς κανόνες σχετικά με το κεντρικό επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης για την ΕΠΠ, η πρόταση επιτρέπει, μεταξύ άλλων, να ληφθεί υπόψη ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά 13 . Η επιτάχυνση της υιοθέτησης των υπηρεσιών eIDAS, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και της ηλεκτρονικής υπογραφής, αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του σχεδίου δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020 14 της ΕΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης 15 .

2.    ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

·    Νομική βάση    

Η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 24 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σχετικά με την έγκριση των διατάξεων για τις διαδικασίες και προϋποθέσεις που απαιτούνται για την υποβολή πρωτοβουλίας πολιτών κατά την έννοια του άρθρου 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

·    Επικουρικότητα (σε περίπτωση μη αποκλειστικής αρμοδιότητας)

Το αντικείμενο του παρόντος κανονισμού εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 24 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), δεδομένου ότι μόνον η Ένωση μπορεί να θεσπίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Συνεπώς, δεν εφαρμόζεται η αρχή της επικουρικότητας.

·    Αναλογικότητα

Η παρούσα πρόταση είναι σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτευξη των στόχων που περιγράφονται ανωτέρω.

Η πρόταση προβλέπει σειρά από στοχευμένες βελτιώσεις κατά την εφαρμογή του μέσου της ΕΠΠ, ώστε το μέσο να καταστεί περισσότερο προσιτό και εύχρηστο για τους διοργανωτές και τους πολίτες. Περιλαμβάνει μέτρα που αφορούν τις αρμοδιότητες των εθνικών αρχών των κρατών μελών, και συγκεκριμένα την απλούστευση των απαιτήσεων παροχής δεδομένων για τους υπογράφοντες και τη βελτίωση της επιγραμμικής συγκέντρωσης των δηλώσεων υποστήριξης μέσω της θέσπισης κεντρικού συστήματος συγκέντρωσης για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

Περιέχει επίσης πιο περιορισμένες τροποποιήσεις σε άλλους τομείς, όπως η πιστοποίηση των επιγραμμικών συστημάτων συγκέντρωσης, η επαλήθευση και πιστοποίηση των δηλώσεων υποστήριξης στα κράτη μέλη και οι κανόνες περί ευθύνης και κυρώσεων, όπου η πρόταση αφήνει περιθώριο διακριτικής ευχέρειας προκειμένου να μπορεί να εφαρμόζεται σύμφωνα με την εκάστοτε εθνική νομοθεσία.

·    Επιλογή του νομικού μέσου

Tο άρθρο 24 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) προβλέπει ειδική νομική βάση για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και για την έγκριση μέσω κανονισμών των διατάξεων για τις διαδικασίες και προϋποθέσεις που απαιτούνται για την υποβολή πρωτοβουλίας πολιτών κατά την έννοια του άρθρου 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο ένας κανονισμός με άμεση ισχύ μπορεί να ορίσει τους απαραίτητους κανόνες και προϋποθέσεις για την εφαρμογή ενός μέσου με ευρωπαϊκή διάσταση όπως είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην τροποποίηση και βελτίωση των ισχυόντων κανόνων και των προϋποθέσεων που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 211/2011 σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών. Η αναθεώρηση προσφέρει επίσης την ευκαιρία για απλούστευση της υφιστάμενης δομής του κανονισμού προκειμένου να καταστεί περισσότερο σαφής και συνεκτικός. Δεδομένου ότι οι τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν είναι ουσιαστικές και αφορούν τις θεμελιώδεις διατάξεις του ισχύοντος κανονισμού, για να εξασφαλιστεί σαφήνεια για τους πολίτες και τους διοργανωτές, η εν λόγω πράξη θα πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί.

3.    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

·    Εκ των υστέρων αξιολογήσεις

Για να αξιολογήσει την υφιστάμενη νομοθεσία και να προσδιορίσει τις βελτιώσεις που θα πρέπει να γίνουν κατά την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011, η Επιτροπή πραγματοποίησε εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ανέθεσε την εκπόνηση σειράς μελετών επί συγκεκριμένων θεμάτων και έλαβε γνωμοδότηση από την πλατφόρμα REFIT. Η διαδικασία αυτή περιγράφεται κατωτέρω και αναλύεται λεπτομερώς στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την πρόταση. Βάσει της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή εντόπισε ορισμένες ανεπάρκειες στον κανονισμό οι οποίες έχουν επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του μέσου.

Τα προβλήματα που έχουν επισημανθεί μπορούν να διαρθρωθούν γύρω από τους ακόλουθους τρεις άξονες:

i) οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι διοργανωτές κατά το στάδιο της καταχώρισης, καθώς και το υψηλό ποσοστό απορρίψεων κατά την καταχώριση προτεινόμενων πρωτοβουλιών πολιτών·

ii) η πολύπλοκη διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν οι διοργανωτές πρωτοβουλιών για τη συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης, όπως καταδεικνύεται από το χαμηλό ποσοστό επιτυχημένων πρωτοβουλιών, δηλαδή πρωτοβουλιών που κατορθώνουν να συγκεντρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφόντων εντός της 12μηνης περιόδου συγκέντρωσης·

iii) ο χαμηλός αριθμός πρωτοβουλιών που επιτυγχάνουν το όριο του ενός εκατομμυρίου και ο περιορισμένος αντίκτυπος που είχαν μέχρι σήμερα οι πρωτοβουλίες πολιτών.

Ορισμένοι κανόνες που προβλέπονται επί του παρόντος στον κανονισμό για την ΕΠΠ θεωρούνται πολύπλοκοι και επαχθείς για τους διοργανωτές των ΕΠΠ, τους υπογράφοντες και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν ειδικότερα: i) το στάδιο της καταχώρισης· ii) ο «κύκλος ζωής» της ΕΠΠ και οι σχετικές προθεσμίες· iii) η δημιουργία των επιγραμμικών συστημάτων συγκέντρωσης και η πιστοποίησή τους από τα κράτη μέλη· v) οι αποκλίνουσες απαιτήσεις σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους υπογράφοντες μια ΕΠΠ· και v) το γεγονός ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται υπό την ευθύνη των διοργανωτών. Αρκετοί ενδιαφερόμενοι θεωρούν περιορισμένο μέχρι στιγμής τον αντίκτυπο και τη συνέχεια που δόθηκε στις τρεις πρώτες επιτυχείς πρωτοβουλίες.

·    Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Η διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τον κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών περιλάμβανε δύο φάσεις:

- η πρώτη φάση (2015 έως Μαρτίου 2017) άρχισε με την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για την ΕΠΠ. Η φάση αυτή αποσκοπούσε στη συγκέντρωση απόψεων σχετικά με τον κανονισμό και με τους τρόπους βελτίωσης του μέσου, υπό το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, καθώς επίσης σχετικά με την ανάγκη αναθεώρησης του κανονισμού. Σειρά στοχοθετημένων διαβουλεύσεων με ενδιαφερόμενους φορείς διοργανώθηκε στο πλαίσιο δράσεων αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκαν από την Επιτροπή και άλλα θεσμικά όργανα, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. Το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής το οποίο συνοδεύει την πρόταση παρέχει λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω διαβουλεύσεις και αξιολογήσεις.

- η δεύτερη φάση βασίστηκε στα αποτελέσματα της πρώτης και ασχολήθηκε κυρίως με τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τις προτάσεις για βελτίωση και με τις εναλλακτικές δυνατότητες για την αναθεώρηση του κανονισμού, ιδίως μέσω δημόσιας διαβούλευσης διάρκειας 12 εβδομάδων.

Κατά τη δημόσια διαβούλευση ζητήθηκε η γνώμη του κοινού σχετικά με μια γενική αξιολόγηση του ισχύοντος πλαισίου και του μέσου της ΕΠΠ, καθώς και σχετικά με εναλλακτικές δυνατότητες για βελτίωση, όπως επίσης και για πιο συγκεκριμένα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις βασικές φάσεις του κύκλου ζωής των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών πολιτών: i) προπαρασκευαστική φάση· ii) καταχώριση μιας πρωτοβουλίας· iii) συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης· iv) υποβολή στην Επιτροπή και παρακολούθηση της εξέλιξης· και v) διαφάνεια και ευαισθητοποίηση. Η Επιτροπή έλαβε 5.323 απαντήσεις, το 98 % των οποίων προήλθε από πολίτες.

Συνολικά, συγκεντρώθηκαν παρατηρήσεις από ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, ιδίως από πολίτες (υπογράφοντες/δυνητικούς υπογράφοντες), διοργανωτές ΕΠΠ και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και από αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, ερευνητές (από πανεπιστήμια ή ομάδες προβληματισμού), δημόσιες αρχές που διαχειρίζονται παρόμοια εργαλεία συμμετοχικής δημοκρατίας, παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας και λογισμικού, καθώς και από αρχές προστασίας δεδομένων στα κράτη μέλη. Κατά την ανάλυση και συγκεφαλαίωση των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν, η Επιτροπή έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στις προτάσεις των πολιτών, των διοργανωτών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, διότι αυτοί αποτελούν τους κύριους χρήστες του μέσου. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας διαβούλευσης των ενδιαφερόμενων μερών συνοψίζονται σε συνοπτική έκθεση η οποία επισυνάπτεται στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την πρόταση.

Οι ακόλουθες εισηγήσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία διαβούλευσης έχουν περιληφθεί στην πρόταση:

– Βελτιώσεις στη διαδικασία καταχώρισης, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας μερικής καταχώρισης πρωτοβουλιών.

– Μια υπηρεσία υποστήριξης («helpdesk») από μέρους της Επιτροπής και μια επιγραμμική συνεργατική πλατφόρμα για την ΕΠΠ που θα αποτελέσει βήμα διαλόγου και θα παρέχει συμβουλές και υποστήριξη στους διοργανωτές.

– Δημιουργία και διαχείριση από την Επιτροπή ενός κεντρικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης.

– Απλούστευση των απαιτήσεων για τα δεδομένα των υπογραφόντων και παροχή σε όλους τους πολίτες της ΕΕ της δυνατότητας να δηλώνουν την υποστήριξή τους με βάση την εθνικότητά τους.

– Καθορισμός του ελάχιστου ορίου ηλικίας των υπογραφόντων στα 16 έτη.

– Παροχή στους διοργανωτές της δυνατότητας να επιλέγουν την ημερομηνία έναρξης της εκστρατείας συγκέντρωσης.

– Παροχή στους υπογράφοντες της δυνατότητας να τηρούνται ενήμεροι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σε ορισμένες προτάσεις δεν δόθηκε συνέχεια είτε επειδή κρίθηκαν λιγότερο αποτελεσματικές ή πρόσφορες από άλλες είτε επειδή η υλοποίησή τους δεν ήταν εφικτή από νομική άποψη. Λεπτομερείς επεξηγήσεις παρέχονται στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την πρόταση.

·    Συλλογή και χρήση εμπειρογνωσίας

Η Επιτροπή στηρίχθηκε στις ακόλουθες εξωτερικές συνεισφορές:

Συστάσεις από άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ, ιδίως το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, καθώς και ορισμένες ειδικές μελέτες λήφθηκαν υπόψη στη διαδικασία επανεξέτασης 16 .

Τέσσερις ειδικές μελέτες σχετικά με την εφαρμογή της ΕΠΠ δρομολογήθηκαν από την Επιτροπή 17 :

Εκτίμηση των επιπτώσεων σε επίπεδο ΤΠΕ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών.

– Μελέτη σχετικά με τη χρήση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (eID)
για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

– Μελέτη σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών.

– Μελέτη σχετικά με τα επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης και τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 211/2011 και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1179/2011 της Επιτροπής.

Επιπλέον, ορισμένες άλλες μελέτες αξιοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία επανεξέτασης. Οι μελέτες αυτές απαριθμούνται στο παράρτημα 1 του εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την πρόταση.

Η αναθεώρηση του κανονισμού για την ΕΠΠ συζητήθηκε επίσης στο πλαίσιο της ομάδας εμπειρογνωμόνων σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών με τη συμμετοχή εκπροσώπων των εθνικών αρχών στα κράτη μέλη, η οποία συνέβαλε επίσης στη διαδικασία αναθεώρησης, ιδίως μέσω συγκεκριμένων εισηγήσεων που υποβλήθηκαν από αρκετές αντιπροσωπείες 18 .

·    Εκτίμηση επιπτώσεων

Δεδομένου του θεσμικού της χαρακτήρα, η αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 δεν έχει σημαντικές άμεσες οικονομικές, κοινωνικές ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις, και δεν κρίθηκε αναγκαία η διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων. Τα τεχνικά και πρακτικά μέτρα για την απλούστευση της ΕΠΠ αναμένεται, όμως, να μειώσουν τον διοικητικό φόρτο, τόσο για τους διοργανωτές όσο και για τα κράτη μέλη. Οι διάφορες εναλλακτικές δυνατότητες βελτίωσης της ΕΠΠ έχουν αξιολογηθεί στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την πρόταση, καθώς και σε μια σειρά από ειδικές μελέτες σχετικά με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών.

·    Καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου και απλούστευση

Τον Ιούνιο του 2016, η πλατφόρμα REFIT εξέδωσε γνωμοδότηση σχετικά με την ΕΠΠ 19 και προσδιόρισε διάφορους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να απλουστευθεί, ειδικότερα: i) βελτίωση στο στάδιο της καταχώρισης και παροχή συμβουλών και υποστήριξης στους διοργανωτές· ii) απλούστευση των απαιτήσεων παροχής δεδομένων για τους υπογράφοντες· iii) μέτρα για την απλούστευση της επιτροπής πολιτών και μείωση της ευθύνης των διοργανωτών· iv) χρονοδιάγραμμα και ημερομηνία έναρξης της 12μηνης περιόδου συγκέντρωσης για την ΕΠΠ· v) βελτίωση των επιγραμμικών συστημάτων συγκέντρωσης· και vi) βελτίωση των δράσεων ευαισθητοποίησης για την ΕΠΠ.

Η πρόταση περιλαμβάνει βελτιώσεις σε όλους αυτούς τους τομείς, και συγκεκριμένα σύνολο διατάξεων σύμφωνα με τις συστάσεις της γνωμοδότησης της πλατφόρμας REFIT, όπως εξηγείται λεπτομερέστερα στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την πρόταση.

·Επιπλέον, αρκετές διατάξεις της πρότασης θα επιτρέψουν την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας και την εξοικονόμηση δαπανών σε διάφορους τομείς, όπως η επιγραμμική συγκέντρωση, οι μεταφράσεις, τα έντυπα των δηλώσεων υποστήριξης και η υποβολή των δηλώσεων υποστήριξης στις εθνικές αρχές των κρατών μελών. Δόθηκε έμφαση στην προσπάθεια να καταστεί το μέσο αυτό πιο προσιτό και λιγότερο επαχθές και δαπανηρό για τους διοργανωτές και τους υπογράφοντες, αλλά ορισμένες διατάξεις αφορούν επίσης τα θέματα της απόδοσης και της εξοικονόμησης δαπανών για τις δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής και των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών.    

Θεμελιώδη δικαιώματα

Η πρόταση λαμβάνει πλήρως υπόψη τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως το άρθρο 8 του Χάρτη, το οποίο αναφέρει ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

4.    ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Οι συγκεκριμένες δημοσιονομικές επιπτώσεις της πρότασης αφορούν μια σειρά επιγραμμικών συστημάτων για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών τα οποία η Επιτροπή θα δημιουργήσει και θα διαθέσει δωρεάν στους πολίτες και τους διοργανωτές. Ειδικότερα, η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία, συντήρηση και ανάπτυξη των ακόλουθων επιγραμμικών εργαλείων: του επίσημου μητρώου για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (άρθρο 4)· της συνεργατικής πλατφόρμας για την παροχή συμβουλών και υποστήριξης στους πολίτες και τους διοργανωτές (άρθρο 4)· και του κεντρικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης για την ΕΠΠ (άρθρο 10).

Το «νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο» που συνοδεύει την παρούσα πρόταση περιλαμβάνει λεπτομερή αξιολόγηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων και των ανθρώπινων και διοικητικών πόρων που απαιτούνται για τη δημιουργία αυτών των συστημάτων και υπηρεσιών με σκοπό τη βελτίωση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών.

5.    ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

·    Σχέδια εφαρμογής και ρυθμίσεις παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων

Η πρόταση προβλέπει ότι η Επιτροπή θα επανεξετάζει τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών ανά τακτά χρονικά διαστήματα και θα υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της το αργότερο εντός πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της και ανά πενταετία στη συνέχεια. Οι εκθέσεις αυτές θα δημοσιεύονται.

·    Επεξηγηματικά έγγραφα (για οδηγίες)

Δεν διατίθενται.

·    Αναλυτική επεξήγηση των επιμέρους διατάξεων της πρότασης

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011 σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών προβλέπει τις διαδικασίες και προϋποθέσεις που απαιτούνται για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Η παρούσα πρόταση προβλέπει σειρά βελτιώσεων με σκοπό να καταστεί η ΕΠΠ πιο προσιτή, λιγότερο επαχθής και περισσότερο εύχρηστη για τους διοργανωτές και τους υποστηρικτές· και για να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της ΕΠΠ ως μέσου προώθησης του διαλόγου και της συμμετοχής των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να πλησιάσει η Ένωση περισσότερο στους πολίτες της.

Κεφάλαιο 1 - Γενικές διατάξεις

Το άρθρο 1 προβλέπει το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού.

Το άρθρο 2 προβλέπει το δικαίωμα κάθε πολίτη της Ένωσης ηλικίας από 16 ετών και άνω να υποστηρίξει μια πρωτοβουλία υπογράφοντας τη δήλωση υποστήριξης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Το άρθρο 3 προβλέπει τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών για να είναι μια πρωτοβουλία έγκυρη, και συγκεκριμένα την υποστήριξη με τουλάχιστον ένα εκατομμύριο υπογραφές από το ένα τέταρτο τουλάχιστον των κρατών μελών. Προβλέπει περαιτέρω την απαίτηση συγκέντρωσης στο ένα τέταρτο τουλάχιστον των κρατών μελών του ελάχιστου αριθμού υπογραφόντων που προβλέπεται στο παράρτημα Ι, ο οποίος εξακολουθεί να αντιστοιχεί στον αριθμό των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγονται στο αντίστοιχο κράτος μέλος, επί 750.

Στο άρθρο 4 απαριθμούνται τα μέτρα για την παροχή πληροφοριών και βοήθειας στους διοργανωτές πρωτοβουλιών από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη. Βασίζεται στα υφιστάμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011, ιδίως στην παροχή πληροφοριών και βοήθειας, καθώς και στο επίσημο μητρώο για την ΕΠΠ το οποίο τηρείται από την Επιτροπή. Επίσης εισάγει την απαίτηση, αφενός, να καταστεί διαθέσιμη μια επιγραμμική συνεργατική πλατφόρμα για την ΕΠΠ η οποία θα αποτελέσει βήμα διαλόγου, θα παρέχει πληροφορίες και συμβουλές στους διοργανωτές, θα τους βοηθά όσον αφορά τη μετάφραση των βασικών στοιχείων των πρωτοβουλιών τους προς όλες τις επίσημες γλώσσες και, αφετέρου, να ληφθούν μέτρα ενημέρωσης και παροχής βοήθειας τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν από τα κράτη μέλη ώστε να εξασφαλιστεί εγγύτητα προς τους πολίτες.

Κεφάλαιο 2 - Διαδικαστικές διατάξεις

Το άρθρο 5 προβλέπει τις απαιτήσεις για τους διοργανωτές των πρωτοβουλιών, μεταξύ των οποίων η συγκρότηση, η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της ομάδας των διοργανωτών, η οποία αποτελείται από τουλάχιστον επτά πολίτες της Ένωσης με δικαίωμα ψήφου στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι οποίοι διαμένουν σε επτά τουλάχιστον κράτη μέλη. Προβλέπει επίσης τη δυνατότητα ένα νομικό πρόσωπο που δημιουργείται με σκοπό τη διαχείριση μιας πρωτοβουλίας να θεωρείται ως η ομάδα διοργανωτών για τους σκοπούς του κανονισμού. Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για την αποσαφήνιση των προϋποθέσεων της ευθύνης που υπέχει η ομάδα διοργανωτών. Η ευθύνη για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εξακολουθεί μεν να ρυθμίζεται βάσει του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων, όμως το άρθρο αυτό προβλέπει ότι η ομάδα διοργανωτών είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνη για κάθε άλλη ζημία που προκαλείται κατά τη διοργάνωση της πρωτοβουλίας πολιτών από παράνομες πράξεις που διαπράττονται εκ προθέσεως ή εκ βαρείας αμέλειας.

Το άρθρο 6 καθορίζει τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις για την καταχώριση πρωτοβουλιών από την Επιτροπή. Ορίζει ότι οι δηλώσεις υποστήριξης μπορούν να συγκεντρωθούν μόνο μετά την καταχώριση μιας πρωτοβουλίας και θεσπίζει τις απαιτήσεις για την καταχώριση ή την απόρριψη πρωτοβουλιών. Εισάγει επίσης τη δυνατότητα μερικής καταχώρισης πρωτοβουλιών εάν σημαντικό μέρος ή μέρη αυτών, συμπεριλαμβανομένων των κύριων στόχων τους, δεν βρίσκονται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να υποβάλλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών.

Το άρθρο 7 προβλέπει το δικαίωμα της ομάδας των διοργανωτών να αποσύρει μια πρωτοβουλία η οποία έχει καταχωρισθεί ανά πάσα στιγμή προτού υποβληθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον κανονισμό.

Το άρθρο 8 ορίζει τις προθεσμίες της περιόδου συγκέντρωσης των δηλώσεων υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων, αφενός, του δικαιώματος των διοργανωτών να επιλέγουν την ημερομηνία έναρξης της περιόδου συγκέντρωσης, εντός τριών μηνών από την καταχώριση της πρωτοβουλίας, και, αφετέρου, της μέγιστης διάρκειας των 12 μηνών για το στάδιο της συγκέντρωσης.

Το άρθρο 9 προβλέπει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης. Διευκρινίζει ότι οι δηλώσεις υποστήριξης πρωτοβουλιών μπορούν να συγκεντρώνονται επιγραμμικά ή σε έντυπη μορφή και ότι μόνον έντυπα που ακολουθούν τα υποδείγματα του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης. Τα πρόσωπα που υπογράφουν δήλωση υποστήριξης καλούνται να αναφέρουν μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ορίζονται στο παράρτημα III. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή εάν επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο μέρος Α ή Β του παραρτήματος III πριν από την 1η Ιουλίου 2019. Εισάγει τη δυνατότητα να υποστηρίζουν οι πολίτες της Ένωσης μια πρωτοβουλία επιγραμμικά μέσω του κεντρικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης που αναφέρεται στο άρθρο 10 με χρήση κοινοποιημένων μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησής τους κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014. Ορίζει επίσης ότι ένα πρόσωπο μπορεί να υπογράψει δήλωση υποστήριξης μόνο μία φορά.

Το άρθρο 10 εισάγει την υποχρέωση να δημιουργήσει και να θέσει σε λειτουργία η Επιτροπή, έως την 1η Ιανουαρίου 2010, κεντρικό επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης το οποίο τίθεται δωρεάν στη διάθεση των διοργανωτών καταχωρισμένων πρωτοβουλιών και προσφέρει στους πολίτες τη δυνατότητα να παρέχουν στήριξη σε πρωτοβουλίες μέσω του διαδικτύου. Διευκρινίζει ότι το σύστημα δημιουργείται και λειτουργεί σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, αφενός, προβλέπει για τους πολίτες τη δυνατότητα να κάνουν χρήση του κεντρικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης για την ΕΠΠ που αναφέρεται στο άρθρο 10 για να υποστηρίζουν πρωτοβουλίες μέσω δηλώσεων υποστήριξης με χρήση κοινοποιημένων μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης ή υπογράφοντας με ηλεκτρονική υπογραφή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 και, αφετέρου, καθορίζει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις των κρατών μελών στο πλαίσιο αυτό.

Το άρθρο 11 προβλέπει τη δυνατότητα των διοργανωτών να δημιουργούν τα δικά τους ατομικά επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης, τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά για τα συστήματα αυτά και τη διαδικασία επαλήθευσης από τις αρμόδιες εθνικές αρχές στα κράτη μέλη. Η επαλήθευση αυτή πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των εξουσιών των εθνικών εποπτικών αρχών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Βασίζεται στις προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 και προβλέπει τη θέσπιση, έως την 1η Ιανουαρίου 2020, νέων τεχνικών προδιαγραφών για τα ατομικά επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης αντικαθιστώντας τον ισχύοντα εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1179/2011 της Επιτροπής. 

Το άρθρο 12 προβλέπει ότι κάθε κράτος μέλος επαληθεύει και πιστοποιεί τις δηλώσεις υποστήριξης που έχουν υπογραφεί από τους υπηκόους του. Αποσαφηνίζει επίσης τις προϋποθέσεις για την επαλήθευση που πρέπει να διενεργείται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές και για την έκδοση από τις εν λόγω αρχές πιστοποιητικού στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός των έγκυρων υπογραφών που συγκεντρώθηκαν σε κάθε κράτος μέλος.

Το άρθρο 13 καθορίζει τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες για την υποβολή πρωτοβουλιών στην Επιτροπή.

Το άρθρο 14 καθορίζει το στάδιο της δημοσίευσης και της δημόσιας ακρόασης για πρωτοβουλίες που υποβάλλονται στην Επιτροπή, καθώς και τις προϋποθέσεις για τη δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντός τριών μηνών από την υποβολή της πρωτοβουλίας από τους διοργανωτές. Επίσης, αυξάνει τις απαιτήσεις για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων και την ισόρροπη εκπροσώπηση των σχετικών δημόσιων και ιδιωτικών συμφερόντων στην ακρόαση που συνδιοργανώνεται από την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προβλέπει επίσης την εκπροσώπηση της Επιτροπής σε κατάλληλο επίπεδο, καθώς και τη δυνατότητα των εκπροσώπων των θεσμικών και συμβουλευτικών οργάνων της Ένωσης να συμμετάσχουν στην ακρόαση.

Το άρθρο 15 προβλέπει τη διαδικασία για την εξέταση και απάντηση στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών από την Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης της Επιτροπής να δέχεται την ομάδα των διοργανωτών σε ενδεδειγμένο επίπεδο, καθώς και να εκθέτει σε ανακοίνωση τα νομικά και πολιτικά της συμπεράσματα σχετικά με την πρωτοβουλία, τις ενδεχόμενες ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί και τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να αναλάβει ή όχι δράση. Επίσης, παρατείνει τη διάρκεια της φάσης αυτής, από τρεις μήνες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011 σε πέντε μήνες, και εισάγει ειδικές διατάξεις σχετικά με την κοινοποίηση της απάντησης της Επιτροπής στα άλλα θεσμικά και συμβουλευτικά όργανα της Ένωσης, καθώς και τη δυνατότητα ενημέρωσης των υπογραφόντων και των πολιτών σχετικά με την απάντηση που δόθηκε στις πρωτοβουλίες.

Κεφάλαιο 3 – Λοιπές διατάξεις


Το άρθρο 16 καθορίζει τις απαιτήσεις διαφάνειας όσον αφορά τις πηγές στήριξης και χρηματοδότησης των πρωτοβουλιών καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και κατά την υποβολή τους στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 13.

Το άρθρο 17 προβλέπει δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας σχετικά με την ΕΠΠ που θα πρέπει να πραγματοποιήσει η Επιτροπή, καθώς και τη δυνατότητα των διοργανωτών και της Επιτροπής να συγκεντρώνουν ηλεκτρονικά μηνύματα από τους υπογράφοντες για επικοινωνιακούς σκοπούς όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν για τέτοιους συγκεκριμένους σκοπούς και σύμφωνα με τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων.

Το άρθρο 18 ορίζει ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει του παρόντος κανονισμού. Ο εκπρόσωπος της ομάδας διοργανωτών ή, κατά περίπτωση, της νομικής οντότητας που συγκροτήθηκε για τους σκοπούς της διαχείρισης της πρωτοβουλίας, και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών είναι ο υπεύθυνος (οι υπεύθυνοι) επεξεργασίας των δεδομένων κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Επίσης, προβλέπει ένα σύνολο απαιτήσεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων προθεσμιών για την καταστροφή των δηλώσεων υποστήριξης από την ομάδα διοργανωτών, την Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

Το άρθρο 19 προβλέπει τον καθορισμό αρμόδιων αρχών στα κράτη μέλη για την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται από τον κανονισμό και τη δημοσίευση αυτών των πληροφοριών στο μητρώο.

Το άρθρο 20 προβλέπει την υποχρέωση των κρατών μελών να κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ειδικές διατάξεις που θεσπίζουν για την εφαρμογή του κανονισμού και για τους σκοπούς της δημοσίευσης των εν λόγω εθνικών διατάξεων στο μητρώο.

Κεφάλαιο 4 – Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικές πράξεις

Το άρθρο 21 προβλέπει τη σύσταση επιτροπής, κατά την έννοια του κανονισμού (EΕ) αριθ. 182/2011, για την εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 5 σχετικά με τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα ατομικά επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

Το άρθρο 22 εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με τροποποιήσεις των παραρτημάτων του κανονισμού, εντός του πεδίου εφαρμογής των σχετικών διατάξεων.

Τα άρθρο 23 προβλέπει την ανάθεση στην Επιτροπή της εξουσίας έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων επ’ αόριστον για τον σκοπό της τροποποίησης των παραρτημάτων του κανονισμού και τις προϋποθέσεις για την άσκηση της εξουσιοδότησης που προβλέπεται στον κανονισμό.

Κεφάλαιο 5 – Τελικές διατάξεις

Το άρθρο 24 περιλαμβάνει την τυποποιημένη ρήτρα σχετικά με την επανεξέταση της εφαρμογής του κανονισμού και υποβολή έκθεσης προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το αργότερο εντός πέντε ετών από την ημερομηνία κατά την οποία ο κανονισμός αρχίζει να εφαρμόζεται και ανά πενταετία στη συνέχεια.

Το άρθρο 25 προβλέπει την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 και ορίζει ότι οι παραπομπές στην καταργηθείσα πράξη νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό. 

Το άρθρο 26 περιλαμβάνει την τυποποιημένη ρήτρα σχετικά με την έναρξη ισχύος και εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένου του μεταβατικού σταδίου, και προβλέπει ότι ο κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2020, με εξαίρεση το άρθρο 9 παράγραφος 4, το άρθρο 10, το άρθρο 11 παράγραφος 5 και τα άρθρα 19-24 τα οποία εφαρμόζονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2017/0220 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 24,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 20 ,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών 21 ,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) ενισχύει την ιθαγένεια της Ένωσης και βελτιώνει περαιτέρω τη δημοκρατική λειτουργία της Ένωσης προβλέποντας, μεταξύ άλλων, ότι κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών αποτελεί ενωσιακό μέσο συμμετοχικής δημοκρατίας το οποίο παρέχει στους πολίτες της Ένωσης τη δυνατότητα να προσεγγίζουν απευθείας με αίτημά τους την Επιτροπή, καλώντας την να υποβάλει πρόταση έκδοσης νομικής πράξης της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών, δυνατότητα παρόμοια με το δικαίωμα που εκχωρείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δυνάμει του άρθρου 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και στο Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 241 της ΣΛΕΕ.

(2)Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 22 θέσπισε τους κανόνες και τις διαδικασίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και συνοδεύτηκε από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1179/2011 της Επιτροπής 23 .

(3)Στην έκθεση που εξέδωσε τον Μάρτιο του 2015 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 24 , η Επιτροπή προσδιόρισε σειρά προκλήσεων που προέκυψαν κατά την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού και ανέλαβε τη δέσμευση να αναλύσει περαιτέρω τον αντίκτυπο που έχουν τα ζητήματα αυτά στην αποτελεσματικότητα του μέσου της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών και να βελτιώσει τη λειτουργία του.

(4)Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 28ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 25 , κάλεσε την Επιτροπή να επανεξετάσει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 211/2011 και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1179/2011 της Επιτροπής.

(5)Ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών πιο προσιτή, λιγότερο επαχθή και περισσότερο εύχρηστη για τους διοργανωτές και τους υποστηρικτές, προκειμένου, αφενός, να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών ως μέσου προώθησης του διαλόγου και της συμμετοχής των πολιτών στο επίπεδο της Ένωσης και, αφετέρου, να φέρει την Ένωση πιο κοντά στους πολίτες της.

(6)Για την επίτευξη των στόχων αυτών, οι διαδικασίες και προϋποθέσεις που απαιτούνται για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θα πρέπει να είναι σαφείς, απλές, εύχρηστες και ανάλογες με τη φύση του μέσου αυτού. Θα πρέπει, ακόμη, να επιτυγχάνουν μια συνετή ισορροπία ανάμεσα σε δικαιώματα και υποχρεώσεις.

(7)Κρίνεται ενδεδειγμένος ο καθορισμός ελάχιστου ορίου ηλικίας για την υποστήριξη μιας πρωτοβουλίας. Για να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών ως μέσου συμμετοχικής δημοκρατίας και για να προαχθεί η συμμετοχή των πολιτών στο επίπεδο της Ένωσης, ιδίως μεταξύ των νέων Ευρωπαίων πολιτών, το εν λόγω όριο θα πρέπει να καθοριστεί στα 16 έτη.

(8)Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 της ΣΕΕ, πρωτοβουλία με την οποία καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις επί θεμάτων στα οποία πολίτες θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών, μπορεί να ληφθεί από τουλάχιστον ένα εκατομμύριο πολίτες της Ένωσης που είναι υπήκοοι σημαντικού αριθμού κρατών μελών.

(9)Προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι μία πρωτοβουλία είναι αντιπροσωπευτική ενός συμφέροντος της Ένωσης και παράλληλα να διασφαλίζεται η εύκολη προσφυγή στο μέσο αυτό, ο ελάχιστος αριθμός κρατών μελών από τα οποία πρέπει να προέρχονται οι πολίτες θα πρέπει να καθοριστεί στο ένα τέταρτο των κρατών μελών.

(10)Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι μια πρωτοβουλία είναι αντιπροσωπευτική και να εξασφαλιστούν παρόμοιες προϋποθέσεις για την υποστήριξη μιας πρωτοβουλίας από πολίτες, κρίνεται επίσης ενδεδειγμένο να καθοριστεί ο ελάχιστος αριθμός υπογραφόντων που θα προέρχονται από το καθένα από αυτά τα κράτη μέλη. Αυτοί οι ελάχιστοι απαιτούμενοι αριθμοί υπογραφόντων σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να είναι αναλογικοί κατά φθίνουσα τάξη και θα πρέπει να αντιστοιχούν στον αριθμό των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγονται στο αντίστοιχο κράτος μέλος, επί 750.

(11)Κάθε πολίτης της Ένωσης θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να υποστηρίξει μια πρωτοβουλία σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, υπό παρόμοιες προϋποθέσεις, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος ιθαγένειας ή κατοικίας.

(12)Μολονότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ενδέχεται να περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, δεδομένου του χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών ως μέσου συμμετοχικής δημοκρατίας, είναι δικαιολογημένο να απαιτείται η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για να υποστηριχθεί μια πρωτοβουλία και να γίνεται επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων στο μέτρο που είναι αναγκαίο προκειμένου να καθίσταται δυνατή η επαλήθευση των δηλώσεων υποστήριξης σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική.

(13)Προκειμένου να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών πιο προσιτή και να παράσχει υποστήριξη στους πολίτες και τους διοργανωτές, η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες και βοήθεια στους διοργανωτές και να διαθέσει μια επιγραμμική συνεργατική πλατφόρμα που θα αποτελέσει ένα ειδικό βήμα διαλόγου, πληροφόρησης και παροχής συμβουλών σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Για να εξασφαλίσουν εγγύτητα προς τους πολίτες, τα κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν στα αντίστοιχα εδάφη τους ένα ή περισσότερα σημεία επαφής που θα παρέχουν στους πολίτες πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

(14)Για να δρομολογηθεί και να πραγματοποιηθεί επιτυχώς μια πρωτοβουλία πολιτών απαιτείται μια ελάχιστη οργανωτική δομή. Η δομή αυτή θα πρέπει να έχει τη μορφή ομάδας διοργανωτών, την οποία απαρτίζουν φυσικά πρόσωπα που διαμένουν σε τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη, ώστε να ενθαρρυνθεί η ανάδειξη θεμάτων που αφορούν το σύνολο της Ένωσης και να δοθεί ώθηση στον προβληματισμό επ’ αυτών. Για λόγους διαφάνειας και ομαλής και αποτελεσματικής επικοινωνίας, η ομάδα διοργανωτών θα πρέπει να ορίσει έναν εκπρόσωπο ο οποίος θα λειτουργεί ως σύνδεσμος ανάμεσα σε αυτήν και στα θεσμικά όργανα της Ένωσης καθ’ όλη τη διαδικασία. Η ομάδα των διοργανωτών θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συστήσει, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, νομική οντότητα για τη διαχείριση μιας πρωτοβουλίας. Η εν λόγω νομική οντότητα θα πρέπει να θεωρείται ως η ομάδα των διοργανωτών για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. 

(15)Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή και η διαφάνεια σε σχέση με τις πρωτοβουλίες και να αποφευχθούν καταστάσεις κατά τις οποίες συγκεντρώνονται για μια πρωτοβουλία υπογραφές που δεν συμμορφώνονται με τους όρους που προβλέπονται από τις Συνθήκες και από τον παρόντα κανονισμό, οι πρωτοβουλίες που συμμορφώνονται με τους όρους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να καταχωρίζονται από την Επιτροπή πριν από τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης από πολίτες. Η Επιτροπή θα πρέπει να επιλαμβάνεται της καταχώρισης σύμφωνα με τις γενικές αρχές της χρηστής διοίκησης.

(16)Προκειμένου να καταστεί η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών πιο προσιτή, και λαμβανομένου υπόψη ότι οι διαδικασίες και προϋποθέσεις που απαιτούνται για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θα πρέπει να είναι σαφείς, απλές, εύχρηστες και αναλογικές, ενδείκνυται η μερική καταχώριση μιας πρωτοβουλίας σε περιπτώσεις κατά τις οποίες μόνο μέρος ή μέρη της πρωτοβουλίας πληρούν τις απαιτήσεις για καταχώριση δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Μια πρωτοβουλία θα πρέπει να καταχωρίζεται εν μέρει όταν σημαντικό τμήμα της, συμπεριλαμβανομένων των κύριων στόχων της, δεν βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να υποβάλλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών, και πληρούνται όλες οι άλλες απαιτήσεις καταχώρισης. Θα πρέπει να εξασφαλίζονται σαφήνεια και διαφάνεια όσον αφορά το πεδίο που καλύπτει η μερική καταχώριση, και οι δυνητικοί υπογράφοντες πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με το συγκεκριμένο πεδίο, καθώς και για το γεγονός ότι η συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης γίνεται μόνο σε σχέση με το πεδίο που καλύπτει η καταχώριση της πρωτοβουλίας.

(17)Οι δηλώσεις υποστήριξης για μια πρωτοβουλία θα πρέπει να συγκεντρώνονται εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μια πρωτοβουλία παραμένει επίκαιρη, και λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την πολυπλοκότητα της συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης σε ολόκληρη την Ένωση, η εν λόγω προθεσμία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου συγκέντρωσης που έχουν θέσει οι διοργανωτές.

(18)Προκειμένου να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών περισσότερο προσιτή, λιγότερο επαχθή και πιο εύχρηστη για τους διοργανωτές και τους πολίτες, η Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει και να διαχειρίζεται ένα κεντρικό σύστημα για την επιγραμμική συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης. Το εν λόγω σύστημα θα πρέπει να τίθεται δωρεάν στη διάθεση των ομάδων διοργανωτών και θα πρέπει να περιλαμβάνει τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την επιγραμμική συγκέντρωση, στα οποία περιλαμβάνονται η φιλοξενία και το λογισμικό, καθώς και χαρακτηριστικά προσβασιμότητας, διασφαλίζοντας ότι οι πολίτες με αναπηρίες θα είναι σε θέση να προσφέρουν υποστήριξη στις πρωτοβουλίες. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί και να λειτουργεί σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής 26 .

(19)Οι πολίτες της Ένωσης θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίζουν τις πρωτοβουλίες επιγραμμικά ή σε έντυπη μορφή παρέχοντας μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρατίθενται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να γνωστοποιούν στην Επιτροπή εάν επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο μέρος Α ή Β, αντιστοίχως, του παραρτήματος III. Οι πολίτες που κάνουν χρήση του κεντρικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θα πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίζουν μια πρωτοβουλία μέσω δηλώσεων υποστήριξης που υπογράφονται ηλεκτρονικά με μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και ηλεκτρονικής υπογραφής. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν τα σχετικά προς τον σκοπό αυτό τεχνικά χαρακτηριστικά στο πλαίσιο του κανονισμού (EΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 27 . Οι πολίτες θα πρέπει να υπογράφουν τη δήλωση υποστήριξης μόνο μία φορά.

(20)Η ομάδα διοργανωτών θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει τα δικά της επιγραμμικά συστήματα για τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης σε ολόκληρη την Ένωση και να αποφασίζει σε ποιο κράτος μέλος θα πρέπει να φυλάσσονται τα δεδομένα που συλλέγονται για την πρωτοβουλία. Η ομάδα των διοργανωτών θα πρέπει να χρησιμοποιεί ένα μόνο επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης για κάθε πρωτοβουλία. Τα ατομικά επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης που δημιουργεί και διαχειρίζεται η ομάδα διοργανωτών θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή τεχνικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα συγκεντρώνονται, αποθηκεύονται και διαβιβάζονται ασφαλώς καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Προς τούτο, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα πρέπει να θεσπίσει αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές για τα επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης. Η Επιτροπή μπορεί να ζητεί συμβουλές από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), ο οποίος βοηθά τα θεσμικά όργανα της Ένωσης κατά την ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών που σχετίζονται με την ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών.

(21)Πριν από τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης, είναι σκόπιμο να επαληθεύουν τα κράτη μέλη τη συμμόρφωση των ατομικών επιγραμμικών συστημάτων συγκέντρωσης που έχει δημιουργήσει η ομάδα των διοργανωτών προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και να εκδίδουν έγγραφο που να πιστοποιεί την εν λόγω συμμόρφωση. Η πιστοποίηση των ατομικών επιγραμμικών συστημάτων συγκέντρωσης πρέπει να διενεργείται από την αρμόδια εθνική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο αποθηκεύονται τα δεδομένα που συγκεντρώνονται μέσω του ατομικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης. Με την επιφύλαξη των εξουσιών των εθνικών εποπτικών αρχών βάσει του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν την αρμόδια εθνική αρχή που είναι υπεύθυνη για την πιστοποίηση των συστημάτων. Τα κράτη μέλη πρέπει να αναγνωρίζουν αμοιβαία τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές τους.

(22)Όταν μια πρωτοβουλία έχει λάβει τις απαραίτητες δηλώσεις υποστήριξης, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για την επαλήθευση και πιστοποίηση των δηλώσεων υποστήριξης που έχουν υπογραφεί από τους υπηκόους του, προκειμένου να εκτιμηθεί αν έχει επιτευχθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός υπογραφόντων που έχουν το δικαίωμα να υποστηρίξουν μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη περιορισμού του διοικητικού φόρτου για τα κράτη μέλη, οι εν λόγω επαληθεύσεις θα πρέπει να διενεργούνται βάσει κατάλληλων ελέγχων, οι οποίοι μπορούν να βασίζονται σε τυχαία δειγματοληψία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκδίδουν έγγραφο που να πιστοποιεί τον αριθμό έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης που έχουν λάβει.

(23)Για την προώθηση της συμμετοχής και του δημόσιου διαλόγου σχετικά με τα ζητήματα που εγείρουν οι πρωτοβουλίες, όταν μια πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφόντων και η οποία πληροί τις άλλες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού διαβιβάζεται στην Επιτροπή, η ομάδα των διοργανωτών θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να την παρουσιάσει σε δημόσια ακρόαση σε επίπεδο Ένωσης. Η δημόσια ακρόαση θα πρέπει να συνδιοργανώνεται από την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντός προθεσμίας τριών μηνών από την υποβολή της πρωτοβουλίας και να εξασφαλίζει την ισόρροπη εκπροσώπηση των σχετικών δημόσιων και ιδιωτικών συμφερόντων, καθώς και την εκπροσώπηση της Επιτροπής σε ενδεδειγμένο επίπεδο. Άλλα θεσμικά και συμβουλευτικά όργανα της Ένωσης, καθώς και ενδιαφερόμενοι φορείς, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην ακρόαση.

(24)Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική συμμετοχή των πολιτών στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει τις έγκυρες πρωτοβουλίες και να απαντά σε αυτές. Η Επιτροπή θα πρέπει, ως εκ τούτου, να εκθέσει τα νομικά και πολιτικά συμπεράσματά της, καθώς και τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί, εντός πέντε μηνών από την παραλαβή της πρωτοβουλίας. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξηγεί κατά τρόπο σαφή, κατανοητό και λεπτομερή τους λόγους για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί, και πρέπει επίσης να δηλώσει τους λόγους για τους οποίους δεν προτίθεται να αναλάβει δράση.

(25)Η στήριξη και η χρηματοδότηση για τις πρωτοβουλίες θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια. Ως εκ τούτου, οι ομάδες των διοργανωτών θα πρέπει να υποβάλλουν επικαιροποιημένα στοιχεία για τις πηγές στήριξης και χρηματοδότησης των πρωτοβουλιών τους από την ημερομηνία καταχώρισης έως την ημερομηνία υποβολής της πρωτοβουλίας στην Επιτροπή. Οι οντότητες, ιδίως οι οργανώσεις οι οποίες δυνάμει των Συνθηκών συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και στην έκφραση της βούλησης των πολιτών της Ένωσης, θα πρέπει να μπορούν να προωθούν και να παρέχουν στήριξη και χρηματοδότηση σε πρωτοβουλίες πολιτών, υπό τον όρο ότι το πράττουν σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους όρους που προβλέπονται στον κανονισμό και με πλήρη διαφάνεια. 

(26)Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 28  εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργείται δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Στο πλαίσιο αυτό, για λόγους ασφάλειας δικαίου, κρίνεται σκόπιμο, αφενός, να διευκρινιστεί ότι ο εκπρόσωπος της ομάδας διοργανωτών, ή κατά περίπτωση, της νομικής οντότητας που συγκροτήθηκε για τους σκοπούς της διαχείρισης της πρωτοβουλίας, και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θεωρούνται ως ο υπεύθυνος (οι υπεύθυνοι) επεξεργασίας των δεδομένων κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και, αφετέρου, να προσδιοριστεί το μέγιστο χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο πρωτοβουλίας πολιτών. Υπό την ιδιότητα των υπευθύνων της επεξεργασίας δεδομένων, ο εκπρόσωπος της ομάδας διοργανωτών ή, κατά περίπτωση, της νομικής οντότητας που συγκροτήθηκε με σκοπό τη διαχείριση της πρωτοβουλίας, και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση των υποχρεώσεων που επιβάλλει ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, ιδίως εκείνων που αφορούν τη νομιμότητα της επεξεργασίας, την ασφάλεια των δραστηριοτήτων επεξεργασίας, την παροχή πληροφοριών και τα δικαιώματα των ατόμων που αφορούν τα δεδομένα. 

(27)Μολονότι η ευθύνη και οι κυρώσεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εξακολουθούν να ρυθμίζονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, η ομάδα διοργανωτών θα πρέπει να είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνη, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, για κάθε άλλη ζημία που προκαλείται κατά τη διοργάνωση της πρωτοβουλίας πολιτών από παράνομες πράξεις που διαπράττονται εκ προθέσεως ή εκ βαρείας αμέλειας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε η ομάδα των διοργανωτών να υπόκειται σε κατάλληλες κυρώσεις για παραβάσεις του παρόντος κανονισμού. 

(28)[Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000 29 , εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργείται από την Επιτροπή κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.] 

(29)Προκειμένου να συμβάλουν στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον πολιτικό βίο της Ένωσης, η Επιτροπή και οι διοργανωτές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν, σύμφωνα με τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υπογραφόντων για τους σκοπούς των δραστηριοτήτων επικοινωνίας που συνδέονται με μια πρωτοβουλία, ιδίως για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις ενέργειες που αναλαμβάνονται σε συνέχεια της πρωτοβουλίας. Η συγκέντρωση ηλεκτρονικών διευθύνσεων θα πρέπει να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με την επιφύλαξη της συγκατάθεσης των υπογραφόντων. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις δεν πρέπει να συγκεντρώνονται ως μέρος των εντύπων των δηλώσεων υποστήριξης, και οι δυνητικοί υπογράφοντες θα πρέπει να ενημερώνονται ότι το δικαίωμά τους να υποστηρίξουν μια πρωτοβουλία δεν εξαρτάται από τη συγκατάθεσή τους στη συγκέντρωση των ηλεκτρονικών τους διευθύνσεων.

(30)Με στόχο την προσαρμογή στις μελλοντικές ανάγκες, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή για τους σκοπούς της τροποποίησης των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου . Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να διασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, οι εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και θα πρέπει να έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(31)Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή, ιδίως προκειμένου να καθορίσει τις τεχνικές προδιαγραφές για τα επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 30 .

(32)Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως στο άρθρο 8, 

(33)Για λόγους ασφαλείας δικαίου και σαφήνειας, θα πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011,

(34)Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το [άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και εξέδωσε τη γνωμοδότησή του στις […] 31 ],

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται προκειμένου μια πρωτοβουλία να καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις επί θεμάτων στα οποία οι πολίτες της Ένωσης θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών (στο εξής η «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών» ή η «πρωτοβουλία»).

Άρθρο 2

Δικαίωμα υποστήριξης μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών

Κάθε πολίτης της Ένωσης ηλικίας 16 ετών και άνω έχει το δικαίωμα να υποστηρίξει μια πρωτοβουλία υπογράφοντας δήλωση υποστήριξης («ο υπογράφων»), σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 3

Απαιτούμενος αριθμός υπογραφών

1.  Η πρωτοβουλία είναι έγκυρη εφόσον:

 

α) έχει λάβει την υποστήριξη τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου υπογραφόντων από τουλάχιστον το ένα τέταρτο των κρατών μελών.

β) τουλάχιστον στο ένα τέταρτο των κρατών μελών ο αριθμός των υπογραφόντων είναι τουλάχιστον ίσος προς τον ελάχιστο αριθμό που ορίζεται στο παράρτημα I, ο οποίος αντιστοιχεί στον αριθμό των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγονται στο αντίστοιχο κράτος μέλος, πολλαπλασιαζόμενος επί 750, κατά τον χρόνο καταχώρισης της πρωτοβουλίας.

2.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι υπογράφοντες προσμετρούνται στο κράτος μέλος του οποίου έχουν την ιθαγένεια.

Άρθρο 4

Πληροφορίες και βοήθεια από την Επιτροπή και από τα κράτη μέλη

1. Η Επιτροπή, εφόσον της ζητηθεί, παρέχει στους πολίτες και τις ομάδες διοργανωτών πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

2. Η Επιτροπή καθιστά διαθέσιμη επιγραμμική συνεργατική πλατφόρμα που θα προσφέρει στους πολίτες και τις ομάδες διοργανωτών ένα βήμα διαλόγου, καθώς και πληροφόρηση και συμβουλές σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

Τα έξοδα για τη λειτουργία και τη συντήρηση της επιγραμμικής συνεργατικής πλατφόρμας βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Η Επιτροπή καθιστά διαθέσιμο επιγραμμικό μητρώο («το μητρώο») που επιτρέπει στις ομάδες διοργανωτών να συνεργάζονται για τη διαχείριση της πρωτοβουλίας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Το μητρώο περιλαμβάνει δημόσιο ιστότοπο ο οποίος παρέχει πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών εν γένει, καθώς και σχετικά με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και το αντίστοιχο καθεστώς τους.

4. Η Επιτροπή, αφού καταχωρίσει μια πρωτοβουλία σύμφωνα με το άρθρο 6, παρέχει μετάφραση του περιεχομένου της εν λόγω πρωτοβουλίας σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης προς δημοσίευση στο μητρώο και προς χρήση για τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Η ομάδα διοργανωτών μπορεί, επιπλέον, να παρέχει μεταφράσεις του παραρτήματος σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης για δημοσίευσή του στο μητρώο και επίσης, κατά περίπτωση, του σχεδίου της νομικής πράξης που αναφέρεται στο παράρτημα II και που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2.

5. Η Επιτροπή δημιουργεί ενωσιακή υπηρεσία ανταλλαγής αρχείων με σκοπό τη διαβίβαση των δηλώσεων υποστήριξης στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 12, κατά τρόπο που να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και την επαλήθευση ταυτότητας της διαβίβασης, και την θέτει στη διάθεση του κοινού δωρεάν.

6. Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα ή περισσότερα σημεία επαφής για την παροχή πληροφοριών και βοήθειας στις ομάδες διοργανωτών κατά τη διοργάνωση μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 5

Ομάδα διοργανωτών

1. Η προετοιμασία και διαχείριση μιας πρωτοβουλίας γίνεται από ομάδα που αποτελείται από επτά τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα (η «ομάδα διοργανωτών»). Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν μπορούν να συνυπολογίζονται στον ελάχιστο αυτό αριθμό.

2. Τα μέλη της ομάδας διοργανωτών πρέπει να είναι πολίτες της Ένωσης, να έχουν ηλικία που τους παρέχει δικαίωμα ψήφου στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να διαμένουν σε τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη.

3. Η ομάδα διοργανωτών διορίζει δύο από τα μέλη της ως εκπρόσωπο και αναπληρωτή, αντιστοίχως, οι οποίοι επέχουν ρόλο συνδέσμου μεταξύ αυτών και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και στους οποίους δίδεται η εντολή να ενεργούν για λογαριασμό της ομάδας διοργανωτών (τα «πρόσωπα επικοινωνίας»).

Η ομάδα διοργανωτών μπορεί επίσης να ορίσει δύο το πολύ άλλα φυσικά πρόσωπα, τα οποία επιλέγονται μεταξύ των μελών της ή με άλλο τρόπο και λαμβάνουν εντολή να ενεργούν εξ ονόματος των προσώπων επικοινωνίας με σκοπό την άσκηση καθηκόντων συνδέσμου με τα όργανα της Ένωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

4. Η ομάδα διοργανωτών ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τυχόν αλλαγές όσον αφορά τη σύνθεσή της καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και παρέχει επαρκείς αποδείξεις ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2. Οι αλλαγές στη σύνθεση της ομάδας διοργανωτών αποτυπώνονται στα έντυπα των δηλώσεων υποστήριξης, τα δε ονοματεπώνυμα των νυν και πρώην μελών της ομάδας διοργανωτών παραμένουν διαθέσιμα στο μητρώο καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Για κάθε πρωτοβουλία, η Επιτροπή δημοσιεύει τα ονοματεπώνυμα όλων των μελών της ομάδας διοργανωτών στο μητρώο.

5. Με την επιφύλαξη της ευθύνης του εκπροσώπου της ομάδας διοργανωτών ως υπεύθυνου επεξεργασίας των δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 82 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, τα μέλη ομάδας διοργανωτών είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα, σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία, για τυχόν ζημία που προκαλείται κατά τη διοργάνωση της πρωτοβουλίας πολιτών από παράνομες πράξεις οι οποίες διαπράττονται εκ προθέσεως ή εκ βαρείας αμέλειας.

6. Με την επιφύλαξη των κυρώσεων που προβλέπει το άρθρο 84 του κανονισμού (EΕ) 2016/679, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα μέλη μιας ομάδας διοργανωτών να υπόκεινται σε αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις για παραβάσεις του παρόντος κανονισμού, και ιδίως για:

α) ψευδείς δηλώσεις,

β) την απατηλή χρησιμοποίηση των δεδομένων.

7. Όταν μια νομική οντότητα έχει συσταθεί, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο κράτους μέλους, ειδικά για τον σκοπό της διαχείρισης συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, η εν λόγω νομική οντότητα θεωρείται ως η ομάδα των διοργανωτών ή τα μέλη της, κατά περίπτωση, για τους σκοπούς των παραγράφων 5 και 6, του άρθρου 6 παράγραφος 2 και παράγραφοι 4-7 και των άρθρων 7 έως 18 και των παραρτημάτων II έως VII, υπό την προϋπόθεση ότι το μέλος της ομάδας διοργανωτών που έχει οριστεί ως εκπρόσωπος αυτής έχει λάβει εντολή να ενεργεί για λογαριασμό της νομικής οντότητας.

Άρθρο 6

Καταχώριση

1. Δηλώσεις υποστήριξης για μια πρωτοβουλία μπορούν να συγκεντρώνονται μόνο μετά την καταχώριση της πρωτοβουλίας από την Επιτροπή.

2. Η ομάδα διοργανωτών υποβάλλει την αίτηση καταχώρισης στην Επιτροπή μέσω του μητρώου.

Όταν υποβάλλει την αίτηση, η ομάδα διοργανωτών επίσης:

α) διαβιβάζει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα II σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης·

β) όταν αυτή αποτελείται από περισσότερα από 7 μέλη, υποδεικνύει τα επτά μέλη που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του άρθρου 5 παράγραφοι 1 και 2·

γ) κατά περίπτωση, δηλώνει ότι έχει συσταθεί νομική οντότητα, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 7.

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 6, η Επιτροπή αποφασίζει για την αίτηση εντός δύο μηνών από την υποβολή της.

3. Η Επιτροπή καταχωρίζει την πρωτοβουλία εάν:

α) η ομάδα διοργανωτών έχει προσκομίσει επαρκείς αποδείξεις ότι πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 και έχει ορίσει τα πρόσωπα επικοινωνίας σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο·

β) στην κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 7, η νομική οντότητα έχει συσταθεί ειδικά για τον σκοπό της διαχείρισης της πρωτοβουλίας και το μέλος της ομάδας διοργανωτών που έχει οριστεί ως εκπρόσωπος αυτής έχει λάβει εντολή να ενεργεί για λογαριασμό της νομικής οντότητας·

γ) κανένα μέρος της πρωτοβουλίας δεν βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να υποβάλλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών·

δ) η πρωτοβουλία δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική, επιπόλαιη ή κακόβουλη·

ε) η πρωτοβουλία δεν αντίκειται προφανώς στις αξίες της Ένωσης όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Εάν μία ή περισσότερες από τις απαιτήσεις που ορίζονται στα στοιχεία α) έως ε) δεν πληρούνται, η Επιτροπή απορρίπτει την καταχώριση της πρωτοβουλίας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5.

4. Όταν θεωρεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 στοιχεία α), β), δ) και ε), αλλά ότι η απαίτηση που ορίζεται στην παράγραφο 3 στοιχείο γ) δεν πληρούται, η Επιτροπή, εντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης, ενημερώνει την ομάδα διοργανωτών για την αξιολόγησή της και για τους λόγους που την υπαγορεύουν.

Στην περίπτωση αυτή, η ομάδα των διοργανωτών μπορεί είτε να τροποποιήσει την πρωτοβουλία για να λάβει υπόψη την αξιολόγηση της Επιτροπής ώστε να εξασφαλίζεται ότι η πρωτοβουλία είναι σύμφωνη με την απαίτηση που ορίζεται στην παράγραφο 3 στοιχείο γ), είτε να διατηρήσει ή να αποσύρει την αρχική πρωτοβουλία. Η ομάδα διοργανωτών ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με την επιλογή της εντός ενός μηνός από την παραλαβή της αξιολόγησης της Επιτροπής και αναφέρει τους λόγους που την υπαγορεύουν και, κατά περίπτωση, διαβιβάζει τις τροποποιήσεις των πληροφοριών που αναφέρονται στο παράρτημα II, για να αντικαταστήσει την αρχική πρωτοβουλία.

Όταν η Επιτροπή λάβει τις πληροφορίες από τους διοργανωτές:

α) καταχωρίζει την πρωτοβουλία, εάν πληροί την απαίτηση που ορίζεται στην παράγραφο 3 στοιχείο γ)·

β) καταχωρίζει εν μέρει την πρωτοβουλία εάν σημαντικό μέρος αυτής, συμπεριλαμβανομένων των κύριων στόχων της, δεν βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να υποβάλλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών·

γ) σε διαφορετική περίπτωση, απορρίπτει την αίτηση καταχώρισης της πρωτοβουλίας.

 

Η Επιτροπή αποφασίζει για την αίτηση εντός μηνός από την παραλαβή των πληροφοριών και, κατά περίπτωση, της τροποποιημένης πρωτοβουλίας από την ομάδα διοργανωτών που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο.

5. Πρωτοβουλία που έχει καταχωρισθεί δημοσιεύεται στο μητρώο.

Όταν η Επιτροπή καταχωρίζει εν μέρει μια πρωτοβουλία:

α) δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με το πεδίο που καλύπτει η καταχώριση της πρωτοβουλίας στο μητρώο·

β) η ομάδα διοργανωτών μεριμνά για την ενημέρωση των δυνητικών υπογραφόντων σχετικά με το πεδίο που καλύπτει η καταχώριση της πρωτοβουλίας, καθώς και για το γεγονός ότι η συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης γίνεται μόνο σε σχέση με το πεδίο που καλύπτει η καταχώριση.

6. Η Επιτροπή καταχωρίζει πρωτοβουλία με ενιαίο αριθμό καταχώρισης και ενημερώνει σχετικά την ομάδα διοργανωτών.

7. Σε περίπτωση που αρνηθεί την καταχώριση πρωτοβουλίας ή την καταχωρίσει μόνον εν μέρει σύμφωνα με την παράγραφο 4, η Επιτροπή αναφέρει στους διοργανωτές τους λόγους της απόφασής της, καθώς και όλα τα πιθανά ένδικα και εξώδικα μέσα που τίθενται στη διάθεσή τους.

8. Η Επιτροπής ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την καταχώριση πρωτοβουλίας.

Άρθρο 7

Απόσυρση πρωτοβουλίας

Ανά πάσα στιγμή πριν από την υποβολή πρωτοβουλίας στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 13, η ομάδα διοργανωτών μπορεί να αποσύρει την πρωτοβουλία που έχει καταχωρισθεί σύμφωνα με το άρθρο 6. Η απόσυρση αυτή δημοσιεύεται στο μητρώο.

Άρθρο 8

Περίοδος συγκέντρωσης

1. Όλες οι δηλώσεις υποστήριξης συγκεντρώνονται εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία που επιλέγεται από την ομάδα διοργανωτών (η «περίοδος συγκέντρωσης»), με την επιφύλαξη του άρθρου 11 παράγραφος 6. Η ημερομηνία αυτή πρέπει να οριστεί εντός τριών μηνών το αργότερο από την καταχώριση της πρωτοβουλίας σύμφωνα με το άρθρο 6.

Η ομάδα διοργανωτών ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με την επιλεγείσα ημερομηνία το αργότερο 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία αυτή. 

Εάν η ομάδα διοργανωτών επιθυμεί να περατώσει τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης προτού παρέλθουν 12 μήνες από την έναρξη της περιόδου συγκέντρωσης, ενημερώνει την Επιτροπή για την ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να περατωθεί η περίοδος συγκέντρωσης.

2. Η Επιτροπή αναφέρει την έναρξη και το πέρας της περιόδου συγκέντρωσης στο μητρώο.

3. Η Επιτροπή ή η ομάδα διοργανωτών, κατά περίπτωση, περατώνει τη λειτουργία του κεντρικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 10 ή ατομικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 11 κατά την ημερομηνία λήξης της περιόδου συγκέντρωσης.

Άρθρο 9

Διαδικασία για τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης

1. Οι δηλώσεις υποστήριξης μπορούν να υπογράφονται ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή.

2. Μόνον έντυπα που ακολουθούν τα υποδείγματα του παραρτήματος ΙΙΙ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης.

Η ομάδα διοργανωτών συμπληρώνει τα έντυπα όπως αναφέρεται στο παράρτημα III πριν ξεκινήσει η συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης. Οι πληροφορίες που παρέχονται στα έντυπα αντιστοιχούν σε εκείνες που περιλαμβάνονται στο μητρώο.

Σε περίπτωση που η ομάδα διοργανωτών επιλέξει να συγκεντρώσει επιγραμμικά τις δηλώσεις υποστήριξης μέσω του κεντρικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης που προβλέπεται στο άρθρο 10, η Επιτροπή είναι αρμόδια για την παροχή των κατάλληλων εντύπων, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ.

Όταν μια πρωτοβουλία έχει καταχωριστεί εν μέρει σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4, τα έντυπα που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ, καθώς και το κεντρικό επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης και, κατά περίπτωση, το ατομικό επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης αντικατοπτρίζουν το πεδίο που καλύπτει η καταχώριση της πρωτοβουλίας. 

Τα έντυπα των δηλώσεων υποστήριξης μπορούν να προσαρμόζονται για τον σκοπό της επιγραμμικής συγκέντρωσης.

Όταν οι πολίτες υποστηρίζουν μια πρωτοβουλία επιγραμμικά μέσω του κεντρικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης που αναφέρεται στο άρθρο 10, κάνοντας χρήση των κοινοποιημένων μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4, το παράρτημα ΙΙΙ δεν εφαρμόζεται. Οι πολίτες της Ένωσης αναφέρουν την ιθαγένειά τους και τα κράτη μέλη αποδέχονται το ελάχιστο σύνολο δεδομένων για ένα φυσικό πρόσωπο σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/1501 της Επιτροπής.

3. Τα πρόσωπα που υπογράφουν δήλωση υποστήριξης καλούνται να αναφέρουν μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ορίζονται στο παράρτημα III.

4. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή εάν επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο μέρος Α ή Β, αντιστοίχως, του παραρτήματος III πριν από την 1η Ιουλίου 2019. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο μέρος Β του παραρτήματος III, αναφέρουν τον/τους τύπο/-ους του προσωπικού αριθμού ταυτότητας/αριθμού προσωπικού εγγράφου ταυτότητας των οποίων οι υπογράφοντες παρέχουν τα τελευταία τέσσερα ψηφία.

Έως την 1η Ιανουαρίου του 2020, η Επιτροπή δημοσιεύει στο μητρώο τα έντυπα του παραρτήματος ΙΙΙ.

Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή να συμπεριληφθούν στο άλλο μέρος του παραρτήματος III, στο μέρος Α ή Β, αντιστοίχως. Ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζουν να ισχύουν τα νέα έντυπα.

5. Η ομάδα διοργανωτών είναι υπεύθυνη για τη συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης από υπογράφοντες σε έντυπη μορφή.

6. Ένα πρόσωπο μπορεί να υπογράψει δήλωση υποστήριξης για συγκεκριμένη πρωτοβουλία μόνο μία φορά.

7. Η ομάδα διοργανωτών ενημερώνει την Επιτροπή για τον αριθμό των δηλώσεων υποστήριξης που συγκεντρώθηκαν σε κάθε κράτος μέλος, τουλάχιστον ανά δύο μήνες κατά τη διάρκεια της περιόδου συγκέντρωσης, και για τον τελικό αριθμό εντός τριών μηνών από το πέρας της περιόδου συγκέντρωσης για δημοσίευση στο μητρώο.

Εάν δεν έχει επιτευχθεί ο απαιτούμενος αριθμός δηλώσεων υποστήριξης ή ελλείψει απάντησης από την ομάδα διοργανωτών εντός τριών μηνών από το πέρας της περιόδου συγκέντρωσης, η Επιτροπή περατώνει την πρωτοβουλία και δημοσιεύει σχετική ανακοίνωση στο μητρώο.

Άρθρο 10

Κεντρικό επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης

1. Για τους σκοπούς της επιγραμμικής συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης, η Επιτροπή δημιουργεί και διαχειρίζεται, από την 1η Ιανουαρίου 2020, κεντρικό σύστημα επιγραμμικής συγκέντρωσης, σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017.

Τα έξοδα για τη δημιουργία και τη λειτουργία του κεντρικού συστήματος επιγραμμικής συγκέντρωσης βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χρήση του κεντρικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης είναι δωρεάν.

Το κεντρικό σύστημα επιγραμμικής συγκέντρωσης είναι προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρία.

Τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω του κεντρικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης αποθηκεύονται στους εξυπηρετητές που διατίθενται από την Επιτροπή για τον σκοπό αυτό.

Το κεντρικό επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης επιτρέπει την τηλεφόρτωση των δηλώσεων υποστήριξης που συγκεντρώνονται σε έντυπη μορφή.

2. Για κάθε πρωτοβουλία, η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι δηλώσεις υποστήριξης μπορούν να συγκεντρώνονται μέσω του κεντρικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια της περιόδου συλλογής η οποία καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 8.

3. Εντός ενός μηνός από την καταχώριση μιας πρωτοβουλίας, και το αργότερο 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου συγκέντρωσης, η ομάδα διοργανωτών ενημερώνει την Επιτροπή αν επιθυμεί να κάνει χρήση του κεντρικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης και αν επιθυμεί να τηλεφορτώσει τις δηλώσεις υποστήριξης που συγκεντρώθηκαν σε έντυπη μορφή.

Εάν η ομάδα διοργανωτών επιθυμεί να τηλεφορτώσει τις δηλώσεις υποστήριξης που συγκεντρώθηκαν σε έντυπη μορφή, τηλεφορτώνει όλες τις δηλώσεις υποστήριξης που συγκεντρώθηκαν σε έντυπη μορφή το αργότερο δύο μήνες μετά το πέρας της περιόδου συγκέντρωσης, και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι:

α) οι πολίτες μπορούν να υποστηρίζουν τις πρωτοβουλίες επιγραμμικά μέσω δηλώσεων υποστήριξης με χρήση κοινοποιημένων μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης ή υπογράφοντας με ηλεκτρονική υπογραφή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά.

β) Ο κόμβος e-IDAS της Επιτροπής, ο οποίος αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1501  της Επιτροπής, αναγνωρίζεται.

Άρθρο 11

Ατομικό επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης

1. Όταν η ομάδα διοργανωτών δεν χρησιμοποιεί το κεντρικό επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης, μπορεί να συγκεντρώσει επιγραμμικά τις δηλώσεις υποστήριξης σε περισσότερα ή και σε όλα τα κράτη μέλη μέσω άλλου ενιαίου επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης (το «ατομικό επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης»).

Τα δεδομένα που συγκεντρώνονται μέσω του ατομικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης αποθηκεύονται στο έδαφος κράτους μέλους.

2. Η ομάδα διοργανωτών εξασφαλίζει ότι το ατομικό επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 4 και στο άρθρο 17 παράγραφος 3 καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου συγκέντρωσης.

3. Μετά την καταχώριση της πρωτοβουλίας, και πριν από την έναρξη της περιόδου συγκέντρωσης, και με την επιφύλαξη των εξουσιών των εθνικών εποπτικών αρχών σύμφωνα με το κεφάλαιο VI του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, η ομάδα διοργανωτών ζητά από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται να αποθηκευτούν τα δεδομένα που συγκεντρώνονται μέσω του ατομικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης να πιστοποιήσει ότι το εν λόγω σύστημα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 4.

Εφόσον το ατομικό επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης συμμορφώνεται με τις εν λόγω απαιτήσεις, η αρμόδια αρχή εκδίδει εντός ενός μηνός σχετικό πιστοποιητικό σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος IV. Η ομάδα διοργανωτών δημοσιεύει αντίγραφο του εν λόγω πιστοποιητικού ή των πιστοποιητικών στον ιστότοπο που χρησιμοποιείται για το ατομικό επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης.

Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών.

4. Τα ατομικά επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης διαθέτουν τα κατάλληλα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τα κατάλληλα τεχνικά χαρακτηριστικά για να εξασφαλίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου συγκέντρωσης ότι:

α) μόνο φυσικά πρόσωπα μπορούν να υπογράφουν δήλωση υποστήριξης·

β) οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν σχετικά με την πρωτοβουλία ανταποκρίνονται στις πληροφορίες που δημοσιεύονται στο μητρώο·

γ) τα δεδομένα συγκεντρώνονται από τους υπογράφοντες σύμφωνα με το παράρτημα III·

δ) τα δεδομένα που παρέχονται από τους υπογράφοντες συγκεντρώνονται και αποθηκεύονται με ασφάλεια.

5. Έως την 1η Ιανουαρίου 2020, η Επιτροπή θεσπίζει τεχνικές προδιαγραφές για την εφαρμογή της παραγράφου 4, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 21.

Κατά την εκπόνηση των τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή μπορεί να ζητεί συμβουλές από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA).

6. Εφόσον η συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης γίνεται μέσω ατομικών επιγραμμικών συστημάτων συγκέντρωσης, η περίοδος συγκέντρωσης μπορεί να αρχίσει μόνο μετά την έκδοση του πιστοποιητικού που αναφέρεται στην παράγραφο 3 για καθένα από τα εν λόγω συστήματα.

Άρθρο 12

Επαλήθευση και πιστοποίηση των δηλώσεων υποστήριξης από τα κράτη μέλη

1. Κάθε κράτος μέλος (το «υπεύθυνο κράτος μέλος») επαληθεύει και πιστοποιεί ότι οι δηλώσεις υποστήριξης που έχουν υπογραφεί από τους υπηκόους του συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

2. Εντός τριών μηνών από το πέρας της περιόδου συγκέντρωσης, και με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, η ομάδα διοργανωτών υποβάλλει τις δηλώσεις υποστήριξης που συγκεντρώθηκαν επιγραμμικά ή σε έντυπη μορφή, στις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 του υπεύθυνου κράτους μέλους.

Η ομάδα διοργανωτών υποβάλλει τις δηλώσεις υποστήριξης στις αρμόδιες αρχές μόνον εφόσον η πρωτοβουλία έχει επιτύχει τους ελάχιστους αριθμούς υπογραφόντων που προβλέπονται στο άρθρο 3.

Οι δηλώσεις υποστήριξης υποβάλλονται σε κάθε αρμόδια αρχή στο υπεύθυνο κράτος μέλος μόνο μία φορά, με το έντυπο που ορίζεται στο παράρτημα V.

Οι δηλώσεις υποστήριξης που συγκεντρώνονται επιγραμμικά υποβάλλονται με τη χρήση τυποποιημένου ηλεκτρονικού μορφότυπου ο οποίος δημοσιεύεται από την Επιτροπή.

Οι δηλώσεις υποστήριξης που συγκεντρώνονται σε έντυπη μορφή και εκείνες που συγκεντρώνονται επιγραμμικά μέσω ατομικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης υποβάλλονται χωριστά.

3. Η Επιτροπή υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του υπεύθυνου κράτους μέλους τις δηλώσεις υποστήριξης που συγκεντρώνονται επιγραμμικά μέσω του κεντρικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης, καθώς και εκείνες που συγκεντρώνονται σε έντυπη μορφή και τηλεφορτώνονται δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο.

Όταν η ομάδα διοργανωτών έχει συγκεντρώσει δηλώσεις υποστήριξης μέσω ατομικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης, μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να υποβάλει τις εν λόγω δηλώσεις υποστήριξης στην αρμόδια αρχή του υπεύθυνου κράτους μέλους.

Η Επιτροπή υποβάλλει τις δηλώσεις υποστήριξης σύμφωνα με την παράγραφο 2 δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο, κάνοντας χρήση της ενωσιακής υπηρεσίας ανταλλαγής αρχείων που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 5.

4. Εντός τριών μηνών από την παραλαβή των εν λόγω δηλώσεων υποστήριξης, οι αρμόδιες αρχές τις επαληθεύουν με κατάλληλους ελέγχους, οι οποίοι μπορεί να διενεργούνται βάσει τυχαίας δειγματοληψίας, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική.

Όταν οι δηλώσεις υποστήριξης που συγκεντρώθηκαν επιγραμμικά και σε έντυπη μορφή υποβάλλονται χωριστά, η περίοδος αυτή αρχίζει όταν η αρμόδια αρχή παραλάβει όλες τις δηλώσεις υποστήριξης.

Για την επαλήθευση των δηλώσεων υποστήριξης που συγκεντρώνονται σε έντυπη μορφή δεν απαιτείται επικύρωση της γνησιότητας των υπογραφών.

5. Βάσει των επαληθεύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί, η αρμόδια αρχή πιστοποιεί τον αριθμό των έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης για το οικείο κράτος μέλος. Το εν λόγω πιστοποιητικό χορηγείται δωρεάν στην ομάδα διοργανωτών, με χρήση του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα VI.

Το πιστοποιητικό προσδιορίζει τον αριθμό των έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης που συγκεντρώνονται σε έντυπη μορφή και ηλεκτρονικά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συγκεντρώνονται σε έντυπη μορφή και τηλεφορτώνονται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο.

Άρθρο 13

Υποβολή στην Επιτροπή

Εντός 3 μηνών από την παραλαβή του τελευταίου πιστοποιητικού που προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 5, η ομάδα διοργανωτών υποβάλλει την πρωτοβουλία στην Επιτροπή.

Η ομάδα διοργανωτών υποβάλλει το συμπληρωμένο έντυπο που προβλέπεται στο παράρτημα VII μαζί με αντίγραφα, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 5.

Το έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα VII δημοσιοποιείται από την Επιτροπή στο μητρώο.

Άρθρο 14

Δημοσίευση και δημόσια ακρόαση

1.  Όταν η Επιτροπή παραλαμβάνει έγκυρη πρωτοβουλία σε σχέση με την οποία οι δηλώσεις υποστήριξης συγκεντρώθηκαν και πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως 12, δημοσιεύει αμελλητί στο μητρώο σχετική ανακοίνωση και διαβιβάζει την πρωτοβουλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

2. Εντός τριών μηνών από την υποβολή της πρωτοβουλίας, δίδεται στην ομάδα διοργανωτών η ευκαιρία να παρουσιάσει την πρωτοβουλία σε δημόσια ακρόαση.

Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνδιοργανώνουν τη δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η δυνατότητα συμμετοχής στην ακρόαση δίδεται επίσης σε αντιπροσώπους των άλλων θεσμικών και συμβουλευτικών οργάνων της Ένωσης, καθώς και σε ενδιαφερόμενους φορείς.

Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξασφαλίζουν την ισόρροπη εκπροσώπηση των σχετικών δημόσιων και ιδιωτικών συμφερόντων.

3. Η Επιτροπή εκπροσωπείται στην ακρόαση στο κατάλληλο επίπεδο.

Άρθρο 15

Εξέταση από την Επιτροπή

1. Εντός μηνός από την υποβολή της πρωτοβουλίας, η Επιτροπή δέχεται την ομάδα διοργανωτών στο ενδεδειγμένο επίπεδο για να τους δώσει την ευκαιρία να εξηγήσουν λεπτομερώς τα ζητήματα που θίγει η πρωτοβουλία.

2. Εντός πέντε μηνών από τη δημοσίευση της πρωτοβουλίας σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1, και μετά τη δημόσια ακρόαση που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2, η Επιτροπή εκθέτει σε ανακοίνωση τα νομικά και πολιτικά της συμπεράσματα σχετικά με την πρωτοβουλία, τις ενέργειες στις οποίες σκοπεύει ενδεχομένως να προβεί, και τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να αναλάβει ή όχι δράση.

Η ανακοίνωση κοινοποιείται στην ομάδα διοργανωτών, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, και δημοσιεύεται.

3. Η Επιτροπή και η ομάδα διοργανωτών μπορούν να ενημερώνουν τους υπογράφοντες σχετικά με την απάντηση στην πρωτοβουλία σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφοι 2 και 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 16

Διαφάνεια

Η ομάδα διοργανωτών παρέχει, προς δημοσίευση στο μητρώο και, κατά περίπτωση, στον ιστότοπο της εκστρατείας της, πληροφορίες σχετικά με τις πηγές στήριξης και χρηματοδότησης της πρωτοβουλίας οι οποίες υπερβαίνουν τα 500 EUR ανά χορηγό.

Οι πληροφορίες αυτές επικαιροποιούνται τουλάχιστον ανά δύο μήνες κατά την περίοδο από την ημερομηνία καταχώρισης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρωτοβουλίας στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 13.

Άρθρο 17

Επικοινωνία

1. Η Επιτροπή μεριμνά για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών μέσω δραστηριοτήτων επικοινωνίας και ενημερωτικών εκστρατειών, συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον πολιτικό βίο της Ένωσης.

2. Για τη διενέργεια των δραστηριοτήτων επικοινωνίας και πληροφόρησης σχετικά με την πρωτοβουλία, και με τη συγκατάθεση των ατόμων που έχουν υπογράψει, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους μπορεί να συγκεντρώνεται από ομάδα διοργανωτών ή από την Επιτροπή.

Οι δυνητικοί υπογράφοντες ενημερώνονται ότι το δικαίωμά τους να υποστηρίξουν μια πρωτοβουλία δεν εξαρτάται από τη συγκατάθεσή τους στη συγκέντρωση των ηλεκτρονικών τους διευθύνσεων.

3. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις δεν θα μπορούν να συγκεντρώνονται στο πλαίσιο των εντύπων της δήλωσης υποστήριξης. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις μπορούν, ωστόσο, να συγκεντρώνονται ταυτόχρονα με τις δηλώσεις υποστήριξης υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλονται σε επεξεργασία χωριστά.

Άρθρο 18

Προστασία προσωπικών δεδομένων

1. Ο εκπρόσωπος της ομάδας διοργανωτών είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Σε περίπτωση σύστασης της νομικής οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 7, η εν λόγω οντότητα είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων.

2. Τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις υποστήριξης συγκεντρώνονται για την πραγματοποίηση των ενεργειών που απαιτούνται για την ασφαλή συγκέντρωση και αποθήκευση σύμφωνα με τα άρθρα 9 έως 11, για την υποβολή στα κράτη μέλη, την επαλήθευση και την πιστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 12, και για τους αναγκαίους ελέγχους ποιότητας και τη στατιστική ανάλυση.

3. Η ομάδα διοργανωτών και η Επιτροπή, κατά περίπτωση, καταστρέφουν όλες τις δηλώσεις υποστήριξης που έχουν υπογραφεί για μια πρωτοβουλία και κάθε αντίγραφό τους το αργότερο ένα μήνα μετά την υποβολή της πρωτοβουλίας στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 13 ή 21 μήνες μετά την έναρξη της περιόδου συγκέντρωσης, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη. Ωστόσο, εάν μια πρωτοβουλία αποσυρθεί μετά την έναρξη της περιόδου συγκέντρωσης, οι δηλώσεις υποστήριξης και κάθε αντίγραφό τους καταστρέφονται το αργότερο ένα μήνα μετά από την απόσυρση.

4. Η αρμόδια αρχή καταστρέφει όλες τις δηλώσεις υποστήριξης και τα αντίγραφά τους το αργότερο τρεις μήνες μετά την έκδοση του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 5.

5. Οι δηλώσεις υποστήριξης για δεδομένη πρωτοβουλία και τα αντίγραφά τους μπορούν να διατηρούνται πέραν των χρονικών ορίων που τίθενται στις παραγράφους 3 και 4, εάν κριθεί αναγκαίο για τη διεκπεραίωση δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών που αφορούν τη σχετική πρωτοβουλία. Τα στοιχεία αυτά καταστρέφονται το αργότερο ένα μήνα μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης των ανωτέρω διαδικασιών με τελεσίδικη απόφαση.

6. Η Επιτροπή και η ομάδα διοργανωτών καταστρέφουν τα αρχεία με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που συγκεντρώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2, το αργότερο, κατά περίπτωση, ένα μήνα μετά την απόσυρση μιας πρωτοβουλίας ή 12 μήνες μετά το τέλος της περιόδου συγκέντρωσης ή μετά την υποβολή της πρωτοβουλίας στην Επιτροπή. Ωστόσο, στην περίπτωση που η Επιτροπή προσδιορίζει, με έκδοση ανακοίνωσης, τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2, τα αρχεία με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις καταστρέφονται το αργότερο τρία έτη μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης.

7. Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων τους δυνάμει του κανονισμού [(ΕΚ) αριθ. 45/2001], τα μέλη της ομάδας διοργανωτών έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη διαγραφή από το μητρώο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν μετά την παρέλευση δύο ετών από την ημερομηνία καταχώρισης της σχετικής πρωτοβουλίας.

Άρθρο 19

Αρμόδιες αρχές εντός των κρατών μελών

1. Για τον σκοπό του άρθρου 11, κάθε κράτος μέλος ορίζει μία ή περισσότερες αρμόδιες αρχές υπεύθυνες για την έκδοση του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3.

2. Για τον σκοπό του άρθρου 12, κάθε κράτος μέλος ορίζει μία αρμόδια αρχή υπεύθυνη για τον συντονισμό της διαδικασίας επαλήθευσης των δηλώσεων υποστήριξης και για την έκδοση των πιστοποιητικών που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 5.

3. Έως την 1η Ιανουαρίου 2020, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις ονομασίες και τις διευθύνσεις των αρχών που έχουν ορίσει σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2. Ενημερώνουν την Επιτροπή σε περίπτωση επικαιροποίησης των πληροφοριών αυτών.

Η Επιτροπή δημοσιεύει στο μητρώο τις ονομασίες και τις διευθύνσεις των αρχών που ορίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2.

Άρθρο 20

Ανακοίνωση διατάξεων εσωτερικού δικαίου

1. Έως την 1η Ιανουαρίου 2020, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ειδικές διατάξεις που θέσπισαν για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις διατάξεις αυτές στο μητρώο στη γλώσσα επικοινωνίας των κρατών μελών σύμφωνα με την παράγραφο 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21

Διαδικασία επιτροπής

1. Για τον σκοπό της εφαρμογής του άρθρου 11 παράγραφος 5, η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2. Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 22

Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23 σχετικά με τροποποιήσεις των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού εντός του πεδίου εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 23

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 22 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος της βασικής νομοθετικής πράξης ή από οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ορίζουν οι συννομοθέτες].

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 22 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

4. Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή συμβουλεύεται εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση της νομοθεσίας.

5. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 22 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας [δύο μηνών] από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά [δύο μήνες] με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24

Επανεξέταση

Η Επιτροπή επανεξετάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού το αργότερο εντός πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού και στη συνέχεια ανά πενταετία. Οι εκθέσεις δημοσιοποιούνται.

Άρθρο 25

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011 καταργείται με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Οι παραπομπές στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 211/2011 θεωρούνται παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 26

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Ωστόσο, το άρθρο 9 παράγραφος 4, το άρθρο 10, το άρθρο 11 παράγραφος 5 και τα άρθρα 19 έως 24 εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος    Ο Πρόεδρος

Νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1.Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.2.Σχετικοί τομείς πολιτικής στη δομή ΔΒΔ/ΠΒΔ

1.3.Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.4.Στόχος/-οι

1.5.Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.6.Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις

1.7.Προβλεπόμενος/-οι τρόπος/-οι διαχείρισης

2.ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1.Διατάξεις στον τομέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων

2.2.Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

2.3.Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

3.ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1.Τομέας/-είς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμή/-ές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται

3.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες

3.2.1.Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες

3.2.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις επιχειρησιακές πιστώσεις

3.2.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα

3.2.4.Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

3.2.5.Συμμετοχή τρίτων μερών στη χρηματοδότηση

3.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1.Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

«Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών»

1.2.Σχετικοί τομείς πολιτικής στη δομή ΔΒΔ/ΠΒΔ 32  

Τίτλος 18. Μετανάστευση και εσωτερικές υποθέσεις

Τίτλος 25. Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών

Τίτλος 26. Διοίκηση της Επιτροπής

Τίτλος 33. Δικαιοσύνη και Καταναλωτές

1.3.Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση 

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση έπειτα από πιλοτικό έργο/προπαρασκευαστική δράση 33  

☑Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την παράταση υφιστάμενης δράσης 

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά δράση προσανατολισμένη σε νέα δράση 

1.4.Στόχος/-οι

1.4.1.Ο/Οι πολυετής/-είς στρατηγικός/-οί στόχος/-οι της Επιτροπής τον/τους οποίο/-ους αφορά η πρόταση/πρωτοβουλία

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας (άρθρο 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρθρο 24 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και τέθηκε σε εφαρμογή με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 211/2011 σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών (κανονισμός ΕΠΠ), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του 2012.

Η ΕΠΠ αποσκοπεί στην ενίσχυση της εμπλοκής των πολιτών στον δημοκρατικό βίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να απευθύνονται άμεσα στην Επιτροπή ζητώντας της να υποβάλει πρόταση για νομοθετικές πράξεις της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών.

Η αναθεώρηση του κανονισμού ΕΠΠ μετά την πρώτη πενταετία εφαρμογής του (με αντικατάσταση του ισχύοντος κανονισμού με νέο) αποτελεί μέρος της δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι θα ενισχύσει τη δημοκρατική νομιμότητα της ΕΕ μέσω της ενισχυμένης εμπλοκής και συμμετοχής των πολιτών, αντικατοπτρίζοντας τις πολιτικές κατευθύνσεις της Επιτροπής Γιούνκερ, και συγκεκριμένα την Προτεραιότητα αριθ. 10 – Ένωση δημοκρατικής αλλαγής.

Στόχος της νέας πρότασης είναι η βελτίωση της λειτουργίας της ΕΠΠ με την αντιμετώπιση των ανεπαρκειών που διαπιστώθηκαν κατά την εφαρμογή της, με τους ακόλουθους κύριους στόχους πολιτικής: i) να καταστεί η ΕΠΠ πιο προσιτή, λιγότερο επαχθής και περισσότερο εύχρηστη για τους διοργανωτές και τους υποστηρικτές ii) να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της ΕΠΠ ως μέσου που θα προωθεί τον διάλογο και τη συμμετοχή των πολιτών στο επίπεδο της Ένωσης και θα φέρει την Ένωση πιο κοντά στους πολίτες της.

Η εφαρμογή του μέσου της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών αναφέρεται εξάλλου στο στρατηγικό σχέδιο 2016-2020 της Γενικής Γραμματείας της Επιτροπής, στο πλαίσιο του ειδικού στόχου Γ.2: Μια περισσότερο δημοκρατική και υπεύθυνη Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αποκτά πιο ανοικτές διαδικασίες χάραξης πολιτικής και ενισχύει τον διάλογό της με τους πολίτες, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα εθνικά κοινοβούλια.

1.4.2.Ειδικός/-οί στόχος/-οι και δραστηριότητα/-ες ΔΒΔ/ΠΒΔ

Ειδικός στόχος αριθ.

Στόχος αριθ. 1: Αποτελεσματική διαχείριση των διοικητικών διαδικασιών που συνδέονται με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών και παροχή συνδρομής στους διοργανωτές.

Στόχος αριθ. 2: Παροχή τεχνικής υποστήριξης στους διοργανωτές ΕΠΠ και διαχείριση σχετικών έργων ΤΠ.

Στόχος αριθ. 3: Παροχή κεντρικού συστήματος για την επιγραμμική συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης, καθώς και του μητρώου της ΕΠΠ.

Στόχος αριθ. 4: Προσφορά τεχνικής και οργανωτικής υποστήριξης στους διοργανωτές ΕΠΠ μέσω επιγραμμικής πλατφόρμας για την ΕΠΠ, σε συνεργασία με εξωτερικό εταίρο.

Στόχος αριθ. 5: Προώθηση του μέσου της ΕΠΠ με χρήση εργαλείων επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης.

Στόχος αριθ. 6: Μετάφραση των πρωτοβουλιών.

Στόχος αριθ. 7: Διοργάνωση συνεδριάσεων με τους διοργανωτές σε περίπτωση που προσκληθούν από την Επιτροπή στο πλαίσιο της διαδικασίας εξέτασης των επιτυχημένων πρωτοβουλιών.

Σχετική/-ές δραστηριότητα/-ες ΔΒΔ/ΠΒΔ

Ο στόχος αριθ. 1 εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του τίτλου 25: «Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών»

Ο στόχος αριθ. 2 εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου 26.03 «Υπηρεσίες στις δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες»

Οι στόχοι αριθ. 3 και 4 εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου 18.04 «Ενδυνάμωση της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη» και στο πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου 26.03 «Υπηρεσίες στις δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες»

Οι στόχοι αριθ. 5, 6 και 7 εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου 18.04 «Ενδυνάμωση της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη».

1.4.3.Αναμενόμενο/-α αποτέλεσμα/-τα και επιπτώσεις

Να προσδιοριστούν τα αποτελέσματα που θα πρέπει να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον αφορά τους/τις στοχοθετημένους/-ες δικαιούχους/ομάδες.

1. Αύξηση του αριθμού των αιτήσεων καταχώρισης

2. Αύξηση του αριθμού των πρωτοβουλιών που καταχωρίζονται από την Επιτροπή

3. Διασφάλιση πλήρους 12μήνης περιόδου επιγραμμικής συγκέντρωσης για όλες τις πρωτοβουλίες

4. Αύξηση του μέσου αριθμού δηλώσεων υποστήριξης που συγκεντρώνονται ανά πρωτοβουλία

5. Αύξηση του αριθμού των πρωτοβουλιών που συγκεντρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό δηλώσεων υποστήριξης

6. Αύξηση του αριθμού των πρωτοβουλιών για τις οποίες η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες παρακολούθησης

7. Αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με το μέσο

1.4.4.Δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων

Να προσδιοριστούν οι δείκτες για την παρακολούθηση της υλοποίησης της πρότασης/πρωτοβουλίας.

Δείκτης 1: Αριθμός των αιτήσεων που έλαβε η Επιτροπή

Βάση αναφοράς 1: 13 αιτήσεις ετησίως κατά μέσο όρο από το 2012

Δείκτης 2: Ποσοστό των πρωτοβουλιών που καταχωρίστηκαν    

Βάση αναφοράς 2: Το 70 % των αιτήσεων κατά μέσο όρο σε διάστημα 5 ετών

Δείκτης 3α: Αριθμός των πρωτοβουλιών που κάνουν χρήση του κεντρικού συστήματος επιγραμμικής συγκέντρωσης

Βάση αναφοράς 3α: Το 70 % των πρωτοβουλιών χρησιμοποιούν το λογισμικό και τους εξυπηρετητές της Επιτροπής

Δείκτης 3β: Οι ημερομηνίες πιστοποίησης των επιγραμμικών συστημάτων συγκέντρωσης σε σύγκριση με τις ημερομηνίες έναρξης της συγκέντρωσης

Βάση αναφοράς 3β: Κατά μέσο όρο περίπου ένα μήνα μετά την ημερομηνία καταχώρισης για συστήματα που φιλοξενούνται σε εξυπηρετητές της Επιτροπής

Δείκτης 4: Αριθμός των δηλώσεων υποστήριξης που έχουν συγκεντρωθεί ανά πρωτοβουλία στο τέλος της 12μηνης περιόδου συγκέντρωσης

Βάση αναφοράς 4: Η Επιτροπή δεν γνωρίζει τον ακριβή αριθμό, εκτός από τις τρεις επιτυχείς πρωτοβουλίες

Δείκτης 5: Αριθμός επιτυχών πρωτοβουλιών

Βάση αναφοράς 5: τρεις πρωτοβουλίες σε πέντε έτη

Δείκτης 6: Αριθμός των πρωτοβουλιών για τις οποίες η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες παρακολούθησης

Βάση αναφοράς 6: δύο πρωτοβουλίες σε πέντε έτη

Δείκτης 7α: Αποτελέσματα των ερευνών για την ευαισθητοποίηση των πολιτών της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματά τους (Ευρωβαρόμετρο).

Βάση αναφοράς 7α: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Έκτακτου Ευρωβαρομέτρου 430 του Οκτωβρίου 2015, όταν τέθηκε το ερώτημα αν οι πολίτες της ΕΕ έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε μια πρωτοβουλία πολιτών, τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων (66 %) απάντησαν θετικά.

Δείκτης 7β: Αριθμός πολιτών που τηρήθηκαν ενήμεροι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με το μέσο/σχετικά με επιτυχείς πρωτοβουλίες

Βάση αναφοράς 7β: Δεν διατίθενται.

Δείκτης 7γ: Αριθμός συμμετεχόντων στην επιγραμμική συνεργατική πλατφόρμα

Βάση αναφοράς 7γ: Δεν διατίθενται.

1.5.Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.5.1.Βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κάλυψη αναγκών

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και του άρθρου 24 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών.

1.5.2.Προστιθέμενη αξία της παρέμβασης της ΕΕ

Η πρωτοβουλία αυτή εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 24 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Συνεπώς, δεν εφαρμόζεται η αρχή της επικουρικότητας.

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών έχει εκ φύσεως ενωσιακή διάσταση δεδομένου ότι αφορά τη διαδικασία για τη διατύπωση προτάσεων για την έκδοση νομικής πράξης της Ένωσης.

1.5.3.Διδάγματα από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος

Το μέσο «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών» θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας και κατέστη λειτουργικό με βάση τον κανονισμό 211/2011 από την 1η Απριλίου 2012.

Η νέα πρόταση αντικαθιστά τον εν λόγω κανονισμό.

Από την πείρα που συγκεντρώθηκε κατά τα πρώτα πέντε έτη εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, συνάγεται σαφώς ότι η Επιτροπή οφείλει να παρέχει στους διοργανωτές πολύ πιο συγκεκριμένη τεχνική οργανωτική και νομική υποστήριξη που θα τους επιτρέπει να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις πρωτοβουλίες τους.

Κρίθηκε, συνεπώς, αναγκαίο να προσφερθεί στους διοργανωτές ένα ήδη έτοιμο κεντρικό σύστημα, το οποίο επιτρέπει την επιγραμμική συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης, όπως προβλέπεται στην πρόταση.

Στα άλλα εργαλεία ΤΠ που στηρίζουν την ΕΠΠ περιλαμβάνονται, αφενός, το μητρώο/ο ιστότοπος της ΕΠΠ (υπάρχουν ήδη και πρόκειται να ενσωματωθούν στο κεντρικό επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης) και, αφετέρου, η συνεργατική πλατφόρμα ΕΠΠ (στο παρόν στάδιο εφαρμόζεται μέσω πιλοτικού σχεδίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), που αμφότερα προβλέπονται στην πρόταση.

Κρίθηκε επίσης ότι οι δραστηριότητες επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης θα πρέπει να ενισχυθούν, ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή των πολιτών. Στην πρόταση προβλέπεται νέα διάταξη σχετικά με την επικοινωνία.

Δεδομένου του φόρτου εργασίας που σχετίζεται με την εφαρμογή του ισχύοντος κανονισμού ΕΠΠ, ο αριθμός των ανθρώπινων πόρων που διατίθενται για τον σκοπό αυτό έχει αυξηθεί σημαντικά κατά τα τελευταία πέντε έτη. Ο αριθμός αυτός δεν θα αλλάξει με τον νέο κανονισμό.

1.5.4.Συμβατότητα και ενδεχόμενη συνέργεια με άλλα κατάλληλα μέσα

Τα έργα πληροφορικής στα οποία βασίζεται η υλοποίηση της ΕΠΠ, και ιδίως η επιγραμμική συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης, υποστηρίχθηκαν στο παρελθόν από το πρόγραμμα ISA και σήμερα υποστηρίζονται από το πρόγραμμα ISA2.

Τα έργα αυτά θα συμβάλουν στη βελτίωση της διαλειτουργικότητας των δημόσιων διοικήσεων μεταξύ τους καθώς και με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε διασυνοριακό επίπεδο.

1.6.Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις

 Πρόταση/πρωτοβουλία περιορισμένης διάρκειας

   Πρόταση/Πρωτοβουλία με ισχύ από την [ΗΗ/MM]ΕΕΕΕ μέχρι την [ΗΗ/MM]ΕΕΕΕ

   Δημοσιονομικές επιπτώσεις από το ΕΕΕΕ μέχρι το ΕΕΕΕ

 Πρόταση/πρωτοβουλία απεριόριστης διάρκειας

Περίοδος σταδιακής εφαρμογής από 1/1/2019 μέχρι 31/12/2019,

και στη συνέχεια πλήρης εφαρμογή.

1.7.Προβλεπόμενος/-οι τρόπος/-οι διαχείρισης 34  

Άμεση διαχείριση από την Επιτροπή

από τις υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της που υπηρετεί στις αντιπροσωπείες της Ένωσης·

   από τους εκτελεστικούς οργανισμούς

 Επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη

 Έμμεση διαχείριση με ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε:

τρίτες χώρες ή οργανισμούς που αυτές έχουν ορίσει,

διεθνείς οργανισμούς και τις οργανώσεις τους (να προσδιοριστούν),

την ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων,

τους οργανισμούς που αναφέρονται στα άρθρα 208 και 209 του δημοσιονομικού κανονισμού,

οργανισμούς δημοσίου δικαίου,

οργανισμούς που διέπονται από ιδιωτικό δίκαιο με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας στον βαθμό που προσφέρουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις,

οργανισμούς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο κράτους μέλους, στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και οι οποίοι προσφέρουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις,

πρόσωπα επιφορτισμένα με την εκτέλεση συγκεκριμένων δράσεων στην ΚΕΠΠΑ δυνάμει του τίτλου V της ΣΕΕ και τα οποία προσδιορίζονται στην αντίστοιχη βασική πράξη.

Αν αναφέρονται περισσότεροι του ενός τρόποι διαχείρισης, παρακαλείσθε να τους διευκρινίσετε στο τμήμα «Παρατηρήσεις».

Παρατηρήσεις

Σχόλιο 1:

Παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη για λόγους σύγκρισης τις ακόλουθες δημοσιονομικές πιστώσεις, από τις οποίες ωφελείται ο ισχύων κανονισμός ΕΠΠ για το 2017:

Για το 2017:

- 0,840 εκατ. EUR από τη γραμμή του προϋπολογισμού για την ΕΠΠ (18 04 01 02),

- 0,561 εκατ. EUR από τη γραμμή του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα ISA² (26 03 01 00)

- 0,500 εκατ. EUR από το δοκιμαστικό σχέδιο «Νέες τεχνολογίες και εργαλεία της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την εφαρμογή και την απλούστευση των Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών Πολιτών (ΕΠΠ).» (25 01 77 04)

Για το 2018 (οι σχετικές δημοσιονομικές πιστώσεις δεν είχαν ακόμη επιβεβαιωθεί κατά τη χρονική στιγμή της έκδοσης της παρούσας νομοθετικής πρότασης):

- 0,740 εκατ. EUR από τη γραμμή του προϋπολογισμού για την ΕΠΠ (18 04 01 02),

- 0,560 εκατ. EUR από τη γραμμή του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα ISA² (26 03 01 00)

Σχόλιο 2:

Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία έκδοσης και έναρξης ισχύος του νέου κανονισμού δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί κατά το παρόν στάδιο. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με την περίοδο σταδιακής εφαρμογής θα πρέπει να προσαρμοστούν αναλόγως.

Σχόλιο 3:

Επισημαίνεται ότι οι προετοιμασίες για τη δημιουργία του κεντρικού συστήματος για την επιγραμμική συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης, όπως αναφέρεται στον ειδικό στόχο αριθ. 3 ανωτέρω, αρχίζουν ήδη το 2018 μέσω των πιστώσεων που προβλέπονται στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2018 για τον ισχύοντα κανονισμό για την ΕΠΠ.

2.ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1.Διατάξεις στον τομέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων

Να προσδιοριστούν η συχνότητα και οι όροι των διατάξεων αυτών.

Η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων εξασφαλίζεται από υπαλλήλους της Επιτροπής στο πλαίσιο των ισχυόντων κανόνων που εφαρμόζονται στις δραστηριότητες της Γενικής Γραμματείας και της ΓΔ DIGIT.

2.2.Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

2.2.1.Κίνδυνος/-οι που έχει/-ουν εντοπιστεί

Η απουσία δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερη συμμετοχή στο μέσο αυτό, με αποτέλεσμα μικρότερο αριθμό καταχωρισμένων και επιτυχών πρωτοβουλιών, όπως αναφέρεται στο σημείο 1.4.3.

Η έλλειψη αποτελεσματικής τεχνικής και οργανωτικής υποστήριξης για τους διοργανωτές μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του αριθμού των επιτυχών πρωτοβουλιών, όπως αναφέρεται στο σημείο 1.4.3.

2.2.2.Πληροφορίες σχετικά με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου που έχει καθοριστεί

Καλύπτεται από τα υφιστάμενα συστήματα εσωτερικού ελέγχου της Γενικής Γραμματείας και της ΓΔ DIGIT.

2.2.3.Εκτιμώμενο κόστος και όφελος των ελέγχων και αξιολόγηση του εκτιμώμενου επιπέδου κινδύνου σφάλματος

Η πρωτοβουλία αυτή είναι πιθανό να μην έχει αντίκτυπο στο εκτιμώμενο συνολικό διακυβευόμενο ποσό ούτε στο κόστος του δείκτη ελέγχου. Όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2016 της Γενικής Γραμματείας (ΓΓ), το εκτιμώμενο συνολικό επισφαλές ποσό στη ΓΓ είναι 0 EUR, το δε κόστος του δείκτη ελέγχου (δείκτης κόστους/πληρωμών) ισούται με 1,74 %.

2.3.Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

Να προσδιοριστούν τα ισχύοντα ή τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας

Δεν διατίθενται.

3.ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1.Τομέας/-είς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμή/-ές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται

·Υφιστάμενες γραμμές του προϋπολογισμού

Κατά σειρά τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και των γραμμών του προϋπολογισμού.

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Γραμμή προϋπολογισμού

Είδος της
δαπάνης

Συνεισφορά

Αριθμός 1A
Τομέας: «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση»

ΔΠ 35 .

χωρών ΕΖΕΣ 36

υποψηφίων για ένταξη χωρών 37

τρίτων χωρών

κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού

26 03 01 00

ΔΠ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ 

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Γραμμή προϋπολογισμού

Είδος της
δαπάνης

Συνεισφορά

Αριθμός: 3
Τομέας: «Ασφάλεια και Ιθαγένεια»

ΔΠ/ ΜΔΠ 38 .

χωρών ΕΖΕΣ 39

υποψηφίων για ένταξη χωρών 40

τρίτων χωρών

κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού

18 04 01 02

ΔΠ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

33 02 01

ΔΠ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Γραμμή προϋπολογισμού

Είδος της
δαπάνης

Συνεισφορά

Αριθμός: 5
Τομέας: «Διοικητικές δαπάνες»

ΔΠ/ ΜΔΠ 41 .

χωρών ΕΖΕΣ 42

υποψηφίων για ένταξη χωρών 43

τρίτων χωρών

κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού

25 01 01 01 01

25 01 02 11 01

25 01 02 11 02

26 01 01 01 01

ΜΔΠ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Νέες γραμμές του προϋπολογισμού, των οποίων έχει ζητηθεί η δημιουργία

Κατά σειρά τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και των γραμμών του προϋπολογισμού.

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Γραμμή προϋπολογισμού

Είδος της
δαπάνης

Συνεισφορά

Αριθμός
[…][Τομέας………………………………………]

ΔΠ/ ΜΔΠ.

χωρών ΕΖΕΣ

υποψηφίων για ένταξη χωρών

τρίτων χωρών

κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού

[…][XX.YY.YY.YY]

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

3.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες

[Αυτό το τμήμα πρέπει να συμπληρωθεί με τη χρήση  λογιστικών φύλλων για τα διοικητικού χαρακτήρα στοιχεία του προϋπολογισμού  (δεύτερο έγγραφο στο παράρτημα του παρόντος δημοσιονομικού δελτίου) και πρέπει να τηλεφορτώνεται στο DECIDE για διυπηρεσιακή διαβούλευση.]

3.2.1.Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες

Σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου

Αριθμός: 1A

Τομέας: «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση»

ΓΔ: DIGIT

Έτος
2019

Έτος
2020

• Επιχειρησιακές πιστώσεις

Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού: 26 03 01 00

Αναλήψεις υποχρεώσεων

1)

0,620

0,110

Πληρωμές

2)

0,310

0,420

Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού

Αναλήψεις υποχρεώσεων

1α)

Πληρωμές

2α)

Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενες από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων 44  

Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού

3)

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
για τη ΓΔ DIGIT

Αναλήψεις υποχρεώσεων

=1+1α +3

0,620

0,110

Πληρωμές

=2 + 2α +3

0,310

0,420ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων

Αναλήψεις υποχρεώσεων

4)

0,620

0,110

Πληρωμές

5)

0,310

0,420

•ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενων από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων

6)

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
του ΤΟΜΕΑ 1A
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Αναλήψεις υποχρεώσεων

=4+ 6

0,620

0,110

Πληρωμές

=5+ 6

0,310

0,420

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου

Αριθμός 3

Τομέας «Ασφάλεια και Ιθαγένεια»

ΓΔ: Γενική Γραμματεία

Έτος
2019

Έτος
2020

• Επιχειρησιακές πιστώσεις

Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού: 18 04 01 02

Αναλήψεις υποχρεώσεων

1)

1. 085

1,385

Πληρωμές

2)

0,814

1,310

Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού

Αναλήψεις υποχρεώσεων

1α)

Πληρωμές

2α)

Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενες από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων 45  

Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού

3)

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
για τη ΓΔ Γενική Γραμματεία

Αναλήψεις υποχρεώσεων

=1+1α +3

1,085

1,385

Πληρωμές

=2+2α

+3

0,814

1,310

ΓΔ: JUST

Έτος
2019

Έτος
2020

• Επιχειρησιακές πιστώσεις

Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού: 33 02 01

Αναλήψεις υποχρεώσεων

1)

0,345

0,645

Πληρωμές

2)

0,259

0,570

Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού

Αναλήψεις υποχρεώσεων

1α)

Πληρωμές

2α)

Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενες από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων 46  

Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού

3)

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
για τη ΓΔ JUST

Αναλήψεις υποχρεώσεων

=1+1α +3

0,345

0,645

Πληρωμές

=2+2α

+3

0,259

0,570ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων

Αναλήψεις υποχρεώσεων

4)

1. 430

2,030

Πληρωμές

5)

1,073

1,880

•ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενων από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων

6)

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
για τον ΤΟΜΕΑ 3
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Αναλήψεις υποχρεώσεων

=4+ 6

1,430

2,030

Πληρωμές

=5+ 6

1,073

1,880

Αν η πρόταση/πρωτοβουλία επηρεάζει περισσότερους του ενός τομείς:

• ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων

Αναλήψεις υποχρεώσεων

4)

2,050

2,140

Πληρωμές

5)

1,383

2,300

•ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενων από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων

6)

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 4
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου
(Ποσό αναφοράς)

Αναλήψεις υποχρεώσεων

=4+ 6

2,050

2,140

Πληρωμές

=5+ 6

1,383

2,300Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου

5

«Διοικητικές δαπάνες»

Σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Έτος
2019

Έτος
2020

ΓΔ: Γενική Γραμματεία

• Ανθρώπινοι πόροι

0,828

0,828

• Άλλες διοικητικές δαπάνες

0,070

0,070

ΣΥΝΟΛΟ ΓΔ: Γενική Γραμματεία

Πιστώσεις

0,898

0,898

ΓΔ: DIGIT

• Ανθρώπινοι πόροι

0,173

0,173

• Άλλες διοικητικές δαπάνες

ΣΥΝΟΛΟ ΓΔ: DIGIT

Πιστώσεις

0,173

0,173

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
για τον ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου
 

(Σύνολο πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων = Σύνολο πληρωμών)

1,071

1,071

Σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Έτος
2019

Έτος
2020

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου
 

Αναλήψεις υποχρεώσεων

1,25 ΙΠΑ

1,25 ΙΠΑ

Πληρωμές

1,25 ΙΠΑ

1,25 ΙΠΑ

3.2.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις επιχειρησιακές πιστώσεις

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Να προσδιοριστούν οι στόχοι και τα αποτελέσματα

Έτος
2019

Έτος
2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Είδος 47

Μέσο κόστος

Αριθ.

Κόστος

Αριθ.

Κόστος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 3

Κεντρικό σύστημα συγκέντρωσης & μητρώο για την ΕΠΠ
Ανάπτυξη, συντήρηση και υποστήριξη, υποδομή

Υποδομή, λογισμικό, υπηρεσίες

1. 095

1

0,950

1

1,240

Μερικό σύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 3

1

0,950

1

1,240

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 4

Επιγραμμική συνεργατική πλατφόρμα για την ΕΠΠ

Συντήρηση και ανάπτυξη, υποστήριξη, λειτουργία της πλατφόρμας, υποδομή

Υποδομή, λογισμικό, υπηρεσίες

0,400

1

0,400

1

0,400

Μερικό σύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 4

1

0,400

1

0,400

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 5

Δραστηριότητες επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης

υπηρεσίες

0,400

1

0,500

1

0,300

Μερικό σύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 5

1

0,500

1

0,300

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 6

Μεταφράσεις των καταχωρισμένων πρωτοβουλιών

υπηρεσίες

0,050

100

0,050

100

0,050

Μερικό σύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 6

100

0,050

100

0,050

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 7

Διοργάνωση συνεδριάσεων με τους διοργανωτές πρωτοβουλιών

Απευθείας ανάθεση, υπηρεσίες

0,150

5

0,150

5

0,150

Μερικό σύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 7

5

0,150

5

0,150

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

2,050

2,140

Αιτιολόγηση ζητούμενων πιστώσεων:

Στόχος 3: Παροχή κεντρικού συστήματος για την επιγραμμική συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης, καθώς και του μητρώου των ΕΠΠ:

Το κεντρικό επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης προβλέπεται ρητώς στην παρούσα πρόταση. Πρόκειται να συσταθεί και να τεθεί σε λειτουργία από την Επιτροπή (άρθρο 10).
Δεν προβλεπόταν στον πρώτο κανονισμό για την ΕΠΠ, ο οποίος προέβλεπε μόνο ότι η Επιτροπή είναι αρμόδια για την ανάπτυξη και τη διατήρηση λογισμικού επιγραμμικής συγκέντρωσης.

Το επιγραμμικό μητρώο των ΕΠΠ προβλέπεται ήδη στον πρώτο κανονισμό για την ΕΠΠ και πρόκειται να διατηρηθεί στον νέο κανονισμό (άρθρο 4 παράγραφος 3).

Ο προϋπολογισμός για την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισμικού επιγραμμικής συγκέντρωσης και για το μητρώο των ΕΠΠ ανέρχεται το 2017 σε 685 000 EUR, ποσό που προέρχεται εν μέρει από τη γραμμή του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα ISA² 26 03 01 00 (κυρίως όσον αφορά το λογισμικό επιγραμμικής συγκέντρωσης) και εν μέρει από τη γραμμή του προϋπολογισμού για την ΕΠΠ 18 04 01 02.

Τα προβλεπόμενα ποσά για την υλοποίηση της τρέχουσας πρότασης για τους σκοπούς του παρόντος στόχου αντικατοπτρίζουν το αποτέλεσμα της μελέτης για τη διαδικασία επιγραμμικής συγκέντρωσης που εκπόνησε η Επιτροπή το 2017.

Στόχος αριθ. 4: Προσφορά τεχνικής και οργανωτικής υποστήριξης στους διοργανωτές ΕΠΠ μέσω επιγραμμικής πλατφόρμας για την ΕΠΠ, σε συνεργασία με εξωτερικό εταίρο:

Το άρθρο 4 παράγραφος 2 της πρότασης προβλέπει την επιγραμμική συνεργατική πλατφόρμα ως μόνιμο εργαλείο για τη στήριξη της εφαρμογής της ΕΠΠ.Ο πρώτος κανονισμός ΕΠΠ δεν προέβλεπε την πλατφόρμα.

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, η πλατφόρμα θα απαιτεί τακτική χρηματοδότηση. Ο προτεινόμενος ετήσιος προϋπολογισμός είναι 400 000 EUR ετησίως, ποσό που θα πρέπει να καλύπτει τη λειτουργία της πλατφόρμας σε συνεργασία με εξωτερικό εταίρο, καθώς και ανάπτυξη, συντήρηση, υποστήριξη και υποδομές ΤΠ.

Στόχος αριθ. 5: Προώθηση του μέσου της ΕΠΠ με χρήση εργαλείων επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης:

Το νέο άρθρο 17 του προτεινόμενου κανονισμού εισάγει την υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υλοποιεί δραστηριότητες επικοινωνίας για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών.

Το 2017, οι δραστηριότητες επικοινωνίας χρηματοδοτούνται από τη γραμμή του προϋπολογισμού για την ΕΠΠ 18 04 01 02, η οποία διαθέτει συνολικές πιστώσεις ύψους 840 000 EUR. H πρόταση προϋπολογισμού για το 2018 προβλέπει 740 000 EUR για τη γραμμή του προϋπολογισμού 18 04 01 02 για την ΕΠΠ .

Οι προτεινόμενες ετήσιες πιστώσεις για τον σκοπό αυτό ανέρχονται σε 500 000 EUR το 2019 και, στη συνέχεια, σε 300 000 EUR ανά έτος.

Στόχος αριθ. 6: Μετάφραση των καταχωρισμένων πρωτοβουλιών:

Η πρόταση για τον νέο κανονισμό για τις ΕΠΠ προβλέπει τη μετάφραση των πρωτοβουλιών σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ (άρθρο 4 παράγραφος 4) κατά την καταχώρισή τους από την Επιτροπή, κάτι που δεν προβλέπεται από τον ισχύοντα κανονισμό.

Το κονδύλιο των 50 000 EUR αναμένεται να καταστήσει δυνατή τη μετάφραση έως 100 καταχωρισμένων πρωτοβουλιών ανά έτος.

Στόχος αριθ. 7: Διοργάνωση συνεδριάσεων με τους διοργανωτές σε περίπτωση που προσκληθούν από την Επιτροπή στο πλαίσιο της διαδικασίας εξέτασης των επιτυχημένων πρωτοβουλιών.

Οι πιστώσεις αυτές θα χρησιμοποιούνται κυρίως για την επιστροφή των εξόδων ταξιδίου των διοργανωτών όταν προσκαλούνται στις συνεδριάσεις με την Επιτροπή στο πλαίσιο της διαδικασίας εξέτασης μιας επιτυχούς πρωτοβουλίας. Άλλες πιθανές δαπάνες αφορούν κάθε συναφή υλικοτεχνική υποστήριξη και προμήθειες. 

3.2.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα

3.2.3.1.Συνοπτική παρουσίαση

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

2019

2020

ΤΜΗΜΑ 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι

1,001

1,001

Άλλες διοικητικές δαπάνες

0,070

0,070

Μερικό σύνολο για τον ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

1,071

1,071

Εκτός του ΤΟΜΕΑ 5 48
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι

Άλλες δαπάνες
διοικητικού χαρακτήρα

Μερικό σύνολο
εκτός του ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

ΣΥΝΟΛΟ

1,071

1,071

Οι απαιτούμενες πιστώσεις για ανθρώπινους πόρους και άλλες δαπάνες διοικητικού χαρακτήρα θα καλυφθούν από τις πιστώσεις της ΓΔ που έχουν ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή έχουν ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ και οι οποίες θα συμπληρωθούν, κατά περίπτωση, με πρόσθετα κονδύλια που ενδέχεται να χορηγηθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών.

3.2.3.2.Εκτιμώμενες ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Εκτίμηση η οποία πρέπει να εκφράζεται σε μονάδες ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης

2019

2020

• Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων)

25 01 01 01 (έδρα και γραφεία αντιπροσωπείας της Επιτροπής)

4 ΙΠΑ AD +

2 ΙΠΑ AST +

4 ΙΠΑ AD +

2 ΙΠΑ AST +

26 01 01 01 (έδρα και γραφεία αντιπροσωπείας της Επιτροπής)

0,25 ΙΠΑ AD +

1 ΙΠΑ AST 

0,25 ΙΠΑ AD +

1 ΙΠΑ AST

XX 01 01 02 (σε αντιπροσωπεία)

XX 01 05 01 (έμμεση έρευνα)

10 01 05 01 (άμεση έρευνα)

Εξωτερικό προσωπικό (σε μονάδες ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης: ΙΠΑ) 49

XX 01 02 01 (AC, END, INT από το συνολικό κονδύλιο)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT και JED στις αντιπροσωπείες)

XX 01 04 yy  50

- στην έδρα

- στις αντιπροσωπείες

XX 01 05 02 (AC, END, INT - έμμεση έρευνα)

10 01 05 02 (AC, END, INT - άμεση έρευνα)

Άλλες γραμμές του προϋπολογισμού (να προσδιοριστούν)

ΣΥΝΟΛΟ

4,25 ΙΠΑ AD +

3 ΙΠΑ AST +

4,25 ΙΠΑ AD +

3 ΙΠΑ AST +

XX είναι ο σχετικός τομέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισμού.

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της ΓΔ στο οποίο έχει ήδη ανατεθεί η διαχείριση της δράσης και/ή έχει αναδιαταχθεί στο εσωτερικό της ΓΔ και το οποίο θα συμπληρωθεί, εάν χρειαστεί, με πρόσθετους πόρους που μπορεί να διατεθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών.

Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων:

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

Στόχος αριθ. 1: Αποτελεσματική διαχείριση των διοικητικών διαδικασιών που συνδέονται με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών και παροχή συνδρομής στους διοργανωτές·

Στόχος αριθ. 2: Παροχή τεχνικής υποστήριξης στους διοργανωτές ΕΠΠ και διαχείριση σχετικών έργων ΤΠ.

Εξωτερικό προσωπικό

3.2.4.Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

   Η πρόταση/πρωτοβουλία είναι συμβατή με τον ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί αναπρογραμματισμό του σχετικού τομέα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Να εξηγηθεί ο απαιτούμενος αναπρογραμματισμός και να προσδιοριστούν οι σχετικές γραμμές του προϋπολογισμού και τα αντίστοιχα ποσά.

[…]

   Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρησιμοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας ή την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Να εξηγηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες και να προσδιοριστούν οι σχετικοί τομείς και γραμμές του προϋπολογισμού και τα αντίστοιχα ποσά.

[…]

3.2.5.Συμμετοχή τρίτων μερών στη χρηματοδότηση

Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν προβλέπει συγχρηματοδότηση από τρίτα μέρη.

Η πρόταση/πρωτοβουλία προβλέπει τη συγχρηματοδότηση που εκτιμάται παρακάτω:

Πιστώσεις σε εκατομμύρια EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Έτος
N

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

Σύνολο

Να προσδιοριστεί ο φορέας συγχρηματοδότησης 

ΣΥΝΟΛΟ συγχρηματοδοτούμενων πιστώσεων3.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις στα έσοδα.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις που περιγράφονται κατωτέρω:

   στους ιδίους πόρους

   στα διάφορα έσοδα

Σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Γραμμή εσόδων του προϋπολογισμού:

Διαθέσιμες πιστώσεις για το τρέχον οικονομικό έτος

Επιπτώσεις της πρότασης/πρωτοβουλίας 51

Έτος
N

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

Άρθρο …...........

Για τα διάφορα έσοδα «για ειδικό προορισμό», να προσδιοριστεί/-ούν η/οι γραμμή/-ές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται.

[…]

Να προσδιοριστεί η μέθοδος υπολογισμού των επιπτώσεων στα έσοδα.

[…]

(1)

   Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών (ΕΕ L 65/1 της 11.3.2011).

(2)

   Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1179/2011 της Επιτροπής, της 17ης Νοεμβρίου 2011, για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών (ΕΕ L 301/3 της 18.11.2011).

(3)

   Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, Έκθεση για την εφαρμογή του κανονισμού (EΕ) αριθ. 211/2011 σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών, COM(2015)145 final.

(4)

   Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (P8_TA(2015)0382).

(5)

   Jean-Claude Juncker, «Νέο ξεκίνημα για την Ευρώπη: Το πρόγραμμά μου για απασχόληση, ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική αλλαγή (Πολιτικές κατευθύνσεις για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

(6) Άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο β) και άρθρο 22 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και άρθρα 39 και 40 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(7)

   Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, «Βελτίωση της νομοθεσίας για καλύτερα αποτελέσματα - ένα θεματολόγιο της ΕΕ», COM(2015) 215.

(8)

   Έκθεση 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ. Ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε μια Ένωση δημοκρατικής αλλαγής.

(9) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1381/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του Προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 354 της 28.12.2006, σ. 62-72)· Κανονισμός (EE) αριθ. 390/2014 του Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 115 της 17.4.2014).
(10) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020 Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της διακυβέρνησης, COM(2016)179 final.
(11) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1-88).
(12) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1-22).
(13) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73-114).
(14) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020 Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της διακυβέρνησης, COM(2016)179 final.
(15) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης», COM (2015) 192 final.
(16) Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν ειδικότερα: οι δύο μελέτες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών – Πρώτα διδάγματα από την εφαρμογή της» και «Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών»· η αυτεπάγγελτη έρευνα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών· τα συμπεράσματα της ημερίδας για την ΕΠΠ («ECI Days») του Απριλίου 2015 και της 20ής Απριλίου 2016· η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών του Οκτωβρίου 2015· το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Οκτωβρίου 2015· η γνωμοδότηση της πλατφόρμας REFIT του Ιουνίου 2016· και η γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής του Ιουλίου 2016.
(17) http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/regulation-review  
(18) http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/legislative-framework
(19) https://ec.europa.eu/info/files/refit-platform-recommendations-european-citizen-initiative_el
(20) ΕΕ C […] της […], σ. […].
(21) ΕΕ C […] της […], σ. […].
(22) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών (ΕΕ L 65 της 11.3.2011, σ. 1-22).
(23) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1179/2011 της Επιτροπής, της 17ης Νοεμβρίου 2011, για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 211/2011 (ΕΕ L 301 της 18.11.2011, σ. 3-9).
(24) COM(2015)145 final.
(25) 2014/2257(INI).
(26) Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ L 6 της 11.1.2017, σ. 40-51).
(27) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73-114).
(28) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
(29) [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1-22)].
(30) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13-18).
(31) ΕΕ C […] της […], σ. […].
(32) ΔΒΔ: διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων· ΠΒΔ: προϋπολογισμός βάσει δραστηριοτήτων.
(33) Όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή β) του δημοσιονομικού κανονισμού.
(34) Οι λεπτομέρειες σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης, καθώς και οι παραπομπές στον δημοσιονομικό κανονισμό είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EL/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(35) ΔΠ = Διαχωριζόμενες πιστώσεις/ΜΔΠ = Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις.
(36) ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.
(37) Υποψήφιες χώρες και, κατά περίπτωση, δυνάμει υποψήφιες για ένταξη χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.
(38) ΔΠ = Διαχωριζόμενες πιστώσεις/ΜΔΠ = Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις.
(39) ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.
(40) Υποψήφιες χώρες και, κατά περίπτωση, δυνάμει υποψήφιες για ένταξη χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.
(41) ΔΠ = Διαχωριζόμενες πιστώσεις/ΜΔΠ = Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις.
(42) ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.
(43) Υποψήφιες χώρες και, κατά περίπτωση, δυνάμει υποψήφιες για ένταξη χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.
(44) Τεχνική και/ή διοικητική συνδρομή και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.
(45) Τεχνική και/ή διοικητική συνδρομή και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.
(46) Τεχνική και/ή διοικητική συνδρομή και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.
(47) Αποτελέσματα θα είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν (π.χ.: αριθμός ανταλλαγών σπουδαστών που θα χρηματοδοτηθούν, αριθμός χλμ οδών που θα κατασκευαστούν κ.λπ.)
(48) Τεχνική και/ή διοικητική συνδρομή και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.
(49) AC = Συμβασιούχος υπάλληλος· AL = Τοπικός υπάλληλος· END = Αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας· INT = Προσωρινό προσωπικό οργανισμού· JED = Νεαρός εμπειρογνώμονας σε αντιπροσωπεία.
(50) Επιμέρους ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού που καλύπτεται από επιχειρησιακές πιστώσεις (πρώην γραμμές «BA»)
(51) Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασμούς, εισφορές ζάχαρης) τα αναγραφόμενα ποσά πρέπει να είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά μετά την αφαίρεση του 25 % για έξοδα είσπραξης.

Βρυξέλλες, 13.9.2017

COM(2017) 482 final

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

στην

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

{SWD(2017) 294 final}


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Ελάχιστος αριθμός υπογραφόντων ανά κράτος μέλος

Βέλγιο

15 750

Βουλγαρία

12 750

Τσεχική Δημοκρατία

15 750

Δανία

9 750

Γερμανία

72 000

Εσθονία

4 500

Ιρλανδία

8 250

Ελλάδα

15 750

Ισπανία

40 500

Γαλλία

55 500

Κροατία

8 250

Ιταλία

54 750

Κύπρος

4 500

Λετονία

6 000

Λιθουανία

8 250

Λουξεμβούργο

4 500

Ουγγαρία

15 750

Μάλτα

4 500

Κάτω Χώρες

19 500

Αυστρία

13 500

Πολωνία

38 250

Πορτογαλία

15 750

Ρουμανία

24 000

Σλοβενία

6 000

Σλοβακία

9 750

Φινλανδία

9 750

Σουηδία

15 000

Ηνωμένο Βασίλειο

54 750

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1. Ο τίτλος της πρωτοβουλίας, ο οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 100 χαρακτήρες.

2. Οι στόχοι της πρωτοβουλίας για την οποία καλείται να αναλάβει δράση η Επιτροπή, οι οποίοι δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 1000 χαρακτήρες.

3. Οι διατάξεις των Συνθηκών που θεωρούνται από τους διοργανωτές σχετικές με την προτεινόμενη δράση.

4. Πλήρες όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, ιθαγένεια και ημερομηνία γέννησης επτά μελών της ομάδας διοργανωτών που διαμένουν σε επτά διαφορετικά κράτη μέλη, αναφέροντας συγκεκριμένα τον εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή του, καθώς και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τους αριθμούς τηλεφώνου τους 1 ·

Εάν ο εκπρόσωπος και/ή ο αναπληρωτής δεν συγκαταλέγονται στα επτά μέλη που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, το πλήρες όνομα, η ταχυδρομική διεύθυνση, η ιθαγένεια, η ημερομηνία γέννησης, η ηλεκτρονική διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου τους.

5. Έγγραφα που αποδεικνύουν το πλήρες όνομα, τη διεύθυνση, την ιθαγένεια και την ημερομηνία γέννησης καθενός από τα επτά μέλη που αναφέρονται στο σημείο 4 ανωτέρω, καθώς και του εκπροσώπου και του αναπληρωτή εάν δεν συγκαταλέγονται μεταξύ αυτών των επτά μελών.

6. Τα ονοματεπώνυμα των άλλων μελών της ομάδας των διοργανωτών.

7. Στην κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 7, κατά περίπτωση, έγγραφα που αποδεικνύουν, αφενός, τη σύσταση νομικής οντότητας, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο κράτους μέλους, ειδικά για τον σκοπό της διαχείρισης δεδομένης πρωτοβουλίας και, αφετέρου, ότι το μέλος της ομάδας διοργανωτών που έχει οριστεί ως εκπρόσωπος αυτής έχει λάβει εντολή να ενεργεί για λογαριασμό της νομικής οντότητας.

8. Όλες οι πηγές στήριξης και χρηματοδότησης της πρωτοβουλίας κατά τον χρόνο της καταχώρισης.

2Οι διοργανωτές δύνανται να παραθέσουν σε παράρτημα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο, τους στόχους και το πλαίσιο της πρωτοβουλίας. Μπορούν επίσης, αν το επιθυμούν, να υποβάλουν σχέδιο νομικής πράξης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – Μέρος Α 3
(για τα κράτη μέλη που δεν απαιτούν την κοινοποίηση μέρους προσωπικού αριθμού ταυτότητας / του αριθμού προσωπικού εγγράφου ταυτότητας)

Όλα τα πεδία στο παρόν έντυπο είναι υποχρεωτικά.

ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ:    

1. Όλοι οι υπογράφοντες στο παρόν έντυπο είναι πολίτες της/του    Σημειώστε μόνο ένα κράτος μέλος ανά κατάλογο.

   

2. Αριθμός μητρώου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:    3. Ημερομηνίες έναρξης και περάτωσης της περιόδου συγκέντρωσης:    

4. Ηλεκτρονική διεύθυνση της πρωτοβουλίας στο μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:        

5. Τίτλος της πρωτοβουλίας:        

6. Περιεχόμενο της πρωτοβουλίας:    

7. Ονοματεπώνυμα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις των καταχωρισμένων προσώπων επικοινωνίας [Στην κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 7, κατά περίπτωση, να προστεθούν: η ονομασία και η χώρα της έδρας του νομικού προσώπου]:    

8. Ιστότοπος της παρούσας πρωτοβουλίας (εάν υπάρχει):    

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ:

«Με την παρούσα βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που παρέχω στο παρόν έντυπο είναι ορθές και ότι δεν έχω υποστηρίξει ήδη την παρούσα πρωτοβουλία.»

Όνομα

Επώνυμο

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
(οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα)

Ημερομηνία
γέννησης

Ημερομηνία

υπογραφή 4

Δήλωση περί απορρήτου 5 για τις δηλώσεις υποστήριξης που συγκεντρώνονται σε έντυπη μορφή ή μέσω ατομικών επιγραμμικών συστημάτων συγκέντρωσης:

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (κανονισμός (ΕΕ) 2016/679), τα παρεχόμενα στο παρόν έντυπο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προς την ομάδα διοργανωτών της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών θα τίθενται μόνο στη διάθεση των αρμόδιων αρχών για την επαλήθευση και την πιστοποίηση του αριθμού έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης που ελήφθησαν για την παρούσα πρωτοβουλία πολιτών (βλέπε άρθρο [12] του κανονισμού [ ] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της [ ], σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών] και, εάν χρειάζεται, θα τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας για σκοπούς δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών σε σχέση με την παρούσα πρωτοβουλία πολιτών (βλ. άρθρο [18(5)] του κανονισμού (ΕΕ) [ ] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της [....], σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών). Τα δεδομένα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό.

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα τους, διόρθωσης των ανακριβών δεδομένων που τα αφορούν, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία.

Όλες οι δηλώσεις υποστήριξης θα καταστρέφονται το αργότερο 18 μήνες από την ημερομηνία έναρξης της συγκέντρωσης υπογραφών για την πρωτοβουλία πολιτών ή, στην περίπτωση διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών, το αργότερο τρεις μήνες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των ανωτέρω διαδικασιών.

Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών, κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής, του τόπου εργασίας του ή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης, εάν το υποκείμενο των δεδομένων θεωρεί ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν παραβαίνει τον κανονισμό (EΕ) 2016/679.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας των δεδομένων:     Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας των δεδομένων (κατά περίπτωση):    

Δήλωση περί απορρήτου για τις δηλώσεις υποστήριξης που συγκεντρώνονται επιγραμμικά μέσω του κεντρικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης:

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (κανονισμός (ΕΕ) 679/2016) και με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, τα παρεχόμενα στο παρόν έντυπο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τίθενται μόνο στη διάθεση των αρμόδιων αρχών για την επαλήθευση και την πιστοποίηση του αριθμού έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης που ελήφθησαν για την παρούσα πρωτοβουλία πολιτών (βλέπε άρθρο [12] του κανονισμού [ ] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της [ ], σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών] και, εάν χρειάζεται, θα τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας για σκοπούς δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών σε σχέση με την παρούσα πρωτοβουλία πολιτών (βλ. άρθρο 18 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) [ ] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της [....], σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών). Τα δεδομένα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα τους, διόρθωσης των ανακριβών δεδομένων που τα αφορούν, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία. Όλες οι δηλώσεις υποστήριξης θα καταστρέφονται το αργότερο 18 μήνες από την ημερομηνία καταχώρισης της πρωτοβουλίας πολιτών ή, στην περίπτωση διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών, το αργότερο τρεις μήνες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των ανωτέρω διαδικασιών. Με την επιφύλαξη δικαστικής προσφυγής, κάθε υποκείμενο δεδομένων μπορεί να καταθέτει ένσταση στον ευρωπαίο επόπτη προστασίας δεδομένων εφόσον θεωρεί ότι τα δικαιώματα που του παρέχει το άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραβιάστηκαν εξαιτίας της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν από μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών, κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής του, του τόπου εργασίας του ή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης, εάν το υποκείμενο των δεδομένων θεωρεί ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορά παραβαίνει τον κανονισμό (EΕ) 2016/679. 

Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας των δεδομένων:     Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας των δεδομένων (κατά περίπτωση):    

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΜΕΡΟΣ Β 6
(για τα κράτη μέλη που απαιτούν την κοινοποίηση μέρους προσωπικού αριθμού ταυτότητας / αριθμού προσωπικού εγγράφου ταυτότητας)

Όλα τα πεδία στο παρόν έντυπο είναι υποχρεωτικά.

ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ:

1. Όλοι οι υπογράφοντες στο παρόν έντυπο είναι πολίτες:

Σημειώστε μόνο ένα κράτος μέλος ανά κατάλογο.

Βλέπε τον ιστότοπο της Επιτροπής για το επίσημο μητρώο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών σχετικά με τους προσωπικούς αριθμούς ταυτότητας / αριθμούς προσωπικού εγγράφου ταυτότητας, ένας εκ των οποίων πρέπει να δηλωθεί.

2. Αριθμός μητρώου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:    3. Ημερομηνίες έναρξης και περάτωσης της περιόδου συγκέντρωσης:    

4. Ηλεκτρονική διεύθυνση της πρωτοβουλίας στο μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:    

5. Τίτλος της πρωτοβουλίας:    

6. Περιεχόμενο της πρωτοβουλίας:    

7. Ονόματα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις των καταχωρισμένων προσώπων επικοινωνίας: [Στην κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 7, κατά περίπτωση, να προστεθούν: η ονομασία και η χώρα της έδρας του νομικού προσώπου]:    

8. Ιστότοπος της παρούσας πρωτοβουλίας (εάν υπάρχει):    

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ:

«Με την παρούσα βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που παρέχω στο παρόν έντυπο είναι ορθές και ότι δεν έχω υποστηρίξει ήδη την παρούσα πρωτοβουλία.»

Όνομα

Επώνυμο

τα τέσσερα τελευταία ΨΗΦΙΑ του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ταυτότητας/

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ταυτότητας

τύπος προσωπικού αριθμού ή εγγράφου ταυτότητας

Ημερομηνία

υπογραφή 7

Δήλωση περί απορρήτου 8 για τις δηλώσεις υποστήριξης που συγκεντρώνονται σε έντυπη μορφή ή μέσω ατομικών επιγραμμικών συστημάτων συγκέντρωσης:

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (κανονισμός (ΕΕ) 2016/679), τα παρεχόμενα στο παρόν έντυπο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προς την ομάδα διοργανωτών της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών θα τίθενται μόνο στη διάθεση των αρμόδιων αρχών για την επαλήθευση και την πιστοποίηση του αριθμού έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης που ελήφθησαν για την παρούσα πρωτοβουλία πολιτών (βλέπε άρθρο [12] του κανονισμού [ ] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της [ ], σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών] και, εάν χρειάζεται, θα τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας για σκοπούς δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών σε σχέση με την παρούσα πρωτοβουλία πολιτών (βλ. άρθρο [18(5)] του κανονισμού (ΕΕ) [ ] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της [....], σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών). Τα δεδομένα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό.

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα τους, διόρθωσης των ανακριβών δεδομένων που τα αφορούν, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία. Όλες οι δηλώσεις υποστήριξης θα καταστρέφονται το αργότερο 18 μήνες από την ημερομηνία καταχώρισης της πρωτοβουλίας πολιτών ή, στην περίπτωση διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών, το αργότερο τρεις μήνες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των ανωτέρω διαδικασιών. Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών, κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής του, του τόπου εργασίας του ή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης, εάν το υποκείμενο των δεδομένων θεωρεί ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορά παραβαίνει τον κανονισμό (EΕ) 2016/679.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας των δεδομένων:     Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας των δεδομένων (κατά περίπτωση):    

Δήλωση περί απορρήτου για τις δηλώσεις υποστήριξης που συγκεντρώνονται επιγραμμικά μέσω του κεντρικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης:

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (κανονισμός (ΕΕ) 679/2016), και σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, τα παρεχόμενα στο παρόν έντυπο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τίθενται μόνο στη διάθεση των αρμόδιων αρχών για την επαλήθευση και την πιστοποίηση του αριθμού έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης που ελήφθησαν για την παρούσα πρωτοβουλία πολιτών (βλέπε άρθρο [12] του κανονισμού [ ] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της [ ], σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών] και, εάν χρειάζεται, θα τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας για σκοπούς δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών σε σχέση με την παρούσα πρωτοβουλία πολιτών (βλ. άρθρο [18(5)] του κανονισμού (ΕΕ) [ ] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της [....], σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών). Τα δεδομένα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα τους, διόρθωσης των ανακριβών δεδομένων που τα αφορούν, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία. Όλες οι δηλώσεις υποστήριξης θα καταστρέφονται το αργότερο 18 μήνες από την ημερομηνία καταχώρισης της πρωτοβουλίας πολιτών ή, στην περίπτωση διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών, το αργότερο τρεις μήνες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των ανωτέρω διαδικασιών. Με την επιφύλαξη δικαστικής προσφυγής, κάθε υποκείμενο δεδομένων μπορεί να καταθέτει ένσταση στον ευρωπαίο επόπτη προστασίας δεδομένων εφόσον θεωρεί ότι τα δικαιώματα που του παρέχει το άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραβιάστηκαν εξαιτίας της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν από μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών, κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής του, του τόπου εργασίας του ή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης, εάν το υποκείμενο των δεδομένων θεωρεί ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορά παραβαίνει τον κανονισμό (EΕ) 2016/679. 

Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας των δεδομένων:     Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας των δεδομένων (κατά περίπτωση):    

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. […] ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ […], ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

... (ονομασία της αρμόδιας αρχής) της/του... (όνομα κράτους μέλους) πιστοποιεί με την παρούσα ότι το ατομικό επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης... (διεύθυνση ιστοτόπου) που χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης για... (τίτλος της πρωτοβουλίας) με αριθμό μητρώου... (αριθμός καταχώρισης της πρωτοβουλίας) είναι σύμφωνο με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της [...] σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

Ημερομηνία, υπογραφή και επίσημη σφραγίδα της αρμόδιας αρχής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

1. Πλήρη ονόματα, ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις των προσώπων επικοινωνίας (εκπροσώπου και αναπληρωτή της ομάδας διοργανωτών) ή της νομικής οντότητας που διαχειρίζεται την πρωτοβουλία και του εκπροσώπου της:

2. Τίτλος της πρωτοβουλίας:

3. Αριθμός μητρώου της Επιτροπής:

4. Ημερομηνία καταχώρισης:

5. Αριθμός υπογραφόντων που είναι υπήκοοι (όνομα κράτους μέλους):

6. Συνολικός αριθμός δηλώσεων υποστήριξης που συγκεντρώθηκαν:

7. Αριθμός κρατών μελών στα οποία καλύφθηκε το κατώτατο όριο:

8. Παραρτήματα:

(Επισυνάψτε όλες τις δηλώσεις υποστήριξης από υπογράφοντες που είναι υπήκοοι του σχετικού κράτους μέλους.

Επισυνάψτε, κατά περίπτωση, το σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ατομικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της […], σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.)

9. Με την παρούσα δηλώνω ότι οι πληροφορίες που αναγράφονται στο παρόν έντυπο είναι ορθές και ότι οι δηλώσεις υποστήριξης συγκεντρώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο […] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

10. Ημερομηνία και υπογραφή ενός από τα πρόσωπα επικοινωνίας (εκπροσώπου/αναπληρωτή 9 ) ή του εκπροσώπου της νομικής οντότητας:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ … (ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ)

(ονομασία της αρμόδιας αρχής) της/του … (ονομασία κράτους μέλους), μετά τη διενέργεια των απαιτούμενων επαληθεύσεων που ορίζει το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) […] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της […], σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, πιστοποιεί με την παρούσα ότι … (αριθμός έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης) δηλώσεις υποστήριξης της πρωτοβουλίας πολιτών με αριθμό μητρώου … (αριθμός καταχώρισης της πρωτοβουλίας) είναι έγκυρες σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού.

Ημερομηνία, υπογραφή και επίσημη σφραγίδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Τίτλος της πρωτοβουλίας:

2. Αριθμός μητρώου της Επιτροπής:

3. Ημερομηνία καταχώρισης:

4. Αριθμός των έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης που ελήφθησαν (πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε ένα εκατομμύριο):

5. Αριθμός υπογραφόντων που πιστοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη:

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

HR

IT

CY

LV

LT

LU

Αριθμός υπογραφόντων

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

ΣΥΝΟΛΟ

Αριθμός υπογραφόντων

6. Πλήρη ονόματα, ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις των προσώπων επικοινωνίας (εκπροσώπου και αναπληρωτή της ομάδας διοργανωτών) 10 ή της νομικής οντότητας που διαχειρίζεται την πρωτοβουλία και του εκπροσώπου της:

7. Δηλώστε όλες τις πηγές στήριξης και χρηματοδότησης που έλαβε η πρωτοβουλία, συμπεριλαμβανομένου του ύψους της χρηματοδοτικής στήριξης κατά τον χρόνο της υποβολής.

8. Με την παρούσα δηλώνω ότι οι πληροφορίες που αναγράφονται στο παρόν έντυπο είναι ορθές και ότι τηρήθηκαν όλες οι σχετικές διαδικασίες και προϋποθέσεις κατά τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της […], σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

Ημερομηνία και υπογραφή ενός από τα πρόσωπα επικοινωνίας (εκπροσώπου/αναπληρωτή 11 ) ή του εκπροσώπου της νομικής οντότητας:

9. Παραρτήματα: (Περιλάβετε όλα τα πιστοποιητικά.)

(1) Δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής: σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται σχετικά με το ότι αυτά τα προσωπικά δεδομένα συγκεντρώνονται από την Επιτροπή σε σχέση με τη διαδικασία της προτεινόμενης πρωτοβουλίας των πολιτών. Μόνο τα πλήρη ονόματα των διοργανωτών, η χώρα διαμονής του εκπροσώπου ή, κατά περίπτωση, η ονομασία και η χώρα της έδρας του νομικού προσώπου, οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των προσώπων επικοινωνίας και οι πληροφορίες σχετικά με τις πηγές στήριξης και χρηματοδότησης θα τίθενται στη διάθεση του κοινού μέσω του επιγραμμικού μητρώου της Επιτροπής. Τα υποκείμενα των δεδομένων δικαιούνται να αντιτάσσονται στη δημοσίευση προσωπικών δεδομένων τους για επιτακτικούς και σύννομους λόγους σχετικούς με την προσωπική τους κατάσταση και να ζητούν τη διόρθωση αυτών των δεδομένων ανά πάσα στιγμή και τη διαγραφή τους από το επιγραμμικό μητρώο της Επιτροπής μετά την παρέλευση δύο ετών από την ημερομηνία καταχώρισης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών.
(2) Το έντυπο εκτυπώνεται σε μία σελίδα. Οι διοργανωτές μπορούν να χρησιμοποιούν σελίδα διπλής όψεως. Για την τηλεφόρτωση στο κεντρικό επιγραμμικό σύστημα συλλογής δεδομένων των δηλώσεων υποστήριξης που συγκεντρώνονται σε έντυπη μορφή χρησιμοποιείται κωδικός που διατίθεται από την Επιτροπή.
(3) Η υπογραφή δεν είναι υποχρεωτική εάν το έντυπο υποβάλλεται επιγραμμικά μέσω του κεντρικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 ή μέσω ατομικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 11.
(4) Μόνο μία από τις δύο προτεινόμενες εκδοχές των δηλώσεων περί απορρήτου πρέπει να χρησιμοποιείται, αναλόγως του τρόπου συγκέντρωσης
(5) Το έντυπο εκτυπώνεται σε μία σελίδα. Οι διοργανωτές μπορούν να χρησιμοποιούν σελίδα διπλής όψεως. Για την τηλεφόρτωση στο κεντρικό επιγραμμικό σύστημα συλλογής δεδομένων των δηλώσεων υποστήριξης που συγκεντρώνονται σε έντυπη μορφή χρησιμοποιείται κωδικός που διατίθεται από την Επιτροπή.
(6) Η υπογραφή δεν είναι υποχρεωτική εάν το έντυπο υποβάλλεται επιγραμμικά μέσω του κεντρικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 ή μέσω ατομικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 11.
(7) Μόνο μία από τις δύο προτεινόμενες εκδοχές των δηλώσεων περί απορρήτου πρέπει να χρησιμοποιείται, αναλόγως του τρόπου συγκέντρωσης
(8) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη»
(9) Δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής: σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται σχετικά με το ότι αυτά τα προσωπικά δεδομένα συγκεντρώνονται από την Επιτροπή σχετικά με τη διαδικασία της προτεινόμενης πρωτοβουλίας των πολιτών. Μόνο τα πλήρη ονόματα των διοργανωτών, οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των προσώπων επικοινωνίας και οι πληροφορίες σχετικά με τις πηγές στήριξης και χρηματοδότησης θα τίθενται στη διάθεση του κοινού μέσω του επιγραμμικού μητρώου της Επιτροπής. Τα υποκείμενα των δεδομένων δικαιούνται να αντιτάσσονται στη δημοσίευση προσωπικών δεδομένων τους για επιτακτικούς και σύννομους λόγους σχετικούς με την προσωπική τους κατάσταση και να ζητούν τη διόρθωση αυτών των δεδομένων ανά πάσα στιγμή και τη διαγραφή τους από το επιγραμμικό μητρώο της Επιτροπής μετά την παρέλευση δύο ετών από την ημερομηνία καταχώρισης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών.
(10) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη»