Βρυξέλλες, 10.5.2016

COM(2016) 246 final

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναπροσαρμογή με βάση τον πληθωρισμό των ελάχιστων ποσών τα οποία ορίζονται στην οδηγία 2009/103/ΕΚ σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής


Αναπροσαρμογή με βάση τον πληθωρισμό των ελάχιστων ποσών τα οποία ορίζονται στην οδηγία 2009/103/ΕΚ σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής 1

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/103/ΕΚ σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής, τα ποσά σε ευρώ που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 αναθεωρήθηκαν το έτος 2015, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι μεταβολές στον ευρωπαϊκό δείκτη τιμών καταναλωτή, ο οποίος καλύπτει όλα τα κράτη μέλη και δημοσιεύεται από τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat).

Όπως προκύπτει από την αναθεώρηση, τα ποσά, που ορίζονται σε ευρώ, έχουν ως εξής:

   σε περίπτωση σωματικής βλάβης, το ελάχιστο ποσό κάλυψης αυξάνεται σε 1 220 000 EUR ανά θύμα ή σε 6 070 000 EUR ανά αξίωση, ανεξάρτητα από τον αριθμό των θυμάτων·

   σε περίπτωση υλικών ζημιών, το ελάχιστο ποσό αυξάνεται σε 1 220 000 EUR ανά αξίωση, ανεξάρτητα από τον αριθμό των θυμάτων.

(1)