Βρυξέλλες, 1.6.2016

COM(2016) 212 final

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

για την εφαρμογή του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1025/2012 από το 2013 έως το 2015

{SWD(2016) 126 final}


1. Εισαγωγή

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση (στο εξής «ο κανονισμός») 1 :

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 και κάθε πέντε έτη μετά την ημερομηνία αυτή, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει ανάλυση των ετήσιων εκθέσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, αξιολόγηση της σκοπιμότητας των δραστηριοτήτων τυποποίησης που λαμβάνουν χρηματοδότηση από την Ένωση, με βάση τις επιταγές της νομοθεσίας και των πολιτικών της Ένωσης, καθώς και αξιολόγηση των ενδεχόμενων νέων μέτρων για την απλούστευση της χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής τυποποίησης και τη μείωση του διοικητικού φόρτου των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης.

Η παρούσα έκθεση εκπονήθηκε ως απάντηση στο εν λόγω άρθρο 24.

2. Οι επιδόσεις του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης

Η παρούσα έκθεση (και η αξιολόγηση που τη συνοδεύει) αξιολογεί τις επιδόσεις του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης (ΕSS), συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού από την έναρξη ισχύος του το 2013, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνοχή, τη συνάφεια και την ενωσιακή προστιθέμενη αξία, στο πλαίσιο της ρήτρας επανεξέτασης που ορίζεται στο άρθρο 24 παράγραφος 3 του κανονισμού. Η έκθεση περιλαμβάνει:

αναλύσεις της εφαρμογής του κανονισμού, μέσω των εκθέσεων που παρέχονται από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης (ΕΟΤ) και τις οργανώσεις του παραρτήματος III σχετικά με τα οικονομικά έτη 2013 και 2014·

αξιολόγηση της ευστοχίας των δραστηριοτήτων τυποποίησης που λαμβάνουν χρηματοδότηση από την Ένωση·

εκτίμηση των δυνατοτήτων για απλούστευση της χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής τυποποίησης και για μείωση του διοικητικού φόρτου.

Η αξιολόγηση αυτή συνδέεται με το πρόγραμμα ελέγχου της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας της Επιτροπής 2 λόγω της σημασίας της τυποποίησης ως μέσου για την εναρμόνιση της ενιαίας αγοράς και των επιπτώσεών της στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ΕΕ. Η εν λόγω αξιολόγηση έχει ιδιαίτερη σημασία για την καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου: βασίζεται σε μελέτες ή εκθέσεις σχετικά με το ΕSS και τις διαδικασίες του, ιδίως σε ό,τι αφορά την περαιτέρω συμμετοχή άλλων ενδιαφερομένων, όπως είναι οι ΜΜΕ, τη βελτίωση της ενωσιακής χρηματοδότησης και την αντιμετώπιση του ζητήματος του διοικητικού φόρτου για τους ΕΟΤ και τους Εθνικούς Φορείς Τυποποίησης (ΕΦΤ).

Με δεδομένη την πρόσφατη έναρξη ισχύος του κανονισμού, δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί πλήρης εκ των υστέρων αξιολόγηση του κανονισμού λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη ο πλήρης κύκλος των εργασιών τυποποίησης που έχει ζητήσει η Επιτροπή από το 2013. Η παρούσα έκθεση (και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής) αξιολογεί κατά πόσον το ΕSS είναι σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων που αναμένει ο νομοθέτης από την αναμόρφωση του συστήματος τυποποίησης και την έκδοση του κανονισμού και διατυπώνει, κατά περίπτωση, συστάσεις (βλ. παραρτήματα 1 και 2 της παρούσας έκθεσης) όσον αφορά τους τρόπους βελτίωσης της εφαρμογής του κανονισμού και του ΕSS.

Αξιολογεί κατά κύριο λόγο τις διαδικασίες που εισήγαγε το ΕSS και ο κανονισμός, και δεν αποσκοπεί στη συνολική εκτίμηση των ευρύτερων επιπτώσεων της τυποποίησης στην εσωτερική αγορά ή στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ (βλ. επίσης τμήμα 3.2 της παρούσας έκθεσης).

2.1 Μεθοδολογία

Η αξιολόγηση βασίστηκε σε μελέτες και εκθέσεις που διενεργήθηκαν από το 2013 3 , όπως τα αποτελέσματα της ανεξάρτητης επανεξέτασης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης (ΕSS) που δημοσιεύτηκαν τον Απρίλιο του 2015 κατόπιν εκδήλωσης επικύρωσης τον Μάρτιο, η έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού 4 που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2015, η μελέτη του άρθρου 24 με σκοπό να αξιολογηθεί η καταλληλότητα των δραστηριοτήτων και η χρηματοδότησή τους 5 με βάση ετήσιες εκθέσεις και την έκθεση της συνεδρίασης της «συζήτησης στρογγυλής τράπεζας των φίλων της τυποποίησης» που πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουλίου 2015, η οποία ήταν επίσης εκδήλωση επικύρωσης της ανεξάρτητης επανεξέτασης. Έχει επίσης ληφθεί υπόψη η πρακτική εμπειρία των υπηρεσιών της Επιτροπής που εφαρμόζουν τον κανονισμό.

2.2 Οι κύριοι στόχοι του κανονισμού και του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης

Οι κύριοι γενικοί στόχοι του κανονισμού είναι να αυξήσει τη συμβολή των προτύπων και της ευρωπαϊκής τυποποίησης στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, να τονώσει την ανάπτυξη και την καινοτομία, και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ, ιδίως των ΜΜΕ.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του κανονισμού είναι οι εξής:

ενίσχυση της διαφάνειας της τυποποίησης στην ΕΕ·

θέσπιση αναθεωρημένων κανόνων για τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής τυποποίησης, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των οργανώσεων των κοινωνικών φορέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

διασφάλιση επαρκούς εκπροσώπησης των ΜΜΕ και των κοινωνικών φορέων στη διαδικασία τυποποίησης, ιδίως όσον αφορά τα πρότυπα που καταρτίζονται κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής·

μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη διαδικασία τυποποίησης κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής·

παροχή στα κράτη μέλη της δυνατότητας να αναφέρουν τις τεχνικές προδιαγραφές ΤΠΕ που έχουν αναπτυχθεί εκτός του ΕSS στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων.

Η ανακοίνωση COM (2011)311 καθόρισε τις κατευθυντήριες αρχές του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης (ΕSS), που εκφράζονται μέσω πέντε στρατηγικών στόχων:

   τα ευρωπαϊκά πρότυπα πρέπει να είναι γρήγορα διαθέσιμα·

   τα ευρωπαϊκά πρότυπα είναι ισχυρά στρατηγικά εργαλεία για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων·

   τα ευρωπαϊκά πρότυπα πρέπει να ανταποκρίνονται στην αυξανόμενη ζήτηση, ως εργαλείο υποστήριξης των ευρωπαϊκών πολιτικών και της νομοθεσίας·

   τα ευρωπαϊκά πρότυπα θα επηρεάζουν όλο και περισσότερες κοινωνικές ομάδες στην Ευρώπη. Tο Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης θα πρέπει, επομένως, να γίνει όσο το δυνατόν πιο περιεκτικό·

   τα ευρωπαϊκά πρότυπα πρέπει να διαδραματίζουν ρόλο στην υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην παγκόσμια αγορά.

Ο κανονισμός άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2013. Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση καλύπτει τα δύο (2) πρώτα έτη της εφαρμογής του. Όσον αφορά την ανεξάρτητη επανεξέταση, πραγματοποιήθηκε με μακροπρόθεσμη προοπτική και συνεκτίμησε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από την ίδρυση των ΕΟΤ 6 .

3. Ανάλυση

3.1 Αποτελεσματικότητα

Οι τομείς στους οποίους έχει ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και οι οποίοι δείχνουν ότι σημειώνεται πρόοδος όσον αφορά τη βελτίωση του ESS, συνεπεία της εφαρμογής του κανονισμού, παρουσιάζονται συνοπτικά στη συνέχεια.

-    Διαφάνεια:

Τα μέχρι σήμερα μέτρα τυποποίησης της Επιτροπής και το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών τυποποίησης της Ένωσης (AUWP), μια καινοτομία που εισάγεται με τον κανονισμό, συμβάλλουν στη διαφάνεια, στην υπευθυνότητα και στην ποιότητα των δραστηριοτήτων.

Έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά τη διασφάλιση της διαφάνειας στις εργασίες των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης (ΕΟΤ) και των Εθνικών Φορέων Τυποποίησης (ΕΦΤ) με τη δημοσίευση των προγραμμάτων εργασίας τους στους ιστοτόπους τους. Οι ΕΟΤ και οι ΕΦΤ έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στη χρήση εργαλείων ΤΠ. Η ενδεδειγμένη διαφάνεια των προγραμμάτων εργασίας των οργανισμών τυποποίησης κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για να διασφαλίζεται η συμμετοχικότητα των δραστηριοτήτων τυποποίησης. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης ως προς την εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού από την άποψη της σαφήνειας και της διαθεσιμότητας των προγραμμάτων εργασίας των ΕΦΤ.

-    Συμμετοχικότητα:

Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη διαδικασία τυποποίησης έχει βελτιωθεί, αλλά θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο αποτελεσματική. Σύμφωνα με τους κύριους ενδιαφερομένους, οι ΜΜΕ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά τη συμμετοχή στην τυποποίηση και/ή τη χρήση των προτύπων. Ομοίως, και παρά τις βελτιώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, η συμμετοχή οργανώσεων των ενδιαφερομένων που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των καταναλωτών, των εργαζομένων, των ΜΜΕ και του περιβάλλοντος εξακολουθεί να υπονομεύεται λόγω ορισμένων περιορισμών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο· τους περιορισμούς αυτούς έχουν επισημάνει οι οργανώσεις του παραρτήματος ΙΙΙ κατά τη διάρκεια της ανεξάρτητης επανεξέτασης, καθώς και στις εκθέσεις τους για την εφαρμογή του κανονισμού.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τέσσερις οργανώσεις ενδιαφερομένων έχουν προκριθεί το 2013 και το 2014 ως επιλέξιμες για ενωσιακή χρηματοδότηση (SBS: Small Business Standards - Πρότυπα για τις μικρές επιχειρήσεις, ANEC: The European Consumer Voice in Standardisation - Η φωνή του ευρωπαίου καταναλωτή για θέματα τυποποίησης, ECOS: European Environmental Citizens Organisation for Standardisation - Ευρωπαϊκός Περιβαλλοντικός Οργανισμός Πολιτών για την Τυποποίηση, και ETUC: European Trade Union Confederation - Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων) σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού: οι ανωτέρω έχουν αρχίσει δραστηριότητες για ενίσχυση της παρουσίας τους και συμβολή στην ευρωπαϊκή τυποποίηση. Οι δραστηριότητές τους έχουν επικεντρωθεί κυρίως στην κατάρτιση εμπειρογνωμόνων, στη συμμετοχή σε ΕΟΤ σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο, καθώς και στη δημιουργία εργαλείων επικοινωνίας.

Σε εθνικό επίπεδο, οι ΕΦΤ υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τη συμμετοχή, σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο, εκπροσώπων των τριών ομάδων ενδιαφερομένων: ΜΜΕ, καταναλωτών και κοινωνικών φορέων. Ο αριθμός των ΕΦΤ στους οποίους εκπροσωπούνται οι ΜΜΕ, οι καταναλωτές και οι κοινωνικοί φορείς αυξήθηκε μεταξύ του 2013 και του 2014 (ιδίως στο πλαίσιο του ETSI). Ωστόσο, ενώ φαίνεται ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι ΜΜΕ εκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο (π.χ. το 2014 οι ΜΜΕ εκπροσωπήθηκαν σε τεχνικό επίπεδο σε ποσοστό άνω του 80 % των τεχνικών ομάδων εργασίας της CEN και της CENELEC και των ομάδων εργασίας του ETSI), η συμμετοχή των άλλων ομάδων ενδιαφερομένων είναι πιο περιορισμένη. Αυτό ενδέχεται να οφείλεται στο πιο περιορισμένο ενδιαφέρον των καταναλωτών και των κοινωνικών φορέων για την τυποποίηση, καθότι δεν είναι απευθείας χρήστες των προτύπων.

-    Επικαιρότητα:

Ο χρόνος για την ανάπτυξη νέων προτύπων που ζητούνται από την Επιτροπή μειώθηκε από 5 έτη, κατά μέσον όρο, το 2009 σε 3 έτη το 2013 7 · η πρόοδος αυτή δεν προκύπτει από την εφαρμογή του κανονισμού, αλλά από τις ανάγκες της βιομηχανίας. Οι νέες συμβάσεις-πλαίσιο εταιρικής σχέσης (ΣΠΕΣ) και οι επιδοτήσεις λειτουργίας μεταξύ της Επιτροπής και των ΕΟΤ έχουν ως στόχο την περαιτέρω μείωση του χρόνου ανάπτυξης των προτύπων. Μαζί με τις ΣΠΕΣ, που περιλαμβάνουν βασικούς δείκτες επιδόσεων 8 , η εισαγωγή του AUWP και η αναθεώρηση της διαδικασίας για την έγκριση αιτημάτων τυποποίησης 9 σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού αναμένεται να συμβάλουν στην επιτάχυνση των εργασιών τυποποίησης κατόπιν αιτημάτων της Επιτροπής. Αυτό μπορεί να επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις, με παράλληλη διατήρηση της ποιότητας και της συμμετοχικότητας. Συνολικά, θα καθιστούσε ακόμη πιο ελκυστικούς τους ΕΟΤ, ιδίως για συγκεκριμένα έργα υψηλής τεχνολογίας όπου ο ανταγωνισμός είναι παγκόσμιος. Η στενότερη σχέση μεταξύ της κοινότητας έρευνας και ανάπτυξης και της τυποποίησης θα βοηθούσε επίσης προς τον σκοπό αυτό. Με την εφαρμογή του κανονισμού αναμένονται επίσης ταχύτερα αποτελέσματα στην τυποποίηση, λόγω της πιο έγκαιρης συμμετοχής των ενδιαφερομένων, της αυξημένης στήριξης της συναίνεσης για τα αιτήματα τυποποίησης, των λεπτομερέστερων απαιτήσεων για το σχετικό ευρωπαϊκό πρότυπο ή παραδοτέο τυποποίησης και των προθεσμιών έκδοσης των αιτούμενων παραδοτέων.

Όσον αφορά την αλληλεπίδραση μεταξύ του κανονισμού και άλλων νομοθετικών πράξεων της ΕΕ που αφορούν τη χρήση των ευρωπαϊκών προτύπων, υπάρχει περιθώριο εξορθολογισμού των διαδικασιών όταν αναθεωρείται η σχετική τομεακή νομοθεσία. Για παράδειγμα, η πρόταση κανονισμού για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων (8) αποσκοπεί στη συντόμευση των διαδικασιών αυτών μέσω της ευθυγράμμισης με τις διαδικασίες του κανονισμού (για την τυποποίηση).

-    Ενωσιακή χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τυποποίησης:

Η ενωσιακή χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων των ΕΟΤ και των οργανώσεων του παραρτήματος III περιορίζεται σε ποσό από 20 έως 25 εκατ. ευρώ ετησίως. Η Επιτροπή συνεισφέρει, με βάση τον κανονισμό, κατά μέσον όρο, σε ποσοστό μεταξύ 35 και 40% του συνολικού εισοδήματος των τριών μη κερδοσκοπικών ΕΟΤ 10 (…) και μεταξύ 75% και 100% του συνολικού εισοδήματος των οργανώσεων του παραρτήματος III 11 . 

Οι εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν εθελοντικά σε εργασίες τυποποίησης σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο συνήθως καλύπτουν οι ίδιοι τα έξοδά τους. Σύμφωνα με μια εκτίμηση των ΕΟΤ, οι εμπειρογνώμονες του βιομηχανικού κλάδου δαπανούν περίπου 1 δισ. ευρώ κάθε χρόνο για να συμμετέχουν και να συνεισφέρουν στις εργασίες τυποποίησης (δηλ. εκτιμώμενη συνολική αξία των ωρών εργασίας που διατέθηκαν, έξοδα ταξιδίου και διαμονής κ.λπ.). Οι ΕΟΤ και/ή οι οργανώσεις του παραρτήματος III έχουν συναντήσει ορισμένες δυσκολίες σε σχέση με αυτή την ενωσιακή χρηματοδότηση. Ειδικότερα, έθιξαν ορισμένα ζητήματα σχετικά με την παροχή οικονομικής στήριξης από την Επιτροπή, που μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

Χρονοδιάγραμμα για την υπογραφή των συμβάσεων επιδοτήσεων λειτουργίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ΕΟΤ·

Διαχείριση της ενωσιακής χρηματοδότησης: οι ΕΟΤ και οι οργανώσεις του παραρτήματος ΙΙΙ θεωρούν ότι πρέπει να καταβληθούν κάποιες προσπάθειες για τη διεκπεραίωση και την αξιολόγηση των αιτημάτων για οικονομική στήριξη. Το ίδιο ισχύει και για τις τεχνικές και οικονομικές εκθέσεις, ιδίως σε ό, τι αφορά τις επιδοτήσεις λειτουργίας·

Εκτιμήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη μελέτη του άρθρου 24 δείχνουν ότι απαιτείται κάποια προσπάθεια από τους ΕΟΤ και τις οργανώσεις του παραρτήματος ΙΙΙ όσον αφορά την υποβολή αιτημάτων για επιδοτήσεις λειτουργίας (δηλαδή κατάρτιση του ετήσιου σχεδίου) και για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την εκτέλεσή τους. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις σχετικά με τις διοικητικές δαπάνες που συνδέονται με τις επιδοτήσεις λειτουργίας δείχνουν ότι οι εν λόγω δαπάνες αντιπροσωπεύουν εύλογο μερίδιο του συνολικού ποσού που λαμβάνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (περίπου 1% για τους ΕΟΤ και από 2% έως 5% των ποσών που έλαβαν, αντίστοιχα, οι τέσσερις οργανώσεις του παραρτήματος III υπό μορφή λειτουργικών επιδοτήσεων)·

Γενικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, υποχρεώσεις ενημέρωσης και διοικητικές δαπάνες στο πλαίσιο του κανονισμού: κρίνεται ότι οι υποχρεώσεις που συνδέονται με την ενωσιακή χρηματοδότηση και η συσσώρευση των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων για τους ΕΟΤ και τις οργανώσεις του παραρτήματος ΙΙΙ δημιουργούν έναν βαθμό διοικητικού φόρτου.

Απαιτείται κάποια προσπάθεια για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού από τους ΕΟΤ και σχετικά με τις δραστηριότητες των οργανώσεων του παραρτήματος III (άρθρο 24, υποβολή εκθέσεων)·

Προβλεψιμότητα και συνέχεια της οικονομικής στήριξης: Οι ΣΠΕΣ έχουν αποτελέσει σημαντικό βήμα για τη διασφάλιση της συνέχειας της οικονομικής στήριξης. Ωστόσο, οι ΕΟΤ και οι οργανώσεις του παραρτήματος ΙΙΙ θεωρούν ότι υπάρχει αβεβαιότητα ως προς τους πόρους που διατίθενται κάθε έτος για συγκεκριμένες δράσεις. Αυτό μπορεί να παρεμποδίσει τον ορθό σχεδιασμό των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την εκτέλεση του ετήσιου προγράμματος εργασιών ή για τη διεξαγωγή ειδικών εργασιών τυποποίησης.

Συμπερασματικά, οι ΕΟΤ και/ή οι οργανώσεις του παραρτήματος III έχουν την εντύπωση ότι ο κανονισμός έχει αυξήσει τον διοικητικό φόρτο. Αν και η αξιολόγηση του φόρτου αυτού έδειξε ότι αποτελεί εύλογο μερίδιο του ποσού της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι σκόπιμο να ληφθούν μέτρα για τη μείωση των εντυπώσεων ανεπάρκειας.

Ο οδηγός για την ευρωπαϊκή τυποποίηση προς στήριξη της νομοθεσίας και των πολιτικών της Ένωσης και η πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής 12 για την εφαρμογή κατ’ αποκοπή ποσών σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 4 του κανονισμού για την τυποποίηση αναμένεται να βελτιώσουν την κατάσταση, προκειμένου η πρόσβαση στην ενωσιακή χρηματοδότηση να καταστεί ευκολότερη και πιο προβλέψιμη. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση μιας προσέγγισης η οποία βασίζεται περισσότερο στις επιδόσεις και θα αξιολογηθεί σε εύθετο χρόνο.

- ΤΠΕ: τεχνικές προδιαγραφές: Στον τομέα των ΤΠΕ, η πολυσυμμετοχική πλατφόρμα φορέων (ΠΠΦ) παράγει το κυλιόμενο πρόγραμμα ΤΠΕ ως εργαλείο συνεργασίας που φέρνει σε επαφή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τους ενδιαφερομένους στον τομέα της τυποποίησης των ΤΠΕ -στην ΕΕ και παγκοσμίως- ενώ αυξάνει τον συντονισμό και τη συνεργασία τους. Επιπλέον, προωθεί τη διαφάνεια της διαδικασίας τυποποίησης των ΤΠΕ, παρέχοντας έναν σχετικό κατάλογο δραστηριοτήτων και συγκεντρώνοντας τις γνώμες και τις απόψεις των διαφόρων ενδιαφερομένων που συμμετέχουν σε κάθε υπό εξέταση θέμα. Έχουν ήδη εγκριθεί πολλές τεχνικές προδιαγραφές ΤΠΕ για τις δημόσιες συμβάσεις.

Συνοψίζοντας, ο κανονισμός έχει αυξήσει τη συμβολή των προτύπων και της ευρωπαϊκής τυποποίησης στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, τονώνοντας την ανάπτυξη και την καινοτομία και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ, ιδίως των ΜΜΕ. Έχουν ληφθεί μέτρα για τη βελτίωση της διαφάνειας κατά την ανάπτυξη των αιτημάτων τυποποίησης της Επιτροπής προς υποστήριξη των ενωσιακών νομοθεσιών και πολιτικών, και της συμμετοχής των ΜΜΕ και των ενδιαφερομένων που υποεκπροσωπούνται. Ο κανονισμός διευκολύνει επίσης την αξιοποίηση του δυναμικού καινοτόμων τεχνολογιών ΤΠΕ και συμβάλλει στην υλοποίηση της ενιαίας αγοράς.

3.2 Αποδοτικότητα

Η συμβολή της ευρωπαϊκής τυποποίησης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ έχει επιβεβαιωθεί από προηγούμενες μελέτες 13 που πραγματοποιήθηκαν σε εθνικό επίπεδο στη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ωστόσο, τα σημερινά δεδομένα δεν επιτρέπουν την πλήρη και ολοκληρωμένη ανάλυση της αποτελεσματικότητας του ESS σε συνάρτηση με τις δραστηριότητες που υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο νέο πλαίσιο του κανονισμού. Αναμένεται ότι θα υπάρχουν επαρκή δεδομένα για να καταστεί δυνατή η δέουσα αξιολόγηση στην επόμενη έκθεση που πρόκειται να υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 24 το 2020.

Ωστόσο, οι ανωτέρω παρατηρήσεις θα πρέπει να ερμηνευθούν με γνώμονα το γεγονός ότι ο προσδιορισμός του ευρύτερου φάσματος των παραγόντων που επηρεάζουν τον οικονομικό αντίκτυπο του ESS δεν είναι δυνατός χωρίς μια ευρύτερη μελέτη· το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή (τον Μάρτιο του 2015 14 ) να εξετάσει το ενδεχόμενο διεξαγωγής μιας τέτοιας μελέτης σε εύθετο χρόνο.

Παρότι οι ΕΟΤ και οι οργανώσεις του παραρτήματος ΙΙΙ έχουν την εντύπωση ότι ο κανονισμός έχει αυξήσει τον διοικητικό τους φόρτο (βλ. τμήμα 3.1 σχετικά με την αποτελεσματικότητα), η αντίληψη αυτή δεν υποστηρίζεται από τα διαθέσιμα δεδομένα. Ωστόσο, η Επιτροπή θα εξετάσει δράσεις με στόχο να μειωθεί αυτό το αίσθημα αναποτελεσματικότητας.

3.3. Συνοχή, ενωσιακή προστιθέμενη αξία και συνάφεια

Καθένα από τα σημερινά 20 000 ευρωπαϊκά πρότυπα (κυρίως για τα προϊόντα) αντικατέστησε, δυνητικά, έως και 33 σύνολα αντικρουόμενων εθνικών προτύπων. Παρά ταύτα, η μέτρηση της ενωσιακής προστιθέμενης αξίας του ESS εξακολουθεί να είναι δύσκολη. Η ευρωπαϊκή τυποποίηση, πάντως, έχει σχεδιαστεί με σκοπό να διαδραματίσει κύριο ρόλο στη δημιουργία και στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω της βαθμιαίας εναρμόνισης αντικρουόμενων εθνικών προτύπων που μπορεί να δημιουργούν τεχνικά εμπόδια για την πρόσβαση στις εθνικές αγορές. Μπορεί συνεπώς να εξαλείψει τα εμπόδια για το εμπόριο, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας των δημόσιων συμφερόντων, ιδίως στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας. Η προαιρετική αυτή εναρμόνιση μπορεί επομένως να συμβάλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, αλλά μόνον όταν η ευρωπαϊκή τυποποίηση είναι ευρεία, διεθνώς αναγνωρισμένη και εύκολη στην τήρησή της (ιδίως από τις ΜΜΕ).

Επιβεβαιώνεται η ανάγκη για αποδοτική και αποτελεσματική διαδικασία τυποποίησης σε επίπεδο ΕΕ, που είναι ο στόχος του ESS και του κανονισμού, ενώ θα μπορούσε να εξεταστεί η μεγαλύτερη ανάπτυξη των ευρωπαϊκών προτύπων στον τομέα των υπηρεσιών. Όμως, οι ανάγκες που προσδιορίστηκαν κατά την εκτίμηση επιπτώσεων εξακολουθούν να ισχύουν. Η χρηματοδότηση παραμένει επίκαιρη την ώρα που κάνουν την εμφάνισή τους νέες τάσεις (όπως η παγκοσμιοποίηση, η διασύνδεση ΤΠΕ/μη ΤΠΕ κ.λπ.). Επιπλέον, είναι επίσης σημαντικό να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων των κατόχων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των χρηστών όταν πρόκειται για τυποποιημένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ουσιώδους σημασίας (SEP).

Η τυπολογία των δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται με ενωσιακή χρηματοδότηση είναι επίσης συναφής και συνεκτική με τα AUWP: οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από την Ένωση είναι εκείνες που δεν χρηματοδοτούνται από τη βιομηχανία, ή που δεν χρηματοδοτούνται στον βαθμό και κατά το χρονικό διάστημα που απαιτούνται.

Γενικά, οι δραστηριότητες τυποποίησης είναι συνεκτικές με τους στόχους πολιτικής της ΕΕ, ιδίως με την ενιαία ψηφιακή αγορά (ΕΨΑ), τη δικαιότερη και βαθύτερη ενιαία αγορά, την ενεργειακή ένωση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, τον ρόλο της ΕΕ ως παγκόσμιου συντελεστή. Σε πρακτικό επίπεδο, η συνοχή επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης των AUWP (που συνάδει με τις προτεραιότητες της Επιτροπής 15 ) και, στη συνέχεια, με τη στενή παρακολούθηση της διαδικασίας εντός της Επιτροπής, καθώς και με τη συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους σχετικούς ενδιαφερομένους.

Η δυνητική ενωσιακή προστιθέμενη αξία είναι εγγενής στο ESS. Κάθε νέο ευρωπαϊκό πρότυπο, είτε έχει ζητηθεί από την Επιτροπή είτε όχι, αντικαθιστά εθνικά πρότυπα: μειώνεται το κόστος της κυκλοφορίας των εμπορευμάτων στην ενιαία αγορά. Με αυτόν τον τρόπο, τα ευρωπαϊκά πρότυπα μπορούν να επηρεάσουν θετικά την οικονομική ανάπτυξη, μειώνοντας τα γενικά βιομηχανικά έξοδα, βελτιώνοντας τη διαλειτουργικότητα, αυξάνοντας τις διαβεβαιώσεις όσον αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων και των υπηρεσιών, και διευκολύνοντας την πρόσβαση στις ευρωπαϊκές και τις παγκόσμιες αγορές. Επιπροσθέτως, τα ευρωπαϊκά πρότυπα μπορούν να προωθήσουν τις πολιτικές της ΕΕ σε διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας στην ενεργειακή απόδοση και την ασφάλεια των προϊόντων, για να αναφέρουμε μόνον δύο.

Η άρση των εμπορικών φραγμών και η προώθηση μιας ενιαίας αγοράς αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο δυναμικό για την ενωσιακή προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής τυποποίησης. Ως εκ τούτου, το ESS έχει άμεση σχέση με τη λειτουργία της ΕΕ και επιδιώκει στόχους που δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν σε εθνικό επίπεδο. Οι εταιρείες, ιδίως, μπορούν να επωφεληθούν από τη μείωση του κόστους των συναλλαγών, την αύξηση του επιπέδου διαλειτουργικότητας και την ανάπτυξη μιας κοινής τεχνικής γλώσσας στο πλαίσιο της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.

4. Συμπεράσματα

Ο κανονισμός αύξησε τη διαφάνεια και τη συμμετοχικότητα του ESS, ενίσχυσε τη συμβολή των προτύπων και της ευρωπαϊκής τυποποίησης στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και αναθεώρησε τους κανόνες για την οικονομική στήριξη της ΕΕ προς τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης και τις οργανώσεις του παραρτήματος ΙΙΙ.

Στον τομέα των ΤΠΕ, το κυλιόμενο πρόγραμμα ΤΠΕ ως εργαλείο συνεργασίας κατόρθωσε να φέρει σε επαφή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους ενδιαφερομένους στον τομέα της τυποποίησης των ΤΠΕ -σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο- και να αυξήσει τον συντονισμό και τη συνεργασία τους. Επιπλέον, προωθεί τη διαφάνεια της διαδικασίας τυποποίησης των ΤΠΕ, παρέχοντας έναν σχετικό κατάλογο δραστηριοτήτων και συγκεντρώνοντας τις γνώμες και τις απόψεις των διαφόρων ενδιαφερομένων που συμμετέχουν σε κάθε υπό εξέταση θέμα.

Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή θεωρεί ότι για τη βελτίωση του ESS ενδέχεται να είναι δικαιολογημένες μη νομοθετικές πρωτοβουλίες στον τομέα της διακυβέρνησης, της διάδρασης και της επικοινωνίας (βλ. παραρτήματα 1 και 2).

Η κοινή πρωτοβουλία για την ευρωπαϊκή τυποποίηση που ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ενιαία αγορά 16 αναμένεται να συμβάλει στον σκοπό αυτό. Η κοινή πρωτοβουλία για την τυποποίηση θα διερευνήσει επίσης με ποιόν τρόπο το χάσμα μεταξύ προτεραιοτήτων έρευνας/καινοτομίας και ευρωπαϊκής τυποποίησης θα μπορούσε να αναλυθεί με πιο συστηματικό και προορατικό τρόπο και να γεφυρωθεί πιο αποτελεσματικά, και με ποιόν τρόπο είναι δυνατή η έγκαιρη παραγωγή των παραδοτέων τυποποίησης. Επιπροσθέτως, η στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά 17 , στο πλαίσιο του χάρτη πορείας για την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, εξαγγέλλει την έκδοση σχεδίου προτεραιότητας για τα πρότυπα των ΤΠΕ με στόχο τον προσδιορισμό των βασικών προτεραιοτήτων της τυποποίησης, με έμφαση στις τεχνολογίες και στους τομείς που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Κατ’ αυτό τον τρόπο, το σχέδιο αυτό θα προσδιορίζει ορισμένους τομείς προτεραιότητας στους οποίους υπάρχει η πλέον επείγουσα ανάγκη για μια συνεκτική δέσμη δράσεων που αποσκοπούν στον προσδιορισμό, την παραγωγή, την έκδοση και την προώθηση της χρήσης των προτύπων ΤΠΕ με σκοπό την ανταπόκριση στις νέες τεχνολογικές τάσεις, καθώς και στις νομοθετικές πράξεις και πολιτικές της ΕΕ.

Επιπλέον, η Επιτροπή, κατόπιν πρόσκλησης του Συμβουλίου17 για ανάλυση των επιπτώσεων της τυποποίησης στην οικονομία λαμβανομένου υπόψη του συμφέροντος όλων των μερών, προβλέπει να ξεκινήσει την εν λόγω μελέτη σε εύθετο χρόνο με σκοπό την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στην επόμενη έκθεση του άρθρου 24.

Ο κανονισμός έχει επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στο ESS χάρη στην έγκαιρη διαθεσιμότητα των προτύπων που ζητούνται από την Επιτροπή, τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων από το αρχικό στάδιο, τη δημιουργία συναίνεσης όσον αφορά τα αιτήματα τυποποίησης στο στάδιο της προετοιμασίας και τη βελτίωση της ποιότητας και του βαθμού λεπτομέρειας των αιτημάτων.

Σε γενικές γραμμές, δεν είχε προσδιοριστεί κανένα μείζον πρόβλημα στην εφαρμογή του κανονισμού, ενώ προσδιορίστηκαν ορισμένοι τομείς που χρήζουν βελτίωσης, οι οποίοι παρατίθενται στα παραρτήματα 1 και 2. Η Επιτροπή θα εξετάσει ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπισή τους, ιδίως μέσω της κοινής πρωτοβουλίας για τυποποίηση, η οποία αποσκοπεί στην προώθηση της συνεκτικής εφαρμογής του κανονισμού μέσω μη νομοθετικών δράσεων σε συνεργασία με τους κύριους συντελεστές του ESS.

Η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αναθεώρηση του κανονισμού επί του παρόντος. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει την κατάσταση πέντε έτη μετά την ολοκλήρωση της παρούσας αξιολόγησης, στο πλαίσιο της έκθεσης την οποία θα υποβάλει στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3.Παράρτημα 1 — θέματα και συστάσεις για τη βελτίωση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 και του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης

I. Τομείς που προσδιορίστηκαν για βελτίωση σε σχέση με το συνολικό ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης 18 :

Ταχύτητα και επικαιρότητα

-    Διαφορετικά συμφέροντα ως προς την ταχύτητα και τη δυσκολία εφαρμογής μίας και μοναδικής λύσης για να μειωθεί ο απαιτούμενος χρόνος

-    Ανάγκη για καλύτερη αξιοποίηση του έγκαιρου προσδιορισμού των αναγκών τυποποίησης

-    Αδυναμίες ως προς την ταχεία έναρξη των δραστηριοτήτων τυποποίησης (κατόπιν υποβολής αιτημάτων τυποποίησης)

-    Ύπαρξη μικρού αριθμού προτύπων για την ανάπτυξη των οποίων απαιτείται εκτενής χρόνος

-    Στοιχεία παρακολούθησης που δεν είναι συνεκτικά ή που δεν επιτρέπουν την πλήρη εκτίμηση της ταχύτητας και την παρακολούθηση των διαδικασιών

Στήριξη της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων

-    Εμπόδια για τη συμμετοχή των ΜΜΕ στην τυποποίηση και/ή στην εφαρμογή των προτύπων

-    Παρά τον μεγάλο αριθμό δράσεων, οι δεσμοί μεταξύ της τυποποίησης και των έργων καινοτομίας και έρευνας παραμένουν αδύναμοι

Στήριξη για τη νομοθεσία και τις πολιτικές της Ένωσης

-    Αυξανόμενη ζήτηση για πρότυπα προς στήριξη της νομοθεσίας και των πολιτικών της Ένωσης, σε συνδυασμό με σημεία συμφόρησης που αφορούν ειδικά τα απαιτούμενα πρότυπα (διαδικασία υποβολής αιτημάτων και έλεγχοι συμμόρφωσης)

-    Μη επιχειρησιακή προσέγγιση για τον καθορισμό των αναγκών νομοθεσίας και πολιτικής και την προώθηση των δραστηριοτήτων τυποποίησης

-    Κενά στην επικοινωνία εκ μέρους της Επιτροπής προς τους ΕΟΤ στη διάρκεια της διαδικασίας τυποποίησης

-     Έλλειψη ευθυγράμμισης μεταξύ της Επιτροπής και των φορέων τυποποίησης στο στάδιο των ελέγχων συμμόρφωσης

-    Εναπομένοντα αντικρουόμενα εθνικά πρότυπα που περιορίζουν τη συνολική αποδοτικότητα του ESS για την εξάλειψη των εμποδίων στην εσωτερική αγορά

Συμμετοχικότητα

-    Αδύναμη θέση των οργανώσεων του παραρτήματος III και διαφορετικές δυνατότητες ως προς την εκπροσώπηση των ενδιαφερομένων σε εθνικό επίπεδο

-    Έλλειψη συμμετοχικότητας σε διεθνές επίπεδο κατά την εφαρμογή των συμφωνιών της Βιέννης και της Δρέσδης με τον ISO και το IEC αντίστοιχα επί κεφαλής

Στήριξη της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο

-    Δυσχέρειες αντιστοίχισης των αναγκών των ευρωπαίων ενδιαφερομένων με τις διαδικασίες τυποποίησης σε διεθνές επίπεδο

-    Αυξανόμενη σημασία των εργασιών τυποποίησης που διεξάγονται εκτός του ESS και του ISO/IEC, ιδίως σε τομείς ΤΠΕ

Διακυβέρνηση

-    Ανάγκη για καλύτερη επικοινωνία της Επιτροπής σχετικά με τη διαδικασία ανάπτυξης αιτημάτων τυποποίησης

-    Ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων σχετικά με τις τρέχουσες ή προγραμματιζόμενες εργασίες τυποποίησης

-    Διαφορές μεταξύ των μεθόδων εργασίας (στο εσωτερικό της Επιτροπής, στους ΕΟΤ και στους ΕΦΤ), γεγονός που μπορεί να υπονομεύσει τη συνεπή και αποτελεσματική λειτουργία του ESS

-    Σύνθετες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων και του αριθμού των σταδίων/των συντελεστών που συμμετέχουν

Καταλληλότητα για το μέλλον

-    Διαφορετικά επίπεδα στην τυποποίηση και ανάγκη προσαρμογής της προσέγγισης σε διαφορετικές ανάγκες

-    Προσδιορισμός των αναγκών σε τομείς που δεν καλύπτονται από την τυποποίηση (π.χ. υπηρεσίες)

-    Ανάγκη για καλύτερο πλαίσιο δήλωσης των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίαςΙΙ. Τομείς βελτίωσης που προσδιορίζονται/θέματα που πρέπει να εξεταστούν σε σχέση με τις δραστηριότητες τυποποίησης που λαμβάνουν στήριξη από κονδύλια της ΕΕ:

Επιτάχυνση της διαδικασίας που οδηγεί στη σύναψη των συμφωνιών επιδότησης (χρονικό διάστημα έως την υπογραφή της σύμβασης)

Η διαδικασία έγκρισης και υπογραφής των συμφωνιών επιδότησης μεταξύ της Επιτροπής και των ΕΟΤ ή των οργανώσεων του παραρτήματος III δεν είναι ακόμη αρκετά ταχεία. Για τον σκοπό αυτό, μπορούν να αξιολογηθούν και να συνδυαστούν οι ακόλουθες δράσεις:

-    Ορισμός διαδικασίας και ενδεικτικών προθεσμιών για την αξιολόγηση των ΕΟΤ ή των προτάσεων του παραρτήματος III από την ΕΚ/ΕΖΕΣ, ώστε να διασφαλιστούν εύλογα όρια του χρονικού ορίζοντα της συμφωνίας όσον αφορά τις δράσεις που πρόκειται να λάβουν στήριξη.

-    Ενθάρρυνση των ΕΟΤ και των οργανώσεων του παραρτήματος ΙΙΙ να υποβάλλουν προτάσεις υψηλής ποιότητας, με βάση τα τυποποιημένα υποδείγματα που είναι ήδη διαθέσιμα, καθώς και τον πρακτικό οδηγό σχετικά με τα συχνότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

-    Εξορθολογισμός της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και των ΕΟΤ ή των οργανώσεων του παραρτήματος III για τη συζήτηση των παρατηρήσεων και την παροχή ανάδρασης, με σκοπό τη μείωση του «χρόνου μέχρι τη συμφωνία για την επιχορήγηση», μέσω της βελτίωσης της αμοιβαίας κατανόησης.

Εξορθολογισμός των διοικητικών και δημοσιονομικών διαδικασιών για τη διαχείριση των συμφωνιών επιδότησης

Οι διοικητικές και οικονομικές διαδικασίες για τη διαχείριση των συμφωνιών επιδότησης θεωρούνται επαχθείς από τους ενδιαφερομένους, οι διαδικασίες των οποίων θα πρέπει να ορίζονται με σαφήνεια και να εφαρμόζονται με συνέπεια σε όλες τις συμφωνίες επιδότησης. Τα στοιχεία των οικονομικών και διοικητικών διαδικασιών στα οποία οφείλεται αυτή η εντύπωση θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και, επομένως, θα πρέπει να παρέχεται πρακτική καθοδήγηση στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στους ΕΟΤ και στις οργανώσεις του παραρτήματος III, ώστε να βελτιωθεί η κοινή ερμηνεία των κανόνων, να αποφευχθούν οι διαφορές στην ερμηνεία, να διορθωθούν και να προληφθούν επαναλαμβανόμενα σφάλματα και ανακρίβειες εκ μέρους των ΕΟΤ ή των οργανώσεων του παραρτήματος III.

Απλούστευση και εξορθολογισμός των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων

Οι απαιτήσεις όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων θεωρούνται επίσης υπερβολικά επαχθείς. Οι ακόλουθες συστάσεις θα μπορούσαν να εξεταστούν μετά από προσεκτική αξιολόγηση:

   Απλούστευση της υποβολής εκθέσεων σχετικά με το άρθρο 24 του κανονισμού:

-    Βελτίωση της υποβολής εκθέσεων του άρθρου 24, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή και η συγκρισιμότητα των δεδομένων που υποβάλλονται από τους ΕΟΤ και τις οργανώσεις του παραρτήματος ΙΙΙ, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που σχετίζονται με την έλλειψη σαφήνειας και συγκρισιμότητας των πληροφοριών·

-    Απλούστευση της υποβολής εκθέσεων με καθορισμό κοινής δέσμης και καταλόγου σύνθετων δεικτών για κάθε άρθρο του κανονισμού που αποτελεί αντικείμενο υποβολής εκθέσεων·

-    Συλλογή ηλεκτρονικών και αξιοποιήσιμων δεδομένων και δυνατότητα δημιουργίας βάσης δεδομένων για την εφαρμογή του κανονισμού που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση, σε συνεχή βάση, και ως βάση για τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

   Εξορθολογισμός, στο μέτρο του δυνατού, των προτάσεων για επιδοτήσεις λειτουργίας και επιδοτήσεις δράσεων, καθώς και για την ενδιάμεση και την τελική έκθεση σχετικά με τις τεχνικές δραστηριότητες που διεξάγονται, και προσαρμογή των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων σε μια κατά περίπτωση βάση, ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτές είναι ανάλογες με την παρασχεθείσα οικονομική στήριξη. Για παράδειγμα, ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με τη θέσπιση βασικών ποιοτικών ή ποσοτικών δεικτών που αναμένεται να επιτευχθούν μέσω των προτεινόμενων δράσεων, και με τη διάρθρωση της υποβολής εκθέσεων γύρω από αυτούς τους τομείς.

   Βελτιστοποίηση των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων και άλλων δραστηριοτήτων συντονισμού και παρακολούθησης (όπως περιοδικές συνεδριάσεις) με τη συμμετοχή των υπηρεσιών της Επιτροπής, των ΕΟΤ και των οργανώσεων του παραρτήματος III, και εναρμόνιση των μορφοτύπων για την υποβολή εκθέσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση χρήση των ίδιων πληροφοριών για διαφορετικούς σκοπούς κατά την υποβολή εκθέσεων.

Τακτική παρακολούθηση της συνολικής ενωσιακής χρηματοδότησης, των αποτελεσμάτων των μέτρων απλούστευσης και των ευκαιριών για περαιτέρω πορεία προς ένα σύστημα που θα βασίζεται περισσότερο στις επιδόσεις

Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί συνεχώς την κατανομή της χρηματοδότησης, τις συνολικές επιδόσεις του συστήματος χρηματοδότησης και, κατά περίπτωση, τα αποτελέσματα των μέτρων απλούστευσης που εφαρμόζονται.

Ειδικότερα, σε περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων της εφαρμογής των πρόσφατων αποφάσεων σχετικά με τα κατ’ αποκοπή ποσά για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης ευρωπαϊκών προτύπων και τον έλεγχο της ποιότητάς τους, θα ήταν σκόπιμο να εξεταστεί η επέκταση της χρήσης συμφωνιών επιχορήγησης με βάση τις επιδόσεις σε άλλες δραστηριότητες τυποποίησης που χαρακτηρίζονται από επαληθεύσιμα και εύκολα αναγνωρίσιμα αποτελέσματα.

Γενικότερα, με βάση τα στοιχεία για τη χρηματοδότηση που ήδη συλλέγονται σε συνεχή βάση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την ανάδραση που λαμβάνεται από τους ενδιαφερομένους που λαμβάνουν τα κονδύλια, μπορούν να προκύπτουν τακτικά συμπεράσματα σχετικά με τα διάφορα στοιχεία της χρηματοδότησης της τυποποίησης, μεταξύ άλλων σχετικά με τα εξής: το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των συμφωνιών, την κατανομή των κονδυλίων μεταξύ των διαφόρων ειδών δραστηριοτήτων που είναι επιλέξιμες για στήριξη, την απορρόφηση της χρηματοδότησης από τους ΕΟΤ και τους ΕΦΤ, τα ζητήματα που προέκυψαν σε σχέση με διοικητικές και οικονομικές ρυθμίσεις οι οποίες προκάλεσαν επανειλημμένες καθυστερήσεις και/ή άλλα προβλήματα.

(1)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12-33).

(2)

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT): Τρέχουσα κατάσταση και προοπτικές, COM(2014) 368 final, 18.6.2014.

(3)

Όλες οι συναφείς μελέτες/εκθέσεις είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/notification-system/index_en.htm

(4)

COM(2015)198 final

(5)

Μελέτη για την εφαρμογή του κανονισμού 1025/2012 (άρθρο 24), EY (2015).

(6)

Για παράδειγμα, για την ανάλυση του χρόνου ανάπτυξης προτύπων, συγκρίθηκαν δεδομένα από το 2009 έως το 2013 (βλ. σελίδα 70).

(7)

Ανεξάρτητη επανεξέταση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης, τελική έκθεση (2015, σ. 109).

(8)

Συμπεριλαμβάνεται μείωση κατά 50% του χρόνου ανάπτυξης των προτύπων έως το 2020.

(9)

SWD(2015) 205 final της 27.10.2015 «Oδηγός για την ευρωπαϊκή τυποποίηση προς στήριξη της νομοθεσίας και των πολιτικών της Ένωσης»

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/vademecum/index_en.htm

(10)

CEN - Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης, CENELEC - Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης και ETSI - Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων.

(11)

Small Business Standards - http://sbs-sme.eu/ , The European consumer voice in standardisation - http://www.anec.eu/anec.asp , The European Environmental Citizens’ Organisation for Standardisation - http://ecostandard.org/  και The European Trade Union Confederation - http://www.etuc.org/

(12)

C(2015) 3697 final

(13)

BSI (2015): The Economic Contribution of Standards to the UK Economy, DIN (2000): Economic Benefits of Standardization, 3 τόμοι. Βερολίνο Beuth. (Επικαιροποίηση 2011), DTI (2005): The Empirical Economics of Standards, DTI ECONOMICS PAPER NO.12. Λονδίνο και AFNOR (2009): The Economic Impact of Standardization – Technological Change, Standards and Long-Term Growth in France. Παρίσι. AFNOR (2016): economic impact of standardisation, Ιανουάριος 2016, Παρίσι, Γαλλία.

(14)

 Το Συμβούλιο «Ανταγωνιστικότητα» της 2ας Μαρτίου 2015 «ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να ολοκληρώσει την ανεξάρτητη επανεξέταση και να αναλύσει τον αντίκτυπο της τυποποίησης στην οικονομία, λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον όλων των μερών».

(15)

COM(2014) 910 final

(16)

COM(2015) 550.

(17)

COM(2015) 192.

(18)

Συστάσεις ανεξάρτητης επανεξέτασης, σ. 141-143.