Βρυξέλλες, 17.3.2016

COM(2016) 157 final

2016/0084(COD)

Δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διάθεση προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE στην αγορά και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

{SWD(2016) 64 final}
{SWD(2016) 65 final}


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

1.Η πρόταση αποβλέπει στην αντιμετώπιση των σημαντικών προβλημάτων που υπάρχουν σήμερα στην αγορά, τα οποία εντοπίστηκαν αρχικά σε μια εκ των υστέρων αξιολόγηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 («υφιστάμενος κανονισμός για τα λιπάσματα») που διεξήχθη το 2010 1 . Η πρόταση αναδεικνύεται επίσης σε μία από τις βασικές νομοθετικές προτάσεις στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία 2 .

Ο πρώτος λόγος και στόχος

2.Κατά πρώτον, τα καινοτόμα προϊόντα λίπανσης, που συχνά περιέχουν θρεπτικά συστατικά ή οργανικά υλικά ανακυκλωμένα από βιολογικά απόβλητα ή άλλες δευτερογενείς πρώτες ύλες σύμφωνα με το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στην εσωτερική αγορά λόγω της ύπαρξης διιστάμενων κανόνων και προτύπων σε εθνικό επίπεδο.

3.Ο υφιστάμενος κανονισμός για τα λιπάσματα εγγυάται την ελεύθερη κυκλοφορία, στην εσωτερική αγορά, μιας κατηγορίας εναρμονισμένων προϊόντων που ανήκουν σε έναν από τους τύπους προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού. Τα προϊόντα αυτά μπορούν να φέρουν τη σήμανση «λιπάσματα ΕΚ». Οι εταιρείες που επιθυμούν να διαθέσουν στην αγορά προϊόντα άλλου τύπου ως λιπάσματα ΕΚ πρέπει πρώτα να λάβουν έγκριση νέου τύπου με απόφαση της Επιτροπής με την οποία να τροποποιείται το εν λόγω παράρτημα. Σχεδόν όλοι οι τύποι προϊόντων που περιλαμβάνονται επί του παρόντος στον υφιστάμενο κανονισμό για τα λιπάσματα είναι συμβατικά ανόργανα λιπάσματα τα οποία κατά κύριο λόγο εξορύσσονται από ορυχεία ή παράγονται χημικά ακολουθώντας ένα μοντέλο γραμμικής οικονομίας. Επίσης, οι χημικές διεργασίες για την παραγωγή π.χ. αζωτούχων λιπασμάτων είναι ενεργοβόρες και συνεπάγονται υψηλές εκπομπές CO2.

4.Ωστόσο, το 50 % περίπου των λιπασμάτων που διατίθενται σήμερα στην αγορά παραμένουν εκτός του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού. Αυτό ισχύει για μερικά ανόργανα λιπάσματα και για όλα σχεδόν τα λιπάσματα που παράγονται από οργανικά υλικά, όπως τα ζωικά ή άλλα γεωργικά υποπροϊόντα ή τα ανακυκλωμένα βιολογικά απόβλητα από την τροφική αλυσίδα. Η έρευνα, η καινοτομία και οι επενδύσεις αναπτύσσονται σήμερα με ταχείς ρυθμούς, συνεισφέροντας στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία τοπικών θέσεων εργασίας και με την παραγωγή αξίας από δευτερογενείς πόρους εγχώριας προέλευσης οι οποίοι διαφορετικά θα είχαν χρησιμοποιηθεί απευθείας στο έδαφος ή θα είχαν απορριφθεί σε χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, προκαλώντας άσκοπο ευτροφισμό και εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Υπάρχει επίσης μια τάση «υπηρεσιοποίησης» του κλάδου, με αυξανόμενη εξατομίκευση των προϊόντων βάσει αναλύσεων του εδάφους όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το κάθε λίπασμα. ΜΜΕ και άλλες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο να συμμετάσχουν σε αυτή την εξέλιξη. Ωστόσο, η πρόσβαση στην εσωτερική αγορά για τα εξατομικευμένα προϊόντα που περιέχουν οργανικά λιπάσματα εξαρτάται επί του παρόντος από την αμοιβαία αναγνώριση και, ως εκ τούτου, συχνά παρεμποδίζεται.

5.Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα καινοτόμα λιπάσματα με το υφιστάμενο κανονιστικό σύστημα είναι διττό.

6.Η πρώτη πτυχή του προβλήματος είναι ότι η συμπερίληψη των τύπων προϊόντων που προέρχονται από οργανικές ή δευτερογενείς πρώτες ύλες στον υφιστάμενο κανονισμό για τα λιπάσματα είναι δύσκολη. Οι κανονιστικές αρχές διστάζουν λόγω της σχετικά μεταβλητής σύνθεσης και των χαρακτηριστικών αυτών των υλικών. Ο υφιστάμενος κανονισμός για τα λιπάσματα έχει σχεδιαστεί προφανώς για καλώς χαρακτηρισμένα ανόργανα λιπάσματα από πρωτογενείς πρώτες ύλες και δεν διαθέτει τους αυστηρούς ελεγκτικούς μηχανισμούς και τις διασφαλίσεις που απαιτούνται για να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη σε προϊόντα από εκ φύσεως μεταβλητές πηγές οργανικών ή δευτερογενών υλών. Επιπλέον, οι συνδέσεις με την υφιστάμενη νομοθεσία για τον έλεγχο των ζωικών υποπροϊόντων και αποβλήτων δεν είναι σαφείς.

7.Ως εκ τούτου, εξακολουθεί να μην υπάρχει εναρμόνιση των λιπασμάτων με προέλευση σύμφωνη με την κυκλική οικονομία. Σε πολλά κράτη μέλη ισχύουν λεπτομερείς εθνικοί κανόνες και πρότυπα για τέτοια μη εναρμονισμένα λιπάσματα, με περιβαλλοντικές απαιτήσεις (όρια προσμείξεων βαρέων μετάλλων) που δεν ισχύουν για τα λιπάσματα ΕΚ. Επιπλέον, η ελεύθερη κυκλοφορία μεταξύ των κρατών μελών μέσω αμοιβαίας αναγνώρισης έχει αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολη. Ως εκ τούτου, ένας παραγωγός λιπασμάτων προερχόμενων από οργανικές ή δευτερογενείς πρώτες ύλες, ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε ένα κράτος μέλος και επιδιώκει να επεκτείνει την αγορά του στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους, έρχεται συχνά αντιμέτωπος με διοικητικές διαδικασίες που καθιστούν απαγορευτικό το κόστος για την επέκταση της αγοράς. Η επακόλουθη αδυναμία δημιουργίας κρίσιμης μάζας δυσχεραίνει τις επενδύσεις σε αυτόν τον σημαντικό τομέα της κυκλικής οικονομίας. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους παραγωγούς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτη μέλη με εγχώρια αγορά μικρή σε σχέση με το πλεόνασμα οργανικών ή δευτερογενών πρώτων υλών (συνήθως κοπριάς) που διαθέτουν.

8.Συνοψίζοντας, οι όροι του ανταγωνισμού μεταξύ των λιπασμάτων που παράγονται από εγχώριες οργανικές ή δευτερογενείς πρώτες ύλες σύμφωνα με το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας και των λιπασμάτων που παράγονται σύμφωνα με ένα μοντέλο γραμμικής οικονομίας ευνοούν τα δεύτερα. Αυτή η στρέβλωση του ανταγωνισμού εμποδίζει τις επενδύσεις στην κυκλική οικονομία.

9.Το πρόβλημα επιδεινώνεται από το γεγονός ότι ένα από τα κύρια συστατικά των λιπασμάτων είναι ο φωσφορίτης, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί κρίσιμη πρώτη ύλη από την Επιτροπή. Για τα φωσφορικά λιπάσματα, η ΕΕ σήμερα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εισαγωγή φωσφορίτη που εξορύσσεται εκτός της ΕΕ (πάνω από το 90 % των φωσφορικών λιπασμάτων που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ εισάγονται, κυρίως από το Μαρόκο, την Τυνησία και τη Ρωσία). Την ίδια στιγμή, τα οικιακά απόβλητα (ιδίως η λυματολάσπη) περιέχουν μεγάλες ποσότητες φωσφόρου, οι οποίες –εάν ανακυκλωθούν σύμφωνα με ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας– θα μπορούσαν ενδεχομένως να καλύψουν περίπου το 20–30 % της ζήτησης φωσφορικών λιπασμάτων στην ΕΕ. Ωστόσο, οι σχετικές επενδυτικές δυνατότητες παραμένουν ανεκμετάλλευτες σε μεγάλο βαθμό, γεγονός που οφείλεται εν μέρει στις προαναφερθείσες δυσκολίες πρόσβασης στην εσωτερική αγορά.

10.Η δεύτερη πτυχή των περιορισμών που συνεπάγεται για τα καινοτόμα λιπάσματα ο ισχύων κανονισμός για τα λιπάσματα είναι ότι, ακόμη και για τα νέα ανόργανα λιπάσματα από πρωτογενείς πρώτες ύλες, η διαδικασία έγκρισης τύπου είναι μακροχρόνια και δεν μπορεί να ακολουθήσει τον κύκλο της καινοτομίας στον τομέα των λιπασμάτων. Ως εκ τούτου, κρίθηκε αναγκαίο να αναθεωρηθεί και να εκσυγχρονιστεί ριζικά η κανονιστική τεχνική προκειμένου να αυξηθεί η ευελιξία όσον αφορά τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα ενώ παράλληλα θα διατηρείται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου, των ζώων και των φυτών, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος. Τα ζητήματα που εξετάστηκαν στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω, στην ενότητα 3: Αποτελέσματα εκ των υστέρων αξιολογήσεων, διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και εκτίμηση επιπτώσεων.

11.Κατά συνέπεια, ο κυριότερος πολιτικός στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η παροχή κινήτρων για την παραγωγή λιπασμάτων στην ΕΕ σε μεγάλη κλίμακα από εγχώριες οργανικές ή δευτερογενείς πρώτες ύλες, σύμφωνα με το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, μέσω της μετατροπής αποβλήτων σε θρεπτικές ουσίες για τις καλλιέργειες. Η πρόταση θα διαμορφώσει ένα κανονιστικό πλαίσιο που θα διευκολύνει ριζικά την πρόσβαση στην εσωτερική αγορά για τα λιπάσματα αυτά, εξισώνοντας έτσι τους όρους του ανταγωνισμού σε σχέση με τα ορυκτά ή τα χημικά λιπάσματα που παράγονται σύμφωνα με ένα μοντέλο γραμμικής οικονομίας. Αυτό θα συμβάλει στους ακόλουθους στόχους, που συμβαδίζουν με την κυκλική οικονομία:

Θα επιτρέψει την αξιοποίηση των δευτερογενών πρώτων υλών, ώστε να βελτιωθεί η αξιοποίηση των πρώτων υλών και να μετατραπούν τα προβλήματα ευτροφισμού και διαχείρισης αποβλήτων σε οικονομικές ευκαιρίες για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Θα αυξήσει την αποδοτικότητα των πόρων και θα μειώσει την εξάρτηση από τις εισαγωγές πρώτων υλών αναγκαίων για την ευρωπαϊκή γεωργία, ιδίως του φωσφόρου.

Θα ενισχύσει τις επενδύσεις και την καινοτομία στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας έτσι θέσεις εργασίας στην ΕΕ.

Θα συνεισφέρει στην ανακούφιση του κλάδου των λιπασμάτων από τη σημερινή πίεση για τη μείωση των εκπομπών CO2 βάσει του συστήματος εμπορίας εκπομπών, αφού θα του επιτρέψει να παράγει λιπάσματα από πρώτες ύλες μικρότερης έντασης άνθρακα.

12.Η αύξηση της παραγωγής και της εμπορίας καινοτόμων λιπασμάτων θα μπορούσε επίσης να αυξήσει την ποικιλία των λιπασμάτων που διατίθενται στους γεωργούς, γεγονός που μπορεί να συμβάλει ώστε να καταστεί η παραγωγή τροφίμων πιο αποδοτική ως προς το κόστος και τους καταναλισκόμενους πόρους.

Ο δεύτερος λόγος και στόχος

13.Κατά δεύτερον, ο υφιστάμενος κανονισμός για τα λιπάσματα δεν απαντά στις περιβαλλοντικές ανησυχίες που προκύπτουν από τη μόλυνση του εδάφους, των εσωτερικών υδάτων, των θαλάσσιων υδάτων και, τελικά, των τροφίμων από τα λιπάσματα ΕΚ. Ένα πολύ γνωστό ζήτημα είναι η παρουσία καδμίου στα ανόργανα φωσφορικά λιπάσματα. Καθώς δεν υπάρχουν οριακές τιμές σε επίπεδο ΕΕ, ορισμένα κράτη μέλη έχουν επιβάλει μονομερώς όρια για τα επίπεδα καδμίου στα λιπάσματα ΕΚ δυνάμει του άρθρου 114 της ΣΛΕΕ, με αποτέλεσμα η αγορά να κατακερματίζεται σε κάποιον βαθμό, ακόμα και στον εναρμονισμένο τομέα. Η παρουσία προσμείξεων στα λιπάσματα εκείνα που υπόκεινται επί του παρόντος σε εθνικούς κανόνες (π.χ. θρεπτικά συστατικά που προέρχονται από ανακύκλωση λυματολάσπης) εγείρει παρόμοιες ανησυχίες.

14.Κατά συνέπεια, ένας δεύτερος στόχος της πολιτικής είναι να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό και να επιβληθούν εναρμονισμένα όρια για το κάδμιο στα φωσφορικά λιπάσματα. Η θέσπιση τέτοιων οριακών τιμών, που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση του αρνητικού αντίκτυπου από τη χρήση λιπασμάτων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, θα συμβάλει στη μείωση της συσσώρευσης καδμίου στο έδαφος και της μόλυνσης των τροφίμων και των υδάτων από κάδμιο. Θα εξαλείψει επίσης τον κατακερματισμό της αγοράς, με τη μορφή εθνικών ορίων για το κάδμιο σε ορισμένα κράτη μέλη, που δημιουργεί σήμερα η ανησυχία αυτή.

Συνοχή με ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής

15.Η πρόταση θα καταργήσει τον υφιστάμενο κανονισμό για τα λιπάσματα αλλά θα επιτρέψει στα ήδη εναρμονισμένα λιπάσματα να παραμείνουν στην αγορά εφόσον συμμορφώνονται με τις νέες απαιτήσεις ασφάλειας και ποιότητας. Θα καθορίσει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα λιπάσματα που παράγονται από απόβλητα και ζωικά υποπροϊόντα μπορούν να εξαιρεθούν από τους ελέγχους που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα) 3 και από την οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών 4 και να κυκλοφορούν ελεύθερα ως λιπάσματα που φέρουν το σήμα CE. Θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) 5 , ο οποίος θα συνεχίσει να ισχύει για τις χημικές ουσίες που περιλαμβάνονται στα προϊόντα λίπανσης.

Συνοχή με άλλες πολιτικές της Ένωσης

16.Η πρωτοβουλία υποστηρίζει την ατζέντα της Επιτροπής για την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, παρέχοντας το κατάλληλο κανονιστικό περιβάλλον για επενδύσεις στην πραγματική οικονομία.

17.Ειδικότερα, η πρωτοβουλία θα αποτελέσει σημαντική και συγκεκριμένη συνεισφορά στη δέσμη μέτρων της Επιτροπής για την κυκλική οικονομία. Θα δημιουργήσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλα τα προϊόντα λίπανσης και θα διευκολύνει την αξιοποίηση εγχώριων, δευτερογενών πρώτων υλών.

18.Επιπλέον, η πρωτοβουλία στηρίζει τον στόχο της δημιουργίας μιας βαθύτερης και δικαιότερης εσωτερικής αγοράς με ενισχυμένη βιομηχανική βάση, μέσω της άρσης των υφιστάμενων φραγμών στην ελεύθερη κυκλοφορία ορισμένων καινοτόμων λιπασμάτων και μέσω της διευκόλυνσης της εποπτείας της αγοράς από τα κράτη μέλη.

19.Η πρωτοβουλία συνδέεται με τις ακόλουθες πρωτοβουλίες πολιτικής:

Δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία: Η αναθεώρηση του κανονισμού για τα λιπάσματα στοχεύει στη δημιουργία ενός κανονιστικού πλαισίου που να επιτρέπει την παραγωγή λιπασμάτων από ανακυκλωμένα βιολογικά απόβλητα και άλλες δευτερογενείς πρώτες ύλες, σύμφωνα με τη στρατηγική για τη βιοοικονομία 6 , το οποίο να περιλαμβάνει την παραγωγή ανανεώσιμων βιολογικών πόρων και τη μετατροπή αυτών των πόρων και ροών αποβλήτων σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας. Αυτό θα τονώσει την προμήθεια, από εγχώριες πηγές, θρεπτικών ουσιών για τα φυτά, οι οποίες είναι απαραίτητες για μια βιώσιμη ευρωπαϊκή γεωργία, συμπεριλαμβανομένου του φωσφόρου, που αποτελεί κρίσιμη πρώτη ύλη. Θα συμβάλει επίσης στην καλύτερη εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων, με ελαχιστοποίηση της υγειονομικής ταφής ή της ανάκτησης ενέργειας από βιολογικά απόβλητα, και, ως εκ τούτου, στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων.

Στρατηγική για την ενιαία αγορά: Όπως περιγράφεται παραπάνω, ένας πολύ γνωστός φραγμός στην ελεύθερη κυκλοφορία στην εσωτερική αγορά είναι τα απαιτητικά και διιστάμενα εθνικά κανονιστικά πλαίσια για τα λιπάσματα που δεν καλύπτονται επί του παρόντος από νομοθεσία εναρμόνισης. Ενώ οι οικονομικοί φορείς συχνά αντιμετωπίζουν τους διιστάμενους εθνικούς κανόνες ως απαγορευτικό εμπόδιο για την είσοδο σε νέες αγορές, τα κράτη μέλη θεωρούν τους κανόνες αυτούς αναγκαίους για την προστασία της τροφικής αλυσίδας και του περιβάλλοντος. Λόγω αυτών των ανησυχιών σχετικά με την υγεία και το περιβάλλον, η αμοιβαία αναγνώριση έχει αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολη στον τομέα των μη εναρμονισμένων λιπασμάτων και οι οικονομικοί φορείς έχουν ζητήσει να τους δοθεί η δυνατότητα να αποκτούν πρόσβαση σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά μέσω της συμμόρφωσης με εναρμονισμένους κανόνες που θα καλύπτουν αυτές τις ανησυχίες σε επίπεδο ΕΕ.

Ορίζοντας 2020: Η πρόταση θα έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει τις σχετικές ερευνητικές δραστηριότητες που ξεκίνησαν στο πλαίσιο των κοινωνικών προκλήσεων υπ' αριθμό 2 («Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας, της ναυτιλίας και των εσωτερικών υδάτων και βιοοικονομία») και 5 («Δράση για το κλίμα, περιβάλλον, αποδοτικότητα της χρήσης πόρων και πρώτες ύλες»), οι οποίες αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στην παροχή καινοτόμων λύσεων για την αποδοτικότερη και ασφαλέστερη ανάκτηση πόρων από τα απόβλητα, τα λύματα και τα βιολογικά απόβλητα, και να ενθαρρύνει τους ερευνητές να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα που να συμβαδίζουν με τις ανάγκες της αγοράς, τις κοινωνικές ανάγκες και τις πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος. Η Κοινή Επιχείρηση Βιομηχανιών Βιοπροϊόντων έχει υποδείξει, μεταξύ άλλων, την ανακύκλωση του φωσφόρου για την παραγωγή λιπασμάτων ως μια αναδυόμενη και οικονομικά ελπιδοφόρα νέα αλυσίδα αξίας από (οργανικά) απόβλητα 7 . Η εύκολη πρόσβαση στην εσωτερική αγορά για τέτοια λιπάσματα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη αυτών των στόχων και τη μεταφορά των αποτελεσμάτων από την έρευνα στην αγορά.

2.ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Νομική βάση

20.Στόχος της πρότασης είναι να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για τα προϊόντα λίπανσης και άρα να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που εντοπίστηκαν αρχικά στην εκ των υστέρων αξιολόγηση του υφιστάμενου κανονισμού για τα λιπάσματα, που πραγματοποιήθηκε το 2010. Συνεπώς, η νομική βάση είναι το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αποτελεί τη νομική βάση και για τον υφιστάμενο κανονισμό για τα λιπάσματα.

Επικουρικότητα (σε περίπτωση μη αποκλειστικής αρμοδιότητας)

21.Ο πρώτος στόχος της προτεινόμενης δράσης είναι να τονώσει τις επενδύσεις στην παραγωγή και τη διάδοση αποτελεσματικών, ασφαλών και καινοτόμων λιπασμάτων που παράγονται από οργανικές ή δευτερογενείς πρώτες ύλες σύμφωνα με το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας και τη στρατηγική για τη βιοοικονομία, βοηθώντας τα προϊόντα αυτά να φθάσουν σε μια κρίσιμη μάζα μέσω της πρόσβασης σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά. Η αποδοτικότερη χρήση αυτών των λιπασμάτων μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον, μειωμένη εξάρτηση από την εισαγωγή κρίσιμων πρώτων υλών από χώρες εκτός της ΕΕ και αύξηση της ποικιλίας προϊόντων λίπανσης υψηλής ποιότητας που προσφέρονται στους γεωργούς. Οι υφιστάμενοι φραγμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία τέτοιων προϊόντων, λόγω των διιστάμενων εθνικών κανονιστικών πλαισίων, δεν μπορούν να αρθούν με μονομερείς ενέργειες των κρατών μελών. Συγκεκριμένα, η αμοιβαία αναγνώριση σε αυτόν τον τομέα έχει αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολη και συνιστά εμπόδιο που καθίσταται διαρκώς σοβαρότερο όσο αυξάνεται το ενδιαφέρον για την παραγωγή και την εμπορία λιπασμάτων υψηλής ποιότητας από οργανικές ή δευτερογενείς πρώτες ύλες. Από την άλλη πλευρά, η ανάληψη δράσεων από την ΕΕ θα μπορούσε να διασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία τέτοιων λιπασμάτων μέσω της κατάρτισης εναρμονισμένων κριτηρίων για την υψηλή ποιότητα, ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος.

22.Ο δεύτερος στόχος είναι η αντιμετώπιση της μόλυνσης του εδάφους και των τροφίμων από κάδμιο λόγω της χρήσης λιπασμάτων. Δεδομένου ότι τα περισσότερα από τα λιπάσματα που ευθύνονται για την ανησυχία αυτή (δηλαδή ανόργανα φωσφορικά λιπάσματα) έχουν ήδη εναρμονιστεί, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να επιτύχουν τον στόχο αυτόν μονομερώς. Αντιθέτως, η επιβολή μέγιστων ορίων σε ολόκληρη την ΕΕ μπορεί να μειώσει αποτελεσματικά τις προσμείξεις των εναρμονισμένων λιπασμάτων σε πιο ασφαλή επίπεδα.

Αναλογικότητα

23.Ο πρώτος στόχος της πρωτοβουλίας είναι η τόνωση των επενδύσεων στην παραγωγή αποτελεσματικών, ασφαλών, καινοτόμων λιπασμάτων από οργανικές ή δευτερογενείς πρώτες ύλες, σύμφωνα με το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, με τα επακόλουθα οφέλη ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές και την αυξημένη ποικιλία προσφερόμενων προϊόντων υψηλής ποιότητας. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην επίτευξη κρίσιμης μάζας για τα προϊόντα αυτά μέσω της εσωτερικής αγοράς. Η αμοιβαία αναγνώριση των μη εναρμονισμένων λιπασμάτων έχει αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολη στο παρελθόν, ενώ η νομοθεσία εναρμόνισης των προϊόντων έχει αποτελέσει έναν αποτελεσματικό τρόπο διασφάλισης της πρόσβασης στην εσωτερική αγορά για τα ανόργανα λιπάσματα. Συνάγεται, επομένως, το συμπέρασμα ότι η νομοθεσία εναρμόνισης προϊόντων για τα λιπάσματα από οργανικές ή δευτερογενείς πρώτες ύλες δεν προχωρά πέρα από το σημείο που χρειάζεται για να επιτευχθεί η κανονιστική εξασφάλιση που απαιτείται ώστε να παρασχεθούν κίνητρα για επενδύσεις μεγάλης κλίμακας στην κυκλική οικονομία. Η κανονιστική τεχνική που επελέγη για την παρούσα πρόταση αφήνει στους οικονομικούς φορείς τη μέγιστη δυνατή ευελιξία για τη θέση νέων προϊόντων σε κυκλοφορία στις αγορές χωρίς συμβιβασμούς όσον αφορά την ασφάλεια και την ποιότητα. Επιπλέον, αφήνει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να επιτρέπουν την κυκλοφορία μη εναρμονισμένων λιπασμάτων στην αγορά χωρίς να στερεί από τους οικονομικούς φορείς που αναζητούν μεγαλύτερες αγορές τη δυνατότητα να επιλέξουν τα οφέλη του εναρμονισμένου κανονιστικού πλαισίου.

24.Ο κανονισμός θεωρήθηκε η πλέον κατάλληλη μορφή για την εναρμόνιση των προϊόντων σε έναν τομέα με μεγάλη τεχνική πολυπλοκότητα και δυνητικές επιπτώσεις στην τροφική αλυσίδα και το περιβάλλον, όπως τα λιπάσματα. Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι η υφιστάμενη νομοθεσία εναρμόνισης για τα λιπάσματα έχει και αυτή τη μορφή κανονισμού.

25.Όσον αφορά τον δεύτερο στόχο, δηλαδή την αντιμετώπιση της μόλυνσης του εδάφους και των τροφίμων από κάδμιο λόγω της χρήσης λιπασμάτων, πολλά από τα οποία είναι ήδη εναρμονισμένα, θεωρείται ότι η επιβολή ανώτατων επιπέδων μέσω της νομοθεσίας για τα προϊόντα είναι ένα αποτελεσματικό μέσο αντιμετώπισης του προβλήματος στην πηγή του. Οι οικονομικές επιπτώσεις θεωρούνται αναλογικές προς τον στόχο της αποτροπής της ανεπανόρθωτης μόλυνσης του εδάφους, που αφορά τη σημερινή και τις μελλοντικές γενεές αγροτών και καταναλωτών τροφίμων.

26.Η αναλογικότητα αναπτύσσεται περαιτέρω στην ενότητα 4.2.2 της εκτίμησης επιπτώσεων.

Επιλογή του νομικού μέσου

27.Ο κανονισμός θεωρήθηκε η πλέον κατάλληλη μορφή για την εναρμόνιση των προϊόντων σε έναν τομέα με μεγάλη τεχνική πολυπλοκότητα και δυνητικές επιπτώσεις στην τροφική αλυσίδα και το περιβάλλον, όπως τα λιπάσματα. Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι η υφιστάμενη νομοθεσία εναρμόνισης για τα λιπάσματα έχει και αυτή τη μορφή κανονισμού.

3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Εκ των υστέρων αξιολογήσεις/έλεγχοι καταλληλότητας ισχύουσας νομοθεσίας

28.Η εκ των υστέρων αξιολόγηση του υφιστάμενου κανονισμού για τα λιπάσματα, που πραγματοποιήθηκε το 2010, κατέληξε στο συμπέρασμα 8 ότι ο κανονισμός ήταν αποτελεσματικός ως προς την επίτευξη του στόχου της απλούστευσης και της εναρμόνισης του κανονιστικού πλαισίου για ένα σημαντικό μέρος της αγοράς λιπασμάτων.

29.Ωστόσο, η αξιολόγηση συμπέρανε επίσης ότι ο κανονισμός θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματικός στην προώθηση καινοτόμων λιπασμάτων, και επίσης ότι θα χρειάζονταν προσαρμογές για την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον, όσον αφορά τα οργανικά λιπάσματα που βρίσκονται επί του παρόντος εκτός του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού, η αξιολόγηση έδειξε ότι ούτε οι οικονομικοί φορείς ούτε οι εθνικές αρχές θεωρούσαν ότι η αμοιβαία αναγνώριση είναι το πιο κατάλληλο μέσο για τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας, αφού τα λιπάσματα είναι προϊόντα για τα οποία δικαιολογείται η θέσπιση αυστηρών κανόνων λόγω των εύλογων ανησυχιών για την ποιότητα των προϊόντων, το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.

Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

30.Πραγματοποιήθηκαν εκτενείς διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς καθ' όλη τη διάρκεια της προπαρασκευαστικής φάσης που ξεκίνησε το 2011, ιδίως στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας για τα λιπάσματα 9 . Η δημόσια διαβούλευση σχετικά με την κυκλική οικονομία, που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2015, περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά με το θέμα αυτό 10 . Οι ενδιαφερόμενοι φορείς κλήθηκαν επίσης να διατυπώσουν παρατηρήσεις πάνω στον χάρτη πορείας για την αναθεώρηση του κανονισμού για τα λιπάσματα, που δημοσιεύτηκε στις 22 Οκτωβρίου 2015 11 .

Συγκέντρωση και αξιοποίηση εμπειρογνωμοσύνης

31.Το υφιστάμενο σχέδιο έκθεσης εκτίμησης επιπτώσεων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην προαναφερθείσα εκ των υστέρων αξιολόγηση του κανονισμού για τα λιπάσματα που πραγματοποιήθηκε το 2010, καθώς και στη μελέτη που διεξήχθη το 2011 σχετικά με τις εναλλακτικές επιλογές για την πλήρη εναρμόνιση της νομοθεσίας της ΕΕ για τα υλικά λίπανσης, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής σκοπιμότητας και των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων 12 .

32.Η ανακύκλωση του φωσφόρου έχει μελετηθεί και σε ερευνητικά έργα του ΠΠ7, τα αποτελέσματα των οποίων αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου «Κυκλικές προσεγγίσεις στον φωσφόρο: από την έρευνα στην ανάπτυξη», που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο στις 4 Μαρτίου 2015 13 . Μία από τις δηλωμένες προτεραιότητες είναι η αναθεώρηση του κανονισμού της ΕΕ για τα λιπάσματα ώστε να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του στις θρεπτικές ουσίες από δευτερογενείς πηγές (π.χ. ανακύκλωση φωσφορικών αλάτων) και από οργανικές πηγές.

Εκτίμηση επιπτώσεων

33.Η πρόταση υποστηρίζεται από μια εκτίμηση επιπτώσεων, τα βασικά έγγραφα της οποίας είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση [Once the IAR is published, insert link to the summary sheet and to the positive opinion of the Regulatory Scrutiny Board]. Ως απάντηση στις γνώμες της επιτροπής εκτίμησης επιπτώσεων συγκεντρώθηκαν λεπτομερέστερα στοιχεία σχετικά με τα διιστάμενα εθνικά πρότυπα ως αιτία του κατακερματισμού της αγοράς, διευκρινίστηκε το περιεχόμενο των διαφόρων αξιολογούμενων εναλλακτικών επιλογών και αιτιολογήθηκαν καλύτερα οι βασικές επιπτώσεις της πρότασης.

34.Η εκτίμηση επιπτώσεων συνέκρινε τη διατήρηση της παρούσας κατάστασης (επιλογή 1) με τέσσερις άλλες εναλλακτικές επιλογές πολιτικής (οι οποίες αναφέρονται ως επιλογές 2–5). Σε καθεμία από τις επιλογές 2–5, το πεδίο εφαρμογής της εναρμόνισης θα μπορούσε να επεκταθεί σε λιπάσματα από οργανικές πρώτες ύλες και σε άλλα προϊόντα σχετικά με τα λιπάσματα, και επιπλέον θα μπορούσαν να εφαρμοστούν οριακές τιμές για τις προσμείξεις. Οι διάφορες επιλογές θα μπορούσαν να βασιστούν σε διαφορετικούς μηχανισμούς ελέγχου: Κατά την επιλογή 2, η κανονιστική τεχνική του κανονισμού για τα λιπάσματα, δηλαδή η έγκριση τύπου, θα παρέμενε αμετάβλητη. Κατά την επιλογή 3, η έγκριση τύπου θα αντικαθίστατο από έναν εξαντλητικό θετικό κατάλογο υλικών κατάλληλων για σκόπιμη ενσωμάτωση στα λιπάσματα. Η επιλογή 4 θα επιτύγχανε τον αναγκαίο έλεγχο μέσω του «νέου νομοθετικού πλαισίου» (ΝΝΠ), με την εφαρμογή της ίδιας διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης σε όλες τις περιπτώσεις. Τέλος, η επιλογή 5 θα βασιζόταν και αυτή στο νέο νομοθετικό πλαίσιο, αλλά η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης θα διέφερε μεταξύ των κατηγοριών υλικών. Για τις επιλογές 2–5, εξετάστηκε επιπλέον το κατά πόσον η εναρμόνιση θα έπρεπε να είναι υποχρεωτική για όλα τα προϊόντα που έχουν μια συγκεκριμένη λειτουργία ή αν θα μπορούσε να επιτρέπει τη συμμόρφωση των προϊόντων σε προαιρετική βάση, ως εναλλακτική επιλογή αντί της συμμόρφωσης με τυχόν ισχύουσα εθνική νομοθεσία και αμοιβαία αναγνώριση, όπως συμβαίνει με τα ανόργανα λιπάσματα στην παρούσα κατάσταση.

35.Η τελική πρόταση αντιστοιχεί στην επιλογή 5, σε συνδυασμό με την παραλλαγή της προαιρετικής εναρμόνισης. Αυτή θεωρήθηκε η καλύτερη επιλογή πολιτικής, επειδή θα επιτύχει απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, ιδίως για τα προϊόντα λίπανσης από καλώς προσδιορισμένες πρωτογενείς πρώτες ύλες, και θα εξασφαλίσει ευελιξία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι η χρήση εναρμονισμένων προϊόντων λίπανσης δεν παρουσιάζει απαράδεκτους κινδύνους για την υγεία ή το περιβάλλον.

36.Η πρόταση θα επηρεάσει κατά κύριο λόγο τους παραγωγούς καινοτόμων λιπασμάτων που παράγονται από οργανικές ή δευτερογενείς πρώτες ύλες σύμφωνα με το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, οι οποίοι θα είναι σε θέση να επιτύχουν κρίσιμη μάζα μέσω της ριζικά ευκολότερης πρόσβασης στην εσωτερική αγορά. Αυτοί οι παραγωγοί θα ωφεληθούν από την πρωτοβουλία, ιδίως σε εκείνα τα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν αρκετά μεγάλη εσωτερική αγορά για νέους τύπους λιπασμάτων.

37.Η πρόταση θα επηρεάσει επίσης τους ιδιωτικούς και τους δημόσιους φορείς ανάκτησης (όπως οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων ή διαχείρισης αποβλήτων που παράγουν κομπόστ ή χώνευμα), οι οποίοι θα μπορούν να αξιοποιούν την παραγωγή τους, και συνεπώς θα διευκολύνει τις επενδύσεις σε τέτοιες υποδομές.

38.Πολλές εθνικές αρχές θα δουν μείωση του φόρτου εργασίας τους όταν τα εθνικά συστήματα καταχώρισης ή αδειοδότησης λιπασμάτων αντικατασταθούν πλήρως ή εν μέρει από μηχανισμούς ελέγχου σε επίπεδο ΕΕ.

39.Τέλος, οι γεωργοί και άλλοι χρήστες λιπασμάτων θα παρατηρήσουν πιθανότατα μια αύξηση στην ποικιλία των προϊόντων που τους προσφέρονται, ενώ το κοινό θα προστατεύεται καλύτερα από τη μόλυνση του εδάφους, των υδάτων και των τροφίμων.

Καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου και απλούστευση

40.Η πρόταση θα οδηγήσει σε απλούστευση και μείωση του διοικητικού φόρτου για τους παραγωγούς προϊόντων λίπανσης οι οποίοι αναζητούν πρόσβαση σε περισσότερες από μία εθνικές επικράτειες στην εσωτερική αγορά, αφού η πρόσβαση αυτή δεν θα εξαρτάται πλέον από αμοιβαία αναγνώριση. Παράλληλα αποφεύγεται η απαγόρευση ή ο περιορισμός της πρόσβασης στην αγορά για τους παραγωγούς που δεν επιδιώκουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες σε επίπεδο ΕΕ, αφού διατηρείται η δυνατότητα πρόσβασης στις εθνικές αγορές εφόσον τηρούνται τυχόν εθνικοί κανόνες και εξασφαλίζεται αμοιβαία αναγνώριση.

4.ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

41.Η πρόταση δεν θα έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Οι ανθρώπινοι και διοικητικοί πόροι εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα παραμείνουν αμετάβλητοι σε σχέση με την εφαρμογή και την παρακολούθηση του υφιστάμενου κανονισμού για τα λιπάσματα.

5.ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σχέδιο εφαρμογής και ρυθμίσεις παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων

42.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βοηθήσει και θα παρακολουθήσει την εφαρμογή του κανονισμού από τα κράτη μέλη. Θα αναλύσει επίσης τις ανάγκες για καθοδήγηση, πρότυπα ή συστήματα που να αποδεικνύουν τη βιωσιμότητα των προϊόντων λίπανσης, επιτρέποντας έτσι την αναγραφή ισχυρισμών αειφορίας πάνω στις ετικέτες.

43.Επιπλέον, η Επιτροπή προτίθεται να συμπεριλάβει πρόσθετες κατηγορίες συστατικών υλικών στα παραρτήματα, ώστε να παρακολουθείται η τεχνολογική πρόοδος που επιτρέπει την παραγωγή ασφαλών και αποτελεσματικών λιπασμάτων από ανακτώμενες δευτερογενείς πρώτες ύλες όπως ο βιοξυλάνθρακας, οι τέφρες και ο στρουβίτης. Τέλος, η Επιτροπή θα επανεξετάζει διαρκώς τις απαιτήσεις των παραρτημάτων και θα τις αναθεωρεί όποτε είναι αναγκαίο προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής προστασία της υγείας του ανθρώπου, των ζώων και των φυτών, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος.

Αναλυτική επεξήγηση των επιμέρους διατάξεων της πρότασης

44.Το κεφάλαιο 1 του προτεινόμενου κανονισμού ορίζει το αντικείμενο, το πεδίο εφαρμογής και τους ορισμούς, καθώς και τις θεμελιώδεις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας και εμπορευσιμότητας των προϊόντων λίπανσης που φέρουν σήμανση CE. Η διάταξη σχετικά με τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα παραπέμπει στα παραρτήματα I και II, τα οποία περιλαμβάνουν τις ουσιώδεις απαιτήσεις για τις κατηγορίες τελικών προϊόντων ανάλογα με την προβλεπόμενη λειτουργία τους (παράρτημα Ι), καθώς και για τις κατηγορίες των συστατικών υλικών που επιτρέπεται να περιέχονται στα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE (παράρτημα ΙΙ). Παραπέμπει επίσης στο παράρτημα III, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις επισήμανσης.

45.Το κεφάλαιο 2 καθορίζει τις υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων που εμπλέκονται στη διάθεση προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE στην αγορά.

46.Το κεφάλαιο 3 καθορίζει τη γενική αρχή για τη συμμόρφωση των προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE. Παραπέμπει στο παράρτημα ΙV, όπου περιγράφονται λεπτομερώς οι διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης που ισχύουν για τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE ανάλογα με τις κατηγορίες συστατικών υλικών και τις κατηγορίες λειτουργίας προϊόντος στις οποίες υπάγονται. Παραπέμπει επίσης στο παράρτημα V, το οποίο παρουσιάζει το υπόδειγμα διάρθρωσης της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ.

47.Το κεφάλαιο 4 ορίζει τις διατάξεις για τους κοινοποιημένους οργανισμούς και το κεφάλαιο 5 ορίζει τις διατάξεις για την εποπτεία της αγοράς. Το κεφάλαιο 6 ορίζει τις προϋποθέσεις έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και εκτελεστικών πράξεων από την Επιτροπή και το κεφάλαιο 7 ορίζει τελικές διατάξεις.

2016/0084 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διάθεση προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE στην αγορά και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 14 ,

Αποφασίζοντας με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)Οι όροι για τη διάθεση λιπασμάτων στην εσωτερική αγορά εναρμονίστηκαν μερικώς μέσω του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 15 , ο οποίος καλύπτει σχεδόν αποκλειστικά τα λιπάσματα από ορυκτά ή από χημικώς παραγόμενα ανόργανα υλικά. Υπάρχει επίσης ανάγκη να αξιοποιηθούν ανακυκλωμένα ή οργανικά υλικά για σκοπούς λίπανσης. Θα πρέπει να θεσπιστούν εναρμονισμένοι όροι για τη διάθεση λιπασμάτων παραγόμενων από τέτοια ανακυκλωμένα ή οργανικά υλικά σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά προκειμένου να παρασχεθεί ένα σημαντικό κίνητρο για την περαιτέρω χρήση τους. Επομένως, το πεδίο εφαρμογής της εναρμόνισης θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει ανακυκλωμένα και οργανικά υλικά.

(2)Ορισμένα προϊόντα χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με λιπάσματα με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας της θρέψης, γεγονός που συμβάλλει στη μείωση της ποσότητας των χρησιμοποιούμενων λιπασμάτων και άρα και των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. Προκειμένου να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των προϊόντων στην εσωτερική αγορά, η εναρμόνιση δεν θα πρέπει να καλύπτει μόνο τα λιπάσματα, δηλαδή τα προϊόντα που αποσκοπούν στην παροχή θρεπτικών ουσιών στα φυτά, αλλά και τα προϊόντα που αποσκοπούν τη βελτίωση της αποδοτικότητας της θρέψης των φυτών.

(3)Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 16 καθορίζει τους κανόνες διαπίστευσης των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, παρέχει το πλαίσιο για την εποπτεία της αγοράς προϊόντων και για τη διενέργεια ελέγχων σε προϊόντα από τρίτες χώρες, και καθορίζει τις γενικές αρχές που διέπουν τη σήμανση CE. Ο εν λόγω κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που επωφελούνται από την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στο εσωτερικό της Ένωσης πληρούν απαιτήσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, όπως είναι η υγεία και η ασφάλεια εν γένει, η προστασία των καταναλωτών και η προστασία του περιβάλλοντος.

(4)Η απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 17 καθορίζει κοινές αρχές και διατάξεις αναφοράς που εφαρμόζονται σε όλη την τομεακή νομοθεσία, ώστε να εξασφαλίζεται μια συνεκτική βάση για την αναθεώρηση ή την αναδιατύπωση της εν λόγω νομοθεσίας. Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 θα πρέπει να αντικατασταθεί από κανονισμό καταρτισμένο, στο μέτρο του δυνατού, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση.

(5)Σε αντίθεση με τα περισσότερα άλλα μέτρα εναρμόνισης προϊόντων στην ενωσιακή νομοθεσία, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 δεν απαγορεύει τη διάθεση μη εναρμονισμένων λιπασμάτων στην εσωτερική αγορά σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες και με τους γενικούς κανόνες της Συνθήκης περί ελεύθερης κυκλοφορίας. Δεδομένου του ιδιαίτερα τοπικού χαρακτήρα ορισμένων αγορών προϊόντων, αυτή η δυνατότητα θα πρέπει να διατηρηθεί. Ως εκ τούτου, η συμμόρφωση με τους εναρμονισμένους κανόνες θα πρέπει να παραμείνει προαιρετική και θα πρέπει να απαιτείται μόνο για προϊόντα που προορίζονται να παρέχουν θρεπτικές ουσίες στα φυτά ή να βελτιώνουν την αποδοτικότητα της θρέψης των φυτών και τα οποία φέρουν το σήμα CE όταν διατίθενται στην αγορά. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να ισχύει για προϊόντα που δεν φέρουν το σήμα CE όταν διατίθενται στην αγορά.

(6)Οι διάφορες λειτουργίες των προϊόντων επιβάλλουν διαφορετικές απαιτήσεις ασφάλειας και ποιότητας, προσαρμοσμένες στις διάφορες προβλεπόμενες χρήσεις των προϊόντων. Κατά συνέπεια, τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE θα πρέπει να διακρίνονται σε διαφορετικές κατηγορίες λειτουργίας προϊόντος, καθεμία από τις οποίες θα πρέπει να υπόκειται σε ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας και ποιότητας.

(7)Ομοίως, τα διάφορα συστατικά υλικά χρειάζονται διαφορετικές απαιτήσεις διεργασίας και μηχανισμούς ελέγχου, προσαρμοσμένα στη διαφορετική δυνητική επικινδυνότητα και μεταβλητότητα του καθενός. Συνεπώς, τα συστατικά υλικά των προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE θα πρέπει να διακρίνονται σε διαφορετικές κατηγορίες, καθεμία από τις οποίες θα πρέπει να υπόκειται σε ειδικές απαιτήσεις διεργασίας και μηχανισμούς ελέγχου. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να διατεθεί στην αγορά ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που να αποτελείται από διάφορα συστατικά υλικά υπαγόμενα σε διάφορες κατηγορίες συστατικών υλικών, με καθένα από τα υλικά να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της κατηγορίας στην οποία υπάγεται.

(8)Οι προσμείξεις στα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE, όπως το κάδμιο, συνιστούν δυνητικούς κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων και για το περιβάλλον, καθώς συσσωρεύονται στο περιβάλλον και εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα. Ως εκ τούτου, η περιεκτικότητα αυτών των προϊόντων σε τέτοιες ουσίες θα πρέπει να περιορίζεται. Επιπλέον, η παρουσία προσμείξεων, ιδίως πολυμερών αλλά και μετάλλου και γυαλιού, στα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που παράγονται από βιολογικά απόβλητα θα πρέπει είτε να αποτρέπεται είτε να περιορίζεται στον βαθμό που αυτό είναι τεχνικώς εφικτό, μέσω ανίχνευσης τέτοιων προσμείξεων στα χωριστά συλλεγόμενα βιολογικά απόβλητα πριν από την επεξεργασία.

(9)Στα προϊόντα που πληρούν όλες τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία στην εσωτερική αγορά. Όταν ένα ή περισσότερα από τα συστατικά υλικά ενός προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 18 , αλλά φθάνουν μέχρι ένα σημείο της αλυσίδας παρασκευής πέραν του οποίου δεν συνιστούν σημαντικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων (το «τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής»), τότε η συνεχιζόμενη υπαγωγή του προϊόντος στις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού θα αποτελούσε άσκοπη διοικητική επιβάρυνση. Κατά συνέπεια, τέτοια προϊόντα λίπανσης θα πρέπει να αποκλείονται από τις απαιτήσεις του εν λόγω κανονισμού. Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(10)Το τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής θα πρέπει να προσδιορίζεται για κάθε σχετικό συστατικό υλικό το οποίο περιέχει ζωικά υποπροϊόντα σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009. Όταν μια διαδικασία παρασκευής που διέπεται από τον παρόντα κανονισμό ξεκινά πριν από το εν λόγω τελικό σημείο, οι απαιτήσεις διεργασίας που ορίζει τόσο ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 όσο και ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζονται σωρευτικά στο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE, γεγονός που σημαίνει πως όπου κάποια παράμετρος ρυθμίζεται και από τους δύο κανονισμούς θα ισχύει η αυστηρότερη από τις δύο απαιτήσεις.

(11)Στην περίπτωση κινδύνων για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων από προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που προέρχονται από ζωικά υποπροϊόντα, θα πρέπει να είναι εφικτή η προσφυγή σε μέτρα διασφάλισης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 19 , όπως συμβαίνει για τις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων που παράγονται από ζωικά υποπροϊόντα.

(12)Όταν ένα ή περισσότερα από τα συστατικά υλικά ενός προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 και δεν φθάνουν σε τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής, θα ήταν παραπλανητικό να προβλέπεται η σήμανση CE του προϊόντος σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, δεδομένου ότι η διάθεση τέτοιου προϊόντος στην αγορά υπόκειται στις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009. Συνεπώς, τέτοια προϊόντα θα πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(13)Για ορισμένα ανακτηθέντα απόβλητα κατά την έννοια της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 20 , έχει διαπιστωθεί ζήτηση στην αγορά για τη χρήση τους ως προϊόντα λίπανσης. Επιπλέον, θα πρέπει να ισχύουν ορισμένες απαιτήσεις για τα απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως υλικά εισροής στις δραστηριότητες ανάκτησης, για τις διεργασίες και τεχνικές επεξεργασίας, και για τα προϊόντα λίπανσης που προκύπτουν από τη δραστηριότητα ανάκτησης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η χρήση των προϊόντων αυτών δεν συνεπάγεται συνολικά δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία. Για τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE, οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να καθοριστούν στον παρόντα κανονισμό. Ως εκ τούτου, από τη στιγμή που τα εν λόγω προϊόντα συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να παύουν να θεωρούνται απόβλητα κατά την έννοια της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

(14)Ορισμένες ουσίες και μείγματα, που κοινώς καλούνται γεωπονικά πρόσθετα, βελτιώνουν τον τρόπο απελευθέρωσης των θρεπτικών ουσιών από τα λιπάσματα. Οι ουσίες και τα μείγματα που διατίθενται στην αγορά προοριζόμενα να προστεθούν σε προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE για τον σκοπό αυτόν θα πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια απόδοσης με ευθύνη του παρασκευαστή των εν λόγω ουσιών ή μειγμάτων, και ως εκ τούτου πρέπει να θεωρούνται προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE βάσει του παρόντος κανονισμού. Επιπλέον, τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που περιέχουν τέτοιες ουσίες ή μείγματα πρέπει να υπόκεινται σε ορισμένα κριτήρια απόδοσης και ασφάλειας. Συνεπώς, οι εν λόγω ουσίες και μείγματα θα πρέπει να ρυθμίζονται ως συστατικά υλικά για προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE.

(15)Ορισμένες ουσίες, μείγματα και μικροοργανισμοί, που κοινώς καλούνται βιοδιεγέρτες φυτών, δεν είναι θρεπτικές ουσίες τα ίδια αλλά διεγείρουν τις διεργασίες θρέψης των φυτών. Όταν τα προϊόντα αυτά αποσκοπούν αποκλειστικά στη βελτίωση της αποδοτικότητας της χρήσης των θρεπτικών ουσιών από τα φυτά, της αντοχής σε αβιοτικές καταπονήσεις ή των χαρακτηριστικών ποιότητας των καλλιεργειών, τότε είναι εκ της φύσεώς τους όμοια με προϊόντα λίπανσης μάλλον παρά με τις περισσότερες κατηγορίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά θα πρέπει, συνεπώς, να είναι υποψήφια για σήμανση CE βάσει του παρόντος κανονισμού και να αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 21 . Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(16)Προϊόντα με μία ή περισσότερες λειτουργίες, μία από τις οποίες εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, θα πρέπει να παραμένουν υπό καθεστώς ελέγχου ειδικά σχεδιασμένου για τέτοια προϊόντα όπως προβλέπεται από τον εν λόγω κανονισμό. Όταν ένα τέτοιο προϊόν λειτουργεί επιπλέον και ως προϊόν λίπανσης, θα ήταν παραπλανητικό να προβλέπεται η σήμανση CE του προϊόντος σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, αφού η διάθεση ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος στην αγορά εξαρτάται από την ύπαρξη έγκυρης άδειας για το προϊόν στο εκάστοτε κράτος μέλος. Συνεπώς, τέτοια προϊόντα θα πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(17)Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εμποδίζει την εφαρμογή της υφιστάμενης ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με πτυχές της προστασίας της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ισχύει με την επιφύλαξη της οδηγίας 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου 22 , της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου 23 , του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 24 , του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 25 , του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής 26 , της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου 27 , του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 98/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 28 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 29 .

(18)Όταν ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει ουσία ή μείγμα κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, η ασφάλεια των συστατικών ουσιών του για την προβλεπόμενη χρήση θα πρέπει να βεβαιωθεί μέσω καταχώρισης σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό. Οι απαιτήσεις πληροφόρησης θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η ασφάλεια της προβλεπόμενης χρήσης του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE καταδεικνύεται με τρόπο συγκρίσιμο με εκείνον που επιτυγχάνεται μέσω άλλων κανονιστικών καθεστώτων για τα προϊόντα που προορίζονται για χρήση σε καλλιεργήσιμα εδάφη ή σε καλλιέργειες, και ιδίως μέσω της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών για τα λιπάσματα και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009. Συνεπώς, όταν οι πραγματικές ποσότητες που τίθενται σε κυκλοφορία είναι χαμηλότερες από 10 τόνους ανά εταιρεία ανά έτος, οι απαιτήσεις πληροφόρησης που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 για την καταχώριση ουσιών σε ποσότητες μεταξύ 10 και 100 τόνων θα πρέπει κατ’ εξαίρεση να εφαρμόζονται ως προϋπόθεση για τη διάθεση του προϊόντος σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

(19)Σε περίπτωση που οι πραγματικές ποσότητες ουσιών στα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που ρυθμίζονται από τον παρόντα κανονισμό είναι μεγαλύτερες από τους 100 τόνους, οι πρόσθετες απαιτήσεις πληροφόρησης που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 θα πρέπει να εφαρμόζονται άμεσα δυνάμει του εν λόγω κανονισμού. Ούτε η εφαρμογή των υπόλοιπων διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 θα πρέπει να θίγεται από τον παρόντα κανονισμό.

(20)Ένα μείγμα διάφορων προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE, καθένα από τα οποία έχει υποβληθεί σε επιτυχή αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες απαιτήσεις για το συγκεκριμένο υλικό, αναμένεται να είναι κατάλληλο για χρήση ως προϊόν λίπανσης με σήμανση CE, μόνο με την επιφύλαξη ορισμένων πρόσθετων απαιτήσεων που επιβάλλονται από τη δραστηριότητα ανάμειξης. Ως εκ τούτου, προκειμένου να αποφευχθεί η άσκοπη διοικητική επιβάρυνση, τέτοια μείγματα θα πρέπει να κατατάσσονται σε χωριστή κατηγορία, η αξιολόγηση συμμόρφωσης της οποίας θα πρέπει να περιορίζεται στις πρόσθετες απαιτήσεις που επιβάλλονται από τη δραστηριότητα ανάμειξης.

(21)Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να φέρουν την ευθύνη για τη συμμόρφωση των προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE προς τον παρόντα κανονισμό, ανάλογα με τον ρόλο που διαδραματίζουν αντιστοίχως στην αλυσίδα εφοδιασμού, έτσι ώστε να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας των ζητημάτων δημόσιου συμφέροντος που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και να εγγυώνται επίσης θεμιτό ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά.

(22)Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί σαφής και αναλογική κατανομή των υποχρεώσεων, που να ανταποκρίνεται στον ρόλο κάθε οικονομικού φορέα στην αλυσίδα εφοδιασμού και διανομής.

(23)Ο παρασκευαστής, γνωρίζοντας λεπτομερώς τη διαδικασία σχεδιασμού και παραγωγής, βρίσκεται στην καλύτερη θέση για να διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Συνεπώς, η αξιολόγηση της συμμόρφωσης των προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE θα πρέπει να παραμείνει υποχρέωση του παρασκευαστή και μόνο.

(24)Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που εισέρχονται στην εσωτερική αγορά από τρίτες χώρες συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και ιδίως ότι οι παρασκευαστές έχουν διενεργήσει τις κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα λίπανσης. Θα πρέπει, επομένως, να υπάρξουν προβλέψεις ώστε οι εισαγωγείς να εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που αυτοί θέτουν σε κυκλοφορία συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και ότι οι εισαγωγείς δεν θέτουν σε κυκλοφορία προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αυτές ή συνιστούν κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια ή για το περιβάλλον. Θα πρέπει επίσης να υπάρξουν προβλέψεις ώστε οι εισαγωγείς αυτοί να εξασφαλίζουν ότι έχουν διενεργηθεί οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και ότι η σήμανση των προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE και οι φάκελοι που συντάσσουν οι παρασκευαστές είναι στη διάθεση των αρμόδιων εθνικών αρχών προς επιθεώρηση.

(25)Όταν θέτει σε κυκλοφορία ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE, κάθε εισαγωγέας θα πρέπει να αναγράφει πάνω στη συσκευασία του προϊόντος λίπανσης το όνομά του, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το σήμα κατατεθέν και την ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας του, ούτως ώστε να καθίσταται εφικτή η εποπτεία της αγοράς.

(26)Δεδομένου ότι ο διανομέας διαθέτει στην αγορά ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE το οποίο έχει προηγουμένως τεθεί σε κυκλοφορία από τον παρασκευαστή ή τον εισαγωγέα, ο διανομέας θα πρέπει να ενεργεί με τη δέουσα προσοχή ώστε να διασφαλιστεί ότι ο τρόπος χειρισμού του προϊόντος λίπανσης δεν επηρεάζει αρνητικά τη συμμόρφωση του προϊόντος με τον παρόντα κανονισμό.

(27)Κάθε οικονομικός φορέας που θέτει σε κυκλοφορία προϊόν λίπανσης με σήμανση CE με τη δική του επωνυμία ή εμπορικό σήμα ή τροποποιεί προϊόν λίπανσης με σήμανση CE κατά τρόπο ώστε να επηρεάζεται ενδεχομένως η συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεωρείται παρασκευαστής και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του παρασκευαστή.

(28)Καθώς οι διανομείς και οι εισαγωγείς βρίσκονται κοντά στην αγορά, θα πρέπει να συμμετέχουν στα καθήκοντα εποπτείας της αγοράς που εκτελούνται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές και θα πρέπει υποχρεωτικά να συμμετέχουν ενεργά και να παρέχουν στις εν λόγω αρχές όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που αφορούν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE.

(29)Η εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητας ενός προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE καθ’ όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού συμβάλλει στην απλούστερη και αποδοτικότερη εποπτεία της αγοράς. Με αποδοτικό σύστημα ιχνηλασιμότητας διευκολύνεται το έργο των αρμόδιων για την εποπτεία της αγοράς αρχών όσον αφορά τον εντοπισμό των οικονομικών φορέων που είναι υπεύθυνοι για τη διάθεση μη συμμορφούμενων προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE στην αγορά. Στο πλαίσιο της τήρησης των στοιχείων που απαιτούνται για την ταυτοποίηση άλλων οικονομικών φορέων, δεν θα πρέπει να απαιτείται από τους οικονομικούς φορείς να επικαιροποιούν τα στοιχεία αυτά για άλλους οικονομικούς φορείς που είτε τους έχουν προμηθεύσει προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE είτε έχουν προμηθευτεί από αυτούς προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE, αφού συνήθως δεν έχουν στη διάθεσή τους τέτοιες επικαιροποιημένες πληροφορίες.

(30)Για να διευκολυνθεί η αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφάλειας και ποιότητας, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί τεκμήριο συμμόρφωσης για τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE τα οποία συμμορφώνονται με εναρμονισμένα πρότυπα που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 30 .

(31)Στις περιπτώσεις όπου δεν έχουν εγκριθεί εναρμονισμένα πρότυπα ή τα εναρμονισμένα πρότυπα δεν καλύπτουν με αρκετές λεπτομέρειες όλα τα στοιχεία των απαιτήσεων ποιότητας και ασφάλειας που καθορίζει ο παρών κανονισμός, ενδέχεται να χρειάζονται ενιαίοι όροι για την υλοποίηση των απαιτήσεων αυτών. Επομένως, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν τους όρους αυτούς με τη μορφή κοινών προδιαγραφών. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE πρέπει να ικανοποιούν τις εν λόγω προδιαγραφές ακόμα κι αν θεωρείται ότι συμμορφώνονται με εναρμονισμένα πρότυπα.

(32)Για να δοθεί η δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς να αποδείξουν, και στις αρμόδιες αρχές να επαληθεύσουν, ότι τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που διατίθενται στην αγορά ικανοποιούν τις απαιτήσεις, είναι απαραίτητο να προβλεφθούν διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Με την απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ θεσπίζονται ενότητες για τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, από τη λιγότερο αυστηρή έως την περισσότερο αυστηρή, ανάλογα με το επίπεδο του σχετικού κινδύνου και το επίπεδο της απαιτούμενης ασφάλειας. Για να εξασφαλιστεί διατομεακή συνοχή και να αποφευχθούν οι ad hoc παραλλαγές, οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης θα πρέπει να επιλέγονται από αυτές τις ενότητες. Ωστόσο, είναι ανάγκη να προσαρμοστούν οι εν λόγω ενότητες ώστε να ληφθούν υπόψη ορισμένα ιδιαίτερα στοιχεία των προϊόντων λίπανσης. Είναι ειδικότερα αναγκαίο να ενισχυθούν τα συστήματα ποιότητας και η συμμετοχή των κοινοποιημένων οργανισμών στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης ορισμένων προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE που παράγονται από ανακτώμενα απόβλητα.

(33)Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου με υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο τα οποία φέρουν σήμανση CE δεν συνιστούν απειλή για την ασφάλεια και ότι τα λιπάσματα αυτά δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους προορίζονται, για παράδειγμα ως εκρηκτικά, τα λιπάσματα αυτά θα πρέπει να υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σχετικά με τις δοκιμές εκρηκτικότητας και με την ιχνηλασιμότητα.

(34)Προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική πρόσβαση στις πληροφορίες για σκοπούς εποπτείας της αγοράς, οι πληροφορίες που αφορούν τη συμμόρφωση με όλες τις πράξεις της Ένωσης που ισχύουν για προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE πρέπει να παρέχονται με τη μορφή μιας ενιαίας δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ. Για τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης των οικονομικών φορέων, αυτή η ενιαία δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ μπορεί να είναι φάκελος που περιλαμβάνει τις σχετικές επιμέρους δηλώσεις συμμόρφωσης.

(35)Η σήμανση CE, που δηλώνει τη συμμόρφωση του προϊόντος λίπανσης, είναι η ορατή έκβαση μιας ολόκληρης διαδικασίας η οποία συμπεριλαμβάνει την αξιολόγηση της συμμόρφωσης υπό ευρεία έννοια. Οι γενικές αρχές που διέπουν τη σήμανση CE και τη σχέση της με άλλες σημάνσεις διατυπώνονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008. Θα πρέπει να καθοριστούν ειδικοί κανόνες που να διέπουν την τοποθέτηση της σήμανσης CE στην περίπτωση των προϊόντων λίπανσης.

(36)Ορισμένες διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό απαιτούν την παρέμβαση οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, οι οποίοι κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή.

(37)Είναι, ωστόσο, σημαντικό όλοι οι κοινοποιημένοι οργανισμοί να εκτελούν τα καθήκοντά τους στο ίδιο επίπεδο και με συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού. Αυτό προϋποθέτει τον καθορισμό υποχρεωτικών απαιτήσεων για τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης που επιθυμούν να κοινοποιηθούν για να παρέχουν υπηρεσίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

(38)Εάν ένας οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης αποδείξει τη συμμόρφωση προς τα κριτήρια που ορίζονται στα εναρμονισμένα πρότυπα, τότε τεκμαίρεται η συμμόρφωση και προς τις αντίστοιχες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

(39)Για να εξασφαλιστεί ομοιόμορφο επίπεδο ποιότητας κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE χρειάζεται επίσης να καθοριστούν απαιτήσεις για τις κοινοποιούσες αρχές και τους άλλους φορείς που συμμετέχουν στην αξιολόγηση, την κοινοποίηση και την παρακολούθηση των κοινοποιημένων οργανισμών.

(40)Το σύστημα που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό πρέπει να συμπληρώνεται με το σύστημα διαπίστευσης που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008. Επειδή η διαπίστευση είναι βασικό μέσο για να επαληθευτεί η επάρκεια των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, θα πρέπει να χρησιμοποιείται επίσης για τον σκοπό της κοινοποίησης.

(41)Λόγω της μεταβλητής φύσης ορισμένων συστατικών υλικών των προϊόντων λίπανσης, καθώς και της δυνητικά ανεπανόρθωτης φύσης ορισμένων από τις βλάβες που μπορεί να προκαλέσει η έκθεση του εδάφους και των καλλιεργειών σε προσμείξεις, η διαφανής διαπίστευση που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και εξασφαλίζει το αναγκαίο επίπεδο εμπιστοσύνης στα πιστοποιητικά συμμόρφωσης των προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE που περιέχουν τέτοια συστατικά θα πρέπει να είναι το μοναδικό μέσο απόδειξης της τεχνικής επάρκειας των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

(42)Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης συχνά αναθέτουν υπεργολαβικά σε τρίτους ή σε θυγατρικές τους μέρη των δραστηριοτήτων τους που συνδέονται με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης. Για να εξασφαλιστεί το επίπεδο της προστασίας που απαιτείται για τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που πρόκειται να τεθούν σε κυκλοφορία, έχει σημασία οι υπεργολάβοι και οι θυγατρικές που αξιολογούν τη συμμόρφωση να πληρούν, για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τις ίδιες απαιτήσεις όπως και οι κοινοποιημένοι οργανισμοί. Είναι συνεπώς σημαντικό η αξιολόγηση της επάρκειας και της απόδοσης των οργανισμών που πρόκειται να κοινοποιηθούν, καθώς και η παρακολούθηση των ήδη κοινοποιημένων οργανισμών, να καλύπτουν και δραστηριότητες που διεξάγονται από υπεργολάβους και θυγατρικές.

(43)Είναι ανάγκη να προβλεφθεί μια αποδοτική και διαφανής διαδικασία κοινοποίησης και, ειδικότερα, να προσαρμοστεί η διαδικασία αυτή στις νέες τεχνολογίες ώστε να καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική κοινοποίηση.

(44)Επειδή οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι κοινοποιημένοι οργανισμοί μπορεί να αφορούν προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που διατίθενται στην αγορά ολόκληρης της Ένωσης, κρίνεται σκόπιμο να δοθεί στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή η δυνατότητα να υποβάλλουν ενστάσεις σχετικά με κάποιον κοινοποιημένο οργανισμό. Συνεπώς, είναι σημαντικό να προβλεφθεί χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα μπορούν να αποσαφηνίζονται τυχόν αμφιβολίες ή ανησυχίες ως προς την επάρκεια των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, προτού αυτοί αρχίσουν να λειτουργούν ως κοινοποιημένοι οργανισμοί.

(45)Για λόγους διευκόλυνσης της πρόσβασης στην αγορά, έχει καθοριστική σημασία οι κοινοποιημένοι οργανισμοί να εφαρμόζουν τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης χωρίς περιττές επιβαρύνσεις για τους οικονομικούς φορείς. Για τον ίδιο λόγο, και για να εξασφαλιστεί η ίση μεταχείριση των οικονομικών φορέων, είναι αναγκαίο να εξασφαλίζεται συνέπεια στην τεχνική εφαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα με τον κατάλληλο συντονισμό και τη συνεργασία των κοινοποιημένων οργανισμών.

(46)Για λόγους ασφάλειας δικαίου, πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι κανόνες για την εποπτεία της εσωτερικής αγοράς και για τον έλεγχο των προϊόντων που εισέρχονται στην εσωτερική αγορά, οι οποίοι προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008, ισχύουν και για τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να επιλέγουν τις αρμόδιες αρχές που θα εκτελούν αυτά τα καθήκοντα.

(47)Προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE θα πρέπει να τίθενται σε κυκλοφορία μόνον εφόσον είναι επαρκώς αποτελεσματικά και δεν παρουσιάζουν απαράδεκτους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια ή για το περιβάλλον όταν έχουν αποθηκευτεί ορθά και χρησιμοποιούνται για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και υπό εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσης, δηλαδή όταν η χρήση τους θα μπορούσε να είναι απόρροια νόμιμης και άμεσα προβλέψιμης ανθρώπινης συμπεριφοράς. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να θεσπιστούν απαιτήσεις για την ασφάλεια και την ποιότητα, καθώς και κατάλληλοι μηχανισμοί ελέγχου. Επιπλέον, η προβλεπόμενη χρήση των προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE δεν θα πρέπει να καθιστά τρόφιμα ή ζωοτροφές μη ασφαλή.

(48)Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 προβλέπει μια διαδικασία διασφάλισης με την οποία η Επιτροπή μπορεί να εξετάζει την αιτιολόγηση των μέτρων που λαμβάνει ένα κράτος μέλος εις βάρος λιπασμάτων ΕΚ τα οποία θεωρείται ότι συνιστούν κίνδυνο. Προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια και να μειωθεί ο χρόνος διεκπεραίωσης, είναι ανάγκη να βελτιωθεί η ισχύουσα διαδικασία διασφάλισης έτσι ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική και να αξιοποιηθεί η πείρα που έχει συγκεντρωθεί στα κράτη μέλη.

(49)Το υπάρχον σύστημα θα πρέπει να συμπληρωθεί με μια διαδικασία που θα δίνει στα ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν σχετικά με τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που συνιστούν απαράδεκτο κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια ή για το περιβάλλον. Θα πρέπει επίσης να δίνει τη δυνατότητα στις αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της αγοράς, σε συνεργασία με τους σχετικούς οικονομικούς φορείς, να ενεργούν σε πρώιμο στάδιο σε σχέση με τέτοιου είδους προϊόντα λίπανσης.

(50)Εφόσον τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συμφωνήσουν ως προς την αιτιολόγηση ενός μέτρου που λαμβάνεται από ένα κράτος μέλος, δεν θα απαιτείται περαιτέρω ανάμειξη της Επιτροπής εκτός αν η μη συμμόρφωση μπορεί να αποδοθεί σε ελλείψεις ενός εναρμονισμένου προτύπου, οπότε και θα πρέπει να εφαρμόζεται η διαδικασία επίσημης αντίρρησης σε εναρμονισμένα πρότυπα που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012. 

(51)Προκειμένου να διασφαλιστούν κοινοί όροι για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 31 .

(52)Θα πρέπει να χρησιμοποιείται η συμβουλευτική διαδικασία για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων μέσω των οποίων ζητείται από το κοινοποιούν κράτος μέλος να λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα σχετικά με κοινοποιημένους οργανισμούς οι οποίοι δεν πληρούν ή παύουν να πληρούν τις απαιτήσεις για την κοινοποίησή τους, καθώς τέτοιες πράξεις δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

(53)Θα πρέπει να χρησιμοποιείται η διαδικασία εξέτασης για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων αναφορικά με συμμορφούμενα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που παρουσιάζουν απαράδεκτο κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια ή για το περιβάλλον, καθώς τέτοιες πράξεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Για τον ίδιο λόγο, η διαδικασία αυτή θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται για την έκδοση, την τροποποίηση ή την κατάργηση κοινών προδιαγραφών.

(54)Μέσω εκτελεστικών πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίζει αν τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με μη συμμορφούμενα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE είναι δικαιολογημένα ή όχι. Δεδομένου ότι τέτοιες πράξεις θα συνδέονται με το κατά πόσον τα εθνικά μέτρα είναι δικαιολογημένα, δεν χρειάζεται να υπόκεινται οι πράξεις σε έλεγχο από τα κράτη μέλη.

(55)Σημειώνεται ελπιδοφόρος τεχνολογική πρόοδος στον τομέα της ανακύκλωσης των αποβλήτων, όπως η ανακύκλωση φωσφόρου από λυματολάσπη, και της παραγωγής προϊόντων από ζωικά υποπροϊόντα, όπως ο βιοξυλάνθρακας. Τα προϊόντα που περιέχουν ή που αποτελούνται από τέτοια υλικά θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην εσωτερική αγορά χωρίς περιττή καθυστέρηση, όταν οι διαδικασίες παραγωγής έχουν αναλυθεί επιστημονικά και όταν έχουν καθοριστεί απαιτήσεις διεργασίας σε ενωσιακό επίπεδο. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον καθορισμό μεγαλύτερων ή πρόσθετων κατηγοριών προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE ή συστατικών υλικών κατάλληλων για χρήση στην παραγωγή τέτοιων προϊόντων. Για τα ζωικά υποπροϊόντα, κατηγορίες συστατικών υλικών θα πρέπει να προστίθενται ή να διευρύνονται μόνο στον βαθμό που θα έχει προσδιοριστεί ένα τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, αφού τα ζωικά υποπροϊόντα για τα οποία δεν έχει προσδιοριστεί τέτοιο τελικό σημείο εξαιρούνται ούτως ή άλλως από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(56)Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης αντίδρασης σε νέα ευρήματα σχετικά με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE να είναι επαρκώς αποτελεσματικά, καθώς και σε νέες αξιολογήσεις του κινδύνου για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια και για το περιβάλλον. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να δοθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης ώστε να τροποποιούνται οι απαιτήσεις που ισχύουν για τις διάφορες κατηγορίες προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE.

(57)Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(58)Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που θα ισχύουν για τις παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού και να εξασφαλίσουν την επιβολή των κανόνων αυτών. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

(59)Είναι αναγκαίο να προβλεφθούν μεταβατικές διευθετήσεις που να επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά εκείνων των λιπασμάτων ΕΚ που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, χωρίς να χρειάζεται τα εν λόγω προϊόντα να συμμορφωθούν με περαιτέρω απαιτήσεις. Συνεπώς, οι διανομείς θα πρέπει να μπορούν να προμηθεύουν λιπάσματα ΕΚ που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία, δηλαδή εμπόρευμα που βρίσκεται ήδη στην αλυσίδα διανομής, πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(60)Είναι αναγκαίο να δοθεί επαρκής χρόνος στους οικονομικούς φορείς να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό, και στα κράτη μέλη να προετοιμάσουν τη διοικητική υποδομή που απαιτείται για την εφαρμογή του. Επομένως, η εφαρμογή θα πρέπει να αναβληθεί μέχρι μια ημερομηνία τέτοια ώστε να είναι εύλογα εφικτή η ολοκλήρωση των προετοιμασιών αυτών.

(61)Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, που είναι η κατοχύρωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς με παράλληλη διασφάλιση ότι τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που διατίθενται στην αγορά πληρούν τις απαιτήσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου, των ζώων και των φυτών, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που καθορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Κεφάλαιο 1
Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1.Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE.

Ωστόσο, ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα προϊόντα:

α)ζωικά υποπροϊόντα που υπόκεινται στις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009,

β)φυτοπροστατευτικά προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

2.Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την εφαρμογή των ακόλουθων πράξεων:

α)Οδηγία 86/278/ΕΟΚ·

β)Οδηγία 89/391/ΕΟΚ·

γ)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006·

δ)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008·

ε)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006·

στ)Οδηγία 2000/29/ΕΚ·

ζ)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 98/2013·

η)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1143/2014.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)«προϊόν λίπανσης»: κάθε ουσία, μείγμα, μικροοργανισμός ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που χορηγείται ή προορίζεται να χορηγηθεί, είτε σε καθαρή μορφή είτε αναμεμειγμένο με άλλο υλικό, σε φυτά ή στη ριζόσφαιρα φυτών με σκοπό να προσφέρει θρεπτικές ουσίες ή να βελτιώσει την αποδοτικότητα της θρέψης των φυτών·

2)«προϊόν λίπανσης με σήμανση CE»: κάθε προϊόν λίπανσης που φέρει σήμανση CE όταν διατίθεται στην αγορά·

3)«ουσία»: κάθε ουσία κατά την έννοια του άρθρου 3 σημείο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006·

4)«μείγμα»: κάθε μείγμα κατά την έννοια του άρθρου 3 σημείο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006·

5)«μικροοργανισμός»: κάθε μικροοργανισμός κατά την έννοια του άρθρου 3 σημείο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2209·

6)«διάθεση στην αγορά»: κάθε προσφορά προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE προς διανομή ή χρήση στην αγορά της Ένωσης στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν·

7)«θέση σε κυκλοφορία»: η πρώτη φορά κατά την οποία ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE διατίθεται στην αγορά της Ένωσης·

8)«παρασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρασκευάζει ή που αναθέτει σε άλλους τη σχεδίαση ή την παρασκευή ενός προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE και το οποίο διοχετεύει στην αγορά το εν λόγω προϊόν λίπανσης υπό την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του·

9)«εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Ένωση, το οποίο έχει λάβει γραπτή εντολή από παρασκευαστή να ενεργεί εξ ονόματός αυτού για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων·

10)«εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση που θέτει σε κυκλοφορία στην αγορά της Ένωσης προϊόν λίπανσης με σήμανση CE προερχόμενο από τρίτη χώρα·

11)«διανομέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, εκτός του παρασκευαστή και του εισαγωγέα, το οποίο διαθέτει προϊόν λίπανσης με σήμανση CE στην αγορά·

12)«οικονομικοί φορείς»: οι παρασκευαστές, οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι, οι εισαγωγείς και οι διανομείς·

13)«τεχνική προδιαγραφή»: έγγραφο με το οποίο ορίζονται οι τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE·

14)«εναρμονισμένο πρότυπο»: ένα εναρμονισμένο πρότυπο όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012·

15)«διαπίστευση»: η διαπίστευση όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008·

16)«εθνικός οργανισμός διαπίστευσης»: ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008·

17)«αξιολόγηση της συμμόρφωσης»: η διαδικασία που αποδεικνύει αν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που προβλέπει ο παρών κανονισμός για ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE·

18)«οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης»: φορέας που εκτελεί δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, περιλαμβανομένων των δοκιμών, της πιστοποίησης και της επιθεώρησης·

19)«ανάκληση»: κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην επιστροφή προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE που έχει ήδη διατεθεί στον τελικό χρήστη·

20)«απόσυρση»: κάθε μέτρο που αποσκοπεί στο να εμποδίσει ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που βρίσκεται στην αλυσίδα εφοδιασμού να διατεθεί στην αγορά·

21)«σήμανση CE»: σήμανση με την οποία ο παρασκευαστής δηλώνει ότι το προϊόν λίπανσης συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης που προβλέπει την τοποθέτηση της σήμανσης αυτής.

22)«ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης»: κάθε ενωσιακή νομοθεσία η οποία εναρμονίζει τους όρους εμπορίας των προϊόντων.

Άρθρο 3
Ελεύθερη κυκλοφορία

Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά όσων προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 4
Απαιτήσεις προϊόντων

1.Κάθε προϊόν λίπανσης με σήμανση CE

α)ικανοποιεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα Ι για την αντίστοιχη κατηγορία λειτουργίας προϊόντος·

β)ικανοποιεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ για την αντίστοιχη ή τις αντίστοιχες κατηγορίες συστατικών υλικών·

γ)επισημαίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις επισήμανσης που καθορίζονται στο παράρτημα III.

2.Για τυχόν θέματα που δεν καλύπτονται από τα παραρτήματα Ι ή ΙΙ, τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE ικανοποιούν την απαίτηση πως η χρήση τους, όπως αυτή περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης, δεν καθιστά τρόφιμα ή ζωοτροφές φυτικής προέλευσης μη ασφαλή κατά την έννοια των άρθρων 14 και 15 αντίστοιχα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002.

Άρθρο 5
Διάθεση στην αγορά

Προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE μπορούν να διατεθούν στην αγορά μόνον εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Κεφάλαιο 2
Υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις των παρασκευαστών

1.Όταν θέτουν σε κυκλοφορία ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE, οι παρασκευαστές διασφαλίζουν ότι το προϊόν έχει σχεδιαστεί και παρασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα Ι για την αντίστοιχη κατηγορία λειτουργίας προϊόντος και τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ για την αντίστοιχη ή τις αντίστοιχες κατηγορίες συστατικών υλικών.

2.Προτού θέσουν σε κυκλοφορία ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE, οι παρασκευαστές καταρτίζουν τεχνικό φάκελο και διενεργούν ή μεριμνούν για τη διενέργεια της σχετικής διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 14. Όταν η συμμόρφωση ενός τέτοιου προϊόντος λίπανσης με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού έχει αποδειχθεί με την εν λόγω διαδικασία, οι παρασκευαστές τοποθετούν τη σήμανση CE, καταρτίζουν δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και φροντίζουν ώστε η δήλωση να συνοδεύει το προϊόν λίπανσης όταν αυτό τεθεί σε κυκλοφορία.

3.Οι παρασκευαστές φυλάσσουν τον τεχνικό φάκελο και τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για διάστημα 10 ετών από την ημερομηνία που θα τεθεί σε κυκλοφορία το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που καλύπτεται από τα έγγραφα αυτά.

4.Οι παρασκευαστές διασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται διαδικασίες ώστε τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που αποτελούν μέρος παραγωγής εν σειρά να συμμορφώνονται διαρκώς προς τον παρόντα κανονισμό. Οι αλλαγές στη μέθοδο παραγωγής ή στα χαρακτηριστικά τέτοιων προϊόντων λίπανσης και οι αλλαγές στα εναρμονισμένα πρότυπα, στις κοινές προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 13 ή σε άλλες τεχνικές προδιαγραφές προς τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση ενός προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE λαμβάνονται δεόντως υπόψη.

Όταν κρίνεται σκόπιμο, όσον αφορά τις επιδόσεις ή τους κινδύνους ενός προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE, οι παρασκευαστές διενεργούν δειγματοληπτικές δοκιμές σε τέτοια προϊόντα λίπανσης που διατίθενται στην αγορά, διερευνούν τις σχετικές καταγγελίες και, εφόσον απαιτείται, διατηρούν αρχείο με τις καταγγελίες, με τα μη συμμορφούμενα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE και με τις ανακλήσεις τέτοιων προϊόντων, και τηρούν ενήμερους τους διανομείς για την εν λόγω παρακολούθηση.

5.Οι παρασκευαστές διασφαλίζουν ότι η συσκευασία κάθε προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE που έχουν θέσει σε κυκλοφορία φέρει αριθμό τύπου, παρτίδας ή σειράς ή άλλο στοιχείο που να επιτρέπει την ταυτοποίησή του ή, όταν το προϊόν λίπανσης προσφέρεται χωρίς συσκευασία, διασφαλίζουν ότι οι απαιτούμενες πληροφορίες περιλαμβάνονται σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν λίπανσης.

6.Οι παρασκευαστές αναγράφουν την ονομασία, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το σήμα κατατεθέν τους και την ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας τους πάνω στη συσκευασία του προϊόντος λίπανσης ή, όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE παρέχεται χωρίς συσκευασία, σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν λίπανσης. Η ταχυδρομική διεύθυνση αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό σημείο επικοινωνίας με τον παρασκευαστή. Τα στοιχεία επικοινωνίας διατυπώνονται σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους τελικούς χρήστες και τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

7.Οι παρασκευαστές διασφαλίζουν ότι το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE επισημαίνεται σύμφωνα με το παράρτημα III ή, όταν το προϊόν λίπανσης παρέχεται χωρίς συσκευασία, ότι οι δηλώσεις επισήμανσης περιλαμβάνονται σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν λίπανσης και είναι προσβάσιμο για σκοπούς επιθεώρησης όταν το προϊόν τίθεται σε κυκλοφορία. Η δήλωση επισήμανσης διατυπώνεται σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους τελικούς χρήστες, όπως αυτό αποφασίζεται από το οικείο κράτος μέλος, και πρέπει να είναι σαφής, κατανοητή και εύληπτη.

8.Οι παρασκευαστές που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που έχουν θέσει σε κυκλοφορία δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να επιτύχουν τη συμμόρφωση του προϊόντος, για να το αποσύρουν ή για να το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση.

Επιπλέον, σε περίπτωση που ένας παρασκευαστής θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που αυτός έχει θέσει σε κυκλοφορία συνιστά απαράδεκτο κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια ή για το περιβάλλον, ενημερώνει αμέσως τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στην αγορά των οποίων έχει διαθέσει το προϊόν λίπανσης και παρέχει λεπτομέρειες, συγκεκριμένα, για τυχόν μη συμμόρφωση και τυχόν διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί.

9.Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, οι παρασκευαστές παρέχουν στην αρμόδια εθνική αρχή, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα τεκμηρίωσης που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE προς τον παρόντα κανονισμό, σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από την εν λόγω αρχή. Συνεργάζονται με την εν λόγω αρχή, κατόπιν αιτήματός της, στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι από τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που αυτοί έχουν θέσει σε κυκλοφορία.

10.Ο παρασκευαστής υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού έκθεση δοκιμής εκρηκτικότητας όπως καθορίζεται στο παράρτημα IV για τα εξής προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE:

α)απλά ή σύνθετα στερεά ανόργανα μακροθρεπτικά λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου με υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο, όπως καθορίζονται στην κατηγορία λειτουργίας προϊόντος 1(Γ)(I)(α)(i-ii)(Α) στο παράρτημα I

β)σύμμεικτα προϊόντα λίπανσης, όπως καθορίζονται στην κατηγορία λειτουργίας προϊόντος 7 στο παράρτημα I, τα οποία περιέχουν ένα από τα λιπάσματα που αναφέρονται στο στοιχείο α).

Η έκθεση υποβάλλεται τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από τη θέση των εν λόγω προϊόντων σε κυκλοφορία.

Άρθρο 7
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

1.Οι παρασκευαστές μπορούν να διορίζουν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, με γραπτή εντολή.

Οι υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και η υποχρέωση κατάρτισης του τεχνικού φακέλου που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 δεν περιλαμβάνονται στην εντολή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

2.Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ασκεί τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στην εντολή την οποία λαμβάνει από τον παρασκευαστή. Η εντολή επιτρέπει στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τουλάχιστον τα εξής:

α)να φυλάσσει τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και τον τεχνικό φάκελο και να τα θέτει στη διάθεση των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς για διάστημα 10 ετών από την ημερομηνία που θα τεθεί σε κυκλοφορία το τελευταίο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που καλύπτεται από τα έγγραφα αυτά·

β)να παρέχει στην αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος εκ μέρους της, όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα τεκμηρίωσης που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση ενός προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE·

γ)να συνεργάζεται με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτήματός τους, σε τυχόν ενέργειες που γίνονται προκειμένου να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι που ενέχουν τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE τα οποία καλύπτει η εντολή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις των εισαγωγέων

1.Οι εισαγωγείς θέτουν σε κυκλοφορία μόνο συμμορφούμενα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE.

2.Προτού θέσουν σε κυκλοφορία προϊόν λίπανσης με σήμανση CE, οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι ο παρασκευαστής έχει διενεργήσει την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 14. Διασφαλίζουν ότι ο παρασκευαστής έχει καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο, ότι το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE συνοδεύεται από τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και τα απαιτούμενα έγγραφα και ότι ο παρασκευαστής έχει τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφοι 5 και 6. Όταν ο εισαγωγέας θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει ότι ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις των παραρτημάτων Ι, ΙΙ ή III, τότε δεν θέτει το προϊόν λίπανσης σε κυκλοφορία έως ότου επιτευχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος. Επιπλέον, όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE συνιστά απαράδεκτο κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια ή για το περιβάλλον, ο εισαγωγέας ενημερώνει σχετικά τον παρασκευαστή και τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

3.Οι εισαγωγείς αναγράφουν την ονομασία, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το σήμα κατατεθέν τους και την ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας τους πάνω στη συσκευασία του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE ή, όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE παρέχεται χωρίς συσκευασία, σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν λίπανσης. Τα στοιχεία επικοινωνίας διατυπώνονται σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους τελικούς χρήστες και τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

4.Οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE επισημαίνεται σύμφωνα με το παράρτημα III, σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους τελικούς χρήστες, όπως έχει αποφασίσει το οικείο κράτος μέλος.

5.Οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι, για όσο διάστημα το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς του δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις ασφάλειας και ποιότητας που καθορίζονται στο παράρτημα I ή με τις απαιτήσεις επισήμανσης που καθορίζονται στο παράρτημα III.

6.Όταν κρίνεται σκόπιμο, όσον αφορά τις επιδόσεις ή τους κινδύνους ενός προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE, οι εισαγωγείς διενεργούν δειγματοληπτικές δοκιμές σε τέτοια προϊόντα λίπανσης που διατίθενται στην αγορά, διερευνούν τις σχετικές καταγγελίες και, εφόσον απαιτείται, διατηρούν αρχείο με τις καταγγελίες, με τα μη συμμορφούμενα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE και με τις ανακλήσεις τέτοιων προϊόντων, και τηρούν ενήμερους τους διανομείς για την εν λόγω παρακολούθηση.

7.Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που έχουν θέσει σε κυκλοφορία δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να επιτύχουν τη συμμόρφωση του προϊόντος, για να το αποσύρουν ή για να το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση.

Επιπλέον, σε περίπτωση που ένας εισαγωγέας θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που αυτός έχει θέσει σε κυκλοφορία συνιστά απαράδεκτο κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια ή για το περιβάλλον, ενημερώνει αμέσως τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στην αγορά των οποίων έχει διαθέσει το προϊόν λίπανσης και παρέχει λεπτομέρειες, συγκεκριμένα, για τυχόν μη συμμόρφωση και τυχόν διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί.

8.Οι εισαγωγείς διατηρούν αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ στη διάθεση των αρχών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της αγοράς, για περίοδο 10 ετών από την ημερομηνία που θα τεθεί σε κυκλοφορία το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE, και διασφαλίζουν ότι ο τεχνικός φάκελος μπορεί να τεθεί στη διάθεση των εν λόγω αρχών, κατόπιν αιτήματός τους.

9.Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, οι εισαγωγείς παρέχουν στην αρμόδια εθνική αρχή, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα τεκμηρίωσης που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE, σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από την εν λόγω αρχή. Συνεργάζονται με την εν λόγω αρχή, κατόπιν αιτήματός της, στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι από τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που αυτοί έχουν θέσει σε κυκλοφορία.

10.Ο εισαγωγέας υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού έκθεση δοκιμής εκρηκτικότητας όπως καθορίζεται στο παράρτημα IV για τα εξής προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE:

α)απλά ή σύνθετα στερεά ανόργανα μακροθρεπτικά λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου με υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο, όπως καθορίζονται στην κατηγορία λειτουργίας προϊόντος 1(Γ)(I)(α)(i-ii)(Α) στο παράρτημα I·

β)σύμμεικτα προϊόντα λίπανσης, όπως καθορίζονται στην κατηγορία λειτουργίας προϊόντος 7 στο παράρτημα I, τα οποία περιέχουν ένα από τα λιπάσματα που αναφέρονται στο στοιχείο α).

Η έκθεση υποβάλλεται τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από τη θέση των εν λόγω προϊόντων σε κυκλοφορία.

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις των διανομέων

1.Όταν οι διανομείς διαθέτουν ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE στην αγορά, ενεργούν με τη δέουσα προσοχή σε σχέση με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

2.Οι διανομείς, προτού διαθέσουν προϊόν λίπανσης με σήμανση CE στην αγορά, επαληθεύουν ότι συνοδεύεται από τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και τα απαιτούμενα έγγραφα, ότι επισημαίνεται σύμφωνα με το παράρτημα III σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους τελικούς χρήστες στο κράτος μέλος στην αγορά του οποίου πρόκειται να διατεθεί το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE και ότι ο παρασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφοι 5 και 6 και του άρθρου 8 παράγραφος 3 αντιστοίχως.

Όταν ένας διανομέας θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει ότι ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις των παραρτημάτων Ι, ΙΙ ή III, τότε δεν διαθέτει το προϊόν λίπανσης στην αγορά έως ότου επιτευχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος. Επιπλέον, όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE συνιστά απαράδεκτο κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια ή για το περιβάλλον, ο διανομέας ενημερώνει σχετικά τον παρασκευαστή ή τον εισαγωγέα και τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

3.Οι διανομείς διασφαλίζουν ότι, για όσο διάστημα το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς του δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις ασφάλειας και ποιότητας που καθορίζονται στο παράρτημα I ή με τις απαιτήσεις επισήμανσης που καθορίζονται στο παράρτημα III.

4.Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα διορθωτικά μέτρα που απαιτούνται για να επιτευχθεί η συμμόρφωση, η απόσυρση ή η ανάκληση του προϊόντος λίπανσης, κατά περίπτωση.

Επιπλέον, σε περίπτωση που ένας διανομέας θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που έχει διαθέσει στην αγορά συνιστά απαράδεκτο κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια ή για το περιβάλλον, ενημερώνει αμέσως τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στην αγορά των οποίων έχει διαθέσει το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE και παρέχει λεπτομέρειες, συγκεκριμένα, για τυχόν μη συμμόρφωση και τυχόν διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί.

5.Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, οι διανομείς παρέχουν στην αρμόδια εθνική αρχή, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα τεκμηρίωσης που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE. Συνεργάζονται με την εν λόγω αρχή, κατόπιν αιτήματός της, στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι από τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που έχουν διαθέσει στην αγορά.

Άρθρο 10
Περιπτώσεις στις οποίες οι υποχρεώσεις των παρασκευαστών ισχύουν για τους εισαγωγείς και τους διανομείς

Ένας εισαγωγέας ή διανομέας θεωρείται παρασκευαστής για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και υπόκειται στις υποχρεώσεις που προβλέπονται για τον παρασκευαστή σύμφωνα με το άρθρο 6, όταν θέτει σε κυκλοφορία ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE υπό τη δική του επωνυμία ή το δικό του εμπορικό σήμα ή όταν τροποποιεί προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που έχει ήδη τεθεί σε κυκλοφορία κατά τρόπο που μπορεί να επηρεάσει τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 11
Ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων

1.Κατόπιν αιτήματος, οι οικονομικοί φορείς υποδεικνύουν στις αρχές εποπτείας της αγοράς την ταυτότητα:

α)κάθε οικονομικού φορέα ο οποίος τους έχει προμηθεύσει προϊόν λίπανσης με σήμανση CE·

β)κάθε οικονομικού φορέα στον οποίο έχουν προμηθεύσει προϊόν λίπανσης με σήμανση CE.

2.Οι οικονομικοί φορείς είναι σε θέση να υποβάλουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για περίοδο 10 ετών από την ημερομηνία κατά την οποία προμηθεύτηκαν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE και για περίοδο 10 ετών από την ημερομηνία κατά την οποία προμήθευσαν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE.

Κεφάλαιο 3
Συμμόρφωση προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE

Άρθρο 12
Τεκμήριο συμμόρφωσης

Με την επιφύλαξη των κοινών προδιαγραφών που αναφέρονται στο άρθρο 13, τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που συμμορφώνονται με εναρμονισμένα πρότυπα ή με μέρη εναρμονισμένων προτύπων, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα παραρτήματα I, II και III και οι οποίες καλύπτονται από τα εν λόγω πρότυπα ή μέρη προτύπων.

Άρθρο 13
Κοινές προδιαγραφές

Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν κοινές προδιαγραφές, η συμμόρφωση με τις οποίες διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και οι οποίες καλύπτονται από τις εν λόγω προδιαγραφές ή μέρη αυτών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 3.

Άρθρο 14
Διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης

1.Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης ενός προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού πραγματοποιείται με την εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης που καθορίζεται στο παράρτημα IV.

2.Τα αρχεία και η αλληλογραφία που αφορούν τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης συντάσσονται στην ή στις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο κοινοποιημένος οργανισμός που διεξάγει τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, ή σε γλώσσα αποδεκτή από τον οργανισμό αυτόν.

Άρθρο 15
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

1.Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ δηλώνει ότι πληρούνται αποδεδειγμένα οι απαιτήσεις που ορίζονται στα παραρτήματα Ι, ΙΙ και III.

2.Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ ακολουθεί το υπόδειγμα δομής που καθορίζεται στο παράρτημα V, περιέχει τα στοιχεία που προσδιορίζονται στις σχετικές ενότητες που περιγράφονται στο παράρτημα IV και επικαιροποιείται διαρκώς. Μεταφράζεται στη γλώσσα ή στις γλώσσες που απαιτεί το κράτος μέλος στην αγορά του οποίου τίθεται σε κυκλοφορία ή διατίθεται το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE.

3.Όταν ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE διέπεται από περισσότερες από μία πράξεις της Ένωσης βάσει των οποίων απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, καταρτίζεται μία και μόνο δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για όλες τις εν λόγω πράξεις της Ένωσης. Η δήλωση αυτή κατονομάζει τις εν λόγω πράξεις της Ένωσης και αναφέρει τα στοιχεία δημοσίευσής τους. Μπορεί να είναι φάκελος που περιλαμβάνει τις σχετικές επιμέρους δηλώσεις συμμόρφωσης.

4.Με την κατάρτιση της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ, ο παρασκευαστής αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμμόρφωση του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 16
Γενικές αρχές της σήμανσης CE

Η σήμανση CE υπόκειται στις γενικές αρχές του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

Άρθρο 17
Κανόνες και όροι για την τοποθέτηση της σήμανσης CE

1.Η σήμανση CE τοποθετείται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο στα συνοδευτικά έγγραφα και, όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE παρέχεται σε συσκευασμένη μορφή, επί της συσκευασίας.

2.Η σήμανση CE τοποθετείται προτού τεθεί σε κυκλοφορία το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE.

3.Τη σήμανση CE ακολουθεί ο αριθμός μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος συμμετείχε στην αξιολόγηση συμμόρφωσης που αναφέρεται στην ενότητα Δ1 του παραρτήματος IV.

Ο αριθμός μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού τοποθετείται είτε από τον ίδιο τον οργανισμό είτε από τον παρασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του σύμφωνα με τις οδηγίες του οργανισμού.

4.Τα κράτη μέλη βασίζονται στους υφιστάμενους μηχανισμούς για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του καθεστώτος που διέπει τη σήμανση CE και λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση αθέμιτης χρήσης της εν λόγω σήμανσης.

Άρθρο 18
Αποχαρακτηρισμός αποβλήτων

Προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που έχει υποβληθεί σε δραστηριότητα ανάκτησης και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού θεωρείται ότι συμμορφώνεται με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και θα πρέπει, επομένως, να θεωρείται ότι έχει παύσει να αποτελεί απόβλητο.

Κεφάλαιο 4
Κοινοποίηση των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης

Άρθρο 19
Κοινοποίηση

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τους οργανισμούς που έχουν λάβει έγκριση για την εκτέλεση καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης ως τρίτοι στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 20
Κοινοποιούσες αρχές

1.Τα κράτη μέλη ορίζουν κοινοποιούσα αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό και τη διεξαγωγή των αναγκαίων διαδικασιών αξιολόγησης και κοινοποίησης των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης και για την παρακολούθηση των κοινοποιημένων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 25.

2.Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι η αξιολόγηση και η παρακολούθηση στις οποίες αναφέρεται η παράγραφος 1 διεξάγονται από εθνικό οργανισμό διαπίστευσης, κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και σύμφωνα με αυτόν.

3.Εφόσον η κοινοποιούσα αρχή εκχωρήσει ή αναθέσει με άλλο τρόπο την αξιολόγηση, κοινοποίηση ή παρακολούθηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 σε οργανισμό που δεν είναι κρατική οντότητα, ο οργανισμός αυτός είναι νομικό πρόσωπο και συμμορφώνεται, τηρουμένων των αναλογιών, προς τις απαιτήσεις του άρθρου 21. Επιπλέον, προβαίνει σε διευθετήσεις ώστε να καλύπτει τις ευθύνες που προκύπτουν από τις δραστηριότητές του.

4.Η κοινοποιούσα αρχή αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τα καθήκοντα τα οποία εκτελεί ο οργανισμός που αναφέρεται στην παράγραφο 3.

Άρθρο 21
Απαιτήσεις σχετικές με τις κοινοποιούσες αρχές

1.H κοινοποιούσα αρχή συγκροτείται κατά τρόπο που δεν συνεπάγεται σύγκρουση συμφερόντων με τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

2.Η κοινοποιούσα αρχή οργανώνεται και λειτουργεί κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία των δραστηριοτήτων της.

3.Η κοινοποιούσα αρχή οργανώνεται κατά τρόπο ώστε κάθε απόφαση που αφορά την κοινοποίηση ενός οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης να λαμβάνεται από αρμόδια πρόσωπα που είναι άλλα από τα πρόσωπα που διεξήγαγαν την αξιολόγηση.

4.Η κοινοποιούσα αρχή δεν προσφέρει ούτε παρέχει δραστηριότητες που εκτελούνται από οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή από συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εμπορική ή ανταγωνιστική βάση.

5.Η κοινοποιούσα αρχή εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που λαμβάνει.

6.Η κοινοποιούσα αρχή διαθέτει επαρκές και ικανό προσωπικό για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων της.

Άρθρο 22
Υποχρέωση ενημέρωσης για τις κοινοποιούσες αρχές

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζουν για την αξιολόγηση και την κοινοποίηση των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης και για την παρακολούθηση των κοινοποιημένων οργανισμών, καθώς και σχετικά με τυχόν αλλαγές στις διαδικασίες αυτές.

Η Επιτροπή δημοσιοποιεί αυτές τις πληροφορίες.

Άρθρο 23
Απαιτήσεις σχετικές με τους κοινοποιημένους οργανισμούς

1.Για τους σκοπούς της κοινοποίησης, κάθε οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις των παραγράφων 2 έως 11.

2.Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης συγκροτείται βάσει της εθνικής νομοθεσίας κράτους μέλους και διαθέτει νομική προσωπικότητα.

3.Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι τρίτος φορέας ανεξάρτητος από τον οργανισμό ή το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που αξιολογεί.

Ένας οργανισμός που ανήκει σε ένωση επιχειρήσεων ή επαγγελματική ομοσπονδία που εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στον σχεδιασμό, την παρασκευή, την παροχή ή τη χρήση των προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE τα οποία αξιολογεί μπορεί να θεωρείται οργανισμός αξιολόγησης, υπό την προϋπόθεση ότι η ανεξαρτησία του και η απουσία κάθε σύγκρουσης συμφερόντων είναι αποδεδειγμένες.

4.Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τα διευθυντικά του στελέχη και το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν ταυτίζονται με τον σχεδιαστή, τον παρασκευαστή, τον προμηθευτή, τον αγοραστή, τον ιδιοκτήτη ή τον χρήστη των προϊόντων λίπανσης, ούτε με τον αντιπρόσωπο οποιουδήποτε από αυτά τα μέρη. Αυτό δεν αποκλείει τη χρήση προϊόντων λίπανσης που είναι αναγκαία για τις λειτουργίες του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή τη χρήση προϊόντων λίπανσης για προσωπικούς σκοπούς.

Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τα διευθυντικά του στελέχη και το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν εμπλέκονται άμεσα στον σχεδιασμό, την παρασκευή, την εμπορία ή τη χρήση προϊόντων λίπανσης ούτε εκπροσωπούν μέρη που εμπλέκονται στις δραστηριότητες αυτές. Δεν αναλαμβάνουν καμία δραστηριότητα που μπορεί να θίξει την ανεξάρτητη κρίση ή την ακεραιότητά τους σε σχέση με τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τις οποίες είναι κοινοποιημένοι. Αυτό ισχύει ιδίως για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης εξασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες των θυγατρικών ή των υπεργολάβων του δεν επηρεάζουν την εμπιστευτικότητα, αντικειμενικότητα ή αμεροληψία των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης που διεξάγει.

5.Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης και το προσωπικό του εκτελούν τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τη μέγιστη επαγγελματική ακεραιότητα και την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια στον συγκεκριμένο τομέα και οφείλουν να είναι απαλλαγμένοι από κάθε πίεση και προτροπή, κυρίως οικονομική, που θα μπορούσε να επηρεάσει την κρίση τους ή τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης, ιδιαίτερα από πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που έχουν συμφέρον από τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων αυτών.

6.Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι σε θέση να εκτελεί όλα τα καθήκοντα τα σχετικά με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης που του έχουν ανατεθεί βάσει των διατάξεων του παραρτήματος IV και για τα οποία έχει κοινοποιηθεί, είτε αυτά εκτελούνται από τον ίδιο τον οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης είτε εκτελούνται εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του.

Ανά πάσα στιγμή και για κάθε διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης και για κάθε είδος ή κατηγορία προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE για τα οποία είναι κοινοποιημένος, ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης έχει στη διάθεσή του:

α)το αναγκαίο προσωπικό με τεχνικές γνώσεις και επαρκή και κατάλληλη πείρα για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης·

β)τις αναγκαίες περιγραφές των διαδικασιών σύμφωνα με τις οποίες διενεργείται η αξιολόγηση της συμμόρφωσης και εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η δυνατότητα αναπαραγωγής αυτών των διαδικασιών. Διαθέτει την κατάλληλη πολιτική και τις διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη διάκριση μεταξύ των καθηκόντων τα οποία εκτελεί ως κοινοποιημένος οργανισμός και οιασδήποτε άλλης δραστηριότητας·

γ)τις αναγκαίες διαδικασίες για να ασκεί τις δραστηριότητές του λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος μιας επιχείρησης, τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, τη δομή της, τον βαθμό πολυπλοκότητας της τεχνολογίας του εκάστοτε προϊόντος και τον μαζικό ή εν σειρά χαρακτήρα της παραγωγικής διαδικασίας.

Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης διαθέτει τα αναγκαία μέσα για την εκτέλεση των τεχνικών και διοικητικών καθηκόντων που συνδέονται με τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και έχει πρόσβαση σε όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό ή εγκαταστάσεις.

7.Το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης διαθέτει:

α)πλήρη τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, η οποία καλύπτει όλα τα καθήκοντα αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τα οποία έχει κοινοποιηθεί ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης·

β)επαρκή γνώση των απαιτήσεων των αξιολογήσεων που διενεργεί και επαρκές κύρος για τη διενέργεια των αξιολογήσεων αυτών·

γ)κατάλληλες γνώσεις και κατανόηση των απαιτήσεων που καθορίζονται στα παραρτήματα Ι, ΙΙ και III, των εφαρμοστέων εναρμονισμένων προτύπων και των σχετικών διατάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης και της εθνικής νομοθεσίας·

δ)την απαιτούμενη ικανότητα να συντάσσει τα πιστοποιητικά, τα πρακτικά και τις εκθέσεις που αποδεικνύουν τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων.

8.Η αμεροληψία του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης, των διευθυντικών στελεχών του και του προσωπικού που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι εγγυημένη.

Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης και του προσωπικού που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν εξαρτώνται από τον αριθμό των αξιολογήσεων που διενεργούνται ή από τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αυτών.

9.Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης συνάπτει ασφάλεια αστικής ευθύνης εφόσον η ευθύνη αυτή δεν καλύπτεται από το κράτος βάσει του εθνικού δικαίου ή η αξιολόγηση της συμμόρφωσης δεν πραγματοποιείται υπό την άμεση ευθύνη του κράτους μέλους.

10.Το προσωπικό του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεσμεύεται να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο για κάθε πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα με το παράρτημα ΙV, εξαιρουμένης της σχέσης με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο διεξάγονται οι δραστηριότητες του οργανισμού. Τα δικαιώματα κυριότητας προστατεύονται.

11.Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης συμμετέχει στις σχετικές δραστηριότητες τυποποίησης και στις δραστηριότητες της ομάδας συντονισμού των κοινοποιημένων οργανισμών η οποία έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 35, ή εξασφαλίζει ότι το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης ενημερώνεται για τις δραστηριότητες αυτές, και εφαρμόζει ως γενικές οδηγίες τις διοικητικές αποφάσεις και τα έγγραφα που είναι το αποτέλεσμα των εργασιών της ομάδας συντονισμού.

Άρθρο 24
Τεκμήριο συμμόρφωσης των κοινοποιημένων οργανισμών

Αν ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα ή σε μέρη αυτών, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε τεκμαίρεται ότι συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του άρθρου 23 εφόσον τα εφαρμοστέα εναρμονισμένα πρότυπα καλύπτουν τις απαιτήσεις αυτές.

Άρθρο 25
Θυγατρικές και υπεργολάβοι των κοινοποιημένων οργανισμών

1.Όταν ο κοινοποιημένος οργανισμός αναθέτει υπεργολαβικά συγκεκριμένα καθήκοντα που συνδέονται με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ή προσφεύγει σε θυγατρική, εξασφαλίζει ότι ο υπεργολάβος ή η θυγατρική πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 23 και ενημερώνει αναλόγως την κοινοποιούσα αρχή.

2.Ο κοινοποιημένος οργανισμός αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τα καθήκοντα που εκτελούν οι υπεργολάβοι ή οι θυγατρικές, όπου κι αν είναι εγκατεστημένοι.

3.Οι δραστηριότητες μπορούν να ανατίθενται σε υπεργολάβο ή να διεξάγονται από θυγατρική μόνον εφόσον συμφωνήσει ο πελάτης.

4.Ο κοινοποιημένος οργανισμός τηρεί στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής τα έγγραφα τα σχετικά με την αξιολόγηση των προσόντων του υπεργολάβου ή της θυγατρικής και τα σχετικά με τις εργασίες που διεξήγαγε ο υπεργολάβος ή η θυγατρική δυνάμει του παραρτήματος ΙV.

Άρθρο 26
Αίτηση κοινοποίησης

1.Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης υποβάλλει αίτηση κοινοποίησης στην κοινοποιούσα αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος.

2.Η αίτηση κοινοποίησης συνοδεύεται από περιγραφή των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης, της ενότητας ή των ενοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης και του προϊόντος ή των προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE για τα οποία ο οργανισμός ισχυρίζεται ότι διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια, καθώς και από πιστοποιητικό διαπίστευσης το οποίο έχει εκδοθεί από εθνικό οργανισμό διαπίστευσης και με το οποίο πιστοποιείται ότι ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 23.

Άρθρο 27
Διαδικασία κοινοποίησης

1.Οι κοινοποιούσες αρχές μπορούν να κοινοποιούν μόνο τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 23.

2.Τους κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη, με χρήση του ηλεκτρονικού μέσου κοινοποίησης που έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται η Επιτροπή.

3.Στην κοινοποίηση περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία για τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, την ενότητα ή τις ενότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και το εν λόγω προϊόν ή προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE, καθώς και το πιστοποιητικό διαπίστευσης που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2.

4.Ο εν λόγω οργανισμός μπορεί να εκτελεί τις δραστηριότητες κοινοποιημένου οργανισμού μόνον εφόσον δεν διατυπωθεί ένσταση από την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη εντός δύο εβδομάδων από την κοινοποίηση.

Μόνον υπό αυτές τις προϋποθέσεις θεωρείται κοινοποιημένος ο οργανισμός για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

5.Η κοινοποιούσα αρχή ενημερώνει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τυχόν επακόλουθες αλλαγές στην κοινοποίηση.

Άρθρο 28
Αριθμοί μητρώου και κατάλογοι κοινοποιημένων οργανισμών

1.Η Επιτροπή χορηγεί αριθμό μητρώου στους κοινοποιημένους οργανισμούς.

Χορηγεί έναν και μόνο αριθμό, ακόμη και αν ο οργανισμός είναι κοινοποιημένος βάσει διαφόρων πράξεων της Ένωσης.

2.Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τον κατάλογο των οργανισμών που κοινοποιούνται βάσει του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών μητρώου που τους έχουν χορηγηθεί και των δραστηριοτήτων για τις οποίες έχουν κοινοποιηθεί.

Η Επιτροπή μεριμνά για την ενημέρωση του καταλόγου.

Άρθρο 29
Αλλαγές στην κοινοποίηση

1.Όταν μια κοινοποιούσα αρχή διαπιστώνει ή πληροφορείται ότι ένας κοινοποιημένος οργανισμός δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις του άρθρου 23 ή ότι αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, η κοινοποιούσα αρχή περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί την κοινοποίηση, κατά περίπτωση, αναλόγως της σοβαρότητας της μη τήρησης των απαιτήσεων ή της μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων. Ενημερώνει αμέσως σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη.

2.Στην περίπτωση περιορισμού, αναστολής ή ανάκλησης της κοινοποίησης ή όταν ο κοινοποιημένος οργανισμός παύσει τη δραστηριότητά του, το κοινοποιούν κράτος μέλος προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για να εξασφαλίσει ότι τα αρχεία του οργανισμού αυτού είτε τα χειρίζεται άλλος κοινοποιημένος οργανισμός είτε παραμένουν διαθέσιμα στις αρμόδιες αρχές κοινοποίησης και εποπτείας της αγοράς, κατόπιν αιτήματός τους.

Άρθρο 30
Αμφισβήτηση της επάρκειας των κοινοποιημένων οργανισμών

1.Η Επιτροπή ερευνά όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει αμφιβολίες ή έχει περιέλθει σε γνώση της αμφιβολία όσον αφορά την επάρκεια κοινοποιημένου οργανισμού ή την ικανότητα συνεχούς εκπλήρωσης από κοινοποιημένο οργανισμό των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων που υπέχει.

2.Το κοινοποιούν κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή, εάν αυτή το ζητήσει, όλες τις πληροφορίες σχετικά με την αιτιολόγηση της κοινοποίησης ή την επιβεβαίωση της επάρκειας του εν λόγω κοινοποιημένου οργανισμού.

3.Η Επιτροπή διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα όλων των ευαίσθητων πληροφοριών που προκύπτουν κατά τις έρευνες αυτές.

4.Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι κοινοποιημένος οργανισμός δεν πληροί ή παύει να πληροί τις απαιτήσεις κοινοποίησής του, εκδίδει εκτελεστική πράξη που απαιτεί από το κοινοποιούν κράτος μέλος να λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της απόσυρσης της κοινοποίησης, εφόσον είναι αναγκαίο.

H εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 2.

Άρθρο 31
Λειτουργικές υποχρεώσεις των κοινοποιημένων οργανισμών

1.Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί διενεργούν αξιολογήσεις της συμμόρφωσης σύμφωνα με τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που προβλέπονται στο παράρτημα IV.

2.Οι αξιολογήσεις συμμόρφωσης διενεργούνται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι περιττές επιβαρύνσεις για τους οικονομικούς φορείς. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί ασκούν τις δραστηριότητές τους λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το μέγεθος μιας επιχείρησης, τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, τη δομή της, την πολυπλοκότητα της τεχνολογίας του εκάστοτε προϊόντος και τον μαζικό ή εν σειρά χαρακτήρα της διαδικασίας παραγωγής.

Επ’ αυτού τηρούν πάντως τον βαθμό αυστηρότητας και το επίπεδο προστασίας που απαιτούνται για τη συμμόρφωση του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE προς τον παρόντα κανονισμό.

3.Όταν κοινοποιημένος οργανισμός διαπιστώσει ότι οι απαιτήσεις που καθορίζονται στα παραρτήματα Ι, ΙΙ ή III ή στα αντίστοιχα εναρμονισμένα πρότυπα, στις κοινές προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 13 ή σε άλλες τεχνικές προδιαγραφές δεν πληρούνται από τον παρασκευαστή, ζητεί από τον παρασκευαστή να λάβει τα ενδεδειγμένα διορθωτικά μέτρα και δεν εκδίδει πιστοποιητικό.

4.Όταν, κατά την παρακολούθηση της συμμόρφωσης μετά την έκδοση του πιστοποιητικού, κοινοποιημένος οργανισμός διαπιστώσει ότι κάποιο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE δεν συμμορφώνεται πλέον, τότε απαιτεί από τον παρασκευαστή να λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα και αναστέλλει ή ανακαλεί το πιστοποιητικό, εφόσον απαιτείται.

5.Εάν δεν ληφθούν διορθωτικά μέτρα ή εάν αυτά δεν έχουν το απαιτούμενο αποτέλεσμα, ο κοινοποιημένος οργανισμός περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί τυχόν πιστοποιητικό, κατά περίπτωση.

Άρθρο 32
Προσφυγή κατά αποφάσεων των κοινοποιημένων οργανισμών

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι προβλέπεται διαδικασία προσφυγής κατά αποφάσεων των κοινοποιημένων οργανισμών.

Άρθρο 33
Υποχρέωση ενημέρωσης για τους κοινοποιημένους οργανισμούς

1.Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί ενημερώνουν την κοινοποιούσα αρχή για τα εξής:

α)τυχόν άρνηση, περιορισμό, αναστολή ή ανάκληση πιστοποιητικού·

β)τυχόν περιστάσεις που επηρεάζουν το πεδίο εφαρμογής ή τους όρους της κοινοποίησης·

γ)τυχόν αίτημα για ενημέρωση σχετικά με δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, το οποίο έλαβαν από τις αρχές εποπτείας της αγοράς·

δ)κατόπιν αιτήματος, τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που εκτελούν στο πλαίσιο της κοινοποίησής τους και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών δραστηριοτήτων και υπεργολαβιών.

2.Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί παρέχουν στους άλλους κοινοποιημένους δυνάμει του παρόντος κανονισμού οργανισμούς που διεξάγουν παρόμοιες δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και καλύπτουν τα ίδια προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE, συναφείς πληροφορίες για ζητήματα που αφορούν αρνητικά και, κατόπιν αιτήματος, θετικά αποτελέσματα αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

Άρθρο 34
Ανταλλαγή εμπειριών

Η Επιτροπή μεριμνά για την οργανωμένη ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των εθνικών αρχών των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την πολιτική κοινοποίησης.

Άρθρο 35
Συντονισμός των κοινοποιημένων οργανισμών

Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι μεταξύ των οργανισμών που κοινοποιούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού θεσμοθετείται κατάλληλος συντονισμός και συνεργασία και ότι αυτά λειτουργούν σωστά με τη μορφή τομεακής ομάδας κοινοποιημένων οργανισμών.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι οργανισμοί τους οποίους έχουν κοινοποιήσει συμμετέχουν στις εργασίες της εν λόγω ομάδας, απευθείας ή διά διορισθέντων αντιπροσώπων.

Κεφάλαιο 5
Εποπτεία της ενωσιακής αγοράς, έλεγχος των προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE που εισέρχονται στην ενωσιακή αγορά και ενωσιακή διαδικασία διασφάλισης

Άρθρο 36
Εποπτεία της ενωσιακής αγοράς και έλεγχος των προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE που εισέρχονται στην ενωσιακή αγορά

Τα άρθρα 16 έως 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 εφαρμόζονται στα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE.

Άρθρο 37
Διαδικασία αντιμετώπισης των προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE που παρουσιάζουν κίνδυνο σε εθνικό επίπεδο

1.Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενός κράτους μέλους έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE παρουσιάζει απαράδεκτο κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια ή για το περιβάλλον, διενεργούν για το εν λόγω προϊόν λίπανσης αξιολόγηση που καλύπτει τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Για τον σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς συνεργάζονται με τις αρχές εποπτείας της αγοράς όπως απαιτείται.

Εάν, κατά την εν λόγω αξιολόγηση, οι αρχές εποπτείας της αγοράς διαπιστώσουν ότι το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, τότε ζητούν αμελλητί από τον οικονομικό φορέα να λάβει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να επιτύχει τη συμμόρφωση του προϊόντος λίπανσης με τις απαιτήσεις αυτές, να αποσύρει το προϊόν λίπανσης από την αγορά, να το ανακαλέσει ή να αφαιρέσει τη σήμανση CE.

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενημερώνουν σχετικά τον οικείο κοινοποιημένο οργανισμό.

Το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ισχύει για τα προαναφερθέντα στο δεύτερο εδάφιο μέτρα.

2.Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς θεωρούν ότι η μη συμμόρφωση δεν περιορίζεται στη δική τους εθνική επικράτεια, ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τα μέτρα που ζήτησαν να λάβει ο οικονομικός φορέας.

3.Ο οικονομικός φορέας μεριμνά ώστε να ληφθούν όλα τα ενδεδειγμένα διορθωτικά μέτρα για όλα τα εμπλεκόμενα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που έχει διαθέσει στην αγορά σε όλη την Ένωση.

4.Εάν ο σχετικός οικονομικός φορέας δεν λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα εντός του χρονικού διαστήματος το οποίο αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα προσωρινά μέτρα για να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν τη διάθεση του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE στην εθνική τους αγορά ή να αποσύρουν το προϊόν λίπανσης από την αγορά ή να το ανακαλέσουν.

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα αυτά.

5.Στις πληροφορίες που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 περιλαμβάνονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του μη συμμορφούμενου προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE, η καταγωγή του προϊόντος λίπανσης, η φύση της εικαζόμενης μη συμμόρφωσης και του σχετικού κινδύνου, η φύση και η διάρκεια των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν, καθώς και τα επιχειρήματα που προβάλλει ο σχετικός οικονομικός φορέας. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς αναφέρουν ιδιαίτερα αν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α)μη εκπλήρωση των απαιτήσεων που καθορίζονται στα παραρτήματα Ι, ΙΙ ή III για το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE·

β)ελλείψεις στα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 12 και στα οποία βασίζεται το τεκμήριο της συμμόρφωσης.

6.Τα κράτη μέλη πλην του κράτους μέλους που κίνησε τη διαδικασία δυνάμει του παρόντος άρθρου ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα που έλαβαν και παρέχουν τυχόν άλλες πρόσθετες πληροφορίες που διαθέτουν όσον αφορά τη μη συμμόρφωση του εν λόγω προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE, καθώς και τυχόν αντιρρήσεις τους σε περίπτωση που διαφωνούν με εθνικό μέτρο που έχει θεσπιστεί.

7.Εάν εντός τριών μηνών από τη λήψη των πληροφοριών που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 δεν έχει διατυπωθεί ένσταση από κράτος μέλος ή την Επιτροπή σε σχέση με προσωρινό μέτρο που έχει λάβει κράτος μέλος, τότε το μέτρο θεωρείται δικαιολογημένο.

8.Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κατάλληλα περιοριστικά μέτρα, όπως η απόσυρση, λαμβάνονται χωρίς καθυστέρηση όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE.

Άρθρο 38
Ενωσιακή διαδικασία διασφάλισης

1.Εάν, κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 37 παράγραφοι 3 και 4, διατυπωθούν ενστάσεις για μέτρο που έχει λάβει κράτος μέλος ή εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι το εθνικό μέτρο αντίκειται στη νομοθεσία της Ένωσης, η Επιτροπή διαβουλεύεται αμελλητί με τα κράτη μέλη και τον σχετικό οικονομικό φορέα ή φορείς και διενεργεί αξιολόγηση του εθνικού μέτρου. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη με τη μορφή απόφασης που ορίζει αν το εθνικό μέτρο είναι δικαιολογημένο.

Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί δικαιολογημένο, η απόφαση θα διατάσσει όλα τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι το μη συμμορφούμενο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE θα αποσυρθεί από τις αγορές τους και να ενημερώσουν σχετικά την Επιτροπή.

Εάν το εθνικό μέτρο δεν κριθεί δικαιολογημένο, η απόφαση θα διατάσσει το οικείο κράτος μέλος να το αποσύρει.

Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της σε όλα τα κράτη μέλη και την ανακοινώνει αμέσως σε αυτά και στον σχετικό οικονομικό φορέα ή φορείς.

2.Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί δικαιολογημένο και η μη συμμόρφωση του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE αποδοθεί σε ελλείψεις των εναρμονισμένων προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 5 στοιχείο β), η Επιτροπή εφαρμόζει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012.

Άρθρο 39
Συμμορφούμενα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που παρουσιάζουν κίνδυνο

1.Όταν κράτος μέλος διαπιστώσει, αφού έχει διενεργήσει αξιολόγηση δυνάμει του άρθρου 37 παράγραφος 1, ότι ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE συνιστά απαράδεκτο κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια ή για το περιβάλλον, παρότι συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό, απαιτεί από τον σχετικό οικονομικό φορέα να λάβει εντός εύλογης χρονικής περιόδου όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για να διασφαλίσει ότι το συγκεκριμένο προϊόν λίπανσης, όταν τεθεί σε κυκλοφορία, δεν θα παρουσιάζει πλέον τον εν λόγω κίνδυνο, για να αποσύρει το προϊόν λίπανσης από την αγορά ή για να το ανακαλέσει.

2.Ο οικονομικός φορέας διασφαλίζει ότι λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα για όλα τα εμπλεκόμενα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που έχει διαθέσει στην αγορά σε ολόκληρη την Ένωση.

3.Το κράτος μέλος ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη. Στην πληροφόρηση που παρέχει περιλαμβάνονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ιδίως τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την ταυτοποίηση του συγκεκριμένου προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE, η καταγωγή του και η αλυσίδα εφοδιασμού του προϊόντος λίπανσης, η φύση του σχετικού κινδύνου και η φύση και η διάρκεια των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν.

4.Η Επιτροπή διαβουλεύεται αμελλητί με τα κράτη μέλη και τον σχετικό οικονομικό φορέα ή φορείς και διενεργεί αξιολόγηση των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη με τη μορφή απόφασης που ορίζει αν το εθνικό μέτρο είναι δικαιολογημένο και, εάν χρειάζεται, διατάσσει τη λήψη κατάλληλων μέτρων.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 3.

Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης που αφορούν την προστασία της υγείας του ανθρώπου, των ζώων και των φυτών, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις άμεσης εφαρμογής σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 41 παράγραφος 4.

5.Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της σε όλα τα κράτη μέλη και την ανακοινώνει αμέσως σε αυτά και στον σχετικό οικονομικό φορέα ή φορείς.

Άρθρο 40
Τυπική μη συμμόρφωση

1.Με την επιφύλαξη του άρθρου 37, όταν κράτος μέλος προβεί σε κάποια από τις κατωτέρω διαπιστώσεις για προϊόν λίπανσης με σήμανση CE, απαιτεί από τον οικείο οικονομικό φορέα να θέσει τέλος στη μη συμμόρφωση:

α)η σήμανση CE έχει τοποθετηθεί κατά παράβαση του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ή του άρθρου 17 του παρόντος κανονισμού·

β)ο αριθμός μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού έχει τοποθετηθεί κατά παράβαση του άρθρου 17 ή δεν έχει τοποθετηθεί, παρότι απαιτείται δυνάμει του άρθρου 17·

γ)η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ δεν συνοδεύει το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE·

δ)η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ δεν έχει καταρτιστεί σωστά·

ε)ο τεχνικός φάκελος δεν είναι διαθέσιμος ή δεν είναι πλήρης·

στ)οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 6 ή στο άρθρο 8 παράγραφος 3 απουσιάζουν, είναι λανθασμένες ή είναι ελλιπείς·

ζ)δεν πληρούται οποιαδήποτε άλλη από τις διοικητικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 ή στο άρθρο 8.

2.Εάν η μη συμμόρφωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εξακολουθήσει να υφίσταται, το οικείο κράτος μέλος λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για να περιορίσει ή να απαγορεύσει τη διάθεση του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE στην αγορά ή για να διασφαλίσει ότι αυτό θα ανακληθεί ή θα αποσυρθεί από την αγορά ή ότι θα αφαιρεθεί η σήμανση CE.

Κεφάλαιο 6
Αρμόδια επιτροπή και κατ' εξουσιοδότηση πράξεις

Άρθρο 41
Διαδικασία επιτροπής

1.Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για τα προϊόντα λίπανσης. Η εν λόγω επιτροπή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

3.Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

4.Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του ίδιου κανονισμού.

Άρθρο 42
Τροποποιήσεις των παραρτημάτων

1.Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 για την τροποποίηση των παραρτημάτων I έως IV, με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην εσωτερική αγορά και της ελεύθερης κυκλοφορίας για τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE

α)τα οποία αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο σημαντικών εμπορικών συναλλαγών στην εσωτερική αγορά, και

β)τα οποία, σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, δεν συνιστούν απαράδεκτο κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια ή για το περιβάλλον, και είναι επαρκώς αποτελεσματικά.

2.Εάν η Επιτροπή τροποποιήσει το παράρτημα II προκειμένου να προστεθούν νέοι μικροοργανισμοί στην κατηγορία συστατικών υλικών για τέτοιους οργανισμούς σύμφωνα με την παράγραφο 1, το πράττει με βάση τα ακόλουθα στοιχεία:

α)ονομασία του μικροοργανισμού·

β)ταξινομική κατάταξη του μικροοργανισμού·

γ)ιστορικά δεδομένα για την ασφαλή παραγωγή και χρήση του μικροοργανισμού·

δ)ταξινομική σχέση με είδη μικροοργανισμών που πληρούν τις απαιτήσεις για τεκμήριο αναγνωρισμένης ασφάλειας, όπως αυτό έχει προσδιοριστεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων·

ε)πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα καταλοίπων τοξινών·

στ)πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία παραγωγής· και

ζ)πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των υπολειμματικών ενδιάμεσων προϊόντων ή μικροβιακών μεταβολιτών στο συστατικό υλικό.

3.Κατά την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί τις κατηγορίες συστατικών υλικών που καθορίζονται στο παράρτημα II με την προσθήκη ζωικών υποπροϊόντων κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 μόνον όταν έχει προσδιοριστεί ένα τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής για τέτοια προϊόντα σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό.

4.Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται επίσης να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 για την τροποποίηση των παραρτημάτων I έως IV με βάση νέα επιστημονικά στοιχεία. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί την εξουσιοδότηση αυτή όποτε απαιτείται τροποποίηση, με βάση αξιολόγηση κινδύνου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κάθε προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, δεν συνιστά απαράδεκτο κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια ή για το περιβάλλον.

Άρθρο 43
Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.Η αρμοδιότητα για την έκδοση πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.Η προβλεπόμενη στο άρθρο 42 αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την [Publications office, please insert the date of entry into force of this Regulation]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 42 είναι δυνατόν να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει την εξουσιοδότηση στην οποία αναφέρεται η ίδια αυτή απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

4.Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 42 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Κεφάλαιο 7
Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 44
Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται για τις παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν την επιβολή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή τους εν λόγω κανόνες και μέτρα και την ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση σχετικά με κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

Άρθρο 45
Τροποποιήσεις του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1069/2009

Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:

1)στην παράγραφο 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«Για τα αναφερόμενα στα άρθρα 32, 35 και 36 παράγωγα προϊόντα, τα οποία δεν παρουσιάζουν πλέον κανέναν ουσιαστικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων, μπορεί να προσδιορίζεται τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής πέραν του οποίου δεν υπόκεινται πλέον στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.»

2)η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.    Στην περίπτωση κινδύνων για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων, τα άρθρα 53 και 54 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 που αφορούν έκτακτα υγειονομικά μέτρα εφαρμόζονται, mutatis mutandis, στα παράγωγα προϊόντα τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 32, 33 και 36 του παρόντος κανονισμού.»

Άρθρο 46
Τροποποιήσεις του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1107/2009

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 τροποποιείται ως εξής:

1)Το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)    να επηρεάζουν τις βιολογικές διεργασίες των φυτών, όπως τις ουσίες που επηρεάζουν την ανάπτυξή τους, εκτός αν πρόκειται για θρεπτικά στοιχεία ή για βιοδιεγέρτες φυτών·»

2)Στο άρθρο 3 προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

3)«34)«βιοδιεγέρτης φυτών»: προϊόν που διεγείρει τις διαδικασίες θρέψης των φυτών ανεξάρτητα από την περιεκτικότητα του προϊόντος σε θρεπτικά στοιχεία, με μοναδικό σκοπό τη βελτίωση ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του φυτού:

α)αποδοτικότητα της χρήσης των θρεπτικών στοιχείων·

β)ανοχή σε αβιοτικές καταπονήσεις·

γ)χαρακτηριστικά ποιότητας των καλλιεργειών.»

Άρθρο 47
Κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 καταργείται από την ημερομηνία που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 49.

Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό θεωρούνται παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 48
Μεταβατικές διατάξεις

Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά όσων προϊόντων είχαν τεθεί σε κυκλοφορία ως λιπάσματα με την ένδειξη «λίπασμα ΕΚ» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 πριν από την [Publications office, please insert the date of application of this Regulation]. Ωστόσο, οι διατάξεις του κεφαλαίου 5 εφαρμόζονται στα προϊόντα αυτά, mutatis mutandis.

Άρθρο 49
Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος    Ο Πρόεδρος

(1) http://ec.europa.eu/smart-regulation/evaluation/search/download.do?documentId=4416  
(2) COM(2015) 614/2.
(3) ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 1.
(4) ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3.
(5) ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.
(6) http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm
(7) http://bbi-europe.eu/sites/default/files/documents/BBI_JU_annual_Work_plan_2014.pdf  
(8) Βλ. ενότητα 4, Συμπεράσματα και συστάσεις.
(9) Για τις εκθέσεις δραστηριοτήτων των συνεδριάσεων της ομάδας αυτής, βλ. http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=1320&NewSearch=1&NewSearch=1  
(10) http://ec.europa.eu/environment/consultations/closing_the_loop_en.htm?utm_content=buffer68ffa&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
(11) http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2012_grow_001_fertilisers_en.pdf  
(12) http://bookshop.europa.eu/en/study-on-options-to-fully-harmonise-the-eu-legislation-on-fertilising-materials-including-technical-feasibility-environmental-economic-and-social-impacts-pbNB0114252/  
(13) Η έκθεση του εργαστηρίου διατίθεται για μεταφόρτωση από τη διεύθυνση http://bookshop.europa.eu/en/circular-approaches-to-phosphorus-pbKI0115204/
(14) ΕΕ C της , σ. .
(15) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τα λιπάσματα (ΕΕ L 304 της 21.11.2003, σ. 1).
(16) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30).
(17) Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και για την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 82).
(18) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα) (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 1).
(19) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την ασφάλεια των τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1).
(20) Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).
(21) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1).
(22) Οδηγία 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1986, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία (ΕΕ L 181 της 4.7.1986, σ. 6).
(23) Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1).
(24) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).
(25) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).
(26) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα (ΕΕ L 364 της 20.12.2006, σ. 5).
(27) Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1).
(28) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 98/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών (ΕΕ L 39 της 9.2.2013, σ. 1).
(29) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών (ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 35).
(30) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12).
(31) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

Βρυξέλλες, 17.3.2016

COM(2016) 157 final

Δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

της

πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διάθεση προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE στην αγορά και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

{SWD(2016) 64 final}
{SWD(2016) 65 final}


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

της

πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διάθεση προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE στην αγορά και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Κατηγορίες λειτουργίας προϊόντος (ΚΛΠ) για προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE

Μέρος I
Ονομασία κατηγοριών λειτουργίας προϊόντος

1.    Λίπασμα

A.    Οργανικό λίπασμα

I.    Στερεό οργανικό λίπασμα

II.    Υγρό οργανικό λίπασμα

B.    Οργανοανόργανο λίπασμα

I.    Στερεό οργανοανόργανο λίπασμα

II.    Υγρό οργανοανόργανο λίπασμα

Γ.    Ανόργανο λίπασμα

I.    Ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα

α)    Στερεό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα

i)    Απλό στερεό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα

A)    Απλό στερεό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα νιτρικού αμμωνίου υψηλής περιεκτικότητας σε άζωτο

ii)    Σύνθετο στερεό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα

A)    Σύνθετο στερεό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα νιτρικού αμμωνίου υψηλής περιεκτικότητας σε άζωτο

β)    Υγρό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα

i)    Απλό υγρό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα

ii)    Σύνθετο υγρό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα

II.    Ανόργανο μικροθρεπτικό λίπασμα

α)    Απλό ανόργανο μικροθρεπτικό λίπασμα

β)    Σύνθετο ανόργανο μικροθρεπτικό λίπασμα

2.    Υλικό ασβέστωσης

3.    Βελτιωτικό εδάφους

A.    Οργανικό βελτιωτικό εδάφους

B.    Ανόργανο βελτιωτικό εδάφους

4.    Υπόστρωμα καλλιέργειας

5.    Γεωπονικό πρόσθετο

A.    Αναστολέας

I.    Αναστολέας νιτροποίησης

II.    Αναστολέας ουρεάσης

B.    Χηλικός παράγοντας

Γ.    Συμπλεκτικός παράγοντας

6.    Βιοδιεγέρτης φυτών

A.    Μικροβιακός βιοδιεγέρτης φυτών

B.    Μη μικροβιακός βιοδιεγέρτης φυτών

I.    Οργανικός μη μικροβιακός βιοδιεγέρτης φυτών

II.    Ανόργανος μη μικροβιακός βιοδιεγέρτης φυτών

7.    Σύμμεικτο προϊόν λίπανσης

Μέρος II
Απαιτήσεις σχετικές με τις κατηγορίες λειτουργίας προϊόντος

1.Το παρόν μέρος καθορίζει τις απαιτήσεις που αφορούν τις κατηγορίες λειτουργίας προϊόντος (ΚΛΠ) στις οποίες υπάγονται τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE.

2.Οι απαιτήσεις που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα για μια ορισμένη ΚΛΠ ισχύουν για τα προϊόντα όλων των υποκατηγοριών της συγκεκριμένης ΚΛΠ.

3.Όταν η συμμόρφωση με μια ορισμένη απαίτηση (όπως η απουσία συγκεκριμένης πρόσμειξης) προκύπτει σαφώς και αδιαμφισβήτητα από τη φύση ή τη διαδικασία παρασκευής ενός προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE, η συμμόρφωση μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, χωρίς επαλήθευση (π.χ. δοκιμές), με ευθύνη του παρασκευαστή.

4.Όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει μια ουσία για την οποία έχουν θεσπιστεί ανώτατα όρια καταλοίπων για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές σύμφωνα με

α)τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 315/93 του Συμβουλίου 1 ,

β)τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2 ,

γ)τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 470/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 3 ή

δ)την οδηγία 2002/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 4 ,

τότε η χρήση του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE, όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης, δεν πρέπει να οδηγεί στην υπέρβαση των εν λόγω ορίων σε τρόφιμα ή ζωοτροφές.

ΚΛΠ 1: Λίπασμα

Λίπασμα καλείται ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που αποσκοπεί στην παροχή θρεπτικών συστατικών στα φυτά.

ΚΛΠ 1(Α): Οργανικό λίπασμα

1.Ένα οργανικό λίπασμα περιέχει

άνθρακα (C) και

θρεπτικά συστατικά

αποκλειστικά βιολογικής προέλευσης, εξαιρουμένων των απολιθωμένων ή ενσωματωμένων σε γεωλογικούς σχηματισμούς υλικών.

2.Στο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE δεν πρέπει να υπάρχουν προσμείξεις σε ποσότητες μεγαλύτερες από τις ακόλουθες:

Κάδμιο (Cd)    1,5 mg/kg ξηράς ουσίας,

Εξασθενές χρώμιο (Cr VI)    2 mg/kg ξηράς ουσίας,

Υδράργυρος (Hg)    1 mg/kg ξηράς ουσίας,

Νικέλιο (Ni)    50 mg/kg ξηράς ουσίας,

Μόλυβδος (Pb)    120 mg/kg ξηράς ουσίας, και

Διουρία (C2H5N3O2)    12 g/kg ξηράς ουσίας.

3.Δεν ανευρίσκονται Salmonella spp. σε δείγμα βάρους 25 g του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE.

4.Κανένας από τους δύο παρακάτω τύπους βακτηρίων δεν περιέχεται στο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE σε συγκέντρωση μεγαλύτερη των 1000 CFU/g νωπού βάρους:

α)Escherichia coli ή

β)Enterococcaceae.

Αυτό αποδεικνύεται με μέτρηση της παρουσίας τουλάχιστον ενός από αυτούς τους δύο τύπους βακτηρίων.

ΚΛΠ 1(Α)(I): Στερεό οργανικό λίπασμα

1.Ένα στερεό οργανικό λίπασμα περιέχει τουλάχιστον 40 % ξηρά ουσία κατά μάζα.

2.Το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω δηλούμενα θρεπτικά συστατικά στην καθοριζόμενη ελάχιστη ποσότητα:

ολικό άζωτο (N) 2,5 % κατά μάζα,

ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 2 % κατά μάζα, ή

ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 2 % κατά μάζα.

3.Η περιεκτικότητα του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE σε οργανικό άνθρακα (C) είναι τουλάχιστον 15 % κατά μάζα.

ΚΛΠ 1(Α)(II): Υγρό οργανικό λίπασμα

1.Ένα υγρό οργανικό λίπασμα περιέχει λιγότερο από 40 % ξηρά ουσία.

2.Το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω δηλούμενα θρεπτικά συστατικά στην καθοριζόμενη ελάχιστη ποσότητα:

ολικό άζωτο (N) 2 % κατά μάζα,

ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 1 % κατά μάζα, ή

ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 2 % κατά μάζα.

3.Η περιεκτικότητα του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE σε οργανικό άνθρακα (C) είναι τουλάχιστον 5 % κατά μάζα.

ΚΛΠ 1(B): Οργανοανόργανο λίπασμα

1.Ένα οργανοανόργανο λίπασμα είναι συνδυασμένο παρασκεύασμα από

ένα ή περισσότερα ανόργανα λιπάσματα, όπως ορίζονται στην ΚΛΠ 1(Γ) παρακάτω, και

ένα υλικό που περιέχει

οργανικό άνθρακα (C) και

θρεπτικά συστατικά

αποκλειστικά βιολογικής προέλευσης, εξαιρουμένων των απολιθωμένων ή ενσωματωμένων σε γεωλογικούς σχηματισμούς υλικών.

2.Εάν ένα ή περισσότερα από τα ανόργανα λιπάσματα του συνδυασμένου παρασκευάσματος είναι απλό ή σύνθετο στερεό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα νιτρικού αμμωνίου υψηλής περιεκτικότητας σε άζωτο, όπως ορίζεται στην ΚΛΠ 1(Γ)(Ι)(α)(i-ii)(Α), το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE δεν περιέχει άζωτο (N) εκ νιτρικού αμμωνίου (NH4NO3) σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο από 15,75 % κατά μάζα.

3.Στο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE δεν πρέπει να υπάρχουν προσμείξεις σε ποσότητες μεγαλύτερες από τις ακόλουθες:

α)Κάδμιο (Cd)

1)Όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE έχει περιεκτικότητα σε ολικό φώσφορο (P) χαμηλότερη του 5 % κατά μάζα σε ισοδύναμα πεντοξειδίου του φωσφόρου (P2O5): 3 mg/kg ξηράς ουσίας, ή

2)Όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE έχει περιεκτικότητα σε ολικό φώσφορο (P) 5 % κατά μάζα ή μεγαλύτερη σε ισοδύναμα πεντοξειδίου του φωσφόρου (P2O5) («φωσφορικό λίπασμα»):

Από την [Publications office, please insert the date of application of this Regulation]: πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 60 mg/kg,

Από την [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation]: πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 40 mg/kg, και

Από την [Publications office, please insert the date occurring twelve years after the date of application of this Regulation]: πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 20 mg/kg,

β)Εξασθενές χρώμιο (Cr VI)2 mg/kg ξηράς ουσίας,

γ)Υδράργυρος (Hg)1 mg/kg ξηράς ουσίας,

δ)Νικέλιο (Ni)50 mg/kg ξηράς ουσίας, και

ε)Μόλυβδος (Pb)120 mg/kg ξηράς ουσίας.

4.Δεν ανευρίσκονται Salmonella spp. σε δείγμα βάρους 25 g του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE.

5.Κανένας από τους δύο παρακάτω τύπους βακτηρίων δεν περιέχεται στο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE σε συγκέντρωση μεγαλύτερη των 1000 CFU/g νωπού βάρους:

α)Escherichia coli ή

β)Enterococcaceae.

Αυτό αποδεικνύεται με μέτρηση της παρουσίας τουλάχιστον ενός από αυτούς τους δύο τύπους βακτηρίων.

ΚΛΠ 1(B)(I): Στερεό οργανοανόργανο λίπασμα

1.Ένα στερεό οργανοανόργανο λίπασμα περιέχει τουλάχιστον 60 % ξηρά ουσία κατά μάζα.

2.Το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω δηλούμενα θρεπτικά συστατικά στην καθοριζόμενη ελάχιστη ποσότητα:

ολικό άζωτο (N) 2,5 % κατά μάζα, εκ των οποίων 1 % κατά μάζα του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE είναι οργανικό άζωτο (Ν), ή

ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 2 % κατά μάζα, ή

ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 2 % κατά μάζα.

3.Η περιεκτικότητα του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE σε οργανικό άνθρακα (C) είναι τουλάχιστον 7,5 % κατά μάζα.

4.Κάθε μονάδα του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE περιέχει οργανική ύλη και θρεπτικά συστατικά στις δηλούμενες περιεκτικότητες.

ΚΛΠ 1(B)(II): Υγρό οργανοανόργανο λίπασμα

1.Ένα υγρό οργανοανόργανο λίπασμα περιέχει λιγότερο από 60 % ξηρά ουσία.

2.Το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω δηλούμενα θρεπτικά συστατικά στην καθοριζόμενη ελάχιστη ποσότητα:

ολικό άζωτο (N) 2 % κατά μάζα, εκ των οποίων 0,5 % κατά μάζα του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE είναι οργανικό άζωτο (Ν), ή

ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 2 % κατά μάζα, ή

ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 2 % κατά μάζα.

3.Η περιεκτικότητα του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE σε οργανικό άνθρακα (C) είναι τουλάχιστον 3 % κατά μάζα.

ΚΛΠ 1(Γ): Ανόργανο λίπασμα

Ένα ανόργανο λίπασμα είναι κάθε λίπασμα εκτός των οργανικών και των οργανοανόργανων λιπασμάτων.

ΚΛΠ 1(Γ)(I): Ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα

1.Ένα ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα προορίζεται για την παροχή ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα μακροθρεπτικά συστατικά στα φυτά: άζωτο (N), φώσφορος (P), κάλιο (K), μαγνήσιο (Mg), ασβέστιο (Ca), θείο (S) ή νάτριο (Na).

2.Στο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE δεν πρέπει να υπάρχουν προσμείξεις σε ποσότητες μεγαλύτερες από τις ακόλουθες:

α)Κάδμιο (Cd)

1)Όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE έχει περιεκτικότητα σε ολικό φώσφορο (P) χαμηλότερη του 5 % κατά μάζα σε ισοδύναμα πεντοξειδίου του φωσφόρου (P2O5): 3 mg/kg ξηράς ουσίας, ή

2)Όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE έχει περιεκτικότητα σε ολικό φώσφορο (P) 5 % κατά μάζα ή μεγαλύτερη σε ισοδύναμα πεντοξειδίου του φωσφόρου (P2O5) («φωσφορικό λίπασμα»):

Από την [Publications office, please insert the date of application of this Regulation]: πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 60 mg/kg,

Από την [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation]: πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 40 mg/kg, και

Από την [Publications office, please insert the date occurring twelve years after the date of application of this Regulation]: πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 20 mg/kg,

β)Εξασθενές χρώμιο (Cr VI)2 mg/kg ξηράς ουσίας,

γ)Υδράργυρος (Hg)2 mg/kg ξηράς ουσίας,

δ)Νικέλιο (Ni)120 mg/kg ξηράς ουσίας,

ε)Μόλυβδος (Pb)150 mg/kg ξηράς ουσίας,

στ)Αρσενικό (As)60 mg/kg ξηράς ουσίας,

ζ)Διουρία (C2H5N3O2)12 g/kg ξηράς ουσίας, και

η)Υπερχλωρικό (ClO4-)50 mg/kg ξηράς ουσίας.

ΚΛΠ 1(Γ)(I)(α): Στερεό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα

Ένα στερεό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα είναι ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα που δεν βρίσκεται ούτε σε μορφή αιωρήματος ούτε σε μορφή διαλύματος κατά την έννοια της ΚΛΠ 1(Γ)(Ι)(β) του παρόντος παραρτήματος.

ΚΛΠ 1(Γ)(I)(α)(i): Απλό στερεό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα

1.Ένα απλό στερεό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα έχει δηλούμενη περιεκτικότητα για όχι περισσότερα από ένα θρεπτικά συστατικά.

2.Το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει ένα από τα παρακάτω δηλούμενα θρεπτικά συστατικά στην καθοριζόμενη ελάχιστη ποσότητα:

ολικό άζωτο (N) 10 % κατά μάζα,

ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 12 % κατά μάζα,

ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 6 % κατά μάζα,

ολικό οξείδιο του μαγνησίου (MgO) 5 % κατά μάζα,

ολικό οξείδιο του ασβεστίου (CaO) 12 % κατά μάζα,

ολικό τριοξείδιο του θείου (SO3) 10 % κατά μάζα, ή

ολικό οξείδιο του νατρίου (Na2O) 1 % κατά μάζα.

ΚΛΠ 1(Γ)(I)(α)(ii): Σύνθετο στερεό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα

1.Ένα σύνθετο στερεό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα έχει δηλούμενη περιεκτικότητα για περισσότερα από ένα θρεπτικά συστατικά.

2.Το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει περισσότερα από ένα από τα παρακάτω δηλούμενα θρεπτικά συστατικά στις καθοριζόμενες ελάχιστες ποσότητες:

ολικό άζωτο (N) 3 % κατά μάζα,

ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 3 % κατά μάζα,

ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 3 % κατά μάζα,

ολικό οξείδιο του μαγνησίου (MgO) 1,5 % κατά μάζα,

ολικό οξείδιο του ασβεστίου (CaO) 1,5 % κατά μάζα,

ολικό τριοξείδιο του θείου (SO3) 1,5 % κατά μάζα, ή

ολικό οξείδιο του νατρίου (Na2O) 1 % κατά μάζα.

ΚΛΠ 1(Γ)(I)(α)(i-ii)(Α): Απλό ή σύνθετο στερεό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα νιτρικού αμμωνίου υψηλής περιεκτικότητας σε άζωτο

1.Ένα απλό ή σύνθετο στερεό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα νιτρικού αμμωνίου υψηλής περιεκτικότητας σε άζωτο έχει ως βάση το νιτρικό αμμώνιο (NH4NO3) και έχει περιεκτικότητα σε άζωτο (N) εκ του νιτρικού αμμωνίου (NH4NO3) 28 % ή περισσότερο κατά μάζα.

2.Κάθε άλλη ύλη εκτός του νιτρικού αμμωνίου (NH4NO3) πρέπει να είναι αδρανής έναντι του νιτρικού αμμωνίου (NH4NO3).

3.Το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE διατίθεται στον τελικό χρήστη μόνο σε συσκευασμένη μορφή. Η συσκευασία κλείνεται με τέτοιο τρόπο ή τέτοιο μέσο ώστε το κλείσιμο, η σφράγιση ή η ίδια η συσκευασία να καταστρέφονται ανεπανόρθωτα μετά το άνοιγμα. Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σάκοι με βαλβίδες.

4.Η κατακράτηση πετρελαίου από το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE έπειτα από δύο θερμικούς κύκλους, όπως περιγράφεται στο σημείο 4.1 της ενότητας A1 του παραρτήματος IV, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4 % κατά μάζα.

5.Η εκρηκτικότητα του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE πρέπει να είναι τέτοια ώστε

έπειτα από πέντε θερμικούς κύκλους όπως περιγράφεται στο σημείο 4.2 της ενότητας Α1 του παραρτήματος IV,

σε δύο δοκιμές εκρηκτικότητας όπως περιγράφεται στο σημείο 4.3 της ενότητας Α1 του παραρτήματος IV,

ένας ή περισσότεροι από τους υποστηρικτικούς μολύβδινους κυλίνδρους να συνθλίβονται κατά λιγότερο από 5 %.

6.Το επί τοις εκατό ποσοστό καύσιμου υλικού κατά μάζα, μετρούμενου ως άνθρακας (C), δεν πρέπει να υπερβαίνει

το 0,2 % για προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE με περιεκτικότητα σε άζωτο (Ν) τουλάχιστον 31,5 % κατά μάζα και,

το 0,4 % για προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE με περιεκτικότητα σε άζωτο (Ν) τουλάχιστον 28 % αλλά λιγότερο από 31,5 % κατά μάζα.

7.Ένα διάλυμα 10 g προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE σε 100 ml νερού πρέπει να έχει pH 4,5 τουλάχιστον.

8.Μέχρι 5 % κατά μάζα του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE πρέπει να διέρχεται από κόσκινο με διάμετρο οπών 1 mm και μέχρι 3 % κατά μάζα πρέπει να διέρχεται από κόσκινο με διάμετρο οπών 0,5 mm.

9.Η περιεκτικότητα σε χαλκό (Cu) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 mg/kg και η περιεκτικότητα σε χλώριο (Cl) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200 mg/kg.

ΚΛΠ 1(Γ)(I)(β): Υγρό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα

Ένα υγρό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα είναι ένα ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα σε μορφή αιωρήματος ή διαλύματος, όπου

αιώρημα ονομάζεται διασπορά δύο φάσεων στην οποία στερεά σωματίδια διατηρούνται αιωρούμενα μέσα στην υγρή φάση και

διάλυμα ονομάζεται υγρό ελεύθερο στερεών σωματιδίων.

ΚΛΠ 1(Γ)(I)(β)(i): Απλό υγρό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα

1.Ένα απλό υγρό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα έχει δηλούμενη περιεκτικότητα για όχι περισσότερα από ένα θρεπτικά συστατικά.

2.Το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει ένα από τα παρακάτω δηλούμενα θρεπτικά συστατικά στην καθοριζόμενη ελάχιστη ποσότητα:

ολικό άζωτο (N) 5 % κατά μάζα,

ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 5 % κατά μάζα,

ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 3 % κατά μάζα,

ολικό οξείδιο του μαγνησίου (MgO) 2 % κατά μάζα,

ολικό οξείδιο του ασβεστίου (CaO) 6 % κατά μάζα,

ολικό τριοξείδιο του θείου (SO3) 5 % κατά μάζα, ή

ολικό οξείδιο του νατρίου (Na2O) 1 % κατά μάζα.

ΚΛΠ 1(Γ)(I)(β)(ii): Σύνθετο υγρό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα

1.Ένα σύνθετο υγρό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα έχει δηλούμενη περιεκτικότητα για περισσότερα από ένα θρεπτικά συστατικά.

2.Το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει περισσότερα από ένα από τα παρακάτω δηλούμενα θρεπτικά συστατικά στις καθοριζόμενες ελάχιστες ποσότητες:

ολικό άζωτο (N) 1,5 % κατά μάζα,

ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 1,5 % κατά μάζα,

ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 1,5 % κατά μάζα,

ολικό οξείδιο του μαγνησίου (MgO) 0,75 % κατά μάζα,

ολικό οξείδιο του ασβεστίου (CaO) 0,75 % κατά μάζα,

ολικό τριοξείδιο του θείου (SO3) 0,75 % κατά μάζα, ή

ολικό οξείδιο του νατρίου (Na2O) 0,5 % κατά μάζα.

ΚΛΠ 1(Γ)(IΙ): Ανόργανο μικροθρεπτικό λίπασμα

1.Ένα ανόργανο μικροθρεπτικό λίπασμα είναι ανόργανο λίπασμα άλλο από τα μακροθρεπτικά λιπάσματα, που αποσκοπεί στο να παρέχει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω θρεπτικά συστατικά: βόριο (B), κοβάλτιο (Co), χαλκό (Cu), σίδηρο (Fe), μαγγάνιο (Mn), μολυβδαίνιο (Mo) ή ψευδάργυρο (Zn).

2.Τα μικροθρεπτικά λιπάσματα διατίθενται στον τελικό χρήστη μόνο σε συσκευασμένη μορφή.

3.Στο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE δεν πρέπει να υπάρχουν προσμείξεις σε ποσότητες μεγαλύτερες από τις ακόλουθες:

Πρόσμειξη

Μέγιστη συγκέντρωση κατά μάζα, σε σχέση με τη συνολική περιεκτικότητα σε μικροθρεπτικά συστατικά

[mg/kg ολικού βορίου (B), κοβαλτίου (Co), χαλκού (Cu), σιδήρου (Fe), μαγγανίου (Mn), μολυβδαινίου (Mo) και ψευδαργύρου (Zn)]

Αρσενικό (As)

1000

Κάδμιο (Cd)

200

Μόλυβδος (Pb)

600

Υδράργυρος (Hg)

100

Νικέλιο (Ni)

2000

ΚΛΠ 1(Γ)(II)(α): Απλό ανόργανο μικροθρεπτικό λίπασμα

1.Ένα απλό ανόργανο μικροθρεπτικό λίπασμα έχει δηλούμενη περιεκτικότητα για όχι περισσότερα από ένα θρεπτικά συστατικά.

2.Το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE συμμορφώνεται με μία από τις τυπολογίες, τις περιγραφές και τις αντίστοιχες απαιτήσεις ελάχιστης περιεκτικότητας σε θρεπτικά συστατικά που καθορίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Τυπολογία

Περιγραφή

Ελάχιστη περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά

Λίπασμα αλάτων μικροθρεπτικών συστατικών

Χημικώς παραγόμενο στερεό μικροθρεπτικό λίπασμα που περιέχει άλας, οξείδιο ή υδροξείδιο ανόργανου ιόντος ως απαραίτητο συστατικό

10 % κατά μάζα του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE αποτελείται από υδατοδιαλυτό μικροθρεπτικό συστατικό

Λίπασμα με βάση μικροθρεπτικά συστατικά

Μικροθρεπτικό λίπασμα που συνδυάζει ένα λίπασμα αλάτων μικροθρεπτικών συστατικών με ένα ή περισσότερα άλλα λιπάσματα αλάτων μικροθρεπτικών συστατικών και/ή ένα μοναδικό λίπασμα χηλικών συμπλόκων μικροθρεπτικών συστατικών

5 % κατά μάζα του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE αποτελείται από μικροθρεπτικό συστατικό

Λίπασμα διαλύματος μικροθρεπτικών συστατικών

Υδατικό διάλυμα διάφορων μορφών ενός μικροθρεπτικού λιπάσματος

2 % κατά μάζα του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE αποτελείται από υδατοδιαλυτό μικροθρεπτικό συστατικό

Λίπασμα αιωρήματος μικροθρεπτικών συστατικών

Προϊόν που προκύπτει με εναιώρηση διάφορων μορφών ενός μικροθρεπτικού λιπάσματος

2 % κατά μάζα του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE αποτελείται από μικροθρεπτικό συστατικό

Λίπασμα χηλικών συμπλόκων μικροθρεπτικών συστατικών

Υδατοδιαλυτό προϊόν στο οποίο το δηλούμενο μικροθρεπτικό συστατικό βρίσκεται σε μορφή χημικώς συνδυασμένη με έναν ή περισσότερους χηλικούς παράγοντες που πληρούν τις απαιτήσεις της ΚΛΠ 5(Β)

5 % κατά μάζα του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE αποτελείται από υδατοδιαλυτό μικροθρεπτικό συστατικό και

τουλάχιστον το 80 % του υδατοδιαλυτού μικροθρεπτικού συστατικού είναι συμπλοκοποιημένο με χηλικό παράγοντα που πληροί τις απαιτήσεις της ΚΛΠ 5(Β)

Λιπάσματα συμπλόκων μικροθρεπτικών συστατικών

Υδατοδιαλυτό προϊόν στο οποίο το δηλούμενο μικροθρεπτικό συστατικό βρίσκεται σε μορφή χημικώς συνδυασμένη με έναν ή περισσότερους συμπλεκτικούς παράγοντες που πληρούν τις απαιτήσεις της ΚΛΠ 5(Γ)

5 % κατά μάζα του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE αποτελείται από υδατοδιαλυτό μικροθρεπτικό συστατικό και

τουλάχιστον το 80 % του υδατοδιαλυτού μικροθρεπτικού συστατικού είναι συμπλοκοποιημένο με συμπλεκτικό παράγοντα που πληροί τις απαιτήσεις της ΚΛΠ 5(Γ)

ΚΛΠ 1(Γ)(IΙ)(β): Σύνθετο ανόργανο μικροθρεπτικό λίπασμα

1.Ένα σύνθετο ανόργανο μικροθρεπτικό λίπασμα έχει δηλούμενη περιεκτικότητα για περισσότερα από ένα μικροθρεπτικά συστατικά.

2.Το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει δηλούμενα θρεπτικά συστατικά σε τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες ποσότητες:

2 % κατά μάζα για λιπάσματα σε μορφή αιωρήματος ή διαλύματος («υγρά σύνθετα ανόργανα μικροθρεπτικά λιπάσματα»), όπου

αιώρημα ονομάζεται διασπορά δύο φάσεων στην οποία στερεά σωματίδια διατηρούνται αιωρούμενα μέσα στην υγρή φάση και

διάλυμα ονομάζεται υγρό ελεύθερο στερεών σωματιδίων, και

5 % κατά μάζα για άλλα λιπάσματα («στερεά σύνθετα ανόργανα μικροθρεπτικά λιπάσματα»).

ΚΛΠ 2: Υλικό ασβέστωσης

1.Ένα υλικό ασβέστωσης είναι προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που προορίζεται για τη διόρθωση της οξύτητας του εδάφους και που περιέχει οξείδια, υδροξείδια, ανθρακικά ή πυριτικά άλατα των θρεπτικών συστατικών ασβέστιο (Ca) ή μαγνήσιο (Mg).

2.Στο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE δεν πρέπει να υπάρχουν προσμείξεις σε ποσότητες μεγαλύτερες από τις ακόλουθες:

Κάδμιο (Cd)    3 mg/kg ξηράς ουσίας,

Εξασθενές χρώμιο (Cr VI)    2 mg/kg ξηράς ουσίας,

Υδράργυρος (Hg)    2 mg/kg ξηράς ουσίας,

Νικέλιο (Ni)    90 mg/kg ξηράς ουσίας,

Μόλυβδος (Pb)    200 mg/kg ξηράς ουσίας, και

Αρσενικό (As)    120 mg/kg ξηράς ουσίας.

3.Πληρούνται τα εξής όρια για τις παρακάτω παραμέτρους, προσδιοριζόμενες επί ξηρού:

Ελάχιστη τιμή εξουδετέρωσης: 15 (ισοδύναμο CaO) ή 9 (ισοδύναμο HO-), και

Ελάχιστη αντιδραστικότητα:    10 % ή 50 % μετά 6 μήνες (δοκιμή επώασης).

ΚΛΠ 3: Βελτιωτικό εδάφους

Ένα βελτιωτικό εδάφους είναι προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που προορίζεται να προστεθεί στο έδαφος με στόχο τη διατήρηση, τη βελτίωση ή την προστασία των φυσικών ή χημικών ιδιοτήτων, της δομής ή της βιολογικής δραστηριότητας του εδάφους.

ΚΛΠ 3(Α): Οργανικό βελτιωτικό εδάφους

1.Ένα οργανικό βελτιωτικό εδάφους αποτελείται αποκλειστικά από υλικά βιολογικής προέλευσης, εξαιρουμένων των απολιθωμένων ή ενσωματωμένων σε γεωλογικούς σχηματισμούς υλικών.

2.Στο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE δεν πρέπει να υπάρχουν προσμείξεις σε ποσότητες μεγαλύτερες από τις ακόλουθες:

Κάδμιο (Cd)    3 mg/kg ξηράς ουσίας,

Εξασθενές χρώμιο (Cr VI)    2 mg/kg ξηράς ουσίας,

Υδράργυρος (Hg)    1 mg/kg ξηράς ουσίας,

Νικέλιο (Ni)    50 mg/kg ξηράς ουσίας, και

Μόλυβδος (Pb)    120 mg/kg ξηράς ουσίας.

3.Όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει ζωικό υποπροϊόν, όπως αυτό ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009,

α)δεν ανευρίσκονται Salmonella spp. σε δείγμα βάρους 25 g του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE·

β)κανένας από τους δύο παρακάτω τύπους βακτηρίων δεν περιέχεται στο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE σε συγκέντρωση μεγαλύτερη των 1000 CFU/g νωπού βάρους:

Escherichia coli ή

Enterococcaceae.

Αυτό αποδεικνύεται με μέτρηση της παρουσίας τουλάχιστον ενός από αυτούς τους δύο τύπους βακτηρίων.

4.Το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει τουλάχιστον 40 % ξηρά ουσία.

5.Η περιεκτικότητα του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE σε οργανικό άνθρακα (C) είναι τουλάχιστον 7,5 % κατά μάζα.

ΚΛΠ 3(B): Ανόργανο βελτιωτικό εδάφους

1.Ένα ανόργανο βελτιωτικό του εδάφους είναι βελτιωτικό εδάφους άλλο από τα οργανικά βελτιωτικά εδάφους.

2.Στο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE δεν πρέπει να υπάρχουν προσμείξεις σε ποσότητες μεγαλύτερες από τις ακόλουθες:

Κάδμιο (Cd)    1,5 mg/kg ξηράς ουσίας,

Εξασθενές χρώμιο (Cr VI)    2 mg/kg ξηράς ουσίας,

Υδράργυρος (Hg)    1 mg/kg ξηράς ουσίας,

Νικέλιο (Ni)    100 mg/kg ξηράς ουσίας, και

Μόλυβδος (Pb)    150 mg/kg ξηράς ουσίας.

ΚΛΠ 4: Υπόστρωμα καλλιέργειας

1.Ένα υπόστρωμα καλλιέργειας είναι υλικό άλλο από το χώμα, που προορίζεται για χρήση ως υπόστρωμα για την ανάπτυξη των ριζών.

2.Στο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE δεν πρέπει να υπάρχουν προσμείξεις σε ποσότητες μεγαλύτερες από τις ακόλουθες:

Κάδμιο (Cd)    3 mg/kg ξηράς ουσίας,

Εξασθενές χρώμιο (Cr VI)    2 mg/kg ξηράς ουσίας,

Υδράργυρος (Hg)    1 mg/kg ξηράς ουσίας,

Νικέλιο (Ni)    100 mg/kg ξηράς ουσίας, και

Μόλυβδος (Pb)    150 mg/kg ξηράς ουσίας.

3.Δεν ανευρίσκονται Salmonella spp. σε δείγμα βάρους 25 g του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE.

4.Κανένας από τους δύο παρακάτω τύπους βακτηρίων δεν περιέχεται στο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE σε συγκέντρωση μεγαλύτερη των 1000 CFU/g νωπού βάρους:

α)Escherichia coli ή

β)Enterococcaceae.

Αυτό αποδεικνύεται με μέτρηση της παρουσίας τουλάχιστον ενός από αυτούς τους δύο τύπους βακτηρίων.

ΚΛΠ 5: Γεωπονικό πρόσθετο

Ένα γεωπονικό πρόσθετο είναι προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που προορίζεται να προστεθεί σε προϊόν το οποίο παρέχει θρεπτικά συστατικά στα φυτά, με στόχο τη βελτίωση του τρόπου απελευθέρωσης των θρεπτικών συστατικών εκείνου του προϊόντος.

ΚΛΠ 5(Α): Αναστολέας

1.Ένας αναστολέας είναι μια ουσία ή ένα μείγμα που επιβραδύνει ή διακόπτει τη δραστηριότητα συγκεκριμένων ομάδων μικροοργανισμών ή ενζύμων.

2.Η κάθε ουσία έχει καταχωριστεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 5 με φάκελο που περιέχει

α)τις πληροφορίες που προβλέπονται στα παραρτήματα VI, VII και VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, και

β)έκθεση χημικής ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, η οποία να καλύπτει τη χρήση της ως προϊόντος λίπανσης,

εκτός εάν αυτή καλύπτεται ρητώς από κάποια από τις εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταχώρισης που προβλέπει το παράρτημα IV του εν λόγω κανονισμού ή από τα σημεία 6, 7, 8 ή 9 του παραρτήματος V του εν λόγω κανονισμού.

ΚΛΠ 5(Α)(I): Αναστολέας νιτροποίησης

1.Ένας αναστολέας νιτροποίησης αναστέλλει τη βιολογική οξείδωση του αζώτου σε μορφή αμμωνίας (NH3-N) προς άζωτο σε μορφή νιτρώδους (NO2-), επιβραδύνοντας έτσι τον σχηματισμό αζώτου σε μορφή νιτρικού (NO3-).

2.Μια δοκιμή επώασης εδάφους κατά την οποία μετριέται ο ρυθμός οξείδωσης του αζώτου αμμωνίας (NH3-N) βάσει

της εξαφάνισης του αζώτου αμμωνίας (NH3-N) ή

του αθροίσματος της παραγωγής αζώτου σε μορφή νιτρώδους (NO2-) και νιτρικού (NO3-) έναντι του χρόνου

σε δείγμα εδάφους όπου έχει προστεθεί ο αναστολέας νιτροποίησης πρέπει να δείξει στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των ρυθμών οξείδωσης του αζώτου αμμωνίας (NH3-N) σε σύγκριση με δείγμα ελέγχου όπου δεν έχει προστεθεί αναστολέας νιτροποίησης.

ΚΛΠ 5(Α)(II): Αναστολέας ουρεάσης

1.Ένας αναστολέας ουρεάσης αναστέλλει την υδρολυτική δράση του ενζύμου ουρεάση επί της ουρίας (CH4N2O), με κύριο στόχο τη μείωση της πτητικοποίησης της αμμωνίας.

2.Μια μέτρηση του ρυθμού υδρόλυσης της ουρίας (CH4N2O) in vitro έναντι του χρόνου σε δείγμα εδάφους όπου έχει προστεθεί ο αναστολέας ουρεάσης πρέπει να δείξει στατιστικώς σημαντική διαφορά στον ρυθμό υδρόλυσης σε σύγκριση με δείγμα ελέγχου όπου δεν έχει προστεθεί αναστολέας ουρεάσης.

ΚΛΠ 5(B): Χηλικός παράγοντας

1.Ένας χηλικός παράγοντας είναι οργανική ουσία που προορίζεται για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης διαθεσιμότητας θρεπτικών συστατικών για τα φυτά και που αποτελείται από μόριο το οποίο

περιλαμβάνει δύο ή περισσότερες θέσεις που προσφέρουν ζεύγη ηλεκτρονίων σε ένα κεντρικό κατιόν μετάλλου μετάπτωσης [ψευδάργυρο (Zn), χαλκό (Cu), σίδηρο (Fe), μαγγάνιο (Mn), μαγνήσιο (Mg), ασβέστιο (Ca) ή κοβάλτιο (Co)] και

είναι αρκετά μεγάλο ώστε να σχηματίζει δομή αποτελούμενη από πέντε ή έξι δακτυλίους.

2.Η ουσία έχει καταχωριστεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 6 με φάκελο που περιέχει

α)τις πληροφορίες που προβλέπονται στα παραρτήματα VI, VII και VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, και

β)έκθεση χημικής ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, η οποία να καλύπτει τη χρήση της ως προϊόντος λίπανσης,

εκτός εάν αυτή καλύπτεται ρητώς από κάποια από τις εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταχώρισης που προβλέπει το παράρτημα IV του εν λόγω κανονισμού ή από τα σημεία 6, 7, 8 ή 9 του παραρτήματος V του εν λόγω κανονισμού.

3.Μετά από 3 ημέρες μέσα σε πρότυπο διάλυμα Hoagland με pH 7 και 8, το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE παραμένει σταθερό.

ΚΛΠ 5(Γ): Συμπλεκτικός παράγοντας

1.Ένας συμπλεκτικός παράγοντας είναι οργανική ουσία που προορίζεται για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης διαθεσιμότητας θρεπτικών συστατικών για τα φυτά και η οποία μπορεί να σχηματίσει επίπεδη ή στερεοχημική δομή με ένα δισθενές ή τρισθενές κατιόν μετάλλου μετάπτωσης.

2.Η ουσία έχει καταχωριστεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 7 με φάκελο που περιέχει

α)τις πληροφορίες που προβλέπονται στα παραρτήματα VI, VII και VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, και

β)έκθεση χημικής ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, η οποία να καλύπτει τη χρήση της ως προϊόντος λίπανσης,

εκτός εάν αυτή καλύπτεται ρητώς από κάποια από τις εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταχώρισης που προβλέπει το παράρτημα IV του εν λόγω κανονισμού ή από τα σημεία 6, 7, 8 ή 9 του παραρτήματος V του εν λόγω κανονισμού.

3.Μετά από 1 ημέρα μέσα σε υδατικό διάλυμα με pH 6 και 7, το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE παραμένει σταθερό.

ΚΛΠ 6: Βιοδιεγέρτης φυτών

1.Ένας βιοδιεγέρτης φυτών είναι προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που διεγείρει τις διαδικασίες θρέψης των φυτών ανεξάρτητα από την περιεκτικότητα του προϊόντος σε θρεπτικά συστατικά, με μοναδικό σκοπό τη βελτίωση ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του φυτού:

α)αποδοτικότητα της χρήσης των θρεπτικών συστατικών,

β)αντοχή σε αβιοτικές καταπονήσεις, ή

γ)χαρακτηριστικά ποιότητας της καλλιέργειας.

2.Στο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE δεν πρέπει να υπάρχουν προσμείξεις σε ποσότητες μεγαλύτερες από τις ακόλουθες:

Κάδμιο (Cd)    3 mg/kg ξηράς ουσίας,

Εξασθενές χρώμιο (Cr VI)    2 mg/kg ξηράς ουσίας, και

Μόλυβδος (Pb)    120 mg/kg ξηράς ουσίας.

3.Ο βιοδιεγέρτης φυτών επιτυγχάνει τα αποτελέσματα που δηλώνονται στην ετικέτα για τις καλλιέργειες που προσδιορίζονται εκεί.

ΚΛΠ 6(Α): Μικροβιακός βιοδιεγέρτης φυτών

1.Ένας μικροβιακός βιοδιεγέρτης φυτών αποτελείται αποκλειστικά από έναν μικροοργανισμό ή κοινοπραξία μικροοργανισμών που αναφέρονται στην κατηγορία συστατικών υλικών 7 του παραρτήματος ΙΙ.

2.Στο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE δεν πρέπει να υπάρχουν προσμείξεις σε ποσότητες μεγαλύτερες από τις ακόλουθες:

Υδράργυρος (Hg)    1 mg/kg ξηράς ουσίας, και

Νικέλιο (Ni)    50 mg/kg ξηράς ουσίας.

3.Δεν ανευρίσκονται Salmonella spp. σε δείγμα βάρους 25 g ή όγκου 25 ml του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE.

4.Δεν ανευρίσκεται Escherichia coli σε δείγμα βάρους 1 g ή όγκου 1 ml του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE.

5.Δεν ανευρίσκονται Enterococcaceae στο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE σε αριθμό μεγαλύτερο από 10 CFU/g νωπής μάζας.

6.Δεν ανευρίσκεται Listeria monocytogenes σε δείγμα βάρους 25 g ή όγκου 25 ml του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE.

7.Δεν ανευρίσκονται Vibrio spp. σε δείγμα βάρους 25 g ή όγκου 25 ml του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE.

8.Δεν ανευρίσκονται Shigella spp. σε δείγμα βάρους 25 g ή όγκου 25 ml του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE.

9.Δεν ανευρίσκεται Staphylococcus aureus σε δείγμα βάρους 1 g ή όγκου 1 ml του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE.

10.Ο αριθμός αερόβιων ορατών αποικιών δεν υπερβαίνει τις 10CFU/g ή ml δείγματος προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE, εκτός εάν ο μικροβιακός βιοδιεγέρτης είναι αερόβιο βακτήριο.

11.Ο αριθμός ζυμομυκήτων και υφομυκήτων δεν υπερβαίνει τις 1000 CFU/g ή ml δείγματος προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE, εκτός εάν ο μικροβιακός βιοδιεγέρτης είναι μύκητας.

12.Εάν ο μικροβιακός βιοδιεγέρτης φυτών αποτελείται από αιώρημα ή διάλυμα, όπου

αιώρημα ονομάζεται διασπορά δύο φάσεων στην οποία στερεά σωματίδια διατηρούνται αιωρούμενα μέσα στην υγρή φάση και

διάλυμα ονομάζεται υγρό ελεύθερο στερεών σωματιδίων,

ο βιοδιεγέρτης φυτών έχει pH υψηλότερο ή ίσο με 4.

13.Η διάρκεια ζωής του μικροβιακού βιοδιεγέρτη φυτών είναι τουλάχιστον 6 μήνες υπό τις συνθήκες αποθήκευσης που καθορίζονται στην ετικέτα.

ΚΛΠ 6(B): Μη μικροβιακός βιοδιεγέρτης φυτών

Ένας μη μικροβιακός βιοδιεγέρτης φυτών είναι βιοδιεγέρτης φυτών άλλος από τους μικροβιακούς βιοδιεγέρτες φυτών.

ΚΛΠ 6(B)(I): Οργανικός μη μικροβιακός βιοδιεγέρτης φυτών

1.Ένας οργανικός μη μικροβιακός βιοδιεγέρτης φυτών συνίσταται από ουσία ή μείγμα που περιέχει άνθρακα (C) αποκλειστικά ζωικής ή φυτικής προέλευσης.

2.Στο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE δεν πρέπει να υπάρχουν προσμείξεις σε ποσότητες μεγαλύτερες από τις ακόλουθες:

Υδράργυρος (Hg)    1 mg/kg ξηράς ουσίας, και

Νικέλιο (Ni)    50 mg/kg ξηράς ουσίας.

3.Δεν ανευρίσκονται Salmonella spp. σε δείγμα βάρους 25 g του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE.

4.Κανένας από τους δύο παρακάτω τύπους βακτηρίων δεν περιέχεται στο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE σε συγκέντρωση μεγαλύτερη των 1000 CFU/g νωπού βάρους:

α)Escherichia coli ή

β)Enterococcaceae.

Αυτό αποδεικνύεται με μέτρηση της παρουσίας τουλάχιστον ενός από αυτούς τους δύο τύπους βακτηρίων.

ΚΛΠ 6(B)(II): Ανόργανος μη μικροβιακός βιοδιεγέρτης φυτών

1.Ένας ανόργανος μη μικροβιακός βιοδιεγέρτης φυτών είναι μη μικροβιακός βιοδιεγέρτης φυτών άλλος από τους οργανικούς μη μικροβιακούς βιοδιεγέρτες φυτών.

2.Στο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE δεν πρέπει να υπάρχουν προσμείξεις σε ποσότητες μεγαλύτερες από τις ακόλουθες:

Υδράργυρος (Hg)    2 mg/kg ξηράς ουσίας,

Νικέλιο (Ni)    120 mg/kg ξηράς ουσίας, και

Αρσενικό (As)    60 mg/kg ξηράς ουσίας.

ΚΛΠ 7: Σύμμεικτο προϊόν λίπανσης

1.Ένα σύμμεικτο προϊόν λίπανσης είναι προϊόν λίπανσης με σήμανση CE αποτελούμενο από δύο ή περισσότερα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE των κατηγοριών 1–6.

2.Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού για κάθε συστατικό προϊόν λίπανσης στο σύμμεικτο προϊόν αποδεικνύεται σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που ισχύει για το συγκεκριμένο συστατικό προϊόν λίπανσης.

3.Η δραστηριότητα ανάμειξης δεν μεταβάλλει τη φύση του κάθε συστατικού προϊόντος λίπανσης

κατά τρόπο που έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, στην ασφάλεια ή στο περιβάλλον υπό ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες αποθήκευσης ή χρήσης του σύμμεικτου προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE, ή

κατά οποιονδήποτε άλλο σημαντικό τρόπο.

4.Ο παρασκευαστής του σύμμεικτου προϊόντος αξιολογεί τη συμμόρφωση του σύμμεικτου προϊόντος με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 1 έως 3 παραπάνω, διασφαλίζει τη συμμόρφωση του σύμμεικτου προϊόντος με τις απαιτήσεις επισήμανσης που προβλέπονται στο παράρτημα III και αναλαμβάνει την ευθύνη σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού για τη συμμόρφωση του σύμμεικτου προϊόντος με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού,

καταρτίζοντας δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για το σύμμεικτο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού και

εξασφαλίζοντας δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για καθένα από τα συστατικά προϊόντα λίπανσης.

5.Οι οικονομικοί φορείς που διαθέτουν στην αγορά σύμμεικτα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE τηρούν τις ακόλουθες διατάξεις του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε συστατικό προϊόν λίπανσης και για το σύμμεικτο προϊόν:

το άρθρο 6 παράγραφος 3 (υποχρέωση των παρασκευαστών να τηρούν τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ)·

το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α) (υποχρέωση των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων να τηρούν τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ)·

το άρθρο 8 παράγραφος 2 (υποχρέωση των εισαγωγέων να διασφαλίζουν ότι το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE συνοδεύεται από τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ)·

το άρθρο 8 παράγραφος 8 (υποχρέωση των εισαγωγέων να διατηρούν αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ στη διάθεση των αρχών εποπτείας της αγοράς)· και

το άρθρο 9 παράγραφος 2 (υποχρέωση των διανομέων να επαληθεύουν ότι το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE συνοδεύεται από τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Κατηγορίες συστατικών υλικών

Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE αποτελείται αποκλειστικά από συστατικά υλικά τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις για μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες συστατικών υλικών («ΚΣΥ») που απαριθμούνται παρακάτω.

Τα συστατικά υλικά ή τα υλικά εισροής που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους δεν περιέχουν καμία από τις ουσίες για τις οποίες παρατίθενται μέγιστες οριακές τιμές στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού, σε ποσότητες τέτοιες ώστε να θίγεται η συμμόρφωση του σημασμένου με σήμανση CE προϊόντος λίπανσης με κάποια από τις ισχύουσες απαιτήσεις του εν λόγω παραρτήματος.

Μέρος I
Επισκόπηση των κατηγοριών συστατικών υλικών

ΚΣΥ 1: Ουσίες και μείγματα παρθένων υλικών

ΚΣΥ 2: Μη επεξεργασμένα ή μηχανικώς επεξεργασμένα φυτά, μέρη φυτών ή εκχυλίσματα φυτών

ΚΣΥ 3: Κομπόστ

ΚΣΥ 4: Χώνευμα ενεργειακών καλλιεργειών

ΚΣΥ 5: Χώνευμα άλλο από τα χωνεύματα ενεργειακών καλλιεργειών

ΚΣΥ 6: Υποπροϊόντα της βιομηχανίας τροφίμων

ΚΣΥ 7: Μικροοργανισμοί

ΚΣΥ 8: Γεωπονικά πρόσθετα

ΚΣΥ 9: Πολυμερή θρεπτικών συστατικών

ΚΣΥ 10: Πολυμερή άλλα από τα πολυμερή θρεπτικών συστατικών

ΚΣΥ 11: Ορισμένα ζωικά υποπροϊόντα

Μέρος II
Απαιτήσεις σχετικές με τις κατηγορίες συστατικών υλικών

Σε αυτό το μέρος ορίζονται τα συστατικά υλικά από τα οποία αποτελούνται αποκλειστικώς τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE.

ΚΣΥ 1: Ουσίες και μείγματα παρθένων υλικών

1.Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE επιτρέπεται να περιέχει ουσίες και μείγματα, εκτός από 8  

α)απόβλητα κατά την έννοια της οδηγίας 2008/98/ΕΚ,

β)υποπροϊόντα κατά την έννοια της οδηγίας 2008/98/ΕΚ,

γ)υλικά που παλαιότερα περιλαμβάνονταν στα υλικά που αναφέρονται στα σημεία α) και β),

δ)ζωικά υποπροϊόντα κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009,

ε)πολυμερή, ή

στ)ουσίες ή μείγματα που προορίζονται για να βελτιώσουν τον τρόπο απελευθέρωσης θρεπτικών συστατικών του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE στο οποίο ενσωματώνονται.

2.Όλες οι ουσίες που ενσωματώνονται σε προϊόν λίπανσης με σήμανση CE, σε καθαρή μορφή ή σε μείγμα, πρέπει να έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 με φάκελο που περιέχει

α)τις πληροφορίες που προβλέπονται στα παραρτήματα VI, VII και VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, και

β)έκθεση χημικής ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, η οποία να καλύπτει τη χρήση τους ως προϊόντων λίπανσης,

εκτός εάν αυτές καλύπτονται ρητώς από κάποια από τις εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταχώρισης που προβλέπει το παράρτημα IV του εν λόγω κανονισμού ή από τα σημεία 6, 7, 8 ή 9 του παραρτήματος V του εν λόγω κανονισμού.

ΚΣΥ 2: Μη επεξεργασμένα Ή μηχανικώς επεξεργασμένα φυτά, μέρη φυτών Ή εκχυλίσματα φυτών

1.Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE επιτρέπεται να περιέχει φυτά, μέρη φυτών ή εκχυλίσματα φυτών που δεν έχουν υποστεί καμία άλλη επεξεργασία πέραν της κοπής, της άλεσης, της φυγοκέντρησης, της συμπίεσης, της ξήρανσης, της λυοφιλίωσης ή της εκχύλισης με νερό.

2.Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 θεωρείται ότι στα φυτά περιλαμβάνονται τα φύκη και δεν περιλαμβάνονται τα κυανοφύκη.

ΚΣΥ 3: Κομπόστ

1.Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE επιτρέπεται να περιέχει κομπόστ που προέρχεται από αερόβια κομποστοποίηση ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα υλικά εισροής αποκλειστικά:

α)Βιολογικά απόβλητα κατά την έννοια της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, προερχόμενα από χωριστή συλλογή βιολογικών αποβλήτων στην πηγή·

β)Ζωικά υποπροϊόντα των κατηγοριών 2 και 3 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009·

γ)Ζώντες ή νεκρούς οργανισμούς ή μέρη αυτών, οι οποίοι/τα οποία δεν έχουν υποστεί επεξεργασία ή έχουν υποστεί επεξεργασία μόνο με χειροκίνητα, μηχανικά ή βαρυτικά μέσα, με διάλυση στο νερό, με επίπλευση, με εκχύλιση με νερό, με απόσταξη με υδρατμούς ή με θέρμανση αποκλειστικά για την αφαίρεση του νερού, ή οι οποίοι/τα οποία λαμβάνονται από τον αέρα με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός από

το οργανικό κλάσμα μεικτών αστικών οικιακών αποβλήτων, το οποίο έχει διαχωριστεί με μηχανική, φυσικοχημική, βιολογική και/ή μη αυτοματοποιημένη μεταχείριση,

λυματολάσπη, βιομηχανική ιλύ ή ιλύ βυθοκόρησης, και

ζωικά υποπροϊόντα της κατηγορίας 1 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009·

δ)Πρόσθετα κομποστοποίησης τα οποία είναι αναγκαία για τη βελτίωση της απόδοσης ή των περιβαλλοντικών επιδόσεων της διαδικασίας κομποστοποίησης, εφόσον

το πρόσθετο έχει καταχωριστεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 9 με φάκελο που περιέχει

τις πληροφορίες που προβλέπονται στα παραρτήματα VI, VII και VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, και

έκθεση χημικής ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, η οποία να καλύπτει τη χρήση του ως προϊόντος λίπανσης, 

εκτός εάν αυτό καλύπτεται ρητώς από κάποια από τις εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταχώρισης που προβλέπει το παράρτημα IV του εν λόγω κανονισμού ή από τα σημεία 6, 7, 8 ή 9 του παραρτήματος V του εν λόγω κανονισμού, και

η συνολική συγκέντρωση όλων των προσθέτων δεν υπερβαίνει το 5 % του συνόλου των υλικών εισροής· ή

ε)Οποιοδήποτε υλικό που αναφέρεται στα σημεία α) έως δ) και το οποίο

έχει προηγουμένως υποστεί κομποστοποίηση ή χώνευση, και

δεν περιέχει ΠΑΥ16 σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από 6 mg/kg ξηράς ουσίας 10 .

2.Η κομποστοποίηση πραγματοποιείται σε μονάδα

όπου πραγματοποιείται επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο των υλικών εισροής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παραπάνω, και

όπου αποφεύγεται η φυσική επαφή μεταξύ υλικών εισροής και εκροής, ακόμα και κατά την περίοδο της αποθήκευσης.

3.Η αερόβια κομποστοποίηση συνίσταται στην ελεγχόμενη αποσύνθεση βιοαποδομήσιμων υλικών, η οποία γίνεται κατά κύριο λόγο αερόβια και επιτρέπει την ανάπτυξη θερμοκρασιών κατάλληλων για θερμόφιλα βακτήρια ως αποτέλεσμα βιολογικώς παραγόμενης θερμότητας. Όλα τα μέρη κάθε παρτίδας μετατοπίζονται τακτικά και διεξοδικά ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή υγιεινοποίηση και ομοιογένεια του υλικού. Κατά τη διαδικασία κομποστοποίησης, όλα τα μέρη κάθε παρτίδας παρουσιάζουν ένα από τα ακόλουθα προφίλ θερμοκρασίας–χρόνου:

65 °C ή υψηλότερη επί τουλάχιστον 5 ημέρες,

60 °C ή υψηλότερη επί τουλάχιστον 7 ημέρες, ή

55 °C ή υψηλότερη επί τουλάχιστον 14 ημέρες.

4.Το κομπόστ περιέχει

α)ΠΑΥ16 σε συγκέντρωση όχι μεγαλύτερη από 6 mg/kg ξηράς ουσίας 11 και

β)μακροσκοπικές προσμίξεις, σε μορφή γυαλιού, μετάλλου ή πλαστικού μεγέθους άνω των 2 mm, σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από 5 g/kg ξηράς ουσίας.

5.Από την [Publications office: Please insert the date occurring 5 years after the date of application of this Regulation], το κομπόστ δεν περιέχει μακροσκοπικές προσμείξεις σε μορφή πλαστικού μεγέθους άνω των 2 mm σε ποσότητα μεγαλύτερη από 2,5 g/kg ξηράς ουσίας. Μέχρι την [Publications office: Please insert the date occurring 8 years after the date of application of this Regulation] η οριακή τιμή των 2,5 g/kg ξηράς ουσίας θα έχει επανεξεταστεί προκειμένου να ληφθεί υπόψη η πρόοδος που θα έχει επιτευχθεί στον τομέα της χωριστής συλλογής των βιολογικών αποβλήτων.

6.Το κομπόστ πληροί τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια σταθερότητας:

α)Ρυθμός πρόσληψης οξυγόνου:

Ορισμός: ένδειξη του βαθμού στον οποίο διασπάται η βιοαποδομήσιμη οργανική ύλη εντός καθορισμένης χρονικής περιόδου. Η μέθοδος δεν είναι κατάλληλη για υλικά που περιέχουν σωματίδια μεγέθους > 10 mm σε αναλογία άνω του 20 %,

Κριτήριο: 25 mmol O2/kg οργανικής ύλης/h το μέγιστο· ή

β)Συντελεστής αυτοθέρμανσης:

Ορισμός: η μέγιστη θερμοκρασία στην οποία φθάνει το κομπόστ υπό τυποποιημένες συνθήκες, ως ένδειξη της κατάστασης αερόβιας βιολογικής δραστηριότητας,

Κριτήριο: Rottegrad III τουλάχιστον.

ΚΣΥ 4: Χώνευμα ενεργειακών καλλιεργειών

1.Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE επιτρέπεται να περιέχει χώνευμα που προέρχεται από αναερόβια χώνευση ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα υλικά εισροής αποκλειστικά:

α)Φυτά που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου θεωρείται ότι στα φυτά περιλαμβάνονται τα φύκη και δεν περιλαμβάνονται τα κυανοφύκη.

β)Πρόσθετα χώνευσης τα οποία είναι αναγκαία για τη βελτίωση της απόδοσης ή των περιβαλλοντικών επιδόσεων της διαδικασίας χώνευσης, εφόσον

το πρόσθετο έχει καταχωριστεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 12 με φάκελο που περιέχει

τις πληροφορίες που προβλέπονται στα παραρτήματα VI, VII και VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, και

έκθεση χημικής ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, η οποία να καλύπτει τη χρήση του ως προϊόντος λίπανσης,

εκτός εάν αυτό καλύπτεται ρητώς από κάποια από τις εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταχώρισης που προβλέπει το παράρτημα IV του εν λόγω κανονισμού ή από τα σημεία 6, 7, 8 ή 9 του παραρτήματος V του εν λόγω κανονισμού, και

η συνολική συγκέντρωση όλων των προσθέτων δεν υπερβαίνει το 5 % του συνόλου των εισερχόμενων υλικών· ή

γ)Οποιοδήποτε υλικό που αναφέρεται στα σημεία α) ή β) και το οποίο έχει προηγουμένως υποστεί χώνευση.

2.Η αναερόβια χώνευση πραγματοποιείται σε μονάδα

όπου πραγματοποιείται επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο των υλικών εισροής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παραπάνω, και

όπου αποφεύγεται η φυσική επαφή μεταξύ υλικών εισροής και εκροής, ακόμα και κατά την περίοδο της αποθήκευσης.

3.Η αναερόβια χώνευση συνίσταται στην ελεγχόμενη αποσύνθεση βιοαποδομήσιμων υλικών, η οποία γίνεται κατά κύριο λόγο αναερόβια και σε θερμοκρασίες κατάλληλες για μεσόφιλα ή θερμόφιλα βακτήρια. Όλα τα μέρη κάθε παρτίδας μετατοπίζονται τακτικά και διεξοδικά ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή υγιεινοποίηση και ομοιογένεια του υλικού. Κατά τη διαδικασία χώνευσης, όλα τα μέρη κάθε παρτίδας παρουσιάζουν ένα από τα ακόλουθα προφίλ θερμοκρασίας–χρόνου:

α)Θερμόφιλη αναερόβια χώνευση σε θερμοκρασία 55 °C επί τουλάχιστον 24 ώρες και υδραυλικό χρόνο παραμονής τουλάχιστον 20 ημερών·

β)Θερμόφιλη αναερόβια χώνευση σε θερμοκρασία 55 °C με διεργασία μεταχείρισης που περιλαμβάνει στάδιο παστερίωσης (70 °C επί 1 ώρα)·

γ)Θερμόφιλη αναερόβια χώνευση σε θερμοκρασία 55 °C ακολουθούμενη από κομποστοποίηση σε θερμοκρασία

65 °C ή υψηλότερη επί τουλάχιστον 5 ημέρες,

60 °C ή υψηλότερη επί τουλάχιστον 7 ημέρες, ή

55 °C ή υψηλότερη επί τουλάχιστον 14 ημέρες·

δ)Μεσόφιλη αναερόβια χώνευση σε θερμοκρασία 37–40 °C με διεργασία μεταχείρισης που περιλαμβάνει στάδιο παστερίωσης (70 °C επί 1 ώρα)· ή

ε)Μεσόφιλη αναερόβια χώνευση σε θερμοκρασία 37–40 °C ακολουθούμενη από κομποστοποίηση σε θερμοκρασία

65 °C ή υψηλότερη επί τουλάχιστον 5 ημέρες,

60 °C ή υψηλότερη επί τουλάχιστον 7 ημέρες, ή

55 °C ή υψηλότερη επί τουλάχιστον 14 ημέρες.

4.Τόσο το στερεό όσο και το υγρό μέρος του χωνεύματος πληρούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια σταθερότητας:

α)Ρυθμός πρόσληψης οξυγόνου:

Ορισμός: ένδειξη του βαθμού στον οποίο διασπάται η βιοαποδομήσιμη οργανική ύλη εντός καθορισμένης χρονικής περιόδου. Η μέθοδος δεν είναι κατάλληλη για υλικά που περιέχουν σωματίδια μεγέθους > 10 mm σε αναλογία άνω του 20 %.

Κριτήριο: 50 mmol O2/kg οργανικής ύλης/h το μέγιστο· ή

β)Υπολειμματικό δυναμικό παραγωγής βιοαερίου:

Ορισμός: ένδειξη του αερίου που εκλύεται από χώνευμα σε περίοδο 28 ημερών, συγκρινόμενου με τα πτητικά στερεά που περιέχονται στο δείγμα. Η δοκιμή εκτελείται εις τριπλούν και χρησιμοποιείται ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων για να αποδειχθεί η συμμόρφωση με την απαίτηση. Τα πτητικά στερεά είναι εκείνα τα στερεά σε ένα δείγμα υλικού που χάνονται μετά την ανάφλεξη των ξηρών στερεών σε θερμοκρασία 550 °C.

Κριτήριο: 0,45 l βιοαερίου/g πτητικών στερεών το μέγιστο.

ΚΣΥ 5: Χώνευμα άλλο από τα χωνεύματα ενεργειακών καλλιεργειών

1.Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE επιτρέπεται να περιέχει χώνευμα που προέρχεται από αναερόβια χώνευση ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα υλικά εισροής αποκλειστικά:

α)Βιολογικά απόβλητα κατά την έννοια της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, προερχόμενα από χωριστή συλλογή βιολογικών αποβλήτων στην πηγή·

β)Ζωικά υποπροϊόντα των κατηγοριών 2 και 3 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009·

γ)Ζώντες ή νεκρούς οργανισμούς ή μέρη αυτών, οι οποίοι/τα οποία δεν έχουν υποστεί επεξεργασία ή έχουν υποστεί επεξεργασία μόνο με χειροκίνητα, μηχανικά ή βαρυτικά μέσα, με διάλυση στο νερό, με επίπλευση, με εκχύλιση με νερό, με απόσταξη με υδρατμούς ή με θέρμανση αποκλειστικά για την αφαίρεση του νερού, ή οι οποίοι/τα οποία λαμβάνονται από τον αέρα με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός από

το οργανικό κλάσμα μεικτών αστικών οικιακών αποβλήτων, το οποίο έχει διαχωριστεί με μηχανική, φυσικοχημική, βιολογική και/ή μη αυτοματοποιημένη μεταχείριση,

λυματολάσπη, βιομηχανική ιλύ ή ιλύ βυθοκόρησης,

ζωικά υποπροϊόντα της κατηγορίας 1 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009·

δ)Πρόσθετα χώνευσης τα οποία είναι απαραίτητα για τη βελτίωση της απόδοσης ή των περιβαλλοντικών επιδόσεων της διαδικασίας χώνευσης, εφόσον

το πρόσθετο έχει καταχωριστεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 13 με φάκελο που περιέχει

τις πληροφορίες που προβλέπονται στα παραρτήματα VI, VII και VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, και

έκθεση χημικής ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, η οποία να καλύπτει τη χρήση του ως προϊόντος λίπανσης,

εκτός εάν αυτό καλύπτεται από την εξαίρεση από την υποχρέωση καταχώρισης που προβλέπει το παράρτημα IV του εν λόγω κανονισμού ή από τα σημεία 6, 7, 8 ή 9 του παραρτήματος V του εν λόγω κανονισμού, και

η συνολική συγκέντρωση όλων των προσθέτων δεν υπερβαίνει το 5 % του συνόλου των εισερχόμενων υλικών· ή

ε)Οποιοδήποτε υλικό που αναφέρεται στα σημεία α) έως δ) και το οποίο

έχει προηγουμένως υποστεί κομποστοποίηση ή χώνευση, και

δεν περιέχει ΠΑΥ16 σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από 6 mg/kg ξηράς ουσίας 14 .

2.Η αναερόβια χώνευση πραγματοποιείται σε μονάδα

όπου πραγματοποιείται επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο των υλικών εισροής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παραπάνω, και

όπου αποφεύγεται η φυσική επαφή μεταξύ υλικών εισροής και εκροής, ακόμα και κατά την περίοδο της αποθήκευσης.

3.Η αναερόβια χώνευση συνίσταται στην ελεγχόμενη αποσύνθεση βιοαποδομήσιμων υλικών, η οποία γίνεται κατά κύριο λόγο αναερόβια και σε θερμοκρασίες κατάλληλες για μεσόφιλα ή θερμόφιλα βακτήρια. Όλα τα μέρη κάθε παρτίδας μετατοπίζονται τακτικά και διεξοδικά ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή υγιεινοποίηση και ομοιογένεια του υλικού. Κατά τη διαδικασία χώνευσης, όλα τα μέρη κάθε παρτίδας παρουσιάζουν ένα από τα ακόλουθα προφίλ θερμοκρασίας–χρόνου:

α)Θερμόφιλη αναερόβια χώνευση σε θερμοκρασία 55 °C επί τουλάχιστον 24 ώρες και υδραυλικό χρόνο παραμονής τουλάχιστον 20 ημερών·

β)Θερμόφιλη αναερόβια χώνευση σε θερμοκρασία 55 °C με διεργασία μεταχείρισης που περιλαμβάνει στάδιο παστερίωσης (70 °C επί 1 ώρα)·

γ)Θερμόφιλη αναερόβια χώνευση σε θερμοκρασία 55 °C ακολουθούμενη από κομποστοποίηση σε θερμοκρασία

65 °C ή υψηλότερη επί τουλάχιστον 5 ημέρες,

60 °C ή υψηλότερη επί τουλάχιστον 7 ημέρες, ή

55 °C ή υψηλότερη επί τουλάχιστον 14 ημέρες·

δ)Μεσόφιλη αναερόβια χώνευση σε θερμοκρασία 37–40 °C με διεργασία μεταχείρισης που περιλαμβάνει στάδιο παστερίωσης (70 °C επί 1 ώρα)· ή

ε)Μεσόφιλη αναερόβια χώνευση σε θερμοκρασία 37–40 °C ακολουθούμενη από κομποστοποίηση σε θερμοκρασία

65 °C ή υψηλότερη επί τουλάχιστον 5 ημέρες,

60 °C ή υψηλότερη επί τουλάχιστον 7 ημέρες, ή

55 °C ή υψηλότερη επί τουλάχιστον 14 ημέρες.

4.Ούτε το στερεό ούτε το υγρό μέρος του χωνεύματος δεν περιέχουν ΠΑΥ16 σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από 6 mg/kg ξηράς ουσίας 15 .

5.Το χώνευμα δεν περιέχει μακροσκοπικές προσμίξεις, σε μορφή γυαλιού, μετάλλου ή πλαστικού μεγέθους άνω των 2 mm, σε ποσότητα μεγαλύτερη από 5 g/kg ξηράς ουσίας.

6.Από την [Publications office: Please insert the date occurring 5 years after the date of application of this Regulation], το χώνευμα δεν περιέχει μακροσκοπικές προσμείξεις σε μορφή πλαστικού μεγέθους άνω των 2 mm σε ποσότητα μεγαλύτερη από 2,5 g/kg ξηράς ουσίας. Μέχρι την [Publications office: Please insert the date occurring 8 years after the date of application of this Regulation] η οριακή τιμή των 2,5 g/kg ξηράς ουσίας θα έχει επανεξεταστεί προκειμένου να ληφθεί υπόψη η πρόοδος που θα έχει επιτευχθεί στον τομέα της χωριστής συλλογής των βιολογικών αποβλήτων.

7.Τόσο το στερεό όσο και το υγρό μέρος του χωνεύματος πληρούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια σταθερότητας:

α)Ρυθμός πρόσληψης οξυγόνου:

Ορισμός: ένδειξη του βαθμού στον οποίο διασπάται η βιοαποδομήσιμη οργανική ύλη εντός καθορισμένης χρονικής περιόδου. Η μέθοδος δεν είναι κατάλληλη για υλικά που περιέχουν σωματίδια μεγέθους > 10 mm σε αναλογία άνω του 20 %.

Κριτήριο: 50 mmol O2/kg οργανικής ύλης/h το μέγιστο· ή

β)Υπολειμματικό δυναμικό παραγωγής βιοαερίου:

Ορισμός: ένδειξη του αερίου που εκλύεται από χώνευμα σε περίοδο 28 ημερών, συγκρινόμενου με τα πτητικά στερεά που περιέχονται στο δείγμα. Η δοκιμή εκτελείται εις τριπλούν και χρησιμοποιείται ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων για να αποδειχθεί η συμμόρφωση με την απαίτηση. Τα πτητικά στερεά είναι εκείνα τα στερεά σε ένα δείγμα υλικού που χάνονται μετά την ανάφλεξη των ξηρών στερεών σε θερμοκρασία 550 °C.

Κριτήριο: 0,45 l βιοαερίου/g πτητικών στερεών το μέγιστο.

ΚΣΥ 6: Υποπροϊόντα της βιομηχανίας τροφίμων

1.Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE επιτρέπεται να περιέχει συστατικό υλικό αποτελούμενο από μία από τις ακόλουθες ουσίες:

α)εργοστασιακή άσβεστος από τη βιομηχανία τροφίμων, δηλαδή υλικό από τη βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων λαμβανόμενο με ενανθράκωση οργανικής ύλης με τη χρήση αποκλειστικά άνυδρης ασβέστου από φυσικές πηγές·

β)μελάσσα, δηλαδή το παχύρρευστο υποπροϊόν από το ραφινάρισμα ζαχαροκάλαμου ή ζαχαρότευτλων προς ζάχαρη ή

γ)βινάσσα, δηλαδή το παχύρρευστο υποπροϊόν από τη διαδικασία ζύμωσης της μελάσας προς αιθανόλη, ασκορβικό οξύ ή άλλα προϊόντα.

2.Η ουσία έχει καταχωριστεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 16 με φάκελο που περιέχει

α)τις πληροφορίες που προβλέπονται στα παραρτήματα VI, VII και VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, και

β)έκθεση χημικής ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, η οποία να καλύπτει τη χρήση της ως προϊόντος λίπανσης,

εκτός εάν αυτή καλύπτεται ρητώς από κάποια από τις εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταχώρισης που προβλέπει το παράρτημα IV του εν λόγω κανονισμού ή από τα σημεία 6, 7, 8 ή 9 του παραρτήματος V του εν λόγω κανονισμού.

ΚΣΥ 7: Μικροοργανισμοί

Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE επιτρέπεται να περιέχει μικροοργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των νεκρών μικροοργανισμών ή των κενών κυττάρων και των αβλαβών υπολειμματικών στοιχείων των θρεπτικών υλικών στα οποία αυτοί καλλιεργήθηκαν, οι οποίοι

δεν έχουν υποστεί άλλη επεξεργασία εκτός από ξήρανση ή λυοφιλίωση και

παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

Azotobacter spp.

Μυκορριζικοί μύκητες

Rhizobium spp.

Azospirillum spp.

ΚΣΥ 8: Γεωπονικά πρόσθετα

1.Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE επιτρέπεται να περιέχει μια ουσία ή ένα μείγμα που αποσκοπεί στο να βελτιώσει τον τρόπο απελευθέρωσης των θρεπτικών συστατικών του προϊόντος λίπανσης, μόνον εφόσον η συμμόρφωση της εν λόγω ουσίας ή του μείγματος με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού για προϊόντα που εμπίπτουν στην ΚΛΠ 5 του παραρτήματος Ι έχει αποδειχθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που ισχύουν για τα εν λόγω γεωπονικά πρόσθετα.

2.Η ποσότητα του συμμορφούμενου γεωπονικού προσθέτου στο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE είναι τέτοια ώστε

α)να επιτυγχάνεται το αποτέλεσμα που δηλώνεται στις πληροφορίες που παρέχονται στον χρήστη του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE, και

β)να μην προκαλούνται συνολικά δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, στην ασφάλεια ή στο περιβάλλον υπό ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες αποθήκευσης ή χρήσης του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE.

3.Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE μπορεί να περιέχει συμμορφούμενο αναστολέα νιτροποίησης, όπως αναφέρεται στην ΚΛΠ 5(Α)(Ι) του παραρτήματος I, μόνον εφόσον τουλάχιστον το 50 % της συνολικής περιεκτικότητας του προϊόντος λίπανσης σε άζωτο (N) συνίσταται από άζωτο (Ν) σε μορφή αμμωνίου (NH4+) και ουρίας (CH4N2O).

4.Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE μπορεί να περιέχει συμμορφούμενο αναστολέα ουρεάσης, όπως αναφέρεται στην ΚΛΠ 5(Α)(ΙΙ) του παραρτήματος I, μόνον εφόσον τουλάχιστον το 50 % της συνολικής περιεκτικότητας του προϊόντος λίπανσης σε άζωτο (N) συνίσταται από άζωτο (Ν) σε μορφή ουρίας (CH4N2O).

5.Ο παρασκευαστής του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE διαθέτει δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για το συμμορφούμενο γεωπονικό πρόσθετο.

6.Οι οικονομικοί φορείς που διαθέτουν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE στην αγορά τηρούν τις ακόλουθες διατάξεις του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τις δηλώσεις συμμόρφωσης ΕΕ για το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE και για το συμμορφούμενο γεωπονικό πρόσθετο:

α)το άρθρο 6 παράγραφος 3 (υποχρέωση των παρασκευαστών να τηρούν τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ)·

β)το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α) (υποχρέωση των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων να τηρούν τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ)·

γ)το άρθρο 8 παράγραφος 2 (υποχρέωση των εισαγωγέων να διασφαλίζουν ότι το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE συνοδεύεται από τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ)·

δ)το άρθρο 8 παράγραφος 8 (υποχρέωση των εισαγωγέων να διατηρούν αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ στη διάθεση των αρχών εποπτείας της αγοράς)· και

ε)το άρθρο 9 παράγραφος 2 (υποχρέωση των διανομέων να επαληθεύουν ότι το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE συνοδεύεται από τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ).

ΚΣΥ 9: Πολυμερή θρεπτικών συστατικών

1.Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE επιτρέπεται να περιέχει πολυμερή αποτελούμενα αποκλειστικά και μόνον από μονομερείς ουσίες που συμμορφώνονται με την περιγραφή της ΚΣΥ 1, εφόσον ο σκοπός του πολυμερισμού είναι ο έλεγχος της απελευθέρωσης θρεπτικών συστατικών από μία ή περισσότερες από τις μονομερείς ουσίες.

2.Τουλάχιστον τα 3/5 των πολυμερών είναι διαλυτά σε θερμό νερό.

3.Τα πολυμερή δεν περιέχουν φορμαλδεΰδη.

ΚΣΥ 10: Πολυμερή άλλα από τα πολυμερή θρεπτικών συστατικών

1.Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE μπορεί να περιέχει πολυμερή άλλα από τα πολυμερή θρεπτικών συστατικών μόνον εφόσον στόχος του πολυμερούς είναι

α)ο έλεγχος της διείσδυσης του ύδατος σε σωματίδια θρεπτικών συστατικών και, ως εκ τούτου, της απελευθέρωσης των θρεπτικών συστατικών (οπότε το πολυμερές ονομάζεται κοινώς «παράγοντας επικάλυψης»), ή

β)η αύξηση της ικανότητας κατακράτησης ύδατος του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE.

2.Από την [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation], επιβάλλεται η συμμόρφωση με το παρακάτω κριτήριο: Το πολυμερές είναι ικανό να υποστεί φυσική ή βιολογική αποσύνθεση έτσι ώστε το μεγαλύτερο μέρος του να αποσυντίθεται τελικώς προς διοξείδιο του άνθρακα (CO2), βιομάζα και νερό. Τουλάχιστον το 90 % του οργανικού άνθρακα μετατρέπεται σε CO2 εντός 24 μηνών το αργότερο σε δοκιμή βιοαποδομησιμότητας όπως καθορίζεται στα σημεία α) έως γ) παρακάτω.

α)Η δοκιμή διεξάγεται σε θερμοκρασία 25 °C ± 2 °C.

β)Η δοκιμή διεξάγεται σύμφωνα με μέθοδο για τον προσδιορισμό της τελικής αερόβιας βιοαποδομησιμότητας πλαστικών υλικών στο έδαφος με μέτρηση των απαιτήσεων σε οξυγόνο ή της ποσότητας του διοξειδίου του άνθρακα που εκλύεται.

γ)Σκόνη μικροκρυσταλλικής κυτταρίνης με τις ίδιες διαστάσεις όπως και το δοκιμαζόμενο υλικό χρησιμοποιείται ως υλικό αναφοράς στη δοκιμή.

δ)Πριν από τη δοκιμή, το δοκιμαζόμενο υλικό δεν εκτίθεται σε συνθήκες ή διαδικασίες που αποσκοπούν στην επιτάχυνση της αποδόμησης της μεμβράνης, όπως η έκθεση σε θερμότητα ή φως.

3.Ούτε το πολυμερές ούτε τα υποπροϊόντα της αποδόμησής του δεν προκαλούν συνολικά δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των ζώων και των φυτών ή στο περιβάλλον υπό ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες χρήσης του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE. Το πολυμερές υποβάλλεται επιτυχώς σε δοκιμή οξείας τοξικότητας στην ανάπτυξη των φυτών, δοκιμή οξείας τοξικότητας σε γαιοσκώληκες και δοκιμή αναστολής της νιτροποίησης με εδαφόβιους μικροοργανισμούς, ως εξής:

α)Στη δοκιμή οξείας τοξικότητας στην ανάπτυξη των φυτών, το ποσοστό βλάστησης και η βιομάζα των φυτών του εξεταζόμενου φυτικού είδους που καλλιεργήθηκαν στο έδαφος που εκτέθηκε στο δοκιμαζόμενο υλικό είναι υψηλότερα από το 90 % του ποσοστού βλάστησης και της βιομάζας του ίδιου φυτικού είδους μετά από καλλιέργεια σε έδαφος-μάρτυρα που δεν εκτέθηκε στο δοκιμαζόμενο υλικό.

β)Τα αποτελέσματα θεωρούνται έγκυρα μόνον εφόσον στα δείγματα ελέγχου (έδαφος-μάρτυρας):

η ανάδυση σποροφύτων είναι τουλάχιστον 70 %·

τα σπορόφυτα δεν παρουσιάζουν εμφανείς φυτοτοξικές επιδράσεις (π.χ. χλώρωση, νέκρωση, μάρανση, παραμόρφωση των φύλλων και των μίσχων) και τα φυτά παρουσιάζουν μόνο τη συνηθισμένη, για το συγκεκριμένο είδος, διακύμανση ως προς την ανάπτυξη και τη μορφολογία·

η μέση επιβίωση των σποροφύτων ελέγχου που έχουν αναδυθεί είναι τουλάχιστον 90 % κατά τη διάρκεια της δοκιμής· και

οι περιβαλλοντικές συνθήκες για ένα συγκεκριμένο είδος είναι πανομοιότυπες και τα υποστρώματα καλλιέργειας περιέχουν την ίδια ποσότητα μήτρας εδάφους, υποστηρικτικών υλικών ή υποστρώματος από την ίδια πηγή.

γ)Στη δοκιμή οξείας τοξικότητας σε γαιοσκώληκες, η παρατηρηθείσα θνησιμότητα και η βιομάζα των επιζώντων γαιοσκωλήκων στο έδαφος που εκτέθηκε στο δοκιμαζόμενο υλικό δεν διαφέρουν κατά περισσότερο από 10 % σε σύγκριση με αντίστοιχο έδαφος-μάρτυρα που δεν εκτέθηκε στο δοκιμαζόμενο υλικό. Τα αποτελέσματα θεωρούνται έγκυρα εφόσον

το παρατηρούμενο ποσοστό θνησιμότητας στο δείγμα ελέγχου (έδαφος-μάρτυρας) είναι < 10 % και

η μέση απώλεια βιομάζας (μέσο βάρος) των σκωλήκων στο έδαφος-μάρτυρα δεν υπερβαίνει το 20 %.

δ)Στη δοκιμή αναστολής νιτροποίησης με εδαφόβιους μικροοργανισμούς, ο σχηματισμός νιτρωδών στο έδαφος που εκτέθηκε στο δοκιμαζόμενο υλικό υπερβαίνει το 90 % σε σχέση με το αντίστοιχο έδαφος-μάρτυρα που δεν εκτέθηκε στο δοκιμαζόμενο υλικό. Τα αποτελέσματα θεωρούνται έγκυρα εφόσον η διακύμανση μεταξύ επαναληπτικών δειγμάτων ελέγχου (έδαφος-μάρτυρας) και των δειγμάτων δοκιμής είναι μικρότερη από ± 20 %.

ΚΣΥ 11: Ορισμένα ζωικά υποπροϊόντα

Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE επιτρέπεται να περιέχει ζωικά υποπροϊόντα κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 τα οποία έχουν φθάσει στο τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, και τα οποία παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα και όπως καθορίζεται εκεί:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Απαιτήσεις επισήμανσης

Στο παρόν παράρτημα καθορίζονται οι απαιτήσεις επισήμανσης για τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE. Οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο μέρος 2 και στο μέρος 3 του παρόντος παραρτήματος για μια ορισμένη κατηγορία λειτουργίας προϊόντος (ΚΛΠ), όπως αυτή καθορίζεται στο παράρτημα Ι, ισχύουν για τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE σε όλες τις υποκατηγορίες της συγκεκριμένης ΚΛΠ.

Μέρος 1
Γενικές απαιτήσεις επισήμανσης

1.Τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται από τον παρόντα κανονισμό διαχωρίζονται σαφώς από τυχόν άλλα πληροφοριακά στοιχεία.

2.Παρέχονται τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία:

α)Ονομασία της κατηγορίας λειτουργίας προϊόντος (ΚΛΠ) όπως αναφέρεται στο μέρος Ι του παραρτήματος Ι·

β)Ποσότητα του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE, εκφραζόμενη σε μάζα ή σε όγκο·

γ)Οδηγίες για την προβλεπόμενη χρήση, συμπεριλαμβανομένης της προβλεπόμενης δόσης και των φυτών για τα οποία προορίζεται·

δ)Κάθε σημαντική πληροφορία σχετικά με τα συνιστώμενα μέτρα για τη διαχείριση των κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια ή για το περιβάλλον· και

ε)Περιγραφή όλων των συστατικών που περιέχονται σε ποσοστό άνω του 5 % του βάρους του προϊόντος, κατά φθίνουσα σειρά περιεκτικότητας σε ξηρό βάρος, με ένδειξη των αντίστοιχων κατηγοριών συστατικών υλικών (ΚΣΥ) όπως αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ.

3.Όταν στη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης συμμετέχει κοινοποιημένος οργανισμός, αναγράφεται ο αριθμός μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού.

4.Όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει ζωικά υποπροϊόντα κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, εκτός από κοπριά, πρέπει να αναγράφει τις ακόλουθες οδηγίες προς τον χρήστη: «Δεν επιτρέπεται η σίτιση εκτρεφόμενων ζώων, είτε απευθείας είτε μέσω βόσκησης, με κτηνοτροφικό χόρτο προερχόμενο από έδαφος στο οποίο έχει χρησιμοποιηθεί το προϊόν, παρά μόνο εφόσον η κοπή ή η βόσκηση πραγματοποιηθεί ύστερα από περίοδο αναμονής 21 ημερών τουλάχιστον.».

5.Όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει ουσία για την οποία έχουν θεσπιστεί ανώτατα όρια υπολειμμάτων στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 315/93, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 470/2009 ή την οδηγία 2002/32/ΕΚ, οι οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ) διασφαλίζουν ότι η χρήση για την οποία προορίζεται το προϊόν λίπανσης δεν συνεπάγεται υπέρβαση των ορίων αυτών σε τρόφιμα ή ζωοτροφές.

6.Δεν επιτρέπεται η αναγραφή της ονομασίας μιας κατηγορίας λειτουργίας προϊόντος (ΚΛΠ), όπως αυτή αναφέρεται στο παράρτημα Ι, σε προϊόν λίπανσης με σήμανση CE το οποίο δεν έχει υποβληθεί επιτυχώς σε αξιολόγηση της συμμόρφωσης για τη συγκεκριμένη ΚΛΠ σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

7.Πληροφοριακά στοιχεία άλλα από εκείνα που απαιτούνται βάσει των παραγράφων 2 έως 6

α)δεν παραπλανούν τον καταναλωτή, για παράδειγμα αποδίδοντας στο προϊόν ιδιότητες που αυτό δεν διαθέτει ή υπαινισσόμενα ότι το προϊόν παρουσιάζει μοναδικά χαρακτηριστικά τα οποία στην πραγματικότητα διαθέτουν και άλλα παρόμοια προϊόντα·

β)αφορούν επαληθεύσιμα στοιχεία· και

γ)δεν διατυπώνουν ισχυρισμούς όπως «αειφόρο» ή «φιλικό προς το περιβάλλον», παρά μόνον εφόσον οι ισχυρισμοί αυτοί μπορούν να επαληθευτούν αντικειμενικά με βάση ευρέως αναγνωρισμένες κατευθυντήριες γραμμές, πρότυπα ή συστήματα.

8.Η φράση «χαμηλής περιεκτικότητας σε χλώριο» ή άλλη αντίστοιχη επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνον εφόσον η περιεκτικότητα σε χλώριο (Cl-) είναι μικρότερη από 30 g/kg.

Μέρος 2
Ειδικές κατά προϊόν απαιτήσεις επισήμανσης

ΚΛΠ 1: Λίπασμα

1.Η περιεκτικότητα σε άζωτο (N), φώσφορο (P) ή κάλιο (K) δηλώνεται μόνον εφόσον αυτές οι θρεπτικές ουσίες περιέχονται στο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE τουλάχιστον στην ποσότητα που καθορίζεται στο παράρτημα I για την αντίστοιχη κατηγορία λειτουργίας προϊόντος (ΚΛΠ).

2.Οι ακόλουθοι κανόνες ισχύουν για λιπάσματα που περιέχουν αναστολείς νιτροποίησης ή ουρεάσης, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4 της κατηγορίας συστατικών υλικών (ΚΣΥ) 8 στο παράρτημα ΙΙ:

α)Η ετικέτα αναφέρει τη φράση «αναστολέας νιτροποίησης» ή «αναστολέας ουρεάσης», κατά περίπτωση, καθώς και τον αριθμό μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού που εξέτασε την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του αναστολέα νιτροποίησης ή του αναστολέα ουρεάσης.

β)Η περιεκτικότητα σε αναστολέα νιτροποίησης εκφράζεται σε ποσοστό, κατά μάζα, του ολικού αζώτου (N) που βρίσκεται σε μορφή αζώτου αμμωνίου (NH4+) και αζώτου ουρίας (CH4N2O).

γ)Η περιεκτικότητα σε αναστολέα ουρεάσης εκφράζεται σε ποσοστό, κατά μάζα, του ολικού αζώτου (N) που βρίσκεται σε μορφή αζώτου ουρίας (CH4N2O).

δ)Παρέχονται τεχνικά στοιχεία τέτοια που να επιτρέπουν στον χρήστη να προσδιορίζει τη δόση και τον χρόνο εφαρμογής ανάλογα με την καλλιέργεια.

ΚΛΠ 1(Α): Οργανικό λίπασμα

Παρέχονται τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία:

α)τα δηλούμενα θρεπτικά συστατικά άζωτο (N), φώσφορος (P) ή κάλιο (K), με τα χημικά τους σύμβολα και με τη σειρά N–P–K·

β)τα δηλούμενα θρεπτικά συστατικά μαγνήσιο (Mg), ασβέστιο (Ca), θείο (S) ή νάτριο (Na), με τα χημικά τους σύμβολα και με τη σειρά Mg–Ca–S–Na·

γ)αριθμοί που υποδεικνύουν την περιεκτικότητα στα δηλούμενα θρεπτικά συστατικά άζωτο (N), φώσφορος (P) ή κάλιο (K), ακολουθούμενα από αριθμούς εντός παρενθέσεων που υποδεικνύουν τη συνολική περιεκτικότητα σε μαγνήσιο (Mg), ασβέστιο (Ca), θείο (S) ή νάτριο (Na)·

δ)η περιεκτικότητα στα παρακάτω δηλούμενα θρεπτικά συστατικά και άλλες παραμέτρους, με την παρακάτω σειρά και ως ποσοστό επί της μάζας του λιπάσματος,

Ολικό άζωτο (N)

ελάχιστη ποσότητα οργανικού αζώτου (N), μαζί με περιγραφή της προέλευσης των οργανικών υλών που χρησιμοποιούνται·

άζωτο (N) σε μορφή αμμωνιακού αζώτου·

Ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5

Ολικό οξείδιο του καλίου (K2O)·

Οξείδιο του μαγνησίου (MgO), οξείδιο του ασβεστίου (CaO), τριοξείδιο του θείου (SO3) και οξείδιο του νατρίου (Na2O), εκφραζόμενα

όταν αυτά τα θρεπτικά συστατικά είναι πλήρως υδατοδιαλυτά, μόνον ως περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτό περιεχόμενο·

όταν το υδατοδιαλυτό περιεχόμενο αυτών των θρεπτικών συστατικών ισούται τουλάχιστον με το ένα τέταρτο της συνολικής περιεκτικότητας αυτών των θρεπτικών συστατικών, ως ολική περιεκτικότητα και περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτό περιεχόμενο· και

στις υπόλοιπες περιπτώσεις, ως ολική περιεκτικότητα·

Ολικός χαλκός (Cu) και ψευδάργυρος (Zn), εφόσον υπερβαίνουν τα 200 και τα 600 mg/kg ξηράς ουσίας αντίστοιχα·

Οργανικός άνθρακας (C)· και

Ξηρά ουσία.

ΚΛΠ 1(B): Οργανοανόργανο λίπασμα

1.Παρέχονται τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τα μακροθρεπτικά συστατικά:

α)τα δηλούμενα θρεπτικά συστατικά άζωτο (N), φώσφορος (P) ή κάλιο (K), με τα χημικά τους σύμβολα και με τη σειρά N–P–K·

β)τα δηλούμενα θρεπτικά συστατικά μαγνήσιο (Mg), ασβέστιο (Ca), θείο (S) ή νάτριο (Na), με τα χημικά τους σύμβολα και με τη σειρά Mg–Ca–S–Na·

γ)αριθμοί που υποδεικνύουν την περιεκτικότητα στα δηλούμενα θρεπτικά συστατικά άζωτο (N), φώσφορος (P) ή κάλιο (K), ακολουθούμενα από αριθμούς εντός παρενθέσεων που υποδεικνύουν τη συνολική περιεκτικότητα σε μαγνήσιο (Mg), ασβέστιο (Ca), θείο (S) ή νάτριο (Na)·

δ)η περιεκτικότητα στα παρακάτω δηλούμενα θρεπτικά συστατικά, με την παρακάτω σειρά και ως ποσοστό επί της μάζας του λιπάσματος:

Ολικό άζωτο (N)

ελάχιστη ποσότητα οργανικού αζώτου (N), μαζί με περιγραφή της προέλευσης των οργανικών υλών που χρησιμοποιούνται·

άζωτο (N) σε μορφή νιτρικού αζώτου·

άζωτο (N) σε μορφή αμμωνιακού αζώτου·

άζωτο (N) σε μορφή αζώτου ουρίας·

Ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5

υδατοδιαλυτό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5

πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) διαλυτό σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο·

εάν υπάρχουν αλεσμένα μαλακά φωσφορικά άλατα, πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) διαλυτό σε μυρμηκικό οξύ·

Ολικό οξείδιο του καλίου (K2O)·

υδατοδιαλυτό οξείδιο του καλίου (K2O)·

Οξείδιο του μαγνησίου (MgO), οξείδιο του ασβεστίου (CaO), τριοξείδιο του θείου (SO3) και οξείδιο του νατρίου (Na2O), εκφραζόμενα

όταν αυτά τα θρεπτικά συστατικά είναι πλήρως υδατοδιαλυτά, μόνον ως περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτό περιεχόμενο·

όταν το υδατοδιαλυτό περιεχόμενο αυτών των θρεπτικών συστατικών ισούται τουλάχιστον με το ένα τέταρτο της συνολικής περιεκτικότητας αυτών των θρεπτικών συστατικών, ως ολική περιεκτικότητα και περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτό περιεχόμενο·

στις υπόλοιπες περιπτώσεις, ως ολική περιεκτικότητα, και

ε)όταν υπάρχει ουρία (CH4N2O), πληροφορίες για τις πιθανές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα από την έκλυση αμμωνίας κατά τη χρήση του λιπάσματος και παραίνεση προς τους χρήστες για τη λήψη κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης.

2.Τα ακόλουθα λοιπά στοιχεία αναγράφονται ως ποσοστό κατά μάζα του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE:

Περιεκτικότητα σε οργανικό άνθρακα (C)· και

Περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία.

ΚΛΠ 1(B)(I): Στερεό οργανοανόργανο λίπασμα

Όταν ένα ή περισσότερα από τα μικροθρεπτικά συστατικά βόριο (B), κοβάλτιο (Co), χαλκός (Cu), σίδηρος (Fe), μαγγάνιο (Mn), μολυβδαίνιο (Mo) και ψευδάργυρος (Zn) περιέχονται στην ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα ως ποσοστό κατά μάζα, τότε

δηλώνονται εφόσον έχουν προστεθεί σκόπιμα στο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE, και

μπορούν να δηλωθούν στις άλλες περιπτώσεις:

Μικροθρεπτικό συστατικό

Για χρήση σε καλλιέργειες ή χορτολιβαδικές εκτάσεις

Για φυτοκομική χρήση

Βόριο (B)

0,01

0,01

Κοβάλτιο (Co)

0,002

α.α.

Χαλκός (Cu)

0,01

0,002

Σίδηρος (Fe)

0,5

0,02

Μαγγάνιο (Mn)

0,1

0,01

Μολυβδαίνιο (Mo)

0,001

0,001

Ψευδάργυρος (Zn)

0,01

0,002

Αυτά δηλώνονται μετά τις πληροφορίες για τα μακροθρεπτικά συστατικά. Παρέχονται τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία:

α)ονομασία και χημικό σύμβολο των δηλούμενων μικροθρεπτικών συστατικών, με την ακόλουθη σειρά: βόριο (B), κοβάλτιο (Co), χαλκός (Cu), σίδηρος (Fe), μαγγάνιο (Mn), μολυβδαίνιο (Mo) και ψευδάργυρος (Zn), ακολουθούμενα από την ονομασία του ή των αντισταθμιστικών ιόντων τους·

β)Η ολική περιεκτικότητα σε μικροθρεπτικά συστατικά, ως ποσοστό επί της μάζας του λιπάσματος

όταν αυτά τα θρεπτικά συστατικά είναι πλήρως υδατοδιαλυτά, μόνον ως περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτό περιεχόμενο·

όταν το υδατοδιαλυτό περιεχόμενο αυτών των θρεπτικών συστατικών ισούται τουλάχιστον με το ένα τέταρτο της συνολικής περιεκτικότητας αυτών των θρεπτικών συστατικών, ως ολική περιεκτικότητα και περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτό περιεχόμενο· και

στις υπόλοιπες περιπτώσεις, ως ολική περιεκτικότητα·

γ)Όταν το ή τα δηλούμενα μικροθρεπτικά συστατικά βρίσκονται σε μορφή χηλικού συμπλόκου με χηλικούς παράγοντες, ο ακόλουθος προσδιορισμός μετά την ονομασία και το χημικό σύμβολο του μικροθρεπτικού συστατικού:

«ως χηλικό σύμπλοκο με...», ονομασία ή συντομογραφία του χηλικού παράγοντα και ποσότητα συμπλοκοποιημένου μικροθρεπτικού συστατικού ως ποσοστό κατά μάζα του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE·

δ)Όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει μικροθρεπτικά συστατικά σε μορφή συμπλόκου με συμπλεκτικούς παράγοντες:

ο ακόλουθος προσδιορισμός μετά την ονομασία και το χημικό σύμβολο του μικροθρεπτικού συστατικού: «ως σύμπλοκο με....», και ποσότητα του συμπλοκοποιημένου μικροθρεπτικού συστατικού ως ποσοστό κατά μάζα του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE· και

ονομασία ή συντομογραφία του συμπλεκτικού παράγοντα·

ε)η παρακάτω δήλωση: «Χρησιμοποιείται μόνον σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης. Να μη γίνεται υπέρβαση των ενδεικνυόμενων δόσεων.».

ΚΛΠ 1(B)(II): Υγρό οργανοανόργανο λίπασμα

Όταν ένα ή περισσότερα από τα μικροθρεπτικά συστατικά βόριο (B), κοβάλτιο (Co), χαλκός (Cu), σίδηρος (Fe), μαγγάνιο (Mn), μολυβδαίνιο (Mo) και ψευδάργυρος (Zn) περιέχονται στην ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα ως ποσοστό κατά μάζα, τότε

δηλώνονται εφόσον έχουν προστεθεί σκόπιμα στο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE, και

μπορούν να δηλωθούν στις άλλες περιπτώσεις:

Μικροθρεπτικό συστατικό

Ποσοστό κατά μάζα

Βόριο (B)

0,01

Κοβάλτιο (Co)

0,002

Χαλκός (Cu)

0,002

Σίδηρος (Fe)

0,02

Μαγγάνιο (Mn)

0,01

Μολυβδαίνιο (Mo)

0,001

Ψευδάργυρος (Zn)

0,002

Αυτά δηλώνονται μετά τις πληροφορίες για τα μακροθρεπτικά συστατικά. Παρέχονται τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία:

α)ονομασία και χημικό σύμβολο των δηλούμενων μικροθρεπτικών συστατικών, με την ακόλουθη σειρά: βόριο (B), κοβάλτιο (Co), χαλκός (Cu), σίδηρος (Fe), μαγγάνιο (Mn), μολυβδαίνιο (Mo) και ψευδάργυρος (Zn), ακολουθούμενα από την ονομασία του ή των αντισταθμιστικών ιόντων τους·

β)η ολική περιεκτικότητα σε μικροθρεπτικά συστατικά, ως ποσοστό επί της μάζας του λιπάσματος

όταν αυτά τα θρεπτικά συστατικά είναι πλήρως υδατοδιαλυτά, μόνον ως περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτό περιεχόμενο·

όταν το υδατοδιαλυτό περιεχόμενο αυτών των θρεπτικών συστατικών ισούται τουλάχιστον με το ένα τέταρτο της συνολικής περιεκτικότητας αυτών των θρεπτικών συστατικών, ως ολική περιεκτικότητα και περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτό περιεχόμενο· και

στις υπόλοιπες περιπτώσεις, ως ολική περιεκτικότητα·

γ)Όταν το ή τα δηλούμενα μικροθρεπτικά συστατικά βρίσκονται σε μορφή χηλικού συμπλόκου με χηλικούς παράγοντες, ο ακόλουθος προσδιορισμός μετά την ονομασία και το χημικό σύμβολο του μικροθρεπτικού συστατικού:

«ως χηλικό σύμπλοκο με...», ονομασία ή συντομογραφία του χηλικού παράγοντα και ποσότητα συμπλοκοποιημένου μικροθρεπτικού συστατικού ως ποσοστό κατά μάζα του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE·

δ)Όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει μικροθρεπτικά συστατικά σε μορφή συμπλόκου με συμπλεκτικούς παράγοντες:

ο ακόλουθος προσδιορισμός μετά την ονομασία και το χημικό σύμβολο του μικροθρεπτικού συστατικού: «ως σύμπλοκο με....», και ποσότητα του συμπλοκοποιημένου μικροθρεπτικού συστατικού ως ποσοστό κατά μάζα του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE· και

ονομασία ή συντομογραφία του συμπλεκτικού παράγοντα·

ε)η παρακάτω δήλωση: «Χρησιμοποιείται μόνον σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης. Να μη γίνεται υπέρβαση των ενδεικνυόμενων δόσεων.».

ΚΛΠ 1(Γ): Ανόργανο λίπασμα

ΚΛΠ 1(Γ)(I): Ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα

1.Παρέχονται τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τα μακροθρεπτικά συστατικά:

α)τα δηλούμενα θρεπτικά συστατικά άζωτο (N), φώσφορος (P) ή κάλιο (K), με τα χημικά τους σύμβολα και με τη σειρά N–P–K·

β)τα δηλούμενα θρεπτικά συστατικά μαγνήσιο (Mg), ασβέστιο (Ca), θείο (S) ή νάτριο (Na), με τα χημικά τους σύμβολα και με τη σειρά Mg–Ca–S–Na·

γ)αριθμοί που υποδεικνύουν την περιεκτικότητα των δηλούμενων θρεπτικών συστατικών άζωτο (N), φώσφορος (P) ή κάλιο (K), ακολουθούμενα από αριθμούς εντός παρενθέσεων που υποδεικνύουν τη συνολική περιεκτικότητα σε μαγνήσιο (Mg), ασβέστιο (Ca), θείο (S) ή νάτριο (Na)·

δ)η περιεκτικότητα στα παρακάτω δηλούμενα θρεπτικά συστατικά, με την παρακάτω σειρά και ως ποσοστό επί της μάζας του λιπάσματος:

Ολικό άζωτο (N)·

άζωτο (N) σε μορφή νιτρικού αζώτου·

άζωτο (N) σε μορφή αμμωνιακού αζώτου·

άζωτο (N) σε μορφή αζώτου ουρίας·

άζωτο (N) από φορμαλδεϋδουρία, ισοβουτυλιδενοδιουρία, κροτωνυλιδενοδιουρία·

άζωτο (N) από κυαναμιδικό άζωτο·

Ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5

υδατοδιαλυτό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5

πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) διαλυτό σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο·

εάν υπάρχουν αλεσμένα μαλακά φωσφορικά άλατα, πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) διαλυτό σε μυρμηκικό οξύ·

Υδατοδιαλυτό οξείδιο του καλίου (K2O)·

Οξείδιο του μαγνησίου (MgO), οξείδιο του ασβεστίου (CaO), τριοξείδιο του θείου (SO3) και οξείδιο του νατρίου (Na2O), εκφραζόμενα

όταν αυτά τα θρεπτικά συστατικά είναι πλήρως υδατοδιαλυτά, μόνον ως περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτό περιεχόμενο·

όταν το υδατοδιαλυτό περιεχόμενο αυτών των θρεπτικών συστατικών ισούται τουλάχιστον με το ένα τέταρτο της συνολικής περιεκτικότητας αυτών των θρεπτικών συστατικών, ως ολική περιεκτικότητα και περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτό περιεχόμενο· και

στις υπόλοιπες περιπτώσεις, ως ολική περιεκτικότητα, και

ε)όταν υπάρχει ουρία (CH4N2O), πληροφορίες για τις πιθανές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα από την έκλυση αμμωνίας κατά τη χρήση του λιπάσματος και παραίνεση προς τους χρήστες για τη λήψη κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης.

ΚΛΠ 1(Γ)(I)(α): Στερεό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα

1.Το λίπασμα επισημαίνεται με την ένδειξη

α)«σύμπλοκο» όταν κάθε σωματίδιο περιέχει όλα τα δηλούμενα θρεπτικά συστατικά στη δηλούμενη περιεκτικότητα, και

β)«μείγμα» στις υπόλοιπες περιπτώσεις.

2.Αναγράφεται η κοκκομετρική τιμή του λιπάσματος, εκφραζόμενη ως το ποσοστό του προϊόντος που διέρχεται από καθορισμένο κόσκινο.

3.Αναγράφεται η σωματιδιακή μορφή του προϊόντος με μία από τις ακόλουθες ενδείξεις:

α)κόκκος,

β)σύμπηκτο,

γ)σκόνη, εφόσον τουλάχιστον το 90 % του προϊόντος διέρχεται από κόσκινο με διάμετρο οπών 10 mm, ή

δ)σβώλος.

4.Στα λιπάσματα με επικάλυψη αναγράφεται η ονομασία των παραγόντων επικάλυψης και το ποσοστό του λιπάσματος που επικαλύπτεται από καθέναν από αυτούς, ακολουθούμενα από:

α)Τον χρόνο αποδέσμευσης, σε μήνες, για τα επικαλυμμένα κλάσματα, ακολουθούμενο από το ποσοστό των θρεπτικών συστατικών που αποδεσμεύεται εντός του χρόνου αυτού για κάθε κλάσμα·

β)Την ονομασία του μέσου (διαλύτης ή υπόστρωμα) που χρησιμοποιήθηκε στη δοκιμή που πραγματοποίησε ο παρασκευαστής για να προσδιορίσει τον χρόνο αποδέσμευσης·

γ)Τη θερμοκρασία στην οποία πραγματοποιήθηκε η δοκιμή·

δ)Για τα επικαλυμμένα με πολυμερές λιπάσματα, την παρακάτω ένδειξη: «Ο ρυθμός αποδέσμευσης των θρεπτικών συστατικών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη θερμοκρασία του υποστρώματος. Πιθανόν να χρειαστεί προσαρμογή της λίπανσης.»· και

ε)Για τα επικαλυμμένα με θείο (S) λιπάσματα και τα επικαλυμμένα με θείο (S)/πολυμερές λιπάσματα, την παρακάτω ένδειξη: «Ο ρυθμός αποδέσμευσης των θρεπτικών συστατικών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη θερμοκρασία του υποστρώματος και τη βιολογική δραστηριότητα. Πιθανόν να χρειαστεί προσαρμογή της λίπανσης.».

5.Όταν ένα ή περισσότερα από τα μικροθρεπτικά συστατικά βόριο (B), κοβάλτιο (Co), χαλκός (Cu), σίδηρος (Fe), μαγγάνιο (Mn), μολυβδαίνιο (Mo) και ψευδάργυρος (Zn) περιέχονται στην ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται παρακάτω ως ποσοστό κατά μάζα, τότε

δηλώνονται εφόσον έχουν προστεθεί σκόπιμα στο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE, και

μπορούν να δηλωθούν στις άλλες περιπτώσεις:

Μικροθρεπτικό συστατικό

Για χρήση σε καλλιέργειες ή χορτολιβαδικές εκτάσεις

Για φυτοκομική χρήση

Βόριο (B)

0,01

0,01

Κοβάλτιο (Co)

0,002

α.α.

Χαλκός (Cu)

0,01

0,002

Σίδηρος (Fe)

0,5

0,02

Μαγγάνιο (Mn)

0,1

0,01

Μολυβδαίνιο (Mo)

0,001

0,001

Ψευδάργυρος (Zn)

0,01

0,002

Αυτά δηλώνονται μετά τις πληροφορίες για τα μακροθρεπτικά συστατικά. Παρέχονται τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία:

α)ονομασία και χημικό σύμβολο των δηλούμενων μικροθρεπτικών συστατικών, με την ακόλουθη σειρά: βόριο (B), κοβάλτιο (Co), χαλκός (Cu), σίδηρος (Fe), μαγγάνιο (Mn), μολυβδαίνιο (Mo) και ψευδάργυρος (Zn), ακολουθούμενα από την ονομασία του ή των αντισταθμιστικών ιόντων τους·

β)η ολική περιεκτικότητα σε μικροθρεπτικά συστατικά, ως ποσοστό επί της μάζας του λιπάσματος

όταν αυτά τα θρεπτικά συστατικά είναι πλήρως υδατοδιαλυτά, μόνον ως περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτό περιεχόμενο·

όταν το υδατοδιαλυτό περιεχόμενο αυτών των θρεπτικών συστατικών ισούται τουλάχιστον με το ένα τέταρτο της συνολικής περιεκτικότητας αυτών των θρεπτικών συστατικών, ως ολική περιεκτικότητα και περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτό περιεχόμενο· και

στις υπόλοιπες περιπτώσεις, ως ολική περιεκτικότητα·

γ)Όταν το ή τα δηλωμένα μικροθρεπτικά συστατικά βρίσκονται σε μορφή χηλικού συμπλόκου με χηλικούς παράγοντες, ο ακόλουθος προσδιορισμός μετά την ονομασία και το χημικό σύμβολο του μικροθρεπτικού συστατικού:

«ως χηλικό σύμπλοκο με...», ονομασία ή συντομογραφία του χηλικού παράγοντα και ποσότητα συμπλοκοποιημένου μικροθρεπτικού συστατικού ως ποσοστό κατά μάζα του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE·

δ)Όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει μικροθρεπτικά συστατικά σε μορφή συμπλόκου με συμπλεκτικούς παράγοντες:

ο ακόλουθος προσδιορισμός μετά την ονομασία και το χημικό σύμβολο του μικροθρεπτικού συστατικού: «ως σύμπλοκο με....», και ποσότητα του συμπλοκοποιημένου μικροθρεπτικού συστατικού ως ποσοστό κατά μάζα του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE· και

ονομασία ή συντομογραφία του συμπλεκτικού παράγοντα·

ε)η παρακάτω δήλωση: «Χρησιμοποιείται μόνον σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης. Να μη γίνεται υπέρβαση των ενδεικνυόμενων δόσεων.».

ΚΛΠ 1(Γ)(I)(β): Υγρό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα

1.Η ετικέτα προσδιορίζει αν το λίπασμα έχει μορφή αιωρήματος ή διαλύματος, όπου

αιώρημα ονομάζεται διασπορά δύο φάσεων στην οποία στερεά σωματίδια διατηρούνται αιωρούμενα μέσα στην υγρή φάση και

διάλυμα ονομάζεται υγρό ελεύθερο στερεών σωματιδίων.

2.Η περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά αναγράφεται ως ποσοστό κατά μάζα ή κατ' όγκο του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE.

3.Όταν ένα ή περισσότερα από τα μικροθρεπτικά συστατικά βόριο (B), κοβάλτιο (Co), χαλκός (Cu), σίδηρος (Fe), μαγγάνιο (Mn), μολυβδαίνιο (Mo) και ψευδάργυρος (Zn) περιέχονται στην ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται παρακάτω ως ποσοστό κατά μάζα, τότε

δηλώνονται εφόσον έχουν προστεθεί σκόπιμα στο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE, και

μπορούν να δηλωθούν στις άλλες περιπτώσεις:

Μικροθρεπτικό συστατικό

Ποσοστό κατά μάζα

Βόριο (B)

0,01

Κοβάλτιο (Co)

0,002

Χαλκός (Cu)

0,002

Σίδηρος (Fe)

0,02

Μαγγάνιο (Mn)

0,01

Μολυβδαίνιο (Mo)

0,001

Ψευδάργυρος (Zn)

0,002

Αυτά δηλώνονται μετά τις πληροφορίες για τα μακροθρεπτικά συστατικά. Παρέχονται τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία:

α)ονομασία και χημικό σύμβολο των δηλούμενων μικροθρεπτικών συστατικών, με την ακόλουθη σειρά: βόριο (B), κοβάλτιο (Co), χαλκός (Cu), σίδηρος (Fe), μαγγάνιο (Mn), μολυβδαίνιο (Mo) και ψευδάργυρος (Zn), ακολουθούμενα από την ονομασία του ή των αντισταθμιστικών ιόντων τους·

β)η ολική περιεκτικότητα σε μικροθρεπτικά συστατικά, ως ποσοστό επί της μάζας του λιπάσματος

όταν αυτά τα θρεπτικά συστατικά είναι πλήρως υδατοδιαλυτά, μόνον ως περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτό περιεχόμενο·

όταν το υδατοδιαλυτό περιεχόμενο αυτών των θρεπτικών συστατικών ισούται τουλάχιστον με το ένα τέταρτο της συνολικής περιεκτικότητας αυτών των θρεπτικών συστατικών, ως ολική περιεκτικότητα και περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτό περιεχόμενο· και

στις υπόλοιπες περιπτώσεις, ως ολική περιεκτικότητα·

γ)Όταν το ή τα δηλωμένα μικροθρεπτικά συστατικά βρίσκονται σε μορφή χηλικού συμπλόκου με χηλικούς παράγοντες, ο ακόλουθος προσδιορισμός μετά την ονομασία και το χημικό σύμβολο του μικροθρεπτικού συστατικού:

«ως χηλικό σύμπλοκο με...», ονομασία ή συντομογραφία του χηλικού παράγοντα και ποσότητα συμπλοκοποιημένου μικροθρεπτικού συστατικού ως ποσοστό κατά μάζα του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE·

δ)Όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει μικροθρεπτικά συστατικά σε μορφή συμπλόκου με συμπλεκτικούς παράγοντες:

ο ακόλουθος προσδιορισμός μετά την ονομασία και το χημικό σύμβολο του μικροθρεπτικού συστατικού: «ως σύμπλοκο με....», και ποσότητα του συμπλοκοποιημένου μικροθρεπτικού συστατικού ως ποσοστό κατά μάζα του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE· και

ονομασία ή συντομογραφία του συμπλεκτικού παράγοντα·

ε)η παρακάτω δήλωση: «Χρησιμοποιείται μόνον σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης. Να μη γίνεται υπέρβαση των ενδεικνυόμενων δόσεων.».

ΚΛΠ 1(Γ)(IΙ): Ανόργανο μικροθρεπτικό λίπασμα

1.Τα δηλούμενα μικροθρεπτικά συστατικά στο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE αναγράφονται με την ονομασία και το χημικό σύμβολό τους, με την εξής σειρά: βόριο (B), κοβάλτιο (Co), χαλκός (Cu), σίδηρος (Fe), μαγγάνιο (Mn), μολυβδαίνιο (Mo) και ψευδάργυρος (Zn), ακολουθούμενα από την ονομασία του ή των αντισταθμιστικών ιόντων τους,

2.Όταν το ή τα δηλούμενα μικροθρεπτικά συστατικά βρίσκονται σε μορφή χηλικού συμπλόκου με χηλικούς παράγοντες και ο κάθε χηλικός παράγοντας μπορεί να ταυτοποιηθεί και να ποσοτικοποιηθεί και συμπλέκει ποσοστό υδατοδιαλυτού μικροθρεπτικού συστατικού ίσο με 1 % τουλάχιστον, προστίθεται ο ακόλουθος προσδιορισμός μετά την ονομασία και το χημικό σύμβολο του μικροθρεπτικού συστατικού:

«ως χηλικό σύμπλοκο με...», ονομασία ή συντομογραφία του χηλικού παράγοντα και ποσότητα συμπλοκοποιημένου μικροθρεπτικού συστατικού ως ποσοστό κατά μάζα του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE.

3.Όταν το ή τα δηλούμενα μικροθρεπτικά συστατικά βρίσκονται σε μορφή συμπλόκου με συμπλεκτικούς παράγοντες, προστίθεται ο ακόλουθος προσδιορισμός μετά την ονομασία και το χημικό σύμβολο του μικροθρεπτικού συστατικού:

«ως σύμπλοκο με...», ποσότητα του συμπλοκοποιημένου μικροθρεπτικού συστατικού ως ποσοστό κατά μάζα του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE, και

ονομασία ή συντομογραφία του συμπλεκτικού παράγοντα.

4.Αναγράφεται η εξής δήλωση: «Χρησιμοποιείται μόνον σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης. Να μη γίνεται υπέρβαση των ενδεικνυόμενων δόσεων.».

ΚΛΠ 1(Γ)(II)(α): Απλό ανόργανο μικροθρεπτικό λίπασμα

1.Η ετικέτα αναγράφει τη σχετική τυπολογία, όπως αυτή αναφέρεται στον πίνακα της ΚΛΠ 1(Γ)(ΙΙ)(α) στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος Ι.

2.Η ολική περιεκτικότητα σε μικροθρεπτικό συστατικό εκφράζεται ως ποσοστό επί της μάζας του λιπάσματος

όταν το μικροθρεπτικό συστατικό είναι πλήρως υδατοδιαλυτό, μόνον ως περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτό περιεχόμενο·

όταν το υδατοδιαλυτό περιεχόμενο του μικροθρεπτικού συστατικού ισούται τουλάχιστον με το ένα τέταρτο της συνολικής περιεκτικότητας αυτού του θρεπτικού συστατικού, ως ολική περιεκτικότητα και περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτό περιεχόμενο· και

στις υπόλοιπες περιπτώσεις, ως ολική περιεκτικότητα.

ΚΛΠ 1(Γ)(IΙ)(β): Σύνθετο ανόργανο μικροθρεπτικό λίπασμα

1.Τα μικροθρεπτικά συστατικά δηλώνονται μόνον εφόσον περιέχονται στο λίπασμα στις παρακάτω ποσότητες:

Μικροθρεπτικό συστατικό

Εκτός χηλικού ή άλλου συμπλόκου

Σε μορφή χηλικού ή άλλου συμπλόκου

Βόριο (B)

0,2

α.α.

Κοβάλτιο (Co)

0,02

0,02

Χαλκός (Cu)

0,5

0,1

Σίδηρος (Fe)

2

0,3

Μαγγάνιο (Mn)

0,5

0,1

Μολυβδαίνιο (Mo)

0,02

α.α.

Ψευδάργυρος (Zn)

0,5

0,1

2.Εάν το λίπασμα έχει μορφή αιωρήματος ή διαλύματος, στην ετικέτα θα αναγράφεται «σε αιώρημα» ή «σε διάλυμα» κατά περίπτωση.

3.Η ολική περιεκτικότητα σε μικροθρεπτικά συστατικά εκφράζεται ως ποσοστό επί της μάζας του λιπάσματος

όταν τα μικροθρεπτικά συστατικά είναι πλήρως υδατοδιαλυτά, μόνον ως περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτό περιεχόμενο·

όταν το υδατοδιαλυτό περιεχόμενο των μικροθρεπτικών συστατικών ισούται τουλάχιστον με το ήμισυ της συνολικής περιεκτικότητας αυτών των θρεπτικών συστατικών, ως ολική περιεκτικότητα και περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτό περιεχόμενο· και

στις υπόλοιπες περιπτώσεις, ως ολική περιεκτικότητα.

ΚΛΠ 2: Υλικό ασβέστωσης

Δηλώνονται οι παρακάτω παράμετροι με την εξής σειρά:

Τιμή εξουδετέρωσης·

Κοκκομετρική τιμή, εκφραζόμενη ως το ποσοστό του προϊόντος που διέρχεται από καθορισμένο κόσκινο·

Ολικό CaO, εκφραζόμενο ως ποσοστό κατά μάζα του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE·

Ολικό MgO, εκφραζόμενο ως ποσοστό κατά μάζα του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE·

Αντιδραστικότητα, με εξαίρεση την άσβεστο και την υδράσβεστο· και

Για σκωρίες και ανθρακικά φυσικής προέλευσης: μέθοδος προσδιορισμού της αντιδραστικότητας.

ΚΛΠ 3: Βελτιωτικό εδάφους

Δηλώνονται οι παρακάτω παράμετροι με την εξής σειρά και εκφραζόμενες ως ποσοστό επί της μάζας του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE:

Ξηρά ουσία·

Περιεκτικότητα σε οργανικό άνθρακα (C)·

Ολική περιεκτικότητα σε άζωτο (N)·

Ολική περιεκτικότητα σε πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5

Ολική περιεκτικότητα σε οξείδιο του καλίου (K2O)·

Ολική περιεκτικότητα σε χαλκό (Cu) και ψευδάργυρο (Zn), εφόσον υπερβαίνει τα 200 και τα 600 mg/kg ξηράς ουσίας αντίστοιχα· και

pH.

ΚΛΠ 4: Υπόστρωμα καλλιέργειας

Δηλώνονται οι παράμετροι με την εξής σειρά:

Ηλεκτρική αγωγιμότητα, με εξαίρεση τον ορυκτοβάμβακα·

pH·

Ποσότητα

Για τον ορυκτοβάμβακα, εκφραζόμενη σε αριθμό τεμαχίων και τις τρεις διαστάσεις (μήκος, ύψος και πλάτος),

Για άλλα προδιαμορφωμένα υποστρώματα καλλιέργειας, εκφραζόμενη ως μέγεθος σε δύο τουλάχιστον διαστάσεις, και

Για άλλα υποστρώματα καλλιέργειας, εκφραζόμενη ως συνολικός όγκος·

Εκτός από τα προδιαμορφωμένα υποστρώματα καλλιέργειας, ποσότητα σε όγκο των υλικών με μέγεθος σωματιδίων μεγαλύτερο από 60 mm·

Ολικό άζωτο (N)·

Ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5)· και

Ολικό οξείδιο του καλίου (K2O).

ΚΛΠ 5: Γεωπονικό πρόσθετο

Για αυτή την ΚΛΠ ισχύουν μόνον οι γενικές απαιτήσεις επισήμανσης.

ΚΛΠ 6: Βιοδιεγέρτης φυτών

Παρέχονται τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία:

α)φυσική μορφή·

β)ημερομηνία παρασκευής και ημερομηνία λήξης·

γ)συνθήκες αποθήκευσης·

δ)μέθοδοι εφαρμογής·

ε)δόση, χρόνος εφαρμογής (στάδιο ανάπτυξης των φυτών) και συχνότητα εφαρμογής·

στ)δηλούμενο στον ισχυρισμό αποτέλεσμα για κάθε φυτό για το οποίο προορίζεται το προϊόν· και

ζ)κάθε σημαντική οδηγία που σχετίζεται με την αποτελεσματικότητα του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών διαχείρισης του εδάφους, της λίπανσης με χημικά λιπάσματα, τυχόν ασυμβατοτήτων με φυτοπροστατευτικά προϊόντα, του συνιστώμενου μεγέθους των ακροφυσίων ψεκασμού και της συνιστώμενης πίεσης ψεκαστήρα.

ΚΛΠ 6(Α): Μικροβιακός βιοδιεγέρτης φυτών

Η ετικέτα περιέχει το ακόλουθο κείμενο: «Οι μικροοργανισμοί μπορούν ενδεχομένως να προκαλέσουν αντιδράσεις ευαισθητοποίησης».

ΚΛΠ 7: Σύμμεικτο προϊόν λίπανσης

Όλες οι απαιτήσεις επισήμανσης που ισχύουν για όλα τα συστατικά προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE ισχύουν για το σύμμεικτο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE και εκφράζονται ως προς το τελικό σύμμεικτο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE.

Μέρος 3
Κανόνες ανοχών

1.Η δηλούμενη περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά και τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά ενός προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE επιτρέπεται να αποκλίνουν από την πραγματική τιμή μόνο κατά τις ανοχές που ορίζονται στο παρόν μέρος για την αντίστοιχη κατηγορία λειτουργίας προϊόντος. Σκοπός των ανοχών είναι να ληφθούν υπόψη οι αποκλίσεις κατά την παρασκευή, τη δειγματοληψία και τις αναλύσεις.

2.Οι επιτρεπόμενες ανοχές στις δηλούμενες παραμέτρους που καθορίζονται στο παρόν μέρος είναι θετικές και αρνητικές τιμές ποσοστών επί τοις εκατό κατά μάζα.

3.Οι παρασκευαστές, οι εισαγωγείς και οι διανομείς δεν επιτρέπεται να εκμεταλλεύονται συστηματικά τις ανοχές.

4.Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η πραγματική περιεκτικότητα ενός προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE σε συστατικό για το οποίο καθορίζεται ελάχιστη ή μέγιστη περιεκτικότητα στο παράρτημα Ι ή στο παράρτημα ΙΙ δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να υπολείπεται της ελάχιστης περιεκτικότητας ή να υπερβαίνει τη μέγιστη περιεκτικότητα.

ΚΛΠ 1: Λίπασμα

ΚΛΠ 1(Α): Οργανικό λίπασμα

Επιτρεπόμενη ανοχή για τη δηλούμενη περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά και άλλες δηλούμενες παραμέτρους

Οργανικός άνθρακας (C)

± 20 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 2,0 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές

Περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία

± 5,0 ποσοστιαίες μονάδες σε απόλυτες τιμές

Ολικό άζωτο (N)

± 50 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε απόλυτες τιμές

Οργανικό άζωτο (N)

± 50 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε απόλυτες τιμές

Ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5)

± 50 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε απόλυτες τιμές

Ολικό οξείδιο του καλίου (K2O)

± 50 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε απόλυτες τιμές

Ολικό και υδατοδιαλυτό οξείδιο του μαγνησίου, οξείδιο του ασβεστίου, τριοξείδιο του θείου ή οξείδιο του νατρίου

± 25 % της δηλούμενης περιεκτικότητας αυτών των θρεπτικών συστατικών, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,5 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές.

Ολικός χαλκός (Cu)

± 50 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 2,5 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές

Ολικός ψευδάργυρος (Zn)

± 50 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 2,0 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές

Ποσότητα

– 5 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή

ΚΛΠ 1(B): Οργανοανόργανο λίπασμα

Επιτρεπόμενο όριο ανοχής για τη δηλούμενη περιεκτικότητα σε μορφές ανόργανων μακροθρεπτικών συστατικών

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3 

Na2O

± 25 % της δηλούμενης περιεκτικότητας των περιεχόμενων μορφών θρεπτικών συστατικών, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 2 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές

± 25 % της δηλούμενης περιεκτικότητας αυτών των θρεπτικών συστατικών, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,5 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές.

± 25 % της δηλούμενης περιεκτικότητας, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 0,9 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές

Μικροθρεπτικά λιπάσματα

Επιτρεπόμενο όριο ανοχής για τη δηλούμενη περιεκτικότητα σε μορφές μικροθρεπτικών συστατικών

Συγκέντρωση μικρότερη ή ίση με 2 %

± 20 % της δηλούμενης τιμής

Συγκέντρωση μεταξύ 2,1 % και 10 %

± 0,3 ποσοστιαίες μονάδες σε απόλυτες τιμές

Συγκέντρωση μεγαλύτερη από 10 %

± 1,0 ποσοστιαία μονάδα σε απόλυτες τιμές

Οργανικός άνθρακας: ± 20 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 2,0 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές

Οργανικό άζωτο: ± 50 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε απόλυτες τιμές

Ολικός χαλκός (Cu)    ± 50 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 2,5 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές

Ολικός ψευδάργυρος (Zn)    ± 50 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 2,0 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές

Περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία: ± 5,0 ποσοστιαίες μονάδες σε απόλυτες τιμές

Ποσότητα: – 5 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή

ΚΛΠ 1(Γ): Ανόργανο λίπασμα

ΚΛΠ 1(Γ)(I): Ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα

Επιτρεπόμενο όριο ανοχής για τη δηλούμενη περιεκτικότητα σε μορφές μακροθρεπτικών συστατικών

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3 

Na2O

± 25 % της δηλούμενης περιεκτικότητας των περιεχόμενων μορφών θρεπτικών συστατικών, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 2 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές

± 25 % της δηλούμενης περιεκτικότητας αυτών των θρεπτικών συστατικών, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,5 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές.

± 25 % της δηλούμενης περιεκτικότητας, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 0,9 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές

Κοκκομετρία: ± 10 % σχετική απόκλιση ως προς το δηλούμενο ποσοστό υλικού που διέρχεται από συγκεκριμένο κόσκινο

Ποσότητα: ± 5 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή

ΚΛΠ 1(Γ)(IΙ): Ανόργανο μικροθρεπτικό λίπασμα

Μικροθρεπτικά λιπάσματα

Επιτρεπόμενο όριο ανοχής για τη δηλούμενη περιεκτικότητα σε μορφές μικροθρεπτικών συστατικών

Συγκέντρωση μικρότερη ή ίση με 2 %

± 20 % της δηλούμενης τιμής

Συγκέντρωση μεταξύ 2,1 % και 10 %

± 0,3 ποσοστιαίες μονάδες σε απόλυτες τιμές

Συγκέντρωση μεγαλύτερη από 10 %

± 1,0 ποσοστιαία μονάδα σε απόλυτες τιμές

Ποσότητα: ± 5 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή

ΚΛΠ 2: Υλικό ασβέστωσης

Επιτρεπόμενο όριο ανοχής για τη δηλούμενη παράμετρο

Τιμή εξουδετέρωσης

± 3

Κοκκομετρία

± 10 % σχετική απόκλιση ως προς το δηλούμενο ποσοστό υλικού που διέρχεται από συγκεκριμένο κόσκινο.

Ολικό οξείδιο του ασβεστίου

± 3 ποσοστιαίες μονάδες σε απόλυτες τιμές

Ολικό οξείδιο του μαγνησίου

Συγκέντρωση μικρότερη από 8 %

Συγκέντρωση μεταξύ 8 και 16 %

Συγκέντρωση μεγαλύτερη ή ίση με 16 %

± 1,0 ποσοστιαία μονάδα σε απόλυτες τιμές

± 2,0 ποσοστιαίες μονάδες σε απόλυτες τιμές

± 3,0 ποσοστιαίες μονάδες σε απόλυτες τιμές

Αντιδραστικότητα

± 15 ποσοστιαίες μονάδες σε απόλυτες τιμές

Ποσότητα

– 5 % σχετική απόκλιση ως προς τη δηλούμενη τιμή

ΚΛΠ 3: Βελτιωτικό εδάφους

Μορφές του δηλούμενου θρεπτικού συστατικού και άλλα δηλούμενα κριτήρια ποιότητας

Επιτρεπόμενο όριο ανοχής για τη δηλούμενη παράμετρο

pH

± 0,7 κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής

± 1,0 οποιαδήποτε στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Οργανικός άνθρακας (C)

± 10 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε απόλυτες τιμές

Ολικό άζωτο (N)

± 20 % σχετική απόκλιση, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε απόλυτες τιμές

Ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5)

± 20 % σχετική απόκλιση, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε απόλυτες τιμές

Ολικό οξείδιο του καλίου (K2O)

± 20 % σχετική απόκλιση, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε απόλυτες τιμές

Ξηρά ουσία

± 10 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή

Ποσότητα

– 5 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής

– 25 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή οποιαδήποτε στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Οργανικός άνθρακας (C) / οργανικό άζωτο (N)

± 20 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 2,0 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές

Κοκκομετρία

± 10 % σχετική απόκλιση ως προς το δηλούμενο ποσοστό υλικού που διέρχεται από συγκεκριμένο κόσκινο.

ΚΛΠ 4: Υπόστρωμα καλλιέργειας

Μορφές του δηλούμενου θρεπτικού συστατικού και άλλα δηλούμενα κριτήρια ποιότητας

Επιτρεπόμενο όριο ανοχής για τη δηλούμενη παράμετρο

Ηλεκτρική αγωγιμότητα

± 50 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής

± 75 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

pH

± 0,7 κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής

± 1,0 οποιαδήποτε στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Ποσότητα, σε όγκο (λίτρα ή m³)

– 5 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής

– 25 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Προσδιορισμός ποσότητας (σε όγκο) των υλικών με μέγεθος σωματιδίων μεγαλύτερο των 60 mm

– 5 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής

– 25 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Προσδιορισμός ποσότητας (σε όγκο) των προδιαμορφωμένων υποστρωμάτων καλλιέργειας

– 5 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής

– 25 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Υδατοδιαλυτό άζωτο (N)

± 50 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής

± 75 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Υδατοδιαλυτό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5)

± 50 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής

± 75 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Υδατοδιαλυτό οξείδιο του καλίου (K2O)

± 50 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής

± 75 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

ΚΛΠ 6: Βιοδιεγέρτης φυτών

Δηλούμενη περιεκτικότητα σε g/kg ή g/l στους 20 °C

Επιτρεπόμενη ανοχή

Έως 25

± 15 % σχετική απόκλιση για την ΚΛΠ 6

± 15 % σχετική απόκλιση όταν βιοδιεγέρτες φυτών αναμειγνύονται με άλλα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE βάσει της ΚΛΠ 7

Πάνω από 25 και μέχρι 100

± 10 % σχετική απόκλιση

Πάνω από 100 και μέχρι 250

± 6 % σχετική απόκλιση

Πάνω από 250 και μέχρι 500

± 5 % σχετική απόκλιση

Πάνω από 500

± 25 g/kg ή ± 25 g/l

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης

Μέρος 1
Εφαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης

Στο παρόν μέρος καθορίζεται η εφαρμογή των ενοτήτων των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, όπως αυτές καθορίζονται στο μέρος 2 του παρόντος παραρτήματος, για τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE ανάλογα με τις κατηγορίες συστατικών υλικών τους όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα II («ΚΣΥ») και τις κατηγορίες λειτουργίας προϊόντος όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα Ι («ΚΛΠ»).

1.Εφαρμογή εσωτερικού ελέγχου της παραγωγής (ενότητα Α)

1.Η ενότητα Α μπορεί να χρησιμοποιείται για προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE τα οποία αποτελούνται αποκλειστικά και μόνον από ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

α)ουσίες ή μείγματα παρθένων υλικών, όπως ορίζονται στην ΚΣΥ 1,

β)χωνεύματα ενεργειακών καλλιεργειών, όπως ορίζονται στην ΚΣΥ 4,

γ)υποπροϊόντα της βιομηχανίας τροφίμων, όπως ορίζονται στην ΚΣΥ 6,

δ)μικροοργανισμούς, όπως ορίζονται στην ΚΣΥ 7,

ε)γεωπονικά πρόσθετα, όπως ορίζονται στην ΚΣΥ 8, ή

στ)πολυμερή θρεπτικών συστατικών, όπως ορίζονται στην ΚΣΥ 9.

2.Η ενότητα Α μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται για σύμμεικτα προϊόντα λίπανσης, όπως ορίζονται στην ΚΛΠ 7.

3.Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, η ενότητα Α δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για

α)απλά ή σύνθετα στερεά ανόργανα μακροθρεπτικά λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου υψηλής περιεκτικότητας σε άζωτο, όπως ορίζονται στην ΚΛΠ 1(Γ)(Ι)(α)(i-ii)(Α), ή για σύμμεικτα προϊόντα λίπανσης που περιέχουν τέτοιο προϊόν,

β)αναστολείς νιτροποίησης όπως ορίζονται στην ΚΛΠ 5(Α)(Ι),

γ)αναστολείς ουρεάσης όπως ορίζονται στην ΚΛΠ 5(Α)(ΙΙ), ή

δ)βιοδιεγέρτες φυτών όπως ορίζονται στην ΚΛΠ 6.

2.Εφαρμογή εσωτερικού ελέγχου της παραγωγής συν δοκιμή προϊόντων υπό εποπτεία (ενότητα A1)

Η ενότητα Α1 χρησιμοποιείται για απλά ή σύνθετα στερεά ανόργανα μακροθρεπτικά λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου υψηλής περιεκτικότητας σε άζωτο, όπως ορίζονται στην ΚΛΠ 1(Γ)(Ι)(α)(iii)(Α), και για σύμμεικτα προϊόντα λίπανσης που περιέχουν τέτοιο προϊόν όπως ορίζονται στην ΚΛΠ 7.

3.Εφαρμογή εξέτασης τύπου ΕΕ (ενότητα Β) και συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τον εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής (ενότητα Γ)

1.Η ενότητα Β σε συνδυασμό με την ενότητα Γ μπορεί να χρησιμοποιείται για προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE τα οποία αποτελούνται αποκλειστικά και μόνον από ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

α)μη επεξεργασμένα ή μηχανικώς επεξεργασμένα φυτά, μέρη φυτών ή εκχυλίσματα φυτών, όπως ορίζονται στην ΚΣΥ 2,

β)πολυμερή άλλα από τα πολυμερή θρεπτικών συστατικών, όπως ορίζονται στην ΚΣΥ 10,

γ)ορισμένα ζωικά υποπροϊόντα, όπως ορίζονται στην ΚΣΥ 11, ή

δ)ΚΣΥ κατάλληλες για την ενότητα Α σύμφωνα με την παράγραφο 1 του σημείου 1 περί εφαρμογής της εν λόγω ενότητας.

2.Η ενότητα Β και η ενότητα Γ μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για

α)αναστολείς νιτροποίησης όπως ορίζονται στην ΚΛΠ 5(Α)(Ι),

β)αναστολείς ουρεάσης όπως ορίζονται στην ΚΛΠ 5(Α)(ΙΙ),

γ)βιοδιεγέρτες φυτών όπως ορίζονται στην ΚΛΠ 6, και

δ)προϊόντα κατάλληλα για την ενότητα Α σύμφωνα με την παράγραφο 2 του σημείου 1 περί εφαρμογής της εν λόγω ενότητας.

3.Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, η ενότητα Β και η ενότητα Γ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για απλά ή σύνθετα στερεά ανόργανα μακροθρεπτικά λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου υψηλής περιεκτικότητας σε άζωτο, όπως ορίζονται στην ΚΛΠ 1(Γ)(Ι)(α)(i-ii)(Α), ή για σύμμεικτα προϊόντα λίπανσης που περιέχουν τέτοιο προϊόν.

4.Εφαρμογή της διασφάλισης ποιότητας της διαδικασίας παραγωγής (Ενότητα Δ1)

1.Η ενότητα Δ1 μπορεί να χρησιμοποιείται για οποιοδήποτε προϊόν λίπανσης με σήμανση CE.

2.Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η ενότητα Δ1 δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για απλά ή σύνθετα στερεά ανόργανα μακροθρεπτικά λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου υψηλής περιεκτικότητας σε άζωτο, όπως ορίζονται στην ΚΛΠ 1(Γ)(Ι)(α)(i-ii)(Α), ή για σύμμεικτα προϊόντα λίπανσης που περιέχουν τέτοιο προϊόν.

Μέρος 2
Περιγραφή των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης

Ενότητα Α – Εσωτερικός έλεγχος της παραγωγής

1.Περιγραφή της ενότητας

1.Ο εσωτερικός έλεγχος της παραγωγής είναι η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης κατά την οποία ο παρασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σημεία 2, 3 και 4 παρακάτω και διασφαλίζει και δηλώνει με αποκλειστική του ευθύνη ότι τα σχετικά προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού που ισχύουν για αυτά.

2.Τεχνικός φάκελος

2.1Ο παρασκευαστής συντάσσει τον τεχνικό φάκελο. Ο τεχνικός φάκελος επιτρέπει την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE προς τις σχετικές απαιτήσεις και περιλαμβάνει επαρκή ανάλυση και αξιολόγηση του ή των κινδύνων.

2.2Ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τις εφαρμοστέες απαιτήσεις και καλύπτει τον σχεδιασμό, την παρασκευή και τη χρήση του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE, στον βαθμό που αυτό απαιτείται για την αξιολόγηση. Ο τεχνικός φάκελος περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α)γενική περιγραφή του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE,

β)σχέδια και διαγράμματα αρχικής σύλληψης και παρασκευής,

γ)τις περιγραφές και επεξηγήσεις που είναι αναγκαίες για την κατανόηση των εν λόγω σχεδίων και διαγραμμάτων και της χρήσης του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE,

δ)πίνακα των εναρμονισμένων προτύπων που εφαρμόζονται πλήρως ή εν μέρει, των οποίων τα στοιχεία αναφοράς έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και, όπου τα εναρμονισμένα αυτά πρότυπα δεν έχουν εφαρμοστεί, περιγραφές των λύσεων που επιλέχθηκαν προκειμένου να τηρηθούν οι ουσιώδεις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένου καταλόγου των κοινών προδιαγραφών ή άλλων σχετικών τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εφαρμοστεί. Σε περίπτωση μερικώς εφαρμοζόμενων εναρμονισμένων προτύπων, ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τα μέρη που έχουν εφαρμοστεί,

ε)τα αποτελέσματα των υπολογισμών σχεδιασμού, των ελέγχων που διενεργήθηκαν κ.λπ., και

στ)εκθέσεις δοκιμών.

3.Παρασκευή

3.Ο παρασκευαστής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου η διαδικασία παρασκευής και η παρακολούθησή της να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των παρασκευαζόμενων προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE προς τον τεχνικό φάκελο στον οποίο αναφέρεται το σημείο 2 παραπάνω και προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού που ισχύουν για αυτά.

4.Σήμανση CE και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

4.1.Ο παρασκευαστής τοποθετεί το σήμα CE σε κάθε προϊόν λίπανσης που πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

4.2.Ο παρασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε παρτίδα προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE και τη διατηρεί, μαζί με τον τεχνικό φάκελο, στη διάθεση των εθνικών αρχών για περίοδο 10 ετών από τη θέση του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE σε κυκλοφορία. Η δήλωση συμμόρφωσης αναφέρει το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE για το οποίο έχει συνταχθεί.

4.3.Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ συνοδεύει κάθε προϊόν λίπανσης με σήμανση CE.

5.Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

5.Οι υποχρεώσεις του παρασκευαστή που καθορίζονται στο σημείο 4 παραπάνω είναι δυνατόν να εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του, υπό την προϋπόθεση ότι προσδιορίζονται στην εντολή.

Ενότητα A1 – Εσωτερικός έλεγχος της παραγωγής συν δοκιμή προϊόντων υπό εποπτεία

1.Περιγραφή της ενότητας

1.Ο εσωτερικός έλεγχος της παραγωγής σε συνδυασμό με δοκιμή προϊόντων υπό εποπτεία είναι η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης κατά την οποία ο παρασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σημεία 2, 3, 4 και 5 παρακάτω και διασφαλίζει και δηλώνει με αποκλειστική του ευθύνη ότι τα σχετικά προϊόντα λίπανσης πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού που ισχύουν για αυτά.

2.Τεχνικός φάκελος

2.1.Ο παρασκευαστής συντάσσει τον τεχνικό φάκελο. Ο τεχνικός φάκελος επιτρέπει την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE προς τις σχετικές απαιτήσεις και περιλαμβάνει επαρκή ανάλυση και αξιολόγηση του ή των κινδύνων.

2.2.Ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τις εφαρμοστέες απαιτήσεις και καλύπτει τον σχεδιασμό, την παρασκευή και τη χρήση του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE, στον βαθμό που αυτό απαιτείται για την αξιολόγηση. Ο τεχνικός φάκελος περιέχει, κατά περίπτωση, τουλάχιστον:

α)γενική περιγραφή του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE,

β)σχέδια και διαγράμματα αρχικής σύλληψης και παρασκευής,

γ)τις περιγραφές και επεξηγήσεις που είναι αναγκαίες για την κατανόηση των εν λόγω σχεδίων και διαγραμμάτων και της χρήσης του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE,

δ)τα ονόματα και τις διευθύνσεις των εγκαταστάσεων, καθώς και των φορέων εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων όπου παρασκευάστηκε το προϊόν και τα κύρια συστατικά του,

ε)πίνακα των εναρμονισμένων προτύπων που εφαρμόζονται πλήρως ή εν μέρει, των οποίων τα στοιχεία αναφοράς έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και, όπου τα εναρμονισμένα αυτά πρότυπα δεν έχουν εφαρμοστεί, περιγραφές των λύσεων που επιλέχθηκαν προκειμένου να τηρηθούν οι ουσιώδεις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένου καταλόγου των κοινών προδιαγραφών ή άλλων σχετικών τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εφαρμοστεί. Σε περίπτωση μερικώς εφαρμοζόμενων εναρμονισμένων προτύπων, ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τα μέρη που έχουν εφαρμοστεί,

στ)τα αποτελέσματα των υπολογισμών σχεδιασμού, των ελέγχων που διενεργήθηκαν κ.λπ., και

ζ)εκθέσεις δοκιμών.

3.Παρασκευή

3.Ο παρασκευαστής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου η διαδικασία παρασκευής και η παρακολούθησή της να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των παρασκευαζόμενων προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE προς τον τεχνικό φάκελο στον οποίο αναφέρεται το σημείο 2 παραπάνω και προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

4.Έλεγχοι προϊόντων ως προς την κατακράτηση πετρελαίου και την εκρηκτικότητα

4.Οι κύκλοι και η δοκιμή που αναφέρονται στα σημεία 4.1–4.3 παρακάτω διενεργούνται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του προϊόντος κάθε 3 μήνες κατ' ελάχιστον, για λογαριασμό του παρασκευαστή, προκειμένου να επαληθευτεί η συμμόρφωση με

α)την απαίτηση κατακράτησης πετρελαίου που αναφέρεται στην παράγραφο 4 της ΚΛΠ 1(Γ)(Ι)(α)(i-ii)(Α) στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού, και

β)την απαίτηση εκρηκτικότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 5 της ΚΛΠ 1(Γ)(Ι)(α)(i-ii)(Α) στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.

Οι δοκιμές διεξάγονται υπό την ευθύνη κοινοποιημένου οργανισμού επιλεγμένου από τον παρασκευαστή.

4.1.Θερμικοί κύκλοι πριν από τη δοκιμή συμμόρφωσης με την απαίτηση κατακράτησης πετρελαίου που αναφέρεται στην παράγραφο 4 της ΚΛΠ 1(Γ)(Ι)(α)(i-ii)(Α) στο παράρτημα Ι

4.1.1.Αρχή της μεθόδου και ορισμός

4.1.1.Το δείγμα θερμαίνεται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος στους 50 °C μέσα σε φιάλη Erlenmeyer και διατηρείται στη θερμοκρασία αυτή για δύο ώρες (φάση των 50 °C). Στη συνέχεια ψύχεται μέχρι να φθάσει σε θερμοκρασία 25 °C και διατηρείται στη θερμοκρασία αυτή για δύο ώρες (φάση των 25 °C). Ο συνδυασμός των δύο διαδοχικών φάσεων των 50 °C και των 25 °C αποτελεί έναν θερμικό κύκλο. Αφού υποβληθεί σε δύο θερμικούς κύκλους, το δοκιμαζόμενο δείγμα διατηρείται σε θερμοκρασία 20 (± 3) °C για τον προσδιορισμό της τιμής κατακράτησης πετρελαίου.

4.1.2.Εξοπλισμός

4.1.2.Συνήθης εργαστηριακός εξοπλισμός, και ειδικότερα:

α)θερμοστατούμενα υδατόλουτρα στους 25 ( 1) και στους 50 ( 1) °C,

β)φιάλες Erlenmeyer με χωρητικότητα 150 ml η καθεμία.

4.1.3.Διαδικασία

4.1.3.1.Κάθε δοκιμαζόμενο δείγμα βάρους 70 ( 5) g τοποθετείται σε φιάλη Erlenmeyer που κατόπιν πωματίζεται.

4.1.3.2.Κάθε φιάλη μεταφέρεται κάθε δύο ώρες από το υδατόλουτρο των 50 °C στο υδατόλουτρο των 25 °C και αντίστροφα.

4.1.3.3.Το νερό σε κάθε υδατόλουτρο διατηρείται σε σταθερή θερμοκρασία και σε συνεχή κίνηση με ταχεία ανάδευση ώστε η στάθμη του νερού να ανεβαίνει πάνω από το επίπεδο του δείγματος. Το πώμα προστατεύεται από τους υδρατμούς με κάλυμμα από αφρώδες πλαστικό.

4.2.Θερμικοί κύκλοι πριν από τη δοκιμή εκρηκτικότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 5 της ΚΛΠ 1(Γ)(Ι)(α)(i-ii)(Α) στο παράρτημα Ι

4.2.1.Αρχή της μεθόδου και ορισμός

4.2.1.Το δείγμα θερμαίνεται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος στους 50 °C μέσα σε υδατοστεγές δοχείο και διατηρείται στη θερμοκρασία αυτή για μία ώρα (φάση των 50 °C). Στη συνέχεια ψύχεται μέχρι να φθάσει σε θερμοκρασία 25 °C και διατηρείται στη θερμοκρασία αυτή για μία ώρα (φάση των 25 °C). Ο συνδυασμός των δύο διαδοχικών φάσεων των 50 °C και των 25 °C αποτελεί έναν θερμικό κύκλο. Αφού υποβληθεί στον απαιτούμενο αριθμό θερμικών κύκλων, το δοκιμαζόμενο δείγμα διατηρείται σε θερμοκρασία 20 (± 3) °C μέχρι να διεξαχθεί η δοκιμή εκρηκτικότητας.

4.2.2.Εξοπλισμός

α)Ένα υδατόλουτρο, που θερμοστατείται στην περιοχή θερμοκρασιών 20 έως 51 °C, με ελάχιστη ταχύτητα θέρμανσης και ψύξης 10 °C/ώρα, ή δύο θερμοστατούμενα υδατόλουτρα στους 20 °C και στους 51 °C. Το νερό στα υδατόλουτρα αναδεύεται συνεχώς και ο όγκος τους πρέπει να είναι επαρκής ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη κυκλοφορία του νερού.

β)Κιβώτιο από ανοξείδωτο χάλυβα, υδατοστεγές από κάθε πλευρά και εξοπλισμένο με θερμόμετρο θερμοηλεκτρικού στοιχείου στο κέντρο. Το εξωτερικό πλάτος του κιβωτίου είναι 45 ( 2) mm και τα τοιχώματά του έχουν πάχος 1,5 mm (βλέπε σχήμα 1). Το ύψος και το μήκος του κιβωτίου μπορούν να επιλεγούν έτσι ώστε να ταιριάζουν στις διαστάσεις του υδατόλουτρου, π.χ. μήκος 600 mm και ύψος 400 mm.

4.2.3.Διαδικασία

4.2.3.Ποσότητα λιπάσματος που επαρκεί για μία δοκιμή εκρηκτικότητας εισάγεται στο κιβώτιο, το οποίο κατόπιν κλείνεται με το κάλυμμα. Το κιβώτιο τοποθετείται μέσα στο υδατόλουτρο. Το νερό θερμαίνεται στους 51 °C και μετριέται η θερμοκρασία στο κέντρο του λιπάσματος. Μία ώρα αφού επιτευχθεί θερμοκρασία 50 °C στο κέντρο, αρχίζει η ψύξη του νερού. Μία ώρα αφού επιτευχθεί θερμοκρασία 25 °C στο κέντρο, το νερό θερμαίνεται ώστε να ξεκινήσει ο δεύτερος κύκλος. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται δύο υδατόλουτρα, το κιβώτιο μεταφέρεται στο άλλο υδατόλουτρο μετά από κάθε περίοδο θέρμανσης/ψύξης.

Σχήμα 1

4.3.Δοκιμή εκρηκτικότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 5 της ΚΛΠ 1(Γ)(Ι)(α)(i-ii)(Α) στο παράρτημα Ι

4.3.1.Περιγραφή

4.3.1.1.Η δοκιμή εκτελείται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE. Πριν από την εκτέλεση της δοκιμής εκρηκτικότητας, ολόκληρη η μάζα του δείγματος πρέπει να υποβληθεί σε πέντε θερμικούς κύκλους όπως προβλέπεται στο σημείο 4.2 παραπάνω.

4.3.1.2.Το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE υποβάλλεται στη δοκιμή εκρηκτικότητας μέσα σε οριζόντιο χαλύβδινο σωλήνα υπό τις εξής συνθήκες:

α)χαλύβδινος σωλήνας χωρίς ραφή,

β)μήκος του σωλήνα: 1 000 mm τουλάχιστον,

γ)ονομαστική εξωτερική διάμετρος: 114 mm τουλάχιστον,

δ)ονομαστικό πάχος τοιχωμάτων: 5 mm τουλάχιστον,

ε)ενισχυτικό έναυσμα: ο τύπος και η μάζα του επιλεγμένου ενισχυτικού εναύσματος πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μεγιστοποιείται η πίεση εκπυρσοκρότησης που εφαρμόζεται στο δείγμα προκειμένου να προσδιοριστεί η ικανότητα μετάδοσης έκρηξης,

στ)θερμοκρασία δοκιμής: 15–25 °C,

ζ)μολύβδινοι κύλινδροι για ανίχνευση της έκρηξης: διαμέτρου 50 mm, ύψους 100 mm,

η)τοποθετημένοι ανά διαστήματα 150 mm έτσι ώστε επάνω τους να στηρίζεται οριζόντια ο σωλήνας. Η δοκιμή πρέπει να εκτελείται δύο φορές. Θεωρείται ότι η δοκιμή έχει δώσει οριστικό αποτέλεσμα όταν και στις δύο επαναλήψεις ένας ή περισσότεροι από τους υποστηρικτικούς μολύβδινους κυλίνδρους συνθλίβονται κατά λιγότερο από 5 %.

4.3.2.Αρχή της μεθόδου

4.3.2.Το δοκιμαζόμενο δείγμα εγκλείεται σε χαλύβδινο σωλήνα και υποβάλλεται σε κρούση έκρηξης με γόμωση ενισχυτικού εναύσματος από εκρηκτικό υλικό. Η μετάδοση της έκρηξης προσδιορίζεται βάσει του βαθμού σύνθλιψης των μολύβδινων κυλίνδρων πάνω στους οποίους στηρίζεται σε οριζόντια θέση ο σωλήνας κατά τη διεξαγωγή της δοκιμής.

4.3.3.Υλικά

α)Πλαστική εκρηκτική ύλη με πενθρίτη σε περιεκτικότητα 83 έως 86 %

Πυκνότητα: 1 500 έως 1 600 kg/m3 

Ταχύτητα έκρηξης: 7 300 έως 7 700 m/s

Μάζα: 500 ( 1) g

β)Επτά τεμάχια εύκαμπτου φιτιλιού με μη μεταλλικό περίβλημα

Μάζα πληρώσεως: 11 έως 13 g/m

Μήκος κάθε τεμαχίου: 400 ( 2) mm

γ)Συμπιεσμένο σώμα από δευτερεύουσα εκρηκτική ύλη με κοίλωμα για πυροκροτητή

Εκρηκτική ύλη: κυκλονίτης/κερί 95/5 ή τετρύλη ή ανάλογη δευτερεύουσα εκρηκτική ύλη, με ή χωρίς προσθήκη γραφίτη.

Πυκνότητα: 1 500 έως 1 600 kg/m3

Διάμετρος: 19 έως 21 mm

Ύψος: 19 έως 23 mm

Κεντρικό κοίλωμα για τον πυροκροτητή: διάμετρος 7 έως 7,3 mm, βάθος 12 mm

δ)Χαλύβδινος σωλήνας χωρίς ραφή σύμφωνα με τις προδιαγραφές ISO 65 – 1981 – Βαρύς τύπος, ονομαστικών διαστάσεων DN 100 (4″)

Εξωτερική διάμετρος: 113,1 έως 115,0 mm

Πάχος τοιχωμάτων: 5,0 έως 6,5 mm

Μήκος: 1 005 ( 2) mm

ε)Πλάκα βάσης

Υλικό: συγκολλήσιμος χάλυβας καλής ποιότητας

Διαστάσεις: 160  160 mm

Πάχος: 5 έως 6 mm

στ)Έξι μολύβδινοι κύλινδροι

Διάμετρος: 50 ( 1) mm

Ύψος: 100 έως 101 mm

Υλικό: μαλακός μόλυβδος, καθαρότητας τουλάχιστον 99,5 %.

ζ)Χαλύβδινο σώμα

Μήκος: τουλάχιστον 1 000 mm

Πλάτος: τουλάχιστον 150 mm

Ύψος: τουλάχιστον 150 mm

Μάζα: τουλάχιστον 300 kg εάν δεν στηρίζεται σε σταθερή βάση.

η)Κύλινδρος από πλαστικό ή χαρτόνι για τη γόμωση ενισχυτικού εναύσματος

Πάχος τοιχωμάτων: 1,5 έως 2,5 mm

Διάμετρος: 92 έως 96 mm

Ύψος: 64 έως 67 mm

θ)Πυροκροτητής (ηλεκτρικός ή μη) ισχύος πυροδότησης 8 έως 10

ι)Ξύλινος δίσκος

Διάμετρος: 92 έως 96 mm, η οποία πρέπει να ταιριάζει με την εσωτερική διάμετρο του σωλήνα από πλαστική ύλη ή χαρτόνι [στοιχείο η) παραπάνω]

Πάχος: 20 mm

ια)Ξύλινη ράβδος ίδιων διαστάσεων με τον πυροκροτητή [στοιχείο θ) παραπάνω]

ιβ)Καρφίτσες ραπτικής (μέγιστο μήκος 20 mm)

4.3.4.Διαδικασία

4.3.4.1.Παρασκευή της γόμωσης ενισχυτικού εναύσματος για εισαγωγή στον χαλύβδινο σωλήνα

4.3.4.1.Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού, η εκρηκτική ύλη μπορεί να πυροδοτηθεί στη γόμωση ενισχυτικού εναύσματος είτε

με ταυτόχρονη πυροδότηση επτά σημείων, όπως περιγράφεται στο σημείο 4.3.4.1.1. παρακάτω, είτε

με κεντρική πυροδότηση με συμπιεσμένο σώμα, όπως περιγράφεται στο σημείο 4.3.4.1.2. παρακάτω.

4.3.4.1.1.Ταυτόχρονη πυροδότηση επτά σημείων

4.3.4.1.1.Η έτοιμη προς χρήση γόμωση ενισχυτικού εναύσματος φαίνεται στο σχήμα 2 παρακάτω.

4.3.4.1.1.1.Ο ξύλινος δίσκος [στοιχείο ι) στο σημείο 4.3.3 παραπάνω] διατρυπάται παράλληλα προς τον άξονά του στο κέντρο και σε έξι σημεία συμμετρικά κατανεμημένα πάνω σε έναν ομόκεντρο κύκλο διαμέτρου 55 mm. Η διάμετρος των οπών αυτών πρέπει να είναι 6 έως 7 mm (βλέπε τομή A-B στο σχήμα 2), ανάλογα με τη διάμετρο του χρησιμοποιούμενου φιτιλιού [στοιχείο β) στο σημείο 4.3.3 παραπάνω].

4.3.4.1.1.2.Από ένα εύκαμπτο φιτίλι [στοιχείο β) στο σημείο 4.3.3 παραπάνω] αποκόπτονται επτά τεμάχια μήκους 400 mm το καθένα και, για να αποφευχθεί η απώλεια εκρηκτικής ύλης από τα δύο άκρα των τεμαχίων, οι τομές γίνονται κάθετα και σφραγίζονται αμέσως με κόλλα. Τα επτά τεμάχια φιτιλιού εισάγονται στις επτά οπές του ξύλινου δίσκου [στοιχείο ι) στο σημείο 4.3.3 παραπάνω] κατά τρόπο ώστε τα άκρα τους να προεξέχουν κατά μερικά εκατοστά από την επιφάνεια του δίσκου. Κατόπιν, μια μικρή καρφίτσα ραπτικής [στοιχείο ιβ) στο σημείο 4.3.3 παραπάνω] εισάγεται εγκάρσια στο υφασμάτινο περίβλημα κάθε τεμαχίου φιτιλιού, σε απόσταση 5 έως 6 mm από το άκρο, και τα τεμάχια φιτιλιού επαλείφονται εξωτερικά με κόλλα σε μια λωρίδα πλάτους 2 cm δίπλα στην καρφίτσα. Τέλος, το μακρύτερο άκρο κάθε τεμαχίου φιτιλιού τραβιέται μέχρις ότου η καρφίτσα να έρθει σε επαφή με τον ξύλινο δίσκο.

4.3.4.1.1.3.Η πλαστική εκρηκτική ύλη [στοιχείο α) στο σημείο 4.3.3 παραπάνω] διαμορφώνεται σε κύλινδρο διαμέτρου 92 έως 96 mm, ανάλογα με τη διάμετρο του κυλίνδρου [στοιχείο η) στο σημείο 4.3.3. παραπάνω]. Η διαμορφωμένη εκρηκτική ύλη εισάγεται στον κύλινδρο ενώ αυτός κρατείται όρθιος πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια. Ο ξύλινος δίσκος  17 με τα επτά τεμάχια φιτιλιού εισάγεται στην επάνω πλευρά του κυλίνδρου και πιέζεται πάνω στην εκρηκτική ύλη. Το ύψος του κυλίνδρου (64 έως 67 mm) ρυθμίζεται έτσι ώστε το άνω χείλος του να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια του ξύλινου δίσκου. Τέλος, ο κύλινδρος στερεώνεται περιμετρικά πάνω στον ξύλινο δίσκο π.χ. με συνδετήρες ή μικρά καρφιά.

4.3.4.1.1.4.Τα ελεύθερα άκρα των επτά φιτιλιών συγκεντρώνονται γύρω από την περιφέρεια της ξύλινης ράβδου [στοιχείο ια) στο σημείο 4.3.3. παραπάνω] έτσι ώστε τα άκρα τους να βρίσκονται όλα στο ίδιο επίπεδο, κάθετο προς τη ράβδο. Τα φιτίλια στερεώνονται γύρω από τη ράβδο με κολλητική ταινία 18 .

4.3.4.1.2.Κεντρική πυροδότηση με συμπιεσμένο εκρηκτικό σώμα

4.3.4.1.2.Η έτοιμη προς χρήση γόμωση ενισχυτικού εναύσματος φαίνεται στο σχήμα 3.

4.3.4.1.2.1.Κατασκευή του συμπιεσμένου σώματος

4.3.4.1.2.1.Με τις αναγκαίες προφυλάξεις, 10 g δευτερεύουσας εκρηκτικής ύλης [στοιχείο γ) στο σημείο 4.3.3. παραπάνω] τοποθετούνται μέσα σε μήτρα εσωτερικής διαμέτρου 19 έως 21 mm και συμπιέζονται έτσι ώστε να αποκτήσουν το σωστό σχήμα και τη σωστή πυκνότητα. (Η επιθυμητή αναλογία διαμέτρου προς ύψος είναι 1 : 1 περίπου). Στο κέντρο της βάσης της μήτρας συμπίεσης βρίσκεται ένας πείρος ύψους 12 mm και διαμέτρου 7,0 έως 7,3 mm (ανάλογα με τη διάμετρο του χρησιμοποιουμένου πυροκροτητή) με τη βοήθεια του οποίου διαμορφώνεται στο συμπιεσμένο σώμα ένα κυλινδρικό κοίλωμα όπου θα τοποθετηθεί αργότερα ο πυροκροτητής.

4.3.4.1.2.2.Προετοιμασία της γόμωσης ενισχυτικού εναύσματος

4.3.4.1.2.2.Η εκρηκτική ύλη [στοιχείο α) στο σημείο 4.3.3. παραπάνω] εισάγεται στον κύλινδρο [στοιχείο η) στο σημείο 4.3.3. παραπάνω], ο οποίος στέκεται όρθιος πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια, και κατόπιν πιέζεται με τη βοήθεια ενός ξύλινου αποτυπωτικού εξαρτήματος ώστε να αποκτήσει κυλινδρική μορφή με ένα κεντρικό κοίλωμα. Στο κοίλωμα αυτό τοποθετείται το συμπιεσμένο σώμα. Η κυλινδρικά διαμορφωμένη εκρηκτική ύλη που περιέχει το συμπιεσμένο σώμα καλύπτεται με έναν ξύλινο δίσκο [στοιχείο ι) στο σημείο 4.3.3. παραπάνω], που φέρει κεντρική οπή διαμέτρου 7,0 έως 7,3 mm στην οποία θα εισαχθεί ο πυροκροτητής. Ο ξύλινος δίσκος και ο κύλινδρος ενώνονται με κολλητική ταινία που τοποθετείται σταυρωτά. Για να εξασφαλιστεί ότι η οπή του δίσκου και το κοίλωμα του συμπιεσμένου σώματος είναι ομοαξονικά, εισάγεται η ξύλινη ράβδος [στοιχείο ια) στο σημείο 4.3.3. παραπάνω].

4.3.4.2.Προετοιμασία των χαλύβδινων σωλήνων για τις δοκιμές έκρηξης

4.3.4.2.Κάθετα στο τοίχωμα του ενός άκρου του χαλύβδινου σωλήνα [στοιχείο δ) στο σημείο 4.3.3. παραπάνω] διανοίγονται δύο αντιδιαμετρικές οπές διαμέτρου 4 mm, σε απόσταση 4 mm από το χείλος. Η βάση [στοιχείο ε) στο σημείο 4.3.3. παραπάνω] συγκολλάται στο άλλο άκρο του σωλήνα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχουν ακμές, ενώ παράλληλα πληρούται με μέταλλο συγκόλλησης η ορθή γωνία που σχηματίζεται μεταξύ της βάσης και του τοιχώματος του σωλήνα, καθ' όλη την περιφέρεια του σωλήνα.

4.3.4.3.Πλήρωση και γόμωση του χαλύβδινου σωλήνα

4.3.4.3.Βλέπε σχήματα 2 και 3.

4.3.4.3.1.Το δοκιμαζόμενο δείγμα, ο χαλύβδινος σωλήνας και η γόμωση ενισχυτικού εναύσματος εγκλιματίζονται σε θερμοκρασία 20 ( 5) °C. Για δύο δοκιμές έκρηξης απαιτούνται 16 έως 18 kg δοκιμαζόμενου δείγματος.

4.3.4.3.2.1Ο σωλήνας τοποθετείται όρθιος με την τετράγωνη βάση του να στηρίζεται σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια, κατά προτίμηση από σκυρόδεμα. Στη συνέχεια πληρώνεται μέχρι το ένα τρίτο του ύψους του περίπου με δοκιμαζόμενο δείγμα και μετά ανυψώνεται κατά 10 cm και αφήνεται να πέσει κάθετα πάνω στο δάπεδο πέντε φορές ώστε να συμπυκνωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι σβώλοι ή οι κόκκοι μέσα στον σωλήνα. Για να επιταχυνθεί η συμπύκνωση, μεταξύ δύο διαδοχικών πτώσεων ο σωλήνας δονείται μέσω κτυπημάτων με σφυρί (μάζας 750 έως 1000 g) στην πλευρική επιφάνειά του (συνολικά 10 κτυπήματα).

4.3.4.3.2.2.Αυτή η διαδικασία πλήρωσης επαναλαμβάνεται με νέα ποσότητα δοκιμαζόμενου δείγματος. Τέλος, γίνεται μια επιπλέον προσθήκη έτσι ώστε, μετά από συμπύκνωση με 10 ανυψώσεις και πτώσεις και συνολικά 20 κτυπήματα με σφυρί, η γόμωση να γεμίζει τον σωλήνα μέχρι ενός σημείου 70 mm από το στόμιο.

4.3.4.3.2.3Κατά τον καθορισμό του ύψους πληρώσεως πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλιστεί ότι η γόμωση ενισχυτικού εναύσματος (που αναφέρεται παραπάνω, στο σημείο 4.3.4.1.1 ή 4.3.4.1.2), που θα προστεθεί στη συνέχεια, θα βρίσκεται σε άμεση επαφή με το δείγμα καθ' όλη την επιφάνειά της.

4.3.4.3.3.Η γόμωση ενισχυτικού εναύσματος εισάγεται στον σωλήνα με τρόπο ώστε να εφάπτεται με το δείγμα. Η άνω επιφάνεια του ξύλινου δίσκου πρέπει να βρίσκεται 6 mm χαμηλότερα από το χείλος του σωλήνα. Η απαιτούμενη άμεση επαφή εκρηκτικής ύλης και δείγματος εξασφαλίζεται με προσθήκη ή αφαίρεση μικρών ποσοτήτων δείγματος. Όπως φαίνεται στα σχήματα 2 και 3, στις οπές που βρίσκονται κοντά στο ανοικτό στόμιο του σωλήνα εισάγονται κατάλληλες ασφαλιστικές περόνες, των οποίων τα σκέλη κάμπτονται μέχρι να έρθουν σε επαφή με τον σωλήνα.

4.3.4.4.Τοποθέτηση του χαλύβδινου σωλήνα και των μολύβδινων κυλίνδρων (βλέπε σχήμα 4)

4.3.4.4.1.Οι βάσεις των μολύβδινων κυλίνδρων [στοιχείο στ) στο σημείο 4.3.3. παραπάνω] αριθμούνται από το 1 έως το 6. Στη διάμεσο ενός χαλύβδινου σώματος (4.3.7) τοποθετημένου πάνω σε οριζόντια βάση σημειώνονται έξι σημεία που απέχουν μεταξύ τους 150 mm, ενώ η απόσταση του πρώτου σημείου από την ακμή του σώματος είναι τουλάχιστον 75 mm. Πάνω στα σημεία αυτά τοποθετούνται κάθετα έξι μολύβδινοι κύλινδροι, έτσι ώστε τα κέντρα των βάσεών τους να βρίσκονται πάνω στα σημεία.

4.3.4.4.2.Ο χαλύβδινος σωλήνας που έχει προετοιμαστεί όπως περιγράφεται στο σημείο 4.3.4.3. τοποθετείται οριζόντια πάνω στους μολύβδινους κυλίνδρους, έτσι ώστε ο άξονας του σωλήνα να είναι παράλληλος προς τη διάμεσο του χαλύβδινου σώματος και το συγκολλημένο άκρο του σωλήνα να προεξέχει κατά 50 mm από τον μολύβδινο κύλινδρο αριθ. 6. Για να αποτραπεί οποιαδήποτε κύλιση του σωλήνα προς τα πλάγια, μπορούν να παρεμβληθούν ξύλινες σφήνες μεταξύ των άνω κυκλικών επιφανειών των μολύβδινων κυλίνδρων και του τοιχώματος του σωλήνα (μία σε κάθε πλευρά) ή να τοποθετηθούν σταυρωτά μεταξύ του σωλήνα και του χαλύβδινου σώματος δύο ξύλινες σανίδες.

Σημείωση: Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι ο σωλήνας εφάπτεται και με τους έξι μολύβδινους κυλίνδρους. Τυχόν μικρές παραμορφώσεις της επιφάνειας του σωλήνα μπορούν να εξουδετερωθούν με περιστροφή του σωλήνα γύρω από τον διαμήκη άξονά του. Εάν κάποιος κύλινδρος έχει υπερβολικό ύψος, μπορεί να κτυπηθεί ελαφρά και προσεκτικά με σφυρί μέχρι να αποκτήσει το απαιτούμενο ύψος.

4.3.4.5.Προετοιμασία για την έκρηξη

4.3.4.5.1.Το σύστημα δοκιμής προετοιμάζεται όπως περιγράφεται στο σημείο 4.3.4.4, μέσα σε καταφύγιο ή κατάλληλα διαμορφωμένο υπόγειο χώρο (π.χ. στοά ορυχείου, σήραγγα). Η θερμοκρασία του χαλύβδινου σωλήνα πριν από την έκρηξη πρέπει να διατηρείται στους 20 ( 5) °C.

Σημείωση: Εάν δεν διατίθενται τέτοιοι κατάλληλοι χώροι, η δοκιμή μπορεί, εάν χρειάζεται, να εκτελεστεί μέσα σε λάκκο επενδεδυμένο με σκυρόδεμα και καλυμμένο με ξύλινα δοκάρια. Εξαιτίας των χαλύβδινων θραυσμάτων με μεγάλη κινητική ενέργεια, που είναι δυνατόν να εκτοξευτούν κατά την έκρηξη, πρέπει να αφήνεται κατάλληλη απόσταση ασφαλείας από κατοικίες και οδούς.

4.3.4.5.2.Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται η γόμωση ενισχυτικού εναύσματος με πυροδότηση επτά σημείων, τα φιτίλια θα πρέπει να τοποθετούνται κατά το δυνατόν οριζόντια και να τεντώνονται όπως υποδεικνύεται στην υποσημείωση στο σημείο 4.3.4.1.1.4. παραπάνω.

4.3.4.5.3.Τέλος, η ξύλινη ράβδος αντικαθίσταται από τον πυροκροτητή. Η πυροδότηση πραγματοποιείται μόνον αφού εκκενωθεί η επικίνδυνη περιοχή και τα άτομα που εκτελούν τη δοκιμή εισέλθουν στους προβλεπόμενους ασφαλείς χώρους.

4.3.4.5.4.Η εκρηκτική ύλη πυροδοτείται.

4.3.4.6.1Αφού παρέλθει αρκετός χρόνος ώστε να διασπαρούν οι καπνοί που δημιουργήθηκαν από την έκρηξη (αέρια προϊόντα αποσύνθεσης, εν μέρει τοξικά, όπως π.χ. νιτρώδη αέρια), συλλέγονται οι μολύβδινοι κύλινδροι και μετριέται το ύψος τους με τη βοήθεια ενός παχυμέτρου.

4.3.4.6.2.Ο βαθμός σύνθλιψης των κυλίνδρων εκφράζεται ως επί τοις εκατό ποσοστό του αρχικού ύψους των 100 mm και καταγράφεται για κάθε σημασμένο μολύβδινο κύλινδρο. Σε περίπτωση λοξής σύνθλιψης των κυλίνδρων, καταγράφονται η υψηλότερη και η χαμηλότερη τιμή και εξάγεται ο μέσος όρος.

4.3.4.7.Κατά τη διάρκεια της ίδιας δοκιμής μπορεί να τοποθετηθεί κατά τον διαμήκη άξονα ή κατά μήκος του τοιχώματος του σωλήνα ένας αισθητήρας παρακολούθησης με τη βοήθεια του οποίου μετριέται συνεχώς η ταχύτητα της έκρηξης.

4.3.4.8.Για κάθε δείγμα πρέπει να εκτελούνται δύο δοκιμές έκρηξης.

4.3.5.Έκθεση δοκιμής

4.3.5.Στην έκθεση της δοκιμής πρέπει να αναφέρονται οι ακόλουθες παράμετροι, για καθεμία από τις δοκιμές:

πραγματικές τιμές της εξωτερικής διαμέτρου του χαλύβδινου σωλήνα και του πάχους του τοιχώματός του, όπως προκύπτουν από μέτρηση,

σκληρότητα Brinell του χαλύβδινου σωλήνα,

θερμοκρασία του σωλήνα και του δοκιμαζόμενου δείγματος λίγο πριν από την πυροδότηση,

πυκνότητα (kg/m3) του δείγματος μέσα στον χαλύβδινο σωλήνα,

ύψη των μολύβδινων κυλίνδρων μετά τη δοκιμή, για κάθε αριθμημένο μολύβδινο κύλινδρο ξεχωριστά,

μέθοδος πυροδότησης που χρησιμοποιήθηκε για τη γόμωση ενισχυτικού εναύσματος.

4.3.5.1.Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δοκιμών

4.3.5.1.Θεωρείται ότι η δοκιμή έχει δώσει οριστικό αποτέλεσμα όταν, σε κάθε πυροδότηση, τουλάχιστον ένας μολύβδινος κύλινδρος συνθλίβεται κατά λιγότερο από 5 %.

Σχήμα 2

Σχήμα 3

Σχήμα 4

5.Σήμανση συμμόρφωσης και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

5.1.Ο παρασκευαστής τοποθετεί το σήμα CE σε κάθε προϊόν λίπανσης που πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

5.2.Ο παρασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε παρτίδα προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE και τη διατηρεί, μαζί με τον τεχνικό φάκελο, στη διάθεση των εθνικών αρχών για περίοδο 10 ετών από τη θέση του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE σε κυκλοφορία. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ αναφέρει το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE για το οποίο έχει συνταχθεί.

6.Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

6.Οι υποχρεώσεις του παρασκευαστή που καθορίζονται στο σημείο 5 παραπάνω είναι δυνατόν να εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του, υπό την προϋπόθεση ότι προσδιορίζονται στην εντολή.

Ενότητα B – Εξέταση τύπου ΕΕ

1.Η εξέταση τύπου ΕΕ είναι εκείνο το μέρος μιας διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης κατά το οποίο κοινοποιημένος οργανισμός εξετάζει τον τεχνικό σχεδιασμό ενός προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE και επαληθεύει και βεβαιώνει ότι ο τεχνικός σχεδιασμός του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

2.Η αξιολόγηση της επάρκειας του τεχνικού σχεδιασμού του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της εξέτασης του τεχνικού φακέλου και των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παράγραφο 3.2 παρακάτω, μαζί με εξέταση δειγμάτων αντιπροσωπευτικών της προβλεπόμενης παραγωγής, από ένα ή περισσότερα κρίσιμα συστατικά του προϊόντος (συνδυασμός τύπου παραγωγής και τύπου σχεδιασμού).

3.1.Η αίτηση για εξέταση τύπου ΕΕ υποβάλλεται από τον παρασκευαστή σε έναν και μόνο κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του.

3.2.Η αίτηση περιλαμβάνει:

α)το όνομα και τη διεύθυνση του παρασκευαστή και, εάν η αίτηση υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου,

β)γραπτή δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση σε άλλον κοινοποιημένο οργανισμό,

γ)τον τεχνικό φάκελο. Ο τεχνικός φάκελος επιτρέπει την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE προς τις ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και περιλαμβάνει επαρκή ανάλυση και εκτίμηση του ή των κινδύνων. Ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τις εφαρμοστέες απαιτήσεις και καλύπτει τον σχεδιασμό, την παρασκευή και τη χρήση του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE, στον βαθμό που αυτό απαιτείται για την αξιολόγηση. Ο τεχνικός φάκελος περιέχει, κατά περίπτωση, τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

γενική περιγραφή του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE,

σχέδια και διαγράμματα αρχικής σύλληψης και παρασκευής,

τις περιγραφές και επεξηγήσεις που είναι αναγκαίες για την κατανόηση των εν λόγω σχεδίων και διαγραμμάτων και της χρήσης του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE,

πίνακα των εναρμονισμένων προτύπων που εφαρμόζονται πλήρως ή εν μέρει, των οποίων τα στοιχεία αναφοράς έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και, όπου τα εναρμονισμένα αυτά πρότυπα δεν έχουν εφαρμοστεί, περιγραφές των λύσεων που επιλέχθηκαν προκειμένου να τηρηθούν οι ουσιώδεις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένου καταλόγου των κοινών προδιαγραφών ή άλλων σχετικών τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εφαρμοστεί. Σε περίπτωση μερικώς εφαρμοζόμενων εναρμονισμένων προτύπων, ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τα μέρη που έχουν εφαρμοστεί,

τα αποτελέσματα των υπολογισμών σχεδιασμού, των ελέγχων που διενεργήθηκαν κ.λπ.,

εκθέσεις δοκιμών και

σε περίπτωση που το προϊόν περιέχει ή αποτελείται από ζωικά υποπροϊόντα κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, τα εμπορικά έγγραφα και υγειονομικά πιστοποιητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, καθώς και στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα ζωικά υποπροϊόντα έχουν φθάσει στο τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής κατά την έννοια του εν λόγω κανονισμού·

δ)τα αντιπροσωπευτικά της προβλεπόμενης παραγωγής δείγματα. Ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να ζητήσει επιπλέον δείγματα, αν το απαιτούν οι ανάγκες του προγράμματος δοκιμών·

ε)τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επάρκεια του τεχνικού σχεδιασμού. Τα δικαιολογητικά αυτά μνημονεύουν όλα τα σχετικά έγγραφα που έχουν χρησιμοποιηθεί, ιδίως στις περιπτώσεις που δεν έχουν εφαρμοστεί πλήρως τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα. Τα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν, όπου είναι αναγκαίο, τα αποτελέσματα δοκιμών που διενεργήθηκαν σύμφωνα με άλλες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές από το κατάλληλο εργαστήριο του παρασκευαστή ή από άλλο εργαστήριο δοκιμών εξ ονόματός του και με ευθύνη του.

4.Ο κοινοποιημένος οργανισμός:

α)Για το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE:

1)εξετάζει τον τεχνικό φάκελο και τα δικαιολογητικά για να εκτιμήσει την επάρκεια του τεχνικού σχεδιασμού του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE·

β)Για τα δείγματα:

1)επαληθεύει ότι τα δείγματα έχουν παρασκευαστεί σύμφωνα με τον τεχνικό φάκελο και προσδιορίζει τα στοιχεία που έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων και/ή των τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και τα στοιχεία που έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με άλλες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές·

2)αναλαμβάνει ή αναθέτει τη διεξαγωγή κατάλληλων εξετάσεων και δοκιμών για να εξακριβώσει, στην περίπτωση που ο παρασκευαστής επέλεξε να εφαρμόσει τις λύσεις των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων και/ή τεχνικών προδιαγραφών, αν οι λύσεις αυτές εφαρμόστηκαν ορθά·

3)αναλαμβάνει ή αναθέτει τη διεξαγωγή κατάλληλων εξετάσεων και δοκιμών για να εξακριβώσει, στην περίπτωση που δεν εφαρμόστηκαν οι λύσεις των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων και/ή τεχνικών προδιαγραφών, αν οι λύσεις που επιλέχθηκαν από τον παρασκευαστή πληρούν τις αντίστοιχες ουσιώδεις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού·

4)συμφωνεί με τον παρασκευαστή τον τόπο στον οποίο θα διεξαχθούν οι εξετάσεις και οι δοκιμές.

5.Ο κοινοποιημένος οργανισμός συντάσσει έκθεση αξιολόγησης στην οποία καταγράφονται οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το σημείο 4 καθώς και η έκβασή τους. Ο κοινοποιημένος οργανισμός, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών του έναντι των κοινοποιουσών αρχών, δημοσιοποιεί το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, μόνο με την έγκριση του παρασκευαστή.

6.1.Εφόσον ο τύπος πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού που ισχύουν για το συγκεκριμένο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE, ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί στον παρασκευαστή πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ. Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει το όνομα και τη διεύθυνση του παρασκευαστή, τα συμπεράσματα της εξέτασης, τους τυχόν όρους υπό τους οποίους ισχύει το πιστοποιητικό και τα απαραίτητα στοιχεία για την ταυτοποίηση του εγκεκριμένου τύπου. Στο πιστοποιητικό μπορούν να επισυνάπτονται ένα ή περισσότερα παραρτήματα.

6.2.Το πιστοποιητικό και τα παραρτήματά του περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των παρασκευασμένων προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE προς τον εξετασθέντα τύπο και για περαιτέρω ελέγχους κατά τη χρήση.

6.3.Στην περίπτωση που ο τύπος δεν πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, ο κοινοποιημένος οργανισμός αρνείται να χορηγήσει πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα, αιτιολογώντας λεπτομερώς την άρνηση χορήγησης.

7.1.Ο κοινοποιημένος οργανισμός, αφενός, παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις της γενικώς αναγνωρισμένης τεχνολογίας από τις οποίες προκύπτει ότι ο εγκεκριμένος τύπος μπορεί να μην πληροί πλέον τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και, αφετέρου, αποφασίζει αν οι εξελίξεις αυτές απαιτούν περαιτέρω έρευνες. Στην περίπτωση αυτή, ο κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει σχετικά τον παρασκευαστή.

7.2.Ο παρασκευαστής ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό, ο οποίος έχει στην κατοχή του τον τεχνικό φάκελο για το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ, για κάθε τροποποίηση του εγκεκριμένου τύπου που ενδέχεται να επηρεάσει τη συμμόρφωση του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού ή προς τους όρους ισχύος του πιστοποιητικού. Για τις τροποποιήσεις αυτές απαιτείται συμπληρωματική έγκριση με τη μορφή προσθήκης στο αρχικό πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ.

8.1.Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός πληροφορεί την κοινοποιούσα αρχή του σχετικά με τα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΕ και/ή τις τυχόν προσθήκες σε πιστοποιητικά που έχει εκδώσει ή ανακαλέσει και θέτει στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής του, περιοδικά ή κατόπιν αιτήματος, τον κατάλογο των πιστοποιητικών και/ή τυχόν προσθηκών σε πιστοποιητικά που έχουν απορριφθεί ή ανασταλεί ή στα οποία/στις οποίες έχουν επιβληθεί άλλοι περιορισμοί.

8.2.Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός πληροφορεί τους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς σχετικά με τα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΕ και/ή τυχόν προσθήκες σε πιστοποιητικά που έχει απορρίψει, αποσύρει ή αναστείλει ή στα οποία/στις οποίες έχει επιβάλει άλλους περιορισμούς και, κατόπιν αιτήματος, σχετικά με τα πιστοποιητικά και/ή τις προσθήκες σε πιστοποιητικά που έχει χορηγήσει.

8.3.Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι άλλοι κοινοποιημένοι οργανισμοί μπορούν, κατόπιν αιτήματος, να λάβουν αντίγραφο των πιστοποιητικών εξέτασης τύπου ΕΕ και/ή των προσθηκών σε αυτά. Κατόπιν αιτήματος, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν αντίγραφο του τεχνικού φακέλου και των πορισμάτων των εξετάσεων που διενεργήθηκαν από τον κοινοποιημένο οργανισμό.

8.4.Ο κοινοποιημένος οργανισμός διατηρεί αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ, των παραρτημάτων του και των προσθηκών του, καθώς και τον τεχνικό φάκελο που περιλαμβάνει τα έγγραφα τα οποία υποβλήθηκαν από τον παρασκευαστή, έως τη λήξη ισχύος του πιστοποιητικού.

9.Ο παρασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ, των παραρτημάτων και των προσθηκών του μαζί με τον τεχνικό φάκελο, επί 10 έτη από τη θέση του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE σε κυκλοφορία.

10.Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του παρασκευαστή μπορεί να υποβάλει την αίτηση που προβλέπεται στο σημείο 3 και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα σημεία 7 και 9, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές προσδιορίζονται στην εντολή.

Ενότητα Γ – Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τον εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής

1.Περιγραφή της ενότητας

1.Η συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τον εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής είναι το τμήμα μιας διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης με το οποίο ο παρασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σημεία 2 και 3 και διασφαλίζει και δηλώνει ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE συμμορφώνονται προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού που ισχύουν για αυτά.

2.Παρασκευή

2.Ο παρασκευαστής λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε η διαδικασία παρασκευής και η παρακολούθησή της να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των παρασκευαζόμενων προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE προς τον εγκεκριμένο τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού που ισχύουν για αυτά.

3.Σήμανση συμμόρφωσης και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

3.1Ο παρασκευαστής τοποθετεί τη σήμανση CE σε κάθε προϊόν λίπανσης που συμμορφώνεται προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

3.2Ο παρασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης για κάθε παρτίδα προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE και τη διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών για περίοδο 10 ετών από τη θέση του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE σε κυκλοφορία. Η δήλωση συμμόρφωσης αναφέρει την παρτίδα προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE για την οποία έχει συνταχθεί.

3.3.Στις αρμόδιες αρχές διατίθεται αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ, κατόπιν σχετικού αιτήματος.

4.Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

4.Οι υποχρεώσεις του παρασκευαστή που καθορίζονται στο σημείο 3 είναι δυνατόν να εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του, υπό την προϋπόθεση ότι προσδιορίζονται στην εντολή.

Ενότητα Δ1: Διασφάλιση της ποιότητας της διαδικασίας παραγωγής

1.Περιγραφή της ενότητας

1.Η διασφάλιση ποιότητας της διαδικασίας παραγωγής είναι η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης κατά την οποία ο παρασκευαστής του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σημεία 2, 4 και 7 και διασφαλίζει και δηλώνει με αποκλειστική ευθύνη του ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού που ισχύουν για αυτά.

2.Τεχνικός φάκελος

2.Ο παρασκευαστής του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE συντάσσει τον τεχνικό φάκελο. Ο τεχνικός φάκελος επιτρέπει την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του προϊόντος με τις σχετικές απαιτήσεις και περιλαμβάνει επαρκή ανάλυση και αξιολόγηση του ή των κινδύνων. Ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τις εφαρμοστέες απαιτήσεις και καλύπτει τον σχεδιασμό, την παρασκευή και τη χρήση του προϊόντος, στον βαθμό που αυτό απαιτείται για την αξιολόγηση. Ο τεχνικός φάκελος περιέχει, κατά περίπτωση, τουλάχιστον τα εξής:

α)γενική περιγραφή του προϊόντος,

β)σχέδια και διαγράμματα αρχικής σύλληψης και παρασκευής, συμπεριλαμβανομένης μιας γραπτής περιγραφής και ενός διαγράμματος της διαδικασίας παραγωγής όπου προσδιορίζεται με σαφήνεια κάθε δοχείο και περιοχή επεξεργασίας και αποθήκευσης,

γ)τις περιγραφές και επεξηγήσεις που είναι αναγκαίες για την κατανόηση των εν λόγω σχεδίων και διαγραμμάτων και της χρήσης του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE,

δ)πίνακα των εναρμονισμένων προτύπων που εφαρμόζονται πλήρως ή εν μέρει, των οποίων τα στοιχεία αναφοράς έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και, όπου τα εναρμονισμένα αυτά πρότυπα δεν έχουν εφαρμοστεί, περιγραφές των λύσεων που επιλέχθηκαν προκειμένου να τηρηθούν οι ουσιώδεις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένου καταλόγου των κοινών προδιαγραφών ή άλλων σχετικών τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εφαρμοστεί. Σε περίπτωση μερικώς εφαρμοζόμενων εναρμονισμένων προτύπων, ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τα μέρη που έχουν εφαρμοστεί,

ε)τα αποτελέσματα των υπολογισμών σχεδιασμού, των ελέγχων που διενεργήθηκαν κ.λπ.,

στ)εκθέσεις δοκιμών και

ζ)σε περίπτωση που το προϊόν περιέχει ή αποτελείται από ζωικά υποπροϊόντα κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, τα εμπορικά έγγραφα και υγειονομικά πιστοποιητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, καθώς και στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα ζωικά υποπροϊόντα έχουν φθάσει στο τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής κατά την έννοια του εν λόγω κανονισμού.

3.Διαθεσιμότητα τεχνικού φακέλου

3.Ο παρασκευαστής διατηρεί τον τεχνικό φάκελο στη διάθεση των αρμόδιων εθνικών αρχών για περίοδο 10 ετών από τη θέση του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE σε κυκλοφορία.

4.Παρασκευή

4.Ο παρασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας για την παραγωγή, την τελική επιθεώρηση και τη δοκιμή των σχετικών προϊόντων, όπως καθορίζεται στο σημείο 5, και υπόκειται σε επιτήρηση κατά το σημείο 6.

5.Σύστημα ποιότητας

5.1.Ο παρασκευαστής εφαρμόζει σύστημα ποιότητας που διασφαλίζει τη συμμόρφωση του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού που ισχύουν για αυτό.

5.1.1.Το σύστημα ποιότητας περιλαμβάνει στόχους ποιότητας και ένα οργανόγραμμα με τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες των διευθυντικών στελεχών όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων.

5.1.1.1.Για τα προϊόντα κομπόστ που περιλαμβάνονται στην κατηγορία συστατικών υλικών (ΚΣΥ) 3 και για τα χωνεύματα που περιλαμβάνονται στην ΚΣΥ 5, όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη του οργανισμού του παρασκευαστή:

α)διασφαλίζουν ότι διατίθενται επαρκείς πόροι (ανθρώπινο δυναμικό, υποδομή, εξοπλισμός) για τη σχεδίαση και την υλοποίηση του συστήματος ποιότητας·

β)διορίζουν ένα μέλος της διεύθυνσης του οργανισμού ως υπεύθυνο για:

να διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες διαχείρισης ποιότητας θεσπίζονται, εγκρίνονται, εφαρμόζονται και διατηρούνται·

να υποβάλλει εκθέσεις προς τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη του παρασκευαστή σχετικά με την απόδοση της διαχείρισης ποιότητας και τυχόν ανάγκες βελτίωσης·

να προάγει την πληροφόρηση σχετικά με τις ανάγκες των πελατών και τις νομικές απαιτήσεις σε ολόκληρο τον οργανισμό του παρασκευαστή και να πληροφορεί το προσωπικό για τη σημασία και τη σπουδαιότητα των απαιτήσεων διαχείρισης της ποιότητας για την εκπλήρωση των νομικών απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού·

να διασφαλίζει ότι όλα τα πρόσωπα των οποίων τα καθήκοντα επηρεάζουν την ποιότητα των προϊόντων διαθέτουν επαρκή εκπαίδευση και οδηγίες· και

να διασφαλίζει την ταξινόμηση των εγγράφων διαχείρισης ποιότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 5.1.4. παρακάτω·

γ)διεξάγουν εσωτερικό έλεγχο μία φορά κατ' έτος, ή νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία εάν αυτό επιβάλλεται από κάποια σημαντική αλλαγή που ενδέχεται να επηρεάσει την ποιότητα του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE· και

δ)διασφαλίζουν τη θέσπιση κατάλληλων διαδικασιών επικοινωνίας τόσο εντός όσο και εκτός του οργανισμού του παρασκευαστή και την ύπαρξη επικοινωνίας όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης της ποιότητας.

5.1.2.Το σύστημα ποιότητας υλοποιείται μέσω τεχνικών, διαδικασιών και συστηματικών ενεργειών στην παρασκευή, στον έλεγχο ποιότητας και στη διασφάλιση ποιότητας.

5.1.2.1.Για τα κομπόστ που περιλαμβάνονται στην κατηγορία συστατικών υλικών (ΚΣΥ) 3 και τα χωνεύματα που περιλαμβάνονται στην ΚΣΥ 5, όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, το σύστημα διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τα κριτήρια για τις διαδικασίες κομποστοποίησης και χώνευσης που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

5.1.3.Το σύστημα ποιότητας περιλαμβάνει εξετάσεις και δοκιμές που πρέπει να διενεργούνται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την παρασκευή, με καθορισμένη συχνότητα.

5.1.3.1.Για τα κομπόστ που περιλαμβάνονται στην ΚΣΥ 3 και τα χωνεύματα που περιλαμβάνονται στην ΚΣΥ 5, οι εξετάσεις και δοκιμές συνίστανται στα παρακάτω στοιχεία:

α)Καταγράφονται οι ακόλουθες πληροφορίες για κάθε παρτίδα υλικών εισροής:

1)Ημερομηνία παράδοσης·

2)Ποσότητα κατά βάρος (ή εκτίμηση με βάση τον όγκο και την πυκνότητα)·

3)Ταυτότητα του προμηθευτή του υλικού εισροής·

4)Τύπος υλικού εισροής·

5)Ταυτοποίηση κάθε παρτίδας και τοποθεσία παράδοσης στις εγκαταστάσεις. Ένας μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης αντιστοιχίζεται στην παρτίδα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής, για σκοπούς διαχείρισης της ποιότητας· και

6)Σε περίπτωση απόρριψης της παρτίδας, τους λόγους για τους οποίους απορρίφθηκε και η τοποθεσία όπου εστάλη.

β)Ειδικευμένο προσωπικό διενεργεί οπτική εξέταση κάθε φορτίου υλικών εισροής και επαληθεύει τη συμβατότητα με τις προδιαγραφές των υλικών εισροής στις ΚΣΥ 3 και ΚΣΥ 5 στο παράρτημα ΙΙ.

γ)Ο παρασκευαστής απορρίπτει κάθε αποστολή οποιουδήποτε υλικού εισροής σε περίπτωση που από την οπτική εξέταση προκύψουν υποψίες για

1)την παρουσία ουσιών επικίνδυνων ή ζημιογόνων για τη διεργασία κομποστοποίησης ή χώνευσης ή για την ποιότητα του τελικού προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE, ή για

2)ασυμβατότητα με τις προδιαγραφές των ΚΣΥ 3 και ΚΣΥ 5 στο παράρτημα ΙΙ, ιδίως λόγω παρουσίας πλαστικών υλών που υπερβαίνουν την οριακή τιμή για μακροσκοπικές προσμείξεις.

δ)Το προσωπικό εκπαιδεύεται

1)στις δυνητικά επικίνδυνες ιδιότητες που ενδεχομένως συνδέονται με τα υλικά εισροής, και

2)στα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την αναγνώριση των επικίνδυνων ιδιοτήτων και της παρουσίας πλαστικών υλών.

ε)Λαμβάνονται δείγματα των υλικών εκροής προκειμένου να επαληθευτεί ότι αυτά συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές συστατικών υλικών για το κομπόστ και το χώνευμα, που καθορίζονται στις ΚΣΥ 3 και ΚΣΥ 5 στο παράρτημα ΙΙ, και ότι οι ιδιότητες του υλικού εκροής δεν θίγουν τη συμμόρφωση του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE προς τις σχετικές απαιτήσεις του παραρτήματος Ι.

στ)Τα δείγματα των υλικών εκροής λαμβάνονται με την ακόλουθη συχνότητα τουλάχιστον:

Ετήσια εισροή
(τόνοι)

Δείγματα/έτος

≤ 3000

1

3 001 – 10 000

2

10 001 – 20 000

3

20 001 – 40 000

4

40 001 – 60 000

5

60 001 – 80 000

6

80 001 – 100 000

7

100 001 – 120 000

8

120 001 – 140 000

9

140 001 – 160 000

10

160 001 – 180 000

11

> 180 000

12

ζ)Εάν οποιοδήποτε δοκιμαζόμενο δείγμα υλικού εκροής δεν πληροί ένα ή περισσότερα από τα ισχύοντα όρια που καθορίζονται στις αντίστοιχες ενότητες των παραρτημάτων Ι και ΙΙ του παρόντος κανονισμού, ο αρμόδιος για τη διαχείριση της ποιότητας που αναφέρεται παραπάνω στο σημείο 5.1.1.1.β):

1)προσδιορίζει με σαφήνεια τα μη συμμορφούμενα προϊόντα και τη θέση αποθήκευσής τους,

2)αναλύει τα αίτια της μη συμμόρφωσης και λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να αποφευχθεί η επανάληψή της,

3)καταγράφει στους φακέλους ποιότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 5.1.4 εάν πραγματοποιήθηκε επανεπεξεργασία ή εάν απορρίφθηκε το προϊόν.

5.1.4.Ο παρασκευαστής τηρεί τα αρχεία ποιότητας, όπως π.χ. εκθέσεις επιθεώρησης και δεδομένα δοκιμών, στοιχεία βαθμονόμησης, εκθέσεις προσόντων του οικείου προσωπικού κ.λπ.

5.1.4.1.Για τα κομπόστ που περιλαμβάνονται στην κατηγορία συστατικών υλικών (ΚΣΥ) 3 και τα χωνεύματα που περιλαμβάνονται στην ΚΣΥ 5, όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, τα αρχεία ποιότητας αποδεικνύουν τον αποτελεσματικό έλεγχο των υλικών εισροής, της παραγωγής, της αποθήκευσης και της συμμόρφωσης των υλικών εισροής και εκροής με τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Όλα τα έγγραφα είναι ευανάγνωστα και διαθέσιμα σε κατάλληλους χώρους χρήσης, ενώ οι καταργημένες εκδόσεις αφαιρούνται αμελλητί από όλους τους χώρους χρήσης τους ή κατ' ελάχιστον επισημαίνονται ως καταργημένες. Ο φάκελος διαχείρισης ποιότητας περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)Τίτλο,

β)Αριθμό έκδοσης,

γ)Ημερομηνία έκδοσης,

δ)Όνομα εκδότη,

ε)Αρχεία για τον αποτελεσματικό έλεγχο των υλικών εισροής,

στ)Αρχεία για τον αποτελεσματικό έλεγχο της διαδικασίας παραγωγής,

ζ)Αρχεία για τον αποτελεσματικό έλεγχο των υλικών εκροής,

η)Αρχεία περιπτώσεων μη συμμόρφωσης,

θ)Εκθέσεις για όλα τα ατυχήματα και περιστατικά που σημειώνονται στην εγκατάσταση, τα γνωστά ή πιθανολογούμενα αίτια και τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν,

ι)Αρχεία των παραπόνων που υποβάλλονται από τρίτους και των τρόπων αντιμετώπισής τους,

ια)Αρχείο με την ημερομηνία, το είδος και το θέμα της εκπαίδευσης που παρακολούθησαν οι υπεύθυνοι για την ποιότητα του προϊόντος,

ιβ)Αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου και ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν, και

ιγ)Αποτελέσματα αξιολογήσεων μέσω εξωτερικού ελέγχου και ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν.

5.1.5Η επίτευξη της απαιτούμενης ποιότητας προϊόντος και η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ποιότητας παρακολουθούνται.

5.1.5.1.Για τα κομπόστ που περιλαμβάνονται στην κατηγορία συστατικών υλικών (ΚΣΥ) 3 και τα χωνεύματα που περιλαμβάνονται στην ΚΣΥ 5, όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, ο παρασκευαστής καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα εσωτερικών ελέγχων για την επαλήθευση της συμμόρφωσης προς το σύστημα ποιότητας, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1)Καθιερώνεται και τεκμηριώνεται μια διαδικασία η οποία ορίζει τις αρμοδιότητες και τις απαιτήσεις σχετικά με τον προγραμματισμό και τη διεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων, την τήρηση αρχείων και την αναφορά των αποτελεσμάτων. Συντάσσεται έκθεση η οποία παραθέτει τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με το σύστημα ποιότητας και αναφέρονται όλες οι διορθωτικές ενέργειες. Τα αρχεία του εσωτερικού ελέγχου επισυνάπτονται στον φάκελο διαχείρισης ποιότητας.

2)Δίνεται προτεραιότητα σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που διαπιστώνονται από εξωτερικούς ελέγχους.

3)Οι ελεγκτές δεν ελέγχουν τις δικές τους εργασίες.

4)Τα διευθυντικά στελέχη που είναι υπεύθυνα για τον ελεγχόμενο τομέα διασφαλίζουν ότι οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες εκτελούνται χωρίς περιττές καθυστερήσεις.

5)Οι εσωτερικοί έλεγχοι που διενεργούνται στο πλαίσιο άλλου συστήματος διαχείρισης ποιότητας μπορούν να ληφθούν υπόψη εφόσον συμπληρώνονται από έλεγχο των απαιτήσεων του παρόντος συστήματος ποιότητας.

5.2.Ο παρασκευαστής υποβάλλει σε διαπιστευμένο κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του αίτηση για την αξιολόγηση του συστήματος ποιότητας που εφαρμόζει για τα εν λόγω προϊόντα. Η αίτηση περιλαμβάνει:

-    το όνομα και τη διεύθυνση του παρασκευαστή και, εάν η αίτηση υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου,

-    γραπτή δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση σε άλλον κοινοποιημένο οργανισμό,

-    όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την εξεταζόμενη κατηγορία προϊόντων,

-    φάκελο τεκμηρίωσης του συστήματος ποιότητας,

-    τεχνικό φάκελο όλων των στοιχείων του συστήματος ποιότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 5.1 και τις περιπτώσεις αυτής.

5.3.Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει ο παρασκευαστής τεκμηριώνονται, συστηματικά και με τάξη, σε μορφή γραπτών πολιτικών, διαδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος τεκμηρίωσης του συστήματος ποιότητας επιτρέπει την ενιαία ερμηνεία των προγραμμάτων, των σχεδίων, των εγχειριδίων και των αρχείων ποιότητας. Ειδικότερα, ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει επαρκή περιγραφή όλων των στοιχείων διαχείρισης της ποιότητας που αναφέρονται παραπάνω στην παράγραφο 5.1 και τις περιπτώσεις αυτής.

5.4.1.Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας για να διαπιστώσει αν ανταποκρίνεται προς τις απαιτήσεις της παραγράφου 5.1 και των περιπτώσεων αυτής.

5.4.2.O κοινοποιημένος οργανισμός τεκμαίρει ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές τα στοιχεία του συστήματος ποιότητας που πληρούν τις αντίστοιχες προδιαγραφές του σχετικού εναρμονισμένου προτύπου.

5.4.3.Εκτός από μέλη με πείρα στα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας, η ομάδα ελεγκτών περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον μέλος το οποίο έχει πείρα στην αξιολόγηση του συγκεκριμένου τομέα προϊόντων και της συγκεκριμένης τεχνολογίας και γνωρίζει τις ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσκεψη αξιολόγησης στις εγκαταστάσεις του παρασκευαστή. Η ομάδα ελεγκτών ελέγχει τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στο σημείο 2 για να επαληθεύσει την ικανότητα του παρασκευαστή να εντοπίζει τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και να πραγματοποιεί τις απαραίτητες εξετάσεις με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE προς τις απαιτήσεις αυτές.

5.4.4.Η απόφαση κοινοποιείται στον παρασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

5.5.Ο παρασκευαστής αναλαμβάνει τη δέσμευση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να μεριμνά ώστε το σύστημα ποιότητας να παραμένει επαρκές και αποτελεσματικό.

5.6.1.Ο παρασκευαστής ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό που έχει εγκρίνει το σύστημα ποιότητας για κάθε σχεδιαζόμενη τροποποίηση του συστήματος ποιότητας.

5.6.2.Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και αποφασίζει αν το τροποποιημένο σύστημα ποιότητας θα εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις στις οποίες αναφέρεται το σημείο 5.2 ή αν απαιτείται νέα αξιολόγηση.

5.6.3.Η απόφασή του κοινοποιείται στον παρασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα της εξέτασης και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

6.Επιτήρηση με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού

6.1Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλίζει ότι ο παρασκευαστής εκπληρώνει δεόντως τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας.

6.2Ο παρασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιημένο οργανισμό την πρόσβαση, για σκοπούς αξιολόγησης, στους χώρους παρασκευής, επιθεώρησης, δοκιμών και αποθήκευσης και του παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, ιδίως:

-    τον φάκελο του συστήματος ποιότητας,

-    τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στην παράγραφο 2,

-    τα αρχεία ποιότητας, όπως είναι οι εκθέσεις επιθεώρησης και τα δεδομένα δοκιμών, τα δεδομένα βαθμονόμησης και οι εκθέσεις προσόντων του οικείου προσωπικού.

6.3.1Ο κοινοποιημένος οργανισμός διενεργεί περιοδικούς ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο παρασκευαστής συντηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας, και παραδίδει έκθεση ελέγχου στον παρασκευαστή.

6.3.2Για τα κομπόστ που περιλαμβάνονται στην κατηγορία συστατικών υλικών (ΚΣΥ) 3 και τα χωνεύματα που περιλαμβάνονται στην ΚΣΥ 5, όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, ο κοινοποιημένος οργανισμός λαμβάνει και αναλύει δείγματα υλικών εκροής σε κάθε έλεγχο και εκτελεί ελέγχους με την εξής συχνότητα:

α)Κατά το πρώτο έτος επιτήρησης της εν λόγω μονάδας από τον κοινοποιημένο οργανισμό: Την ίδια συχνότητα με τη συχνότητα δειγματοληψίας που αναφέρεται στον πίνακα που περιλαμβάνεται στην παράγραφο 5.1.3.1 στοιχείο στ)· και

β)Κατά τα επόμενα έτη επιτήρησης: Συχνότητα ίση με το ήμισυ της συχνότητας δειγματοληψίας που αναφέρεται στον πίνακα που περιλαμβάνεται στην παράγραφο 5.1.3.1 στοιχείο στ).

6.4Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον παρασκευαστή. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, ο κοινοποιημένος οργανισμός δύναται να διεξάγει ή να αναθέτει σε τρίτους τη διεξαγωγή δοκιμών επί προϊόντων για να επαληθευτεί η ορθή λειτουργία του συστήματος ποιότητας, εάν χρειάζεται. Ο κοινοποιημένος οργανισμός παραδίδει στον παρασκευαστή έκθεση της επίσκεψης, καθώς και έκθεση δοκιμών εάν πραγματοποιήθηκαν δοκιμές.

7.Σήμανση συμμόρφωσης και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

7.1.Ο παρασκευαστής τοποθετεί τη σήμανση CE και, με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 5.2, τον αριθμό μητρώου του εν λόγω κοινοποιημένου οργανισμού σε κάθε μεμονωμένο προϊόν που πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

7.2.1.Ο παρασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης για κάθε παρτίδα προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE και τη διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών για περίοδο 10 ετών από τη θέση του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE σε κυκλοφορία. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ αναφέρει την παρτίδα προϊόντος για την οποία έχει συνταχθεί.

7.2.2.Στις αρμόδιες αρχές διατίθεται αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ, κατόπιν σχετικού αιτήματος.

8.Διαθεσιμότητα φακέλου συστήματος ποιότητας

8.Για περίοδο τουλάχιστον 10 ετών από τη θέση του προϊόντος σε κυκλοφορία, ο παρασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών:

-    τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στην παράγραφο 5.3,

-    την τροποποίηση στην οποία αναφέρεται η παράγραφος 5.6 και οι περιπτώσεις αυτής, όπως εγκρίθηκε,

-    τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέρονται στις παραγράφους 5.6.1 έως 5.6.3, 6.3 και 6.4.

9.Υποχρέωση πληροφόρησης των κοινοποιημένων οργανισμών

9.1.Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τις κοινοποιούσες αρχές του σχετικά με τις εγκρίσεις συστημάτων ποιότητας που έχει χορηγήσει ή ανακαλέσει και, περιοδικά ή κατόπιν αιτήματος, θέτει στη διάθεση των κοινοποιουσών αρχών του τον κατάλογο των εγκρίσεων συστημάτων ποιότητας που έχουν απορριφθεί ή ανασταλεί ή στις οποίες έχουν επιβληθεί άλλοι περιορισμοί.

9.2.Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς σχετικά με τις εγκρίσεις συστημάτων ποιότητας που έχει απορρίψει, αναστείλει ή ανακαλέσει και, εφόσον του ζητηθεί, σχετικά με τις εγκρίσεις συστημάτων ποιότητας που έχει χορηγήσει.

10.Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

Οι υποχρεώσεις του παρασκευαστή που καθορίζονται στην παράγραφο 3, την παράγραφο 5.2, τις παραγράφους 5.6.1 έως 5.6.3, το σημείο 7 και το σημείο 8 είναι δυνατόν να εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του, με την προϋπόθεση ότι προσδιορίζονται στην εντολή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ (αριθ. XXX)
19

1.    Προϊόν λίπανσης με σήμανση CE (αριθμός προϊόντος, παρτίδας, τύπου ή σειράς):

2.    Όνομα και διεύθυνση του παρασκευαστή και, κατά περίπτωση, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του:

3.    Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του παρασκευαστή.

4.    Αντικείμενο της δήλωσης (ταυτοποίηση προϊόντος τέτοια ώστε να παρέχεται ιχνηλασιμότητα – μπορεί να περιλαμβάνει εικόνα, εάν αυτό χρειάζεται για την ταυτοποίηση του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE):

5.    Το αντικείμενο της δήλωσης που περιγράφεται παραπάνω συμμορφώνεται με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης:

6.    Μνεία των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν ή μνεία των λοιπών τεχνικών προδιαγραφών σε σχέση με τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση:

7.    Κατά περίπτωση, ο κοινοποιημένος οργανισμός … (ονομασία, αριθμός) … πραγματοποίησε … (περιγραφή της παρέμβασης) και χορήγησε το πιστοποιητικό:

8.    Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος:

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης):

(όνομα, θέση) (υπογραφή):

(1) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 315/93 του Συμβουλίου, της 8ης Φεβρουαρίου 1993, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τις προσμείξεις των τροφίμων (ΕΕ L 37 της 13.2.1993, σ. 1).
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1).
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 470/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τον καθορισμό ορίων καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου και τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 152 της 16.6.2009, σ. 11).
(4) Οδηγία 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 2002, σχετικά με τις ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές (ΕΕ L 140 της 30.5.2002, σ. 10).
(5) Στην περίπτωση προσθέτου που ανακτάται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προϋπόθεση αυτή πληρούται εάν το πρόσθετο είναι το ίδιο, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 7 στοιχείο δ) σημείο i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, με μια ουσία καταχωρισμένη σε φάκελο που περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται εδώ, και εάν οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον παρασκευαστή του προϊόντος λίπανσης κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 7 στοιχείο δ) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
(6) Στην περίπτωση προσθέτου που ανακτάται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προϋπόθεση αυτή πληρούται εάν το πρόσθετο είναι το ίδιο, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 7 στοιχείο δ) σημείο i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, με μια ουσία καταχωρισμένη σε φάκελο που περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται εδώ, και εάν οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον παρασκευαστή του προϊόντος λίπανσης κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 7 στοιχείο δ) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
(7) Στην περίπτωση προσθέτου που ανακτάται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προϋπόθεση αυτή πληρούται εάν το πρόσθετο είναι το ίδιο, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 7 στοιχείο δ) σημείο i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, με μια ουσία καταχωρισμένη σε φάκελο που περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται εδώ, και εάν οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον παρασκευαστή του προϊόντος λίπανσης κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 7 στοιχείο δ) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
(8) Ο αποκλεισμός ενός υλικού από την ΚΣΥ 1 δεν σημαίνει ότι αποκλείεται αυτό να αποτελεί κατάλληλο συστατικό υλικό βάσει άλλης ΚΣΥ με διαφορετικές απαιτήσεις. Δείτε για παράδειγμα την ΚΣΥ 11 για τα ζωικά υποπροϊόντα, τις ΚΣΥ 9 και 10 για τα πολυμερή και την ΚΣΥ 8 για τα γεωπονικά πρόσθετα.
(9) Στην περίπτωση προσθέτου που ανακτάται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προϋπόθεση αυτή πληρούται εάν το πρόσθετο είναι το ίδιο, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 7 στοιχείο δ) σημείο i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, με μια ουσία καταχωρισμένη σε φάκελο που περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται εδώ, και εάν οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον παρασκευαστή του προϊόντος λίπανσης κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 7 στοιχείο δ) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
(10) Άθροισμα ναφθαλινίου, ακεναφθυλενίου, ακεναφθενίου, φλουορενίου, φαινανθρενίου, ανθρακενίου, φθορανθενίου, πυρενίου, βενζο[a]ανθρακενίου, χρυσενίου, βενζο[b]φθορανθενίου, βενζο[k]φθορανθενίου, βενζο[a]πυρενίου, ινδενο[1,2,3-cd]πυρενίου, διβενζο[a,h]ανθρακενίου και βενζο[ghi]περυλενίου
(11) Άθροισμα ναφθαλινίου, ακεναφθυλενίου, ακεναφθενίου, φλουορενίου, φαινανθρενίου, ανθρακενίου, φθορανθενίου, πυρενίου, βενζο[a]ανθρακενίου, χρυσενίου, βενζο[b]φθορανθενίου, βενζο[k]φθορανθενίου, βενζο[a]πυρενίου, ινδενο[1,2,3-cd]πυρενίου, διβενζο[a,h]ανθρακενίου και βενζο[ghi]περυλενίου
(12) Στην περίπτωση προσθέτου που ανακτάται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προϋπόθεση αυτή πληρούται εάν το πρόσθετο είναι το ίδιο, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 7 στοιχείο δ) σημείο i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, με μια ουσία καταχωρισμένη σε φάκελο που περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται εδώ, και εάν οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον παρασκευαστή του προϊόντος λίπανσης κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 7 στοιχείο δ) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
(13) Στην περίπτωση προσθέτου που ανακτάται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προϋπόθεση αυτή πληρούται εάν το πρόσθετο είναι το ίδιο, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 7 στοιχείο δ) σημείο i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, με μια ουσία καταχωρισμένη σε φάκελο που περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται εδώ, και εάν οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον παρασκευαστή του προϊόντος λίπανσης κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 7 στοιχείο δ) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
(14) Άθροισμα ναφθαλινίου, ακεναφθυλενίου, ακεναφθενίου, φλουορενίου, φαινανθρενίου, ανθρακενίου, φθορανθενίου, πυρενίου, βενζο[a]ανθρακενίου, χρυσενίου, βενζο[b]φθορανθενίου, βενζο[k]φθορανθενίου, βενζο[a]πυρενίου, ινδενο[1,2,3-cd]πυρενίου, διβενζο[a,h]ανθρακενίου και βενζο[ghi]περυλενίου
(15) Άθροισμα ναφθαλινίου, ακεναφθυλενίου, ακεναφθενίου, φλουορενίου, φαινανθρενίου, ανθρακενίου, φθορανθενίου, πυρενίου, βενζο[a]ανθρακενίου, χρυσενίου, βενζο[b]φθορανθενίου, βενζο[k]φθορανθενίου, βενζο[a]πυρενίου, ινδενο[1,2,3-cd]πυρενίου, διβενζο[a,h]ανθρακενίου και βενζο[ghi]περυλενίου
(16) Στην περίπτωση ουσίας που ανακτάται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προϋπόθεση αυτή πληρούται εάν η ουσία είναι η ίδια, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 7 στοιχείο δ) σημείο i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, με μια ουσία καταχωρισμένη σε φάκελο που περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται εδώ, και εάν οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον παρασκευαστή του προϊόντος λίπανσης κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 7 στοιχείο δ) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
(17) Η διάμετρος του δίσκου πρέπει πάντοτε να αντιστοιχεί στην εσωτερική διάμετρο του κυλίνδρου.
(18) Σημ.: Όταν τα έξι περιφερειακά φιτίλια τεντώνονται μετά τη συναρμολόγηση, το κεντρικό φιτίλι πρέπει να παραμένει ελαφρώς χαλαρό.
(19) Ο παρασκευαστής μπορεί προαιρετικά να δώσει αριθμό στη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ.