Βρυξέλλες, 25.11.2016

COM(2016) 735 final

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας για τη χορήγηση ειδικού καθεστώτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (ΔΟΑΟ)


1.    Εισαγωγή

Ο Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου και Οίνου (ΔΟΑΟ) είναι διακυβερνητικός οργανισμός επιστημονικού και τεχνικού χαρακτήρα, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα της αμπέλου και του οίνου, των ποτών με βάση τον οίνο, των επιτραπέζιων σταφυλιών, της σταφίδας και άλλων προϊόντων που λαμβάνονται από την άμπελο. Δημιουργήθηκε με διεθνή Συμφωνία που υπεγράφη στις 3 Απριλίου 2001 στο Παρίσι και διαδέχθηκε το Διεθνές Γραφείο Αμπέλου και Οίνου το οποίο ιδρύθηκε το 1924 με διεθνή συμφωνία της 29ης Νοεμβρίου 1924.

Την 1η Ιανουαρίου 2016, ο ΔΟΑΟ αποτελούνταν από 45 κράτη μέλη στα οποία περιλαμβάνονται οι κύριες χώρες παραγωγής με εξαίρεση τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Κίνα. Δεκαεννέα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέλη του ΔΟΑΟ: το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σουηδία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Ισπανία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Ουγγαρία και η Κύπρος. Οι ετήσιοι χρηματοοικονομικοί πόροι του ΔΟΑΟ ανέρχονται περίπου σε 2,5 εκατ. ευρώ και προέρχονται κυρίως από εισφορές των μελών και παρατηρητών.

Οι στόχοι του ΔΟΑΟ ορίζονται στην ιδρυτική του συμφωνία:

υποδεικνύει στα μέλη του τα μέτρα με τα οποία μπορούν να λαμβάνονται υπόψη οι ανησυχίες των παραγωγών, των καταναλωτών και άλλων παραγόντων του αμπελοοινικού τομέα·

συνδράμει τους άλλους διεθνείς διακυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς, ιδίως αυτούς που ασκούν δραστηριότητες τυποποίησης·

συμβάλλει στη διεθνή εναρμόνιση των υφιστάμενων πρακτικών και προτύπων και, εάν παραστεί ανάγκη, στην εκπόνηση νέων διεθνών προτύπων, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών παρασκευής και εμπορίας των αμπελοοινικών προϊόντων, καθώς και στη συνεκτίμηση των συμφερόντων των καταναλωτών.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, ο ΔΟΑΟ ασκεί πολυάριθμες δραστηριότητες που σχετίζονται με τα προϊόντα της αμπέλου, και ιδίως δραστηριότητες προβολής, ενημέρωσης και τυποποίησης.

Στο πλαίσιο της συμβολής του στη διεθνή εναρμόνιση των υφιστάμενων πρακτικών και προτύπων, ο ΔΟΑΟ καταρτίζει, μεταξύ άλλων, συστάσεις («ψηφίσματα») για τους ακόλουθους τομείς:

τις συνθήκες της αμπελουργικής παραγωγής·

τις οινολογικές πρακτικές·

τον ορισμό και/ή την περιγραφή των προϊόντων, την επισήμανση και τους όρους διάθεσης στην αγορά·

τις μεθόδους ανάλυσης και αξιολόγησης των προϊόντων που προέρχονται από την άμπελο.

Η δραστηριότητα τυποποίησης του ΔΟΑΟ βασίζεται στις εργασίες των ειδικών επιστημόνων των κρατών μελών και συγκεκριμενοποιείται ιδίως υπό μορφή δημοσιεύσεων οι οποίες κατά περιόδους επικαιροποιούνται με βάση τα ψηφίσματα που εκδίδει ο οργανισμός. Μέχρι στιγμής, ο ΔΟΑΟ έχει δημοσιεύσει πολλούς κανονιστικούς κώδικες: τον Διεθνή Οινολογικό Κώδικα, τον Διεθνή Κώδικα Οινολογικών Πρακτικών, τη Συλλογή Διεθνών Μεθόδων Ανάλυσης Οίνων και Γλευκών, τη Συλλογή Διεθνών Μεθόδων Ανάλυσης Αλκοολούχων Ποτών, το Διεθνές Πρότυπο Σήμανσης Οίνων και Αποσταγμάτων Αμπελοοινικής Προέλευσης, το Πρότυπο ΔΟΑΟ για τους Διαγωνισμούς Οίνων και Αλκοολούχων Ποτών Αμπελοοινικής Προέλευσης, τον κατάλογο των παραμέτρων περιγραφής των ποικιλιών και ειδών Vitis, την περιγραφή των ανά τον κόσμο ποικιλιών αμπέλου και τον διεθνή κατάλογο των ποικιλιών αμπέλου και των συνωνύμων τους. Στις εκδόσεις αυτές πρέπει να προστεθούν αρκετά ψηφίσματα και εργασίες για διάφορα θέματα που σχετίζονται με τον αμπελοοινικό τομέα.

Ο διαδικτυακός τόπος του οργανισμού παρουσιάζει μια πλήρη εικόνα της δομής και των όρων λειτουργίας του ΔΟΑΟ, στη διεύθυνση: www.oiv.org .

2.    Αρμοδιότητες της Ένωσης στα θέματα που πραγματεύεται ο ΔΟΑΟ

Οι κύριοι κανονιστικοί κώδικες του ΔΟΑΟ (ο Διεθνής Οινολογικός Κώδικας, ο Διεθνής Κώδικας Οινολογικών Πρακτικών, η Συλλογή Διεθνών Μεθόδων Ανάλυσης Οίνων και Γλευκών, το Διεθνές Πρότυπο Σήμανσης Οίνων και Αποσταγμάτων Αμπελοοινικής Προέλευσης και η Συλλογή Διεθνών Μεθόδων Ανάλυσης Αλκοολούχων Ποτών), εμπίπτουν, στο επίπεδο της Ένωσης, στο πεδίο της κοινής γεωργικής πολιτικής ή της πολιτικής για την προσέγγιση των νομοθεσιών για τη δημιουργία και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία στα θέματα που πραγματεύεται ο ΔΟΑΟ περιλαμβάνει ιδίως:

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2870/2000 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2000, για καθορισμό των κοινοτικών μεθόδων αναφοράς που εφαρμόζονται στις αναλύσεις στον τομέα των αλκοολούχων ποτών (ΕΕ L 333 της 29.12.2000, σ. 20),

την οδηγία 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, για τους χυμούς φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου (ΕΕ L 10 της 12.1.2002, σ. 58),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου (ΕΕ L 39 της 13.2.2008, σ. 16),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 606/2009 της Επιτροπής, της 10ης Ιουλίου 2009, για καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 όσον αφορά τις κατηγορίες αμπελοοινικών προϊόντων, τις οινολογικές πρακτικές και τους περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται (ΕΕ L 193 της 24.7.2009, σ. 1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 607/2009 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2009, για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση και την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα (ΕΕ L 193 της 24.7.2009, σ. 60),

τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1),

τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/EΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/EΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 2002/67/EΚ και 2008/5/EΚ της Επιτροπής και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής, ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ.18),

τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 203/2012 της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2012, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες για τους βιολογικούς οίνους (ΕΕ L 71 της 9.3.2012, σ.42),

τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671),

τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 251/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου (ΕΕ L 84 της 20.3.2014, σ. 14).

Μολονότι τα ψηφίσματα του ΔΟΑΟ καθαυτά δεν είναι δεσμευτικά σε ενωσιακό επίπεδο, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ορισμένα ψηφίσματα που ενέκρινε και δημοσίευσε ο ΔΟΑΟ έχουν επίπτωση στη νομοθεσία της Ένωσης. Ο κανονισμός ΚΟΑ προβλέπει παραπομπές στα ψηφίσματα του ΔΟΑΟ όσον αφορά τις ακόλουθες διατάξεις:

ορισμένες μεθόδους ανάλυσης που επιτρέπουν να διαπιστωθεί η σύσταση των προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα, που εγκρίνει και δημοσιεύει ο ΔΟΑΟ, στις οποίες πρέπει να βασίζεται η Επιτροπή, εκτός αν είναι αναποτελεσματικές ή ακατάλληλες σε σχέση με τον επιδιωκόμενο από την Ένωση σκοπό (άρθρο 80 παράγραφος 5 του κανονισμού ΚΟΑ),

ορισμένες προδιαγραφές για την καθαρότητα και την ταυτοποίηση των ουσιών που χρησιμοποιούνται στις οινολογικές πρακτικές, έτσι ώστε οι κανόνες που εγκρίνονται και δημοσιεύονται από τον ΔΟΑΟ για το θέμα αυτό να καθίστανται αυτοδικαίως δεσμευτικοί στην ΕΕ (άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 606/2009 της Επιτροπής, της 10ης Ιουλίου 2009, για καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου όσον αφορά τις κατηγορίες αμπελοοινικών προϊόντων, τις οινολογικές πρακτικές και τους περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται),

τις οινολογικές πρακτικές που εγκρίνει και δημοσιεύει ο ΔΟΑΟ τις οποίες πρέπει να λαμβάνει υπόψη της η Επιτροπή όταν επιτρέπει τη χρήση τέτοιων πρακτικών (άρθρο 80 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού ΚΟΑ), και

τις ίδιες οινολογικές πρακτικές όταν χρησιμοποιούνται, πριν από την έγκρισή τους σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 3 του κανονισμού ΚΟΑ, για την παραγωγή οίνων που εισάγονται στην Ένωση (άρθρο 90 παράγραφος 2 του κανονισμού ΚΟΑ).

Επίσης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2870/2000, ορισμένα από τα ψηφίσματα που έχουν εγκριθεί και δημοσιευθεί από τον ΔΟΑΟ επηρεάζουν την ενωσιακή νομοθεσία. Το άρθρο 3 του κανονισμού 2870/2000 παραπέμπει στα ψηφίσματα του ΔΟΑΟ όταν δεν υπάρχουν κοινοτικές αναλυτικές μέθοδοι αναφοράς για την ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορισμό των περιεχομένων ουσιών σε συγκεκριμένο αλκοολούχο ποτό.

Κατά συνέπεια, στο μέτρο που τα ψηφίσματα του ΔΟΑΟ μπορούν να επηρεάσουν το κεκτημένο ή να περιορίσουν την εμβέλειά του και όταν το καθιστά αναγκαίο η άσκηση της εσωτερικής της αρμοδιότητας, η Ένωση διαθέτει, βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ την αποκλειστική αρμοδιότητα σε αυτόν τον τομέα. Ως εκ τούτου, και πριν από την ψήφιση αυτών των ψηφισμάτων στον ΔΟΑΟ, το Συμβούλιο οφείλει να λάβει, βάσει του άρθρου 218 παράγραφος 9 ΣΛΕΕ, κοινή θέση εξ ονόματος της Ένωσης.

3.    Συμμετοχή της Ένωσης

3.1    Η παρούσα κατάσταση

Στην Ένωση δεν έχει χορηγηθεί μέχρι στιγμής επίσημο καθεστώς στον ΔΟΑΟ. Σε καθαρά άτυπη βάση, οι εκπρόσωποι της Επιτροπής καλούνται κατά κανόνα να παρίστανται και να τοποθετούνται στις εργασίες των ομάδων εμπειρογνωμόνων, των υποεπιτροπών και των επιτροπών. Ορισμένες φορές καλούνται επίσης να παραστούν, χωρίς δικαίωμα λόγου, στη Γενική Συνέλευση στην οποία τα μέλη του ΔΟΑΟ εγκρίνουν τα ψηφίσματα. Δεν συμμετέχουν στις εργασίες της εκτελεστικής επιτροπής και δεν υποβάλλουν καμία εισήγηση στον ΔΟΑΟ.

Αυτή η ad hoc και περιορισμένη συμμετοχή δεν επιτρέπει στην Επιτροπή να είναι πλήρως ενημερωμένη σχετικά με την κατάρτιση νέων ψηφισμάτων.

3.2    Η αναγκαιότητα της συμμετοχής της Ένωσης

Λαμβάνοντας υπόψη την επίπτωση των εργασιών του ΔΟΑΟ στο ενωσιακό κεκτημένο και τις αρμοδιότητες της Ένωσης στους τομείς που χειρίζεται ο ΔΟΑΟ, είναι απαραίτητο ο ρόλος της Ένωσης στον ΔΟΑΟ να ενισχυθεί και να λάβει επίσημη μορφή.

Βάσει του άρθρου 8 της Τελικής Πράξης για την ίδρυση του ΔΟΑΟ, ένας διεθνής διακυβερνητικός οργανισμός μπορεί να συμμετέχει στις εργασίες του ΔΟΑΟ ή να είναι μέλος του.

Από νομική άποψη, η προσχώρηση της Ένωσης στον ΔΟΑΟ ως μέλος θα είναι φυσικό επακόλουθο του ενωσιακού κεκτημένου και των αρμοδιοτήτων της Ένωσης στους τομείς που καλύπτει ο ΔΟΑΟ. Όταν, όμως, το ζήτημα της προσχώρησης της Ένωσης ως μέλους στον ΔΟΑΟ συζητήθηκε το 2009 στο Συμβούλιο, η πλειοψηφία των κρατών μελών αντιτάχθηκε στην προσχώρηση.

Ο εσωτερικός κανονισμός του ΔΟΑΟ, που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΔΟΑΟ, προβλέπει ειδικό καθεστώς για τη συμμετοχή των διεθνών διακυβερνητικών οργανισμών. Το άρθρο 4 του εσωτερικού κανονισμού του ΔΟΑΟ προβλέπει:

«ένας διεθνής διακυβερνητικός οργανισμός μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί ειδικό καθεστώς που του επιτρέπει:

α) να παρεμβαίνει στις εργασίες των επιτροπών, υποεπιτροπών και ομάδων εμπειρογνωμόνων·

β) να παρίσταται στις συνεδριάσεις της γενικής συνέλευσης και της εκτελεστικής επιτροπής.

Έχει συναφθεί ειδική σύμβαση μεταξύ του ΔΟΑΟ και του ενδιαφερόμενου Οργανισμού, με έγκριση της γενικής συνέλευσης, βάσει προτάσεως της εκτελεστικής επιτροπής. Ορίζει, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, τους ειδικούς όρους συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένου του ποσού της ετήσιας χρηματοδοτικής συνεισφοράς του.

Σε περίπτωση μη καταβολής τριών διαδοχικών ετήσιων χρηματοδοτικών συνεισφορών, ο Γενικός Διευθυντής του ΔΟΑΟ επισημαίνει αυτή την κατάσταση στον οικείο διεθνή διακυβερνητικό οργανισμό. Εάν δεν εξοφλήσει τις οφειλές του εντός δύο ετών, από την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του τρίτου έτους της μη καταβολής της συνεισφοράς, ο εν λόγω διεθνής διακυβερνητικός οργανισμός διαγράφεται αυτομάτως από τον Οργανισμό.»

Διατηρώντας τη δυνατότητα να προτείνει στο Συμβούλιο να ξεκινήσει η Ένωση τις διαπραγματεύσεις για να γίνει πλήρες μέλος του ΔΟΑΟ, η Επιτροπή φρονεί ότι είναι αναγκαίο να ζητήσει η Ένωση από τον ΔΟΑΟ τη χορήγηση ειδικού καθεστώτος.

Πράγματι, το καθεστώς αυτό θα επιτρέψει στην Επιτροπή, ως εκπρόσωπο της Ένωσης βάσει του άρθρου 117 της ΣΕΕ, να ενημερώνεται πλήρως για την πορεία των νέων ψηφισμάτων, να μπορεί να συντονίζει την κοινή θέση της Ένωσης σε σχέση με αυτά, καθώς και να παρίσταται και να παρεμβαίνει εξ ονόματος της Ένωσης, με επίσημο τρόπο, στις εργασίες των επιτροπών, των υποεπιτροπών και ομάδων εμπειρογνωμόνων και να παρίσταται στις συνεδριάσεις της γενικής συνέλευσης και της εκτελεστικής επιτροπής, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την ενιαία εκπροσώπηση της Ένωσης στον ΔΟΑΟ, χωρίς να αμφισβητείται ο ρόλος των επιστημονικών εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών της Ένωσης στον ΔΟΑΟ.

Επιπλέον, η χορήγηση αυτού του ειδικού καθεστώτος θα επέτρεπε στους εκπροσώπους της Ένωσης να λαμβάνουν, με τους ίδιους όρους όπως τα μέλη του ΔΟΑΟ, όλα τα έγγραφα που θα επιτρέπουν στην Ένωση να επεξεργάζεται τις θέσεις της με τους καλύτερους όρους. Συνεπώς, το προτεινόμενο ειδικό καθεστώς θα διευκόλυνε την προετοιμασία των αποφάσεων που θα πρέπει να λάβει το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 218 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ.

Οι συνέπειες της χορήγησης αυτού του καθεστώτος περιορίζονται στους ειδικούς όρους που ορίζονται στους ειδικούς κανόνες οι οποίοι συνοδεύουν το επισυναπτόμενο στην παρούσα ανακοίνωση σχέδιο ανταλλαγής επιστολών. Πέραν τούτων δεν θα έχει κανένα νομικό αποτέλεσμα.

3.3    Διαδικασία χορήγησης του ειδικού καθεστώτος της Ένωσης στον ΔΟΑΟ

Ενημερωτικό σημείωμα των υπηρεσιών της Επιτροπής που ενημέρωνε για την έναρξη των συνομιλιών με τον ΔΟΑΟ διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο στις 25 Απριλίου 2012.

Στη συνέχεια, οι υπηρεσίες της Επιτροπής διαβίβασαν στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, στις 26 Μαΐου 2015, σχέδιο ανταλλαγής επιστολών συνοδευόμενο από ειδικούς κανόνες σε σχέση με το ειδικό καθεστώς της Ένωσης στον ΔΟΑΟ, που αντιστοιχεί στην ειδική σύμβαση κατά την έννοια του άρθρου 4 του εσωτερικού κανονισμού του ΔΟΑΟ, καθώς και από συμπληρωματικές εξηγήσεις σχετικά με το ειδικό καθεστώς, την 1η Ιουλίου 2015 1 . Στο σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 21ης Σεπτεμβρίου 2015, το Συμβούλιο ενέκρινε την πρωτοβουλία της Επιτροπής να ξεκινήσει συνομιλίες με τον ΔΟΑΟ, ζητώντας από την Επιτροπή να υποβάλει το τροποποιημένο σχέδιο ανταλλαγής επιστολών μετά τις συνομιλίες 2 .

Το σχέδιο επιστολής της ΕΕ καθώς και οι συναφείς ειδικοί κανόνες διαβιβάστηκαν στον ΔΟΑΟ στις 14 Οκτωβρίου 2015 και σχέδιο επιστολής του ΔΟΑΟ διαβιβάστηκε στην Επιτροπή στις 27 Ιανουαρίου 2016. Η τελική μορφή του σχεδίου ανταλλαγής επιστολών συνοδευόμενη από τους ειδικούς κανόνες επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση. Με την υπογραφή αυτής της ανταλλαγής επιστολών η Ένωση θα αποκτήσει ειδικό καθεστώς στον ΔΟΑΟ.

4.    Συμπέρασμα

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή θα προτείνει στον ΔΟΑΟ να χορηγήσει στην Ένωση το ειδικό καθεστώς που προβλέπει το άρθρο 4 του εσωτερικού κανονισμού του ΔΟΑΟ. Η ανταλλαγή επιστολών μεταξύ του ΔΟΑΟ και της Ένωσης, συνοδευόμενη από τους ειδικούς κανόνες που ορίζουν τους ειδικούς όρους συνεργασίας, θα υπογραφεί από την Επιτροπή ως εκπρόσωπο της Ένωσης στη συγκεκριμένη διαδικασία. Το μέλος της Επιτροπής που είναι αρμόδιο για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη εξουσιοδοτείται να υπογράψει την ανταλλαγή επιστολών εξ ονόματος της Επιτροπής και υπό την ευθύνη της.

Βάσει του άρθρου 16 της ΣΕΕ, η Επιτροπή καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει τα παρόντα συμπεράσματα και να τη συνδράμει στην εφαρμογή τους.

(1)

     Έγγραφα του Συμβουλίου αριθ. 9226/15 και 10432/15.

(2)

     Έγγραφο του Συμβουλίου αριθ. 11788/1/15 REV 1.


Βρυξέλλες, 25.11.2016

COM(2016) 735 final

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

στην

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο

σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας για τη χορήγηση ειδικού καθεστώτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Αμπελου και Οίνου (ΔΟΑΟ)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ ανταλλαγής επιστολών

μεταξύ του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εδραίωση και την ενδυνάμωση της συνεργασίας

Α. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Κυρία/Κύριε,

Από την ίδρυση του Διεθνούς Γραφείου Αμπέλου και Οίνου, που αντικαταστάθηκε το 2001 από τον Διεθνή Οργανισμό Αμπέλου και Οίνου (ΔΟΑΟ), αρκετά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) συμμετέχουν στις δραστηριότητες του ΔΟΑΟ. Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του ΔΟΑΟ, συνέταξαν συστάσεις σχετικά με τις οινολογικές πρακτικές, τους ορισμούς και τις περιγραφές των προϊόντων και των μεθόδων ανάλυσης και αξιολόγησης των προϊόντων της αμπέλου. Από τον Απρίλιο του 1962, η ΕΕ διαθέτει κοινή οργάνωση των αγορών στον αμπελοοινικό τομέα. Οι κανόνες σχετικά με τις οινολογικές πρακτικές, τις μεθόδους ανάλυσης και τις προδιαγραφές των ουσιών που χρησιμοποιούνται στις οινολογικές πρακτικές ορίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ.

Η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τις οινολογικές πρακτικές λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις του ΔΟΑΟ για τις οινολογικές πρακτικές και τις μεθόδους ανάλυσης. Επίσης, οι μέθοδοι ανάλυσης που καθορίζονται στο επίπεδο της ΕΕ βασίζονται σε μεθόδους τις οποίες συνιστά και δημοσιεύει ο ΔΟΑΟ, οι δε προδιαγραφές αυτού του οργανισμού για τις ουσίες ενσωματώνονται άμεσα στη νομοθεσία της ΕΕ. Οι συστάσεις του ΔΟΑΟ αποκτούν με τον τρόπο αυτό μεγάλη πρακτική σημασία, εφόσον οι περισσότεροι οινοπαραγωγοί του κόσμου είναι εγκατεστημένοι στα κράτη μέλη της ΕΕ. Όπως ο ΔΟΑΟ, έτσι και η ΕΕ συμβάλλει ενεργά στη διεθνή εναρμόνιση των υφιστάμενων προτύπων και πρακτικών στον αμπελοοινικό τομέα. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα με τα οποία ασχολείται ο ΔΟΑΟ, όπως η επισήμανση των οίνων, τα οινοπνευματώδη ποτά, τα αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα, τα σταφύλια και οι στατιστικές για τον οίνο, τα οποία εμπίπτουν επίσης στις αρμοδιότητες της ΕΕ.

Ο ΔΟΑΟ και η ΕΕ έχουν αμοιβαίο συμφέρον να είναι η ΕΕ πλήρως ενημερωμένη για τις συζητήσεις σχετικά με τη σύνταξη νέων ψηφισμάτων του ΔΟΑΟ. Μια πιο ενεργός συμμετοχή της ΕΕ στις εργασίες του ΔΟΑΟ θα διευκολύνει τον καθορισμό των θέσεων της ΕΕ όσον αφορά τα σχέδια συστάσεων του ΔΟΑΟ και τη μελλοντική εξέλιξη των κανόνων της ΕΕ σύμφωνα με τους κανόνες του ΔΟΑΟ. Η συμμετοχή αυτή θα ενισχύσει την αντίστοιχη συνεισφορά του ΔΟΑΟ και της ΕΕ στη διεθνή εναρμόνιση των πρακτικών και των προτύπων σχετικά με την άμπελο και τον οίνο. Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η διαφάνεια όσον αφορά το καθεστώς της ΕΕ στον ΔΟΑΟ, ιδίως έναντι των μελών του ΔΟΑΟ, είναι αναγκαίος ο σαφής καθορισμός του πεδίου εφαρμογής και των λεπτομερειών της συμμετοχής της ΕΕ στον ΔΟΑΟ.

Για τον λόγο αυτό, προτείνω, κατόπιν αιτήματος της ΕΕ, να χορηγηθεί σε αυτήν το ειδικό καθεστώς που προβλέπεται στο άρθρο 4 του εσωτερικού κανονισμού του ΔΟΑΟ, σύμφωνα με τους όρους των ειδικών κανόνων που επισυνάπτονται στην παρούσα επιστολή, από την ημερομηνία της απάντησής σας στην παρούσα επιστολή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκπροσωπεί την ΕΕ στο πλαίσιο αυτού του μηχανισμού, σύμφωνα με το άρθρο 17 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η παρούσα ανταλλαγή επιστολών περιορίζεται στις διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη χορήγηση του ειδικού καθεστώτος στην ΕΕ. Δεν δημιουργεί πρόσθετα δικαιώματα ούτε υποχρεώσεις δυνάμει του διεθνούς δικαίου, πέραν αυτών των διατάξεων.

Με εκτίμηση,

Phil Hogan - Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Β. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥ

Κύριο Phil Hogan - Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Με μεγάλη ικανοποίηση έλαβα την επιστολή σας της 14ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την εδραίωση και την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών μας. Το κείμενο της επιστολής αυτής είναι το ακόλουθο:

«Από την ίδρυση του Διεθνούς Γραφείου Αμπέλου και Οίνου, που αντικαταστάθηκε το 2001 από τον Διεθνή Οργανισμό Αμπέλου και Οίνου (ΔΟΑΟ), ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) συμμετέχουν στις δραστηριότητες του ΔΟΑΟ. Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του ΔΟΑΟ, συνέταξαν συστάσεις σχετικά με τις οινολογικές πρακτικές, τους προσδιορισμούς και τις περιγραφές των προϊόντων και των μεθόδων ανάλυσης και αξιολόγησης των προϊόντων της αμπέλου. Από τον Απρίλιο του 1962, η ΕΕ διαθέτει κοινή οργάνωση των αγορών στον αμπελοοινικό τομέα. Οι κανόνες σχετικά με τις οινολογικές πρακτικές, τις μεθόδους ανάλυσης και τις προδιαγραφές των ουσιών που χρησιμοποιούνται στις οινολογικές πρακτικές ορίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ.

Η νομοθεσία της ΕΕ για τις οινολογικές πρακτικές λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις του ΔΟΑΟ για τις οινολογικές πρακτικές και τις μεθόδους ανάλυσης. Επίσης, οι μέθοδοι ανάλυσης που καθορίζονται στο επίπεδο της ΕΕ βασίζονται σε μεθόδους που συνιστά και δημοσιεύει ο ΔΟΑΟ, οι δε προδιαγραφές αυτού του οργανισμού για τις ουσίες ενσωματώνονται άμεσα στη νομοθεσία της ΕΕ. Οι συστάσεις του ΔΟΑΟ αποκτούν με τον τρόπο αυτό μεγάλη πρακτική σημασία, καθόσον οι περισσότεροι οινοπαραγωγοί του κόσμου είναι εγκατεστημένοι στα κράτη μέλη της ΕΕ. Όπως ο ΔΟΑΟ, έτσι και η ΕΕ συμβάλλει ενεργά στη διεθνή εναρμόνιση των υφιστάμενων προτύπων και πρακτικών στον αμπελοοινικό τομέα. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα με τα οποία ασχολείται ο ΔΟΑΟ, όπως η επισήμανση των οίνων, τα οινοπνευματώδη ποτά, τα αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα, τα σταφύλια και οι στατιστικές για τον οίνο, τα οποία εμπίπτουν επίσης στις αρμοδιότητες της ΕΕ.

Ο ΔΟΑΟ και η ΕΕ έχουν αμοιβαίο συμφέρον να είναι η ΕΕ πλήρως ενημερωμένη για τις συζητήσεις σχετικά με τη σύνταξη νέων ψηφισμάτων του ΔΟΑΟ. Μια πιο ενεργός συμμετοχή της ΕΕ στις εργασίες του ΔΟΑΟ θα διευκολύνει τον καθορισμό των θέσεων της ΕΕ όσον αφορά τα σχέδια σύστασης του ΔΟΑΟ και τη μελλοντική εξέλιξη των κανόνων της ΕΕ σύμφωνα με τους κανόνες του ΔΟΑΟ. Η συμμετοχή αυτή θα ενισχύσει την αντίστοιχη συνεισφορά του ΔΟΑΟ και της ΕΕ στη διεθνή εναρμόνιση των πρακτικών και των προτύπων σχετικά με την άμπελο και τον οίνο. Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η διαφάνεια όσον αφορά το καθεστώς της ΕΕ στον ΔΟΑΟ, ιδίως σε σχέση με τα μέλη του ΔΟΑΟ, είναι αναγκαίος ο σαφής καθορισμός του πεδίου εφαρμογής και των λεπτομερειών της συμμετοχής της ΕΕ στον ΔΟΑΟ.»

Ο Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου και Οίνου (ΔΟΑΟ) επιδιώκει τους στόχους του και ασκεί τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της συμφωνίας για την ίδρυσή του, ως διακυβερνητικός οργανισμός επιστημονικού και τεχνικού χαρακτήρα, εγνωσμένου κύρους, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα της αμπέλου και του οίνου, των ποτών με βάση τον οίνο, των επιτραπέζιων σταφυλιών, της σταφίδας και άλλων προϊόντων που λαμβάνονται από την άμπελο.

Για διάστημα μεγαλύτερο των 30 ετών, ο ΔΟΑΟ συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η συνεργασία τους επισημοποιήθηκε από το 2004 με τη χορήγηση του καθεστώτος του «παρατηρητή» στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 5 του εσωτερικού κανονισμού του ΔΟΑΟ.

Ο ΔΟΑΟ έλαβε υπόψη την αίτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 14ης Οκτωβρίου 2015 να της χορηγηθεί το ειδικό καθεστώς που προβλέπεται στο άρθρο 8 της συμφωνίας για την ίδρυση του οργανισμού, ώστε να είναι σε θέση να παρεμβαίνει στις εργασίες των επιτροπών, υποεπιτροπών και ομάδων εμπειρογνωμόνων, καθώς και να παρίσταται στις γενικές συνελεύσεις και στις συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής του ΔΟΑΟ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος 3, σημείο Α.4 του εσωτερικού κανονισμού του, ο ΔΟΑΟ εξέτασε αυτό το αίτημα, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η φύση των δραστηριοτήτων του ενδιαφερόμενου οργανισμού, η σύνθεσή του, ο αριθμός των μελών του ΔΟΑΟ που είναι μέλη του οργανισμού, η αμοιβαιότητα ως προς τη δυνατότητα συμμετοχής στις συζητήσεις, τα έγγραφα και άλλα στοιχεία της ιδιότητας του παρατηρητή, καθώς και το κατά πόσον ο οργανισμός συμμετείχε ή όχι κατά το παρελθόν στις εργασίες του ΔΟΑΟ.

Εκτιμώντας την εξέταση από την εκτελεστική επιτροπή της ....... και την απόφαση της γενικής συνέλευσης της .......... να χορηγήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ειδικό καθεστώς του παρατηρητή που προβλέπεται από το άρθρο 8 της συμφωνίας για την ίδρυση του οργανισμού, της 3ης Απριλίου 2001, με ικανοποίηση επιβεβαιώνω ότι ο ΔΟΑΟ αποδέχεται τους τομείς συνεργασίας και τους ειδικούς όρους σε θέματα συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών μας, όπως αυτοί ορίζονται στους επισυναπτόμενους ειδικούς κανόνες.

Προτείνω η παρούσα επιστολή και η επιστολή σας της 14ης Οκτωβρίου 2015, μαζί με το παράρτημα, να θεωρηθεί ότι παρέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ειδικό καθεστώς στον ΔΟΑΟ, με έναρξη εφαρμογής του από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας.

Με εκτίμηση,

Jean-Marie Aurand
Γενικός Διευθυντής του ΔΟΑΟ

Παρίσι,Ειδικοί κανόνες σχετικά με τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Διεθνή Οργανισμό Αμπέλου και Οίνου

1. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου και Οίνου (ΔΟΑΟ) και η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχουν κοινούς στόχους όσον αφορά τον αμπελοοινικό τομέα. Συμβάλλουν αμφότεροι στην εναρμόνιση των πρακτικών και προτύπων σε διεθνές επίπεδο και στην ΕΕ, με σκοπό τη διευκόλυνση της παραγωγής και της εμπορίας των αμπελοοινικών προϊόντων. Ειδικότερα, ο ΔΟΑΟ εγκρίνει και δημοσιεύει ψηφίσματα σχετικά με την άμπελο και τον οίνο και συνδράμει άλλους διεθνείς οργανισμούς στις δραστηριότητες τυποποίησης. Στις δραστηριότητες της ΕΕ στους τομείς που καλύπτονται από τον ΔΟΑΟ περιλαμβάνονται οι κανόνες σχετικά τον ορισμό, την παραγωγή και την εμπορία των οίνων, των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων, των αποσταγμάτων οινικής προέλευσης, των χυμών σταφυλιών και νωπών επιτραπέζιων σταφυλιών.

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΕΕ, εκπροσωπούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορεί να συμμετέχει στις εργασίες των επιτροπών, υποεπιτροπών και ομάδων εμπειρογνωμόνων του ΔΟΑΟ. Κατά περίπτωση, στις συνεδριάσεις αυτές, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα παρουσιάζει ιδίως τη νομοθεσία της ΕΕ που θα μπορούσε να υπάρξει στον εξεταζόμενο τομέα και το ειδικό ενδιαφέρον της ΕΕ για τα εξεταζόμενα θέματα.

Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να παρίσταται στις συνεδριάσεις της γενικής συνέλευσης και της εκτελεστικής επιτροπής. Κατόπιν αιτήματος και σύμφωνα με τις διαδικαστικές απαιτήσεις του ΔΟΑΟ, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να ενημερώνει τα εν λόγω όργανα για τις θέσεις της ΕΕ σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, για τα οποία ενδιαφέρεται άμεσα η ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καλεί τακτικά τον ΔΟΑΟ να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να συζητούν θέματα κοινού ενδιαφέροντος για τον ΔΟΑΟ και την ΕΕ.

Ο ΔΟΑΟ αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (μέσω της ηλεκτρονικής θυρίδας AGRI-OIV@ec.europa.eu ), ταυτόχρονα και σε όλα τα μέλη του ΔΟΑΟ, όλα τα συναφή έγγραφα, περιλαμβανομένων των σχεδίων ψηφισμάτων που θα μπορούσαν να υποβληθούν σε ψηφοφορία στη γενική συνέλευση. Για να μπορούν οι θέσεις της ΕΕ να διατυπώνονται, κατά περίπτωση, έγκαιρα, ο ΔΟΑΟ κοινοποιεί τα σχέδια ψηφίσματος το νωρίτερο δυνατόν πριν από τη γενική συνέλευση στην οποία θα τεθούν σε ψηφοφορία.

Μετά τη δημοσιοποίησή τους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβιβάζει στον ΔΟΑΟ όλα τα συναφή έγγραφα που αφορούν την έκδοση νέων νομοθετικών πράξεων της ΕΕ τα οποία παρουσιάζουν άμεσο ενδιαφέρον για τον ΔΟΑΟ.

Ο ΔΟΑΟ λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η ΕΕ προτίθεται να καταβάλλει ετήσια χρηματοδοτική συνεισφορά. Η δέσμευση του ποσού αυτής της συνεισφοράς πραγματοποιείται χωριστά.