Βρυξέλλες, 21.12.2016

COM(2016) 818 final

2016/0411(COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι να εξασφαλισθεί η νομική συνοχή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 1 με διεθνή συμφωνία.

Το άρθρο 13 του κανονισμού 1008/2008 καθορίζει τους επιτρεπόμενους όρους μίσθωσης αεροσκαφών νηολογημένων σε τρίτες χώρες, και ιδίως τις προϋποθέσεις πλήρους μίσθωσης. Οι δυνατότητες πλήρους μίσθωσης ισχύουν σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως η έλλειψη κατάλληλου αεροσκάφους στην αγορά της Κοινότητας, οι δε μισθώσεις πρέπει να είναι αυστηρά περιορισμένης διάρκειας και να πληρούν προδιαγραφές ασφαλείας ισοδύναμες των κανόνων ασφαλείας της Κοινότητας και της εθνικής νομοθεσίας.

Η συμφωνία αεροπορικών μεταφορών (ΣΑΜ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (ΗΠΑ), αφετέρου, (εφεξής «η συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-ΗΠΑ»), υπογράφηκε στις 25 και στις 30 Απριλίου 2007 2 και τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο της 24ης Ιουνίου 2010 3 . Η ΣΑΜ εφαρμόζεται προσωρινά από τις 30 Μαρτίου 2008. Το τροποποιητικό πρωτόκολλο εφαρμόζεται προσωρινά από τις 24 Ιουνίου 2010.

Η ΣΑΜ προβλέπει καθεστώς ελεύθερης πλήρους μίσθωσης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Για λόγους σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου για τους αερομεταφορείς, η Επιτροπή συνέστησε στο Συμβούλιο να την εξουσιοδοτήσει να διαπραγματευθεί με τις ΗΠΑ ειδική συμφωνία για την πλήρη μίσθωση, ώστε να αρθούν οι χρονικοί περιορισμοί.

Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι να επέλθει η ανάλογη προσαρμογή του κανονισμού της ΕΕ. Συνεπώς, το πεδίο εφαρμογής της είναι πολύ οριοθετημένο και ισχύει μόνον για το άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1008/2008. Οι υπόλοιπες διατάξεις του άρθρου 13 (που αφορούν δηλαδή τις προδιαγραφές ασφαλείας και τα δικαιώματα της αρμόδιας αρχής) παραμένουν αμετάβλητες.

Βραχυπρόθεσμα, η παρέκκλιση από τους περιορισμούς θα χορηγηθεί στις ΗΠΑ που θα είναι η πρώτη από τις τρίτες χώρες με την οποία η ΕΕ συνάπτει συμφωνία πλήρους μίσθωσης. Άλλες τρίτες χώρες ενδέχεται να ζητήσουν στο μέλλον παρόμοιες παρεκκλίσεις, κάθε αίτημα όμως θα εξεταστεί κατά περίπτωση και οι εξαιρέσεις θα πρέπει να χορηγηθούν μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

Τυχόν άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις θα προκύψουν από τις ίδιες τις συμφωνίες πλήρους μίσθωσης και όχι από την τροποποίηση του κανονισμού.

Συνοχή με ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής

Η παρούσα πρωτοβουλία στηρίζεται στις ισχύουσες διατάξεις της Ένωσης που αφορούν τις αεροπορικές γραμμές, όπως περιλαμβάνονται επί του παρόντος στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008. Θα συνάδει επίσης με την προβλεπόμενη συμφωνία για την πλήρη μίσθωση ΕΕ-ΗΠΑ και τη συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-ΗΠΑ.

Συνοχή με άλλες πολιτικές της Ένωσης

Η παρούσα πρωτοβουλία ανταποκρίνεται πλήρως στους στρατηγικούς στόχους της Επιτροπής για την περίοδο 2014-2019 όσον αφορά την προαγωγή της «ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα» και της «απασχόλησης και ανάπτυξης».

2.ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Νομική βάση

Η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 100 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποτελεί τη νομική βάση για την έγκριση μέτρων της Ένωσης για τις αεροπορικές μεταφορές.

     Επικουρικότητα (σε περίπτωση μη αποκλειστικής αρμοδιότητας)

Η τροποποίηση του κανονισμού είναι το μόνο διαθέσιμο υφιστάμενο μέσο για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου θέματος.

Αναλογικότητα

Η πρόταση συνιστά τεχνική προσαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σε διεθνή συμφωνία. Η τροποποίηση είναι αυστηρά οριοθετημένη στους χρονικούς περιορισμούς των διατάξεων που αφορούν την πλήρη μίσθωση της προβλεπόμενης συμφωνίας πλήρους μίσθωσης ΕΕ-ΗΠΑ.

Επιλογή του νομικού μέσου

Η παρούσα πρόταση δεν μεταβάλλει το είδος του μέσου που χρησιμοποιήθηκε για τον αρχικό κανονισμό.

3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Εκ των υστέρων αξιολογήσεις/έλεγχοι καταλληλότητας της ισχύουσας νομοθεσίας

Άνευ αντικειμένου

Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και ο αεροπορικός κλάδος (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων), καθώς και η Νορβηγία και η Ισλανδία (οι οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη της ΣΑΜ) συμμετείχαν ενεργά στην ανάλυση και την αξιολόγηση της υπόθεσης.

Στις διαβουλεύσεις αυτές έγινε κατανοητό ότι η συμφωνία πλήρους μίσθωσης θα συνεπαγόταν τροποποίηση του κανονισμού 1008/2008.

Συλλογή και χρήση εμπειρογνωσίας

Η παρούσα τροποποίηση είναι τεχνικής και οριζόντιας φύσης που απορρέει από διεθνείς συμφωνίες. Η συλλογή δεδομένων για την εκτίμηση επιπτώσεων θα πραγματοποιηθεί μετά το αίτημα εξουσιοδότησης για διαπραγμάτευση συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και τρίτης χώρας.

Η διαδικασία κινείται προς το παρόν μόνον για την επικείμενη συμφωνία πλήρους μίσθωσης ΕΕ-ΗΠΑ. Η συλλογή δεδομένων και η ανάλυσή τους για την εν λόγω συμφωνία συνοψίζονται στον σχετικό οδικό χάρτη και τη σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου.

Εκτίμηση επιπτώσεων

Η πρωτοβουλία έχει πολύ συγκεκριμένο στόχο (τεχνική προσαρμογή λόγω διεθνούς συμφωνίας) και περιορισμένο πεδίο εφαρμογής (παρέκκλιση από τους περιορισμούς χρονικής διάρκειας της πλήρους μίσθωσης). Όπως αναφέρεται στον οδικό χάρτη που δημοσιεύθηκε στις 7 Μαρτίου 2016, δεν προτείνεται διεξαγωγή εκτίμησης επιπτώσεων.

Τυχόν επιπτώσεις θα προκύψουν από την ίδια τη συμφωνία πλήρους μίσθωσης και όχι από την τροποποίηση του κανονισμού.

Καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου και απλούστευση

Η πρόταση συνιστά τεχνική προσαρμογή του κανονισμού της ΕΕ, ώστε ο κανονισμός να ευθυγραμμισθεί με διατάξεις της διεθνούς συμφωνίας.

Δεν πραγματοποιήθηκε εμπεριστατωμένη αξιολόγηση της υφιστάμενης πολιτικής διότι η πρωτοβουλία δεν προβλέπει γενική χαλάρωση των περιορισμών για όλες τις τρίτες χώρες. Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να δημιουργηθεί μια «εξαίρεση» που θα ισχύει μόνον για τις ΗΠΑ και να αποφευχθεί η έλλειψη συνοχής του κανονισμού με τις διεθνείς υποχρεώσεις της ΕΕ.

Θεμελιώδη δικαιώματα

Άνευ αντικειμένου

4.ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η πρόταση δεν έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

5.ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σχέδια εφαρμογής και παρακολούθηση, αξιολόγηση και ρυθμίσεις περί υποβολής εκθέσεων

Για τον προτεινόμενο κανονισμό δεν απαιτούνται πρόσθετα μέτρα εφαρμογής.

Αναλυτική επεξήγηση των επιμέρους διατάξεων της πρότασης

Στόχος της πρότασης είναι να εισαχθεί η δυνατότητα παρέκκλισης από τις προϋποθέσεις πλήρους μίσθωσης που περιέχει το άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1008/2008 με τη σύναψη διεθνών συμφωνιών. Αυτό θα επιτρέψει μεγαλύτερη ευελιξία, εφόσον η σύναψη τέτοιων συμφωνιών παρουσιάζει οικονομικά και κοινωνικά πλεονεκτήματα για την ΕΕ.

Με τις προτεινόμενες αλλαγές προστίθεται αναφορά σε διεθνείς συμφωνίες στο άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού, όπου καθορίζονται οι προϋποθέσεις πλήρους μίσθωσης (εξαιρετικές περιστάσεις, εποχικές ανάγκες, λειτουργικές δυσχέρειες).

Οι υπόλοιπες διατάξεις του άρθρου 13 (που αφορούν δηλαδή τις προδιαγραφές ασφαλείας και τα δικαιώματα της αρμόδιας αρχής) παραμένουν αμετάβλητες.

2016/0411 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 100 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 4 ,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών 5 ,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1008/2008 περιέχει στο άρθρο 13 διατάξεις που επιτρέπουν ρυθμίσεις μίσθωσης αεροσκαφών νηολογημένων σε τρίτες χώρες, και ιδίως ρυθμίσεις πλήρους μίσθωσης.

(2)Οι εν λόγω ρυθμίσεις επιτρέπονται σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως η έλλειψη κατάλληλου αεροσκάφους στην αγορά της Ένωσης, και πρέπει να είναι αυστηρά περιορισμένης διάρκειας και να πληρούν προδιαγραφές ασφαλείας ισοδύναμες των κανόνων ασφαλείας της Ένωσης και της εθνικής νομοθεσίας.

(3)Το 2007 υπογράφηκε συμφωνία αεροπορικών μεταφορών (ΣΑΜ) μεταξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο της 24ης Ιουνίου 2010. Η ΣΑΜ αντιπροσωπεύει την προσήλωση των συμβαλλομένων μερών στον κοινό στόχο να συνεχίσουν την άρση των εμποδίων πρόσβασης στην αγορά, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για τους καταναλωτές, τις αεροπορικές εταιρείες, τους εργαζόμενους και τις κοινότητες ένθεν και ένθεν του Ατλαντικού.

(4)Κατά συνέπεια, η ΣΑΜ προβλέπει καθεστώς ελεύθερης πλήρους μίσθωσης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Οι σχετικές διατάξεις που περιλαμβάνει το άρθρο 10 της ΣΑΜ καθιστούν δυνατές τις ρυθμίσεις πλήρους μίσθωσης στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές, με την προϋπόθεση ότι όλοι οι συμμετέχοντες στις εν λόγω ρυθμίσεις έχουν κατάλληλη εξουσιοδότηση και ότι τηρούν τους όρους των νόμων και των κανονισμών που εφαρμόζουν κανονικά τα συμβαλλόμενα μέρη.

(5)Σημαντικές εξελίξεις και προγενέστερες συζητήσεις στη Μικτή Επιτροπή (ΜΕ) που έχει συσταθεί δυνάμει της ΣΑΜ έδειξαν ότι τα συμβαλλόμενα μέρη θα ωφεληθούν από μια ειδική συμφωνία πλήρους μίσθωσης που θα διευκρινίζει τις σχετικές διατάξεις της ΣΑΜ.

(6)Καθώς η συμφωνία επιφέρει χαλάρωση των υφιστάμενων χρονικών περιορισμών, θίγεται το άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού 1008/2008, στο οποίο προβλέπονται χρονικοί περιορισμοί στις περιπτώσεις που αερομεταφορείς της Ένωσης προβαίνουν σε πλήρη μίσθωση αεροσκαφών από αερομεταφορείς τρίτων χωρών.

(7)Το άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο β) πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί, ώστε να καθίσταται δυνατή η χαλάρωση της περιορισμένης χρονικής διάρκειας της πλήρους μίσθωσης, η οποία προβλέπεται σε διεθνείς συμφωνίες που συνάπτει η Ένωση με τρίτες χώρες.

(8)Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά σε διεθνή συμφωνία που έχει συνάψει η Ένωση»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την […] ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος    Ο Πρόεδρος

(1)

   ΕΕ L 293 της 31.10.2008, σ. 3

(2) Απόφαση του Συμβουλίου, της 25ης Απριλίου 2007, σχετικά με την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-ΗΠΑ (2007/339/ΕΚ), ΕΕ L 134 της 25.5.2007, σ. 4.
(3) ΕΕ L 223 της 25.8.2010, σ. 3.
(4) ΕΕ C της , σ. .
(5) ΕΕ C της , σ. .