Βρυξέλλες, 28.9.2016

COM(2016) 627 final

Πρόταση

Διοργανική συμφωνία

σχετικά με υποχρεωτικό Μητρώο Διαφάνειας


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως το άρθρο 295, και τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ), και ιδίως το άρθρο 106α,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («τα τρία θεσμικά όργανα») διατηρούν ανοικτό, διαφανή και τακτικό διάλογο με τις αντιπροσωπευτικές ενώσεις και την κοινωνία των πολιτών, σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), συγκεκριμένα το άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2.

(2) Αυτή η ανοικτή προσέγγιση επιτρέπει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να παρουσιάσουν τις απόψεις τους για αποφάσεις που ενδέχεται να τους επηρεάζουν και, ως εκ τούτου, συμβάλλουν αποτελεσματικά στη βάση τεκμηρίωσης επί της οποίας υποβάλλονται προτάσεις πολιτικής. Ο διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη ενισχύει την ποιότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων με την παροχή διαύλων διατύπωσης εξωτερικών απόψεων και εμπειρογνωμοσύνης.

(3) Τα τρία θεσμικά όργανα επιβεβαιώνουν ότι η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι ουσιώδεις για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στη νομιμότητα των πολιτικών, νομοθετικών και διοικητικών διαδικασιών στην Ένωση.

(4) Η διαφάνεια της εκπροσώπησης συμφερόντων είναι ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να μπορούν οι πολίτες να παρακολουθούν τις δραστηριότητες και την ενδεχόμενη επιρροή των εκπροσώπων συμφερόντων. Τα τρία θεσμικά όργανα θεωρούν ότι η εν λόγω διαφάνεια εξασφαλίζεται καλύτερα με έναν κώδικα δεοντολογίας που περιέχει τους κανόνες και τις αρχές που ισχύουν για τους εκπροσώπους συμφερόντων που προσυπογράφουν το Μητρώο Διαφάνειας και, ως εκ τούτου, τον κώδικα.

(5) Με βάση τη θετική εμπειρία με το Μητρώο Διαφάνειας για οργανώσεις και αυτοαπασχολούμενα άτομα που συμμετέχουν στη διαμόρφωση και εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ, το οποίο καθιερώθηκε με τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2014 1 , τα τρία θεσμικά όργανα θεωρούν ότι η συμφωνία αυτή θα πρέπει να επεκταθεί κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο.

(6) Τα τρία θεσμικά όργανα αναγνωρίζουν την ανάγκη για την καθιέρωση υποχρεωτικού Μητρώου Διαφάνειας (εφεξής «το Μητρώο») εξαρτώντας ορισμένες μορφές αλληλεπίδρασης με αυτά από την προϋπόθεση προηγούμενης εγγραφής, και με τον τρόπο αυτό καθιστώντας την εγγραφή de facto προϋπόθεση της εκπροσώπησης συμφερόντων και διασφαλίζοντας ότι η εν λόγω εκπροσώπηση γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές που κατοχυρώνονται στον κώδικα δεοντολογίας.

(7) Τα τρία θεσμικά όργανα ανταποκρίνονται στην ανάγκη να εγκριθεί, το συντομότερο δυνατό, διοργανική συμφωνία σχετικά με τη δημιουργία υποχρεωτικού Μητρώου, σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 28ης Απριλίου 2016, σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα 2 .

(8) Η λειτουργία του εν λόγω Μητρώου δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητες των τριών θεσμικών οργάνων ή τις αντίστοιχες εσωτερικές οργανωτικές εξουσίες τους, με την επιφύλαξη της συμφωνίας που συνάπτουν όσον αφορά τις λεπτομέρειες σχετικά με τις συνεισφορές τους για την κάλυψη των διοικητικών και χρηματοδοτικών πόρων της Γραμματείας του Μητρώου.

(9) Τα τρία θεσμικά όργανα ενεργούν με αμοιβαία, καλή τη πίστη συνεργασία κατά την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας.

(10) Οποιοδήποτε από τα τρία θεσμικά όργανα δύναται να επιδιώξει άλλες πολιτικές χρηστής διακυβέρνησης και διαφάνειας εκτός του πλαισίου της παρούσας συμφωνίας, στο βαθμό που οι εν λόγω πολιτικές δεν παρεμβαίνουν στην υλοποίηση και τους στόχους που αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία.

(11) Η συμφωνία συνάπτεται με την επιφύλαξη της άσκησης των δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 της ΣΕΕ (πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών) και το άρθρο 227 της ΣΛΕΕ (δικαίωμα αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο),

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Άρθρο 1

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής της διοργανικής συμφωνίας

Η παρούσα διοργανική συμφωνία καθορίζει ένα πλαίσιο για διαφανή και ηθική αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπροσώπων συμφερόντων, που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία, και οποιουδήποτε από τα τρία θεσμικά όργανα.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «Εκπρόσωποι συμφερόντων»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή τυπικές/άτυπες ομάδες, ενώσεις ή δίκτυα αυτών, που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία·

β) «Αιτών»: κάθε εκπρόσωπος συμφερόντων που υποβάλλει αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο·

γ) «Εγγεγραμμένος»: κάθε εκπρόσωπος συμφερόντων με υπάρχουσα εγγραφή στο μητρώο·

δ) «Πελάτης»: εκπρόσωπος συμφερόντων που έχει αναθέσει σε ενδιάμεσο φορέα να εκπροσωπεί τα συμφέροντα του πελάτη έναντι οποιουδήποτε από τα τρία θεσμικά όργανα·

ε) «Ενδιάμεσος φορέας»: εκπρόσωπος συμφερόντων που εκπροσωπεί τα συμφέροντα ενός πελάτη έναντι οποιουδήποτε από τα τρία θεσμικά όργανα·

στ) «Σχέση πελάτη – διαμεσολαβητή»: κάθε συμβατική σχέση μεταξύ ενός πελάτη και ενός ή περισσότερων (υπο)παρόχων υπηρεσιών σχετικά με την παροχή μιας από τις οριζόμενες δραστηριότητες·

ζ) «Υπάλληλοι»: όλες οι κατηγορίες προσωπικού οποιουδήποτε από τα τρία θεσμικά όργανα.

Άρθρο 3

Δραστηριότητες καλυπτόμενες και μη καλυπτόμενες από τη διοργανική συμφωνία

1) Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται σε δραστηριότητες που προωθούν συγκεκριμένα συμφέροντα μέσω της αλληλεπίδρασης με οποιοδήποτε από τα τρία υπογράφοντα θεσμικά όργανα, τα μέλη ή τους υπαλλήλους αυτών, με στόχο να επηρεάσουν τη διαμόρφωση ή την εφαρμογή πολιτικών ή νομοθεσίας ή τη διαδικασία λήψης αποφάσεων εντός των οργάνων αυτών, εκτός αν ισχύει η εξαίρεση που ορίζεται στην παράγραφο 2 ή στο άρθρο 4.

2) Οι ακόλουθες δραστηριότητες δεν θεωρούνται δραστηριότητες κατά την έννοια της παραγράφου 1:

α) Παροχή νομικών και άλλων επαγγελματικών συμβουλών στο πλαίσιο σχέσης πελάτη-ενδιάμεσου φορέα, εφόσον:

   συνίσταται σε εκπροσώπηση στο πλαίσιο συμβιβαστικής ή διαμεσολαβητικής διαδικασίας που αποσκοπεί στο να αποτραπεί η παραπομπή της διαφοράς στις δικαστικές ή διοικητικές αρχές,

   συνίσταται στην παροχή συμβουλών σε πελάτες με σκοπό να βεβαιωθεί ότι οι δραστηριότητές τους είναι σύμφωνες προς το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, ή

   σχετίζεται με την εκπροσώπηση πελατών και τη διαφύλαξη των θεμελιωδών ή δικονομικών δικαιωμάτων τους, όπως του δικαιώματος ακρόασης, του θεμελιώδους δικαιώματος ενός πελάτη σε δίκαιη δίκη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος υπεράσπισης σε διοικητικές διαδικασίες, όπως δραστηριότητες που ασκούνται από δικηγόρους ή άλλους ενεχόμενους επαγγελματίες.

β) Προτάσεις που υποβάλλονται με την ιδιότητα του μέρους ή τρίτου μέρους στο πλαίσιο δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας, που καθορίζεται από το δίκαιο της Ένωσης ή από το διεθνές δίκαιο που ισχύει για την Ένωση και προτάσεις που στηρίζονται σε συμβατική σχέση με το θεσμικό όργανο ή βασίζονται σε συμφωνία επιχορήγησης που χρηματοδοτείται από τα ταμεία της ΕΕ.

γ) Δραστηριότητες των κοινωνικών εταίρων ως συντελεστών του κοινωνικού διαλόγου σύμφωνα με το άρθρο 152 της ΣΛΕΕ.

δ) Προτάσεις σε απάντηση άμεσων και συγκεκριμένων αιτημάτων οποιουδήποτε από τα τρία θεσμικά όργανα, των μελών αυτών ή των υπαλλήλων αυτών, όπως αιτήσεων για τεκμηριωμένη πληροφόρηση, δεδομένα ή εμπειρογνωμοσύνη.

ε) Επικοινωνία των πολιτών, που ενεργούν αποκλειστικά υπό την προσωπική τους ιδιότητα, με οποιοδήποτε από τα τρία θεσμικά όργανα.

Άρθρο 4

Οργανισμοί που δεν καλύπτονται από τη διοργανική συμφωνία

1) Τα πολιτικά κόμματα εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής. Όμως, όλες οι οργανώσεις που αυτά δημιουργούν ή στηρίζουν, οι οποίες συμμετέχουν σε καλυπτόμενες δραστηριότητες, δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής.

2) Οι εκκλησίες και οι θρησκευτικές ενώσεις ή κοινότητες, καθώς και οι φιλοσοφικές και μη ομολογιακές οργανώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17 της ΣΛΕΕ, εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής. Όμως, τα γραφεία αντιπροσωπειών ή οι νομικοί φορείς, οι οργανισμοί και τα δίκτυα που έχουν δημιουργηθεί για να εκπροσωπούν τις εκκλησίες, τις θρησκευτικές κοινότητες ή τις φιλοσοφικές και μη ομολογιακές οργανώσεις στις σχέσεις τους με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, καθώς και οι ενώσεις τους, δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής.

3) Οι δημόσιες αρχές των κρατών μελών (συμπεριλαμβανομένων των μόνιμων αντιπροσωπειών και πρεσβειών), σε εθνικό και υποεθνικό επίπεδο, εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής, καθώς και οποιαδήποτε ένωση δημοσίων αρχών σε ευρωπαϊκό, εθνικό ή υποεθνικό επίπεδο, υπό την προϋπόθεση ότι ενεργούν αποκλειστικά για λογαριασμό των σχετικών δημοσίων φορέων.

4) Οι δημόσιες αρχές τρίτων χωρών (συμπεριλαμβανομένων των διπλωματικών αποστολών και των πρεσβειών) εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής.

5) Οι διακυβερνητικοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών και των υπηρεσιών που απορρέουν από αυτούς, εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής.

Άρθρο 5

Αλληλεπιδράσεις υπό την προϋπόθεση εγγραφής

1) Τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν να καταστήσουν δυνατές τις ακόλουθες μορφές αλληλεπίδρασης υπό την προϋπόθεση προηγούμενης εγγραφής των εκπροσώπων συμφερόντων:

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πρόσβαση στους χώρους του Κοινοβουλίου: επιλεξιμότητα για υποβολή αίτησης για κάρτες ελευθέρας εισόδου στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα άτομα που εκπροσωπούν ή εργάζονται για τους εκπροσώπους συμφερόντων·

Δημόσιες ακροάσεις επιτροπής: δυνατότητα για τους εκπροσώπους συμφερόντων να προσκληθούν να μιλήσουν σε ακρόαση της επιτροπής ως επισκέπτες, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο β.

Αιγίδα: χορήγηση της αιγίδας σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από εκπροσώπους συμφερόντων·

Συνεδριάσεις: συναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων συμφερόντων και μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου («βουλευτές»), του Γενικού Γραμματέα, των γενικών διευθυντών και των γενικών γραμματέων των πολιτικών ομάδων·

Εκδηλώσεις: φιλοξενία εκδηλώσεων που διοργανώνονται από εκπροσώπους συμφερόντων στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Ανακοινώσεις: αποστολή αυτόματων μηνυμάτων σχετικών με τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στους εκπροσώπους συμφερόντων.

Στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συνεδριάσεις: συναντήσεις μεταξύ των εκπροσώπων συμφερόντων και του πρέσβη της τρέχουσας ή της επόμενης Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς και των αναπληρωτών τους στην Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου και των γενικών διευθυντών·

Ανακοινώσεις: αποστολή αυτόματων μηνυμάτων σχετικών με τις δραστηριότητες του Συμβουλίου στους εκπροσώπους συμφερόντων.

Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Συνεδριάσεις: συνεδριάσεις μεταξύ των εκπροσώπων συμφερόντων και των μελών της Επιτροπής, των μελών των ιδιαιτέρων γραφείων τους και των γενικών διευθυντών·

Ομάδες εμπειρογνωμόνων: διορισμός μελών ομάδων εμπειρογνωμόνων ορισμένου τύπου 3 ·

Δημόσιες διαβουλεύσεις: αποστολή αυτόματων ειδοποιήσεων στους εκπροσώπους συμφερόντων σχετικά με τις διαβουλεύσεις της Επιτροπής· η Επιτροπή θα διακρίνει μεταξύ εγγεγραμμένων και μη εγγεγραμμένων οντοτήτων με χωριστή δημοσίευση των εισφορών τους ·

Αιγίδα: χορήγηση της αιγίδας σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από εκπροσώπους συμφερόντων·

Κατάλογοι ταχυδρομικών διευθύνσεων: αποστολή ειδοποιήσεων μέσω καταλόγων ταχυδρομικών διευθύνσεων σε εκπροσώπους συμφερόντων για συγκεκριμένες δραστηριότητες της Επιτροπής.

2) Καθένα από τα τρία θεσμικά όργανα λαμβάνει τα απαραίτητα εσωτερικά μέτρα για την εφαρμογή των τύπων των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3) Κάθε θεσμικό όργανο μπορεί να αποφασίσει να υποβάλει και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης στην προϋπόθεση της εγγραφής, εφόσον τα πρόσθετα αυτά είδη προϋποθέσεων έχουν ως στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου.

4) Τα είδη των προϋποθέσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 δημοσιοποιούνται σε ειδική ιστοσελίδα του Μητρώου.

Άρθρο 6

Επιλεξιμότητα και εγγραφή των αιτούντων

1) Κατά την αίτηση για εγγραφή, οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν την επιλεξιμότητά τους για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία.

2) Για το σκοπό αυτό, οι αιτούντες πρέπει να παρέχουν τις πληροφορίες που παρατίθενται στο παράρτημα II και να συμφωνήσουν για τη δημοσιοποίηση αυτών των πληροφοριών.

3) Ενδέχεται να ζητηθεί από τους αιτούντες να προσκομίσουν δικαιολογητικά έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν την επιλεξιμότητά τους και την ακρίβεια των υποβαλλόμενων πληροφοριών.

4) Οι αιτούντες καταχωρίζονται στο Μητρώο ως εγγεγραμμένοι μόλις κατοχυρωθεί η επιλεξιμότητά τους και η εγγραφή θεωρείται ότι πληροί τις διατάξεις του παραρτήματος ΙΙ όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.

Άρθρο 7

Ο κώδικας δεοντολογίας που ισχύει για τους εγγεγραμμένους και η εφαρμογή του

1) Οι κανόνες και αρχές με τους οποίους πρέπει να συμμορφώνονται οι αιτούντες ορίζονται στον κώδικα δεοντολογίας που προσαρτάται στην παρούσα συμφωνία (παράρτημα III). Με την εγγραφή τους, οι εγγεγραμμένοι συμφωνούν να συμμορφώνονται με τους εν λόγω κανόνες και αρχές.

2) Όπως προβλέπεται στον κώδικα δεοντολογίας, τυχόν αποτυχία συμμόρφωσης με τις διατάξεις του ενδέχεται να αποτελέσει αντικείμενο ερευνών και μέτρων, τα οποία ορίζονται στις διαδικασίες που περιγράφονται στο παράρτημα IV της παρούσας συμφωνίας.

Έρευνες μπορούν να πραγματοποιούνται μετά από καταγγελίες ή με ίδια πρωτοβουλία της Γραμματείας.

Τα τρία θεσμικά όργανα λαμβάνουν τα απαιτούμενα εσωτερικά μέτρα για την εφαρμογή τυχόν μέτρων που έχουν επιβληθεί σύμφωνα με το παράρτημα IV.

3) Όπως προβλέπεται στον κώδικα δεοντολογίας, οι εγγεγραμμένοι ειδικότερα:

προσκομίζουν, κατόπιν αιτήματος, έγγραφα και δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν είναι ακριβείς·

συμφωνούν να συνεργαστούν ειλικρινώς και εποικοδομητικά με αιτήματα για διευκρινίσεις και επικαιροποιήσεις·

αποδέχονται ότι μπορεί να υπόκεινται στις διαδικασίες έρευνας και, κατά περίπτωση, στα μέτρα που καθορίζονται στο παράρτημα IV.

Άρθρο 8

Διοικητικό συμβούλιο του Μητρώου

1) Το διοικητικό συμβούλιο του Μητρώου αποτελείται από τους Γενικούς Γραμματείς των τριών θεσμικών οργάνων.

2) Το διοικητικό συμβούλιο:

   επιβλέπει τη συνολική εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας από τη Γραμματεία και εκδίδει γενικές οδηγίες για το σκοπό αυτό,

   εγκρίνει τους κανονισμούς της Γραμματείας,

   εγκρίνει την έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4,

   εξετάζει και αποφασίζει κατόπιν αιτιολογημένων αιτημάτων που υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους σχετικά με την επανεξέταση των αποφάσεων της Γραμματείας, όπως ορίζεται στο παράρτημα IV της παρούσας συμφωνίας,

       αποδέχεται κοινοποιήσεις για εθελοντική συμμετοχή σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 της συμφωνίας.

3) Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει με συναίνεση.

4) Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να θεσπίσει κανονισμούς, οι οποίοι διέπουν την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Άρθρο 9

Η Γραμματεία του Μητρώου

1) Η Γραμματεία είναι κοινή επιχειρησιακή δομή που απαρτίζεται από έναν συντονιστή και τα μέλη της Γραμματείας, η οποία λογοδοτεί απευθείας στο διοικητικό συμβούλιο.

2) Η Γραμματεία ενεργεί υπό τον συντονισμό υπαλλήλου της Γενικής Γραμματείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής («ο συντονιστής»). Τα μέλη της Γραμματείας είναι υπάλληλοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποσπασμένοι στη Γραμματεία από τα αντίστοιχα θεσμικά όργανα.

Ο συντονιστής αναλαμβάνει τη συνολική ευθύνη για τις εργασίες της Γραμματείας και την επίβλεψη των καθημερινών λειτουργιών.

3) Τα βασικά καθήκοντα της Γραμματείας είναι:

   η εκπόνηση του εσωτερικού κανονισμού της Γραμματείας, προς έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο,

   η υποβολή εκθέσεων προς το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με τη συνολική υλοποίηση της παρούσας συμφωνίας,

   η παρακολούθηση του περιεχομένου του Μητρώου και η διασφάλιση ότι μόνο οι δικαιούχοι έχουν εγγραφεί, με στόχο να επιτευχθεί το βέλτιστο επίπεδο ποιότητας των δεδομένων του Μητρώου, λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι οι εγγεγραμμένοι είναι τελικά υπεύθυνοι για την ακρίβεια των πληροφοριών που έχουν παράσχει,

   η παροχή υποστήριξης στους εγγεγραμμένους, στα τρία θεσμικά όργανα και τους φορείς που συμμετέχουν σε εθελοντική βάση σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13,

   η διενέργεια ερευνών, η διαγραφή εγγραφών και η θέσπιση μέτρων σύμφωνα με το παράρτημα IV της παρούσας συμφωνίας,

   η διοργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης,

   η εκπόνηση ετήσιας έκθεση για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος,

   η διασφάλιση της ανάπτυξης και συντήρησης του ιστοτόπου του Μητρώου και του ηλεκτρονικού εντύπου εγγραφής, καθώς και άλλων συναφών πόρων πληροφορικής,

       η ανταλλαγή ορθών πρακτικών και εμπειριών σε σχέση με τη διαφάνεια της εκπροσώπησης συμφερόντων με συναφείς οργανισμούς,

   η άσκηση οποιωνδήποτε άλλων δραστηριοτήτων κρίνονται αναγκαίες για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας.

4) Η Γραμματεία μπορεί να προτείνει προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο κατευθυντήριες γραμμές για τους εγγεγραμμένους, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεκτική εφαρμογή των άρθρων 2 έως 6 (ορισμοί, δραστηριότητες, μη καλυπτόμενοι οργανισμοί, αλληλεπιδράσεις υπό τον όρο εγγραφής, επιλεξιμότητα και εγγραφή των αιτούντων), καθώς και των παραρτημάτων της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 10

Απόφαση

Τα τρία θεσμικά όργανα συγκροτούν τη Γραμματεία και το διοικητικό συμβούλιο με χωριστή απόφαση, η οποία θα εγκριθεί από κοινού από τα τρία θεσμικά όργανα πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 11

Πόροι

1) Τα τρία θεσμικά όργανα μεριμνούν ώστε η Γραμματεία να διαθέτει τους ανθρώπινους, οικονομικούς και διοικητικούς πόρους που απαιτούνται για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων της.

2) Τα τρία θεσμικά όργανα παρέχουν τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους στη Γραμματεία, στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω απόσπασης στην Επιτροπή, σύμφωνα με τα άρθρα 37 στοιχείο α) και 38 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

3) Τα τρία θεσμικά όργανα συμβάλλουν εξίσου στη λειτουργία της Γραμματείας και του Μητρώου. Συνάπτουν ειδική συμφωνία στην οποία θα καθορίζονται λεπτομερώς οι ρυθμίσεις όσον αφορά τη συμβολή τους στους διοικητικούς και χρηματοδοτικούς πόρους της Γραμματείας.

Άρθρο 12

Εθελοντική συμμετοχή άλλων θεσμικών οργάνων, λοιπών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ

1) Τα άλλα θεσμικά όργανα, λοιπά όργανα και οργανισμοί της ΕΕ προτρέπονται επίσης να κάνουν χρήση του πλαισίου που δημιουργείται με την παρούσα συμφωνία ως μέσου αναφοράς για τις δικές τους σχέσεις με εκπροσώπους συμφερόντων.

2) Τα άλλα θεσμικά όργανα, λοιπά όργανα και οργανισμοί της ΕΕ μπορούν, σε εθελοντική βάση, να κοινοποιούν στη Γραμματεία ότι επιθυμούν να εξαρτούν ορισμένες αλληλεπιδράσεις από τον όρο της εγγραφής στο Μητρώο Διαφάνειας. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει λεπτομέρειες των προτεινόμενων ειδών αλληλεπίδρασης και των όρων τους.

3) Αν το διοικητικό συμβούλιο θεωρεί ότι το είδος της προτεινόμενης αλληλεπίδρασης είναι σύμφωνο με τους σκοπούς που επιδιώκονται από το Μητρώο, τα σχετικά θεσμικά όργανα, λοιπά όργανα και οργανισμοί της ΕΕ δύνανται να εξαρτούν αυτά τα είδη αλληλεπίδρασης από τον όρο της εγγραφής και επωφελούνται από τη συνδρομή και την τεχνική υποστήριξη της Γραμματείας, με αντάλλαγμα την καταβολή αναλογικής συνεισφοράς στις δαπάνες λειτουργίας της Γραμματείας και του Μητρώου.

4) Η αποδοχή της κοινοποίησης στην προηγούμενη παράγραφο δεν θα παρέχει στα κοινοποιούντα θεσμικά όργανα, φορείς, λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ την ιδιότητα του συμβαλλομένου στην παρούσα διοργανική συμφωνία.

5) Τα είδη των αποδεκτών προϋποθέσεων σύμφωνα με την παράγραφο 3 θα δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Μητρώου.

Άρθρο 13

Εθελοντική συμμετοχή των μόνιμων αντιπροσωπειών των κρατών μελών στην ΕΕ

1) Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 3 της παρούσας συμφωνίας, τα κράτη μέλη μπορούν, σε εθελοντική βάση, να κοινοποιούν στη Γραμματεία ότι επιθυμούν να εξαρτούν ορισμένες αλληλεπιδράσεις των εκπροσώπων συμφερόντων με τις μόνιμες αντιπροσωπείες τους στην ΕΕ από τον όρο της εγγραφής στο Μητρώο Διαφάνειας. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει λεπτομέρειες των προτεινόμενων ειδών αλληλεπίδρασης και των όρων τους.

2) Αν το διοικητικό συμβούλιο θεωρεί ότι το είδος της προτεινόμενης αλληλεπίδρασης είναι σύμφωνο προς τους σκοπούς που επιδιώκονται από το Μητρώο, η σχετική μόνιμη αντιπροσωπεία δύναται να εξαρτά αυτά τα είδη αλληλεπίδρασης από τον όρο της εγγραφής και επωφελείται από τη συνδρομή και την υποστήριξη της Γραμματείας, με αντάλλαγμα την καταβολή αναλογικής συνεισφοράς στις δαπάνες λειτουργίας της Γραμματείας και του Μητρώου.

3) Η αποδοχή της κοινοποίησης στην προηγούμενη παράγραφο δεν θα παρέχει στο κοινοποιούν κράτος μέλος την ιδιότητα του συμβαλλομένου στην παρούσα διοργανική συμφωνία.

4) Τα είδη των αποδεκτών προϋποθέσεων σύμφωνα με την παράγραφο 2 θα δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Μητρώου.

Άρθρο 14

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

1) Η παρούσα διοργανική συμφωνία είναι δεσμευτικού χαρακτήρα για τα συμβαλλόμενα θεσμικά όργανα.

2) Η παρούσα συμφωνία αντικαθιστά τη συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 16ης Απριλίου 2014, η οποία παύει να εφαρμόζεται από την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας.

3) Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχίζει να ισχύει από την [xx xx xxxx].

4) Οι εκπρόσωποι συμφερόντων που είναι εγγεγραμμένοι την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας πρέπει να τροποποιήσουν την εγγραφή τους προκειμένου να εκπληρώσουν τις νέες απαιτήσεις που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία, εντός περιόδου έξι μηνών από την ημερομηνία αυτή.

5) Οποιαδήποτε έναρξη έρευνας κατόπιν επισήμανσης παρατυπιών και καταγγελιών στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2014, διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία της εν λόγω συμφωνίας.

6) Η παρούσα συμφωνία επανεξετάζεται τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της.

[Τόπος], [ημερομηνία].

(1)

Συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το Μητρώο Διαφάνειας για οργανώσεις και αυτοαπασχολούμενα άτομα που συμμετέχουν στη διαμόρφωση και εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ, ΕΕ L 277 της 19.9.2014, σ. 11.

(2)

 Ψήφισμα της 11ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα (άρθρο 104 παράγραφος 7) για τα έτη 2011-2013), κείμενο που εγκρίθηκε P8_TA(2016)0202.

(3)

Αυτό αναφέρεται σε άτομα που διορίζονται για να εκπροσωπούν ένα κοινό συμφέρον των ενδιαφερομένων μερών σε έναν συγκεκριμένο τομέα πολιτικής, οι οποίοι δεν εκπροσωπούν συγκεκριμένο ενδιαφερόμενο μέρος αλλά κατεύθυνση πολιτικής που είναι κοινή για διάφορες οργανώσεις ενδιαφερομένων μερών («μέλη τύπου Β») και για οργανώσεις υπό την ευρεία έννοια του όρου, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών, ενώσεων, ΜΚΟ, συνδικάτων, πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων, δικηγορικών γραφείων και γραφείων συμβούλων («μέλη τύπου C»), όπως προβλέπεται στην απόφαση C(2016) 3301 της Επιτροπής της 30.5.2016.


Βρυξέλλες, 28.9.2016

COM(2016) 627 final

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

στην πρόταση διοργανικής συμφωνίας

σχετικά με υποχρεωτικό Μητρώο Διαφάνειας


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ

Η Γραμματεία εφαρμόζει την κατωτέρω κατάταξη των εγγεγραμμένων, την οποία μπορεί να τροποποιήσει.

Τμήματα κατάταξης των εγγεγραμμένων

I.

Γραφεία συμβούλων, εταιρείες νομικών, αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι

α

Τομέας

Γραφεία συμβούλων

β

Τομέας

Εταιρείες νομικών

γ

Τομέας

Αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι

ΙΙ.

Εταιρείες, εμπορικές/επιχειρηματικές ενώσεις, συνδικάτα, επαγγελματικές ενώσεις

α

Τομέας

Εταιρείες

β

Τομέας

Εμπορικές και επιχειρηματικές ενώσεις

γ

Τομέας

Συνδικάτα και επαγγελματικές ενώσεις

δ

Τομέας

Φορείς οργάνωσης εκδηλώσεων

ΙΙΙ.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις

α

Τομέας

Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα, συνασπισμοί ad-hoc, προσωρινές δομές και άλλοι παρεμφερείς οργανισμοί

IV.

Ομάδες προβληματισμού, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα

α

Τομέας

Ομάδες προβληματισμού και ερευνητικά ιδρύματα

β

Τομέας

Ακαδημαϊκά ιδρύματα

V.

Εκπρόσωποι συμφερόντων που δεν καλύπτονται από τις προηγούμενες ενότητες

α

Τομέας

Οργανώσεις που εκπροσωπούν εκκλησίες και θρησκευτικές κοινότητες

β

Τομέας

Άλλες οντότητες που δεν καλύπτονται από τις προηγούμενες ενότητεςΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

α) επωνυμία της οντότητας· διεύθυνση έδρας και διεύθυνση του γραφείου στην ΕΕ, εάν διαφέρει από την έδρα· αριθμός τηλεφώνου· ηλεκτρονική διεύθυνση 1 · ιστότοπος·

β) ονοματεπώνυμο του νομικά υπεύθυνου του οργανισμού και του αρμόδιου για τις σχέσεις με την ΕΕ· ονοματεπώνυμο των ατόμων τα οποία διαθέτουν άδεια εισόδου στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2 ·

γ) εκτίμηση των ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) για όλα τα πρόσωπα που ενέχονται σε καλυπτόμενες από το Μητρώο δραστηριότητες σύμφωνα με τα ακόλουθα ποσοστά δραστηριότητας πλήρους απασχόλησης: 10 %, 25 %, 50 %, 75 % ή 100 %·

δ) σκοπός/αρμοδιότητα — τομείς ενδιαφέροντος — δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Μητρώου — επίπεδο δέσμευσης (παγκόσμιο, ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό)·

ε) οργανώσεις-μέλη του εγγεγραμμένου, συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής κάλυψης και της συμμετοχής του εγγεγραμμένου ή της υπαγωγής σε σχετικά δίκτυα και οργανώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Μητρώου.

II. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. Δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Λεπτομέρειες σχετικά με τις νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ, τις πολιτικές ή τις πρωτοβουλίες που αποτελούν αντικείμενο της/των αλληλεπίδρασης/αλληλεπιδράσεων.

Β. Σχέσεις με θεσμικά όργανα της ΕΕ

α) ιδιότητα μέλους των ομάδων εμπειρογνωμόνων και άλλων φόρουμ και πλατφορμών που υποστηρίζονται από την ΕΕ·

β) ιδιότητα μέλους ή συμμετοχή σε διακομματικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επαγγελματικά φόρα.

Γ. Οικονομικές πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Όλα τα ποσά αναγράφονται σε ευρώ.

Δαπάνες

Όλοι οι εγγεγραμμένοι που προωθούν τα συμφέροντά τους έναντι οποιουδήποτε από τα τρία θεσμικά όργανα παρέχουν εκτίμηση του ετήσιου κόστους σχετικά με τις δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα. Η εκτίμηση των ετήσιων δαπανών καλύπτει ένα πλήρες έτος λειτουργίας και αφορά το πλέον πρόσφατο κλείσιμο οικονομικού έτους από την ημερομηνία εγγραφής ή της ετήσιας επικαιροποίησης των στοιχείων εγγραφής.

Ετήσιες δαπάνες για δραστηριότητες που καλύπτει το Μητρώο:

< 10 000

10 000 – 24 999

25 000 – 49 999

50 000 – 99 999

100 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300 000 – 399 999

400 000 – 499 999

500 000 – 599 999

600 000 – 699 999

700 000 – 799 999

800 000 – 899 999

900 000 – 999 999

1 000 000 – 1 249 999

1 250 000 – 1 499 999

1 500 000 – 1 749 000

1 750 000 – 1 999 999

2 000 000 – 2 249 999

2 250 000 – 2 499 999

2 500 000 – 2 749 000

2 750 000 – 2 999 999

3 000 000 – 3 499 999

3 500 000 – 3 999 999

4 000 000 – 4 499 999

4 500 000 – 4 999 999

5 000 000 – 5 499 999

5 500 000 – 5 999 999

6 000 000 – 6 499 999

6 500 000 – 6 999 999

7 000 000 – 7 999 999

8 000 000 – 8 999 999

9 000 000 – 9 999 999

> 10 000 000

Οι πελάτες δηλώνουν όλους τους ενδιάμεσους φορείς που ασκούν δραστηριότητες που καλύπτει το Μητρώο για λογαριασμό τους και το κόστος για κάθε μεμονωμένο ενδιάμεσο φορέα σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα. Η εκτίμηση των ετήσιων δαπανών καλύπτει ένα πλήρες έτος λειτουργίας και αφορά το πλέον πρόσφατο κλείσιμο οικονομικού έτους από την ημερομηνία εγγραφής ή της ετήσιας επικαιροποίησης των στοιχείων εγγραφής.

Τάξη μεγέθους των εξόδων εκπροσώπησης ανά ενδιάμεσο φορέα:

< 10 000

10 000 – 24 999

25 000 – 49 999

50 000 – 99 999

100 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300 000 – 399 999

400 000 – 499 999

500 000 – 599 999

600 000 – 699 999

700 000 – 799 999

800 000 – 899 999

900 000 – 1 000 000

> 1 000 000

Τυχόν υφιστάμενοι ενδιάμεσοι φορείς που δεν καλύπτονται από το πλέον πρόσφατο κλείσιμο οικονομικού έτους δηλώνονται ξεχωριστά με την επωνυμία τους.

Έσοδα

Οι ενδιάμεσοι φορείς δηλώνουν τα ετήσια έσοδα που προκύπτουν από δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα. Τα ετήσια έσοδα που προκύπτουν καλύπτουν ένα πλήρες έτος λειτουργίας και αφορούν το πλέον πρόσφατο κλείσιμο οικονομικού έτους από την ημερομηνία εγγραφής ή της ετήσιας επικαιροποίησης των στοιχείων εγγραφής.

Τα έσοδα από μεμονωμένους πελάτες για δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο καταγράφονται σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

Τάξη μεγέθους των εσόδων που προκύπτουν ανά πελάτη:

< 10 000

10 000 – 24 999

25 000 – 49 999

50 000 – 99 999

100 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300 000 – 399 999

400 000 – 499 999

500 000 – 599 999

600 000 – 699 999

700 000 – 799 999

800 000 – 899 999

900 000 – 999 999

> 1 000 000

Τα συνολικά ετήσια έσοδα για τις δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο υπολογίζονται αυτόματα από το σύστημα του Μητρώου με βάση το σύνολο των εκτιμώμενων εσόδων που προκύπτουν ανά πελάτη.

Οι ενδιάμεσοι φορείς δηλώνουν όλους τους πελάτες, εξ ονόματος των οποίων διεξάγονται δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο.

Τυχόν υφιστάμενοι πελάτες που δεν καλύπτονται από το πλέον πρόσφατο κλείσιμο οικονομικού έτους, δηλώνονται ξεχωριστά με το όνομά τους.

Οι ενδιάμεσοι φορείς που ενεργούν προς το δικό τους συμφέρον (δηλαδή όχι για λογαριασμό των πελατών τους) το δηλώνουν στο έντυπο εγγραφής και προσδιορίζουν ξεχωριστά τις δαπάνες για τις εν λόγω δραστηριότητες σύμφωνα με το παραπάνω τμήμα «Δαπάνες».

Όλοι οι εγγεγραμμένοι, συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων φορέων που ασκούν δραστηριότητες οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας, δηλώνουν το ποσό και τις πηγές των επιχορηγήσεων της ΕΕ που συμβάλλουν στις δαπάνες λειτουργίας τους.

Ειδικές υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών

Οι εγγεγραμμένοι που είναι νομίμως εγγεγραμμένοι ως «μη κερδοσκοπικοί» φορείς παρέχουν:

α)    τον συνολικό προϋπολογισμό των εγγεγραμμένων για το πλέον πρόσφατο κλείσιμο οικονομικού έτους·

β)    τις βασικές πηγές χρηματοδότησης ανά κατηγορία (π.χ. δημόσια χρηματοδότηση, εισφορές μελών, επιχορηγήσεις, δωρεές, κ.λπ.)·

γ)    το ποσό κάθε συνεισφοράς άνω του 10 % του συνολικού προϋπολογισμού, εάν οι συνεισφορές υπερβαίνουν το ποσό των 10 000 EUR, και το όνομα του συνεισφέροντα.

Εφαρμογή

Η γραμματεία παρέχει ηλεκτρονικό έντυπο εγγραφής και κατευθυντήριες γραμμές για τους εγγεγραμμένους σχετικά με τις χρηματοοικονομικές λεπτομέρειες που πρέπει να δηλωθούν σύμφωνα με το παρόν παράρτημα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Τα τρία θεσμικά όργανα θεωρούν ότι οι εγγεγραμμένοι εκπρόσωποι συμφερόντων που συναλλάσσονται μαζί τους, άπαξ ή τακτικά, θα πρέπει να συμπεριφέρονται σύμφωνα με τον παρόντα κώδικα δεοντολογίας.

Οι εγγεγραμμένοι αναγνωρίζουν το παρακάτω σύνολο κανόνων και αρχών, και συμφωνούν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις αυτές. Ειδικότερα, οι εγγεγραμμένοι οφείλουν:

α) στις σχέσεις τους με οποιοδήποτε από τα τρία θεσμικά όργανα, να δηλώνουν πάντα το όνομα, τον αριθμό καταχώρισης, τον ή τους φορείς για τους οποίους εργάζονται ή τους οποίους εκπροσωπούν·να δηλώνουν τα συμφέροντα και τους στόχους που προωθούν και να προσδιορίζουν τους πελάτες ή τα μέλη που εκπροσωπούν, καθώς και, κατά περίπτωση, τον αριθμό καταχώρισής τους·

β) να μην αποσπούν ή επιχειρούν να αποσπάσουν πληροφορίες ή αποφάσεις με ανέντιμο τρόπο ή με αθέμιτη πίεση ή με ανάρμοστη συμπεριφορά·

γ) να μην παρουσιάζουν ψευδή εικόνα της εγγραφής τους κατά τρόπο ώστε να είναι πιθανό να παραπλανήσει ή να έχει αρνητικό αντίκτυπο για τη φήμη τους στο Μητρώο, ή να χρησιμοποιούν το λογότυπο της Ένωσης και οποιουδήποτε από τα τρία θεσμικά όργανα, χωρίς ρητή άδεια·

δ) να μεριμνούν ώστε, στο βαθμό που τους είναι δυνατόν να γνωρίζουν, οι πληροφορίες τις οποίες παρέχουν κατά την εγγραφή και εν συνεχεία επεξεργάζονται στο πλαίσιο των καλυπτόμενων από το Μητρώο δραστηριοτήτων τους, να είναι πλήρεις, επικαιροποιημένες και μη παραπλανητικές: να συμφωνούν οι πληροφορίες αυτές να δημοσιοποιούνται·

ε) να μην διανέμουν τα έγγραφα που προέρχονται από τα θεσμικά όργανα σε τρίτους έναντι αμοιβής·

στ) να τηρούν και να αποφεύγουν οποιαδήποτε παρακώλυση στην υλοποίηση και εφαρμογή όλων των κανόνων, κωδίκων και πρακτικών που αφορούν τη χρηστή διακυβέρνηση και τη διαφάνεια, που θεσπίζονται από τα τρία θεσμικά όργανα, όπως διατίθενται στον ιστότοπο του Μητρώου.

ζ) να μην παρακινούν τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα μέλη της Επιτροπής ή το προσωπικό των τριών θεσμικών οργάνων να παραβούν τους κανόνες και τα πρότυπα συμπεριφοράς που τους διέπουν·

η) εάν απασχολούν πρώην βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέλη της Επιτροπής ή προσωπικό των τριών θεσμικών οργάνων, να σέβονται τις υποχρεώσεις που υπέχουν τα εν λόγω άτομα όσον αφορά την τήρηση των απαιτήσεων και των κανόνων εμπιστευτικότητας που ισχύουν για αυτά μετά την αποχώρησή τους από το αντίστοιχο θεσμικό όργανο·

θ) στον βαθμό που συμμετέχουν σε σχέση πελάτη-ενδιάμεσου φορέα: i) να διασφαλίζουν ότι όλα τα μέρη που συμμετέχουν σε μια τέτοια σχέση είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο και ii) ως πελάτες ή ενδιάμεσοι φορείς, να επιτρέπουν τη σχετική δημοσιοποίηση των στοιχείων σχετικά με τη σχέση στο Μητρώο σύμφωνα με το παράρτημα II της παρούσας διοργανικής συμφωνίας·

ι) να συμφωνούν: i) να παρουσιάσουν, εφόσον τους ζητηθεί, στη Γραμματεία τα έγγραφα και όλα τα άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επιλεξιμότητά τους και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρασχέθηκαν και ii) να συνεργάζονται ειλικρινώς και εποικοδομητικά με τη Γραμματεία·

ια) να συμφωνούν ότι μπορούν να υπόκεινται στις διαδικασίες έρευνας και, κατά περίπτωση, στα μέτρα που καθορίζονται στο παράρτημα IV·

ιβ) να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι υπάλληλοί τους που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο, ενημερώνονται σχετικά με τις δεσμεύσεις του εγγεγραμμένου δυνάμει του παρόντος κώδικα δεοντολογίας·

ιγ) να ενημερώνουν εκείνους τους οποίους εκπροσωπούν στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που καλύπτονται από τη διοργανική συμφωνία, για τις υποχρεώσεις που υπέχουν έναντι των θεσμικών οργάνων της ΕΕ οι οποίες απορρέουν από τον κώδικα δεοντολογίας·

ιδ) να συμφωνούν να σέβονται τους ειδικούς κανόνες και τις ρυθμίσεις πρόσβασης και ασφάλειας που θεσπίζονται από τα υπογράφοντα θεσμικά όργανα, και να αποφεύγουν οποιαδήποτε παρακώλυση αυτών.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ

1.Γενικά

1.1.Όταν η Γραμματεία ενημερώνεται σχετικά με ενδεχόμενη παράλειψη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του κώδικα δεοντολογίας, μπορεί να κινήσει έρευνα.

1.2.Η έρευνα μπορεί να κινηθεί είτε με βάση καταγγελία που ελήφθη είτε με ίδια πρωτοβουλία της Γραμματείας.

1.3.Η έρευνα είναι διοικητική διαδικασία στην οποία συμμετέχουν η Γραμματεία και ο εγγεγραμμένος.

1.4.Οι διατάξεις σχετικά με τις έρευνες εφαρμόζονται τόσο στις έρευνες που κινήθηκαν κατόπιν καταγγελιών όσο και στις αυτεπάγγελτες έρευνες.

2.Καταγγελίες και έναρξη ερευνών

2.1.Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει καταγγελία στη Γραμματεία. Οι καταγγελίες υποβάλλονται γραπτώς. Για να είναι μια καταγγελία παραδεκτή, πρέπει:

α)    να προσδιορίζει τον ενδιαφερόμενο εγγεγραμμένο και να ορίζει με σαφήνεια το περιεχόμενο της καταγγελίας·

β)    να παρέχει το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του καταγγέλλοντος·

γ)    να υποβληθεί εντός προθεσμίας ενός έτους από την εικαζόμενη παραβίαση·

δ)    να υποστηρίζεται επαρκώς από στοιχεία που να δείχνουν ότι υπάρχει εύλογη πιθανότητα μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του κώδικα δεοντολογίας.

2.2.Η Γραμματεία ενημερώνει τον καταγγέλλοντα για το κατά πόσον η καταγγελία είναι παραδεκτή. Για τις μη παραδεκτές καταγγελίες, η Γραμματεία ενημερώνει, όπου αυτό είναι δυνατό, τον καταγγέλλοντα σχετικά με τον τρόπο υποβολής παραδεκτής καταγγελίας.

2.3.Με την επιφύλαξη των προηγούμενων παραγράφων, όταν η Γραμματεία θεωρεί ότι μια μη παραδεκτή καταγγελία επισημαίνει το ενδεχόμενο κατάφωρης μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του κώδικα δεοντολογίας, μπορεί να κινήσει έρευνα με δική της πρωτοβουλία.3.Αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων

3.1.Εάν η Γραμματεία λάβει γνώση πιθανής μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του κώδικα δεοντολογίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε έρευνα, δύναται, εφόσον το κρίνει σκόπιμο και αποτελεσματικό, να έρθει σε επαφή με τον ενδιαφερόμενο εγγεγραμμένο, ζητώντας του να αποσαφηνίσει και να διορθώσει την ενδεχόμενη παράλειψη.

3.2.Η Γραμματεία ορίζει στον εγγεγραμμένο εύλογη προθεσμία για να συμμορφωθεί με την αίτηση με βάση τα πραγματικά περιστατικά της ενδεχόμενης παράλειψης.

3.3.Εάν η αντίδραση του εγγεγραμμένου είναι ικανοποιητική και η Γραμματεία θεωρεί ότι το θέμα έχει διευθετηθεί, μπορεί να κλείσει την αίτηση και, ανάλογα με την περίπτωση, να ενημερώσει σχετικά τον καταγγέλλοντα.

3.4.Εάν η απάντηση του εγγεγραμμένου δεν είναι ικανοποιητική, η Γραμματεία κινεί έρευνα, όπως αναφέρεται στο τμήμα 5 του παρόντος παραρτήματος.

4.Εξουσίες έρευνας

4.1.Ο εγγεγραμμένος συνεργάζεται πλήρως με οιοδήποτε αίτημα για την παροχή πληροφοριών και εγγράφων κατά την έρευνα.

4.2.Ο εγγεγραμμένος θέτει, κατόπιν αιτήσεως, στη διάθεση της Γραμματείας έγγραφα σχετικά με την έρευνα. Η Γραμματεία μπορεί να αποφασίσει να επιθεωρήσει και/ή να λάβει αντίγραφα των εγγράφων που έχει στην κατοχή του ο εγγεγραμμένος.

4.3.Σε περίπτωση που η Γραμματεία επιθεωρήσει έγγραφα, συντάσσει έκθεση η οποία περιέχει τις πληροφορίες σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά που σχετίζονται με την έρευνα. Αντίγραφο της έκθεσης υποβάλλεται στον εγγεγραμμένο.

4.4.Η Γραμματεία μπορεί να αποφασίσει να ακούσει τον ενδιαφερόμενο εγγεγραμμένο και/ή τον καταγγέλλοντα.

4.5.Ο εγγεγραμμένος και ο καταγγέλλων μπορούν να υποδείξουν ποιο έγγραφο (ή μέρη αυτού) και/ή πληροφορίες που παρασχέθηκαν από αυτούς βάσει των παραγράφων 4.2 έως 4.4 ανωτέρω θα πρέπει να θεωρούνται εμπιστευτικά βάσει των εξαιρέσεων του άρθρου 4 του κανονισμού 1049/2001.

5.Έρευνες

5.1.Κατά την έναρξη έρευνας, η Γραμματεία ενημερώνει τον εγγεγραμμένο σχετικά με την εικαζόμενη μη συμμόρφωση με τις ειδικές διατάξεις του κώδικα δεοντολογίας, το σκεπτικό στο οποίο βασίζεται και τυχόν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Γραμματεία μπορεί, εν αναμονή της απόφασης που προβλέπεται στο τμήμα 9, να διαγράψει μια εγγραφή από τον δημόσιο ιστότοπο του Μητρώου, για την πρόληψη της ζημίας ως προς τη φήμη των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Μητρώου ή τρίτων μερών. Στις περιπτώσεις αυτές, η Γραμματεία ενημερώνει ταυτόχρονα τον εγγεγραμμένο σχετικά με τους λόγους για την εν λόγω διαγραφή και τυχόν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

5.2.Ο εγγεγραμμένος υποβάλλει απάντηση εντός 20 εργάσιμων ημερών.

5.3.Η Γραμματεία μπορεί να αποφασίσει να χορηγήσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την υποβολή απάντησης, εάν αυτό δικαιολογείται από τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης έρευνας.

5.4.Εάν ένας εγγεγραμμένος δεν τηρήσει τη σχετική προθεσμία για την υποβολή απάντησης, η Γραμματεία μπορεί, εάν δεν το έχει πράξει ακόμη, να διαγράψει τη σχετική εγγραφή από τον δημόσιο ιστότοπο του Μητρώου. Η Γραμματεία μπορεί να αποφασίσει την εκ νέου καταχώριση της εγγραφής όταν ο εγγεγραμμένος παράσχει την απάντησή του.

5.5.Εάν η Γραμματεία χρειάζεται περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορεί να τις ζητήσει από τον εγγεγραμμένο σύμφωνα με τις παραγράφους 5.1 έως 5.3 ανωτέρω.

5.6.Ο καταγγέλλων ενημερώνεται σχετικά με την έναρξη της έρευνας.

6.Αναζήτηση λύσεων

6.1.Εάν, μετά την εξέταση όλων των σχετικών στοιχείων στην έρευνα, η Γραμματεία είναι της άποψης ότι ο εγγεγραμμένος δεν συμμορφώνεται προς τον κώδικα δεοντολογίας, δύναται να αναζητήσει οποιαδήποτε λύση κρίνει σκόπιμη για τη διόρθωση της εν λόγω παράλειψης και/ή τον μετριασμό των επιπτώσεών της στο μέλλον.

6.2.Εάν ο ενδιαφερόμενος εγγεγραμμένος συνεργαστεί για την εφαρμογή της λύσης αυτής, η έρευνα περατώνεται. Η Γραμματεία μπορεί να αποφασίσει να εφαρμόσει στους συνεργάσιμους εγγεγραμμένους ένα ηπιότερο μέτρο ή να θέσει τέλος στην έρευνα χωρίς την επιβολή μέτρων.

6.3.Εάν ο εγγεγραμμένος δεν εφαρμόσει τη λύση, η Γραμματεία μπορεί να θέσει τέλος στην έρευνα και να εκδώσει απόφαση βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της.

7.Έλλειψη ειλικρινούς και εποικοδομητικής συνεργασίας με τη Γραμματεία

Εάν η Γραμματεία θεωρήσει ότι ο ενδιαφερόμενος εγγεγραμμένος δεν συνεργάζεται ειλικρινώς και εποικοδομητικά στα στάδια της έρευνας που προβλέπονται παραπάνω στο τμήμα 5, μπορεί, αφού δώσει στον εγγεγραμμένο τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει τις απόψεις του γραπτώς, να θέσει τέλος στην έρευνα, συμπεριλαμβάνοντας διαπίστωση της παράβασης του στοιχείου ι) του κώδικα δεοντολογίας και εφαρμόζοντας τα μέτρα του τμήματος 10 κατωτέρω με βάση τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της.

8.Δικαίωμα ακρόασης

Ο εγγεγραμμένος έχει τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει τις απόψεις του γραπτώς πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για μη συμμόρφωση με τον κώδικα δεοντολογίας.

9.Απόφαση

9.1.Η γραμματεία περατώνει την έρευνα με αιτιολογημένη απόφαση. Η απόφαση διευκρινίζει κατά πόσον διαπιστώθηκε παράλειψη συμμόρφωσης με τον κώδικα δεοντολογίας και, κατά περίπτωση, το μέτρο που εφαρμόστηκε.

9.2.Οι εγγεγραμμένοι ενημερώνονται σχετικά με το δικαίωμά τους να υποβάλουν αίτηση επανεξέτασης ή σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα που διαθέτουν.

9.3.Ο καταγγέλλων ενημερώνεται για την έκβαση της καταγγελίας.

10.Μέτρα

10.1.Όταν η Γραμματεία διαπιστώνει παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας, μπορεί να επιβάλει τα ακόλουθα μέτρα:

α)    επίσημη προειδοποίηση στον εγγεγραμμένο, με ένδειξη της παραβιασθείσας διάταξης του κώδικα δεοντολογίας·

β) αναστολή μεμονωμένων ή πολλαπλών μορφών αλληλεπίδρασης που διαθέτει ο εγγεγραμμένος και απαριθμούνται στο άρθρο 5 της παρούσας διοργανικής συμφωνίας για μια περίοδο μεταξύ 15 ημερών και 1 έτους·

γ)    διαγραφή της εγγραφής από το Μητρώο για μια περίοδο μεταξύ 15 ημερών και 2 ετών.

10.2.Κατά τη λήψη της απόφασης σχετικά με τη σοβαρότητα του μέτρου, η Γραμματεία λαμβάνει δεόντως υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις κάθε μεμονωμένης περίπτωσης και τους στόχους της διοργανικής συμφωνίας,

10.3.Οι εγγεγραμμένοι για τους οποίους οι μεμονωμένες ή πολλαπλές μορφές αλληλεπίδρασης έχουν ανασταλεί δεν μπορούν να επωφελούνται από τις εν λόγω μορφές αλληλεπίδρασης μέχρι τη λήξη της περιόδου αναστολής τους και μέχρις ότου εξαλείψουν ικανοποιητικά τους λόγους που οδήγησαν στην αναστολή, οποιαδήποτε περίοδος είναι μεγαλύτερη.

10.4.Οι εγγραφές που διαγράφονται από το Μητρώο δεν μπορούν να καταχωριστούν εκ νέου μέχρι τη λήξη της περιόδου διαγραφής και την ικανοποιητική εξάλειψη εκ μέρους του εγγεγραμμένου των λόγων που οδήγησαν στην διαγραφή.

10.5.Ο καταγγέλλων ενημερώνεται για το τελικό αποτέλεσμα της καταγγελίας και, κατά περίπτωση, για τα μέτρα που εφαρμόστηκαν στον εγγεγραμμένο σύμφωνα με την παράγραφο 10.1.

11.Επανεξέταση

11.1.Οι εγγεγραμμένοι στους οποίους επιβλήθηκαν τα μέτρα της παραγράφου 10.1 μπορούν να υποβάλουν αιτιολογημένη αίτηση επανεξέτασης της απόφασης της Γραμματείας. Στο τέλος της διαδικασίας επανεξέτασης οι εγγεγραμμένοι έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τα διορθωτικά μέτρα που προβλέπονται στο τμήμα 12 του παρόντος παραρτήματος.

11.2.Η αίτηση επανεξέτασης γνωστοποιείται στο διοικητικό συμβούλιο εντός 15 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης του μέτρου.

11.3.Το διοικητικό συμβούλιο επανεξετάζει τις αιτήσεις επανεξέτασης.

11.4.Η αίτηση επανεξέτασης δεν αναστέλλει τα μέτρα, εκτός εάν το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει άλλως με βάση την αιτιολογημένη αίτηση για επανεξέταση.

11.5.Το διοικητικό συμβούλιο ενημερώνει τον εγγεγραμμένο σχετικά με την έκβαση της διαδικασίας επανεξέτασης εντός 20 εργάσιμων ημερών. Η έλλειψη απάντησης εντός της περιόδου αυτής ισοδυναμεί με σιωπηρή απόρριψη της αίτησης επανεξέτασης.

11.6.Οι εγγεγραμμένοι που δεν είναι ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επανεξέτασης μπορούν να κάνουν χρήση των διορθωτικών μέτρων του τμήματος 12.

12.Διορθωτικά μέτρα

Οι εγγεγραμμένοι που δεν είναι ικανοποιημένοι με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Δικαστήριο ή καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, σύμφωνα με τα άρθρα 263 και 228 της ΣΛΕΕ.

(1)

Η ηλεκτρονική διεύθυνση δεν θα δημοσιευθεί.

(2)

Οι εγγεγραμμένοι μπορούν να ζητούν κάρτα ελευθέρας εισόδου στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά το πέρας της διαδικασίας εγγραφής. Τα ονόματα των ατόμων που λαμβάνουν κάρτες ελευθέρας εισόδου στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καταχωρίζονται στο Μητρώο. Ωστόσο, η εγγραφή δεν παρέχει αυτόματο δικαίωμα σε κάρτα ελευθέρας εισόδου.