Βρυξέλλες, 24.8.2016

COM(2016) 551 final

2016/0264(COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά, με βάση στοιχεία που συλλέγονται από δείγματα σε ατομικό επίπεδο

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

{SWD(2016) 282 final}
{SWD(2016) 283 final}


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Η αυξανόμενη σημασία της κοινωνικής διάστασης της ΕΕ

Ο στόχος μιας άκρως ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, η οποία θα εξασφαλίζει ανάπτυξη, βελτιωμένες θέσεις απασχόλησης, κοινωνική πρόοδο και κοινωνική δικαιοσύνη για όλους τους πολίτες, βρίσκεται στο επίκεντρο του θεματολογίου πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Ιούνιο του 2015, η έκθεση των πέντε Προέδρων «Η ολοκλήρωση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης της Ευρώπης» 1 τόνισε τη σημασία της θεμελίωσης μιας ισχυρής κοινωνικής Ευρώπης. Ο Πρόεδρος Juncker, στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης τον Σεπτέμβριο του 2015, εξέφρασε τη φιλοδοξία αυτή υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει να «ξαναδημιουργήσουμε μια διαδικασία σύγκλισης, τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και μέσα στις κοινωνίες, με άξονα την παραγωγικότητα, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κοινωνική δικαιοσύνη». 

Η επιδίωξη του στόχου αυτού συνεχίζεται αμείωτη μέσω του ανανεωμένου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, του ετήσιου κύκλου συντονισμού των οικονομικών πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ, σε συμμόρφωση με την ανακοίνωση του Οκτωβρίου του 2015 σχετικά με τα βήματα για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Μια καλή ισορροπία μεταξύ οικονομικών και κοινωνικών στόχων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τη βιωσιμότητα και τη νομιμοποίηση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Ως εκ τούτου, οι κοινωνικοί και εργασιακοί στόχοι έχουν λάβει πιο εξέχουσα θέση στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, με εκθέσεις χωρών αλλά και συγκεκριμένες συστάσεις ανά χώρα που αξιολογούν τις κοινωνικές και εργασιακές προκλήσεις και προάγουν πολιτικές μεταρρυθμίσεις με βάση τις βέλτιστες πρακτικές.

Η Επιτροπή έχει επίσης προτείνει την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 2 με στόχο την προώθηση της ανοδικής σύγκλισης στους όρους απασχόλησης και τις κοινωνικές συνθήκες, καθώς και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στους οικονομικούς κλυδωνισμούς. Ο πυλώνας αναμένεται ότι θα αξιοποιήσει και θα συμπληρώσει το κοινωνικό κεκτημένο της ΕΕ, ώστε να κατευθύνει πολιτικές σε μια σειρά τομέων κρίσιμων για την εύρυθμη και δίκαιη λειτουργία των αγορών εργασίας και των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας. Αναμένεται ότι θα αποτελέσει πλαίσιο αναφοράς για τον έλεγχο των εργασιακών και κοινωνικών επιδόσεων των συμμετεχόντων κρατών μελών, για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο και, ειδικότερα, για την καθοδήγηση της ανανεωμένης διαδικασίας σύγκλισης εντός της ζώνης του ευρώ. Αναμένεται ότι θα συμβάλει εν προκειμένω στη διασφάλιση ότι η οικονομική ανάπτυξη οδηγεί σε μεγαλύτερη κοινωνική πρόοδο και συνοχή, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και τον στόχο της για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς.

Αυτή η ισχυρή δέσμευση ως προς τους κοινωνικούς στόχους της ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίζεται από ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία. Λαμβανομένου επίσης υπόψη του ότι οι δαπάνες για τις κοινωνικές πολιτικές με την ευρεία έννοια (συμπεριλαμβανομένων της κοινωνικής προστασίας, της εκπαίδευσης και της υγείας) αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ένα τέταρτο του ΑΕΠ και περισσότερο από το ήμισυ των δημόσιων δαπανών στα περισσότερα κράτη μέλη, πρέπει να δοθεί ισχυρή έμφαση στα αποτελέσματα των πολιτικών, στη σχέση κόστους-οφέλους και στις προσπάθειες για επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων μέσω διεθνών συγκρίσεων, συγκριτικής αξιολόγησης και αμοιβαίας μάθησης.

Η ΕΕ χρειάζεται αξιόπιστες και έγκαιρες κοινωνικές στατιστικές για την παρακολούθηση της κοινωνικής κατάστασης και του αντικτύπου των οικονομικών εξελίξεων και των πολιτικών σε σχέση με τις κοινωνικές συνθήκες στα κράτη μέλη και τις περιφέρειές τους, καθώς και σε σχέση με την κατάσταση των διαφόρων ομάδων του πληθυσμού. Αυτό συνεπάγεται ότι θέματα όπως η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός, οι ανισότητες, οι δεξιότητες, η πρόσβαση στην απασχόληση για όλους και οι δαπάνες για τον τομέα κοινωνικής προστασίας θα πρέπει να περιγράφονται καλύτερα, με έγκυρες και έγκαιρες στατιστικές.

Ευρωπαϊκές στατιστικές για τα κοινωνικά ζητήματα και την απασχόληση

Το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα (ΕΣΣ) 3 παράγει τα στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των επιδόσεων των κρατών μελών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, την παρακολούθηση των βασικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», την εφαρμογή πολυάριθμων πλαισίων αξιολόγησης της Επιτροπής περί εργασιακών και κοινωνικών εξελίξεων και την προλείανση του εδάφους για ένα μελλοντικό στρατηγικό όραμα για την Ευρώπη πέραν της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Με την πάροδο των ετών, το ΕΣΣ έχει δημιουργήσει προηγμένα εργαλεία για την παροχή βελτιωμένων και συγκρίσιμων στατιστικών με σκοπό τη βελτίωση της χάραξης πολιτικής τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στα κράτη μέλη.

Το ΕΣΣ έρχεται αντιμέτωπο ολοένα και περισσότερο με μια αυξανόμενη ανάγκη για στατιστικές πληροφορίες για σκοπούς ανάλυσης, έρευνας και χάραξης πολιτικής. Επιπλέον, τα στατιστικά στοιχεία πρέπει να εξακολουθήσουν να πληρούν τα υψηλά πρότυπα ποιότητας των επίσημων στατιστικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της επικαιρότητας.

Οι κοινωνικές στατιστικές που χρησιμοποιούνται σε επίπεδο ΕΕ λαμβάνονται από διάφορες πηγές: απογραφές πληθυσμού, συγκεντρωτικά στοιχεία διοικητικής φύσεως, στοιχεία από επιχειρήσεις και στοιχεία σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά, που συλλέγονται σε ατομικό επίπεδο από δείγματα. Η παρούσα πρόταση σχετίζεται με αυτή την τελευταία πηγή κοινωνικών στατιστικών στοιχείων.

Το ισχύον σύστημα για την παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά με βάση στοιχεία που συλλέγονται από δείγματα σε ατομικό επίπεδο (εφεξής «ευρωπαϊκές κοινωνικές δειγματοληπτικές στατιστικές») αποτελείται από μια σειρά χωριστών κανονισμών ανά τομέα, οι οποίοι καθορίζουν επακριβώς τα θέματα που πρέπει να καλύπτονται, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές για τη συλλογή στοιχείων (π.χ. μέγεθος δείγματος, κριτήρια ποιότητας και απαιτήσεις μετάδοσης). Επί του παρόντος υπάρχουν πέντε νομικές βάσεις για τη διεξαγωγή ευρωπαϊκών κοινωνικών ερευνών, οι οποίες αφορούν, αντίστοιχα, στην έρευνα για το εργατικό δυναμικό (ΕΕΔ) 4 , στις κοινοτικές στατιστικές για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) 5 , στην έρευνα για την εκπαίδευση ενηλίκων (AES) 6 , στην ευρωπαϊκή έρευνα για την υγεία βάσει ερωτηματολογίου (EHIS) 7 και στην έρευνα για τη χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα νοικοκυριά (ICT-HH) 8 . Μόνο δύο ευρωπαϊκές έρευνες διεξάγονται επί τη βάσει άτυπης συμφωνίας: η έρευνα για τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών (HBS) και η εναρμονισμένη ευρωπαϊκή έρευνα χρήσης ώρας (HETUS).

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί τμήμα του Προγράμματος βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT) και έχει ως στόχο τον εξορθολογισμό των ευρωπαϊκών κοινωνικών δειγματοληπτικών στατιστικών και την αύξηση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας συλλογής στοιχείων και της συνάφειας των στατιστικών αποτελεσμάτων. Ο προτεινόμενος κανονισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει τη συγκρισιμότητα και τη συνοχή των στοιχείων σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Το σύστημα των ευρωπαϊκών κοινωνικών ερευνών θα πρέπει να είναι επαρκώς αξιόπιστο και αποτελεσματικό και να διασφαλίζει τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας των στατιστικών στοιχείων και τούτο ενδέχεται να παρουσιάζει πολυάριθμες δυσκολίες, δεδομένου του συνεχώς μεταβαλλόμενου χαρακτήρα αυτού του τομέα στατιστικών: ταχεία καινοτομία στις μεθοδολογίες και στις χρήσεις των τεχνολογιών πληροφοριών, διαθεσιμότητα νέων πηγών στοιχείων, μεταβαλλόμενες ανάγκες και προσδοκίες των χρηστών και συνεχόμενη πίεση επί των διαθέσιμων πόρων.

Συνοχή με ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής

Η ανάγκη για αξιόπιστες, έγκαιρες και υψηλής ποιότητας στατιστικές, έτσι ώστε οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι επιχειρήσεις και το ευρύ κοινό να είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες και τεκμηριωμένες αποφάσεις, καθίσταται ολοένα και μεγαλύτερη. Η παροχή στατιστικών αυτού του επίπεδου ποιότητας είναι, ωστόσο, δύσκολη για το ΕΣΣ: η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για στοιχεία και το αίτημα των ερωτώμενων σε στατιστικές έρευνες για μείωση του φόρτου αποτελούν στοιχεία που αθροιστικά ασκούν πίεση στην παραγωγή στατιστικών. Ως εκ τούτου, οι πρόσφατες στατιστικές πρωτοβουλίες στοχεύουν στην απλοποίηση και τη βελτίωση του συντονισμού και της συνεργασίας στο πλαίσιο του ΕΣΣ, προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών στατιστικών και να μειωθεί ο φόρτος για τους ερωτώμενους. Παράδειγμα αποτελεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές 9 , ο οποίος τροποποιήθηκε το 2015 για την αποσαφήνιση της διακυβέρνησης του ΕΣΣ και την ενίσχυση των μέσων συντονισμού και συνεργασίας τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Άλλες πρωτοβουλίες, όπως η παρούσα πρόταση και το πλαίσιο κανονισμού για την ενσωμάτωση των στατιστικών για τις επιχειρήσεις (FRIBS), περιλαμβάνονται στην πρωτοβουλία REFIT της Επιτροπής και αποσκοπούν στην απλοποίηση και τον εξορθολογισμό της παραγωγής ευρωπαϊκών στατιστικών εντός των στοχευμένων τομέων.

Το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα 2013-2017 10 προσδιορίζει τις στατιστικές για την «Ευρώπη των πολιτών» (ήτοι, τις κοινωνικές στατιστικές) ως έναν από τους τρεις πυλώνες του συστήματος στατιστικών πληροφοριών: οι τρεις αυτοί πυλώνες αντιστοιχούν στον οικονομικό, τον κοινωνικό και τον περιβαλλοντικό τομέα. Καθένας από τους πυλώνες καλύπτει ένα σύνολο πρωτογενών στατιστικών που θα παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία για τους δείκτες πολιτικής και τα λογιστικά συστήματα. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος κατά τον πλέον αποτελεσματικό και συνεκτικό τρόπο, ο παρών κανονισμός θεσπίζει ένα γενικό νομικό πλαίσιο για την παραγωγή ευρωπαϊκών κοινωνικών δειγματοληπτικών στατιστικών στοιχείων.

Το Όραμα 2020 για το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα (ΕΣΣ) 11 επιδιώκει τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής ευρωπαϊκών στατιστικών και συνεπώς την περαιτέρω βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ των οφελών και της σημασίας της ύπαρξης ευρωπαϊκών στατιστικών υψηλής ποιότητας, αφενός, και των δαπανών και του φόρτου που σχετίζονται με την παραγωγή τους, αφετέρου. Με τον τρόπο αυτό το ΕΣΣ θα συμβάλλει στην κατάλληλη ανταπόκριση στην ανάγκη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για πληροφορίες για τη χάραξη πολιτικής, αλλά και στις στατιστικές ανάγκες της ευρύτερης κοινωνίας, ενώ ταυτόχρονα θα λαμβάνει δεόντως υπόψη την ανάγκη μείωσης του διαχειριστικού φόρτου για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Συνοχή με άλλες πολιτικές της ΕΕ

Η ανάπτυξη και η αξιολόγηση πολιτικής σε σχέση με τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, και ιδίως εκείνες που σχετίζονται με την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, την ψηφιακή ενιαία αγορά, μια βαθύτερη και δικαιότερη Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ), τη μετανάστευση, την εσωτερική αγορά, την ενεργειακή ένωση και το κλίμα, απαιτεί ισχυρά εργαλεία ανάλυσης και παρακολούθησης. Επιπλέον, οι πολιτικές προτεραιότητες αντιστοιχούν σε πολλούς διαφορετικούς τομείς εντός των κοινωνικών και οικονομικών στατιστικών, γεγονός που καθιστά αναγκαία την εξασφάλιση μεγαλύτερης συνοχής μεταξύ των πηγών στοιχείων και τη διευκόλυνση της αυξημένης χρήσης νέων καινοτόμων πηγών και προσεγγίσεων. Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» χρησιμοποιεί δείκτες για την παρακολούθηση των κύριων στόχων, όπως είναι η προώθηση της απασχόλησης, η βελτίωση των επιπέδων εκπαίδευσης και η προώθηση της κοινωνικής ένταξης μέσω της μείωσης της φτώχειας. Ο υπολογισμός των δεικτών αυτών απαιτεί έγκαιρες στατιστικές πληροφορίες. Οι στατιστικές πληροφορίες θα πρέπει να παράγονται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους συλλογής και παραγωγής στατιστικών στοιχείων. Η σημερινή έλλειψη ενοποίησης μεταξύ τομέων καθιστά δυσχερέστερη την ανάλυση στοιχείων που προέρχονται από διάφορες υφιστάμενες συλλογές στοιχείων. Οι στατιστικές απαιτήσεις που συνδέονται με το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, το οποίο καλύπτει τόσο την εξάλειψη της φτώχειας όσο και την οικονομική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης, θα επωφεληθούν και αυτές από τους πιο ολοκληρωμένους και έγκαιρους δείκτες που προκύπτουν από την παρούσα πρόταση.

Οι προτεραιότητες που οι πολιτικές καλούνται να αντιμετωπίσουν ενδέχεται να αλλάξουν και η ανάγκη για ευρωπαϊκές κοινωνικές στατιστικές υψηλής ποιότητας αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον, για παράδειγμα, όταν αρχίσουν οι εργασίες προς τους στόχους του προβλεπόμενου ευρωπαϊκού πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Επιπλέον, οι στατιστικές υψηλής ποιότητας θα επιτρέψουν στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να ξεφύγουν από το υφιστάμενο πλαίσιο, ώστε να εντοπίσουν και να αναπτύξουν νέα πλαίσια πολιτικής και στόχους. Η σημασία των ευρωπαϊκών στατιστικών δεν περιορίζεται στο χρονικό διάστημα που καλύπτουν οι παρούσες στρατηγικές. Για να δοθεί ένα παράδειγμα από το πρόσφατο παρελθόν: η θέσπιση των στόχων βάσει δεικτών για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» κατέστη δυνατή μόνο και μόνο επειδή η ευρωπαϊκή στατιστική βάση ήταν αρκετά πλούσια, ώστε να επιτρέπει την αξιόπιστη μέτρηση και παρακολούθηση των στόχων αυτών. Στην περίπτωση αυτή, η χρήση των υφιστάμενων στοιχείων για έναν νέο σκοπό κατέδειξε τη σημασία της ανάπτυξης και της διατήρησης βασικών στατιστικών που διαθέτουν αρκετή ευελιξία, ώστε να προσαρμόζονται ταχέως στις νέες απαιτήσεις πολιτικής.

Η βελτίωση των κοινωνικών στατιστικών σε ευθυγράμμιση με τις προτεραιότητες της Ένωσης και την ισχυρότερη κοινωνική διάσταση της ΕΕ απαιτεί ισχυρή δέσμευση των κρατών μελών και στενή συνεργασία μεταξύ φορέων χάραξης πολιτικής και στατιστικολόγων σε κάθε στάδιο. Η διατήρηση επαρκών επενδύσεων στις κοινωνικές στατιστικές και η παροχή της απαραίτητης πολιτικής στήριξης, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση σε διαχειριστικά στοιχεία, θα είναι ζωτικής σημασίας.

2.ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Νομική βάση

Το άρθρο 338 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) παρέχει τη νομική βάση για τις ευρωπαϊκές στατιστικές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, θεσπίζουν μέτρα για την εκπόνηση στατιστικών, εφόσον τούτο απαιτείται, για την εκπλήρωση του ρόλου της Ένωσης. Το άρθρο 338 καθορίζει τις απαιτήσεις που αφορούν την παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών και απαιτεί τη συμμόρφωση με τα πρότυπα της αμεροληψίας, της αξιοπιστίας, της αντικειμενικότητας, της επιστημονικής ανεξαρτησίας, της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας και του στατιστικού απορρήτου.

Επικουρικότητα (σε περίπτωση μη αποκλειστικής αρμοδιότητας)

Δεδομένου ότι η πρόταση δεν εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης, εφαρμόζεται η αρχή της επικουρικότητας.

Το ΕΣΣ παρέχει μια υποδομή στατιστικών πληροφοριών. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει τις ανάγκες πολλαπλών χρηστών, για τους σκοπούς της λήψης αποφάσεων σε δημοκρατικές κοινωνίες.

Η πρόταση για τον παρόντα κανονισμό συντάχθηκε με σκοπό την προστασία των βασικών δραστηριοτήτων των εταίρων του ΕΣΣ, ενώ παράλληλα θα βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα και θα διασφαλίζεται η αποφυγή άσκοπων αλλαγών και αλληλεπικαλύψεων των εργασιών, στο μέτρο του δυνατού.

Η συλλογή στατιστικών στοιχείων που καλύπτεται από την πρόταση πραγματοποιείται επί του παρόντος σύμφωνα με διάφορους κανόνες σε επίπεδο ΕΕ. Η πρόταση στοχεύει στον εξορθολογισμό και τον εκσυγχρονισμό της συλλογής στατιστικών στοιχείων εντός ενός ενιαίου πλαισίου. Η παροχή συγκρίσιμων στατιστικών για ολόκληρη την ΕΕ, προς εξυπηρέτηση των σκοπών χάραξης πολιτικής, είναι δυνατή μόνο με συντονισμένες ενέργειες σε επίπεδο ΕΕ.

Ένα από τα βασικά κριτήρια που πρέπει να πληρούν τα στατιστικά στοιχεία είναι η ύπαρξη συνοχής και συγκρισιμότητας. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να επιτύχουν την αναγκαία συνοχή και συγκρισιμότητα χωρίς ένα σαφές ευρωπαϊκό πλαίσιο, δηλαδή μια ενωσιακή νομοθεσία η οποία θα καθορίζει τις κοινές στατιστικές έννοιες, μορφές για την υποβολή των εκθέσεων και ποιοτικές απαιτήσεις.

Ο στόχος της προτεινόμενης δράσης, ήτοι ο εξορθολογισμός των ευρωπαϊκών κοινωνικών δειγματοληπτικών στατιστικών, δεν δύναται να επιτευχθεί ικανοποιητικά με μεμονωμένες ενέργειες των κρατών μελών. Η δράση μπορεί να αναληφθεί αποτελεσματικότερα σε επίπεδο ΕΕ, επί τη βάσει μιας ενωσιακής νομικής πράξης που θα διασφαλίζει τη συνοχή και τη συγκρισιμότητα των στατιστικών πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ, στους στατιστικούς τομείς που καλύπτονται από την προτεινόμενη πράξη. Η ίδια η συλλογή στοιχείων, εν τω μεταξύ, μπορεί να πραγματοποιείται από τα κράτη μέλη.

Κατά συνέπεια, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης.

Αναλογικότητα

Η πρόταση συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας για τους ακόλουθους λόγους:

Θα διασφαλίσει την ποιότητα και τη συγκρισιμότητα των ευρωπαϊκών δειγματοληπτικών κοινωνικών στατιστικών, με την εφαρμογή κοινών αρχών σε όλα τα κράτη μέλη. Ομοίως, θα διασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές δειγματοληπτικές κοινωνικές στατιστικές παραμένουν έγκυρες και προσαρμόζονται ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών. Ο κανονισμός θα καταστήσει την παραγωγή στατιστικών οικονομικά αποδοτικότερη, με σεβασμό των ιδιαιτεροτήτων των συστημάτων των κρατών μελών.

Η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ για τις στατιστικές σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά βρίσκεται υπό συνεχή αναθεώρηση κατά τα τελευταία έτη. Έχει καταστεί σαφές ότι ένας κανονισμός για τη θέσπιση κοινού πλαισίου όσον αφορά τη διαδικασία συλλογής, επεξεργασίας και διάδοσης στατιστικών στοιχείων σε αυτούς τους ειδικούς κοινωνικούς τομείς θα μπορούσε να καταστήσει τη διαδικασία αυτή αποδοτικότερη (χαμηλότερος λόγος κόστους προς όφελος) και αποτελεσματικότερη.

Ο κανονισμός αναμένεται να μειώσει τον χρηματοοικονομικό και διαχειριστικό φόρτο για τους ερωτώμενους, τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, τις επιχειρήσεις και το ευρύ κοινό. Αυτό θα επιτευχθεί ιδίως με: την τυποποίηση εννοιών και μεθόδων, την κατάργηση επαναλαμβανόμενων στοιχείων, τη μείωση της συχνότητας διαβίβασης στοιχείων σε ορισμένους τομείς και τη διεύρυνση της χρήσης ενός συνδυασμού πηγών πέραν των ερευνών.

Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, ο προτεινόμενος κανονισμός περιορίζεται στα ελάχιστα απαιτούμενα για την επίτευξη του στόχου του και δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για τον σκοπό αυτό.

Επιλογή μέσου

Προτεινόμενο μέσο: κανονισμός.

Δεδομένων των στόχων και του περιεχομένου της πρότασης, ο κανονισμός είναι το πλέον κατάλληλο μέσο.

Η επιλογή του κατάλληλου μέσου εξαρτάται από τον στόχο που πρέπει να επιτευχθεί με τη νομοθεσία. Δεδομένης της ανάγκης για συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η τάση στις ευρωπαϊκές στατιστικές είναι η χρήση κανονισμών και όχι οδηγιών ως βασικών νομοθετημάτων. Ο κανονισμός είναι προτιμότερος, διότι θεσπίζει τους ίδιους κανόνες δικαίου για ολόκληρη την Ένωση. Αυτό εξασφαλίζει τη συγκρισιμότητα των στοιχείων εντός της ΕΕ και έτσι επιτρέπει την παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών υψηλής ποιότητας. Εφαρμόζεται άμεσα, γεγονός που σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο να μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία.

3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

Εκ των υστέρων αξιολογήσεις / έλεγχοι καταλληλότητας ισχύουσας νομοθεσίας

Καθώς η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε πριν από την έκδοση των νέων κατευθυντήριων γραμμών για τη βελτίωση της νομοθεσίας (COM (2015) 215), δεν έχει διεξαχθεί πλήρης αξιολόγηση του ισχύοντος συστήματος για την παραγωγή ευρωπαϊκών δειγματοληπτικών κοινωνικών στατιστικών. Με βάση τα πρότυπα της Επιτροπής, ακολουθήθηκε το σύστημα της Eurostat για την αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης του ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος 12 , το οποίο αποτέλεσε κεντρικό σημείο της συνολικής διαδικασίας. Επιπλέον, διεξάγονται ετησίως έρευνες χρηστών προκειμένου να αποκομιστούν βελτιωμένες γνώσεις σχετικά με τους χρήστες, τις ανάγκες τους και την ικανοποίησή τους ως προς τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Eurostat. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης χρησιμοποιούνται από την Eurostat για τη βελτίωση της διαδικασίας παραγωγής στατιστικών στοιχείων και των στατιστικών αποτελεσμάτων της. Τα αποτελέσματα αυτά τροφοδοτούν διάφορα στρατηγικά σχέδια, όπως το πρόγραμμα εργασίας και το σχέδιο διαχείρισης.

Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Ως ενδιαφερόμενα μέρη για τη διαβούλευση ορίστηκαν οι ακόλουθες τρεις κύριες ομάδες:

Παραγωγοί στοιχείων: η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη συλλογή και την κατάρτιση κοινωνικών στατιστικών. Σε αυτές περιλαμβάνονται κυρίως οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες (ΕΣΥ), σε εθνικό επίπεδο, και η Eurostat, σε επίπεδο ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, οι παραγωγοί στοιχείων αποτελούν επίσης τον κύριο εκπρόσωπο των πρωταρχικών παρόχων στοιχείων, δηλαδή των νοικοκυριών.

Πάροχοι στοιχείων: η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τόσο τους ερωτώμενους όσο και τις εθνικές υπηρεσίες που τηρούν τα διοικητικά αρχεία στοιχείων, όπως οι κρατικές υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης και φορολογίας. Οι ΕΣΥ θεωρούνται επίσης, υπό την ευρύτερη έννοια, εκπρόσωποι των πρωταρχικών παρόχων στοιχείων (δηλ. των νοικοκυριών), δεδομένης της δυσκολίας διεξαγωγής συνεντεύξεων με μεμονωμένα νοικοκυριά για τους σκοπούς της παρούσας διαβούλευσης.

Χρήστες στοιχείων: στο πλαίσιο αυτής της ομάδας, μπορεί να γίνει διάκριση μεταξύ των θεσμικών χρηστών (όπως η ίδια η Επιτροπή, κρατικές υπηρεσίες, άλλοι διεθνείς οργανισμοί και επαγγελματίες που εργάζονται σε άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ) και άλλων εξωτερικών χρηστών, όπως το ευρύ κοινό, τα μέσα ενημέρωσης και η ακαδημαϊκή κοινότητα.

Ειδικής μνείας χρήζει ένα συγκεκριμένο όργανο που συμμετείχε στη διαβούλευση ως χρήστης στοιχείων: η ευρωπαϊκή στατιστική συμβουλευτική επιτροπή (ESAC), που ιδρύθηκε το 2008 κατ' εφαρμογή της απόφασης αριθ. 234/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 13 . Η επιτροπή αυτή απαρτίζεται από 24 μέλη που εκπροσωπούν τους χρήστες, τους ερωτώμενους και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς τους οποίους αφορούν οι ευρωπαϊκές στατιστικές (συμπεριλαμβανομένης της επιστημονικής κοινότητας, των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών), καθώς και τους θεσμικούς χρήστες (π.χ. το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Δυνάμει του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Συμβουλίου, κατά τη διαδικασία κατάρτισης πιθανής νέας νομοθεσίας είναι δυνατή η κλήση της ESAC προς έκδοση γνωμοδότησης.

Η διαβούλευση διεξήχθη κατά το διάστημα από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο του 2015. Τα αποτελέσματα αναφέρονται σε τρεις ειδικές εκθέσεις 14 .

Τα προβλήματα, όπως έγιναν αντιληπτά από τα ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετείχαν στη διαβούλευση, μπορούν να συνοψιστούν ως ακολούθως:

(1)Οι χρήστες στοιχείων ανησυχούν για τον κίνδυνο οι ευρωπαϊκές επίσημες στατιστικές να μην καλύπτουν τις ανάγκες τους, δηλαδή να μην είναι συναφείς. Οι ανησυχίες τους οφείλονται σε μια σειρά ζητημάτων που αφορούν την ποιότητα των στοιχείων, όπως η έλλειψη κάλυψης ορισμένων αναδυόμενων κοινωνικών ζητημάτων, η περιορισμένη επικαιρότητα και η περιορισμένη συγκρισιμότητα και συνοχή μεταξύ των στατιστικών συνόλων στοιχείων.

(2)Οι παραγωγοί στοιχείων (ΕΣΥ) ανησυχούν για το υψηλό κόστος παραγωγής και την πίεση που δέχονται λόγω των σύντομων προθεσμιών που ορίζονται για την παροχή των στατιστικών πληροφοριών που απαιτούνται στο πλαίσιο των αναδυόμενων κοινωνικών κρίσεων. Ο φόρτος ανταπόκρισης αποτελεί επίσης θέμα (καθώς υπάρχει ο κίνδυνος ο υπερβολικά μεγάλος φόρτος να προκαλέσει μείωση των ποσοστών απόκρισης και, συνεπώς, επιδείνωση της ποιότητας των στοιχείων). Οι ΕΣΥ θα επιθυμούσαν να λαμβάνουν περισσότερη υποστήριξη για τις διαδικασίες εκσυγχρονισμού τους (π.χ. καινοτομία στην τεχνολογία, νέες μεθοδολογίες, χρήση νέων πηγών στοιχείων και μεθόδων διαχείρισης), σκοπός των οποίων είναι η μείωση του κόστους παραγωγής.

Οι λύσεις που περιγράφονται από τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις βασικούς τομείς δράσης:

αύξηση της δυνατότητας προσαρμογής των επίσημων ευρωπαϊκών κοινωνικών στατιστικών στις αναδυόμενες ανάγκες για πληροφορίες (δηλαδή βελτίωση της συνάφειάς τους)·

ενίσχυση της συνοχής και της συγκρισιμότητας των ευρωπαϊκών κοινωνικών στατιστικών, προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλότερη ποιότητα·

χρήση καινοτόμων προσεγγίσεων για τη μείωση του κόστους παραγωγής και την ελάφρυνση του φόρτου ανταπόκρισης.

Συλλογή και χρήση εμπειρογνωσίας

Η Eurostat έχει διεξαγάγει εκτενείς συζητήσεις με τις ΕΣΥ επί της πρότασης. Συγκρότησε ομάδες εργασίας (για καθεμία από τις συλλογές στατιστικών στοιχείων), ειδικές επιχειρησιακές ομάδες και ομάδες διοικητικών στελεχών, που συνέρχονταν τακτικά για διαβουλεύσεις σχετικά με την πρόταση. Η πρόταση αυτή υποβλήθηκε επίσης στην επιτροπή ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος (ΕΕΣΣ) που θεσπίστηκε κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009. Η ΕΕΣΣ παρέχει επαγγελματική καθοδήγηση στο ΕΣΣ για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών. Τελεί υπό την προεδρία της Επιτροπής (Eurostat) και απαρτίζεται από τους εκπροσώπους των ΕΣΥ. Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) και η Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) συμμετέχουν ως παρατηρητές. Παρατηρητές από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και άλλους διεθνείς οργανισμούς μπορούν επίσης να παρίστανται στις συνεδριάσεις της ΕΕΣΣ.

Επιπροσθέτως, αντλήθηκαν εξωτερικές απόψεις και εμπειρογνωσία από ποικίλες πρόσθετες πηγές:

(1)Η διαβούλευση των ανωτέρω περιγραφόμενων ενδιαφερόμενων μερών περιελάμβανε απόψεις χρηστών και παρόχων στοιχείων.

(2)Ζητήθηκε επίσης και η γνώμη της ESAC, ως εξωτερικής πηγής εμπειρογνωσίας. Η ESAC εξέφρασε τη στήριξή της για την πρόταση κανονισμού-πλαισίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σε επίπεδο ατόμων και νοικοκυριών. Θεωρεί ότι ένας κανονισμός-πλαίσιο είναι ζωτικής σημασίας για την υποστήριξη του παρόντος, εκτενέστερου θεματολογίου της Επιτροπής για την κοινωνική πολιτική και τη βελτίωση της ενσωμάτωσης και της συνέπειας κοινωνικών στοιχείων από ολόκληρη την Ευρώπη 15 .

Εκτίμηση αντικτύπου

Η πρόταση συνοδεύεται από εκτίμηση αντικτύπου. Η εκτίμηση αυτή προσδιορίζει τα προβλήματα που διαφαίνονται επί του παρόντος, παρουσιάζει μια σειρά επιλογών πολιτικής που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών και αξιολογεί τον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο καθεμίας από τις επιλογές αυτές.

Η επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου εξέδωσε τον Μάρτιο του 2016 θετική γνωμοδότηση για την εκτίμηση αντικτύπου.

Η εκτίμηση αντικτύπου εντόπισε δύο κύριους παράγοντες που αποτελούν τη βάση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στον τομέα των ευρωπαϊκών δειγματοληπτικών κοινωνικών στατιστικών:

(1)τον κατακερματισμό των ευρωπαϊκών δειγματοληπτικών κοινωνικών στατιστικών σε διάφορους τομείς και

(2)την έλλειψη ευελιξίας των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή στοιχείων σε επίπεδο ατόμων και νοικοκυριών.

Ως τρόποι για την αντιμετώπιση του κατακερματισμού των ευρωπαϊκών δειγματοληπτικών κοινωνικών στατιστικών αξιολογήθηκαν οι ακόλουθες επιλογές.

Επιλογή

Περιγραφή

1.0 Βάση: Κατακερματισμένες διεργασίες παραγωγής, καμία νομική ολοκλήρωση

Διατήρηση της παρούσας νομικής δομής, με ειδικούς ανά τομέα ευρωπαϊκούς κανονισμούς και κατακερματισμένες διεργασίες (διαφορετικές κατευθυντήριες γραμμές, διαδικασίες και διεργασίες παραγωγής)

1.1 Εξάλειψη κατακερματισμού διεργασιών παραγωγής και όχι ενοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας

Διατήρηση των ειδικών ανά τομέα κανονισμών της ΕΕ, αλλά επιδίωξη αυξημένης τυποποίησης των διαφόρων διεργασιών παραγωγής, ορισμών και μεταβλητών («εξάλειψη κατακερματισμού») στις συλλογές στοιχείων

1.2 Κατακερματισμένες διεργασίες παραγωγής (κανάλια), αλλά ενοποίηση υφιστάμενης νομοθεσίας

Ενοποίηση της νομοθεσίας σχετικά με τις ευρωπαϊκές δειγματοληπτικές κοινωνικές στατιστικές, χωρίς να επιδιώκεται ενεργά η εξάλειψη του κατακερματισμού των διεργασιών παραγωγής

1.3 Εξάλειψη κατακερματισμού διαδικασιών παραγωγής και νομική ολοκλήρωση

Συνδυασμός νομικής ολοκλήρωσης και εξάλειψης κατακερματισμού των διεργασιών παραγωγής. Η επιλογή αυτή διαιρείται σε επιμέρους επιλογές, που διαφέρουν ως προς το πεδίο εφαρμογής και τη διακυβέρνηση του όλου συστήματος

1.3α Εξάλειψη κατακερματισμού διεργασιών παραγωγής, ενοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας

Περιλαμβάνει μόνο τους πέντε ισχύοντες κανονισμούς (ΕΕΔ, SILC, AES, EHIS και ICT-HH)

1.3β Εξάλειψη κατακερματισμού των διεργασιών παραγωγής, ολοκλήρωση διακυβέρνησης ευρωπαϊκών δειγματοληπτικών κοινωνικών στατιστικών

Ο κανονισμός καλύπτει και τις συλλογές στοιχείων HBS/HETUS. Οι παρούσες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών καταδεικνύουν την ανάγκη ουσιαστικής εναρμόνισης

Ως πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης της έλλειψης ευελιξίας της συλλογής στοιχείων αναλύθηκαν οι τρεις παρακάτω επιλογές.

Επιλογή

Περιγραφή

2.0 Βάση: καθορισμός προγράμματος και τεχνικών πτυχών από τη νομοθεσία

Για αλλαγές στο πρόγραμμα ή τις τεχνικές πτυχές απαιτούνται αλλαγές στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

2.1 Καθορισμός του προγραμματισμού από τη νομοθεσία/ευέλικτες τεχνικές προδιαγραφές

Ο στατιστικός προγραμματισμός καθορίζεται από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ενώ στις τεχνικές πτυχές υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία

2.2 Ευέλικτος προγραμματισμός/ευέλικτες τεχνικές προδιαγραφές

Ευελιξία τόσο στον στατιστικό προγραμματισμό όσο και στις τεχνικές πτυχές

Με βάση τα αποτελέσματα της εκτίμησης αντικτύπου, επιλέχθηκαν οι εναλλακτικές πολιτικής 1.3α (Ενοποίηση υφιστάμενων κανονισμών, εξάλειψη κατακερματισμού διεργασιών παραγωγής) και 1.3β σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα (ολοκλήρωση διακυβέρνησης ευρωπαϊκών δειγματοληπτικών κοινωνικών στατιστικών, εξάλειψη κατακερματισμού διαδικασιών παραγωγής που χρησιμοποιούνται για τις διάφορες συλλογές στοιχείων), για την αντιμετώπιση του κατακερματισμού των ευρωπαϊκών δειγματοληπτικών κοινωνικών στατιστικών. Οι εν λόγω επιλογές πολιτικής περιλαμβάνουν την ενοποίηση των κανονισμών της ΕΕ που επί του παρόντος ισχύουν για τους διάφορους συγκεκριμένους τομείς, καθώς και μέτρα που αποσκοπούν στην επίτευξη μεγαλύτερης συνοχής στην παραγωγή και τον χειρισμό των στοιχείων. Η προσέγγιση αυτή θα προσφέρει τις βέλτιστες δυνατότητες, καθώς είναι σε θέση: να ενισχύσει τη δυνατότητα προσαρμογής των δειγματοληπτικών κοινωνικών στατιστικών στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των χρηστών, να βελτιώσει την ποιότητά τους, να αυξήσει τη χρήση καινοτόμων μεθόδων και να μειώσει ή να περιορίσει το κόστος που προκαλείται από τον παρόντα κατακερματισμένο σχεδιασμό των ευρωπαϊκών δειγματοληπτικών κοινωνικών στατιστικών.

Ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής των μεθόδων παραγωγής σε εθνικό επίπεδο (π.χ. εάν εφαρμόζονται τεχνολογικές και μεθοδολογικές καινοτομίες, κατά πόσον υπάρχει βελτίωση στην πρόσβαση σε διοικητικά μητρώα), η αύξηση του κόστους κατά την αρχική φάση σχεδιασμού των κοινωνικών ερευνών θα μπορούσε να αντισταθμιστεί σε μεγάλο βαθμό από τη μείωση του κόστους στη φάση συλλογής στοιχείων, που αντιπροσωπεύει τα δύο τρίτα του συνολικού κόστους της παραγωγής στατιστικών.

Καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου και απλούστευση

Στόχος της πρότασης στο πλαίσιο του προγράμματος REFIT είναι η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται από ιδιωτικά νοικοκυριά και ιδιώτες και η αντιμετώπιση των υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών στον τομέα των ευρωπαϊκών στατιστικών, ενώ παράλληλα περιορίζεται ο φόρτος απόκρισης. Η απλούστευση αυτή θα πρέπει να επιτευχθεί με τη συγκέντρωση των διαφόρων ευρωπαϊκών συλλογών στατιστικών στοιχείων, οι οποίες επί του παρόντος καλύπτονται από ξεχωριστές κανονιστικές διατάξεις, σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Λεπτομέρειες σχετικά με τη μείωση του κόστους για τους παραγωγούς και τους παρόχους στοιχείων, όπως υπολογίστηκε με βάση σενάρια μοντέλων, παρέχονται στην εκτίμηση αντικτύπου (Τμήμα 7.4 Αντίκτυπος στην αποτελεσματικότητα και παράρτημα 4 Αναλυτικά μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση της εκτίμησης αντικτύπου). Το βασικό σενάριο οδηγεί σε εκτιμώμενη αύξηση του κόστους της τάξεως των 10,3 εκατ. EUR στο στάδιο του σχεδιασμού (σε επίπεδο ΕΕ), ενώ οδηγεί σε μείωση της τάξεως των 20,8 εκατ. EUR κατά τη συλλογή στοιχείων (καθαρή παρούσα αξία της τάξεως των -10,4 εκατ. EUR). Η εκτίμηση του κόστους, ωστόσο, κυμάνθηκε μεταξύ μιας καθαρής παρούσας αξίας της τάξεως των -3,1 εκατ. EUR κατά τα πιο συγκρατημένα σενάρια και μιας καθαρής παρούσας αξίας της τάξεως των -34 εκατ. EUR βάσει της λιγότερο περιοριστικής επιλογής.

Καθώς η πρόταση σχετίζεται με στοιχεία που συλλέγονται από ιδιωτικά νοικοκυριά και ιδιώτες, δεν υπάρχει καμία επίπτωση στις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Η πρόταση συνάδει με τον ψηφιακό έλεγχο, καθώς προωθεί τη διαλειτουργικότητα και την ικανότητα επαναχρησιμοποίησης με την αξιοποίηση:

των ίδιων τεχνικών προδιαγραφών για τα σύνολα στοιχείων. Οι προδιαγραφές θα περιλαμβάνουν: τον αριθμό και την περιγραφή των μεταβλητών· τις στατιστικές ταξινομήσεις· τα χαρακτηριστικά των στατιστικών πληθυσμών, των μονάδων παρατήρησης και των ερωτώμενων· τις περιόδους και ημερομηνίες αναφοράς και τις απαιτήσεις σχετικά με τη γεωγραφική κάλυψη, τα χαρακτηριστικά του δείγματος, τις τεχνικές παραμέτρους του επιτόπιου έργου, την επεξεργασία και τον καταλογισμό, τη στάθμιση και τον υπολογισμό, την εκτίμηση και την εκτίμηση της διακύμανσης.

των ίδιων προτύπων για τη διαβίβαση, την ανταλλαγή και τον διαμοιρασμό πληροφοριών μεταξύ της Eurostat και των κρατών μελών. Τα πρότυπα θα καλύπτουν τις έννοιες, τις διεργασίες και τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων και των μεταδεδομένων.

Όταν η ποιότητα των στοιχείων πληροί τα κριτήρια ποιότητας που ορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν στοιχεία από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων μεθόδων ή καινοτόμων προσεγγίσεων στον βαθμό που διασφαλίζουν την παραγωγή στοιχείων τα οποία θα είναι συγκρίσιμα και συμβατά με τις ειδικές απαιτήσεις που καθορίζονται από τον κανονισμό.

Θεμελιώδη δικαιώματα

Η πρόταση δεν έχει επιπτώσεις στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι συναφέστερες παράμετροι της παρούσας πρότασης είναι οι πιθανές επιπτώσεις στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (για την οποία θεμελιώνονται δικαιώματα στο άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, στο άρθρο 16 ΣΛΕΕ και στο παράγωγο δίκαιο 16 ). Καμία από τις επιλεγμένες εναλλακτικές πολιτικής, ωστόσο, δεν προβλέπει αλλαγή στις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η εθνική και η ενωσιακή νομοθεσία προβλέπουν τη διασφάλιση της προστασίας δεδομένων από τις ΕΣΥ. Οι ΕΣΥ εφαρμόζουν αυστηρές πολιτικές, παραδείγματος χάριν, για τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας των ερωτώμενων, την ανωνυμοποίηση των αρχείων και την προστασία των απαντήσεων στα ερωτηματολόγια.

4.ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Προβλέπεται μια περίοδος σταδιακής εφαρμογής της πρότασης διάρκειας επτά ετών, από το 2019 έως το 2025, ωστόσο το πρόγραμμα θα πρέπει να συνεχιστεί και μετέπειτα. Μόνο το διάστημα του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) έχει ληφθεί υπόψη στο νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο. Η συνέχιση της χρηματοδότησης θα εξαρτηθεί από τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί για το επόμενο ΠΔΠ και από τη συνέχιση των ειδικών προγραμμάτων από τα οποία προβλέπεται χρηματοδότηση.

Για τα έτη 2019 και 2020, η χρηματοδότηση θα προέρχεται από την υπάρχουσα κατανομή κονδυλίων στα προγράμματα και δεν απαιτείται καμία πρόσθετη χρηματοδότηση.

Το σύνολο των πιστώσεων για το 2019 και 2020 υπολογίζεται σε 28,814 εκατ. EUR. Οι λεπτομερείς δημοσιονομικές επιπτώσεις εμφαίνονται στο νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο.

5.ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σχέδια εφαρμογής και ρυθμίσεις παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων

Ο προτεινόμενος κανονισμός αναμένεται να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός του 2017 ή του 2018, ενώ τα εκτελεστικά μέτρα αναμένεται να εγκριθούν από την Επιτροπή λίγο αργότερα.

Τα κράτη μέλη αναμένεται να ξεκινήσουν τη διαβίβαση στοιχείων στην Επιτροπή στο πλαίσιο του νέου κανονισμού το 2019.

Το προτεινόμενο νομοθετικό μέσο θα υπόκειται σε πλήρη αξιολόγηση, προκειμένου να εκτιμηθεί, μεταξύ άλλων, ο βαθμός αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς του ως προς την επίτευξη των στόχων και να αποφασιστεί κατά πόσον απαιτούνται νέα μέτρα ή τροποποιήσεις.

Είναι σημαντικό να εξεταστούν πρώτα τα υφιστάμενα εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος και τυγχάνουν εφαρμογής σε όλους τους τομείς της παραγωγής στατιστικών της Eurostat. Τα μέσα αυτά παρέχουν ήδη ένα μέσο για την ανάλυση των μεταβολών στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της νέας στατιστικής πρωτοβουλίας και της ποιότητας των παραγόμενων στοιχείων. Τα κύρια εργαλεία είναι τα εξής:

Το παρόν ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα προβλέπει τη συστηματική διενέργεια ενδιάμεσων και τελικών αξιολογήσεων του προγράμματος. Οι κοινωνικές στατιστικές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εν λόγω μηχανισμών υποβολής εκθέσεων 17 .

Το διαχειριστικό σχέδιο της Eurostat προβλέπει τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν σε συνάρτηση με τους βασικούς δείκτες επιδόσεων που ισχύουν σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών στατιστικών 18 .

Σε τακτική βάση διεξάγονται έρευνες ικανοποίησης χρηστών 19 .

Κάθε στατιστικός τομέας παρακολουθείται επίσης μέσω εκθέσεων ποιότητας, οι οποίες παράγονται από τα κράτη μέλη σε τακτική βάση και αναλύονται από την Eurostat ως μέρος του πλαισίου διασφάλισης ποιότητας των στατιστικών. Οι εκθέσεις αυτές αφορούν την ποιότητα των στατιστικών αποτελεσμάτων όσον αφορά τη συνάφεια, την ακρίβεια και την αξιοπιστία τους, την επικαιρότητα και την έγκαιρη διάθεσή τους, την προσβασιμότητα και τη σαφήνεια, τη συνοχή και τη συγκρισιμότητά τους, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

Το κόστος παραγωγής στατιστικών θα παρακολουθείται επίσης στο πλαίσιο της συνήθους συλλογής στοιχείων. Τα ακόλουθα στοιχεία, ιδίως, θα παρακολουθούνται λεπτομερώς (τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο μεταβλητών): εξελίξεις στη χρήση διοικητικών στοιχείων, τον τρόπο συλλογής στοιχείων (π.χ. διαδικτυακή συνέντευξη, συνέντευξη κατ’ ιδίαν), το μέγεθος του δείγματος, το μήκος των ερωτηματολογίων, τη διάρκεια των συνεντεύξεων, καθώς και την περιοδικότητα της συλλογής στοιχείων. Αυτό θα επιτρέπει τη μέτρηση της προόδου που επιτυγχάνεται ως προς τη χρήση συγκεκριμένων τεχνικών και τις επιπτώσεις των αλλαγών αυτών στον αντίστοιχο φόρτο. Επιπλέον, η διακύμανση του κόστους της συλλογής κοινωνικών στοιχείων συγκεντρωτικά σε επίπεδο ΕΕ θα χρησιμοποιείται ως συνολικός δείκτης για την παρακολούθηση της εφαρμογής της προτεινόμενης νομοθεσίας. Ο δείκτης αυτός θα κάνει διάκριση μεταξύ του κόστους σχεδιασμού, συλλογής και διαβίβασης των στοιχείων, αντίστοιχα, για τις ΕΣΥ. Τα στοιχεία αυτά δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα μεταξύ των κρατών μελών, λόγω προφανών διαφορών στο μέγεθός τους, της προσέγγισης που ακολουθούν ως προς τις στατιστικές και άλλων εξελίξεων. Με την πάροδο του χρόνου, ωστόσο, οι δείκτες αυτοί θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της εξέλιξης του κόστους παραγωγής ευρωπαϊκών δειγματοληπτικών κοινωνικών στατιστικών, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και για κάθε επιμέρους κράτος μέλος. Το κόστος αυτό μπορεί να εκφράζεται με όρους εμπλεκόμενου προσωπικού (π.χ. ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης των εργαζόμενων ερωτώμενων) ή όρους χρηματοοικονομικών πόρων (π.χ. κατανομή προϋπολογισμού για μια δεδομένη συλλογή στοιχείων). Έτσι, οι δείκτες αυτοί παρέχουν ζωτικής σημασίας πληροφορίες για την παρακολούθηση του κόστους παραγωγής δειγματοληπτικών κοινωνικών στατιστικών, που αποτελεί ένα από τα κύρια θέματα που καλύπτονται από την προτεινόμενη νέα νομοθεσία. Θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα βελτιωμένο και εναρμονισμένο πλαίσιο για την υποβολή εκθέσεων περί κόστους, που θα καλύπτει ολόκληρο το ΕΣΣ και θα κάνει διάκριση μεταξύ των διαφόρων σταδίων παραγωγής στατιστικών.

Λεπτομερής επεξήγηση των ειδικών διατάξεων της πρότασης

Ο προτεινόμενος κανονισμός αποτελείται από 19 άρθρα και πέντε παραρτήματα.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 («αντικείμενο»), σκοπός του κανονισμού είναι η θέσπιση κοινού πλαισίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά, με βάση στοιχεία που συλλέγονται από δείγματα σε ατομικό επίπεδο. Το άρθρο 2 περιέχει ορισμούς των συγκεκριμένων όρων που χρησιμοποιούνται στον κανονισμό.

Οι στατιστικές που καλύπτονται από τον κανονισμό οργανώνονται στους τομείς και τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 και ορίζονται λεπτομερέστερα στο παράρτημα Ι του προτεινόμενου κανονισμού. Προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις για την τροποποίηση των λεπτομερών θεμάτων που απαριθμούνται στο παράρτημα I, ώστε να προσαρμόζει τα συλλεγόμενα στοιχεία στις μελλοντικές ανάγκες των χρηστών. Επιπλέον, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις για τον καθορισμό ή την προσαρμογή ενός πολυετούς κυλιόμενου σχεδιασμού (άρθρο 4), προκειμένου να ικανοποιούνται τυχόν ειδικές απαιτήσεις των χρηστών ως αποτέλεσμα τεχνολογικών, κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων.

Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εξουσιοδοτηθεί να θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για τα σύνολα στοιχείων (άρθρο 6), τα πρότυπα για τη διαβίβαση και την ανταλλαγή πληροφοριών (άρθρο 7), τα χαρακτηριστικά των πλαισίων δειγματοληψίας (άρθρο 11) και την υποβολή εκθέσεων ποιότητας (άρθρο 12). Οι απαιτήσεις σχετικά με την υποβολή εκθέσεων ποιότητας είναι σύμφωνες με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009, ο οποίος παρέχει ένα πλαίσιο αναφοράς και επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις στατιστικές αρχές και τα κριτήρια ποιότητας που καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό.

Η πρόταση αυτή επιτρέπει και προάγει τη χρήση νέων μορφών συλλογής στοιχείων και εναλλακτικών πηγών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων διοικητικών στοιχείων και εκτιμήσεων που λαμβάνονται μέσω μοντελοποίησης και μαζικών στοιχείων (άρθρο 8). Επίσης, τα κράτη μέλη οφείλουν να χρησιμοποιούν πλαίσια δειγματοληψίας υψηλής ποιότητας (άρθρο 11).

Η πρόταση καλύπτει και ορισμένες άλλες σημαντικές πτυχές του εκσυγχρονισμού των ευρωπαϊκών δειγματοληπτικών κοινωνικών στατιστικών:

Εισάγει αντιπροσωπευτικές μελέτες σκοπιμότητας και πιλοτικές μελέτες, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας στατιστικών και την υποστήριξη της ανάπτυξης και εφαρμογής νέων μεθόδων (άρθρο 13).

Περιλαμβάνει διατάξεις για τη χρηματοδοτική στήριξη που θα προσφέρεται στα κράτη μέλη υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (άρθρο 14).

Περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για τις δυνητικά επιτρεπτές παρεκκλίσεις, οι οποίες i) θα παρέχουν στα κράτη μέλη περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις, όπου αυτό χρειάζεται, και ii) θα επιτρέπουν ορισμένες παραλλαγές στον τρόπο εφαρμογής των κοινών μεθόδων, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζουν την ποιότητα και τη συγκρισιμότητα των παραγόμενων στατιστικών (άρθρο 17).

Επιπλέον, ο κανονισμός περιέχει τις απαιτούμενες διατάξεις για την άσκηση της εξουσιοδότησης (άρθρο 15), διευκρινίζοντας ότι συμμορφώνεται με τη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας, της 13ης Απριλίου 2016 20 .

Τα τελευταία άρθρα αναφέρονται στη διαδικασία της Επιτροπής (άρθρο 16) και στην κατάργηση των δύο ισχυόντων κανονισμών, οι οποίοι θα αντικατασταθούν εξ ολοκλήρου από τον νέο κανονισμό (άρθρο 18).

Τα πέντε παραρτήματα καθορίζουν τις λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα θέματα που θα καλύπτονται, τις απαιτήσεις ακρίβειας, τα χαρακτηριστικά του δείγματος, την περιοδικότητα και τις προθεσμίες για τη διαβίβαση των στοιχείων.

2016/0264 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά, με βάση στοιχεία που συλλέγονται από δείγματα σε ατομικό επίπεδο

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 338 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 21 και της ενίσχυσης της οικονομικής διακυβέρνησης, οι κοινωνικοί δείκτες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση και τη στήριξη των βασικών προτεραιοτήτων της Ένωσης για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, την ενίσχυση των δεξιοτήτων, την κινητικότητα και την ψηφιακή οικονομία. Ειδικότερα, οι κοινωνικοί δείκτες πρέπει να παρέχουν μια έγκυρη στατιστική βάση για την ανάπτυξη και την παρακολούθηση των πολιτικών που θεσπίζονται από την Ένωση για την αντιμετώπιση των προτεραιοτήτων αυτών.

(2)Με βάση τα ανωτέρω, οι κοινωνικοί δείκτες θα πρέπει να είναι απαραίτητα υψηλής ποιότητας, ιδίως ως προς την αρτιότητά τους, την έγκαιρη υποβολή τους, τη συνάφειά τους, την προσαρμοστικότητά τους στα νέα αιτήματα των χρηστών, καθώς και τη συγκρισιμότητα και την αποτελεσματικότητά τους.

(3)Οι ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά συλλέγονται επί του παρόντος με βάση μια σειρά νομοθετικών πράξεων που καλύπτουν τις έρευνες σχετικά με πρόσωπα και νοικοκυριά, δημογραφικές στατιστικές, απογραφές πληθυσμού και στέγασης και στατιστικές που συλλέγονται κυρίως από διοικητικές πηγές. Ορισμένα στοιχεία συγκεντρώνονται επίσης από έρευνες για επιχειρήσεις. Παρά τις σημαντικές βελτιώσεις κατά τα τελευταία έτη είναι αναγκαία η περαιτέρω ενοποίηση της συλλογής των στατιστικών στοιχείων με βάση τις έρευνες που διενεργούνται σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά.

(4)Η δυνατότητα χρήσης διοικητικών πηγών για στατιστικούς σκοπούς έχει διευρυνθεί αισθητά, χάρη στις τεχνολογικές εξελίξεις. Η χρήση διοικητικών πηγών θα πρέπει να προωθείται ενεργά στον τομέα των κοινωνικών στατιστικών, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται πάντα η ποιότητα, η ακρίβεια, η επικαιρότητα και η συγκρισιμότητα των εν λόγω στατιστικών.

(5)Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη μέθοδο παραγωγής των στατιστικών της ΕΕ: ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία 22 υπογράμμισε την αυξανόμενη χρήση πολλαπλών πηγών στοιχείων και καινοτόμων μεθόδων συλλογής στοιχείων, καθώς και την αυξανόμενη σημασία της εναρμόνισης των στατιστικών εννοιών και μεθόδων μεταξύ τομέων. Αυτό προϋποθέτει μια νέα γενιά στατιστικής νομοθεσίας, η οποία θα καλύπτει ευρύτερες περιοχές.

(6)Το 2011, το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα (ΕΣΣ) ενέκρινε στο Wiesbaden το μνημόνιό του για έναν νέο εννοιολογικό σχεδιασμό για τις οικιακές και κοινωνικές στατιστικές. Από την άποψη αυτή, θα πρέπει να εξορθολογιστούν οι ευρωπαϊκές έρευνες που παρέχουν στοιχεία σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά και να χρησιμοποιούνται πρόσθετες, λιγότερο συχνές συλλογές μικροδεδομένων για τη συμπλήρωση των βασικών αυτών κοινωνικών ερευνών. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη πρόσβαση σε διοικητικά στοιχεία, ενώ επίσης θα πρέπει να αναπτυχθεί σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των υφιστάμενων πηγών στοιχείων και η πρόσβαση σε νέες πηγές στοιχείων.

(7)Οι εξελίξεις που περιγράφονται ανωτέρω πρέπει να εξορθολογιστούν σταδιακά, όπως επίσης πρέπει να εκσυγχρονιστεί η στατιστική νομοθεσία στον τομέα των κοινωνικών στατιστικών, ώστε να διασφαλίζεται ότι παράγονται κοινωνικοί δείκτες υψηλής ποιότητας, κατά τρόπο πιο ολοκληρωμένο, πιο ευέλικτο και πιο αποτελεσματικό. Παράλληλα, πρέπει να δοθεί δέουσα προσοχή στις ανάγκες των χρηστών, στην επιβάρυνση των ερωτώμενων, στους πόρους των κρατών μελών, στην αξιοπιστία και στην ακρίβεια των χρησιμοποιούμενων μεθόδων, στην τεχνική εφικτότητα της παραγωγής των στατιστικών, στο χρονικό διάστημα εντός του οποίου μπορούν να είναι διαθέσιμες, καθώς και στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

(8)Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ένα πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά, με βάση στοιχεία που συλλέγονται από δείγματα σε ατομικό επίπεδο. Προσδιορίζει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που πρέπει να συλλέγονται και να υποβάλλονται από τα κράτη μέλη και περιλαμβάνει τις βασικές απαιτήσεις ποιότητας που πρέπει να πληρούνται από τα στοιχεία. Ο κανονισμός προβλέπει την παροχή λεπτομερέστερων τεχνικών προδιαγραφών με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικά μέτρα. Επιτρέπει στις διάφορες συλλογές στοιχείων να ενοποιούνται μεταξύ τους καθώς και με τη χρήση διοικητικών στοιχείων, ενώ παράλληλα ενοποιεί και απλουστεύει την ισχύουσα νομοθεσία.

(9)Για τον εκσυγχρονισμό και τον εξορθολογισμό του πλαισίου αναφοράς για τις ευρωπαϊκές κοινωνικές στατιστικές που συλλέγονται από δείγματα, οι υφιστάμενες ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά βάσει στοιχείων που συλλέγονται σε ατομικό επίπεδο θα πρέπει να συγκεντρωθούν σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Αυτό θα διασφαλίζει ότι οι ευρωπαϊκές κοινωνικές στατιστικές που συλλέγονται από δείγματα, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της αγοράς εργασίας, του εισοδήματος και των συνθηκών διαβίωσης, της υγείας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και της χρήσης των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών, θα πραγματοποιούνται κατά τρόπο συνεπή, συνεκτικό και συντονισμένο.

(10)Οι συλλογές στοιχείων στους τομείς της χρήσης χρόνου και της κατανάλωσης διενεργούνται επί του παρόντος οικειοθελώς από πολλά κράτη μέλη, με βάση τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές που έχουν συμφωνηθεί. Οι δύο αυτοί τομείς θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν, έτσι ώστε να αξιοποιούν στο έπακρο τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις. Οι συλλογές στοιχείων στους δύο αυτούς τομείς θα πρέπει να οργανωθούν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ώστε να διευρυνθούν οι δυνατότητες και να δημιουργηθούν ευκαιρίες για περαιτέρω εξελίξεις στο μέλλον, εξασφαλίζοντας ότι τα στοιχεία είναι πιο έγκαιρα και συναφή, και παράγονται με αποδοτικότερο τρόπο. Εν τω μεταξύ, οι παρούσες προσεγγίσεις των κρατών μελών δεν θα πρέπει να μεταβληθούν.

(11)Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, οι δημογραφικές στατιστικές 23 , οι απογραφές πληθυσμού και στέγασης 24 , οι επιχειρηματικές έρευνες και οι στατιστικές που βασίζονται κυρίως σε διοικητικές πηγές δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και θα πρέπει να ρυθμίζονται χωριστά, από ειδικά πλαίσια προσαρμοσμένα στα χαρακτηριστικά τους.

(12)Τα στατιστικά στοιχεία δεν θεωρούνται πλέον ως μία απλώς από τις πολλές πηγές πληροφοριών για σκοπούς χάραξης πολιτικής, αλλά, αντιθέτως, διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων απαιτεί στατιστικές οι οποίες πληρούν τα κριτήρια υψηλής ποιότητας, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 25 , ανάλογα με τους σκοπούς που εξυπηρετούν.

(13)Τα υψηλής ποιότητας στοιχεία δεν είναι απαραίτητα μόνο για σκοπούς πολιτικής, αλλά και για την έρευνα καθώς και ως συστατικό μέρος μιας έγκυρης υποδομής πληροφοριών. Οι ερευνητές που αποκτούν πρόσβαση στα μικροδεδομένα για επιστημονικούς σκοπούς, όπως χορηγείται βάσει του κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 557/2013 26 σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές, όσον αφορά την πρόσβαση σε εμπιστευτικά δεδομένα για επιστημονικούς σκοπούς, θα ωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη καλύτερα συνδεδεμένων στατιστικών συνόλων στοιχείων, γεγονός που με τη σειρά του θα βελτιώσει τις μελέτες εκτίμησης αντικτύπου πολιτικής.

(14)Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 παρέχει ένα πλαίσιο αναφοράς και επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις στατιστικές αρχές και τα κριτήρια ποιότητας που καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό. Οι εκθέσεις ποιότητας είναι ουσιώδεις για την αξιολόγηση, τη βελτίωση και την πληροφόρηση σχετικά με την ποιότητα των ευρωπαϊκών στατιστικών. Η επιτροπή ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος (ΕΕΣΣ) έχει εγκρίνει μια τυποποίηση του ΕΣΣ για τη δομή των εκθέσεων ποιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009. Αυτό θα συμβάλει στην εναρμόνιση της υποβολής εκθέσεων ποιότητας δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

(15)Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 περιλαμβάνει κανόνες σχετικά με τη διαβίβαση στοιχείων από τα κράτη μέλη, περιλαμβανομένης της διαβίβασης εμπιστευτικών στοιχείων. Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να εγγυώνται την προστασία των εμπιστευτικών στοιχείων και να αποτρέπουν τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης στοιχείων ή χρησιμοποίησης στοιχείων για μη στατιστικούς σκοπούς, κατά την παραγωγή και τη διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών.

(16)Οι στατιστικές είναι απαραίτητες σε εθνικό αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 27 , όλες οι στατιστικές των κρατών μελών που διαβιβάζονται στην Επιτροπή και οι οποίες ταξινομούνται ανά εδαφικές μονάδες θα πρέπει να χρησιμοποιούν την ονοματολογία NUTS. Συνεπώς, για την κατάρτιση συγκρίσιμων περιφερειακών στατιστικών, τα στοιχεία των εδαφικών μονάδων θα πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με την ταξινόμηση NUTS.

(17)Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές, κοινωνικές και τεχνικές εξελίξεις, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τα θέματα που παρατίθενται αναλυτικά στο παράρτημα I. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να έχει την εξουσιοδότηση να θέτει σε εφαρμογή ή να προσαρμόζει τον οκταετή πολυετή κυλιόμενο σχεδιασμό για τη συλλογή στοιχείων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με την περιοδικότητα που καθορίζεται στο παράρτημα IV. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(18)Προκειμένου να εξασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές των συγκεκριμένων συνόλων στοιχείων, τα τεχνικά στοιχεία όταν αυτά είναι κοινά σε διάφορα σύνολα στοιχείων, τα τεχνικά πρότυπα που απαιτούνται για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής και του διαμοιρασμού πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής (Eurostat) και των κρατών μελών, τα πλαίσια δειγματοληψίας, ιδίως όταν καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις, τις λεπτομέρειες και το περιεχόμενο των εκθέσεων ποιότητας, μεταξύ άλλων και σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 28 .

(19)Δεδομένου ότι η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ενδέχεται να απαιτήσει σημαντικές προσαρμογές στα εθνικά στατιστικά συστήματα, η Επιτροπή ενδέχεται να επιτρέπει παρεκκλίσεις στα κράτη μέλη.

(20)Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 29 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 30 θα πρέπει να εφαρμόζονται για τα στατιστικά στοιχεία που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα, τα στατιστικά στοιχεία που απαιτούνται για την ανάπτυξη και την παρακολούθηση των ενωσιακών και εθνικών δράσεων και στρατηγικών στους τομείς της δημόσιας υγείας και της εργασιακής υγείας και ασφάλειας θα πρέπει να θεωρούνται ως στοιχεία που υποβάλλονται σε επεξεργασία για λόγους ουσιώδους δημοσίου συμφέροντος.

(21)Ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η θέσπιση κοινού πλαισίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά, με βάση στοιχεία που συλλέγονται από δείγματα σε ατομικό επίπεδο, είναι αδύνατον να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη αλλά, απεναντίας, για λόγους εναρμόνισης και συγκρισιμότητας, δύναται να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο ΕΕ. Ως εκ τούτου, η ΕΕ ενδέχεται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως αυτή διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(22)Οι ευρωπαϊκές κοινωνικές στατιστικές που συλλέγονται από δείγματα και η διαδικασία συλλογής στοιχείων θα πρέπει να καταστούν αποτελεσματικότερες και συναφέστερες. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα και η συνοχή των στοιχείων σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Οι ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά, βάσει στοιχείων που συλλέγονται από δείγματα σε ατομικό επίπεδο, ρυθμίζονται επί του παρόντος σε μια σειρά χωριστών νομοθετικών πράξεων, οι οποίες θα πρέπει να αντικατασταθούν από τον παρόντα κανονισμό. Επομένως, είναι αναγκαία η κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου 31 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 32 .

(23)Ζητήθηκε η γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

(24)Ζητήθηκε η γνωμοδότηση της επιτροπής ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το κοινό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά, βάσει στοιχείων ατομικού επιπέδου, που συλλέγονται από δείγματα των εν λόγω προσώπων και νοικοκυριών.

2.Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για τις απογραφές πληθυσμού και στέγασης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 763/2008 33 .

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)«προελεγμένα στοιχεία ή μικροδεδομένα»: τα στοιχεία ή μικροδεδομένα που έχουν επαληθευτεί από τα κράτη μέλη, με βάση τους συμφωνημένους κοινούς κανόνες επικύρωσης·

β)«τομέας»: ένα ή περισσότερα σύνολα στοιχείων που έχουν οργανωθεί για την κάλυψη συγκεκριμένων ζητημάτων·

γ)«μονάδα παρατήρησης»: μια προσδιορίσιμη οντότητα για την οποία δύνανται να ληφθούν στοιχεία·

δ)«θέμα»: το περιεχόμενο των πληροφοριών που πρέπει να συλλέγονται σχετικά με τις μονάδες παρατήρησης, όπου κάθε θέμα καλύπτει μια σειρά λεπτομερών θεμάτων·

ε)«διοικητικά αρχεία»: τα στοιχεία που παράγονται από μη στατιστική πηγή, συνήθως από δημόσιο οργανισμό, σκοπός του οποίου δεν είναι η παροχή στατιστικών, για ίδιους σκοπούς·

στ)«θέμα ad hoc»: θέματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους χρήστες σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αλλά δεν περιλαμβάνονται στα τακτικά σύνολα στοιχείων. ·

ζ)«πρωταρχικός δείκτης»: οι ευρέως χρησιμοποιούμενες πληροφορίες που χρησιμεύουν για την παρακολούθηση ενός κεντρικού στόχου πολιτικής της ΕΕ.

Άρθρο 3

Σύνολα στοιχείων

1.Η συλλογή στοιχείων που αναφέρεται στο άρθρο 1 οργανώνεται στους ακόλουθους τομείς:

αγορά εργασίας,

α)εισόδημα και συνθήκες διαβίωσης,

β)υγεία,

γ)εκπαίδευση και κατάρτιση,

δ)χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών,

ε)χρήση χρόνου,

στ)κατανάλωση.

2.Τα σύνολα στοιχείων καλύπτουν θέματα κοινά σε όλους τους τομείς, επιπροσθέτως των ακόλουθων ειδικών θεμάτων, όπως περαιτέρω ορίζονται στο παράρτημα Ι:

α)χαρακτηριστικά προσώπου και νοικοκυριού,

β)συμμετοχή στην αγορά εργασίας,

γ)κατοχή θέσεως εργασίας και πρότερη εργασιακή εμπειρία,

δ)συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του ωραρίου εργασίας και των ρυθμίσεων χρόνου εργασίας,

ε)μορφωτικά προσόντα και υπόβαθρο,

στ)συμμετοχή στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση,

ζ)υγεία: κατάσταση και αναπηρία, περίθαλψη και καθοριστικοί παράγοντες,

η)εισόδημα, κατανάλωση και πλούτος, συμπεριλαμβανομένων των χρεών,

θ)συνθήκες διαβίωσης, συμπεριλαμβανομένων των υλικών στερήσεων, της στέγασης, του περιβάλλοντος διαβίωσης και της πρόσβασης σε υπηρεσίες,

ι)ποιότητα ζωής, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή και της ευημερίας,

ια)κατανομή του χρόνου και

ιβ)συμμετοχή στην κοινωνία της πληροφορίας.

3.Οι απαιτήσεις ακρίβειας και τα χαρακτηριστικά των δειγμάτων που χρησιμοποιούνται για τους διάφορους τομείς προσδιορίζονται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ, αντίστοιχα.

4.Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15, προκειμένου να τροποποιεί τα λεπτομερή θέματα που απαριθμούνται στο παράρτημα I, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις σχετικές τεχνικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις και να ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες των χρηστών. Κατά την άσκηση αυτής της εξουσιοδότησης, η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι:

α)οι εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεις δεν επιβάλλουν σημαντική πρόσθετη επιβάρυνση ή κόστος στα κράτη μέλη ή στους ερωτώμενους·

β)δεν τροποποιείται με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις περισσότερο από το 20 τοις εκατό των λεπτομερών θεμάτων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, για κάθε τομέα. Για τους τομείς για τους οποίους τα στοιχεία συλλέγονται με υποετήσια ή ετήσια συχνότητα, οι αλλαγές αυτές αντιπροσωπεύουν κατ' ανώτατο όριο το 10 τοις εκατό της λίστας λεπτομερών θεμάτων. Τα εν λόγω μέγιστα ποσοστά θα ισχύουν για τέσσερα συναπτά έτη. Ο αριθμός των λεπτομερών θεμάτων που δύνανται να τροποποιηθούν στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο.

Άρθρο 4

Πολυετής κυλιόμενος σχεδιασμός

1.Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15, με στόχο τη θέσπιση ή την προσαρμογή ενός πολυετούς κυλιόμενου σχεδιασμού επί οκτώ έτη για τη συλλογή στοιχείων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με την περιοδικότητα που καθορίζεται στο παράρτημα IV. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε οι εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεις να μην συνεπάγονται σημαντική πρόσθετη επιβάρυνση ή κόστος για τα κράτη μέλη ή τους ερωτώμενους.

2.Αυτός ο πολυετής κυλιόμενος σχεδιασμός προσδιορίζει την περίοδο κατά την οποία συλλέγονται στοιχεία για:

α)τα λεπτομερή θέματα που συνδέονται με τους τομείς,

β)τα θέματα ad hoc που ζητούνται από τους χρήστες, για τους τομείς της αγοράς εργασίας και του εισοδήματος και των συνθηκών διαβίωσης, όπως προβλέπεται στο παράρτημα IV. Σε εξαιρετικές και αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα στοιχεία αυτά μπορούν να καλύπτουν λεπτομερή θέματα που δεν αναφέρονται στο παράρτημα I.

3.Οι προσαρμογές του σχεδιασμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πραγματοποιούνται το αργότερο 24 μήνες πριν από την έναρξη της εκάστοτε περιόδου συλλογής στοιχείων, όπως ορίζεται στον σχεδιασμό. Οι εν λόγω προσαρμογές αποσκοπούν στην εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της συνέπειας του σχεδιασμού ως προς τις ανάγκες των χρηστών.

Άρθρο 5

Στατιστικοί πληθυσμοί και μονάδες παρατήρησης

1.Ο στατιστικός πληθυσμός αποτελείται από όλα τα πρόσωπα που διαμένουν συνήθως σε ιδιωτικά νοικοκυριά σε κάθε κράτος μέλος.

2.Η συλλογή στοιχείων πραγματοποιείται σε κάθε κράτος μέλος για ένα δείγμα μονάδων παρατήρησης που δημιουργείται από ιδιωτικά νοικοκυριά ή από πρόσωπα που ανήκουν σε ιδιωτικά νοικοκυριά και συνήθως διαμένουν στο εν λόγω κράτος μέλος.

Άρθρο 6

Τεχνικές προδιαγραφές συνόλων στοιχείων

1.Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον σκοπό του προσδιορισμού των ακόλουθων τεχνικών στοιχείων για τα επιμέρους σύνολα στοιχείων:

α)τον αριθμό και την περιγραφή των μεταβλητών·

β)τις στατιστικές ταξινομήσεις·

γ)ακριβή χαρακτηριστικά των στατιστικών πληθυσμών, των μονάδων παρατήρησης και των ερωτώμενων,

δ)τις περιόδους και ημερομηνίες αναφοράς

ε)απαιτήσεις σχετικά με τη γεωγραφική κάλυψη, τα χαρακτηριστικά του δείγματος συμπεριλαμβανομένης της μερικής δειγματοληψίας, τις τεχνικές παραμέτρους του επιτόπιου έργου, την επεξεργασία και τον καταλογισμό, τη στάθμιση και τον υπολογισμό, την εκτίμηση και την εκτίμηση της διακύμανσης,

στ)όπου είναι απαραίτητο να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο συγκρισιμότητας των στοιχείων για την απασχόληση και την ανεργία στον τομέα της αγοράς εργασίας, τη μεθοδολογία που πρέπει να χρησιμοποιείται για τη συλλογή στοιχείων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, όπου απαιτείται, τη σειρά και τη θέση των ερωτήσεων στο ερωτηματολόγιο. Η αναγκαιότητα αυτή πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη.

2.Όταν τα στοιχεία είναι κοινά για διάφορα σύνολα στοιχείων, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον σκοπό του προσδιορισμού των ακόλουθων τεχνικών χαρακτηριστικών για τα σύνολα στοιχείων:

α)λίστα και περιγραφή μεταβλητών·

β)τις στατιστικές ταξινομήσεις·

γ)ακριβή χαρακτηριστικά των στατιστικών πληθυσμών και των μονάδων παρατήρησης.

3.Για τα σύνολα στοιχείων σχετικά με τα μηνιαία ποσοστά ανεργίας που αφορούν τον τομέα της αγοράς εργασίας, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον σκοπό της περιγραφής των μεταβλητών και της διάρκειας, των απαιτήσεων ποιότητας και του επιπέδου λεπτομέρειας των χρονολογικών σειρών που πρέπει να διαβιβάζονται.

4.Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.

Άρθρο 7

Πρότυπα διαβίβασης και ανταλλαγής πληροφοριών

1.Θα τεθούν σε εφαρμογή τεχνικά πρότυπα για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής και του διαμοιρασμού πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής (Eurostat) και των κρατών μελών, ιδίως με σκοπό την υποστήριξη της διαχείρισης ποιότητας και την τεκμηρίωση των διαδικασιών σε σχέση με τις στατιστικές που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

2.Τα τεχνικά πρότυπα θα καλύπτουν τις στατιστικές έννοιες, τις διεργασίες και τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων και των μεταδεδομένων.

3.Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό των τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.

Άρθρο 8

Πηγές στοιχείων και μέθοδοι

1.Τα κράτη μέλη παρέχουν τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 1 χρησιμοποιώντας μία ή έναν συνδυασμό από τις ακόλουθες πηγές, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 12:

α)πληροφορίες που παρέχονται ευθέως από τους ερωτώμενους,

β)διοικητικά αρχεία και οποιεσδήποτε άλλες πηγές, μέθοδοι ή καινοτόμοι προσεγγίσεις, εφόσον αυτές επιτρέπουν την παραγωγή στοιχείων τα οποία είναι συγκρίσιμα και συμβατά με τις ισχύουσες ειδικές απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

2.Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat) λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες πηγές και μεθόδους.

Άρθρο 9

Περιοδικότητα των συνόλων στοιχείων

Η περιοδικότητα των συνόλων στοιχείων καθορίζεται στο παράρτημα IV.

Άρθρο 10

Διαβίβαση στοιχείων και προθεσμίες

1.Οι προθεσμίες διαβίβασης καθορίζονται στο παράρτημα V.

2.Για κάθε σύνολο στοιχείων, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat) προελεγμένα μικροδεδομένα χωρίς άμεση αναγνώριση.

3.Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, διαβιβάζονται προελεγμένα συγκεντρωτικά στοιχεία για την κατάρτιση των μηνιαίων στατιστικών ανεργίας.

4.Τα κράτη μέλη συλλέγουν και διαβιβάζουν στοιχεία σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, αρχής γενομένης από το 2019.

Άρθρο 11

Πλαίσια δειγματοληψίας

1.Τα στοιχεία βασίζονται σε αντιπροσωπευτικά δείγματα που λαμβάνονται από πλαίσια δειγματοληψίας που ορίζονται σε εθνικό επίπεδο και επιτρέπουν την τυχαία επιλογή προσώπων ή νοικοκυριών, με γνωστή πιθανότητα επιλογής. Τα πλαίσια δειγματοληψίας αποσκοπούν στην κάλυψη αποκλειστικά και μόνο του πληθυσμού-στόχου και επικαιροποιούνται τακτικά. Περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον σχεδιασμό του δείγματος, όπως πληροφορίες που απαιτούνται για σκοπούς διαστρωμάτωσης και σκοπούς επικοινωνίας με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά. Το πλαίσιο δειγματοληψίας περιλαμβάνει επίσης τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη σύνδεση των ατόμων με άλλα διοικητικά αρχεία, στον βαθμό που επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων.

2.Όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο πλαίσιο δειγματοληψίας στο κράτος μέλος, χρησιμοποιούνται άλλα πλαίσια δειγματοληψίας, τα οποία πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια. Τέτοια πλαίσια δειγματοληψίας:

α)προσδιορίζουν τις μονάδες του δείγματος, που μπορεί να είναι άτομα, νοικοκυριά, κατοικίες ή διευθύνσεις·

β)είναι σε θέση να παράσχουν πιθανότητα επιλογής·

γ)επικαιροποιούνται σε τακτική βάση.

3.Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό ενιαίων όρων για τα πλαίσια δειγματοληψίας, ιδίως θεσπίζοντας τις ελάχιστες απαιτήσεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.

Άρθρο 12

Ποιότητα

1.Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας των διαβιβαζόμενων στοιχείων και μεταδεδομένων.

2.Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται τα κριτήρια ποιότητας που ορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

3.Η Επιτροπή (Eurostat) αξιολογεί την ποιότητα των μεταδεδομένων σε σχέση με τις προδιαγραφές, των διαβιβαζόμενων στοιχείων και των πλαισίων δειγματοληψίας.

4.Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν, σε σχέση με τα στοιχεία και τα μικροδεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 10:

α)μεταδεδομένα που περιγράφουν τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε και τον τρόπο με τον οποίο επιτεύχθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές με αναφορά σε εκείνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό

β)πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα πλαίσια δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκαν μεταξύ άλλων και ως προς την ανάπτυξη και την ενημέρωση αυτών, όπως προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό.

5.Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα μεταδεδομένα και τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4, το αργότερο τρεις μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας για τη διαβίβαση των στοιχείων και των μικροδεδομένων. Αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται υπό τη μορφή εκθέσεων ποιότητας που καταδεικνύουν, ιδίως, με ποιον τρόπο τα στοιχεία και τα μικροδεδομένα που διαβιβάζονται, καθώς και τα μεταδεδομένα και οι πληροφορίες, πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας.

6.Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις οι οποίες ορίζουν τις λεπτομέρειες και το περιεχόμενο των εκθέσεων ποιότητας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 16 παράγραφος 2.

7.Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή (Eurostat) το συντομότερο δυνατόν για κάθε σχετική πληροφορία ή αλλαγή όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, που θα μπορούσε να επηρεάσει την ποιότητα των διαβιβαζόμενων στοιχείων.

8.Εάν ζητηθεί από την Επιτροπή (Eurostat), τα κράτη μέλη παρέχουν τις πρόσθετες πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση της ποιότητας της στατιστικής πληροφόρησης.

Άρθρο 13

Μελέτες σκοπιμότητας και πιλοτικές μελέτες

Με σκοπό τη βελτίωση των συνόλων στοιχείων, η Επιτροπή (Eurostat) θεσπίζει, εφόσον απαιτείται, ποικίλες μελέτες σκοπιμότητας και πιλοτικές μελέτες και τα κράτη μέλη συνεργάζονται σε αυτές, ιδίως για τη βελτίωση της ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της συγκρισιμότητας, τη συμβολή στον εκσυγχρονισμό των τομέων κατανάλωσης και χρήσης χρόνου, τη διερεύνηση και την εφαρμογή νέων τρόπων βελτίωσης της ικανότητας προσαρμογής τους στις ανάγκες των χρηστών, την καλύτερη ολοκλήρωση της συλλογής στοιχείων και της χρήσης άλλων πηγών στοιχείων και την επίτευξη αποδοτικότερης συλλογής στοιχείων στα κράτη μέλη, λαμβανομένων υπόψη των τεχνολογικών εξελίξεων.

Άρθρο 14

Χρηματοδότηση

1.    Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Ένωση μπορεί να χορηγεί επιδοτήσεις στις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και άλλες εθνικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009, για:

α)    την ανάπτυξη και/ή την εφαρμογή των συλλογών στοιχείων ή των μεθόδων συλλογής στοιχείων για κοινωνικές στατιστικές, συμπεριλαμβανομένων των πλαισίων δειγματοληψίας, κατά τα πρώτα τέσσερα έτη της συλλογής των συνόλων στοιχείων·    

β)    την ανάπτυξη μεθοδολογιών, συμπεριλαμβανομένων των μελετών σκοπιμότητας και των πιλοτικών μελετών που αναφέρονται στο άρθρο 13·

γ)    τη συλλογή στατιστικών για κάποιο θέμα ad hoc που απαιτείται από τους χρήστες, όπως προβλέπεται στο παράρτημα IV, νέα ή αναθεωρημένων σύνολα μεταβλητών και χαρακτηριστικά που εφαρμόζονται για πρώτη φορά·

2. Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 99/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 34 , το άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 35 , το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 36 , το άρθρο 58 του κανονισμού αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 37 ή το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 38 .

3.    Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης δεν υπερβαίνει το 90% των επιλέξιμων δαπανών.

Άρθρο 15

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.Η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.Η προβλεπόμενη στα άρθρα 3 παράγραφος 4 και 4 παράγραφος 1 εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από τις [Γραφείο Δημοσιεύσεων: παρακαλούμε συμπληρώστε την ακριβή ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού].

3.Η προβλεπόμενη στα άρθρα 3 παράγραφος 4 και 4 παράγραφος 1 εξουσιοδότηση δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη ισχυουσών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4.Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας της 13ης Απριλίου 2016 39 .

5.Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ' εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

6.Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 3 παράγραφος 4 και 4 παράγραφος 1 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 16

Διαδικασία επιτροπής

1.Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος που συγκροτήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.Όποτε γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 17

Παρεκκλίσεις

1.Εάν η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ή των εκτελεστικών μέτρων και των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτού, στο εθνικό στατιστικό σύστημα ενός κράτους μέλους απαιτεί σημαντικές αναπροσαρμογές, η Επιτροπή δύναται να επιτρέψει, με εκτελεστικές πράξεις, παρέκκλιση για διάστημα έως τριών ετών. Δυνατότητα παρέκκλισης μπορεί να χορηγηθεί μόνο εάν αυτό δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη συγκρισιμότητα των στοιχείων των κρατών μελών σχετικά με τους πρωταρχικούς δείκτες ή να παρεμποδίσει τον υπολογισμό των απαιτούμενων έγκαιρων και αντιπροσωπευτικών ευρωπαϊκών συγκεντρωτικών στοιχείων.

2.Όταν η παρέκκλιση εξακολουθεί να είναι αιτιολογημένη κατά τη λήξη της περιόδου για την οποία επιτράπηκε, η Επιτροπή μπορεί να παραχωρήσει νέα δυνατότητα παρέκκλισης για μέγιστη περίοδο τριών ετών, με εκτελεστικές πράξεις.

3.Όταν ο μόνος τρόπος με τον οποίο ένα κράτος μέλος δύναται να παράσχει τα απαιτούμενα σύνολα στοιχείων είναι η χρήση μεθόδων διαφορετικών από εκείνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ή στα εκτελεστικά μέτρα και στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτού, η Επιτροπή δύναται κατ' εξαίρεση να εγκρίνει τη χρήση των μεθόδων αυτών για μέγιστη διάρκεια πέντε ετών, με εκτελεστικές πράξεις.

4.Όταν η έγκριση αυτή εξακολουθεί να είναι αιτιολογημένη κατά τη λήξη της περιόδου για την οποία επιτράπηκε, η Επιτροπή μπορεί να παραχωρήσει νέα έγκριση για μέγιστη περίοδο πέντε ετών, με εκτελεστικές πράξεις.

5.Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 έως 4, το κράτος μέλος υποβάλλει δεόντως αιτιολογημένη αίτηση στην Επιτροπή εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της οικείας πράξης ή έξι μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου για την οποία έχει χορηγηθεί η παρούσα δυνατότητα παρέκκλισης ή έγκρισης. Κατά την αίτηση της έγκρισης που αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 4, το οικείο κράτος μέλος οφείλει να περιγράφει λεπτομερώς τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους και αποδεικνύει ότι αυτές οδηγούν σε συγκρίσιμα αποτελέσματα.

6.Η Επιτροπή εγκρίνει τις εν λόγω εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.

Άρθρο 18

Κατάργηση

1.Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 577/98 και (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 καταργούνται από την 31η Δεκεμβρίου 2018. Οι απαιτήσεις που ορίζονται σε αυτούς τους κανονισμούς σχετικά με τη διαβίβαση στοιχείων και μεταδεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων ποιότητας, εξακολουθούν να ισχύουν για τις περιόδους αναφοράς πριν από την κατάργησή τους.

2.Οι παραπομπές στους καταργηθέντες κανονισμούς θεωρούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 19

Έναρξη ισχύος

1.Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2025, όσον αφορά τους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο στ) και ζ).

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και εφαρμόζεται άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος    Ο Πρόεδρος

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1,1.Ονομασία της πρότασης/πρωτοβουλίας

1,2.Σχετικός/-οί τομέας/-είς πολιτικής στη δομή ΔΒΔ/ΠΒΔ

1,3.Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας

1,4.Στόχος(-οι)

1.5Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.6Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις

1.7Προβλεπόμενος τρόπος/-οι διαχείρισης

2.MEΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2,1.Κανόνες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων

2,2.Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

2,3.Μέτρα για την πρόληψη της απάτης και των παρατυπιών

3.ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3,1.Τομέας/-είς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμή/-ές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται

3.2Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες 

3.2.1.Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες

3.2.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις επιχειρησιακές πιστώσεις

3.2.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα

3.2.4.Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

3.2.5.Συμμετοχή τρίτων μερών στη χρηματοδότηση

3.3Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1.Ονομασία της πρότασης/πρωτοβουλίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά, με βάση στοιχεία που συλλέγονται από δείγματα σε ατομικό επίπεδο.

1.2.Σχετικός/-οί τομέας/-είς πολιτικής στη δομή ΔΒΔ/ΠΒΔ 40  

3403 – Παραγωγή στατιστικών πληροφοριών

1.3.Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση 

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση μετά από πιλοτικό έργο/προπαρασκευαστική δράση 41  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την παράταση υφιστάμενης δράσης 

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά δράση προσανατολισμένη προς νέα δράση 

1.4.Στόχος(-οι)

1.4.1.Πολυετής/-είς στρατηγικός/-οί στόχος/-οι της Επιτροπής που αφορά η πρόταση/πρωτοβουλία

Η ανάπτυξη και η αξιολόγηση πολιτικής σε σχέση με τις πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής, και ιδίως εκείνες που σχετίζονται με την απασχόληση και την ανάπτυξη, την ψηφιακή αγορά, μια βαθύτερη και δικαιότερη Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ), τη μετανάστευση και την κινητικότητα, απαιτεί ισχυρά εργαλεία ανάλυσης και παρακολούθησης. Επιπλέον, οι πολιτικές προτεραιότητες αντιστοιχούν σε πολλούς διαφορετικούς τομείς εντός των κοινωνικών και οικονομικών στατιστικών, γεγονός που καθιστά αναγκαία την εξασφάλιση μεγαλύτερης συνοχής μεταξύ των πηγών στοιχείων. Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» χρησιμοποιεί δείκτες για την παρακολούθηση των κύριων στόχων, όπως η προώθηση της απασχόλησης, η βελτίωση των επιπέδων εκπαίδευσης και η προώθηση της κοινωνικής ένταξης, ιδίως μέσω της μείωσης της φτώχειας. Ο υπολογισμός των δεικτών αυτών απαιτεί έγκαιρες στατιστικές πληροφορίες. Οι στατιστικές πληροφορίες θα πρέπει να παράγονται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους συλλογής και παραγωγής στατιστικών στοιχείων.

Η πρόταση θα αυξήσει επίσης την ευελιξία ανταπόκρισης σε υψηλού επιπέδου στρατηγικές πρωτοβουλίες που απαιτούν δείκτες.

1.4.2.Ειδικός/-οί στόχος/-οι και σχετική/-ές δραστηριότητα/-ες ΔΒΔ/ΠΒΔ

Ειδικός στόχος αριθ. 1

Για την αντιμετώπιση: i) του παρόντος κατακερματισμού της παραγωγής ευρωπαϊκών δειγματοληπτικών κοινωνικών στατιστικών και ii) της ακαμψίας του παρόντος συστήματος συλλογής στοιχείων για τις ευρωπαϊκές δειγματοληπτικές κοινωνικές στατιστικές.

Σχετική/-ές δραστηριότητα/-ες ΔΒΔ/ΠΒΔ

3403 – Παραγωγή στατιστικών πληροφοριών

1.4.3.Αναμενόμενο/-α αποτέλεσμα/-τα και επιπτώσεις

Να προσδιοριστούν τα αποτελέσματα που αναμένεται να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον αφορά τους στοχοθετημένους δικαιούχους/ομάδες.

Η πρόταση θα καταστήσει τις ευρωπαϊκές δειγματοληπτικές κοινωνικές στατιστικές ικανότερες να προσαρμόζονται στις ανάγκες της κοινωνίας. Επιπλέον, προσφέροντας τρόπους για την προώθηση της συνοχής μεταξύ των διαφόρων τομέων, η πρόταση θα βοηθήσει την Eurostat να διασφαλίσει την ποιότητα των ευρωπαϊκών δειγματοληπτικών κοινωνικών στατιστικών. Επίσης, θα διευκολύνει τη χρήση καινοτόμων στατιστικών εργαλείων και μεθόδων και θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη συνεργασία και συντονισμό μεταξύ των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών και άλλων εθνικών αρχών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές.

Η πρόταση θα δημιουργήσει ένα ενιαίο κόστος σχεδιασμού για τις ΕΣΥ. Ωστόσο, το συνολικό κόστος υλοποίησης εκτιμάται ότι θα μειωθεί, κυρίως λόγω της μείωσης των πλεονασμών και των αλληλεπικαλύψεων μεταξύ των διαφόρων συλλογών στοιχείων και της επαναχρησιμοποίησης των συστημάτων παραγωγής στατιστικών. Ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής των μεθόδων παραγωγής σε εθνικό επίπεδο (π.χ. εάν εφαρμόζονται τεχνολογικές και μεθοδολογικές καινοτομίες, κατά πόσον υπάρχει βελτίωση στην πρόσβαση σε διοικητικά μητρώα), η αύξηση του κόστους κατά την αρχική φάση σχεδιασμού των κοινωνικών ερευνών θα μπορούσε να αντισταθμιστεί σε μεγάλο βαθμό από τη μείωση του κόστους στη φάση συλλογής στοιχείων, που αντιπροσωπεύει τα δύο τρίτα του συνολικού κόστους της παραγωγής στατιστικών. Η ενδεχόμενη αύξηση του κόστους που προκύπτει από την αυξημένη ευελιξία της συλλογής στοιχείων θα μπορούσε να παραμένει υπό έλεγχο αν, όπως προβλέπεται, τα βασικά συστατικά μέρη των ερευνών, τα οποία καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις δαπάνες για τις ΕΣΥ, καθορίζονται εντός του νομοθετικού πλαισίου.

Η πρόταση πληροί τους στόχους απλούστευσης του προγράμματος REFIT, ιδίως επειδή εξορθολογίζει πέντε κανονισμούς σε ένα ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο.

1.4.4.Δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων

Να προσδιοριστούν οι δείκτες για την παρακολούθηση της υλοποίησης της πρότασης/πρωτοβουλίας.

Η Επιτροπή (Eurostat) παράγει κοινές ευρωπαϊκές στατιστικές κατευθυντήριες γραμμές και ορίζει τις απαιτήσεις σχετικά με την υποβολή εκθέσεων ποιότητας σχετικά με την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των κοινωνικών στατιστικών. Οι εκθέσεις ποιότητας που τα κράτη μέλη οφείλουν να παράγουν για κάθε συλλογή στοιχείων πρέπει να περιλαμβάνουν ειδικούς ελέγχους ανάλογα με την εκάστοτε συλλογή στοιχείων. Έτσι διασφαλίζεται η ποιότητα των στατιστικών στοιχείων.

1.5.Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.5.1.Βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κάλυψη αναγκών

Σε βραχυπρόθεσμο έως μεσοπρόθεσμο ορίζοντα: ενοποίηση των υφιστάμενων κανονιστικών ρυθμίσεων στον τομέα των ευρωπαϊκών δειγματοληπτικών κοινωνικών στατιστικών· εξάλειψη του κατακερματισμού των παραγωγικών διεργασιών που χρησιμοποιούνται για τις ευρωπαϊκές δειγματοληπτικές κοινωνικές στατιστικές και βελτίωση της ευελιξίας της συλλογής στοιχείων με την εισαγωγή νομοθεσίας πολλαπλών βαθμίδων.

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα: διασφάλιση ότι οι ευρωπαϊκές δειγματοληπτικές κοινωνικές στατιστικές εξακολουθούν να παρέχουν πολύτιμα στοιχεία για τη χάραξη ενωσιακών και εθνικών πολιτικών και βελτίωση της αποδοτικότητας των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή κοινωνικών στατιστικών.

1.5.2.Προστιθέμενη αξία της παρέμβασης της ΕΕ

Ο στόχος της παραγωγής στατιστικών, οι οποίες είναι (1) εναρμονισμένες και συγκρίσιμες μεταξύ των κρατών μελών και (2) παράγονται σύμφωνα με τις ανάγκες της ΕΕ, δεν μπορεί να επιτευχθεί μεμονωμένα σε εθνικό επίπεδο. Η παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών είναι δυνατή μόνο εάν τα κράτη μέλη εφαρμόζουν μια εναρμονισμένη μεθοδολογία και παράγουν στατιστικά στοιχεία σύμφωνα με καθορισμένο κοινό αποτέλεσμα και κοινά χαρακτηριστικά. Αυτό είναι δυνατόν να επιτευχθεί πλήρως μόνο μέσω δράσης σε επίπεδο ΕΕ.

1.5.3.Διδάγματα που αποκομίστηκαν από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος

Έχουν θεσπιστεί διάφοροι κανονισμοί που καλύπτουν διαφορετικούς τομείς της κοινωνικής στατιστικής, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται ασυνέπειες και ανεπάρκειες μεταξύ των συλλογών στοιχείων. Η παρούσα είναι η πρώτη φορά που προτείνεται ένας κανονισμός-πλαίσιο, ο οποίος καλύπτει επτά κοινωνικούς στατιστικούς τομείς. Η πρωτοβουλία αυτή θα εξορθολογίσει τις πέντε νομικές βάσεις που αφορούν, αντίστοιχα, στην έρευνα για το εργατικό δυναμικό (ΕΕΔ), στις κοινοτικές στατιστικές για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC), στην έρευνα για την εκπαίδευση ενηλίκων (AES), στην ευρωπαϊκή έρευνα για την υγεία βάσει ερωτηματολογίου (EHIS) και στην έρευνα για τη χρήση των ΤΠΕ στα νοικοκυριά (ICT-HH). Επίσης, θα παράσχει νομική βάση για τις δύο ευρωπαϊκές κοινωνικές έρευνες που διεξάγονται επί του παρόντος επί τη βάσει άτυπης συμφωνίας: η έρευνα για τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών (HBS) και η εναρμονισμένη ευρωπαϊκή έρευνα χρήσης ώρας (HETUS).

1.5.4.Συμβατότητα και ενδεχόμενη συνέργεια με άλλα κατάλληλα μέσα

Η πρόταση είναι συμβατή με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.  223/2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές.

1.6.Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις

 Πρόταση/πρωτοβουλία περιορισμένης διάρκειας

   Ισχύουσα πρόταση/πρωτοβουλία από την [ΗΗ/MM]ΕΕΕΕ μέχρι την [ΗΗ/MM]ΕΕΕΕ

   Δημοσιονομικές επιπτώσεις από το ΕΕΕΕ μέχρι το ΕΕΕΕ

 Πρόταση/πρωτοβουλία απεριόριστης διάρκειας 42 :

Προβλέπεται μια περίοδος σταδιακής εφαρμογής της πρότασης διάρκειας 7 ετών, από το 2019 έως το 2025.

Ωστόσο, το πρόγραμμα θα πρέπει να συνεχιστεί και μετέπειτα.

Μόνο τα έτη του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) έχουν ληφθεί υπόψη στο νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο (2019-2020).

Η συνέχιση της χρηματοδότησης θα εξαρτηθεί από τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί για το επόμενο ΠΔΠ και από τη συνέχιση των ειδικών προγραμμάτων από τα οποία προβλέπεται χρηματοδότηση.

1.7.Προβλεπόμενος/-οι τρόπος/-οι διαχείρισης 43  

 Άμεση διαχείριση από την Επιτροπή

από τις υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της στις αντιπροσωπείες της Ένωσης·

   από τους εκτελεστικούς οργανισμούς

 Επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη

 Έμμεση διαχείριση με την ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης του προϋπολογισμού:

◻ σε τρίτες χώρες ή οργανισμούς που αυτές έχουν ορίσει·

◻ σε διεθνείς οργανισμούς και τις οργανώσεις τους (να προσδιοριστούν)·

◻στην ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων·

◻ στους φορείς που αναφέρονται στα άρθρα 208 και 209 του δημοσιονομικού κανονισμού·

◻ σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου·

◻ σε οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου επιφορτισμένους με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας στον βαθμό που προσφέρουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις·

◻ σε οργανισμούς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο κράτους μέλους, στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και που προσφέρουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις·

◻ σε πρόσωπα επιφορτισμένα με την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων στην ΚΕΠΠΑ δυνάμει του τίτλου V της ΣΕΕ οι οποίες προσδιορίζονται στην αντίστοιχη βασική πράξη.

Αν αναφέρονται περισσότεροι του ενός τρόποι διαχείρισης, παρακαλείστε να τους διευκρινίσετε στο τμήμα «Παρατηρήσεις».

Παρατηρήσεις

[…]

[…]

2.MEΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1.Κανόνες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων

Να προσδιοριστούν η συχνότητα και οι όροι.

Προβλέπεται ήδη τακτική διεξοδική υποβολή εκθέσεων ποιότητας για την εφαρμογή κάθε συλλογής στατιστικών στοιχείων, σύμφωνα με τους ειδικούς ισχύοντες κανόνες. Η υποβολή εκθέσεων θα συνεχιστεί και θα βελτιωθεί περαιτέρω με τη νέα πρόταση.

Οι αποδέκτες των επιδοτήσεων οφείλουν να παραδίδουν τα στοιχεία που έχουν συλλέξει και την αντίστοιχη έκθεση ποιότητας.

2.2.Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

2.2.1.Κίνδυνος/-οι που έχει/-ουν επισημανθεί

Δεδομένου ότι ο τρόπος διαχείρισης που έχει επιλεγεί για την πρόταση είναι η άμεση διαχείριση από την Επιτροπή, οι κύριοι εγγενείς κίνδυνοι είναι εκείνοι που συνδέονται με τη διαχείριση των δημόσιων συμβάσεων και επιδοτήσεων.

2.2.2.Πληροφορίες σχετικά με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου που έχει καθοριστεί

Η Επιτροπή (Eurostat) έχει αναπτύξει μια στρατηγική ελέγχου για την περίοδο 2013-2017. Τα μέτρα και τα εργαλεία που περιλαμβάνονται στην εν λόγω στρατηγική εφαρμόζονται πλήρως για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων βάσει του προτεινόμενου κανονισμού. Τα είδη των αλλαγών που εισάγονται με τη στρατηγική μπορούν να μειώσουν την πιθανότητα απάτης και να συμβάλουν στην πρόληψή της. Περιλαμβάνουν: μείωση της πολυπλοκότητας, με την εφαρμογή οικονομικά αποδοτικών διαδικασιών παρακολούθησης και τη διεξαγωγή εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ελέγχων με βάση τον κίνδυνο. Η στρατηγική περιλαμβάνει επίσης μέτρα ευαισθητοποίησης και κατάρτισης σχετικά με την πρόληψη της απάτης.

2.2.3.Εκτιμώμενο κόστος και όφελος των ελέγχων και αξιολόγηση του εκτιμώμενου επιπέδου του κινδύνου σφάλματος

Η Επιτροπή (Eurostat) εφαρμόζει μια στρατηγική ελέγχου που έχει εν γένει ως στόχο τον περιορισμό του κινδύνου μη συμμόρφωσης σύμφωνα με το κριτήριο της σημαντικότητας του 2%, σε ευθυγράμμιση με τους στόχους ως προς τον εσωτερικό έλεγχο και τη διαχείριση κινδύνου που καθορίζονται στο στρατηγικό της σχέδιο για την περίοδο 2016-2020. Το 100% των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (και συνεπώς το 100% του προϋπολογισμού) θα υπόκειται σε υποχρεωτικούς εκ των προτέρων ελέγχους σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Επιπλέον, θα διενεργούνται έλεγχοι που βασίζονται σε εμπεριστατωμένη ανάλυση της υφιστάμενης τεκμηρίωσης, επί τη βάσει ετήσιων αναλύσεων κινδύνου. Αυτοί δύνανται να καλύπτουν το 4-6% του συνολικού προϋπολογισμού που διαχειρίζεται η Eurostat.

2.3.Μέτρα για την πρόληψη της απάτης και των παρατυπιών

Να προσδιοριστούν τα ισχύοντα ή τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας.

Στις 30 Οκτωβρίου 2013, η Eurostat ενέκρινε στρατηγική κατά της απάτης για την περίοδο 2014-2017 σύμφωνα με τη στρατηγική της Επιτροπής για την καταπολέμηση της απάτης, της 24ης Ιουνίου 2011 (CAFS). Η στρατηγική καταπολέμησης της απάτης της Eurostat ορίζει τρεις επιχειρησιακούς στόχους: i) ενίσχυση των υφιστάμενων μέτρων καταπολέμησης της απάτης, ii) καλύτερη ενσωμάτωση των διαδικασιών καταπολέμησης της απάτης στην εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνων της Eurostat, καθώς και στους ελέγχους, τον σχεδιασμό, την υποβολή εκθέσεων και την παρακολούθηση και iii) ενίσχυση των ικανοτήτων καταπολέμησης της απάτης της Eurostat και ευαισθητοποίηση στο πλαίσιο της αρχής καταπολέμησης της απάτης της Επιτροπής. Η στρατηγική καταπολέμησης της απάτης συνοδεύεται από σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της απάτης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής, η υλοποίηση της στρατηγικής καταπολέμησης της απάτης παρακολουθείται δύο φορές ανά έτος, με την υποβολή εκθέσεων προς τη διοίκηση.

Η Eurostat θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις της στρατηγικής το 2017 και θα επικαιροποιήσει την εν λόγω στρατηγική αναλόγως. Επίσης, το 2016 θα πραγματοποιηθεί ενδιάμεση επανεξέταση του σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της απάτης.

Τόσο η επανεξέταση της στρατηγικής της Eurostat όσο και η αναθεώρηση του σχεδίου δράσης θα πραγματοποιηθούν με βάση την επικαιροποιημένη μεθοδολογία και τις οδηγίες που εκδόθηκαν από την ευρωπαϊκή υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης (OLAF) τον Φεβρουάριο του 2016.

Όλοι οι δυνητικοί αποδέκτες των επιδοτήσεων είναι δημόσιοι φορείς [εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και άλλες εθνικές αρχές, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009]. Επιπλέον, οι επιδοτήσεις χορηγούνται χωρίς προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. Ισχύουν μέτρα για την παρακολούθηση της διαχείρισης των επιδοτήσεων. Τα μέτρα αυτά λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές διαδικασίες επιδότησης και περιλαμβάνουν εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ανάλυση της διαχείρισης των επιδοτήσεων.

Η χρήση δαπανών μονάδας και κατ’ αποκοπή ποσών, σύμφωνα με το άρθρο 124 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο σφαλμάτων όσον αφορά τη διαχείριση των επιδοτήσεων και έτσι απλουστεύει τις σχετικές διοικητικές διαδικασίες.

3.ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1.Τομέας/-είς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμή/-ές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται

Υφιστάμενες γραμμές του προϋπολογισμού

Κατά σειρά τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμών του προϋπολογισμού.

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Γραμμή προϋπολογισμού

Είδος  
δαπάνης

Συνεισφορά

Αριθμός  
[Τομέας..........................................]

ΔΠ/ΜΔΠ 44 .

χωρών ΕΖΕΣ 45

υποψηφίων χωρών 46

τρίτων χωρών

κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού

04.030201 – Σχετιζόμενα προγράμματα: EASI - Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI)

ΜΔΠ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

09.040201- Υπεροχή στον τομέα τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (Σχετιζόμενα προγράμματα: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 - Πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (Ορίζοντας 2020)

ΜΔΠ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

29.020100 – Σχετιζόμενα προγράμματα: ΕΣΠ - Ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα 2013-2017· ΕΣΠ18_20- Ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα (ΕΣΠ) 2018-2020

ΜΔΠ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

1

13.036501 – Σχετιζόμενα προγράμματα: ΕΤΠΑ - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

ΜΔΠ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

1

13.046101 – Σχετιζόμενα προγράμματα: ΤΣ – Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)

ΜΔΠ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

3

17.030100 – Σχετιζόμενα προγράμματα: HEALTH - Δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας (πρόγραμμα για την υγεία)

ΜΔΠ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

3.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες

[Αυτή η ενότητα θα πρέπει να συμπληρωθεί στο λογιστικό φύλλο για τα διοικητικού χαρακτήρα στοιχεία του προϋπολογισμού (δεύτερο έγγραφο στο παράρτημα του παρόντος δημοσιονομικού δελτίου) και να τηλεφορτωθεί στο CISNET για διυπηρεσιακή διαβούλευση.]

3.2.1.Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες

Σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου

Αριθμός

1α. Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

ΓΔ: ESTAT

Έτος 
2019

Έτος 
2020

ΣΥΝΟΛΟ

• Επιχειρησιακές πιστώσεις

Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού 29.020100

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(1)

5,298

4,648

9,946

Πληρωμές

(2)

2,649

4,444

7,093

Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(1α)

Πληρωμές

(2α)

Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενες από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων 47  

Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού

(3)

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
για τη ΓΔ ESTAT

Αναλήψεις υποχρεώσεων

=1+1α +3

5,298

4,648

9,946

Πληρωμές

=2+2α

+3

2,649

4,444

7,093
ΓΔ: EMPL

Έτος 
2019

Έτος 
2020

ΣΥΝΟΛΟ

• Επιχειρησιακές πιστώσεις

Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού 04.030201

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(1)

3,194

2,695

5,889

Πληρωμές

(2)

1,597

2,625

4,222

Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(1α)

Πληρωμές

(2α)

Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενες από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων 48  

Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού

(3)

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
για τη ΓΔ EMPL

Αναλήψεις υποχρεώσεων

=1+1α +3

3,194

2,695

5,889

Πληρωμές

=2+2α

+3

1,597

2,625

4,222ΓΔ: CONNECT

Έτος 
2019

Έτος 
2020

ΣΥΝΟΛΟ

• Επιχειρησιακές πιστώσεις

Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού 09.040201

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(1)

2,000

0,000

2,000

Πληρωμές

(2)

1,000

0,800

1,800

Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(1α)

Πληρωμές

(2α)

Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενες από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων 49  

Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού

(3)

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
για τη ΓΔ CONNECT

Αναλήψεις υποχρεώσεων

=1+1α +3

2,000

0,000

2,000

Πληρωμές

=2+2α

+3

1,000

0,800

1,800

Σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου

Αριθμός

1. Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

ΓΔ: REGIO

Έτος 
2019

Έτος 
2020

ΣΥΝΟΛΟ

• Επιχειρησιακές πιστώσεις

Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού 13.036501

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(1)

0,466

0,466

0,932

Πληρωμές

(2)

0,233

0,419

0,652

Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού 13.046101

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(1α)

0,200

0,200

0,400

Πληρωμές

(2α)

0,100

0,180

0,280

Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενες από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων 50  

Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού

(3)

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
για τη ΓΔ REGIO

Αναλήψεις υποχρεώσεων

=1+1α +3

0,666

0,666

1,332

Πληρωμές

=2+2α

+3

0,333

0,599

0,932


ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(4)

11,159

8,008

19,167

Πληρωμές

(5)

5,579

8,468

14,047

•ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενων από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων

(6)

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
του ΤΟΜΕΑ 1
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Αναλήψεις υποχρεώσεων

=4+ 6

11,159

8,008

19,167

Πληρωμές

=5+ 6

5,579

8,468

14,047

Αν η πρόταση/πρωτοβουλία επηρεάζει περισσότερους του ενός τομείς:

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου

Αριθμός

3. Ασφάλεια και ιθαγένεια

ΓΔ: SANTE

Έτος 
2019

Έτος 
2020

ΣΥΝΟΛΟ

• Επιχειρησιακές πιστώσεις

Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού 17.030100

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(1)

0,000

0,500

0,500

Πληρωμές

(2)

0,000

0,250

0,250

Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(1α)

Πληρωμές

(2α)

Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενες από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων 51  

Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού

(3)

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
για τη ΓΔ SANTE

Αναλήψεις υποχρεώσεων

=1+1α +3

0,000

0,500

0,500

Πληρωμές

=2+2α

+3

0,000

0,250

0,250ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(4)

0,000

0,500

0,500

Πληρωμές

(5)

0,000

0,250

0,250

•ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενων από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων

(6)

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
του ΤΟΜΕΑ 3
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Αναλήψεις υποχρεώσεων

=4+ 6

0,000

0,500

0,500

Πληρωμές

=5+ 6

0,000

0,250

0,250

Αν η πρόταση/πρωτοβουλία επηρεάζει περισσότερους του ενός τομείς:

• ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(4)

11,159

8,508

19,667

Πληρωμές

(5)

5,579

8,718

14,297

•ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενων από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων

(6)

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 4
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

(Ποσό αναφοράς)

Αναλήψεις υποχρεώσεων

=4+ 6

11,159

8,508

19,667

Πληρωμές

=5+ 6

5,579

8,718

14,297

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου

5

«Διοικητικές δαπάνες»

Σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Έτος 
2019

Έτος 
2020

ΣΥΝΟΛΟ

ΓΔ: ESTAT

• Ανθρώπινοι πόροι

4,164

4,164

8,328

• Άλλες διοικητικές δαπάνες

0,404

0,414

0,818

ΣΥΝΟΛΟ ΓΔ ESTAT

Πιστώσεις

4,568

4,578

9,146

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
του ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου
 

(Σύνολο πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων = Σύνολο πληρωμών)

4,568

4,578

9,146

Σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Έτος 
2019

Έτος 
2020

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου
 

Αναλήψεις υποχρεώσεων

15,727

13,087

28,814

Πληρωμές

10,147

13,296

23,443

3.2.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις επιχειρησιακές πιστώσεις

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Να προσδιοριστούν οι στόχοι και τα αποτελέσματα

Έτος 
2019

Έτος 
2020

ΣΥΝΟΛΟ

AΠOTEΛΕΣΜATA

Είδος 52

Μέσο κόστος

Αριθμός

Κόστος

Αριθμός

Κόστος

Συνολικός αριθμός

Συνολικό κόστος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 1 53

Αντιμετώπιση του σημερινού κατακερματισμού στην παραγωγή ευρωπαϊκών δειγματοληπτικών κοινωνικών στατιστικών που συλλέγονται από δείγματα εντός ΕΕ και της ακαμψίας του παρόντος συστήματος συλλογής στοιχείων

- Αποτέλεσμα

Ad hoc ενότητα ΕΕΔ

0,067

30

2,000

30

2,000

60

4,000

- Αποτέλεσμα

Ad hoc ενότητα EU-SILC

0,017

30

0,500

0

0,000

30

0,500

- Αποτέλεσμα

Εφαρμογή των συλλογών στοιχείων

0,096

60

5,650

30

3,000

90

8,650

- Αποτέλεσμα

Μεθοδολογικές και πιλοτικές μελέτες

0,080

37

3,009

44

3,509

81

6,517

Μερικό σύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 1

157

11,159

104

8,509

261

19,667

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 2 ...

- Αποτέλεσμα

Μερικό σύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 2

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

157

11,159

104

8,509

261

19,667

3.2.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα

3.2.3.1.Συνοπτική παρουσίαση

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Έτος 
2019

Έτος 
2020

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΟΜΕΑΣ 5 
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι

4,164

4,164

8,328

Άλλες διοικητικές δαπάνες

0,404

0,414

0,818

Υποσύνολο ΤΟΜΕΑ 5 
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

4,568

4,578

9,146

εκτός του ΤΟΜΕΑ 5 54  
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι

Άλλες δαπάνες  
διοικητικού χαρακτήρα

Υποσύνολο  
εκτός του ΤΟΜΕΑ 5 
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

ΣΥΝΟΛΟ

4,568

4,578

9,146

Οι απαιτούμενες πιστώσεις για ανθρώπινους πόρους και λοιπές δαπάνες διοικητικού χαρακτήρα θα καλυφθούν από τις πιστώσεις της ΓΔ που έχουν ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή έχουν ανακατανεμηθεί εντός της ΓΔ και οι οποίες θα συμπληρωθούν, εάν χρειαστεί, με όλα τα πρόσθετα κονδύλια που ενδέχεται να διατεθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση της δράσης ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των δημοσιονομικών περιορισμών.

3.2.3.2.Εκτιμώμενες ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Εκτίμηση η οποία πρέπει να εκφράζεται σε μονάδες ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης

Έτος 
2019

Έτος 
2020

29 01 01 01 (έδρα και γραφεία αντιπροσωπείας της Επιτροπής)

24,45

24,45

XX 01 01 02 (σε αντιπροσωπεία)

XX 01 05 01 (έμμεση έρευνα)

10 01 05 01 (άμεση έρευνα)

29 01 02 01 (AC, END, INT από το «συνολικό κονδύλιο»)

12

12

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT και JED στις αντιπροσωπείες)

XX 01 04 yy  55

- στην έδρα

- σε αντιπροσωπείες

XX 01 05 02 (AC, END, INT - έμμεση έρευνα)

10 01 05 02 (AC, END, INT - άμεση έρευνα)

Άλλες γραμμές του προϋπολογισμού (να προσδιοριστούν)

ΣΥΝΟΛΟ

36,45

36,45

XX είναι ο σχετικός τομέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισμού.

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της ΓΔ που έχει ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή έχει ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ και το οποίο θα συμπληρωθεί, εάν χρειαστεί, από πρόσθετους πόρους που μπορεί να διατεθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών.

Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων:

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

Μεθοδολογική εργασία για τον ορθό καθορισμό των ερευνών, συμπεριλαμβανομένων των ενοτήτων ad-hoc

Έργο ΤΠ για τη λήψη, επαλήθευση και επεξεργασία των στοιχείων

Ανάλυση στοιχείων, κοινοποίηση στοιχείων και υποστήριξη χρηστών

Εξωτερικό προσωπικό

Μεθοδολογική εργασία για τον ορθό καθορισμό των ερευνών, συμπεριλαμβανομένων των ενοτήτων ad-hoc

Έργο ΤΠ για τη λήψη, επαλήθευση και επεξεργασία των στοιχείων

3.2.4.Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

   Η πρόταση/πρωτοβουλία είναι συμβατή με τον ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί αναπρογραμματισμό του σχετικού τομέα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Να εξηγηθεί ο απαιτούμενος αναπρογραμματισμός και να προσδιοριστούν οι σχετικές γραμμές του προϋπολογισμού και τα αντίστοιχα ποσά.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρησιμοποίηση του μέσου ευελιξίας ή την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Να εξηγηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες και να προσδιοριστούν οι σχετικοί τομείς και γραμμές του προϋπολογισμού και τα αντίστοιχα ποσά.

3.2.5.Συμμετοχή τρίτων μερών στη χρηματοδότηση

Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν προβλέπει συγχρηματοδότηση από τρίτα μέρη.

Η πρόταση/πρωτοβουλία προβλέπει τη συγχρηματοδότηση που εκτιμάται κατωτέρω:

Πιστώσεις σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Έτος 
N

Έτος 
N+1

Έτος 
N+2

Έτος 
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να φαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

Σύνολο

Να προσδιοριστεί ο φορέας συγχρηματοδότησης 

ΣΥΝΟΛΟ συγχρηματοδοτούμενων πιστώσεων3.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις στα έσοδα.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τις ακόλουθες δημοσιονομικές επιπτώσεις:

   στους ιδίους πόρους

   στα διάφορα έσοδα

Σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Γραμμή εσόδων του προϋπολογισμού:

Διαθέσιμες πιστώσεις για το τρέχον οικονομικό έτος

Επιπτώσεις της πρότασης/πρωτοβουλίας 56

Έτος 
N

Έτος 
N+1

Έτος 
N+2

Έτος 
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να φαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

Άρθρο ...............

Για τα διάφορα έσοδα «για ειδικό προορισμό», να προσδιοριστεί(-ούν) η(οι) γραμμή(-ές) δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται.

Να προσδιοριστεί η μέθοδος υπολογισμού των επιπτώσεων στα έσοδα.

(1) https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/5-presidents-report_el.pdf
(2) COM/2016/0127 της 8ης Μαρτίου 2016.
(3) Το ΕΣΣ είναι η σύμπραξη της ευρωπαϊκής στατιστικής αρχής, ήτοι της Επιτροπής (Eurostat), με τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες (ΕΣΥ) και άλλες εθνικές αρχές (ΑΕΑ) που είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών σε κάθε κράτος μέλος.
(4)

   Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1998, για τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα (ΕΕ L 77 της 14.3.1998, σ. 3).

(5)

   Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) (ΕΕ L 165 της 3.7.2003, σ. 1).

(6)

   Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 452/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, σχετικά με την παραγωγή και την ανάπτυξη στατιστικών για την εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση (ΕΕ L 145 της 4.6.2008, σ. 227).

(7)

   Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές στους τομείς της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία (ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 70).

(8) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 808/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για την κοινωνία της πληροφορίας (ΕΕ L 143 της 30.4.2004, σ. 49).
(9) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές και της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού προγράμματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164)
(10) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 99/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, για το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα 2013-2017 (ΕΕ L 39 της 9.2.2013, σ. 12).
(11) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη μέθοδο παραγωγής των στατιστικών της ΕΕ: ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία, COM(2009) 404 της 18.8.2009.
(12) Βλέπε http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/evaluation . 
(13) Απόφαση αριθ. 234/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για τη σύσταση της ευρωπαϊκής στατιστικής συμβουλευτικής επιτροπής και την κατάργηση της απόφασης 91/116/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 73 της 15.3.2008, σ. 13).
(14)

   Δικτυακός τόπος δημόσιας διαβούλευσης της Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/iess

Έκθεση ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/7237349/Open-public-consultation-report.pdf . 

Διαβούλευση με χρήστες στοιχείων: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/7237349/Data-users-consultation-report.pdf .

Διαβούλευση με παραγωγούς στοιχείων:  http://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/7237349/Data-producers-consultation-report.pdf .

(15) Βλέπε: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/42577/4167614/ESAC+opinion+3+Dec+2015/421abf9c-4300-445f-a840-f13cadeee306 .
(16) Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
(17) Βλέπε http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/general-evaluation-results .
(18) Οι πέντε βασικοί δείκτες επιδόσεων είναι οι ακόλουθοι: ο αριθμός των εξαγωγών στοιχείων που πραγματοποιούνται από εξωτερικούς χρήστες από βάσεις δεδομένων αναφοράς της Eurostat (EuroBase και Comext) μέσω του δικτυακού τόπου της Eurostat· το ποσοστό των χρηστών που βαθμολογούν τη συνολική ποιότητα των ευρωπαϊκών στατιστικών ως «πολύ καλή» ή «καλή»· το ποσοστό των χρηστών που βαθμολογούν την επικαιρότητα των ευρωπαϊκών στατιστικών ως προς τους σκοπούς τους ως «πολύ καλή» ή «καλή»· το ποσοστό των χρηστών που βαθμολογούν τη συγκρισιμότητα των ευρωπαϊκών στατιστικών μεταξύ περιφερειών και χωρών ως «πολύ καλή» ή «καλή» και το εναπομένον ποσοστό σφάλματος (RER).
(19) Βλέπε http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/general-evaluation-results .
(20)

   ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

(21) Ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη»  COM (2010) 2020 της 3ης Μαρτίου 2010.
(22) COM(2009) 404 της 10.8.2009.
(23) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1260/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, για τις ευρωπαϊκές δημογραφικές στατιστικές (ΕΕ L 330 της 10.12.2013, σ. 39).
(24) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, σχετικά με τις απογραφές πληθυσμού και στέγασης (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 14).
(25) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές και της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού προγράμματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164).
(26) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 557/2013 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2013, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές, όσον αφορά την πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία για επιστημονικούς σκοπούς, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 831/2002 της Επιτροπής
(27) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).
(28) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(29) Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).
(30) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).
(31) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1998, για τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα (ΕΕ L 77 της 14.3.1998, σ. 3).
(32) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) (ΕΕ L 165 της 3.7.2003, σ. 1).
(33) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, σχετικά με τις απογραφές πληθυσμού και στέγασης (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 14).
(34) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 99/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, για το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα 2013-2017 (ΕΕ L 39 της 9.2.2013, σ. 12).
(35)

   Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («EaSI») και την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 283/2010/ΕΕ για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ( ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 238)

(36)

   Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104).

(37)

   Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).

(38)
(39) ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(40) ΔΒΔ: διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων· ΠΒΔ: προϋπολογισμός βάσει δραστηριοτήτων.
(41) Όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή β) του δημοσιονομικού κανονισμού.
(42) Μεταξύ της ΓΔ ESTAT και των λοιπών ενδιαφερόμενων ΓΔ έχει συναφθεί συμφωνία για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την παρούσα πρόταση υπό τη μορφή διασταυρούμενης δευτερεύουσας μεταβίβασης αρμοδιοτήτων προς τη ΓΔ ESTAT.
(43) Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης και παραπομπές στον δημοσιονομικό κανονισμό διατίθενται στον δικτυακό τόπο BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html .
(44) ΔΠ = Διαχωριζόμενες πιστώσεις/ΜΔΠ = Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις.
(45) ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.
(46) Υποψήφιες χώρες και, κατά περίπτωση, δυνητικά υποψήφιες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.
(47) Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.
(48) Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.
(49) Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.
(50) Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.
(51) Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.
(52) Τα αποτελέσματα αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν (παράδειγμα: αριθμός ανταλλαγών σπουδαστών που χρηματοδοτήθηκαν, αριθμός χλμ. οδών που κατασκευάστηκαν κ.λπ.).
(53) Όπως περιγράφεται στο σημείο 1.4.2. «Ειδικός/-οί στόχος/-οι…»
(54) Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.
(55) Επιμέρους ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού που καλύπτεται από επιχειρησιακές πιστώσεις (πρώην γραμμές «BA»).
(56) Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασμούς, εισφορές ζάχαρης) τα αναγραφόμενα ποσά πρέπει να είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά μετά την αφαίρεση του 25 % για έξοδα είσπραξης.

Βρυξέλλες, 24.8.2016

COM(2016) 551 final

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

της

πρότασης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά, με βάση στοιχεία που συλλέγονται από δείγματα σε ατομικό επίπεδο

{SWD(2016) 282 final}
{SWD(2016) 283 final}


Παράρτημα I

Θέματα που καλύπτονται

Τομέας

Θέμα

Λεπτομερή θέματα

Για όλους τους τομείς

Τεχνικά στοιχεία

Πληροφορίες συλλογής στοιχείων

Ταυτοποίηση

Στάθμιση

Χαρακτηριστικά συνέντευξης

Θέση

Χαρακτηριστικά ατόμων και νοικοκυριού

Δημογραφία

Ιθαγένεια και μεταναστευτικό ιστορικό

Σύνθεση νοικοκυριού

Συμμετοχή στην αγορά εργασίας

Κατάσταση κύριας δραστηριότητας (βάσει ιδίας εκτίμησης)

Βασικά χαρακτηριστικά θέσης εργασίας

Μορφωτικό επίπεδο και ιστορικό

Μορφωτικό επίπεδο

Αγορά εργασίας

Χαρακτηριστικά ατόμων και νοικοκυριού

Σύνθεση νοικοκυριού — λεπτομέρειες

Διάρκεια διαμονής στη χώρα

Συμμετοχή στην αγορά εργασίας

Καθεστώς απασχόλησης

Διάρκεια σύμβασης

Διάρκεια σύμβασης — δευτερεύουσες πληροφορίες

Καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης — λόγος

Οικονομικά εξαρτώμενη αυτοαπασχόληση

Αρμοδιότητες εποπτείας

Μέγεθος μονάδας

Τόπος εργασίας

Εργασία κατ’ οίκον

Αναζήτηση εργασίας

Επιθυμία για εργασία

Διαθεσιμότητα

Δεύτερη απασχόληση

Αναζήτηση άλλης απασχόλησης

Συνδυασμός επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής

Νέοι στην αγορά εργασίας

Κατάσταση των μεταναστών και των άμεσων κατιόντων τους όσον αφορά την αγορά εργασίας

Μετάβαση σε καθεστώς συνταξιοδότησης

Ανάγκες φροντίδας

Αρχαιότητα στη θέση εργασίας και προηγούμενη επαγγελματική πείρα

Έναρξη της εργασίας

Τρόπος εύρεσης της εργασίας

Προηγούμενη επαγγελματική πείρα

Συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων του ωραρίου εργασίας και των ρυθμίσεων του χρόνου εργασίας

Ωράριο εργασίας

Ρυθμίσεις του χρόνου εργασίας

Οργάνωση της εργασίας και ρυθμίσεις του χρόνου εργασίας

Μορφωτικό επίπεδο και ιστορικό

Μορφωτικό επίπεδο — λεπτομέρειες

Συμμετοχή σε εκπαίδευση και κατάρτιση

Συμμετοχή σε τυπική και μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση (4 εβδομάδες)

Συμμετοχή σε τυπική και μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση (12 μήνες)

Υγεία: κατάσταση και αναπηρία, περίθαλψη και καθοριστικοί παράγοντες

Εργατικά ατυχήματα και άλλα προβλήματα υγείας που συνδέονται με την εργασία

Ευρωπαϊκό μέτρο ελάχιστης υγείας

Εισόδημα, κατανάλωση και πλούτος, συμπεριλαμβανομένων των χρεών

Εισόδημα από εργασία

Εισόδημα και συνθήκες διαβίωσης

Χαρακτηριστικά ατόμων και νοικοκυριού

Σύνθεση νοικοκυριού — λεπτομέρειες

Διάρκεια διαμονής στη χώρα

Συμμετοχή σε εκπαίδευση και κατάρτιση

Συμμετοχή σε τυπικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες (τρέχουσα)

Μορφωτικό επίπεδο και ιστορικό

Μορφωτικό επίπεδο — λεπτομέρειες

Συμμετοχή στην αγορά εργασίας

Χαρακτηριστικά του τόπου εργασίας

Διάρκεια σύμβασης

Καθεστώς απασχόλησης

Λεπτομερής κατάσταση όσον αφορά την αγορά εργασίας

Αρμοδιότητες εποπτείας

Αρχαιότητα στη θέση εργασίας και προηγούμενη επαγγελματική πείρα

Προηγούμενη επαγγελματική πείρα

Συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων του ωραρίου εργασίας και των ρυθμίσεων του χρόνου εργασίας

Χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων

Ωράριο εργασίας

Υγεία: κατάσταση και αναπηρία, περίθαλψη και καθοριστικοί παράγοντες

Ευρωπαϊκό μέτρο ελάχιστης υγείας

Κατάσταση υγείας και αναπηρία

Υγεία των παιδιών

Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη

Υγειονομική περίθαλψη

Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη (παιδιά)

Καθοριστικοί παράγοντες για την υγεία

Ποιότητα ζωής, συμπεριλαμβανομένων της συμμετοχής σε κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες και της ευημερίας

Ποιότητα ζωής

Συμμετοχή σε κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες

Ευημερία

Συνθήκες διαβίωσης, συμπεριλαμβανομένων των υλικών στερήσεων, της στέγασης, του περιβάλλοντος διαβίωσης και της πρόσβασης σε υπηρεσίες

Υλικές στερήσεις

Στερήσεις των παιδιών

Κύρια χαρακτηριστικά στέγασης

Λεπτομέρειες συνθηκών στέγασης, συμπεριλαμβανομένων των στερήσεων

Δαπάνες στέγασης, συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών μισθωμάτων στέγασης

Περιβάλλον διαβίωσης

Χρήση υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών φροντίδας

Προσιτό κόστος

Ανάγκες που δεν καλύπτονται και λόγοι

Φροντίδα των παιδιών

Εισόδημα, κατανάλωση και πλούτος, συμπεριλαμβανομένων των χρεών

Εισόδημα από εργασία

Εισόδημα από επιδόματα

Εισόδημα από συντάξεις

Άλλα εισοδήματα

Φόροι και εισφορές

Συνολικό εισόδημα

Υπερχρέωση

Ληξιπρόθεσμες οφειλές

Πλούτος

Κύρια στοιχεία κατανάλωσης

Διαγενεαλογική μεταβίβαση μειονεκτημάτων

Υγεία

Υγεία: κατάσταση και αναπηρία, περίθαλψη και καθοριστικοί παράγοντες

Ευρωπαϊκό μέτρο ελάχιστης υγείας

Νόσοι και χρόνιες παθήσεις

Ατυχήματα και τραυματισμοί

Πόνος

Ψυχική υγεία

Λειτουργικοί περιορισμοί

Δυσκολίες όσον αφορά τις δραστηριότητες προσωπικής φροντίδας

Δυσκολίες όσον αφορά τις οικιακές δραστηριότητες

Προσωρινός περιορισμός δραστηριοτήτων (λόγω προβλημάτων υγείας)

Εμπόδια στη συμμετοχή σε συγκεκριμένους τομείς της ζωής

Χρήση υγειονομικής περίθαλψης και μακροχρόνιας φροντίδας

Χρήση φαρμάκων

Προληπτική ιατρική

Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη

Ύψος και βάρος

Σωματική άσκηση

Διατροφικές συνήθειες

Κάπνισμα

Κατανάλωση οινοπνεύματος

Κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες

Εισόδημα, κατανάλωση και πλούτος, συμπεριλαμβανομένων των χρεών

Συνολικό εισόδημα

Εκπαίδευση και κατάρτιση

Χαρακτηριστικά ατόμων και νοικοκυριού

Διάρκεια διαμονής στη χώρα

Αρχαιότητα στη θέση εργασίας και προηγούμενη επαγγελματική πείρα

Έναρξη της εργασίας

Συμμετοχή στην αγορά εργασίας

Μέγεθος μονάδας

Μορφωτικό επίπεδο και ιστορικό

Μορφωτικό επίπεδο — λεπτομέρειες

Εκπαιδευτικό υπόβαθρο

Δεξιότητες βάσει ιδίας δήλωσης

Συμμετοχή σε εκπαίδευση και κατάρτιση

Πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες μάθησης και σε καθοδήγηση (12 μήνες)

Συμμετοχή σε δραστηριότητες τυπικής εκπαίδευσης (12 μήνες)

Πλέον πρόσφατη δραστηριότητα τυπικής εκπαίδευσης - λεπτομέρειες (12 μήνες)

Χρήση των ΤΠΕ στην πλέον πρόσφατη τυπική εκπαίδευση (12 μήνες)

Λόγοι συμμετοχής στην πλέον πρόσφατη τυπική εκπαίδευση (12 μήνες)

Πληρωμή και ώρες της πλέον πρόσφατης τυπικής εκπαίδευσης (12 μήνες)

Αποτελέσματα και χρήση των δεξιοτήτων από την πλέον πρόσφατη τυπική εκπαίδευση (12 μήνες)

Συμμετοχή σε δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης (12 μήνες)

Πλέον πρόσφατη δραστηριότητα μη τυπικής εκπαίδευσης - λεπτομέρειες (12 μήνες)

Χρήση των ΤΠΕ σε δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης (12 μήνες)

Λόγοι συμμετοχής σε δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης (12 μήνες)

Πληρωμή και ώρες δραστηριοτήτων μη τυπικής εκπαίδευσης (12 μήνες)

Αποτελέσματα και χρήση των δεξιοτήτων από δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης (12 μήνες)

Εμπόδια στη συμμετοχή σε εκπαίδευση και κατάρτιση (12 μήνες)

Άτυπη μάθηση

Εισόδημα, κατανάλωση και πλούτος, συμπεριλαμβανομένων των χρεών

Συνολικό εισόδημα

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας

Συμμετοχή στην κοινωνία των πληροφοριών

Πρόσβαση στις ΤΠΕ

Χρήση και συχνότητα χρήσης των ΤΠΕ

Εμπόδια και προβλήματα στη χρήση

Αποτέλεσμα της χρήσης

Ασφάλεια, ιδιωτικό απόρρητο, εμπιστοσύνη

Σύνδεση με το διαδίκτυο από οπουδήποτε

Ψηφιακές δεξιότητες

Δραστηριότητες στο διαδίκτυο

Ηλεκτρονικό εμπόριο

Συναλλαγές με δημόσιες αρχές

Εισόδημα, κατανάλωση και πλούτος, συμπεριλαμβανομένων των χρεών

Συνολικό εισόδημα

Χρήση του χρόνου

Χαρακτηριστικά ατόμων και νοικοκυριού

Σύνθεση νοικοκυριού — λεπτομέρειες

Συμμετοχή σε εκπαίδευση και κατάρτιση

Συμμετοχή σε δραστηριότητες τυπικής εκπαίδευσης (τρέχουσες)

Υγεία: κατάσταση και αναπηρία, περίθαλψη και καθοριστικοί παράγοντες

Ευρωπαϊκό μέτρο ελάχιστης υγείας

Συνθήκες διαβίωσης, συμπεριλαμβανομένων των υλικών στερήσεων, της στέγασης, του περιβάλλοντος διαβίωσης και της πρόσβασης σε υπηρεσίες

Κατοχή διαρκών καταναλωτικών αγαθών

Φροντίδα των παιδιών

Φροντίδα ασθενών και ηλικιωμένων

Συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων του ωραρίου εργασίας και των ρυθμίσεων για το ωράριο εργασίας

Ωράριο εργασίας

Ρυθμίσεις του χρόνου εργασίας

Εισόδημα, κατανάλωση και πλούτος, συμπεριλαμβανομένων των χρεών

Παραγωγή για ιδιοκατανάλωση και πώληση, αποζημιώσεις

Εισόδημα από εργασία

Συνολικό εισόδημα

Κατανομή του χρόνου

Χρήση του χρόνου, είδη δραστηριοτήτων

Παράλληλες δραστηριότητες

Τόπος δραστηριότητας

Παρουσία άλλων κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας

Αξιολόγηση της δραστηριότητας

Κατανάλωση

Χαρακτηριστικά ατόμων και νοικοκυριού

Σύνθεση νοικοκυριού — λεπτομέρειες

Συνθήκες διαβίωσης, συμπεριλαμβανομένων των υλικών στερήσεων, της στέγασης, του περιβάλλοντος διαβίωσης και της πρόσβασης σε υπηρεσίες

Κύρια χαρακτηριστικά στέγασης

Συμμετοχή σε εκπαίδευση και κατάρτιση

Συμμετοχή σε δραστηριότητες τυπικής εκπαίδευσης (τρέχουσες)

Συμμετοχή στην αγορά εργασίας

Διάρκεια σύμβασης

Εισόδημα, κατανάλωση και πλούτος, συμπεριλαμβανομένων των χρεών

Συνολικό εισόδημα

Φόροι και εισφορές

Εισόδημα σε είδος από μη μισθωτές δραστηριότητες

Τεκμαρτό μίσθωμα

Κύρια πηγή εισοδήματος

Πλούτος

Χρέη

Ληξιπρόθεσμες οφειλές

Κατανάλωση κατά COICOP

Διασυνοριακές καταναλωτικές δαπάνες κατά COICOP

ΙδιοκατανάλωσηΠαράρτημα II

Απαιτήσεις ακρίβειας

1.Οι απαιτήσεις ακρίβειας για όλα τα σύνολα στοιχείων εκφράζονται σε τυπικά σφάλματα και ορίζονται ως συνεχής συναρτήσεις των πραγματικών εκτιμήσεων και του μεγέθους του στατιστικού πληθυσμού σε χώρα ή σε περιφέρεια NUTS 2.

2.Το εκτιμώμενο τυπικό σφάλμα μιας συγκεκριμένης εκτίμησης δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το ακόλουθο ποσό:

3.Η συνάρτηση f(N) έχει τη μορφή f(N)=a√N+b

4.Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες τιμές για τις παραμέτρους N, a και b.

N

a

b

Τομέας αγοράς εργασίας: απαιτήσεις ακρίβειας

Εκτιμώμενο (εθνικό) τριμηνιαίο ποσοστό ανεργίας έναντι του πληθυσμού 15-74

Πληθυσμός της χώρας ηλικίας 15-74 ετών που διαμένει σε ιδιωτικά νοικοκυριά, σε εκατομμύρια άτομα και στρογγυλοποιημένος σε 3 δεκαδικά ψηφία

7800

-4500

Εκτιμώμενο (εθνικό) τριμηνιαίο ποσοστό απασχόλησης έναντι του πληθυσμού 15-74

Πληθυσμός της χώρας ηλικίας 15-74 ετών που διαμένει σε ιδιωτικά νοικοκυριά, σε εκατομμύρια άτομα και στρογγυλοποιημένος σε 3 δεκαδικά ψηφία

7800

-4500

Εκτιμώμενο ποσοστό ανεργίας έναντι του πληθυσμού 15-74 σε κάθε περιφέρεια NUTS 2

Πληθυσμός ηλικίας 15-74 ετών στην περιφέρεια NUTS 2 που διαμένει σε ιδιωτικά νοικοκυριά, σε εκατομμύρια άτομα και στρογγυλοποιημένος σε 3 δεκαδικά ψηφία

Βλ. παράγραφο 6

Τομέας εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης

Εκτιμώμενο ποσοστό κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού έναντι του πληθυσμού

Αριθμός ιδιωτικών νοικοκυριών στη χώρα σε εκατομμύρια και στρογγυλοποιημένος σε 3 δεκαδικά ψηφία

900

2600

Εκτιμώμενο ποσοστό κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού για διάστημα τεσσάρων ετών έναντι του πληθυσμού

Αριθμός ιδιωτικών νοικοκυριών στη χώρα σε εκατομμύρια και στρογγυλοποιημένος σε 3 δεκαδικά ψηφία

350

1000

Εκτιμώμενο ποσοστό κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού έναντι του πληθυσμού σε κάθε περιφέρεια NUTS 2 (βλ. παράγραφο 7)

Αριθμός ιδιωτικών νοικοκυριών στην περιφέρεια NUTS 2 σε εκατομμύρια και στρογγυλοποιημένος σε 3 δεκαδικά ψηφία

600

0

Τομέας υγείας

Ποσοστό του πληθυσμού με σημαντικούς περιορισμούς σε συνήθεις δραστηριότητες λόγω προβλημάτων υγείας (ηλικίας 15 ετών και άνω)

Πληθυσμός της χώρας ηλικίας 15 ετών και άνω που διαμένει σε ιδιωτικά νοικοκυριά, σε εκατομμύρια άτομα και στρογγυλοποιημένος σε 3 δεκαδικά ψηφία

1200

2800Τομέα εκπαίδευσης και κατάρτισης

Ποσοστό συμμετοχής σε τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση (ηλικίας 18-24 ετών)

Πληθυσμός της χώρας ηλικίας 18-24 ετών που διαμένει σε ιδιωτικά νοικοκυριά, σε εκατομμύρια άτομα και στρογγυλοποιημένος σε 3 δεκαδικά ψηφία

200

1500

Ποσοστό συμμετοχής σε μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση (ηλικίας 25-69 ετών)

Πληθυσμός της χώρας ηλικίας 25-69 ετών που διαμένει σε ιδιωτικά νοικοκυριά, σε εκατομμύρια άτομα και στρογγυλοποιημένος σε 3 δεκαδικά ψηφία

400

2000

Τομέας χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας

Ποσοστό ατόμων που παρήγγειλαν αγαθά ή υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου για ιδιωτική χρήση κατά το τελευταίο έτος

Πληθυσμός της χώρας ηλικίας 16-74 ετών που διαμένει σε ιδιωτικά νοικοκυριά, σε εκατομμύρια άτομα και στρογγυλοποιημένος σε 3 δεκαδικά ψηφία

400

1300

Τομέας χρήσης του χρόνου

Ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω του οποίου οι κατά μέσο όρο ημερήσιες δαπάνες υπερβαίνουν το 10 % του χρόνου αμειβόμενης εργασίας

Πληθυσμός της χώρας ηλικίας 15 ετών και άνω που διαμένει σε ιδιωτικά νοικοκυριά, σε εκατομμύρια άτομα και στρογγυλοποιημένος σε 3 δεκαδικά ψηφία

900

3500

Τομέας κατανάλωσης

Ποσοστό νοικοκυριών των οποίων οι δαπάνες για κατηγορίες που σχετίζονται με τη στέγαση, συμπεριλαμβανομένων της ύδρευσης, του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου και λοιπών καυσίμων, υπερβαίνουν το 50 % του συνόλου των δαπανών (βλ. παράγραφο 8)

Αριθμός ιδιωτικών νοικοκυριών στη χώρα, σε εκατομμύρια άτομα και στρογγυλοποιημένος σε 3 δεκαδικά ψηφία

900

2600

5.Αν οι χώρες λαμβάνουν αρνητικές τιμές f(N) με τις παραμέτρους που αναφέρονται ανωτέρω, θα εξαιρούνται από την αντίστοιχη απαίτηση.

6.Για το εκτιμώμενο ποσοστό ανεργίας έναντι του πληθυσμού 15-74 σε κάθε περιφέρεια NUTS 2, η συνάρτηση f(N) ορίζεται ως εξής:

 

7.Για το εκτιμώμενο ποσοστό κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού έναντι του πληθυσμού σε κάθε περιφέρεια NUTS 2, οι εν λόγω απαιτήσεις δεν είναι υποχρεωτικές για τις περιφέρειες NUTS 2 με λιγότερους από 0,500 εκατομμύρια κατοίκους, με την προϋπόθεση ότι η αντίστοιχη περιφέρεια NUTS 1 πληροί την εν λόγω απαίτηση.

8.Για τον τομέα της κατανάλωσης, οι απαιτήσεις ακρίβειας μπορούν να επιτευχθούν με συνδυασμό μικροδεδομένων που αφορούν το πολύ τρία διαδοχικά έτη παρατηρήσεων.Παράρτημα III

Χαρακτηριστικά δείγματος

1.Τα χαρακτηριστικά του δείγματος του τομέα της αγοράς εργασίας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α)το εθνικό δείγμα για το τρίμηνο αναφοράς (συγκεντρωτικό μέγεθος διαδοχικών εβδομάδων αναφοράς) κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλες τις εβδομάδες του τριμήνου. Το δείγμα για το τρίμηνο αναφοράς (σε κάθε περιφέρεια NUTS 2) κατανέμεται στους 3 μήνες κατ’ αναλογία προς τον αριθμό των εβδομάδων του κάθε μήνα·

β)το δείγμα έχει πρότυπο περιτροπής για περιόδους μικρότερες του έτους. Πρέπει να υπάρχει ελάχιστη αλληλεπικάλυψη δείγματος της τάξης του 20 % μεταξύ των ίδιων τριμήνων σε διαδοχικά έτη και 50 % μεταξύ διαδοχικών τριμήνων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η κατανομή.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παράγραφος 1, παρέχονται στοιχεία για το σύνολο του δείγματος.

2.Τα χαρακτηριστικά του δείγματος του τομέα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α)το δείγμα έχει σύστημα περιτροπής τουλάχιστον έξι ετών·

β)χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η κατανομή, το δείγμα ισοκατανέμεται σε όλο το χρονικό διάστημα του συστήματος περιτροπής, εκτός από την περίοδο κατά την οποία μεταβάλλεται το μέγεθος του δείγματος.

3.Τα χαρακτηριστικά του δείγματος του τομέα χρήσης του χρόνου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: οι περίοδοι υποβολής εκθέσεων για τις μονάδες δειγματοληψίας

α)κατανέμονται σε περίοδο δώδεκα διαδοχικών μηνών,

β)περιλαμβάνουν τις μη εργάσιμες ημέρες,

γ)βασίζονται σε τυχαίο δείγμα.

4.Τα χαρακτηριστικά δείγματος για τον τομέα της κατανάλωσης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: οι περίοδοι υποβολής εκθέσεων για τις μονάδες δειγματοληψίας κατανέμονται σε περίοδο δώδεκα διαδοχικών μηνών.

Παράρτημα IV

Περιοδικότητα

1.Για τον τομέα της αγοράς εργασίας, τα σύνολα στοιχείων αποτελούνται από πληροφορίες που συλλέγονται ανά τρίμηνο, ετησίως, ανά διετία και κάθε 8 έτη. Τα στοιχεία για τις μεταβλητές που σχετίζονται με ειδικά (ad-hoc) θέματα συλλέγονται κάθε τέσσερα έτη.

2.Για τον τομέα του εισοδήματος και των συνθηκών διαβίωσης, τα σύνολα στοιχείων αποτελούνται από πληροφορίες που συλλέγονται ετησίως, ανά τριετία και ανά εξαετία. Τα στοιχεία για τις μεταβλητές που σχετίζονται με ειδικά (ad-hoc) θέματα συλλέγονται κάθε δύο έτη.

3.Για τον τομέα της υγείας, τα στοιχεία συλλέγονται κάθε 6 έτη.

4.Για τον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, τα στοιχεία συλλέγονται κάθε 6 έτη.

5.Για τον τομέα της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, τα στοιχεία συλλέγονται ετησίως.

6.Για τον τομέα της χρήσης του χρόνου, τα στοιχεία συλλέγονται κάθε 10 έτη.

7.Για τον τομέα της κατανάλωσης, τα στοιχεία συλλέγονται κάθε 5 έτη.Παράρτημα V

Προθεσμίες διαβίβασης των στοιχείων

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα απαιτούμενα στοιχεία στην Επιτροπή (Eurostat) σύμφωνα με τις ακόλουθες προθεσμίες το αργότερο.

1.Για τον τομέα της αγοράς εργασίας, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν:

1)Προελεγμένα μικροδεδομένα χωρίς άμεσα αναγνωριστικά στοιχεία, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία δύο σταδίων:

α)Κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ετών εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 4:

για τα τριμηνιαία στοιχεία: διαβίβαση εντός δέκα εβδομάδων από το πέρας της περιόδου αναφοράς·

για τα υπόλοιπα στοιχεία: διαβίβαση έως την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους.

β)Από το τέταρτο έτος εφαρμογής και μετέπειτα η διαβίβαση πραγματοποιείται ως εξής:

για τα τριμηνιαία στοιχεία: διαβίβαση των στοιχείων για τα τρίμηνα 1, 2 και 3, αντίστοιχα, έως τις 29 Μαΐου, τις 29 Αυγούστου και τις 29 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, και των στοιχείων για το τρίμηνο 4 έως τις 28 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους·

Για τα υπόλοιπα στοιχεία: διαβίβαση έως τις 15 Μαρτίου του επόμενου έτους.

Στα έτη κατά τα οποία οι εν λόγω προθεσμίες συμπίπτουν με Σάββατο ή Κυριακή, η ισχύουσα προθεσμία είναι η Δευτέρα που ακολουθεί.

Αν χρησιμοποιούνται διοικητικά στοιχεία για την παροχή των στοιχείων που αντιστοιχούν στο λεπτομερές θέμα «εισόδημα από εργασία», τα στοιχεία αυτά μπορούν να διαβιβάζονται στην Επιτροπή (Eurostat) εντός είκοσι ενός μηνών από το πέρας της περιόδου αναφοράς.

2)Συγκεντρωτικά αποτελέσματα για την κατάρτιση των μηνιαίων στατιστικών ανεργίας εντός 25 ημερών μετά τον μήνα αναφοράς. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να καλύψουν την τελευταία εβδομάδα του μήνα αναφοράς όταν εκτείνεται στον επόμενο μήνα.

2.Για τον τομέα του εισοδήματος και των συνθηκών διαβίωσης, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν προελεγμένα μικροδεδομένα χωρίς άμεσα αναγνωριστικά στοιχεία, σύμφωνα με τις ακόλουθες προθεσμίες:

α)Όσον αφορά τις μεταβλητές για τη συλλογή στοιχείων του έτους N, έως το τέλος του έτους N. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν τα απαιτούμενα διοικητικά στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα εγκαίρως, μπορεί να διαβιβάζονται έως το τέλος του έτους Ν προσωρινά μικροδεδομένα σχετικά με το εισόδημα, τα δε τελικά στοιχεία διαβιβάζονται έως τις 28 Φεβρουαρίου του έτους N+1,

β)Όσον αφορά τις μεταβλητές που αφορούν τα έξι έτη του συστήματος περιτροπής που τελειώνουν το έτος Ν, έως την 31η Οκτωβρίου του έτους N+1.

3.Για τον τομέα της υγείας, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα προελεγμένα μικροδεδομένα εντός εννέα μηνών από το πέρας της εθνικής περιόδου συλλογής των στοιχείων.

4.Για τον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα προελεγμένα μικροδεδομένα εντός έξι μηνών από το πέρας της εθνικής περιόδου συλλογής των στοιχείων.

5.Για τον τομέα της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα προελεγμένα μικροδεδομένα έως τις 5 Οκτωβρίου του έτους έρευνας N.

6.Για τον τομέα της χρήσης του χρόνου, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα προελεγμένα μικροδεδομένα έως το αργότερο δεκαπέντε μήνες αφότου έχει περατωθεί η επιτόπια έρευνα.

7.Για τον τομέα της κατανάλωσης, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα προελεγμένα μικροδεδομένα εντός δεκαπέντε μηνών από το πέρας του έτους αναφοράς.