Βρυξέλλες, 13.9.2017

COM(2017) 469 final

Σύσταση για

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την έγκριση της έναρξης διαπραγματεύσεων σχετικά με τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με τη Νέα Ζηλανδία

{SWD(2017) 289 final}
{SWD(2017) 290 final}


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

·Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) διατηρεί πολύ καλές πολιτικές σχέσεις και ώριμες εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις με τη Νέα Ζηλανδία οι οποίες βασίζονται στις κοινές αξίες της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Νέα Ζηλανδία έχει συνάψει πολυάριθμες συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) με άλλες χώρες. Η ΕΕ δεν έχει συνάψει διμερή ΣΕΣ με τη Νέα Ζηλανδία, με αποτέλεσμα οι όροι για την πρόσβαση των επιχειρήσεων της ΕΕ στην αγορά της Νέας Ζηλανδίας να είναι λιγότερο ευνοϊκοί.

Με την κοινή δήλωση της 29ης Οκτωβρίου 2015 1 οι ηγέτες της ΕΕ και της Νέας Ζηλανδίας δεσμεύτηκαν να ξεκινήσουν τη διαδικασία για τις διαπραγματεύσεις προκειμένου να επιτευχθεί γρήγορα μια σφαιρική και σε βάθος υψηλής ποιότητας ΣΕΣ.

Κύριος λόγος της πρότασης είναι η δημιουργία ευνοϊκότερων όρων για την περαιτέρω αύξηση των συναλλαγών και των επενδύσεων μεταξύ της ΕΕ και της Νέας Ζηλανδίας. Στους γενικούς στόχους της παρούσας πρότασης περιλαμβάνονται και οι ακόλουθοι:

·η προώθηση της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης μέσω της διεύρυνσης των συναλλαγών·

·η δημιουργία θέσεων εργασίας και ευκαιριών απασχόλησης και η μεγαλύτερη ευημερία·

·η αύξηση των οφελών για τους καταναλωτές·

·η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στις παγκόσμιες αγορές και

·η ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα που αφορούν το εμπόριο με έναν εταίρο με παρόμοιες αντιλήψεις.

Όλα αυτά συμβαδίζουν με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εμπόριο για όλους – Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» 2 . Στην ανακοίνωση τονίζεται η ανάγκη να σημειωθεί πρόοδος στις διμερείς μας σχέσεις με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη αντιμετωπίζοντας τα εμπόδια στο εμπόριο και στις επενδύσεις με ολοκληρωμένο τρόπο. Παράλληλα, είναι επίσης αναγκαίο να εξασφαλιστεί το υψηλό επίπεδο κοινωνικής και περιβαλλοντικής προστασίας που γνωρίζει η ΕΕ και να προωθηθούν οι άλλοι στόχοι πολιτικής που σχετίζονται με το εμπόριο, όπως η διατηρήσιμη ανάπτυξη και οι ειδικές ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση «Εμπόριο για όλους» υπογραμμίστηκε ότι «Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία είναι στενοί εταίροι της Ευρώπης, ενστερνίζονται τις αξίες και τις απόψεις της σε πολλά ζητήματα και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και σε πολυμερή πλαίσια. Οι ισχυρότεροι οικονομικοί δεσμοί με τις χώρες αυτές θα προσφέρουν επίσης μια σταθερή βάση για πιο ουσιαστική ενοποίηση με τις αλυσίδες αξιών της ευρύτερης περιοχής Ασίας-Ειρηνικού. Η ενίσχυση αυτών των σχέσεων θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα.»

Επιπλέον, οι εν λόγω στόχοι είναι σύμφωνοι με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2014, για το εμπόριο 3 στα οποία υπογραμμίζεται ότι οι συναλλαγές στον τομέα των αγαθών και των υπηρεσιών και οι επενδύσεις μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη των στόχων που βρίσκονται στον πυρήνα του «Στρατηγικού θεματολογίου για την Ένωση σε εποχή αλλαγών». Στα συμπεράσματα αναφέρεται επίσης ότι με βάση την απτή πρόοδο που επιτεύχθηκε όσον αφορά το θεματολόγιο της ΕΕ για τις διμερείς εμπορικές συναλλαγές, οι προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν στην επιδίωξη της σύναψης συμφωνιών με βασικούς εταίρους. Ομοίως, ο στόχος αυτός συμβαδίζει με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2015, για την εμπορική και επενδυτική πολιτική 4 , στα οποία υποστηρίζεται η σύναψη φιλόδοξων, ολοκληρωμένων και αμοιβαία επωφελών διμερών εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών και καλείται η Επιτροπή να εργαστεί για την προώθηση των διαπραγματεύσεων στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού.

·Συνοχή με ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής

Οι στόχοι που περιγράφονται ανωτέρω έχουν απόλυτη συνοχή με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία αναφέρεται ότι η ΕΕ θα πρέπει να εργάζεται με στόχο την προώθηση της ενσωμάτωσης όλων των χωρών στην παγκόσμια οικονομία, μεταξύ άλλων και μέσω της προοδευτικής κατάργησης των περιορισμών του διεθνούς εμπορίου 5 .

Οι εν λόγω στόχοι είναι επίσης σύμφωνοι με την ανακοίνωση «Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» 6 , στην οποία ορίζεται ότι η ευρωπαϊκή εμπορική στρατηγική θα περιλαμβάνει «προτάσεις για στρατηγικό διάλογο υψηλού επιπέδου με τους βασικούς εταίρους προκειμένου να συζητηθούν στρατηγικά θέματα, από την πρόσβαση στις αγορές, το ρυθμιστικό πλαίσιο, τις παγκόσμιες ανισορροπίες, την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, την πρόσβαση στις πρώτες ύλες, την παγκόσμια φτώχεια, έως την εκπαίδευση και την ανάπτυξη».

Επιπλέον, οι στόχοι συνάδουν επίσης απολύτως με τους στόχους που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις ανακοινώσεις της «Μια “Small Business Act” για την Ευρώπη» 7 (2008) και «Μικρή επιχείρηση, μεγάλος κόσμος» 8 (2011). Η υποστήριξη των οικονομικών δραστηριοτήτων των ΜΜΕ εκτός της ΕΕ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνολικής στρατηγικής ανταγωνιστικότητας της Ένωσης, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση «Για μια ευρωπαϊκή βιομηχανική αναγέννηση» 9 (2014).

Επίσης, οι στόχοι συμβαδίζουν και με τις αρχές που θεσπίζει η ΣΕΕ, η οποία ορίζει ότι οι πολιτικές και οι δράσεις της ΕΕ θα πρέπει να έχουν ως στόχους την εδραίωση και στήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 10 και «τη συμβολή στην ανάπτυξη διεθνών μέτρων για τη διαφύλαξη και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και την αειφόρο διαχείριση των παγκόσμιων φυσικών πόρων» 11 .

Εξάλλου, οι ανωτέρω στόχοι είναι απόλυτα συνεπείς και με τις λοιπές πολιτικές της ΕΕ και με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, οι στόχοι είναι συνεπείς με την προτεραιότητα της Επιτροπής Juncker για να επανέλθει η Ευρώπη σε τροχιά ανάπτυξης και να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας χωρίς να δημιουργηθεί νέο χρέος, το «επενδυτικό σχέδιο» (ή «Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων) 12 καθώς και με τις ειδικές προτεραιότητες που καθορίζονται από το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2017 13 .

Η σύσταση αυτή αφορά μια συμφωνία η οποία θα καλύπτει την ελευθέρωση των συναλλαγών στον τομέα των αγαθών, των υπηρεσιών, των δημόσιων συμβάσεων και των άμεσων ξένων επενδύσεων, και θα συμπεριλαμβάνει κανόνες οι οποίοι αφορούν, για παράδειγμα, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

·Συνοχή με άλλες πολιτικές της Ένωσης

Περιγραφή του ζητήματος της συνοχής με τις ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής βρίσκεται στο παραπάνω τμήμα σχετικά με τη «Συνοχή με ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής».

2.ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

·Νομική βάση

Άρθρο 218 παράγραφος 3 και παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

·Επικουρικότητα (σε περίπτωση μη αποκλειστικής αρμοδιότητας)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, η αρχή της επικουρικότητας δεν εφαρμόζεται στους τομείς που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ. Η κοινή εμπορική πολιτική συγκαταλέγεται στους τομείς αποκλειστικής αρμοδιότητας της Ένωσης, που απαριθμούνται στο άρθρο 3 της ΣΛΕΕ. Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το άρθρο 207 της ΣΛΕΕ, η εν λόγω πολιτική περιλαμβάνει τη διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών.

·Αναλογικότητα

Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, εξετάστηκαν όλες οι εύλογες επιλογές πολιτικής προκειμένου να εκτιμηθεί η πιθανή αποτελεσματικότητα των εν λόγω πολιτικών παρεμβάσεων, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων.

·Επιλογή του νομικού μέσου

Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

·Εκ των υστέρων αξιολογήσεις / έλεγχοι καταλληλότητας ισχύουσας νομοθεσίας

Άνευ αντικειμένου.

·Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Η Επιτροπή συνεργάστηκε με τους ενδιαφερόμενους εταίρους και πραγματοποίησε διεξοδική ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση 14 για να συγκεντρώσει λεπτομερείς απόψεις σχετικά με το μέλλον της εμπορικής και οικονομικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Νέας Ζηλανδίας 15 .

Η ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση διεξήχθη από τις 11 Μαρτίου έως τις 3 Ιουνίου 2016. Ξεκίνησε στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου και αναρτήθηκε στο «EU Survey» (της διαδικτυακής πύλης δημόσιων διαβουλεύσεων της Επιτροπής). Τα ενδιαφερόμενα μέρη από την ΕΕ και τρίτες χώρες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις οι οποίες κάλυπταν ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικά με το εμπόριο και τις επενδύσεις μεταξύ της ΕΕ και της Νέας Ζηλανδίας.

Η Επιτροπή έλαβε 108 απαντήσεις από ένα ευρύ φάσμα απαντησάντων. Περίληψη των απαντήσεων περιλαμβάνεται στην έκθεση για την εκτίμηση επιπτώσεων, ενώ οι απαντήσεις δημοσιεύτηκαν, εκτός αν ο απαντήσας είχε δηλώσει διαφορετική επιθυμία.

·Συλλογή και χρήση εμπειρογνωσίας

Η εκπόνηση μιας εκ των προτέρων ανάλυσης των πιθανών επιπτώσεων των προβλεπόμενων σεναρίων για τη ΣΕΣ ανατέθηκε σε εξωτερικό σύμβουλο.

Επίσης, η Επιτροπή επικοινώνησε με διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία κατέθεσαν τις απόψεις τους σχετικά με συγκεκριμένα εμπόδια πρόσβασης στην αγορά και άλλους εμπορικούς φραγμούς που αντιμετωπίζουν όσον αφορά την εμπορική και επενδυτική τους σχέση με τη Νέα Ζηλανδία.

·Εκτιμήσεις επιπτώσεων

Παρόλο που το πεδίο της εκτίμησης επιπτώσεων, η οποία καλύπτει τις εμπορικές συναλλαγές, τις επενδύσεις και άλλα θέματα, ήταν ευρύτερο από την παρούσα σύσταση, τα συμπεράσματά της εξακολουθούν να ισχύουν αναφορικά με την παρούσα σύσταση.

Η έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων, καθώς και η συνοπτική της παρουσίαση που τη συνοδεύει και η θετική γνώμη με επιφυλάξεις της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου θα δημοσιευτούν.

Εκτός από την εκτίμηση επιπτώσεων, οι πιθανές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως και οι επιπτώσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ΣΕΣ θα εξεταστούν σε ανεξάρτητη εκτίμηση των επιπτώσεων στην αειφορία, η οποία θα πραγματοποιηθεί από εξωτερικούς συμβούλους. Η εκτίμηση επιπτώσεων στην αειφορία θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών και θα βασιστεί σε ευρεία διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και ιδίως με την κοινωνία των πολιτών. Η εκτίμηση των επιπτώσεων στην αειφορία θα ολοκληρωθεί πριν από τη μονογράφηση της ΣΕΣ και τα πορίσματά της θα ληφθούν υπόψη στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων.

·Καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου και απλούστευση

Οι ΜΜΕ αναμένεται να ωφεληθούν από τις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και να επιτύχουν μείωση των δαπανών τους λόγω της ελευθέρωσης στο πλαίσιο της ΣΕΣ, του ενισχυμένου νομικού πλαισίου, της βελτίωσης των τελωνειακών διαδικασιών και της μεγαλύτερης διαφάνειας όσον αφορά το κανονιστικό πλαίσιο. Η έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων περιέχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις στα ενδιαφερόμενα μέρη και τους τομείς της οικονομίας.

·Θεμελιώδη δικαιώματα

Η έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων εξετάζει τα ζητήματα των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο κοινωνικών και περιβαλλοντικών πτυχών καθώς και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η ΣΕΣ θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για το εμπόριο και τη διατηρήσιμη ανάπτυξη, σύμφωνα με την καθιερωμένη πολιτική της ΕΕ.

4.ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η ΣΕΣ θα έχει περιορισμένες αρνητικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ υπό τη μορφή τελωνειακών δασμών λόγω της ελευθέρωσης του δασμολογικού καθεστώτος. Έμμεσες θετικές επιπτώσεις αναμένονται όσον αφορά την αύξηση των πόρων που συνδέονται με το φόρο προστιθέμενης αξίας και το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα.

5.ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

·Σχέδια εφαρμογής και ρυθμίσεις παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων

Σύμφωνα με τη δέσμευση που έχει αναληφθεί στην ανακοίνωση του 2015 με τίτλο «Εμπόριο για όλους», θα πραγματοποιηθεί εμπεριστατωμένη εκ των υστέρων αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ΣΕΣ που πρόκειται να συναφθεί με τη Νέα Ζηλανδία, αφού θα έχει εφαρμοστεί για επαρκές χρονικό διάστημα ώστε να υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα. Η έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων περιέχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης.

   Επεξηγηματικά έγγραφα (για οδηγίες)

Άνευ αντικειμένου.

·Αναλυτική επεξήγηση των επιμέρους διατάξεων της πρότασης

Άνευ αντικειμένου.

·Διαδικαστικά θέματα

Τις διαπραγματεύσεις εξ ονόματος της ΕΕ θα διεξαγάγει η Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ, προτείνεται το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ορίσει την επιτροπή εμπορικής πολιτικής ως την επιτροπή σε διαβούλευση με την οποία πρέπει να διεξαχθούν οι διαπραγματεύσεις.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενημερώνεται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 10 της ΣΛΕΕ.

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμεύονται ολοένα και περισσότερο σε πρώιμο στάδιο με τα κοινοβούλιά τους στις εμπορικές διαπραγματεύσεις σύμφωνα με τις θεσμικές πρακτικές τους. Παροτρύνει δε τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πράξουν το ίδιο όσον αφορά την παρούσα σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την απόφαση 2013/488/ΕΕ του Συμβουλίου σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ 16 .

Η Επιτροπή θα ενημερώσει τη Νέα Ζηλανδία σχετικά με τις εσωτερικές διαδικασίες της ΕΕ για τη διαφάνεια και την πρόσβαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα διαπραγματευτικά έγγραφα.

Η Επιτροπή δημοσιοποιεί την παρούσα σύσταση και το προσάρτημά της αμέσως μετά την έγκρισή τους.

Η Επιτροπή συνιστά οι οδηγίες διαπραγμάτευσης να δημοσιοποιηθούν αμέσως μετά την έγκρισή τους.

Σύσταση για

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την έγκριση της έναρξης διαπραγματεύσεων σχετικά με τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με τη Νέα Ζηλανδία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 218 παράγραφοι 3 και 4,

Έχοντας υπόψη τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι θα πρέπει να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών με τη Νέα Ζηλανδία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να διαπραγματευτεί, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με τη Νέα Ζηλανδία.

Άρθρο 2

Οι οδηγίες διαπραγμάτευσης παρατίθενται σε συνημμένο έγγραφο.

Άρθρο 3

Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται σε διαβούλευση με την επιτροπή εμπορικής πολιτικής.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση και το συνημμένο έγγραφό της θα δημοσιοποιηθούν αμέσως μετά την έγκρισή τους.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Επιτροπή.

Βρυξέλλες,

   Για το Συμβούλιο

   Ο Πρόεδρος

(1) http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-5947_en.htm  
(2) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/january/tradoc_154141.pdf  
(3) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15858-2014-INIT/el/pdf  
(4) http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2015/11/st14688_en15_pdf/
(5) Άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο ε) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ).
(6) http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf  
(7) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52008DC0394
(8) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/ALL/?uri=CELEX:52011DC0702
(9) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52014DC0014
(10) Άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) της ΣΕΕ.
(11) Άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο στ) της ΣΕΕ.
(12) http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_el
(13) https://ec.europa.eu/info/publications/work-programme-commission-key-documents-2017_el
(14) http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=195
(15) Η ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση κάλυψε επίσης το μέλλον της εμπορικής και οικονομικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Αυστραλίας.
(16) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32013D0488  

Βρυξέλλες, 13.9.2017

COM(2017) 469 final

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

της

σύστασης για απόφαση του Συμβουλίου

με την οποία εξουσιοδοτείται η έναρξη διαπραγμάτευσης για συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με τη Νέα Ζηλανδία

{SWD(2017) 289 final}
{SWD(2017) 290 final}


ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

Α.    ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Η συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει αποκλειστικά διατάξεις σχετικά με τους τομείς που σχετίζονται με εμπόριο και τις άμεσες ξένες επενδύσεις, οι οποίες θα πρέπει να εφαρμόζονται μεταξύ των δύο μερών.

Η συμφωνία θα πρέπει να έχει φιλόδοξο χαρακτήρα, να είναι εκτενής και πλήρως συμβατή με τους κανόνες και τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να διεξαχθούν και να ολοκληρωθούν λαμβάνοντας υπόψη τις δεσμεύσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Η συμφωνία θα πρέπει να έχει υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας που να υπερβαίνει τις υπάρχουσες δεσμεύσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ.

Η συμφωνία θα πρέπει να προβλέπει τη σταδιακή και αμοιβαία ελευθέρωση των συναλλαγών στον τομέα των αγαθών, των υπηρεσιών και των άμεσων ξένων επενδύσεων. Θα συμπεριλαμβάνει κανόνες σε άλλους τομείς που συνδέονται με τις συναλλαγές με σκοπό την προώθηση, τη διευκόλυνση ή την εφαρμογή της επί των συναλλαγών και των άμεσων ξένων επενδύσεων. Όλες οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας αναλαμβάνονται με σκοπό να έχουν απευθείας και αμέσως εφαρμογή στις συναλλαγές και, όπου απαιτείται, εντός του πεδίου εφαρμογής των κοινών ενωσιακών κανόνων.

Η συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεώσεις σε τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα όλων των αρμόδιων αρχών και οντοτήτων και των δύο μερών της συμφωνίας.

Β.    ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Προοίμιο, Γενικές αρχές

Το προοίμιο θα πρέπει να υπενθυμίζει ότι η εταιρική σχέση με τη Νέα Ζηλανδία βασίζεται σε κοινές αρχές και αξίες όπως αντικατοπτρίζεται στη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας του 2016 για τις σχέσεις και τη συνεργασία (PARC). Η συμφωνία θα πρέπει να αποτελεί τμήμα της βασικής πολιτικής σχέσης και του θεσμικού πλαισίου που καθορίζεται στη συμφωνία PARC.

Με σκοπό την ελευθέρωση των διμερών συναλλαγών και των άμεσων ξένων επενδύσεων, η συμφωνία θα πρέπει επίσης να κάνει λόγο, μεταξύ άλλων, και για τα εξής:

·τις αρχές και τους στόχους της εξωτερικής δράσης της ΕΕ·

·τη δέσμευση των μερών στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνεισφορά του διεθνούς εμπορίου στη βιώσιμη ανάπτυξη στις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές του διαστάσεις, όπως είναι η οικονομική ανάπτυξη, η μείωση της φτώχειας, η πλήρης και παραγωγική απασχόληση και η αξιοπρεπής εργασία για όλους, η προστασία και διαφύλαξη του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων·

·τη δέσμευση των μερών να συμμορφωθούν πλήρως με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από τη συμμετοχή τους στον ΠΟΕ·

·τη δέσμευση των μερών να ενισχύσουν την ευημερία των καταναλωτών μέσω πολιτικών που διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή και οικονομική ευημερία·

·το δικαίωμα ρύθμισης της οικονομικής δραστηριότητας προς το δημόσιο συμφέρον, ώστε να επιτευχθούν θεμιτοί στόχοι δημόσιας πολιτικής, όπως η προστασία και η προώθηση της δημόσιας υγείας, οι κοινωνικές υπηρεσίες, η δημόσια εκπαίδευση, η ασφάλεια, το περιβάλλον, η δημόσια ηθική, η κοινωνική προστασία ή προστασία των καταναλωτών, η ιδιωτικότητα και η προστασία δεδομένων και η προώθηση και προστασία της πολιτισμικής πολυμορφίας·

·τον στόχο να δημιουργήσει η συμφωνία ένα νέο πλαίσιο για οικονομικές σχέσεις μεταξύ των μερών και κυρίως για την ανάπτυξη του εμπορίου και των άμεσων ξένων επενδύσεων·

·τον κοινό στόχο των μερών να λάβουν υπόψη τις συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κατά τη συμβολή τους στην ανάπτυξη του εμπορίου και των άμεσων ξένων επενδύσεων·

·τη δέσμευση των μερών να επικοινωνούν με όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού τομέα και οργανώσεις/αντιπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.

Στόχοι

Η συμφωνία θα πρέπει να επιβεβαιώνει τον κοινό στόχο της σταδιακής και αμοιβαίας ουσιαστικής ελευθέρωσης όλων των συναλλαγών αγαθών και υπηρεσιών και άμεσων ξένων επενδύσεων, σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες του ΠΟΕ, ιδίως το άρθρο XXIV της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) και το άρθρο V της Γενικής συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS).

Η συμφωνία θα πρέπει να διασφαλίζει υψηλό επίπεδο πρόσβασης στην αγορά για τις δημόσιες συμβάσεις και για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με το εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών ενδείξεων, και να ενισχύει τον διάλογο και τη συνεργασία σε τεχνικά και ρυθμιστικά πλαίσια.

Η συμφωνία θα πρέπει να αναγνωρίζει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί βασικό στόχο των μερών και θα πρέπει να διασφαλίζει και να διευκολύνει την τήρηση των διεθνών περιβαλλοντικών και κοινωνικών συμφωνιών και προτύπων, με σκοπό την προώθηση του εμπορίου. Η βιώσιμη ανάπτυξη θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλο το εύρος της συμφωνίας καλύπτοντας τόσο κοινωνικά όσο και περιβαλλοντικά ζητήματα. Η συμφωνία θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα μέρη δεν θα ενθαρρύνουν το εμπόριο ή τις άμεσες ξένες επενδύσεις υποβιβάζοντας την εγχώρια νομοθεσία και τα πρότυπα σχετικά με το περιβάλλον, την εργασία, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ή χαλαρώνοντας τα βασικά εργασιακά πρότυπα ή τους νόμους που έχουν στόχο την προστασία και την προώθηση της πολιτισμικής πολυμορφίας.

Συναλλαγές στον τομέα των αγαθών

Δασμοί σε εισαγωγές και εξαγωγές και μη δασμολογικά μέτρα

Ο σκοπός της συμφωνίας είναι να διασφαλιστεί ο υψηλότερος δυνατός βαθμός ελευθέρωσης των συναλλαγών. Η συμφωνία θα πρέπει να καλύπτει ουσιαστικά όλο το εμπόριο αγαθών μεταξύ των μερών. Οι δασμοί στις περισσότερες γραμμές θα πρέπει να καταργηθούν με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας. Ο σκοπός της συμφωνίας θα πρέπει να είναι να καταργήσει τους δασμούς και τις επιβαρύνσεις που έχουν ισοδύναμες επιπτώσεις και στις δύο πλευρές, κατά γενικό κανόνα όχι για περισσότερο από επτά χρόνια. Οι εξαιρέσεις θα πρέπει να διατηρηθούν στο ελάχιστο και οι συγκεκριμένες διατάξεις θα πρέπει να καλύπτουν τα πιο ευαίσθητα προϊόντα. Για παράδειγμα, ορισμένα γεωργικά προϊόντα για τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν δασμολογικές ποσοστώσεις, μεγαλύτερες μεταβατικές περίοδοι ή άλλοι διακανονισμοί.

Οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τη μείωση των δασμών θα πρέπει να πραγματοποιηθούν βάσει των δασμών που εφαρμόζονται από την ΕΕ erga omnes κατά την ημερομηνία της έναρξης των διαπραγματεύσεων και των δασμών που εφαρμόζονται από τη Νέα Ζηλανδία erga omnes κατά την ημερομηνία έναρξης των διαπραγματεύσεων.

Όλοι οι τελωνειακοί δασμοί ή οι φόροι στις εξαγωγές ή άλλα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος θα πρέπει να απαγορεύονται και δεν θα πρέπει να θεσπίζονται νέοι.

Κανόνες καταγωγής

Οι κανόνες καταγωγής και οι διατάξεις που προβλέπουν τη διοικητική συνεργασία θα πρέπει να διευκολύνουν τις συναλλαγές, να είναι απλούστεροι και θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους σταθερούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής της ΕΕ και τα συμφέροντα των παραγωγών της ΕΕ.

Μέτρα κατά της απάτης

Στη συμφωνία θα πρέπει να υπάρχει ρήτρα σχετικά με την καλύτερη δυνατή διοικητική συνεργασία η οποία να καθορίζει τις διαδικασίες και τα κατάλληλα μέτρα που μπορούν να παίρνουν τα μέρη όπου διαπιστώνεται έλλειψη διοικητικής συνεργασίας σε τελωνειακά ζητήματα, παρατυπίες ή απάτη.

Διαχείριση διοικητικών σφαλμάτων

Θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν διατάξεις ώστε να εξεταστεί από κοινού η δυνατότητα υιοθέτησης κατάλληλων μέτρων σε περίπτωση σφαλμάτων που διαπράττουν οι αρμόδιες αρχές κατά την εφαρμογή των προτιμησιακών κανόνων καταγωγής.

Τελωνεία και διευκόλυνση των συναλλαγών

Η συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις για τη διευκόλυνση των συναλλαγών μεταξύ των μερών, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζει αποτελεσματικούς ελέγχους. Για τον σκοπό αυτό η συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει δεσμεύσεις σχετικά με κανόνες, απαιτήσεις, διατυπώσεις και διαδικασίες των μερών που σχετίζονται με τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και τη διαμετακόμιση. Οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη μονογραφημένη συμφωνία ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας για τη συνεργασία και την αμοιβαία συνδρομή σε τελωνειακά θέματα ή τις μελλοντικές τροποποιήσεις της.

Η συμφωνία θα πρέπει να προωθήσει την αποτελεσματική υλοποίηση και εφαρμογή των διεθνών κανόνων και προτύπων στον τελωνειακό τομέα και των άλλων διαδικασιών που συνδέονται με τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του ΠΟΕ, της συμφωνίας του ΠΟΕ για τη διευκόλυνση του εμπορίου και των πράξεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων και της αναθεωρημένης Σύμβασης του Κιότο.

Η συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις για την προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και πείρας, σχετικά με συγκεκριμένους τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Οι τομείς αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν ζητήματα όπως ο εκσυγχρονισμός και η απλοποίηση των κανόνων και των διαδικασιών, τα τυποποιημένα έγγραφα, η δασμολογική κατάταξη, η διαφάνεια, η αμοιβαία αναγνώριση και η διυπηρεσιακή συνεργασία.

Η συμφωνία θα πρέπει να προωθεί τη σύγκλιση στη διευκόλυνση των συναλλαγών, με βάση τα σχετικά διεθνή πρότυπα και πράξεις κατά περίπτωση.

Η συμφωνία θα πρέπει να προωθεί αποτελεσματική και αποδοτική επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας από τις τελωνειακές αρχές σε όλα τα αγαθά που υποβάλλονται σε τελωνειακό έλεγχο.

Η συμφωνία θα πρέπει να λάβει υπόψη, στις διατάξεις σχετικά με τη διευκόλυνση του εμπορίου, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ, εξασφαλίζοντας παράλληλα ίσους όρους ανταγωνισμού για όλους οικονομικούς παράγοντες.

Η συμφωνία θα πρέπει να έχει σκοπό να θεσπίσει το πρωτόκολλο για την αμοιβαία συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα, καλύπτοντας τη συνδρομή στις τελωνειακές έρευνες κατά της απάτης (συμπεριλαμβανομένης της συνδρομής κατ’ αίτηση, της αυθόρμητης συνδρομής και της εμπιστευτικότητας) ή εναλλακτικά μπορεί η συμφωνία να αναφέρεται στο πρωτόκολλο για τη συμφωνία ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας για τη συνεργασία και την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά θέματα.

Μη δασμολογικοί φραγμοί

Η συμφωνία θα πρέπει να ρυθμίσει κανονιστικά ζητήματα σχετικά με τις συναλλαγές καθώς και μη δασμολογικούς φραγμούς (ΜΔΦ). Η συμφωνία θα πρέπει, επομένως, να αποτρέπει κάθε απαγόρευση, περιορισμό ή άλλους ΜΔΦ στο εμπόριο, που δεν δικαιολογούνται από τις γενικές εξαιρέσεις που καθορίζονται παρακάτω, και που θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέσο αυθαίρετης διάκρισης ή συγκεκαλυμμένου περιορισμού στις συναλλαγές μεταξύ των μερών. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα πρέπει να περιληφθούν ώστε να εξασφαλίζεται η κατάργηση των αδικαιολόγητων μη δασμολογικών εμποδίων στις συναλλαγές. Η συμφωνία θα πρέπει επίσης να προβλέπει κατάλληλες διαδικασίες για να αποτρέπονται οι ΜΔΦ και άλλα μη αναγκαία εμπόδια στις συναλλαγές. Η συμφωνία θα πρέπει επίσης να εξετάσει τις απαιτήσεις τοπικοποίησης.

Τα ζητήματα ειδικών ΜΔΦ που αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα θα πρέπει να επιλύονται με βάση τη ζήτηση και την προσφορά, παράλληλα με ανταλλαγές που αφορούν δασμολογικές παραχωρήσεις. Λόγω της σημασίας της επέκτασης των στόχων της συμφωνίας και προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά σε επίπεδο μεγαλύτερο από εκείνο που επιτεύχθηκε μέσω τον οριζόντιων κανόνων, η συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδικές υποχρεώσεις ανά τομέα σχετικά με τους ΜΔΦ.

Η συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τις κρατικές εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες να αξιολογούν οποιαδήποτε πιθανή στρέβλωση στον ανταγωνισμό και τα εμπόδια στις συναλλαγές που θα μπορούσε να προξενήσει κάτι τέτοιο.

Τεχνικοί κανονισμοί, πρότυπα και μέθοδοι διαπίστωσης της συμμόρφωσης

Εκτός από το να επιβεβαιώσουν τις διατάξεις της συμφωνίας του ΠΟΕ για τα τεχνικά εμπόδια στις συναλλαγές, τα μέρη θα πρέπει να θεσπίσουν επίσης διατάξεις που να βασίζονται και να συμπληρώνουν τις διατάξεις αυτές, προκειμένου το κάθε μέρος να διευκολύνει την πρόσβαση στην αγορά του για το άλλο μέρος.

Η συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει μια σειρά γενικών αρχών (όπως η αναλογικότητα, η απουσία αδικαιολόγητων περιορισμών, η διαφάνεια, η απαγόρευση διακρίσεων) και διατάξεις που βασίζονται στους κανόνες του ΠΟΕ και τους συμπληρώνουν. Μεταξύ άλλων, οι στόχοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν ολοένα αυξανόμενη διαφάνεια, προώθηση καλής κανονιστικής πρακτικής, υιοθέτηση σχετικών διεθνών προτύπων, επιδίωξη συμβατότητας και σύγκλισης των τεχνικών κανονισμών με βάση τα διεθνή πρότυπα, εξορθολογισμό των απαιτήσεων δοκιμών και πιστοποίησης εφαρμόζοντας, για παράδειγμα, μια προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης (συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της αυτοπιστοποίησης σε τομείς στους οποίους αυτό είναι δυνατό και σκόπιμο) και διατάξεις οι οποίες να στοχεύουν στη συμβατότητα των απαιτήσεων δοκιμών σε διάφορους τομείς προτεραιότητας και στην προώθηση της χρήσης της διαπίστευσης.

Η συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις που να έχουν στόχο να βελτιώσουν τη διάδοση πληροφοριών σε εισαγωγείς και εξαγωγείς.

Οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να εξετάσουν τη σχέση μεταξύ της συμφωνίας και της υπάρχουσας συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης, προκειμένου να βελτιωθεί η υλοποίησή της και να θεσπιστεί περισσότερο αποτελεσματική συνεργασία

Υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα

Τα μέρη θα πρέπει να βασίζονται και να υπερβαίνουν τη συμφωνία του ΠΟΕ σχετικά με τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα, με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά του κάθε μέρους, προστατεύοντας παράλληλα τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών. Το κεφάλαιο για τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα θα πρέπει να καλύπτει ζητήματα όπως η διαφάνεια, η αναλογικότητα, οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, η εναρμόνιση, η αναγνώριση της ισοδυναμίας και εναλλακτικών μέτρων, η περιφερειοποίηση, οι διαδικασίες ελέγχου, επιθεώρησης και έγκρισης, οι λογιστικοί έλεγχοι, οι έλεγχοι εισαγωγών, τα μέτρα έκτακτης ανάγκης, η έγκριση εγκαταστάσεων χωρίς προηγούμενη επιθεώρηση, συνεχίζοντας την εφαρμογή των διαδικασιών αδειοδότησης σε όλη την ΕΕ (ενιαία οντότητα), η κανονιστική συνεργασία, η βελτιωμένη συνεργασία σχετικά με τη μικροβιακή αντοχή και τη δημιουργία μηχανισμού για την ταχεία αντιμετώπιση συγκεκριμένων εμπορικών ζητημάτων που σχετίζονται με τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα.

Οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να ακολουθήσουν τις διατάξεις των οδηγιών διαπραγμάτευσης που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 20 Φεβρουαρίου 1995 (έγγραφο Συμβουλίου 4976/95). Οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να εξετάσουν τη σχέση μεταξύ της συμφωνίας και της συμφωνίας ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας περί υγειονομικών μέτρων τα οποία ισχύουν στο εμπόριο ζώντων ζώων και ζωικών προϊόντων, ενώ παράλληλα θα πρέπει να διατηρηθεί το περιεχόμενό της και να προβλέπει αποτελεσματική συνεργασία.

Καλή μεταχείριση των ζώων

Η συμφωνία θα πρέπει να προωθεί τη διαρκή συνεργασία και τις ανταλλαγές σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων, ώστε να εξεταστούν, μεταξύ άλλων, ενδεχόμενες δεσμεύσεις για την ισοδυναμία σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων μεταξύ των μερών.

Διασφαλίσεις

Η συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει ρήτρα σχετικά με τα μέτρα διασφάλισης η οποία να προβλέπει ότι κάθε μέρος μπορεί να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με τη συμφωνία του ΠΟΕ σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου XIX GATT 1994 ή με τη συμφωνία του ΠΟΕ για τα μέτρα διασφάλισης. Η συμφωνία θα πρέπει επίσης να προβλέπει ότι τα εν λόγω μέτρα διασφάλισης θα πρέπει να έχουν τη μικρότερη στρεβλωτική επίπτωση στις διμερείς συναλλαγές.

Για να μεγιστοποιηθούν οι δεσμεύσεις προς την ελευθέρωση και για να διασφαλιστεί κάθε αναγκαία προστασία, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των ευαίσθητων τομέων, η συμφωνία θα πρέπει κατ’ αρχήν να περιλαμβάνει διμερή ρήτρα διασφάλισης, σύμφωνα με την οποία κάθε μέρος μπορεί να απαλείφει, εν μέρει ή πλήρως, προτιμήσεις σε περιπτώσεις όπου μια αύξηση στις εισαγωγές ενός προϊόντος από το άλλο μέρος προξενεί ή απειλεί να προξενήσει σοβαρή ζημία στον εγχώριο κλάδο παραγωγής του.

Μέτρα αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικά μέτρα

Η συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει ρήτρα σχετικά με τα μέτρα αντιντάμπινγκ και τα αντισταθμιστικά μέτρα, η οποία να προβλέπει ότι κάθε μέρος μπορεί να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα κατά του ντάμπινγκ και/ή των αντισταθμιστικών επιδοτήσεων, όπως ορίζει η συμφωνία του ΠΟΕ σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου VI GATT 1994 ή η συμφωνία του ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα. Η συμφωνία θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει δεσμεύσεις οι οποίες υπερβαίνουν τους κανόνες του ΠΟΕ σε αυτόν τον τομέα σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ και με προηγούμενες συμφωνίες.

Η συμφωνία θα πρέπει να αναγνωρίζει ότι οι πληρωμές του «πράσινου κουτιού» δεν στρεβλώνουν το εμπόριο και, επομένως, θα πρέπει κατ’ αρχήν να μη στοχοποιούνται από τα μέτρα αντιντάμπινγκ και τα μέτρα κατά των επιδοτήσεων.

Συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, των άμεσων ξένων επενδύσεων και του ψηφιακού εμπορίου

Σύμφωνα με το άρθρο V της συμφωνίας GATS, η συμφωνία θα πρέπει να έχει σημαντικό εύρος ως προς τους τομείς που καλύπτει και θα πρέπει να καλύπτει όλους τους τρόπους προμήθειας. Η συμφωνία δεν θα πρέπει να έχει a priori αποκλεισμούς από το πεδίο εφαρμογής της, εκτός από τον αποκλεισμό των οπτικοακουστικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών που παρέχονται και των δραστηριοτήτων που ασκούνται κατά την άσκηση της κρατικής εξουσίας. Οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να έχουν στόχο τη σταδιακή και αμοιβαία ελευθέρωση των συναλλαγών υπηρεσιών και άμεσων ξένων επενδύσεων απαλείφοντας τους περιορισμούς για την πρόσβαση στην αγορά και την εθνική επεξεργασία, πέρα από τις δεσμεύσεις του ΠΟΕ των μερών και των προσφορών που υποβάλλονται στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων της συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών. Η συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει κανόνες σχετικά με τις απαιτήσεις επιδόσεων που σχετίζονται με τις άμεσες ξένες επενδύσεις.

Επιπλέον, η συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει κανονιστικά πλαίσια. Για τον σκοπό αυτό οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να καλύπτουν ζητήματα όπως:

·Κανονιστικές διατάξεις σχετικά με τη διαφάνεια και την αμοιβαία αναγνώριση·

·οριζόντιες διατάξεις σχετικά με τις εγχώριες κανονιστικές ρυθμίσεις, όπως οι διατάξεις που διασφαλίζουν την αμεροληψία και την τήρηση της νομιμότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες αδειοδότησης και ποιότητας· και

·κανονιστικές διατάξεις για ειδικούς τομείς όπως οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, οι οικονομικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες παράδοσης και οι υπηρεσίες διεθνών θαλάσσιων μεταφορών.

Στο πλαίσιο της αυξανόμενης ψηφιοποίησης των συναλλαγών, οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να οδηγήσουν σε κανόνες που να καλύπτουν το ψηφιακό εμπόριο τις διασυνοριακές ροές δεδομένων, τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής εμπιστοσύνης και ταυτοποίησης, τη μη ζητηθείσα πληροφόρηση σχετικά με άμεση εμπορική προώθηση, και οι κανόνες αυτοί να αντιμετωπίζουν τις αδικαιολόγητες απαιτήσεις τοπικοποίησης δεδομένων, χωρίς να τίθενται σε διαπραγμάτευση ή να επηρεάζονται οι κανόνες προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της ΕΕ.

Η συμφωνία μπορεί να περιλαμβάνει διαδικαστικές δεσμεύσεις σχετικά με την είσοδο και διαμονή φυσικών προσώπων για επιχειρηματικούς σκοπούς, δυνάμει των δεσμεύσεων των μερών στη ρύθμιση 4. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να υπάρχει τίποτα στη συμφωνία που να απαγορεύει στα μέρη να εφαρμόζουν τους εθνικούς τους νόμους, κανονισμούς και απαιτήσεις σχετικά με την είσοδο και διαμονή, υπό τον όρο ότι κατά την εφαρμογή τους δεν ακυρώνουν ή αποδυναμώνουν τα οφέλη που απορρέουν από τη συμφωνία. Οι νόμοι, οι κανονισμοί και οι απαιτήσεις που υπάρχουν στην ΕΕ σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων θα πρέπει να εξακολουθούν να ισχύουν.

Η συμφωνία θα πρέπει να επιβεβαιώνει εκ νέου το δικαίωμα ρύθμισης της οικονομικής δραστηριότητας προς το δημόσιο συμφέρον, ώστε να επιτευχθούν θεμιτοί στόχοι δημόσιας πολιτικής, όπως η προστασία και η προώθηση της δημόσιας υγείας, οι κοινωνικές υπηρεσίες, η δημόσια εκπαίδευση, η ασφάλεια, το περιβάλλον, η δημόσια ηθική, η κοινωνική προστασία ή προστασία των καταναλωτών, η ιδιωτικότητα και η προστασία δεδομένων και η προώθηση και προστασία της πολιτισμικής πολυμορφίας. Η υψηλή ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών της ΕΕ θα πρέπει να διατηρηθεί σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το πρωτόκολλο αριθ. 26 για τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, και λαμβανομένων υπόψη των επιφυλάξεων της ΕΕ στον τομέα αυτόν, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας GATS.

Κυκλοφορία κεφαλαίων και πληρωμές

Η συμφωνία θα πρέπει να έχει στόχο την εξάλειψη των περιορισμών στις τρέχουσες πληρωμές και στην κυκλοφορία κεφαλαίων που σχετίζονται με συναλλαγές οι οποίες ελευθερώνονται σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία, και να περιλαμβάνει την υποχρέωση διατήρησης της υφιστάμενης κατάστασης. Θα πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις διασφάλισης και εξαίρεσης (π.χ. σχετικά με την οικονομική και νομισματική ένωση και το ισοζύγιο πληρωμών), οι οποίες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της ΣΛΕΕ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων.

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Η συμφωνία θα πρέπει να συμπληρώνει και να βασίζεται στη συμφωνία για τις εμπορικές πτυχές των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (TRIP) και θα πρέπει να στοχεύει να διασφαλίζει κατάλληλο και αποτελεσματικό επίπεδο προστασίας και επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Το κεφάλαιο για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας θα πρέπει να καλύπτει θέματα όπως τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια, οι ευρεσιτεχνίες, τα δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών, οι μη δημοσιεύσιμες πληροφορίες που περιλαμβάνουν εμπορικά μυστικά, οι γεωγραφικές ενδείξεις και η ενισχυμένη επιβολή. Η συμφωνία θα πρέπει να επιδιώκει να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, και στο ψηφιακό περιβάλλον και στα σύνορα (καθώς και στις εξαγωγές)

Η συμφωνία θα πρέπει να θεσπίσει τους κατάλληλους μηχανισμούς συνεργασίας μεταξύ των μερών για να υποστηρίξει την εφαρμογή του κεφαλαίου σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, και να θεσπίσει επίσης τακτικό διάλογο σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία, ώστε να προωθήσει την ανταλλαγή πληροφοριών για την αντίστοιχη νομοθετική πρόοδο, ανταλλαγή πείρας σχετικά με την επιβολή και διαβούλευση όσον αφορά τις τρίτες χώρες.

Με την επιφύλαξη των σχετικών πολυμερών συζητήσεων σχετικά με το ζήτημα αυτό, οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να εξερευνήσουν το ζήτημα των γενετικών πόρων, της παραδοσιακής γνώσης και των λαϊκών παραδόσεων.

Γεωγραφικές ενδείξεις

Η συμφωνία θα πρέπει να προβλέπει άμεση προστασία υψηλού επιπέδου μιας λίστας από γεωγραφικές ενδείξεις (κρασιά, οινοπνευματώδη, γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα), βασιζόμενη στο άρθρο 23 της TRIP, καθώς και ανάληψη υπόθεσης, την ενισχυμένη επιβολή, τη συνύπαρξη με προγενέστερα εμπορικά σήματα «bona fide», προστασία ενάντια στον επακόλουθο γενικό χαρακτήρα και δυνατότητα να προστεθούν νέες γεωγραφικές ενδείξεις. Θα πρέπει να εξεταστούν ζητήματα που αφορούν τα ατομικά προγενέστερα δικαιώματα, για παράδειγμα ζητήματα που σχετίζονται με φυτικές ποικιλίες, εμπορικά σήματα, γενικές ή άλλες θεμιτές προγενέστερες χρήσεις. Επιπλέον, οι διαπραγματεύσεις θα περιλαμβάνουν ρυθμίσεις σχετικά με την προστασία γεωγραφικών ενδείξεων σε αγορές τρίτων χωρών.

Δημόσιες συμβάσεις

Με βάση τις αντίστοιχες δεσμεύσεις από τη συμφωνία του ΠΟΕ περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, η συμφωνία θα πρέπει να έχει στόχο ολοκληρωμένη και βελτιωμένη πρόσβαση σε αγορές δημόσιων συμβάσεων. Κάτι τέτοιο θα πρέπει να περιλαμβάνει ολοκληρωμένη και αμοιβαία αποδεκτή κάλυψη συμβάσεων προμηθειών σε όλα τα επίπεδα του δημοσίου, φορείς του στέμματος (crown entities), κρατικές επιχειρήσεις και εταιρείες με ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα, και προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και δημοσίων έργων. Με τον τρόπο αυτό τα μέρη αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες και τα ευαίσθητα σημεία στον τομέα των συμβάσεων προμηθειών των δύο μερών. Η συμφωνία θα πρέπει επίσης να εξετάσει το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει δεσμεύσεις για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα / παραχωρήσεις σύμφωνα με τις αντίστοιχες νομοθεσίες των δύο μερών στον τομέα αυτό. Τα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της αρχής της εθνικής μεταχείρισης, προκειμένου να διασφαλιστεί μεταχείριση που δεν είναι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που παρέχεται σε τοπικά εγκατεστημένους προμηθευτές ή παρόχους υπηρεσιών.

Οι διαδικαστικές δεσμεύσεις θα πρέπει να βασίζονται στους κανόνες, τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις που καθορίστηκαν στη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών του ΠΟΕ. Συγκεκριμένα, οι δεσμεύσεις θα πρέπει να εξασφαλίζουν τήρηση της νομιμότητας (με αποτελεσματικούς μηχανισμούς επανεξέτασης) και διαφάνεια στις καλυπτόμενες συμβάσεις. Θα πρέπει να εξεταστεί ειδικό λεξιλόγιο σχετικά με τη διαφάνεια, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαύγεια σχετικά με τους ισχύοντες κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις και με τις διαθέσιμες ευκαιρίες δημοσίων συμβάσεων, προκειμένου να παρασχεθούν στις επιχειρήσεις εύκολα διαθέσιμες πληροφορίες.

Εμπόριο και ανταγωνισμός

Η συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τον ανταγωνισμό που να αφορούν τους κανόνες ανταγωνισμού και την επιβολή τους.

Η συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τις επιδοτήσεις. Επιπλέον, θα πρέπει επίσης να κάνει λόγο για τις κρατικές επιχειρήσεις, τα μονοπώλια και τις επιχειρήσεις στις οποίες χορηγούνται ειδικά δικαιώματα και προνόμια.

Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Η συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για τις ΜΜΕ. Η συμφωνία θα πρέπει να στηρίζει τις ΜΜΕ ώστε να επωφεληθούν πλήρως από τις εμπορικές ευκαιρίες που παρέχει η συμφωνία, π.χ. μέσω ρυθμίσεων ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις απαιτήσεις για πρόσβαση στην αγορά και μέσω κατάλληλου θεσμικού πλαισίου.

Εμπόριο και βιώσιμη ανάπτυξη

Η συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με εργασιακές και περιβαλλοντικές πτυχές του εμπορίου και τη σχετική βιώσιμη ανάπτυξη σε ένα πλαίσιο εμπορίου και άμεσων ξένων επενδύσεων. Θα πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις που να προωθούν τη συμμόρφωση σε μια αποτελεσματική εφαρμογή των σχετικών διεθνώς συμφωνημένων αρχών και κανόνων, όπως τα βασικά εργασιακά πρότυπα και οι θεμελιώδεις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες, όπως εκείνες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

Η συμφωνία θα πρέπει να επιβεβαιώσει εκ νέου το δικαίωμα των μερών να θεσπίζουν κανόνες στον εργασιακό και περιβαλλοντικό τομέα, που να είναι συνεπείς με τις διεθνείς τους δεσμεύσεις και να επιδιώκουν υψηλά επίπεδα προστασίας. Θα πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις για τη διατήρηση των επιπέδων εργασιακής και περιβαλλοντικής προστασίας, ώστε να ενθαρρυνθεί το εμπόριο και οι άμεσες ξένες επενδύσεις. Η κίνηση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει δέσμευση να μη γίνει παρέκκλιση από ή να μην παραβιάζονται οι εγχώριοι εργασιακοί ή περιβαλλοντικοί νόμοι.

Η συμφωνία θα πρέπει να προωθεί τη μεγαλύτερη συνεισφορά του εμπορίου και των άμεσων ξένων επενδύσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη, καλύπτοντας τομείς όπως η διευκόλυνση του εμπορίου περιβαλλοντικών και φιλικών προς το κλίμα αγαθών και υπηρεσιών και η προώθηση εθελοντικών σχεδίων εξασφάλισης της βιωσιμότητας και ή εταιρική κοινωνική ευθύνη, λαμβανομένων υπόψη διεθνώς αναγνωρισμένων πράξεων.

Η συμφωνία θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει δεσμεύσεις που να προωθούν το εμπόριο φυσικών πόρων που έχουν αποκτηθεί νόμιμα και έχουν βιώσιμη διαχείριση, ιδίως σε σχέση με τη βιοποικιλότητα, την άγρια ζωή, τα δασοκομικά προϊόντα, την αλιεία και να καλύπτουν σχετικά διεθνή μέσα και πρακτικές. Θα πρέπει επίσης να προωθούν το εμπόριο που ευνοεί τη χαμηλή σε εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και την ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή ανάπτυξη.

Η συμφωνία θα πρέπει να προβλέπει κατάλληλες διατάξεις για αποτελεσματική εφαρμογή και παρακολούθηση των εν λόγω διατάξεων, καθώς και διαδικασίες για την αντιμετώπιση τυχόν διαφορών που θα ανακύψουν μεταξύ των μερών, και θα πρέπει να προβλέπει συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών.

Ενέργεια και πρώτες ύλες

Η συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τις πτυχές της ενέργειας και των πρώτων υλών οι οποίες συνδέονται με το εμπόριο και τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Η συμφωνία θα πρέπει να στοχεύει στο να διασφαλιστεί επιχειρηματικό περιβάλλον που να είναι ανοιχτό, διαφανές, να μην εισάγει διακρίσεις και να είναι προβλέψιμο, καθώς και στον περιορισμό των αντιανταγωνιστικών πρακτικών σε αυτόν τον τομέα. Η συμφωνία θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κανόνες που να υποστηρίζουν και να προωθούν περαιτέρω τις συναλλαγές και τις άμεσες ξένες επενδύσεις στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας. Η συμφωνία θα πρέπει επίσης να ενισχύει τη συνεργασία στους προαναφερθέντες τομείς.

Διαφάνεια των κανονισμών

Η συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τα εξής:

·Τη δημοσίευση, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης στο κοινό μέτρων γενικής εφαρμογής, με τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις και με εύλογο χρονικό διάστημα για παρατηρήσεις στις προτάσεις για τα μέτρα γενικής εφαρμογής.

·Τα ερωτήματα και τα σημεία επαφής, καθώς και τους μηχανισμούς που θα απαντούν σε ερωτήματα των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τα προτεινόμενα ή τα ισχύοντα μέτρα.

·Τις διοικητικές διαδικασίες βάσει και σύμφωνα με τον νόμο οι οποίες εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες για την υλοποίηση των μέτρων γενικής εφαρμογής είναι διαθέσιμες στα ενδιαφερόμενα άτομα και ότι προσφέρεται εύλογη δυνατότητα σε όσους επηρεάζονται από μια διαδικασία να παρουσιάσουν τις απόψεις τους πριν από οποιαδήποτε τελική διοικητική ενέργεια.

·Τις κατάλληλες ευκαιρίες για επανεξέταση και προσφυγή κατά διοικητικής ενέργειας σε τομείς που καλύπτονται από τη συμφωνία.

·Την προώθηση ποιοτικών κανονιστικών ρυθμίσεων και καλής διοικητικής πρακτικής.

Κανονιστική συνεργασία

Η συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει εγκάρσιους κλάδους σχετικά με την κανονιστική συνοχή και τη διαφάνεια για την ανάπτυξη, την έκδοση και εφαρμογή αποτελεσματικών, οικονομικά αποδοτικών και περισσότερο συμβατών κανονισμών, ώστε να διευκολύνονται οι συναλλαγές. Η συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών, την ενισχυμένη χρήση καλών κανονιστικών πρακτικών, και την ενισχυμένη κανονιστική συνεργασία.

Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να εξεταστεί η συμπερίληψη διατάξεων σχετικά με την κανονιστική συνεργασία σε ορισμένους ειδικούς τομείς που δεν καλύπτονται από το τρέχον πλαίσιο, και να εξεταστούν επίσης μηχανισμοί για τον εντοπισμό πιθανών εμποδίων που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά την κανονιστική συνεργασία.

Θεσμικές και τελικές διατάξεις

Θα πρέπει να θεσπιστεί καθαρός θεσμικός σύνδεσμος μεταξύ της συμφωνίας και της συμφωνίας PARC. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίζεται η εξωτερική συνοχή, ιδίως όσον αφορά την ύπαρξη, εφαρμογή, αναστολή και τερματισμό των αντίστοιχων διατάξεων.

Η συμφωνία θα πρέπει να καθορίσει συγκεκριμένο βασικό φορέα για να παρακολουθεί την εφαρμογή της συμφωνίας. Μπορούν να θεσπιστούν επιτροπές ή ομάδες εργασίας ανάλογα με την περίπτωση και θα πρέπει να λειτουργούν στο πλαίσιο του βασικού φορέα.

Επίλυση διαφορών και διαμεσολάβηση

Η συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει αποτελεσματικό και δεσμευτικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών με ταχεία διαδικασία, ιδίως για τη σύνθεση της ομάδας και τη διεξαγωγή των εργασιών της ομάδας. Αυτός ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών θα πρέπει να είναι διαφανής, ανοιχτός και καινοτόμος. Θα πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις για ευέλικτο και γρήγορο μηχανισμό διαμεσολάβησης.

Γενικές εξαιρέσεις

Η συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει γενικές εξαιρέσεις, που να ισχύουν για τα σχετικά μέρη της συμφωνίας, π.χ. σχετικά με την ασφάλεια, το ισοζύγιο πληρωμών, την προληπτική εποπτεία και τη φορολόγηση.

Αυθεντικές γλώσσες

Η συμφωνία, η οποία θα είναι εξίσου αυθεντική σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, θα πρέπει να περιλαμβάνει ρήτρα για τη γλώσσα.

Άλλα ζητήματα

Η συμφωνία θα πρέπει να αναγνωρίζει τη σημασία των ζητημάτων προστασίας του καταναλωτή και να υποστηρίζει την αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών, π.χ. σε ψηφιακό περιβάλλον.

Ύστερα από ανάλυση της Επιτροπής και πριν από τη διαβούλευση με την επιτροπή εμπορικής πολιτικής και σύμφωνα με τις συνθήκες της ΕΕ, η συμφωνία μπορεί να περιλαμβάνει επιπρόσθετες διατάξεις σχετικά με την εμπορική και οικονομική σχέση, σε περιπτώσεις όπου, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, εκφράστηκε αμοιβαίο ενδιαφέρον για κάτι τέτοιο.

Waitangi

Η συμφωνία θα πρέπει να εξετάσει τις υποχρεώσεις της κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας σχετικά με τη Συνθήκη του Γουαϊτάνγκι (Waitangi). Για τον λόγο αυτό, τα μέτρα που λαμβάνονται με βάση αυτή τη διάταξη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο που να αποτελούν μέσο αυθαίρετων ή αδικαιολόγητων διακρίσεων κατά προσώπων της άλλης πλευράς ή συγκεκαλυμμένων περιορισμών στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών και άμεσων ξένων επενδύσεων.