23.5.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 176/46


Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Πρωτοβουλία για τη βιώσιμη ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας στη δυτική Μεσόγειο»

(2018/C 176/11)

Εισηγητής:

ο κ. Samuel Azzopardi (MT/EPP), δημοτικός σύμβουλος της Rabat Citta Victoria, Gozo

Έγγραφο αναφοράς:

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Πρωτοβουλία για τη βιώσιμη ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας στη δυτική Μεσόγειο

COM(2017) 183 final, SWD(2017) 130 final

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

1.

χαιρετίζει την ανακοίνωση και το συνοδευτικό έγγραφο με τίτλο Πλαίσιο δράσης — Πρωτοβουλία για τη βιώσιμη ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας στη δυτική Μεσόγειο, τα οποία υιοθέτησε στις 19 Απριλίου 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

2.

υποστηρίζει τα προτεινόμενα μέτρα για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς, προστατευμένου και καθαρού θαλάσσιου χώρου, την καλύτερη διακυβέρνηση της θάλασσας και τη βιώσιμη διαχείριση των ωκεανών·

3.

υπενθυμίζει και υποστηρίζει πλήρως την υπουργική δήλωση της Ένωσης για τη Μεσόγειο σχετικά με τη γαλάζια οικονομία με την οποία οι συμμετέχουσες χώρες κλήθηκαν και ενθαρρύνθηκαν να διερευνήσουν την προστιθέμενη αξία και τη σκοπιμότητα ανάπτυξης κατάλληλων θαλάσσιων στρατηγικών σε υποπεριφερειακό επίπεδο, καθώς και να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες που έχουν αντληθεί από τον Διάλογο 5+5. Τον Οκτώβριο του 2016, οι υπουργοί Εξωτερικών της Αλγερίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Λιβύης, της Μάλτας, του Μαρόκου, της Μαυριτανίας, της Πορτογαλίας και της Τυνησίας ενθάρρυναν τη διεξαγωγή περαιτέρω εργασιών με σκοπό την ανάληψη πρωτοβουλίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας, από κοινού με τη Γραμματεία της Ένωσης για τη Μεσόγειο (1)·

4.

σημειώνει ότι η προτεινόμενη πρωτοβουλία αναγνωρίζει το γεγονός ότι, μέχρι στιγμής, η συνεργασία μεταξύ των δύο ακτών παραμένει περιορισμένη και υποστηρίζει ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης·

5.

αναγνωρίζει ότι η περιοχή προσφέρει σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες και είναι γνωστή για τους πολυσύχναστους λιμένες της και τους πολυάριθμους τουρίστες που την επισκέπτονται λόγω της πολιτιστικής της κληρονομιάς, δυναμικό που μπορεί να αξιοποιηθεί περαιτέρω με βιώσιμο τρόπο·

6.

αναγνωρίζει ότι η Μεσόγειος Θάλασσα βρίσκεται σε στρατηγική θέση, ευρισκόμενη γεωγραφικά στο σημείο επαφής τριών μεγάλων ηπείρων, δηλαδή της Ευρώπης, της Αφρικής και της Ασίας. Η Μεσόγειος Θάλασσα υπήρξε πάντοτε κόμβος πολιτισμού και εμπορίου μεταξύ των γειτονικών χωρών και πέραν αυτών·

7.

αναγνωρίζει ότι η λεκάνη είναι γνωστή για τη βιοποικιλότητά της και τις πολυάριθμες θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές·

8.

υπενθυμίζει, μεταξύ άλλων, τις προηγούμενες γνωμοδοτήσεις της με θέμα την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς μια ενοποιημένη θαλάσσια πολιτική» (2), τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών (3), και την «Καλύτερη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος» καθώς και τη γνωμοδότησή της με θέμα «Ένα νέο στάδιο για την ευρωπαϊκή πολιτική γαλάζιας ανάπτυξης» (4)·

9.

ανησυχεί για το γεγονός ότι η περιοχή της Μεσογείου επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την κλιματική αλλαγή (5)·

10.

αναγνωρίζει ότι η περιοχή συνδέεται επίσης με υψηλή ανεργία των νέων, πολιτική αστάθεια, καθώς και με σοβαρά ζητήματα μετανάστευσης, παράγοντες που, στο σύνολό τους, επηρεάζουν αρνητικά τις οικονομικές προοπτικές της περιοχής·

11.

ενώ υποστηρίζει το γεγονός ότι η πρωτοβουλία επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στην υπολεκάνη της δυτικής Μεσογείου, επισημαίνει ότι αυτό δεν αποκλείει κατά κανένα τρόπο τη δυνατότητα επέκτασης του πεδίου δράσης και των στόχων της σε άλλες υπολεκάνες της Μεσογείου·

12.

σημειώνει ότι, παρότι υπάρχει πραγματική πολιτική βούληση για την επίλυση των προκλήσεων στον τομέα του περιβάλλοντος, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, στην περιοχή εξακολουθούν να απουσιάζουν η κατάλληλη ευαισθητοποίηση, η διάδοση και η διατομεακή χάραξη μιας τεκμηριωμένης πολιτικής. Επίσης, συνεχίζουν να παρατηρούνται πολλές ελλείψεις στην εφαρμογή και την επιβολή, ιδίως σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο (6)·

13.

τονίζει ότι η περιοχή υφίσταται συνεχώς ανθρωπιστικές προκλήσεις λόγω της εισροής παράτυπων μεταναστών που διέρχονται από την Αφρική και τη Μέση Ανατολή προς τις χώρες της νότιας Ευρώπης, παράμετρος που επηρεάζει άμεσα τις παραμεθόριες θαλάσσιες περιοχές·

14.

διαπιστώνει ότι η θαλάσσια κυκλοφορία αποτελεί επίσης πρόκληση σε ορισμένες περιοχές της λεκάνης, γεγονός το οποίο δεν μπορεί να αγνοηθεί, λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωτοβουλία —πάντα με κριτήρια τον σεβασμό προς το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, την αειφορία και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής— αποσκοπεί στην προώθηση της οικονομικής δραστηριότητας, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας·

15.

σημειώνει ότι η περιοχή της δυτικής Μεσογείου πλήττεται από υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων, ενώ ταυτόχρονα πολυάριθμοι κλάδοι της βιομηχανίας δυσκολεύονται να βρουν εργαζομένους με τα απαιτούμενα προσόντα και δεξιότητες·

16.

επικροτεί την αναφορά που κάνει η Επιτροπή για μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή, καθότι είναι η καταλληλότερη για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στις δράσεις που προβλέπονται στην υπό εξέταση πρωτοβουλία·

Στόχος 1 — Ένας ασφαλέστερος και καλύτερα προστατευμένος θαλάσσιος χώρος

17.

θεωρεί ότι, εάν δεν ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα ασφαλείας και προστασίας και δεν εφαρμοσθούν δεόντως στην περιοχή, η γαλάζια οικονομία δεν μπορεί να λειτουργήσει κατά τρόπο βιώσιμο και αποτελεσματικό. Συνεπώς, συνιστά στις περιφερειακές αρχές των δύο ακτών να καταβάλουν προσπάθειες να συνεργαστούν και να βελτιώσουν αποτελεσματικά την υφιστάμενη κατάσταση·

18.

εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι, μέχρι σήμερα, «η συνεργασία μεταξύ των ακτοφυλακών των δύο ακτών παραμένει περιορισμένη και η άμεση αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω» (7) και συμφωνεί με τις ενέργειες που αποσκοπούν στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των ακτοφυλακών στις δύο ακτές, ιδίως με την αντιμετώπιση των υφιστάμενων ελλείψεων δεξιοτήτων στον τομέα της ασφάλειας στη θάλασσα, θεωρεί δε αξιέπαινη την ανταλλαγή γνώσεων και δεδομένων, ιδίως όσον αφορά τη θαλάσσια κυκλοφορία·

19.

συμφωνεί με τις ενέργειες που ενθαρρύνουν τους εταίρους να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη βελτίωση της υφιστάμενης ικανότητάς τους να αντιμετωπίζουν λαθραίες και παράνομες ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η λαθραία διακίνηση μεταναστών και η παράνομη αλιεία και να καταπολεμούν τη θαλάσσια ρύπανση εντός της θαλάσσιας λεκάνης,, καθώς και την ανάπτυξη εργαλείων σε μια προσπάθεια να βελτιωθεί η ανταπόκριση στη θαλάσσια ρύπανση. Εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι οι τοπικές και οι περιφερειακές οικονομίες ενδέχεται να μην είναι σε θέση να εξοπλιστούν κατάλληλα από οικονομικής σκοπιάς όσον αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων·

20.

υπενθυμίζει και υποστηρίζει πλήρως τα πρόσφατα συμπεράσματα του Συμβουλίου (8) για τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών, τα οποία προάγουν μια πιο συνεκτική προσέγγιση μεταξύ των περιφερειών·

Στόχος 2 — Μια έξυπνη και ανθεκτική γαλάζια οικονομία

21.

συμφωνεί ότι μια έξυπνη και ανθεκτική γαλάζια οικονομία μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την υιοθέτηση μιας νοοτροπίας συνεχούς καινοτομίας και ανταλλαγής γνώσεων και με την προώθηση βιώσιμης ανταγωνιστικότητας και οικονομικών δραστηριοτήτων. Η περιοχή της Μεσογείου είναι ιδιαίτερα γνωστή για τον ακμάζοντα τομέα του θαλάσσιου τουρισμού, ο οποίος πρέπει να διατηρηθεί μέσω στρατηγικών καινοτομίας και διαφοροποίησης, με ιδιαίτερη έμφαση στην παράκτια, ηπειρωτική και υποθαλάσσια πολιτιστική και αρχαιολογική κληρονομιά·

22.

συμφωνεί με τη σύσταση οι ενδιαφερόμενοι φορείς των νότιων ακτών να κληθούν να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία BLUEMED και θεωρεί ότι η πρωτοβουλία BLUEMED αποτελεί σημαντικό εργαλείο που προωθεί ουσιαστικά κοινές δράσεις για την έρευνα και την καινοτομία. Ζητεί τον συντονισμό των δραστηριοτήτων θαλάσσιας και ναυτιλιακής έρευνας και καινοτομίας και τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ περιφερειακών, εθνικών και κοινοτικών επενδύσεων, αποφεύγοντας τις αλληλεπικαλύψεις και μειώνοντας τον κατακερματισμό·

23.

υποστηρίζει την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και καινοτόμων βιομηχανιών βιολογικής βάσης, ιδίως εάν οι προσπάθειες αυτές επικεντρώνονται κυρίως στην ανάπτυξη βιώσιμων προϊόντων, και ενθαρρύνει την ανάπτυξη τεχνολογιών και εξατομικευμένων λύσεων για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής· Αυτό ισχύει ιδίως στον τομέα των θαλάσσιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των πλωτών ανεμογεννητριών, τεχνολογία η οποία θεωρείται η πλέον ενδεδειγμένη για την περιοχή της Μεσογείου·

24.

υποστηρίζει τη δημιουργία εθνικών και περιφερειακών συνεργατικών σχηματισμών στον τομέα της θάλασσας, προκειμένου να δημιουργηθούν οι ιδανικές πλατφόρμες για την άνθηση της οικονομίας μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων. Θεωρεί ότι οι συνεργατικοί σχηματισμοί ενισχύουν και προωθούν τη συνεργασία, την ανταλλαγή γνώσεων και την επιχειρηματικότητα των μικρών, μεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων·

25.

επαναλαμβάνει (9) την έκκλησή της για τη δημιουργία μιας κοινότητας γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ) για τη γαλάζια οικονομία, ως επιπλέον μέτρο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη μεταφορά ιδεών από τη θαλάσσια έρευνα στον ιδιωτικό τομέα· σε αυτό το πλαίσιο, θα μπορούσε επίσης να προσδώσει προστιθέμενη αξία το εικονικό κέντρο γνώσεων (10), ένα εργαλείο ανταλλαγής γνώσης για τη στήριξη της ανάπτυξης της γαλάζιας οικονομίας που θα μπορούσε να οριστεί ως «μονοαπευθυντική θυρίδα/διαδικτυακή πλατφόρμα για την ενοποίηση και την ανταλλαγή γενικών, τεχνικών και τομεακών δεδομένων σχετικά με θαλάσσια και ναυτιλιακά θέματα στη Μεσόγειο»·

26.

υπενθυμίζει την πρόταση δημιουργίας περιφερειακών ή διαπεριφερειακών πλατφορμών γαλάζιας οικονομίας που διατυπώνεται στη γνωμοδότηση CdR 6622/2016. Υπογραμμίζει ότι πολλές περιοχές της Μεσογείου θα μπορούσαν να είναι υποψήφιες για τη δημιουργία τέτοιων πλατφορμών, οι οποίες θα αποτελούν ένα σύστημα εντοπισμού των έργων, υποστήριξης της υλοποίησής τους και κινητοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων σε τοπικό, σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα καθοδηγούνται από τις περιφέρειες και τα επιλεγμένα έργα τους θα χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του σχεδίου Juncker 2.0·

27.

ζητεί τα διαπεριφερειακά, εθνικά και διασυνοριακά σχέδια, που συνάδουν με το στρατηγικό πλαίσιο της πρωτοβουλίας και τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3/Smart Specialisation Strategies), να μπορούν να χρηματοδοτούνται μέσω της από κοινού αξιοποίησης των περιφερειακών, εθνικών και ενωσιακών πόρων σε ένα απλοποιημένο πλαίσιο και να απολαύουν κοινοτικής πριμοδότησης χωρίς να χρειάζονται νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων·

28.

υπογραμμίζει ότι η επιχειρηματικότητα στη γαλάζια οικονομία δεν εξαντλείται στις δραστηριότητες στη Μεσόγειο. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να προβλεφθεί κατάλληλη υποστήριξη των επιχειρήσεων που συνδέονται με τη γαλάζια οικονομία και δραστηριοποιούνται στη στεριά, όπως οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας ιχθύων, η ναυπηγική βιομηχανία, η χερσαία αιολική ενέργεια και οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις·

29.

υπογραμμίζει ότι τα κενά που υπάρχουν στον τομέα της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων πρέπει να αντιμετωπιστούν χωρίς άλλη καθυστέρηση. Η οικονομική ανάπτυξη και η εκπαίδευση συμβαδίζουν και, ως εκ τούτου, οι εταίροι θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τις δύο αυτές κοινωνικοοικονομικές πτυχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία της πρωτοβουλίας αυτής. Η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης για τα ναυτιλιακά επαγγέλματα έχει ζωτική σημασία προκειμένου να προσελκυστούν οι πολίτες να διερευνήσουν ευκαιρίες στους τομείς της ναυτιλίας και της θάλασσας, καθώς και για να μετριαστεί η ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας που χαρακτηρίζει τον τομέα και να μειωθεί ο δείκτης ανεργίας. Στην περιοχή της Μεσογείου, ειδικότερα, παρατηρείται το παράδοξο της αδυναμίας των ναυτιλιακών επιχειρήσεων από αναδυόμενους και παραδοσιακούς κλάδους να προσλάβουν εξειδικευμένο προσωπικό, μολονότι ο δείκτης ανεργίας των νέων που καταγράφεται είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη·

30.

συμφωνεί με τα μοντέλα που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και τη χρήση πηγών καθαρής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της καινοτομίας όσον αφορά την ωκεάνια ενέργεια και την αειφόρο χρήση της ενέργειας, για την αφαλάτωση του θαλασσινού νερού, βάσει μεθόδων ελαχιστοποίησης των επιπτώσεών της στον θαλάσσιο βυθό. Επιπλέον, στηρίζει τις προτάσεις για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στις παράκτιες πόλεις, της πράσινης ναυτιλίας και των λιμενικών υποδομών για εναλλακτικά καύσιμα και της ανάπτυξης νέων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και για την ανάπτυξη κοινών τεχνικών προτύπων για τη βιώσιμη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια σε όλες τις χώρες (11). Θα πρέπει να επισημανθεί ότι, παρά το γεγονός ότι οι εν λόγω δράσεις είναι ουσιαστικά θετικές όσον αφορά τους στόχους και τους σκοπούς τους, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι μικρές οικονομίες ή όσες αντιμετωπίζουν δυσκολίες·

Στόχος 3 — Καλύτερη διακυβέρνηση της θάλασσας

31.

αναγνωρίζει ότι οι παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές υπήρξαν εδώ και καιρό πολύ ανταγωνιστικές και πολύπλευρες, με αποτέλεσμα να προκύπτουν ζητήματα όσον αφορά την κατανομή του χώρου και τους λιγοστούς πόρους. Οι περιβαλλοντικές ανησυχίες που κυριαρχούν στη σημερινή μας ζωή, ως αποτέλεσμα των αυξανόμενων πιέσεων επί των φυσικών πόρων, εγείρουν την ανάγκη αυξημένων γνώσεων. Αναμφισβήτητα, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την προώθηση της χρήσης κοινών πόρων θα οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων ευκαιριών·

32.

ενθαρρύνει πρότυπα ανάπτυξης που θα βασίζονται στη μείωση των εκπομπών, της κατανάλωσης και του κόστους της ενέργειας, πέραν της ενίσχυσης της ευελιξίας και της αξιοπιστίας. Προς τούτο, καθοριστική σημασία θα έχει η ανάπτυξη της ενέργειας από απόβλητα βιογενούς και βιολογικής προέλευσης και από υπολείμματα·

33.

αναγνωρίζει και υποστηρίζει πλήρως τη σημασία του αποτελεσματικού θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού όσον αφορά τις ανθρώπινες δραστηριότητες στις θάλασσες, με αποτέλεσμα συντονισμένες προσπάθειες και περιορισμό των πιθανών συγκρούσεων μεταξύ δραστηριοτήτων·

34.

τονίζει και υποστηρίζει τις δράσεις που υπογραμμίζουν τη σημασία των θαλάσσιων επιστημονικών δεδομένων και γνώσεων ως έναν από τους πυλώνες για μια ανθεκτική και καινοτόμο οικονομία, ενώ, παράλληλα, αναγνωρίζει τη σημασία της επικαιροποίησης των υφιστάμενων δεδομένων σε σχέση με τα περιβαλλοντικά φαινόμενα και την κλιματική αλλαγή και της διάθεσής τους στη διεθνή επιστημονική κοινότητα και τις δημόσιες αρχές·

35.

συμφωνεί πλήρως με τις ενέργειες που αποσκοπούν στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των βιοτόπων από κάθε είδους ρύπανση, ενώ, ταυτόχρονα, προσδιορίζονται προληπτικά περιοχές διατήρησης όπως οι θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές. Οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης αποτελούν αναμφίβολα μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση·

36.

υποστηρίζει τον περιφερειακό συντονισμό και τη συνεργασία μέσω της εφαρμογής της ενδιάμεσης στρατηγικής (2017-2020) της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο με αντικείμενο τη βιωσιμότητα της αλιείας στη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί επίσης η συνεπέστερη εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής σε επίπεδο υπολεκάνης (12)·

37.

συμφωνεί πλήρως με τη δράση για την προώθηση της ανάπτυξης των κλάδων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας μικρής κλίμακας και τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να ενισχυθούν οι κλάδοι της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, με παράλληλη διασφάλιση της συλλογής κατάλληλων περιφερειακών δεδομένων και επιστημονικών αξιολογήσεων και με πλήρη σεβασμό προς το Διεθνές Δίκαιο·

Διακυβέρνηση και εφαρμογή

38.

υποστηρίζει τη σύσταση της επιχειρησιακής ομάδας WestMED από κοινού με την Ένωση για τη Μεσόγειο, η οποία θα συγκροτείται από εθνικά σημεία επαφής και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα εγγυάται τη συμμετοχή των περιφερειακών και των τοπικών αρχών·

39.

αναγνωρίζει τη διαθεσιμότητα διαφόρων πηγών χρηματοδότησης, κυρίως μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ που υποστηρίζουν διάφορες πρωτοβουλίες, ανάλογα με τη φύση του υποβληθέντος έργου, το πεδίο εφαρμογής και τις προτεραιότητές του·

Τελικές συστάσεις

40.

ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την οικοδόμηση ικανοτήτων και τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των ΤΠΑ από όλες τις πλευρές της Μεσογείου·

41.

συνιστά σε όλα τα μέρη να προωθήσουν την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωσίας όσον αφορά την πολιτική σε επίπεδο ΤΠΑ, διευκολύνοντας την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των πόρων και σε σχέση με τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή της WestMED·

42.

συνιστά την προώθηση οικονομικά βιώσιμων έργων σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε κεφάλαια·

43.

υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, καθώς και μέτρων που αποσκοπούν στη μείωση της ανεργίας των νέων σε συνεργασία με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές, ευνοώντας την εργασιακή κινητικότητα μεταξύ των τομέων της γαλάζιας οικονομίας. Επισημαίνει σχετικά τον ρόλο που διαδραματίζουν οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές στην πρόβλεψη των αναγκών δεξιοτήτων και την αντιστοίχισή τους με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν επίγνωση αυτής της αποστολής και να παρέχουν στις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές τα κατάλληλα μέσα για τη διευκόλυνση της μετάβασης των νέων από τη μαθητεία στην ενεργό επαγγελματική ζωή.

Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2018.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  Υπουργική δήλωση της Ένωσης για τη Μεσόγειο (UfM/Union for the Mediterranean) σχετικά με τη γαλάζια οικονομία.

(2)  Εισηγητής: Michael Cohen, CdR 126/2010.

(3)  Εισηγητής: Paul O'Donoghue, CdR 3766/2013.

(4)  Εισηγητής: Hermann Kuhn, CdR 07256/2014 και εισηγητής: Christophe Clergeau, NAT-VI/019.

(5)  http://www.cmcc.it/publications/regional-assessment-of-climate-change-in-the-mediterranean-climate-impact-assessments

(6)  SWD(2017) 130 final.

(7)  SWD(2017) 130 final.

(8)  Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2017.

(9)  NAT-V-44

(10)  http://www.med-vkc.eu/2016/

(11)  SWD(2017) 130 final.

(12)  SWD(2017) 130 final.