14.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 212/9


Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τον ρόλο της ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης Europeana για την ψηφιακή πρόσβαση, προβολή και χρήση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς

(2016/C 212/06)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ:

1.

H ψηφιοποίηση και η επιγραμμική πρόσβαση στην πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και η μακροπρόθεσμη διαφύλαξή της είναι ουσιώδεις για την παροχή πρόσβασης στον πολιτισμό και τη γνώση σε όλους, για την προώθηση του πλούτου και της ποικιλομορφίας της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και για τη συμβολή στην υλοποίηση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς μέσω της αυξανόμενης προσφοράς νέων και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών (1).

2.

H Europeana, που δημιουργήθηκε το 2008 ως κοινό σημείο πολύγλωσσης επιγραμμικής πρόσβασης σε ψηφιακό πολιτιστικό υλικό (2) συνδέοντας έκτοτε ψηφιακές συλλογές πολιτιστικής κληρονομιάς των κρατών μελών, αποτελεί πλέον κοινό ευρωπαϊκό πολιτιστικό έργο για την ανάδειξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.

3.

H περαιτέρω ανάπτυξη της Europeana και των εθνικών πολιτικών ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς υποστηρίχθηκε από το Συμβούλιο (3), την Επιτροπή (4) και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (5).

4.

H περαιτέρω χρήση της ψηφιακής κληρονομιάς προωθήθηκε μέσω της συμπερίληψης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, των ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας σχετικά με την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα (6) και με την έκδοση της οδηγίας σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων (7).

ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ:

5.

Tην πρόθεση της Επιτροπής να αξιολογήσει τις επιλογές και να εξετάσει νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση της ψηφιοποίησης και διάθεσης των μη διαθέσιμων στο εμπόριο έργων στο διαδίκτυο, μεταξύ άλλων σε ολόκληρη την ΕΕ, στο πλαίσιο της ανακοινωθείσας πρωτοβουλίας της για τον εκσυγχρονισμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (8).

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ ΟΤΙ:

6.

Στη σημερινή της μορφή, η Europeana αποτελεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα που καθιστά δυνατή την πολύγλωσση πρόσβαση στην ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά και τη διάδοσή της, που φυλάσσεται από διαφορετικά ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς. Συνιστά επίσης μια πολύπλευρη πλατφόρμα (9) που αποσκοπεί στο να αποφέρει οφέλη για τους τελικούς χρήστες, τα κράτη μέλη, τα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς, την έρευνα και τη δημιουργική περαιτέρω χρήση.

Ως εκ τούτου, η Europeana σήμερα:

υπόκειται στη διαχείριση μιας κοινοπραξίας, κεντρικός συντονιστής της οποίας και βασικός δικαιούχος της χρηματοδότησης της ΕΕ είναι το Ίδρυμα Europeana (Europeana Foundation) (10),

λαμβάνει στήριξη από την ΕΕ μέσω της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (11) ως υποδομή ψηφιακών υπηρεσιών (DSI) για «πρόσβαση σε ψηφιακούς πόρους της ευρωπαϊκής κληρονομιάς»,

υποστηρίζεται από τα κράτη μέλη που μοιράζονται περιεχόμενο, μεταδεδομένα και εμπειρογνωμοσύνη μέσω των ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς τους και καταβάλλουν εθελοντικές οικονομικές συνεισφορές στο Ίδρυμα Europeana,

υποστηρίζεται από την ένωση του δικτύου Europeana (Europeana Network Association) που συγκεντρώνει την πολιτιστική κληρονομιά και μετέχουν οι επαγγελματίες του δημιουργικού και τεχνολογικού κλάδου που υποστηρίζουν τις καθημερινές δραστηριότητες της Europeana και παρέχουν συμβουλές σχετικά με τη στρατηγική της.

ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΟΤΙ:

7.

Οι μεμονωμένες και συνδυασμένες προσπάθειες των ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς, των κρατών μελών και της Επιτροπής κατέστησαν δυνατή την επίτευξη προόδου ως προς την ψηφιοποίηση, την επιγραμμική προσβασιμότητα και την (μακροπρόθεσμη) ψηφιακή διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς (12).

8.

Η ψηφιακή διαφύλαξη της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, που ανήκει σε ευρωπαϊκές συλλογές, είναι σημαντική, ιδίως λόγω της καταστροφής της πολιτιστικής κληρονομιάς και τις συναφείς απειλές σε εμπόλεμες ζώνες.

9.

Ο συντονισμός των προσπαθειών για την επιγραμμική προσβασιμότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της Europeana έχει συμβάλει:

στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης ικανοτήτων μέσω της σύστασης δικτύου εμπειρογνωμόνων και ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο προωθεί την ανάπτυξη, αφομοίωση και συνεπή χρήση μοντέλων, προτύπων και πλαισίων για τη διαμοίραση περιεχομένου και μεταδεδομένων,

στη διαμοίραση των συλλογών των ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς τόσο σε τομεακό όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο, μέσω μιας πολύπλευρης διαδικτυακής πλατφόρμας, η οποία μέχρι σήμερα παρέχει πρόσβαση σε περισσότερα από 50 εκατ. αντικείμενα από περίπου 3 700 ιδρύματα,

στην προώθηση της διαθεσιμότητας έτοιμων για περαιτέρω χρήση (13) δεδομένων υψηλής ποιότητας, γεγονός που βελτιώνει τη διαθεσιμότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς σε ανοικτές πλατφόρμες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προωθεί την περαιτέρω χρήση της σε άλλους τομείς.

10.

Η σύνδεση των συλλογών ψηφιακής κληρονομιάς μέσω της Europeana συμβάλλει επίσης στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων σε επίπεδο ΕΕ:

παροχή πρόσβασης στον πλούτο και την ποικιλομορφία των ευρωπαϊκών πολιτισμών, καθώς και στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά για ευρύ φάσμα του κοινού,

διευκόλυνση της έρευνας και της γνώσης του πολύπλευρου χαρακτήρα του πολιτισμού και της ιστορίας της Ευρώπης,

διευκόλυνση της περαιτέρω χρήσης σε νέες και καινοτόμες διασυνοριακές επιγραμμικές υπηρεσίες, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ψηφιακή ενιαία αγορά.

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ΟΤΙ:

11.

Η περαιτέρω χρήση και διαμοίραση του περιεχομένου, καθώς και η πρόσβαση σε αυτό, πρέπει να πραγματοποιούνται σε πλαίσιο πλήρους συμμόρφωσης με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΑΚΟΜΗ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ:

12.

Ορισμένες τεχνολογικές πτυχές της διαδικτυακής πλατφόρμας Europeana, όπως η σημασιολογική διαλειτουργικότητα (14), θα πρέπει να ενισχυθούν, καθιστώντας δυνατή τη σύνδεση των ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και τη διαμοίραση και την επικαιροποίηση του περιεχομένου και των μεταδεδομένων τους με ευέλικτο, εύκολο και βιώσιμο τρόπο.

13.

Ως ένα από τα σημεία εισόδου στην ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά, το πολύγλωσσο σημείο πρόσβασης της Europeana θα πρέπει να γίνει φιλικότερο προς τον χρήστη, κυρίως βελτιώνοντας την ποιότητα και τη δυνατότητα εντοπισμού του περιεχομένου και αναπτύσσοντας περαιτέρω τις λειτουργίες σημασιολογικής και πολύγλωσσης αναζήτησης σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές.

14.

Για την καλύτερη προσέγγιση και συμμετοχή των τελικών χρηστών, το περιεχόμενο που διανέμεται μέσω της Europeana πρέπει να παρουσιάζεται με ελκυστικό τρόπο και με ποικιλομορφία, ιδίως με τη συμμετοχή ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς και τρίτων φορέων, ως σημείων πολλαπλής εισόδου και διάδοσης, για παράδειγμα μέσω πολιτιστικών διευρωπαϊκών έργων, όπως τα έργα για τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο (1914-1918) και την πτώση του σιδηρού παραπετάσματος και των λοιπών επαναστατικών εξελίξεων του 1989.

15.

Η διακυβέρνηση της Europeana θα πρέπει να καταστεί περισσότερο πολυσυλλεκτική, με τη συμμετοχή των κυβερνήσεων των κρατών μελών και το ευρύτερο δίκτυο των συσσωρευτών περιεχομένου και των ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς στον καθορισμό στρατηγικών προτεραιοτήτων και στην ανάπτυξη πολιτιστικών έργων με επίκεντρο τον χρήστη, με βάση τα διαθέσιμα κονδύλια· κατά περίπτωση, μπορούν να λαμβάνονται υπόψη οι γνώμες των σημαντικότερων προσωπικοτήτων του πολιτισμού.

16.

Υπάρχει διαρκής ανάγκη για ανταλλαγή και επικαιροποίηση των γνώσεων, καθώς και για τον εντοπισμό κοινών λύσεων στο πλαίσιο του δικτύου επαγγελματιών του κλάδου της πολιτιστικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένης της ένωσης του δικτύου της Europeana.

17.

Υο ισχύον πρότυπο χρηματοδότησης (με βάση τις επιχορηγήσεις) δεν παρέχει επαρκώς σταθερή βάση για τη διατήρηση της επένδυσης για την Europeana μέχρι σήμερα, και για τη διασφάλιση της μελλοντικής της ποιότητας, διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας, για τους ακόλουθους λόγους:

το Ίδρυμα Europeana ιδρύθηκε ως οργανισμός χωρίς ιδίους πόρους και στο άμεσο μέλλον δεν υπάρχει προοπτική αποκόμισης σημαντικών εσόδων από τις υπηρεσίες του,

στο πλαίσιο του μοντέλου επιχορήγησης από την ΕΕ, υφίστανται πάντα μη επιλέξιμες δαπάνες που πρέπει να καλυφθούν από άλλες πηγές, όπως άμεσες εθελοντικές συνεισφορές από τα κράτη μέλη, οι οποίες βρίσκονται σε ύφεση από το 2014 και είναι ασταθείς από τη φύση τους.

ΚΑΙ, ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ:

18.

Η αξία της πολιτιστικής και της ψηφιακής καινοτομίας της Europeana πρέπει να ενισχυθεί μέσω του ανασχεδιασμού της πλατφόρμας βασικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της ΔΣΕ, με επίκεντρο τα εξής:

υποστήριξη των επαγγελματικών δικτύων όπως η ένωση του δικτύου της Europeana,

επίτευξη τεχνολογικής προόδου,

στήριξη μιας πολύπλευρης διαδικτυακής πλατφόρμας για την ανταλλαγή και (περαιτέρω) χρήση μεταδεδομένων και περιεχομένου, και

παροχή ενός γενικού πολυγλωσσικού σημείου πρόσβασης σε πολιτιστικό περιεχόμενο.

Επιπλέον, η πολιτιστική αξία της Europeana θα πρέπει να ενισχυθεί με την υλοποίηση των πολιτιστικών έργων με επίκεντρο τον χρήστη, τα οποία θα βασίζονται στην υποδομή της Europeana, και τα οποία πρόκειται να συγχρηματοδοτηθούν από τη ΔΣΕ ως υπηρεσίες γενικής εφαρμογής με τη συμμετοχή ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς και άλλων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.

ΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ EUROPEANA:

19.

Να σημειώσει σημαντική πρόοδο με στόχο την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων, όπως προσδιορίζονται στα παρόντα συμπεράσματα.

20.

Να αντιμετωπίσει τα εκκρεμή ζητήματα σε υφιστάμενους οργανισμούς εταίρους ή επιχειρήσεις επίδοξων οργανισμών εταίρων, ιδίως σε χώρες και περιοχές όπου το έργο δεν είναι ακόμη επαρκώς γνωστό.

21.

Να διερευνήσει τις δυνατότητες συνεργασίας με τις σχετικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, όπως στον τομέα της έρευνας.

22.

Να επιδιώξει την ενεργό συμμετοχή των κρατών μελών στη χάραξη πολιτικής και λήψης αποφάσεων. Για το Ίδρυμα Europeana, αυτό θα μπορούσε να οργανωθεί ειδικότερα μέσω της συμμετοχής στο διοικητικό συμβούλιο του κράτους μέλους που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, του κράτους μέλους το οποίο άσκησε την προηγούμενη προεδρία και του κράτους μέλους που θα ασκήσει την επόμενη προεδρία,

23.

Να έχει πιο συστηματικές επαφές με τα κράτη μέλη, να βελτιώσει και να τους παρέχει μόνιμη πρόσβαση σε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους χρήστες που αφορούν τη χώρα και το ίδρυμα και να βελτιώσει την υποχρέωση λογοδοσίας σχετικά με τα αποτελέσματα των έργων και των δαπανών.

24.

Να συνεχίσει να διερευνά τις δυνατότητες για τον προσπορισμό ιδίου εισοδήματος.

ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

25.

Έως τον Οκτώβριο του 2017, να υποβάλει στο Συμβούλιο μια ανεξάρτητη αξιολόγηση της Europeana και να δώσει σαφείς προσανατολισμούς για τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Europeana μέσω της αξιολόγησης εναλλακτικών λύσεων σε ενωσιακό επίπεδο για το μελλοντικό πεδίο εφαρμογής, τη βιώσιμη χρηματοδότηση και τη διακυβέρνηση της Europeana, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να μετατραπεί ή να ενσωματωθεί η Europeana σε ευρωπαϊκή νομική οντότητα, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τη διττή φύση της Europeana ως πολιτιστικού και ψηφιακού καινοτόμου έργου.

26.

Έως τον Οκτώβριο του 2017, να τροποποιήσει τη μέθοδο χρηματοδότησης της υποδομής ψηφιακών υπηρεσιών της Europeana στο πλαίσιο της ΔΣΕ σε ένα συνδυασμό ανάθεσης συμβάσεων και επιχορηγήσεων. Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό, οι διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων της ΕΕ θα καλύψουν πλήρως την πλατφόρμα βασικών υπηρεσιών για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της διαλειτουργικότητας, ενώ οι επιχορηγήσεις της ΕΕ (έως και το 75 % των επιλέξιμων δαπανών) θα καταστούν διαθέσιμες για συναφή προγράμματα με επίκεντρο τον χρήστη (δηλαδή γενικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της ΔΣΕ) τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να συγχρηματοδοτήσουν σε εθελοντική βάση, είτε άμεσα είτε μέσω της συμμετοχής εθνικών οργανισμών.

27.

Να καθορίσει όρους στη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων για την πλατφόρμα βασικών υπηρεσιών που θα απαιτούν από τον φορέα να διασφαλίζει τον χαρακτήρα της δημόσιας υποδομής και κοινότητας για τον πολιτισμό και την ψηφιακή καινοτομία, ιδίως μέσω:

της δυνατότητας αδιάλειπτης συμμετοχής των κρατών μελών και των ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς στην ανάπτυξη της πλατφόρμας βασικών υπηρεσιών της Europeana,

της συμμόρφωσης προς την αρχή ότι τα εθνικά πολιτιστικά ιδρύματα είναι οι δικαιούχοι των μεταδεδομένων και του περιεχομένου.

28.

Να διασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες γενικής εφαρμογής της Europeana που λαμβάνουν επιχορηγήσεις βασίζονται στην πλατφόρμα βασικών υπηρεσιών και συνδέονται με αυτήν.

29.

Έως τον Δεκέμβριο του 2016:

να ανανεώσει και να αναθεωρήσει την εντολή της ομάδας εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών για την ψηφιοποίηση και την ψηφιακή διαφύλαξη (MSEG) έως το 2020,

να ενισχύσει το ρόλο της για να επανεξετάσει και να συζητήσει πολιτικές για την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά καθώς και να παράσχει καθοδήγηση ως προς τα ετήσια προγράμματα εργασιών της Europeana,

να φροντίσει για την ενεργό συμμετοχή της MSEG στον καθορισμό των γενικών στόχων, των προτεραιοτήτων για τις δράσεις και του προβλεπόμενου επιπέδου χρηματοδότησης που θα προταθεί για την πλατφόρμα βασικών υπηρεσιών και υπηρεσιών γενικής εφαρμογής της Europeana στο πλαίσιο των ετήσιων προγραμμάτων εργασιών της ΔΣΕ, τα οποία υποβάλλονται στην Επιτροπή της ΔΣΕ προς γνωμοδότηση,

ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ:

30.

Να προωθήσουν περαιτέρω την ψηφιοποίηση των συλλογών πολιτιστικής κληρονομιάς, την ευρύτερη δυνατή πρόσβαση στην ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά και την περαιτέρω χρήση της.

31.

Να θεσπίσουν ή να διατηρήσουν στρατηγικές και επιχειρησιακούς μηχανισμούς, όπως εθνικούς και περιφερειακούς συσσωρευτές περιεχομένου, και να ενθαρρύνουν την προσβασιμότητα σε επιγραμμικό περιεχόμενο υψηλής ποιότητας και μεταδεδομένα της πολιτιστικής κληρονομιάς που ανήκουν σε εθνικές και περιφερειακές συλλογές.

32.

Να ενθαρρύνουν τα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς να προσχωρήσουν στην Europeana και να τη στηρίξουν τόσο μέσω της διαμοίρασης περιεχομένου και μεταδεδομένων, συμμετέχοντας στην ένωση του δικτύου της Europeana, όσο και με προσπάθειες προώθησης και διάδοσης, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τις επιχορηγήσεις της ΕΕ.

33.

Να συμμετάσχουν στην MSEG ως φόρουμ συζήτησης πολιτικών για την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά καθώς και για τη στρατηγική και τη χρηματοδότηση της Europeana, και να μεριμνήσουν για το συντονισμό μεταξύ των εκπροσώπων της MSEG, της Επιτροπής της ΔΣΕ και του προπαρασκευαστικού οργάνου του Συμβουλίου στον τομέα του πολιτισμού.

34.

Να μεριμνήσουν για τη στήριξη των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος Europeana μέσω εθελοντικών χρηματοδοτικών συνεισφορών, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω συνεισφορές είναι απαραίτητες, μέχρις ότου τεθεί σε εφαρμογή το νέο σύστημα που βασίζεται στην ανάθεση συμβάσεων και στη συνέχεια, να εξετάσουν το ενδεχόμενο της εθελοντικής συγχρηματοδότησης προγραμμάτων της Europeana που χρηματοδοτούνται από επιχορηγήσεις της ΕΕ.

ΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ EUROPEANA, ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ:

35.

Να προάγουν την αξία της Europeana ως ενός ευρωπαϊκού πολιτιστικού προγράμματος προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος και ενός επαγγελματικού δικτύου μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων, με την εμπλοκή και της έρευνας και καινοτομίας, της εκπαίδευσης, του τουρισμού και των τομέων δημιουργίας.


(1)  Συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 2012, για την ψηφιοποίηση και την προσβασιμότητα πολιτιστικού υλικού και για την ψηφιακή διαφύλαξη (ΕΕ C 169 της 15.6.2012, σ. 5).

(2)  Συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη EUROPEANA (ΕΕ C 319 της 13.12.2008, σ. 18).

(3)  Συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 2012, για την ψηφιακοποίηση και την επιγραμμική προσβασιμότητα πολιτιστικού υλικού και για την ψηφιακή διαφύλαξη (ΕΕ C 169 της 15.6.2012, σ. 5), συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2014, σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά ως στρατηγικό πόρο για μια βιώσιμη Ευρώπη (ΕΕ C 183 της 14.6.2014, σ. 36) και συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη συμμετοχική διακυβέρνηση της πολιτιστικής κληρονομιάς (ΕΕ C 463 της 23.12.2014, σ. 1).

(4)  Σύσταση της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2011, για την ψηφιοποίηση και την επιγραμμική προσβασιμότητα πολιτιστικού υλικού και για την ψηφιακή διαφύλαξη (ΕΕ L 283 της 29.10.2011, σ. 39).

(5)  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 5ης Μαΐου 2010, με τίτλο «Europeana — τα επόμενα βήματα» (2009/2158(INI)).

(6)  Οδηγία 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/98/ΕΚ σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (ΕΕ L 175 της 27.6.2013, σ. 1).

(7)  Οδηγία 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων (ΕΕ L 299 της 27.10.2012, σ. 5).

(8)  Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Προς ένα σύγχρονο, πιο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας» (έγγρ. 15264/15).

(9)  Η «πολύπλευρη πλατφόρμα» είναι ένα από τα κυρίαρχα μοντέλα της διαδικτυακής οικονομίας. Οι πολύπλευρες πλατφόρμες παράγουν αξία, καθώς διευκολύνουν την αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ή περισσότερων ξεχωριστών, αλλά αλληλεξαρτώμενων, ομάδων. Με αυτήν τη μορφή, λοιπόν, η πλατφόρμα ωφελεί μια ομάδα χρηστών μόνο εφόσον συμμετέχουν σε αυτήν και οι άλλες ομάδες χρηστών. (Βασίζεται στο ακόλουθο κείμενο: http://divergence.academy/business-models/what-is-a-multi-sided-platform/.)

(10)  Το Ίδρυμα Europeana είναι ιδιωτικό ίδρυμα ολλανδικού δικαίου.

(11)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129), σε συνδυασμό με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 283/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών (ΕΕ L 86 της 21.3.2014, σ. 14).

(12)  Εκτιμάται ότι έχει πλέον ψηφιοποιηθεί το 10 % της πολιτιστικής κληρονομιάς των κρατών μελών (περίπου 300 εκατ. αντικείμενα) και ότι περίπου το ένα τρίτο αυτού του περιεχομένου διατίθεται στο διαδίκτυο.

http://www.enumerate.eu/fileadmin/ENUMERATE/documents/ENUMERATE-Digitisation-Survey-2014.pdf

(13)  Τα δεδομένα υψηλής ποιότητας, έτοιμα για περαιτέρω χρήση, συνεπάγονται υψηλής ευκρίνειας εικόνες· μηχανικώς αναγνώσιμους, ανοικτούς και διαλειτουργικούς μορφότυπους· πλούσιες περιγραφές και μεταδεδομένα, κατάλληλα για αυτόματη αναζήτηση· εντοπισμό γεωγραφικής θέσης και πληροφορίες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

(14)  Η σημασιολογική διαλειτουργικότητα εξασφαλίζει ότι τα προγράμματα μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να τις συνδυάζουν με άλλες πηγές πληροφόρησης, και στη συνέχεια να τις επεξεργάζονται με ουσιαστικό τρόπο (ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας για τις πανευρωπαϊκές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Docd552.pdf?id=19529).

Στην περίπτωση της Europeana, αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την ανάπτυξη εργαλείων και τεχνολογιών για τη βελτίωση της αυτόματης πρόσληψης και ερμηνείας των μεταδεδομένων που παρέχονται από τα πολιτιστικά ιδρύματα, παραδείγματος χάριν, καταγράφοντας τα ονόματα των καλλιτεχνών, έτσι ώστε ένας καλλιτέχνης ο οποίος είναι γνωστός με πολλαπλά ονόματα, να αναγνωρίζεται ως ένα και το αυτό πρόσωπο.