9.7.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 250/4


Δημοσίευση αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

(2016/C 250/04)

Η παρούσα δημοσίευση παρέχει το δικαίωμα ένστασης κατά την έννοια του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).

ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

«ANGURIA REGGIANA»

Αριθ. ΕΕ: IT-PGI-0005-01385 — 14.10.2015

ΠΟΠ ( ) ΠΓΕ ( X )

1.   Ονομασία(-ες)

«Anguria Reggiana»

2.   Κράτος μέλος ή τρίτη χώρα

Ιταλία

3.   Περιγραφή του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου

3.1.   Τύπος προϊόντος

Κλάση 1.6. Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά, νωπά ή μεταποιημένα

3.2.   Περιγραφή του προϊόντος για το οποίο ισχύει η ονομασία υπό 1

Η ένδειξη «Anguria Reggiana» προσδιορίζει τα νωπά φρούτα του βοτανικού είδους Citrullus lanatus.

Το προϊόν «Anguria Reggiana» παράγεται σύμφωνα με τις ακόλουθες τυπολογίες:

—   «στρογγυλός» τύπος, ο οποίος παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά της τυπολογίας Ashai Mijako: στρογγυλό φρούτο· φλοιός γκριζοπράσινου χρώματος με επιφανειακές ραβδώσεις σκούρου πράσινου χρώματος· σάρκα τραγανή, σφικτή, με έντονο κόκκινο χρώμα σε πλήρη ωρίμαση· βάρος το οποίο κυμαίνεται μεταξύ 5 kg και 12 kg·

—   «ωοειδής» τύπος, ο οποίος παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά της τυπολογίας Crimson: στρογγυλό ωοειδές φρούτο· φλοιός πράσινου γυαλιστερού χρώματος με επιφανειακές ραβδώσεις σκούρου πράσινου χρώματος· σάρκα τραγανή, σφικτή, με έντονο κόκκινο χρώμα σε πλήρη ωρίμαση· βάρος το οποίο κυμαίνεται μεταξύ 7 kg και 16 kg·

—   «επιμήκης» τύπος, ο οποίος παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά της τυπολογίας Sentinel: επίμηκες φρούτο· φλοιός πράσινου γυαλιστερού χρώματος με επιφανειακές ραβδώσεις σκούρου πράσινου χρώματος· σάρκα τραγανή, σφικτή, με έντονο κόκκινο χρώμα σε πλήρη ωρίμαση· βάρος το οποίο κυμαίνεται μεταξύ 7 kg και 20 kg.

Το χαρακτηριστικό το οποίο διακρίνει το προϊόν «Anguria Reggiana» είναι η ιδιαίτερα γλυκιά γεύση της σάρκας, η οποία οφείλεται στην περιεκτικότητα σε σάκχαρα που υπερβαίνει τους 11° Brix για τον τύπο Ashai Mijako και τους 12° Brix για τους τύπους Crimson και Sentinel.

Κατά τη διάθεση προς κατανάλωση, τα φρούτα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

πρέπει να είναι ακέραια (μικρή αλλοίωση του φλοιού λόγω ενδεχόμενης αυτόματης μέτρησης του δείκτη διάθλασης είναι αποδεκτή)·

καθαρά (χωρίς κανένα εμφανές ξένο σώμα)·

υγιή και απαλλαγμένα παρασίτων·

χωρίς οσμές ξένες προς το φρούτο·

κατάλληλου σχήματος σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας·

χωρίς εξωτερικές σχισμές ή σημάδια από κτυπήματα·

ο ποδίσκος πρέπει να έχει μήκος από 2 έως 5 cm·

η ανάπτυξη και η κατάσταση των φρούτων πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να καθιστούν εφικτή τη μεταφορά τους και τους συναφείς με τη μεταφορά χειρισμούς·

στον φλοιό ενδέχεται να είναι εμφανής μια περιοχή πιο ανοικτού χρώματος στο σημείο όπου το φρούτο παρέμεινε σε επαφή με το έδαφος κατά την ανάπτυξη.

3.3.   Ζωοτροφές (μόνο για προϊόντα ζωικής προέλευσης) και πρώτες ύλες (μόνο για μεταποιημένα προϊόντα)

3.4.   Ειδικά στάδια της παραγωγής τα οποία πρέπει να λαμβάνουν χώρα εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής

Όλα τα στάδια της παραγωγής (σπορά, καλλιέργεια, συγκομιδή ή «απόσπαση») πρέπει να λαμβάνουν χώρα εντός της οριοθετημένης περιοχής.

3.5.   Ειδικοί κανόνες για τον τεμαχισμό, το τρίψιμο, τη συσκευασία κ.λπ. του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η καταχωρισμένη ονομασία

Τα φρούτα πρέπει να είναι τακτοποιημένα σε κατάλληλους περιέκτες ή σε κιβώτια και μικρά κιβώτια κατασκευασμένα από υλικό κατάλληλο για αποθήκευση.

3.6.   Ειδικοί κανόνες σχετικά με την επισήμανση του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η καταχωρισμένη ονομασία

Το αναγνωριστικό λογότυπο της ΠΓΕ «Anguria Reggiana» και το σύμβολο ΠΓΕ της Ένωσης πρέπει να τοποθετούνται υποχρεωτικά σε κάθε καρπούζι.

Το λογότυπο του «Anguria Reggiana» ΠΓΕ είναι το ακόλουθο:

Image

Η ετικέτα που πρέπει να τοποθετείται σε κάθε καρπούζι έχει ωοειδές σχήμα και πρέπει να αναφέρει το όνομα της παραγωγού επιχείρησης.

4.   Συνοπτική οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής

Η περιοχή παραγωγής περιλαμβάνει το σύνολο της έκτασης των κοινοτήτων Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Campagnola, Castelnovo Sotto, Correggio, Fabbrico, Novellara, Poviglio, Rio Saliceto, S. Martino in Rio και μέρος τη έκτασης των κοινοτήτων Boretto, Brescello, Campegine, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Reggio Emilia, Reggiolo, Rolo, Rubiera.

5.   Δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή

Η αιτιώδης σχέση του προϊόντος «Auguria Reggiana» με την περιοχή παραγωγής, η οποία καθορίζει την ειδική ποιότητα του φρούτου, βασίζεται στα χαρακτηριστικά της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής και στις ικανότητες των τοπικών παραγωγών.

Η οριοθετημένη περιοχή χαρακτηρίζεται από ζώνες εξυγιασμένες στο πέρασμα των αιώνων, από εδάφη με κατά το μάλλον αργιλώδη σύσταση, τα οποία καλλιεργούνται δύσκολα αλλά είναι εύφορα και πλούσια σε φυσικά στοιχεία όπως το κάλιο. Οι εδαφολογικές συνθήκες, ομοιόμορφες σε ολόκληρη την περιοχή, συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη, τη σύσταση, τα χημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των φρούτων.

Το χαρακτηριστικό που διακρίνει το προϊόν «Anguria Reggiana» είναι η ιδιαίτερα γλυκιά γεύση της σάρκας, η οποία οφείλεται στην περιεκτικότητα σε σάκχαρα.

Το χαρακτηριστικό αυτό συνδέεται με την επιδεξιότητα των παραγωγών και την εκλεπτυσμένη τεχνική καλλιέργειας που έχουν υιοθετήσει, η οποία είναι έκδηλη ιδίως κατά τη συγκομιδή ή «απόσπαση». Η συγκομιδή πραγματοποιείται με τουλάχιστον 3 περάσματα από κάθε φυτό ώστε, κατά την κατανάλωση, κάθε καρπούζι «Anguria Reggiana» να παρουσιάζει πλήρη ωρίμαση και μέγιστη περιεκτικότητα σε σάκχαρα πριν από το στάδιο της υπερωρίμασης, καθώς και τραγανή και σφικτή σάρκα. Ο βαθμός ωρίμασης υποδηλώνεται από τα εμφανή χαρακτηριστικά του φλοιού, του μίσχου και του έλικα και, κυρίως, από τον χαρακτηριστικό ήχο που παράγεται με το κτύπημα του καρπουζιού με το χέρι, εξωτερικά χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν όλα να αξιολογηθούν άμεσα στον αγρό από τον έμπειρο καλλιεργητή.

Επομένως, κάθε καρπούζι εξετάζεται μεμονωμένα και επιλέγεται μέσω κτυπήματος πριν από τη συγκομιδή, αποσπάται δε μόνον εάν, μετά την οπτική και ακουστική ανάλυση, ο καλλιεργητής εκτιμά ότι έχει αποκτήσει τα επιθυμητά χαρακτηριστικά ωρίμασης, ποιότητας και συντήρησης. Η συγκομιδή στο αγροτεμάχιο πραγματοποιείται συνήθως νωρίς το πρωί, όταν τα καρπούζια έχουν επωφεληθεί από τη νυκτερινή δροσιά και είναι σε κατάλληλη θερμοκρασία για τη συντήρηση.

Η «απόσπαση» πραγματοποιείται με τη χρήση κλαδευτικού μαχαιριού (roncola), ενός ιδιαίτερου εργαλείου κοπής με μερικώς καμπυλωτή λεπίδα. Το σχήμα του ιδιαίτερου αυτού εργαλείου τελειοποιήθηκε με την πάροδο του χρόνου ώστε να αποφεύγεται το κόψιμο των βλαστών του φυτού, το οποίο πρέπει να διατηρήσει τη βέλτιστη φυσιολογική του κατάσταση έως την απόσπαση όλων των φρούτων. Οι πράξεις αυτές προϋποθέτουν παλαιές γνώσεις τελειοποιημένες με την πάροδο του χρόνου, οι οποίες μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά, εκ μέρους των συλλεκτών των φρούτων (spiccatori) της περιοχής Reggio Emilia, οι οποίοι μπορούν να επιλέξουν το φρούτο που έχει ωριμάσει και να το συλλέξουν διαφυλάσσοντας τη μελλοντική παραγωγή.

Η επιδεξιότητα και η τεχνογνωσία των τοπικών παραγωγών είναι αποτέλεσμα της ιστορικής παράδοσης, σαφώς συνυφασμένης με το προϊόν και την περιοχή.

Ιστορικές και πολιτισμικές αναφορές

Οι ιστορικές μαρτυρίες περιέχουν πλήθος στοιχείων που αναφέρονται στην καλλιέργεια του καρπουζιού στην περιοχή Reggio Emilia ως παγιωμένη παράδοση η οποία μεταλαμπαδεύεται με σταθερό τρόπο.

Οι πρώτες αναφορές σχετικά με την υψηλή ποιότητα του προϊόντος χρονολογούνται από τον 16ο αιώνα: σε επιστολές μεταξύ των παλαιών αυλών της Αναγέννησης στην πεδιάδα του Πάδου εγκωμιάζεται η ποιότητα του προϊόντος που καλλιεργείται σε αυτά τα εδάφη. Το φρούτο παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα προϊόν προοριζόμενο για την ελίτ, ώσπου τον 18ο αιώνα το Risorgimento άνοιξε τα σύνορα μεταξύ των πρώην μικρών κρατών που συνέθεταν την Ιταλία και κατέστησε εφικτή την επέκταση των ορίων της εμπορίας. Με την πάροδο του χρόνου, χάρη στην υψηλή ποιότητα της τοπικής παραγωγής, το συγκεκριμένο καρπούζι έγινε γνωστό στις αγορές του Μιλάνου, της Γένοβας και των γειτονικών περιοχών, περνώντας μάλιστα κατά τον προηγούμενο αιώνα και στην άλλη πλευρά των Άλπεων.

Άλλωστε, συσχετισμός του «Anguria Reggiana» με την πεδινή ζώνη της επαρχίας Reggio Emiliaκαι γίνεται και σε ιστορικούς και γαστρονομικούς οδηγούς· η περιοχή μνημονεύεται για τα «γλυκά καρπούζια και πεπόνια» της στον γαστρονομικό οδηγό του Touring Club Italiano του 1931. Η οριοθετημένη περιοχή περιλαμβάνει τους τόπους παραδοσιακής καλλιέργειας του καρπουζιού που μπορούν να προσδιοριστούν ευκολότερα από ιστορική άποψη, όπως: Gualtieri, Novellara, Santa Vittoria, Poviglio και Cadelbosco di Sopra, Rio Saliceto και Ca’ de’ Frati. Τη διάδοση της καλλιέργειας και της κατανάλωσης του καρπουζιού στην περιοχή μαρτυρεί επίσης η ύπαρξη καλυβών στις αρχές του 20ού αιώνα, κατασκευασμένων από φυσικά υλικά, όπως ξύλο και φύλλα, όπου το καρπούζι πουλιόταν και καταναλωνόταν σε φέτες.

Πιο πρόσφατα, ακόμη και η δεξιοτεχνία των παραγωγών της περιοχής προσανατολίστηκε ολοένα και περισσότερο στην εξειδίκευση της καλλιέργειας του καρπουζιού, με τη συμμετοχή του πληθυσμού και των παραγωγών, με σκοπό την προώθηση, την προάσπιση, την αξιοποίηση και την προστασία της παραγωγής και της εμπορίας του «Anguria Reggiana».

Από το 1975 διοργανώνονται τοπικές γιορτές, εορταστικές και άλλες εκδηλώσεις και διαγωνισμοί για την προβολή του προϊόντος και την απονομή βραβείου στο μεγαλύτερο καρπούζι και στο καρπούζι με την υψηλότερη περιεκτικότητα σε σάκχαρα.

Παραπομπή στη δημοσίευση των προδιαγραφών

(άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισμού)

Το ενοποιημένο κείμενο των προδιαγραφών είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

ή

απευθείας στην αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου του Υπουργείου Πολιτικών Γεωργίας, Τροφίμων και Δασών (www.politicheagricole.it), επιλογή «Prodotti DOP e IGP» [Προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ] (στο επάνω και δεξιά τμήμα της οθόνης), κατόπιν «Prodotti DOP, IGP e STG» [Προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ] (στα πλάγια, στο αριστερό τμήμα της οθόνης) και τέλος «Disciplinari di produzione all’esame dell’UE» [Προδιαγραφές που υπόκεινται σε εξέταση από την Ευρωπαϊκή Ένωση].


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.