Βρυξέλλες, 27.1.2016

COM(2016) 31 final

2016/0014(COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

{SWD(2016) 9 final}
{SWD(2016) 10 final}


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

1.1.Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Το νομικό πλαίσιο για την έγκριση τύπου προϊόντων της αυτοκινητοβιομηχανίας καλύπτει τρεις κατηγορίες οχημάτων: μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους, μοτοσικλέτες και ελκυστήρες. Ο στόχος της παρούσας πρότασης είναι η αναθεώρηση του νομικού πλαισίου για την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους. Το νομικό πλαίσιο για τις άλλες δύο κατηγορίες οχημάτων αποτέλεσε ήδη αντικείμενο σημαντικής αναθεώρησης το 2013.

Οι απαιτήσεις έγκρισης τύπου για τα μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους καθορίζονται επί του παρόντος στην οδηγία 2007/46/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (η «οδηγία-πλαίσιο») 1 . Το πλαίσιο αυτό στοχεύει στη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους στην εσωτερική αγορά με τον καθορισμό εναρμονισμένων απαιτήσεων που αποσκοπούν στην επίτευξη κοινών περιβαλλοντικών στόχων και στόχων ασφάλειας. Η οδηγία 2007/46/ΕΚ καλύπτει μηχανοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά επιβατών (κατηγορία M) και εμπορευμάτων (κατηγορία N) και τα ρυμουλκούμενά τους (κατηγορία O), καθώς και τα συστήματα και τα κατασκευαστικά στοιχεία τους. Παρέχει δε ένα πλαίσιο υπό το οποίο λειτουργούν χωριστές κανονιστικές πράξεις με ειδικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφάλειας. Οι εν λόγω κανονιστικές πράξεις αφορούν πλήθος λεπτομερών τεχνικών απαιτήσεων για διαφορετικούς τύπους οχημάτων, συστημάτων και κατασκευαστικών στοιχείων.

Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που ανέλαβε η Επιτροπή στο σχέδιο δράσης της CARS 2020 για μια ισχυρή, ανταγωνιστική και βιώσιμη ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία 2 , το πλαίσιο έγκρισης τύπου ΕΕ για μηχανοκίνητα οχήματα αποτέλεσε το αντικείμενο γενικού ελέγχου καταλληλότητας το 2013. Ο έλεγχος επιβεβαίωσε ότι το νομικό πλαίσιο της έγκρισης τύπου ΕΕ είναι κατάλληλο για να επιτευχθούν οι βασικοί στόχοι της εναρμόνισης, της αποτελεσματικής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και του θεμιτού ανταγωνισμού. Ωστόσο, αναγνωρίστηκε επίσης ότι οι διαφορές στην ερμηνεία και την αυστηρότητα όσον αφορά την εφαρμογή των απαιτήσεων στα κράτη μέλη μειώνουν την αποτελεσματικότητα του πλαισίου. Συνεπώς, στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με τον εν λόγω έλεγχο καταλληλότητας διαπιστώθηκε ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και επισημάνθηκε η επανεξέταση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ ως ζήτημα προτεραιότητας, με την ανάγκη εστίασης στις ακόλουθες πτυχές:

θέσπιση διατάξεων εποπτείας της αγοράς για τη συμπλήρωση των απαιτήσεων έγκρισης τύπου·

αποσαφήνιση των διαδικασιών ανάκλησης και διασφάλισης, καθώς και των όρων χορήγησης επέκτασης σε εγκρίσεις για υφιστάμενους τύπους οχημάτων·

βελτίωση του ελέγχου εφαρμογής του πλαισίου έγκρισης τύπου με την εναρμόνιση και την ενίσχυση της έγκρισης τύπου και της συμμόρφωσης των διαδικασιών παραγωγής που εφαρμόζονται από αρχές και τεχνικές υπηρεσίες των κρατών μελών·

αποσαφήνιση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των οικονομικών φορέων στην αλυσίδα εφοδιασμού, καθώς και των αρχών και των μερών που εμπλέκονται στον έλεγχο της εφαρμογής του πλαισίου· και

βελτίωση της καταλληλότητας εναλλακτικών συστημάτων έγκρισης τύπου (εθνικές μικρές σειρές και επιμέρους εγκρίσεις) και της διαδικασίας έγκρισης τύπου σε πολλαπλά στάδια, με σκοπό την παροχή της δέουσας ευελιξίας για εξειδικευμένες αγορές και ΜΜΕ, χωρίς ωστόσο στρέβλωση του ισότιμου ανταγωνισμού.

Μολονότι ο έλεγχος καταλληλότητας επιβεβαίωσε ότι το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο παρουσιάζει θετικά στοιχεία για την επίτευξη των στόχων πολιτικής, αποτέλεσε αντικείμενο σκληρής κριτικής μετά την αποκάλυψη ότι μια γερμανική κατασκευαστική εταιρεία (VW) χρησιμοποιούσε επί έτη λογισμικό για την αλλοίωση των επιδόσεων εκπομπών των αυτοκινήτων της. Μία εβδομάδα μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου αυτού, η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να ενισχύσει το σύστημα έγκρισης τύπου, ιδίως με την καθιέρωση επαρκών εποπτικών μηχανισμών ώστε να διασφαλίζεται η ορθή και εναρμονισμένη εφαρμογή των διαδικασιών έγκρισης τύπου. Σε μια εσωτερική αγορά με 28 κράτη μέλη και σε έναν τομέα όπου η τεχνολογική και επιστημονική πρόοδος είναι συνεχής, ουσιώδεις αποκλίσεις στην ερμηνεία και στην εφαρμογή των κανόνων ενέχουν τον κίνδυνο υπονόμευσης της αποτελεσματικότητας του συστήματος και, κατά συνέπεια, των βασικών στόχων πολιτικής όσον αφορά τη μέριμνα για την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος. Πολλοί άμεσα ενδιαφερόμενοι ζήτησαν ανοιχτά τη διενέργεια αναθεώρησης μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου της VW.

Στόχος της παρούσας αναθεώρησης είναι να αντιμετωπιστούν αυτές οι αδυναμίες και τα κενά και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην ικανότητα του κανονιστικού συστήματος να διασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος.

1.2.Ισχύουσες διατάξεις στον τομέα της πρότασης

Οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς, ο οποίος περιλαμβάνει κανόνες για την ευρωπαϊκή πολιτική διαπίστευσης 3 (έλεγχος της επάρκειας των εργαστηρίων και των οργανισμών πιστοποίησης/επιθεώρησης που εκδίδουν πιστοποιητικά στην ΕΕ) και για την πολιτική στον τομέα της εποπτείας της αγοράς και των ελέγχων προϊόντων από τρίτες χώρες (για ασφαλή προϊόντα ανεξαρτήτως της καταγωγή τους).

Απόφαση 768/2008/ΕΚ για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων 4 , η οποία περιλαμβάνει τυποποιημένες διατάξεις που πρέπει να χρησιμοποιούνται στη νομοθεσία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ για προϊόντα (π.χ. ορισμούς, υποχρεώσεις οικονομικών φορέων, ρήτρα διασφάλισης κ.λπ.).

2.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση το 2010 5 , επιδιώκοντας να συγκεντρώσει τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την πρόθεσή της να αναθεωρήσει την οδηγία-πλαίσιο. Ο στόχος αυτής της δημόσιας διαβούλευσης ήταν να επαληθευθεί κατά πόσον οι τομείς στους οποίους οι υπηρεσίες της Επιτροπής προσδιόρισαν ότι υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης του ελέγχου εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ για την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων συνθέτουν το ορθό πεδίο εφαρμογής και σημείο εστίασης για την προβλεπόμενη επανεξέταση της οδηγίας-πλαισίου 2007/46/ΕΚ.

Ελήφθησαν σαράντα σχετικές απαντήσεις οι οποίες, γενικά, κατέδειξαν ισχυρή υποστήριξη των στόχων της πρωτοβουλίας. Ενώ το 74 % των ερωτηθέντων συμφώνησε ότι το τρέχον πλαίσιο έγκρισης τύπου χαρακτηρίζεται ήδη από αρκετά υψηλή ποιότητα, το 57,6 % διατύπωσε την άποψη ότι μπορούν εντούτοις να γίνουν περισσότερα για να δοθεί έμφαση και να υπάρξει κατάλληλη επικέντρωση στη νομική εφαρμογή των αρχών εποπτείας της αγοράς, με το 47 % των ερωτηθέντων να κρίνουν ότι οι υφιστάμενες διατάξεις εποπτείας της αγοράς είναι αναποτελεσματικές, ενώ μόλις το 2,9 % συμφώνησε ότι είναι αποτελεσματικές. Το αποτέλεσμα αυτό κατέδειξε σαφώς ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη συμμερίζονται την άποψη ότι μπορούν και θα πρέπει να γίνουν περισσότερα, ώστε οι εκ των προτέρων έλεγχοι που προβλέπονται από το πλαίσιο έγκρισης τύπου να συμπληρωθούν με διατάξεις εποπτείας της αγοράς εκ των υστέρων.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής ανέθεσαν επίσης ορισμένες εξωτερικές μελέτες για να συνοδεύσουν και να τροφοδοτήσουν τη διαδικασία εκτίμησης επιπτώσεων. Μια μελέτη εκ των υστέρων αξιολόγησης 6 της οδηγίας-πλαισίου πραγματοποιήθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2011, ενώ ακολούθησε μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων 7 το δεύτερο εξάμηνο του 2011. Στη μελέτη αυτή εκτιμήθηκαν οι επιπτώσεις των πιθανών επιλογών που καταρτίστηκαν για καθεμιά από τις ανάγκες που προσδιορίστηκαν από τις υπηρεσίες της Επιτροπής και οι οποίες επιβεβαιώθηκε από τη δημόσια διαβούλευση ότι είναι βάσιμες. Με βάση τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης και της μελέτης εκτίμησης επιπτώσεων, προσδιορίστηκε προτιμώμενος συνδυασμός επιλογών πολιτικής για την αντιμετώπιση των εν λόγω αναγκών.

Περαιτέρω εργασίες σχετικά με την κατάρτιση της εκτίμησης επιπτώσεων και την επανεξέταση της οδηγίας-πλαισίου πραγματοποιήθηκαν το 2012/2013 μέσω πιλοτικού έργου ελέγχου καταλληλότητας. Για τον σκοπό αυτό ανατέθηκε σύμβαση μελέτης που περατώθηκε τον Μάρτιο του 2013. Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με το αποτέλεσμα του πιλοτικού έργου ελέγχου καταλληλότητας δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2013 8 , επισημαίνοντας τις προτεραιότητες για την προβλεπόμενη αναθεώρηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ (βλέπε σημείο 1.1 ανωτέρω).

Η υψηλού επιπέδου συμμετοχή ενδιαφερομένων στο πλαίσιο της ομάδας υψηλού επιπέδου CARS 21 είχε ως αποτέλεσμα τη διατύπωση ορισμένων συστάσεων σχετικά με το πλαίσιο έγκρισης τύπου, οι οποίες υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή στο σχέδιο δράσης CARS 2020 που εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2012.

Τέλος και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σχέδιο δράσης της CARS 2020, το δεύτερο εξάμηνο του 2013, πραγματοποιήθηκε μελέτη ελέγχου των επιπτώσεων στην ανταγωνιστικότητα για τη συμπλήρωση των προαναφερόμενων δράσεων. Στο πλαίσιο της μελέτης αυτής εξετάστηκε η ανάγκη λήψης μέτρων περιορισμού των επιπτώσεων για τις ΜΜΕ, η οποία κατέδειξε ότι για τον συνδυασμό επιλογών πολιτικής που έγινε δεκτός δεν θα υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις για τις ΜΜΕ του τομέα σε βαθμό ώστε να απαιτούνται μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων.

Επιπλέον, ειδικές ανταλλαγές με αρχές κρατών μελών πραγματοποιήθηκαν καθ᾽ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εκτίμησης επιπτώσεων στο πλαίσιο συνεδριάσεων της τεχνικής επιτροπής για τα μηχανοκίνητα οχήματα (Technical Committee Motor Vehicles - TCMV) και της ομάδας εμπειρογνωμόνων των αρχών έγκρισης τύπου (Type-Approval Authorities Experts Group - TAAEG). Ανταλλαγή απόψεων με ενώσεις της βιομηχανίας και των χρηστών σχετικά με την πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας για τα μηχανοκίνητα οχήματα (Motor Vehicles Working Group - MVWG). Επίσης, ζητήθηκε η γνώμη όλων των ενδιαφερομένων από τους αναδόχους της εξωτερικής μελέτης για τη συλλογή στοιχείων και απόψεων.

Με έναυσμα το σκάνδαλο των εκπομπών της VW, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε, στις 5 Οκτωβρίου 2015, ψήφισμα σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, στο οποίο καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για τη σημαντική ενίσχυση του υφιστάμενου καθεστώτος έγκρισης τύπου ΕΕ, με ενισχυμένη επίβλεψη σε επίπεδο ΕΕ, ιδίως όσον αφορά το καθεστώς εποπτείας της αγοράς, συντονισμού και παρακολούθησης για τα οχήματα που πωλούνται στην Ένωση.

3.ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

3.1.Νομική βάση

Νομική βάση της πρότασης είναι το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

3.2.Αρχή της επικουρικότητας

Η νομοθεσία-πλαίσιο για την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων συμβάλλει στην υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς για τα εμπορεύματα. Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι να καταστεί πιο αποτελεσματική η εφαρμογή και η επιβολή της νομοθεσίας αυτής στο πλαίσιο του γενικού στόχου πολιτικής για εμβάθυνση της στρατηγικής για την εσωτερική αγορά.

Μολονότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή της νομοθεσίας στην επικράτειά τους, η εξασφάλιση εναρμονισμένης και συντονισμένης προσέγγισης, η οποία θα βασίζεται σε κοινά εφαρμοστέα κριτήρια και θα εφαρμόζεται ομοιόμορφα από τα κράτη μέλη, είναι αναγκαία για τη διατήρηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε όλη την ΕΕ μέσω εναρμονισμένης ερμηνείας, εφαρμογής και επιβολής των απαιτήσεων έγκρισης τύπου που θα υποστηρίζονται από εναρμονισμένες διατάξεις σχετικά με την εποπτεία της αγοράς, ώστε να παρέχονται στα κράτη μέλη επαρκή μέσα για ελέγχους μετά τη διάθεση στην αγορά και για τη λήψη αποτελεσματικών και κοινών διορθωτικών μέτρων κατά της παρουσίας μη συμμορφούμενων και μη ασφαλών προϊόντων στην αγορά.

Οι διαφορές στην εθνική οργάνωση της έγκρισης τύπου και της εποπτείας της αγοράς στα κράτη μέλη μπορεί να οδηγήσουν σε μη εναρμονισμένο έλεγχο της εφαρμογής όταν εξετάζονται στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς της Ένωσης που δεν έχει πλέον εσωτερικά σύνορα και όπου οι έλεγχοι στα εθνικά σύνορα έχουν πρακτικά καταργηθεί. Για να αποφευχθεί η διάθεση μη συμμορφούμενων προϊόντων στην επικράτειά τους, τα κράτη μέλη βασίζονται επίσης σε μεγάλο βαθμό στην αποτελεσματικότητα της πολιτικής των γειτόνων τους για τον έλεγχο της εφαρμογής του πλαισίου. Κατά συνέπεια, αδυναμίες στον έλεγχο της εφαρμογής από ένα μόνο κράτος μέλος μπορούν να υπονομεύσουν σοβαρά τις προσπάθειες που αναλαμβάνονται από άλλα κράτη μέλη για την πρόληψη της εισόδου μη συμμορφούμενων προϊόντων στην αγορά. Αυτή η αλληλεξάρτηση ενισχύεται από το γεγονός ότι η αρμοδιότητα των αρχών επιβολής του νόμου περιορίζεται στην εθνική επικράτεια. Όταν απαιτείται η ανάληψη διορθωτικών ενεργειών πέραν των συνόρων, οι εν λόγω αρχές πρέπει να βασίζονται στους ομολόγους τους στα άλλα κράτη μέλη.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το πλαίσιο έγκρισης τύπου βασίζεται στην αρχή ότι όλα τα νέα οχήματα που παράγονται σύμφωνα με τύπο οχήματος που έχει εγκριθεί από ένα κράτος μέλος ωφελούνται από το δικαίωμα να διακινούνται ελεύθερα και να ταξινομούνται στα άλλα κράτη μέλη. Το εν λόγω δικαίωμα ισχύει για όλα τα οχήματα αυτού του τύπου, ανεξαρτήτως της καταγωγής παραγωγής τους. Αυτό σημαίνει ότι και τα οχήματα που παράγονται εκτός της ΕΕ μπορούν να εισάγονται ελεύθερα στην ΕΕ υπό την προϋπόθεση ότι ο κατασκευαστής έχει πιστοποιήσει ότι έχουν παραχθεί σύμφωνα με τύπο οχήματος που έχει εγκριθεί σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Δεδομένου του παγκόσμιου χαρακτήρα του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, με σημαντικές εισαγωγές προϊόντων αυτοκινητοβιομηχανίας από χώρες εκτός της ΕΕ, αυτή η σημαντική διασυνοριακή διάσταση απαιτεί συντονισμένη δράση σε επίπεδο ΕΕ για τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού.

Εάν πραγματοποιούνταν ενέργειες μεμονωμένα από τα κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση προβλημάτων της αγοράς, αυτό μπορεί να ενέχει τον κίνδυνο δημιουργίας εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία μηχανοκίνητων οχημάτων που εξασφαλίζεται από το νομοθετικό πλαίσιο. Συνεπώς, δικαιολογείται η ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ.

3.3.Αρχή της αναλογικότητας

Η πρόταση τηρεί την αρχή της αναλογικότητας, διότι δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτευξη των στόχων να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο δημόσιας ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Τα προτεινόμενα μέτρα για την ενίσχυση και περαιτέρω εναρμόνιση της εφαρμογής των διαδικασιών έγκρισης τύπου βασίζονται στις συμφωνημένες αρχές που καθορίζονται στο κοινό πλαίσιο για την εμπορία των προϊόντων, καθώς και στις διατάξεις αναφοράς για την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης για τα προϊόντα, όπως προβλέπονται στο παράρτημα Ι της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ. Όταν είναι αναγκαίο και δικαιολογημένο, οι εν λόγω διατάξεις έχουν προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, ιδίως με σκοπό να αναγνωριστεί η ύπαρξη ενός ήδη καθιερωμένου πλαισίου έγκρισης τύπου και να εξασφαλιστεί πλήρης συνοχή με το εν λόγω πλαίσιο. Αυτό αφορά κυρίως τις διατάξεις σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς, αφενός, και των αρχών έγκρισης τύπου και των καθορισμένων τεχνικών υπηρεσιών τους αφετέρου.

3.4.Επιλογή του νομικού μέσου

Η έκδοση κανονισμού θεωρείται ενδεδειγμένη, διότι παρέχει την απαιτούμενη διασφάλιση για άμεση και εναρμονισμένη εφαρμογή και επιβολή, ενώ παράλληλα δεν απαιτεί τη μεταφορά στη νομοθεσία των κρατών μελών.

Η πρόταση εξακολουθεί να στηρίζεται στην «προσέγγιση πολλαπλών επιπέδων» που έχει ήδη εισαχθεί στο πλαίσιο της έγκρισης τύπου της ΕΕ για μηχανοκίνητα οχήματα. Η προσέγγιση αυτή προβλέπει νομοθεσία σε τρία στάδια:    

οι θεμελιώδεις διατάξεις και το πεδίο εφαρμογής καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε κανονισμό βάσει του άρθρου 114 της ΣΛΕΕ σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία·

οι λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που συνδέονται με τις θεμελιώδεις διατάξεις θα καθορίζονται σε κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που θα εγκριθούν από την Επιτροπή βάσει του άρθρου 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν τις διοικητικές διατάξεις, όπως είναι το υπόδειγμα για το έγγραφο πληροφοριών και τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης κ.λπ. θα εγκριθούν από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της παρούσας πρότασης είναι οι ακόλουθες:

προσωπικό της Επιτροπής για την οργάνωση και τη συμμετοχή σε «από κοινού αξιολογήσεις» τεχνικών υπηρεσιών·

δαπάνες εθνικών αξιολογητών που συμμετέχουν σε «από κοινού αξιολογήσεις» τεχνικών υπηρεσιών σύμφωνα με τους κανόνες της Επιτροπής για την επιστροφή δαπανών των εμπειρογνωμόνων·

προσωπικό της Επιτροπής για την παροχή επιστημονικής, τεχνικής και υλικοτεχνικής υποστήριξης στο σύστημα αξιολόγησης από ομότιμους (κοινοί έλεγχοι τεχνικών υπηρεσιών) και για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των κρατών μελών όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς στον τομέα των προϊόντων αυτοκινητοβιομηχανίας·

προσωπικό της Επιτροπής για τη διαχείριση και περαιτέρω ανάπτυξη του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ για την έγκριση τύπου και την εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, καθώς και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (λειτουργία του παρόντος κανονισμού και κατάρτιση κατ᾽ εξουσιοδότηση/εκτελεστικών πράξεων) και για την υποστήριξη και παρακολούθηση των κρατών μελών όσον αφορά τη διασφάλιση της αποδοτικής και αποτελεσματικής εφαρμογής·

δαπάνες οργάνωσης συνεδριάσεων του φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής, το οποίο θεσπίζεται στο άρθρο 10, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης των εξόδων ταξιδίου για τα κράτη μέλη·

δαπάνες για τη συγκρότηση και τη διαχείριση του εποπτικού μηχανισμού για τις αξιολογήσεις συμμόρφωσης που διενεργούνται από τεχνικές υπηρεσίες·

δαπάνες διεξαγωγής δοκιμών συμμόρφωσης μηχανοκίνητων οχημάτων από την Επιτροπή και

δαπάνες συμμετοχής σε διεθνή κανονιστική συνεργασία, ειδικότερα στο πλαίσιο της ΟΕΕ/ΗΕ.

Λεπτομερή στοιχεία δαπανών παρουσιάζονται στο νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο.

Δεδομένων των περιορισμών του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2014-2020, η εφαρμογή της νομοθετικής πρότασης θα πρέπει να βασιστεί σε υφιστάμενους πόρους και να σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να μην απαιτούνται πρόσθετοι χρηματοοικονομικοί πόροι δυνάμει του προϋπολογισμού της ΕΕ. Οι ενέργειες που προβλέπονται στο παρόν σχέδιο πρότασης κανονισμού δεν θα έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ πέραν των πιστώσεων που προβλέπονται ήδη στον επίσημο δημοσιονομικό προγραμματισμό της Επιτροπής καθώς τυχόν απαιτήσεις χρηματοοικονομικών πόρων θα πρέπει να καλυφθούν μέσω εσόδων με ειδικό προορισμό και εσωτερικής ανακατανομής.

Για την περίοδο μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020, το ποσό υπόκειται στο ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο που ξεκινά το 2021, σύμφωνα με το άρθρο 312 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5.ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

5.1.Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος

Η προτεινόμενη πράξη παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και θα πρέπει, επομένως, να επεκταθεί η ισχύς της στον ΕΟΧ.

5.2.Κατάργηση ισχύουσας νομοθεσίας

Η έγκριση της πρότασης συνεπάγεται την κατάργηση ισχύουσας νομοθεσίας.

2016/0014 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 9 ,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)Η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει έναν χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα στον οποίο πρέπει να εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Οι κανόνες της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να είναι διαφανείς, απλοί και συνεπείς, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό ασφάλεια δικαίου και σαφήνεια προς όφελος των επιχειρήσεων και των καταναλωτών.

(2)Για τον σκοπό αυτό, με την οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 10 θεσπίστηκε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο έγκρισης τύπου της ΕΕ για μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους, καθώς και για τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις χωριστές τεχνικές μονάδες που προορίζονται για τα οχήματα αυτά.

(3)Αξιολόγηση του νομικού πλαισίου της Ένωσης για την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2013 11 , έδειξε ότι το πλαίσιο που θεσπίστηκε με την οδηγία 2007/46/ΕΚ είναι κατάλληλο για την επίτευξη των βασικών στόχων της εναρμόνισης, της αποτελεσματικής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και του θεμιτού ανταγωνισμού και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει.

(4)Ωστόσο, στην εν λόγω αξιολόγηση συνάγεται το συμπέρασμα ότι υπάρχει ανάγκη να θεσπιστούν διατάξεις για την εποπτεία της αγοράς προς συμπλήρωση των απαιτήσεων έγκρισης τύπου, ανάγκη να αποσαφηνιστούν οι διαδικασίες ανάκλησης και διασφάλισης, καθώς και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση επέκτασης των εγκρίσεων για υφιστάμενους τύπους οχημάτων, ανάγκη να βελτιωθεί ο έλεγχος της εφαρμογής του πλαισίου έγκρισης τύπου με την εναρμόνιση και την ενίσχυση των διαδικασιών έγκρισης τύπου και συμμόρφωσης της παραγωγής που εφαρμόζονται από τις αρχές και τις τεχνικές υπηρεσίες των κρατών μελών, ανάγκη να αποσαφηνιστούν οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των οικονομικών φορέων στην αλυσίδα εφοδιασμού, καθώς και των αρχών και των μερών που εμπλέκονται στον έλεγχο της εφαρμογής του πλαισίου, καθώς και ανάγκη να βελτιωθεί η καταλληλότητα εναλλακτικών συστημάτων έγκρισης τύπου (εθνικές μικρές σειρές και επιμέρους εγκρίσεις οχημάτων) και της διαδικασίας έγκρισης τύπου σε πολλαπλά στάδια, με σκοπό την παροχή της δέουσας ευελιξίας για εξειδικευμένες αγορές και ΜΜΕ, χωρίς ωστόσο στρέβλωση του ισότιμου ανταγωνισμού.

(5)Επιπλέον, πρόσφατα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν σε σχέση με την εφαρμογή του πλαισίου έγκρισης τύπου αποκάλυψαν ιδιαίτερες αδυναμίες και καταδεικνύουν την ανάγκη θεμελιώδους αναθεώρησης προκειμένου να διασφαλιστεί ένα ισχυρό, διαφανές, προβλέψιμο και βιώσιμο κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο θα παρέχει υψηλό επίπεδο ασφάλειας και προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος.

(6)Ο παρών κανονισμός καθορίζει εναρμονισμένους κανόνες και αρχές για την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, καθώς και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, και για την επιμέρους έγκριση οχημάτων, με σκοπό την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς προς όφελος των επιχειρήσεων και των καταναλωτών και την παροχή υψηλού επιπέδου ασφάλειας και προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος.

(7)Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις ουσιαστικές τεχνικές και διοικητικές απαιτήσεις έγκρισης τύπου για μηχανοκίνητα οχήματα των κατηγοριών Μ και Ν και για τα ρυμουλκούμενά τους (κατηγορία O), καθώς και για τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις χωριστές τεχνικές μονάδες που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, με σκοπό την εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου ασφάλειας και περιβαλλοντικών επιδόσεων. Οι κατηγορίες αυτές καλύπτουν μηχανοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά επιβατών, μηχανοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων και τα ρυμουλκούμενά τους, αντίστοιχα.

(8)Ο παρών κανονισμός αναμένεται να ενισχύσει το υφιστάμενο πλαίσιο έγκρισης τύπου, ιδίως με την εισαγωγή διατάξεων σχετικά με την εποπτεία της αγοράς. Η εποπτεία της αγοράς στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας θα πρέπει να θεσπίζεται με τον καθορισμό των υποχρεώσεων των οικονομικών φορέων στην αλυσίδα εφοδιασμού, των αρμοδιοτήτων των αρχών επιβολής του νόμου στα κράτη μέλη, καθώς και των μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται όταν εμφανίζονται στην αγορά προϊόντα αυτοκινητοβιομηχανίας που ενέχουν σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας ή περιβαλλοντικούς κινδύνους ή που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου.

(9)Η αποτελεσματική εφαρμογή των απαιτήσεων έγκρισης τύπου θα πρέπει να εξασφαλιστεί με την ενίσχυση των διατάξεων όσον αφορά τη συμμόρφωση της παραγωγής, μεταξύ άλλων μέσω της πρόβλεψης υποχρεωτικών περιοδικών ελέγχων των μεθόδων ελέγχου της συμμόρφωσης και της συνεχούς συμμόρφωσης των σχετικών προϊόντων και μέσω της ενίσχυσης των απαιτήσεων όσον αφορά την επάρκεια, τις υποχρεώσεις και τις επιδόσεις των τεχνικών υπηρεσιών που διενεργούν δοκιμές για την έγκριση τύπου πλήρους οχήματος υπό την ευθύνη των αρχών έγκρισης τύπου. Η ορθή λειτουργία των τεχνικών υπηρεσιών είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και της εμπιστοσύνης των πολιτών στο σύστημα. Τα κριτήρια που προβλέπονται στην οδηγία 2007/46/ΕΚ σχετικά με τον ορισμό των τεχνικών υπηρεσιών θα πρέπει να αποσαφηνιστούν λεπτομερέστερα, ώστε να εξασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή τους. Οι μέθοδοι αξιολόγησης των τεχνικών υπηρεσιών στα κράτη μέλη τείνουν να διαφοροποιούνται σταδιακά λόγω της αυξημένης πολυπλοκότητας του έργου τους. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να προβλεφθούν διαδικαστικές υποχρεώσεις που εξασφαλίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών και την παρακολούθηση των πρακτικών των κρατών μελών όσον αφορά την αξιολόγηση, τον ορισμό, την κοινοποίηση και την παρακολούθηση των τεχνικών υπηρεσιών τους. Με τις εν λόγω διαδικαστικές υποχρεώσεις θα αρθούν τυχόν αποκλίσεις στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται και στην ερμηνεία των κριτηρίων για τον ορισμό των τεχνικών υπηρεσιών.

(10)Η ανάγκη ελέγχου και παρακολούθησης των τεχνικών υπηρεσιών από τις ορίζουσες αρχές είναι μεγαλύτερη δεδομένου ότι η τεχνική πρόοδος έχει αυξήσει τον κίνδυνο να μη διαθέτουν οι τεχνικές υπηρεσίες την απαιτούμενη επάρκεια για τη δοκιμή νέων τεχνολογιών ή συσκευών που αναδύονται εντός του πεδίου εφαρμογής του ορισμού τους. Καθώς η τεχνική πρόοδος συντομεύει τους κύκλους των προϊόντων και καθώς τα διαστήματα μεταξύ των επιτόπιων αξιολογήσεων επιτήρησης αλλά και τα διαστήματα παρακολούθησης ποικίλλουν μεταξύ των οριζουσών αρχών, θα πρέπει να θεσπιστούν ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα διαστήματα επιτήρησης και παρακολούθησης των τεχνικών υπηρεσιών.

(11)Ως εκ τούτου, ο ορισμός και η παρακολούθηση των τεχνικών υπηρεσιών από τα κράτη μέλη, βάσει λεπτομερών και αυστηρών κριτηρίων, θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο εποπτικών ελέγχων σε ενωσιακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων ελέγχων ως προϋπόθεση για την ανανέωση της κοινοποίησής τους έπειτα από πέντε έτη. Θα πρέπει να ενισχυθεί η θέση των τεχνικών υπηρεσιών έναντι των κατασκευαστών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος και της υποχρέωσής τους να διενεργούν αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις σε εργοστάσια καθώς και πραγματικές ή εργαστηριακές δοκιμές σε προϊόντα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, με στόχο να διασφαλιστεί η συνεχής συμμόρφωση των κατασκευαστών μετά τη χορήγηση έγκρισης τύπου για τα προϊόντα τους.

(12)Για να αυξηθεί η διαφάνεια και η αμοιβαία εμπιστοσύνη και για να εναρμονιστούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω τα κριτήρια για την αξιολόγηση, τον ορισμό και την κοινοποίηση των τεχνικών υπηρεσιών, καθώς και οι διαδικασίες επέκτασης και ανανέωσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους και με την Επιτροπή. Θα πρέπει να πραγματοποιούν διαβουλεύσεις μεταξύ τους και με την Επιτροπή για ζητήματα που σχετίζονται εν γένει με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και να ενημερώνουν αλλήλους και την Επιτροπή σχετικά με τον τυποποιημένο κατάλογο ελέγχου της αξιολόγησης τον οποίο εφαρμόζουν.

(13)Όταν ο ορισμός μιας τεχνικής υπηρεσίας βασίζεται σε διαπίστευση κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 12 , οι οργανισμοί διαπίστευσης και οι ορίζουσες αρχές θα πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση της επάρκειας των τεχνικών υπηρεσιών.

(14)Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιβάλλουν τέλη για τον ορισμό και την παρακολούθηση των τεχνικών υπηρεσιών ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της παρακολούθησης των εν λόγω τεχνικών υπηρεσιών από τα κράτη μέλη και να καθιερωθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις τεχνικές υπηρεσίες. Για την εξασφάλιση διαφάνειας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη πριν από την έγκριση του ύψους και της διάρθρωσης των τελών.

(15)Όταν, παρά τα μέτρα που λαμβάνονται για τη διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής και παρακολούθησης των απαιτήσεων από τα κράτη μέλη, η επάρκεια μιας τεχνικής υπηρεσίες αμφισβητείται, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα διερεύνησης μεμονωμένων περιπτώσεων.

(16)Για να εξασφαλιστεί ότι οι δοκιμές και οι εκθέσεις των τεχνικών υπηρεσιών δεν επηρεάζονται από μη νόμιμες συνθήκες, η οργάνωση και η λειτουργία των τεχνικών υπηρεσιών θα πρέπει να διασφαλίζουν πλήρη αμεροληψία. Για να είναι σε θέση να εκτελούν τα καθήκοντά τους κατά τρόπο συνεκτικό και συστηματικό, οι τεχνικές υπηρεσίες θα πρέπει να διαθέτουν ικανοποιητικό σύστημα διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων περί επαγγελματικού απορρήτου. Για να είναι δυνατή η εύρυθμη εκτέλεση του έργου των τεχνικών υπηρεσιών, το επίπεδο γνώσεων, επάρκειας και ανεξαρτησίας του προσωπικού τους θα πρέπει να διασφαλίζεται πάντοτε.

(17)Η ανεξαρτησία των τεχνικών υπηρεσιών έναντι των κατασκευαστών θα πρέπει να διασφαλιστεί, μεταξύ άλλων με την αποτροπή της άμεσης ή έμμεσης πληρωμής τους από τους κατασκευαστές για τις επιθεωρήσεις και τις δοκιμές έγκρισης τύπου που διενεργούν. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν μια κλίμακα τελών έγκρισης τύπου, η οποία θα πρέπει να καλύπτει τις δαπάνες για τη διενέργεια όλων των δοκιμών και επιθεωρήσεων έγκρισης τύπου που πραγματοποιούνται από τις τεχνικές υπηρεσίες οι οποίες ορίζονται από την αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή, καθώς και τις διοικητικές δαπάνες για την έκδοση της έγκρισης τύπου και τις δαπάνες για τη διενέργεια δοκιμών και επιθεωρήσεων εκ των υστέρων επαλήθευσης της συμμόρφωσης.

(18)Ένας ισχυρός μηχανισμός επιβολής της συμμόρφωσης είναι απαραίτητος προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των απαιτήσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Η εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας που διέπει τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας όσον αφορά την έγκριση τύπου και τη συμμόρφωση της παραγωγής θα πρέπει να παραμείνει βασική αρμοδιότητα των εγκρινουσών αρχών, δεδομένου ότι αποτελεί υποχρέωση που συνδέεται στενά με την έκδοση της έγκρισης τύπου και απαιτεί λεπτομερή γνώση του περιεχόμενου της. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι επιδόσεις των εγκρινουσών αρχών να ελέγχονται τακτικά μέσω αξιολογήσεων από ομότιμους, ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρμογή ομοιόμορφου επιπέδου ποιότητας και αυστηρότητας από όλες τις εγκρίνουσες αρχές για την επιβολή των απαιτήσεων έγκρισης τύπου. Επιπλέον, είναι σημαντικό να προβλεφθεί η επαλήθευση της ορθότητας της ίδιας της έγκρισης τύπου.

(19)Ο στενότερος συντονισμός μεταξύ εθνικών αρχών μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και μέσω συντονισμένων αξιολογήσεων υπό τη διεύθυνση συντονίζουσας αρχής είναι θεμελιώδης για την εξασφάλιση σταθερά υψηλού επιπέδου ασφάλειας και υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος στην εσωτερική αγορά. Επίσης, αναμένεται να οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη χρήση σπάνιων πόρων σε εθνικό επίπεδο. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να συσταθεί ένα φόρουμ για τα κράτη μέλη και την Επιτροπή για την ανταλλαγή πληροφοριών και για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων τους όσον αφορά τον έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας για την έγκριση τύπου. Η τρέχουσα άτυπη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα αυτό θα ωφεληθεί από τη δημιουργία ενός πιο επίσημου πλαισίου.

(20)Οι κανόνες σχετικά την εποπτεία της αγοράς της Ένωσης και τον έλεγχο των προϊόντων που εισέρχονται σε αυτή, οι οποίοι προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008, εφαρμόζονται στα μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους, καθώς και στα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις χωριστές τεχνικές μονάδες που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, ενώ τα κράτη μέλη διατηρούν τη δυνατότητα επιλογής των αρμόδιων αρχών για την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων. Η εποπτεία της αγοράς μπορεί να αποτελεί αντικείμενο συναρμοδιότητας μεταξύ διαφορετικών εθνικών αρχών ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα εθνικά συστήματα εποπτείας της αγοράς που έχουν συσταθεί στα κράτη μέλη δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. Ο αποτελεσματικός συντονισμός και η παρακολούθηση σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο θα πρέπει να εγγυώνται την επιβολή του νέου πλαισίου έγκρισης τύπου και εποπτείας της αγοράς από τις εγκρίνουσες αρχές και τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

(21)Στον παρόντα κανονισμό είναι αναγκαίο να περιλαμβάνονται κανόνες σχετικά με την εποπτεία της αγοράς ώστε να ενισχυθούν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εθνικών αρμόδιων αρχών, να διασφαλιστεί αποτελεσματικός συντονισμός των δραστηριοτήτων τους όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς και να αποσαφηνιστούν οι εφαρμοστέες διαδικασίες.

(22)Για την αύξηση της διαφάνειας στη διαδικασία έγκρισης και για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και της ανεξάρτητης επαλήθευσης από τις αρχές εποπτείας της αγοράς, τις εγκρίνουσες αρχές και την Επιτροπή, η τεκμηρίωση έγκρισης τύπου θα πρέπει να παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή και να δημοσιοποιείται, με την επιφύλαξη εξαιρέσεων λόγω της προστασίας εμπορικών συμφερόντων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(23)Οι υποχρεώσεις των εθνικών αρχών όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς οι οποίες προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι πιο ειδικές από εκείνες που προβλέπονται στο άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του πλαισίου έγκρισης τύπου και η ανάγκη να συμπληρωθεί το πλαίσιο αυτό με έναν αποτελεσματικό μηχανισμό εποπτείας της αγοράς που θα διασφαλίζει αξιόπιστη εκ των υστέρων επαλήθευση της συμμόρφωσης των προϊόντων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

(24)Στις εν λόγω ειδικότερες υποχρεώσεις των εθνικών αρχών που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να περιλαμβάνονται δοκιμές και επιθεωρήσεις εκ των υστέρων επαλήθευσης της συμμόρφωσης σε επαρκή αριθμό οχημάτων που έχουν διατεθεί για πρώτη φορά στην αγορά. Η επιλογή των οχημάτων που θα υποβάλλονται στην εν λόγω εκ των υστέρων επαλήθευση συμμόρφωσης θα πρέπει να βασίζεται σε κατάλληλη αξιολόγηση κινδύνου, στην οποία θα λαμβάνονται υπόψη η σοβαρότητα ενδεχόμενης μη συμμόρφωσης και η πιθανότητα εμφάνισής της.

(25)Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να οργανώνει και να διενεργεί ή να αναθέτει τη διενέργεια δοκιμών και επιθεωρήσεων εκ των υστέρων επαλήθευσης της συμμόρφωσης, ανεξάρτητα από εκείνες που διενεργούνται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των εθνικών τους υποχρεώσεων εποπτείας της αγοράς. Όταν βάσει των εν λόγω δοκιμών και επιθεωρήσεων διαπιστώνεται μη συμμόρφωση, ή όταν διαπιστώνεται ότι έχει χορηγηθεί έγκριση τύπου βάσει λανθασμένων δεδομένων, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες σε επίπεδο Ένωσης για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης των εμπλεκόμενων οχημάτων και να διερευνά τους λόγους της μη ορθότητας της έγκρισης τύπου. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ώστε να είναι δυνατή η διενέργεια τέτοιου είδους δοκιμών και επιθεωρήσεων επαλήθευσης της συμμόρφωσης. Δεδομένων των δημοσιονομικών περιορισμών του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, η εφαρμογή της νομοθετικής πρότασης θα πρέπει να βασιστεί σε υφιστάμενους πόρους και να σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να μην απαιτούνται πρόσθετοι χρηματοοικονομικοί πόροι. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει το δικαίωμα επιβολής διοικητικών προστίμων όταν διαπιστώνεται μη συμμόρφωση.

(26)Για να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο λειτουργικής ασφάλειας των οχημάτων, καθώς και η προστασία των επιβατών των οχημάτων και άλλων χρηστών του οδικού δικτύου και η προστασία του περιβάλλοντος, θα πρέπει να εξακολουθήσουν να εναρμονίζονται και να προσαρμόζονται στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο οι τεχνικές απαιτήσεις και τα περιβαλλοντικά πρότυπα που ισχύουν για τα οχήματα, τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις χωριστές τεχνικές μονάδες.

(27)Οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να επηρεάζονται από το γεγονός ότι ορισμένα συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία, χωριστές τεχνικές μονάδες ή εξαρτήματα και εξοπλισμός μπορούν να τοποθετηθούν σε όχημα μετά την πρώτη διάθεσή του στην αγορά, την ταξινόμηση ή τη θέση του σε κυκλοφορία. Συνεπώς, θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία, οι χωριστές τεχνικές μονάδες ή τα εξαρτήματα και ο εξοπλισμός που μπορούν να τοποθετηθούν σε οχήματα και τα οποία μπορούν να παρεμποδίσουν σημαντικά τη λειτουργία συστημάτων που είναι ουσιώδη για την προστασία του περιβάλλοντος ή τη λειτουργική ασφάλεια υποβάλλονται σε έλεγχο από την εγκρίνουσα αρχή πριν από την πρώτη διάθεσή τους στην αγορά, την ταξινόμηση ή τη θέση τους σε κυκλοφορία.

(28)Το σύστημα έγκρισης τύπου της ΕΕ πρέπει να επιτρέπει σε κάθε κράτος μέλος να επιβεβαιώνει ότι κάθε τύπος οχήματος και κάθε τύπος συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου και χωριστής τεχνικής μονάδας που προορίζεται για τον συγκεκριμένο τύπο οχήματος έχει υποβληθεί στις δοκιμές και στις επιθεωρήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό για την επαλήθευση της συμμόρφωσής του με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου του παρόντος κανονισμού και ότι ο κατασκευαστής του έχει λάβει πιστοποιητικό έγκρισης τύπου για αυτό. Το σύστημα έγκρισης τύπου της ΕΕ υποχρεώνει τον κατασκευαστή να παράγει τα οχήματα, τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις χωριστές τεχνικές μονάδες του σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο. Ο κατασκευαστής οχημάτων οφείλει να βεβαιώνει το γεγονός αυτό με την έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης για κάθε όχημα. Κάθε όχημα που συνοδεύεται από ισχύον πιστοποιητικό συμμόρφωσης θα πρέπει να μπορεί να διατίθεται στην αγορά και να ταξινομείται για χρήση σε ολόκληρη την Ένωση.

(29)Η συμμόρφωση της παραγωγής είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους του συστήματος έγκρισης τύπου της ΕΕ και, συνεπώς, οι ρυθμίσεις στις οποίες προβαίνει ο κατασκευαστής για να εξασφαλίσει την εν λόγω συμμόρφωση θα πρέπει να εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή ή από ορισμένη για τον σκοπό αυτό τεχνική υπηρεσία με τα κατάλληλα προσόντα και να υπόκεινται σε τακτική επαλήθευση μέσω ανεξάρτητων περιοδικών ελέγχων. Επιπλέον, οι εγκρίνουσες αρχές θα πρέπει να εξασφαλίζουν την επαλήθευση της συνεχούς συμμόρφωσης των σχετικών προϊόντων.

(30)Η διατήρηση της ισχύος των εγκρίσεων τύπου προϋποθέτει ότι ο κατασκευαστής ενημερώνει την αρχή που έχει εγκρίνει τον τύπο του οχήματος σχετικά με τυχόν αλλαγές στα χαρακτηριστικά του τύπου ή στις απαιτήσεις ασφάλειας και περιβαλλοντικών επιδόσεων που ισχύουν για τον συγκεκριμένο τύπο. Συνεπώς, είναι σημαντικό η ισχύς των εκδοθέντων πιστοποιητικών έγκρισης τύπου να είναι χρονικά περιορισμένη και τα εν λόγω πιστοποιητικά να μπορούν να ανανεωθούν μόνον όταν η εγκρίνουσα αρχή έχει επαληθεύσει σε ικανοποιητικό βαθμό ότι ο τύπος του οχήματος εξακολουθεί να συμμορφώνεται με όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις. Περαιτέρω, οι όροι για την επέκταση των εγκρίσεων τύπου θα πρέπει να αποσαφηνιστούν ώστε να εξασφαλιστεί ομοιόμορφη εφαρμογή των διαδικασιών και επιβολή των απαιτήσεων έγκρισης τύπου σε ολόκληρη την Ένωση.

(31)Η αξιολόγηση αναφερόμενων σοβαρών κινδύνων για την ασφάλεια και βλαβών για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον θα πρέπει να διεξάγεται σε εθνικό επίπεδο, όμως θα πρέπει να διασφαλίζεται συντονισμός σε επίπεδο Ένωσης όταν ο κίνδυνος ή η βλάβη που αναφέρεται υπερβαίνει την επικράτεια ενός κράτους μέλους, με στόχο την κοινή χρήση πόρων και τη διασφάλιση συνέπειας όσον αφορά τα διορθωτικά μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για τον περιορισμό του κινδύνου ή της βλάβης που έχει εντοπιστεί.

(32)Για να εξασφαλιστεί ότι όλα τα οχήματα, τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και οι χωριστές τεχνικές μονάδες που διατίθενται στην αγορά για πρώτη φορά προσφέρουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος, ο κατασκευαστής ή οποιοσδήποτε άλλος οικονομικός φορέας στην αλυσίδα εφοδιασμού θα πρέπει να λαμβάνει αποτελεσματικά διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης οχημάτων, όταν ένα όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή μια χωριστή τεχνική μονάδα παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο για τους χρήστες ή για το περιβάλλον όπως αναφέρεται στο άρθρο 20 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 765/2008. Οι εγκρίνουσες αρχές θα πρέπει να έχουν εξουσιοδότηση να αξιολογούν και να επαληθεύουν κατά πόσον τα εν λόγω μέτρα είναι επαρκή. Οι αρχές των άλλων κρατών μελών θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν μέτρα διασφάλισης σε περίπτωση που θεωρούν ότι τα διορθωτικά μέτρα του κατασκευαστή δεν είναι επαρκή

(33)Θα πρέπει να παρέχεται η κατάλληλη ευελιξία μέσω εναλλακτικών συστημάτων έγκρισης τύπου για κατασκευαστές που παράγουν οχήματα σε μικρές σειρές, οι οποίοι θα πρέπει να είναι σε θέση να επωφελούνται από τα πλεονεκτήματα της εσωτερικής αγοράς της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι τα οχήματά τους συμμορφώνονται με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις έγκρισης τύπου ΕΕ για οχήματα που παράγονται σε μικρές σειρές. Σε περιορισμένες περιπτώσεις, είναι σκόπιμο να επιτρέπεται η εθνική έγκριση τύπου μικρής σειράς. Για να αποφευχθούν οι καταχρήσεις, οποιαδήποτε απλουστευμένη διαδικασία για οχήματα που παράγονται σε μικρές σειρές θα πρέπει να περιορίζεται σε περιπτώσεις πολύ μικρής παραγωγής. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να καθοριστεί επακριβώς η έννοια των οχημάτων που παράγονται σε μικρές σειρές όσον αφορά τον αριθμό των οχημάτων που παράγονται, τις απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται και τους όρους για την πρώτη διάθεση των εν λόγω οχημάτων στην αγορά. Είναι εξίσου σημαντικό να καθοριστεί εναλλακτικό σύστημα έγκρισης για μεμονωμένα οχήματα, ιδίως ώστε να παρέχεται επαρκής ευελιξία για την έγκριση οχημάτων που κατασκευάζονται σε πολλαπλά στάδια.

(34)Η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) σχετικά με την υιοθέτηση ομοιόμορφων τεχνικών προδιαγραφών για τροχοφόρα οχήματα, εξοπλισμό και εξαρτήματα τα οποία δύνανται να τοποθετηθούν ή/και να χρησιμοποιηθούν σε τροχοφόρα οχήματα και τις συνθήκες για την αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων που χορηγούνται με βάση τις προδιαγραφές αυτές («αναθεωρημένη συμφωνία του 1958») 13 . Η Ένωση έχει αποδεχθεί σημαντικό αριθμό κανονισμών που προσαρτήθηκαν στην αναθεωρημένη συμφωνία του 1958 και, συνεπώς, έχει την υποχρέωση να αποδέχεται εγκρίσεις τύπου που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τους εν λόγω κανονισμούς, ως συμμορφούμενες με τις ισοδύναμες απαιτήσεις της Ένωσης. Για την απλούστευση του πλαισίου έγκρισης τύπου και την εναρμόνισή του με το διεθνές πλαίσιο της ΟΕΕ/ΗΕ, η Ένωση, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 14 , κατάργησε τις ειδικές οδηγίες της σχετικά με την έγκριση τύπου και τις αντικατέστησε με την υποχρεωτική εφαρμογή των σχετικών κανονισμών της ΟΕΕ/ΗΕ. Για να περιοριστεί η διοικητική επιβάρυνση που συνεπάγεται η διαδικασία έγκρισης τύπου, οι κατασκευαστές οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν έγκριση τύπου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, όπου αυτό είναι σκόπιμο, απευθείας με την απόκτηση έγκρισης βάσει των αντίστοιχων κανονισμών της ΟΕΕ/ΗΕ που παρατίθενται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού.

(35)Συνεπώς, οι κανονισμοί της ΟΕΕ/ΗΕ και οι τροποποιήσεις τους που έχουν υπερψηφιστεί ή εφαρμόζονται από την Ένωση, σύμφωνα με την απόφαση 97/836/ΕΚ του Συμβουλίου 15 , θα πρέπει να ενσωματωθούν στη νομοθεσία για την έγκριση τύπου της ΕΕ. Αντίστοιχα, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να τροποποιεί τα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού και να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ώστε διασφαλίζεται η συνεχής επικαιροποίηση των παραπομπών στους κανονισμούς της ΟΕΕ/ΗΕ και στις αντίστοιχες τροποποιήσεις τους στον κατάλογο των σχετικών κανονιστικών πράξεων.

(36)Η απεριόριστη πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, μέσω τυποποιημένου μορφότυπου που μπορεί να χρησιμοποιείται για την ανάκτηση τεχνικών πληροφοριών, και ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός στην αγορά για τις υπηρεσίες παροχής των εν λόγω πληροφοριών είναι αναγκαία ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ιδίως όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Οι απαιτήσεις σχετικά με την παροχή πληροφοριών επισκευής και συντήρησης ορίζονταν έως σήμερα στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 16 , στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 595/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 17 , στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής 18 και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 582/2011 της Επιτροπής 19 . Οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να ενοποιηθούν στον παρόντα κανονισμό και οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 715/2007, (ΕΚ) αριθ. 595/2009, (ΕΕ) αριθ. 692/2008 και (ΕΕ) αριθ. 582/2011 θα πρέπει να τροποποιηθούν αντίστοιχα.

(37)Ενώ η τεχνική πρόοδος που εισάγει νέες μεθόδους ή τεχνικές για τη διάγνωση και την επισκευή των οχημάτων, όπως η απομακρυσμένη πρόσβαση σε πληροφορίες και στο λογισμικό του οχήματος , δεν θα πρέπει να αποδυναμώσει τους στόχους του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης για τους ανεξάρτητους φορείς.

(38)Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 20 .

(39)Για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με περαιτέρω τεχνικές λεπτομέρειες, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τις επιδόσεις ασφάλειας των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων για τα οχήματα αυτά. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την επεξεργασία και κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(40)Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που θα ισχύουν για τις παραβάσεις του παρόντος κανονισμού και να εξασφαλίζουν την εφαρμογή των εν λόγω κανόνων. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν σε ετήσια βάση στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τις επιβληθείσες κυρώσεις, ώστε να παρακολουθείται η συνοχή της εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων.

(41)Για λόγους σαφήνειας, ορθολογικότητας και απλούστευσης, η οδηγία 2007/46/ΕΚ θα πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από τον παρόντα κανονισμό. Η έκδοση κανονισμού εξασφαλίζει την άμεση εφαρμογή των διατάξεων και την επικαιροποίησή τους κατά τρόπο έγκαιρο και πιο αποτελεσματικό ώστε να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη η τεχνική πρόοδος και οι κανονιστικές εξελίξεις στο πλαίσιο της αναθεωρημένης συμφωνίας του 1958.

(42)Για την ορθή εφαρμογή της επαλήθευσης της συμμόρφωσης από την Επιτροπή και για τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους οικονομικούς φορείς και τις εθνικές αρχές, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι αρμόδια για την επιβολή εναρμονισμένων διοικητικών προστίμων στους οικονομικούς φορείς που διαπιστώνεται ότι έχουν παραβιάσει τον παρόντα κανονισμό ανεξαρτήτως εάν το όχημα, το σύστημα, το κατασκευαστικό στοιχείο ή η χωριστή τεχνική μονάδα είχε λάβει αρχικά έγκριση τύπου.

(43)Στις περιπτώσεις όπου τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό συνεπάγονται την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 21 , τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 22 και τα εθνικά μέτρα εφαρμογής τους.

(44)Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη και στις εθνικές αρχές, καθώς και στους οικονομικούς φορείς, να προετοιμαστούν για την εφαρμογή των νέων κανόνων που θεσπίζονται με την παρούσα πράξη, θα πρέπει να καθοριστεί ημερομηνία εφαρμογής μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος.

(45)Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων όσον αφορά τις διοικητικές και τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου οχημάτων των κατηγοριών Μ, Ν και Ο και συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων, καθώς και όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς των εν λόγω οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από κάθε κράτος μέλος χωριστά, μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων τους, να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτευξη των στόχων αυτών,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1
Αντικείμενο

1.Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις διοικητικές διατάξεις και τις τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου και την πρώτη διάθεση στην αγορά όλων των νέων οχημάτων και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1. Εφαρμόζεται επίσης σε επιμέρους εγκρίσεις οχημάτων.

2.Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις απαιτήσεις για την εποπτεία της αγοράς των οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που υπόκεινται σε έγκριση σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, καθώς και εξαρτημάτων και εξοπλισμού για τα οχήματα αυτά.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής

1.Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα μηχανοκίνητα οχήματα των κατηγοριών Μ και Ν και στα ρυμουλκούμενά τους της κατηγορίας Ο, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε δημόσιες οδούς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται σε ένα ή περισσότερα στάδια, καθώς και στα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις χωριστές τεχνικές μονάδες, και στα εξαρτήματα και τον εξοπλισμό που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τα εν λόγω οχήματα και ρυμουλκούμενα.

2.Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα οχήματα:

α)γεωργικά ή δασικά οχήματα, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 23 ·

β)δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα και τετράκυκλα, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 24 ·

γ)οχήματα που χρησιμοποιούνται σε τροχιές.

3.Για τα ακόλουθα οχήματα και μηχανήματα, ο κατασκευαστής μπορεί να υποβάλει αίτηση για έγκριση τύπου ή επιμέρους έγκριση οχήματος σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω οχήματα πληρούν τις ουσιαστικές απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού:

α)οχήματα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για χρήση κυρίως σε εργοτάξια, λατομεία, εγκαταστάσεις λιμένων ή αερολιμένων·

β)οχήματα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις, την πολιτική άμυνα, την πυροσβεστική υπηρεσία και τις δυνάμεις που είναι υπεύθυνες για την τήρηση της δημόσιας τάξης·

γ)κάθε αυτοπροωθούμενο όχημα το οποίο έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά για να εκτελεί εργασίες και το οποίο, λόγω των χαρακτηριστικών κατασκευής του, δεν είναι κατάλληλο για τη μεταφορά επιβατών ή για τη μεταφορά εμπορευμάτων.

4.Για τα ακόλουθα οχήματα, ο κατασκευαστής μπορεί να υποβάλει αίτηση για επιμέρους έγκριση οχήματος δυνάμει του παρόντος κανονισμού:

α)οχήματα προοριζόμενα αποκλειστικά για αγώνες δρόμου·

β)πρωτότυπα οχημάτων για οδική χρήση υπό την ευθύνη κατασκευαστή για την εκτέλεση ειδικού προγράμματος δοκιμών, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά για τον σκοπό αυτό.

Άρθρο 3
Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(1)«έγκριση τύπου»: η διαδικασία με την οποία μια αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή πιστοποιεί ότι ένας τύπος οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας τηρεί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις·

(2)«εποπτεία της αγοράς»: δραστηριότητες που διεξάγονται και μέτρα που λαμβάνονται από τις αρχές εποπτείας της αγοράς προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή οι χωριστές τεχνικές μονάδες, καθώς και τα εξαρτήματα και ο εξοπλισμός που διατίθενται στην αγορά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις τις οποίες ορίζει η σχετική ενωσιακή νομοθεσία και δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια ή άλλες πτυχές της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος·

(3)«όχημα»: μηχανοκίνητο όχημα ή το ρυμουλκούμενό του, όπως ορίζονται στα σημεία 10 και 11·

(4)«σύστημα»: σύνολο διατάξεων που συνδυάζονται για να επιτελέσουν μία ή περισσότερες ειδικές λειτουργίες σε ένα όχημα και το οποίο υπόκειται στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού ή οποιασδήποτε κανονιστικής πράξης που παρατίθεται στο παράρτημα IV·

(5)«κατασκευαστικό στοιχείο»: διάταξη που προορίζεται να αποτελέσει μέρος οχήματος και μπορεί να λάβει έγκριση τύπου ανεξάρτητα από το εν λόγω όχημα και η οποία υπόκειται στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού ή οποιασδήποτε κανονιστικής πράξης που παρατίθεται στο παράρτημα IV·

(6)«χωριστή τεχνική μονάδα»: διάταξη που προορίζεται να αποτελέσει μέρος οχήματος, η οποία μπορεί να λάβει έγκριση τύπου χωριστά, αλλά μόνο σε σχέση με έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τύπους οχήματος και η οποία υπόκειται στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού ή οποιασδήποτε κανονιστικής πράξης που παρατίθεται στο παράρτημα IV·

(7)«εξαρτήματα»: είδη τα οποία χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση, επισκευή και συντήρηση οχήματος, καθώς και ανταλλακτικά·

(8)«εξοπλισμός»: οποιαδήποτε είδη, εξαιρουμένων των εξαρτημάτων, τα οποία είναι δυνατόν να προστεθούν ή να εγκατασταθούν σε όχημα·

(9)«κατασκευαστής»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για όλα τα θέματα που αφορούν την έγκριση τύπου οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας, ή την επιμέρους έγκριση οχήματος, ή τη διαδικασία χορήγησης άδειας για εξαρτήματα και εξοπλισμό, για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης της παραγωγής, καθώς και για ζητήματα εποπτείας της αγοράς όσον αφορά το εν λόγω παραγόμενο όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο, χωριστή τεχνική μονάδα, εξάρτημα ή εξοπλισμό, ανεξαρτήτως εάν το εν λόγω πρόσωπο συμμετέχει ή δεν συμμετέχει άμεσα σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού και της κατασκευής του εν λόγω οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας·

(10)«μηχανοκίνητο όχημα»: όχημα με κινητήρα σχεδιασμένο και κατασκευασμένο να κινείται αυτόνομα, το οποίο διαθέτει τέσσερις τουλάχιστον τροχούς, είναι πλήρες, ολοκληρωμένο ή ημιτελές, και είναι σχεδιασμένο για μέγιστη ταχύτητα που υπερβαίνει τα 25 km/h·

(11)«ρυμουλκούμενο»: μη αυτοπροωθούμενο τροχοφόρο όχημα σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για να έλκεται από μηχανοκίνητο όχημα·

(12)«εγκρίνουσα αρχή»: η αρχή ή οι αρχές κράτους μέλους που έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή από το εν λόγω κράτος μέλος και που είναι αρμόδιες για όλα τα θέματα που αφορούν την έγκριση τύπου οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας, ή την επιμέρους έγκριση οχήματος, για τη διαδικασία χορήγησης άδειας για εξαρτήματα και εξοπλισμό, για την έκδοση και, κατά περίπτωση, την ανάκληση ή την απόρριψη πιστοποιητικών έγκρισης,·για να λειτουργεί ως σημείο επαφής για τις εγκρίνουσες αρχές των άλλων κρατών μελών, για τον ορισμό των τεχνικών υπηρεσιών και για να εξασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής τηρεί τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τη συμμόρφωση της παραγωγής·

(13)«αρχή εποπτείας της αγοράς»: η εθνική αρχή ή οι αρχές που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία της αγοράς στην επικράτεια του κράτους μέλους·

(14)«εθνική αρχή»: εγκρίνουσα αρχή ή κάθε άλλη αρχή η οποία συμμετέχει και είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της αγοράς, τον συνοριακό έλεγχο ή την ταξινόμηση σε κράτος μέλος όσον αφορά οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία, χωριστές τεχνικές μονάδες και εξαρτήματα ή εξοπλισμό·

(15)«πρώτη διάθεση στην αγορά»: διάθεση οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου, χωριστής τεχνικής μονάδας, εξαρτήματος ή εξοπλισμού για πρώτη φορά στην Ένωση·

(16)«ταξινόμηση»: μόνιμη ή προσωρινή διοικητική άδεια οδικής κυκλοφορία οχήματος, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης του οχήματος και της έκδοσης αριθμού σειράς·

(17)«θέση σε κυκλοφορία» η πρώτη χρήση οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου, χωριστής τεχνικής μονάδας, εξαρτήματος ή εξοπλισμού, για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται, εντός της Ένωσης·

(18)«οικονομικός φορέας»: ο κατασκευαστής, ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή, ο εισαγωγέας ή ο διανομέας·

(19)«έγκριση τύπου πλήρους οχήματος»: η διαδικασία κατά την οποία μια εγκρίνουσα αρχή πιστοποιεί ότι ένας ημιτελής, πλήρης ή ολοκληρωμένος τύπος οχήματος πληροί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις·

(20)«έγκριση τύπου σε πολλαπλά στάδια»: η διαδικασία με την οποία μία ή περισσότερες εγκρίνουσες αρχές πιστοποιούν ότι, ανάλογα με τη φάση ολοκλήρωσης, ένας ημιτελής ή ολοκληρωμένος τύπος οχήματος πληροί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις·

(21)«ημιτελές όχημα»: κάθε όχημα για το οποίο απαιτείται ένα τουλάχιστον περαιτέρω στάδιο ολοκλήρωσης προκειμένου να πληροί τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και των κανονιστικών πράξεων που παρατίθενται στο παράρτημα IV·

(22)«έγκριση τύπου ΕΕ»: η διαδικασία με την οποία μια εγκρίνουσα αρχή πιστοποιεί ότι ένας τύπος οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας πληροί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και των κανονιστικών πράξεων που παρατίθενται στο παράρτημα IV·

(23)«πιστοποιητικό έγκρισης τύπου»: το έγγραφο με το οποίο η εγκρίνουσα αρχή πιστοποιεί επισήμως την έγκριση τύπου οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας·

(24)«αντιπρόσωπος του κατασκευαστή»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση, δεόντως εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή ώστε να εκπροσωπεί τον κατασκευαστή ενώπιον της εγκρίνουσας αρχής ή της αρχής εποπτείας της αγοράς και να ενεργεί για λογαριασμό του, για τα ζητήματα που καλύπτει ο παρών κανονισμός·

(25)«εισαγωγέας»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση το οποίο διαθέτει για πρώτη φορά στην αγορά όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο, χωριστή τεχνική μονάδα, εξάρτημα ή εξοπλισμό που έχει κατασκευαστεί σε τρίτη χώρα·

(26)«εθνική έγκριση τύπου»: η διαδικασία με την οποία μια εγκρίνουσα αρχή πιστοποιεί ότι ένας τύπος οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας πληροί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις που ορίζονται από το εθνικό δίκαιο κράτους μέλους, με την ισχύ της έγκρισης αυτής να περιορίζεται στην επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους·

(27)«πιστοποιητικό συμμόρφωσης»: το έγγραφο που αναφέρεται στο παράρτημα IX, εκδίδεται από τον κατασκευαστή και το οποίο πιστοποιεί ότι ένα παραχθέν όχημα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για τον εγκεκριμένο τύπο οχήματος·

(28)«διανομέας»: έμπορος ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, εξαιρουμένου του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα, που διαθέτει στην αγορά όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο, χωριστή τεχνική μονάδα, εξάρτημα ή εξοπλισμό·

(29)«διάθεση στην αγορά»: κάθε παροχή οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου, χωριστής τεχνικής μονάδας, εξαρτήματος ή εξοπλισμού για διανομή ή χρήση στην αγορά στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν·

(30)«έγκριση τύπου σε διαδοχικά στάδια»: η διαδικασία που συνίσταται στη συλλογή βήμα προς βήμα ολόκληρης της σειράς πιστοποιητικών έγκρισης τύπου ΕΕ για τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις χωριστές τεχνικές μονάδες που αποτελούν μέρος ενός οχήματος και η οποία, στο τελικό στάδιο, οδηγεί στην έγκριση τύπου πλήρους οχήματος·

(31)«έγκριση τύπου σε ένα στάδιο»: η διαδικασία με την οποία μια εγκρίνουσα αρχή πιστοποιεί με μία μόνο πράξη ότι ένας τύπος οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας ως σύνολο πληροί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις·

(32)«μεικτή έγκριση τύπου»: διαδικασία έγκρισης τύπου σε διαδοχικά στάδια, για την οποία έχουν αποκτηθεί μία ή περισσότερες εγκρίσεις τύπου συστημάτων κατά το τελικό στάδιο έγκρισης του πλήρους οχήματος, χωρίς να απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικών έγκρισης τύπου ΕΕ για τα συστήματα αυτά·

(33)«ολοκληρωμένο όχημα»: κάθε όχημα το οποίο προκύπτει από τη διαδικασία έγκρισης τύπου σε πολλαπλά στάδια και το οποίο πληροί τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και των κανονιστικών πράξεων που παρατίθενται στο παράρτημα IV·

(34)«πλήρες όχημα»: κάθε όχημα το οποίο δεν χρειάζεται να ολοκληρωθεί προκειμένου να πληροί τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και των κανονιστικών πράξεων που παρατίθενται στο παράρτημα IV·

(35)«τύπος οχήματος»: ιδιαίτερη κατηγορία οχημάτων που μοιράζεται τουλάχιστον τα βασικά κριτήρια που ορίζονται στο μέρος Β του παραρτήματος II και η οποία μπορεί να περιλαμβάνει παραλλαγές και εκδόσεις όπως αναφέρεται σε αυτό·

(36)«τεχνική υπηρεσία»: οργανισμός ή φορέας ο οποίος ορίζεται από την εγκρίνουσα αρχή ως εργαστήριο δοκιμών για τη διεξαγωγή δοκιμών ή ως φορέας αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τη διεξαγωγή των αρχικών αξιολογήσεων και λοιπών δοκιμών ή επιθεωρήσεων·

(37)«βασικό όχημα»: κάθε όχημα που χρησιμοποιείται κατά το αρχικό στάδιο μιας διαδικασίας έγκρισης τύπου σε πολλαπλά στάδια·

(38)«έγκριση τύπου συστήματος»: η διαδικασία με την οποία μια εγκρίνουσα αρχή πιστοποιεί ότι ένας τύπος συστήματος πληροί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις·

(39)«έγκριση τύπου χωριστής τεχνικής μονάδας»: η διαδικασία με την οποία μια εγκρίνουσα αρχή πιστοποιεί ότι ένας τύπος χωριστής τεχνικής μονάδας πληροί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις σε σχέση με έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τύπους οχημάτων·

(40)«έγκριση τύπου κατασκευαστικού στοιχείου»: η διαδικασία με την οποία μια εγκρίνουσα αρχή πιστοποιεί ότι ένας τύπος κατασκευαστικού στοιχείου, ανεξαρτήτως οχήματος, πληροί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις·

(41)«μέθοδος εικονικής δοκιμής»: προσομοιώσεις σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένων υπολογισμών, οι οποίες αποδεικνύουν ότι ένα όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή μια χωριστή τεχνική μονάδα πληρεί τις τεχνικές απαιτήσεις κανονιστικής πράξης που παρατίθεται στο παράρτημα IV, χωρίς να απαιτείται η χρήση πραγματικού οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας·

(42)«επιμέρους έγκριση οχήματος»: η διαδικασία με την οποία μια εγκρίνουσα αρχή πιστοποιεί ότι ένα συγκεκριμένο όχημα, είτε είναι μοναδικό είτε όχι, πληροί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις για την επιμέρους έγκριση οχήματος ΕΕ και την εθνική επιμέρους έγκριση οχήματος·

(43)«όχημα τέλους σειράς»: όχημα το οποίο αποτελεί μέρος αποθέματος και το οποίο, λόγω της έναρξης ισχύος νέων τεχνικών απαιτήσεων για τις οποίες δεν έχει λάβει έγκριση τύπου, δεν μπορεί ή δεν μπορεί πλέον να διατίθεται στην αγορά, να ταξινομηθεί ή να τεθεί σε κυκλοφορία·

(44)«εναλλακτικές απαιτήσεις»: διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις που αποσκοπούν στην εξασφάλιση επιπέδου λειτουργικής ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος και επαγγελματικής ασφάλειας όσο το δυνατόν ισοδύναμου προς το επίπεδο που προβλέπεται από μία ή περισσότερες κανονιστικές πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα IV·

(45)«ανταλλακτικά»: είδη τα οποία προορίζονται να εγκατασταθούν ή να τοποθετηθούν σε όχημα προκειμένου να αντικαταστήσουν αυθεντικά μέρη του εν λόγω οχήματος, συμπεριλαμβανομένων ειδών που είναι αναγκαία για τη χρήση οχήματος, εξαιρουμένων των καυσίμων·

(46)«πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχήματος»: όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη διάγνωση, τη συντήρηση, την τεχνική επιθεώρηση, την περιοδική παρακολούθηση, την επισκευή, τον επαναπρογραμματισμό ή την επαναφορά οχήματος στην αρχική κατάσταση, καθώς και για την τοποθέτηση εξαρτημάτων και εξοπλισμού σε οχήματα και οι οποίες παρέχονται από τον κατασκευαστή στους εξουσιοδοτημένους πωλητές και επισκευαστές του, συμπεριλαμβανομένων όλων των επακόλουθων τροποποιήσεων και παραρτημάτων των εν λόγω πληροφοριών·

(47)«ανεξάρτητος φορέας»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός εξουσιοδοτημένου πωλητή ή επισκευαστή, το οποίο συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στην επισκευή και συντήρηση οχημάτων, μεταξύ άλλων επισκευαστές, κατασκευαστές ή διανομείς εξοπλισμού, εργαλείων ή ανταλλακτικών επισκευής, εκδότες τεχνικών εντύπων, λέσχες αυτοκινήτου, φορείς παροχής οδικής βοήθειας, φορείς παροχής υπηρεσιών τεχνικής επιθεώρησης και δοκιμής και φορείς που παρέχουν κατάρτιση σε επισκευαστές, κατασκευαστές και επισκευαστές εξοπλισμού για οχήματα εναλλακτικών καυσίμων· ως ανεξάρτητοι φορείς νοούνται επίσης εξουσιοδοτημένοι επισκευαστές, αντιπρόσωποι ή διανομείς στο πλαίσιο του συστήματος διανομής συγκεκριμένου κατασκευαστή οχημάτων, στον βαθμό που παρέχουν υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων για πρόσωπα που δεν είναι μέλη του συστήματος διανομής του κατασκευαστή του οχήματος·

(48)«εξουσιοδοτημένος επισκευαστής»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων στο πλαίσιο του συστήματος διανομής του κατασκευαστή·

(49)«ανεξάρτητος επισκευαστής»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων εκτός του συστήματος διανομής του κατασκευαστή·

(50)«πληροφορίες ενσωματωμένου στο όχημα συστήματος διάγνωσης (OBD)»: πληροφορίες που αναφέρονται σε σύστημα ενσωματωμένο σε όχημα ή συνδεδεμένο με κινητήρα, το οποίο έχει την ικανότητα να εντοπίζει βλάβες και, κατά περίπτωση, να επισημαίνει την εμφάνισή τους μέσω συστήματος ειδοποίησης, να εντοπίζει το πιθανό σημείο βλάβης μέσω πληροφοριών αποθηκευμένων σε μνήμη υπολογιστή, και να κοινοποιεί αυτές τις πληροφορίες εκτός του οχήματος·

(51)«όχημα που παράγεται σε μικρή σειρά»: τύπος οχήματος του οποίου ο αριθμός μονάδων που διατίθενται στην αγορά, ταξινομούνται ή τίθενται σε κυκλοφορία δεν υπερβαίνει τα ποσοτικά ετήσια όρια που καθορίζονται στο παράρτημα XII·

(52)«όχημα ειδικού σκοπού (SPV)»: όχημα της κατηγορίας M, N ή O που διαθέτει ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά για την εκτέλεση λειτουργίας που απαιτεί ειδικές ρυθμίσεις ή εξοπλισμό·

(53)«ημιρυμουλκούμενο»: ελκόμενο όχημα, στο οποίο ο(οι) άξονας(-ες) των τροχών ευρίσκεται/-ονται τοποθετημένος/-οι όπισθεν του κέντρου βάρους του οχήματος (σε περίπτωση ομοιόμορφης φόρτισης) και το οποίο είναι εφοδιασμένο με διάταξη σύνδεσης που καθιστά δυνατή τη μετάδοση οριζόντιων και κατακόρυφων δυνάμεων στο έλκον όχημα·

(54)«εθνικός οργανισμός διαπίστευσης»: ο μόνος οργανισμός κράτους μέλους που εκτελεί τη διαπίστευση επί τη βάσει εξουσίας που του παρέχει το κράτος αυτό, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008·

(55)«επιτόπια αξιολόγηση»: επαλήθευση από την αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή στις εγκαταστάσεις της τεχνικής υπηρεσίας ή υπεργολάβου ή θυγατρικής της·

(56)«επιτόπια αξιολόγηση επιτήρησης»: περιοδική τακτική επιτόπια αξιολόγηση, η οποία δεν είναι ούτε η επιτόπια αξιολόγηση που διενεργείται για τον αρχικό ορισμό ούτε η επιτόπια αξιολόγηση που πραγματοποιείται για την ανανέωση του ορισμού·

Άρθρο 4
Κατηγορίες οχημάτων

1.Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθες κατηγορίες οχημάτων:

α)Η κατηγορία M περιλαμβάνει μηχανοκίνητα οχήματα σχεδιασμένα και κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά ατόμων και των αποσκευών τους, συγκεκριμένα:

i)Κατηγορία M1:μηχανοκίνητα οχήματα που περιλαμβάνουν όχι περισσότερες από οκτώ θέσεις καθημένων επιπλέον της θέσης του οδηγού και χωρίς χώρο για όρθιους επιβάτες. Ο αριθμός των θέσεων καθημένων μπορεί να περιοριστεί στη θέση του οδηγού·

ii)Κατηγορία M2:μηχανοκίνητα οχήματα που περιλαμβάνουν περισσότερες από οκτώ θέσεις καθημένων επιπλέον της θέσης του οδηγού και έχουν μέγιστη μάζα που δεν υπερβαίνει τους 5 τόνους. Τα εν λόγω μηχανοκίνητα οχήματα μπορούν να διαθέτουν χώρο για όρθιους επιβάτες·

iii)Κατηγορία M3:μηχανοκίνητα οχήματα που περιλαμβάνουν περισσότερες από οκτώ θέσεις καθημένων επιπλέον της θέσης του οδηγού και έχουν μέγιστη μάζα που υπερβαίνει τους 5 τόνους. Τα εν λόγω μηχανοκίνητα οχήματα μπορούν να διαθέτουν χώρο για όρθιους επιβάτες.

β)Η κατηγορία Ν περιλαμβάνει μηχανοκίνητα οχήματα σχεδιασμένα και κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά εμπορευμάτων, συγκεκριμένα:

i)Κατηγορία N1:μηχανοκίνητα οχήματα μέγιστης μάζας που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους·

ii)Κατηγορία N2:μηχανοκίνητα οχήματα μέγιστης μάζας που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 12 τόνους·

iii)Κατηγορία N3:μηχανοκίνητα οχήματα μέγιστης μάζας που υπερβαίνει τους 12 τόνους.

γ)Η κατηγορία Ο περιλαμβάνει ρυμουλκούμενα σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή προσώπων, καθώς και ως κατάλυμα προσώπων, συγκεκριμένα:

i)Κατηγορία O1:ρυμουλκούμενα μέγιστης μάζας που δεν υπερβαίνει τους 0,75 τόνους·

ii)Κατηγορία O2:ρυμουλκούμενα μέγιστης μάζας που υπερβαίνει τους 0,75 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους·

iii)Κατηγορία O3:ρυμουλκούμενα μέγιστης μάζας που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 10 τόνους·

iv)Κατηγορία O4:ρυμουλκούμενα μέγιστης μάζας που υπερβαίνει τους 10 τόνους.

2.Τα κριτήρια για την κατηγοριοποίηση οχημάτων, τύπων οχημάτων, παραλλαγών και εκδόσεων καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 88 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ όσον αφορά την κατηγοριοποίηση υποκατηγοριών οχημάτων, τύπων οχημάτων και τύπων αμαξώματος, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική πρόοδο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 5
Γενικές ουσιαστικές απαιτήσεις

1.Οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των κανονιστικών πράξεων που παρατίθενται στο παράρτημα IV.

2.Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 88 για την τροποποίηση του παραρτήματος IV, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνολογικές και κανονιστικές εξελίξεις με την εισαγωγή και την επικαιροποίηση των παραπομπών σε κανονιστικές πράξεις που περιέχουν τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται τα οχήματα, τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και οι χωριστές τεχνικές μονάδες.

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις των κρατών μελών

1.Τα κράτη μέλη συγκροτούν ή διορίζουν τις εγκρίνουσες αρχές και τις αρχές εποπτείας της αγοράς. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τη συγκρότηση και τον διορισμό των εν λόγω αρχών.

Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει την επωνυμία των εν λόγω αρχών, τη διεύθυνσή τους, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης, και τις αρμοδιότητές τους. Η Επιτροπή δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της τον κατάλογο και τα στοιχεία των εγκρινουσών αρχών και των αρχών εποπτείας της αγοράς.

2.Τα κράτη μέλη επιτρέπουν την πρώτη διάθεση στην αγορά, την ταξινόμηση ή τη θέση σε κυκλοφορία μόνον των οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

3.Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν, δεν περιορίζουν ούτε εμποδίζουν την πρώτη διάθεση στην αγορά, την ταξινόμηση ή τη θέση σε κυκλοφορία οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων που πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 52.

Κατά παρέκκλιση από τον κανόνα αυτό, τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να επιτρέπουν την πρώτη διάθεση στην αγορά, την ταξινόμηση ή τη θέση σε κυκλοφορία οχημάτων τα οποία έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό αλλά υπερβαίνουν τις εναρμονισμένες διαστάσεις που ορίζονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 96/53/ΕΚ 25 του Συμβουλίου.

4.Τα κράτη μέλη οργανώνουν και διενεργούν την εποπτεία της αγοράς και τους ελέγχους οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων που εισέρχονται στην αγορά, σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

5.Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι οι αρχές εποπτείας της αγοράς, όποτε το κρίνουν σκόπιμο και δικαιολογημένο, έχουν δικαίωμα να εισέρχονται στις εγκαταστάσεις οικονομικών φορέων και να κατάσχουν τα απαραίτητα δείγματα οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων για σκοπούς δοκιμών συμμόρφωσης.

6.Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν και αξιολογούν περιοδικά τη λειτουργία των δραστηριοτήτων έγκρισης τύπου. Τέτοιου είδους επανεξετάσεις και αξιολογήσεις πραγματοποιούνται τουλάχιστον κάθε τέσσερα έτη και τα αποτελέσματά τους κοινοποιούνται στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή. Κάθε κράτος μέλος δημοσιοποιεί σύνοψη των αποτελεσμάτων, αναφέροντας ειδικότερα τον αριθμό της χορηγηθείσας έγκρισης τύπου και τα στοιχεία ταυτοποίησης των αντίστοιχων κατασκευαστών.

7.Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν και αξιολογούν περιοδικά τη λειτουργία των εποπτικών δραστηριοτήτων τους. Τέτοιου είδους επανεξετάσεις και αξιολογήσεις πραγματοποιούνται τουλάχιστον κάθε τέσσερα έτη και τα αποτελέσματά τους κοινοποιούνται στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή. Κάθε κράτος μέλος δημοσιοποιεί σύνοψη των αποτελεσμάτων.

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις των εγκρινουσών αρχών

1.Οι εγκρίνουσες αρχές εγκρίνουν μόνον οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες που πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

2.Οι εγκρίνουσες αρχές εκτελούν τα καθήκοντά τους με ανεξαρτησία και αμεροληψία. Τηρούν την εμπιστευτικότητα όπου αυτό απαιτείται για την προστασία εμπορικών απορρήτων, με την επιφύλαξη της υποχρέωσης παροχής πληροφοριών που ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 για την προστασία των συμφερόντων των χρηστών στην Ένωση.

3.Όταν περισσότερες από μία εγκρίνουσες αρχές είναι υπεύθυνες σε ένα κράτος μέλος για την έγκριση οχήματος, συμπεριλαμβανομένης της επιμέρους έγκρισης οχήματος, το εν λόγω κράτος μέλος ορίζει μια μοναδική εγκρίνουσα αρχή τύπου υπεύθυνη για την ανταλλαγή πληροφοριών με τις εγκρίνουσες αρχές των άλλων κρατών μελών και για τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο κεφάλαιο XV του παρόντος κανονισμού.

Οι εγκρίνουσες αρχές σε ένα κράτος μέλος συνεργάζονται μεταξύ τους ανταλλάσσοντας πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο και τα καθήκοντά τους.

4.Όταν μια εγκρίνουσα αρχή ενημερώνεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 5, το άρθρο 9 παράγραφος 5, το άρθρο 52 παράγραφος 4 ή το άρθρο 54, λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την επανεξέταση της χορηγηθείσας έγκρισης και, κατά περίπτωση, για τη διόρθωση ή την ανάκληση της έγκρισης ανάλογα με τους λόγους και τη σοβαρότητα των αποκλίσεων που διαπιστώνονται.

5.Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση των κοινών κριτηρίων διορισμού, επανεξέτασης και αξιολόγησης των εγκρινουσών αρχών σε εθνικό επίπεδο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις των αρχών εποπτείας της αγοράς

1.Οι αρχές εποπτείας της αγοράς διενεργούν τακτικούς ελέγχους προκειμένου να επαληθεύσουν τη συμμόρφωση οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, καθώς και την ορθότητα των εγκρίσεων τύπου. Οι εν λόγω έλεγχοι διενεργούνται σε επαρκή κλίμακα, μέσω ελέγχων εγγράφων και μέσω πραγματικών και εργαστηριακών δοκιμών βάσει στατιστικά σημαντικών δειγμάτων. Κατά τους ελέγχους αυτούς, οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν υπόψη καθιερωμένες αρχές αξιολόγησης κινδύνου, καταγγελίες και άλλες πληροφορίες.

2.Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ζητούν από τους οικονομικούς φορείς να θέτουν στη διάθεσή τους τις πληροφορίες και τα έγγραφα που θεωρούν απαραίτητα για τους σκοπούς της διεξαγωγής των δραστηριοτήτων τους.

3.Για οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες που έχουν λάβει έγκριση τύπου, οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς.

4.Οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να ειδοποιούν τους χρήστες στην επικράτειά τους μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα για τους κινδύνους που έχουν εντοπίσει σε σχέση με οποιοδήποτε όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα, ώστε να αποτραπεί ή να μειωθεί ο κίνδυνος σωματικής ή άλλης βλάβης.

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς συνεργάζονται με τους οικονομικούς φορείς όσον αφορά ενέργειες που θα μπορούσαν να αποτρέψουν ή να μειώσουν τους κινδύνους που οφείλονται σε οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες που έχουν διατεθεί από τους εν λόγω οικονομικούς φορείς.

5.Όταν οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενός κράτους μέλους αποφασίσουν να αποσύρουν ένα όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή μια χωριστή τεχνική μονάδα από την αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 5, ενημερώνουν σχετικά τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και, κατά περίπτωση, την αρμόδια εγκρίνουσα αρχή.

6.Οι αρχές εποπτείας της αγοράς εκτελούν τα καθήκοντά τους με ανεξαρτησία και αμεροληψία. Τηρούν την εμπιστευτικότητα όπου αυτό απαιτείται για την προστασία εμπορικών απορρήτων, με την επιφύλαξη της υποχρέωσης παροχής πληροφοριών που ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 στον πληρέστερο βαθμό που είναι αναγκαίος για την προστασία των συμφερόντων των χρηστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

7.    Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν και αξιολογούν περιοδικά τη λειτουργία των εποπτικών δραστηριοτήτων τους. Οι επανεξετάσεις και αξιολογήσεις αυτές πραγματοποιούνται τουλάχιστον κάθε τέσσερα χρόνια και τα αποτελέσματα τους κοινοποιούνται στα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος υποβάλλει περίληψη των αποτελεσμάτων στην οποία έχει πρόσβαση το κοινό.    

8.Οι αρχές εποπτείας της αγοράς διαφορετικών κρατών μελών συντονίζουν τις δραστηριότητές τους όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς, συνεργάζονται και ανταλλάσσουν μεταξύ τους και με την Επιτροπή τα αποτελέσματα των εν λόγω δραστηριοτήτων. Κατά περίπτωση, οι αρχές εποπτείας της αγοράς συμφωνούν σε θέματα που αφορούν καταμερισμό των εργασιών και εξειδίκευση.

9.Αν σε ένα κράτος μέλος αρμόδιες για την εποπτεία της αγοράς και τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα είναι περισσότερες από μία αρχές, οι εν λόγω αρχές συνεργάζονται μεταξύ τους, ανταλλάσσοντας πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο και τα καθήκοντά τους.

10.Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση των κριτηρίων καθορισμού της κλίμακας, του πεδίου εφαρμογής και της συχνότητας με την οποία πρέπει να διενεργούνται οι έλεγχοι επαλήθευσης της συμμόρφωσης των λαμβανόμενων δειγμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Άρθρο 9
Επαλήθευση της συμμόρφωσης από την Επιτροπή και

συντονισμός με τα κράτη μέλη για τον έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας

1.    Η Επιτροπή οργανώνει και διενεργεί, ή ζητεί να διενεργηθούν, σε επαρκή κλίμακα, δοκιμές και επιθεωρήσεις σε οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά, με σκοπό την επαλήθευση της συμμόρφωσης των εν λόγω οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων με τις εγκρίσεις τύπου και την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τη διασφάλιση της ορθότητας των εγκρίσεων τύπου.

Οι εν λόγω δοκιμές και επιθεωρήσεις μπορούν να διενεργούνται σε νέα οχήματα τα οποία παρέχουν οι κατασκευαστές ή ο οικονομικός φορέας όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 κατωτέρω.

Οι εν λόγω δοκιμές και επιθεωρήσεις μπορούν επίσης να διενεργούνται σε ταξινομημένα οχήματα κατόπιν συμφωνίας με τον κάτοχο του πιστοποιητικού ταξινόμησης του οχήματος.

2.Οι κατασκευαστές που είναι κάτοχοι εγκρίσεων τύπου ή οι οικονομικοί φορείς, παρέχουν στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματός της, στατιστικά σημαντικό αριθμό παραγόμενων οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που επιλέγονται από την Επιτροπή και είναι αντιπροσωπευτικά των οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που διατίθενται για πρώτη φορά στην αγορά δυνάμει της εκάστοτε έγκρισης τύπου. Τα εν λόγω οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες παρέχονται για δοκιμή κατά τον χρόνο, στον τόπο και για την περίοδο που ορίζει η Επιτροπή.

3.Για να διευκολυνθεί η Επιτροπή στη διενέργεια των δοκιμών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, τα κράτη μέλη διαθέτουν στην Επιτροπή όλα τα δεδομένα που αφορούν την έγκριση τύπου των οχημάτων, των συστημάτων, των κατασκευαστικών στοιχείων και των χωριστών τεχνικών μονάδων που υποβάλλονται σε δοκιμή επαλήθευσης της συμμόρφωσης. Στα εν λόγω δεδομένα περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι πληροφορίες που παρέχονται στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου και στα συνημμένα σε αυτό έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 1.

Για οχήματα που εγκρίνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες έγκρισης τύπου σε διαδοχικά ή πολλαπλά στάδια, τα κράτη μέλη παρέχουν επίσης στην Επιτροπή το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 για τις υποκείμενες εγκρίσεις τύπου συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων.

4.Οι κατασκευαστές οχημάτων δημοσιοποιούν τα δεδομένα που απαιτούνται για τον σκοπό των δοκιμών επαλήθευσης της συμμόρφωσης από τρίτα μέρη. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό των δεδομένων που πρέπει να δημοσιοποιούνται και των προϋποθέσεων της εν λόγω δημοσιοποίησης, με την επιφύλαξη της προστασίας εμπορικών απορρήτων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

5.Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι τα οχήματα που υποβάλλονται σε δοκιμή ή επιθεώρηση δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό ή σε οποιαδήποτε από τις κανονιστικές πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα IV ή ότι η έγκριση τύπου έχει χορηγηθεί βάσει λανθασμένων δεδομένων, απαιτεί αμελλητί, σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 8, από τον οικείο οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα για τη συμμόρφωση των οχημάτων με τις εν λόγω απαιτήσεις, ή λαμβάνει περιοριστικά μέτρα, απαιτώντας από τον οικονομικό φορέα είτε να αποσύρει τα εν λόγω οχήματα από την αγορά είτε να τα ανακαλέσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τη σοβαρότητα της διαπιστωθείσας μη συμμόρφωσης.

Όταν βάσει των εν λόγω δοκιμών και επιθεωρήσεων αμφισβητείται η ορθότητα της ίδιας της έγκρισης τύπου, η Επιτροπή ενημερώνει την αρμόδια εγκρίνουσα αρχή ή αρχές καθώς και το φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής.

Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση με τα πορίσματά της, ύστερα από κάθε δοκιμή εξακρίβωσης της συμμόρφωσης που έχει πραγματοποιηθεί.

Άρθρο 10
Φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής

1.Η Επιτροπή συγκροτεί, υπό την προεδρία της, ένα φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής («το φόρουμ»).

Το φόρουμ απαρτίζεται από μέλη τα οποία διορίζονται από τα κράτη μέλη.

2.Το φόρουμ συντονίζει ένα δίκτυο εθνικών αρχών αρμόδιων για την έγκριση τύπου και την εποπτεία της αγοράς.

Στα συμβουλευτικά του καθήκοντα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η προαγωγή ορθών πρακτικών, η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με προβλήματα ελέγχου εφαρμογής της νομοθεσίας, η συνεργασία, η ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων εργασίας, η ανάπτυξη διαδικασίας ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών και η αξιολόγηση σχεδίων εναρμονισμένου ελέγχου εφαρμογής, κυρώσεων και κοινών επιθεωρήσεων.

3.Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 88 για τον καθορισμό της σύνθεσης, της διαδικασίας διορισμού, των λεπτομερών καθηκόντων, των μεθόδων εργασίας και του εσωτερικού κανονισμού του φόρουμ.

Άρθρο 11
Γενικές υποχρεώσεις των κατασκευαστών

1.Ο κατασκευαστής εξασφαλίζει ότι τα οχήματα, τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ή οι χωριστές τεχνικές μονάδες που έχει κατασκευάσει και που έχουν διατεθεί για πρώτη φορά στην αγορά ή έχουν τεθεί σε κυκλοφορία έχουν κατασκευαστεί και έχουν λάβει έγκριση σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

2.Στην περίπτωση έγκρισης τύπου σε πολλαπλά στάδια, ο κατασκευαστής είναι επίσης υπεύθυνος για την έγκριση και τη συμμόρφωση της παραγωγής των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων που έχει προσθέσει στο στάδιο ολοκλήρωσης του οχήματος. Κάθε κατασκευαστής που τροποποιεί κατασκευαστικά στοιχεία, συστήματα ή χωριστές τεχνικές μονάδες που έχουν ήδη εγκριθεί σε προηγούμενα στάδια, είναι υπεύθυνος για την έγκριση και τη συμμόρφωση της παραγωγής των τροποποιημένων κατασκευαστικών στοιχείων, συστημάτων ή χωριστών τεχνικών μονάδων. Ο κατασκευαστής του προηγούμενου σταδίου παρέχει πληροφορίες στον κατασκευαστή του επόμενου σταδίου όσον αφορά οποιαδήποτε αλλαγή που μπορεί να επηρεάσει την έγκριση τύπου κατασκευαστικού στοιχείου, συστήματος ή χωριστής τεχνικής μονάδας ή την έγκριση τύπου πλήρους οχήματος. Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται μόλις εκδοθεί η νέα επέκταση της έγκρισης τύπου πλήρους οχήματος και το αργότερο κατά την ημερομηνία έναρξης της παραγωγής του ημιτελούς οχήματος.

3.Ο κατασκευαστής που τροποποιεί ημιτελές όχημα κατά τρόπο ώστε να πληροί τα κριτήρια για κατάταξη σε διαφορετική κατηγορία οχήματος, με συνέπεια να αλλάξουν οι απαιτήσεις που έχουν ήδη αξιολογηθεί σε προηγούμενο στάδιο έγκρισης τύπου, είναι επίσης υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ισχύουν για την κατηγορία οχημάτων στην οποία κατατάσσεται πλέον το τροποποιημένο όχημα.

4.Για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου ΕΕ, κατασκευαστής ο οποίος είναι εγκατεστημένος εκτός της Ένωσης διορίζει έναν μοναδικό αντιπρόσωπο εγκατεστημένο εντός της Ένωσης για να τον αντιπροσωπεύει ενώπιον της εγκρίνουσας αρχής. Ο εν λόγω κατασκευαστής διορίζει επίσης έναν μοναδικό αντιπρόσωπο εγκατεστημένο εντός της Ένωσης για τους σκοπούς της εποπτείας της αγοράς, ο οποίος μπορεί να είναι ο ίδιος αντιπρόσωπος που έχει διοριστεί για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου ΕΕ.

5.Ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος έναντι της εγκρίνουσας αρχής για όλες τις πτυχές της διαδικασίας έγκρισης και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της παραγωγής, ανεξαρτήτως εάν αυτός εμπλέκεται άμεσα σε όλα τα στάδια κατασκευής ενός οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας ή όχι.

6.Ο κατασκευαστής καθιερώνει διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι η παραγωγή σειράς οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων εξακολουθεί να είναι σύμφωνη με τον εγκεκριμένο τύπο.

7.Πέραν της υποχρεωτικής πινακίδας την οποία τοποθετεί στα οχήματά του και των σημάτων έγκρισης τύπου που τοποθετεί στα κατασκευαστικά στοιχεία ή στις χωριστές τεχνικές μονάδες του σύμφωνα με το άρθρο 36, ο κατασκευαστής δηλώνει την επωνυμία του, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα, καθώς και τη διεύθυνσή του στην Ένωση στα οχήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ή τις χωριστές τεχνικές μονάδες που διαθέτει στην αγορά ή, σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει το κατασκευαστικό στοιχείο ή τη χωριστή τεχνική μονάδα.

Άρθρο 12
Υποχρεώσεις των κατασκευαστών σχετικά με οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία, χωριστές τεχνικές μονάδες ή εξαρτήματα και εξοπλισμό τους που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ή που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο

1.Κατασκευαστής ο οποίος θεωρεί ότι όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο, χωριστή τεχνική μονάδα, εξάρτημα ή εξοπλισμός που έχει διατεθεί για πρώτη φορά στην αγορά ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό ή ότι η έγκριση τύπου έχει χορηγηθεί βάσει λανθασμένων δεδομένων, λαμβάνει αμέσως τα κατάλληλα μέτρα που απαιτούνται για τη συμμόρφωση, την απόσυρση από την αγορά ή την ανάκληση του εν λόγω οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου, χωριστής τεχνικής μονάδας, εξαρτήματος ή εξοπλισμού, κατά περίπτωση.

Ο κατασκευαστής ενημερώνει αμέσως την εγκρίνουσα αρχή η οποία έχει χορηγήσει την έγκριση, παρέχοντας λεπτομέρειες σχετικά με τη μη συμμόρφωση και τυχόν διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί.

2.Όταν το όχημα, το σύστημα, το κατασκευαστικό στοιχείο, η χωριστή τεχνική μονάδα, το εξάρτημα ή ο εξοπλισμός παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο, ο κατασκευαστής ενημερώνει αμέσως τις εγκρίνουσες αρχές και τις αρχές εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών στα οποία το όχημα, το σύστημα, το κατασκευαστικό στοιχείο, η χωριστή τεχνική μονάδα, το εξάρτημα ή ο εξοπλισμός έχει διατεθεί στην αγορά ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία, παρέχοντας λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη μη συμμόρφωση και τυχόν διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί.

3.Ο κατασκευαστής διατηρεί το αναφερόμενο στο άρθρο 24 παράγραφος 4 πακέτο πληροφοριών για περίοδο δέκα ετών μετά την πρώτη διάθεση οχήματος στην αγορά και για περίοδο πέντε ετών μετά την πρώτη διάθεση συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας στην αγορά.

Ο κατασκευαστής οχήματος θέτει στη διάθεση των εγκρινουσών αρχών αντίγραφο των πιστοποιητικών συμμόρφωσης που αναφέρονται στο άρθρο 34.

4.Ο κατασκευαστής, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος από εθνική αρχή, παρέχει στην εν λόγω αρχή, μέσω της εγκρίνουσας αρχής, αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ ή της άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 1, με τα οποία καταδεικνύεται η συμμόρφωση του οχήματος, του συστήματος, του κατασκευαστικού στοιχείου ή της χωριστής τεχνικής μονάδας, σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από την εθνική αρχή.

Ο κατασκευαστής, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος από εθνική αρχή, συνεργάζεται με την εν λόγω αρχή σε σχέση με οποιαδήποτε μέτρα λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 για την εξάλειψη των κινδύνων που ενέχει το όχημα, το σύστημα, το κατασκευαστικό στοιχείο, η χωριστή τεχνική μονάδα, το εξάρτημα ή ο εξοπλισμός που έχει διαθέσει στην αγορά.

Άρθρο 13
Υποχρεώσεις των αντιπροσώπων του κατασκευαστή όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς

1.Ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή για την εποπτεία της αγοράς εκτελεί τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στην εντολή που λαμβάνει από τον κατασκευαστή. Η εν λόγω εντολή προβλέπει για τον εν λόγω αντιπρόσωπο να προβαίνει τουλάχιστον στις ακόλουθες ενέργειες:

α)να έχει πρόσβαση στον φάκελο πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 22, καθώς και στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 34 σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Η εν λόγω τεκμηρίωση τίθεται στη διάθεση των εγκρινουσών αρχών για περίοδο δέκα ετών μετά την πρώτη διάθεση οχήματος στην αγορά και για περίοδο πέντε ετών μετά την πρώτη διάθεση συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας στην αγορά·

β)κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος από εγκρίνουσα αρχή, να παρέχει στην εν λόγω αρχή όλες τις πληροφορίες και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για να καταδειχθεί η συμμόρφωση της παραγωγής οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας·

γ)να συνεργάζεται με τις εγκρίνουσες αρχές ή τις αρχές εποπτείας της αγοράς, κατόπιν αιτήματός τους, σε σχέση με οποιοδήποτε μέτρο λαμβάνεται για την εξάλειψη των σοβαρών κινδύνων που ενέχουν τα οχήματα, τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία, οι χωριστές τεχνικές μονάδες, τα εξαρτήματα ή ο εξοπλισμός που εμπίπτουν στην εν λόγω εντολή·

δ)να ενημερώνει αμέσως τον κατασκευαστή σχετικά με καταγγελίες και αναφορές για κινδύνους, ύποπτα συμβάντα και ζητήματα μη συμμόρφωσης όσον αφορά οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία, χωριστές τεχνικές μονάδες, εξαρτήματα ή εξοπλισμό που εμπίπτουν στην εν λόγω εντολή·

ε)να τερματίζει την εν λόγω εντολή εάν ο κατασκευαστής ενεργεί κατά παράβαση των υποχρεώσεών του βάσει του παρόντος κανονισμού.

2.Αντιπρόσωπος του κατασκευαστή ο οποίος τερματίζει την εντολή για λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο ε) ενημερώνει αμέσως την αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή που χορήγησε την έγκριση, καθώς και την Επιτροπή.

3.Στις λεπτομέρειες αλλαγής αντιπροσώπου περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α)η ημερομηνία τερματισμού της εντολής του απερχόμενου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου και η ημερομηνία έναρξης της εντολής του νέου αντιπροσώπου του κατασκευαστή·

β)η ημερομηνία έως την οποία ο απερχόμενος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή μπορεί να δηλώνεται στις πληροφορίες που παρέχει ο κατασκευαστής, συμπεριλαμβανομένου τυχόν διαφημιστικού υλικού·

γ)η διαβίβαση εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων εμπιστευτικότητας και δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

δ)η υποχρέωση του απερχόμενου αντιπροσώπου του κατασκευαστή μετά το πέρας της εντολής να διαβιβάζει στον κατασκευαστή ή στον νέο αντιπρόσωπο του κατασκευαστή τυχόν καταγγελίες ή αναφορές σχετικά με κινδύνους και ύποπτα συμβάντα όσον αφορά όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο, χωριστή τεχνική μονάδα, εξάρτημα ή εξοπλισμό για τα οποία είχε οριστεί ως αντιπρόσωπος του κατασκευαστή.

Άρθρο 14
Υποχρεώσεις των εισαγωγέων

1.Ο εισαγωγέας διαθέτει στην αγορά μόνον οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες που έχουν λάβει είτε έγκριση τύπου ΕΕ είτε εθνική έγκριση τύπου, ή εξαρτήματα ή εξοπλισμό που συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

2.Πριν από την πρώτη διάθεση στην αγορά οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας που έχει λάβει έγκριση τύπου, ο εισαγωγέας επαληθεύει ότι η εγκρίνουσα αρχή έχει καταρτίσει πακέτο πληροφοριών όπως αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 4 και ότι το σύστημα, το κατασκευαστικό στοιχείο ή η χωριστή τεχνική μονάδα φέρει το απαιτούμενο σήμα έγκρισης τύπου και συμμορφώνεται με το άρθρο 11 παράγραφος 7.

Στην περίπτωση οχήματος, ο εισαγωγέας επιβεβαιώνει ότι το όχημα συνοδεύεται από το απαραίτητο πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

3.Όταν ο εισαγωγέας θεωρεί ότι ένα όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή μια χωριστή τεχνική μονάδα δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, και ειδικότερα ότι δεν ανταποκρίνεται στην έγκριση τύπου που έχει λάβει, δεν διαθέτει στην αγορά, δεν επιτρέπει τη θέση σε κυκλοφορία ή την ταξινόμηση του οχήματος, του συστήματος, του κατασκευαστικού στοιχείου ή της χωριστής τεχνικής μονάδας έως ότου επιτευχθεί συμμόρφωση. Όταν θεωρεί ότι το όχημα, το σύστημα, το κατασκευαστικό στοιχείο, η χωριστή τεχνική μονάδα, το εξάρτημα ή ο εξοπλισμός παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο, ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή και τις αρχές εποπτείας της αγοράς. Για οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες που έχουν λάβει έγκριση τύπου, ο εισαγωγέας ενημερώνει επίσης σχετικά την εγκρίνουσα αρχή που έχει χορηγήσει την έγκριση τύπου.

4.Ο εισαγωγέας δηλώνει την επωνυμία, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα και τη διεύθυνση επικοινωνίας του στο όχημα, το σύστημα, το κατασκευαστικό στοιχείο, τη χωριστή τεχνική μονάδα, το εξάρτημα ή τον εξοπλισμό, ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει το σύστημα, το κατασκευαστικό στοιχείο, τη χωριστή τεχνική μονάδα, το εξάρτημα ή τον εξοπλισμό.

5.Ο εισαγωγέας εξασφαλίζει ότι το όχημα, το σύστημα, το κατασκευαστικό στοιχείο ή η χωριστή τεχνική μονάδα συνοδεύεται από τις οδηγίες και τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 63, στην επίσημη γλώσσα ή στις επίσημες γλώσσες του οικείου κράτους μέλους.

6.Ο εισαγωγέας, για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, διερευνά και τηρεί αρχείο με τις καταγγελίες και τις αποσύρσεις οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων, χωριστών τεχνικών μονάδων, εξαρτημάτων ή εξοπλισμού τα οποία έχει διαθέσει στην αγορά και τηρεί ενήμερους τους διανομείς σχετικά με την παρακολούθηση αυτή.

Άρθρο 15
Υποχρεώσεις των εισαγωγέων όσον αφορά τα μη συμμορφούμενα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες τους ή σχετικά με τα οχήματα, τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία, τις χωριστές τεχνικές μονάδες, τα εξαρτήματα ή τον εξοπλισμό τους που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο

1.Όταν ένα όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή μια χωριστή τεχνική μονάδα που έχει διατεθεί για πρώτη φορά στην αγορά από τον εισαγωγέα δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό, ο εισαγωγέας λαμβάνει αμέσως τα κατάλληλα μέτρα που απαιτούνται για τη συμμόρφωση, την απόσυρση από την αγορά ή την ανάκληση του εν λόγω οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας, κατά περίπτωση.

2.Όταν όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο, χωριστή τεχνική μονάδα, εξάρτημα ή εξοπλισμός παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο, ο εισαγωγέας ενημερώνει αμέσως τον κατασκευαστή, τις εγκρίνουσες αρχές και τις αρχές εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών στα οποία το εν λόγω όχημα, σύστημα, η χωριστή τεχνική μονάδα, το εξάρτημα ή ο εξοπλισμός έχει διατεθεί στην αγορά, παρέχοντας λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον σοβαρό κίνδυνο.

Ο εισαγωγέας ενημερώνει επίσης τις εγκρίνουσες αρχές και τις αρχές εποπτείας της αγοράς για τυχόν ενέργειες που έχουν αναληφθεί και παρέχει λεπτομερή στοιχεία, ιδίως σχετικά με τον σοβαρό κίνδυνο και τυχόν διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί από τον κατασκευαστή.

3.Ο εισαγωγέας διατηρεί, για περίοδο δέκα ετών μετά την πρώτη διάθεση του οχήματος στην αγορά και για περίοδο πέντε ετών μετά την πρώτη διάθεση συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας στην αγορά αντίγραφο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης, το οποίο θέτει στη διάθεση των εγκρινουσών αρχών και των αρχών εποπτείας της αγοράς και μεριμνά ώστε το αναφερόμενο στο άρθρο 24 παράγραφος 4 πακέτο πληροφοριών να βρίσκεται στη διάθεση των εν λόγω αρχών, εφόσον το ζητήσουν.

4.Ο εισαγωγέας, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος από εθνική αρχή, παρέχει στην εν λόγω αρχή όλες τις πληροφορίες και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για να καταδειχθεί η συμμόρφωση οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας, σε γλώσσα που μπορεί να γίνει ευκόλως κατανοητή από την εν λόγω αρχή. Ο εισαγωγέας, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος από εθνική αρχή, συνεργάζεται με την εν λόγω αρχή σε σχέση με οποιεσδήποτε ενέργειες αναλαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 για την εξάλειψη των κινδύνων που ενέχει το όχημα, το σύστημα, το κατασκευαστικό στοιχείο, η χωριστή τεχνική μονάδα, το εξάρτημα ή ο εξοπλισμός που έχει διαθέσει στην αγορά.

Άρθρο 16
Υποχρεώσεις των διανομέων

Πριν από τη διάθεση στην αγορά, την ταξινόμηση ή τη θέση σε κυκλοφορία ενός οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή μιας χωριστής τεχνικής μονάδας, ο διανομέας εξακριβώνει ότι το εν λόγω όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή η χωριστή τεχνική μονάδα φέρει την απαιτούμενη υποχρεωτική πινακίδα ή το σήμα έγκρισης τύπου, ότι συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα και από οδηγίες χρήσης και πληροφορίες ασφάλειας, όπως απαιτείται από το άρθρο 63, στην επίσημη γλώσσα ή στις επίσημες γλώσσες του οικείου κράτους μέλους, και ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 7 και στο άρθρο 14 παράγραφος 4 αντίστοιχα.

Άρθρο 17
Υποχρεώσεις των διανομέων όσον αφορά τα μη συμμορφούμενα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες τους ή σχετικά με τα οχήματα, τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία, τις χωριστές τεχνικές μονάδες, τα εξαρτήματα ή τον εξοπλισμό τους που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο

1.Όταν ο διανομέας θεωρεί ότι ένα όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή μια χωριστή τεχνική μονάδα δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, δεν προβαίνει σε διάθεση στην αγορά, ταξινόμηση ή θέση σε κυκλοφορία του οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή της χωριστής τεχνικής μονάδας έως ότου επιτευχθεί συμμόρφωση.

2.Ο διανομέας που θεωρεί ότι ένα όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή μια χωριστή τεχνική μονάδα που έχει διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό ενημερώνει τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα προκειμένου να διασφαλιστεί η λήψη των κατάλληλων μέτρων που απαιτούνται για τη συμμόρφωση, την απόσυρση από την αγορά ή την ανάκληση, κατά περίπτωση, του εν λόγω οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή της χωριστής τεχνικής μονάδας, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 ή το άρθρο 15 παράγραφος 1.

3.Όταν το όχημα, το σύστημα, το κατασκευαστικό στοιχείο, η χωριστή τεχνική μονάδα, το εξάρτημα ή ο εξοπλισμός παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο, ο διανομέας ενημερώνει αμέσως τον κατασκευαστή, τον εισαγωγέα, τις εγκρίνουσες αρχές και τις αρχές εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών στα οποία το εν λόγω όχημα, σύστημα, η χωριστή τεχνική μονάδα, το εξάρτημα ή ο εξοπλισμός έχει διατεθεί στην αγορά, παρέχοντας λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον σοβαρό κίνδυνο. Ο διανομέας ενημερώνει επίσης τους ανωτέρω για τυχόν ενέργειες που έχουν αναληφθεί και παρέχει λεπτομέρειες, ιδίως σχετικά με τον σοβαρό κίνδυνο και τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί από τον κατασκευαστή.

4.Ο διανομέας, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος εθνικής αρχής, συνεργάζεται με την εν λόγω αρχή σε σχέση με οποιεσδήποτε ενέργειες αναλαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 για την εξάλειψη των κινδύνων που ενέχει το όχημα, το σύστημα, το κατασκευαστικό στοιχείο, η χωριστή τεχνική μονάδα, το εξάρτημα ή ο εξοπλισμός που έχει διαθέσει στην αγορά.

Άρθρο 18
Περιπτώσεις στις οποίες οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών εφαρμόζονται στους εισαγωγείς και στους διανομείς

Ένας εισαγωγέας ή διανομέας θεωρείται κατασκευαστής για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και υπόκειται στις υποχρεώσεις που ισχύουν για τον κατασκευαστή βάσει των άρθρων 8, 11 και 12, όταν ο εισαγωγέας ή ο διανομέας διαθέτει στην αγορά, ταξινομεί ή είναι υπεύθυνος για τη θέση σε κυκλοφορία ενός οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή μιας χωριστής τεχνικής μονάδας υπό την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του ή τροποποιεί ένα όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή μια χωριστή τεχνική μονάδα κατά τρόπο ώστε ενδέχεται να μη συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις.

Άρθρο 19
Ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων

Κατόπιν αιτήματος εγκρίνουσας αρχής ή αρχής εποπτείας της αγοράς, για περίοδο δέκα ετών μετά την πρώτη διάθεση οχήματος στην αγορά και για περίοδο πέντε ετών μετά την πρώτη διάθεση συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου, χωριστής τεχνικής μονάδας, εξαρτήματος ή εξοπλισμού στην αγορά, οι οικονομικοί φορείς παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα:

α)την ταυτότητα κάθε οικονομικού φορέα που τους έχει προμηθεύσει όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο, χωριστή τεχνική μονάδα, εξάρτημα ή εξοπλισμό·

β)την ταυτότητα κάθε οικονομικού φορέα στον οποίο έχουν προμηθεύσει όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο, χωριστή τεχνική μονάδα, εξάρτημα ή εξοπλισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΕ

Άρθρο 20
Διαδικασίες έγκρισης τύπου ΕΕ

1.Ο κατασκευαστής, όταν υποβάλλει αίτηση έγκρισης τύπου πλήρους οχήματος, μπορεί να επιλέγει μία από τις ακόλουθες διαδικασίες:

α)έγκριση τύπου σε διαδοχικά στάδια·

β)έγκριση τύπου σε ένα στάδιο·

γ)μεικτή έγκριση τύπου.

Επιπλέον, ο κατασκευαστής μπορεί να επιλέξει έγκριση τύπου σε πολλαπλά στάδια για ημιτελές ή ολοκληρωμένο όχημα.

2.Για έγκριση τύπου συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας, μόνο η έγκριση τύπου σε ένα στάδιο είναι εφαρμοστέα.

3.Η έγκριση τύπου σε πολλαπλά στάδια χορηγείται για ημιτελές ή ολοκληρωμένο τύπο οχήματος το οποίο, λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης ολοκλήρωσης του οχήματος, συμμορφώνεται με τα στοιχεία που περιέχονται στον φάκελο πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 21 και πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις που ορίζονται στις σχετικές κανονιστικές πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα IV.

Η έγκριση τύπου σε πολλαπλά στάδια εφαρμόζεται επίσης σε πλήρη οχήματα που έχουν μετατραπεί ή τροποποιηθεί από άλλο κατασκευαστή μετά την ολοκλήρωσή τους.

4.Η έγκριση τύπου ΕΕ για το τελικό στάδιο ολοκλήρωσης χορηγείται μόνον εφόσον η εγκρίνουσα αρχή εξακριβώσει ότι ο τύπος οχήματος που εγκρίνεται στο τελικό στάδιο πληροί τη δεδομένη χρονική στιγμή της έγκρισης όλες τις ισχύουσες τεχνικές απαιτήσεις. Η εξακρίβωση περιλαμβάνει έλεγχο εγγράφων για όλες τις απαιτήσεις που καλύπτονται από έγκριση τύπου ΕΕ που χορηγήθηκε για ημιτελή τύπο οχήματος στο πλαίσιο διαδικασίας σε πολλαπλά στάδια, ακόμα και αν αυτή χορηγήθηκε για διαφορετική κατηγορία οχήματος.

5.Η επιλογή της έγκρισης τύπου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν θίγει τις εφαρμοστέες ουσιαστικές απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται ο εγκεκριμένος τύπος οχήματος κατά την έκδοση της έγκρισης τύπου πλήρους οχήματος.

6.    Η έγκριση τύπου σε πολλαπλά στάδια μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από έναν μόνο κατασκευαστή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν χρησιμοποιείται για την καταστρατήγηση των απαιτήσεων που ισχύουν για τα οχήματα που κατασκευάζονται σε ένα στάδιο. Οχήματα που κατασκευάζονται από έναν μόνο κατασκευαστή δεν θεωρείται ότι κατασκευάζονται σε πολλαπλά στάδια για τους σκοπούς των άρθρων 39, 40 και 47 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 21
Αίτηση για έγκριση τύπου της ΕΕ

1.Ο κατασκευαστής υποβάλλει στην εγκρίνουσα αρχή αίτηση για έγκριση τύπου ΕΕ καθώς και τον φάκελο πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 22.

2.Για συγκεκριμένο τύπο οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας επιτρέπεται να υποβάλλεται μία μόνον αίτηση και σε ένα μόνο κράτος μέλος.

3.Υποβάλλεται χωριστή αίτηση για κάθε τύπο οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας προς έγκριση.

Άρθρο 22
Φάκελος πληροφοριών

1.Ο φάκελος πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α)δελτίο πληροφοριών, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι για έγκριση τύπου σε ένα στάδιο ή μεικτή έγκριση τύπου ή στο παράρτημα ΙΙΙ για έγκριση τύπου σε διαδοχικά στάδια·

β)όλα τα στοιχεία, τα σχέδια, τις φωτογραφίες και λοιπές σχετικές πληροφορίες·

γ)για οχήματα, ένδειξη της διαδικασίας ή των διαδικασιών που επιλέγονται βάσει του άρθρου 20 παράγραφος 1·

δ)τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που ζητούνται από την εγκρίνουσα αρχή στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης.

2.Ο φάκελος πληροφοριών υποβάλλεται σε ηλεκτρονικό μορφότυπο που διατίθεται από την Επιτροπή, όμως μπορεί επίσης να υποβληθεί σε έντυπη μορφή.

3.Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ᾽ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 88 για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι και ΙΙΙ ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές και κανονιστικές εξελίξεις με την επικαιροποίηση του υποδείγματος για το δελτίο πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου του εναρμονισμένου ηλεκτρονικού μορφότυπου όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Άρθρο 23
Πρόσθετες πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται με την αίτηση

για ορισμένες εγκρίσεις τύπου ΕΕ

1.Η αίτηση για έγκριση τύπου σε διαδοχικά στάδια συνοδεύεται από τον φάκελο πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 22 και από το πλήρες σύνολο των πιστοποιητικών έγκρισης τύπου ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων δοκιμών, που απαιτούνται σύμφωνα τις εφαρμοστέες πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα IV.

Στην περίπτωση αίτησης για έγκριση τύπου συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα IV, η εγκρίνουσα αρχή έχει πρόσβαση στον σχετικό φάκελο πληροφοριών έως ότου εκδοθεί ή απορριφθεί ή έγκριση τύπου πλήρους οχήματος.

2.Η αίτηση για μεικτή έγκριση τύπου συνοδεύεται από τον φάκελο πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 22 και από τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων δοκιμών, που απαιτούνται σύμφωνα με τις εφαρμοστέες πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα IV.

Για συστήματα για τα οποία δεν έχει υποβληθεί κανένα πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ, η αίτηση, πέραν του φακέλου πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 22, συνοδεύεται από τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα Ι και οι οποίες απαιτούνται για την έγκριση των εν λόγω συστημάτων κατά τη φάση έγκρισης του οχήματος, καθώς και από μια έκθεση δοκιμής αντί του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ.

3.Η αίτηση για έγκριση τύπου σε πολλαπλά στάδια συνοδεύεται από τις εξής πληροφορίες:

α)στο πρώτο στάδιο, τα μέρη του φακέλου πληροφοριών και τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου ΕΕ που αντιστοιχούν στο στάδιο ολοκλήρωσης του βασικού οχήματος·

β)στο δεύτερο και στα επόμενα στάδια, τα μέρη του φακέλου πληροφοριών και τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου ΕΕ που αφορούν το τρέχον στάδιο ολοκλήρωσης, μαζί με αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ για το όχημα το οποίο είχε εκδοθεί στο προηγούμενο στάδιο κατασκευής, καθώς και πλήρη στοιχεία για τυχόν αλλαγές ή προσθήκες που έχουν πραγματοποιηθεί από τον κατασκευαστή στο όχημα.

Οι πληροφορίες που καθορίζονται στα στοιχεία α) και β) μπορούν να παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2.

4.    Η εγκρίνουσα αρχή και οι τεχνικές υπηρεσίες έχουν πρόσβαση στο λογισμικό και στους αλγόριθμους του οχήματος.

Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, η εγκρίνουσα αρχή μπορεί επίσης να απαιτήσει από τον κατασκευαστή να υποβάλει τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που απαιτούνται για να ληφθεί απόφαση όσον αφορά τις απαιτούμενες δοκιμές ή για να διευκολυνθεί η διενέργεια των εν λόγω δοκιμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΕ

Άρθρο 24
Γενικές διατάξεις σχετικά με τη διεξαγωγή διαδικασιών για έγκριση τύπου ΕΕ

1.Για κάθε τύπο οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας μπορεί να εκδοθεί μόνο μία έγκριση τύπου ΕΕ.

2.Η εγκρίνουσα αρχή που έχει λάβει αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 21 χορηγεί έγκριση τύπου ΕΕ μόνον αφού εξακριβώσει όλα τα ακόλουθα:

α)τις ρυθμίσεις συμμόρφωσης της παραγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 29·

β)ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη καμία έγκριση τύπου για τον συγκεκριμένο τύπο οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας·

γ)τη συμμόρφωση του τύπου οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας με τις ισχύουσες απαιτήσεις·

δ)στην περίπτωση έγκρισης τύπου πλήρους οχήματος σύμφωνα με τις διαδικασίες μεικτής έγκρισης τύπου ή έγκρισης τύπου σε διαδοχικά ή σε πολλαπλά στάδια, η εγκρίνουσα αρχή επιβεβαιώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 4, τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και οι χωριστές τεχνικές μονάδες καλύπτονται από χωριστές εγκρίσεις τύπου σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ισχύουν κατά τον χρόνο χορήγησης της έγκρισης τύπου πλήρους οχήματος.

3.Εφαρμόζονται οι διαδικασίες για την έγκριση τύπου ΕΕ όπως ορίζεται στο παράρτημα V και για την έγκριση τύπου σε πολλαπλά στάδια όπως ορίζεται στο παράρτημα XVII.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 88 για την τροποποίηση του παραρτήματος V ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι κανονιστικές και τεχνολογικές εξελίξεις με την επικαιροποίηση των διαδικασιών για την έγκριση τύπου ΕΕ, καθώς και του παραρτήματος XVII για την έγκριση τύπου σε πολλαπλά στάδια.

4.Η εγκρίνουσα αρχή καταρτίζει ένα πακέτο πληροφοριών που αποτελείται από τον φάκελο πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 22, συνοδευόμενο από τις εκθέσεις δοκιμών και όλα τα υπόλοιπα έγγραφα που προστέθηκαν στον φάκελο πληροφοριών από την τεχνική υπηρεσία ή την αρμόδια εγκρίνουσα αρχή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Το πακέτο πληροφοριών περιέχει ευρετήριο που παρουσιάζει με σαφήνεια όλες τις σελίδες και τον μορφότυπο κάθε εγγράφου και καταγράφει χρονολογικά τη διαχείριση της έγκρισης τύπου ΕΕ.

Η εγκρίνουσα αρχή διατηρεί το πακέτο πληροφοριών διαθέσιμο για περίοδο δέκα ετών μετά το τέλος της περιόδου ισχύος της σχετικής έγκρισης τύπου ΕΕ.

5.Η εγκρίνουσα αρχή αρνείται τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΕ εάν διαπιστώσει ότι ένας τύπος οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας, μολονότι συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις, παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια ή μπορεί να βλάψει σοβαρά το περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία. Στην περίπτωση αυτή, η εγκρίνουσα αρχή αποστέλλει αμέσως στις εγκρίνουσες αρχές των άλλων κρατών μερών και στην Επιτροπή αναλυτικό φάκελο στον οποίον εξηγεί τους λόγους για την απόφασή της και παρέχει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα πορίσματά της.

6.Σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφοι 4 και 5, στην περίπτωση διαδικασιών μεικτής έγκρισης τύπου ή έγκρισης τύπου σε διαδοχικά ή πολλαπλά στάδια, η εγκρίνουσα αρχή αρνείται τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΕ όταν διαπιστώνει ότι συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό ή στις πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα IV.

Η εγκρίνουσα αρχή ζητεί από τις εγκρίνουσες αρχές που ενέκριναν τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ή τις χωριστές τεχνικές μονάδες να ενεργήσουν σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2.

Άρθρο 25
Κοινοποίηση των εγκρίσεων τύπου ΕΕ που εκδίδονται, τροποποιούνται, απορρίπτονται και ανακαλούνται

1.Η εγκρίνουσα αρχή αποστέλλει, εντός ενός μηνός από την έκδοση ή τροποποίηση του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ, στις εγκρίνουσες αρχές των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ, συνοδευόμενο από τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων δοκιμών που αναφέρονται στο άρθρο 23, για κάθε τύπο οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου και χωριστής τεχνικής μονάδας που έχει εγκρίνει. Το εν λόγω αντίγραφο αποστέλλεται μέσω κοινού ασφαλούς ηλεκτρονικού συστήματος ανταλλαγών ή με τη μορφή ασφαλούς ηλεκτρονικού αρχείου.

2.Η εγκρίνουσα αρχή αποστέλλει ανά τρίμηνο στις εγκρίνουσες αρχές των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή κατάλογο των εγκρίσεων τύπου ΕΕ τις οποίες έχει εκδώσει, τροποποιήσει, απορρίψει ή ανακαλέσει κατά την προηγούμενη περίοδο για συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες. Ο εν λόγω κατάλογος περιέχει τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα XIV.

3.Όταν ζητηθεί από εγκρίνουσα αρχή άλλου κράτους μέλους ή από την Επιτροπή, η εγκρίνουσα αρχή που έχει εκδώσει έγκριση τύπου ΕΕ αποστέλλει στην αιτούσα εγκρίνουσα αρχή, εντός ενός μηνός από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ, συνοδευόμενο από τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα, μέσω κοινού ασφαλούς ηλεκτρονικού συστήματος ανταλλαγών ή με τη μορφή ασφαλούς ηλεκτρονικού αρχείου.

4.Η εγκρίνουσα αρχή ενημερώνει αμελλητί τις εγκρίνουσες αρχές των άλλων κρατών μελών και την Επιτροπή σχετικά με την απόρριψη ή την ανάκληση οποιασδήποτε έγκρισης τύπου ΕΕ, αιτιολογώντας την απόφασή της.

5.Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ᾽ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 88 για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV με την επικαιροποίηση του υποδείγματος για την κοινοποίηση των εγκρίσεων τύπου ΕΕ που έχουν εκδοθεί, τροποποιηθεί, απορριφθεί ή ανακληθεί για συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες.

Άρθρο 26
Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ

1.Το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ περιέχει, ως συνημμένα, τα εξής:

α)το πακέτο πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 4·

β)τις εκθέσεις δοκιμών που απαιτούνται βάσει των κανονιστικών πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 στην περίπτωση έγκρισης τύπου συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας ή το δελτίο αποτελεσμάτων δοκιμών στην περίπτωση έγκρισης τύπου πλήρους οχήματος·

γ)ονοματεπώνυμο(-α) και δείγμα(-τα) της υπογραφής του/των προσώπου(-ων) που είναι εξουσιοδοτημένο(-α) να υπογράφει(-ουν) τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης και δήλωση της θέσης του(ς) στην εταιρεία·

δ)στην περίπτωση έγκρισης τύπου πλήρους οχήματος, συμπληρωμένο δείγμα του πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

2.Το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που καθορίζεται στο παράρτημα VI και αριθμείται σύμφωνα με το εναρμονισμένο σύστημα που καθορίζεται στο παράρτημα VII. Το δελτίο αποτελεσμάτων δοκιμών υποβάλλεται βάσει του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα VIII. Τα εν λόγω έγγραφα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 88 για την τροποποίηση των παραρτημάτων VI, VII και VIII ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές και κανονιστικές εξελίξεις με την επικαιροποίηση των υποδειγμάτων για το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου, το σύστημα αρίθμησής του και το δελτίο αποτελεσμάτων δοκιμών, αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ηλεκτρονικών μορφότυπων.

3.Για κάθε τύπο οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας, η εγκρίνουσα αρχή:

α)συμπληρώνει όλα τα σχετικά μέρη του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου των συνημμένων του·

β)συντάσσει το ευρετήριο περιεχομένων του πακέτου πληροφοριών·

γ)χορηγεί αμελλητί στον κατασκευαστή το συμπληρωμένο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ, μαζί με τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα.

4.Σε περίπτωση έγκρισης τύπου ΕΕ της οποίας η ισχύς έχει περιοριστεί σύμφωνα με τα άρθρα 37 και 41 και το μέρος ΙΙΙ του παραρτήματος IV, ή σε σχέση με την οποία δεν εφαρμόζονται ορισμένες διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή των κανονιστικών πράξεων που αναφέρονται στο παράρτημα IV, το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ καθορίζει τους εν λόγω περιορισμούς ή τη μη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

5.Όταν ο κατασκευαστής οχήματος επιλέγει τη διαδικασία μεικτής έγκρισης τύπου, η εγκρίνουσα αρχή συμπληρώνει το πακέτο πληροφοριών με τις παραπομπές στις εκθέσεις δοκιμών που απαιτούνται βάσει των κανονιστικών πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 για τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ή τις χωριστές τεχνικές μονάδες για τα οποία δεν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ.

6.Όταν ο κατασκευαστής οχήματος επιλέγει τη διαδικασία έγκρισης τύπου σε ένα στάδιο, η εγκρίνουσα αρχή επισυνάπτει στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ κατάλογο των σχετικών κανονιστικών πράξεων σύμφωνα με το υπόδειγμα που προβλέπεται στο προσάρτημα του παραρτήματος VI.

Άρθρο 27
Ειδικές διατάξεις σχετικά με τις εγκρίσεις τύπου ΕΕ για συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες

1.Η έγκριση τύπου ΕΕ χορηγείται για σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα που συμμορφώνεται με τα στοιχεία τα οποία περιέχονται στον φάκελο πληροφοριών ο οποίος προβλέπεται στο άρθρο 22, και που πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται στις σχετικές πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα IV.

2.Όταν τα κατασκευαστικά στοιχεία ή οι χωριστές τεχνικές μονάδες, ανεξαρτήτως εάν προορίζονται για επισκευή, προγραμματισμένη ή έκτακτη συντήρηση, καλύπτονται επίσης από έγκριση τύπου συστήματος για ένα όχημα, δεν απαιτείται πρόσθετη έγκριση τύπου κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας, εκτός εάν αυτό προβλέπεται από τις σχετικές πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα IV.

3.Όταν ένα κατασκευαστικό στοιχείο ή μια χωριστή τεχνική μονάδα μπορεί να λειτουργήσει ή παρουσιάζει ειδικό χαρακτηριστικό μόνο σε συνδυασμό με άλλα μέρη του οχήματος, και για τον λόγο αυτό η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις μπορεί να επαληθευθεί μόνον όταν το κατασκευαστικό στοιχείο ή η χωριστή τεχνική μονάδα λειτουργεί σε συνδυασμό με τα συγκεκριμένα άλλα μέρη του οχήματος, το πεδίο εφαρμογής της έγκρισης τύπου ΕΕ του κατασκευαστικού στοιχείου ή της χωριστής τεχνικής μονάδας περιορίζεται αναλόγως.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ προσδιορίζονται τυχόν περιορισμοί όσον αφορά τη χρήση του κατασκευαστικού στοιχείου ή της χωριστής τεχνικής μονάδας, καθώς και οι ειδικές προϋποθέσεις για την εγκατάστασή τους στο όχημα.

Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας σε όχημα, η εγκρίνουσα αρχή επιβεβαιώνει, κατά την έγκριση του οχήματος, τη συμμόρφωση με τυχόν εφαρμοστέους περιορισμούς χρήσης ή προϋποθέσεις εγκατάστασης.

Άρθρο 28
Απαιτούμενες δοκιμές για την έγκριση τύπου ΕΕ

1.Η συμμόρφωση με τις τεχνικές απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και των κανονιστικών πράξεων που παρατίθενται στο παράρτημα IV αποδεικνύεται μέσω κατάλληλων δοκιμών, σύμφωνα με τις σχετικές κανονιστικές πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα IV, οι οποίες διενεργούνται από τις οριζόμενες τεχνικές υπηρεσίες.

2.Ο κατασκευαστής διαθέτει στην εγκρίνουσα αρχή τα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή τις χωριστές τεχνικές μονάδες που απαιτούνται βάσει των σχετικών πράξεων που παρατίθενται στο παράρτημα IV για τη διενέργεια των απαιτούμενων δοκιμών.

3.Οι απαιτούμενες δοκιμές διενεργούνται σε οχήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες που είναι αντιπροσωπευτικά του προς έγκριση τύπου.

4.Κατόπιν αιτήματος του κατασκευαστή και με την επιφύλαξη της συμφωνίας της εγκρίνουσας αρχής, μέθοδοι εικονικής δοκιμής μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτικές των διαδικασιών δοκιμής που αναφέρονται στην παράγραφο 1, σύμφωνα με το παράρτημα XVI.

5.Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 88 για την τροποποίηση του παραρτήματος XVI ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές και κανονιστικές εξελίξεις με την επικαιροποίηση του καταλόγου των κανονιστικών πράξεων σχετικά με τις μεθόδους εικονικής δοκιμής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κατασκευαστή ή τεχνική υπηρεσία και τους ειδικούς όρους υπό τους οποίους πρέπει να χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι εικονικής δοκιμής.

Άρθρο 29
Ρυθμίσεις για τη συμμόρφωση της παραγωγής

1.Η εγκρίνουσα αρχή που έχει χορηγήσει έγκριση τύπου ΕΕ λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα σύμφωνα με το παράρτημα Χ για να επαληθεύει, αν είναι απαραίτητο σε συνεργασία με τις εγκρίνουσες αρχές των άλλων κρατών μελών, ότι τα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή οι χωριστές τεχνικές μονάδες που παράγει ο κατασκευαστής συμμορφώνονται προς τον εγκεκριμένο τύπο.

2.Η εγκρίνουσα αρχή που έχει χορηγήσει έγκριση τύπου πλήρους οχήματος επαληθεύει σε στατιστικά σημαντικό αριθμό δειγμάτων οχημάτων και πιστοποιητικών συμμόρφωσης τη συμμόρφωσή τους με τα άρθρα 34 και 35 και επαληθεύει ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στα πιστοποιητικά συμμόρφωσης είναι ορθά.

3.Η εγκρίνουσα αρχή που έχει χορηγήσει έγκριση τύπου ΕΕ λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για να επαληθεύει, αν είναι απαραίτητο σε συνεργασία με τις εγκρίνουσες αρχές των άλλων κρατών μελών, ότι οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 εξακολουθούν να είναι επαρκείς ώστε τα παραγόμενα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή οι χωριστές τεχνικές μονάδες να εξακολουθούν να συμμορφώνονται με τον εγκεκριμένο τύπο και τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης να εξακολουθούν να συμμορφώνονται με τα άρθρα 34 και 35.

4.Για να επαληθεύσει ότι ένα όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή μια χωριστή τεχνική μονάδα συμμορφώνεται με τον εγκεκριμένο τύπο, η εγκρίνουσα αρχή που έχει χορηγήσει την έγκριση τύπου ΕΕ διενεργεί τους ελέγχους ή τις δοκιμές που απαιτούνται για την έγκριση τύπου ΕΕ σε δείγματα που λαμβάνει από τις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων παραγωγής.

5.Εγκρίνουσα αρχή η οποία έχει χορηγήσει έγκριση τύπου ΕΕ και η οποία διαπιστώνει ότι ο κατασκευαστής δεν παράγει πλέον τα οχήματα, τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ή τις χωριστές τεχνικές μονάδες σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο ή διαπιστώνει ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης δεν συμμορφώνονται πλέον με τα άρθρα 34 και 35, ακόμη και αν η παραγωγή συνεχίζεται, λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι η διαδικασία για τη συμμόρφωση της παραγωγής ακολουθείται σωστά ή ανακαλεί την έγκριση τύπου.

6.Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ᾽ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 88 για την τροποποίηση του παραρτήματος Χ ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνολογικές και κανονιστικές εξελίξεις με την επικαιροποίηση των διαδικασιών συμμόρφωσης της παραγωγής.

Άρθρο 30
Εθνική κλίμακα τελών για δαπάνες εγκρίσεων τύπου και εποπτείας της αγοράς

1.Τα κράτη μέλη θεσπίζουν εθνική κλίμακα τελών για την κάλυψη των δαπανών των εγκρίσεων τύπου και των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς που διενεργούν, καθώς και των δαπανών για τις δοκιμές εγκρίσεων τύπου, τις δοκιμές συμμόρφωσης της παραγωγής και τις επιθεωρήσεις που διενεργούν οι τεχνικές υπηρεσίες τις οποίες έχουν ορίσει.

2.Τα εν λόγω εθνικά τέλη βαρύνουν τους κατασκευαστές που καταθέτουν αίτηση έγκρισης τύπου στο οικείο κράτος μέλος. Τα τέλη δεν χρεώνονται απευθείας από τις τεχνικές υπηρεσίες.

3.Η εθνική κλίμακα τελών καλύπτει επίσης τις δαπάνες για τις επιθεωρήσεις επαλήθευσης της συμμόρφωσης και τις δοκιμές που διενεργούνται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 9. Οι εν λόγω συνεισφορές εισφορές αποτελούν εξωτερικά έσοδα για τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού 26 .

4.Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα στοιχεία της εθνικής τους κλίμακας τελών στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή. Η πρώτη κοινοποίηση πραγματοποιείται στις [date of entry into force of this Regulation + 1 year]. Μετέπειτα αναπροσαρμογές της εθνικής κλίμακας τελών κοινοποιούνται στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή σε ετήσια βάση.

5.Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό της αναφερόμενης στην παράγραφο 3 προσαύξησης που πρέπει να εφαρμόζεται επί των εθνικών τελών που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΕΕ

Άρθρο 31
Γενικές διατάξεις σχετικά με τις τροποποιήσεις και την ισχύ των εγκρίσεων τύπου ΕΕ

1.Ο κατασκευαστής ενημερώνει αμελλητί την εγκρίνουσα αρχή που έχει χορηγήσει την έγκριση τύπου ΕΕ σχετικά με οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που καταγράφονται στο πακέτο πληροφοριών.

Η εγκρίνουσα αρχή αποφασίζει αν η εν λόγω μεταβολή πρέπει να καλυφθεί από τροποποίηση, με τη μορφή είτε αναθεώρησης είτε επέκτασης της έγκρισης τύπου ΕΕ, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 32, ή αν για την εν λόγω μεταβολή απαιτείται νέα έγκριση τύπου.

2.Η αίτηση για την εν λόγω τροποποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά στην εγκρίνουσα αρχή που έχει χορηγήσει την αρχική έγκριση τύπου ΕΕ.

3.Εάν η εγκρίνουσα αρχή κρίνει ότι η εν λόγω τροποποίηση απαιτεί να επαναληφθούν επιθεωρήσεις ή δοκιμές, ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή.

4.Εάν η εγκρίνουσα αρχή διαπιστώσει, βάσει των επιθεωρήσεων ή δοκιμών που αναφέρονται στην παράγραφο 3, ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι απαιτήσεις για την έγκριση τύπου ΕΕ, εφαρμόζονται οι διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 32.

5.Εάν η εγκρίνουσα αρχή κρίνει ότι οι μεταβολές των στοιχείων που καταγράφονται στο πακέτο πληροφοριών είναι σημαντικές, σε βαθμό ώστε να μην είναι δυνατόν να καλυφθούν από επέκταση της υπάρχουσας έγκρισης τύπου, αρνείται να τροποποιήσει την έγκριση τύπου ΕΕ και ζητεί από τον κατασκευαστή να υποβάλει αίτηση για νέα έγκριση τύπου ΕΕ.

Άρθρο 32
Αναθεωρήσεις και επεκτάσεις των εγκρίσεων τύπου ΕΕ

1.Η τροποποίηση χαρακτηρίζεται ως «αναθεώρηση» όταν η εγκρίνουσα αρχή διαπιστώνει ότι, παρά τη μεταβολή των στοιχείων που καταγράφονται στο πακέτο πληροφοριών, ο σχετικός τύπος οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις για τον συγκεκριμένο τύπο και ότι, συνεπώς, δεν απαιτείται επανάληψη ελέγχων ή δοκιμών.

Στην περίπτωση αυτή, η εγκρίνουσα αρχή εκδίδει αμελλητί τις αναθεωρημένες σελίδες του πακέτου πληροφοριών κατά περίπτωση, σημειώνοντας με σαφήνεια σε κάθε αναθεωρημένη σελίδα τη φύση της τροποποίησης και την ημερομηνία επανέκδοσης, ή εκδίδει μια ενοποιημένη, επικαιροποιημένη έκδοση του πακέτου πληροφοριών, συνοδευόμενη από λεπτομερή περιγραφή των μεταβολών.

2.Η τροποποίηση χαρακτηρίζεται ως «επέκταση» όταν η εγκρίνουσα αρχή διαπιστώνει ότι τα στοιχεία που περιέχονται στο πακέτο πληροφοριών έχουν μεταβληθεί και όταν συντρέχει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)απαιτούνται περαιτέρω επιθεωρήσεις ή δοκιμές για να επαληθευτεί η συνεχής συμμόρφωση με τις απαιτήσεις στις οποίες βασίστηκε η υφιστάμενη έγκριση τύπου·

β)έχει μεταβληθεί οποιαδήποτε πληροφορία του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ, πλην των συνημμένων εγγράφων του·

γ)νέες απαιτήσεις δυνάμει οποιασδήποτε πράξης που παρατίθεται στο παράρτημα IV αρχίζουν να εφαρμόζονται στον εγκεκριμένο τύπο οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας.

Στην περίπτωση επέκτασης, η εγκρίνουσα αρχή εκδίδει αμελλητί επικαιροποιημένο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ που φέρει αύξοντα αριθμό επέκτασης ανάλογα με τον αριθμό των διαδοχικών επεκτάσεων που έχουν ήδη χορηγηθεί. Στο εν λόγω πιστοποιητικό έγκρισης αναφέρεται σαφώς ο λόγος της επέκτασης και αναγράφεται η ημερομηνία επανέκδοσης και η περίοδος ισχύος.

3.Κατά την έκδοση τροποποιημένων σελίδων ή ενοποιημένης, επικαιροποιημένης έκδοσης, τροποποιείται αναλόγως το ευρετήριο του πακέτου πληροφοριών, ώστε να εμφανίζεται η ημερομηνία της πλέον πρόσφατης επέκτασης ή αναθεώρησης ή η ημερομηνία της πλέον πρόσφατης ενοποίησης της επικαιροποιημένης έκδοσης.

4.Δεν απαιτείται επέκταση της έγκρισης τύπου ενός τύπου οχήματος εάν οι νέες απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ) δεν αφορούν, από τεχνική άποψη, τον συγκεκριμένο τύπο οχήματος ή αφορούν άλλες κατηγορίες οχημάτων πλην της κατηγορίας στην οποία ανήκει.

Άρθρο 33
Λήξη ισχύος

1.Εγκρίσεις τύπου για οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες εκδίδονται για περιορισμένο χρονικό διάστημα 5 ετών, χωρίς δυνατότητα παράτασης. Η ημερομηνία λήξης αναγράφεται στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου. Μετά τη λήξη του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου, αυτό μπορεί να ανανεωθεί κατόπιν αίτησης του κατασκευαστή και μόνον εφόσον η εγκρίνουσα αρχή επαληθεύσει ότι ο τύπος οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας πληροί όλες τις απαιτήσεις των σχετικών κανονιστικών πράξεων για τα νέα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή τις νέες χωριστές τεχνικές μονάδες αυτού του τύπου.

2.Η έγκριση τύπου ΕΕ ενός οχήματος παύει να ισχύει πριν από την ημερομηνία λήξης της, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)όταν νέες απαιτήσεις που ισχύουν για τον εγκεκριμένο τύπο οχήματος καθίστανται υποχρεωτικές για τη διάθεση στην αγορά, την ταξινόμηση ή τη θέση οχημάτων σε κυκλοφορία, και η έγκριση τύπου δεν μπορεί να επεκταθεί σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 στοιχείο γ)·

β)όταν η παραγωγή οχημάτων, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο οχήματος, έχει μόνιμα διακοπεί εκουσίως·

γ)όταν η ισχύς του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου λήξει λόγω περιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 6·

δ)όταν η έγκριση τύπου έχει ανακληθεί σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 5 ή το άρθρο 53 παράγραφος 1·

ε)όταν διαπιστώνεται ότι η έγκριση τύπου έχει βασιστεί σε ψευδείς δηλώσεις, παραποιημένα αποτελέσματα δοκιμών ή σε περίπτωση απόκρυψης στοιχείων τα οποία θα είχαν οδηγήσει σε άρνηση της χορήγησης έγκρισης τύπου.

3.    Όταν παύει να ισχύει η έγκριση τύπου μίας μόνο παραλλαγής ενός τύπου οχήματος ή μίας μόνο έκδοσης μιας παραλλαγής, η έγκριση τύπου ΕΕ για τον συγκεκριμένο τύπο οχήματος παύει να ισχύει μόνο σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη παραλλαγή ή έκδοση.

4.Όταν διακόπτεται οριστικά η παραγωγή συγκεκριμένου τύπου οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας, ο κατασκευαστής ενημερώνει αμελλητί την εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ για τον συγκεκριμένο τύπο οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας.

Εντός ενός μηνός από τη λήψη της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η εγκρίνουσα αρχή που έχει χορηγήσει την έγκριση τύπου ΕΕ για τον τύπο οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας ενημερώνει σχετικά τις εγκρίνουσες αρχές των άλλων κρατών μελών.

5.Όταν ένα πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ για τύπο οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας πρόκειται να παύσει να ισχύει, ο κατασκευαστής ενημερώνει αμελλητί την εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε τη σχετική έγκριση τύπου ΕΕ.

6.Αφού λάβει τη γνωστοποίηση από τον κατασκευαστή, η εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ κοινοποιεί αμελλητί στις εγκρίνουσες αρχές των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση στην αγορά, την ταξινόμηση ή τη θέση σε κυκλοφορία οχημάτων, ανάλογα με την περίπτωση.

Στην εν λόγω κοινοποίηση προσδιορίζεται η ημερομηνία παραγωγής και ο αναγνωριστικός αριθμός οχήματος («VIN»), όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 19/2011 της Επιτροπής 27 , του τελευταίου παραχθέντος οχήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ

Άρθρο 34
Γενικές διατάξεις σχετικά με το πιστοποιητικό συμμόρφωσης

1.Ο κατασκευαστής εκδίδει πιστοποιητικό συμμόρφωσης ως έντυπο έγγραφο το οποίο συνοδεύει κάθε πλήρες, ημιτελές ή ολοκληρωμένο όχημα που κατασκευάζεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο οχήματος.

Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης χορηγείται δωρεάν στον αγοραστή μαζί με το όχημα. Η χορήγησή του δεν είναι δυνατόν να εξαρτάται από ρητό αίτημα ή υποβολή συμπληρωματικών πληροφοριών στον κατασκευαστή.

Για περίοδο δέκα ετών μετά την ημερομηνία παραγωγής του οχήματος, κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη του οχήματος, ο κατασκευαστής εκδίδει αντίγραφο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης έναντι αντιτίμου που δεν υπερβαίνει το κόστος έκδοσης αυτού. Κάθε αντίγραφο πιστοποιητικού φέρει εμφανώς στην όψη του την ένδειξη «αντίγραφο».

2.Ο κατασκευαστής χρησιμοποιεί το υπόδειγμα πιστοποιητικού συμμόρφωσης που ορίζεται στο παράρτημα IX.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ᾽ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 88 για την τροποποίηση του παραρτήματος IX ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνολογικές και κανονιστικές εξελίξεις με την επικαιροποίηση του υποδείγματος για το πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

3.Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης συντάσσεται σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης.

4.Το άτομο ή τα άτομα που είναι εξουσιοδοτημένα να υπογράφουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης απασχολούνται από τον κατασκευαστή και είναι δεόντως εξουσιοδοτημένα να φέρουν πλήρως τη νομική ευθύνη του κατασκευαστή όσον αφορά τον σχεδιασμό και την κατασκευή του οχήματος ή τη συμμόρφωση της παραγωγής του.

5.Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης συμπληρώνεται στο σύνολό του και δεν περιέχει περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση του οχήματος, εκτός από τους περιορισμούς που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό ή σε οποιαδήποτε από τις κανονιστικές πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα IV.

6.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, ο κατασκευαστής μπορεί επίσης να διαβιβάσει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης με ηλεκτρονικά μέσα στις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την ταξινόμηση.

Άρθρο 35
Ειδικές διατάξεις σχετικά με το πιστοποιητικό συμμόρφωσης

1.Στην περίπτωση ημιτελούς ή ολοκληρωμένου οχήματος, ο κατασκευαστής συμπληρώνει μόνο τα πεδία του πιστοποιητικού συμμόρφωσης που αφορούν τις προσθήκες ή τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά το τρέχον στάδιο έγκρισης, και, κατά περίπτωση, επισυνάπτει όλα τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που έχουν εκδοθεί στα προηγούμενα στάδια.

2.Για οχήματα τα οποία έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με το άρθρο 37, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης φέρει στον τίτλο του τα εξής: «Για πλήρη/ολοκληρωμένα οχήματα, τα έχουν λάβει έγκριση τύπου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ ... /201X του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ... σχετικά με την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων (προσωρινή έγκριση)» [PO: please insert the reference].

3.Για οχήματα τα οποία έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με το άρθρο 38, στον τίτλο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης αναγράφεται «Για πλήρη/ολοκληρωμένα οχήματα που έχουν λάβει έγκριση τύπου σε μικρή σειρά», και δίπλα το έτος παραγωγής μαζί με αύξοντα αριθμό, μεταξύ της μονάδας (1) και του ορίου που υποδεικνύεται στον πίνακα του παραρτήματος XII, ο οποίος υποδηλώνει, για κάθε έτος παραγωγής, τη θέση του συγκεκριμένου οχήματος στην παραγωγή που καταλογίζεται στο εκάστοτε έτος.

Άρθρο 36
Πινακίδα προβλεπόμενη από τον νόμο

και σήμα έγκρισης τύπου κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων

1.Ο κατασκευαστής οχήματος επιθέτει σε κάθε όχημα που κατασκευάζεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο πινακίδα προβλεπόμενη από τον νόμο με τη σήμανση που απαιτείται βάσει των σχετικών κανονιστικών πράξεων που παρατίθενται στο παράρτημα IV.

2.Ο κατασκευαστής κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας επιθέτει σε κάθε κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα που κατασκευάζεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο, είτε αποτελεί μέρος ενός συστήματος είτε όχι, το σήμα έγκρισης τύπου που απαιτείται βάσει των σχετικών κανονιστικών πράξεων που παρατίθενται στο παράρτημα IV.

Όταν δεν απαιτείται τέτοιο σήμα έγκρισης τύπου, ο κατασκευαστής επιθέτει στο κατασκευαστικό στοιχείο ή στη χωριστή τεχνική μονάδα τουλάχιστον την εμπορική του επωνυμία ή το εμπορικό του σήμα, καθώς και τον αριθμό τύπου ή έναν αναγνωριστικό αριθμό.

3.Το σήμα έγκρισης τύπου ΕΕ συμμορφώνεται με το παράρτημα VII.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ή ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ

Άρθρο 37
Εξαιρέσεις για νέες τεχνολογίες ή νέα σχέδια

1.Ο κατασκευαστής μπορεί να υποβάλει αίτηση για έγκριση τύπου ΕΕ σχετικά με τύπο οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας που ενσωματώνει νέες τεχνολογίες ή νέα σχέδια που είναι ασυμβίβαστα με μία ή περισσότερες κανονιστικές πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα IV.

2.Η εγκρίνουσα αρχή χορηγεί την έγκριση τύπου ΕΕ που αναφέρεται στην παράγραφο 1 όταν συντρέχουν όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)στην αίτηση για την έγκριση τύπου ΕΕ αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους οι νέες τεχνολογίες ή τα νέα σχέδια καθιστούν το όχημα, το σύστημα, το κατασκευαστικό στοιχείο ή τη χωριστή τεχνική μονάδα ασυμβίβαστα με μία ή περισσότερες κανονιστικές πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα IV·

β)στην αίτηση για την έγκριση τύπου ΕΕ περιγράφονται οι συνέπειες της νέας τεχνολογίας ή του νέου σχεδίου για την ασφάλεια και το περιβάλλον, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί ώστε να διασφαλίζεται επίπεδο ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος τουλάχιστον ισοδύναμο με εκείνο που παρέχουν οι απαιτήσεις από τις οποίες ζητείται εξαίρεση·

γ)προσκομίζονται περιγραφές και αποτελέσματα δοκιμών που αποδεικνύουν ότι ικανοποιείται η προϋπόθεση του στοιχείου β).

3.Η χορήγηση εγκρίσεων τύπου ΕΕ με εξαίρεση για νέες τεχνολογίες ή νέα σχέδια υπόκειται στη χορήγηση άδειας εκ μέρους της Επιτροπής. Η εν λόγω άδεια παρέχεται μέσω εκτελεστικής πράξης. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

4.Ενόσω εκκρεμεί η απόφαση χορήγησης άδειας από την Επιτροπή, η εγκρίνουσα αρχή μπορεί να εκδίδει προσωρινή έγκριση τύπου ΕΕ, η οποία ισχύει μόνο στην επικράτεια του κράτους μέλους της εν λόγω εγκρίνουσας αρχής, για τύπο οχήματος που καλύπτεται από την επιδιωκόμενη εξαίρεση. Η εγκρίνουσα αρχή ενημερώνει αμελλητί την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη διαβιβάζοντας φάκελο που περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Ο προσωρινός χαρακτήρας και η περιορισμένη εδαφική ισχύς της έγκρισης τύπου ΕΕ εμφαίνονται στον τίτλο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου και στον τίτλο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

5.Οι εγκρίνουσες αρχές των άλλων κρατών μελών μπορούν να αποφασίσουν να δεχθούν στην επικράτειά τους την προσωρινή έγκριση τύπου ΕΕ που αναφέρεται στην παράγραφο 4, εφόσον ενημερώσουν εγγράφως την εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την προσωρινή έγκριση τύπου ΕΕ σχετικά με την αποδοχή τους.

6.Κατά περίπτωση, στην άδεια της Επιτροπής που αναφέρεται στην παράγραφο 3 προσδιορίζεται εάν αυτή υπόκειται σε τυχόν περιορισμούς, ιδίως όσον αφορά τον ανώτατο αριθμό οχημάτων που καλύπτονται. Σε κάθε περίπτωση, η έγκριση τύπου ΕΕ ισχύει για τουλάχιστον 36 μήνες.

7.Εάν η Επιτροπή απορρίψει τη χορήγηση της άδειας που αναφέρεται στην παράγραφο 3, η εγκρίνουσα αρχή ενημερώνει αμέσως τον κάτοχο της προσωρινής έγκρισης τύπου που αναφέρεται στην παράγραφο 4 ότι η προσωρινή έγκριση τύπου ΕΕ ανακαλείται έξι μήνες μετά την ημερομηνία απόρριψης εκ μέρους της Επιτροπής.

Ωστόσο, τα οχήματα που έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με την προσωρινή έγκριση τύπου ΕΕ πριν από τη λήξη της ισχύος της επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά, να ταξινομούνται ή να τίθενται σε κυκλοφορία σε κάθε κράτος μέλος που έχει δεχθεί την προσωρινή έγκριση τύπου ΕΕ σύμφωνα με την παράγραφο 5.

Άρθρο 38
Μεταγενέστερη προσαρμογή κανονιστικών πράξεων

1.Εάν η Επιτροπή επιτρέψει τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 37, λαμβάνει αμέσως τα αναγκαία μέτρα για την προσαρμογή των σχετικών κανονιστικών πράξεων στις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις.

Όταν η εξαίρεση βάσει του άρθρου 37 αφορά κανονισμό ΟΕΕ/ΗΕ, η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις για την τροποποίηση του σχετικού κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος III της απόφασης 97/836/ΕΚ του Συμβουλίου.

2.Μόλις τροποποιηθούν οι σχετικές κανονιστικές πράξεις, αίρεται αμέσως κάθε περιορισμός στην απόφαση της Επιτροπής που επιτρέπει τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΕ.

3.    Εάν δεν έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα για την προσαρμογή των κανονιστικών πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή μπορεί να επιτρέψει την επέκταση της προσωρινής έγκρισης τύπου ΕΕ με την έκδοση σχετικής απόφασης και κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους που χορήγησε την προσωρινή έγκριση τύπου ΕΕ. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΣΕΙΡΑ

Άρθρο 39
Έγκριση τύπου ΕΕ για οχήματα που παράγονται σε μικρή σειρά

1.Κατόπιν αιτήματος του κατασκευαστή και εντός των ετήσιων ποσοτικών ορίων που καθορίζονται στο τμήμα 1 του παραρτήματος XII, τα κράτη μέλη χορηγούν έγκριση τύπου ΕΕ για τύπο οχήματος παραγόμενο σε μικρή σειρά που πληροί τουλάχιστον τις απαιτήσεις οι οποίες ορίζονται στο παράρτημα IV μέρος I προσάρτημα l.

2.Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα οχήματα ειδικής χρήσης.

3.Τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου ΕΕ για οχήματα που παράγονται σε μικρή σειρά αριθμούνται κατά τους όρους του παραρτήματος VII.

Άρθρο 40
Εθνική έγκριση τύπου για οχήματα που παράγονται σε μικρή σειρά

1.Ο κατασκευαστής μπορεί να υποβάλει αίτηση για εθνική έγκριση τύπου οχημάτων που παράγονται σε μικρή σειρά εντός των ετήσιων ποσοτικών ορίων που προσδιορίζονται στο τμήμα 2 του παραρτήματος ΧΙΙ. Τα εν λόγω όρια εφαρμόζονται για τη διάθεση στην αγορά, την ταξινόμηση ή τη θέση σε κυκλοφορία οχημάτων του εγκεκριμένου τύπου στην αγορά κάθε κράτους μέλους κατά το δεδομένο έτος.

2.Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να εξαιρέσουν κάθε τύπο οχήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 από μία ή περισσότερες από τις ουσιαστικές απαιτήσεις που ορίζονται στις κανονιστικές πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα IV, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω κράτη μέλη θεσπίζουν σχετικές εναλλακτικές απαιτήσεις.

3.Για την εθνική έγκριση τύπου οχημάτων που παράγονται σε μικρή σειρά, η εγκρίνουσα αρχή αποδέχεται συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες που έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με τις πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα IV.

4.Το εθνικό πιστοποιητικό έγκρισης τύπου για οχήματα που παράγονται σε μικρή σειρά καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζεται στο παράρτημα VI, αλλά φέρει τον τίτλο «Εθνικό πιστοποιητικό έγκρισης τύπου οχήματος μικρής σειράς» και προσδιορίζει το περιεχόμενο και τη φύση των εξαιρέσεων που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2. Τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου αριθμούνται σύμφωνα με το εναρμονισμένο σύστημα που αναφέρεται στο παράρτημα VII.

Άρθρο 41
Ισχύς της εθνικής έγκρισης τύπου για οχήματα που παράγονται σε μικρή σειρά

1.Η ισχύς της εθνικής έγκρισης τύπου οχημάτων που παράγονται σε μικρή σειρά περιορίζεται στην επικράτεια του κράτους μέλους του οποίου η εγκρίνουσα αρχή έχει χορηγήσει τη σχετική έγκριση τύπου.

2.Κατόπιν αιτήματος του κατασκευαστή, η εγκρίνουσα αρχή αποστέλλει στις εγκρίνουσες αρχές των κρατών μελών που ορίζει ο κατασκευαστής αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου και των συνημμένων του, είτε με συστημένη επιστολή είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

3.Οι εγκρίνουσες αρχές των κρατών μελών που ορίζει ο κατασκευαστής, εντός τριών μηνών από την παραλαβή των εγγράφων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, αποφασίζουν αν θα αποδεχθούν την έγκριση τύπου ή όχι.

Οι εγκρίνουσες αρχές των κρατών μελών αποδέχονται την εθνική έγκριση τύπου, εκτός εάν θεωρούν ευλόγως ότι οι εθνικές τεχνικές απαιτήσεις σύμφωνα με τις οποίες έχει εγκριθεί ο τύπος του οχήματος δεν είναι ισοδύναμες προς τις δικές τους.

4.Οι εγκρίνουσες αρχές των κρατών μελών κοινοποιούν εντός δύο μηνών την απόφασή τους στην εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την εθνική έγκριση τύπου.

5.Ύστερα από αίτημα αιτούντος ο οποίος επιθυμεί να διαθέσει για πρώτη φορά στην αγορά, να ταξινομήσει ή να θέσει σε κυκλοφορία σε άλλο κράτος μέλος ένα όχημα με εθνική έγκριση τύπου οχημάτων που παράγονται σε μικρή σειρά, η εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την εθνική έγκριση τύπου οχημάτων που παράγονται σε μικρή σειρά παρέχει στην εθνική αρχή του άλλου κράτους μέλους αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου, συμπεριλαμβανομένου του πακέτου πληροφοριών.

Η εθνική αρχή του άλλου κράτους μέλους επιτρέπει τη διάθεση στην αγορά, την ταξινόμηση ή τη θέση σε κυκλοφορία τέτοιου είδους οχήματος, εκτός εάν θεωρεί ευλόγως ότι οι εθνικές τεχνικές απαιτήσεις σύμφωνα με τις οποίες έχει εγκριθεί ο τύπος του οχήματος δεν είναι ισοδύναμες προς εκείνες που εφαρμόζονται στο οικείο κράτος μέλος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 42
Επιμέρους εγκρίσεις οχημάτων ΕΕ

1.Τα κράτη μέλη χορηγούν επιμέρους έγκριση οχήματος ΕΕ για όχημα που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα IV μέρος Ι προσάρτημα 2 ή, για τα οχήματα ειδικής χρήσης, στο παράρτημα IV μέρος ΙΙΙ.

2.Η αίτηση για επιμέρους έγκριση οχήματος ΕΕ υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή από τον ιδιοκτήτη του οχήματος ή από αντιπρόσωπο του τελευταίου, υπό τον όρο ότι ο εν λόγω αντιπρόσωπος είναι εγκατεστημένος στην Ένωση.

3.Τα κράτη μέλη δεν διεξάγουν καταστροφικές δοκιμές για να διαπιστωθεί αν το όχημα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 και χρησιμοποιούν κάθε σχετική πληροφορία που παρέχει ο αιτών για τον σκοπό αυτό.

4.Το πιστοποιητικό επιμέρους έγκρισης οχήματος ΕΕ συμμορφώνεται με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα VI. Τα πιστοποιητικά επιμέρους έγκρισης οχήματος ΕΕ αριθμούνται κατά τους όρους του παραρτήματος VII.

5.Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά, την ταξινόμηση ή τη θέση σε κυκλοφορία οχημάτων με ισχύον πιστοποιητικό επιμέρους έγκρισης οχήματος ΕΕ.

Άρθρο 43
Εθνικές επιμέρους εγκρίσεις οχημάτων

1.Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν ένα συγκεκριμένο όχημα, είτε είναι μοναδικό είτε όχι, από τη συμμόρφωση προς μία ή περισσότερες διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις που ορίζονται στις κανονιστικές πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα IV, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω κράτη μέλη επιβάλλουν σχετικές εναλλακτικές απαιτήσεις.

2.Η αίτηση για εθνική επιμέρους έγκριση οχήματος υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή τον ιδιοκτήτη του οχήματος ή από αντιπρόσωπο του τελευταίου, υπό τον όρο ότι ο εν λόγω αντιπρόσωπος είναι εγκατεστημένος στην Ένωση.

3.Τα κράτη μέλη δεν διεξάγουν καταστροφικές δοκιμές για να διαπιστωθεί αν το όχημα συμμορφώνεται με τις εναλλακτικές απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 και χρησιμοποιούν κάθε σχετική πληροφορία που παρέχει ο αιτών για τον σκοπό αυτό.

4.Για τον σκοπό της εθνικής επιμέρους έγκρισης οχήματος, η εγκρίνουσα αρχή αποδέχεται συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες που έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με τις πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα IV.

5.Ένα κράτος μέλος εκδίδει αμελλητί πιστοποιητικό εθνικής επιμέρους έγκρισης οχήματος όταν το όχημα ανταποκρίνεται στην περιγραφή που επισυνάπτεται στην αίτηση και πληροί τις σχετικές εναλλακτικές απαιτήσεις.

6.Η μορφή του πιστοποιητικού εθνικής επιμέρους έγκρισης οχήματος βασίζεται στο υπόδειγμα του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ που ορίζεται στο παράρτημα VI και περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη συμπλήρωση της αίτησης χορήγησης άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με την οδηγία 1999/37/EΚ του Συμβουλίου 28 .

Το πιστοποιητικό εθνικής επιμέρους έγκρισης οχήματος φέρει τον αριθμό VIN του συγκεκριμένου οχήματος και τον τίτλο «Πιστοποιητικό εθνικής επιμέρους έγκρισης οχήματος».

Άρθρο 44
Ισχύς των εθνικών επιμέρους εγκρίσεων οχημάτων

1.Η ισχύς της εθνικής επιμέρους έγκρισης οχήματος περιορίζεται στην επικράτεια του κράτους μέλους που έχει χορηγήσει την έγκριση.

2.Ύστερα από αίτημα αιτούντος που επιθυμεί να διαθέσει στην αγορά, να ταξινομήσει ή να θέσει σε κυκλοφορία σε άλλο κράτος μέλος όχημα με εθνική επιμέρους έγκριση οχήματος, το κράτος μέλος που χορήγησε την έγκριση παρέχει στον αιτούντα δήλωση των τεχνικών διατάξεων βάσει των οποίων εγκρίθηκε το όχημα.

3.Ένα κράτος μέλος επιτρέπει τη διάθεση στην αγορά, την ταξινόμηση ή τη θέση σε κυκλοφορία οχήματος για το οποίο άλλο κράτος μέλος έχει χορηγήσει εθνική επιμέρους έγκριση οχήματος σύμφωνα με το άρθρο 42, εκτός εάν το εν λόγω κράτος μέλος θεωρεί ευλόγως ότι οι σχετικές εναλλακτικές απαιτήσεις βάσει των οποίων έχει εγκριθεί το όχημα δεν είναι ισοδύναμες προς εκείνες που το ίδιο έχει θεσπίσει.

4.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου μπορούν να εφαρμόζονται για οχήματα τα οποία έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τα οποία έχουν τροποποιηθεί πριν ταξινομηθούν ή τεθούν σε κυκλοφορία για πρώτη φορά.

Άρθρο 45
Ειδικές διατάξεις

1.Οι διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα 43 και 44 μπορούν να εφαρμόζονται σε συγκεκριμένο όχημα κατά τα διαδοχικά στάδια ολοκλήρωσής του, σύμφωνα με τη διαδικασία έγκρισης τύπου σε πολλαπλά στάδια.

2.Οι διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα 43 και 44 δεν επιτρέπεται να αντικαθιστούν ένα ενδιάμεσο στάδιο στο πλαίσιο της συνήθους ακολουθίας για έγκριση τύπου σε πολλαπλά στάδια και δεν επιτρέπεται να εφαρμόζονται για την εξασφάλιση έγκρισης οχήματος στο πρώτο στάδιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X
ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ,

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Ή ΘΕΣΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Άρθρο 46
Διάθεση στην αγορά, ταξινόμηση ή θέση σε κυκλοφορία οχημάτων εκτός οχημάτων τέλους σειράς

1.Με την επιφύλαξη των άρθρων 49 έως 51, οχήματα για τα οποία είναι υποχρεωτική η έγκριση τύπου πλήρους οχήματος ή για τα οποία ο κατασκευαστής έχει λάβει την εν λόγω έγκριση τύπου, διατίθενται στην αγορά, ταξινομούνται ή τίθενται σε κυκλοφορία μόνον εάν συνοδεύονται από ισχύον πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 35.

Ημιτελή οχήματα μπορούν να διατίθενται στην αγορά ή να τίθενται σε κυκλοφορία, όμως οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την ταξινόμηση οχημάτων μπορούν να αρνηθούν την ταξινόμηση και τη χρήση των εν λόγω οχημάτων στο οδικό δίκτυο.

2.Οχήματα τα οποία εξαιρούνται από την απαίτηση να συνοδεύονται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης μπορούν επίσης να διατίθενται στην αγορά, να ταξινομούνται ή να τίθενται σε κυκλοφορία, εφόσον πληρούν τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

3.Ο αριθμός των οχημάτων που παράγονται σε μικρή σειρά και διατίθενται στην αγορά, ταξινομούνται ή τίθενται σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια ενός έτους δεν υπερβαίνει τα ετήσια ποσοτικά όρια που καθορίζονται στο παράρτημα XII.

Άρθρο 47
Διάθεση στην αγορά, ταξινόμηση ή θέση σε κυκλοφορία οχημάτων τέλους σειράς

1.Οχήματα τέλους σειράς για τα οποία η έγκριση τύπου ΕΕ έχει παύσει να ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) μπορούν να διατίθενται στην αγορά, να ταξινομούνται ή να τίθενται σε κυκλοφορία μόνον υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται η απαίτηση που ορίζεται στην παράγραφο 4 και οι προθεσμίες που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 4.

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνο για οχήματα που ήταν ήδη στο έδαφος της Ένωσης και δεν είχαν ακόμη διατεθεί στην αγορά ούτε είχαν ταξινομηθεί ή τεθεί σε κυκλοφορία πριν από τη λήξη ισχύος της έγκρισης τύπου ΕΕ.

2.Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται, όσον αφορά τα πλήρη οχήματα, για περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία παύει να ισχύει η έγκριση τύπου ΕΕ και, όσον αφορά τα ολοκληρωμένα οχήματα, για περίοδο 18 μηνών από την εν λόγω ημερομηνία.

3.Κατασκευαστής ο οποίος επιθυμεί να διαθέσει στην αγορά, να ταξινομήσει ή να θέσει σε κυκλοφορία οχήματα τέλους σειράς σύμφωνα με την παράγραφο 1 υποβάλλει αίτηση για τον σκοπό αυτό στην εθνική αρχή του κράτους μέλους που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ. Στην εν λόγω αίτηση προσδιορίζονται οι τεχνικοί ή οικονομικοί λόγοι που εμποδίζουν τη συμμόρφωση των εν λόγω οχημάτων με τις νέες τεχνικές απαιτήσεις έγκρισης τύπου και περιλαμβάνεται ο αριθμός VIN των σχετικών οχημάτων.

Η ενδιαφερόμενη εθνική αρχή αποφασίζει, εντός τριών μηνών από την παραλαβή της εν λόγω αίτησης, αν θα επιτρέψει τη διάθεση στην αγορά, την ταξινόμηση και τη θέση σε κυκλοφορία των εν λόγω οχημάτων στην επικράτεια του οικείου κράτους μέλους και προσδιορίζει τον αριθμό των οχημάτων για τα οποία μπορεί να χορηγηθεί άδεια.

4.Μόνον οχήματα τέλους σειράς με ισχύον πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει παραμείνει σε ισχύ για τουλάχιστον τρεις μήνες μετά την ημερομηνία έκδοσής του, αλλά για τα οποία η έγκριση τύπου έχει παύσει να ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α), μπορούν να διατίθενται στην αγορά, να ταξινομούνται ή να τίθενται σε κυκλοφορία στην Ένωση.

5.Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης των οχημάτων που διατίθενται στην αγορά, ταξινομούνται ή τίθενται σε κυκλοφορία σύμφωνα με το παρόν άρθρο περιλαμβάνει ειδική καταχώριση που δηλώνει ότι τα εν λόγω οχήματα είναι οχήματα τέλους σειράς, καθώς και την ημερομηνία έως την οποία τα εν λόγω οχήματα μπορούν να διατίθενται στην αγορά, να ταξινομούνται ή να τίθενται σε κυκλοφορία στην Ένωση.

6.Τα κράτη μέλη τηρούν μητρώα των αριθμών VIN των οχημάτων τα οποία επέτρεψαν να διατίθενται στην αγορά, να ταξινομούνται ή να τίθενται σε κυκλοφορία σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Άρθρο 48
Διάθεση στην αγορά ή θέση σε κυκλοφορία

κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων

1.Κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προορίζονται για τη δευτερογενή αγορά, μπορούν να διατίθενται στην αγορά ή να τίθενται σε κυκλοφορία μόνον εφόσον συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των σχετικών κανονιστικών πράξεων που παρατίθενται στο παράρτημα IV και φέρουν σήμανση σύμφωνα με το άρθρο 36.

2.Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων που κατασκευάζονται ή σχεδιάζονται ειδικά για νέα οχήματα που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

3.Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά ή τη θέση σε κυκλοφορία κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων που εξαιρούνται δυνάμει του άρθρου 37 ή προορίζονται για τοποθέτηση σε οχήματα που καλύπτονται από εγκρίσεις οι οποίες χορηγούνται βάσει των άρθρων 39, 40, 42 και 43 για το συγκεκριμένο κατασκευαστικό στοιχείο ή τη συγκεκριμένη χωριστή τεχνική μονάδα.

4.Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά ή τη θέση σε κυκλοφορία κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε οχήματα τα οποία δεν απαιτείται να έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή σύμφωνα με την οδηγία 2007/46/ΕΚ κατά τη διάθεση στην αγορά, την ταξινόμηση ή τη θέση σε κυκλοφορία των εν λόγω οχημάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ
ΡΗΤΡΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 49
Διαδικασία που εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο για οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία

ή χωριστές τεχνικές μονάδες που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο

1.Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενός κράτους μέλους οι οποίες έχουν λάβει μέτρα βάσει του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και του άρθρου 8 του παρόντος κανονισμού ή οι οποίες έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι ένα όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή μια χωριστή τεχνική μονάδα που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή για άλλες πτυχές της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, ενημερώνουν αμελλητί την εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση σχετικά με τα πορίσματά τους.

2.Η εγκρίνουσα αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 διενεργεί αξιολόγηση σε σχέση με το όχημα, το σύστημα, το κατασκευαστικό στοιχείο ή τη χωριστή τεχνική μονάδα, στο πλαίσιο της οποίας ελέγχονται όλες οι απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι οικείοι οικονομικοί φορείς συνεργάζονται πλήρως με την εγκρίνουσα αρχή και τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

Όταν, κατά τη διάρκεια της εν λόγω αξιολόγησης, η εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση διαπιστώνει ότι το όχημα, το σύστημα, το κατασκευαστικό στοιχείο ή η χωριστή τεχνική μονάδα δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, απαιτεί αμελλητί από τον οικείο οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα δέοντα διορθωτικά μέτρα για τη συμμόρφωση του οχήματος, του συστήματος, του κατασκευαστικού στοιχείου ή της χωριστής τεχνικής μονάδας με τις εν λόγω απαιτήσεις, ή λαμβάνει περιοριστικά μέτρα, είτε για την απόσυρση του οχήματος, του συστήματος, του κατασκευαστικού στοιχείου ή της χωριστής τεχνικής μονάδας από την αγορά είτε για την ανάκλησή τους εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ανάλογα με τη φύση του κινδύνου.

Το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 εφαρμόζεται για τα προαναφερθέντα στο δεύτερο εδάφιο περιοριστικά μέτρα.

3.Η αρμόδια εγκρίνουσα αρχή ενημερώνει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και τα μέτρα που απαιτείται να ληφθούν από τον οικονομικό φορέα.

4.Ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 11 έως 19, διασφαλίζει τη λήψη όλων των κατάλληλων διορθωτικών μέτρων για όλα τα μη συμμορφούμενα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες που έχει διαθέσει στην αγορά ή έχει ταξινομήσει ή για των οποίων τη θέση σε κυκλοφορία είναι υπεύθυνος στην Ένωση.

5.Εάν ο οικονομικός φορέας δεν λάβει επαρκή διορθωτικά μέτρα εντός της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο, οι εθνικές αρχές λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα προσωρινά περιοριστικά μέτρα για να εμποδίσουν ή να περιορίσουν τη διάθεση στην αγορά, την ταξινόμηση ή τη θέση σε κυκλοφορία μη συμμορφούμενων οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων στην εθνική τους αγορά, ή για την απόσυρσή τους από την αγορά ή την ανάκλησή τους.

Άρθρο 50
Διαδικασίες κοινοποίησης και ένστασης

που συνδέονται με περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο

1.Οι εθνικές αρχές ενημερώνουν αμελλητί την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφοι 1 και 5.

Οι πληροφορίες που παρέχονται περιλαμβάνουν όλες τις διαθέσιμες λεπτομέρειες, ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του μη συμμορφούμενου οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας, την προέλευσή τους, τη φύση της εικαζόμενης μη συμμόρφωσης και τον ενεχόμενο κίνδυνο, τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών περιοριστικών μέτρων που λαμβάνονται και τα επιχειρήματα που προβάλλει ο οικείος οικονομικός φορέας.

2.Η εγκρίνουσα αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 1 αναφέρει αν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε κάποιον από τους παρακάτω λόγους:

α)το όχημα, το σύστημα, το κατασκευαστικό στοιχείο ή η χωριστή τεχνική μονάδα δεν πληροί τις απαιτήσεις που αφορούν την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων, την προστασία του περιβάλλοντος ή άλλα ζητήματα προστασίας του δημόσιου συμφέροντος που καλύπτει ο παρών κανονισμός·

β)υπάρχουν ελλείψεις στις σχετικές κανονιστικές πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα IV.

3.Εντός ενός μηνός από τη λήψη των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη εκτός του κράτους μέλους που κινεί τη διαδικασία ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τυχόν περιοριστικά μέτρα που έχουν λάβει και για κάθε συμπληρωματική πληροφορία που έχουν στη διάθεσή τους όσον αφορά τη μη συμμόρφωση του εν λόγω οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας και, στην περίπτωση διαφωνίας με το κοινοποιηθέν εθνικό μέτρο, για τις ενστάσεις τους.

4.Εάν, εντός ενός μηνός από τη λήψη των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, διατυπωθεί ένσταση είτε από άλλο κράτος μέλος είτε από την Επιτροπή όσον αφορά περιοριστικό μέτρο το οποίο έχει ληφθεί από κράτος μέλος, το εν λόγω μέτρο αξιολογείται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 50.

5.Εάν, εντός ενός μηνός από τη λήψη των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεν διατυπωθεί ένσταση ούτε από άλλο κράτος μέλος ούτε από την Επιτροπή όσον αφορά περιοριστικό μέτρο το οποίο έχει ληφθεί από κράτος μέλος, το εν λόγω μέτρο θεωρείται δικαιολογημένο. Τα άλλα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται παρόμοια περιοριστικά μέτρα σε σχέση με το εν λόγω όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα.

Άρθρο 51
Ενωσιακή διαδικασία διασφάλισης

1.Όταν, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 50 παράγραφοι 3 και 4, διατυπώνονται ενστάσεις κατά περιοριστικού μέτρου που έχει ληφθεί από κράτος μέλος ή όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι ένα εθνικό μέτρο είναι αντίθετο προς τη νομοθεσία της Ένωσης, η Επιτροπή αξιολογεί αμελλητί το εθνικό μέτρο κατόπιν διαβούλευσης με τα κράτη μέλη και τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα (ή φορείς). Βάσει των αποτελεσμάτων της εν λόγω αξιολόγησης η Επιτροπή εκδίδει απόφαση που ορίζει αν το εθνικό μέτρο θεωρείται δικαιολογημένο ή όχι. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της σε όλα τα κράτη μέλη και την ανακοινώνει αμέσως στον οικείο οικονομικό φορέα. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν αμελλητί την απόφαση της Επιτροπής και ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά.

2.Εάν η Επιτροπή θεωρήσει το εθνικό μέτρο δικαιολογημένο, όλα τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί η απόσυρση του μη συμμορφούμενου οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας από την αγορά τους και ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή. Εάν η Επιτροπή θεωρήσει το εθνικό μέτρο αδικαιολόγητο, το οικείο κράτος μέλος ανακαλεί ή προσαρμόζει το μέτρο, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3.Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί δικαιολογημένο και αποδίδεται σε ελλείψεις των κανονιστικών πράξεων που αναφέρονται στο παράρτημα IV, η Επιτροπή προτείνει κατάλληλα μέτρα ως εξής:

α)εάν πρόκειται για κανονιστικές πράξεις, η Επιτροπή προτείνει τις αναγκαίες τροποποιήσεις στη σχετική πράξη·

β)εάν πρόκειται για κανονισμούς ΟΕΕ/ΗΕ, η Επιτροπή προτείνει το απαιτούμενο σχέδιο τροποποιήσεων των σχετικών κανονισμών ΟΕΕ/ΗΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος III της απόφασης 97/836/ΕΚ του Συμβουλίου.

Άρθρο 52
Συμμορφούμενα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες

που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια ή μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στην υγεία και στο περιβάλλον

1.Όταν ένα κράτος μέλος, ύστερα από τη διενέργεια αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 1, διαπιστώσει ότι οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες, μολονότι συμμορφώνονται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις ή φέρουν τη σωστή σήμανση, παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια ή μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον ή στη δημόσια υγεία, απαιτεί από τον οικείο οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι το όχημα, το σύστημα, το κατασκευαστικό στοιχείο ή η χωριστή τεχνική μονάδα, όταν διατεθεί για πρώτη φορά στην αγορά, ταξινομηθεί ή τεθεί σε κυκλοφορία, δεν θα παρουσιάζει πλέον τον εν λόγω κίνδυνο, είτε λαμβάνει περιοριστικά μέτρα για την απόσυρση του οχήματος, του συστήματος, του κατασκευαστικού στοιχείου ή της χωριστής τεχνικής μονάδας από την αγορά ή για την ανάκληση τους εντός εύλογης περιόδου, ανάλογα με τη φύση του κινδύνου.

Το κράτος μέλος μπορεί να αρνηθεί να ταξινομήσει τέτοιου είδους οχήματα έως ότου ο οικονομικός φορέας λάβει όλα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα.

2.Ο οικονομικός φορέας εξασφαλίζει τη λήψη των κατάλληλων διορθωτικών μέτρων για όλα τα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3.Εντός ενός μηνός από το αίτημα που αναφέρεται στον παράγραφο 1, το κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του οχήματος, του συστήματος, του κατασκευαστικού στοιχείου ή της χωριστής τεχνικής μονάδας, την προέλευση και την αλυσίδα εφοδιασμού του οχήματος, του συστήματος, του κατασκευαστικού στοιχείου ή της χωριστής τεχνικής μονάδας, τη φύση του ενεχόμενου κινδύνου, καθώς και τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί.

4.Η Επιτροπή αρχίζει αμελλητί διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη και τον οικείο οικονομικό φορέα (ή φορείς) και, ιδίως, με την εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου και αξιολογεί το εθνικό μέτρο που έχει ληφθεί. Με βάση την εν λόγω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφασίζει αν το εθνικό μέτρο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 θεωρείται δικαιολογημένο ή όχι και, εάν είναι σκόπιμο, προτείνει κατάλληλα μέτρα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

5.Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της σε όλα τα κράτη μέλη και την ανακοινώνει αμέσως στον σχετικό οικονομικό φορέα (ή φορείς).

Άρθρο 53
Γενικές διατάξεις σχετικά με μη συμμορφούμενα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες

1.Όταν οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες που συνοδεύονται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή φέρουν σήμα έγκρισης δεν συμμορφώνονται προς τον εγκεκριμένο τύπο, ή δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό ή έχουν λάβει έγκριση βάσει λανθασμένων δεδομένων, οι εγκρίνουσες αρχές, οι αρχές εποπτείας της αγοράς ή η Επιτροπή δύνανται να λαμβάνουν τα απαραίτητα περιοριστικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 για την απαγόρευση ή τον περιορισμό της διάθεσης στην αγορά, της ταξινόμησης ή της θέσης σε κυκλοφορία στην αγορά μη συμμορφούμενων οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων, ή για την απόσυρσή τους από την εν λόγω αγορά ή την ανάκλησή τους, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της έγκρισης τύπου από την εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ, έως ότου ο οικείος οικονομικός φορέας λάβει όλα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσει τη συμμόρφωση των οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων.

2.Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι αποκλίσεις από τα στοιχεία του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ ή του πακέτου πληροφοριών θεωρείται ότι αποτελούν μη συμμόρφωση με τον εγκεκριμένο τύπο.

Άρθρο 54
Διαδικασίες κοινοποίησης και ένστασης σχετικά με μη συμμορφούμενα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες

1.Όταν μια εγκρίνουσα αρχή ή αρχή εποπτείας της αγοράς διαπιστώνει ότι οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό ή ότι η έγκριση τύπου έχει χορηγηθεί βάσει λανθασμένων δεδομένων, ή ότι οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες που συνοδεύονται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή φέρουν σήμα έγκρισης δεν συμμορφώνονται με τον εγκεκριμένο τύπο, δύναται να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα περιοριστικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1.

2.Η εγκρίνουσα αρχή ή η αρχή εποπτείας της αγοράς ή η Επιτροπή ζητεί επίσης από την εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ να επαληθεύσει ότι τα οχήματα, τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ή οι χωριστές τεχνικές μονάδες που παράγονται εξακολουθούν να συμμορφώνονται με τον εγκεκριμένο τύπο ή, κατά περίπτωση, ότι έχουν ληφθεί μέτρα για τη συμμόρφωση των οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά.

3.Σε περίπτωση έγκρισης τύπου πλήρους οχήματος, όταν η μη συμμόρφωση οχήματος οφείλεται σε σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα, το αίτημα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 απευθύνεται επίσης στην εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ για το εν λόγω σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα.

4. Σε περίπτωση έγκρισης τύπου σε πολλαπλά στάδια, όταν η μη συμμόρφωση ολοκληρωμένου οχήματος οφείλεται είτε σε σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα που αποτελεί μέρος του ημιτελούς οχήματος είτε στο ίδιο το ημιτελές όχημα, το αίτημα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 απευθύνεται επίσης στην εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ για το εν λόγω σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο, χωριστή τεχνική μονάδα ή ημιτελές όχημα.

5.Μετά την παραλαβή του αιτήματος που αναφέρεται στις παραγράφους 1 έως 4, η εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ διενεργεί αξιολόγηση σε σχέση με τα συγκεκριμένα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή τις χωριστές τεχνικές μονάδες, στο πλαίσιο της οποίας ελέγχονται όλες οι απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Η εγκρίνουσα αρχή επαληθεύει επίσης τα δεδομένα βάσει των οποίων χορηγήθηκε η έγκριση. Οι οικείοι οικονομικοί φορείς συνεργάζονται πλήρως με την εγκρίνουσα αρχή.

6.Όταν η εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ για όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα διαπιστώσει έλλειψη συμμόρφωσης, απαιτεί αμελλητί από τον οικείο οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα για τη συμμόρφωση του οχήματος, του συστήματος, του κατασκευαστικού στοιχείου ή της χωριστής τεχνικής μονάδας και, όποτε κρίνεται αναγκαίο, η εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ λαμβάνει τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 53 παράγραφος 1 το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός ενός μηνός από την ημερομηνία του αιτήματος.

7.Οι εθνικές αρχές που λαμβάνουν περιοριστικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1 ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη.

8.Εάν, εντός ενός μηνός μετά την κοινοποίηση των περιοριστικών μέτρων που λαμβάνονται από εγκρίνουσα αρχή ή αρχή εποπτείας της αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1, υποβληθεί ένσταση από άλλο κράτος μέλος σχετικά με το κοινοποιηθέν περιοριστικό μέτρο ή όταν η Επιτροπή διαπιστώνει μη συμμόρφωση σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5, η Επιτροπή διενεργεί αμελλητί διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τον οικείο οικονομικό φορέα (ή φορείς) και, ιδίως, με την εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου και αξιολογεί το εθνικό μέτρο που έχει ληφθεί. Βάσει της εν λόγω αξιολόγησης, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη λήψη των απαραίτητων περιοριστικών μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 53 παράγραφος 1 μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της σε όλα τα κράτη μέλη και την ανακοινώνει αμέσως στον οικείο οικονομικό φορέα. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν αμελλητί την απόφαση της Επιτροπής και ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά.

9.Εάν, εντός ενός μηνός μετά την κοινοποίηση των περιοριστικών μέτρων που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1, δεν υποβληθεί καμία ένσταση ούτε από άλλο κράτος μέλος ούτε από την Επιτροπή όσον αφορά περιοριστικό μέτρο το οποίο έχει ληφθεί από κράτος μέλος, το εν λόγω μέτρο θεωρείται δικαιολογημένο. Τα άλλα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη λήψη παρόμοιων περιοριστικών μέτρων σε σχέση με το εν λόγω όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα.

Άρθρο 55
Πρώτη διάθεση στην αγορά και θέση σε κυκλοφορία εξαρτημάτων ή εξοπλισμού

που ενδέχεται να συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για την ορθή λειτουργία ουσιωδών συστημάτων

1.Εξαρτήματα ή εξοπλισμός που ενδέχεται να συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για την ορθή λειτουργία συστημάτων που είναι ουσιώδη για την ασφάλεια του οχήματος ή για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του δεν διατίθενται στην αγορά, δεν ταξινομούνται, δεν τίθενται σε κυκλοφορία και απαγορεύονται, εκτός εάν έχουν λάβει άδεια από εγκρίνουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφοι 1 και 4.

2.Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 88 για τον καθορισμό των απαιτήσεων με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται τα εξαρτήματα και ο εξοπλισμός που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Οι εν λόγω απαιτήσεις είναι δυνατόν να βασίζονται στις κανονιστικές πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα IV ή να συνίστανται σε σύγκριση των εξαρτημάτων ή του εξοπλισμού με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις ή τις επιδόσεις ασφάλειας των αυθεντικών μερών ή εξαρτημάτων, κατά περίπτωση. Και στις δύο περιπτώσεις, οι απαιτήσεις εξασφαλίζουν ότι τα εξαρτήματα ή εξοπλισμός δεν παρεμποδίζουν τη λειτουργία των συστημάτων που είναι ουσιώδη για την ασφάλεια του οχήματος ή για τις περιβαλλοντικές του επιδόσεις.

3.Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ᾽ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 88 για την τροποποίηση του παραρτήματος XIII ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές και κανονιστικές εξελίξεις με την επικαιροποίηση του καταλόγου εξαρτημάτων ή εξοπλισμού βάσει πληροφοριών σχετικά με:

α)τη σοβαρότητα του κινδύνου για την ασφάλεια ή τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των οχημάτων στα οποία έχουν τοποθετηθεί τα συγκεκριμένα εξαρτήματα ή ο εξοπλισμός·

β)τη δυνητική επίπτωση που θα είχε για τους καταναλωτές και τους κατασκευαστές της δευτερογενούς αγοράς πιθανή χορήγηση άδειας για τα εξαρτήματα ή τον εξοπλισμό σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 1.

4.Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε αυθεντικά εξαρτήματα ή εξοπλισμό και σε εξαρτήματα ή εξοπλισμό που ανήκουν σε σύστημα το οποίο έχει λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα IV, εκτός εάν η έγκριση τύπου αφορά άλλα θέματα εκτός του σοβαρού κινδύνου που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως αυθεντικά εξαρτήματα ή εξοπλισμός νοούνται εξαρτήματα ή εξοπλισμός που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα παραγωγής που ορίζει ο κατασκευαστής του οχήματος για τη συναρμολόγηση του εν λόγω οχήματος.

5.Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε εξαρτήματα ή εξοπλισμό που παράγονται αποκλειστικά και μόνο για αγωνιστικά οχήματα. Εξαρτήματα ή εξοπλισμός που παρατίθενται στο παράρτημα XIII και τα οποία χρησιμοποιούνται τόσο σε αγώνες ταχύτητας όσο και στο οδικό δίκτυο δεν διατίθενται για οχήματα που προορίζονται για χρήση σε δημόσιους δρόμους, εκτός εάν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στις κατ᾽ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και έχουν λάβει άδεια από την Επιτροπή μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Άρθρο 56
Συναφείς απαιτήσεις για εξαρτήματα ή εξοπλισμό που ενδέχεται να συνιστούν σοβαρό κίνδυνο

για την ορθή λειτουργία ουσιωδών συστημάτων

1.Ένας κατασκευαστής εξαρτημάτων ή εξοπλισμού μπορεί να υποβάλει αίτηση χορήγησης της άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 1 υποβάλλοντας στην εγκρίνουσα αρχή αίτηση συνοδευόμενη από έκθεση δοκιμής, την οποία συντάσσει καθορισμένη τεχνική υπηρεσία και η οποία πιστοποιεί ότι τα εξαρτήματα ή ο εξοπλισμός για τα οποία ζητείται να ληφθεί άδεια συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 55 παράγραφος 2. Ο κατασκευαστής μπορεί να υποβάλει μία μόνον αίτηση ανά τύπο εξαρτήματος ή εξοπλισμού και σε μία μόνον εγκρίνουσα αρχή.

2.Η αίτηση χορήγησης της άδειας περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τον κατασκευαστή εξαρτημάτων ή εξοπλισμού, τον τύπο, τον αναγνωριστικό αριθμό και τον αριθμό εξαρτήματος για τα εξαρτήματα ή τον εξοπλισμό, καθώς και το όνομα του κατασκευαστή του οχήματος, τον τύπο του οχήματος και, κατά περίπτωση, το έτος κατασκευής ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που καθιστά δυνατή την ταυτοποίηση του οχήματος στο οποίο πρόκειται να τοποθετηθούν τα εξαρτήματα ή ο εξοπλισμός.

Η εγκρίνουσα αρχή χορηγεί άδεια για την πρώτη διάθεση στην αγορά και τη θέση σε κυκλοφορία των εξαρτημάτων ή του εξοπλισμού όταν διαπιστώνει, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση δοκιμών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και άλλα αποδεικτικά στοιχεία, ότι τα συγκεκριμένα εξαρτήματα ή ο εξοπλισμός συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 55 παράγραφος 2.

Η εγκρίνουσα αρχή εκδίδει αμελλητί για τον κατασκευαστή πιστοποιητικό χορήγησης άδειας, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο προσάρτημα 1 του παραρτήματος XI, αριθμημένο σύμφωνα με το σημείο 2 του παραρτήματος ΧΙ.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ᾽ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 88 για την τροποποίηση του παραρτήματος XI ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές και κανονιστικές εξελίξεις με την επικαιροποίηση του προτύπου και του συστήματος αρίθμησης για το πιστοποιητικό χορήγησης άδειας.

3.Ο κατασκευαστής ενημερώνει αμελλητί την εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την άδεια για τυχόν μεταβολές που επηρεάζουν τους όρους υπό τους οποίους εκδόθηκε η άδεια. Η εν λόγω εγκρίνουσα αρχή αποφασίζει αν η άδεια πρέπει να επανεξεταστεί ή να επανεκδοθεί και αν απαιτούνται περαιτέρω δοκιμές.

Ο κατασκευαστής εξασφαλίζει ότι τα εξαρτήματα ή ο εξοπλισμός παράγονται και θα εξακολουθούν να παράγονται υπό τους όρους βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια.

4.Πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άδειας, η εγκρίνουσα αρχή επιβεβαιώνει την ύπαρξη ρυθμίσεων και διαδικασιών για την εξασφάλιση αποτελεσματικού ελέγχου της συμμόρφωσης της παραγωγής.

Όταν η εγκρίνουσα αρχή διαπιστώνει ότι δεν πληρούνται πλέον οι όροι έκδοσης της άδειας, ζητεί από τον κατασκευαστή να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει την εκ νέου συμμόρφωση των εξαρτημάτων ή του εξοπλισμού. Όταν κρίνεται αναγκαίο, προβαίνει σε ανάκληση της άδειας.

5.Κατόπιν αιτήματος εθνικής αρχής άλλου κράτους μέλους, η εγκρίνουσα αρχή που εξέδωσε την άδεια αποστέλλει στην πρώτη, εντός ενός μηνός από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος, αντίγραφο του εκδοθέντος πιστοποιητικού χορήγησης άδειας, συνοδευόμενο από τα συνημμένα του έγγραφα, μέσω κοινού ασφαλούς ηλεκτρονικού συστήματος ανταλλαγών. Το αντίγραφο μπορεί επίσης να έχει τη μορφή ασφαλούς ηλεκτρονικού αρχείου.

6.Μια εγκρίνουσα αρχή που διαφωνεί με την άδεια που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος κοινοποιεί τους λόγους της διαφωνίας της στην Επιτροπή. Η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τις αρμόδιες εγκρίνουσες αρχές, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την επίλυση της διαφωνίας, μεταξύ άλλων ζητώντας, εφόσον είναι αναγκαίο, την ανάκληση της άδειας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

7.Έως ότου καταρτιστεί ο κατάλογος που αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 3, τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν εθνικές διατάξεις όσον αφορά τα εξαρτήματα ή τον εξοπλισμό που ενδέχεται να επηρεάζουν την ορθή λειτουργία συστημάτων που είναι ουσιώδη για την ασφάλεια του οχήματος ή τις περιβαλλοντικές του επιδόσεις.

Άρθρο 57
Γενικές διατάξεις σχετικά με την ανάκληση οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων

1.Κατασκευαστής στον οποίο έχει χορηγηθεί έγκριση τύπου πλήρους οχήματος και ο οποίος υποχρεούται να ανακαλέσει οχήματα σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1, το άρθρο 15 παράγραφος 1, το άρθρο 17 παράγραφος 2, το άρθρο 49 παράγραφος 1, το άρθρο 49 παράγραφος 6, το άρθρο 51 παράγραφος 4, το άρθρο 52 παράγραφος 1 και το άρθρο 53 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού ή σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, ενημερώνει αμέσως την εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου πλήρους οχήματος.

2.Κατασκευαστής συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων στον οποίο έχει χορηγηθεί έγκριση τύπου ΕΕ και ο οποίος υποχρεούται να ανακαλέσει συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1, το άρθρο 15 παράγραφος 1, το άρθρο 17 παράγραφος 2, το άρθρο 49 παράγραφος 1, το άρθρο 49 παράγραφος 6, το άρθρο 51 παράγραφος 4, το άρθρο 52 παράγραφος 1 και το άρθρο 53 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού ή σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, ενημερώνει αμέσως την εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ.

3.Ο κατασκευαστής προτείνει στην εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου σειρά κατάλληλων διορθωτικών μέτρων για την εκ νέου συμμόρφωση των οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων και, κατά περίπτωση, για την εξουδετέρωση του σοβαρού κινδύνου που αναφέρεται στο άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

Η εγκρίνουσα αρχή διενεργεί αξιολόγηση για να εξακριβώσει κατά πόσον τα προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα είναι επαρκή και αρκετά έγκαιρα και ανακοινώνει αμελλητί στις εγκρίνουσες αρχές των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή τα διορθωτικά μέτρα που έχει εγκρίνει.

Άρθρο 58
Ειδικές διατάξεις σχετικά με την ανάκληση οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων

1.Όταν μια εγκρίνουσα αρχή ή η Επιτροπή θεωρεί ότι τα διορθωτικά μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 57 παράγραφος 3 είναι ανεπαρκή ή δεν εφαρμόζονται αρκετά σύντομα, γνωστοποιεί αμελλητί την ανησυχία της στην εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ και στην Επιτροπή.

Η εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ ζητεί από τον κατασκευαστή να λάβει διορθωτικά μέτρα για να αντιμετωπιστούν οι διατυπωθείσες ανησυχίες. Εάν ο κατασκευαστής δεν προτείνει και δεν εφαρμόσει αποτελεσματικά διορθωτικά μέτρα, η εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα περιοριστικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της έγκρισης τύπου ΕΕ και της υποχρεωτικής ανάκλησης του οχήματος, και ενημερώνει τις εγκρίνουσες αρχές των άλλων κρατών μελών και την Επιτροπή σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα που έλαβε. Στην περίπτωση ανάκλησης της έγκρισης τύπου ΕΕ, η εγκρίνουσα αρχή ενημερώνει αμελλητί τον κατασκευαστή σχετικά με την εν λόγω ανάκληση, με συστημένη επιστολή ή με ισοδύναμα ηλεκτρονικά μέσα.

2.Όταν μια εγκρίνουσα αρχή θεωρεί ότι τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί από την εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 1 δεν είναι επαρκή ή αρκετά έγκαιρα, ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και δύναται να λάβει κατάλληλα περιοριστικά μέτρα για την απαγόρευση ή τον περιορισμό της διάθεσης στην αγορά, της ταξινόμησης ή της θέσης σε κυκλοφορία των σχετικών μη συμμορφούμενων οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων στην εθνική τους αγορά ή για την απόσυρσή τους από την εν λόγω αγορά ή την ανάκλησή τους.

3.Η Επιτροπή διεξάγει κατάλληλες διαβουλεύσεις με τα εμπλεκόμενα μέρη και αποφασίζει αν τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί από την εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ είναι επαρκή και αρκετά έγκαιρα και, εφόσον είναι απαραίτητο, προτείνει κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η αποκατάσταση της συμμόρφωσης και/ή να εξουδετερωθεί ο σοβαρός κίνδυνος που αναφέρεται στο άρθρο 57 παράγραφος 3. Στην εν λόγω απόφαση εξετάζεται επίσης η καταλληλότητα των περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί από τις εγκρίνουσες αρχές που έκριναν ότι τα μέτρα που ελήφθησαν από την εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ δεν είναι επαρκή ή αρκετά έγκαιρα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και την κοινοποιεί αμέσως στους οικείους οικονομικούς φορείς.

4.Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν αμελλητί την απόφαση της Επιτροπής και ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά.

5.Εάν εντός ενός μηνός από την παραλαβή της κοινοποίησης σχετικά με τα εγκεκριμένα διορθωτικά μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 57 παράγραφος 3 δεν έχει διατυπωθεί ένσταση κατά των εν λόγω διορθωτικών μέτρων είτε από άλλο κράτος μέλος είτε από την Επιτροπή, τα εν λόγω διορθωτικά μέτρα θεωρούνται δικαιολογημένα. Τα άλλα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα εν λόγω διορθωτικά μέτρα εφαρμόζονται για τα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή τις χωριστές τεχνικές μονάδες που έχουν διατεθεί στην αγορά, έχουν ταξινομηθεί ή έχουν τεθεί σε κυκλοφορία στην επικράτειά τους.

Άρθρο 59
Δικαίωμα ακρόασης των οικονομικών φορέων, κοινοποίηση αποφάσεων και διαθέσιμα μέσα προσφυγής

1.Με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται άμεση δράση λόγω της ύπαρξης σοβαρού κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον, παρέχεται στον οικείο οικονομικό φορέα η δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων στην εθνική αρχή εντός κατάλληλης προθεσμίας πριν από τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου σύμφωνα με τα άρθρα 49 έως 58 από τις εθνικές αρχές των κρατών μελών.

Σε περίπτωση ανάληψης δράσης χωρίς να προηγηθεί ακρόαση του οικονομικού φορέα, ο τελευταίος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του το συντομότερο δυνατόν και η εθνική αρχή επανεξετάζει το μέτρο αμέσως μετά.

2.Κάθε μέτρο που λαμβάνουν οι εθνικές αρχές αιτιολογείται επακριβώς.

Όταν το μέτρο απευθύνεται σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, κοινοποιείται αμελλητί στον εν λόγω οικονομικό φορέα, ο οποίος ταυτόχρονα ενημερώνεται σχετικά με τα μέσα προσφυγής που έχει στη διάθεσή του δυνάμει του δικαίου του οικείου κράτους μέλους και τις προθεσμίες που ισχύουν για τα εν λόγω μέσα προσφυγής.

Όταν το μέτρο είναι γενικής εμβέλειας, δημοσιεύεται αναλόγως στην εθνική επίσημη εφημερίδα ή σε αντίστοιχο μέσο.

3.Οποιοδήποτε μέτρο λαμβάνεται από τις εθνικές αρχές, ανακαλείται ή τροποποιείται αμέσως μόλις ο οικονομικός φορέας αποδείξει τη λήψη αποτελεσματικών διορθωτικών μέτρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Άρθρο 60
Κανονισμοί ΟΕΕ/ΗΕ που απαιτούνται για την έγκριση τύπου ΕΕ

1.Οι κανονισμοί ΟΕΕ/ΗΕ ή οι τροποποιήσεις αυτών που έχουν υπερψηφιστεί ή εφαρμόζονται από την Ένωση και παρατίθενται στο παράρτημα IV αποτελούν μέρος των απαιτήσεων για την έγκριση τύπου ΕΕ ενός οχήματος.

2.Οι εγκρίνουσες αρχές των κρατών μελών αποδέχονται εγκρίσεις οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς ΟΕΕ/ΗΕ που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και, κατά περίπτωση, τα σχετικά σήματα έγκρισης, αντί των αντίστοιχων εγκρίσεων και σημάτων έγκρισης που χορηγούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

3.Όταν η Ένωση υπερψηφίσει έναν κανονισμό ΟΕΕ/ΗΕ ή τροποποιήσεις αυτού για τον σκοπό της έγκρισης τύπου πλήρους οχήματος, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 88, ώστε να καταστήσει υποχρεωτικό τον κανονισμό ΟΕΕ/ΗΕ ή τις τροποποιήσεις αυτού ή να τροποποιήσει τον παρόντα κανονισμό, κατά περίπτωση.

Στην εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξη ορίζονται επίσης οι ημερομηνίες υποχρεωτικής εφαρμογής του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ ή των τροποποιήσεών του και περιλαμβάνονται μεταβατικές διατάξεις, κατά περίπτωση.

Άρθρο 61
Ισοδυναμία κανονισμών ΟΕΕ/ΗΕ για τον σκοπό της έγκρισης τύπου ΕΕ

1.Οι κανονισμοί ΟΕΕ/ΗΕ που παρατίθενται στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος IV αναγνωρίζονται ως ισοδύναμοι των αντίστοιχων κανονιστικών πράξεων στον βαθμό που έχουν το ίδιο πεδίο εφαρμογής και το ίδιο αντικείμενο.

2.Οι εγκρίνουσες αρχές των κρατών μελών αποδέχονται εγκρίσεις τύπου οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς ΟΕΕ/ΗΕ που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και, κατά περίπτωση, τα σχετικά σήματα έγκρισης, αντί των αντίστοιχων εγκρίσεων τύπου και σημάτων έγκρισης που χορηγούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 62
Ισοδυναμία με άλλους κανονισμούς

Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, δύναται να αναγνωρίζει την ισοδυναμία μεταξύ, αφενός, των όρων ή διατάξεων που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό για την έγκριση τύπου ΕΕ συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων και, αφετέρου, των όρων ή διατάξεων που θεσπίζονται από διεθνείς κανονισμούς ή κανονισμούς τρίτων χωρών στο πλαίσιο πολυμερών ή διμερών συμφωνιών μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIII
ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Άρθρο 63
Πληροφορίες για τους χρήστες

1.Ο κατασκευαστής δεν παρέχει οποιεσδήποτε τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν τον τύπο οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας και τα οποία προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό ή στις κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, οι οποίες διαφέρουν από τα στοιχεία του τύπου που έχει εγκρίνει η εγκρίνουσα αρχή.

2.Ο κατασκευαστής διαθέτει στους χρήστες όλες τις σχετικές πληροφορίες και τις απαραίτητες οδηγίες που περιγράφουν τυχόν ειδικούς όρους ή περιορισμούς που αφορούν τη χρήση οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας.

3.Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 διατίθενται στην επίσημη γλώσσα ή στις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους στο οποίο το όχημα, το σύστημα, το κατασκευαστικό στοιχείο ή η χωριστή τεχνική μονάδα θα διατεθεί για πρώτη φορά στην αγορά, θα ταξινομηθεί ή θα τεθεί σε κυκλοφορία. Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται στο εγχειρίδιο του κατόχου, κατόπιν έγκρισης από την εγκρίνουσα αρχή.

Άρθρο 64
Πληροφορίες για τους κατασκευαστές

1.Ο κατασκευαστής του οχήματος διαθέτει στους κατασκευαστές συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την έγκριση τύπου ΕΕ συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων ή για τη χορήγηση της άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 1.

Ο κατασκευαστής του οχήματος μπορεί να επιβάλει στους κατασκευαστές συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων τη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας για την προστασία του απορρήτου όσων πληροφοριών δεν είναι κοινόχρηστες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που σχετίζονται με δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

2.Ο κατασκευαστής συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων παρέχει στον κατασκευαστή του οχήματος όλες τις λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς που ισχύουν για τις εγκρίσεις τύπου που έχει λάβει και οι οποίες είτε αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 3 είτε επιβάλλονται από κανονιστική πράξη που παρατίθεται στο παράρτημα IV.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIV
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Άρθρο 65
Υποχρεώσεις των κατασκευαστών να παρέχουν πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχήματος

1.Οι κατασκευαστές παρέχουν σε ανεξάρτητους φορείς απεριόριστη και τυποποιημένη πρόσβαση στις πληροφορίες του ενσωματωμένου στο όχημα συστήματος διάγνωσης (OBD), στον διαγνωστικό και άλλο εξοπλισμό, στα εργαλεία, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού λογισμικού, καθώς και στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος.

Οι κατασκευαστές παρέχουν τυποποιημένο και ασφαλές σύστημα τηλεπρόσβασης προκειμένου ανεξάρτητοι επισκευαστές να μπορούν να διενεργούν επισκευές που απαιτούν πρόσβαση στο σύστημα ασφαλείας του οχήματος.

2.Έως ότου η Επιτροπή εγκρίνει το σχετικό πρότυπο μέσω των εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) ή συγκρίσιμων οργανισμών τυποποίησης, οι πληροφορίες του συστήματος OBD και οι πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος παρουσιάζονται με εύκολα προσβάσιμο τρόπο που καθιστά δυνατή την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών από ανεξάρτητους φορείς χωρίς υπερβολικό κόπο.

Οι πληροφορίες του συστήματος OBD και οι πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος διατίθενται στους δικτυακούς τόπους των κατασκευαστών με τη χρήση τυποποιημένου μορφότυπου ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω της φύσης των πληροφοριών, σε άλλο κατάλληλο μορφότυπο. Ειδικότερα, η εν λόγω πρόσβαση παρέχεται με τρόπο που δεν συνεπάγεται διακρίσεις σε σύγκριση με την πρόσβαση που παρέχεται σε εξουσιοδοτημένους πωλητές και επισκευαστές.

3.Η Επιτροπή καθορίζει και επικαιροποιεί τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με τον τρόπο παροχής των πληροφοριών του συστήματος OBD και των πληροφοριών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων. H Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την τρέχουσα τεχνολογία πληροφοριών, τις προβλέψιμες εξελίξεις στην τεχνολογία των οχημάτων, τα υφιστάμενα πρότυπα ISO και την πιθανότητα καθιέρωσης ενός προτύπου ISO παγκόσμιας κλίμακας.

4.Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις που αφορούν την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, και ειδικότερα τις τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με τον τρόπο παροχής των πληροφοριών επισκευής και συντήρησης οχημάτων, καθορίζονται στο παράρτημα XVIII.

5.Οι κατασκευαστές διαθέτουν επίσης εκπαιδευτικό υλικό σε ανεξάρτητους φορείς, καθώς και σε εξουσιοδοτημένους πωλητές και επισκευαστές.

6.Ο κατασκευαστής εξασφαλίζει επίσης ότι οι πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχήματος είναι πάντα διαθέσιμες, εκτός των περιόδων που αυτό δεν είναι εφικτό λόγω εργασιών συντήρησης του συστήματος πληροφοριών.

Ο κατασκευαστής δημοσιεύει στους δικτυακούς τόπους του επακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των πληροφοριών επισκευής και συντήρησης του οχήματος κατά τον ίδιο χρόνο που τις θέτει στη διάθεση των εξουσιοδοτημένων επισκευαστών.

7.Για τους σκοπούς της κατασκευής και συντήρησης ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων συμβατών με το σύστημα OBD, καθώς και διαγνωστικών εργαλείων και εξοπλισμού δοκιμών, οι κατασκευαστές παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες του συστήματος OBD και τις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος χωρίς διακρίσεις σε κάθε ενδιαφερόμενο κατασκευαστή ή επισκευαστή κατασκευαστικού στοιχείου, διαγνωστικού εργαλείου ή εξοπλισμού δοκιμής.

8.Για τους σκοπούς του σχεδιασμού, της κατασκευής και της επισκευής αυτοκινητικού εξοπλισμού για οχήματα εναλλακτικού καυσίμου, οι κατασκευαστές παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες του συστήματος OBD και τις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος χωρίς διακρίσεις σε κάθε ενδιαφερόμενο κατασκευαστή, εγκαταστάτη ή επισκευαστή εξοπλισμού για οχήματα εναλλακτικού καυσίμου.

9.Οι ανεξάρτητοι επισκευαστές έχουν δωρεάν πρόσβαση στα αρχεία επισκευής και συντήρησης του οχήματος που τηρούνται σε κεντρική βάση δεδομένων του κατασκευαστή του οχήματος ή σε βάση δεδομένων για λογαριασμό του.

Οι εν λόγω ανεξάρτητοι επισκευαστές μπορούν να εισάγουν στη σχετική βάση δεδομένων πληροφορίες σχετικά με την επισκευή και συντήρηση που έχουν πραγματοποιήσει.

10.Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ᾽ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 88 για την τροποποίηση και συμπλήρωση του παραρτήματος XVIII, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές και κανονιστικές εξελίξεις ή να αποτρέπεται η κατάχρηση, με την επικαιροποίηση των απαιτήσεων σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες του συστήματος OBD και στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος, καθώς και με τη θέσπιση και ενσωμάτωση των προτύπων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3.

Άρθρο 66
Υποχρεώσεις όσον αφορά τους πολλαπλούς κατόχους έγκρισης τύπου

1.Ο κατασκευαστής που είναι υπεύθυνος για την αντίστοιχη έγκριση τύπου συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας ή για ένα συγκεκριμένο στάδιο του οχήματος είναι υπεύθυνος, σε περίπτωση μεικτής έγκρισης τύπου ή έγκρισης τύπου σε διαδοχικά ή σε πολλαπλά στάδια, για τη διαβίβαση τόσο στον τελικό κατασκευαστή όσο και στους ανεξάρτητους φορείς των πληροφοριών επισκευής και συντήρησης που αφορούν το συγκεκριμένο σύστημα ή κατασκευαστικό στοιχείο ή τη συγκεκριμένη χωριστή τεχνική μονάδα ή το συγκεκριμένο στάδιο.

2.Ο τελικός κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για την παροχή πληροφοριών σχετικά με το σύνολο του οχήματος σε ανεξάρτητους φορείς.

Άρθρο 67
Τέλη πρόσβασης σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχήματος

1.Ο κατασκευαστής μπορεί να επιβάλλει εύλογα και αναλογικά τέλη για την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, εκτός των αρχείων που αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 8. Τα εν λόγω τέλη δεν θα πρέπει να αποθαρρύνουν την πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες μη λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό χρήσης των πληροφοριών από τον ανεξάρτητο φορέα.

2.Ο κατασκευαστής καθιστά διαθέσιμες τις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων διαδραστικών υπηρεσιών, όπως ο επαναπρογραμματισμός ή παροχή τεχνικής βοήθειας, σε ωριαία, ημερήσια, μηνιαία και ετήσια βάση, και τα τέλη πρόσβασης στις εν λόγω πληροφορίες ποικίλλουν ανάλογα με τη διάρκεια των περιόδων για τις οποίες παρέχεται πρόσβαση.

Πέραν της πρόσβασης βάσει διάρκειας, οι κατασκευαστές μπορούν να προσφέρουν πρόσβαση βάσει συναλλαγής για την οποία επιβάλλεται τέλος ανά συναλλαγή και όχι ανάλογα με τη διάρκεια της πρόσβασης.

Όταν παρέχονται και τα δύο συστήματα πρόσβασης από τον κατασκευαστή, οι ανεξάρτητοι επισκευαστές επιλέγουν σύστημα πρόσβασης, είτε βάσει διάρκειας είτε βάσει συναλλαγής.

Άρθρο 68
Απόδειξη της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών επισκευής και συντήρησης

1.Ο κατασκευαστής που έχει υποβάλει αίτηση για έγκριση τύπου ΕΕ ή εθνική έγκριση τύπου παρέχει στην εγκρίνουσα αρχή αποδεικτικά στοιχεία της συμμόρφωσης με τα άρθρα 65 έως 70 εντός έξι μηνών από την ημερομηνία της αντίστοιχης έγκρισης τύπου.

2.Εάν δεν υποβληθούν αποδεικτικά στοιχεία για τη συμμόρφωση εντός της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η εγκρίνουσα αρχή λαμβάνει κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 69.

Άρθρο 69
Συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες του συστήματος OBD και στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος

1.Μια εγκρίνουσα αρχή μπορεί, ανά πάσα στιγμή, είτε με δική της πρωτοβουλία, με βάση μια καταγγελία, είτε βάσει αξιολόγησης από τεχνική υπηρεσία, να ελέγξει τη συμμόρφωση ενός κατασκευαστή με τα άρθρα 65 έως 70 και με τους όρους του πιστοποιητικού πρόσβασης στις πληροφορίες του συστήματος OBD και στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος που ορίζονται στο προσάρτημα 1 του παραρτήματος XVIII.

2.Όταν μια εγκρίνουσα αρχή διαπιστώσει ότι ο κατασκευαστής δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πρόσβαση στις πληροφορίες του συστήματος OBD και στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος, η εγκρίνουσα αρχή που έχει χορηγήσει τη σχετική έγκριση τύπου λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την επανόρθωση της κατάστασης.

Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν ανάκληση ή αναστολή της έγκρισης τύπου, πρόστιμα ή άλλα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 89.

3.Εάν ένας ανεξάρτητος φορέας ή μια εμπορική ένωση που εκπροσωπεί ανεξάρτητους φορείς υποβάλει καταγγελία στην εγκρίνουσα αρχή για την αποτυχία του κατασκευαστή να συμμορφωθεί με τα άρθρα 65 έως 70, η εγκρίνουσα αρχή προβαίνει σε έλεγχο προκειμένου να εξακριβώσει τη συμμόρφωση του κατασκευαστή.

4.Κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου, η εγκρίνουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από τεχνική υπηρεσία ή οποιονδήποτε άλλον ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα να διενεργήσει αξιολόγηση ώστε να εξακριβώσει κατά πόσον πληρούνται οι υποχρεώσεις σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες του συστήματος OBD και στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος.

Άρθρο 70
Φόρουμ για την πρόσβαση σε πληροφορίες για οχήματα

1.Το φόρουμ για την πρόσβαση σε πληροφορίες για οχήματα, το οποίο ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 ασκεί τις δραστηριότητές του σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στο παράρτημα XVIII.

2.Το φόρουμ που αναφέρεται στην παράγραφο 1 προτείνει στην Επιτροπή μέτρα για την πρόληψη της κατάχρησης των πληροφοριών του συστήματος OBD και των πληροφοριών επισκευής και συντήρησης οχημάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XV
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΟΡΙΣΜΟΣ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 71
Αρμόδιες για την έγκριση τύπου αρχές υπεύθυνες για τις τεχνικές υπηρεσίες

1.Η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή που ορίζεται από το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3, εφεξής καλούμενη «αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή», είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση, τον ορισμό, την κοινοποίηση και την παρακολούθηση των τεχνικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των υπεργολάβων ή των θυγατρικών των εν λόγω τεχνικών υπηρεσιών.

2.Η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή συγκροτείται, οργανώνεται και λειτουργεί κατά τρόπο ώστε να διαφυλάσσεται η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία της και να αποφεύγονται τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων με τις τεχνικές υπηρεσίες.

3.Η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή οργανώνεται κατά τρόπο ώστε η κοινοποίηση μιας τεχνικής υπηρεσίας να πραγματοποιείται από προσωπικό διαφορετικό από εκείνο που διενήργησε την αξιολόγηση της τεχνικής υπηρεσίας.

4.Η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή δεν διενεργεί οποιεσδήποτε δραστηριότητες τις οποίες διενεργούν οι τεχνικές υπηρεσίες και δεν παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εμπορική ή ανταγωνιστική βάση.

5.Η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που λαμβάνει.

6.Η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή έχει στη διάθεσή της επαρκές προσωπικό με κατάλληλα προσόντα για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

7.Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζουν για την αξιολόγηση, τον ορισμό και την κοινοποίηση των τεχνικών υπηρεσιών, καθώς και για την παρακολούθηση των τεχνικών υπηρεσιών, και σχετικά με τυχόν αλλαγές στις εν λόγω διαδικασίες.

8.Η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή υπόκειται σε αξιολόγηση από ομότιμους, η οποία διενεργείται από δύο αρμόδιες για την έγκριση τύπου αρχές άλλων κρατών μελών ανά διετία.

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν το ετήσιο σχέδιο αξιολογήσεων από ομότιμους, το οποίο εξασφαλίζει κατάλληλη εκ περιτροπής εναλλαγή στον ρόλο της αξιολογούσας και αξιολογούμενης αρμόδιας για την έγκριση τύπου αρχής, και το υποβάλλουν στην Επιτροπή.

Η αξιολόγηση από ομότιμους περιλαμβάνει μια επιτόπια επίσκεψη σε τεχνική υπηρεσία που τελεί υπό την ευθύνη της αξιολογούμενης αρχής. Η Επιτροπή μπορεί να συμμετέχει στην αξιολόγηση και να αποφασίζει για τη συμμετοχή της με βάση ανάλυση της εκτίμησης κινδύνου.

9.Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης από ομότιμους ανακοινώνεται σε όλα τα κράτη μέλη και στην Επιτροπή και σύνοψή του δημοσιεύεται. Συζητείται από το φόρουμ που συγκροτείται δυνάμει του άρθρου 10 με βάση εκτίμηση του αποτελέσματος που πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή και εκδίδονται συστάσεις.

10.Τα κράτη μέλη παρέχουν πληροφορίες στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με το πώς αντιμετώπισε τις συστάσεις της έκθεσης αξιολόγησης από ομοτίμους.

Άρθρο 72
Ορισμός τεχνικών υπηρεσιών

1.Οι αρμόδιες για την έγκριση τύπου αρχές ορίζουν τεχνικές υπηρεσίες για μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες δραστηριοτήτων, ανάλογα με το πεδίο αρμοδιοτήτων τους:

α)κατηγορία Α: δοκιμές που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό και στις πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα IV, τις οποίες οι εν λόγω τεχνικές υπηρεσίες διενεργούν στις εγκαταστάσεις τους·

β)κατηγορία Β: εποπτεία των δοκιμών που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό και στις πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα IV, όταν οι εν λόγω δοκιμές διενεργούνται στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή ή στις εγκαταστάσεις τρίτου·

γ)κατηγορία Γ: αξιολόγηση και παρακολούθηση σε τακτική βάση των διαδικασιών του κατασκευαστή για τον έλεγχο της συμμόρφωσης της παραγωγής·

δ)κατηγορία Δ: εποπτεία ή διενέργεια δοκιμών ή επιθεωρήσεων για την εποπτεία της συμμόρφωσης της παραγωγής.

2.Ένα κράτος μέλος μπορεί να ορίσει μια εγκρίνουσα αρχή ως τεχνική υπηρεσία για μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Όταν μια εγκρίνουσα αρχή ορίζεται ως τεχνική υπηρεσία και χρηματοδοτείται από ένα κράτος μέλος, ή υπόκειται σε διαχειριστικό και χρηματοοικονομικό έλεγχο από το εν λόγω κράτος μέλος, εφαρμόζονται τα άρθρα 72 έως 85 και τα προσαρτήματα 1 και 2 του παραρτήματος V.

3.Μια τεχνική υπηρεσία συγκροτείται βάσει του εθνικού δικαίου ενός κράτους μέλους και έχει νομική προσωπικότητα, εκτός εάν πρόκειται για διαπιστευμένη εσωτερική τεχνική υπηρεσία του κατασκευαστή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 76.

4.Η τεχνική υπηρεσία συνάπτει ασφάλεια αστικής ευθύνης για τις δραστηριότητές της εκτός εάν την ευθύνη αυτή αναλαμβάνει το κράτος μέλος σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ή εάν το ίδιο το κράτος μέλος είναι απευθείας υπεύθυνο για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης.

5.    Τεχνικές υπηρεσίες τρίτης χώρας, εκτός εκείνων που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 76, μπορούν να κοινοποιούνται για τους σκοπούς του άρθρου 78 μόνον όταν διμερής συμφωνία μεταξύ της Ένωσης και της συγκεκριμένης τρίτης χώρας προβλέπει τη δυνατότητα ορισμού των εν λόγω τεχνικών υπηρεσιών. Η ανωτέρω διάταξη δεν εμποδίζει μια τεχνική υπηρεσία που έχει συγκροτηθεί βάσει του εθνικού δικαίου κράτους μέλους σύμφωνα με την παράγραφο 3 να εγκαθιστά θυγατρικές σε τρίτες χώρες, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω θυγατρικές τελούν υπό την άμεση διαχείριση και τον άμεσο έλεγχο της ορισθείσας τεχνικής υπηρεσίας.

Άρθρο 73
Ανεξαρτησία των τεχνικών υπηρεσιών

1.Η τεχνική υπηρεσία και το προσωπικό της λειτουργούν ανεξάρτητα και εκτελούν τις δραστηριότητες για τις οποίες έχουν οριστεί με τον μέγιστο βαθμό επαγγελματικής ακεραιότητας και την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια στον συγκεκριμένο τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται και είναι απαλλαγμένοι από κάθε πίεση ή δέλεαρ, ιδίως οικονομικής φύσης, που θα μπορούσε να επηρεάσει την κρίση τους ή τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους, ιδιαίτερα πίεση ή δέλεαρ που προέρχεται από πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που έχουν συμφέρον από τα αποτελέσματα των εν λόγω δραστηριοτήτων.

2.Η τεχνική υπηρεσία αποτελεί τρίτο οργανισμό ή φορέα που δεν συμμετέχει στη διαδικασία σχεδιασμού, κατασκευής, προμήθειας ή συντήρησης του οχήματος, του συστήματος, του κατασκευαστικού στοιχείου ή της χωριστής τεχνικής μονάδας που αξιολογεί, υποβάλλει σε δοκιμή ή επιθεωρεί.

Ένας οργανισμός ή φορέας ο οποίος ανήκει σε ένωση επιχειρήσεων ή επαγγελματική ομοσπονδία που εκπροσωπεί επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στον σχεδιασμό, στην κατασκευή, στην προμήθεια ή στη συντήρηση των οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων που αξιολογεί, υποβάλλει σε δοκιμή ή επιθεωρεί, μπορεί να θεωρηθεί ότι πληροί τις απαιτήσεις του πρώτου εδαφίου, υπό την προϋπόθεση ότι η ανεξαρτησία του και η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων αποδεικνύονται στην ορίζουσα εγκρίνουσα αρχή του οικείου κράτους μέλους.

3.Η τεχνική υπηρεσία, η ανώτερη διοίκησή της και το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων για τις οποίες η τεχνική υπηρεσία έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 1 δεν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν, προμηθεύουν ή συντηρούν τα οχήματα, τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ή τις χωριστές τεχνικές μονάδες που αξιολογούν, ούτε εκπροσωπούν μέρη που συμμετέχουν στις εν λόγω δραστηριότητες. Αυτό δεν αποκλείει τη χρήση των εν λόγω οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων που είναι αναγκαία για τη λειτουργία της τεχνικής υπηρεσίας ούτε τη χρήση των εν λόγω οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων για ιδιωτικούς σκοπούς.

4.Η τεχνική υπηρεσία διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες των θυγατρικών της ή των υπεργολάβων της δεν επηρεάζουν την εμπιστευτικότητα, την αντικειμενικότητα ή την αμεροληψία των κατηγοριών δραστηριοτήτων για τις οποίες έχει οριστεί.

5.Το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας τηρεί επαγγελματικό απόρρητο όσον αφορά το σύνολο των πληροφοριών που λαμβάνει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του δυνάμει του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση τις πληροφορίες που αφορούν την εγκρίνουσα αρχή ή τις περιπτώσεις όπου αυτό απαιτείται δυνάμει του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου.

Άρθρο 74
Επάρκεια των τεχνικών υπηρεσιών

1.Η τεχνική υπηρεσία είναι σε θέση να εκτελέσει όλες τις δραστηριότητες για τις οποίες αιτείται να οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 1. Αποδεικνύει στην αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή ότι πληροί όλα τα ακόλουθα:

α)το προσωπικό της διαθέτει τις κατάλληλες δεξιότητες, τις ειδικές τεχνικές γνώσεις, την επαγγελματική κατάρτιση, καθώς επίσης επαρκή και κατάλληλη πείρα για να εκτελέσει τις δραστηριότητες για τις οποίες επιδιώκει να οριστεί·

β)κατέχει τις περιγραφές των διαδικασιών για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων για τις οποίες επιδιώκει να οριστεί, στις οποίες λαμβάνονται δεόντως υπόψη ο βαθμός πολυπλοκότητας της τεχνολογίας του εκάστοτε οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή της χωριστής τεχνικής μονάδας καθώς και ο μαζικός ή εν σειρά χαρακτήρας της διαδικασίας παραγωγής. Η τεχνική υπηρεσία αποδεικνύει τη διαφάνεια και τη δυνατότητα αναπαραγωγής των εν λόγω διαδικασιών·

γ)διαθέτει τα αναγκαία μέσα για την εκτέλεση των καθηκόντων που συνδέονται με τις κατηγορίες δραστηριοτήτων για τις οποίες επιδιώκει να οριστεί, και έχει πρόσβαση σε κάθε αναγκαίο εξοπλισμό ή εγκατάσταση.

2.Η τεχνική υπηρεσία οφείλει επίσης να αποδείξει ότι διαθέτει τις κατάλληλες δεξιότητες, τις ειδικές τεχνικές γνώσεις και αποδεδειγμένη πείρα για τη διενέργεια δοκιμών και επιθεωρήσεων με σκοπό την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των οχημάτων, των συστημάτων, των κατασκευαστικών στοιχείων και των χωριστών τεχνικών μονάδων με τον παρόντα κανονισμό και με τις κανονιστικές πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα IV, καθώς και τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα που παρατίθενται στο προσάρτημα 1 του παραρτήματος V.

Άρθρο 75
Θυγατρικές και υπεργολάβοι των τεχνικών υπηρεσιών

1.Οι τεχνικές υπηρεσίες μπορούν να αναθέσουν σε υπεργολάβους, με τη σύμφωνη γνώμη της ορίζουσας αρμόδιας για την έγκριση τύπου αρχής, ορισμένες από τις κατηγορίες δραστηριοτήτων για τις οποίες έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 1, ή να αναθέσουν την εκτέλεση των εν λόγω δραστηριοτήτων σε θυγατρική.

2.Όταν μια τεχνική υπηρεσία αναθέτει σε υπεργολάβο ειδικά καθήκοντα που συνδέονται με τις κατηγορίες δραστηριοτήτων για τις οποίες έχει οριστεί ή προσφεύγει σε θυγατρική για την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων, εξασφαλίζει ότι ο υπεργολάβος ή η θυγατρική συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των άρθρων 73 και 74 και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή.

3.Οι τεχνικές υπηρεσίες αναλαμβάνουν πλήρη ευθύνη για τα καθήκοντα που εκτελούν οι υπεργολάβοι ή οι θυγατρικές τους, όπου και αν βρίσκεται η έδρα τους.

4.Οι τεχνικές υπηρεσίες τηρούν στη διάθεση της αρμόδιας για την έγκριση τύπου αρχής τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την αξιολόγηση των προσόντων του υπεργολάβου ή της θυγατρικής και των καθηκόντων που εκτελεί.

Άρθρο 76
Εσωτερικές τεχνικές υπηρεσίες του κατασκευαστή

1.Εσωτερική τεχνική υπηρεσία ενός κατασκευαστή μπορεί να οριστεί για τις δραστηριότητες της κατηγορίας Α όπως αναφέρεται στο άρθρο 72 παράγραφος 1 στοιχείο α) μόνον όσον αφορά τις κανονιστικές πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα XV. Η εσωτερική τεχνική υπηρεσία αποτελεί χωριστό και διακριτό τμήμα της εταιρείας του κατασκευαστή και δεν συμμετέχει στον σχεδιασμό, στην κατασκευή, στην προμήθεια ή στη συντήρηση των οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων που αξιολογεί.

2.Η εσωτερική τεχνική υπηρεσία συμμορφώνεται με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)έχει λάβει διαπίστευση από εθνικό οργανισμό διαπίστευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και σύμφωνα με τα προσαρτήματα 1 και 2 του παραρτήματος V του παρόντος κανονισμού·

β)η εσωτερική τεχνική υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της, έχει οργανωτικά αναγνωρίσιμη δομή και εφαρμόζει μεθόδους αναφοράς εντός της εταιρείας του κατασκευαστή στην οποία ανήκει, οι οποίες διασφαλίζουν την αμεροληψία της και την αποδεικνύουν στον αρμόδιο εθνικό οργανισμό διαπίστευσης·

γ)ούτε η εσωτερική τεχνική υπηρεσία ούτε το προσωπικό της συμμετέχουν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να συγκρούεται με την ανεξαρτησία της ή την ακεραιότητά της ως προς την εκτέλεση των δραστηριοτήτων για τις οποίες έχει οριστεί·

δ)παρέχει τις υπηρεσίες της αποκλειστικά στην εταιρεία του κατασκευαστή στην οποία ανήκει.

3.Μια εσωτερική τεχνική υπηρεσία δεν είναι απαραίτητο να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή για τους σκοπούς του άρθρου 78, αλλά ο κατασκευαστής στον οποίο ανήκει ή ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη διαπίστευσή της στην αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή ύστερα από αίτημα της τελευταίας.

4.Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ᾽ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 88 για την τροποποίηση του παραρτήματος XV ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές και κανονιστικές εξελίξεις με την επικαιροποίηση του καταλόγου κανονιστικών πράξεων και των περιορισμών που περιέχονται σε αυτές.

Άρθρο 77
Αξιολόγηση και ορισμός των τεχνικών υπηρεσιών

1.Πριν από τον ορισμό μιας τεχνικής υπηρεσίας, η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή την αξιολογεί σύμφωνα με κατάλογο ελέγχου της αξιολόγησης, ο οποίος καλύπτει τουλάχιστον τις απαιτήσεις που παρατίθενται στο προσάρτημα 2 του παραρτήματος V. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει επιτόπια αξιολόγηση των εγκαταστάσεων της αιτούσας τεχνικής υπηρεσίας και, κατά περίπτωση, τυχόν θυγατρικής ή υπεργολάβου της, εντός ή εκτός της Ένωσης.

Εκπρόσωποι των αρμόδιων για την έγκριση τύπου αρχών τουλάχιστον δύο άλλων κρατών μελών, σε συντονισμό με την αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η αιτούσα τεχνική υπηρεσία, και μαζί με εκπρόσωπο της Επιτροπής, συγκροτούν ομάδα κοινής αξιολόγησης και συμμετέχουν στην αξιολόγηση της αιτούσας τεχνικής υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της επιτόπιας αξιολόγησης. Η ορίζουσα αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η αιτούσα τεχνική υπηρεσία παρέχει στους εν λόγω εκπροσώπους έγκαιρη πρόσβαση στα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση της αιτούσας τεχνικής υπηρεσίας.

2.Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης, η ομάδα κοινής αξιολόγησης επισημαίνει ευρήματα μη συμμόρφωσης της αιτούσας τεχνικής υπηρεσίας με τις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 72 έως 76, στα άρθρα 84 και 85 και στο προσάρτημα 2 του παραρτήματος V. Η ορίζουσα εγκρίνουσα αρχή και η ομάδα κοινής αξιολόγησης συζητούν τα εν λόγω ευρήματα προκειμένου να καταλήξουν σε κοινή συμφωνία όσον αφορά την αξιολόγηση της αίτησης.

3.Η ομάδα κοινής αξιολόγησης εκπονεί, εντός 45 ημερών μετά την επιτόπια αξιολόγηση, έκθεση στην οποία περιγράφεται ο βαθμός στον οποίο η αιτούσα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 72 έως 76, στα άρθρα 84 και 85 και στο προσάρτημα 2 του παραρτήματος V του παρόντος κανονισμού.

4.Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει σύνοψη των εντοπισθέντων ευρημάτων μη συμμόρφωσης. Τυχόν αποκλίνουσες απόψεις μεταξύ των μελών της ομάδας κοινής αξιολόγησης αποτυπώνονται στην έκθεση, συνοδευόμενες από σύσταση σχετικά με το αν η αιτούσα θα μπορούσε να οριστεί ως τεχνική υπηρεσία.

5.Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα ονόματα των εκπροσώπων της αρμόδιας για την έγκριση τύπου αρχής που πρέπει να καλούνται για κάθε κοινή αξιολόγηση.

6.Η επάρκεια μιας τεχνικής υπηρεσίας αξιολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις του προσαρτήματος 2 του παραρτήματος V.

7.Η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή κοινοποιεί την έκθεση αξιολόγησης στην Επιτροπή και στις ορίζουσες αρχές των άλλων κρατών μελών μαζί με έγγραφα που αποδεικνύουν την επάρκεια της τεχνικής υπηρεσίας και τις ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί για την τακτική παρακολούθηση της τεχνικής υπηρεσίας και για τη διασφάλιση της συνεχούς συμμόρφωσής της με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Η κοινοποιούσα αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή υποβάλλει περαιτέρω αποδείξεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα προσωπικού με κατάλληλα προσόντα για την παρακολούθηση της τεχνικής υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 6.

8.Οι αρμόδιες για την έγκριση τύπου αρχές των άλλων κρατών μελών και η Επιτροπή δύνανται να ελέγχουν την έκθεση αξιολόγησης και τα αποδεικτικά έγγραφα, να θέτουν ερωτήσεις ή να διατυπώνουν ανησυχίες και να ζητούν περαιτέρω αποδεικτικά έγγραφα εντός ενός μηνός μετά την κοινοποίηση της έκθεσης αξιολόγησης και των αποδεικτικών εγγράφων. Εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος, μπορούν να ζητούν ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την αίτηση, η οποία οργανώνεται από την Επιτροπή.

9.Η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η αιτούσα τεχνική υπηρεσία απαντά στα ερωτήματα, στις ανησυχίες και στα αιτήματα για περαιτέρω αποδεικτικά έγγραφα εντός τεσσάρων εβδομάδων μετά τη λήψη τους.

10.Οι αρμόδιες για την έγκριση τύπου αρχές των άλλων κρατών μελών ή η Επιτροπή δύνανται μεμονωμένα ή από κοινού να απευθύνουν συστάσεις στην αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η αιτούσα τεχνική υπηρεσία, εντός τεσσάρων εβδομάδων μετά τη λήψη της απάντησης που αναφέρεται στην παράγραφο 9. Η εν λόγω αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις και λαμβάνει την απόφαση σχετικά με τον ορισμό της τεχνικής υπηρεσίας. Όταν η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή αποφασίζει να μην ακολουθήσει τις συστάσεις που έχουν διατυπωθεί από τα άλλα κράτη μέλη ή την Επιτροπή, αιτιολογεί την απόφασή της εντός δύο εβδομάδων μετά τη λήψη της εν λόγω απόφασης.

11.Η διάρκεια ισχύος του ορισμού των τεχνικών υπηρεσιών περιορίζεται σε πέντε έτη κατά το μέγιστο.

12.Η εγκρίνουσα αρχή που σκοπεύει να οριστεί ως τεχνική υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 2 τεκμηριώνει τη συμμόρφωσή της με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού μέσω αξιολόγησης που διενεργείται από ανεξάρτητους ελεγκτές. Οι εν λόγω ελεγκτές δεν ανήκουν στην ίδια εγκρίνουσα αρχή και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο προσάρτημα 2 του παραρτήματος V.

Άρθρο 78
Κοινοποίηση στην Επιτροπή σχετικά με τις τεχνικές υπηρεσίες

1.Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την ονομασία, τη διεύθυνση, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, τα αρμόδια πρόσωπα και την κατηγορία δραστηριοτήτων κάθε τεχνικής υπηρεσίας την οποία έχουν ορίσει. Στην κοινοποίηση προσδιορίζονται σαφώς το πεδίο εφαρμογής του ορισμού, οι δραστηριότητες και οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, ο τύπος των προϊόντων και τα αντικείμενα που παρατίθενται στο παράρτημα IV για τα οποία έχουν οριστεί οι τεχνικές υπηρεσίες, καθώς και μεταγενέστερες τροποποιήσεις οποιωνδήποτε από τα ανωτέρω στοιχεία.

Η εν λόγω κοινοποίηση πραγματοποιείται πριν από την άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας η οποία αναφέρεται στο άρθρο 72 παράγραφος 1 από τις τεχνικές υπηρεσίες που έχουν οριστεί.

2.Εντός 28 ημερών από την κοινοποίηση, κάθε κράτος μέλος ή η Επιτροπή μπορεί να διατυπώσει γραπτώς ενστάσεις, εκθέτοντας τα επιχειρήματά του/της, όσον αφορά είτε την τεχνική υπηρεσία είτε την παρακολούθησή της από την αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή. Όταν ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή διατυπώνει ενστάσεις, το αποτέλεσμα της κοινοποίησης αναστέλλεται. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή πραγματοποιεί διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και αποφασίζει μέσω εκτελεστικής πράξης αν μπορεί να αρθεί η αναστολή της κοινοποίησης ή όχι. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Όταν δεν διατυπώνεται καμία ένσταση ή όταν η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι η κοινοποίηση μπορεί να γίνει πλήρως ή εν μέρει αποδεκτή, η Επιτροπή δημοσιεύει την κοινοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 5.

3.Η ίδια τεχνική υπηρεσία επιτρέπεται να ορίζεται από περισσότερες από μία αρμόδιες για την έγκριση τύπου αρχές και να κοινοποιείται στην Επιτροπή από τα κράτη μέλη των εν λόγω αρμόδιων για την έγκριση τύπου αρχών, ανεξάρτητα από την κατηγορία ή τις κατηγορίες δραστηριοτήτων που εκτελεί η τεχνική υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 1.

4.Όταν μια κανονιστική πράξη που παρατίθεται στο παράρτημα IV απαιτεί από μια εγκρίνουσα αρχή να ορίσει συγκεκριμένο οργανισμό ή αρμόδιο φορέα για την εκτέλεση δραστηριότητας που δεν περιλαμβάνεται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 72 παράγραφος 1, το κράτος μέλος πραγματοποιεί την κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

5.Η Επιτροπή δημοσιεύει στον δικτυακό της τόπο επικαιροποιημένο κατάλογο και στοιχεία των τεχνικών υπηρεσιών και των συγκεκριμένων οργανισμών και αρμόδιων φορέων που έχουν κοινοποιηθεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Άρθρο 79
Αλλαγές και ανανέωση του ορισμού τεχνικών υπηρεσιών

1.Όταν μια αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή βεβαιώσει ή ενημερωθεί ότι μια τεχνική υπηρεσία δεν συμμορφώνεται πλέον με τις απαιτήσεις που προβλέπει ο παρών κανονισμός, η εν λόγω αρχή περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί τον ορισμό, κατά περίπτωση, ανάλογα με τη σοβαρότητα της μη συμμόρφωσης με τις εν λόγω απαιτήσεις.

Η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για κάθε αναστολή, περιορισμό ή ανάκληση κοινοποίησης.

Η Επιτροπή επικαιροποιεί αντίστοιχα τις δημοσιευθείσες πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 78 παράγραφος 4.

2.Στην περίπτωση περιορισμού, αναστολής ή ανάκλησης του ορισμού ή εάν η τεχνική υπηρεσία διακόψει τη δραστηριότητά της, η ορίζουσα εγκρίνουσα αρχή μεταφέρει τους φακέλους της εν λόγω τεχνικής υπηρεσίας σε άλλη τεχνική υπηρεσία για περαιτέρω επεξεργασία ή τους θέτει στη διάθεση των εγκρινουσών αρχών ή των αρχών εποπτείας της αγοράς.

3.Η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή ενημερώνει τις άλλες αρμόδιες για την έγκριση τύπου αρχές και την Επιτροπή όταν η μη συμμόρφωση της τεχνικής υπηρεσίας έχει αντίκτυπο στα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου που έχουν εκδοθεί βάσει των εκθέσεων επιθεωρήσεων και δοκιμών που έχει εκδώσει η τεχνική υπηρεσία της οποίας κοινοποιείται η αλλαγή.

Εντός δύο μηνών μετά την κοινοποίηση των αλλαγών στην κοινοποίηση, η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή υποβάλλει έκθεση στην οποία εκθέτει στην Επιτροπή και στις άλλες αρμόδιες για την έγκριση τύπου αρχές τα πορίσματά της σχετικά με τη μη συμμόρφωση. Όταν απαιτείται για τη διασφάλιση της ασφάλειας οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά, η ορίζουσα αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή ζητεί από τις ενδιαφερόμενες εγκρίνουσες αρχές να αναστείλουν ή να ανακαλέσουν εντός εύλογης χρονικής περιόδου τυχόν πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί παράτυπα.

4.Τα υπόλοιπα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί βάσει εκθέσεων επιθεώρησης και δοκιμών που έχουν εκδοθεί από την τεχνική υπηρεσία της οποίας η κοινοποίηση έχει ανασταλεί, περιοριστεί ή ανακληθεί παραμένουν σε ισχύ στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)σε περίπτωση αναστολής κοινοποίησης, υπό την προϋπόθεση ότι, εντός τριών μηνών μετά την αναστολή, η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή που εξέδωσε το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου θα επιβεβαιώσει γραπτώς στις αρμόδιες για την έγκριση τύπου αρχές των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή ότι αναλαμβάνει τα καθήκοντα της τεχνικής υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής·

β)σε περίπτωση περιορισμού ή ανάκλησης κοινοποίησης, για περίοδο τριών μηνών μετά τον περιορισμό ή την ανάκληση. Η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή που εξέδωσε τα πιστοποιητικά μπορεί να παρατείνει την ισχύ των πιστοποιητικών για περαιτέρω περιόδους τριών μηνών, για μέγιστη περίοδο δώδεκα μηνών συνολικά, υπό την προϋπόθεση ότι αναλαμβάνει κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου τα καθήκοντα της τεχνικής υπηρεσίας της οποίας η κοινοποίηση έχει περιοριστεί ή ανακληθεί.

Η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή που αναλαμβάνει τα καθήκοντα της τεχνικής υπηρεσίας ενημερώνει αμέσως σχετικά τις άλλες αρμόδιες για την έγκριση τύπου αρχές, τις άλλες τεχνικές υπηρεσίες και την Επιτροπή.

5.Επέκταση του πεδίου εφαρμογής του ορισμού της τεχνικής υπηρεσίας μπορεί να χορηγηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 77 και υπό τον όρο της κοινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 78.

6.Ο ορισμός μιας τεχνικής υπηρεσίας μπορεί να ανανεωθεί μόνον εφόσον η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή επαληθεύσει ότι η τεχνική υπηρεσία εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Η εν λόγω αξιολόγηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 77.

Άρθρο 80
Παρακολούθηση των τεχνικών υπηρεσιών

1.Η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή παρακολουθεί συνεχώς τις τεχνικές υπηρεσίες προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 72 έως 76, στα άρθρα 84 και 85 και στο προσάρτημα 2 του παραρτήματος V.

Κατόπιν αιτήματος, οι τεχνικές υπηρεσίες παρέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες και τα έγγραφα που είναι απαραίτητα ώστε η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή να είναι σε θέση να επαληθεύσει τη συμμόρφωση με τις εν λόγω απαιτήσεις.

Οι τεχνικές υπηρεσίες ενημερώνουν αμελλητί την αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή σχετικά με τυχόν αλλαγές, ειδικότερα όσον αφορά το προσωπικό, τις εγκαταστάσεις, τις θυγατρικές ή τους υπεργολάβους τους, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 72 έως 76, στα άρθρα 84 και 85 και στο προσάρτημα 2 του παραρτήματος V ή την ικανότητά τους να ασκούν τα καθήκοντα αξιολόγησης της συμμόρφωσης οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων για τα οποία έχουν οριστεί.

2.Οι τεχνικές υπηρεσίες ανταποκρίνονται αμελλητί στα αιτήματα αρμόδιας για την έγκριση τύπου αρχής ή της Επιτροπής σχετικά με τις αξιολογήσεις συμμόρφωσης που έχουν διενεργήσει.

3.Η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η τεχνική υπηρεσία διασφαλίζει ότι η τεχνική υπηρεσία εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της που ορίζονται στην παράγραφο 2, εκτός εάν συντρέχει βάσιμος λόγος να μην το πράξει.

Όταν η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η τεχνική υπηρεσία επικαλείται βάσιμο λόγο, ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

Η Επιτροπή προβαίνει αμελλητί σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη. Βάσει της εν λόγω αξιολόγησης, η Επιτροπή αποφασίζει μέσω εκτελεστικής πράξης αν ο βάσιμος λόγος θεωρείται δικαιολογημένος ή όχι. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Η τεχνική υπηρεσία ή η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή μπορεί να ζητήσει να τηρηθούν εμπιστευτικές οποιεσδήποτε πληροφορίες διαβιβάζονται στις αρχές άλλου κράτους μέλους ή στην Επιτροπή.

4.Τουλάχιστον κάθε 30 μήνες, η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή αξιολογεί κατά πόσον κάθε τεχνική υπηρεσία που τελεί υπό την ευθύνη της εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 72 έως 76, στα άρθρα 84 και 85 και στο προσάρτημα 2 του παραρτήματος V. Η εν λόγω αξιολόγηση περιλαμβάνει επιτόπια επίσκεψη σε κάθε τεχνική υπηρεσία που τελεί υπό την ευθύνη της.

Εντός δύο μηνών μετά την οριστικοποίηση της αξιολόγησης της τεχνικής υπηρεσίας, τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τις εν λόγω δραστηριότητες παρακολούθησης. Η έκθεση αυτή περιέχει σύνοψη της αξιολόγησης, η οποία δημοσιοποιείται.

5.Πέντε έτη μετά την κοινοποίηση τεχνικής υπηρεσίας, και στη συνέχεια ανά πενταετία, η αξιολόγηση προκειμένου να διαπιστωθεί αν η τεχνική υπηρεσία εξακολουθεί αν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 72 έως 76, στα άρθρα 84 και 85 και στο προσάρτημα 2 του παραρτήματος V διενεργείται από την αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η τεχνική υπηρεσία και από ομάδα κοινής αξιολόγησης που ορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 77 παράγραφοι 1 έως 4.

Άρθρο 81
Αμφισβήτηση της επάρκειας των τεχνικών υπηρεσιών

1.Η Επιτροπή ερευνά κάθε περίπτωση για την οποία εφιστάται η προσοχή της σε ανησυχίες σχετικά με την επάρκεια μιας τεχνικής υπηρεσίας ή την αδιάλειπτη συμμόρφωση μιας τεχνικής υπηρεσίας με τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Μπορεί επίσης να κινήσει τέτοιου είδους έρευνα με δική της πρωτοβουλία.

Η Επιτροπή διερευνά την ευθύνη της τεχνικής υπηρεσίας στην περίπτωση όπου αποδεικνύεται ή συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι λόγοι να θεωρείται ότι μια έγκριση τύπου έχει χορηγηθεί βάσει ψευδών δεδομένων ή ότι τα αποτελέσματα δοκιμών έχουν παραποιηθεί ή ότι έχουν αποκρυφτεί δεδομένα ή τεχνικές προδιαγραφές που θα είχαν οδηγήσει σε απόρριψη της χορήγησης της έγκρισης τύπου.

2.Η Επιτροπή πραγματοποιεί διαβούλευση με την αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένη η τεχνική υπηρεσία ως μέρος της έρευνας που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή του εν λόγω κράτους μέλους παρέχει στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος, όλες τις σχετικές πληροφορίες για τις επιδόσεις και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις όσον αφορά την ανεξαρτησία και την επάρκεια της οικείας τεχνικής υπηρεσίας.

3.Η Επιτροπή διασφαλίζει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα όλων των ευαίσθητων πληροφοριών που λαμβάνει στο πλαίσιο των εν λόγω ερευνών.

4.Σε περίπτωση που η Επιτροπή επιβεβαιώσει ότι η τεχνική υπηρεσία δεν συμμορφώνεται ή δεν συμμορφώνεται πλέον με τις απαιτήσεις για τον ορισμό της ή ότι είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε από τις παρατυπίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ενημερώνει σχετικά το κράτος μέλος της αρμόδιας για την έγκριση τύπου αρχής.

Η Επιτροπή ζητεί από το εν λόγω κράτος μέλος να λάβει περιοριστικά μέτρα, στα οποία περιλαμβάνονται η αναστολή, ο περιορισμός ή η ανάκληση του ορισμού, όπου είναι απαραίτητο.

Εάν το κράτος μέλος δεν λάβει τα απαραίτητα περιοριστικά μέτρα, η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να αναστείλει, να περιορίσει ή να ανακαλέσει τον ορισμό της οικείας τεχνικής υπηρεσίας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2. Η Επιτροπή κοινοποιεί την απόφασή της στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και επικαιροποιεί αναλόγως τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 78 παράγραφος 4.

Άρθρο 82
Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την αξιολόγηση, τον ορισμό και την παρακολούθηση των τεχνικών υπηρεσιών

1.Οι αρμόδιες για την έγκριση τύπου αρχές πραγματοποιούν διαβουλεύσεις μεταξύ τους και με την Επιτροπή σχετικά με ζητήματα γενικής φύσεως που αφορούν την εφαρμογή των απαιτήσεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό σε σχέση με την αξιολόγηση, τον ορισμό και την παρακολούθηση των τεχνικών υπηρεσιών.

2.Οι αρμόδιες για την έγκριση τύπου αρχές κοινοποιούν μεταξύ τους και στην Επιτροπή, το αργότερο εντός δύο ετών μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, το πρότυπο που χρησιμοποιούν για τον κατάλογο ελέγχου της αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 1, και στη συνέχεια τις προσαρμογές που πραγματοποιούνται στον εν λόγω κατάλογο ελέγχου έως ότου η Επιτροπή εγκρίνει εναρμονισμένο κατάλογο ελέγχου αξιολόγησης. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

3.Όταν οι εκθέσεις αξιολόγησης που αναφέρονται στο άρθρο 77 παράγραφος 3 εμφανίζουν αποκλίσεις στη γενική πρακτική που εφαρμόζουν οι αρμόδιες για την έγκριση τύπου αρχές, τα κράτη μέλη ή η Επιτροπή μπορούν να ζητήσουν ανταλλαγή πληροφοριών.

4.Η ανταλλαγή πληροφοριών συντονίζεται από το φόρουμ που αναφέρεται στο άρθρο 10.

Άρθρο 83
Συνεργασία με εθνικούς οργανισμούς διαπίστευσης

1.Όταν ο ορισμός μιας τεχνικής υπηρεσίας βασίζεται σε διαπίστευση κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης που έχει χορηγήσει διαπίστευση σε συγκεκριμένη τεχνική υπηρεσία τηρείται ενήμερος από την αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή σχετικά με αναφορές συμβάντων και άλλες πληροφορίες για θέματα που τελούν υπό τον έλεγχο της τεχνικής υπηρεσίας όταν οι εν λόγω πληροφορίες είναι σημαντικές για την αξιολόγηση των επιδόσεων της τεχνικής υπηρεσίας.

2.Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης που είναι υπεύθυνος για τη διαπίστευση συγκεκριμένης τεχνικής υπηρεσίας τηρείται ενήμερος από την αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή του κράτους μέλους στο οποίος είναι εγκατεστημένη η τεχνική υπηρεσία σχετικά με πορίσματα που αφορούν τη διαπίστευση. Ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης ενημερώνει σχετικά με τα πορίσματά του την αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η τεχνική υπηρεσία.

Άρθρο 84
Λειτουργικές υποχρεώσεις των τεχνικών υπηρεσιών

1.Οι τεχνικές υπηρεσίες διενεργούν τις δραστηριότητες για τις οποίες έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 1.

2.Οι τεχνικές υπηρεσίες συμμορφώνονται ανά πάσα στιγμή με όλα τα ακόλουθα:

α)επιτρέπουν στην εγκρίνουσα αρχή τους να παρακολουθεί τις επιδόσεις της τεχνικής υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της συμμόρφωσης·

β)παρέχουν στην εγκρίνουσα αρχή τους, κατόπιν αιτήματος, πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες δραστηριοτήτων για τις οποίες έχουν ορισθεί.

3.Όταν η τεχνική υπηρεσία διαπιστώνει ότι ένας κατασκευαστής δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, ενημερώνει σχετικά την εγκρίνουσα αρχή, προκειμένου η εγκρίνουσα αρχή να απαιτήσει από τον κατασκευαστή να λάβει τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. Η εγκρίνουσα αρχή αρνείται να χορηγήσει πιστοποιητικό έγκρισης τύπου εάν δεν έχουν ληφθεί τα εν λόγω κατάλληλα διορθωτικά μέτρα.

Άρθρο 85
Υποχρεώσεις των τεχνικών υπηρεσιών για ενημέρωση

1.Οι τεχνικές υπηρεσίες ενημερώνουν την εγκρίνουσα αρχή τους σχετικά με τα εξής:

α)κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης που διαπιστώνεται και η οποία ενδέχεται να επιβάλλει άρνηση χορήγησης, περιορισμό, αναστολή ή ανάκληση πιστοποιητικού έγκρισης τύπου·

β)κάθε περίπτωση που επηρεάζει το πεδίο και τους όρους του ορισμού τους·

γ)κάθε αίτημα ενημέρωσης που έχουν λάβει από αρχές εποπτείας της αγοράς σχετικά με τις δραστηριότητές τους.

2.Κατόπιν αιτήματος της εγκρίνουσας αρχής τους, οι τεχνικές υπηρεσίες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του ορισμού τους και κάθε άλλη δραστηριότητα που εκτελούν, συμπεριλαμβανομένων διασυνοριακών δραστηριοτήτων και υπεργολαβιών.

Άρθρο 86
Εθνικά τέλη για δαπάνες που συνδέονται με δραστηριότητες που ασκούνται από τις αρμόδιες για την έγκριση τύπου αρχές

1.Τα κράτη μέλη επιβάλλουν τέλη στις τεχνικές υπηρεσίες που υποβάλλουν αίτηση προκειμένου να οριστούν και οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην επικράτειά τους με σκοπό την πλήρη ή μερική κάλυψη των δαπανών που συνδέονται με τις δραστηριότητες που ασκούνται από τις εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τις τεχνικές υπηρεσίες σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό της κλίμακας και του ύψους των τελών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, λαμβανομένων υπόψη των στόχων για την ασφάλεια και την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, τη στήριξη της καινοτομίας και τη σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας. Κατά τον καθορισμό του κατάλληλου ύψους τελών, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις τεχνικές υπηρεσίες που καταθέτουν ισχύον πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί από εθνικό οργανισμό διαπίστευσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 83, και στις τεχνικές υπηρεσίες που αποτελούν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όπως ορίζονται στη σύσταση 2003/361/EΚ της Επιτροπής 29 . Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVI
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 87
Διαδικασία επιτροπής

1.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από την Τεχνική Επιτροπή — Μηχανοκίνητα Οχήματα. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.Όποτε γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 88
Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.Η αρμοδιότητα έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, στο άρθρο 5 παράγραφος 2, στο άρθρο 10 παράγραφος 3, στο άρθρο 22 παράγραφος 3, στο άρθρο 24 παράγραφος 3, στο άρθρο 25 παράγραφος 5, στο άρθρο 26 παράγραφος 2, στο άρθρο 28 παράγραφος 5, στο άρθρο 29 παράγραφος 6, στο άρθρο 34 παράγραφος 2, στο άρθρο 55 παράγραφοι 2 και 3, στο άρθρο 56 παράγραφος 2, στο άρθρο 60 παράγραφος 3, στο άρθρο 65 παράγραφος 10, στο άρθρο 76 παράγραφος 4, και στο άρθρο 90 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

3.Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, στο άρθρο 5 παράγραφος 2, στο άρθρο 10 παράγραφος 3, στο άρθρο 22 παράγραφος 3, στο άρθρο 24 παράγραφος 3, στο άρθρο 25 παράγραφος 5, στο άρθρο 26 παράγραφος 2, στο άρθρο 28 παράγραφος 5, στο άρθρο 29 παράγραφος 6, στο άρθρο 34 παράγραφος 2, στο άρθρο 55 παράγραφοι 2 και 3, στο άρθρο 55 παράγραφος 2, στο άρθρο 60 παράγραφος 3, στο άρθρο 65 παράγραφος 10, στο άρθρο 76 παράγραφος 4, και στο άρθρο 90 παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία, που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

5.Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2, το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 10 παράγραφος 3, το άρθρο 22 παράγραφος 3, το άρθρο 24 παράγραφος 3, το άρθρο 25 παράγραφος 5, το άρθρο 26 παράγραφος 2, το άρθρο 28 παράγραφος 5, το άρθρο 29 παράγραφος 6, το άρθρο 34 παράγραφος 2, το άρθρο 55 παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 56 παράγραφος 2, το άρθρο 60 παράγραφος 3, το άρθρο 65 παράγραφος 10, το άρθρο 76 παράγραφος 4, και το άρθρο 90 παράγραφος 2 αρχίζει να ισχύει μόνο αν δεν έχουν διατυπωθεί ενστάσεις ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν από την παρέλευση της εν λόγω χρονικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν σκοπεύουν να υποβάλουν ενστάσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVII
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 89
Κυρώσεις

1.Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης από οικονομικούς φορείς και τεχνικές υπηρεσίες των υποχρεώσεών τους που ορίζονται στα άρθρα του παρόντος κανονισμού, ιδίως τα άρθρα 11 έως 19 και 72 έως 76, 84 και 85 και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την εφαρμογή των εν λόγω κανόνων. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

2.Τα είδη παραβάσεων από οικονομικούς φορείς και τεχνικές υπηρεσίες που υπόκεινται σε κυρώσεις είναι τουλάχιστον τα εξής:

α)η υποβολή ψευδών δηλώσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών έγκρισης ή των διαδικασιών που οδηγούν σε ανάκληση·

β)η παραποίηση των αποτελεσμάτων δοκιμών για έγκριση τύπου·

γ)η απόκρυψη δεδομένων ή τεχνικών προδιαγραφών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ανάκληση οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων, στην απόρριψη της χορήγησης ή στην ανάκληση του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου·

3.Πέραν των ειδών παραβάσεων που ορίζονται στην παράγραφο 2, τα είδη παραβάσεων από οικονομικούς φορείς που υπόκεινται επίσης σε κυρώσεις είναι τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α)η άρνηση παροχής πρόσβασης σε πληροφορίες·

β)η διάθεση στην αγορά οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων που υπόκεινται σε έγκριση χωρίς να έχει χορηγηθεί τέτοια έγκριση ή η παραποίηση εγγράφων ή σημάτων με την πρόθεση αυτή.

4.Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις διατάξεις για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 3 έως τις ηη/μμ/εεεε [PO: please insert the date 12 months after entry into force of this Regulation.] και ενημερώνουν αμελλητί την Επιτροπή για κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση που επηρεάζει τις εν λόγω διατάξεις.

5.Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σε ετήσια βάση σχετικά με τις κυρώσεις που έχουν επιβάλει.

Άρθρο 90
Διοικητικά πρόστιμα

1.Όταν από την επαλήθευση της συμμόρφωσης που διεξάγεται από την Επιτροπή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 4 ή στο άρθρο 54 παράγραφος 1, προκύπτει μη συμμόρφωση οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή δύναται να επιβάλει διοικητικά πρόστιμα στον οικείο οικονομικό φορέα για παράβαση του παρόντος κανονισμού. Τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά. Ειδικότερα, τα πρόστιμα είναι αναλογικά προς τον αριθμό των μη συμμορφούμενων οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί στην αγορά της Ένωσης ή προς τον αριθμό των μη συμμορφούμενων συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων που έχουν διατεθεί στην αγορά της Ένωσης.

Τα διοικητικά πρόστιμα δεν επιβάλλονται από την Επιτροπή επιπλέον των προστίμων που επιβάλλονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 89 για την ίδια παράβαση και δεν υπερβαίνουν τις 30 000 ευρώ ανά μη συμμορφούμενο όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή ξεχωριστή τεχνική μονάδα.

2.Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 88 για τον καθορισμό των μεθόδων υπολογισμού και την είσπραξη των διοικητικών προστίμων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3Τα ποσά των διοικητικών προστίμων θεωρούνται έσοδο για τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 91
Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007

1.Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 τροποποιείται ως εξής:

(1)    Ο τίτλος του κανονισμού αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6)»·

(2)    στο άρθρο 1, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.    Επιπλέον, ο παρών κανονισμός καθορίζει κανόνες για τη συμμόρφωση εν χρήσει, την ανθεκτικότητα των διατάξεων ελέγχου της ρύπανσης, των ενσωματωμένων στο όχημα συστημάτων διάγνωσης (OBD) και τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμων.»·

(3)    στο άρθρο 3 απαλείφονται τα σημεία 14 και 15·

(4)    τα άρθρα 6 έως 9 απαλείφονται·

(5)    στο άρθρο 13 παράγραφος 2, το στοιχείο ε) απαλείφεται.

(6)    Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 11α:

«Άρθρο 11α

1.    Βάσει κατάλληλων και αντιπροσωπευτικών δειγμάτων, οι αρχές έγκρισης τύπου επαληθεύουν ότι

α)    τα οχήματα που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία συμμορφώνονται με τις τιμές εκπομπών CO2 και κατανάλωσης καυσίμου που καταγράφονται στα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου και στα πιστοποιητικά συμμόρφωσης·

β)    οι τιμές εκπομπών CO2 και κατανάλωσης καυσίμου που προσδιορίζονται μέσω της εφαρμοστέας διαδικασίας δοκιμής είναι αντιπροσωπευτικά των μετρήσεων εκπομπών βάσει των πραγματικών συνθηκών οδήγησης.

2.    Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό των διαδικασιών επαλήθευσης που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) και κάθε μέτρου το οποίο απαιτείται προκειμένου να ληφθεί υπόψη το αποτέλεσμα των εν λόγω επαληθεύσεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο [...].»

2.Οι παραπομπές στις απαλειφόμενες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο παράρτημα XVIII σημείο 1 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 92
Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 595/2009

1.Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 τροποποιείται ως εξής:

(1)    στο άρθρο 1, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.    Ο παρών κανονισμός θεσπίζει επίσης κανόνες για την εν χρήσει συμμόρφωση οχημάτων και κινητήρων, την αντοχή των συστημάτων ελέγχου της ρύπανσης, τα συστήματα OBD οχημάτων, τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμων και εκπομπών CO2 και τη δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικές με τα συστήματα OBD οχημάτων.»

(2)    στο άρθρο 3 απαλείφονται τα σημεία 11 και 13·

(3)    το άρθρο 6 απαλείφεται·

(4)    στο άρθρο 11 παράγραφος 2, το στοιχείο ε) απαλείφεται.

2.Οι παραπομπές στις απαλειφόμενες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 595/2009 νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο παράρτημα XVIII σημείο 2 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 93
Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008

1.Το παράρτημα XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 απαλείφεται.

2.Οι παραπομπές στις απαλειφόμενες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο παράρτημα XVIII σημείο 3 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 94
Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 582/2011

1. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 582/2011 τροποποιείται ως εξής:

(1)    Τα άρθρα 2α έως 2η απαλείφονται.

(2)    Το παράρτημα XVII απαλείφεται.

2.Οι παραπομπές στις απαλειφόμενες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 582/2011 νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο παράρτημα XVIII σημείο 4 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 95
Κατάργηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ

Η οδηγία 2007/46/ΕΚ καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 201Χ.

Οι παραπομπές στην οδηγία 2007/46/ΕΚ νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο παράρτημα XVIII σημείο 5 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 96
Μεταβατικές διατάξεις

1.Ο παρών κανονισμός δεν καθιστά άκυρη καμία έγκριση τύπου πλήρους οχήματος ή έγκριση τύπου ΕΕ που χορηγήθηκε σε οχήματα ή σε συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες πριν από τις [PO: please insert the date of application as mentioned in Article 98].

2.Οι εγκρίνουσες αρχές χορηγούν επεκτάσεις και αναθεωρήσεις των εγκρίσεων τύπου πλήρους οχήματος και των εγκρίσεων τύπου ΕΕ για τα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή τις χωριστές τεχνικές μονάδες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του παρόντος κανονισμού.

3.Η ισχύς των εγκρίσεων τύπου πλήρους οχήματος που αναφέρονται στην παράγραφο 1, λήγει το αργότερο στις [PO: please insert the date, which should be the date of application as mentioned in Article 98 + 5 years] και οι εγκρίνουσες αρχές μπορούν να ανανεώσουν τις εν λόγω εγκρίσεις τύπου πλήρους οχήματος μόνον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του παρόντος κανονισμού.

4.Τεχνικές υπηρεσίες οι οποίες έχουν ήδη οριστεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού υπόκεινται στην αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 77.

Ο ορισμός τεχνικών υπηρεσιών που έχουν ήδη οριστεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού ανανεώνεται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού όταν οι εν λόγω τεχνικές υπηρεσίες συμμορφώνονται με τις σχετικές απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Η ισχύς του ορισμού τεχνικών υπηρεσιών που έχει πραγματοποιηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού λήγει δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 97
Υποβολή εκθέσεων

1.Έως τις 31 Δεκεμβρίου 20xx [PO: please insert the year, which should be the year of application as mentioned in Article 98 + 5 years]τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή των διαδικασιών έγκρισης τύπου και εποπτείας της αγοράς που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

2.Με βάση τις παρασχεθείσες σύμφωνα με την παράγραφο 1 πληροφορίες, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας της επαλήθευσης της συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 9 έως τις 31 Δεκεμβρίου 20yy. [PO: please insert the year, which should be the year 20xx as mentioned in paragraph 1 + 1 year]

Άρθρο 98
Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 201X.

Ωστόσο, από την [...] [PO: please insert the date 12 months after entry into force of this Regulation.], οι εθνικές αρχές δεν αρνούνται να χορηγούν έγκριση τύπου ΕΕ ή εθνική έγκριση τύπου για νέο τύπο οχήματος ούτε απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πρώτη διάθεση στην αγορά ή τη θέση σε κυκλοφορία νέου οχήματος όταν το εν λόγω όχημα συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό και τις κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον κατασκευαστή.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος    Ο Πρόεδρος

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1.Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.2.Σχετικός(-οί) τομέας(-είς) πολιτικής στη δομή ΔΒΔ/ΠΒΔ

1.3.Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.4.Στόχος(-οι)

1.5.Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.6.Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις

1.7.Προβλεπόμενος(-οι) τρόπος(-οι) διαχείρισης

2.MEΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1.Διατάξεις στον τομέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων

2.2.Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

2.3.Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

3.ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1.Τομέας(-είς) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμή(-ές) δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται

3.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες

3.2.1.Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες

3.2.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις επιχειρησιακές πιστώσεις

3.2.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα

3.2.4.Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

3.2.5.Συμμετοχή τρίτων μερών στη χρηματοδότηση

3.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1.Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.2.Σχετικός(-οί) τομέας(-είς) πολιτικής στη δομή ΔΒΔ/ΠΒΔ

1.3.Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.4.Στόχος(-οι)

1.5.Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.6.Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις

1.7.Προβλεπόμενος(-οι) τρόπος(-οι) διαχείρισης

2.MEΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1.Διατάξεις στον τομέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων

2.2.Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

2.3.Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

3.ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1.Τομέας(-είς) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμή(-ές) δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται

3.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες

3.2.1.Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες

3.2.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις επιχειρησιακές πιστώσεις

3.2.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα

3.2.4.Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

3.2.5.Συμμετοχή τρίτων μερών στη χρηματοδότηση

3.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1.Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά.

1.2.Σχετικός(-οί) τομέας(-είς) πολιτικής στη δομή ΔΒΔ/ΠΒΔ 30

Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ – Εσωτερική αγορά προϊόντων και υπηρεσιών

1.3.Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση μετά από πιλοτικό έργο/προπαρασκευαστική δράση 31

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την παράταση υφιστάμενης δράσης

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά δράση αναπροσανατολισμένη προς νέα δράση

1.4.Στόχος(-οι)

1.4.1.Ο(Οι) πολυετής(-είς) στρατηγικός(-οί) στόχος(-οι) της Επιτροπής τον(τους) οποίο(-ους) αφορά η πρόταση/πρωτοβουλία

Σκοπός της πρότασης είναι να συμβάλει στον γενικό στόχο να διασφαλιστεί μια ανοικτή εσωτερική αγορά προϊόντων και υπηρεσιών ευνοϊκή για την ανάπτυξη και την απασχόληση

1.4.2.Ειδικός(-οί) στόχος(-οι) και δραστηριότητα(-ες) ΔΒΔ/ΠΒΔ

Ειδικός στόχος αριθ. 1: Τακτική επανεξέταση υφιστάμενων κανόνων της εσωτερικής αγοράς σε συγκεκριμένους τομείς και πρόταση νέων πρωτοβουλιών όποτε κρίνεται σκόπιμο

Ειδικός στόχος αριθ. 2: Διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ

Ειδικός στόχος αριθ. 3: Να επωφεληθούν οι επιχειρήσεις της ΕΕ από ένα κανονιστικό πλαίσιο ισότιμου ανταγωνισμού και από συνεκτικούς όρους πρόσβασης στην αγορά σε διεθνές επίπεδο

Σχετική(-ές) δραστηριότητα(-ες) ΔΒΔ/ΠΒΔ

Εσωτερική αγορά προϊόντων

1.4.3.Αναμενόμενο(-α) αποτέλεσμα(-τα) και επιπτώσεις

Να προσδιοριστούν τα αποτελέσματα που θα πρέπει να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον αφορά τους/τις στοχοθετημένους(-ες) δικαιούχους/ομάδες.

   Οι Ευρωπαίοι πολίτες (χρήστες οχημάτων καθώς και άλλοι χρήστες του οδικού δικτύου) θα πρέπει να επωφεληθούν από τα μέτρα των οποίων στόχος είναι να αποφευχθούν οι χαμηλές επιδόσεις ασφάλειας και περιβαλλοντικές επιδόσεις μηχανοκίνητων οχημάτων στις περιπτώσεις μη ασφαλών και μη συμμορφούμενων προϊόντων της αυτοκινητοβιομηχανίας, που συμβάλλουν στα τροχαία ατυχήματα και στην κακή ποιότητα του αέρα, με επιβλαβή αποτελέσματα για την υγεία του ανθρώπου

   Οι οικονομικοί φορείς στην αλυσίδα εφοδιασμού της αυτοκινητοβιομηχανίας θα πρέπει να επωφεληθούν από τα μέτρα που αποσκοπούν στην εξάλειψη των άνισων όρων και του αθέμιτου ανταγωνισμού από εκείνους που αγνοούν ή δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες του παιχνιδιού. Οι ΜΜΕ στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι οι πλέον ευάλωτες και πλήττονται από τις αδυναμίες της αγοράς και τις κανονιστικές ελλείψεις, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στις δυνητικές επιπτώσεις των προβλεπόμενων μέτρων σε αυτές.

   Οι εθνικές αρχές επιβολής του νόμου θα πρέπει να επωφεληθούν από τα μέτρα που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των κανονιστικών ελλείψεων και στην αποφυγή πρόσθετης επιβάρυνσης των αρχών με την αποκατάσταση των εν λόγω ελλείψεων μέσω της λήψης διορθωτικών μέτρων κατά των μη συμμορφούμενων και μη ασφαλών προϊόντων στις αγορές τους.

1.4.4.Δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων

Να προσδιοριστούν οι δείκτες για την παρακολούθηση της υλοποίησης της πρότασης/πρωτοβουλίας.

   αλλαγές στις απόψεις/καταγγελίες καταναλωτών τις οποίες λαμβάνουν οι αρχές επιβολής του νόμου σχετικά με οχήματα και κατασκευαστικά στοιχεία οχημάτων·

   αλλαγές στον αριθμό / στο ποσοστό μη συμμορφούμενων και μη ασφαλών προϊόντων της αυτοκινητοβιομηχανίας στην αγορά της ΕΕ (π.χ. σε σύγκριση με τις υπάρχουσες έρευνες)·

   αλλαγές στον αριθμό / στο ποσοστό των μέτρων διασφάλισης που λαμβάνονται από τις αρχές της ΕΕ κατά των μη συμμορφούμενων και μη ασφαλών προϊόντων που προέρχονται από κατασκευαστές/εισαγωγείς τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ (λαμβανομένων υπόψη των αυξημένων απαιτήσεων ιχνηλασιμότητας για τα προϊόντα της αυτοκινητοβιομηχανίας)

   αλλαγές στις τάσεις των κοινοποιήσεων RAPEX για οχήματα· και

   αλλαγές στις τάσεις των εκούσιων ανακλήσεων μηχανοκίνητων οχημάτων (ως δείκτη για την αποτελεσματικότητα των επιλογών πολιτικής για τη μείωση του αριθμού των προϊόντων της αυτοκινητοβιομηχανίας στην αγορά που ενέχουν κίνδυνο ασφάλειας ή περιβαλλοντικό κίνδυνο).

1.5.Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.5.1.Βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κάλυψη αναγκών

Το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο επικρίνεται διότι δεν διασφαλίζει κατά τρόπο επαρκή αξιόπιστες εκ των προτέρων αξιολογήσεις συμμόρφωσης και αποτελεσματικούς ελέγχους μετά τη διάθεση στην αγορά. Οι επικρίσεις πυροδοτήθηκαν μετά τις διαπιστώσεις τον Σεπτέμβριο του 2015 ότι η VW παραποιούσε επί έτη τους ελέγχους των συσκευών επεξεργασίας καυσαερίων.

Ως απάντηση στις εν λόγω επικρίσεις και για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που εντοπίστηκαν στην αξιολόγηση του πλαισίου έγκρισης τύπου, η παρούσα πρόταση περιλαμβάνει ευρύ φάσμα μέτρων όσον αφορά:

-    την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, καθώς και τον ρόλο και τις αρμοδιότητες των οικονομικών φορέων στην αλυσίδα εφοδιασμού·

-    τις αρμοδιότητες και τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων εθνικών αρχών που εμπλέκονται στον έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας τεχνικής εναρμόνισης για τα μηχανοκίνητα οχήματα·

-    το επίπεδο εκτέλεσης των καθηκόντων των τεχνικών υπηρεσιών όσον αφορά την έγκριση τύπου και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης·

-    τις διαδικασίες διασφάλισης μετά τη διάθεση στην αγορά και τις διατάξεις για την ανάκληση οχημάτων, και

-    τις διαδικασίες για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης της παραγωγής.

1.5.2.Προστιθέμενη αξία της παρέμβασης της ΕΕ

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή της νομοθεσίας στην επικράτειά τους, όμως η εξασφάλιση εναρμονισμένης και συντονισμένης προσέγγισης, η οποία θα βασίζεται σε κοινά εφαρμοστέα κριτήρια και θα εφαρμόζεται ομοιόμορφα από τα κράτη μέλη, είναι αναγκαία για τη διατήρηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε όλη την ΕΕ μέσω εναρμονισμένης ερμηνείας, εφαρμογής και επιβολής των απαιτήσεων έγκρισης τύπου που θα υποστηρίζονται από εναρμονισμένες διατάξεις σχετικά με την εποπτεία της αγοράς, ώστε να παρέχονται στα κράτη μέλη επαρκή μέσα για ελέγχους μετά τη διάθεση στην αγορά και για τη λήψη αποτελεσματικών και κοινών διορθωτικών μέτρων κατά της παρουσίας μη συμμορφούμενων και μη ασφαλών προϊόντων στην αγορά.

1.5.3.Διδάγματα που αποκομίστηκαν από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος

Η ισχύουσα οδηγία σχετικά με την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων αποτέλεσε αντικείμενο αναθεώρησης το 2007. Ωστόσο, η πείρα από την εφαρμογή της κατέδειξε ότι οι μηχανισμοί για τη διασφάλιση εναρμονισμένης εφαρμογής και επιβολής δεν είναι αρκετά ισχυροί. Διαπιστώθηκαν σημαντικές αποκλίσεις στην ερμηνεία και την εφαρμογή των κανόνων, με αποτέλεσμα να υπονομεύονται οι βασικοί στόχοι της οδηγίας, δηλαδή η εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου επιδόσεων ασφάλειας και περιβαλλοντικών επιδόσεων των μηχανοκίνητων οχημάτων.

1.5.4.Συμβατότητα και ενδεχόμενη συνέργεια με άλλα κατάλληλα μέσα

Αναμένεται ενισχυμένη συνοχή με άλλες νομοθετικές πράξεις στον τομέα της έγκρισης τύπου (π.χ. όσον αφορά τους γεωργικούς ελκυστήρες και τις μοτοσικλέτες) που επανεξετάστηκαν το 2013.

Αναμένονται συνέργειες στον τομέα της εποπτείας της αγοράς λόγω της στήριξης στις αρχές και στις τυποποιημένες διατάξεις αναφοράς του κανονισμού 765/2008 για το νέο νομοθετικό πλαίσιο και της απόφασης 768/2008.

1.6.Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις

 Πρόταση/πρωτοβουλία περιορισμένης διάρκειας

   Πρόταση/πρωτοβουλία με ισχύ από την [ΗΗ/ΜΜ]ΕΕΕΕ μέχρι την [ΗΗ/ΜΜ]ΕΕΕΕ

   Δημοσιονομικές επιπτώσεις από το ΕΕΕΕ μέχρι το ΕΕΕΕ

 Πρόταση/πρωτοβουλία απεριόριστης διάρκειας

Περίοδος σταδιακής εφαρμογής από το 2017 μέχρι το 2020,

και στη συνέχεια πλήρης εφαρμογή.

1.7.Προβλεπόμενος(-οι) τρόπος(-οι) διαχείρισης 32

 Άμεση διαχείριση από την Επιτροπή

⌧ από τις υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της στις αντιπροσωπείες της Ένωσης·

   από τους εκτελεστικούς οργανισμούς

 Επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη

 Έμμεση διαχείριση με ανάθεση εκτελεστικών καθηκόντων σε:

◻ τρίτες χώρες ή οργανισμούς που αυτές έχουν ορίσει·

◻ διεθνείς οργανισμούς και τις οργανώσεις τους (να προσδιοριστούν)·

◻ την ΕΤΕ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων·

◻ οργανισμούς που αναφέρονται στα άρθρα 208 και 209 του δημοσιονομικού κανονισμού·

◻ οργανισμούς δημοσίου δικαίου·

◻ οργανισμούς που διέπονται από ιδιωτικό δίκαιο με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας στον βαθμό που προσφέρουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις·

◻ οργανισμούς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο κράτους μέλους, στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και που προσφέρουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις·

◻ πρόσωπα επιφορτισμένα με την εκτέλεση συγκεκριμένων δράσεων στην ΚΕΠΠΑ δυνάμει του τίτλου V της ΣΕΕ, και τα οποία προσδιορίζονται στην αντίστοιχη βασική πράξη.

Αν αναφέρονται περισσότεροι του ενός τρόποι διαχείρισης, παρακαλείσθε να τους διευκρινίσετε στο τμήμα «Παρατηρήσεις».

Παρατηρήσεις

Η Επιτροπή προτίθεται να εξασφαλίσει την εφαρμογή των σχετικών μέτρων μέσω κεντρικής άμεσης διαχείρισης με τις δικές της υπηρεσίες, ιδίως μέσω του JRC για την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη, αυτό θα ρυθμιστεί μέσω διοικητικής ρύθμισης.

2.MEΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1.Διατάξεις στον τομέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων

Να προσδιοριστούν η συχνότητα και οι όροι.

Η τεχνική επιτροπή για τα μηχανοκίνητα οχήματα (TCMV), η οποία συγκροτείται με τον παρόντα κανονισμό και το φόρουμ που θεσπίζεται με το άρθρο 10 θα αποτελέσουν πλατφόρμα για την τακτική συζήτηση θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή του ενισχυμένου κανονιστικού πλαισίου για την έγκριση τύπου και την εποπτεία της αγοράς για τα μηχανοκίνητα οχήματα.

Τα κράτη μέλη θα υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Επιτροπή, σε ετήσια βάση, έκθεση σχετικά με τις κυρώσεις που έχουν επιβάλει.

Πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή των διαδικασιών έγκρισης τύπου και εποπτείας της αγοράς που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Βάσει των πληροφοριών αυτών, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του νέου κανονισμού.

2.2.Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

2.2.1.Κίνδυνος(-οι) που έχει(-ουν) εντοπιστεί

Τα μέτρα που προτείνονται για τον περιορισμό της διάρκειας ισχύος του ορισμού των τεχνικών υπηρεσιών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε προσωρινή έλλειψη τεχνικών υπηρεσιών και σε καθυστερήσεις για τους κατασκευαστές όσον αφορά την έγκριση τύπου των προϊόντων τους.

2.2.2.Πληροφορίες σχετικά με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου που έχει καθοριστεί

Η θέσπιση συντονισμένης εποπτείας των τεχνικών υπηρεσιών θα συνοδευτεί με κατάλληλες μεταβατικές διατάξεις ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις τεχνικές υπηρεσίες που έχουν οριστεί δυνάμει της οδηγίας 2007/46/ΕΚ να ανανεώσουν τον ορισμό τους σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου κανονισμού, εντός δύο ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του. Η Επιτροπή θα δώσει οδηγίες για να εξασφαλίσει αναλογική και βιώσιμη λειτουργία του νέου εποπτικού μηχανισμού.

2.2.3.Εκτιμώμενο κόστος και όφελος των ελέγχων και αξιολόγηση του εκτιμώμενου επιπέδου κινδύνου σφάλματος

Το κόστος του εποπτικού μηχανισμού ελέγχου θα συνίσταται στη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη της ΕΕ και εκπροσώπου της Επιτροπής στους κοινούς ελέγχους των τεχνικών υπηρεσιών. Το όφελος θα συνίσταται στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου αξιοπιστίας όσον αφορά τις επιδόσεις των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης που διενεργούνται από τις τεχνικές υπηρεσίες.

2.3.Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

Να προσδιοριστούν τα ισχύοντα ή τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας.

Συμπληρωματικά προς την εφαρμογή όλων των μηχανισμών κανονιστικού ελέγχου, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα καταρτίσουν στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης, σύμφωνα με τη στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης (CAFS) την οποία ενέκρινε η Επιτροπή στις 24 Ιουνίου 2011, προκειμένου να εξασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, ότι οι εσωτερικοί της έλεγχοι για την καταπολέμηση της απάτης ευθυγραμμίζονται πλήρως με την CAFS και ότι η προσέγγιση που ακολουθεί η Επιτροπή για τη διαχείριση των κινδύνων απάτης προσανατολίζεται στον εντοπισμό των τομέων στους οποίους υπάρχει κίνδυνος απάτης, ειδικότερα σε σχέση με τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Ειδικότερα θα εφαρμοστεί σειρά μέτρων όπως τα ακόλουθα:

αποφάσεις, συμφωνίες και συμβάσεις που προκύπτουν από τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων εφαρμογής του κανονισμού θα εξουσιοδοτούν ρητά την Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένης της OLAF, και το Ελεγκτικό Συνέδριο να διενεργούν λογιστικούς ελέγχους, επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις·

- κατά το στάδιο της αξιολόγησης μιας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων/προσφορών, οι προτείνοντες και οι προσφέροντες θα ελέγχονται σύμφωνα με τα δημοσιευμένα κριτήρια αποκλεισμού βάσει δηλώσεων και το σύστημα έγκαιρης ειδοποίησης (ΣΕΕ).

Επιπλέον, η Επιτροπή θα ελέγχει την αυστηρή εφαρμογή των κανόνων σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων για τις δράσεις εφαρμογής δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

3.ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1.Τομέας(-είς) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμή(-ές) δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται

Υφιστάμενες γραμμές του προϋπολογισμού

Σύμφωνα με τη σειρά των τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και των γραμμών του προϋπολογισμού.

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Γραμμή του προϋπολογισμού

Είδος
δαπάνης

Συμμετοχή

Κεφάλαιο 02.03
Εσωτερική αγορά προϊόντων και υπηρεσιών

ΔΠ/ΜΔΠ 33

χωρών ΕΖΕΣ 34

υποψήφιων για ένταξη χωρών 35

τρίτων χωρών

κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού

02.03.01 Λειτουργία και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών

ΔΠ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

3.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες

3.2.1.Οι δράσεις που προβλέπονται στο παρόν σχέδιο πρότασης κανονισμού δεν θα έχουν καμία δημοσιονομική επίπτωση στον προϋπολογισμό της ΕΕ πέραν των πιστώσεων που προβλέπονται ήδη στον επίσημο δημοσιονομικό προγραμματισμό της Επιτροπής καθώς τυχόν απαιτήσεις χρηματοοικονομικών πόρων θα πρέπει να καλυφθούν μέσω εσόδων ειδικού προορισμού και ανακατανομής.

3.2.2    Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες

Σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου

Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη και απασχόληση

ΓΔ: GROW

Έτος
2017

Έτος
2018

Έτος
2019

Έτος
2020

ΣΥΝΟΛΟ ετών 2017-2020

Επόμενα έτη 36

• Επιχειρησιακές πιστώσεις

Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού 02.03.01

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(1)

9.450

9.285

9.020

6.557

34.312

6.594

Πληρωμές

(2)

5.600

9.835

9.170

9.707

34.312

Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενες από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων 37

Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού

(3)

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
για τη ΓΔ GROW

Αναλήψεις υποχρεώσεων

=1+1α +3

9.450

9.285

9.020

6.557

34.312

6594

Πληρωμές

=2+2α

+3

5.600

9.835

9.170

9.707

34.312ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(4)

9.450

9.285

9.020

6.557

34.312

6.594

Πληρωμές

(5)

5.600

9.835

9.170

9.707

34.312

• ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενων από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων

(6)

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
του ΤΟΜΕΑ 1α
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Αναλήψεις υποχρεώσεων

=4+ 6

9.450

9.285

9.020

6.557

34.312

6.594

Πληρωμές

=5+ 6

5.600

9.835

9.170

9.707

34.312

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου

5

«Διοικητικές δαπάνες»

Σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Έτος
2017

Έτος
2018

Έτος
2019

Έτος
2020

ΣΥΝΟΛΟ ετών 2017-2020

Επόμενα έτη 38

ΓΔ: GROW

• Ανθρώπινοι πόροι

1.206

1.206

1.206

1.206

4.824

1.206

• Άλλες διοικητικές δαπάνες

0.235

0.240

0.244

0.249

0.968

0.254

ΣΥΝΟΛΟ ΓΔ GROW

Πιστώσεις

1.441

1.446

1.450

1.455

5.792

1.460

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
για τον ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου
 

(Σύνολο πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων = Σύνολο πληρωμών)

1.441

1.446

1.450

1.455

5.792

1.460

Σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Έτος
2017

Έτος
2018

Έτος
2019

Έτος
2020

ΣΥΝΟΛΟ ετών 2017-2020

Επόμενα έτη

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου
 

Αναλήψεις υποχρεώσεων

10.891

10.731

10.470

8.012

40.104

8.054

Πληρωμές

7.041

11.281

10.620

11.262

40.104

1.460

3.2.2.3.2.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις επιχειρησιακές πιστώσεις

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Να προσδιοριστούν οι στόχοι και τα αποτελέσματα

Έτος
2017

Έτος
2018

Έτος
2019

Έτος
2020

ΣΥΝΟΛΟ ετών 2017-2020

Επόμενα έτη

AΠOTEΛΕΣΜATA (OUTPUTS)

Είδος 39

Μέσο κόστος

Αριθμός

Κόστος

Αριθμός

Κόστος

Αριθμός

Κόστος

Αριθμός

Κόστος

Συνολικός αριθμός

Συνολικό κόστος

Κόστος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 1 40

Θέσπιση μηχανισμών για την εξασφάλιση εναρμονισμένης εφαρμογής και επιβολής των κανόνων έγκρισης τύπου και εποπτείας της αγοράς από όλα τα κράτη μέλη με βιώσιμη, αποτελεσματική και αξιόπιστη διαχείριση σε επίπεδο ΕΕ, με πρόσβαση σε εσωτερική και εξωτερική τεχνική και επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη, που θα συμβάλει στη βελτίωση του συντονισμού, της συνεργασίας και της κοινής χρήσης πόρων μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου στα κράτη μέλη

- Αποτέλεσμα

Συνεδριάσεις της TCMV και του φόρουμ για τον έλεγχο εφαρμογής

20 ημέρες συνεδριάσεων

0,500

20 ημέρες συνεδριάσεων

0,510

20 ημέρες συνεδριάσεων

0,520

20 ημέρες συνεδριάσεων

0,530

2,06

20 ημέρες συνεδριάσεων

0,541

- Αποτέλεσμα

Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη (JRC)

7.700

7.500

7.200

4.700

27.100

4.700

- Αποτέλεσμα

Λογιστικοί έλεγχοι/ κοινές αξιολογήσεις τεχνικών υπηρεσιών

1.250

1.275

1.300

1.327

5.152

1.353

Μερικό σύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 1

9.450

9.285

9.020

6.557

34.312

6.594

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

9.450

9.285

9.020

6.557

34.312

6.594

3.2.3.3.2.4.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα

3.2.3.1.3.2.4.1.Συνοπτική παρουσίαση

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Έτος 2017

Έτος 2018

Έτος 2019

Έτος 2020

Σύνολο ετών 2017-2020

Επόμενα έτη

ΤΟΜΕΑΣ 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι (ΓΔ GROW)

1.206

1.206

1.206

1.206

4.824

1.206

Άλλες διοικητικές δαπάνες (ΓΔ GROW)

0.235

0.240

0.244

0.249

0.968

0.254

Μερικό σύνολο του ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

1.441

1.446

1.450

1.455

5.792

1.460

Εκτός του ΤΟΜΕΑ 5 41
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι

Άλλες δαπάνες
διοικητικού χαρακτήρα

Μερικό σύνολο
εκτός του ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

ΣΥΝΟΛΟ

1.441

1.446

1.450

1.455

5.792

1.460

Οι απαιτούμενες πιστώσεις για ανθρώπινους πόρους και λοιπές δαπάνες διοικητικού χαρακτήρα θα καλυφθούν από τις πιστώσεις της ΓΔ GROW που έχουν ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή έχουν ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ και οι οποίες θα συμπληρωθούν, κατά περίπτωση, με πρόσθετα κονδύλια που ενδέχεται να χορηγηθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των δημοσιονομικών περιορισμών.

3.2.3.2.3.2.4.2.Εκτιμώμενες ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρωπίνων πόρων.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Εκτίμηση η οποία πρέπει να εκφράζεται σε μονάδες ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης

Έτος
2017

Έτος
2018

Έτος
2019

Έτος
2020

Επόμενα έτη 42

• Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων)

02 01 01 01 (έδρα και γραφεία αντιπροσωπείας της Επιτροπής)

9 (GROW)

9 (GROW)

9 (GROW)

9 (GROW)

9 (GROW)

XX 01 01 02 (σε αντιπροσωπεία)

XX 01 05 01 (έμμεση έρευνα)

10 01 05 01 (άμεση έρευνα)

Εξωτερικό προσωπικό (σε μονάδα ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης: ΠΑ) 43

XX 01 02 01 (AC, END, INT από το «συνολικό κονδύλιο»)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT και JED στις αντιπροσωπείες)

XX 01 04 yy  44

- στην έδρα

- σε αντιπροσωπείες

XX 01 05 02 (AC, END, INT - έμμεση έρευνα)

10 01 05 02 (AC, END, INT - άμεση έρευνα)

Άλλες γραμμές του προϋπολογισμού (να προσδιοριστούν)

ΣΥΝΟΛΟ

9

9

9

9

9

XX είναι ο σχετικός τομέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισμού.

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της ΓΔ GROW που έχει ήδη διατεθεί για τη διαχείριση του τρέχοντος πλαισίου έγκρισης τύπου και/ή έχει ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ ή από άλλες υπηρεσίες (εκτιμώμενες ανάγκες: 6 AD/ΙΠΑ και 3 AST/ΙΠΑ).

Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων:

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

Έλεγχος της δέουσας εφαρμογής και επιβολής του παρόντος κανονισμού· κατάρτιση κατ᾽ εξουσιοδότηση/εκτελεστικών πράξεων και οδηγιών· οργάνωση και εποπτεία «κοινών αξιολογήσεων» τεχνικών υπηρεσιών και έλεγχος της διαδικασίας ορισμού και παρακολούθησης από τα κράτη μέλη· συντονισμός των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς σε επίπεδο ΕΕ.

Εξωτερικό προσωπικό

3.2.4.3.2.5.Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

   Η πρόταση/πρωτοβουλία είναι συμβατή με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί αναπρογραμματισμό του σχετικού τομέα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Να εξηγηθεί ο απαιτούμενος αναπρογραμματισμός, με προσδιορισμό των σχετικών γραμμών του προϋπολογισμού και των αντίστοιχων ποσών.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρησιμοποίηση του μέσου ευελιξίας ή την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Να εξηγηθεί η ανάγκη, με προσδιορισμό των σχετικών τομέων και γραμμών του προϋπολογισμού, καθώς και των αντίστοιχων ποσών.

3.2.5.Συμμετοχή τρίτων μερών στη χρηματοδότηση

Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν προβλέπει συγχρηματοδότηση από τρίτα μέρη.

⌧Η πρόταση/πρωτοβουλία προβλέπει τη συγχρηματοδότηση που εκτιμάται κατωτέρω:

Πιστώσεις σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Έτος
2017

Έτος
2018

Έτος
2019

Έτος
2020

Σύνολο

Επόμενα έτη

Να προσδιοριστεί ο φορέας συγχρηματοδότησης: Τα κράτη μέλη μέσω της εθνικής τους κλίμακας τελών για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους όσον αφορά τις εγκρίσεις τύπου και την εποπτεία της αγοράς και για τη συνεισφορά στο κόστος των ανεξάρτητων δοκιμών επαλήθευσης της συμμόρφωσης από την Επιτροπή

ΣΥΝΟΛΟ συγχρηματοδοτούμενων πιστώσεων

7.700

7.500

7.200

4.700

27.100

xx

3.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

◻ Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις στα έσοδα.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τις ακόλουθες δημοσιονομικές επιπτώσεις:

   στους ιδίους πόρους

   στα διάφορα έσοδα (εισφορές από κράτη μέλη, όπως επισημαίνεται στο τμήμα 3.2.5)

Σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Γραμμή εσόδων του προϋπολογισμού:

Διαθέσιμες πιστώσεις για το τρέχον οικονομικό έτος

Αντίκτυπος της πρότασης/πρωτοβουλίας 45

Έτος
2017

Έτος
2018

Έτος
2019

Έτος
2020

Άρθρο 6600

7.700

7.500

7.200

4.700

Για τα διάφορα έσοδα «για ειδικό προορισμό», να προσδιοριστεί(-ούν) η(οι) γραμμή(-ές) δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται.

02.0301 Λειτουργία και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς αγαθών και υπηρεσιών

Να προσδιοριστεί η μέθοδος υπολογισμού των επιπτώσεων στα έσοδα.

(1) ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1.
(2) COM(2012) 0636 final.
(3) ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30.
(4) ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 82.
(5) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/documents/consultations/2010-internal-market/index_el.htm  
(6) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/files/projects/report-internal-market-legislation_el.pdf  
(7) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/files/projects/impact-assessment-internal-market-legislation_el.pdf  
(8) SWD(2013) 466 final.
(9) ΕΕ C  της , σ. .
(10) Οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (Οδηγία-πλαίσιο) (ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1).
(11) Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής «Fitness Check of the EU legal framework for the type-approval of motor vehicles» (Έλεγχος καταλληλότητας του νομικού πλαισίου της ΕΕ για την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων) (SWD(2013) 466 final).
(12) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30).
(13) Απόφαση 97/836/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 1997, ενόψει της προσχωρήσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη συμφωνία της οικονομικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με την υιοθέτηση ομοιόμορφων τεχνικών προδιαγραφών για τροχοφόρα οχήματα, εξοπλισμό και εξαρτήματα τα οποία δύνανται να τοποθετηθούν ή/και να χρησιμοποιηθούν σε τροχοφόρα οχήματα και τις συνθήκες για την αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων που χορηγούνται με βάση τις προδιαγραφές αυτές («αναθεωρημένη συμφωνία του 1958») (ΕΕ L 346 της 17.12.1997, σ. 81).
(14) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και γενικής ασφαλείας των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (ΕΕ L 200 της 31.7.2009, σ. 1).
(15) Απόφαση 97/836/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 1997 (ΕΕ L 346 της 17.12.1997, σ. 78).
(16) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων (ΕΕ L 171 της 29.6.2007, σ. 1).
(17) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και κινητήρων όσον αφορά τις εκπομπές των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (Euro VI) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, καθώς και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και για την κατάργηση των οδηγιών 80/1269/ΕΟΚ, 2005/55/ΕΚ και 2005/78/ΕΚ (EE L 188 της 18.7.2009, σ. 1).
(18) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2008, για την εφαρμογή και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων (ΕΕ L 199 της 28.7.2008, σ. 1).
(19) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 582/2011 της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2011, για την εφαρμογή και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 595/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εκπομπές των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (Euro VI) και για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και ΙΙΙ της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 167 της 25.6.2011, σ. 1).
(20) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(21) Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).
(22) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).
(23) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 2013, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων (ΕΕ L 60 της 2.3.2013, σ. 1).
(24) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων (ΕΕ L 60 της 2.3.2013, σ. 52).
(25) Οδηγία 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1996, σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές (ΕΕ L 235 της 17.9.1996, σ. 59).
(26) Κανονισμός (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ.1-96)
(27) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 19/2011 της Επιτροπής σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για την προβλεπόμενη από το νόμο πινακίδα του κατασκευαστή και τον αναγνωριστικό αριθμό οχήματος των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και γενικής ασφάλειας των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (ΕΕ L 8 της 12.1.2011, σ. 1).
(28) Οδηγία 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1999, σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων (ΕΕ L 138 της 1.6.1999, σ. 57).
(29) Σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).
(30) ΔΒΔ: διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων· ΠΒΔ: προϋπολογισμός βάσει δραστηριοτήτων.
(31) Όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή β) του δημοσιονομικού κανονισμού.
(32) Οι λεπτομέρειες σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης, καθώς και οι παραπομπές στον δημοσιονομικό κανονισμό είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(33) ΔΠ = διαχωριζόμενες πιστώσεις / ΜΔΠ = μη διαχωριζόμενες πιστώσεις.
(34) ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών.
(35) Υποψήφιες για ένταξη χώρες και, εφόσον ισχύει, δυνάμει υποψήφιες για ένταξη χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.
(36) Για την περίοδο μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020, το ποσό υπόκειται στο ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο που ξεκινά το 2021, σύμφωνα με το άρθρο 312 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(37) Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.
(38) Για την περίοδο μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020, το ποσό υπόκειται στο ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο που ξεκινά το 2021, σύμφωνα με το άρθρο 312 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(39) Αποτελέσματα θα είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν (παράδειγμα: αριθμός ανταλλαγών σπουδαστών που θα χρηματοδοτηθούν, αριθμός χλμ. οδών που θα κατασκευαστούν, κ.λπ.).
(40) Όπως περιγράφεται στο σημείο 1.4.2. «Ειδικός(-οί) στόχος(-οι)…»
(41) Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.
(42) Βλ. υποσημείωση 38.
(43) AC = Συμβασιούχος υπάλληλος· AL = Τοπικός υπάλληλος· END = Αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας· INT = Προσωρινό προσωπικό οργανισμού· JED = Νέος εμπειρογνώμονας σε αντιπροσωπεία.
(44) Επιμέρους ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού που καλύπτεται από επιχειρησιακές πιστώσεις (πρώην γραμμές «BA»).
(45) Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασμούς, εισφορές ζάχαρης) τα αναγραφόμενα ποσά πρέπει να είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά μετά την αφαίρεση του 25 % για έξοδα είσπραξης.

Βρυξέλλες, 27.1.2016

COM(2016) 31 final

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

της πρότασης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, καθώς και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά

{SWD(2016) 9 final}
{SWD(2016) 10 final}


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

της πρότασης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, καθώς και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά

Κατάλογος παραρτημάτων

Παράρτημα I

Έγγραφο πληροφοριών - Πλήρης κατάλογος πληροφοριών για την έγκριση ΕΕ τύπου των οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων

Παράρτημα II

Γενικοί ορισμοί, κριτήρια κατηγοριοποίησης οχημάτων, τύποι οχημάτων και τύποι αμαξώματος

Προσάρτημα 1:

Διαδικασία ελέγχου εάν ορισμένο όχημα μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως όχημα παντός εδάφους

Προσάρτημα 2:

Ψηφία που χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση των κωδικών προς χρήση για τα διάφορα είδη αμαξώματος

Παράρτημα III

Έγγραφο πληροφοριών για την έγκριση ΕΕ τύπου οχήματος

Παράρτημα IV

Απαιτήσεις για τον σκοπό της έγκρισης τύπου ΕΕ οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων

Μέρος I

Κανονιστικές πράξεις για την έγκριση ΕΕ τύπου οχημάτων που παράγονται σε απεριόριστες σειρές

Προσάρτημα 1:

Κανονιστικές πράξεις για την έγκριση ΕΕ τύπου οχημάτων που παράγονται σε μικρές σειρές σύμφωνα με το άρθρο 39

Προσάρτημα 2:

Απαιτήσεις για την επιμέρους έγκριση ΕΕ οχήματος σύμφωνα με το άρθρο 42

Μέρος ΙΙ

Κατάλογος κανονισμών ΟΕΕ/ΗΕ που αναγνωρίζονται ως ισοδύναμοι των οδηγιών ή κανονισμών που αναφέρονται στο μέρος I

Μέρος ΙΙΙ:

Κατάλογος κανονιστικών πράξεων που ορίζουν τις απαιτήσεις για την έγκριση ΕΕ τύπου των οχημάτων ειδικού σκοπού

Προσάρτημα 1:

Μηχανοκίνητα τροχόσπιτα, ασθενοφόρα και νεκροφόρες

Προσάρτημα 2:

Θωρακισμένα οχήματα

Προσάρτημα 3:

Οχήματα με πρόσβαση αναπηρικού αμαξιδίου

Προσάρτημα 4:

Άλλα οχήματα ειδικού σκοπού (συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων ειδικής ομάδας, των μεταφορέων πολλαπλού εξοπλισμού και των ρυμουλκουμένων τροχόσπιτων)

Προσάρτημα 5:

Κινητοί γερανοί

Προσάρτημα 6:

Ρυμουλκούμενα μεταφοράς ειδικού φορτίου

Παράρτημα V

Διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται κατά την έγκριση ΕΕ τύπου

Προσάρτημα 1:

Πρότυπα προς τα οποία πρέπει να συμμορφώνονται οι οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 72

Προσάρτημα 2:

Διαδικασία για την αξιολόγηση των τεχνικών υπηρεσιών

Προσάρτημα 3:

Γενικές απαιτήσεις για το μορφότυπο των εκθέσεων δοκιμών

Παράρτημα VI

Υποδείγματα πιστοποιητικού έγκρισης ΕΕ τύπου

Προσάρτημα:

Κατάλογος των κανονιστικών πράξεων προς τις οποίες συμμορφώνεται ο τύπος οχήματος

Παράρτημα VII

Σύστημα αρίθμησης του πιστοποιητικού έγκρισης ΕΕ τύπου

Προσάρτημα:

Σήμα έγκρισης ΕΕ τύπου κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας

Παράρτημα VIII

Αποτελέσματα δοκιμών

Παράρτημα IX

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης

Παράρτημα X

Διαδικασίες συμμόρφωσης της παραγωγής

Παράρτημα XΙ

Πρότυπο και σύστημα αρίθμησης για το πιστοποιητικό έγκρισης της διάθεσης στην αγορά εξαρτημάτων ή εξοπλισμού που ενδέχεται να συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για την ορθή λειτουργία ουσιωδών συστημάτων

Προσάρτημα:

Υπόδειγμα του πιστοποιητικού έγκρισης ΕΕ

Παράρτημα XII

Όρια μικρών σειρών

Παράρτημα XIII

Κατάλογος εξαρτημάτων ή εξοπλισμού που ενδέχεται να συνιστούν σημαντικό κίνδυνο για την ορθή λειτουργία συστημάτων που έχουν ουσιώδη σημασία για την ασφάλεια του οχήματος ή για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του, απαιτήσεις επιδόσεων των εν λόγω εξαρτημάτων και εξοπλισμού, ενδεδειγμένες διαδικασίες δοκιμών και ρυθμίσεις για τη σήμανση και τη συσκευασία

Παράρτημα XIV

Κατάλογος εγκρίσεων ΕΕ τύπου που χορηγήθηκαν, απορρίφθηκαν ή ανακλήθηκαν σύμφωνα με κανονιστικές πράξεις

Παράρτημα XV

Κανονιστικές πράξεις για τις οποίες είναι δυνατό να διορίζεται κατασκευαστής ως τεχνική υπηρεσία

Προσάρτημα:

Διορισμός κατασκευαστή ως τεχνικής υπηρεσίας και υπεργολαβία

Παράρτημα XVI

Όροι για τη χρήση μεθόδων εικονικής δοκιμής από κατασκευαστές ή τεχνικές υπηρεσίες

Προσάρτημα 1:

Γενικές προϋποθέσεις για τη χρήση μεθόδων εικονικής δοκιμής

Προσάρτημα 2:

Ειδικές προϋποθέσεις για τη χρήση μεθόδων εικονικής δοκιμής

Προσάρτημα 3:

Διαδικασία επικύρωσης

Παράρτημα XVII

Διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται κατά την έγκριση ΕΕ τύπου σε πολλαπλά στάδια

Προσάρτημα:

Υπόδειγμα της συμπληρωματικής πινακίδας του κατασκευαστή

Παράρτημα XVIII

Πρόσβαση στις πληροφορίες για το σύστημα OBD του οχήματος και στις πληροφορίες για την επισκευή και συντήρηση του οχήματος

Προσάρτημα 1:

Πιστοποιητικό του κατασκευαστή σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες για το σύστημα OBD του οχήματος και στις πληροφορίες για την επισκευή και συντήρηση του οχήματος

Προσάρτημα 2:

Πληροφορίες για το σύστημα OBD του οχήματος

Παράρτημα XIX

Πίνακας αντιστοιχίαςΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΕ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ή ΧΩΡΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (α)

ΜΕΡΟΣ Ι

Τα έγγραφα πληροφοριών για την έγκριση ΕΕ τύπου οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων όπως απαιτείται από τον παρόντα κανονισμό και τις κανονιστικές πράξεις που αναφέρονται στο παράρτημα IV αποτελούνται μόνο από αποσπάσματα του παρόντος πλήρους καταλόγου και συμμορφώνονται με το σύστημα αρίθμησης αυτού.

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται εις τριπλούν και περιλαμβάνουν πίνακα περιεχομένων. Τυχόν σχέδια υποβάλλονται σε κατάλληλη κλίμακα και με επαρκείς λεπτομέρειες σε μέγεθος Α4 ή σε φάκελο μορφής Α4. Τυχόν φωτογραφίες παρουσιάζουν επαρκείς λεπτομέρειες.

Εάν τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ή οι χωριστές τεχνικές ενότητες που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα έχουν ηλεκτρονικό χειρισμό, παρέχονται οι πληροφορίες σχετικά με την απόδοσή τους.

1.    ΓΕΝΙΚΑ

1.1.    Μάρκα (εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή): …

1.2.    Τύπος: …

1.2.0.1.    Πλαίσιο: …

1.2.0.2.    Αμάξωμα/πλήρες όχημα: …

1.2.1.    Εμπορική(-ές) ονομασία(-ες) (εφόσον υπάρχει(-ουν)): …

1.2.2.    Για οχήματα που έχουν λάβει έγκριση τύπου σε πολλαπλά στάδια, πληροφορίες για την έγκριση τύπου του βασικού οχήματος / του οχήματος στο προηγούμενο στάδιο (να δοθεί κατάλογος των πληροφοριών για κάθε στάδιο. Αυτό μπορεί να γίνει με πίνακα)

Τύπος: …………………………………………………………………………

Παραλλαγή(-ές): …………………………………………………………………..

Έκδοση(-εις): …………………………………………………………………...

Αριθμός έγκρισης τύπου, περιλαμβανομένου του αριθμού επέκτασης: ……………………….

1.3.    Στοιχεία προσδιορισμού του τύπου, εφόσον σημειώνεται πάνω στο όχημα / κατασκευαστικό στοιχείο / χωριστή τεχνική μονάδα (1) (β): …

1.3.0.1.    Πλαίσιο: …

1.3.0.2.    Αμάξωμα/πλήρες όχημα: …

1.3.1.    Σημείο σήμανσης: …

1.3.1.1.    Πλαίσιο: …

1.3.1.2.    Αμάξωμα/πλήρες όχημα: …

1.4.    Κατηγορία του οχήματος γ): …

1.4.1.    Ταξινόμηση(-σεις) αναλόγως των επικίνδυνων εμπορευμάτων τα οποία προορίζεται να μεταφέρει το όχημα: …

1.5.    Εταιρική επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή: …

1.5.1.    Για οχήματα που έχουν λάβει έγκριση τύπου σε πολλαπλά στάδια, εταιρική επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή του βασικού οχήματος / του οχήματος του (των) προηγούμενου(-ων) σταδίου(-ων)…

1.6.    Θέση και τρόπος τοποθέτησης των προβλεπόμενων από τον νόμο πινακίδων και θέση του αναγνωριστικού αριθμού του οχήματος (VIN): …

1.6.1.    Επί του πλαισίου: …

1.6.2.    Επί του αμαξώματος: …

1.7.    (κενό)

1.8.    Επωνυμία(-ες) και διεύθυνση(-σεις) των εγκαταστάσεων συναρμολόγησης: …

1.9.    Όνομα και διεύθυνση του εκπροσώπου του κατασκευαστή (εάν υπάρχει): …

2.    ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

2.1.    Φωτογραφίες και/ή σχέδια αντιπροσωπευτικού οχήματος / κατασκευαστικού στοιχείου / χωριστής τεχνικής μονάδας (1): …

2.2.    Σχέδιο ολόκληρου του οχήματος με διαστάσεις: …

2.3.    Αριθμός αξόνων και τροχών: …

2.3.1.    Αριθμός και θέση αξόνων με δίδυμους τροχούς: …

2.3.2.    Αριθμός και θέση διευθυντήριων αξόνων: …

2.3.3.    Κινητήριοι άξονες (αριθμός, θέση, ζεύξη): …

2.4.    Πλαίσιο (εάν υπάρχει) (γενικό σχέδιο): …

2.5.    Υλικά των μηκίδων του πλαισίου (δ): …

2.6.    Θέση και διάταξη του κινητήρα: …

2.7.    Θάλαμος οδήγησης (πρόσω ή με καλύπτρα) (ε): …

2.8.    Θέση πηδαλίου διεύθυνσης: αριστερά/δεξιά (1).

2.8.1.    Όχημα εξοπλισμένο για οδήγηση σε δεξιά/αριστερή (1) κατεύθυνση κυκλοφορίας.

2.9.    Να προσδιοριστεί εάν το όχημα έλξης πρόκειται να έλκει ημιρυμουλκούμενα ή άλλα ρυμουλκούμενα και εάν το ρυμουλκούμενο είναι ημιρυμουλκούμενο, ρυμουλκούμενο με ράβδο ζεύξης, κεντροαξονικό ρυμουλκούμενο ή ρυμουλκούμενο με άκαμπτη ράβδο έλξης: …

2.10.    Να προσδιοριστεί εάν το όχημα είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη μεταφορά εμπορευμάτων υπό ελεγχόμενη θερμοκρασία: …

3.    ΜΑΖΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (στ) ( ζ ) ( 6 ) 

   (σε kg και mm) (Ανάλογα με την περίπτωση, να γίνεται παραπομπή σε σχέδιο)

3.1.    Μεταξόνιο(-α) (με πλήρες φορτίο) (ζ1):

3.1.1.    Οχήματα με δύο άξονες: …

3.1.2.    Οχήματα με τρεις ή περισσότερους άξονες

3.1.2.1.    Απόσταση αξόνων μεταξύ διαδοχικών αξόνων, από τον πρόσθιο έως τον απώτατο οπίσθιο άξονα: …

3.1.2.2.    Συνολική απόσταση αξόνων: …

3.2.    Έδρα ζεύξης

3.2.1.    Στην περίπτωση ημιρυμουλκουμένων

3.2.1.1.    Απόσταση μεταξύ του άξονα του πείρου περιστροφής της έδρας ζεύξης και του απώτατου άκρου του ημιρυμουλκουμένου: …

3.2.1.2.    Μέγιστη απόσταση μεταξύ του άξονα του πείρου περιστροφής της έδρας ζεύξης και τυχαίου σημείου στο πρόσθιο μέρος του ημιρυμουλκουμένου: …

3.2.1.3.    Μεταξόνιο αναφοράς ημιρυμουλκουμένου (όπως απαιτείται στο παράρτημα Ι μέρος Δ σημείο 3.2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1230/2012 της Επιτροπής 1 ): …

3.2.2.    Στην περίπτωση οχήματος έλξης ημιρυμουλκουμένου

3.2.2.1.    Φορτίο έδρας ζεύξης (μέγιστο και ελάχιστο· να αναφερθούν οι επιτρεπτές τιμές σε περίπτωση ημιτελούς οχήματος) (ζ2): …

3.2.2.2.    Μέγιστο ύψος της έδρας ζεύξης (τυποποιημένο) (ζ3): …

3.3.    Μετατρόχιο(-α) και πλάτος(-η) άξονα(-όνων)

3.3.1.    Μετατρόχιο κάθε διευθυντήριου άξονα (ζ4): …

3.3.2.    Μετατρόχιο των υπόλοιπων αξόνων (ζ4): …

3.3.3.    Πλάτος του ευρύτερου οπίσθιου άξονα: …

3.3.4.    Πλάτος του εμπρόσθιου άξονα (μετρούμενο στο ακραίο τμήμα των ελαστικών επισώτρων, εξαιρούμενου του εξογκώματος των ελαστικών επισώτρων κοντά στο έδαφος): …

3.4.    Διαστάσεις του οχήματος (από άκρο σε άκρο)

3.4.1.    Για πλαίσιο χωρίς αμάξωμα

3.4.1.1.    Μήκος (ζ5): …

3.4.1.1.1.    Μέγιστο επιτρεπτό μήκος: …

3.4.1.1.2.    Ελάχιστο επιτρεπτό μήκος: …

3.4.1.1.3.    Στην περίπτωση ρυμουλκουμένων, μέγιστο επιτρεπτό μήκος ράβδου ζεύξης (ζ6): …

3.4.1.2.    Πλάτος (ζ7): …

3.4.1.2.1.    Μέγιστο επιτρεπτό πλάτος: …

3.4.1.2.2.    Ελάχιστο επιτρεπτό πλάτος: …

3.4.1.3.    Ύψος (σε τάξη πορείας του οχήματος) (ζ8) (για ρυθμιζόμενες καθ’ ύψος αναρτήσεις, να αναφέρεται η κανονική θέση πορείας): …

3.4.1.4.    Πρόσθια προεξοχή(ζ9): …

3.4.1.4.1.    Γωνία προσέγγισης (ζ10): …… μοίρες.

3.4.1.5.    Οπίσθια προεξοχή (ζ11): …

3.4.1.5.1.    Γωνία φυγής (ζ12): …… μοίρες.

3.4.1.5.2.    Ελάχιστη και μέγιστη επιτρεπτή προεξοχή του σημείου ζεύξης(ζ13): …

3.4.1.6.    Απόσταση από το έδαφος (όπως μετράται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ προσάρτημα 1 σημείο 3)

3.4.1.6.1.    Μεταξύ των αξόνων: …

3.4.1.6.2.    Κάτω από τον (τους) εμπρόσθιο(-ους) άξονα(-ες): …

3.4.1.6.3.    Κάτω από τον (τους) οπίσθιο(-ους) άξονα(-ες): …

3.4.1.7.    Γωνία κεκλιμένου επιπέδου(ζ14): …… μοίρες.

3.4.1.8.    Ακραίες επιτρεπόμενες θέσεις του κέντρου βάρους του αμαξώματος και/ή του εσωτερικού εξοπλισμού και/ή του τεχνικού εξοπλισμού και/ή του ωφέλιμου φορτίου: …

3.4.2.    Για πλαίσιο με αμάξωμα

3.4.2.1.    Μήκος (ζ5): …

3.4.2.1.1.    Μήκος της επιφάνειας φόρτωσης: …

3.4.2.1.2.    Στην περίπτωση ρυμουλκουμένων, μέγιστο επιτρεπτό μήκος ράβδου ζεύξης (ζ6): …

3.4.2.2.    Πλάτος (ζ7): …

3.4.2.2.1.    Πάχος των τοιχωμάτων (όταν πρόκειται για οχήματα σχεδιασμένα για τη μεταφορά εμπορευμάτων υπό ελεγχόμενη θερμοκρασία): …

3.4.2.3.    Ύψος (σε τάξη πορείας του οχήματος) (ζ8) (για ρυθμιζόμενες καθ’ ύψος αναρτήσεις, να αναφέρεται η κανονική θέση πορείας): …

3.4.2.4.    Πρόσθια προεξοχή(ζ9): …

3.4.2.4.1.    Γωνία προσέγγισης (ζ10): …… μοίρες.

3.4.2.5.    Οπίσθια προεξοχή (ζ11): …

3.4.2.5.1.    Γωνία φυγής (ζ12): …… μοίρες.

3.4.2.5.2.    Ελάχιστη και μέγιστη επιτρεπτή προεξοχή του σημείου ζεύξης(ζ13): …

3.4.2.6.    Απόσταση από το έδαφος (όπως μετράται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ προσάρτημα 1 σημείο 3)

3.4.2.6.1.    Μεταξύ των αξόνων: …

3.4.2.6.2.    Κάτω από τον (τους) εμπρόσθιο(-ους) άξονα(-ες): …

3.4.2.6.3.    Κάτω από τον (τους) οπίσθιο(-ους) άξονα(-ες): …

3.4.2.7.    Γωνία κεκλιμένου επιπέδου(ζ14): …… μοίρες.

3.4.2.8.    Ακραίες επιτρεπτές θέσεις του κέντρου βάρους του φορτίου (για μη ομοιόμορφα φορτία): …

3.4.2.9.    Θέση κέντρου βάρους του οχήματος (Μ2 και Μ3) στη μέγιστη τεχνικά αποδεκτή έμφορτη μάζα του σε διαμήκη, εγκάρσια και κατακόρυφη κατεύθυνση: …

3.4.3.    Για αμάξωμα εγκεκριμένο χωρίς πλαίσιο (οχήματα M2 και M3)

3.4.3.1.    Μήκος (ζ5): …

3.4.3.2.    Πλάτος (ζ7): …

3.4.3.3.    Ονομαστικό ύψος (σε τάξη πορείας του οχήματος) (ζ8) του (των) προτεινόμενου(-ων) τύπου(-ων) πλαισίου (για ρυθμιζόμενες καθ’ ύψος αναρτήσεις, να αναφέρεται η κανονική θέση πορείας): …

3.5.    Ελάχιστη μάζα στον διευθυντήριο (-ους) άξονα (-ες) για ημιτελή οχήματα:

3.6.    Μάζα σε τάξη πορείας (η)

α)    ελάχιστη και μέγιστη για κάθε παραλλαγή: …

β)    μάζα κάθε έκδοσης (πρέπει να παρέχεται πίνακας τιμών): …

3.6.1.    Κατανομή της ανωτέρω μάζας μεταξύ των αξόνων και, στην περίπτωση ημιρυμουλκουμένου, κεντροαξονικού ρυμουλκούμενου ή ρυμουλκούμενου με άκαμπτη ράβδο έλξης, μάζα στο σημείο ζεύξης: …

α)    ελάχιστη και μέγιστη για κάθε παραλλαγή: …

β)    μάζα κάθε έκδοσης (πρέπει να παρέχεται πίνακας τιμών): …

3.6.2.    Μάζα του προαιρετικού εξοπλισμού (όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 σημεία 4 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1230/2012): …

3,7.    Ελάχιστη μάζα ολοκληρωμένου οχήματος όπως δηλώνεται από τον κατασκευαστή, σε περίπτωση ημιτελούς οχήματος: …

3.7.1.    Κατανομή της ανωτέρω μάζας μεταξύ των αξόνων και, στην περίπτωση ημιρυμουλκουμένου ή κεντροαξονικού ρυμουλκούμενου, φορτίο στο σημείο ζεύξης: …

3.8.    Μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος που δηλώνεται από τον κατασκευαστή (θ) (3): …

3.8.1.    Κατανομή της ανωτέρω μάζας μεταξύ των αξόνων και, στην περίπτωση ημιρυμουλκουμένου ή κεντροαξονικού ρυμουλκουμένου, φορτίο στο σημείο ζεύξης (3): …

3.9.    Μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα σε κάθε άξονα:

3.10.    Τεχνικά αποδεκτή μάζα σε κάθε ομάδα αξόνων:

3.11.    Μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα έλξης από το έλκον όχημα 

για:

3.11.1.    Ρυμουλκούμενο με ράβδο ζεύξης: …

3.11.2.    Ημιρυμουλκούμενο: …

3.11.3.    Κεντροαξονικό ρυμουλκούμενο: …

3.11.3.1.    Μέγιστος λόγος της προεξοχής ζεύξης (ι) προς το μεταξόνιο: …

3.11.3.2.    Μέγιστη τιμή V: …… kN.

3.11.4.    Ρυμουλκούμενο με άκαμπτη ράβδο ζεύξης: …

3.11.5.    Μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα του έμφορτου συνδυασμού (3): …

3.11.6.    Μέγιστη μάζα ρυμουλκούμενου άνευ πέδης: …

3.12.    Μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα στο σημείο ζεύξης:

3.12.1.    Του έλκοντος οχήματος: …

3.12.2.    Του ημιρυμουλκουμένου, κεντροαξονικού ρυμουλκουμένου ή ρυμουλκουμένου με άκαμπτη ράβδο έλξης: …

3.12.3.    Μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα του συστήματος ζεύξης (εάν δεν εγκαθίσταται από τον κατασκευαστή): …

3.13.    Οπίσθια εκφυγή (παράρτημα Ι μέρος Γ σημεία 6 και 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1230/2012): …

3.14.    Λόγος ισχύος κινητήρα προς μέγιστη μάζα: …… kW/kg.

3.14.1.    Λόγος ισχύος κινητήρα/μέγιστης τεχνικά αποδεκτής μάζας του έμφορτου συνδυασμού (παράρτημα Ι μέρος Γ σημείο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1230/2012): ……kW/kg.

3.15.    Ικανότητα εκκίνησης σε ανωφέρεια (όχημα άνευ ρυμουλκούμενου) (4): …… %.

3.16.    Μέγιστες αποδεκτές μάζες για την ταξινόμηση/κυκλοφορία (προαιρετικό) 

3.16.1.    Μέγιστη αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος για την ταξινόμηση/κυκλοφορία: …

3.16.2.    Μέγιστη αποδεκτή μάζα σε κάθε άξονα για την ταξινόμηση/κυκλοφορία και, για τα ημιρυμουλκούμενα ή τα κεντροαξονικά ρυμουλκούμενα, προοριζόμενο φορτίο στο σημείο ζεύξης δηλούμενο από τον κατασκευαστή εφόσον αυτό είναι μικρότερο από τη μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα στο σημείο ζεύξης: …

3.16.3.    Μέγιστη αποδεκτή μάζα σε κάθε ομάδα αξόνων για την ταξινόμηση/κυκλοφορία: …

3.16.4.    Μέγιστη αποδεκτή μάζα έλξης για την ταξινόμηση/κυκλοφορία: …

3.16.5.    Μέγιστη αποδεκτή μάζα του συνδυασμού για την ταξινόμηση/κυκλοφορία: …

3.17.    Το όχημα υποβλήθηκε σε έγκριση τύπου σε πολλαπλά στάδια (μόνο στην περίπτωση ημιτελών ή ολοκληρωμένων οχημάτων της κατηγορίας N1 που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007: ναι/όχι (1)

3.17.1.    Μάζα του οχήματος βάσης σε τάξη πορείας: …kg.

3.17.2.    Εξ ορισμού προστιθέμενη μάζα, υπολογιζόμενη σύμφωνα με το παράρτημα XII σημείο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008: …kg.

4.    ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (ια) 

4.1.    Κατασκευαστής κινητήρα:  

4.1.1.    Κωδικός κινητήρα του κατασκευαστή (όπως αναγράφεται στον κινητήρα ή σε άλλα στοιχεία προσδιορισμού): …

4.1.2.    Αριθμός έγκρισης (όπου συντρέχει περίπτωση) συμπεριλαμβανομένης της σήμανσης αναγνώρισης καυσίμου: …

(μόνο στην περίπτωση βαρέων εμπορικών οχημάτων)

4.2.    Κινητήρας εσωτερικής καύσης

4.2.1.    Ιδιαίτερες πληροφορίες για τον κινητήρα 

4.2.1.1.    Αρχή λειτουργίας: επιβαλλόμενη ανάφλεξη/ανάφλεξη με συμπίεση/διπλού καυσίμου (1)

Κύκλος: τετράχρονος/δίχρονος/περιστροφικός (1)

4.2.1.1.1.    Τύπος του κινητήρα διπλού καυσίμου: Τύπος 1A/Τύπος 1B/Τύπος 2A/Τύπος 2B/Τύπος 3B (1) (κδ1)

4.2.1.1.2.    Λόγος ενέργειας αερίου κατά τη διάρκεια του θερμού μέρους του κύκλου δοκιμών WHTC: … %

4.2.1.2.    Αριθμός και διάταξη κυλίνδρων: …

4.2.1.2.1.    Διάμετρος (ιβ): …… mm

4.2.1.2.2.    Διαδρομή εμβόλου (ιβ): …… mm

4.2.1.2.3.    Σειρά ανάφλεξης: …

4.2.1.3.    Κυβισμός κινητήρα (ιγ): …… cm3 

4.2.1.4.    Ογκομετρικός λόγος συμπίεσης (2): …

4.2.1.5.    Σχέδια του θαλάμου καύσης, της κεφαλής και, στην περίπτωση κινητήρων επιβαλλόμενης ανάφλεξης, των ελατηρίων του εμβόλου: …

4.2.1.6.    Κανονικές στροφές κινητήρα σε βραδυπορεία (2): …… min-1 

4.2.1.6.1.    Υψηλές στροφές κινητήρα σε βραδυπορεία(2): …… min-1

4.2.1.6.2.    Βραδυπορία με κατανάλωση ντίζελ: ναι/όχι (1) (κδ1)

4.2.1.7.    Κατ’ όγκο περιεκτικότητα των καυσαερίων σε μονοξείδιο του άνθρακα, με τον κινητήρα στις στροφές βραδυπορείας (2): … % δηλούμενη από τον κατασκευαστή (μόνο κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης)

4.2.1.8.    Μέγιστη καθαρή ισχύς (ιδ): … kW στις … min-1 (τιμή δηλούμενη από τον κατασκευαστή)

4.2.1.9.    Μέγιστες επιτρεπόμενες στροφές του κινητήρα που προδιαγράφει ο κατασκευαστής: … min-1 

4.2.1.10.    Μέγιστη καθαρή ροπή (ιδ): … Nm στις … min-1 (τιμή δηλούμενη από τον κατασκευαστή)

4.2.1.11.    (Μόνο για Euro VI) Αναφορές του κατασκευαστή στο πακέτο τεκμηρίωσης που απαιτείται από τα άρθρα 5, 7 και 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 582/2011, που δίνουν τη δυνατότητα στην αρμόδια για την έγκριση αρχή να αξιολογήσει τις στρατηγικές ελέγχου εκπομπών και τα ενσωματωμένα στον κινητήρα συστήματα με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των μέτρων ελέγχου των NOx

4.2.2.    Καύσιμο 

4.2.2.1.    Ελαφρά εμπορικά οχήματα: Πετρέλαιο/Βενζίνη/Υγραέριο/Φυσικό Αέριο ή Βιομεθάνιο/Αιθανόλη (E 85)/Βιοντίζελ/Υδρογόνο/H2NG (1) (6)

4.2.2.2.    Βαρέα επαγγελματικά οχήματα: Πετρέλαιο/Βενζίνη/LPG/NG-H/NG-L/NG-HL/Αιθανόλη (ED95)/Αιθανόλη (E85)/LNG/LNG20/ (1)(6)

4.2.2.2.1.    (Μόνο για Euro VI) Καύσιμα συμβατά για χρήση από τον κινητήρα που έχει δηλώσει ο κατασκευαστής σύμφωνα με το σημείο 1.1.2 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 582/2011 (κατά περίπτωση)

4.2.2.3.    Στόμιο δεξαμενής καυσίμου: άνοιγμα περιορισμένης πρόσβασης/σήμα (1)

4.2.2.4.    Τύπος καυσίμου οχήματος: Μονού καυσίμου/Δύο καυσίμων/Ευέλικτου καυσίμου (1)

4.2.2.5.    Μέγιστη επιτρεπτή ποσότητα βιοκαυσίμου στο καύσιμο (τιμή δηλούμενη από τον κατασκευαστή): …… % κατ’ όγκο

4.2.3.    Δεξαμενή(-ές) καυσίμου 

4.2.3.1.    Κύρια(-ες) δεξαμενή(-ες) καυσίμου

4.2.3.1.1.    Αριθμός δεξαμενών και χωρητικότητα εκάστης: …

4.2.3.1.1.1.    Υλικό: …

4.2.3.1.2.    Σχέδιο και τεχνική περιγραφή της (των) δεξαμενής(-ών) με όλες τις συνδέσεις και γραμμές του συστήματος αναπνοής και αερισμού, κλειδαριές, δικλίδες και εξαρτήματα στερέωσης: …

4.2.3.1.3.    Σχέδιο όπου εμφανίζεται ευκρινώς η θέση της (των) δεξαμενής(-ών) στο όχημα: …

4.2.3.2.    Βοηθητική(-ές) δεξαμενή(-ές) καυσίμου

4.2.3.2.1.    Αριθμός δεξαμενών και χωρητικότητα εκάστης: …

4.2.3.2.1.1.    Υλικό: …

4.2.3.2.2.    Σχέδιο και τεχνική περιγραφή της (των) δεξαμενής(-ών) με όλες τις συνδέσεις και γραμμές του συστήματος αναπνοής και αερισμού, κλειδαριές, δικλίδες και εξαρτήματα στερέωσης: …

4.2.3.2.3.    Σχέδιο όπου εμφανίζεται ευκρινώς η θέση της (των) δεξαμενής(-ών) στο όχημα: …

4.2.4.    Τροφοδοσία καυσίμου 

4.2.4.1.    Με εξαεριωτήρα(-ες): ναι/όχι (1)

4.2.4.2.    Με έγχυση καυσίμου (μόνο στην περίπτωση ανάφλεξης με συμπίεση ή διπλού καυσίμου): ναι/όχι (1)

4.2.4.2.1.    Περιγραφή του συστήματος: …

4.2.4.2.2.    Αρχή λειτουργίας: άμεση έγχυση/προθάλαμος/θάλαμος στροβιλισμού (1)

4.2.4.2.3.    Αντλία έγχυσης

4.2.4.2.3.1.    Μάρκα(-ες): …

4.2.4.2.3.2.    Τύπος(-οι): …

4.2.4.2.3.3.    Μέγιστη παροχή καυσίμου (1) (2): …… mm3/ανά διαδρομή ή κύκλο όταν ο κινητήρας στρέφεται στις: … min-1 ή, εναλλακτικώς, χαρακτηριστική καμπύλη: …

   (Αν υπάρχει ρυθμιστής πίεσης εισαγωγής, αναφέρεται η χαρακτηριστική παροχή καυσίμου και πίεση υπερτροφοδοσίας σε συνάρτηση με τις στροφές του κινητήρα)

4.2.4.2.3.4.    Χρόνος στατικής έγχυσης (2): …

4.2.4.2.3.5.    Καμπύλη προπορείας έγχυσης (2): …

4.2.4.2.3.6.    Διαδικασία βαθμονόμησης: κλίνη δοκιμών/κινητήρας (1)

4.2.4.2.4.    Ρυθμιστής στροφών

4.2.4.2.4.1.    Τύπος: …

4.2.4.2.4.2.    Σημείο διακοπής τροφοδοσίας

4.2.4.2.4.2.1.    Ταχύτητα έναρξης της διακοπής τροφοδοσίας υπό φορτίο: …… min-1 

4.2.4.2.4.2.2.    Μέγιστος αριθμός στροφών άνευ φορτίου: …… min-1 

4.2.4.2.4.2.3.    Στροφές βραδυπορίας: …… min-1 

4.2.4.2.5.    Σωληνώσεις έγχυσης (μόνο στην περίπτωση βαρέων εμπορικών οχημάτων)

4.2.4.2.5.1.    Μήκος: …… mm

4.2.4.2.5.2.    Εσωτερική διάμετρος: …… mm

4.2.4.2.5.3.    Κοινός συλλέκτης (common rail), μάρκα και τύπος: …

4.2.4.2.6.    Εγχυτήρας(-ες)

4.2.4.2.6.1.    Μάρκα(-ες): …

4.2.4.2.6.2.    Τύπος(-οι): …

4.2.4.2.6.3.    Πίεση ανοίγματος (2): ……. kPa ή χαρακτηριστική καμπύλη(2): …

4.2.4.2.7.    Σύστημα εκκίνησης ψυχρού κινητήρα

4.2.4.2.7.1.    Μάρκα(-ες): …

4.2.4.2.7.2.    Τύπος(-οι): …

4.2.4.2.7.3.    Περιγραφή: …

4.2.4.2.8.    Βοηθητικό μέσο εκκίνησης

4.2.4.2.8.1.    Μάρκα(-ες): …

4.2.4.2.8.2.    Τύπος(-οι): …

4.2.4.2.8.3.    Περιγραφή του συστήματος: …

4.2.4.2.9.    Ηλεκτρονική ελεγχόμενη έγχυση: ναι/όχι (1)

4.2.4.2.9.1.    Μάρκα(-ες): …

4.2.4.2.9.2.    Τύπος(-οι):

4.2.4.2.9.3.    Περιγραφή του συστήματος (στην περίπτωση συστημάτων διαφορετικών από τα συστήματα συνεχούς έγχυσης, να δοθούν ισοδύναμες λεπτομέρειες): …

4.2.4.2.9.3.1.    Μάρκα και τύπος της μονάδας ηλεκτρονικού ελέγχου (ECU): …

4.2.4.2.9.3.2.    Μάρκα και τύπος του ρυθμιστή καυσίμου: …

4.2.4.2.9.3.3.    Μάρκα και τύπος του αισθητήρα ροής αέρα: …

4.2.4.2.9.3.4.    Μάρκα και τύπος του κατανεμητή καυσίμου: …

4.2.4.2.9.3.5.    Μάρκα και τύπος του περιβλήματος της στραγγαλιστικής βαλβίδας: …

4.2.4.2.9.3.6.    Μάρκα και τύπος του αισθητήρα θερμοκρασίας νερού: …

4.2.4.2.9.3.7.    Μάρκα και τύπος του αισθητήρα θερμοκρασίας αέρα: …

4.2.4.2.9.3.8.    Μάρκα και τύπος του αισθητήρα πίεσης αέρα: …

4.2.4.2.9.3.9.    Αριθμός(-οί) λογισμικού διακρίβωσης: …

4.2.4.3.    Με έγχυση καυσίμου (μόνο στην περίπτωση επιβαλλόμενης ανάφλεξης): ναι/όχι (1)

4.2.4.3.1.    Αρχή λειτουργίας: πολλαπλή εισαγωγή (ενός/πολλαπλών σημείων/απευθείας έγχυση) (1) / άλλου είδους (να προσδιοριστεί): …

4.2.4.3.2.    Μάρκα(-ες): …

4.2.4.3.3.    Τύπος(-οι): …

4.2.4.3.4.    Περιγραφή του συστήματος (στην περίπτωση συστημάτων διαφορετικών από τα συστήματα συνεχούς έγχυσης, να δοθούν ισοδύναμες λεπτομέρειες): …

4.2.4.3.4.1.    Μάρκα και τύπος της μονάδας ηλεκτρονικού ελέγχου (ECU): …

4.2.4.3.4.2.    Μάρκα και τύπος του ρυθμιστή καυσίμου: …

4.2.4.3.4.3.    Μάρκα και τύπος του αισθητήρα ροής αέρα: …

4.2.4.3.4.4.    Μάρκα και τύπος του κατανεμητή καυσίμου: …

4.2.4.3.4.5.    Μάρκα και τύπος του ρυθμιστή πίεσης: …

4.2.4.3.4.6.    Μάρκα και τύπος του μικροδιακόπτη: …

4.2.4.3.4.7.    Μάρκα και τύπος του κοχλία ρύθμισης των στροφών βραδυπορείας: …

4.2.4.3.4.8.    Μάρκα και τύπος του περιβλήματος της στραγγαλιστικής βαλβίδας: …

4.2.4.3.4.9.    Μάρκα και τύπος του αισθητήρα θερμοκρασίας νερού: …

4.2.4.3.4.10.    Μάρκα και τύπος του αισθητήρα θερμοκρασίας αέρα: …

4.2.4.3.4.11.    Μάρκα και τύπος του αισθητήρα πίεσης αέρα: …

4.2.4.3.4.12.    Αριθμός(-οί) λογισμικού διακρίβωσης: …

4.2.4.3.5.    Εγχυτήρες: πίεση ανοίγματος (2): …… kPa ή χαρακτηριστική καμπύλη: …

4.2.4.3.5.1.    Μάρκα: …

4.2.4.3.5.2.    Τύπος: …

4.2.4.3.6.    Χρονισμός έγχυσης: …

4.2.4.3.7.    Σύστημα εκκίνησης ψυχρού κινητήρα

4.2.4.3.7.1.    Αρχή(ές) λειτουργίας: …

4.2.4.3.7.2.    Όρια λειτουργίας/θέσεις ρύθμισης (1) (2): …

4.2.4.4.    Αντλία τροφοδοσίας

4.2.4.4.1.    Πίεση (2): … kPa ή χαρακτηριστική καμπύλη (2): …

4.2.5.    Ηλεκτρικό σύστημα 

4.2.5.1.    Ονομαστική τάση: …… V, θετική/αρνητική γείωση (1)

4.2.5.2.    Γεννήτρια

4.2.5.2.1.    Τύπος: …

4.2.5.2.2.    Ονομαστική ισχύς εξόδου: … VA

4.2.6.    Σύστημα ανάφλεξης (μόνο για κινητήρες ανάφλεξης με σπινθήρα) 

4.2.6.1.    Μάρκα(-ες): …

4.2.6.2.    Τύπος(-οι): …

4.2.6.3.    Αρχή λειτουργίας: …

4.2.6.4.    Καμπύλη ή απεικόνιση προπορείας της έγχυσης (2): …

4.2.6.5.    Στατικός χρονισμός της ανάφλεξης (2): … μοίρες πριν από το ΑΝΣ

4.2.6.6.    Σπινθηριστές (μπουζί)

4.2.6.6.1.    Μάρκα: …

4.2.6.6.2.    Τύπος: …

4.2.6.6.3.    Ρύθμιση διακένου: ……mm

4.2.6.7.    Πολλαπλασιαστής(-ές)

4.2.6.7.1.    Μάρκα: …

4.2.6.7.2.    Τύπος: …

4.2.7.    Σύστημα ψύξης: με υγρό/αέρα (1)

4.2.7.1.    Ονομαστική ρύθμιση του μηχανισμού ελέγχου της θερμοκρασίας του κινητήρα: …

4.2.7.2.    Υγρό

4.2.7.2.1.    Είδος υγρού: …

4.2.7.2.2.    Αντλία(-ες) κυκλοφορίας: ναι/όχι (1)

4.2.7.2.3.    Χαρακτηριστικά: ………. ή

4.2.7.2.3.1.    Μάρκα(-ες): …

4.2.7.2.3.2.    Τύπος(-οι): …

4.2.7.2.4.    Σχέση(-εις) μετάδοσης της κίνησης: …

4.2.7.2.5.    Περιγραφή του ανεμιστήρα και του κινητήριου μηχανισμού του: …

4.2.7.3.    Αέρας

4.2.7.3.1.    Ανεμιστήρας: ναι/όχι (1)

4.2.7.3.2.    Χαρακτηριστικά: ……. ή

4.2.7.3.2.1.    Μάρκα(-ες): …

4.2.7.3.2.2.    Τύπος(-οι): …

4.2.7.3.3.    Σχέση(-εις) μετάδοσης της κίνησης: …

4.2.8.    Σύστημα εισαγωγής 

4.2.8.1.    Υπερπληρωτής: ναι/όχι (1)

4.2.8.1.1.    Μάρκα(-ες): …

4.2.8.1.2.    Τύπος(-οι): …

4.2.8.1.3.    Περιγραφή του συστήματος (π.χ. μέγιστη πίεση πλήρωσης: … kPa· θυρίδα διαφυγής, εφόσον υπάρχει): …

4.2.8.2.    Ενδιάμεσος ψύκτης: ναι/όχι (1)

4.2.8.2.1.    Τύπος: αέρα-αέρα/αέρα-νερού (1)

4.2.8.3.    Υποπίεση αναρροφώμενου αέρα στις ονομαστικές στροφές του κινητήρα και υπό φορτίο 100% (μόνο στην περίπτωση κινητήρων ανάφλεξης με συμπίεση)

4.2.8.3.1.    Ελάχιστη αποδεκτή: ………. kPa

4.2.8.3.2.    Μέγιστη αποδεκτή: ….. kPa

4.2.8.3.3.    (Μόνο για Euro VI) Πραγματική υποπίεση συστήματος εισαγωγής στις ονομαστικές στροφές του κινητήρα και υπό φορτίο 100% στο όχημα: … kPa

4.2.8.4.    Περιγραφή και σχέδια των σωλήνων εισαγωγής και των εξαρτημάτων τους (αεραγωγός, θερμαντική συσκευή, πρόσθετα στόμια λήψης αέρα κ.λπ.): …

4.2.8.4.1.    Περιγραφή της πολλαπλής εισαγωγής (να περιληφθούν σχέδια και/ή φωτογραφίες): …

4.2.8.4.2.    Φίλτρο αέρα, σχέδια: … ή

4.2.8.4.2.1.    Μάρκα(-ες): …

4.2.8.4.2.2.    Τύπος(-οι): …

4.2.8.4.3.    Σιγαστήρας εισαγωγής, σχέδια: … ή

4.2.8.4.3.1.    Μάρκα(-ες): …

4.2.8.4.3.2.    Τύπος(-οι): …

4.2.9.    Σύστημα εξάτμισης 

4.2.9.1.    Περιγραφή και/ή σχέδιο της πολλαπλής εξαγωγής: …

4.2.9.2.    Περιγραφή και/ή σχέδιο του συστήματος εξάτμισης: …

4.2.9.2.1.    (Μόνο για Euro VI) Περιγραφή και/ή σχέδιο των στοιχείων του συστήματος εξάτμισης που αποτελούν μέρος του συστήματος του κινητήρα

4.2.9.3.    Μέγιστη αποδεκτή αντίθλιψη της εξάτμισης στις ονομαστικές στροφές του κινητήρα και υπό φορτίο 100% (μόνο στην περίπτωση κινητήρων ανάφλεξης με συμπίεση): …… kPa

4.2.9.3.1.    (Μόνο για Euro VI) Πραγματική αντίθλιψη της εξάτμισης στις ονομαστικές στροφές του κινητήρα και υπό φορτίο 100% στο όχημα (μόνο στην περίπτωση κινητήρων ανάφλεξης με συμπίεση): … kPa

4.2.9.4.    Τύπος, σήμανση του (των) σιγαστήρα(-ων) εξάτμισης: …

   Εφόσον αφορά τον εξωτερικό θόρυβο, μέτρα μείωσης του θορύβου στο διαμέρισμα του κινητήρα και επί του κινητήρα: …

4.2.9.5.    Θέση εξαγωγής της εξάτμισης: …

4.2.9.6.    Σιγαστήρας εξάτμισης με ινώδη υλικά: …

4.2.9.7.    Χωρητικότητα του πλήρους συστήματος εξάτμισης: …… dm3

4.2.9.7.1.    (Μόνο για Euro VI) Αποδεκτή χωρητικότητα του συστήματος εξάτμισης: … dm3 

4.2.9.7.2.    (Μόνο για Euro VI) Χωρητικότητα του συστήματος εξάτμισης που είναι μέρος του συστήματος κινητήρα: … dm3

4.2.10.    Ελάχιστες διατομές των θυρίδων εισαγωγής και εξαγωγής:

4.2.11.    Χρονισμός βαλβίδων ή αντίστοιχα δεδομένα: 

4.2.11.1.    Μέγιστη ανύψωση βαλβίδων, γωνίες ανοίγματος και κλεισίματος ή λεπτομέρειες ρύθμισης εναλλακτικών συστημάτων διανομής, ως προς τα νεκρά σημεία. Στην περίπτωση μεταβλητού συστήματος χρονισμού, ελάχιστος και μέγιστος χρονισμός: …

4.2.11.2.    Κλίμακες αναφοράς και/ή ρύθμισης (1): …

4.2.12.    Λαμβανόμενα μέτρα κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

4.2.12.1.    Συσκευή ανακύκλωσης των αερίων του στροφαλοθαλάμου (περιγραφή και σχέδια): …

4.2.12.1.1.    (Μόνο για Euro VI) Συσκευή ανακύκλωσης των αερίων του στροφαλοθαλάμου: ναι/όχι (2)

Αν ναι, περιγραφή και σχέδια:

Αν όχι, απαιτείται συμμόρφωση με το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 582/2011

4.2.12.2.    Πρόσθετες διατάξεις ελέγχου της ρύπανσης (εφόσον υπάρχουν και εφόσον δεν καλύπτονται σε άλλο εδάφιο)

4.2.12.2.1.    Καταλυτικός μετατροπέας: ναι/όχι (1)

4.2.12.2.1.1.    Αριθμός καταλυτικών μετατροπέων και στοιχείων (να παρατεθούν οι πληροφορίες για κάθε χωριστή μονάδα των κατωτέρω σημείων): …

4.2.12.2.1.2.    Διαστάσεις, σχήμα και όγκος καταλυτικού(-ών) μετατροπέα(-ων): …

4.2.12.2.1.3.    Είδος καταλυτικής δράσης: …

4.2.12.2.1.4.    Ολική γόμωση με πολύτιμα μέταλλα: …

4.2.12.2.1.5.    Σχετική συγκέντρωση: …

4.2.12.2.1.6.    Υπόστρωμα (κατασκευή και υλικό): …

4.2.12.2.1.7.    Πυκνότητα κυψέλης: …

4.2.12.2.1.8.    Είδος περιβλήματος του (των) καταλυτικού(-ών) μετατροπέα(-ων), …

4.2.12.2.1.9.    Θέση καταλυτικού(-ών) μετατροπέα(-ων) (σημείο και απόσταση αναφοράς στη γραμμή εξάτμισης): …

4.2.12.2.1.10.    Θερμική ασπίδα: ναι/όχι (1)

4.2.12.2.1.11.    Συστήματα αναγέννησης/μέθοδος συστημάτων μετεπεξεργασίας καυσαερίων, περιγραφή: …

4.2.12.2.1.11.1.    Αριθμός κύκλων λειτουργίας τύπου I (ή ισοδύναμων κύκλων κλίνης κινητήρα), μεταξύ δύο κύκλων όπου πραγματοποιούνται φάσεις αναγέννησης υπό συνθήκες ισοδύναμες με τη δοκιμή τύπου I (απόσταση «D» στο σχήμα 1 στο παράρτημα 13 του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 83): …

4.2.12.2.1.11.2.    Περιγραφή της μεθόδου που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του αριθμού των κύκλων μεταξύ δύο κύκλων όπου πραγματοποιούνται φάσεις αναγέννησης: …

4.2.12.2.1.11.3.    Παράμετροι για τον καθορισμό της στάθμης φόρτισης που απαιτείται πριν από την πραγματοποίηση αναγέννησης (δηλαδή θερμοκρασία, πίεση κ.λπ.): …

4.2.12.2.1.11.4.    Περιγραφή της μεθόδου που χρησιμοποιείται για το σύστημα φορτίου στη διαδικασία δοκιμής που περιγράφεται στην παράγραφο 3.1 του παραρτήματος 13 του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 83: …

4.2.12.2.1.11.5.    Φάσμα κανονικής θερμοκρασίας λειτουργίας: ……… K

4.2.12.2.1.11.6.    Αναλώσιμα αντιδραστήρια: ναι/όχι (1)

4.2.12.2.1.11.7.    Τύπος και συγκέντρωση του αντιδραστηρίου που απαιτείται για την καταλυτική δράση: …

4.2.12.2.1.11.8.    Φάσμα κανονικής θερμοκρασίας λειτουργίας του αντιδραστηρίου: ……… K

4.2.12.2.1.11.9.    Διεθνές πρότυπο: …

4.2.12.2.1.11.10.    Συχνότητα της επαναπλήρωσης αντιδραστηρίου: συνεχής/συντήρηση (1)

4.2.12.2.1.12.    Μάρκα καταλυτικού μετατροπέα: …

4.2.12.2.1.13.    Αριθμός αναγνώρισης τεμαχίου: …

4.2.12.2.2.    Αισθητήρας οξυγόνου: ναι/όχι (1)

4.2.12.2.2.1.    Μάρκα: …

4.2.12.2.2.2.    Θέση: …

4.2.12.2.2.3.    Περιοχή ρύθμισης: …

4.2.12.2.2.4.    Τύπος: …

4.2.12.2.2.5.    Αριθμός αναγνώρισης τεμαχίου: …

4.2.12.2.3.    Έγχυση αέρα: ναι/όχι (1)

4.2.12.2.3.1.    Τύπος (πάλμωση αέρα, αντλία αέρα κ.λπ.): …

4.2.12.2.4.    Ανακυκλοφορία καυσαερίων (EGR): ναι/όχι (1)

4.2.12.2.4.1.    Χαρακτηριστικά (μάρκα, τύπος, ροή κ.λπ.): …

4.2.12.2.4.2.    Υδρόψυκτο σύστημα: ναι/όχι (1)

4.2.12.2.5.    Σύστημα ελέγχου αναθυμιάσεων: ναι/όχι (1)

4.2.12.2.5.1.    Λεπτομερής περιγραφή των συσκευών και των συνθηκών ρύθμισής τους: …

4.2.12.2.5.2.    Σχέδιο συστήματος ελέγχου των αναθυμιάσεων: …

4.2.12.2.5.3.    Σχέδιο του κάνιστρου ενεργού άνθρακα: …

4.2.12.2.5.4.    Ξηρά μάζα ξυλάνθρακα: … g

4.2.12.2.5.5.    Σχηματικό διάγραμμα της δεξαμενής καυσίμου με ένδειξη της χωρητικότητας και του υλικού κατασκευής: …

4.2.12.2.5.6.    Σχέδιο θερμικής ασπίδας μεταξύ δεξαμενής και συστήματος εξάτμισης: …

4.2.12.2.6.    Παγίδα σωματιδίων: ναι/όχι (1)

4.2.12.2.6.1.    Διαστάσεις, σχήμα και χωρητικότητα της παγίδας σωματιδίων: …

4.2.12.2.6.2.    Σχεδιασμός της παγίδας σωματιδίων: …

4.2.12.2.6.3.    Θέση (απόσταση αναφοράς στη γραμμή της εξάτμισης): …

4.2.12.2.6.4.    Μέθοδος ή σύστημα αναγέννησης, περιγραφή και/ή σχέδιο: …

4.2.12.2.6.4.1.    Αριθμός κύκλων λειτουργίας τύπου I (ή ισοδύναμων κύκλων κλίνης κινητήρα), μεταξύ δύο κύκλων όπου πραγματοποιούνται φάσεις αναγέννησης υπό συνθήκες ισοδύναμες με τη δοκιμή τύπου I (απόσταση «D» στο σχήμα 1 στο παράρτημα 13 του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 83): …

4.2.12.2.6.4.2.    Περιγραφή της μεθόδου που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του αριθμού των κύκλων μεταξύ δύο κύκλων όπου πραγματοποιούνται φάσεις αναγέννησης: …

4.2.12.2.6.4.3.    Παράμετροι για τον καθορισμό της στάθμης φόρτισης που απαιτείται πριν από την πραγματοποίηση αναγέννησης (δηλαδή θερμοκρασία, πίεση κ.λπ.): …

4.2.12.2.6.4.4.    Περιγραφή της μεθόδου που χρησιμοποιείται για το σύστημα φορτίου στη διαδικασία δοκιμής που περιγράφεται στην παράγραφο 3.1 του παραρτήματος 13 του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 83: …

4.2.12.2.6.5.    Μάρκα παγίδας σωματιδίων: …

4.2.12.2.6.6.    Αριθμός αναγνώρισης τεμαχίου: …

4.2.12.2.6.7.    Φάσμα κανονικής θερμοκρασίας: … (K) και πίεσης … (kPa)

   (μόνο στην περίπτωση βαρέων εμπορικών οχημάτων)

4.2.12.2.6.8.    Περιοδική αναγέννηση (μόνο στην περίπτωση βαρέων εμπορικών οχημάτων)

4.2.12.2.6.8.1.    Αριθμός κύκλων δοκιμής ETC μεταξύ δύο αναγεννήσεων (n1): … (δεν ισχύει για Euro VI)

4.2.12.2.6.8.1.1.    (Μόνο για Euro VI) Αριθμός κύκλων δοκιμής WHTC χωρίς αναγέννηση (n):

4.2.12.2.6.8.2.    Αριθμός κύκλων ETC κατά τη διάρκεια αναγέννησης (n2): … (δεν ισχύει για Euro VI) 

4.2.12.2.6.8.2.1.    (Μόνο για Euro VI) Αριθμός κύκλων δοκιμής WHTC με αναγέννηση (nR):

4.2.12.2.6.9.    Άλλα συστήματα: ναι/όχι (1)

4.2.12.2.6.9.1.    Περιγραφή και λειτουργία:

4.2.12.2.7.1.    Ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης (OBD): ναι/όχι (1): …

4.2.12.2.7.1.1.    (Μόνο για Euro VI) Αριθμός σειρών κινητήρων με σύστημα OBD εντός της σειράς κινητήρων

4.2.12.2.7.1.2.    Κατάλογος σειρών κινητήρων με σύστημα OBD (κατά περίπτωση)

4.2.12.2.7.1.3.    Αριθμός της σειράς κινητήρων με σύστημα OBD στην οποία ανήκει ο μητρικός κινητήρας / ο κινητήρας-μέλος:

4.2.12.2.7.1.4.    Αναφορές του κατασκευαστή στην τεκμηρίωση OBD που απαιτείται από το άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο γ) και το άρθρο 9 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 582/2011 και προσδιορίζονται στο παράρτημα X του εν λόγω κανονισμού με σκοπό την έγκριση του συστήματος OBD

4.2.12.2.7.1.5.    Όπου κρίνεται σκόπιμο, αναφορά του κατασκευαστή στην τεκμηρίωση για την εγκατάσταση σε ένα όχημα συστήματος κινητήρα εφοδιασμένου με σύστημα OBD

4.2.12.2.7.1.6.    Όπου κρίνεται σκόπιμο, αναφορά του κατασκευαστή στο πακέτο τεκμηρίωσης που συνδέεται με την εγκατάσταση στο όχημα του συστήματος OBD ενός εγκεκριμένου κινητήρα

4.2.12.2.7.2.    Γραπτή περιγραφή και/ή σχέδιο του δείκτη δυσλειτουργίας: …

4.2.12.2.7.3.    Κατάλογος και σκοπός των κατασκευαστικών στοιχείων που παρακολουθούνται από το σύστημα OBD: …

4.2.12.2.7.4.    Γραπτή περιγραφή (γενικές αρχές λειτουργίας) για

4.2.12.2.7.4.1.    Κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης

4.2.12.2.7.4.1.1.    Παρακολούθηση καταλύτη: …

4.2.12.2.7.4.1.2.    Ανίχνευση διαλείψεων: …

4.2.12.2.7.4.1.3.    Παρακολούθηση αισθητήρα οξυγόνου: …

4.2.12.2.7.4.1.4.    Άλλα κατασκευαστικά στοιχεία που παρακολουθούνται από το σύστημα OBD: …

4.2.12.2.7.4.2.    Κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση: …

4.2.12.2.7.4.2.1.    Παρακολούθηση καταλύτη: …

4.2.12.2.7.4.2.2.    Παρακολούθηση παγίδας σωματιδίων: …

4.2.12.2.7.4.2.3.    Παρακολούθηση ηλεκτρονικού συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου: …

4.2.12.2.7.4.2.4.    Σύστημα παρακολούθησης deNOx: …

4.2.12.2.7.4.2.5.    Άλλα κατασκευαστικά στοιχεία που παρακολουθούνται από το σύστημα OBD: …

4.2.12.2.7.5.    Κριτήρια για ενεργοποίηση του δείκτη δυσλειτουργίας (ΜΙ) (καθορισμένος αριθμός κύκλων οδήγησης ή στατιστική μέθοδος): …

4.2.12.2.7.6.    Κατάλογος όλων των κωδικών εξόδου του συστήματος OBD και χρησιμοποιούμενοι μορφότυποι (με επεξήγηση εκάστου): …

4.2.12.2.7.7.    Οι ακόλουθες επιπρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τον κατασκευαστή του οχήματος προκειμένου να επιτραπεί η κατασκευή συμβατών με το σύστημα OBD ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων, καθώς και διαγνωστικών εργαλείων και εξοπλισμού δοκιμής.

4.2.12.2.7.7.1.    Περιγραφή του τύπου και του αριθμού των κύκλων προρρύθμισης που χρησιμοποιήθηκαν για την αρχική έγκριση τύπου του οχήματος.

4.2.12.2.7.7.2.    Περιγραφή του τύπου του κύκλου επίδειξης του συστήματος OBD ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για την αρχική έγκριση τύπου του οχήματος όσον αφορά το κατασκευαστικό στοιχείο που ελέγχεται από το σύστημα OBD.

4.2.12.2.7.7.3.    Λεπτομερές έγγραφο που περιγράφει όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία τα οποία καλύπτονται από τη στρατηγική για την ανίχνευση βλάβης και την ενεργοποίηση του δείκτη δυσλειτουργίας (καθορισμένος αριθμός κύκλων οδήγησης ή στατιστική μέθοδος), συμπεριλαμβανομένου ενός καταλόγου συναφών δευτερευουσών παραμέτρων που ανιχνεύονται για κάθε κατασκευαστικό στοιχείο το οποίο παρακολουθείται από το σύστημα OBD. Κατάλογος όλων των κωδικών εξόδου του συστήματος OBD και χρησιμοποιούμενοι μορφότυποι (με επεξήγηση εκάστου) που σχετίζονται με μεμονωμένα εξαρτήματα συστήματος κίνησης σχετικά με τις εκπομπές και με μεμονωμένα, μη σχετικά με τις εκπομπές εξαρτήματα, όταν η παρακολούθηση του εξαρτήματος χρησιμεύει στον προσδιορισμό της ενεργοποίησης του δείκτη δυσλειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης ειδικότερα μιας λεπτομερούς επεξήγησης για τα δεδομένα που αντιστοιχούν στην υπηρεσία $05 Δοκιμή ID $21 έως FF και για τα δεδομένα που αντιστοιχούν στην υπηρεσία $06.

Στην περίπτωση τύπων οχημάτων που χρησιμοποιούν σύνδεσμο επικοινωνίας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15765-4 «Road vehicles — Diagnostics on controller area network (CAN) — Part 4: requirements for emissions-related systems» [Οδικά οχήματα — Διαγνωστικά συστήματα σε CAN (δίκτυο πληροφοριών με υποστήριξη Η/Υ) — Μέρος 4: απαιτήσεις για τα συστήματα που αφορούν τις εκπομπές], παρέχεται λεπτομερής επεξήγηση για τα δεδομένα που αντιστοιχούν στην υπηρεσία $06 Δοκιμή ID $00 έως FF, για κάθε υποστηριζόμενο ID συστήματος ελέγχου OBD.

4.2.12.2.7.7.4.    Οι πληροφορίες που απαιτούνται στο σημείο 4.2.12.2.7.7.3 προσδιορίζονται συμπληρώνοντας πίνακα με τον τρόπο που περιγράφεται στα σημεία 4.2.12.2.7.7.4.1. και 4.2.12.2.7.7.4.2.

4.2.12.2.7.7.4.1.    Ελαφρά εμπορικά οχήματα

Κατασκευαστικό στοιχείο

Κωδικός βλάβης

Στρατηγική παρακολούθησης

Κριτήρια ανίχνευσης βλάβης

Κριτήρια ενεργοποίησης του MI

Δευτερεύουσες παράμετροι

Προπαρασκευή

Δοκιμή επίδειξης

Καταλύτης

P0420

Σήματα αισθητήρα 1 και αισθητήρα 2 οξυγόνου

Διαφορά μεταξύ σημάτων αισθητήρα 1 και αισθητήρα 2

3ος κύκλος

Στροφές κινητήρα, φορτίο κινητήρα, τρόπος A/F, θερμοκρασία καταλύτη

Δύο κύκλοι τύπου Ι

Τύπος I

4.2.12.2.7.7.4.2.    Βαρέα εμπορικά οχήματα

Κατασκευαστικό στοιχείο

Κωδικός βλάβης

Στρατηγική παρακολούθησης

Κριτήρια ανίχνευσης βλάβης

Κριτήρια ενεργοποίησης του MI

Δευτερεύουσες παράμετροι

Προπαρασκευή

Δοκιμή επίδειξης

Καταλύτης SCR

Pxxx

Σήματα αισθητήρα 1 και αισθητήρα 2 NOx

Διαφορά μεταξύ σημάτων αισθητήρα 1 και αισθητήρα 2

3ος κύκλος

Στροφές κινητήρα, φορτίο κινητήρα, θερμοκρασία καταλύτη, δραστηριότητα αντιδραστηρίου

Τρεις κύκλοι δοκιμών OBD (3 σύντομοι κύκλοι ESC)

Κύκλος δοκιμών OBD (σύντομος κύκλος ESC)

4.2.12.2.7.7.5.    (Μόνο για Euro VI) Πρότυπο πρωτοκόλλου επικοινωνίας του συστήματος OBD: (7)

4.2.12.2.7.8.    (Μόνο για Euro VI) Αναφορά του κατασκευαστή στις συνδεόμενες με το σύστημα OBD πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο δ) και το άρθρο 9 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 582/2011 με σκοπό τη συμμόρφωση με τις διατάξεις περί πρόσβασης στις πληροφορίες του συστήματος OBD του οχήματος και στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος, ή

4.2.12.2.7.8.1.    Αντί της αναφοράς του κατασκευαστή που προβλέπεται στο σημείο 3.2.12.2.7.7, αναφορά του προσαρτήματος στο έγγραφο πληροφοριών που παρατίθεται στο προσάρτημα 4 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 582/2011 που να περιέχει τον ακόλουθο πίνακα, αφού συμπληρωθεί σύμφωνα με το παράδειγμα που παρέχεται:

Κατασκευαστικό στοιχείο - Κωδικός βλάβης - Στρατηγική παρακολούθησης - Κριτήρια ανίχνευσης βλάβης - Κριτήρια ενεργοποίησης του ΜΙ - Δευτερεύουσες παράμετροι - Προπαρασκευή - Δοκιμή επίδειξης

Καταλύτης - P0420 - Σήματα αισθητήρα 1 και αισθητήρα 2 οξυγόνου - Διαφορά μεταξύ σημάτων αισθητήρα 1 και αισθητήρα 2 – 3ος κύκλος - Στροφές κινητήρα, φορτίο κινητήρα, τρόπος A/F, θερμοκρασία καταλύτη - Δύο κύκλοι τύπου 1 – Τύπος 1

4.2.12.2.7.9.    (Μόνο για Euro VI) Κατασκευαστικά στοιχεία OBD ενσωματωμένα στο όχημα

4.2.12.2.7.9.1.    Χρησιμοποιείται εναλλακτική έγκριση όπως προβλέπεται στο σημείο 2.4.1 του παραρτήματος X του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 582/2011: ναι/όχι (1)

4.2.12.2.7.9.2.    Κατάλογος κατασκευαστικών στοιχείων OBD ενσωματωμένων στο όχημα

4.2.12.2.7.9.3.    Γραπτή περιγραφή και/ή σχέδιο του δείκτη δυσλειτουργίας (9)

4.2.12.2.7.9.4.    Γραπτή περιγραφή και/ή σχέδιο της διεπαφής επικοινωνίας του συστήματος OBD που βρίσκεται εκτός του οχήματος (9)

4.2.12.2.8.    Άλλο σύστημα (περιγραφή και λειτουργία): …

4.2.12.2.8.1.    (Μόνο για Euro VI) Συστήματα για να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία των μέτρων ελέγχου των NOx

4.2.12.2.8.2.    Σύστημα προτροπής του οδηγού

4.2.12.2.8.2.1    (Μόνο για Euro VI) Κινητήρας με μόνιμα απενεργοποιημένο το σύστημα προτροπής οδηγού, για χρήση από τις υπηρεσίες διάσωσης ή σε οχήματα που ορίζονται στο στοιχείο β) του άρθρου 2 παράγραφος 3: ναι/όχι (1)

4.2.12.2.8.2.2.    Ενεργοποίηση της λειτουργίας ερπυσμού

«διακοπή λειτουργίας κατόπιν επανεκκίνησης»/«διακοπή λειτουργίας κατόπιν ανεφοδιασμού καυσίμων»/«διακοπή λειτουργίας κατόπιν στάθμευσης» (1)(7)

4.2.12.2.8.3.    (Μόνο για Euro VI) Αριθμός σειρών κινητήρων με σύστημα OBD εντός της σειράς κινητήρων που λαμβάνεται υπόψη κατά τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των μέτρων ελέγχου των NOx

4.2.12.2.8.3.1.    (Μόνο για Euro VI) Κατάλογος σειρών κινητήρων με σύστημα OBD εντός της σειράς κινητήρων που λαμβάνεται υπόψη κατά τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των μέτρων ελέγχου των NOx (κατά περίπτωση)

4.2.12.2.8.3.2.    (Μόνο για Euro VI) Αριθμός της σειράς κινητήρων με σύστημα OBD στην οποία ανήκει ο μητρικός κινητήρας / ο κινητήρας-μέλος

4.2.12.2.8.4.    (Μόνο για Euro VI) Ελάχιστη συγκέντρωση του ενεργού συστατικού που περιλαμβάνεται στο αντιδραστήριο η οποία δεν ενεργοποιεί το σύστημα προειδοποίησης (CDmin): (% κατ’ όγκο)

4.2.12.2.8.5.    (Μόνο για Euro VI) Όπου συντρέχει περίπτωση, αναφορά του κατασκευαστή στην τεκμηρίωση για την εγκατάσταση σε όχημα συστημάτων που διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των μέτρων ελέγχου των NOx

4.2.12.2.8.6.    (Μόνο για Euro VI) Ενσωματωμένα στο όχημα κατασκευαστικά στοιχεία των συστημάτων που διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των μέτρων ελέγχου των NOx

4.2.12.2.8.6.1.    Κατάλογος των ενσωματωμένων στο όχημα κατασκευαστικών στοιχείων των συστημάτων που διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των μέτρων ελέγχου των NOx

4.2.12.2.8.6.2.    Όπου συντρέχει περίπτωση, αναφορά του κατασκευαστή στο πακέτο τεκμηρίωσης που σχετίζεται με την εγκατάσταση στο όχημα του συστήματος που διασφαλίζει την ορθή λειτουργία των μέτρων ελέγχου των NOx ενός εγκεκριμένου κινητήρα

4.2.12.2.8.6.3.    Γραπτή περιγραφή και/ή σχέδιο του προειδοποιητικού σήματος (9)

4.2.12.2.8.6.4.    Προβλέπεται εναλλακτική έγκριση στο σημείο 2.1 του παραρτήματος XIII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 582/2011: ναι/όχι (1)

4.2.12.2.8.6.5.    Θερμαινόμενη/μη θερμαινόμενη δεξαμενή αντιδραστηρίων και σύστημα δοσολογίας (βλέπε σημείο 2.4 του παραρτήματος 11 του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 49)

4.2.12.2.9.    Κόφτης ροπής: ναι/όχι (1)

4.2.12.2.9.1.    Περιγραφή της ενεργοποίησης του κόφτη ροπής (μόνο στην περίπτωση βαρέων εμπορικών οχημάτων): …

4.2.12.2.9.2.    Περιγραφή του περιορισμού της καμπύλης πλήρους φορτίου (μόνο στην περίπτωση βαρέων εμπορικών οχημάτων): …

4.2.13.    Θολότητα καυσαερίου 

4.2.13.1.    Θέση του συμβόλου συντελεστή απορρόφησης (μόνο στην περίπτωση κινητήρων ανάφλεξης με συμπίεση): …

4.2.13.2.    Ισχύς σε έξι σημεία μέτρησης (βλέπε κανονισμό ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 24)

4.2.13.3.    Ισχύς κινητήρα μετρούμενη σε κλίνη δοκιμών/τράπεζα δοκιμής/επί του οχήματος (1)

4.2.13.3.1.    Δηλούμενη ταχύτητα και ισχύς

Σημεία μέτρησης

Στροφές κινητήρα(min-1)

Ισχύς (kW)

1……

2……

3……

4……

5……

6……

4.2.14.    Λεπτομέρειες τυχόν συστημάτων μελετημένων για εξοικονόμηση καυσίμου (εάν δεν καλύπτονται σε άλλα σημεία): …

4.2.15.    Σύστημα τροφοδοσίας με υγραέριο (LPG): ναι/όχι (1)

4.2.15.1.    Αριθμός έγκρισης τύπου σύμφωνα με τον κανονισμό ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 34: …

4.2.15.2.    Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου ρύθμισης του κινητήρα σε οχήματα τροφοδοτούμενα με υγραέριο

4.2.15.2.1.    Μάρκα(-ες): …

4.2.15.2.2.    Τύπος(-οι): …

4.2.15.2.3.    Δυνατότητες ρύθμισης όσον αφορά τις εκπομπές: …

4.2.15.3.    Περαιτέρω τεκμηρίωση

4.2.15.3.1.    Περιγραφή της προστασίας του καταλύτη κατά τη μετάβαση από βενζίνη σε υγραέριο ή αντιστρόφως: …

4.2.15.3.2.    Διάταξη συστήματος (ηλεκτρικές συνδέσεις, συνδέσεις υπό κενό, σωληνώσεις αντιστάθμισης κ.λπ.): …

4.2.15.3.3.    Σχέδιο του συμβόλου: …

4.2.16.    Σύστημα τροφοδοσίας με φυσικό αέριο (NG): ναι/όχι (1)

4.2.16.1.    Αριθμός έγκρισης τύπου σύμφωνα με τον κανονισμό ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 34: …

4.2.16.2.    Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου ρύθμισης του κινητήρα σε οχήματα τροφοδοτούμενα με φυσικό αέριο

4.2.16.2.1.    Μάρκα(-ες): …

4.2.16.2.2.    Τύπος(-οι): …

4.2.16.2.3.    Δυνατότητες ρύθμισης όσον αφορά τις εκπομπές: …

4.2.16.3.    Περαιτέρω τεκμηρίωση

4.2.16.3.1.    Περιγραφή της προστασίας του καταλύτη κατά τη μετάβαση από βενζίνη σε φυσικό αέριο ή αντιστρόφως: …

4.2.16.3.2.    Διάταξη συστήματος (ηλεκτρικές συνδέσεις, συνδέσεις υπό κενό, σωληνώσεις αντιστάθμισης κ.λπ.): …

4.2.16.3.3.    Σχέδιο του συμβόλου: …

4.2.17.    Ειδικότερες πληροφορίες σχετικές με κινητήρες φυσικού αερίου για βαρέα εμπορικά οχήματα (στην περίπτωση συστημάτων με διαφορετική διάταξη, παρέχετε αντίστοιχες πληροφορίες)

4.2.17.1.    Καύσιμο: LPG/NG-H/NG-L/NG-HL (1)

4.2.17.2.    Ρυθμιστής(-ές) πίεσης ή εξατμιστήρας(-ες)/ρυθμιστής(-ές) πίεσης (1)

4.2.17.2.1.    Μάρκα(-ες): …

4.2.17.2.2.    Τύπος(-οι): …

4.2.17.2.3.    Αριθμός σταδίων μείωσης της πίεσης: …

4.2.17.2.4.    Πίεση τελικού σταδίου

ελάχιστη: .… kPa — μέγιστη: ….kPa

4.2.17.2.5.    Αριθμός κύριων σημείων προσαρμογής: …

4.2.17.2.6.    Αριθμός σημείων προσαρμογής βραδυπορίας: …

4.2.17.2.7.    Αριθμός έγκρισης τύπου: …

4.2.17.3.    Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου: μονάδα ανάμειξης/έγχυση αερίου/έγχυση υγρού/απευθείας έγχυση (1)

4.2.17.3.1.    Ρύθμιση της αναλογίας του μείγματος: …

4.2.17.3.2.    Περιγραφή συστήματος και/ή διάγραμμα και σχέδια: …

4.2.17.3.3.    Αριθμός έγκρισης τύπου: …

4.2.17.4.    Μονάδα ανάμειξης

4.2.17.4.1.    Αριθμός: …

4.2.17.4.2.    Μάρκα(-ες): …

4.2.17.4.3.    Τύπος(-οι): …

4.2.17.4.4.    Θέση: …

4.2.17.4.5.    Δυνατότητες προσαρμογής: …

4.2.17.4.6.    Αριθμός έγκρισης τύπου: …

4.2.17.5.    Έγχυση στο στόμιο εξαγωγής της πολλαπλής

4.2.17.5.1.    Έγχυση: ένα σημείο/πολλαπλά σημεία (1)

4.2.17.5.2.    Έγχυση: συνεχής/συγχρονική/διαδοχική (1)

4.2.17.5.3.    Εξοπλισμός έγχυσης

4.2.17.5.3.1.    Μάρκα(-ες): …

4.2.17.5.3.2.    Τύπος(-οι): …

4.2.17.5.3.3.    Δυνατότητες προσαρμογής: …

4.2.17.5.3.4.    Αριθμός έγκρισης τύπου: …

4.2.17.5.4.    Αντλία τροφοδοσίας (κατά περίπτωση)

4.2.17.5.4.1.    Μάρκα(-ες): …

4.2.17.5.4.2.    Τύπος(-οι): …

4.2.17.5.4.3.    Αριθμός έγκρισης τύπου: …

4.2.17.5.5.    Εγχυτήρας(-ες) …

4.2.17.5.5.1.    Μάρκα(-ες): …

4.2.17.5.5.2.    Τύπος(-οι): …

4.2.17.5.5.3.    Αριθμός έγκρισης τύπου: …

4.2.17.6.    Απευθείας έγχυση

4.2.17.6.1.    Αντλία έγχυσης/ρυθμιστής πίεσης (1)

4.2.17.6.1.1.    Μάρκα(-ες): …

4.2.17.6.1.2.    Τύπος(-οι): …

4.2.17.6.1.3.    Χρονισμός έγχυσης: …

4.2.17.6.1.4.    Αριθμός έγκρισης τύπου: …

4.2.17.6.2.    Εγχυτήρας(-ες) …

4.2.17.6.2.1.    Μάρκα(-ες): …

4.2.17.6.2.2.    Τύπος(-οι): …

4.2.17.6.2.3.    Πίεση ανοίγματος ή χαρακτηριστική καμπύλη (2): …

4.2.17.6.2.4.    Αριθμός έγκρισης τύπου: …

4.2.17.7.    Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου (ECU)

4.2.17.7.1.    Μάρκα(-ες): …

4.2.17.7.2.    Τύπος(-οι): …

4.2.17.7.3.    Δυνατότητες προσαρμογής: …

4.2.17.7.4.    Αριθμός(-οί) λογισμικού διακρίβωσης: …

4.2.17.8.    Ειδικός εξοπλισμός για καύσιμο φυσικό αέριο

4.2.17.8.1.    Περίπτωση 1 (μόνο προκειμένου για εγκρίσεις κινητήρων για πολλά καύσιμα συγκεκριμένης σύνθεσης)

4.2.17.8.1.0.1.    (Μόνο για Euro VI) Χαρακτηριστικό αυτοπροσαρμογής; Ναι/Όχι (1)

4.2.17.8.1.0.2.    (Μόνο για Euro VI) Βαθμονόμηση ειδικής σύνθεσης αερίου NG-H/NG-L/NG-HL (1)

Μετατροπή για ειδική σύνθεση αερίου NG-Ht/NG-Lt/NG-HLt (1)

4.2.17.8.1.1.    Σύνθεση καυσίμου:

μεθάνιο (CH4):

συνήθης: ……. % mole

min. …. % mole

max. ….. % mole

αιθάνιο (C2H6):

συνήθης: ……. % mole

min. …. % mole

max. ….. % mole

προπάνιο (C3H8):

συνήθης: ……. % mole

min. …. % mole

max. ….. % mole

βουτάνιο (C4H10):

συνήθης: ……. % mole

min. …. % mole

max. ….. % mole

C5/C5+:

συνήθης: ……. % mole

min. …. % mole

max. ….. % mole

οξυγόνο (O2):

συνήθης: ……. % mole

min. …. % mole

max. ….. % mole

αδρανές αέριο (N2, He κ.λπ.):

συνήθης: ……. % mole

min. …. % mole

max. ….. % mole

4.2.17.8.1.2.    Εγχυτήρας(-ες)

4.2.17.8.1.2.1.    Μάρκα(-ες): …

4.2.17.8.1.2.2.    Τύπος(-οι): …

4.2.17.8.1.3.    Άλλες πληροφορίες (κατά περίπτωση): …

4.2.17.8.2.    Περίπτωση 2 (μόνο προκειμένου για εγκρίσεις κινητήρων για πολλά καύσιμα συγκεκριμένης σύνθεσης)

4.2.17.9.    Όπου κρίνεται σκόπιμο, αναφορά του κατασκευαστή στην τεκμηρίωση για την εγκατάσταση σε ένα όχημα του κινητήρα διπλού καυσίμου (κδ1)

4.2.18.    Σύστημα τροφοδοσίας υδρογόνου: ναι/όχι (1)

4.2.18.1.    Αριθμός έγκρισης ΕΕ τύπου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 79/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2 : …

4.2.18.2.    Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου διαχείρισης κινητήρα για τροφοδοσία με υδρογόνο

4.2.18.2.1.    Μάρκα(-ες): …

4.2.18.2.2.    Τύπος(-οι): …

4.2.18.2.3.    Δυνατότητες ρύθμισης όσον αφορά τις εκπομπές: …

4.2.18.3.    Περαιτέρω τεκμηρίωση

4.2.18.3.1.    Περιγραφή των διασφαλίσεων για τον καταλύτη κατά τη μετάβαση από βενζίνη σε υδρογόνο ή αντιστρόφως: …

4.2.18.3.2.    Διάταξη συστήματος (ηλεκτρικές συνδέσεις, συνδέσεις υπό κενό, σωληνώσεις αντιστάθμισης κ.λπ.): …

4.2.18.3.3.    Σχέδιο του συμβόλου: …

4.2.19.    Σύστημα τροφοδοσίας με H2NG: ναι/όχι (1)

4.2.19.1.    Ποσοστό υδρογόνου στο καύσιμο (το μέγιστο που ορίζεται από τον κατασκευαστή): …

4.2.19.2.    Αριθμός έγκρισης ΕΕ τύπου σύμφωνα με τον κανονισμό ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 110 …

4.2.19.3.    Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου ρύθμισης κινητήρα σε οχήματα τροφοδοτούμενα με H2NG

4.2.19.3.1.    Μάρκα(-ες): …

4.2.19.3.2.    Τύπος(-οι): …

4.2.19.3.3.    Δυνατότητες ρύθμισης όσον αφορά τις εκπομπές: …

4.2.19.4.    Περαιτέρω τεκμηρίωση

4.2.19.4.1.    Περιγραφή των διασφαλίσεων για τον καταλύτη κατά τη μετάβαση από βενζίνη σε H2NG ή αντιστρόφως: …

4.2.19.4.2.    Διάταξη συστήματος (ηλεκτρικές συνδέσεις, συνδέσεις υπό κενό, σωληνώσεις αντιστάθμισης κ.λπ.): …

4.2.19.4.3.    Σχέδιο του συμβόλου: …

4.3.    Ηλεκτρικός κινητήρας

4.3.1.    Τύπος (πηνίο, διέγερση): …

4.3.1.1.    Μέγιστη ωριαία ισχύς εξόδου: …… kW

4.3.1.1.1.    Μέγιστη καθαρή ισχύς (ιδ): … kW

(τιμή που δηλώνεται από τον κατασκευαστή)

4.3.1.1.2.    Μέγιστη ισχύς 30 λεπτών (ιδ) … kW

(τιμή που δηλώνεται από τον κατασκευαστή)

4.3.1.2.    Τάση λειτουργίας: …… V

4.3.2.    Συσσωρευτής

4.3.2.1.    Αριθμός στοιχείων: …

4.3.2.2.    Μάζα: …… kg

4.3.2.3.    Χωρητικότητα: ..… Ah (αμπέρ-ώρες)

4.3.2.4.    Θέση: …

4.4.    Συνδυασμός κινητήρα ή μηχανής

3.4.1.    Υβριδικό ηλεκτρικό όχημα: ναι/όχι (1)

4.4.2.    Κατηγορία φόρτισης του υβριδικού ηλεκτρικού οχήματος: εξωτερική φόρτιση/μη εξωτερική: (1)

4.4.3.    Διακόπτης κατάστασης λειτουργίας με/άνευ (1)

4.4.3.1.    Διαθέσιμα συστήματα

4.4.3.1.1.    Αμιγώς ηλεκτρικό: ναι/όχι (1)

4.4.3.1.2.    Αμιγής κατανάλωση καυσίμων: ναι/όχι (1)

4.4.3.1.3.    Υβριδικά συστήματα: ναι/όχι (1)

(εάν ναι, σύντομη περιγραφή): …

4.4.4.    Περιγραφή της διάταξης αποθήκευσης ενέργειας: (συσσωρευτής, πυκνωτής, σφόνδυλος κινητήρα/γεννήτρια) 

4.4.4.1.    Μάρκα(-ες): …

4.4.4.2.    Τύπος(-οι): …

4.4.4.3.    Αναγνωριστικός αριθμός: …

4.4.4.4.    Είδος ηλεκτροχημικού ζεύγους: …

4.4.4.5.    Ενέργεια: … (για συσσωρευτή: τάση και χωρητικότητα Ah σε 2 h, για πυκνωτή: J,…)

4.4.4.6.    Φορτιστής: επί του οχήματος/εξωτερικός/χωρίς (1)

4.4.5.    Ηλεκτρικός κινητήρας (κάθε τύπος ηλεκτρικού κινητήρα περιγράφεται χωριστά) 

4.4.5.1.    Μάρκα: …

4.4.5.2.    Τύπος: …

4.4.5.3.    Κύρια χρήση: κινητήρας έλξης/γεννήτρια (1)

4.4.5.3.1.    Όταν χρησιμοποιείται ως κινητήρας έλξης: μονοκινητήρας/πολυκινητήρες (αριθμός) (1): …

4.4.5.4.    Μέγιστη ισχύς: …… kW

4.4.5.5.    Αρχή λειτουργίας

4.4.5.5.5.1    Συνεχές ρεύμα/εναλλασσόμενο ρεύμα/αριθμός φάσεων: …

4.4.5.5.2.    Ανεξάρτητη διέγερση/σύνδεση σε σειρά/ένωση (1)

4.4.5.5.3.    Συγχρονική/ασύγχρονη (1)

4.4.6.    Μονάδα ελέγχου 

4.4.6.1.    Μάρκα(-ες): …

4.4.6.2.    Τύπος(-οι): …

4.4.6.3.    Αναγνωριστικός αριθμός: …

4.4.7.    Ελεγκτής ισχύος 

4.4.7.1.    Μάρκα: …

4.4.7.2.    Τύπος: …

4.4.7.3.    Αναγνωριστικός αριθμός: …

4.4.8.    Ηλεκτρική αυτονομία οχήματος … km (σύμφωνα με το παράρτημα 9 του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 101)

4.4.9.    Συστάσεις του κατασκευαστή για την προρρύθμιση: …

4,5.    Εκπομπές CO2/Κατανάλωση καυσίμου (o) (δηλούμενη τιμή από τον κατασκευαστή)

4.5.1.    Μάζα εκπομπών CO2 

4.5.1.1.    Μάζα εκπομπών CO2 (για κυκλοφορία εντός πόλεως): ……….. g/km

4.5.1.2.    Μάζα εκπομπών CO2 (για κυκλοφορία εκτός πόλεως): ……….. g/km

4.5.1.3.    Μάζα εκπομπών CO2 (συνδυασμένος κύκλος): ……….. g/km

4.5.2.    Κατανάλωση καυσίμου (για κάθε καύσιμο αναφοράς που ελέγχθηκε παρατίθενται λεπτομερή στοιχεία) 

4.5.2.1.    Κατανάλωση καυσίμου (κυκλοφορία εντός πόλης) … l/100 km ή m3/100 km ή kg/100 km (1)

4.5.2.2.    Κατανάλωση καυσίμου (κυκλοφορία εκτός πόλης) … l/100 km ή m3/100 km ή kg/100 km (1)

4.5.2.3.    Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος) … l/100 km ή m3/100 km ή kg/100 km (1)

4.5.3.    Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για ηλεκτρικά οχήματα

4.5.3.1.    Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα … Wh/km

4.5.3.2.    Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης

4.5.3.2.1.    Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (συνθήκη Α, συνδυασμένος κύκλος) … Wh/km

4.5.3.2.2.    Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (συνθήκη Β, συνδυασμένος κύκλος) … Wh/km

4.5.3.2.3.    Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (σταθμισμένη, συνδυασμένος κύκλος) … Wh/km

4.5.4.    Εκπομπές CO2 για κινητήρες βαρέων χρήσεων (μόνο για Euro VI)

4.5.4.1.    Δοκιμή WHSC μάζας εκπομπών CO2 (κδ3): … g/kWh

4.5.4.2.    Δοκιμή WHSC μάζας εκπομπών CO2 σε τρόπο λειτουργίας ντίζελ (κδ2): … g/kWh

4.5.4.3.    Δοκιμή WHSC μάζας εκπομπών CO2 σε τρόπο λειτουργίας διπλού καυσίμου (κδ1): … g/kWh

4.5.4.4.    Δοκιμή WHTC μάζας εκπομπών CO2 (κδ3)(8): … g/kWh

4.5.4.5.    Δοκιμή WHTC μάζας εκπομπών CO2 σε τρόπο λειτουργίας ντίζελ (κδ2)(8): … g/kWh

4.5.4.6.    Δοκιμή WHTC μάζας εκπομπών CO2 σε τρόπο λειτουργίας διπλού καυσίμου (κδ1)(8): … g/kWh

4.5.5.    Κατανάλωση καυσίμου για κινητήρες βαρέων χρήσεων (μόνο για Euro VI)

4.5.5.1.    Δοκιμή WHSC κατανάλωσης καυσίμου (κδ3): … g/kWh

4.5.5.2.    Δοκιμή WHSC κατανάλωσης καυσίμου σε τρόπο λειτουργίας ντίζελ (κδ2): … g/kWh

4.5.5.3.    Δοκιμή WHSC κατανάλωσης καυσίμου σε τρόπο λειτουργίας διπλού καυσίμου (κδ1): … g/kWh

4.5.5.4.    Δοκιμή WHTC κατανάλωσης καυσίμου (8)(κδ3): … g/kWh

4.5.5.5.    Δοκιμή WHTC κατανάλωσης καυσίμου σε τρόπο λειτουργίας ντίζελ (8)(κδ2): … g/kWh

4.5.5.6.    Δοκιμή WHTC κατανάλωσης καυσίμου σε τρόπο λειτουργίας διπλού καυσίμου (8)(κδ1): … g/kWh

4.5.6.    Όχημα με οικολογική καινοτομία κατά την έννοια του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 3 για οχήματα M1 ή του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 4 για οχήματα N1: ναι/όχι (1)

4.5.6.1.    Τύπος/Παραλλαγή/Έκδοση του βασικού τύπου οχήματος όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 725/2011 της Επιτροπής 5 για οχήματα M1 ή στο άρθρο 5 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 427/2014 της Επιτροπής 6 για οχήματα N1 (εφόσον συντρέχει σχετική περίπτωση)[: …

4.5.6.2.    Ύπαρξη αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφόρων οικολογικών καινοτομιών: ναι/όχι (1)

4.5.6.3.    Στοιχεία εκπομπών σχετικά με τη χρήση οικολογικών καινοτομιών (να επαναλαμβάνεται ο πίνακας για κάθε καύσιμο αναφοράς που δοκιμάζεται) (w1)

Απόφαση έγκρισης της οικολογικής καινοτομίας (w2)

Κωδικός της οικολογικής καινοτομίας (w3)

1. Εκπομπές CO2 του βασικού τύπου οχήματος

(g/km)

2. Εκπομπές CO2 του οχήματος με οικολογική καινοτομία

(g/km)

3. Εκπομπές CO2 του βασικού τύπου οχήματος βάσει του κύκλου δοκιμής τύπου 1 (w4)

4. Εκπομπές CO2 του οχήματος με οικολογική καινοτομία βάσει του κύκλου δοκιμής τύπου 1

(= 3.5.1.3)

5. Συντελεστής χρήσης (UF), ήτοι χρονικός επιμερισμός της χρήσης τεχνολογίας σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας

Εξοικονομήσεις εκπομπών CO2

((1 – 2)
– (3 – 4)) * 5

xxxx/201x

Σύνολο εξοικονομήσεων εκπομπών CO2 (g/km)(w5) 

(w) Οικολογικές καινοτομίες.

(w2) Αριθμός της απόφασης της Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η οικολογική καινοτομία.

(w3) Δόθηκε στην απόφαση της Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η οικολογική καινοτομία.

(w4) Βάσει της συμφωνίας της αρχής έγκρισης τύπου, αν εφαρμόζεται μεθοδολογία ανάπτυξης υποδειγμάτων αντί για τον κύκλο δοκιμής τύπου 1, αυτή η αξία θα παρέχεται από τη μεθοδολογία ανάπτυξης υποδειγμάτων.

(w5) Άθροισμα των εξοικονομήσεων εκπομπών CO2 κάθε επιμέρους οικολογικής καινοτομίας.

4.6.    Θερμοκρασίες που επιτρέπει κατασκευαστής

4.6.1.    Σύστημα ψύξης 

4.6.1.1.    Υγρόψυκτο

Μέγιστη θερμοκρασία στο στόμιο εξαγωγής: …… K

4.6.1.2.    Αερόψυκτο

4.6.1.2.1.    Σημείο αναφοράς: …

4.6.1.2.2.    Μέγιστη θερμοκρασία στο σημείο αναφοράς: …… K

4.6.2.    Ανώτατη θερμοκρασία εξόδου από τον ενδιάμεσο ψύκτη: …… K

4.6.3.    Μέγιστη θερμοκρασία των καυσαερίων στο σημείο συναρμογής του (των) σωλήνα(-ων) εξάτμισης με την (τις) εξωτερική(-ές) φλάντζα(-ες) της πολλαπλής της εξαγωγής ή του στροβιλοσυμπιεστή: …… K

4.6.4.    Θερμοκρασία καυσίμου 

Ελάχιστη: …… K — μέγιστη: …… K

Για του κινητήρες ντίζελ στην είσοδο της αντλίας, για τους κινητήρες φυσικού αερίου στο τελικό στάδιο του ρυθμιστή πίεσης

4.6.5.    Θερμοκρασία λιπαντικού 

Ελάχιστη: …. K — μέγιστη: …… K

4.6.6.    Πίεση καυσίμου 

Ελάχιστη: …… kPa — μέγιστη: …… kPa

Στο τελικό στάδιο του ρυθμιστή πίεσης, μόνο για τους κινητήρες φυσικού αερίου.

4.7.    Απορρόφηση ισχύος σε στροφές του κινητήρα ειδικά για δοκιμή εκπομπών

Εξοπλισμός

Στροφές βραδυπορίας:

Χαμηλές στροφές

Υψηλές στροφές

Στροφές A (Προτιμώμενες στροφές (2)

Στροφές B (n95h)

Pa

Βοηθητικά μέσα που απαιτούνται για τη λειτουργία του κινητήρα (αφαιρείται από τη μετρούμενη ισχύ του κινητήρα) σύμφωνα με το

προσάρτημα 6 του παραρτήματος 4 του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 49

Βοηθητικά μέσα που απαιτούνται για τη λειτουργία του κινητήρα (αφαιρείται από τη μετρούμενη ισχύ του κινητήρα).

Pb

Βοηθητικά μέσα/εξοπλισμός

που δεν απαιτούνται σύμφωνα με το προσάρτημα 6 του παραρτήματος 4 του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 49

4.8.    Σύστημα λίπανσης

4.8.1.    Περιγραφή του συστήματος 

4.8.1.1.    Θέση του δοχείου λιπαντικού: …

4.8.1.2.    Σύστημα τροφοδοσίας (με αντλία/έγχυση στην εισαγωγή/ανάμειξη με το καύσιμο κ.λπ.) (1)

4.8.2.    Αντλία λίπανσης 

4.8.2.1.    Μάρκα(-ες): …

4.8.2.2.    Τύπος(-οι): …

4.8.3.    Ανάμειξη με το καύσιμο 

4.8.3.1.    Σε αναλογία: …

4.8.4.    Ψυγείο λαδιού: ναι/όχι (1)

4.8.4.1.    Σχέδιο(-α): …… ή

4.8.4.1.1.    Μάρκα(-ες): …

4.8.4.1.2.    Τύπος(-οι): …

5.    ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (ιστ)

5.1.    Σχέδιο του συστήματος μετάδοσης της κίνησης:

5.2.    Τύπος (μηχανικό, υδραυλικό, ηλεκτρικό, κ.λπ.):

5.2.1.    Σύντομη περιγραφή των ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών κατασκευαστικών στοιχείων (εφόσον υπάρχουν): …

5.3.    Ροπή αδράνειας του σφονδύλου του κινητήρα:

5.3.1.    Πρόσθετη ροπή αδράνειας με τον μοχλό του κιβωτίου ταχυτήτων στο νεκρό σημείο: …

5.4.    Συμπλέκτης

5.4.1.    Τύπος: …

5.4.2.    Μέγιστη μετατροπή ροπής: …

5.5.    Κιβώτιο ταχυτήτων

5.5.1.    Τύπος [χειροκίνητο/αυτόματο/CVT (συνεχώς μεταβαλλόμενη σχέση μετάδοσης)] (1)

5.5.2.    Θέση ως προς τον κινητήρα: …

5.5.3.    Μέθοδος χειρισμού: …5.6.    Σχέσεις μετάδοσης

Ταχύτητα

Εσωτερικές σχέσεις του κιβωτίου ταχυτήτων (σχέσεις στροφών κινητήρα προς στροφές του άξονα εξόδου από το κιβώτιο)

Τελική(-ές) σχέση(-εις) μετάδοσης (σχέσεις στροφών του άξονα εξόδου από το κιβώτιο προς τις στροφές του κινητήριου τροχού)

Ολικές σχέσεις μετάδοσης

Μέγιστη για CVT (*)

1

2

3

Ελάχιστη για CVT(*)

Όπισθεν

(*) Συνεχώς μεταβαλλόμενη σχέση μετάδοσης.

5.7.    Ανώτατη σχεδιαστική ταχύτητα οχήματος (σε km/h) (ιζ): …

5.8.    Ταχύμετρο

5.8.1.    Τρόπος λειτουργίας και περιγραφή του κινητήριου μηχανισμού: …

5.8.2.    Σταθερά του οργάνου: …

5.8.3.    Ανοχές του μηχανισμού μέτρησης (σύμφωνα με το σημείο 2.5.1. του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 39): …

5.8.4.    Ολική σχέση μετάδοσης (σύμφωνα με το σημείο 2.2.2. του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 39) ή ισοδύναμα δεδομένα: …

5.8.5.    Διάγραμμα της κλίμακας του ταχύμετρου ή άλλες μορφές απεικόνισης: …

5.9.    Ταχογράφος: ναι/όχι (1)

5.9.1    Σήμα έγκρισης: …

5.10.    Εμπλοκή του διαφορικού: ναι/όχι/προαιρετική (1)

5.11.    Δείκτης αλλαγής ταχύτητας (GSI)

5.11.1.    Ηχητική ένδειξη διαθέσιμη: ναι/όχι (1). Αν ναι, περιγραφή του ήχου και της στάθμης του ήχου στο αυτί του οδηγού σε dB(A). (Ηχητική ένδειξη πάντα δυνάμενη να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί)

5.11.2.    Πληροφορίες σύμφωνα με το σημείο 4.6 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 65/2012 7 της Επιτροπής (τιμή που δηλώνεται από τον κατασκευαστή)

5.11.3.    Φωτογραφίες και/ή σχέδια του οργάνου ένδειξης αλλαγής ταχύτητας και σύντομη περιγραφή των στοιχείων του συστήματος και του χειρισμού:

6.    ΑΞΟΝΕΣ

6.1.    Περιγραφή κάθε άξονα: …

6.2.    Μάρκα: …

6.3.    Τύπος: …

6.4.    Θέση συμπτυσσόμενου(-ων) άξονα(-όνων): …

6.5.    Θέση άξονα(-όνων) δυνάμενου(-ων) να φέρει(-ουν) φορτίο: …

7.    ΑΝΑΡΤΗΣΗ

7.1.    Σχέδιο του συστήματος ανάρτησης: …

7.2.    Τύπος και σχεδίαση της ανάρτησης εκάστου άξονα ή ομάδας αξόνων ή τροχού: …

7.2.1.    Σταθεροποιητές: ναι/όχι/προαιρετικοί (1)

7.2.2.    Σύντομη περιγραφή των ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών κατασκευαστικών στοιχείων (εφόσον υπάρχουν): …

7.2.3.    Πνευματική ανάρτηση για κατευθυντήριο(-ους) άξονα(-ες): ναι/όχι (1)

7.2.3.1.    Ανάρτηση για κατευθυντήριο άξονα(-ες) ισοδύναμη προς την πνευματική ανάρτηση: ναι/όχι (1)

7.2.3.2.    Συχνότητα και απόσβεση της ταλάντωσης της δονούμενης μάζας: …

7.2.4.    Πνευματική ανάρτηση για μη κατευθυντήριο(-ους) άξονα(-ες): ναι/όχι (1)

7.2.4.1.    Ανάρτηση για μη κατευθυντήριο(-ους) άξονα(-ες) ισοδύναμη προς την πνευματική ανάρτηση: ναι/όχι (1)

7.2.4.2.    Συχνότητα και απόσβεση της ταλάντωσης της δονούμενης μάζας: …

7.3.    Χαρακτηριστικά των μερών της ανάρτησης που λειτουργούν ως ελατήρια (φύση, χαρακτηριστικά των υλικών και διαστάσεις): …

7.4.    Σταθεροποιητές: ναι/όχι/προαιρετικοί (1)

7.5.    Αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ): ναι/όχι/προαιρετικοί (1)

7.6.    Επίσωτρα και τροχοί

7.6.1.    Συνδυασμός(-οί) επισώτρου/τροχού 

(a)για τα επίσωτρα δίνεται ο κωδικός μεγέθους, ο δείκτης ικανότητας φόρτωσης, το σύμβολο της κατηγορίας ταχύτητας, η αντίσταση κύλισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 28580 (εφόσον συντρέχει περίπτωση) (ιη

(b)για τους τροχούς δίνεται το (τα) μέγεθος(-έθη) επισώτρων και η (οι) απόκλιση(-ίσεις).

7.6.1.1.    Άξονες

7.6.1.1.1.    Άξονας 1: …

7.6.1.1.2.    Άξονας 2: …

κ.λπ.

7.6.1.2.    Τυχόν εφεδρικός τροχός: …

7.6.2.    Άνω και κάτω όρια ακτίνων κύλισης 

7.6.2.1.    Άξονας 1: …

7.6.2.2.    Άξονας 2: …

7.6.2.3.    Άξονας 3: …

7.6.2.4.    Άξονας 4: …

κ.λπ.

7.6.3.    Συνιστώμενη(-ες) από τον κατασκευαστή του οχήματος πίεση(-σεις) επισώτρων: …… kPa

7.6.4.    Συνιστώμενος από τον κατασκευαστή συνδυασμός αλυσίδας/επισώτρου/τροχού στον μπροστινό και/ή στον πίσω άξονα κατάλληλος για τον τύπο του οχήματος:

7.6.5.    Σύντομη περιγραφή τυχόν εφεδρικού τροχού προσωρινής χρήσης:

8.    ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

8.1.    Σχηματικό διάγραμμα του (των) διευθυντήριου(-ων) άξονα(-ων) που απεικονίζει τη γεωμετρία του συστήματος διεύθυνσης:

8.2.    Μετάδοση κίνησης και χειρισμός

8.2.1.    Τύπος μετάδοσης κίνησης του συστήματος διεύθυνσης (να προσδιοριστεί, εφόσον συντρέχει περίπτωση, για τους εμπρόσθιους και τους οπίσθιους τροχούς): …

8.2.2.    Σύνδεση με τους τροχούς (συμπεριλαμβάνονται μέσα διαφορετικά από τα μηχανικά· να προσδιοριστεί, εφόσον συντρέχει περίπτωση, για τους εμπρόσθιους και τους οπίσθιους τροχούς): …

8.2.2.1.    Σύντομη περιγραφή των ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών κατασκευαστικών στοιχείων (εφόσον υπάρχουν): …

8.2.3.    Μέθοδος ενίσχυσης (εφόσον υπάρχει): …

8.2.3.1.    Τρόπος και διάγραμμα λειτουργίας, μάρκα(-ες) και τύπος(-οι): …

8.2.4.    Διάγραμμα ολόκληρου του μηχανισμού διεύθυνσης, όπου εμφαίνονται τα σημεία τοποθέτησης των διαφόρων διατάξεων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά διεύθυνσης: …

8.2.5.    Σχηματικό(-ά) διάγραμμα(-τα) διάταξης(-εων) χειρισμού του συστήματος διεύθυνσης: …

8.2.6.    Τυχόν περιοχή και τρόπος ρύθμισης της διάταξης χειρισμού του συστήματος διεύθυνσης: …

8.3.    Μέγιστη γωνία στροφής των τροχών

8.3.1.    Προς τα δεξιά: … μοίρες· αριθμός στροφών του τιμονιού (ή ισοδύναμα δεδομένα): …

8.3.2.    Προς τα αριστερά: … μοίρες· αριθμός στροφών του τιμονιού (ή ισοδύναμα δεδομένα): …

9.    ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ

(Πρέπει να δίνονται τα ακόλουθα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, μέσων αναγνώρισης)

9.1.    Τύπος και χαρακτηριστικά του συστήματος πέδησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2.6. του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 13-Η, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων των τυμπάνων, των δίσκων, της μάρκας των εύκαμπτων σωλήνων και του τύπου σιαγόνων/συγκροτημάτων πλινθίων και/ή επενδύσεων, των ενεργών επιφανειών πέδησης, της ακτίνας τυμπάνων, των σιαγόνων ή δίσκων, της μάζας τυμπάνων, των μηχανισμών ρύθμισης, των σχετικών μερών του (των) άξονα(-ων) και της ανάρτησης: …

9.2.    Λειτουργικό διάγραμμα, περιγραφή και/ή σχέδιο του μηχανισμού πέδησης που περιγράφεται στην παράγραφο 2.3. του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 13-Η, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων μετάδοσης και χειρισμού:

9.2.1.    Σύστημα πέδησης πορείας: …

9.2.2.    Δευτερεύον σύστημα πέδησης: …

9.2.3.    Σύστημα πέδησης στάθμευσης: …

9.2.4.    Τυχόν πρόσθετο σύστημα πέδησης: …

9.2.5.    Σύστημα πέδησης σε περίπτωση απόσπασης του ρυμουλκουμένου: …

9.3.    Έλεγχος και μετάδοση της ενέργειας πέδησης στα συστήματα πέδησης του ρυμουλκουμένου στα οχήματα που προορίζονται για την έλξη ρυμουλκουμένου: …

9.4.    Το όχημα είναι εξοπλισμένο για να έλκει ρυμουλκούμενο με ηλεκτρικό/πνευματικό/υδραυλικό (1) σύστημα πέδησης πορείας: ναι/όχι (1)

9.5.    Σύστημα αντιεμπλοκής των τροχών κατά την πέδηση: ναι/όχι/προαιρετικό (1)

9.5.1.    Για οχήματα εξοπλισμένα με συστήματα αποτροπής της ακινητοποίησης των τροχών (ABS), περιγραφή της λειτουργίας του συστήματος (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ηλεκτρονικών μερών), ηλεκτρικό σχηματικό διάγραμμα, σχέδιο υδραυλικού ή πνευματικού κυκλώματος: …

9.6.    Υπολογισμοί και καμπύλες σύμφωνα με το παράρτημα 5 του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 13-Η: …

9.7.    Περιγραφή και/ή σχέδιο του συστήματος τροφοδότησης με ενέργεια (να καθοριστεί επίσης και για υποβοηθούμενα συστήματα πέδησης): …

9.7.1.    Για τα συστήματα πέδησης που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα, πίεση λειτουργίας p2 στον (στους) ταμιευτήρα(-ες) πίεσης: …

9.7.2.    Για τα συστήματα πέδησης που λειτουργούν με το κενό της μηχανής, το αρχικό επίπεδο ενέργειας στον (στους) ταμιευτήρα(-ες): …

9.8.    Υπολογισμός του συστήματος πέδησης: Καθορισμός του λόγου μεταξύ των συνολικών δυνάμεων πέδησης στην περιφέρεια των τροχών και της δύναμης που ασκείται στη διάταξη χειρισμού της πέδησης: …

9.9.    Σύντομη περιγραφή του συστήματος πέδησης σύμφωνα με την παράγραφο 12 του παραρτήματος 2 του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 13: …

9.10.    Σε περίπτωση που ζητείται εξαίρεση από τις δοκιμές τύπου I και/ή τύπου II ή τύπου ΙΙΙ να δηλώνεται ο αριθμός της έκθεσης σύμφωνα με το προσάρτημα 2 του παραρτήματος 11 του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 13: …

9.11.    Χαρακτηριστικά του (των) τύπου(-ων) συστήματος(-ων) συνεχούς πέδησης: …

10.    ΑΜΑΞΩΜΑ

10.1.    Τύπος αμαξώματος βάσει των κωδικών που ορίζονται στο μέρος Γ του παραρτήματος II: …

10.2.    Χρησιμοποιούμενα υλικά και μέθοδοι κατασκευής: …

10.3.    Θύρες επιβατών, μάνδαλα και γιγγλυμοί

10.3.1.    Διάταξη και αριθμός θυρών: …

10.3.1.1.    Διαστάσεις, διεύθυνση και μέγιστη γωνία ανοίγματος: …

10.3.2.    Σχέδιο μανδάλων και γιγγλυμών και θέση τους επί των θυρών: …

10.3.3.    Τεχνική περιγραφή μανδάλων και γιγγλυμών: …

10.3.4.    Λεπτομέρειες, με διαστάσεις, εισόδων, βαθμίδων και τυχόν αναγκαίων χειρολαβών: …

10.4.    Οπτικό πεδίο

10.4.1.    Στοιχεία των κύριων σημείων αναφοράς με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε να καθίστανται άμεσα αναγνωρίσιμα και να εξακριβώνεται η θέση του καθενός ως προς τα άλλα και ως προς το σημείο R: …

10.4.2.    Σχέδιο(-α) ή φωτογραφία(-ες) όπου φαίνεται η θέση των τμημάτων των κατασκευαστικών στοιχείων εντός γωνίας 180o του πρόσω οπτικού πεδίου: …

10.5.    Ανεμοθώρακας και λοιπά παράθυρα

10.5.1.    Ανεμοθώρακας

10.5.1.1.    Χρησιμοποιούμενα υλικά: …

10.5.1.2.    Τρόπος στερέωσης: …

10.5.1.3.    Γωνία κλίσης: …

10.5.1.4.    Αριθμός(-οί) έγκρισης τύπου: …

10.5.1.5.    Συμπληρωματικός(-οί) εξοπλισμός(-οί) του ανεμοθώρακα και θέση τοποθέτησής του (τους), καθώς και σύντομη περιγραφή τυχόν ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών κατασκευαστικών στοιχείων: …

10.5.2.    Λοιπά παράθυρα 

10.5.2.1.    Χρησιμοποιούμενα υλικά: …

10.5.2.2.    Αριθμός(-οί) έγκρισης τύπου: …

10.5.2.3.    Σύντομη περιγραφή των ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών κατασκευαστικών στοιχείων (εφόσον υπάρχουν) του μηχανισμού ανύψωσης παραθύρων: …

10.5.3.    Υαλοπίνακας ανοιγόμενης οροφής 

10.5.3.1.    Χρησιμοποιούμενα υλικά: …

10.5.3.2.    Αριθμός(-οί) έγκρισης τύπου: …

10.5.4.    Λοιποί υαλοπίνακες

10.5.4.1.    Χρησιμοποιούμενα υλικά: …

10.5.4.2.    Αριθμός(-οί) έγκρισης τύπου: …

10.6.    Υαλοκαθαριστήρας(-ες) 

10.6.1.    Λεπτομερής τεχνική περιγραφή (συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών ή σχεδίων): …

10.7.    Εκτοξευτήρας νερού

10.7.1.    Λεπτομερής τεχνική περιγραφή (συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών ή σχεδίων) ή, εάν είναι εγκεκριμένος ως χωριστή τεχνική μονάδα, αριθμός έγκρισης τύπου: …

10.8.    Σύστημα αποπάγωσης και αποθάμβωσης

10.8.1.    Λεπτομερής τεχνική περιγραφή (συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών ή σχεδίων): …

10.8.2.    Μέγιστη ηλεκτρική κατανάλωση: … kW

10.9.    Συσκευές έμμεσης όρασης

10.9.1.    Κάτοπτρα οδήγησης. Να δηλωθούν για κάθε κάτοπτρο:

10.9.1.1.    Μάρκα: …

10.9.1.2.    Σήμα έγκρισης τύπου: …

10.9.1.3.    Παραλλαγή: …

10.9.1.4.    Σχεδιάγραμμα(-τα) για τον προσδιορισμό της θέσης του κατόπτρου όπου θα εμφαίνεται η θέση του κατόπτρου σε σχέση με το αμάξωμα του οχήματος: …

10.9.1.5.    Λεπτομέρειες για τον τρόπο στερέωσης, συμπεριλαμβανομένου του δομικού τμήματος του οχήματος όπου στερεώνεται το κάτοπτρο: …

10.9.1.6.    Προαιρετικός εξοπλισμός που πιθανώς επηρεάζει το πίσω οπτικό πεδίο: …

10.9.1.7.    Σύντομη περιγραφή των ηλεκτρονικών κατασκευαστικών στοιχείων (εφόσον υπάρχουν) του συστήματος ρύθμισης: …

10.9.2.    Συσκευές έμμεσης όρασης πλην των κατόπτρων: …

10.9.2.1.    Τύπος και χαρακτηριστικά (π.χ. πλήρης περιγραφή της συσκευής): …

10.9.2.1.1.    Εφόσον πρόκειται για συσκευή λήψης — οθόνης, απόσταση ανίχνευσης (mm), αντίθεση, εύρος φωτεινότητας, διόρθωση αντανάκλασης, απόδοση απεικόνισης (ασπρόμαυρη/έγχρωμη), συχνότητα ανανέωσης ειδώλου, εύρος φωτεινότητας της οθόνης: …

10.9.2.1.2.    Επαρκώς λεπτομερή σχέδια για την αναγνώριση του συνόλου της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων οδηγιών εγκατάστασης· η θέση για το σήμα έγκρισης ΕΕ τύπου πρέπει να εμφαίνεται στα σχέδια.

10.10.    Εσωτερική διαρρύθμιση

10.10.1.    Εσωτερικός εξοπλισμός προστασίας των επιβατών 

10.10.1.1.    Σχέδιο διάταξης ή φωτογραφίες όπου εμφαίνεται η θέση των συνημμένων τομών ή όψεων: …

10.10.1.2.    Φωτογραφία ή σχέδιο όπου εμφαίνεται η ζώνη αναφοράς, περιλαμβανομένης της εξαιρούμενης περιοχής που αναφέρεται στην παράγραφο 2.3.1. του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 21: …

10.10.1.3.    Φωτογραφίες, σχέδια και/ή ανάπτυγμα των εσωτερικών εξαρτημάτων, όπου εμφαίνονται τα τμήματα του διαμερίσματος επιβατών και τα χρησιμοποιούμενα υλικά (με εξαίρεση τα εσωτερικά κάτοπτρα οδήγησης), η διάταξη των χειριστηρίων, ο ουρανός και η συρόμενη οροφή, το υποστήριγμα κεφαλής, τα καθίσματα και τα ερεισίνωτα: …

10.10.2.    Διάταξη και αναγνώριση των χειριστηρίων, των ενδεικτικών λυχνιών και των δεικτών: 

10.10.2.1.    Φωτογραφίες και/ή σχέδια των συμβόλων και χειριστηρίων προειδοποιητικών λυχνιών και δεικτών: …

10.10.2.2.    Φωτογραφίες και/ή σχέδια των αναγνωριστικών σημάτων των χειριστηρίων, προειδοποιητικών λυχνιών και δεικτών, καθώς και των τμημάτων του οχήματος που σημειώνονται στον πίνακα 1 του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 121, κατά περίπτωση: …

10.10.2.3.    Συνοπτικός πίνακας

Το όχημα είναι εξοπλισμένο με τα ακόλουθα χειριστήρια, δείκτες και προειδοποιητικές λυχνίες κατ’ εφαρμογή του πίνακα 1 του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 121

Χειριστήρια, προειδοποιητικές λυχνίες και δείκτες για τα οποία, όταν τοποθετούνται, είναι υποχρεωτικά τα μέσα αναγνώρισης, και σύμβολα που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτόν

<

Αριθ. συμβόλου

Διάταξη

Υπάρχει χειριστήριο/δείκτης (*)

Σύμβολο αναγνώρισης (*)

Σημείο τοποθέτησης (**)

Υπάρχει προειδοποιητική λυχνία (*)

Σύμβολο αναγνώρισης (*)

Σημείο τοποθέτησης (**)

1

Γενικός διακόπτης φωτισμού

2

Φανοί διασταύρωσης

3

Φανοί πορείας

4

(Πλευρικοί) φανοί θέσης

5

Εμπρόσθιοι φανοί ομίχλης

6

Οπίσθιος φανός ομίχλης

7

Διάταξη οριζοντίωσης των φανών

8

Φανοί στάθμευσης

9

Δείκτες πορείας

10

Σήμα κινδύνου

11

Υαλοκαθαριστήρας

12

Εκτοξευτήρας νερού

13

Συνδυασμός υαλοκαθαριστήρα και εκτοξευτήρα νερού

14

Διάταξη καθαρισμού των εμπρόσθιων φανών

15

Σύστημα αποθάμβωσης και αποπάγωσης ανεμοθώρακα

16