4.3.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 87/1


Κοινοποίηση της Επιτροπής όσον αφορά το άρθρο 4 παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών, που κωδικοποιεί την οδηγία 98/27/EΚ, σχετικά με τους νομιμοποιούμενους φορείς που μπορούν να εγείρουν αγωγή σύμφωνα με το άρθρο 2 της εν λόγω οδηγίας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2016/C 87/01)

Οι αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών δήλωσαν ως νομιμοποιούμενους να εγείρουν αγωγή παραλείψεως, σύμφωνα με το άρθρο 2 της οδηγίας 2009/22/ΕΚ, τους ακόλουθους φορείς:

ΒΕΛΓΙΟ

Επωνυμία φορέα

Στοιχεία επικοινωνίας

Σκοπός

1.

Association belge des consommateurs Tests–Achats/Belgische Verbruikersunie Test-Aankoop

Rue de Hollande/Hollandstraat, 13

B-1060 Bruxelles

Tηλ.: (32-2) 542 35 55

Φαξ: (32-2) 542 32 50

E-mail: membres@test-achats.be

leden@test-aankoop.be

www.test-achats.be

www.test-aankoop.be

Προωθεί, υπερασπίζεται και εκπροσωπεί τα συμφέροντα των καταναλωτών (πρωτοβουλίες, δραστηριότητες, σπουδές, έρευνα, εκδόσεις σχετικές με θέματα καταναλωτών, εξατομικευμένες υπηρεσίες και υποστήριξη μελών κ.λπ.)·

Προωθεί και υποστηρίζει την ίδρυση και ανάπτυξη νομικών προσώπων, κύριος στόχος των οποίων είναι η προώθηση και η υπεράσπιση των συμφερόντων των καταναλωτών.

2.

Organisation des consommateurs a.s.b.l./Consumentenorganisatie v.z.w/Verbraucherschutzzentrale V.o.E.

Neustraße, 119

B-4700 Eupen

Τηλ.: (32-87) 59 18 50

Φαξ: (32-87) 59 18 51

E-mail: info@vsz.be

www.cec-ecc.be

www.evz.be

Ενημερώνει και συμβουλεύει ιδιώτες σχετικά με θέματα καταναλωτών.

Παρεμβαίνει στις αρχές και ενεργεί για την προστασία των καταναλωτών.

Δικαιώματα και εκπροσώπηση των καταναλωτών σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

Διασυνοριακά θέματα καταναλωτών.

Προληπτικά μέτρα και βοήθεια προς ιδιώτες με υπερβολικά χρέη.

BΟΥΛΓΑΡΙΑ

Επωνυμία φορέα

Στοιχεία επικοινωνίας

Σκοπός

1.

Комисия за защита на потребителите / Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτών (ΚΖΡ)

Slaveikov Sq. 4A

BG-1000 Sofia

Τηλ.: (359-2) 987 74 45

Φαξ: (359-2) 988 42 18

Ε-mail: info@kzp.bg

Δικτυακός τόπος: www.kzp.bg

Βασικός κρατικός φορέας, αρμόδιος για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, για την εποπτεία της γενικής ασφάλειας των καταναλωτικών προϊόντων, για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων, για την εξωδικαστική διευθέτηση των καταναλωτικών διαφορών και για την προάσπιση των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών.

Είναι επίσης ο φορέας που παρέχει πληροφορίες και συμβουλές προς τους καταναλωτές· διευθετεί τις διαφορές για θέματα που αφορούν τους καταναλωτές· διοικεί το έργο των επιτροπών συμβιβασμών για τις εξωδικαστικές διαφορές, καθώς και της επιτροπής συνδιαλλαγής για διαφορές που αφορούν πληρωμές· εξετάζει καταγγελίες καταναλωτών· λειτουργεί ως σημείο επαφής RAPEX (σύστημα ταχείας ειδοποίησης της ΕΕ σχετικά με επικίνδυνα προϊόντα)· συντονίζει τις δραστηριότητες όλων των άλλων φορέων που εποπτεύουν την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών («κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών»)· εποπτεύει την εφαρμογή των 12 οδηγιώνπου εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004.

2.

Българска национална асоциация «активни потребители»

Εθνική Ένωση Ενεργών Καταναλωτών Βουλγαρίας (BNA AP)

Sofia 1504,

ul. Vrabcha 26·

Τηλ.: 989 01 06·

Φαξ: 989 01 06;

bnap@bnap.org

Παρέχει στους καταναλωτές πληροφορίες σχετικά με αγαθά και υπηρεσίες που διατίθενται στην αγορά· ενημερώνει και διαπαιδαγωγεί τους καταναλωτές σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση προϊόντων και υπηρεσιών και τους τρόπους αποφυγής των· ενημερώνει και διαπαιδαγωγεί τους καταναλωτές σχετικά με τις επιπτώσεις που έχουν στο περιβάλλον τα προϊόντα και οι υπηρεσίες· ενημερώνει και διαπαιδαγωγεί τους καταναλωτές σχετικά με τα οικονομικά τους συμφέροντα και με τους τρόπους προάσπισής τους· ενημερώνει τους καταναλωτές σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος στη Βουλγαρία· μελετά τη διεθνή τεχνογνωσία για την προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος και προετοιμάζει προτάσεις νομικών, οικονομικών και πολιτικών μέτρων για την προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος στη Βουλγαρία.

3.

Потребителски център за информация и изследвания / Κέντρο Καταναλωτών για την Ενημέρωση και την Έρευνα (PtsII)

Knyaz Aleksandr

Battenberg Boulevard 27

BG-4000 Plovdiv

Τηλ.: (359-32) 68 74 78,

(359) 0 886 330 770,

(359) 0 894 799 288

Ε-mail: ydavch@yahoo.com

Λειτουργεί ως ανεξάρτητος οργανισμός επαγρύπνησης για θέματα που αφορούν τους καταναλωτές· ενημερώνει τους καταναλωτές για την κατάσταση στην αγορά, την ποιότητα και την ασφάλεια, την προσφορά και τη ζήτηση, τις τιμές και τα συγκριτικά χαρακτηριστικά αγαθών και υπηρεσιών· ενημερώνει τους καταναλωτές και τους ειδικούς φορείς σχετικά με τις παραβιάσεις των κρατικών προτύπων και άλλων διατάξεων του νόμου που διέπουν την παραγωγή και την εμπορία αγαθών και υπηρεσιών· ευαισθητοποιεί τους καταναλωτές ενημερώνοντάς τους σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και με τον τρόπο άσκησης αυτών των δικαιωμάτων και εκπλήρωσης αυτών των υποχρεώσεων.

4.

Съюз на застрахованите в България / Ένωση κατόχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων Βουλγαρίας (ZSB)

Residential Complex «Lazur»,

Block 7, Entry A

BG-8001 Burgas

Τηλ./φαξ: (359-56) 83 14 62

Ε-mail: union_insured_bg@abv.bg

Προασπίζεται τα συμφέροντα των κατόχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων στη Βουλγαρία, ενημερώνει τους καταναλωτές σχετικά με τον τομέα των ασφαλίσεων και ευαισθητοποιεί το κοινό σχετικά με θέματα ασφάλισης.

5.

Регионален съюз на потребителите-98, гр. Видин/ Περιφερειακή Ένωση Καταναλωτών - 98, Vidin (RSP-98 VIDIN)

Blintsi Square 2,

11th floor, room 10

BG-3700 Vidin

τηλ./φαξ: (359-94) 601431

Ε-mail: rsp_vd_98@abv.bg

Προστασία των καταναλωτών.

6.

Национална лига – потребители на услуги / Εθνική Ένωση Πελατών Παρόχων Υπηρεσιών

Burgas 8005

ZhK Slaveykov, bl. 63, vh. 8

Τηλ.: (359-56) 888 955

Κινητό: (359) 0 889 61 51 08

Ε-mail: National_league@abv.bg

Ενημερώνει τους καταναλωτές για τα δικαιώματά τους· λαμβάνει μέτρα όταν διαπιστώνονται παρατυπίες στην αγορά των υπηρεσιών· ενημερώνει δεόντως τους καταναλωτές και τους φορείς εποπτείας και βοηθά τους καταναλωτές όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα.

7.

Асоциация «Помощ за потребителя» / Ένωση Παροχής Βοήθειας στους Καταναλωτές

Residential Complex «Lyulin»,

Block 901, Entrance D, flat 98

BG-1324 Sofia

Τηλ.: (359-2) 36 35 41

Κινητό: (359) 0 88 879 55 22

Ε-mail: app_ngo@abv.bg

gvladimirov@abv.bg

Οργανώνει σεμινάρια και προσφέρει κατάρτιση σε θέματα καταναλωτών, οργανώνει κέντρα παροχής ενημέρωσης και συμβουλών στους καταναλωτές, καταθέτει συλλογικές αγωγές για την υπεράσπιση των συμφερόντων των καταναλωτών, κινεί νομοθετικές διαδικασίες για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών, συμμετέχει στο έργο των κρατικών συμβουλευτικών φορέων στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών, παρέχει διαμεσολάβηση και συμμετέχει στο έργο των επιτροπών συνδιαλλαγής, υποβάλλει προϊόντα σε δοκιμές και συμμετέχει σε ελέγχους που διενεργούνται από κρατικούς φορείς.

8.

Федерация на потребителите в България / Ομοσπονδία Καταναλωτών Βουλγαρίας

Stefan Stambolov St 35A

BG-1000 Sofia

Τηλ./Φαξ: (359 - 2) 931 98 11,

(359 - 2) 833 32 85.

Ε-mail: fcb@potrebiteli-bg.org

Δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, παρέχει εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης, προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες και αναπτύσσει άλλες αναγκαίες δραστηριότητες στον τομέα της προστασίας των καταλαλωτών, ιδρύει ουδέτερα εργαστήρια και χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τους όσον αφορά την έρευνα, την πραγματογνωμοσύνη και τις δοκιμές καταναλωτικών προϊόντων· ιδρύει κέντρα για την παροχή νομικών και εμπορικών συμβουλών, τον χειρισμό καταγγελιών και υποδείξεων από τους καταναλωτές· παράγει έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό που εξηγεί στους καταναλωτές τα δικαιώματά τους.

9.

Сдружение за правна помощ на потребителите/ Ένωση Παροχής Νομικής Βοήθειας στους Καταναλωτές

193a, 6th September Blvd

3rd floor, office 6

Plovdiv

Τηλ. + 359 32/63 86 14;

+ 359 32/63 60 25

E-mail: sdr.p.p.p@gmail.com

Ενημερώνει και συμβουλεύει το κοινό για θέματα προστασίας των καταναλωτών· βοηθά τους καταναλωτές στη Βουλγαρία να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους και τα νόμιμα συμφέροντά τους, παρέχοντας καθοδήγηση και συμβουλές για τη δικαστική ή εξωδικαστική επίλυση νομικών διαφορών· παρακολουθεί κατά πόσον συμβαδίζει η βουλγαρική νομοθεσία για τους καταναλωτές με τις εξελίξεις της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών· προασπίζει τα συμφέροντα των καταναλωτών της Βουλγαρίας σε οικείους κρατικούς οργανισμούς και σε διεθνείς οργανισμούς· συμβάλλει στη βελτίωση του βουλγαρικού οικονομικού και νομικού περιβάλλοντος για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών· προστατεύει τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών.

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Name of the entity

Contact details

Purpose

1.

Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (Ένωση Τσέχων Καταναλωτών)

Pod Altánem 99/103

CZ 10000 Praha 10

Τηλ.: +420 261 263 574

E-mail: spotrebitel@regio.cz

Web: http://www.konzument.cz

Αναπτύσσει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών, μεταξύ των οποίων ενημέρωση και παροχή συμβουλών για διευθέτηση καταναλωτικών διαφορών.

2.

dTest, o. p. s. (dTest)

Černomořská 419/10

CZ 101 00 Praha 10

Tel.: +420 241 404 922

Fax: +420 241 406 533

E-mail: dtest@dtest.cz

Web: http://www.dtest.cz

Εκδίδει το περιοδικό ΤΕST, διεξάγει αντικειμενικές και ανεξάρτητες δοκιμές προϊόντων, καλύπτει όλα τα θέματα προστασίας των καταναλωτών.

3.

Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, z. s. (Ένωση προάσπισης των καταναλωτών - Συνδικάτο)

Mečová 368/5

CZ 602 00 Brno

Tηλ., φαξ: +420 542 210 778

E-mail: gerta.mazalova@seznam.cz

Web: http://www.asociace-sos.cz

Αναπτύσσει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών, μεταξύ των οποίων παροχή συμβουλών στους καταναλωτές, εναλλακτική επίλυση των διαφορών, εκπαίδευση.

4.

Společná obrana, z. s. (Κοινή άμυνα)

Kaštanová 1482

CZ 250 01 Brandýs nad Labem

(διεύθυνση αλληλογραφίας: Čs. Pionýrů 19, 538 07 Seč)

Tηλ.:+420 606 958 665

E-mail: spol.obrana@gmail.com

Web: http://www.spolecnaobrana.net/

Προστατεύει τους καταναλωτές από παραπλανητικές πρακτικές ανέντιμων εταιρειών, δραστηριότητες διάδοσης πληροφοριών, εκπαίδευσης.

5.

Unicampus (Unicampus)

Kubelíkova 1224/42

CZ 130 00 Praha 3

Tηλ.: +420 777 597 996

E-mail: info@unicampus.cz

Web: http://www.unicampus.cz

Προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των καταναλωτών, εκπαιδευτικές δραστηρικότητες, αποτελεσματική διάδοση πληροφοριών.

6.

HELP - Sdružení práv podvedených (HELP - Ένωση για τα δικαιώματα των εξαπατηθέντων καταναλωτών)

U Nemocnice 1750/4

CZ 400 01 Ústí nad Labem

Tηλ.: +420 774 97 27 27

Email: info@podvedeni.cz

Web: http://www.Podvedeni.cz

www.Oklamani.sk

www.Podvedeni.sk

Έλεγχος της αγοράς, με επίκεντρο την προστασία των περιουσιακών στοιχείων που θίγονται από απάτη.

ΔΑΝΙΑ

Επωνυμία φορέα

Στοιχεία επικοινωνίας

Σκοπός

1.

Forbrugerombudsmanden

Amagerfælledvej 56

DK-2300 København S

Τηλ.: (45) 32 66 90 00

Φαξ (45) 32 66 91 00

E-mail: fs@fs.dk

Δικτυακός τόπος: www.fs.dk

(αγγλικά: www.consumer.dk/index-uk.htm)

Βάσει του νόμου περί εμπορίας, κύριο καθήκον του διαμεσολαβητή για θέματα καταναλωτών είναι να εξασφαλίζει την τήρηση του νόμου, ειδικά στον τομέα των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

Ο διαμεσολαβητής για θέματα καταναλωτών έχει εξουσίες έγερσης αγωγής βάσει των ακόλουθων οδηγιών:

οδηγία 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Σεπτεμβρίου 1984, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παραπλανητική διαφήμιση,

οδηγία 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1985, για την προστασία των καταναλωτών κατά τη σύναψη συμβάσεων εκτός εμπορικού καταστήματος,

οδηγία 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1986, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που διέπουν την καταναλωτική πίστη, όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από την οδηγία 98/7/ΕΚ,

οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 1989, για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων, όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από την οδηγία 97/36/ΕΚ,

οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1990 για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις,

οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές,

οδηγία 94/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 1994, περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης,

οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 1997, για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις,

οδηγία 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών,

οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»).

2.

Lægemiddelstyrelsen

Frederikssundsvej 378

DK-2730 Brønshøj

Τηλ. (45) 44 88 91 11

Φαξ: (45) 44 91 73 73

E-mail: dkma@dkma.dk

Δικτυακός τόπος: www.dkma.dk

Σκοπός του Οργανισμού Φαρμάκων της Δανίας είναι να εγκρίνει τη διάθεση στην αγορά φαρμάκων αποτελεσματικών και ασφαλών, να συμβάλλει στην εξασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ των δαπανών για φάρμακα που αποσκοπούν στην ασφάλιση της δημόσιας υγείας και των αναμενόμενων θεραπευτικών αποτελεσμάτων και, τέλος, η παρακολούθηση του φαρμακευτικού τομέα και του τομέα παρασκευής φαρμακευτικού εξοπλισμού.

Ο Οργανισμός Φαρμάκων της Δανίας είναι αρμόδιος για την έγερση αγωγής σε περίπτωση παράβασης της οδηγίας 92/28/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 1992, σχετικά με τη διαφήμιση φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Επωνυμία φορέα

Στοιχεία επικοινωνίας

Σκοπός

1.

Aktion Bildungsinformation e.V. (ABI)

Τηλ.: 0711/220 216 30

Φαξ: 0711/220 216 40

Email:: info@abi-ev.de

www.abi-ev.de

Lange Straße 51

70174 Stuttgart

Προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

2.

Allgemeiner Deutscher Automobil - Club e.V. (ADAC)

Τηλ.: 089/7 67 60

Φαξ: 089/76 76 25 00

Email:: adac@adac.de

www.adac.de

Am Westpark 8

81373 München

Διαφυλάσσει και προωθεί τα συμφέροντα στον τομέα των μεταφορών με μηχανοκίνητα οχήματα· προστατεύει τους χρήστες των οδών, ιδίως τους καταναλωτές· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

3.

Bauherren-Schutzbund e.V.

Τηλ.: 030/3 12 80 01

Φαξ: 030/31 50 72 11

Email:: office@bsb-ev.de

www.bsb-ev.de

Kleine Alexanderstraße 9/10

10178 Berlin

Προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

4.

Berliner Mieterverein e.V.

Τηλ.: 030/22 62 60

Φαξ: 030/22 62 61 62

Email:: bmv@berliner-mieterverein.de

www.berliner-mieterverein.de

Spichernstraße 1

10777 Berlin

Προστατεύει τα συμφέροντα των ενοικιαστών στο Βερολίνο μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές προς όφελος των ενοικιαστών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

5.

Bund der Energieverbraucher e.V.

Τηλ.: 02224/9 22 70

Φαξ: 02224/1 03 21

Email:: info@energieverbraucher.de

www.energieverbraucher.de

Frankfurter Straße 1

53572 Unkel

Προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών ενέργειας με την παροχή ενημέρωσης και πληροφοριών και συμβουλών·εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών ενέργειας (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

6.

Bund der Versicherten e.V.

Τηλ.: 04193/94 22 2

Φαξ: 04193/94 22 1

Email:: info@bundderversicherten.de

www.bundderversicherten.de

Tiedenkamp 2

24547 Henstedt-Ulzburg

Προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών (βλ. άρθρο 2 παράγραφος 1 του καταστατικού).

7.

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.

Τηλ.: 030/275 86 40

Φαξ: 030/275 86 440

Email: bund@bund.net

www.bund.net

Am Köllnischen Park 1

10179 Berlin

Προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών (βλέπε παράγραφος 2 του καταστατικού)

8.

Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e.V.

Τηλ.: 06294/4281 0

Φαξ: 06294/4281 79

Email: info@bsk-ev.org:

www.bsk-ev.org

Altkrautheimer Straße 20

74238 Krautheim

Παρέχει ενημέρωση και συμβουλές στα μέλη, σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και στις οικογένειές τους σε όλους τους τομείς που έχουν σημασία από την άποψη της προστασίας των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων των νομικών θεμάτων προστασίας των καταναλωτών σε σχέση με την προστασία από τις διακρίσεις στους τομείς και στον βαθμό που επιτρέπει ο νόμος· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές προς όφελος των ομάδων που προαναφέρονται (βλ. άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο ις) του καταστατικού).

9.

Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V.

Τηλ.: 030/2938 1260

Φαξ: 030/2938 1261

Email:: dgs@dgs-berlin.de

www.dgs.de

Wrangelstraße 100

10997 Berlin

Προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών, κυρίως στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ορθολογικής χρήσης ενέργειας, με ιδιαίτερη αναφορά στην ηλιακή ενέργεια· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού)

10.

Deutsche Schutzvereinigung Auslandsimmobilien e.V.

Τηλ.: 0761/55 01 2

Φαξ:: 0761/55 01 3

Email: info@dsa-ev.de

www.dsa-ev.de

Zähringer Straße 373

79108 Freiburg im Breisgau

Προστατεύει τα συμφέροντα των ιδιοκτητών ιδιωτικών κατοικιών, διαμερισμάτων και οικοπέδων στην αλλοδαπή και άλλων ενδιαφερομένων για ακίνητα στην αλλοδαπή μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές προς όφελος των προαναφερόμενων προσώπων (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

11.

Deutsche Stiftung Förderverein e.V Patientenschutz

Τηλ.: 0231/7380730

Φαξ: 0231/7380731

www.patientenschuetzer.de

Europaplatz 7

44269 Dortmund

Προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών για θέματα ευημερίας των ασθενών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

12.

Deutsche Umwelthilfe e.V.

Τηλ.: 07732/99 95-0

Φαξ: 07732/99 95 77

Email:: info@duh.de

www.duh.de

Fritz-Reichle-Ring 4

78315 Radolfzell

Προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές προς όφελος των καταναλωτών (βλ. άρθρο 1 του καταστατικού).

13.

Deutscher Konsumentenbund e.V.

Τηλ.: +49 561 202 11 03

Φαξ: +49 561 202 11 04

Email: prozessabteilung@konsumentenbund.de

www.konsumentenbund.de

Königstor 32

34117 Kassel

Προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές προς όφελος των καταναλωτών (βλ. άρθρο 2 παράγραφος I στοιχεία 1) και 2) του καταστατικού).

14.

Deutscher Mieterbund (DMB) – Landesverband Bayern e. V.

Tηλ.: 0 89/8 90 57 38-0

Φαξ: 0 89/8 90 57 38-11

E-mail: info@mieterbund-bayern.org

www.mieterbund-landesverband-bayern.de

Sonnenstraße 10

80331 München

Προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών στη Βαυαρία όσον αφορά τη νομοθεσία περί μισθώσεων μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών. Εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές προς όφελος των ενοικιαστών (βλ. παράγραφο 2 του καταστατικού).

15.

Deutscher Mieterbund - Landesverband Hessen e.V.

Tηλ.: 0611/411 40 50

Φαξ: 0611/411 40 529

E-mail: info@mieterbund-hessen.de

www.mieterbund-hessen.de

Adelheidstraße 70

65185 Wiesbaden

Προστατεύει τα συμφέροντα των ενοικιαστών στην περιοχή του Hessen, μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές προς όφελος των ενοικιαστών (βλ. άρθρα 2 και 5 του καταστατικού).

16.

Deutscher Mieterbund - Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Tηλ.: 0381/375 2920

Φαξ: 0381/375 2929

E-mail: post@mieterbund-mvp.de

www.mieterbund-mvp.de

Gerhart-Hauptmann-Straße 19

18055 Rostock

Προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών στην περιοχή Mecklenburg-Vorpommern στον τομέα της νομοθεσίας περί μισθώσεων, μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές προς όφελος των καταναλωτών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

17.

Deutscher Mieterbund-Mieterverein Bochum, Hattingen und Umgegend e.V.

Tηλ.: 0234/9 61 14-0

Φαξ: 0234/9 61 14 11

E-mail: info@mieterverein-bochum.de

www.mieterverein-bochum.de

Brückstraße 58

44787 Bochum

Προστατεύει τα συμφέροντα των ενοικιαστών στις πόλεις Bochum, Hattingen και στην περιοχή μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές προς όφελος των ενοικιαστών (βλ. άρθρα 2 και 3 του καταστατικού).

18.

Deutscher Mieterbund e.V.

Tηλ.: 030/2 23 23-0

Φαξ: 030/2 23 23-100

E-mail: info@mieterbund.de

www.mieterbund.de

Littenstraße 10

10179 Berlin

Προστατεύει, προωθεί και εκπροσωπεί τα συμφέροντα όλων των ενοικιαστών · εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές προς όφελος των ενοικιαστών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

19.

Deutscher Mieterbund Hannover e.V.

Tηλ.: 0511/1 21 06-0

Φαξ: 0511/1 21 06 16

E-mail: info@dmb-hannover.de

www.dmb-hannover.de

Herrenstraße 14

30159 Hannover

Προστατεύει τα συμφέροντα των ενοικιαστών και των μισθωτών στην περιοχή του Αννόβερου, μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών · εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές προς όφελος των ενοικιαστών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

20.

Deutscher Mieterbund Kieler Mieterverein e.V.

Tηλ.: 0431/97 91 90

Φαξ: 0431/9 79 19 31

E-mail: info@kieler-mieterverein.de

www.kieler-mieterverein.de

Eggerstedtstraße 1

24103 Kiel

Προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών στην περιφέρεια του Κιέλου, στον τομέα του μισθωτικού δικαίου, μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές προς όφελος των καταναλωτών (βλ. άρθρο 1 παράγραφος 2 του καταστατικού).

21.

Deutscher Mieterbund Landesverband Schleswig-Holstein e.V.

Tηλ.: 0431/97 91 90

Φαξ: 0431/9 79 19 31

E-mail: info@mieterbund-schleswig-holstein.de

www.mieterbund-schleswig-holstein.de

Eggerstedtstraße 1

24103 Kiel

Προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών στο Schleswig-Holstein στον τομέα του μισθωτικού δικαίου, μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές προς όφελος των καταναλωτών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

22.

Deutscher Mieterbund Mieterbund Schwerin und Umgebung e.V.

Tηλ.: 0385/71 46 68

Φαξ: 0385/71 46 69

E-mail: information@mieterbund-schwerin.de

www.mieterbund-schwerin.de

Dr.-Külz-Straße 18

19053 Schwerin

Προστατεύει τα συμφέροντα των ενοικιαστών στην περιοχή Schwerin μέσω της ενημέρωσης και της παροχής· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές προς όφελος των ενοικιαστών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

23.

Deutscher Mieterbund Mieterverein Bremen e.V.

Tηλ.: 0421/32 02 09

Φαξ: 0421/3 37 92 08

E-mail: info@mieterverein-bremen.de

www.mieterverein-bremen.de

An der Weide 23

28195 Bremen

Προστατεύει τα συμφέροντα των ενοικιαστών στην περιοχή της Βρέμης μέσω της ενημέρωσης και της παροχής· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές προς όφελος των ενοικιαστών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

24.

Deutscher Mieterbund Mieterverein Hamm und Umgebung e.V.

Tηλ.: 02381/2 00 56

Φαξ: 02381/2 00 58

www.mieterverein-hamm.de

Chattanoogaplatz 2-4

59065 Hamm

Προστατεύει τα συμφέροντα των ενοικιαστών στην περιοχή Hamm μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών · εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές προς όφελος των ενοικιαστών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

25.

Deutscher Mieterbund Mieterverein Iserlohn und Umgebung e.V.

Tηλ.: 02371/2 34 89

Φαξ: 02371/774944

E-mail: info@mieterverein-iserlohn.info

www.mieterverein-iserlohn.info

Vinckestraße 8

58636 Iserlohn

Προστατεύει τα συμφέροντα των ενοικιαστών στην περιοχή Iserlohn μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές προς όφελος των ενοικιαστών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

26.

Deutscher Mieterbund Mieterverein Leverkusen e.V. für Leverkusen und Umgebung

Tηλ.: 02171/40 40 70

Φαξ: 02171/2 78 45

E-mail: info@mv-lev.de

www.dmb-mieterverein-leverkusen.de

Kölner Straße 39 - 41

51379 Leverkusen

Προστατεύει τα συμφέροντα των ενοικιαστών στην περιοχή Leverkusen μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές προς όφελος των ενοικιαστών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

27.

Deutscher Mieterbund Siegerland und Umgebung e.V.

Tηλ.: 0271/5 19 97

Φαξ: 0271/2 05 50

E-mail: info@mieterbund-siegerland.de

www.mieterbund-siegerland.de

Koblenzer Straße 5

57072 Siegen

Προστατεύει τα συμφέροντα των ενοικιαστών στην περιοχή του Siegerland μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές προς όφελος των ενοικιαστών (βλ. άρθρα 2 και 5 του καταστατικού).

28.

Deutscher Mieterbund, Mieterverein Baden-Baden und Umgebung e.V.

Tηλ.: 07221/2 55 12

Φαξ: 07221/39 28 31

E-mail: info@mieterverein-baden-baden.de

www.mieterverein-baden-baden.de

Rheinstraße 78

76532 Baden-Baden

Προστατεύει τα συμφέροντα των ενοικιαστών στην περιοχή της πόλης Baden-Baden μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές προς όφελος των ενοικιαστών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

29.

Deutscher Mieterbund, Mieterverein Velbert und Umgebung e.V.

Tηλ.: 02051/25 24 23

Φαξ: 02051/25 40 38

E-mail: MietervereinVelbert@t-online.de

www.mieterverein-velbert.de

Friedrich-Ebert-Straße 62 - 64

42549 Velbert

Προστατεύει τα συμφέροντα των ενοικιαστών στην περιοχή του Velbert μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές προς όφελος των ενοικιαστών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

30.

Deutscher Verbraucherschutzverein e.V.

Tηλ.: 0331/7453003

Φαξ: 0331/6200799

E-mail: vorstand@deutscher-verbraucherschutzverein.de

www.deutscher-verbraucherschutzverein.de

Zum Jagenstein 3

14478 Potsdam

Προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές προς όφελος των ενοικιαστών (βλ. άρθρο 3 του καταστατικού).

31.

DMB - Mieterverein Stuttgart und Umgebung e.V.

Tηλ.: 0711/21 01 60

Φαξ: 0711/2 36 92 23

E-mail: info@mieterverein-stuttgart.de

www.mieterverein-stuttgart.de

Moserstraße 5

70182 Stuttgart

Προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών στην περιοχή της Στουτγάρδης μέσω της εκπαίδευσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών (βλ. άρθρο 1 παράγραφος 2 του καταστατικού).

32.

DMB Deutscher Mieterbund Dortmund, Mieter u. Pächter e.V., Mieterschutzverein

Tηλ.: 0231/ 58 44 860

Φαξ: 0231/52 81 06

E-mail: service@mieterschutz.com

www.mieterschutz-do.de

Prinzenstraße 7

44135 Dortmund

Προστατεύει τα συμφέροντα των ενοικιαστών και των μισθωτών στο Dortmund μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές για την προστασία των συμφερόντων των ενοικιαστών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

33.

DMB Mieterbund Nordhessen e.V.

Tηλ.: 0561/81 64 26 - 0

Φαξ: 0561/81 64 26 - 28

E-mail: info@mieterbund-nordhessen.de

www.mieterbund-nordhessen.de

Königsplatz 59

(Eingang Poststraße 1)

34117 Kassel

Προστατεύει τα συμφέροντα των ενοικιαστών στη βόρεια Έσση (Hessen) μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών (βλ. άρθρα 2 και 3 του καταστατικού).

34.

DMB Mieterschutzverein Frankfurt am Main e.V.

Tηλ.: 069/5601057

Φαξ: 069/568940

E-mail: info@msv-frankfurt.de

www.mieterschutzverein-frankfurt.de

Eckenheimer Landstraße 339

60320 Frankfurt am Main

Προστατεύει τα συμφέροντα των ενοικιαστών στη Φραγκφούρτη μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές προς όφελος των ενοικιαστών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

35.

Fachverband Glücksspielsucht e.V.

Tηλ.: 05 21/55 77 21-24

Φαξ: 05 21/55 77 21-34

E-mail: verwaltung@gluecksspielsucht.de

www.gluecksspielsucht.de

Meindersstraße 1a

33615 Bielefeld

Προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών σχετικά με τον εθισμό στα τυχερά παιχνίδια· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών (βλ. άρθρο 2 παράγραφος 1 του καταστατικού.

36.

Foodwatch e.V.

Tηλ.: 030/24 04 76-0

Φαξ: 030/24 04 76 26

E-mail: info@foodwatch.de

www.foodwatch.de

Brunnenstraße 181

10119 Berlin

Προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές προς όφελος των ενοικιαστών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

37.

Miet- und Pachtverein e.V. Bad Kreuznach

Tηλ.: 0671/6 79 48

Φαξ: 0671/7 38 42

E-mail: kontakt@mieterverein-bad-kreuznach.de

www.mieterverein-bad-kreuznach.de

Gustav-Pfarrius-Straße 1-3

55543 Bad Kreuznach

Προστατεύει τα συμφέροντα των ενοικιαστών στην περιοχή που καλύπτεται από το πρωτοδικείο του Bad Kreuznach μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές προς όφελος των ενοικιαστών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

38.

Mieter helfen Mietern, Hamburger Mieterverein e.V.

Tηλ.: 040/43 13 94-0

Φαξ: 040/43 13 94 44

E-mail: info@mhmhamburg.de

www.mhmhamburg.de

Bartelsstraße 30

20357 Hamburg

Προστατεύει τα συμφέροντα των ενοικιαστών στο Αμβούργο μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές προς όφελος των ενοικιαστών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

39.

Mieter helfen Mietern, Münchner Mieterverein e.V.

Tηλ.: 089/44 48 82-0

Φαξ: 089/44 48 82 10

E-mail: info@mhmmuenchen.de

www.mhmmuenchen.de

Weißenburger Straße 25

81667 München

Προστατεύει τα συμφέροντα των ενοικιαστών στο Μόναχο μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές προς όφελος των ενοικιαστών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

40.

Mieterbund Rhein-Ruhr e.V.

Tηλ.: 0203/5 55 08 11

Φαξ: 0203/55 74 56

E-mail: info@mieterbund-rhein-ruhr.de

www.mieterbund-rhein-ruhr.de

Rathausstraße 18 - 20

47166 Duisburg

Προστατεύει τα συμφέροντα των ενοικιαστών στην περιοχή του Duisburg μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές προς όφελος των ενοικιαστών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

41.

Mieterbund Wiesbaden und Umgebung e.V.

Tηλ.: 0611/71 65 47-0

Φαξ: 0611/71 65 47-79

E-mail: info@mieterbund-wiesbaden.de

www.mieterbund-wiesbaden.de

Adelheidstraße 70

65185 Wiesbaden

Προστατεύει τα συμφέροντα των ενοικιαστών στην περιφέρεια του Wiesbaden f μέσω ενημέρωσης και παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές προς όφελος των ενοικιαστών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού)

42.

Mieterschutz-Verein Oberlausitz/Niederschlesien e.V.

Tηλ.: 03581/40 30 90

Φαξ: 03581/41 80 81

E-mail: mieterverein-goerlitz@t-online.de

www.mieterverein-goerlitz.de

Löbauer Straße 40

02826 Görlitz

Προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των ενοικιαστών στην περιοχή Oberlausitz /Κάτω Σιλεσία μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές προς όφελος των ενοικιαστών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

43.

Mieterverein Düsseldorf e.V.

Τηλ.: 0211/1 69 96-0

Φαξ: 0211/35 15 11

E-mail: info@mieterverein-duesseldorf.de

www.mieterverein-duesseldorf.de

Oststraße 47

40211 Düsseldorf

Προστατεύει τα συμφέροντα των ενοικιαστών στην περιφέρεια του Düsseldorf μέσω ενημέρωσης και παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές προς όφελος των ενοικιαστών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

44.

Mieterverein Flensburg e.V.

Τηλ.: 0461/2 30 50

Φαξ: 0461/1 25 38

E-mail: mieterverein-flensburg@t-online.de

www.mieterverein-flensburg.de

Rote Straße 14

24937 Flensburg

Προστατεύει τα συμφέροντα των ενοικιαστών στο Flensburg μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές προς όφελος των ενοικιαστών (βλ. άρθρο 1 παράγραφος 3 του καταστατικού).

45.

Mieterverein für den Regierungsbezirk Trier e.V.

Τηλ.: 0651/99 40 970

Φαξ: 0651/99 40 974

E-mail: info@mieterverein-trier.de

www.mieterverein-trier.de

Walramsneustraße 8

54290 Trier

Προστατεύει τα συμφέροντα των ενοικιαστών στην περιφέρεια της Trier, μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές προς όφελος των ενοικιαστών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

46.

Mieterverein Gelsenkirchen e.V. im Deutschen Mieterbund

Τηλ.: 0209/2 49 18

Φαξ: 0209/14 69 49

Email:: info@dmb-ge.de

www.mieterverein-ge.de

Gabelsbergerstraße 9

45879 Gelsenkirchen

Προστατεύει τα συμφέροντα των ενοικιαστών και μισθωτών μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές προς όφελος των ενοικιαστών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

47.

Mieterverein Heidelberg und Umgebung e.V.

Τηλ.: 06221/2 04 73

Φαξ: 06221/16 34 18

E-mail: beratung@mieterverein-heidelberg.de

www.mieterverein-heidelberg.de

Poststraße 46

69115 Heidelberg

Προστατεύει τα συμφέροντα των ενοικιαστών στην περιφέρεια της Χαϊδελβέργης, μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές προς όφελος των ενοικιαστών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

48.

Mieterverein Ingolstadt und Umgebung e.V.

Tηλ.: 0841/17744

Φαξ: 0841/17734

E-mail: info@mieterverein-ingolstadt.de

www.mieterverein-ingolstadt.de

Mauthstraße 2

85049 Ingolstadt

Προστατεύει τα συμφέροντα των ενοικιαστών στην περιφέρεια του Ingolstadt μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές προς όφελος των ενοικιαστών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού

49.

Mieterverein Karlsruhe e.V.

Tηλ: 0721/37 50 91

Fax: 0721/37 81 25

E-mail: info@mieterverein-karlsruhe.de

www.mieterverein-karlsruhe.de

Ritterstraße 24

76137 Karlsruhe

Προστατεύει τα συμφέροντα των ενοικιαστών όσον αφορά θέματα ενοικίασης, χρηματοδοτικής μίσθωσης και ιδιοκτησίας στον δήμο της Καρλσρούης και στη διοικητική της περιφέρεια μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές προς όφελος των ενοικιαστών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

50.

Mieterverein Köln e.V.

Τηλ.: 0221/2 02 37-0

Φαξ: 0221/2 40 46 20

E-mail: email@mieterverein-koeln.de

www.mieterverein-koeln.de

Mühlenbach 49

50676 Köln

Προστατεύει τα συμφέροντα των ενοικιαστών στην Κολωνία μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές προς όφελος των ενοικιαστών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

51.

Mieterverein München e.V.

Τηλ.: 089/55 21 43-0

Φαξ: 089/55 45 54

E-mail: mail@mieterverein-muenchen.de

www.mieterverein-muenchen.de

Sonnenstraße 10

80331 München

Προστατεύει τα συμφέροντα των ενοικιαστών στο Μόναχο μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές προς όφελος των ενοικιαστών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

52.

Mieterverein VIADRINA Frankfurt (Oder) und Umgebung e.V.

Τηλ.: 0335/6 85 02 60

Φαξ: 0335/6 85 02 58

E-mail: mieterverein.ffo@t-online.de

www.mieterverein-ffo.city-map.de

Halbe Stadt 21

15230 Frankfurt (Oder)

Προστατεύει τα συμφέροντα των ενοικιαστών στηην περιφέρεια της Φρανκφούρτης (Oder) μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές προς όφελος των ενοικιαστών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

53.

Mieterverein zu Hamburg von 1890 r.V.

Τηλ.: 040/8 79 79-0

Φαξ: 040/8 79 79 110

E-mail: info@mieterverein-hamburg.de

www.mieterverein-hamburg.de

Beim Strohhause 20

20097 Hamburg

Προστατεύει τα συμφέροντα των ενοικιαστών στη μείζονα περιφέρεια του Αμβούργου μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές προς όφελος των ενοικιαστών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

54.

PRO BAHN Regionalverband Oberbayern e.V.

Τηλ.: 089/53 00 31

Φαξ: 089/53 75 66

E-mail: info@bayern.pro-bahn.de

www.pro-bahn.de/oberbayern/

Agnes-Bernauer-Platz 8

80687 München

Προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών για θέματα σχετικά με τις μαζικές μεταφορές μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών. (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

55.

Schutzgemeinschaft für Bankkunden e.V.

Τηλ.: 09122 / 63 08 793

Φαξ: 09122 / 63 08 794

E-mail: schutz-vor-banken@t-online.de

www.schuvoba.de

Odenwaldstraße 32a

91126 Rednitzhembach

Προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών για θέματα· χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών (βλ. άρθρα 3 και 4 του καταστατικού).

56.

Schutzvereinigung für Anleger e.V.

Τηλ.: 0421/6206580

Φαξ: 0421/62065829

E-mail: info@sfa-verein.de

www.sfa-verein.de

Carl-Ronning-Straße 9

28195 Bremen

Προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών σε θέματα προστασίας των επενδυτών μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών (βλ. άρθρο 2 παράγραφος 1 του καταστατικού).

57.

Verband Privater Bauherren e.V.

Τηλ.: 030/27 89 01-0

Φαξ: 030/27 89 01-11

E-mail: info@vpb.de

www.vpb.de

Chausseestraße 8

10115 Berlin

Προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών στον τομέα των ιδιωτικών οικοδομικών έργων· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών (βλ. άρθρο 2 παράγραφος 1 του καταστατικού).

58.

Verbraucherschutzverein gegen unlauteren Wettbewerb e.V.

Τηλ.: 08141/8281030

Φαξ: 08141/8281039

Email:: info@verbraucherschutzverein.org

www.verbraucherschutzverein.org

Maisacher Straße 6

82256 Fürstenfeldbruck

Προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών (βλ. άρθρο 2 παράγραφος 1 του καταστατικού).

59.

VerbraucherService Bayern im Katholischen Deutschen Frauenbund e.V.

Τηλ.: 089/51 51 87 43

Φαξ: 089/51 51 87 45

E-mail: info@verbraucherservice-bayern.de

www.verbraucherservice-bayern.de

Dachauer Straße 5/IV

80335 München

Προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών (βλ. άρθρο 1 παράγραφος 2 και άρθρο 2 του καταστατικού).

60.

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V.

Τηλ.: 0711/66 91-10

Φαξ: 0711/66 91 50

E-mail: info@verbraucherzentrale-bawue.de

www.verbraucherzentrale-bawue.de

Paulinenstraße 47

70178 Stuttgart

Προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

61.

Verbraucherzentrale Bayern e.V.

Τηλ.: 089/5 39 87-0

Φαξ: 089/53 75 53

E-mail: info@vzbayern.de

www.verbraucherzentrale-bayern.de

Mozartstraße 9

80336 München

Προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

62.

Verbraucherzentrale Berlin e.V.

Tηλ.: 030/2 14 85-0

Φαξ: 030/2 19 64 242

E-mail: mail@verbraucherzentrale-berlin.de

www.verbraucherzentrale-berlin.de

Hardenbergplatz 2

10787 Berlin

Προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

63.

Verbraucherzentrale Brandenburg e.V.

Τηλ.: 0331/2 98 71 0

Φαξ: 0331/2 98 71 77

E-mail: info@vzb.de

www.vzb.de

Babelsberger Straße 12

14473 Potsdam

Προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

64.

Verbraucherzentrale Bremen e.V.

Tηλ.: 0421/16 07 77

Φαξ: 0421/1 60 77 80

Email: info@verbraucherzentrale-bremen.de

www.verbraucherzentrale-bremen.de

Altenweg 4

28195 Bremen

Προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών (βλ. άρθρο 3 παράγραφος 2 του καταστατικού).

65.

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (VZBV)

Tηλ.: 030/2 58 00-0

Φαξ: 030/25 80 02 18

E-mail: info@vzbv.de

www.vzbv.de

Markgrafenstraße 66

10969 Berlin

Προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

66.

Verbraucherzentrale des Saarlandes e.V.

Τηλ.: 0681/500 89-0

Φαξ: 0681/500 8922

E-mail: vz-saar@vz-saar.de

www.vz-saar.de

Trierer Straße 22

66111 Saarbrücken

Προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

67.

Verbraucherzentrale Hamburg e.V.

Tηλ.: 040/24 83 20

Φαξ: 040/24 83 22 90

E-mail: info@vzhh.de

www.vzhh.de

Kirchenallee 22

20099 Hamburg

Προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

68.

Verbraucherzentrale Hessen e.V.

Tηλ.: 0 69/97 20 10 900

Φαξ: 069/97 20 10 40

E-mail: vzh@verbraucher.de

www.verbraucher.de

Große Friedberger Straße 13-17

60313 Frankfurt am Main

Προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

69.

Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Tηλ.: 0381/208 70-50

Φαξ: 0381/208 70-30

E-mail: info@nvzmv.de

www.nvzmv.de

Strandstraße 98

18055 Rostock

Προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών στην περιοχή Mecklenburg-Vorpommern μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού)

70.

Verbraucherzentrale Niedersachsen e.V.

Tηλ.: 0511/9 11 96-0

Φαξ: 0511/9 11 96 10

E-mail: info@vzniedersachsen.de

www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de

Herrenstraße 14

30159 Hannover

Προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

71.

Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V.

Tηλ.: 0211/38 09-0

Φαξ: 0211/38 09-172

E-mail: internet@vz-nrw.de

www.vz-nrw.de

Mintropstraße 27

40215 Düsseldorf

Προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών (βλ. άρθρο 2.1 και 2.2 του καταστατικού).

72.

Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V.

Τηλ.: 06131/2 84 80

Φαξ: 06131/28 48 66

Email:: info@vz-rlp.de

www.verbraucherzentrale-rlp.de

Seppel-Glückert-Passage 10

55116 Mainz

Προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

73.

Verbraucherzentrale Sachsen e.V.

Tηλ.: 0341/69 62 90

Φαξ: 0341/68 92 826

E-mail: vzs@vzs.de

www.verbraucherzentrale-sachsen.de

Katherinenstraße 17

04109 Leipzig

Προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

74.

Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt e.V.

Τηλ.: 0345/2 98 03 29

Φαξ: 0345/2 98 03 26

E-mail: vzsa@vzsa.de

www.vzsa.de

Steinbockgasse 1

06108 Halle

Προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

75.

Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein e.V.

Tηλ.: 0431/5 90 99-0

Φαξ: 0431/5 90 99 77

E-mail: info@verbraucherzentrale-sh.de

www.verbraucherzentrale-sh.de

Andreas-Gayk-Straße 15

24103 Kiel

Προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

76.

Verbraucherzentrale Thüringen e.V.

Τηλ.: 0361/5 55 14-0

Φαξ: 0361/5 55 14 40

E-mail: info@vzth.de

www.vzth.de

Eugen-Richter-Straße 45

99085 Erfurt

Προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

77.

Vereinigte Schutzgemeinschaft Auslandsimmobilien e.V.

Tηλ.: 0881/1288 291

Φαξ: 0881/1288 292

E-mail: sg-auslandsimmobilien@gmx.de

www.schutzgemeinschaft-auslandsimmobilien.de

Tassilostraße 5-7

82398 Polling

Προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

78.

Vereinigung kritischer Verbraucher e.V.

Tηλ.: 0331/5505894

Φαξ: 0331/5505895

E-mail: info@vereinigung-kritischer-verbraucher.de

www.vereinigung-kritischer-verbraucher.de

Sellostraße 29

14471 Potsdam

Προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών μέσω της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών· εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει ομαδικές αγωγές για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών (βλ. άρθρο 2 του καταστατικού).

ΕΣΘΟΝΙΑ

Επωνυμία φορέα

Στοιχεία επικοινωνίας

Σκοπός

1.

Tarbijakaitseamet

Kiriku 4,

EE-15071 Tallinn

Tηλ.: (372-6) 20 17 00

Φαξ: (372-6) 20 17 01

E-mail: info@consumer.ee

Δικτυακός τόπος: www.consumer.ee

Επιβλέπει τη γενική προστασία των καταναλωτών σε σχέση με την εμπορία αγαθών και την παροχή υπηρεσιών και επιβλέπει τις συμβάσεις των καταναλωτών σε σχέση με τις εγγυήσεις των οργανωμένων ταξιδιών.

2.

Ravimiamet

Ravila 19,

EE-50411 Tartu

Tηλ.: (372 7) 37 41 40

Φαξ: (372-7) 37 41 42

E-mail: sam@sam.ee

Δικτυακός τόπος: www.sam.ee

Επίβλεψη σε σχέση με την εμπορία και τη διαφήμιση των φαρμάκων

IΡΛΑΝΔΙΑ

Επωνυμία φορέα

Στοιχεία επικοινωνίας

Σκοπός

1.

National Consumer Agency

4 Harcourt Road

Dublin 2

Ireland

Τηλ. (353-1) 402 55 00

Φαξ (+353-1) 402 55 01

E-mail: odca@entemp.ie

Δικτυακός τόπος: www.odca.ie

Ανεξάρτητη αρχή αρμόδια για την παροχή συμβουλών και πληροφοριών στους καταναλωτές, τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων των μεσιτών πιστώσεων, τη χορήγηση αδειών σε ενεχυροδανειστήρια και την εφαρμογή μεγάλου μέρους της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών.

ΕΛΛΑΔΑ

Επωνυμία φορέα

Στοιχεία επικοινωνίας

Σκοπός

1.

Νέο Ινστιτούτο Καταναλωτών (NEO INKA)

Καλυψούς 105 / Kalipsous 105

GR-176 71 Καλλιθέα / Kallithea

Τηλ.: (30) 21 09 57 78 77

Φαξ: (30) 21 09 53 34 71

E-mail: inka@inka.org.gr

Δικτυακός τόπος: www.inka.org.gr

Προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των καταναλωτών.

2.

Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών Θεσσαλονίκης (ΚΕΠΚΑ)

Τσιμισκή / Tsimiski 54,

GR-546 23 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

E-mail: consumers@kepka.org

Δικτυακός τόπος: www.kepka.org

Tηλ.: (30) 23 10 26 94 49

Φαξ: (30) 23 1024 22 11

Προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των καταναλωτών.

3.

Ένωση Καταναλωτών – Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ)

Βαλτετσίου / Valtetsiou 43-45,

GR-106 81 Αθήνα / Athens

E-mail: ekpizo@ath.fothenet.gr

Δικτυακός τόπος: www.ekpizo.gr

Tηλ.: (30) 21 03 30 44 44

Φαξ: (30) 21 03 30 05 91

Προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των καταναλωτών.

4.

Ελληνική Καταναλωτική Οργάνωση (EKATO)

Δημοκρίτου / Dimokritou 10,

GR-54 352, Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

E-mail: info@ekato.org & ekato@ekato.org

Δικτυακός τόπος: www.ekato.org

Τηλ.: (30) 23 10 22 64 26 94 93 21

Φαξ: (30) 23 10 90 85 19,

(30) 23 10 22 64 26

Προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των καταναλωτών.

5.

Ινστιτούτο καταναλωτών (INKA) Ιωαννίνων

Θ.Πασχίδη / Th. Paskidi 52,

GR-45 445 Ιωάννινα / Ιoannina

E-mail: ioannina@inka.gr

Tηλ.: (30) 26 51 06 51 78

Φαξ: (30) 26 51 06 51 78

Προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των καταναλωτών.

6.

Ένωση για τα δικαιώματα των πολιτών

Λυκαβηττού / Likavitou 18,

GR-106 73 Αθήνα / Athens

Tηλ.: (30) 21 03 60 04 10

Φαξ: (30) 21 03 60 04 11

Προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των καταναλωτών.

7.

Ινστιτούτο Καταναλωτών (INKA) Μακεδονίας

Μοναστηρίου / Μonastiriou 17,

GR-54627 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

E-mail: Macedonia@inka.gr

Δικτυακός τόπος: www.inkamak.eisodos.com

Tηλ.: (30) 23 10 53 52 63 (11 72 1)

Φαξ: (30) 23 10 51 74 92

Προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των καταναλωτών.

8.

Ινστιτούτο Καταναλωτών (INKA) Κέρκυρας

Ακαδημίας / Akadimias 3,

GR-49 100 Κέρκυρα / Kerkira

Tηλ.: (30) 26 61 04 58 26

Φαξ: (30) 26 61 03 62 50

Προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των καταναλωτών.

9.

Ένωση Καταναλωτών Αιτωλοακαρνανίας

Σ.Τσικνιά / S. Tsiknia 48 (πρώην Τσαλδάρη / formerly Tsaldari),

GR-30100 Αγρίνιο/ Agrinio

E-mail: INKA-AIT@OTENET.gr

Tηλ.: (30) 26 41 02 44 44

Φαξ: (30) 26 41 02 13 44

Προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των καταναλωτών.

10.

Ένωση Καταναλωτών Βόλου και Θεσσαλίας

Αγίου Νικολάου / Agiou Nikolaou 104,

GR-38221, Βόλος / Volos

Tηλ.: (30) 24 21 04 56 15

Φαξ: (30) 24 21 07 13 31

Προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των καταναλωτών.

11.

Ένωση Καταναλωτών Ελλάδας

Γούναρη / Gounari 4-6,

GR-185 31, Πειραιάς / Peiraias

Tηλ.: (30) 210 4111080

Φαξ: (30) 210- 4111080

Προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των καταναλωτών.

12.

Ένωση Πολιτών

Αλκυόνης / Alkionis 9,

GR-175 61 Π. Φάληρο / P. Faliro

Tηλ.: (30) 21 09 82 91 52

Φαξ: (30) 21 09 82 50 96

Προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των καταναλωτών.

13.

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

Ακαδημίας / Akademias str 7,

GR-10671 Αθήνα / Athens

Tηλ.: (30) 21 03 60 48 15-9, 36 02 411-9

Φαξ: (30) 21 03 61 64 64

E-mail: info@acci.gr

E-mail: info@acci.gr

Δικτυακός τόπος: www.acci.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

14.

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας

Ακαδημίας / Akademias 18,

GR-10671 Αθήνα / Athens

10671 ATHENS-gr

Tηλ.: (30) 210 3680700

Φαξ: (30) 210 3614726

E-mail: info@acsmi.gr

Δικτυακός τόπος: www.acsmi.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

15.

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Πανεπιστημίου / Panepistimiou 44,

GR-10679 Αθήνα / Athens

Tηλ.: (30) 21 03 60 16-5, 36 33 08 0 (γραφείο Προέδρου)

Φαξ: (30) 21 03 61 97 35

E-mail: eea@eea.gr

Δικτυακός τόπος: www.eea.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

16.

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Τσιμισκή / Tsimiski 29,

GR-54624 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

Tηλ.: (30) 23 10 37 01 00,

37 01 10

Φαξ: (30) 23 10 37 01 14 –

37 01 66

E-mail: root@ebeth.gr

Δικτυακός τόπος: www.ebeth.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

17.

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Αριστοτέλους / Aristotelous 27,

GR-54624 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

Tηλ.: (30) 23 10 24 16 68,

24 16 89

Φαξ: (30) 23 10 23 26 67

E-mail info@veth.gr

Δικτυακός τόπος: www.veth.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

18.

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Αριστοτέλους / Aristotelous 27, GR-54624 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

Tηλ.: (30) 23 10 27 52 55,

27 13 40,

27 14 88 (Γραφείο Προέδρου),

22 00 50

Φαξ: (30) 23 10 2716 49,

25 72 83

E-mail:: epepthe@otenet.gr

Δικτυακός τόπος: www.uhcci.gr/epimelitiria/EETH.html

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

19.

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά

Λουδοβίκου / Loudovikou 1, Πλ. Οδησσού / Odissos Square,

GR-18531 Πειραιάς / Piraeus

Tηλ.: (30) 21 04 17 72 41 - 5

Φαξ: (30) 21 04 17 86 80

E-mail: evepgr1@acci.gr

Δικτυακός τόπος: www.uhcci.gr/epimelitiria/EBEP.html

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

20.

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά

Καραΐσκου / Karaiskou 111,

GR-18532 Πειραιάς / Piraeus

Tηλ.: (30) 21 04 11 04 43,

4 12 12 98,

4 17 47 65

Φαξ: (30 )21 04 17 94 95,

4 17 41 52

E-mail: info@bep.gr

Δικτυακός τόπος: www.bep.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

21.

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά

Αγίου Κωνσταντίνου / Agiou Konstantinou 3,

GR-18531 Πειραιάς /Piraeus

Tηλ.: (30) 21 04 12 15 03,

4 12 69 17

Φαξ: (30) 21 04 12 27 90

E-mail: eepir@otenet.gr

Δικτυακός τόπος: www.eep.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

22.

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης

Βασ. Γεωργίου / Vassileos Georgiou 2β,

GR-69100 Κομοτηνή / Komotini

Tηλ.: (30) 25 31 02 28 31,

3 68 31

Φαξ: (30) 25 31 02 67 14

E-mail: ccirodop@otenet.gr;

info@rodopicci.gr

Δικτυακός τόπος: www.rodoppicci.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

23.

Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης

Καβείρων / Kaveiron 12,

GR-69100 Κομοτηνή / Komotini

Tηλ.: (30) 25 31 02 25 47,

3 40 06,

8 14 70 - 9

Φαξ: (30) 25 31 02 58 66

E-mail: info@everodopi.gr

Δικτυακός τόπος: www.everodopi.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

24.

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Παπαστράτου / Papastratou 53 και Σμύρνης / & Smirnis,

GR-30100 Αγρίνιο / Agrinio

Tηλ.: (30) 26 41 02 25 25,

572 62

Φαξ: (30) 26 41 02 25 90

E-mail: contact@epimetol.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

25.

Επιμελητήριο Αργολίδας

Κορίνθου / Korinthou 23,

GR-21200 Άργος / Argos

Tηλ.: (30) 27 51 06 72 16,

630 23,

669 68

Φαξ: (30) 275 10 24 595

E-mail: ebear@otenet.gr

Δικτυακός τόπος: www.arcci.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

26.

Επιμελητήριο Αρκαδίας

25ης Μαρτίου και Πανός / Panos & Martiou 21,

22100 Τρίπολη / Tripoli

Tηλ.: (30) 27 10 22 71 41,

22 71 42,

23 71 23

Φαξ: (30) 27 10 23 37 38

E-mail: info@arcadianet.gr

Δικτυακός τόπος: www.arcadianet.gr

www.ikenet.gr,

www.eic.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

27.

Επιμελητήριο Άρτας

Μ. Γραικού και Φλέμινγκ / Graikou & Fleming,

GR-47100 Άρτα / Arta

Tηλ.: (30) 26 81 02 87 28,

7 86 54

Φαξ: (30) 26 81 07 86 54

E-mail: epimarta@otenet.gr

Δικτυακός τόπος: www.arta.chambernet.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

28.

Επιμελητήριο Αχαΐας

Μιχαλακοπούλου / Mihalakopoulou 58,

GR-26221 Πάτρα / Patra

Tηλ.: (30) 2610 27 77 79,

27 76 79,

27 80 56

Φαξ: (30) 26 10 27 65 19

E-mail: ea@e-a.gr

Δικτυακός τόπος: www.e-a.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

29.

Επιμελητήριο Βοιωτίας

Λ.Κουτσοπετάλου / L.Koutsopetalou 1,

GR-32100 Λειβαδιά / Livadia

Tηλ.: (30) 22 61 02 82 81,

2 76 64

Φαξ: (30) 22 61 02 13 47

E-mail: info@viotiachamber.gr

Δικτυακός τόπος: www.viotiachamber.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

30.

Επιμελητήριο Γρεβενών

Εμμανουήλ Παππά / Emmanouil Papa 7,

GR- 51100 Γρεβενά / Grevena

Tηλ.: (30) 24 62 08 55 01 (-3),

8 55 04,

8 55 05

Φαξ: (30) 24 62 08 03 10

8 03 33

E-mail: ebegreve@grevenanet.gr

Δικτυακός τόπος: www.grevena.chambernet.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

31.

Επιμελητήριο Δράμας

Λαμπριανίδου / Labrianidiou 40,

GR-66100 Δράμα / Drama

Tηλ.: (30) 25 21 02 27 50,

2 49 95

Φαξ: (30) 25 10 25 835

E-mail: ccidrama@dramanet.gr

Δικτυακός τόπος: www.ccidrama.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

32.

Επιμελητήριο Δωδεκανήσων

Γρηγορίου Λαμπράκη / Grigoriou Labraki 8,

GR-85100 Ρόδος / Rodos Island

Tηλ.: (30) 22 41 04 42 00,

Κάλυμνος: 22 43 05 15 17,

Κως: 22 42 02 61 79,

Κάρπαθος: 22 45 02 24 83

Φαξ: (30) 22 41 04 42 40

E-mail: info@ebed.gr

Δικτυακός τόπος: www.ebed.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

33.

Επιμελητήριο Έβρου

Οδός Εμπορίου / Eboriou, 1ος όροφος / 1st floor,

GR- 68100 Αλεξανδρούπολη / Alexandroupoli

Tηλ.: (30) 25 51 02 62 23,

2 65 37

Φαξ: (30) 25 51 02 32 53

E-mail: epimevro@otenet.gr

Δικτυακός τόπος: www.chamberofevros.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

34.

Επιμελητήριο Εύβοιας

Ελ.Βενιζέλου / El. Venizelou 12,

GR-34100 Χαλκίδα / Chalkida

Tηλ.: (30) 22 21 08 64 52

Φαξ: (30) 22 21 08 09 18

E-mail: epimevro@otenet.gr

Δικτυακός τόπος: www.eviachamber.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

35.

Επιμελητήριο Ευρυτανίας

Νικολάου Τσιαμπούλα / Nikolaou Tsiaboula 5,

GR-36100 Καρπενήσι / Karpenissi

Tηλ.: (30) 22 37 08 00 36,

2 36 28

Φαξ: (30) 22 37 08 04 40

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

36.

Επιμελητήριο Ζακύνθου

Λομβάρδου / Lombardou 20,

GR-29100 Ζάκυνθος / Zakynthos

Tηλ.: (30) 26 95 04 19 40 (-1),

20090 -1 -2

Φαξ: (30) 26 95 02 31 35

E-mail: zantecci@otenet.gr

Δικτυακός τόπος: www.zantecci.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

37.

Επιμελητήριο Ηλείας

28ης Οκτωβρίου και Πλ. Ηρώων / 28th of October str & Iroon Square,

GR-27100 Πύργος / Pyrgos

Tηλ.: (30) 26 21 03 41 54,

3 22 25,

3 68 95

Φαξ: (30) 26 21 03 17 91

E-mail: ilich-gr@otenet.gr

Δικτυακός τόπος: www.helia.chambernet.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

38.

Επιμελητήριο Ημαθίας

Κεντρικής / Kentrikis 3,

GR-59100 Βέροια / Veria

Tηλ.: (30) 23 31 02 54 70,

2 97 74,

2 47 34

Φαξ: (30) 23 31 02 53 30

E-mail: chamimat@otenet.gr

Δικτυακός τόπος: www.imathiachamber.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

39.

Επιμελητήριο Ηρακλείου

Κορωναίου / Koroneou 9,

GR-71202 Ηράκλειο / Irakleio

Tηλ.: (30) 28 10 24 70 00

Φαξ: (30) 28 10 22 29 14

E-mail: root@ebeh.gr

kapetanaki@ebeh.gr,

Δικτυακός τόπος: www.ebeh.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

40.

Επιμελητήριο Θεσπρωτίας

Κυρα-Βασιλικής / Kyra Vassilikis 13, (1ος όροφος / 1st floor),

GR-46100 Ηγουμενίτσα / Igoumenitsa

Tηλ.: (30) 26 65 02 94 80 (-88)

Φαξ: (30) 26 65 02 94 89

E-mail: pezo@otenet.gr

Δικτυακός τόπος: www.uhcci.gr/epimelitiria/THESPROTIA.html

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

41.

Επιμελητήριο Ιωαννίνων

Τρικούπη και Οπλαρχηγού Πουτέτση / Trikoupi & Oplarhigou Poutesi 14,

GR-45332 Ιωάννινα / Ioannina

Tηλ.: (30) 26 51 0 2 62 73 (Γραφείο Προέδρου), 223 89

24 7 09,

765 89 (Κέντρο πληροφοριών ΕΕ)

Φαξ: (30) 26 51 0 251 79

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

42.

Επιμελητήριο Καβάλας

Ομονοίας / Omonias 50Α,

GR-65302 Καβάλα / Kavala

Tηλ.: (30) 25 10 22 33 25,

22 33 28,

22 22 57,

22 22 12

Φαξ: (30) 25 10 83 59 46

E-mail: eic157@otenet.gr

Δικτυακός τόπος: www.chamberofkavala.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

43.

Επιμελητήριο Καρδίτσας

Ηρώων Πολυτεχνείου / Iroon Polytehneiou 3,

GR-43100 Καρδίτσα / Karditsa

Tηλ.: (30) 24 41 02 23 34,

2 23 01

Φαξ: (30) 24 41 02 22 38

E-mail: karditsaacci@cld.gr

Δικτυακός τόπος: www.karditsaacci@cld.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

44.

Επιμελητήριο Καστοριάς

Μητροπόλεως / Mitropoleos 60,

GR-52100 Καστοριά / Kastoria

Tηλ.: (30) 24 67 02 69 26,

2 89 81 (Γραφείο Προέδρου),

2 95 28

Φαξ: (30) 24 67 02 24 42

E-mail: kastcham@otenet.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

45.

Επιμελητήριο Κέρκυρας

Αριστοτέλους / Aristotelous 2

Τ.Θ. / PO Box 426,

GR-49100 Κέρκυρα / Corfu

Tηλ.: (30) 26 61 03 98 13,

3 98 14,

3 19 98

Φαξ: (30) 26 61 04 00 88

E-mail: corfucci@otenet.gr

Δικτυακός τόπος: www.cci-kerkyra.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

46.

Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης

Λ.Βεργωτή / L. Vergoti 131,

GR-28100 Αργοστόλι / Argostoli

Tηλ.: (30) 26 71 02 22 53,

2 49 59

Φαξ: (30) 26 71 02 61 90

E-mail: chamberk@otenet.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

47.

Επιμελητήριο Κιλκίς

Γ.Καπετά / G.Kapeta 11,

Τ.Θ. / PO Box 40,

GR-61100 Κιλκίς / Kilkis

Tηλ.: (30) 23 41 02 45 80,

2 45 81,

2 09 23

Φαξ: (30) 23 41 02 09 24,

2 09 26

E-mail: ebekilk@otenet.gr

Δικτυακός τόπος: www.gbi.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

48.

Επιμελητήριο Κοζάνης

Ι.Φαρμάκη / I.Farmaki 2,

GR-50100 Κοζάνη / Kozani

Tηλ.: (30) 24 61 03 46 69,

4 16 93

Φαξ: (30) 26 83 92 45 68

E-mail: Chambers@otenet.gr

Δικτυακός τόπος: www.kozani.chambernet.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

49.

Επιμελητήριο Κορίνθου

Ερμού / Ermou 2,

GR-20100 Κόρινθος / Korinth

Tηλ.: (30) 27 41 02 44 64,

8 59 86,

2 64 04,

2 64 03

Φαξ: (30) 27 41 0 2 11 73

E-mail: info@korinthcc.gr

Δικτυακός τόπος: www.korinthcc.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

50.

Επιμελητήριο Κυκλάδων

Αγ.Νικολάου 6 / Ag.Nikolaou,

GR-84100 Ερμούπολη - Σύρος / Ermoupolis-Syros

Tηλ.: (30) 22 81 08 23 46,

8 02 46,

8 74 03

Φαξ: (30) 22 81 08 65 55

E-mail: info@cycladescc.gr

Δικτυακός τόπος: www.cycladescc.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

51.

Επιμελητήριο Λακωνίας

Ξανθάκη / Xanthaki 3,

GR-23200 Γύθειο / Gythio

Tηλ.: (30) 27 33 02 22 79,

2 38 04

Φαξ: (30) 27 33 02 20 08

E-mail: gytheioc@otenet.gr

Δικτυακός τόπος: www.lcci.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

52.

Επιμελητήριο Λάρισας

Παπακυριαζή / Papakyriazi 44,

GR-41222 Λάρισσα / Larissa

Tηλ.: (30) 24 10 53 64 53,

25 53 88 (Γραφείο Προέδρου), 25 47 38,

53 64 52,

53 24 47,

53 69 00

Φαξ: (30) 24 10 25 75 22

E-mail: info@Larissa-chamber.gr

Δικτυακός τόπος: www.Larissa-chamber.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

53.

Επιμελητήριο Λασηθίου

Ι.Κουμουνδούρου / I.Koumoundourou 17,

GR-72100 Άγιος Νικόλαος - Κρήτη / Agios Nikolaos - Creta

Tηλ.: (30) 28 41 02 22 31,

2 71 40,

2 71 50,

2 83 01

Φαξ: (30) 28 41 02 38 31

E-mail: info@epimlas.gr

Δικτυακός τόπος: www.epimlas.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

54.

Επιμελητήριο Λέσβου

Πλ.Κουντουριώτη / Kountourioti 71,

GR-81100 Μυτιλήνη/Mytilini Τηλ.

Tηλ.: (30) 22 51 02 84 31,

2 85 64,

2 92 17,

2 99 32 (Γραφείο Προέδρου),

Φαξ: (30) 2 32 75

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

55.

Επιμελητήριο Λευκάδας

Δ.Μακρή / D.Makri 5,

GR-31100 Λευκάδα / Lefkada

Tηλ.: (30) 26 45 02 23 81

Φαξ: (30) 26 45 02 23 81

E-mail: ebelef@otenet.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

56.

Επιμελητήριο Μαγνησίας

Δημητριάδος / Dimitriados 176,

GR-38221 Βόλος / Volos

Tηλ.: (30) 24 21 02 37 66,

2 32 71

Φαξ: (30) 24 21 03 12 11

E-mail: info@c-magnesia.gr

Δικτυακός τόπος: www.c-magnesia.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

57.

Επιμελητήριο Μεσσηνίας

Πλ. 23ης Μαρτίου / 23rd Martiou Square,

GR-24100 Καλαμάτα / Kalamata

Tηλ.: (30) 27 21 06 22 00

Φαξ: (30) 27 21 06 22 29,

8 27 41

E-mail: info@kalamata.chambernet.gr

Δικτυακός τόπος: www.kalamata.chambernet.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

58.

Επιμελητήριο Ξάνθης

Βασ.Κωνσταντίνου / Vass. Konstantinou 1,

GR-67100 Ξάνθη / Xanthi

Tηλ.: (30) 25 41 02 51 05,

2 25 33

Φαξ: (30) 25 41 02 59 87

E-mail: ebex@otenet.gr

Δικτυακός τόπος: www.ebex.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

59.

Επιμελητήριο Πέλλας

25ης Μαρτίου / 25th Martiou 13,

GR-58200 Έδεσσα / Edessa

Tηλ.: (30) 23 81 02 65 55 - 6,

2 67 35

Φαξ: (30) 23 81 02 90 29

E-mail: champella@pel.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

60.

Επιμελητήριο Πιερίας

28ης Οκτωβρίου / 28th of October 9,

GR-60100 Κατερίνη / Katerini

Tηλ.: (30) 23 51 02 32 11,

2 43 11

Φαξ: ++30) 23 51 02 51 24

E-mail: champier@otenet.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

61.

Επιμελητήριο Πρέβεζας

Δοδώνης / Dodonis 47,

GR- 48100 Πρέβεζα / Preveza

Tηλ.: (30) 26 82 02 94 14

Φαξ: (30) 26 82 02 92 83

E-mail: info@preveza.chambernet.gr

Δικτυακός τόπος: www.preveza.chambernet.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

62.

Επιμελητήριο Ρεθύμνου

Εμ. Πορτάλιου / Em. Portaliou 23,

GR-74100 Ρέθυμνο / Rethymnon

Tηλ.: (30) 28 31 02 22 14

Φαξ: (30) 28 31 05 50 86

E-mail: eber@otenet.gr

Δικτυακός τόπος: www.eber.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

63.

Επιμελητήριο Σάμου

Κουντουριώτη / Kountourioti 19,

GR-83100 Σάμος / Samos

Tηλ.: (30) 22 73 08 79 70,

8 79 80

Φαξ: (30) 22 73 02 27 84

E-mail: samcci@otenet.gr

Δικτυακός τόπος: www.samoscci.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

64.

Επιμελητήριο Σερρών

Π.Κωστοπούλου / Kostopoulou 2,

GR-62122 Σέρρες / Serres

Tηλ.: (30) 23 21 09 97 20,

9 97 19 (γραφείο προέδρου)

Φαξ: (30) 23 21 09 9740

E-mail: eves@otenet.gr

Δικτυακός τόπος: www.eves.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

65.

Επιμελητήριο Τρικάλων

Βενιζέλου / Venizelou 1,

GR-42100 Τρίκαλα / Trikala

Tηλ.: (30) 24 31 02 74 93,

2 49 89,

7 47 20

Φαξ: (30) 24 31 03 89 45

E-mail: info@trikala.chambernet.gr

Δικτυακός τόπος: www.trikala.chambernet.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

66.

Επιμελητήριο Φθιώτιδας

Όθωνος / Othonos 3,

GR-35100 Λαμία / Lamia

Tηλ.: (30) 22 31 02 21 12,

2 13 95

Φαξ: (30) 22 31 03 09 85

E-mail: info@fthiotidoscc.gr

Δικτυακός τόπος: www.fthiotidoscc.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

67.

Επιμελητήριο Φλώρινας

Μεγαρόβου / Megarovou 15,

GR-53100 Φλώρινα / Florina

Tηλ.: (30) 23 85 02 23 34,

2 24 66

Φαξ: (30) 23 85 02 80 20

E-mail: eveflorinas@acn.gr

http: Δικτυακός τόπος: www.ebef.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

68.

Επιμελητήριο Φωκίδας

Γιδογιάννου / Gidogiannou 7,

GR-33100 Άμφισσα / Amfissa

Tηλ.: (30) 22 65 02 86 97,

2 36 51

Φαξ: (30) 22 65 02 21 85

E-mail: epim-fo@hol.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

69.

Επιμελητήριο Χαλκιδικής

Πολυτεχνείου /Polytehniou 58, GR-63100 Πολύγυρος / Polygyros

Tηλ.: (30) 23 71 02 42 00,

2 43 00

Φαξ: (30) 23 71 02 13 55

E-mail: info@epichal.gr

Δικτυακός τόπος: www.epichal.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

70.

Επιμελητήριο Χανίων

Ελ.Βενιζέλου / Elef.Venizelou 4,

GR-73110 Χανιά-Κρήτη / Chania-Creta

Tηλ.: (30) 28 21 05 23 29, 45 34 9, 40 62 4 (Γραφείο Προέδρου)

Φαξ: (30) 28 21 02 83 07

E-mail: epimel@chania-cci.gr

Δικτυακός τόπος: www.chania-cci.gr

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

71.

Επιμελητήριο Χίου

Φιλίππου Αργέντη / Filipou Argenti 8,

GR-82100 Χίος / Chios

Tηλ.: (30) 22 71 04 43 30 - 1

Φαξ: (30) 22 71 04 43 32

E-mail: epimeliti@otenet.gr

Δικτυακός τόπος: chios.proodos.gr/chamber

Προστατεύει και αναπτύσσει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας· διαμορφώνει οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 15 του ελληνικού νόμου αριθ. 2251/94, «για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή».

ΙΣΠΑΝΙΑ

Επωνυμία φορέα

Στοιχεία επικοινωνίας

Σκοπός

1.

Instituto Nacional del Consumo

C/Príncipe de Vergara, 54

E-28006 Madrid

Τηλ. (34) 91.822.44.00

Φαξ: (34) 91.435.94.12

directora@consumo-inc.es

Φορέας της κεντρικής κρατικής διοίκησης ο οποίος, βάσει του άρθρου 51 του Συντάγματος και του ενοποιημένου κειμένου του γενικού νόμου για την προστασία των καταναλωτών και των χρηστών, προωθεί και υποστηρίζει τα δικαιώματα των καταναλωτών και των χρηστών

2.

Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía

Plaza Nueva, 4

E-41071 Sevilla

Τηλ.: (34) 95.504 14 78

Φαξ: (34) 95 504 14 49

Dg.consumo.cgob@juntadeandalucia.es

Κρατικός φορέας αρμόδιος για την εποπτεία της αγοράς και την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των χρηστών

3.

Dirección General de Consumo del Gobierno de Aragón

Via Universitas, 36, 6e Planta

E-50071 Zaragoza

Tηλ.: (34) 976 71 56 12.

Φαξ: (34) 976 71 56 09

consumo@aragon.es

Κρατικός φορέας αρμόδιος για την εποπτεία της αγοράς και την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των χρηστών

4.

Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo del Principado de Asturias

Ciriaco Miguel Vigil, 9

Edificio Buenavista

E-33006 Oviedo

Tηλ.: (34) 98 510 83 02

Φαξ: (34) 98.510 83 10

Κρατικός φορέας αρμόδιος για την εποπτεία της αγοράς και την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των χρηστών

5.

Dirección General de Consumo / Direcció General de Consum –Govern de les Illes Balears

Paseo del Borne, 17- 1°

E-07012 Palma de Mallorca

Τηλ.: (34) 971 17 95 22

Φαξ: (34) 971 17 62 52

Κρατικός φορέας αρμόδιος για την εποπτεία της αγοράς και την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των χρηστών

6.

Dirección General de Consumo del Gobierno de Canarias

León y Castillo, 200

Ed. Servicios Múltiples III, planta 1

E-35071 Las Palmas de Gran Canaria

Τηλ. (34) 928 89 93 21

Φαξ: (34) 928 89 98 68

ecobgam@gobiernodecanarias.org

Κρατικός φορέας αρμόδιος για την εποπτεία της αγοράς και την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των χρηστών

7.

Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria

Hernán Cortes, 9

E-39003 Santander

Τηλ. (34) 942 20 79 36

Φαξ: (34) 942 20 75 28

Κρατικός φορέας αρμόδιος για την εποπτεία της αγοράς και την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των χρηστών

8.

Instituto de Consumo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Berna, 1-1o planta

Edificio Iberdrola

E-45071 Toledo

Τηλ. (34) 925 28 45 29

Φαξ: (34) 925 22 62 06

Κρατικός φορέας αρμόδιος για την εποπτεία της αγοράς και την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των χρηστών

9.

Agencia de Protección Civil y Consumo de la Junta de Castilla y León

Garcia Morato, 24

E-47007 Valladolid

Tηλ.: (34) 983 41 88 15

Φαξ: (34) 983 41 00 78

Κρατικός φορέας αρμόδιος για την εποπτεία της αγοράς και την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των χρηστών

10.

Agencia Catalana del Consumo / Agència Catalana del Consum – Generalitat de Catalunya

Carrer Pamplona 113

08018 Barcelona

Tηλ. +34 935516666

Φαξ +34 935516599

www.consum.cat/

consum@gencat.cat

Κρατικός φορέας αρμόδιος για την εποπτεία της αγοράς και την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των χρηστών

11.

Dirección General de Consumo de la Junta de Extremadura

C/Atarazanas, 8

E-06800 Merida (Badajoz)

Tηλ.: (34) 924 00 47 01

924 00 47 00

Φαξ: (34) 924 00 47 02

Dg.consumo@prs.juntaex.es

Κρατικός φορέας αρμόδιος για την εποπτεία της αγοράς και την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των χρηστών

12.

Instituto Gallego de Consumo / Instituto Galego de Consumo – Xunta de Galicia

Gonzalo Torrente Balllester

1-3-5-bajo

E-15707 Santiago de Compostela (A Coruńa)

Tηλ.: (34) 981 54 53 86

981 54 53 97

981 54 45 12

Φαξ: (34) 981 54 45 98 -99

Xerencia.igc@xunta.es

Κρατικός φορέας αρμόδιος για την εποπτεία της αγοράς και την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των χρηστών

13.

Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid)

C/ Ventura Rodríguez, 7 -4o planta

E-28008 Madrid

Τηλ. (34) 91.580 32 13

Φαξ: (34) 91.580 33 39

Dg.consumo@madrid.org.

Κρατικός φορέας αρμόδιος για την εποπτεία της αγοράς και την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των χρηστών

14.

Dirección General de Atención al Ciudadano, Drogodepencias y Consumo de la Región de Murcia

Ronda de Levante, 11- 4o Planta

E-30071 Murcia

Tηλ.: (34) 968 39 58 31

Φαξ: (34) 968 22 12 17

Κρατικός φορέας αρμόδιος για την εποπτεία της αγοράς και την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των χρηστών

15.

Dirección General de Familia, Infancia y Consumo del Gobierno de Navarra

C/González Tablas s/n

E-31002 Pamplona

Tηλ.: (34) 848 42 62 21

Κρατικός φορέας αρμόδιος για την εποπτεία της αγοράς και την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των χρηστών

16.

Dirección General de Salud Pública y Consumo del Gobierno de la Rioja

C/Gran Via, 18

E-26071 Logroño

Τηλ.: (34) 941 272 420

Φαξ: (34) 941.272.418

Dg.salud@larioha.org

Κρατικός φορέας αρμόδιος για την εποπτεία της αγοράς και την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των χρηστών

17.

Dirección General de Comercio y Consumo / Direcció General de Comerç i Consum de la Generalitat Valenciana

C/Colón, 32

E-46004 Valencia

Tηλ.: (34) 96 386 96 04

Φαξ: (34) 96.386 96 00

Κρατικός φορέας αρμόδιος για την εποπτεία της αγοράς και την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των χρηστών

18.

Dirección de Consumo y Seguridad Industrial – Gobierno Vasco / Kontsumo eta Industria Segurtasuneko Zuzendaritza – Eusko Jaurlaritza

C/Donostia San Sebastián, 1

E-01010 Vitoria (Gasteiz)

Tηλ.: (34) 945 01 99 23

Φαξ: (34) 945 01 99 31

945 01 99 47

consumo@ej-gv.es

Κρατικός φορέας αρμόδιος για την εποπτεία της αγοράς και την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των χρηστών

19.

AUC

Asociacíon de Usuarios de la Comunicación

Cavanilles, 29, 2o D

E-28007 Madrid

Τηλ.: (34) 91.501 67 73

Φαξ: (34) 91 501 87 66

auc@auc.es

Οργάνωση καταναλωτών και χρηστών ειδικευόμενη στην εμπορική επικοινωνία. Επίσης, παρέχει πληροφόρηση και κατάρτιση σε καταναλωτές και χρήστες και τους εκπροσωπεί σε διάφορους φορείς συμμετοχής των καταναλωτών

20.

ASGECO

Asociación General de Consumidores

Plaza Navafría, 3-Bajos

E-28027 Madrid

Τηλ. (34) 91.405 36 98

91 405 36 11

Φαξ: (34) 91.405 39 97

asgeco@asgeco.org

Γενικής φύσης οργάνωση καταναλωτών και χρηστών Παρέχει πληροφόρηση και κατάρτιση σε καταναλωτές και χρήστες και τους εκπροσωπεί σε διάφορους φορείς συμμετοχής των καταναλωτών

21.

CEACCU

Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios

C/San Bernardo, 97-99

Edif. Colomina, Oficina F

E-28015 Madrid

Tηλ.: (34) 91 447 04 81

Φαξ: (34) 91.594 51 24

ceaccu@ceaccu.org

Γενικής φύσης οργάνωση καταναλωτών και χρηστών Παρέχει πληροφόρηση και κατάρτιση σε καταναλωτές και χρήστες και τους εκπροσωπεί σε διάφορους φορείς συμμετοχής των καταναλωτών

22.

CECU

Confederación de Consumidores y Usuarios

/Mayor, 45 2o Planta

E-2813 Madrid

Tηλ.: (34) 91.364 13 84

Φαξ: (34) 91.366 90 00

cecu@cecu.es

Γενικής φύσης οργάνωση καταναλωτών και χρηστών Παρέχει πληροφόρηση και κατάρτιση σε καταναλωτές και χρήστες και τους εκπροσωπεί σε διάφορους φορείς συμμετοχής των καταναλωτών

23.

FUCI

Federación de Usuarios-Consumidores Independientes

C/Joaquín Costa, 61 Bajo Drcha.

E-28002 Madrid

Tηλ.: (34) 91 564 01 18

Φαξ: (34) 91.562 83 55

fuciest@hotmail.com

Γενικής φύσης οργάνωση καταναλωτών και χρηστών Παρέχει πληροφόρηση και κατάρτιση σε καταναλωτές και χρήστες και τους εκπροσωπεί σε διάφορους φορείς συμμετοχής των καταναλωτών

24.

HISPACOOP

Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios

C/Vallehermosa, 15, 1°

E-28015 Madrid

Tηλ.: (34) 91 593 09 35

Φαξ: (34) 91.593 18 14

hispacoop@hispacoop.es

Γενικής φύσης οργάνωση καταναλωτών και χρηστών Παρέχει πληροφόρηση και κατάρτιση σε καταναλωτές και χρήστες και τους εκπροσωπεί σε διάφορους φορείς συμμετοχής των καταναλωτών

25.

OCU

Organización de Consumidores y Usuarios

C/Albarracín, 21

E-28037 Madrid

Τηλ.: (34) 913 000 045

Φαξ: (34) 917.543.870

ocu@ocu.org

Γενικής φύσης οργάνωση καταναλωτών και χρηστών Παρέχει πληροφόρηση και κατάρτιση σε καταναλωτές και χρήστες και τους εκπροσωπεί σε διάφορους φορείς συμμετοχής των καταναλωτών

26.

UNAE

Federación Unión Nacional de Consumidores y Amas de Hogar de España

C/Villanueva, 8 – 3°

E-28001 Madrid

Τηλ.: (34) 91 575 72 19

Φαξ: (34) 91 575 13 09

informacion@federacionunae.com

Γενικής φύσης οργάνωση καταναλωτών και χρηστών Παρέχει πληροφόρηση και κατάρτιση σε καταναλωτές και χρήστες και τους εκπροσωπεί σε διάφορους φορείς συμμετοχής των καταναλωτών

27.

ADICAE

Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros

C/Gavín, 12 local

E-50001 Zaragoza

Tηλ.: (34) 976 39 00 60

Φαξ: (34) 976 39 01 99

Aicar.adicae@adicae.net

Οργάνωση καταναλωτών και χρηστών ειδικευόμενη στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες Παρέχει πληροφόρηση και κατάρτιση σε καταναλωτές και χρήστες και τους εκπροσωπεί σε διάφορους φορείς συμμετοχής των καταναλωτών

28.

U.C.E.

Unión de Consumidores de España

/O'donnel 32, 5°d

E-28009 Madrid

Tηλ.: (34) 91 434 20 85

Φαξ: (34) 91 557 09 96

Uce_consumidores@ono.com

Γενικής φύσης οργάνωση καταναλωτών και χρηστών Παρέχει πληροφόρηση και κατάρτιση σε καταναλωτές και χρήστες και τους εκπροσωπεί σε διάφορους φορείς συμμετοχής των καταναλωτών

ΓΑΛΛΙΑ

Επωνυμία φορέα

Στοιχεία επικοινωνίας

Σκοπός

1.

Association de défense, d'éducation et d'information du consommateur (ADEIC)

3, rue de la Rochefoucauld

F-75009 Paris

Τηλ. (33) 144 53 73 93

Φαξ: (33) 144 53 73 94

E-mail: adeicnat@adeic.asso.fr

Δικτυακός τόπος: http://www.adeic.asso.fr

Πρόεδρος: Patrick Mercier

Γενικός Γραμματέας: Christian Huard

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών

2.

Association Force - Ouvrière Consommateur (AFOC)

141, avenue du Maine

F-75014 Paris

Τηλ. (33) 140 52 85 85

Φαξ: (33) 140 52 85 86

E-mail: afoc@wanadoo.fr

Δικτυακός τόπος: perso.wanadoo.fr/afoc

Πρόεδρος: Jean-Claude Mailly

Γενικός Γραμματέας: Raphaël Manzano

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών

3.

Association Léo Lagrange pour la défense des consommateurs (ALLDC)

153, avenue Jean-Lolive

F-93315 Pantin-Le-Pré-Saint-Gervais Cedex

Τηλ. (33) 148 10 65 65

Φαξ: (33) 148 10 65 71

E-mail: leo.lagrange.consom@wanadoo.fr

Δικτυακός τόπος: www.leolagrange-conso.org

Πρόεδρος: Marc Lagae

Γενικός Γραμματέας: Yves Blein

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών

4.

Association Etudes et Consommation (ASSECO-CFDT)

4, boulevard de la Villette

F-75955 Paris Cedex 19

Tηλ.: (33) 142 03 81 14

Φαξ: (33) 153 72 85 56

E-mail: asseco@cfdt.fr

Δικτυακός τόπος: www.cfdt.fr/asseco

Πρόεδρος: Yvonne Delemotte

Γενικός Γραμματέας: René Machabert

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών

5.

Confédération Générale du Logement (CGL)

6/8, Villa Gagliardini

F-75020 Paris

Τηλ. (33) 140 31 90 22

Φαξ: (33) 140 31 92 74

E-mail: CGL.Nat@wanadoo.fr

Πρόεδρος: Henry de Gaulle

Γενικός Γραμματέας: Pierre Perio

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών

6.

Confédération de la Consommation du Logement et du cadre de vie (CLCV)

17 rue Monsieur

F-75007 Paris

Τηλ. (33) 156 54 32 10

Φαξ: (33) 143 20 72 02

E-mail: clcv@clcv.org

Δικτυακός τόπος: www.clcv.org

Πρόεδρος: Reine-Claude Mader

Γενικός Γραμματέας: M.Alain Chosson

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών

7.

Conseil national des Associations Familiales Laïques (CNAFAL)

108, avenue Ledru-Rollin

F-75011 Paris

Tηλ.: (33) 147 00 02 40

Φαξ: (33) 147 00 01 86

E-mail: cnafal@wanadoo.fr

Δικτυακός τόπος: www.cnafal.com

Πρόεδρος: Michèle Fournier-Bernard

Γενικός Γραμματέας: Eric Comparat

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών

8.

Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques (CNAFC)

28, place Saint-Georges

F-75009 Paris

Tηλ. (33) 148 78 81 61

Φαξ: (33) 148 78 07 35

E-mail: cnafc-conso@afc.France.org

Δικτυακός τόπος: www.afcfrance.org

Πρόεδρος: Paul de Viguerie

Διευθυντής: Olivier Braillon

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών

9.

Confédération Nationale du Logement (CNL)

8, rue Mériel

F-93104 Montreuil Cedex

Τηλ.: (33) 148 57 04 64

Φαξ: (33) 148 57 28 16

E-mail: cnl@lacnl.com

Πρόεδρος: Jean-Pierre Giacomo

Διοικητικός υπάλληλος: Philippe Denizot

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών

10.

Confédération Syndicale des Familles (CSF)

53, rue Riquet

F-75019 Paris

Τηλ. (33) 144 89 86 80

Φαξ: (33) 140 35 29 52

E-mail: csf@csfriquet.org

Δικτυακός τόπος: www.csfriquet.org

Πρόεδρος: Μ.Christian Zytynski

Γενικός Γραμματέας: François Édouard

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών

11.

Familles de France (FF)

28, place Saint-Georges

F-75009 Paris

Τηλ. (33) 144 53 45 90

Φαξ: (33) 145 96 07 88

E-mail: conso@familles-de-france.org

Δικτυακός τόπος: , www.familles-de-france.org

Πρόεδρος: Henri Joyeux

Γενικός Γραμματέας: Olivier Degauquier

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών

12.

Familles Rurales (FR)

7, cité d'Antin

F-75009 Paris

Tηλ. (33) 144 91 88 88

Φαξ: (33) 144 91 88 89

E-mail: famillesrurales@wanadoo.fr

Δικτυακός τόπος: www.famillesrurales.org

Πρόεδρος: Thierry Damient

Διευθυντής: Jean-Yves Martin

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών

13.

Fédération nationale des Associations d'Usagers des transports (FNAUT)

32, rue Raymond-Losserand

F-75014 Paris

Tηλ.: (33) 143 35 02 83

Φαξ: (33) 143 35 14 06

E-mail: fnaut@wanadoo.fr

Δικτυακός τόπος: perso.wanadoo.fr/fnaut

Πρόεδρος: Jean Sivardière

Γενικός Γραμματέας: Simone Bigorgne

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών

14.

Association pour l'Information et la Défense des Consommateurs Salariés de la CGT (INDECOSA-CGT

263, rue de Paris

F-93516 Montreuil Cedex

Τηλ. (33) 148 18 84 26

Φαξ: (33) 148 18 84 82

E-mail: indecosa@cgt.fr

Δικτυακός τόπος: www.cgt.fr/indecosa

Πρόεδρος: Daniel Collet

Γενικός Γραμματέας: Daniel Tournez

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών

15.

Organisation Générale des Consommateurs (ORGECO)

16, avenue du Château

F-94300 Vincennes

Τηλ.: (33) 101 49 57 93 00

Φαξ: (33) 143 65 33 76

E-mail: orgeco@wanadoo.fr

Δικτυακός τόπος: perso.wanadoo.fr/orgeco/

Πρόεδρος: Yves Sirot

Γενικός Γραμματέας: Sylvie Martin-Pernot

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών

16.

Union fédérale des Consommateurs- Que Choisir (UFC-QUE CHOISIR)

11, rue Guénot

F-75011 Paris

Τηλ. (33) 143 48 55 48

Φαξ: (33) 143 48 44 35

E-mail: mouvement@quechoisir.org

Δικτυακός τόπος: www.quechoisir.org

Πρόεδρος: Alain Bazot

Διευθυντής: Jean-Louis Redon

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών

17.

Union Féminine Civique et Sociale (UFCS)

6, rue Béranger

F-75003 Paris

Τηλ. (33) 144 54 50 54

Φαξ: (33) 144 54 50 66

E-mail: ufcsnational@wanadoo.fr

Δικτυακός τόπος: www.ufcs.org

Πρόεδρος: Chantal Jannet

Γενικός Γραμματέας: Elisabeth Leveque

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών

18.

Union Nationale des Associations Familiales (UNAF)

28, place Saint-Georges

F-75009 Paris

Τηλ.: (33) 149 95 36 00

Φαξ: (33) 140 16 12 76

E-mail: nbrun@unaf.fr

Δικτυακός τόπος: www.unaf.fr

Πρόεδρος: Hubert Brin

Διευθυντής: Monique Sassier

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών

19.

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (D.G.C.C.R.F.)

59, boulevard Vincent Auriol

F-75703 Paris cedex 13

Προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών· έρευνες· αγωγές παραλείψεως.

ΙΤΑΛΙΑ

Επωνυμία φορέα

Στοιχεία επικοινωνίας

Σκοπός

1.

A.C.U. ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI

Via Padre Luigi Monti, 20/C

I-20162 Milano (MI)

Tηλ.: (39) 02 -661 54 11

Φαξ: (39) 02-642 52 93

associazione@consumatoriutenti.it

www.consumatoriutenti.it;

www.mangiosano.org

Έχει ως αποκλειστικό σκοπό της την επίτευξη κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω της προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των χρηστών· απαγορεύεται να ασκεί διάφορες δραστηριότητες· κύριος στόχος της ένωσης είναι η εξασφάλιση οφελών για τους καταναλωτές και τους χρήστες που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση λόγω της φυσικής, διανοητικής, οικονομικής, κοινωνικής ή οικογενειακής τους κατάστασης (άρθρο 3 του καταστατικού).

2.

ADICONSUM

ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE

Via degli Ammiragli, 91

I-00161 Roma

Τηλ.: (39)06-441 70 21

Φαξ: (39) 06-44 17 02 30

adiconsum@adiconsum.it

www.adiconsum.it

Έχει ως αποκλειστικό σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των καταναλωτών και των χρηστών, όπως: τα δικαιώματα που συνδέονται με την υγεία, την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών· την κατάλληλη ενημέρωση και τη θεμιτή διαφήμιση· τη διαφάνεια και την ισότητα στις συμβάσεις που αφορούν αγαθά και υπηρεσίες· την παροχή δημόσιων υπηρεσιών σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας και αποτελεσματικότητας· την ενημέρωση σχετικά με την υπεύθυνη, κριτική, σωστή και φιλική για το περιβάλλον κατανάλωση καθώς και σχετικά με τη λογική χρήση της ενέργειας· την ενημέρωση για τη διαχείριση των χρημάτων ώστε να αποφεύγονται τα υπερβολικά χρέη και η τοκογλυφία· την παροχή βοήθειας και υποστήριξης σε θύματα τοκογλυφίας ή σε όσους χρειάζονται βοήθεια (άρθρο 1 του καταστατικού).

3.

ADOC - ASSOCIAZIONE DIFESA ORIENTAMENTO CONSUMATORI

Via Lucullo, 6

I-00187 Roma

Τηλ.: (39)06-4825849

Φαξ: (39) 06 -4819028

adoc@adoc.org

www.adoc.org

Έχει σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό της, να προστατεύει τα δικαιώματα των καταναλωτών και των χρηστών μέσω ενεργειών που εγγυώνται τα δικαιώματά τους και διασφαλίζουν υψηλότερο βιοτικό επίπεδο (άρθρο 2 του καταστατικού).

4.

ADUSBEF - ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DEGLI UTENTI DEI SERVIZI BANCARI, FINANZIARI, POSTALI, ED ASSICURATIVI

Via Farini, 62

I-00185 Roma

Τηλ.: (39)06-48 18.632

Φαξ: (39) 06-48 18.633

info@adusbef.it

www.adusbef.it

Λειτουργεί στην Ιταλία με σκοπό την παροχή βοήθειας, την προστασία, την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση των χρηστών τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και όσων εμπλέκονται σε αμοιβαία κεφάλαια ή σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με πιστωτικές υπηρεσίες (άρθρο 1 του καταστατικού).

5.

ALTROCONSUMO – ASSOCIAZIONE INDIPENDENTE DI CONSUMATORI

Via Valassina, 22

20159 Milano (MI)

Tηλ.: (02039) -668901

Φαξ: (39)02-66890288

pr@altroconsumo.it;

press@altroconsumo.it

www.altroconsumo.it

Προωθεί και προασπίζει τα συμφέροντα των καταναλωτών και των χρηστών αγαθών και υπηρεσιών και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες με σκοπό την εγγύηση των συμφερόντων αυτών, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο (άρθρο 2 του καταστατικού).

6.

ASSOUTENTI – ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI UTENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

Via Celimontana,38

I-00184 Roma (RM)

Τηλ.: (39)06-68 33.617

Φαξ: (39) 06-68 67.434

info@assoutenti.it

www.assoutenti.it

Έχει ως αποκλειστικό σκοπό την προστασία των χρηστών και των καταναλωτών μέσω δραστηριοτήτων κοινωνικής αλληλεγγύης και προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών (άρθρο 2 του καταστατικού).

7.

C.T.C.U. – CENTRO TUTELA CONSUMATORI UTENTI – VERBRAUCHERZENTRALE SUDTIROL

Via Dodiciville, 2

I-39100 Bolzano (BZ)

Τηλ.: (39) 0471-97 55 97

Φαξ: (39) 0471-97 99 14

www.centroconsumatori.it;

www.euroconsumatori.org;

www.assicurarsibene.it

Η ένωση των οργανώσεων και των οργανισμών του Alto Adige δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών. Επιδιώκει την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών και των χρηστών χρησιμοποιώντας τις δικές της δομές αλλά και τις δομές των καταναλωτών και των αυτόνομων τμημάτων τα οποία είναι ανεξάρτητα από τις άλλες γενικές δραστηριότητες (άρθρο 1 του καταστατικού).

8.

CITTADINANZATTIVA -

Via Flaminia, 53

I-00196 Roma

Τηλ.: (39)06-36 71 81

Φαξ: (39)06-36 71 83 33

procuratori@cittadinanzattiva.it

www.cittadinanzattiva.it

Κίνημα συμμετοχής των πολιτών που επιδιώκει την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου μέσω της προώθησης και της άσκησης των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ασχολείται με τη διάθεση των αποβλήτων και την καταπολέμηση της διαφθοράς και, σε στενή συνεργασία με το τεράστιο κίνημα των καταναλωτών, με τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των χρηστών και την προστασία του περιβάλλοντος, της γης και της υγείας, καθώς και της ατομικής και συλλογικής ασφάλειας (άρθρο 1 του καταστατικού).

9.

CODACONS–COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E LA DIFESA DEI DIRITTI DI UTENTI E CONSUMATORI

Viale Mazzini, 73

I-00195 Roma

Τηλ.: (39)06-37 25.809

Φαξ: (39) 06-37 01 709

codacons.info@tiscali.it

www.codacons.it

Έχει ως αποκλειστικό σκοπό την προστασία, με τη χρήση των δικών της έννομων μέσων και ιδίως με την προσφυγή στη Δικαιοσύνη, των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των καταναλωτών και των χρηστών, καθώς και των μεταναστών και των προσφύγων, απέναντι στους δημόσιους οργανισμούς και τους παραγωγούς αγαθών και παρόχους υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα με στόχο την εξάλειψη των στρεβλώσεων της αγοράς, τις οποίες έχει εντοπίσει η Επιτροπή, λόγω καταχρήσεων και άλλων παραβάσεων στη δημόσια διοίκηση (άρθρο 2 του καταστατικού).

10.

CODICI – CENTRO PER I DIRITTI DEL CITTADINO

Viale Guglielmo Marconi, 94

I-00146 Roma

Tηλ.: (39) 06 55 30 18 08

Φαξ: (39) 06 55 30 70 81

codicin@codici.org

www.codici.org

Μη κερδοσκοπική οργάνωση που διευκολύνει την ανεξάρτητη και δημοκρατική κοινωνική κατάρτιση. Έχει ως αποκλειστικό σκοπό την κάθε είδους πολιτιστική, κοινωνική, πολιτική και νομική κινητοποίηση για την προώθηση, την παρακολούθηση και την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των καταναλωτών και των χρηστών, και ιδιαίτερα όσων βρίσκονται σε μειονεκτική θέση (άρθρο 3 του καταστατικού).

11.

CONFCONSUMATORI _ CONFEDERAZIONE GENERALE DEI CONSUMATORI

Via G. Mazzini, 43

I-43100 Parma (PR)

Tηλ.: (39) 052 -12 30 134

Φαξ: (39) 052-28 57 17

confcons@tin.it

www.confconsumatori.it

Μη κερδοσκοπική οργάνωση με αποκλειστικό σκοπό την προστασία των καταναλωτών και των χρηστών και την επίτευξη κοινωνικής αλληλεγγύης (άρθρο 2 του καταστατικού).

12.

FEDERCONSUMATORI – FEDERAZIONE NAZIONALE DI CONSUMATORI E UTENTI

Via Palestro, 11

I-00185 Roma

Τηλ.: (39) 06-42 02 07 55

Φαξ: (39) 06 47 42 48 09

federconsumatori@federconsumatori.it

www.federconsumatori.it

Στηρίζει, προστατεύει και παρέχει κατάρτιση και πληροφορίες σε όλους τους καταναλωτές και τους χρήστες, και ιδιαίτερα σε όσους βρίσκονται σε μειονεκτική θέση από οικονομική και κοινωνική άποψη (άρθρο 2 του καταστατικού).

13.

LA CASA DEL CONSUMATORE

Via Bobbio, 6

I-20125 Milano (MI)

Tηλ.: (39) 02-28 38 92 82

Φαξ: (39) 02-28 38 93 43

info@casadelconsumatore.it

www.casadelconsumatore.it

Δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ με σκοπό την ενημέρωση, την προώθηση, την υποστήριξη, την προστασία, την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων και συμφερόντων των καταναλωτών αγαθών και των χρηστών υπηρεσιών, καθώς και γενικότερα των διαφόρων συμφερόντων των καταναλωτών και των χρηστών (άρθρο 1 του καταστατικού).

14.

LEGA CONSUMATORI

Via delle Orchidee, 4/A

I-20147 Milano (MI)

Tηλ.: (39) 02-48 30 36 59

Φαξ: (39) 02-48 30 26 11

ufficiostampa@legaconsumatori.it

www.legaconsumatori.it

Επιδιώκει την προώθηση, την οργάνωση και τη βελτίωση κατά τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο των ατομικών και συλλογικών πόρων των εταίρων όσον αφορά την κατάρτιση, την ενημέρωση και την αυτοπροστασία με σκοπό τον προσδιορισμό και την κάλυψη των αναγκών του κοινωνικού συνόλου· προωθεί και συντονίζει τη δημιουργία οικονομικών φορέων που βασίζονται στην αυτοδιαχείριση και την άμεση συμμετοχή των ατόμων με σκοπό την προστασία της αγοραστικής δύναμης του μισθού και την ελεγχόμενη και συνειδητή κατανάλωση· επιζητά ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης στο οποίο θα λαμβάνονται υπόψη τα νέα μέσα του καταναλωτή ώστε να καθοριστούν και να τροποποιηθούν οι μορφές της καπιταλιστικής παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας· προστατεύει τη φυσική και ηθική ευημερία των πολιτών απέναντι στις εταιρείες παραγωγής και υπηρεσιών, ακόμη και με την προσφυγή σε νομικά μέσα· συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην υποστήριξη των ιδανικών και των αξιών του κινήματος των εργατών και των μισθωτών γεωργών, και προωθεί μορφές συνεργασίας που βασίζονται στην κοινή και αμοιβαία εμπειρία (άρθρο 3 του καταστατικού).

15.

MOVIMENTO CONSUMATORI

Via Piemonte, 39/A

I-00187 Roma

Τηλ.: (39)06-48 80.053

Φαξ: (39) 06-48 20.227

info@movimentoconsumatori.it

www.movimentoconsumatori.it

Προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των καταναλωτών και γενικά των χρηστών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 του νόμου της 30ής Ιουλίου 1998 (αριθ. 281), καθώς και εκείνα των αποταμιευτών· επιδιώκει τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων αυτών· προωθεί την ανάπτυξη της νοοτροπίας του καταναλωτή και παρέχει πληροφορίες και κατάρτιση σχετικά με τον καταναλωτισμό που μπορεί να είναι βιώσιμος και συμβατός με το περιβάλλον (άρθρο 2 του καταστατικού).

16.

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO - onlus

Via Quintino Sella, 41

I-00187 Roma

Tηλ.: (39) 06-55 39 92 08

Φαξ (39) 06 86 38 84 06

info@mdc.it

www.helpconsumatori.it

Αυτόνομη και μη κερδοσκοπική οργάνωση που δραστηριοποιείται στην Ιταλία και έχει ως αποκλειστικό σκοπό της την επίτευξη αλληλεγγύης και την κοινωνική προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, των καταναλωτών και των χρηστών (άρθρο 1 του καταστατικού).

17.

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI

Via Duilio, 13

I-00192 Roma

Τηλ.: (39)06-32 69.531

Φαξ: (39) 06-32 34.616

info@consumatori.it

www.consumatori.it

Σκοποί της ένωσης σύμφωνα με το καταστατικό της είναι η εκπροσώπηση και η χωρίς διακρίσεις προστασία των συμφερόντων όλων των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών των δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών, ιδίως όσων βρίσκονται σε μειονεκτική θέση λόγω της ανίσχυρης διαπραγματευτικής τους θέσης και της έλλειψης πληροφοριών συγκριτικά με τους επαγγελματίες· υπερασπίζεται, εάν χρειαστεί, τα νόμιμα δικαιώματά τους απέναντι στις διοικητικές αρχές και στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών και συνδράμει τους καταναλωτές στις σχέσεις τους με τους παρόχους αγαθών και υπηρεσιών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα (άρθρο 2 του καταστατικού).

18.

ASSOCONSUM ONLUS.

Via Lombardia, 30

00187 Roma

Τηλ. 06 42009318

Φαξ 06 42009322

Email: info@asso-consum.it

www.asso-consum.it

Κατά τα έτη αμέσως μετά την ίδρυσή της, η Asso-consum δραστηριοποιήθηκε κυρίως στον κοινοβουλευτικό τομέα: μεταξύ του 2002 και του 2007, κατατέθηκαν τουλάχιστον 600 κοινοβουλευτικές ερωτήσεις με βάση τις εκθέσεις της.

Στον βαθμό που προσέλαβε επιπλέον προσωπικό, απέκτησε το δυναμικό που χρειαζόταν για να παρέχει βοήθεια, καθοδήγηση και κατάρτιση για καταναλωτές (μέλη και μη μέλη της), καθώς επίσης δωρεάν νομικές συμβουλές στους ακόλουθους τομείς: πίστη και αποταμίευση, συμβάσεις, τηλεπικοινωνίες, μεταφορές, ομαδικές αγωγές, υγεία, τουρισμός, περιβάλλον, τρόφιμα και προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Η Asso-Consum συμμετείχε πρόσφατα σε πρωτοβουλίες εθνικής εμβέλειας: συγκεκριμένα, στις διαπραγματεύσεις με την Costa Crociere σχετικά με την αποζημίωση των επιβατών του Concordia, στην υποβολή δημοψηφίσματος για την κατάργηση της επιστροφής των προεκλογικών εξόδων στα πολιτικά κόμματα και στην ομαδική αγωγή κατά της Banca di Campania εξαιτίας της προμήθειας που χρεώνει επί του ανώτατου χρεωστικού υπολοίπου.

ΚΥΠΡΟΣ

Επωνυμία φορέα

Στοιχεία επικοινωνίας

Σκοπός

1.

Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Τηλ.: (357) 22 86 71 53

Φαξ: (357) 22 37 51 20

E-mail: perm.sec@mcit.gov.cy

Σκοπός της υπηρεσίας είναι η διασφάλιση της υγείας, της ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών. Η υπηρεσία είναι αρμόδια για την εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ και της εναρμονισμένης νομοθεσίας.

2.

Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών

Τηλ.: (357) 22 51 61 12/3/4

Φαξ: (357) 22 51 61 18

E-mail: cyconsas@spidernet.net and cca@spidernet.net

www.cyprusconsumers.org.cy

Σκοπός του συνδέσμου είναι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών όπως ορίζονται από τον ΟΗΕ και την ΕΕ και η ενημέρωση των καταναλωτών ώστε να συνειδητοποιήσουν πλήρως τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

3.

Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής

Τηλ.: (357) 22 31 31 11

(357) 22 46 30 03

Φαξ: (357) 22 46 30 77

E-mail: consumersunion@cytanet.com.cy

www.consumersunion.org.cy

Στόχος είναι η υπεράσπιση και η χωρίς διακρίσεις προώθηση όλων των δικαιωμάτων των καταναλωτών και η διασφάλιση του δικαιώματός τους για μια άνετη και υγιή ζωή σε ένα βιώσιμο και ανεπτυγμένο περιβάλλον.

ΛΕΤΟΝΙΑ

Επωνυμία φορέα

Στοιχεία επαφής

Σκοπός

1.

Patērētāju tiesību aizardzības centrs

Τηλ.: (371) 73 38 026

Φαξ: (371) 73 38 024

E-mail: tpkc@apollo.lv

www.ptac.gov.lv

Προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των καταναλωτών.

ΛΙΘΟΥANIA

Επωνυμία φορέα

Στοιχεία επαφής

Σκοπός

1.

Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba prie Teisingumo ministerijos

Vilniaus g. 25,

LT-01119, Vilnius, Lietuva

Τηλ.: (370) 52 62 67 51

Φαξ: (370) 52 79 14 66

E-mail taryba@nvtat.lt

www.nvtat.lt

Η Εθνική Υπηρεσία για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών είναι κρατικός φορέας, αρμόδιος για τη χάραξη της πολιτικής στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών και το συντονισμό των δραστηριοτήτων των φορέων που πραγματοποιούν επιθεωρήσεις σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων και για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Επωνυμία φορέα

Στοιχεία επικοινωνίας

Σκοπός

1.

Union luxembourgeoise des consommateurs nouvelle asbl

55, rue des Bruyères

L-1274 Howald

Tηλ.: (352) 49 60 22-1

Φαξ: (352) 49 49 57

E-mail: ulc@pt.lu

Δικτυακός τόπος: www.ulc.lu

Ενημέρωση, εκπαίδευση, προστασία των καταναλωτών, νομικές υπηρεσίες, διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες, νομική βοήθεια, εκπροσώπηση ενώπιον των αρχών.

2.

Automobile Club du Grand-Duché de Luxembourg asbl

54, route de Longwy

L-8007 Bertrange

Τηλ.: (352) 45 00 45-1

Φαξ: (352) 45 04 55

E-Mail: acl@acl.lu

www.acl.lu

Προστατεύει και προωθεί τα συμφέροντα των οδηγών ως καταναλωτών.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Επωνυμία φορέα

Στοιχεία επικοινωνίας

Σκοπός

1.

Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége

Logodi u. 22-24

H-1012 Budapest,

Τηλ.: (36) 1 31 17 030

Φαξ: (36)1 33 17 386

e-mail: baranovszky@ofe.hu

Αρμόδιος: dr.Baranovszky György, Πρόεδρος

Εκπροσωπεί και προστατεύει τα συμφέροντα των ούγγρων καταναλωτών.

Συνεργάζεται στη διαμόρφωση και στην εκπόνηση νομοθεσίας σχετικά με την εθνική πολιτική για την προστασία των καταναλωτών και διατηρεί σχέσεις με εθνικές και αλλοδαπές οργανώσεις προστασίας των καταναλωτών.

2.

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE)

Balaton u. 27

H-1055 Budapest

Τηλ.: (36) 1 31 17 030

Φαξ: (36) 1 33 17 386

Γενική εκπροσώπηση και προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών και άσκηση των δικαιωμάτων τους. Συνεργάζεται στη διαμόρφωση και στη χάραξη της πολιτικής για την προστασία των καταναλωτών και στον καθορισμό των επίσημων τιμών· συνδράμει με προσφυγή στη δικαιοσύνη.

3.

Magyar Energiafogyasztók Szövetségenek (MESZ)

Fö u. 68

H-1027 Budapest

Τηλ.: (36)1 22 41 478

Φαξ: (36)1 22 41 478

Εκπροσωπεί, προστατεύει και διεκδικεί τα συμφέροντα των ούγγρων καταναλωτών ενέργειας. Συνεργάζεται για τη διευθέτηση ζητημάτων διαχείρισης ενέργειας που αφορούν μικρούς και μεγάλους καταναλωτές και παρέχει νομικές συμβουλές.

4.

Csepeli Fogyasztóvédelmi Egyesület

Petz Ferenc u. 8

H-1211 Budapest

Τηλ.: (36)1 42 54 507

Φαξ: (36)1 42 54 507

Γενική εκπροσώπηση και προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών και άσκηση των δικαιωμάτων τους.

5.

Magyar Autóklub Egyesület (MAK)

Rómer Flóris u. 4/a

H-1024 Budapest

Τηλ.: (36) 134 51 800

Φαξ: (36) 1 34 51 801

Προστατεύει τα συμφέροντα των μελών της που έχουν σχέση με το αυτοκίνητο.

6.

Csalán Környezet és Természetvédö Egyesület

Kossuth L. u. 1, II/2

H- 8200 Veszprém

Τηλ.: (36)-88 57 83 90

Φαξ: (36) 88 57 83 91

E-Mail: csalan@csalan.hu

Εκπροσωπεί και προστατεύει τα συμφέροντα των ούγγρων καταναλωτών. Συνεργάζεται στη διαμόρφωση και στην εκπόνηση νομοθεσίας σχετικά με την εθνική πολιτική για την προστασία των καταναλωτών και διατηρεί σχέσεις με εθνικές και αλλοδαπές οργανώσεις προστασίας των καταναλωτών.

7.

Fogyasztói Jogérvényesítő Szervezet (FJSZ)

Thaly Kálmán utca 22-24.1./4.

1096 Budapest

E-Mail: info@fjsz.hu

Εκπρόσωπος: Δρ. Márk Erdélyi, Πρόεδρος

Σκοπός της οργάνωσης είναι η προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών· η αποκάλυψη παραβάσεων που θίγουν τους καταναλωτές· η διαφύλαξη των συμφερόντων των καταναλωτών· η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών· η στήριξη δραστηριοτήτων προστασίας των καταναλωτών που διεξάγονται από το κράτος και άλλους φορείς· η επέκταση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και η λήψη μέτρων για να καταστεί αποτελεσματικότερη η προστασία.

8.

Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE)

Mátyás tér 17. 3. 9.

1084 Budapest,

e-mail: pite2008@gmail.com

Εκπρόσωπος: Δρ. Dénes Lázár, Πρόεδρος

Ευαισθητοποίηση των καταναλωτών· κατανόηση, γνώση και προστασία των τοπικών και εθνικών συμφερόντων των καταναλωτών· διαμόρφωση και προώθηση της εξέλιξης της εθνικής καταναλωτικής συμπεριφοράς· εξέταση, παρουσίαση και διερεύνηση της καταναλωτικής συμπεριφοράς· παροχή υπηρεσιών προστασίας των καταναλωτών, προώθηση της ενημέρωσης των καταναλωτών και άσκηση πίεσης για την οργανωμένη προώθηση των συμφερόντων τους, συμβολή στην αποτελεσματικότερη προστασία των καταναλωτών· υποστήριξη των καταναλωτών σε δικαστικές διαφορές με επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ασφαλιστικές εταιρείες, μεσίτες ασφαλειών, επιχειρήσεις χώρων στάθμευσης, ταξιδιωτικά πρακτορεία και με κάθε άλληλ εμπορική επιχείρηση.

MAΛΤA

Επωνυμία φορέα

Στοιχεία επικοινωνίας

Σκοπός

1.

Malta Competition and Consumer Affairs Authority

Godwin Mangion

Γενικός Διευθυντής

Malta Competition and Consumer Affairs Authority (MCCAA)

Mizzi House

National Road

Blata l-Bajda HMR9010

Malta

e-mail: godwin.mangion@gov.mt

Τηλ.: +356 21496919

Ελέγχει την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας με την οποία μεταφέρονται:

η οδηγία 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Σεπτεμβρίου 1984, σχετικά με την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά την παραπλανητική διαφήμιση, και οι τροποποιήσεις της οδηγίας αυτής·

η οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 1997, για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις·

η οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση των οδηγιών 84/450/ΕΟΚ, 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, και 2002/65/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 (οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές)·

η οδηγία 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1986, σχετικά με την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που διέπουν την καταναλωτική πίστη, και οι τροποποιήσεις της οδηγίας αυτής·

η οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές·

η οδηγία 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1985, για την προστασία των καταναλωτών κατά τη σύναψη συμβάσεων εκτός εμπορικού καταστήματος.

2.

Malta Tourism Authority

Marie Louise Mangion

Διευθύντρια

Malta Tourism Authority

Auberge d'Italie

Triq il-Merkanti

Valletta

Malta

Tηλ.: 22915045 / 22915058

Email: marie-louise.mangion@gov.mt

Ελέγχει την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας με την οποία μεταφέρονται:

η οδηγία 94/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 1994, σχετικά με την προστασία των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης·

η οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1990, για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις.

Και οι δύο οδηγίες έχουν μεταφερθεί με το νόμο της Μάλτας για τις υπηρεσίες ταξιδιών και τουρισμού [Malta Travel and Tourism Services Act (Cap. 409)]

3.

Broadcasting Authority

7, Mile End Road

Ħamrun

Malta

Tηλ.: +356 21 221281

Φαξ: +356 21 240855

E-mail: kaquilina@ba-malta.org

Ελέγχει την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας με την οποία μεταφέρεται η οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 1989, για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (όπως τροποποιήθηκε στη συνέχεια).

4.

Medicines Authority

Patricia Vella Bonanno

Γενική Διευθύντρια

203, Level 3,

Rue D'Argens,

Gżira GŻR 1368,

MALTA

Tηλ.: (+356) 2343 9112

Φαξ: (+356) 2343 9161

Email: postlicensing.mru@gov.mt

Ελέγχει την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας με την οποία μεταφέρεται η οδηγία 92/28/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 1992, για τη διαφήμιση των φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπους.

Ο κανονισμός για τα φάρμακα [The Medicines Products (Injunction to advertising) Regulations, 2008] προβλέπεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Μάλτας τον Ιανουάριο / Φεβρουάριο του 2008.

5.

Malta Communications Authority

Philip Micallef

Πρόεδρος

Malta Communications Authority

Valletta Waterfront

Pinto Wharf

Floriana FRN1913

Τηλ: +356 2133 6840

Φαξ: +356 2133 6846

E-mail: philip.a.micallef@mca.org.mt

Δικτυακός τόπος: www.mca.org.mt

Ελέγχει την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας με την οποία μεταφέρεται:

Η οδηγία 2000/31/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά.

Συγκεκριμένα, του κανονισμού για το ηλεκτρονικό εμπόριο [Electronic Commerce (General) Regulations (LN251/06), και του κανονισμού 15.

Οι κανονισμοί αυτοί θεσπίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 25 του νόμου για το ηλεκτρονικό εμπόριο [Electronic Commerce Act (Cap. 426)].

6.

L-Ghaqda tal-Konsumaturi [Consumer Association – Malta]

Consumers' Association - Malta,

43/10, St.Zachary Street

Valletta, VLT 04,

Malta

Τηλ: 00356 21239091

Τηλ: 00356 79836128

Πρόεδρος

κ. Benny Borg Bonello

info@camalta.org.mt

bborgbonello@camalta.org.mt

Ελέγχει την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας με την οποία μεταφέρονται: — η οδηγία 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Σεπτεμβρίου 1984, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παραπλανητική διαφήμιση και οι διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας· — η οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 1997, για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις· — η οδηγία 2005/29/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («Οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές»)· — η οδηγία 87/102/EΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1986, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που διέπουν την καταναλωτική πίστη και οι διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας· — η οδηγία 93/13/EΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές· η οδηγία 85/577/EΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1985, για την προστασία των καταναλωτών κατά τη σύναψη συμβάσεων εκτός εμπορικού καταστήματος.

7.

Association For Consumer Rights (Malta)

Pope Pius XII, Flat 4, Mountbatten Street, Blata l-Bajda

Hamrun HMR 1579, Malta

Τηλ: 356 21246289

Email: associationforconsumerrights@gmail.com

Πρόεδρος

Stefan Xuereb

Email: stefan@camalta.org

Τηλ: 21432661

Κινητό: 79233333

Hon General Secretary

Grace Attard

Email: grace.attard@gmail.com

Τηλ: 356 21488391

Κινητό: 356 99225445

Ελέγχει την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας με την οποία μεταφέρονται: — η οδηγία 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Σεπτεμβρίου 1984 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παραπλανητική διαφήμιση και οι διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας· — η οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 1997, για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις· — η οδηγία 2005/29/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («Οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές»)· — η οδηγία 87/102/EΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1986, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που διέπουν την καταναλωτική πίστη και οι διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας· — η οδηγία 93/13/EΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές· η οδηγία 85/577/EΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1985, για την προστασία των καταναλωτών κατά τη σύναψη συμβάσεων εκτός εμπορικού καταστήματος.

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Επωνυμία φορέα

Στοιχεία επικοινωνίας

Σκοπός

1.

Consumentenbond

Enthovenplein 1

Postbus 1000

NL-2500 BA Den Haag

Nederland

Τηλ.: (31-70) 445 45 45

Φαξ: (31-70) 445 45 96

1e) Koos Peters, kpeters@consumentenbond.nl

2e) Wibo Koole, wkoole@consumentenbond.nl

Δικτυακός τόπος: www.consumentenbond.nl

Επιδιώκει να παρέχει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να κάνουν ευκολότερες και καλύτερες επιλογές σε μια βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη κοινωνία.

ΑΥΣΤΡΙΑ

Επωνυμία φορέα

Στοιχεία επικοινωνίας

Σκοπός

1.

Wirtschaftskammer Österreich

Wirtschaftskammer Österreich

Wiedner Hauptstraße 63

A-1045 Wien

Τηλ.: (43-1) 501 05 42 96

Φαξ: (43-1) 50 20 62 43

E-mail: huberta.maitz-strassnig@wko.at

Εκπροσωπεί και προωθεί τα κοινά συμφέροντα των μελών της καθώς και της βιομηχανίας και κάθε μέλους ξεχωριστά [παράγραφος 1 του Wirtschaftskammergesetz (νόμου περί οικονομικών επιμελητηρίων)]. Προστατεύει τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών σύμφωνα με τα άρθρα 28 παράγραφος 1, 28α παράγραφος 1, 29 παράγραφος 1 του KSchG, καθώς και σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 παράγραφος 1 και 14 παράγραφος 1 του UWG.

2.

Bundesarbeitskammer

Bundesarbeitskammer

Prinz-Eugen-Straße 20-22

A-1040 Wien

Τηλ.: (43-1) 501 65 25 50

Φαξ: (43-1) 501 65 25 32

E-mail: helmut.gahleitner@akwien.or.at

Εκπροσωπεί και προωθεί τα κοινωνικά, οικονομικά, επαγγελματικά και πολιτισμικά συμφέροντα των εργαζομένων· συμβάλλει στη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης των εργαζομένων και των οικογενειών τους, εφαρμόζει μέτρα για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, προστασίας του περιβάλλοντος, προστασίας των καταναλωτών, οργάνωσης του ελεύθερου χρόνου, προστασίας και προώθησης της υγείας, συνθηκών διαβίωσης και προώθησης της πλήρους απασχόλησης· συμμετέχει στον καθορισμό των τιμών και των κανόνων ανταγωνισμού· παρέχει συμβουλές και νομική προστασία όσον αφορά το εργατικό και το κοινωνικό δίκαιο συμπεριλαμβανομένης της εκπροσώπησης. Προστατεύει τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 παράγραφος 1 και 14 παράγραφος 1 του UWG.

3.

Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs

Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs

Löwenstraße 12

A-1010 Wien

Τηλ.: (43-1) 534 41 85 00

Φαξ: (43-1) 534 41 85 09

E-mail: pkrecht@pklwk.at

Προωθεί τον οικονομικό ρόλο της γεωργίας και της δασοπονίας σε εθνικό επίπεδο και εκπροσωπεί τα κοινά τους οικονομικά συμφέροντα. Προστατεύει τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 παράγραφος 1 και 14 παράγραφος 1 του UWG.

4.

Österreichischer Gewerkschaftsbund

Österreichischer Gewerkschaftsbund

Hohenstaufengasse 10-12

A-1010 Wien

Τηλ.: (43-1) 53 44 44 05

Φαξ: (43-1) 53 44 45 52

E-mail: thomas.maurer-muehlleitner@oegb.or.at

Εκπροσωπεί τα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά συμφέροντα όλων των μισθωτών (εργατών, ιδιωτικών και δημοσίων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων των μαθητευομένων και των προσώπων σε παρόμοια κατάσταση) εκτός των αυτοαπασχολουμένων, ανέργων, ακόμη και όταν αυτοί δεν έχουν ασκήσει ακόμα μισθωτή δραστηριότητα, μαθητών και σπουδαστών οι οποίοι σκοπεύουν να εργαστούν ως μισθωτοί και άλλων επαγγελματικών ομάδων (όπως για παράδειγμα ελεύθεροι συνεργάτες ή ελεύθεροι επαγγελματίες), υπό την προϋπόθεση ότι η δραστηριότητά τους είναι παρόμοια με εκείνη των μισθωτών. Προστατεύει τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 παράγραφος 1 και 14 παράγραφος 1 του UWG.

5.

Verein für Konsumenteninformation

Verein für Konsumenteninformation

Mariahilferstraße 81

A-1010 Wien

Τηλ.: (43-1) 58 87 73 33

Φαξ: (43-1) 588 77 75

E-mail: pkolba@vki.or.at

Παρέχει συμβουλές, πληροφορίες και προστασία στους καταναλωτές όσον αφορά τις παραπλανητικές και αθέμιτες μεθόδους διαφήμισης και πώλησης καθώς και σχετικά με νομικά θέματα αγοράς αγαθών και υπηρεσιών. Προστατεύει τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 παράγραφος 1 και 14 παράγραφος 1 του UWG.

6.

Österreichischer Landarbeiterkammertag

Österreichischer Landarbeiterkammertag

Marco d'Aviano-Gasse 1

A-1015 Wien

Tηλ. (43-1) 512 23 31

Φαξ: (43-1) 512 23 31/70

E-mail: oelakt@netway.at

Προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των γεωργικών επιμελητηρίων και παρέχει συμβουλές και διαχείριση κοινών υποθέσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα των γεωργικών επιμελητηρίων (τμήμα εργαζομένων). Προστατεύει τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών σύμφωνα με τα άρθρα 28 παράγραφος 1, 28α παράγραφος 1, 29 παράγραφος 1 του KSchG.

7.

Österreichischer Seniorenrat

(Bundesaltenrat Österreichs)

Österreichischer Seniorenrat

(Bundesaltenrat Österreichs)

Sperrgasse 8-10/III

A-1150 Wien

Τηλ.: (43-1) 892 34 65

Φαξ: (43-1) 892 34 65/24

E-mail: kontakt@seniorenrat.at

Εξασφαλίζει την πρόσβαση των ηλικιωμένων ανάλογα με τις ανάγκες τους σε όλους τους οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς θεσμούς· συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν την κοινωνική πολιτική, την πολιτική για τους ηλικιωμένους και την πολιτική υγείας, υποστηρίζει και παρέχει συμβουλές, ενημέρωση και φροντίδα στους ηλικιωμένους. Προστατεύει τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών σύμφωνα με τα άρθρα 28 παράγραφος 1, 28α παράγραφος 1, 29 παράγραφος 1 του KSchG.

8.

Schutzverband gegen den unlauteren Wettbewerb

Schutzverband gegen den unlauteren Wettbewerb

Schwarzenbergplatz 14

A-1040 Wien

Τηλ.: (43-1) 514 50 32 92

Φαξ: (43-1) 505 78 93

E-mail: office@schutzverband.at

Καταπολεμά τον αθέμιτο ανταγωνισμό, ιδίως τις επιζήμιες για την οικονομική ζωή πρακτικές. Προστατεύει τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 παράγραφος 1 και 14 παράγραφος 1 του UWG.

ΠΟΛΩΝΙΑ

Επωνυμία φορέα

Στοιχεία επικοινωνίας

Σκοπός

1.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77

PL-00-090 Warszawa

Tηλ.: (48 22) 551-77-00

Tηλ.: (4822) 551 -77 -60 551-78 -11

Φαξ: (48 22) 827-64-53

Σύμφωνα με το άρθρο 208 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Πολωνίας, ο Επίτροπος για τα Δικαιώματα των Πολιτών διασφαλίζει τις ελευθερίες και τα δικαιώματα των ατόμων και των πολιτών όπως καθορίζονται στο Σύνταγμα και σε άλλες κανονιστικές πράξεις.

Οι ειδικές αρμοδιότητές του ορίζονται στο νόμο της 15ης Ιουλίου 1987 περί του Επιτρόπου για τα Δικαιώματα των Πολιτών (ενοποιημένο κείμενο: Επίσημη Εφημερίδα 2001 αριθ. 14 σ. 147).

Ο Επίτροπος για τα Δικαιώματα των Πολιτών προβαίνει σε κατάλληλες ενέργειες σε περίπτωση παραβίασης των ελευθεριών ή των δικαιωμάτων του ανθρώπου ή του πολίτη.

2.

Rzecznik Ubezpieczonych

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych

Aleje Jerozolimskie 44

PL-00 – 024 Warszawa

Τηλ. (4822) 33 37392

(48 22) 33 37328

Φαξ: (48 22) 33 37 329

E mail: rzecznik@rzu.gov.pl

Ο Διαμεσολαβητής για θέματα Ασφάλισης ενεργεί βάσει του νόμου της 22ας Μαΐου 2003 περί επίβλεψης της ασφάλισης και των συντάξεων και περί του Διαμεσολαβητή για θέματα Ασφάλισης. Σύμφωνα με το νόμο αυτό ο Διαμεσολαβητής για θέματα Ασφάλισης μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τις ασφαλιστικές εταιρείες, το Πολωνικό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης και το Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης σχετικά με:

-ατομικά θέματα, ύστερα από αίτημα του ασφαλισμένου·

τους γενικούς όρους ασφάλισης ή τους εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι, κατά τη γνώμη του Διαμεσολαβητή για θέματα Ασφάλισης, είναι εις βάρος των ασφαλισμένων, και

μη συμμορφούμενες υπηρεσίες που παρέχουν οι ασφαλιστές.

Επιπλέον, ο Διαμεσολαβητής για θέματα Ασφάλισης έχει δικαίωμα να παραπέμπει στον υπουργό Οικονομικών θέματα που αφορούν την υποχρεωτική ασφάλιση ή να προτείνει πιθανές αλλαγές στους κανονισμούς περί υποχρεωτικής ασφάλισης.

3.

Rzecznik Konsumentów

Miejski/Powiatowy Rzecznik Konsumentów – περίπου 360 γραφεία σε ολόκληρη τη χώρα

Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie

Ul. Górskiego 7

PL-00-033 Warszawa

Τηλ.: (4822) 826 17 12

Φαξ: (48 22) 827 76 37

e-mail: mrothert@warszawa.um.gov.pl

konsument@warszawa.um.gov.pl

Σύμφωνα με το νόμο της 15ης Δεκεμβρίου 2000 περί ανταγωνισμού και προστασίας των καταναλωτών (Επίσημη Εφημερίδα 2003 αριθ. 86 σ. 804 με τις αλλαγές που ακολούθησαν) οι περιφερειακοί και δημοτικοί Διαμεσολαβητές για θέματα Καταναλωτών εκπροσωπούν τις τοπικές αρχές στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών.

Οι κύριες αρμοδιότητες του Διαμεσολαβητή για θέματα Καταναλωτών είναι:

1)

να εξασφαλίζει τη δωρεάν παροχή συμβουλών και νομικών πληροφοριών στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών·

2)

να προτείνει νέους κανονισμούς και αλλαγές στους κανονισμούς της τοπικής νομοθεσίας στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών·

3)

να ενεργεί κατά των επιχειρήσεων σε θέματα που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των καταναλωτών·

4)

να συνεργάζεται με το αντίστοιχο τοπικό παράρτημα του Γραφείου για την Προστασία των Καταναλωτών, την Επιθεώρηση Εμπορίου και τις οργανώσεις καταναλωτών·

5)

να αναλαμβάνει άλλα καθήκοντα όπως περιγράφονται στο νόμο ή σε ειδικούς κανονισμούς.

Ο Διαμεσολαβητής για θέματα Καταναλωτών μπορεί, ιδίως, να κινήσει νομικές διαδικασίες εξ ονόματος των καταναλωτών και, με τη σύμφωνη γνώμη τους, να παρέμβει σε διαδικασίες για την προστασία των καταναλωτών που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

4.

Organizacje Konsumenckie

1)

Federacja Konsumentów

Rady Krajowej Federacji Konsumentów:

Plac Powstańców 1

PL-00-030 Warszawa

τηλ./φαξ: (48 22) 827 51 05,

www.federacja-konsumentow.org.pl

E-mail: biuro@federacja-konsumentow.org.pl

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του νόμου της 15ης Δεκεμβρίου 2000 περί ανταγωνισμού και προστασίας των καταναλωτών (Επίσημη Εφημερίδα 2003 αριθ. 86 σ. 804 με τις αλλαγές που ακολούθησαν) οι οργανώσεις των καταναλωτών εξουσιοδοτούνται να εκπροσωπούν τα συμφέροντα των καταναλωτών έναντι διοικητικών φορέων και τοπικών αρχών και μπορούν να συμμετέχουν στην εκπόνηση της εθνικής πολιτικής για τους καταναλωτές.

Οι οργανώσεις που αναφέρονται στο τμήμα 1 έχουν δικαίωμα:

1)

να εκφράζουν τη γνώμη τους σχετικά με τα σχέδια νόμων και άλλα έγγραφα που αφορούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των καταναλωτών·

2)

να αναπτύσσουν και να προωθούν προγράμματα για την επιμόρφωση των καταναλωτών·

3)

να πραγματοποιούν δοκιμές σε προϊόντα και υπηρεσίες και να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτών·

4)

να εκδίδουν περιοδικά, να δημοσιεύουν ερευνητικά σχέδια και ενημερωτικά φυλλάδια·

5)

να οργανώνουν υπηρεσίες δωρεάν παροχής συμβουλών και βοήθειας στους καταναλωτές για τη διευθέτηση των καταγγελιών τους, εκτός εάν από τους κανόνες λειτουργίας της οργάνωσης προβλέπεται αμοιβή για τις υπηρεσίες αυτές·

6)

να συμμετέχουν σε εργασίες τυποποίησης·

7)

να φέρουν σε πέρας αποστολές σε εθνικό επίπεδο στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών, που τους ανατίθενται από κρατικούς φορείς ή από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης·

8)

να υποβάλλουν αιτήσεις για επιδοτήσεις από δημόσια κεφάλαια για την ανάληψη των αποστολών που αναφέρονται στο σημείο 7.

2)

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

ul. Nowowiejska 25,

PL-00-665 Warszawa

Τηλ.: (4822) 660 52 71

Φαξ: (48 22) 825 68 31

e-mail: consumer@skp.pl

http://www.skp.pl/

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Επωνυμία φορέα

Στοιχεία επικοινωνίας

Σκοπός

1.

Associação de Consumidores da Região Autónoma dos Açores

Τηλ.: (351) 296 62 97 26

Φαξ: (351) 296 62 97 26

Email: secretariadodeangradoheroismo@acra.pt

consumidores@acra.pt

Δικτυακός τόπος: www.acra.pt

Προωθεί δημόσιες ενέργειες που αποσκοπούν στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση των καταναλωτών· ενθαρρύνει και προετοιμάζει τους καταναλωτές σχετικά με την υπεράσπιση των συμφερόντων τους·

εκπονεί μελέτες και εκδίδει γνωμοδοτήσεις, επεξεργάζεται και δημοσιεύει τις μελέτες και τις γνωμοδοτήσεις όταν κρίνεται απαραίτητο·

δημιουργεί υπηρεσία παροχής νομικών συμβουλών στους καταναλωτές σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από το Γενικό Γραμματέα·

πραγματοποιεί ή αναθέτει τη διεξαγωγή αναλύσεων, δοκιμών και άλλων εξετάσεων σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων·

προωθεί διάφορα είδη συναντήσεων με σκοπό τη συζήτηση των προβλημάτων που αφορούν τους καταναλωτές.

2.

Associação de Consumidores de Portugal

Τηλ. (351) 239 40 48 40

Φαξ: (351) 239 40 47 38

E-mail: acop.geral@mail.telepac.pt

Δικτυακός τόπος: http://planeta.clix.pt/acop

Προστατεύει τους καταναλωτές που ανήκουν στα μέλη του και τους καταναλωτές γενικά.

Προωθεί, διαδίδει και επιβλέπει την εφαρμογή και την τήρηση των δικαιωμάτων των καταναλωτών που αναγνωρίζονται από το Σύνταγμα και τους νόμους.

Μελετά όλα τα θέματα που ενδιαφέρουν τους καταναλωτές και επιδιώκει τη λύση τους.

3.

Associação de Consumidores de Setúbal

Τηλ. (351) 265 23 79 70

Φαξ: (351) 265 23 79 70

E-mail: acset-setubal@iol.pt

Υπερασπίζεται τους καταναλωτές γενικά.

4.

DECO - Associação Portuguesa para a Defesa dos Consumidores

Rua Artilharia Um, n.o 79 - 4o

1269-160 LISBOA

Tηλ.: 21 371 02 00

Φαξ: 21 371 02 99

E-mail: decolx@deco.pt

Δικτυακός τόπος: www.deco.proteste.pt

Ο σκοπός της ένωσης αυτής είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων και των νόμιμων συμφερόντων των καταναλωτών

ΡΟΥΜΑNIA

Επωνυμία φορέα

Στοιχεία επικοινωνίας

Σκοπός

1.

Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din România (APC - România))

APC Romania

Intr. Licurici 2, Bloc 2, Ap. 2, Sector 3, Bucureşti, România, RO-030894

Tηλ./ Φαξ: +40 (21) 311 02 43·

E-mail: office@apc-romania.ro;

Δικτυακός τόπος: www.apc-romania.ro.

Εκπροσωπεί τους καταναλωτές και προωθεί τα συμφέροντά τους, παρέχει πληροφορίες και εκπαίδευση.

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Επωνυμία φορέα

Στοιχεία επικοινωνίας

Σκοπός

1.

Društvo za varstvo potrošnikov

Maribor

Τηλ.: (386 2) 251 68 83

Trubarjeva 3

SLO - 2000 Maribor

Μη κυβερνητική οργάνωση καταναλωτών

Σύμφωνα με τα άρθρα 74, 75 και 76 του νόμου της Σλοβενίας περί προστασίας των καταναλωτών «τα εμπορικά και βιοτεχνικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών».

2.

Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave

Τηλ.: (386 1) 474 06 00

Φαξ: (386 1) 433 33 71

Mipor@zps-zveza.si

Frankopanska 5

SLO – 1000 Ljubljana

Μη κυβερνητική οργάνωση καταναλωτών

Σύμφωνα με τα άρθρα 74, 75 και 76 του νόμου της Σλοβενίας περί προστασίας των καταναλωτών «τα εμπορικά και βιοτεχνικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών».

3.

Obalno združenje potrošnikov Koper

Τηλ.: 386 5 628 87 50

Φαξ: 386 5 654 08 80

ks_zusterna@siol.net

Dolga reber 5,

SLO - 6000 Koper

Μη κυβερνητική οργάνωση καταναλωτών

Σύμφωνα με τα άρθρα 74, 75 και 76 του νόμου της Σλοβενίας περί προστασίας των καταναλωτών «τα εμπορικά και βιοτεχνικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών».

4.

Varstvo potrošnikov Celje

Τηλ.: (386 3) 541 26 05

Φαξ: (386 3) 492 35 11

janez.tercek@triera.net

Gledališka ul. 2

p.p. 297

SLO – 3000 Celje

Μη κυβερνητική οργάνωση καταναλωτών

Σύμφωνα με τα άρθρα 74, 75 και 76 του νόμου της Σλοβενίας περί προστασίας των καταναλωτών «τα εμπορικά και βιοτεχνικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών».

5.

Zavod za varstvo potrošnikov

Τηλ.: (386 1) 256 88 77

Φαξ: (386 1) 256 88 77

varstvo.potrosnikov@siol.net

Koprska 94

SLO – 1000 Koper

Μη κυβερνητική οργάνωση καταναλωτών

Σύμφωνα με τα άρθρα 74, 75 και 76 του νόμου της Σλοβενίας περί προστασίας των καταναλωτών «τα εμπορικά και βιοτεχνικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών».

6.

Združenje potrošnikov Gorenjske Kranj

Τηλ.: (386 4) 236 25 40

andrej.tavcar2@guest.arnes.si

Bertoncljeva 23

SLO – 4000 Kranj

Μη κυβερνητική οργάνωση καταναλωτών

Σύμφωνα με τα άρθρα 74, 75 και 76 του νόμου της Σλοβενίας περί προστασίας των καταναλωτών «τα εμπορικά και βιοτεχνικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών».

7.

Združenje potrošnikov Posavja

Φαξ: (386 7) 814 91 49

metod.tekavcic@guest.arnes.si

Cesta Krških žrtev 23

SLO – 8270 Krško

Μη κυβερνητική οργάνωση καταναλωτών

Σύμφωνα με τα άρθρα 74, 75 και 76 του νόμου της Σλοβενίας περί προστασίας των καταναλωτών «τα εμπορικά και βιοτεχνικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών».

8.

Združenje potrošnikov Pomurja

Τηλ.: (386 2) 5349 390

Φαξ: (386 2) 5349 391

zdr.pot.pom@siol.net

Trg zmage 4

SLO – 9000 Murska Sobota

Μη κυβερνητική οργάνωση καταναλωτών

Σύμφωνα με τα άρθρα 74, 75 και 76 του νόμου της Σλοβενίας περί προστασίας των καταναλωτών «τα εμπορικά και βιοτεχνικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών».

9.

Združenje potrošnikov Primorske

Τηλ.: (386 5) 333 41 43

Φαξ: (386 5) 334 651

toni.podbrscek@email.si

Ur. Gradnikove brigade 33

SLO - 5000 Nova Gorica

Μη κυβερνητική οργάνωση καταναλωτών

Σύμφωνα με τα άρθρα 74, 75 και 76 του νόμου της Σλοβενίας περί προστασίας των καταναλωτών «τα εμπορικά και βιοτεχνικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών».

10.

Združenje potrošnikov Zasavja

Τηλ.: (386 3) 566 90 40

Φαξ: 386 3) 566 90 41

tanja.drnovsek@siol.net

Cesta zmage 33

SLO – 1410 Zagorje ob Savi

Μη κυβερνητική οργάνωση καταναλωτών

Σύμφωνα με τα άρθρα 74, 75 και 76 του νόμου της Σλοβενίας περί προστασίας των καταναλωτών «τα εμπορικά και βιοτεχνικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών».

11.

Zveza potrošnikov Slovenije – društvo

Τηλ.: (386 1) 474 06 00

Φαξ: (386 1) 433 33 71

zps@zps-zveza.si

Frankopanska 5

SLO – 1000 Ljubljana

Μη κυβερνητική οργάνωση καταναλωτών

Σύμφωνα με τα άρθρα 74, 75 και 76 του νόμου της Σλοβενίας περί προστασίας των καταναλωτών «τα εμπορικά και βιοτεχνικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών».

12.

Zveza potrošniških združenj Slovenije

Τηλ.: (386 2) 534 93 90

Φαξ: (386 2) 534 93 91

zdr.pot.pom@siol.net

Trg zmage 4

SLO – 9000 Murska sobota

Μη κυβερνητική οργάνωση καταναλωτών

Σύμφωνα με τα άρθρα 74, 75 και 76 του νόμου της Σλοβενίας περί προστασίας των καταναλωτών «τα εμπορικά και βιοτεχνικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών».

13.

Gospodarska zbornica Slovenije

Τηλ.: (386 1) 589 80 00

Φαξ: (386 1) 589 81 00

infolink@gzs.si

Dimičeva 13

SLO – 1000 Ljubljana

Εμπορικό Επιμελητήριο της Σλοβενίας

Σύμφωνα με τα άρθρα 74, 75 και 76 του νόμου της Σλοβενίας περί προστασίας των καταναλωτών «τα εμπορικά και βιοτεχνικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών».

14.

Obrtna zbornica Slovenije

Τηλ.: (386 1) 583 05 00

Φαξ: (386 1) 505 43 73

obrtna.zbornica@ozs.si

Celovška 71

SLO – 1000 Ljubljana

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Σλοβενίας

Σύμφωνα με τα άρθρα 74, 75 και 76 του νόμου της Σλοβενίας περί προστασίας των καταναλωτών «τα εμπορικά και βιοτεχνικά επιμελητήρια μπορούν να ασκούν συλλογική αγωγή για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών».

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Επωνυμία φορέα

Στοιχεία επικοινωνίας

Σκοπός

1.

Združenie slovenských spotrebiteľov

Palisády 22,

Bratislava

Τηλ.: (421) 2 54 41 11 48

Φαξ: (421 2 54 41 11 48

E-mail: zss@zss.sk

Δικτυακός τόπος: www.isnet.sk/zss

Δικαστική εκπροσώπηση των καταναλωτών. Παροχή συμβουλών εμπειρογνωμόνων. Λύσεις διαμεσολάβησης σε διαφορές καταναλωτών και πωλητών.

2.

Ochrana spotrebiteľa Oravy

Obrancov mieru 2,

Dolný Kubín

Τηλ. (421) 435 88 61 23

κινητό: (421) 907 24 21 11

E-mail: osodk@centrum.sk

Λύσεις διαμεσολάβησης σε διαφορές καταναλωτών και πωλητών.

3.

Asociácia užívatelov služieb

Skuteckého 30, Banská Bystrica

Τηλ.: (421) 484 13 87 08

E-mail: asubb@centrum.sk

Δικτυακός τόπος: www.asu.sk

Δικαστική εκπροσώπηση των συμφερόντων των καταναλωτών.

4.

Infospot, informačné a spotrebiteľské centrum

Žabotova 2,

Bratislava

Tηλ. (421.252) 49 19 11

κινητό: (421) 905 25 00 05

E-mail: infospot@vnet.sk

Εξώδικη διευθέτηση των διαφορών για θέματα που αφορούν τους καταναλωτές, δικαστική εκπροσώπηση, εκπροσώπηση στους φορείς της εθνικής διοίκησης.

5.

Spotrebiteľská informačná agentúra

Horný val 24,

Žilina

Τηλ. (421) 415 62 59 92

Φαξ: (421) 415 00 08 33

E-mail: terc@slovanet.sk

Εξώδικη διεύθετηση των διαφορών για θέματα που αφορούν τους καταναλωτές· δικαστική εκπροσώπηση των καταναλωτών.

6.

Združenie na ochranu práv spotrebiteľov v Poprade

Šrobárova 2676/30,

Poprad

Τηλ. (421) 908 32 74 64

E-mail: ochpp@pobox.sk

Προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών στον τόπο διευθέτησης της διαφοράς· δικαστική εκπροσώπηση των καταναλωτών.

7.

Združenie bratislavských spotrebiteľov

Stavbárska 60,

Bratislava

Τηλ. (421) 903 84 72 92

E-mail: zbs@pobox.sk

Εκπροσώπηση των καταναλωτών και υποβολή αιτημάτων για την έκδοση δικαστικών αποφάσεων

8.

Združenie obcianskej sebaobrany

Mraziarenská 3,

Bratislava

Τηλ.: (421) 255 41 01 75

κινητό: (421) 904 88 32 49 /

(421) 903 70 34 73

E-mail: sebaobrana@szm.sk

Δικτυακός τόπος: www.sebaobrana.szm.sk

Εκπροσώπηση των καταναλωτών σε περιπτώσεις διαφορών, ιδίως σε θέματα που αφορούν υπηρεσίες μονοπωλίου.

9.

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska

Ul. 17. Novembra 14,

Stará Ľubovňa

Τηλ. (421) 52.432 60 47

Φαξ: (421) 52 432 60 47

E-mail: asociaciask@stonline.sk

Δικτυακός τόπος: www.spotrebiteliask.sk

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και δικαστικής αρωγής στους καταναλωτές.

10.

Regionálne združenie spotrebiteľov Regionspot

Kapisztoryho 1,

Nové Zámky

Τηλ. (421) 35 42 32 64

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και δικαστικής αρωγής στους καταναλωτές.

11.

Združenie na ochranu práv spotrebiteľov vlastníkov a nájomcov bytov

Ipeľská 5

Bratislava 821 07

E-mail: znos@post.sk

Προστασία των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών και ενοικιαστών διαμερισμάτων ως καταναλωτών

12.

European Information Society Institute, o.z. (EISI)

Dobrianskeho 1580,

Vranov nad Topľou

E-mail: eisi@eisionline.org

Δικτυακός τόπος: www.eisonline.org

Προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των καταναλωτών. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, εξώδικη διευθέτηση των καταναλωτικών διαφορών, δικαστική εκπροσώπηση των καταναλωτών. Εκπαίδευση των καταναλωτών, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των καταναλωτών.

13.

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov S.O.S. Poprad

Nábrežie Jána Pavla II. 439/16

058 01 Poprad

e-mail: info@sospotrebitelov.sk

web: www.sospotrebitelov.sk

Τηλ.: 00421 52 286 1300

Εναλλακτική επίλυση διαφορών και επίλυση διαφορών στο διαδίκτυο, συλλογικές προσφυγές, υπεράσπιση, δραστηριόττηες εκπαίδευσης και δημοσίευσης, κέντρο καθημερινής καθοδήγησης για καταναλωτές, εθνικές και παγκόσμιες δραστηριότητες με επίκεντρο την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και την καλύτερη επιβολή της νομοθεσίας.

14.

Úžera.org

Jazerná 19,

Nové Zámky

Τηλ. (421) 949 180 674

E-mail: zdruzenie@uzera.org

Δικτυακός τόπος: www.uzera.org

Δικαστική εκπροσώπηση των καταναλωτών. Παροχή συμβουλών εμπειρογνωμόνων. Εναλλακτική επίλυση διαφορών. Συλλογική υπεράσπιση συμφερόντων καταναλωτών. Εκπαίδευση καταναλωτών και προμηθευτών.

15.

Asociácia bankových klientov

M. R. Štefánika 12,

Martin

E-mail: info@asbk.sk

Δικτυακός τόπος: www.asbk.sk

Δικαστική εκπροσώπηση των καταναλωτών. Διαμεσολάβηση για την εξεύρεση λύσεων σε διαφορές μεταξύ καταναλωτών και τραπεζών.

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Επωνυμία φορέα

Στοιχεία επικοινωνίας

Σκοπός

1.

Kuluttaja-asiamies

Τηλ.: (3589) 772 61

Φαξ: (3589) 772 67 557

E-mail posti@kuluttajavirasto.fi

Δικτυακός τόπος: www.kuluttajavirasto.fi

Επιβλέπει το μάρκετινγκ που απευθύνεται στους καταναλωτές και τους όρους των συμβάσεων καταναλωτών.

Επιβλέπει επίσης τη συμμόρφωση των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών διαφημίσεων με τις δεοντολογικές αρχές και τους κανονισμούς που διέπουν την προστασία των ανηλίκων.

2.

Kuluttajat — Konsumenterna ry

Τηλ.: (3589) 877 50 120

Φαξ: (3589) 877 50.120

E-mail: info@kuluttajat-konsumenterna.fi

Δικτυακός τόπος: www.kuluttajat-konsumenterna.fi

Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα και την εξέλιξη της προστασίας των καταναλωτών

3.

Suomen Kuluttajaliitto

Τηλ. (3589) 454 22 10

Φαξ: (3589) 454 22.120

E-mail suomen@kuluttajaliitto.fi

Δικτυακός τόπος: www.kuluttajaliitto.fi

Παρακολουθεί τα συμφέροντα των καταναλωτών στην αγορά και προβαίνει σε ανεξάρτητες αγωγές.

4.

Kuluttajavirasto

Τηλ.: (3589) 772 61

Φαξ: (3589) 772 67 557

E-mail posti@kuluttajavirasto.fi

Δικτυακός τόπος: www.kuluttajavirasto.fi

Παρακολουθεί τα οργανωμένα ταξίδια και την ασφάλεια που παρέχουν

5.

Rahoitustarkastus

Tηλ. (358 10) 831 51

Φαξ: (35810) 831 53 28

E-mail rahoitustarkastus@rahoitustarkastus.fi

Δικτυακός τόπος: www.rahoitustarkastus.fi

Επιβλέπει την αγορά καταναλωτικής πίστης και τους όρους των συμβάσεων, από κοινού με το Διαμεσολαβητή για θέματα Καταναλωτών

6.

Lääkelaitos

Τηλ. (3589) 47 33 41

Φαξ: (3589) 71 44 69

E-mail kirjaamo@nam.fi

Δικτυακός τόπος: www.laakelaitos.fi

Επιβλέπει τις διαφημίσεις φαρμάκων.

7.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus

Τηλ. (3589) 396 72 70

Φαξ: (3589) 39 67 27 97

Δικτυακός τόπος: www.sttv.fi

Επιβλέπει τις διαφημίσεις καπνού και αλκοόλ.

8.

Viestintävirasto

Τηλ.: (3589) 69.661

Φαξ: (3589) 69 66.410

E-mail kirjaamo@ficora.fi

Δικτυακός τόπος: www.ficora.fi

Παρακολουθεί τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές διαφημίσεις λαμβάνοντας υπόψη:

τους κανονισμούς για τις δεοντολογικές αρχές και την προστασία των ανηλίκων που διέπουν τη διαφήμιση και την τηλεοπτική διαφήμιση·

τις διαφημίσεις καπνού και αλκοόλ.

9.

Vakuutusvalvontavirasto

Τηλ. (3589) 415 59 50

Φαξ: (3589) 415 59.660

E-mail kirjaamo@vakuutusvalvonta.fi

Δικτυακός τόπος www.vakuutusvalvonta.fi

Επιβλέπει το μάρκετινγκ των ασφαλιστικών εταιρειών και τη χρήση των όρων ασφάλισης

ΣΟΥΗΔΙΑ

Επωνυμία φορέα

Στοιχεία επικοινωνίας

Σκοπός

1.

Konsumentverket/Konsumentombudsmannen

Tηλ.: ( 46) 8 429 05 00

Φαξ: (46) 8 429 89 00

E-mail: konsumentverket@konsumentverket.se

Δικτυακός τόπος: www.konsumentverket.se

Η Εθνική Υπηρεσία Καταναλωτών (Konsumentverket) είναι η εθνικού επιπέδου διοικητική αρχή για τη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν τους καταναλωτές και είναι επιφορτισμένη με τη διασφάλιση των συμφερόντων των καταναλωτών.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Επωνυμία φορέα

Στοιχεία επικοινωνίας

Σκοπός

1.

Competition and Markets Authority (CMA)

Tηλ.: 0203 738 6000

The Competition and Markets Authority)

Victoria House

34-63 Southampton Row

London

WC1B 4AD

United Kingdom

www.gov.uk/government/organisations/competition-and-markets-authority

general.enquiries@cma.gsi.gov.uk

H CMA (Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Αγορών) είναι μια μη υπουργική κρατική υπηρεσία η οποία φροντίζει για την προώθηση του ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών. Στόχος της να εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία των αγορών για τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και την οικονομία.

2.

The Information Commissioner's office (πρώην The Information Commissioner)

Tηλ.: 01625 545 700

Φαξ 01625 524 510

Information Commissioner's OfficeWycliffe House

Water Lane

Wilmslow Cheshire

SK9 5AF

United Kingdom

http://www.informationcommissioner.gov.uk

mail@ico.gsi.gov.uk

Ο Επίτροπος Πληροφοριών (Information Commissioner) έχει μια σειρά ειδικών καθηκόντων, σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας των δεδομένων και ελεύθερης πληροφόρησης.

3.

The Civil Aviation Authority

Tηλ. 020 7379 7311

Civil Aviation Authority

CAA House

45-59 Kingsway

London

WC2B 6TE

United Kingdom

http://www.caa.co.uk

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Civil Aviation Authority - CAA) έχει μια σειρά ειδικών καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένης της εκπροσώπησης των εύλογων συμφερόντων των χρηστών των αεροπορικών υπηρεσιών και της προστασίας τους από τις συνέπειες χρεοκοπίας αεροπορικών εταιρειών.

4.

The Office of Gas and Electricity Markets (πρώην the Gas and Electricity Markets Authority)

Tηλ.: 020 7901 7000

Φαξ 020 7901 7066

Ofgem

9 Millbank

London SW1P 3GE

United Kingdom

http://www.ofgem.gov.uk/ofgem/index.jsp

enquiries@energywatch.org.uk

Η Υπηρεσία των Αγορών Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας (Gas and Electricity Markets Authority) είναι αρμόδια για τη ρύθμιση των αγορών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας στη Μεγάλη Βρετανία και για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.

5.

The Office for the Regulation of Electricity and Gas (Northern Ireland) (πρώην the Director-General of Electricity Supply for Northern Ireland)

Tηλ. 02890 311575

The Office for the Regulation of Electricity and Gas (Northern Ireland)

Brookmount Buildings

42 Fountain Street

Belfast

BT1 5EE

United Kingdom

http://ofreg.nics.gov.uk/index.html

Ο Γενικός Διευθυντής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στη Βόρεια Ιρλανδία (Director General of Electricity Supply for Northern Ireland) είναι αρμόδιος για τη ρύθμιση των αγορών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας στη Βόρεια Ιρλανδία και για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.

6.

The Office of Communications

Tηλ. 0845 456 3000

Φαξ 0845 456 3333

The Office of Communications

Riverside House

2a Southwark Bridge Road

London SE1 9HA

United Kingdom

http://www.ofcom.org.uk

contact@ofcom.org.uk

Η Υπηρεσία Επικοινωνιών (Office of Communications) είναι η αρμόδια ρυθμιστική αρχή των επικοινωνιών στο Ηνωμένο Βασίλειο με τομέα ευθύνης τις υπηρεσίες ραδιοτηλεόρασης, τηλεπικοινωνιών και ασύρματων επικοινωνιών.

7.

The Office of Water Services (πρώην the Director-General of Water Services)

Tηλ. 0121 625 1300 / 1373

Φαξ 0121 625 1400

Office of Water Services

Centre City Tower

7 Hill Street

Birmingham B5 4UA

United Kingdom

http://www.ofwat.gov.uk

enquiries@ofwat.gsi.gov.uk

Το Γραφείο Υπηρεσιών Ύδρευσης (Office of Water Services) είναι αρμόδιο για τη ρύθμιση οικονομικών θεμάτων όσον αφορά την ιδιωτικοποιημένη βιομηχανία ύδρευσης στην Αγγλία και την Ουαλία. Προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών όσον αφορά την τιμολόγηση και τα επίπεδα υπηρεσιών και ασχολείται με τη διευθέτηση διαφορών.

8.

The Office of Rail Regulation (πρώην the Rail Regulator)

Tηλ. 020 7282 2000

Φαξ 020 7282 2040

The Office of Rail Regulation

1 Waterhouse Square

138-142 Holborn

London

EC1N 2TQ

United Kingdom

http://www.rail-reg.gov.uk

Υπηρεσία αρμόδια για τη ρύθμιση των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών στη Μεγάλη Βρετανία. Οι αρμοδιότητές της περιλαμβάνουν την προστασία των συμφερόντων των χρηστών σιδηροδρομικών υπηρεσιών.

9.

Every weights and measures authority in Great Britain

204 ξεχωριστές οργανώσεις. Επικοινωνήστε κατ' αρχάς με:

Tηλ. 0207 211 8000

The Office of Fair Trading

Fleetbank House

2-6 Salisbury Square

London

EC4Y 8JX

United Kingdom

www.oft.gov.uk

enquiries@oft.gsi.gov.uk

Οι υπηρεσίες μέτρων και σταθμών υπάγονται στην τοπική αυτοδιοίκηση στη Μεγάλη Βρετανία και είναι αρμόδιες για την εφαρμογή του νόμου και των κανονισμών που διέπουν την πώληση και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών και παρέχουν υπηρεσίες συμβούλου σε καταναλωτές και επιχειρήσεις.

10.

The Department of Enterprise, Trade and Investment in Northern Ireland

Tηλ. 028 9052 9900

Department of Enterprise, Trade and Investment

Netherleigh Massey Avenue

Belfast BT4 2JP

United Kingdom

http://www.detini.gov.uk

information@detini.gov

Το Υπουργείο Επιχειρήσεων, Εμπορίου και Επενδύσεων στη Βόρεια Ιρλανδία (DETINI -Department of Enterprise, Trade and Investment in Northern Ireland) εφαρμόζει το νόμο και τους κανονισμούς που διέπουν την πώληση και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών στη Βόρεια Ιρλανδία και παρέχει υπηρεσίες συμβούλου σε καταναλωτές και επιχειρήσεις.

11.

The Financial Conduct Authority

Tηλ. 020 7066 1000

The Financial Conduct Authority

25 The North Colonnade,

Canary Wharf,

London E14 5HS

United Kingdom

http://www.fca.org.uk

Η Υπηρεσία για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (FCA - Financial Services Authority) είναι ανεξάρτητος φορέας αρμόδιος για τη ρύθμιση του τομέα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στο ΗΒ. Επιδιώκει τη διατήρηση της εμπιστοσύνης στο χρηματοοικονομικό σύστημα του ΗΒ, τη βελτίωση της κατανόησης από το κοινό και την εξασφάλιση της προστασίας των καταναλωτώνers.