Βρυξέλλες, 30.9.2015

COM(2015) 472 final

2015/0226(COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τιτλοποιήσεις και τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου για απλές, διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις και την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/EΚ, 2009/138/EΚ, 2011/61/EΕ και κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

{SWD(2015) 185 final}
{SWD(2015) 186 final}


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Η ανάπτυξη απλής, διαφανούς και τυποποιημένης αγοράς τιτλοποίησης αποτελεί δομικό στοιχείο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και συμβάλλει στον πρωταρχικό στόχο της Επιτροπής να υποστηρίξει τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την επιστροφή στη βιώσιμη ανάπτυξη 1 . Ένα υψηλής ποιότητας πλαίσιο τιτλοποίησης της ΕΕ μπορεί να προαγάγει την ολοκλήρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών της Ένωσης, να συμβάλει στη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης και να απελευθερώσει κεφαλαιακούς πόρους, καθιστώντας ευκολότερο για τα πιστωτικά ιδρύματα και τους δανειοδότες τον δανεισμό σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Στο πρόγραμμα εργασίας για το 2015 2 , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθόρισε επικεντρωμένες δράσεις με 10 προτεραιότητες και ανακοίνωσε στο πλαίσιο της προτεραιότητας που πρέπει να αναπτυχθεί, την ανάγκη για μια βαθύτερη και πιο δίκαιη εσωτερική αγορά με ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης που θα θέσει σε εφαρμογή ένα πλαίσιο της ΕΕ για απλή, διαφανή και τυποποιημένη τιτλοποίηση. Στο σχέδιο επενδύσεων για την Ευρώπη, το οποίο παρουσίασε η Επιτροπή στις 26 Νοεμβρίου 2014, η δημιουργία μιας βιώσιμης αγοράς για τιτλοποιήσεις, χωρίς να επαναληφθούν τα σφάλματα που έγιναν πριν από την κρίση, χαρακτηρίστηκε ως ένας από τους πέντε τομείς στους οποίους απαιτείται η ανάληψη βραχυπρόθεσμης δράσης 3 .

Η τιτλοποίηση αναφέρεται σε συναλλαγές που επιτρέπουν στον δανειοδότη ή σε άλλη μεταβιβάζουσα οντότητα στοιχείων ενεργητικού - συνήθως ένα πιστωτικό ίδρυμα - να αναχρηματοδοτήσει ένα σύνολο δανείων ή στοιχείων ενεργητικού (π.χ. στεγαστικά δάνεια, χρηματοδοτικές μισθώσεις αυτοκινήτων, καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες) μέσω της μετατροπής τους σε τίτλους. Ο δανειοδότης ή η μεταβιβάζουσα οντότητα οργανώνουν το χαρτοφυλάκιο των δανείων τους σε διαφορετικές κατηγορίες κινδύνου, προσαρμοσμένες στην προθυμία ανάληψης κινδύνου/επιδίωξης απόδοσης των επενδυτών. Οι αποδόσεις για τους επενδυτές προκύπτουν από τις ταμειακές ροές των υποκείμενων δανείων. Οι εν λόγω αγορές δεν απευθύνονται σε ιδιώτες επενδυτές.

Η τιτλοποίηση αποτελεί σημαντικό στοιχείο της εύρυθμης λειτουργίας των κεφαλαιαγορών. Η καλά διαρθρωμένη τιτλοποίηση μπορεί να αποτελεί σημαντική μέθοδο διαφοροποίησης των πηγών χρηματοδότησης και αποτελεσματικότερης κατανομής του κινδύνου στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ. Επιτρέπει την ευρύτερη διασπορά των κινδύνων στον χρηματοπιστωτικό τομέα και μπορεί να συμβάλει στην αποδέσμευση των ισολογισμών των πιστωτικών ιδρυμάτων, προκειμένου να καταστεί εφικτή η αύξηση των δανειοδοτήσεων προς την οικονομία. Γενικά, μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και να προσφέρει πρόσθετες επενδυτικές ευκαιρίες. Η τιτλοποίηση μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων και των κεφαλαιαγορών, εξασφαλίζοντας έτσι έμμεσο όφελος για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (π.χ. μειώνοντας το κόστος της δανειοδότησης και χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, των ενυπόθηκων δανείων και των πιστωτικών καρτών) και να παρέχει στους σχετικούς επενδυτές άνοιγμα σε κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού που είναι αποσυνδεδεμένες από τον πιστωτικό κίνδυνο της μεταβιβάζουσας οντότητας.

Μετά την κρίση των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου στις ΗΠΑ κατά την περίοδο 2007-08, οι δημόσιες αρχές έλαβαν μια σειρά από μέτρα προκειμένου οι πράξεις τιτλοποίησης να καταστούν ασφαλέστερες και απλούστερες, καθώς και για να εξασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται τα ενδεδειγμένα κίνητρα με στόχο τη διαχείριση κινδύνου, για παράδειγμα μέσω της αύξησης των κεφαλαιακών απαιτήσεων, της δέουσας επιμέλειας και των απαιτήσεων επαγγελματικής δεοντολογίας, καθώς και των υποχρεωτικών απαιτήσεων διατήρησης κινδύνου ώστε να διασφαλίζεται ότι τα τιτλοποιημένα προϊόντα δεν δημιουργούνται αποκλειστικά για τον σκοπό της διανομής στους επενδυτές, μια τακτική που επικρατούσε κατά την περίοδο πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 (το λεγόμενο µοντέλο «δηµιουργία και διανομή δανείων») 4 . Οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις ήταν αναγκαίες για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Ως αποτέλεσμα αυτών των μεταρρυθμίσεων, όλες οι τιτλοποιήσεις εντός της ΕΕ υπόκεινται πλέον σε αυστηρές ρυθμίσεις.

Από την αρχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι ευρωπαϊκές αγορές τιτλοποίησης παρέμειναν υποτονικές. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις αγορές στις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν επανέλθει. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, οι αγορές τιτλοποίησης της ΕΕ αντιστάθηκαν σχετικά καλά στην κρίση καθώς οι πραγματοποιηθείσες ζημίες όσον αφορά τα χρηματοπιστωτικά μέσα που προέρχονταν από την ΕΕ ήταν αρκετά μειωμένες σε σύγκριση με τις ΗΠΑ. Για παράδειγμα, τα μέσα τιτλοποίησης των ΗΠΑ με αξιολόγηση ΑΑΑ που εξασφαλίζονται από υποθήκες κατοικιών (RMBS) ανήλθαν σε ποσοστά αθέτησης πληρωμών της τάξης του 16% (ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια υψηλού κινδύνου) και του 3% (ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια υψηλής φερεγγυότητας). Αντίθετα, τα ποσοστά αθέτησης πληρωμών των RMBS της ΕΕ δεν αυξήθηκαν πάνω από το 0,1%. Η διαφορά είναι ακόμα μεγαλύτερη για προϊόντα με αξιολόγηση BBB όπου τα ποσοστά αθέτησης πληρωμών για τα RMBS των ΗΠΑ ανήλθαν στο 62% και 46% (ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια υψηλού κινδύνου και ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια υψηλής φερεγγυότητας, αντίστοιχα), ενώ τα ποσοστά αθέτησης πληρωμών για τα προϊόντα της ΕΕ ανήλθαν στο 0,2%.

Ενώ οι αγορές τιτλοποίησης στις ΗΠΑ έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από εκείνα των αγορών της ΕΕ και των μεμονωμένων εθνικών αγορών συνιστωσών, όπου καθεμία έχει ποικίλους βαθμούς κατακερματισμού και αποδοτικότητας, η ισχυρότερη ανάκαμψή τους οφείλεται τουλάχιστον εν μέρει στον ρόλο της δημόσιας χορηγίας. Σχεδόν το 80% των μέσων τιτλοποίησης των ΗΠΑ επωφελούνται από τις κρατικές εγγυήσεις Οργανισμών των ΗΠΑ που παρέχουν πιστώσεις υπό κρατική εγγύηση (π.χ. Fannie Mae και Freddie Mac). Οι τράπεζες που επενδύουν σε αυτά τα προϊόντα, κατά συνέπεια, επωφελούνται επίσης από τη μείωση των κεφαλαιακών επιβαρύνσεων σύμφωνα με το ρυθμιστικό καθεστώς των ΗΠΑ.

Η παρούσα πρόταση βασίζεται στα μέτρα που εφαρμόστηκαν στην ΕΕ για την αντιμετώπιση των κινδύνων που ενυπάρχουν σε εξαιρετικά πολύπλοκες, αδιαφανείς και επικίνδυνες τιτλοποιήσεις. Η εστίαση στην καλύτερη διαφοροποίηση και στην ανάπτυξη διαφανούς, απλής και τυποποιημένης τιτλοποίησης αποτελεί το φυσικό επόμενο βήμα για την οικοδόμηση μιας βιώσιμης αγοράς τιτλοποίησης της ΕΕ, υποστηρίζοντας τόσο τις επενδύσεις της ΕΕ όσο και την ορθή διαχείριση των κινδύνων. Ως εκ τούτου η παρούσα νομοθετική πρόταση αποσκοπεί:

(1)στην επανεκκίνηση των αγορών σε μια πιο βιώσιμη βάση, έτσι ώστε η απλή, διαφανής και τυποποιημένη τιτλοποίηση να μπορεί να λειτουργήσει ως ένας αποτελεσματικός χρηματοδοτικός δίαυλος της οικονομίας·

(2)στη διευκόλυνση της αποδοτικής και αποτελεσματικής μεταφοράς του κινδύνου σε ένα ευρύ σύνολο θεσμικών επενδυτών καθώς και στις τράπεζες·

(3)στην προώθηση της λειτουργίας της τιτλοποίησης ως αποτελεσματικού μηχανισμού χρηματοδότησης για ορισμένους πιο μακροπρόθεσμους επενδυτές, καθώς και για τις τράπεζες·

(4)στην προστασία των επενδυτών και στη διαχείριση του συστημικού κινδύνου, αποφεύγοντας την αναβίωση των εσφαλμένων μοντέλων «δημιουργίας και διανομής δανείων».

Όσον αφορά τη δημιουργία αγορών απλής, διαφανούς και τυποποιημένης τιτλοποίησης, το πρώτο βήμα είναι ο προσδιορισμός αξιόπιστων μέσων βασισμένων σε σαφή κριτήρια επιλεξιμότητας. Το δεύτερο βήμα είναι η προσαρμογή του κανονιστικού πλαισίου ώστε να καταστεί δυνατή μια προσέγγιση μεγαλύτερης ευαισθησίας ως προς τους κινδύνους.

Δεν υπάρχει καμία πρόθεση ανατροπής των μέτρων που εφαρμόστηκαν στην ΕΕ για την αντιμετώπιση των κινδύνων που ενυπάρχουν σε εξαιρετικά πολύπλοκες, αδιαφανείς και επικίνδυνες τιτλοποιήσεις. Ωστόσο, η παρούσα πρόταση θα συμβάλει στην καλύτερη διαφοροποίηση των απλών, διαφανών και τυποποιημένων προϊόντων. Αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να παρέχει εμπιστοσύνη στους επενδυτές και ένα υψηλό πρότυπο για την ΕΕ, προκειμένου να βοηθήσει τα μέρη να αξιολογούν τους κινδύνους που σχετίζονται με την τιτλοποίηση (τόσο εντός όσο και μεταξύ των προϊόντων). Ωστόσο, ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ δεν αντικαθιστά την ανάγκη διενέργειας ενδελεχούς δέουσας επιμέλειας από τους επενδυτές. Επίσης, δεν ελέγχει τον πιστωτικό κίνδυνο των τιτλοποιημένων δανείων, καθώς οι επενδυτές επωφελούνται από όλες τις επενδυτικές δυνατότητες για να καλύψουν τις προτιμήσεις κινδύνου-απόδοσης που έχουν στη διάθεσή τους. Η έννοια «απλή, διαφανής και τυποποιημένη» (simple, transparent and standardised, STS) αναφέρεται στη διαδικασία με την οποία η τιτλοποίηση είναι δομημένη και όχι στην υποκείμενη πιστωτική ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού. Ως εκ τούτου, δεν σημαίνει ότι ορισμένες μη STS τιτλοποιήσεις, για παράδειγμα, που διαθέτουν λιγότερο απλές δομές, δεν θα μπορούσαν να προκύψουν από υποκείμενα ανοίγματα με τα κατάλληλα χαρακτηριστικά πιστωτικής ποιότητας.

Στα συμπεράσματά του κατά τη συνεδρίαση της 25ης και της 26ης Ιουνίου 2015, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επεσήμανε ότι η τιτλοποίηση μπορεί να παρέχει έναν αποτελεσματικό μηχανισμό για τη μεταφορά των κινδύνων από τα πιστωτικά ιδρύματα στα μη πιστωτικά ιδρύματα, αυξάνοντας έτσι την ικανότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων να δανείζουν, αλλά επίσης και να διοχετεύουν τη χρηματοδότηση των μη πιστωτικών ιδρυμάτων προς τα κεφάλαια κίνησης των εταιρειών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να προτείνει, κατά προτεραιότητα, ένα πλαίσιο για τις τιτλοποιήσεις STS με βάση πολλές εν εξελίξει πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο το αργότερο μέχρι το τέλος του 2015.

Τον Ιούλιο του 2015, με το ψήφισμά του σχετικά με την Ένωση Κεφαλαιαγορών της ευρωπαϊκής οικονομίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεσήμανε ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί καλύτερα η ανάπτυξη απλής, διαφανούς και τυποποιημένης τιτλοποίησης και χαιρέτισε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία βιώσιμης, διαφανούς αγοράς τιτλοποίησης, με την ανάπτυξη ενός ειδικού κανονιστικού πλαισίου με ενιαίο ορισμό της υψηλής ποιότητας τιτλοποίησης σε συνδυασμό με αποτελεσματικές μεθόδους για την παρακολούθηση, τη μέτρηση και τη διαχείριση των κινδύνων. Η παρούσα πρόταση κανονισμού προβαίνει σε διάκριση μεταξύ των διατάξεων που ισχύουν για τις τιτλοποιήσεις STS, καθώς και εκείνων που ισχύουν για τις τιτλοποιήσεις STS και μη STS.

Συνοχή με τις υφιστάμενες διατάξεις πολιτικής στον τομέα πολιτικής

Επί του παρόντος, το πλαίσιο για την τιτλοποίηση της ΕΕ καθορίζεται από ένα μεγάλο αριθμό νομοθετικών πράξεων της ΕΕ. Αυτές περιλαμβάνουν τον κανονισμό για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις τράπεζες 5 , την οδηγία «Φερεγγυότητα ΙΙ» 6 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, καθώς και τις οδηγίες ΟΣΕΚΑ 7 και ΟΔΟΕΕ 8 για τους διαχειριστές στοιχείων ενεργητικού. Νομικές διατάξεις, ιδίως όσον αφορά τη γνωστοποίηση πληροφοριών και τη διαφάνεια, ορίζονται επίσης στον κανονισμό για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 9 (ΟΑΠΙ III) και στην οδηγία περί ενημερωτικών δελτίων 10 . Υπάρχουν επίσης στοιχεία που σχετίζονται με την προληπτική αντιμετώπιση της τιτλοποίησης σύμφωνα με νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής που βρίσκονται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση (Διαρθρωτική μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα και αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς).

Διατάξεις περιλαμβάνονται επίσης στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Η ΕΕ έχει ήδη λάβει μέτρα για να δημιουργήσει μια διαφοροποιημένη κανονιστική αντιμετώπιση σε δύο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που καλύπτουν τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για τους ασφαλιστές (σύμφωνα με την οδηγία «Φερεγγυότητα II» 11 ), και τη ρευστότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων (μέσω του κανονισμού για τον δείκτη κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας 12 ). Η εν λόγω προσέγγιση συμβάλλει στην καλύτερη διαφοροποίηση των απλών, διαφανών και τυποποιημένων προϊόντων από τα πιο αδιαφανή και περίπλοκα. Αυτό μπορεί να καταστήσει ορισμένες τιτλοποιήσεις πιο ελκυστικές μέσω της μείωσης των εμποδίων της διαδικασίας τιτλοποίησης και της βελτίωσης της ρευστότητας και του βάθους της αγοράς. Ωστόσο, η εν λόγω διαφοροποίηση δεν αντικαθιστά την ανάγκη για τη δέουσα επιμέλεια των επενδυτών. Η έκδοση αυτών των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων το 2014 αποτέλεσε προκαταρκτικό βήμα που πρέπει τώρα να συμπληρωθεί με περαιτέρω δράση, με βάση το εύρος των οδηγιών και των κανονισμών της ΕΕ και τις διεθνείς πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της σύγκλισης των κανονιστικών προτύπων.

Πρόσφατα, αφιερώθηκε σημαντικός όγκος εργασιών από διεθνείς και ευρωπαϊκές δημόσιες αρχές στον τομέα πολιτικής που αφορά την τιτλοποίηση. Η παρούσα πρόταση βασίζεται στις εν λόγω πρωτοβουλίες.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία (BCBS) και η Διεθνής Οργάνωση Επιτροπών Εποπτείας Χρηματιστηρίων (IOSCO) ηγήθηκαν από κοινού μιας διατομεακής ειδικής ομάδας για τα εμπόδια στην τιτλοποίηση. Το κύριο καθήκον της εν λόγω ειδικής ομάδας ήταν η ανάπτυξη κριτηρίων για τον εντοπισμό απλών, διαφανών και συγκρίσιμων μέσων τιτλοποίησης. Η ομάδα εξέδωσε ένα σύνολο παγκόσμιων κριτηρίων στις 23 Ιουλίου 2015 13 .

Τον Δεκέμβριο του 2014, η BCBS δημοσίευσε αναθεωρημένα πρότυπα που σχετίζονται με την κεφαλαιακή αντιμετώπιση των τραπεζών που επενδύουν σε τιτλοποίηση. Η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης κατά τους επόμενους μήνες, υπό ποιες προϋποθέσεις και με ποιον τρόπο θα ενσωματώσει τα κριτήρια που αναπτύχθηκαν από την ομάδα εργασίας της BCBS-IOSCO για την απλή και διαφανή τιτλοποίηση στο πλαίσιο της κεφαλαιακής επάρκειας για τις τιτλοποιήσεις.

Σε επίπεδο ΕΕ, σε αντίδραση προς την αργή ανάκαμψη των αγορών τιτλοποιήσεων, μια σειρά από δημόσιες αρχές ασχολούνται με το ζήτημα. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) ξεκίνησαν δημόσια διαβούλευση τον Μάιο του 2014 σχετικά με το θέμα αυτό για την καλύτερη λειτουργία της αγοράς τιτλοποιήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής τον Ιανουάριο του 2014, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) ολοκλήρωσε στις 7 Ιουλίου 2015 την παροχή συμβουλών στην Επιτροπή σχετικά με ένα πλαίσιο για τον χαρακτηρισμό των τιτλοποιήσεων. Προτείνει κριτήρια για τον καθορισμό απλών, τυποποιημένων και διαφανών πράξεων τιτλοποίησης που περιλαμβάνουν ένα ειδικό σύνολο στοιχείων για τις βραχυπρόθεσμες τιτλοποιήσεις, τα ιδιωτικά χρεόγραφα καλυμμένα με στοιχεία ενεργητικού (ABCP). Η ΕΑΤ πρότεινε επίσης την εφαρμογή πιο ευαίσθητης σε θέματα κινδύνων προληπτικής μεταχείρισης για τα μακροπρόθεσμα μέσα τιτλοποίησης, καθώς και για τα ABCP, η οποία συμβάλλει στην προσαρμογή των κεφαλαιακών απαιτήσεων που προτάθηκαν το 2014 στο πλαίσιο τιτλοποίησης της Βασιλείας ώστε να αναγνωριστεί η σχετική χαμηλότερη επικινδυνότητα της τιτλοποίησης STS, διατηρώντας παράλληλα εποπτικά κεφάλαια εντός της περιμέτρου εποπτικών επιβαρύνσεων.

Τέλος, η μεικτή επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών εξέτασε το υπάρχον πλαίσιο της ΕΕ όσον αφορά τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη δέουσα επιμέλεια, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την εποπτεία και τη διατήρηση του κινδύνου. Η μεικτή επιτροπή εξέτασε επίσης τυχόν αντιφάσεις του ισχύοντος πλαισίου. Αναλυτική έκθεση δημοσιεύτηκε στις 12 Μαΐου 2015.

Συνοχή με άλλες πολιτικές της Ένωσης

Η παρούσα πρόταση κανονισμού περί τιτλοποιήσεων υποστηρίζει το σχέδιο επενδύσεων για την Ευρώπη που υπέβαλε η Επιτροπή το 2014 και αντιμετωπίζει τα κύρια επενδυτικά εμπόδια. Αυτή η νέα προσέγγιση θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της τρέχουσας έλλειψης χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας στην ΕΕ.

Η εν λόγω πρωτοβουλία αποτελεί μέρος του σχεδίου δράσης της Ένωσης Κεφαλαιαγορών που εγκρίθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ένωση Κεφαλαιαγορών αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Επιτροπής, ώστε να διασφαλίσει ότι το χρηματοοικονομικό σύστημα υποστηρίζει την προώθηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης και βοηθά την Ευρώπη στις δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Στοχεύει στην καλύτερη σύνδεση της εξοικονόμησης με την ανάπτυξη και προσφέρει περισσότερες επιλογές και καλύτερες αποδόσεις για τους αποταμιευτές και τους επενδυτές. Προτίθεται να προσφέρει στις επιχειρήσεις περισσότερες επιλογές χρηματοδότησης στα διάφορα στάδια της ανάπτυξής τους και να διοχετεύσει επενδύσεις σε τομείς όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο παραγωγικά, αυξάνοντας τις ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές εταιρείες και τα έργα υποδομής.

Η Επιτροπή δημοσίευσε μια Πράσινη Βίβλο σχετικά με την οικοδόμηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών της οποίας η διαβούλευση διήρκεσε από τις 18 Φεβρουαρίου έως τις 13 Μαΐου 2015. Σύμφωνα με τα σχόλια της πλειονότητας των ερωτηθέντων επιβεβαιώθηκαν οι τομείς που προσδιορίζονται στην Πράσινη Βίβλο για την τόνωση των κεφαλαιαγορών στην Ευρώπη 14 . Η ανάπτυξη ενός πλαισίου της ΕΕ για την προώθηση απλών και διαφανών τιτλοποιήσεων έλαβε την υποστήριξη των ενδιαφερομένων μερών, ενώ διατυπώθηκαν λεπτομερείς απόψεις στο πλαίσιο μιας χωριστής διαβούλευσης.

Εκτός από το σχέδιο επενδύσεων για την Ευρώπη και τις χρηματοοικονομικές κανονιστικές πρωτοβουλίες, διάφοροι φορείς και οργανισμοί της ΕΕ έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες με στόχο την επανεκκίνηση των αγορών τιτλοποιήσεων και την αύξηση της εμπιστοσύνης από τη σκοπιά της λειτουργίας της αγοράς. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, καταβάλλει προσπάθειες για να βοηθήσει στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ, για παράδειγμα, σύμφωνα με το πρόγραμμα COSME και τις κοινές πρωτοβουλίες της Επιτροπής και της ΕΤΕπ μέσω της χρήσης των μέσων τιτλοποίησης.

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2014, η ΕΚΤ δρομολόγησε ένα πρόγραμμα αγοράς τίτλων προερχόμενων από τιτλοποίηση (ABSPP) με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. Σε συνδυασμό με άλλα νομισματικά μέτρα (στοχευμένες πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ), πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολόγων (ΠΑΚΟ), πρόγραμμα αγοράς δημοσίου τομέα (ΠΑΔΤ), προτίθεται να διευκολύνει την παροχή πιστώσεων στην οικονομία της ζώνης του ευρώ. Οι επιχειρησιακές λεπτομέρειες του προγράμματος, που εγκρίθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2014, ορίζουν ποιους τίτλους προερχόμενους από τιτλοποίηση μπορεί να αγοράσει η ΕΚΤ. Τα κριτήρια αυτά αντικατοπτρίζουν κυρίως το υπάρχον πλαίσιο ασφάλειας της ΕΚΤ για τις πράξεις αναχρηματοδότησης. Σε γενικές γραμμές, συμφωνούν με τα ισχύοντα κριτήρια των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, καθώς και με την παρούσα πρόταση.

2.ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Νομική βάση

Η παρούσα πρόταση βασίζεται στο άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) το οποίο συνιστά τη νομική βάση όσον αφορά τα μέτρα για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που έχουν ως αντικείμενο την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Η εν λόγω νομική βάση έχει επίσης χρησιμοποιηθεί από τον νομοθέτη της ΕΕ για την έκδοση του κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΚΚΑ) (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013), του κανονισμού περί οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (ΟΑΠΙ III) (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1060/2009) και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών), οι διατάξεις των οποίων περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό ή τροποποιούνται από τον παρόντα κανονισμό.

Η παρούσα πρόταση τροποποιεί ορισμένες διατάξεις της οδηγίας «Φερεγγυότητα II» και καταργεί τις διατάξεις των οδηγιών ΟΣΕΚΑ και ΔΟΕΕ. Οι εν λόγω οδηγίες βασίζονται στο άρθρο 53 σε συνδυασμό με το άρθρο 62 της Συνθήκης. Παρά το γεγονός ότι η νομική βάση αυτών των διατάξεων δεν είναι, όπως για την παρούσα πρόταση, το άρθρο 114 της Συνθήκης, αν οι επίμαχες διατάξεις είχαν εγκριθεί χωριστά από αυτήν την οδηγία, η νομική βάση τους θα ήταν το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ. Το κύριο αντικείμενό τους είναι η δημιουργία και η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ιδίως μέσω της διασφάλισης ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά για τους επενδυτές και τους εκδότες που ασχολούνται με τιτλοποιήσεις.

Επικουρικότητα (για μη αποκλειστική αρμοδιότητα)

Ο στόχος της εν λόγω πρότασης είναι η επανεκκίνηση μιας βιώσιμης αγοράς τιτλοποίησης που θα βελτιώσει τη χρηματοδότηση της αγοράς της ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλίζει χρηματοπιστωτική σταθερότητα και προστασία των επενδυτών. Προκειμένου να καταστεί εφικτή η εν λόγω επανεκκίνηση της αγοράς, η πρόταση αποσκοπεί στη θέσπιση μιας κανονιστικής πλατφόρμας την οποία θα μπορούν να εμπιστευτούν οι επενδυτές, στη δημιουργία μεγαλύτερης συνοχής και τυποποίησης στην αγορά και στην εφαρμογή ενός κανονιστικού πλαισίου με μεγαλύτερη ευαισθησία στους κινδύνους (μέσω τροποποίησης του ΚΚΑ και της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης «Φερεγγυότητα II»).

Τα προϊόντα τιτλοποίησης αποτελούν μέρος των ανοιχτών και ολοκληρωμένων χρηματοοικονομικών αγορών της ΕΕ. Η τιτλοποίηση συνδέει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από διάφορα κράτη μέλη και μη κράτη μέλη: συχνά οι τράπεζες χορηγούν τιτλοποιημένα δάνεια, ενώ τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως ασφαλιστικές εταιρείες και επενδυτικά ταμεία επενδύουν στα προϊόντα αυτά όχι μόνο σε όλη την Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως. Ως εκ τούτου, η αγορά τιτλοποιήσεων έχει διεθνή χαρακτήρα.

Τα κράτη μέλη δεν μπορούν από μόνα τους να αναλάβουν επαρκή δράση για την επανεκκίνηση των αγορών τιτλοποιήσεων. Η ΕΕ έχει υποστηρίξει, σε διεθνές επίπεδο, τα πρότυπα για τον εντοπισμό απλών, διαφανών και τυποποιημένων (STS) τιτλοποιήσεων. Τα εν λόγω πρότυπα θα βοηθήσουν τους επενδυτές να προσδιορίσουν τις κατηγορίες τιτλοποιήσεων των οποίων οι υποκείμενοι κίνδυνοι μπορούν να αναλυθούν με πιο εύκολο και διαφανή τρόπο.

Η εφαρμογή αυτών των διεθνών προτύπων από τα κράτη μέλη θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλίνουσες προσεγγίσεις, δημιουργώντας ένα {i>de facto<i} εμπόδιο για τους διασυνοριακούς επενδυτές και να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στο πρότυπο STS. Επιπλέον, ένα πλαίσιο προληπτικής εποπτείας με μεγαλύτερη ευαισθησία ως προς τους κινδύνους για τις τιτλοποιήσεις STS απαιτεί από την ΕΕ να ορίσει με σαφήνεια τι ακριβώς είναι η τιτλοποίηση STS, εφόσον διαφορετικά η κανονιστική αντιμετώπιση των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιρειών με μεγαλύτερη ευαισθησία ως προς τους κινδύνους θα ήταν διαθέσιμη για διαφορετικούς τύπους τιτλοποιήσεων σε διάφορα κράτη μέλη. Αυτό θα δημιουργούσε άνισους όρους ανταγωνισμού και καταχρηστική επιλογή του ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας. Όσον αφορά την έλλειψη συνοχής και τυποποίησης, το δίκαιο της ΕΕ έχει ήδη προβεί στην εναρμόνιση αρκετών στοιχείων όσον αφορά την τιτλοποίηση και, ειδικότερα, ορισμούς, κανόνες γνωστοποίησης, δέουσα επιμέλεια, διατήρηση κινδύνου και προληπτική αντιμετώπιση για ρυθμιζόμενες οντότητες που επενδύουν σε αυτά τα προϊόντα. Οι εν λόγω διατάξεις έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο διαφορετικών νομικών πράξεων (ΚΚΑ, οδηγία «Φερεγγυότητα ΙΙ», ΟΣΕΚΑ, κανονισμός ΟΑΠΙ και ΟΔΟΕΕ), γεγονός που έχει οδηγήσει σε ορισμένες διαφορές όσον αφορά τις απαιτήσεις που εφαρμόζονται στους διάφορους επενδυτές. Η αύξηση της συνοχής και η περαιτέρω τυποποίηση των διατάξεων αυτών μπορεί να επιτευχθεί σε ενωσιακό επίπεδο.

Η δράση θα στείλει ένα σαφές και συνεπές μήνυμα σε ολόκληρη την ΕΕ ότι ορισμένες τιτλοποιήσεις επέδειξαν καλές επιδόσεις ακόμη και κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, ώστε να μπορούν να αποτελούν χρήσιμες επενδύσεις για διαφορετικές κατηγορίες επαγγελματιών επενδυτών για τους οποίους θα πρέπει να αρθούν οι κανονιστικοί φραγμοί (έλλειψη κατάλληλης προληπτικής μεταχείρισης, ασυνεπής μεταχείριση σε όλους τους χρηματοπιστωτικούς τομείς). Η δράση σε εθνικό επίπεδο δεν μπορεί να δημιουργήσει ουσιαστικά μια πιο ευαίσθητη σε θέματα κινδύνων μεταχείριση για τις τιτλοποιήσεις, δεδομένου ότι η εν λόγω προληπτική μεταχείριση προβλέπεται ήδη από το δίκαιο της ΕΕ, ούτε μπορεί να διασφαλίσει τη συνοχή και την τυποποίηση των εν λόγω διατάξεων, οι οποίες καλύπτονται επί του παρόντος από διαφορετικές νομικές πράξεις της ΕΕ, όπως αυτές που αφορούν τη γνωστοποίηση, τη δέουσα επιμέλεια και τη διατήρηση κινδύνου.

Αναλογικότητα

Οι επιλογές πολιτικής που επιλέχθηκαν είναι η εισαγωγή κριτηρίων για τιτλοποίηση STS που ισχύουν για τη μακροπρόθεσμη και τη βραχυπρόθεσμη τιτλοποίηση (συμπεριλαμβανομένης της τιτλοποίησης ABCP). Η ευθύνη διασφάλισης της συμμόρφωσης με τα κριτήρια αυτή βαρύνει κυρίως τις μεταβιβάζουσες οντότητες και τις ανάδοχες οντότητες, οι οποίες θα πρέπει να διασφαλίζουν την κοινοποίηση της τιτλοποίησης STS στην ΕΑΚΑΑ. Οι επενδυτές θα πρέπει να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια πριν από την επένδυση σε τιτλοποιήσεις STS, προσδίδοντας κατάλληλη εμπιστοσύνη στην κοινοποίηση STS και στις πληροφορίες που γνωστοποιούνται από τη μεταβιβάζουσα οντότητα, την ανάδοχη οντότητα και την οντότητα ειδικού σκοπού για τιτλοποίηση (ΟΕΣΤ). Η προσέγγιση αυτή ενισχύεται από την αποτελεσματική εποπτεία, τον συντονισμό της διασυνοριακής εποπτείας και τον μηχανισμό επιβολής κυρώσεων. Το πλαίσιο της ΕΕ θα προβλέπει κανόνες για τη διαφάνεια, τη δέουσα επιμέλεια και τη διατήρηση κινδύνου.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες στην αγορά δεν είναι υποχρεωμένοι να εκδίδουν και να επενδύουν σε τιτλοποιήσεις STS: οι μεταβιβάζουσες οντότητες μπορούν ακόμα να δημιουργούν τιτλοποιήσεις που δεν είναι STS ή τιτλοποιήσεις που είναι πιο απλές, διαφανείς και τυποποιημένες σε σχέση με αυτές που απαιτούνται από τα κριτήρια STS. Μέσω της εκπόνησης κριτηρίων STS, επιδιώκεται η ευθυγράμμιση αυτών των κριτηρίων με τα ισχύοντα κριτήρια στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις όσον αφορά τον δείκτη κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας (LCR) και τη «Φερεγγυότητα II» 15 και με τα κριτήρια της BCBS/IOSCO, καθώς και της ΕΑΤ.

Όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις STS, ο πιο κατάλληλος μηχανισμός που εντοπίζεται είναι η διασφάλιση ότι η ευθύνη ανήκει στις μεταβιβάζουσες οντότητες και στους επενδυτές, οι οποίοι τελούν υπό έλεγχο από τις εποπτικές αρχές. Οι τελευταίες είναι σε θέση να παρακολουθούν τις εξελίξεις της αγοράς και να ελέγχουν ότι η συναλλαγή πληροί όλες τις απαιτήσεις STS και να επιβάλλουν κυρώσεις, όπου χρειάζεται. Από τη μία πλευρά η οικονομική κρίση έχει δείξει ότι στο παρελθόν οι επενδυτές έχουν βασιστεί υπερβολικά σε τρίτους, όπως οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Αυτή η υπερβολική εξάρτηση από τρίτους αποδυνάμωσε την άσκηση δέουσας επιμέλειας από τους επενδυτές. Αυτό ήταν επίσης εν μέρει το αποτέλεσμα της αναφοράς σε κανονιστικά πλαίσια τρίτων («hardwiring»), που θα πρέπει να αποφεύγεται. Σε αυτήν την πρόταση, παρόλο που τρίτοι μπορούν, σε εθελοντική βάση, να εξακολουθούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, το βάρος της δέουσας επιμέλειας παραμένει στις μεταβιβάζουσες οντότητες και στους επενδυτές. Από την άλλη πλευρά, η εκ των προτέρων κανονιστική συμμετοχή των εποπτικών αρχών που συνεπάγεται ότι η τιτλοποίηση πληροί τις απαιτήσεις STS θα μετατοπίσει την ευθύνη στις δημόσιες αρχές προκαλώντας ηθικούς κινδύνους, ενώ την ευθύνη θα έπρεπε να αναλάβουν οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ.

Τέλος, το πλαίσιο της τιτλοποίησης της ΕΕ έχει εκπονηθεί κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τους ορισμούς του δικαίου της Ένωσης σχετικά με τη γνωστοποίηση, τη δέουσα επιμέλεια και τη διατήρηση κινδύνου. Αυτό θα διασφαλίσει ότι η αγορά μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί στη βάση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, όπου δεν τροποποιείται το εν λόγω πλαίσιο, έτσι ώστε να μην αυξηθεί άσκοπα το κόστος και δημιουργηθεί κανονιστική αποδιοργάνωση. Θα συνεχίσει επίσης να διασφαλίζει την προστασία των επενδυτών, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, συμβάλλοντας παράλληλα στον μέγιστο δυνατό βαθμό στη χρηματοδότηση της οικονομίας της ΕΕ. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν αλλαγές όπου είναι αναγκαίο για τον σκοπό της δημιουργίας ενός εναρμονισμένου πλαισίου της ΕΕ.

Η εναρμόνιση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ δεν μπορεί από μόνη της να τυποποιήσει όλες τις διαδικασίες και τις πρακτικές στις αγορές τιτλοποιήσεων. Για τον λόγο αυτό, η πρόταση καλεί τους συμμετέχοντες στην αγορά να καταβάλλουν προσπάθειες για την περαιτέρω τυποποίηση των πρακτικών της αγοράς. Για παράδειγμα, η δημόσια διαβούλευση αποκάλυψε ότι η περαιτέρω τυποποίηση της τεκμηρίωσης των τιτλοποιήσεων από τους ίδιους τους συμμετέχοντες στην αγορά, όπως για παράδειγμα γίνεται από την ολλανδική ένωση τιτλοποίησης (DSA), είναι πολλά υποσχόμενη. Η εν λόγω προσέγγιση θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλα κράτη μέλη καθώς και στις κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού, προκειμένου να τυποποιηθούν περαιτέρω οι πρακτικές τιτλοποίησης με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά, καθώς και τη διευκόλυνση των επενδύσεων σε τιτλοποιήσεις. Η Επιτροπή καλεί τους συμμετέχοντες στην αγορά και τις επαγγελματικές τους ενώσεις να ξεκινήσουν τις εργασίες για την περαιτέρω τυποποίηση και θα παρακολουθεί και θα παρέχει βοήθεια όπου είναι αναγκαίο.

Στην εκτίμηση των επιπτώσεων και συγκεκριμένα στην ενότητα 4.4 εξετάζεται περαιτέρω η αναλογικότητα.

Επιλογή της πράξης

Η πρόταση αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία μιας βιώσιμης αγοράς στις τιτλοποιήσεις STS. Για τον σκοπό αυτό, η πρόταση ορίζει τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι τιτλοποιήσεις και παρέχει το απαραίτητο εποπτικό πλαίσιο, ενώ συγκεντρώνει τις υφιστάμενες διατάξεις της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την τιτλοποίηση που σχετίζονται με τον κίνδυνο διατήρησης, τη γνωστοποίηση και τη δέουσα επιμέλεια.

Τα κριτήρια STS θα πρέπει να είναι ενιαία σε ολόκληρη την ΕΕ. Επί του παρόντος, εφαρμόζονται συγκρίσιμα κριτήρια με πιο περιορισμένο πεδίο εφαρμογής σε δύο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμούς που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή [κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την αναλογία κάλυψης ρευστότητας (LCR) και τη «Φερεγγυότητα II»]. Επιπλέον, οι ουσιώδεις κανόνες για τη γνωστοποίηση πληροφοριών, τη διατήρηση κινδύνου και τη δέουσα επιμέλεια προβλέπονται σε μια σειρά από διαφορετικούς κανονισμούς της ΕΕ (ΚΚΑ, κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για τη «Φερεγγυότητα II», κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός για τους ΟΑΠΙ και κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός για τους ΔΟΕΕ).

Το άρθρο 114 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ παρέχει τη νομική βάση για έναν κανονισμό ο οποίος ορίζει ενιαίες διατάξεις με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Τα κριτήρια για την τιτλοποίηση STS και την εναρμόνιση των υφιστάμενων διατάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με την τιτλοποίηση που σχετίζονται με τη διατήρηση του κινδύνου, τη γνωστοποίηση πληροφοριών και τη δέουσα επιμέλεια θα υποστηρίξουν την ορθή και ασφαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Μια οδηγία δεν θα οδηγούσε στα ίδια αποτελέσματα, δεδομένου ότι η εφαρμογή της οδηγίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλίνοντα μέτρα που θεσπίζονται σε εθνικό επίπεδο, γεγονός το οποίο με τη σειρά του θα μπορούσε να επιφέρει στρέβλωση του ανταγωνισμού και ρυθμιστικό αρμπιτράζ. Επιπλέον, οι περισσότερες από τις διατάξεις της ΕΕ που ήδη εφαρμόζονται στον εν λόγω τομέα έχουν θεσπιστεί με τη μορφή κανονισμών.

Η δημιουργία αυτού του νομικού πλαισίου απαιτεί τη θέσπιση μιας σειράς νομικών πράξεων. Πρώτον, θα πρέπει να θεσπιστεί κανονισμός για την τιτλοποίηση που καθορίζει ενιαίους ορισμούς και κανόνες σε όλους τους χρηματοπιστωτικούς τομείς μέσω της εναρμόνισης των κανόνων σχετικά με τη διατήρηση του κινδύνου, τη δέουσα επιμέλεια και τη γνωστοποίηση πληροφοριών. Ο ίδιος κανονισμός ορίζει τα κριτήρια για την τιτλοποίηση STS για όλους τους χρηματοπιστωτικούς τομείς, τις επιλέξιμες κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού και τις δομές των συναλλαγών, καθώς και τους σχετικούς συμμετέχοντες στην αγορά σε όλους τους τομείς. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να καταργήσει τις διατάξεις στην τομεακή νομοθεσία που θα καταστούν περιττές. Δεύτερον, προτείνονται επίσης νομικές πράξεις για την πιο ευαίσθητη σε θέματα προληπτικής εποπτείας μεταχείριση της τιτλοποίησης όσον αφορά τα πιστωτικά ιδρύματα. Όσον αφορά τα πιστωτικά ιδρύματα, το τρέχον πλαίσιο προληπτικής εποπτείας καθορίζεται στον ΚΚΑ και όσον αφορά τις ασφαλιστικές εταιρείες, στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη «Φερεγγυότητα II». Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εγκριθεί μια πρόταση για την τροποποίηση του ΚΚΑ, ενώ θα πρέπει επίσης να τροποποιηθεί η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη «Φερεγγυότητα II» μετά τη θέσπιση του νομικού πλαισίου για τις τιτλοποιήσεις.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα αυτών των πράξεων, οι διάφορες νομικές πράξεις αποτελούν μία αλληλένδετη δέσμη, δεδομένου ότι για την τιτλοποίηση STS, θα προβλέπεται ειδική εξατομικευμένη προληπτική μεταχείριση. Επομένως, είναι σημαντικό το γεγονός η Επιτροπή να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη δέσμη που θα περιέχει όλα τα σχετικά στοιχεία.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το κανονιστικό πλαίσιο για τις ασφαλιστικές δραστηριότητες όσον αφορά την τιτλοποίηση είναι συμβατό με το περιεχόμενο του παρόντος κανονισμού, είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν ορισμένες τροποποιήσεις στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/35 της Επιτροπής (κατ’ εξουσιοδότηση πράξη «Φερεγγυότητα II»). Πρώτον, οι ορισμοί του σχετικά με την τιτλοποίηση θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με εκείνους της παρούσας πρότασης. Δεύτερον, λόγω της άμεσης εφαρμογής των απαιτήσεων διατήρησης κινδύνου και δέουσας επιμέλειας στην παρούσα πρόταση κανονισμού, οι παρόμοιες απαιτήσεις που απορρέουν από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό «Φερεγγυότητα II» μπορούν να καταργηθούν μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας πρότασης. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη την ευρεία υποστήριξη κατά τη δημόσια διαβούλευση σχετικά την Πράσινη Βίβλο για την Ένωση Κεφαλαιαγορών με στόχο τα τμήματα χωρίς εξοφλητική προτεραιότητα της τιτλοποίησης STS να επωφελούνται επίσης από μια προσαρμοσμένη κεφαλαιακή επιβάρυνση στο πλαίσιο της «Φερεγγυότητας II», με μεγαλύτερη ευαισθησία σε θέματα κινδύνου, η Επιτροπή θα αναπτύξει νέα βαθμονόμηση. Η μεθοδολογία θα ακολουθεί μια προσέγγιση διαφάνειας με βάση την κεφαλαιακή επιβάρυνση για τα υποκείμενα ανοίγματα, αυξημένη κατά έναν παράγοντα μη ουδετερότητας για να ληφθεί υπόψη το μοντέλο κινδύνου της τιτλοποίησης. Οι κεφαλαιακές επιβαρύνσεις των υποκείμενων ανοιγμάτων θα πρέπει να βασίζονται στις τρέχουσες βαθμονομήσεις στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη (ΕΕ) αριθ. 2015/35 της Επιτροπής και ο παράγοντας μη ουδετερότητας θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τον μέσο όρο των συντελεστών που περιέχονται στις συμβουλές που παρασχέθηκαν από την ΕΑΤ στις 7 Ιουλίου 2015 16 . Η μεθοδολογία θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση της κεφαλαιακής επιβάρυνσης για τμήματα χωρίς εξοφλητική προτεραιότητα της τιτλοποίησης STS. Τεχνικές βελτιώσεις θα πρέπει επίσης να πραγματοποιηθούν στη μεθοδολογία υπολογισμού των βαθμονομήσεων για τα τμήματα εξοφλητικής προτεραιότητας. Οι εν λόγω αλλαγές στις βαθμονομήσεις θα λάβουν τη μορφή τροποποίησης στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη (ΕΕ) αριθ. 2015/35 της Επιτροπής.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει ήδη αυτή τη στιγμή τις εν λόγω αλλαγές στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό «Φερεγγυότητα II». Ωστόσο, δεδομένου ότι οι νέες βαθμονομήσεις θα πρέπει να αναφέρονται σε αυτή την πρόταση, και ειδικότερα στις απαιτήσεις STS, οι απαραίτητες αλλαγές μπορούν να εγκριθούν μόνο μετά την έγκριση της παρούσας πρότασης. Η Επιτροπή προτίθεται να διασφαλίσει ότι οι νέες βαθμονομήσεις στον ασφαλιστικό και τραπεζικό τομέα θα εφαρμόζονται από τα ίδια δεδομένα.

Τέλος, την παρούσα πρόταση θα ακολουθήσει, σε μεταγενέστερο στάδιο, μια πρόταση για την τροποποίηση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης όσον αφορά την αναλογία κάλυψης ρευστότητας (LCR), προκειμένου να εναρμονιστεί με τον παρόντα κανονισμό. Συγκεκριμένα, θα επέλθει τροποποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας για τις τιτλοποιήσεις και μετατροπή τους σε στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Β σύμφωνα με το άρθρο 13 της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, ώστε να συνάδουν με τα γενικά κριτήρια STS όπως ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Σε αυτό το στάδιο δεν προτείνονται τροποποιήσεις στις εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Ακολουθούν διαφορετική διαδικασία και εξαρτώνται από την έκβαση των νομοθετικών διαπραγματεύσεων για τη συγκεκριμένη δέσμη μέτρων.

3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Η δημόσια διαβούλευση σχετικά με ένα ενδεχόμενο πλαίσιο της ΕΕ για την απλή, διαφανή και τυποποιημένη τιτλοποίηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ της 18ης Φεβρουαρίου και της 13ης Μαΐου 2015. Ελήφθησαν 120 απαντήσεις 17 . Σε γενικές γραμμές, η διαβούλευση κατέδειξε ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι η ανάπτυξη ενός πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ για την απλή, διαφανή και τυποποιημένη τιτλοποίηση (βλέπε την περίληψη των απαντήσεων στο παράρτημα 10 της εκτίμησης επιπτώσεων που αναφέρεται παρακάτω).

Οι ερωτηθέντες συμφώνησαν γενικά ότι θα πρέπει να αναγνωριστεί η πολύ ισχυρότερη απόδοση των τιτλοποιήσεων της ΕΕ κατά τη διάρκεια της κρίσης σε σύγκριση με εκείνες των ΗΠΑ και ότι πρέπει να αλλάξει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Αυτό θα συμβάλει στην ανάκαμψη της ευρωπαϊκής αγοράς τιτλοποιήσεων με βιώσιμο τρόπο, παρέχοντας έναν πρόσθετο δίαυλο χρηματοδότησης για την οικονομία της ΕΕ και διασφαλίζοντας παράλληλα τη χρηματοοικονομική σταθερότητα.

Ελήφθησαν, επίσης, υπόψη τα σχόλια των ενδιαφερόμενων μερών. Ορισμένοι συμμετέχοντες στην αγορά εξέφρασαν την προτίμησή τους για τη δημιουργία ιδιωτικών φορέων που θα δρουν ως «οργανισμοί πιστοποίησης» ή «φορείς ελέγχου» για τιτλοποιήσεις STS. Υποστήριξαν ότι η υποχρεωτική προσφυγή σε εξωτερικά μέρη θα μπορούσε να συμβάλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του σημερινού στιγματισμού που συνδέεται με τιτλοποιήσεις και στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών σε τιτλοποιήσεις STS. Η προαιρετική συμμετοχή τρίτων με εμπειρογνωμοσύνη στην τιτλοποίηση STS στην προσπάθεια να ελεγχθεί η συμμόρφωση της τιτλοποίησης με τις απαιτήσεις STS μπορεί να βοηθήσει τόσο τους επενδυτές όσο και τις μεταβιβάζουσες οντότητες στη διαμόρφωση της γνώμης τους. Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε από την πλειονότητα των εποπτικών αρχών στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να διεξάγουν τις δικές τους εκτιμήσεις, δεδομένου ότι είναι τελικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Η Επιτροπή πιστεύει επίσης ότι η πιο ευεργετική προληπτική μεταχείριση στον τραπεζικό και στον ασφαλιστικό τομέα, θα δώσει στους επενδυτές επαρκή κίνητρα για να επενδύσουν σε τιτλοποιήσεις STS.

Συγκέντρωση και χρήση εμπειρογνωμοσύνης

Η Επιτροπή έχει αποκτήσει πολύτιμες γνώσεις μέσω της συμμετοχής της στις συζητήσεις και στην ανταλλαγή απόψεων ενημερώνοντας την κοινή ομάδα εργασίας της Επιτροπής τραπεζικής εποπτείας της Βασιλείας/της Διεθνούς Οργάνωσης Επιτροπών Εποπτείας Χρηματιστηρίων σχετικά με τις αγορές τιτλοποιήσεων και μέσω της συμμετοχής της στις εργασίες της Επιτροπής τραπεζικής εποπτείας της Βασιλείας σχετικά με την αναθεώρηση της κεφαλαιακής μεταχείρισης. Η Επιτροπή έχει επίσης παρακολούθησε τις εργασίες σχετικά με τις βασικές πτυχές της τιτλοποίησης που διενεργούνται από τη μεικτή επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ), καθώς και από τα μέλη της χωριστά (ΕΑΤ, ΕΑΚΑΑ, ΕΑΑΕΣ). Κατά το 2014 διεξήχθησαν τρεις δημόσιες διαβουλεύσεις από την ΕΚΤ-Τράπεζα της Αγγλίας, την BCBS-IOSCO και την ΕΑΤ, αντίστοιχα, στις οποίες συγκεντρώθηκαν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις απόψεις των ενδιαφερομένων μερών όσον αφορά τις αγορές τιτλοποίησης. Στη δική της δημόσια διαβούλευση, η Επιτροπή βασίστηκε πάνω σε αυτές, εστιάζοντας στη συλλογή περαιτέρω στοιχείων σχετικά με τα βασικά ζητήματα. Η Επιτροπή συναντήθηκε με τις δημόσιες αρχές, τις κεντρικές τράπεζες, τους εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα και το ΔΝΤ. Γενικά, αυτές οι διεθνείς διαβουλεύσεις επιβεβαιώνουν τις απόψεις που εκφράστηκαν στη διαβούλευση της Επιτροπής, και παρέχουν κάποια επιπλέον σχόλια σχετικά με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα ορισμένων από τις προτεινόμενες επιλογές πολιτικής.

Εκτίμηση επιπτώσεων

Για την κατάρτιση της παρούσας πρότασης εκπονήθηκε εκτίμηση επιπτώσεων, η οποία τέθηκε προς συζήτηση στη διυπηρεσιακή διευθύνουσα ομάδα. Η έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων υποβλήθηκε στην επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου στις 17 Ιουνίου 2015. Η συνεδρίαση της επιτροπής πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουλίου 2015. Η επιτροπή εξέδωσε θετική γνώμη και ζήτησε να πραγματοποιηθούν αλλαγές καθώς και να προστεθούν στοιχεία στους ακόλουθους τομείς: τρέχουσα κατάσταση της αγοράς τιτλοποίησης στα διάφορα κράτη μέλη και πιθανές επιπτώσεις της πρωτοβουλίας σε αυτό το επίπεδο· περιγραφή της συσχέτισης μεταξύ των προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί και των στόχων της πρωτοβουλίας, καθώς και των σκοπών της, που μπορούν να επιτευχθούν στην πραγματικότητα· και επισκόπηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων στην ανάλυση επιπτώσεων των επιλογών. Τα ζητήματα αυτά έχουν αντιμετωπιστεί και ενσωματώθηκαν στην τελική έκδοση που είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής.Καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου και απλούστευση

Η παρούσα πρόταση απλοποιεί και εναρμονίζει τις υφιστάμενες νομικές διατάξεις που ισχύουν για τις τιτλοποιήσεις. Δεν είναι εύκολο να παρασχεθούν αξιόπιστες εκτιμήσεις σχετικά με την πρόσθετη χρηματοδότηση που θα μπορούσε να παράσχει η επέκταση των αγορών τιτλοποίησης, δεδομένου ότι εξαρτάται από μια πληθώρα παραγόντων, όπως οι μακροοικονομικές συνθήκες και η νομισματική πολιτική, η συνολική ζήτηση για πίστωση, ή οι εξελίξεις στους εναλλακτικούς διαύλους χρηματοδότησης. Όλα αυτά είναι πιθανό να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου, επηρεάζοντας το τελικό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, εάν η αγορά τιτλοποίησης επιστρέψει στα προ κρίσης μέσα επίπεδα έκδοσης και η νέα έκδοση χρησιμοποιείται από τα πιστωτικά ιδρύματα για την παροχή νέων πιστώσεων, τα ιδρύματα αυτά θα είναι σε θέση να παρέχουν ένα επιπλέον ποσό πιστώσεων προς τον ιδιωτικό τομέα που θα κυμαίνεται μεταξύ 100 -150 δισ. ευρώ. Αυτό θα αντιπροσώπευε μια αύξηση κατά 1,6% των πιστώσεων προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά της ΕΕ.

Αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα δεν είναι κατάλληλα για τους ιδιώτες επενδυτές, λόγω του επιπέδου των κινδύνων και της εγγενούς πολυπλοκότητας. Οι επιλογές πολιτικής που περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόταση θα έχουν πολλές θετικές επιπτώσεις στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ (βλέπε παράρτημα 6 της έκθεσης εκτίμησης των επιπτώσεων). Κατ’ αρχάς, θα συμβάλουν στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ μέσω δύο ειδικών διαύλων: Δανειοδότηση των ΜΜΕ, μέσω τίτλων προερχόμενων από τιτλοποίηση των ΜΜΕ και βραχυπρόθεσμος δανεισμός, μέσω απλών και διαφανών οχημάτων τιτλοποίησης τύπου ABCP. Δεύτερον, η πρωτοβουλία θα πρέπει να παρέχει στις τράπεζες ένα εργαλείο για τη μεταφορά κινδύνου εκτός των ισολογισμών τους. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι οι τράπεζες θα πρέπει να αποδεσμεύσουν περισσότερα κεφάλαια που μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για τη χορήγηση νέων πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ. Τέλος, με την καθιέρωση ενός ενιαίου και συνεκτικού πλαισίου τιτλοποίησης της ΕΕ και με την ενθάρρυνση των συμμετεχόντων στην αγορά για περαιτέρω ανάπτυξη της τυποποίησης, η πρωτοβουλία θα πρέπει να μειώσει το λειτουργικό κόστος των τιτλοποιήσεων. Δεδομένου ότι οι εν λόγω δαπάνες είναι υψηλότερες από τον μέσο όρο για την τιτλοποίηση των δανείων προς τις ΜΜΕ, η εν λόγω μείωση θα πρέπει να έχει ιδιαίτερα ευεργετική επίδραση στο κόστος της πίστωσης για τις ΜΜΕ.

Θεμελιώδη δικαιώματα

Μόνο η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 8), η επιχειρηματική ελευθερία (άρθρο 16) και η προστασία του καταναλωτή (άρθρο 38) του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ σχετίζονται σε κάποιο βαθμό με την παρούσα πρόταση. Περιορισμοί των εν λόγω δικαιωμάτων και ελευθεριών επιτρέπονται βάσει του άρθρου 52 του Χάρτη.

Όσον αφορά την παρούσα πρόταση, ο στόχος γενικού ενδιαφέροντος που δικαιολογεί ορισμένους περιορισμούς των θεμελιωδών δικαιωμάτων αφορά τη διασφάλιση της ακεραιότητας της αγοράς και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η επιχειρηματική ελευθερία μπορεί να επηρεαστεί από την ανάγκη επίτευξης συγκεκριμένων απαιτήσεων τήρησης κινδύνου και δέουσας επιμέλειας ώστε να διασφαλιστεί η ευθυγράμμιση συμφερόντων στην αλυσίδα των επενδύσεων καθώς και ότι οι δυνητικοί επενδυτές ενεργούν με σύνεση. Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενδέχεται να είναι αναγκαία η δημοσιοποίηση ορισμένων πληροφοριών για το επίπεδο των δανείων, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι επενδυτές είναι σε θέση να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι οι εν λόγω διατάξεις εφαρμόζονται ήδη επί του παρόντος στο δίκαιο της ΕΕ. Η παρούσα πρόταση δεν θα πρέπει να έχει αντίκτυπο στους καταναλωτές, δεδομένου ότι οι τιτλοποιήσεις δεν προορίζονται για τους καταναλωτές. Ωστόσο, για όλες τις κατηγορίες επενδυτών, η τιτλοποίηση STS θα επιτρέψει την καλύτερη ανάλυση των κινδύνων, συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο στην προστασία των επενδυτών.

4.ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η παρούσα νομοθετική πρόταση θα έχει περιορισμένες συνέπειες στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω ανάπτυξη της πολιτικής στο πλαίσιο της Επιτροπής και των τριών ΕΕΑ. Επιπλέον συγκεκριμένα καθήκοντα συντονισμού θα ανατεθούν στις ΕΕΑ για την εξασφάλιση συνεπούς εφαρμογής του πλαισίου STS στην ΕΕ. Ως παράρτημα του παρόντος παρέχεται σχετικό δημοσιονομικό δελτίο.

5.ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σχέδια εφαρμογής και ρυθμίσεις παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων

Δεδομένου ότι η προτεινόμενη νομοθετική πράξη είναι κανονισμός που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ, δεν υπάρχει καμία ανάγκη να καταρτιστεί σχέδιο εφαρμογής.

Ο κανονισμός περιλαμβάνει παρακολούθηση και αξιολόγηση από τις ΕΕΑ και από την Επιτροπή. Κατ’ αρχάς, η ΕΑΤ, σε στενή συνεργασία με την ΕΑΚΑΑ και την ΕΑΑΕΣ θα πρέπει να δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των απαιτήσεων STS, σχετικά με τις δράσεις που έχουν αναλάβει οι εποπτικές αρχές και τους σημαντικούς κινδύνους και τα νέα τρωτά σημεία τα οποία ενδέχεται να έχουν υλοποιηθεί κατά την εφαρμογή και τέλος, σχετικά με τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται από τους συμμετέχοντες στην αγορά για την προώθηση της τυποποίησης στην αγορά τιτλοποίησης της ΕΕ. Επιπροσθέτως, η EAKAA, σε στενή συνεργασία με τις δύο άλλες ΕΕΑ, δημοσιεύει έκθεση για τη λειτουργία των απαιτήσεων διαφάνειας και το βαθμό διαφάνειας της αγοράς τιτλοποιήσεων στην ΕΕ, τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Δεύτερον, η Επιτροπή επανεξετάζει τη λειτουργία του παρόντος κανονισμού και εκπονεί σχετική έκθεση τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος του, την οποία υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, συνοδευόμενη, εφόσον κριθεί σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση.

Έτσι, ο κανονισμός θα υπόκειται σε πλήρη αξιολόγηση προκειμένου να εκτιμηθεί, μεταξύ άλλων, πόσο αποτελεσματικός και αποδοτικός υπήρξε όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του.

Ο βαθμός επίτευξης του πρώτου στόχου (Διαφοροποίηση των απλών, διαφανών και τυποποιημένων προϊόντων τιτλοποίησης από άλλους τύπους τιτλοποίησης) θα πρέπει να υπολογίζεται ως συνάρτηση των τιμών και των επιπέδων έκδοσης των προϊόντων STS. Η αύξηση και των δύο, σε σχέση με τα μη STS προϊόντα, θα συνιστά ένδειξη της διαφοροποίησης και ως εκ τούτου της επίτευξης του πρώτου στόχου.

Ο δεύτερος στόχος (Προώθηση της διάδοσης της τυποποίησης των διαδικασιών και των πρακτικών στις αγορές τιτλοποίησης, αντιμετώπιση ρυθμιστικών ανακολουθιών) θα υπολογίζεται με γνώμονα τρία κριτήρια: 1) την τιμή και την αύξηση έκδοσης προϊόντων STS (π.χ. καθώς η μείωση του λειτουργικού κόστους θα πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση των επιπέδων έκδοσής τους)· 2) τον βαθμό τυποποίησης του υλικού εμπορίας και αναφοράς και τέλος 3) τα σχόλια από επαγγελματίες της αγοράς όσον αφορά την εξέλιξη του λειτουργικού κόστους (ενδέχεται να μην κοινοποιούνται εξακριβωμένα δεδομένα σχετικά με αυτό).

Λεπτομερής επεξήγηση των συγκεκριμένων διατάξεων της πρότασης

Η παρούσα πρόταση περιλαμβάνει δύο κύρια μέρη. Το πρώτο μέρος είναι αφιερωμένο σε κανόνες που ισχύουν για όλες τις τιτλοποιήσεις, ενώ το δεύτερο μέρος εστιάζει μόνο στην τιτλοποίηση STS.

Το πρώτο μέρος παρέχει μια κοινή βάση κανόνων που ισχύουν για όλες τις τιτλοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης της τιτλοποίησης STS. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ προβλέπει ήδη συγκεκριμένους κανόνες για τα πιστωτικά ιδρύματα, τη διαχείριση στοιχείων ενεργητικού και τον ασφαλιστικό τομέα, οι εν λόγω κανόνες είναι διασκορπισμένοι ανάμεσα σε διαφορετικές νομικές πράξεις και δεν είναι πάντα συνεπείς. Συνεπώς, το πρώτο σκέλος της πρότασης θέτει τους κανόνες σε μία νομική πράξη, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνοχή και τη σύγκλιση σε όλους τους τομείς, ενώ συμβάλλει στον εξορθολογισμό και στην απλούστευση των υφιστάμενων κανόνων. Ως εκ τούτου θα πρέπει να καταργηθούν οι τομεακές διατάξεις για το ίδιο θέμα.

Το δεύτερο μέρος περιέχει τα κριτήρια που καθορίζουν την τιτλοποίηση STS. Στον κανονισμό για την αναλογία κάλυψης ρευστότητας (LCR) και στον κανονισμό «Φερεγγυότητα II», η Επιτροπή έχει ήδη θεσπίσει, για ειδικούς σκοπούς, κριτήρια παρόμοια με αυτά στην παρούσα πρόταση, αλλά ο κανονισμός περί τιτλοποίησης δημιουργεί ένα γενικό και διατομεακό καθεστώς. Η αναθεώρηση του κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΚΚΑ) και η μελλοντική τροποποίηση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης «Φερεγγυότητα II» θα παράσχει μια πιο ευαίσθητη σε θέματα κινδύνου προληπτική διαχείριση για τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες που επενδύουν στην τιτλοποίηση STS. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για την αναλογία κάλυψης ρευστοποίησης (LCR) θα πρέπει επίσης να τροποποιηθεί ώστε να αναφέρεται σε αυτήν τη νομοθετική πράξη και ειδικότερα στο σύνολο των κριτηρίων STS. Ειδικά κριτήρια που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά της ρευστότητας της τιτλοποίησης θα καθορίζονται στην τροποποιημένη κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.

Ορισμοί (άρθρο 2)

Οι ορισμοί της πρότασης προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από τον κανονισμό ΚΚΑ και διασφαλίζουν ότι οι ίδιοι ορισμοί εφαρμόζονται σε όλους τους χρηματοπιστωτικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν καλύπτονται από τον κανονισμό περί κεφαλαιακών απαιτήσεων.

Κανόνες δέουσας επιμέλειας για τους επενδυτές (άρθρο 3)

Δεδομένου ότι οι τιτλοποιήσεις δεν είναι πάντα τα πιο απλά και πιο διαφανή χρηματοοικονομικά προϊόντα και μπορούν να ενέχουν υψηλότερους κινδύνους σε σχέση με άλλα χρηματοοικονομικά μέσα, οι θεσμικοί επενδυτές υπόκεινται σε κανόνες δέουσας επιμέλειας.

Οι υπάρχοντες κανόνες προβλέπονται στον ΚΚΑ, στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη «Φερεγγυότητα II» και στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό αριθ. 231/2013 της Επιτροπής (ο κανονισμός για τους ΔΟΕΕ). Οι εν λόγω κανόνες θα πρέπει να καταργηθούν και να αντικατασταθούν από ένα ενιαίο άρθρο που προβλέπει πανομοιότυπες και απλοποιημένες διατάξεις περί δέουσας επιμέλειας για όλους τους τύπους των ρυθμιζόμενων θεσμικών επενδυτών που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην ΕΕ ή μέσω αυτής. Όσον αφορά τους ΟΣΕΚΑ, δεν ισχύουν κανόνες δέουσας επιμέλειας μέχρι σήμερα: η Επιτροπή, ωστόσο, εξουσιοδοτείται να θεσπίσει τέτοιους κανόνες (άρθρο 50α της οδηγίας για τους ΟΣΕΚΑ). Δεν το έχει πράξει ακόμη, λόγω της πρόθεσης να παρασχεθεί κάλυψη για τους ΟΣΕΚΑ σε αυτή την πρωτοβουλία. Για αυτό τον λόγο, η πρόταση δημιουργεί απαιτήσεις για τους ΟΣΕΚΑ. Στην πρόταση, τα ΙΕΣΠ καλύπτονται επίσης από τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας. Ωστόσο, δεν υπάγονταν στους εν λόγω κανόνες μέχρι τώρα, αλλά εάν γινόταν αυτό θα συμβάδιζε κατάλληλα με τον στόχο της βελτίωσης της διαχείρισης του κινδύνου στην πρόταση οδηγίας ΙΕΣΠ2 και με τον στόχο για τη δημιουργία ενός εναρμονισμένου πλαισίου για τους θεσμικούς επενδυτές.

Για τις τιτλοποιήσεις STS, οι επενδυτές θα πρέπει επίσης να διενεργούν δέουσα επιμέλεια σχετικά με τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις STS. Καθώς οι απαιτήσεις STS δεν αποτελούν ένδειξη των χαρακτηριστικών κινδύνου της τιτλοποίησης, οι επενδυτές εξακολουθούν να είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση των κινδύνων που είναι σύμφυτοι με την έκθεσή τους στη θέση τιτλοποίησης και για το κατά πόσον η τιτλοποίηση είναι κατάλληλη για τις ανάγκες του επενδυτή.

Διατήρηση κινδύνου (άρθρο 4)

Η διατήρηση κινδύνου από τις μεταβιβάζουσες οντότητες, τις ανάδοχες οντότητες ή τους αρχικούς δανειοδότες των τιτλοποιήσεων διασφαλίζει την ευθυγράμμιση των συμφερόντων μεταξύ αυτών των φορέων και των επενδυτών.

Οι υφιστάμενοι τομεακοί κανονισμοί (ΚΚΑ, οδηγία «Φερεγγυότητα II» και κανονισμός για τους ΔΟΕΕ) θεσπίζουν ήδη απαιτήσεις για τη διατήρηση του κινδύνου, αλλά χρησιμοποιούν τη λεγόμενη «έμμεση προσέγγιση»: οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες οντότητες ή οι αρχικοί δανειοδότες δεν υπόκεινται άμεσα σε τέτοιες απαιτήσεις, αλλά ο επενδυτής θα πρέπει να ελέγχει αν η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης έχει διατηρήσει τον κίνδυνο. Αυτό, ωστόσο, επιβαρύνει τον επενδυτή, ο οποίος δεν έχει άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση αυτού του ελέγχου.

Επομένως, η παρούσα πρόταση προβλέπει την άμεση απαίτηση διατήρησης του κινδύνου και την υποχρέωση υποβολής έκθεσης σχετικά με τη μεταβιβάζουσα οντότητα, την ανάδοχη οντότητα ή τους αρχικούς δανειστές. Οι επενδυτές θα είναι επομένως σε θέση να ελέγχουν με απλό τρόπο αν οι εν λόγω οντότητες έχουν διατηρήσει τον κίνδυνο. Όσον αφορά τιτλοποιήσεις ιδίως σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ούτε η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη οντότητα αλλά ούτε και ο αρχικός δανειοδότης δεν είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ, θα συνεχίσει να εφαρμόζεται πλήρως η έμμεση προσέγγιση. Αυτή η υφιστάμενη προσέγγιση διασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, θα πρέπει να γίνονται μερικές εξαιρέσεις για τις περιπτώσεις στις οποίες οι τιτλοποιημένες συμμετοχές καλύπτονται από πλήρη, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη εγγύηση χορηγούμενη ιδίως από δημόσιες αρχές. Σε περίπτωση που παρέχεται στήριξη από δημόσιους πόρους υπό τη μορφή εγγυήσεων ή με άλλα μέσα, οποιεσδήποτε διατάξεις του παρόντος κανονισμού ισχύουν με την επιφύλαξη των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.

Η παρούσα πρόταση λαμβάνει επίσης υπόψη τη σύσταση της ΕΑΤ για την κάλυψη ενδεχόμενου νομικού κενού κατά την εφαρμογή του καθεστώτος διατήρησης του κινδύνου σύμφωνα με το οποίο οι απαιτήσεις δεν μπορούν να παρακαμφθούν από μια εκτεταμένη ερμηνεία του ορισμού της μεταβιβάζουσας οντότητας. Για τον λόγο αυτόν, ορίζεται ότι για τους σκοπούς του άρθρου 4, μια οντότητα που έχει συσταθεί ειδικά για τον αποκλειστικό σκοπό της τιτλοποίησης ανοιγμάτων και χωρίς κανέναν ευρύ επιχειρηματικό σκοπό, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μεταβιβάζουσα οντότητα. Για παράδειγμα, η οντότητα που διατηρεί τα οικονομικά συμφέροντα πρέπει να έχει την ικανότητα να ανταποκριθεί στην υποχρέωση πληρωμής από πόρους που δεν σχετίζονται με τα ανοίγματα που τιτλοποιήθηκαν.

Κανόνες διαφάνειας (άρθρο 5)

Οι απαιτήσεις διαφάνειας σχετικά με τις τιτλοποιήσεις και τα υποκείμενα ανοίγματα επιτρέπουν στους επενδυτές να κατανοήσουν, να αξιολογήσουν και να συγκρίνουν τις πράξεις τιτλοποίησης και να μην βασίζονται αποκλειστικά σε τρίτα μέρη, όπως οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Επιπλέον, επιτρέπουν στους επενδυτές να ενεργούν ως συνετοί επενδυτές και να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια.

Η παρούσα πρόταση διασφαλίζει ότι οι επενδυτές θα έχουν στη διάθεσή τους όλες τις σχετικές πληροφορίες για τις τιτλοποιήσεις. Καλύπτει όλους τους τύπους τιτλοποιήσεων και εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς. Για να διευκολυνθεί τόσο η χρήση των πληροφοριών από τους επενδυτές όσο και η γνωστοποίηση πληροφοριών από τις μεταβιβάζουσες οντότητες, τις ανάδοχες οντότητες και τις ΟΕΣΤ, η πρόταση προϋποθέτει το ισχύον κεκτημένο, συμπεριλαμβανομένων των τυποποιημένων προτύπων γνωστοποίησης πληροφοριών. Δεδομένου ότι τα εν λόγω τυποποιημένα πρότυπα γνωστοποίησης πληροφοριών δεν καλύπτουν επί του παρόντος όλα τα τμήματα τιτλοποίησης, καθίσταται απαραίτητη η ανάπτυξη συμπληρωματικών προτύπων (π.χ. για ABCP). Με τον τρόπο αυτό, προκύπτει η ανάγκη εύρεσης ορθής ισορροπίας μεταξύ του επιπέδου των στοιχείων και της αναλογικότητας των απαιτήσεων γνωστοποίησης πληροφοριών.

Οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ θα πρέπει να διαθέτουν ελεύθερα πληροφορίες για τους επενδυτές, μέσω τυποποιημένων προτύπων, σε έναν δικτυακό τόπο που πληροί ορισμένα κριτήρια όπως ο έλεγχος της ποιότητας των δεδομένων και η επιχειρησιακή συνέχεια. Στην πράξη, αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει την αναφορά αυτών των πληροφοριών σε ένα αποθετήριο δεδομένων, όπως η «ευρωπαϊκή αποθήκη δεδομένων», όπου έχει ήδη συγκεντρωθεί ένα μεγάλο μέρος αυτού του είδους των πληροφοριών για τους σκοπούς της επιλεξιμότητας όσον αφορά τις πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος. Η αναφορά των πληροφοριών θα γίνεται μέσω τυποποιημένων προτύπων, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για την υποβολή αναφορών δυνάμει του παρόντος κανονισμού και, ενόσω εκκρεμεί η ολοκλήρωσή του, στον δικτυακό τόπο SFI δυνάμει του άρθρου 8 στοιχείο β) του κανονισμού για τους ΟΑΠΙ III. Σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές θα έχουν την ευθύνη να διασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες παρέχονται σωστά στους επενδυτές και ότι ο δικτυακός τόπος ανταποκρίνεται στα απαιτούμενα χαρακτηριστικά. Η ΕΑΚΑΑ, σε στενή συνεργασία με την ΕΑΤ και την ΕΑΑΕΣ θα πρέπει να θεσπίσουν σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων τα οποία θα ορίζουν τις απαιτήσεις που θα πρέπει να ικανοποιεί ο δικτυακός τόπος στον οποίον θα αναρτώνται πληροφορίες διαθέσιμες για τους κατόχους θέσεων τιτλοποίησης. Ειδικότερα, οι απαιτήσεις αυτές θα καλύπτουν τη δομή διακυβέρνησης, περιλαμβανομένης της ανεξαρτησίας του δικτυακού τόπου, τις ρυθμίσεις για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τις εσωτερικές διαδικασίες με στόχο τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας, της επιχειρησιακής αξιοπιστίας και της ακεραιότητας του δικτυακού τόπου και των διαδικασιών που εφαρμόζονται προκειμένου να εξασφαλιστεί η ποιότητα και η ακρίβεια των πληροφοριών.

Τιτλοποίηση STS (άρθρα 6 έως 13)

Τα άρθρα 6 έως 13 περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις για την απλή, διαφανή και τυποποιημένη («STS») τιτλοποίηση.

Ο όρος «πρότυπο STS» δεν σημαίνει ότι η εν λόγω τιτλοποίηση είναι απαλλαγμένη από κινδύνους, αλλά σημαίνει ότι το προϊόν πληροί ορισμένα κριτήρια και ότι ένας συνετός και επιμελής επενδυτής θα είναι σε θέση να αξιολογήσει τον ενεχόμενο κίνδυνο.

Θα πρέπει να υπάρχουν δύο τύποι απαιτήσεων STS: ένας για τις μακροπρόθεσμες τιτλοποιήσεις και ένας για τις βραχυπρόθεσμες τιτλοποιήσεις (ABCP). Ωστόσο, σε μεγάλο βαθμό οι απαιτήσεις είναι παρόμοιες: Οι απαιτήσεις αναπτύχθηκαν με βάση τις υφιστάμενες απαιτήσεις των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων όσον αφορά τον δείκτη κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας και τη «Φερεγγυότητα II», τις συμβουλές της ΕΑΤ και το πρότυπο της BCBS-IOSCO. Οι απαιτήσεις θα ισχύουν για όλους τους χρηματοπιστωτικούς τομείς.

Η πρόταση αυτή επιτρέπει μόνο στις τιτλοποιήσεις μέσω πραγματικής πώλησης να χαρακτηριστούν ως STS. Σε μια τιτλοποίηση μέσω πραγματικής πώλησης, η κυριότητα των υποκείμενων ανοιγμάτων μεταβιβάζεται ή εκχωρείται ουσιαστικά σε μια οντότητα ειδικού σκοπού τιτλοποίησης. Στις σύνθετες τιτλοποιήσεις, δεν μεταβιβάζονται τα υποκείμενα ανοίγματα σε μια τέτοια οντότητα, αλλά μεταβιβάζεται ο πιστωτικός κίνδυνος που σχετίζεται με τα υποκείμενα ανοίγματα μέσω εγγυήσεων ή σύμβασης παραγώγων. Αυτό δημιουργεί πρόσθετο πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου και πιθανή περιπλοκότητα που σχετίζεται ιδίως με το περιεχόμενο της σύμβασης. Μέχρι τώρα κριτήρια STS για σύνθετη τιτλοποίηση δεν έχουν αναπτυχθεί ούτε σε διεθνές επίπεδο (BCBS-IOSCO), ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ΕΑΤ). Έτσι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επαρκής σαφήνεια ως προς το ποιες σύνθετες τιτλοποιήσεις θα πρέπει να θεωρούνται απλές, διαφανείς και τυποποιημένες και υπό ποιες συνθήκες. Η Επιτροπή θα εξετάσει περαιτέρω το ζήτημα αυτό και θα παρακολουθεί το έργο διεθνών και ευρωπαϊκών φορέων όσον αφορά το εν λόγω θέμα. Θα αξιολογήσει κατά πόσον κάποιες απλές, διαφανείς και τυποποιημένες σύνθετες τιτλοποιήσεις που παρουσίασαν καλή απόδοση κατά την οικονομική κρίση θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις STS. Τα σχόλια που θα υποβληθούν στο μέλλον, ιδίως από την ΕΑΤ, θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή πληροφόρησης για την Επιτροπή όσον αφορά τις μελλοντικές προτάσεις πολιτικής της. Ωστόσο, ξεχώρισε μια ειδική κατηγορία συναλλαγών των ΜΜΕ που πραγματοποιούνται παράλληλα με τα προγράμματα των δημόσιων αρχών ή τα προγράμματα δημοσίων εγγυήσεων (δηλαδή «κατανεμημένη κάλυψη»), στις οποίες θα εφαρμοστεί η προληπτική μεταχείριση STS στο πλαίσιο του ΚΚΑ υπό ειδικές συνθήκες.

Κοινοποίηση και γνωστοποίηση πληροφοριών STS (άρθρο 14)

Οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ θα πρέπει να είναι από κοινού υπεύθυνες για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις STS και για τη σχετική ενημέρωση της ΕΑΚΑΑ, η οποία θα δημοσιεύει το σχετικό γεγονός στον δικτυακό τόπο της. Έτσι διασφαλίζεται ότι οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ θα αναλαμβάνουν την ευθύνη για τον ισχυρισμό τους ότι η τιτλοποίηση μπορεί να χαρακτηριστεί απλή, διαφανής και τυποποιημένη και ότι υπάρχει διαφάνεια στην αγορά. Οι μεταβιβάζουσες οντότητες και οι ανάδοχες οντότητες αναλαμβάνουν από κοινού την ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που προκύπτει από εσφαλμένες ή παραπλανητικές κοινοποιήσεις σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται δυνάμει του εθνικού δικαίου. Οι επενδυτές, ωστόσο, θα πρέπει να εξακολουθήσουν να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια, αλλά δύνανται να βασιστούν στην κοινοποίηση STS και στις πληροφορίες που γνωστοποιούνται από τη μεταβιβάζουσα οντότητα, την ανάδοχη οντότητα και την ΟΕΣΤ σχετικά με τη συμμόρφωση STS. Για να διευκολυνθεί η διαδικασία για τους επενδυτές και τις μεταβιβάζουσες οντότητες, τις ανάδοχες οντότητες και την ΟΕΣΤ, θα αναπτυχθεί ειδικό πρότυπο από τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές για την αξιολόγηση STS.

Εποπτεία (άρθρα 15-22)

Για τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και την προώθηση της ρευστότητας, καθίσταται απαραίτητη η ορθή και αποτελεσματική εποπτεία των αγορών τιτλοποίησης. Για αυτόν τον σκοπό, η πρόταση απαιτεί από τα κράτη μέλη να ορίζουν τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές πράξεις της ΕΕ στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Όπως ισχύει επί του παρόντος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του δικαίου της ΕΕ, όσον αφορά την εποπτεία της συμμόρφωσης με το άρθρο σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν την αρμόδια αρχή του σχετικού θεσμικού επενδυτή. Η εν λόγω εποπτική αρχή θα πρέπει να έχει τις εξουσίες που εκχωρούνται σε αυτήν σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Για την εποπτεία των άρθρων 4 έως 14 της πρότασης, όταν τα εμπλεκόμενα μέρη ρυθμίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η αρμόδια αρχή για την εν λόγω ρυθμιζόμενη οντότητα θα πρέπει να ορίζεται από τα κράτη μέλη. Για παράδειγμα, όταν η συγκεκριμένη οντότητα είναι ένα πιστωτικό ίδρυμα, η σχετική τραπεζική εποπτική αρχή θα πρέπει να ορίζεται από τα κράτη μέλη. Σε περίπτωση που το πιστωτικό ίδρυμα είναι ένα σημαντικό πιστωτικό ίδρυμα δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, θα πρέπει να οριστεί ενιαίος εποπτικός μηχανισμός. Σε περίπτωση που το ενδιαφερόμενο μέρος δεν είναι ρυθμιζόμενη οντότητα σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, για παράδειγμα μια ΟΕΣΤ, τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν ποια αρχή θα είναι η αρμόδια αρχή. Με αυτό τον τρόπο, οι εποπτικές ρυθμίσεις της παρούσας πρότασης ευθυγραμμίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο με τις υφιστάμενες ρυθμίσεις. Όσον αφορά τις οντότητες που επί του παρόντος δεν ρυθμίζονται από το δίκαιο της ΕΕ, τα κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν μία ή περισσότερες αρμόδιες αρχές.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές εποπτικές, ερευνητικές εξουσίες καθώς και εξουσίες επιβολής κυρώσεων, οι οποίες συνήθως διατίθενται στο πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Ενόψει του διασυνοριακού χαρακτήρα της αγοράς τιτλοποίησης, καθίσταται μείζονος σημασίας η συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των ΕΕΑ. Η ανταλλαγή πληροφοριών, η συνεργασία στο πλαίσιο των εποπτικών δραστηριοτήτων και των ερευνών και ο συντονισμός κατά τη λήψη αποφάσεων αποτελούν βασική προϋπόθεση.

Για να εξασφαλιστεί η συνεκτική ερμηνεία και η κοινή κατανόηση των απαιτήσεων STS από τις αρμόδιες αρχές, η ΕΑΤ, η ΕΑΚΑΑ και η ΕΑΑΕΣ θα πρέπει να συντονίζουν τις εργασίες των αρμόδιων αρχών των διαφόρων χρηματοπιστωτικών τομέων και να αξιολογούν πρακτικά ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με τις τιτλοποιήσεις STS. Μπορούν ιδίως να συντονίζουν τις εργασίες τους στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών. Μια διαδικασία ερωτήσεων & απαντήσεων θα μπορούσε να διευκολύνει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού από τους συμμετέχοντες στην αγορά και τις αρμόδιες αρχές.

Ενόψει των επιπτώσεων της ταξινόμησης STS σχετικά, για παράδειγμα, με την κεφαλαιακή μεταχείριση των εν λόγω προϊόντων, καθίσταται αναγκαία η θέσπιση ορισμένων ειδικών κανόνων. Για παράδειγμα, δύο ασφαλιστικές εταιρείες από δύο διαφορετικά κράτη μέλη θα μπορούσαν να επενδύσουν στην ίδια τιτλοποίηση STS από άλλο κράτος μέλος. Η αρμόδια αρχή που έχει την ευθύνη για την πρώτη ασφαλιστική εταιρεία θα μπορούσε να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το μέσο τιτλοποίησης δεν πληροί τις απαιτήσεις STS, ενώ η αρμόδια αρχή που έχει την ευθύνη για τη δεύτερη ασφαλιστική εταιρεία θα μπορούσε να συμπεράνει ότι πληροί τις απαιτήσεις STS. Η επίμονη χρήση διαφορετικών προσεγγίσεων θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την αξιοπιστία της προσέγγισης STS και να οδηγήσει σε ρυθμιστικό αρμπιτράζ.

Για να διασφαλιστεί μια αξιόπιστη προσέγγιση STS, εισήχθησαν, κατά συνέπεια, ορισμένοι ειδικοί κανόνες στην πρόταση. Όταν μια αρμόδια αρχή έχει αποδείξει ότι οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ έχουν προβεί σε ανακριβή ή παραπλανητική κοινοποίηση STS, θα πρέπει να ενημερώνουν αμέσως την ΕΑΚΑΑ, την ΕΑΤ ή την ΕΑΑΕΣ και τις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερομένων κρατών μελών προκειμένου να συζητήσουν τα ευρήματά της. Σε περίπτωση που δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία, θα πρέπει να προβλέπεται δεσμευτική διαμεσολάβηση σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΑΚΑΑ.

Τροποποιήσεις σε άλλες νομικές πράξεις (άρθρα 23-27)

Με τα άρθρα 24 έως 27 τροποποιούνται ορισμένα άρθρα άλλων νομικών πράξεων, ιδίως η οδηγία για τους ΟΣΕΚΑ, η οδηγία «Φερεγγυότητα II», ο κανονισμός για τους ΟΑΠΙ III, η οδηγία ΔΟΕΕ και ο κανονισμός για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών (EMIR). Αυτές οι αλλαγές είναι απαραίτητες προκειμένου να αντιπροσωπεύουν τη δημιουργία ενός εναρμονισμένου πλαισίου τιτλοποίησης στην παρούσα πρόταση. Ως εκ τούτου, πρέπει να καταργηθούν ή να τροποποιηθούν ορισμένες από αυτές τις διατάξεις. Μέχρι να καταργηθούν οι (σχετικές διατάξεις των) κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βασίζονται σε αυτές τις οδηγίες και τους κανονισμούς, θα εξακολουθούν να εφαρμόζονται. Αυτό ισχύει ιδίως στην περίπτωση των διατάξεων του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 625/2014 18 , των άρθρων 254 έως 257 της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης για τη «Φερεγγυότητα II», των άρθρων 50 έως 56 του κανονισμού ΔΟΕΕ 19 και των διατάξεων του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/3 20 . Η Επιτροπή θα εγκρίνει τις απαραίτητες αλλαγές σε αυτές τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις βάσει του εγκεκριμένου κανονισμού περί τιτλοποιήσεων.

Οι τροποποιήσεις του κανονισμού για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών (EMIR) προβλέπουν ότι οι συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που συνάπτονται από οντότητες καλυμμένου ομολόγου και οντότητες ειδικού σκοπού τιτλοποίησης δεν θα πρέπει να υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Αυτή η εξαίρεση συμβαίνει διότι οι αντισυμβαλλόμενοι σε συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων είναι διασφαλισμένοι πιστωτές στο πλαίσιο καλυμμένου ομολόγου και ρυθμίσεων τιτλοποίησης και συνήθως προβλέπεται επαρκής προστασία από τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η υποχρέωση κεντρικής εκκαθάρισης θα μπορούσε επομένως να επιβάλει περιττές επικαλύψεις των τεχνικών μείωσης του κινδύνου και θα παρενέβαινε στη δομή του στοιχείου ενεργητικού. Οι διατάξεις αυτές έχουν σκοπό να επιτρέψουν στην ΕΕΑ να παρέχει, όσον αφορά τους εκδότες τιτλοποιήσεων STS, τις καταστάσεις και τις συνθήκες που δικαιολογούν εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις εκκαθάρισης και παροχής περιθωρίου ασφαλείας του κανονισμού για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών (EMIR).

Τιτλοποιήσεις σε επίπεδο τρίτων χωρών

Η παρούσα πρόταση προβλέπει ουσιαστικά ένα σύστημα το οποίο είναι ανοικτό σε τιτλοποιήσεις τρίτων χωρών. Οι θεσμικοί επενδυτές της ΕΕ μπορούν να επενδύουν σε τιτλοποιήσεις εκτός της ΕΕ και θα πρέπει να διενεργούν την ίδια δέουσα επιμέλεια ως προς τις τιτλοποιήσεις της ΕΕ, που περιλαμβάνει έλεγχο εφόσον διατηρείται ο κίνδυνος και εφόσον η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ διαθέτουν όλες τις σχετικές πληροφορίες. Επιπλέον, οι τιτλοποιήσεις εκτός ΕΕ μπορούν επίσης να πληρούν τις απαιτήσεις STS και η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ δύνανται επίσης να υποβάλουν κοινοποίηση STS στην ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 8. Επίσης, δεν απαιτείται τα ίδια τα υποκείμενα ανοίγματα να βρίσκονται στην ΕΕ.

2015/0226 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τιτλοποιήσεις και τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου για απλές, διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις και την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/EΚ, 2009/138/EΚ, 2011/61/EΕ και κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 21 ,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)Η τιτλοποίηση αφορά πράξεις που επιτρέπουν στον δανειοδότη – συνήθως ένα πιστωτικό ίδρυμα – να αναχρηματοδοτήσει ένα σύνολο δανείων ή ανοιγμάτων, όπως δάνεια για την αγορά ακινήτων, χρηματοδοτικές μισθώσεις αυτοκινήτων, καταναλωτικά δάνεια ή πιστωτικές κάρτες, μέσω της μετατροπής τους σε διαπραγματεύσιμους τίτλους. Ο δανειοδότης συγκεντρώνει και επανασυσκευάζει το χαρτοφυλάκιο των δανείων του και τα οργανώνει σε διαφορετικές κατηγορίες κινδύνου για διαφορετικούς επενδυτές, δίνοντας έτσι στους επενδυτές πρόσβαση σε επενδύσεις σε δάνεια και άλλα χρηματοδοτικά ανοίγματα στα οποία κανονικά δεν θα είχαν άμεση πρόσβαση. Οι αποδόσεις για τους επενδυτές προκύπτουν από τις ταμειακές ροές των υποκείμενων δανείων.

(2)Στο σχέδιο επενδύσεων για την Ευρώπη στις 26 Νοεμβρίου 2014, η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να θέσει σε επανεκκίνηση τις υψηλής ποιότητας αγορές τιτλοποίησης, χωρίς να επαναληφθούν τα σφάλματα που έγιναν πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Η ανάπτυξη απλής, διαφανούς και τυποποιημένης αγοράς τιτλοποίησης αποτελεί δομικό στοιχείο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και συμβάλει στον πρωταρχικό στόχο της Επιτροπής όσον αφορά την υποστήριξη της δημιουργίας θέσεων εργασίας και την επιστροφή στη βιώσιμη ανάπτυξη.

(3)Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την πρόθεση να αποδυναμώσει το νομοθετικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε μετά την οικονομική κρίση με στόχο την αντιμετώπιση των κινδύνων που ενυπάρχουν σε εξαιρετικά πολύπλοκες, αδιαφανείς και επικίνδυνες τιτλοποιήσεις. Είναι σημαντικό να διασφαλίσει τη θέσπιση των κανόνων για την καλύτερη διαφοροποίηση των απλών, διαφανών και τυποποιημένων προϊόντων από τα σύνθετα, αδιαφανή και επικίνδυνα μέσα και να εφαρμόσει ένα πιο ευαίσθητο σε θέματα κινδύνων προληπτικό πλαίσιο.

(4)Η τιτλοποίηση αποτελεί σημαντικό στοιχείο της εύρυθμης λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών. Η καλά διαρθρωμένη τιτλοποίηση αποτελεί σημαντική μέθοδο διαφοροποίησης των πηγών χρηματοδότησης και αποτελεσματικότερης κατανομής του κινδύνου στο ενωσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Επιτρέπει την ευρύτερη διασπορά των κινδύνων στον χρηματοπιστωτικό τομέα και μπορεί να συμβάλει στην αποδέσμευση των ισολογισμών των μεταβιβαζόντων οντοτήτων, προκειμένου να καταστεί εφικτή η αύξηση των δανειοδοτήσεων προς την οικονομία. Γενικά, μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και να προσφέρει πρόσθετες επενδυτικές ευκαιρίες. Η τιτλοποίηση μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων και των κεφαλαιαγορών, εξασφαλίζοντας έτσι έμμεσο όφελος για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (π.χ. μειώνοντας το κόστος της δανειοδότησης και χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, των πιστώσεων για ακίνητη περιουσία και των πιστωτικών καρτών).

(5)Η θέσπιση ενός πλαισίου προληπτικής εποπτείας με μεγαλύτερη ευαισθησία ως προς τους κινδύνους για τις απλές, διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις STS («τιτλοποιήσεις STS») απαιτεί από την Ένωση να ορίσει με σαφήνεια τι ακριβώς είναι η τιτλοποίηση STS, εφόσον αλλιώς η κανονιστική αντιμετώπιση των πιστωτικών ιδρυμάτων και των ασφαλιστικών εταιριών με μεγαλύτερη ευαισθησία ως προς τους κινδύνους θα ήταν διαθέσιμη για διαφορετικούς τύπους τιτλοποιήσεων σε διάφορα κράτη μέλη. Αυτό θα δημιουργούσε άνισους όρους ανταγωνισμού και καταχρηστική επιλογή του ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας.

(6)Είναι απαραίτητο να διατυπωθούν, σε συμφωνία με τους υπάρχοντες ορισμούς της ενωσιακής νομοθεσίας για τον συγκεκριμένο κλάδο, ορισμοί για όλες τις βασικές έννοιες που αφορούν την τιτλοποίηση. Συγκεκριμένα, απαιτείται ένας σαφής και περιεκτικός ορισμός της τιτλοποίησης, ο οποίος θα περιλαμβάνει κάθε πράξη ή πρόγραμμα όπου ο πιστωτικός κίνδυνος που συνδέεται με ένα άνοιγμα ή ομάδα ανοιγμάτων τμηματοποιείται. Άνοιγμα από το οποίο προκύπτει υποχρέωση άμεσης πληρωμής για πράξη ή πρόγραμμα που εκτελείται για τη χρηματοδότηση ή αξιοποίηση ενσώματων στοιχείων ενεργητικού δεν θα πρέπει να θεωρείται ως άνοιγμα σε τιτλοποίηση, ακόμη και αν η πράξη ή το πρόγραμμα έχει υποχρεώσεις πληρωμής διαφορετικής εξοφλητικής προτεραιότητας.

(7)Τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν ήδη καταβληθεί πολλές προσπάθειες για τον προσδιορισμό τιτλοποιήσεων STS, και έχουν ήδη καθοριστεί στους κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 2015/61 22 και (ΕΕ) αριθ. 2015/35 23 της Επιτροπής, κριτήρια για απλές, διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις για ειδικούς σκοπούς, που συνοδεύονται από προληπτική εποπτεία με μεγαλύτερη ευαισθησία ως προς τους κινδύνους.

(8)Βάσει των υφιστάμενων κριτηρίων, σχετικά με τα κριτήρια της BCBS-IOSCO που εγκρίθηκαν στις 23 Ιουλίου 2015 για τον προσδιορισμό σαφών, διαφανών και τυποποιημένων τιτλοποιήσεων, ιδίως δε των συμβουλών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) για τον χαρακτηρισμό των τιτλοποιήσεων που εκδόθηκαν στις 7 Ιουλίου 2015, είναι ουσιώδης η διατύπωση ενός γενικού και διατομεακού εφαρμοστέου ορισμού για τις τιτλοποιήσεις STS.

(9)Η εφαρμογή απλών, διαφανών και τυποποιημένων («STS») κριτηρίων σε ολόκληρη την ΕΕ δεν θα πρέπει να οδηγεί σε αποκλίνουσες προσεγγίσεις. Οι προσεγγίσεις αυτές θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πιθανούς φραγμούς για τους διασυνοριακούς επενδυτές, περιορίζοντας την πρόσβασή τους στις λεπτομέρειες των πλαισίων των κρατών μελών και, ως εκ τούτου, υποσκάπτοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στα κριτήρια STS.

(10)Είναι ουσιώδης η στενή συνεργασία των αρμόδιων αρχών για τη διασφάλιση κοινής και συνεκτικής κατανόησης των απαιτήσεων STS σε ολόκληρη την Ένωση και την αντιμετώπιση των πιθανών προβλημάτων ερμηνείας. Δεδομένου του στόχου αυτού, στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, οι τρεις ΕΕΑ θα πρέπει να συντονίζουν το έργο τους, καθώς και το έργο των αρμόδιων αρχών με σκοπό τη διασφάλιση διατομεακής συνεκτικότητας και να αξιολογούν πρακτικά ζητήματα που ίσως εγερθούν σε σχέση με τις τιτλοποιήσεις STS. Στην προσπάθεια αυτή, θα πρέπει επίσης να ζητήσουν τις γνώμες των συμμετεχόντων στις αγορές και να τις λάβουν υπόψη τους όσο αυτό είναι δυνατόν. Τα αποτελέσματα των συζητήσεων αυτών θα πρέπει να δημοσιευτούν στους δικτυακούς τόπους των ΕΕΑ προκειμένου να βοηθούν τις μεταβιβάζουσες οντότητες, τις ανάδοχες οντότητες, τις ΟΕΣΤ και τους επενδυτές να αξιολογούν τις τιτλοποιήσεις STS πριν από την έκδοση ή την επένδυση σε τέτοιες θέσεις. Ο εν λόγω μηχανισμός συντονισμού θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα σημαντικός κατά την περίοδο που οδηγεί στην υλοποίηση του παρόντος κανονισμού.

(11)Οι επενδύσεις ή τα ανοίγματα σε τιτλοποιήσεις όχι μόνο εκθέτουν τον επενδυτή στους επενδυτικούς κινδύνους των υποκείμενων δανείων ή ανοιγμάτων, αλλά θα μπορούσαν επίσης να δημιουργήσουν άλλους κινδύνους, όπως οι κίνδυνοι αντιπροσώπευσης (agency risks), ο κίνδυνος του υποδείγματος, ο νομικός και λειτουργικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου, ο κίνδυνος διαχείρισης (servicing risk), ο κίνδυνος ρευστότητας, ο κίνδυνος συγκέντρωσης και οι κίνδυνοι λειτουργικής φύσης. Άρα είναι ζωτικής σημασίας το να υπόκεινται οι θεσμικοί επενδυτές σε αναλογικές απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας προκειμένου να μπορούν να αξιολογούν κατάλληλα τους κινδύνους που προκύπτουν από όλους των τύπους τιτλοποιήσεων, προς όφελος των τελικών επενδυτών. Επομένως, η δέουσα επιμέλεια μπορεί να αυξήσει την εμπιστοσύνη στην αγορά μεταξύ των επιμέρους μεταβιβαζόντων οντοτήτων, ανάδοχων οντοτήτων και των επενδυτών. Απαιτείται επίσης από τους επενδυτές να ασκούν την ενδεδειγμένη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τις τιτλοποιήσεις STS. Μπορούν να ενημερώνονται μέσω της πληροφόρησης που δημοσιοποιούν οι οντότητες τιτλοποίησης, ιδίως δε μέσω της κοινοποίησης STS και της σχετικής πληροφόρησης που δημοσιοποιείται στο πλαίσιο αυτό, η οποία θα πρέπει να παρέχει στους επενδυτές όλα τα συναφή στοιχεία σχετικά με τον τρόπο ικανοποίησης των κριτηρίων STS. Οι θεσμικοί επενδυτές θα πρέπει να είναι σε θέση να βασιστούν δεόντως στην κοινοποίηση STS που δημοσιοποιεί η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ προκειμένου να καθορίσουν κατά πόσον η τιτλοποίηση ικανοποιεί τις απαιτήσεις STS.

(12)Είναι σημαντικό να παραμένουν ευθυγραμμισμένα τα συμφέροντα των μεταβιβαζόντων οντοτήτων, των ανάδοχων οντοτήτων και των αρχικών δανειοδοτών που μετατρέπουν ανοίγματα σε διαπραγματεύσιμους τίτλους και αφετέρου των επενδυτών. Για να επιτευχθεί αυτό, η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης θα πρέπει να διατηρεί σημαντική συμμετοχή στα υποκείμενα ανοίγματα της τιτλοποίησης. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι μεταβιβάζουσες οντότητες ή οι ανάδοχες οντότητες να διατηρούν ουσιώδη καθαρή οικονομική συμμετοχή στους εν λόγω υποκείμενους κινδύνους. Γενικότερα, οι πράξεις τιτλοποίησης δεν θα πρέπει να διαρθρώνονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η εφαρμογή της απαίτησης διατήρησης. Η απαίτηση αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται οπουδήποτε εφαρμόζεται η οικονομική ουσία της τιτλοποίησης, ανεξαρτήτως των νομικών δομών ή μέσων που χρησιμοποιούνται. Δεν απαιτείται πολλαπλή εφαρμογή των απαιτήσεων διατήρησης. Για οποιαδήποτε συγκεκριμένη τιτλοποίηση, αρκεί να υπόκειται στην απαίτηση μόνο η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης. Ομοίως, όταν οι πράξεις τιτλοποίησης εμπεριέχουν άλλες θέσεις τιτλοποίησης ως υποκείμενα ανοίγματα, η υποχρέωση διατήρησης θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στην τιτλοποίηση που υπόκειται στην επένδυση. Η κοινοποίηση STS καταδεικνύει στους επενδυτές ότι οι μεταβιβάζουσες οντότητες διατηρούν ουσιώδη καθαρή οικονομική συμμετοχή στους υποκείμενους κινδύνους. Θα πρέπει να γίνονται μερικές εξαιρέσεις για τις περιπτώσεις στις οποίες οι τιτλοποιημένες συμμετοχές καλύπτονται από πλήρη, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη εγγύηση χορηγούμενη ιδίως από δημόσιες αρχές. Σε περίπτωση που παρέχεται στήριξη από δημόσιους πόρους υπό τη μορφή εγγυήσεων ή με άλλα μέσα, οποιεσδήποτε διατάξεις του παρόντος κανονισμού ισχύουν με την επιφύλαξη των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.

(13)Η ικανότητα των επενδυτών να διενεργούν δέουσα επιμέλεια με σκοπό την τεκμηριωμένη αξιολόγηση της φερεγγυότητας ενός δεδομένου μέσου τιτλοποίησης εξαρτάται από την πρόσβαση που έχουν σε πληροφορίες σχετικά με αυτά τα μέσα. Βάσει του υφιστάμενου κεκτημένου, είναι σημαντική η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος δυνάμει του οποίου οι επενδυτές θα έχουν πρόσβαση στο σύνολο της συναφούς πληροφόρησης καθ’ όλη τη διάρκεια των πράξεων, ενώ παράλληλα θα μειώνονται οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων από μέρους των μεταβιβαζόντων οντοτήτων, των ανάδοχων οντοτήτων και των ΟΕΣΤ και θα διευκολύνεται η συνεχής, απλοποιημένη και ελεύθερη πρόσβαση των επενδυτών σε αξιόπιστη πληροφόρηση σχετικά με τις τιτλοποιήσεις.

(14)Οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν στην έκθεση προς τους επενδυτές όλα τα ουσιωδώς συναφή δεδομένα σχετικά με την πιστωτική ποιότητα και την απόδοση των υποκείμενων ανοιγμάτων, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων που επιτρέπουν στους επενδυτές να εντοπίζουν σαφώς τις καθυστερήσεις και τις αθετήσεις των υποκείμενων οφειλετών, την αναδιάρθρωση χρεών, τη διαγραφή χρεών, τη χορήγηση περιόδου χάριτος, τις επαναγορές, τις διακοπές πληρωμής, τις αποσβέσεις, τις ανακτήσεις και άλλες θεραπείες σχετικές με τις αποδόσεις των στοιχείων ενεργητικού που περιλαμβάνονται στην ομάδα των υποκείμενων ανοιγμάτων. Η έκθεση προς τους επενδυτές θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης δεδομένα σχετικά με τις ταμειακές ροές που δημιουργούνται από τα υποκείμενα ανοίγματα και από τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η έκδοση της τιτλοποίησης, συμπεριλαμβανομένης διακριτής δημοσιοποίησης του εισοδήματος και των εκταμιεύσεων της θέσης τιτλοποίησης, δηλ. του προγραμματισμένου κεφαλαίου, των προγραμματισμένων τόκων, του προπληρωμένου κεφαλαίου, των παλαιότερων οφειλόμενων τόκων και τελών και χρεώσεων, καθώς και οποιαδήποτε δεδομένα σχετικά με την παραβίαση τυχόν γεγονότων ενεργοποίησης που συνεπάγεται αλλαγές στη σειρά των πληρωμών ή αντικατάσταση τυχόν αντισυμβαλλομένων και δεδομένα σχετικά με το ποσό και τη μορφή της πιστωτικής ενίσχυσης που είναι διαθέσιμη για κάθε δόση. Μολονότι απλές, διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις έχουν λειτουργήσει επιτυχώς στο παρελθόν, η ικανοποίηση των απαιτήσεων STS δεν σημαίνει αυτομάτως ότι η θέση τιτλοποίησης είναι απαλλαγμένη από κινδύνους ούτε αποδεικνύει τίποτα σχετικά με την πιστωτική ποιότητα που υπόκειται της τιτλοποίησης. Τουναντίον, θα πρέπει να θεωρείται ωσάν να καταδεικνύει ότι ο συνετός και επιμελής επενδυτής θα είναι σε θέση να αναλύσει τους κινδύνους που ενέχει η τιτλοποίηση. Θα πρέπει να υπάρχουν δύο είδη απαιτήσεων STS: ένα για μακροπρόθεσμες τιτλοποιήσεις και ένα για βραχυπρόθεσμες τιτλοποιήσεις (ABCP), τα οποία θα πρέπει να υπόκεινται σε μεγάλο βαθμό σε παρόμοιες απαιτήσεις με ειδικές προσαρμογές, ώστε να αντικατοπτρίζουν τα δομικά χαρακτηριστικά των δύο αυτών τμημάτων της αγοράς. Η λειτουργία των αγορών αυτών διαφέρει όταν πρόκειται για προγράμματα ABCP που βασίζονται σε αρκετές συναλλαγές ABCP οι οποίες αποτελούνται από βραχυπρόθεσμα ανοίγματα που πρέπει να αντικατασταθούν κατά τη λήξη τους. Επιπροσθέτως, τα κριτήρια STS πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζουν τον ειδικό ρόλο της ανάδοχης οντότητας που παρέχει στήριξη ρευστότητας σε οχήματα τιτλοποίησης τύπου ABCP.

(15)Η πρόταση αυτή επιτρέπει μόνο στις τιτλοποιήσεις μέσω πραγματικής πώλησης να χαρακτηριστούν ως STS. Σε μια τιτλοποίηση μέσω πραγματικής πώλησης, η κυριότητα των υποκείμενων ανοιγμάτων μεταβιβάζεται ή εκχωρείται ουσιαστικά σε μια εκδίδουσα οντότητα που είναι οντότητα ειδικού σκοπού τιτλοποίησης (ΟΕΣΤ). Η μεταφορά των υποκείμενων ανοιγμάτων στην ΟΕΣΤ δεν θα πρέπει να υπόκειται σε αυστηρές διατάξεις επιστροφής αμοιβών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του πωλητή. Αυτές οι αυστηρές διατάξεις επιστροφής αμοιβών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν, ενδεικτικά, τις διατάξεις βάσει των οποίων η πώληση των υποκείμενων ανοιγμάτων μπορεί να ακυρωθεί από τον εκκαθαριστή του πωλητή αποκλειστικά και μόνο λόγω του γεγονός ότι συνήφθη εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος πριν από την κήρυξη της αφερεγγυότητας του πωλητή ή διατάξεων βάσει των οποίων η ΟΕΣΤ μπορεί να αποτρέψει την εν λόγω ακύρωση μόνον εάν μπορεί να αποδείξει ότι δεν ήταν ενήμερη για την αφερεγγυότητα του πωλητή κατά τη στιγμή της πώλησης.

(16)Σε τιτλοποιήσεις που πραγματοποιούνται μέσω πραγματικής πώλησης, δεν μεταβιβάζονται τα υποκείμενα ανοίγματα σε μια τέτοια εκδίδουσα οντότητα, αλλά μεταβιβάζεται ο πιστωτικός κίνδυνος που σχετίζεται με τα υποκείμενα ανοίγματα μέσω σύμβασης παραγώγων ή εγγυήσεων. Αυτό δημιουργεί πρόσθετο πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου και πιθανή περιπλοκότητα που σχετίζεται ιδίως με το περιεχόμενο της σύμβασης παραγώγων. Επί του παρόντος, δεν έχει διενεργηθεί καμία ανάλυση σε διεθνές ή ενωσιακό επίπεδο για τον επαρκή προσδιορισμό κριτηρίων STS για αυτά τα είδη μέσων τιτλοποίησης. Κρίνεται, λοιπόν, ουσιώδης η μελλοντική αξιολόγηση του κατά πόσον κάποιες σύνθετες τιτλοποιήσεις που παρουσίασαν καλή απόδοση κατά την οικονομική κρίση και ήταν απλές, διαφανείς και τυποποιημένες θα μπορούσαν να θεωρηθούν επιλέξιμες για τον χαρακτηρισμό STS. Στη βάση αυτή, η Επιτροπή θα αξιολογήσει σε μελλοντική πρότασή της το κατά πόσον τιτλοποιήσεις μέσω πραγματικής πώλησης θα πρέπει να καλύπτονται από τον χαρακτηρισμό STS.

(17)Τα υποκείμενα ανοίγματα που μεταβιβάζονται από τον πωλητή στην ΟΕΣΤ θα πρέπει ικανοποιούν προκαθορισμένα και σαφώς προσδιορισμένα κριτήρια επιλεξιμότητας τα οποία δεν επιτρέπουν ελεύθερα την ενεργή διαχείριση χαρτοφυλακίου για τα εν λόγω ανοίγματα. Η υποκατάσταση των ανοιγμάτων που παραβαίνουν δηλώσεις και εγγυήσεις, κατ’ αρχήν δεν θεωρείται ενεργή διαχείριση χαρτοφυλακίου.

(18)Προκειμένου να διασφαλιστεί η από μέρους των επενδυτών επίδειξη δέουσας επιμέλειας και να διευκολυνθεί η αξιολόγηση των υποκείμενων κινδύνων, είναι σημαντικό το να υποστηρίζονται οι πράξεις τιτλοποίησης από ομάδες ανοιγμάτων εμπορικών δανείων που παρουσιάζουν ομοιογένεια ως προς το είδος των στοιχείων ενεργητικού, όπως ομάδες στεγαστικών δανείων, όπως ομάδες εμπορικών δανείων, χρηματοδοτικών μισθώσεων και πιστωτικών διευκολύνσεων χορηγούμενων σε επιχειρήσεις της ίδιας κατηγορίας για τη χρηματοδότηση κεφαλαιακών δαπανών ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ομάδες δανείων αγοράς αυτοκινήτου και χρηματοδοτικών μισθώσεων χορηγούμενων σε δανειολήπτες ή μισθωτές ή δανείων, και ομάδες πιστωτικών διευκολύνσεων χορηγούμενων σε ιδιώτες για προσωπική, οικογενειακή ή οικιακή κατανάλωση.

(19)Είναι ουσιώδης η αποτροπή επανεμφάνισης των μοντέλων «δημιουργίας και διανομής δανείων» (‘originate to distribute’). Στις περιπτώσεις αυτές, οι δανειοδότες χορηγούν πιστώσεις χρησιμοποιώντας κακής ποιότητας και ανεπαρκείς πολιτικές ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων, εφόσον γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι οι σχετικοί κίνδυνοι θα πωληθούν τελικά σε τρίτους. Επομένως, τα προς τιτλοποίηση ανοίγματα θα πρέπει να προέρχονται από τις συνήθεις επιχειρηματικές δραστηριότητες της μεταβιβάζουσας οντότητας ή του αρχικού δανειοδότη σύμφωνα με πρότυπα ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων που δεν θα πρέπει να υπολείπονται σε αυστηρότητα εκείνων που εφαρμόζει η μεταβιβάζουσα οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης για τη δημιουργία παρόμοιων ανοιγμάτων που δεν τιτλοποιούνται. Οι ουσιώδεις αλλαγές των προτύπων ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων θα πρέπει να γνωστοποιούνται πλήρως στους δυνητικούς επενδυτές. Η μεταβιβάζουσα οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης θα πρέπει να διαθέτει επαρκή πείρα στη δημιουργία ανοιγμάτων παρόμοιας φύσης με εκείνα που έχουν τιτλοποιηθεί. Στην περίπτωση τιτλοποιήσεων στις οποίες τα υποκείμενα ανοίγματα είναι στεγαστικά δάνεια, το σύνολο των δανείων δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει δάνεια που είχαν συναφθεί στο εμπόριο και με βάση την παραδοχή ότι το δάνειο ή, κατά περίπτωση, οι ενδιάμεσοι φορείς γνώριζαν ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν θα μπορούσαν να επαληθευθούν από τον δανειοδότη. Η αξιολόγηση της φερεγγυότητας του δανειολήπτη θα πρέπει επίσης να ικανοποιεί, κατά περίπτωση, τις απαιτήσεις των οδηγιών 2014/17/ΕΕ ή 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή τις αντίστοιχες απαιτήσεις τρίτων χωρών.

(20)Όταν οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τον χαρακτηρισμό STS για τις τιτλοποιήσεις τους, θα πρέπει να ενημερώνουν τους επενδυτές, τις αρμόδιες αρχές και την ΕΑΚΑΑ ότι η συγκεκριμένη τιτλοποίηση ικανοποιεί τις απαιτήσεις STS. Η ΕΑΚΑΑ οφείλει τότε να την δημοσιεύσει σε κατάλογο πράξεων που αναρτώνται στον δικτυακό τόπο της για ενημερωτικούς λόγους. Η αναφορά της έκδοση μιας τιτλοποίησης στον κατάλογο κοινοποιούμενων τιτλοποιήσεων STS της ΕΑΚΑΑ δεν συνεπάγεται πιστοποίηση από μέρους της ΕΑΚΑΑ ή άλλων αρμόδιων αρχών ότι η εν λόγω τιτλοποίηση ικανοποιεί τις απαιτήσεις STS. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις STS εξακολουθεί να τελεί υπό την αποκλειστική ευθύνη των μεταβιβαζόντων οντοτήτων, των ανάδοχων οντοτήτων και των ΟΕΣΤ. Έτσι διασφαλίζεται ότι οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ θα αναλαμβάνουν την ευθύνη για τον ισχυρισμό τους ότι η τιτλοποίηση μπορεί να χαρακτηριστεί απλή, διαφανής και τυποποιημένη και ότι υπάρχει διαφάνεια στην αγορά.

(21)Όταν μια τιτλοποίηση δεν ικανοποιεί πια τις απαιτήσεις STS, η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ θα πρέπει να ενημερώνει αμέσως την ΕΑΚΑΑ. Επιπροσθέτως, όταν μια αρμόδια αρχή επιβάλει διοικητικές κυρώσεις ή μέτρα επανόρθωσης σχετικά με τιτλοποίηση που κοινοποιείται ως STS, η εν λόγω αρμόδια αρχή θα πρέπει να ενημερώνει αμέσως την ΕΑΚΑΑ προκειμένου η ένδειξη που συμπεριλαμβάνει η τελευταία στον κατάλογο κοινοποιούμενων STS να επιτρέπει την ενημέρωση των επενδυτών για τις εν λόγω κυρώσεις και για την αξιοπιστία των κοινοποιήσεων STS. Επομένως είναι προς συμφέρον των μεταβιβαζουσών οντοτήτων, των ανάδοχων οντοτήτων και των ΟΕΣΤ το να εξετάζουν ενδελεχώς τις κοινοποιήσεις τους, εφόσον θα μπορούσαν να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στη φήμη τους.

(22)Οι επενδυτές θα πρέπει να επιδεικνύουν οι ίδιοι τη δέουσα επιμέλεια για τις επενδύσεις τους, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη των συνεπαγόμενων κινδύνων, αλλά θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να βασιστούν στις κοινοποιήσεις STS και στην πληροφόρηση που παρέχει η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη οντότητα ή η ΟΕΣΤ σχετικά με τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις STS.

(23)Η εμπλοκή τρίτων, προκειμένου να συμβάλουν στον έλεγχο της συμμόρφωσης μιας τιτλοποίησης με τις απαιτήσεις STS, ίσως είναι υποβοηθητική για τους επενδυτές, τις μεταβιβάζουσες οντότητες, τις ανάδοχες οντότητες και τις ΟΕΣΤ, και θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση της εμπιστοσύνης στην αγορά όσον αφορά τις απλές, διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις. Ωστόσο, είναι ουσιώδες να διενεργούν οι επενδυτές τη δική τους αξιολόγηση, να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις επενδυτικές τους αποφάσεις και να μην βασίζονται μηχανικά σε τρίτους.

(24)Τα κράτη μέλη θα πρέπει ορίσουν αρμόδιες αρχές και να τους παράσχουν τις αναγκαίες αρμοδιότητες άσκησης εποπτείας, διεξαγωγής ερευνών και επιβολής κυρώσεων. Οι διοικητικές κυρώσεις και τα μέτρα επανόρθωσης θα πρέπει, κατ’ αρχήν, να δημοσιεύονται. Δεδομένου ότι οι επενδυτές, οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες οντότητες, οι αρχικοί δανειοδότες και οι ΟΕΣΤ μπορούν να είναι εγκατεστημένα σε διαφορετικά κράτη μέλη και να τυγχάνουν εποπτείας από διαφορετικές τομεακές αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να διασφαλίζεται η στενή συνεργασία μεταξύ των οικείων αρμόδιων αρχών, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου 24 , καθώς και με τις ΕΕΑ, μέσω αμοιβαίας ανταλλαγής πληροφοριών και βοήθειας όσον αφορά τις εποπτικές δραστηριότητες.

(25)Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να συντονίζουν στενά την εποπτεία τους και να διασφαλίζουν τη συνεκτικότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται σε περίπτωση παραβιάσεων του παρόντος κανονισμού. Όταν μια τέτοια παραβίαση αφορά εσφαλμένη ή παραπλανητική κοινοποίηση, η αρμόδια αρχή που διαπιστώνει την παραβίαση θα πρέπει να ενημερώνει επίσης τις ΕΕΑ και τις σχετικές αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών και την ΕΑΚΑΑ και, κατά περίπτωση, η μεικτή επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών θα πρέπει να είναι σε θέση να ασκήσει δεσμευτικές διαμεσολαβητικές αρμοδιότητες.

(26)Ο παρών κανονισμός προάγει την εναρμόνιση αρκετών βασικών στοιχείων στην αγορά τιτλοποιήσεων, με την επιφύλαξη περαιτέρω συμπληρωματικής εναρμόνισης των διαδικασιών και των πρακτικών που εφαρμόζονται στις αγορές τιτλοποιήσεων, με πρωτοβουλία των ίδιων των αγορών. Για τον λόγο αυτό, απαιτείται οπωσδήποτε η συνέχιση των προσπαθειών από μέρους των συμμετεχόντων στις αγορές και των επαγγελματικών τους ενώσεων για την περαιτέρω τυποποίηση των πρακτικών στις αγορές, ιδίως δε την τυποποίηση της τεκμηρίωσης των τιτλοποιήσεων. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί προσεκτικά τις προσπάθειες τυποποίησης που καταβάλλουν οι συμμετέχοντες στις αγορές και θα υποβάλλει σχετικές εκθέσεις.

(27)Η οδηγία για τους ΟΣΕΚΑ, η οδηγία «Φερεγγυότητα II», ο κανονισμός για τους ΟΑΠΙ, η οδηγία ΔΟΕΕ και ο κανονισμός EMIR τροποποιούνται αντίστοιχα προκειμένου να διασφαλιστεί η εναρμόνιση του ενωσιακού νομικού πλαισίου με τον παρόντα κανονισμό όσον αφορά τις διατάξεις που αφορούν την τιτλοποίηση, το βασικό αντικείμενο των οποίων είναι η ίδρυση και λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ιδίως μέσω διασφάλισης ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά για όλους τους θεσμικούς επενδυτές.

(28)Όσον αφορά τις τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, οι συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων («OTC») που συνάπτονται από οντότητες ειδικού σκοπού τιτλοποίησης δεν θα πρέπει να υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Αυτό συμβαίνει διότι οι αντισυμβαλλόμενοι συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που συνάπτονται με οντότητες ειδικού σκοπού τιτλοποίησης είναι διασφαλισμένοι πιστωτές στο πλαίσιο ρυθμίσεων τιτλοποίησης και συνήθως προβλέπεται επαρκής προστασία από τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου. Όσον αφορά τα παράγωγα των οποίων η εκκαθάριση δεν γίνεται σε κεντρικό επίπεδο, τα επίπεδα των απαιτούμενων εγγυήσεων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και την ειδική διάρθρωση των ρυθμίσεων τιτλοποίησης και την προστασία που διασφαλίζεται ήδη στο πλαίσιο αυτό.

(29)Υπάρχει ένας βαθμός δυνατότητας υποκατάστασης μεταξύ των καλυμμένων ομολόγων και των τιτλοποιήσεων. Ως εκ τούτου, προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα στρέβλωσης ή αρμπιτράζ μεταξύ της χρήσης τιτλοποιήσεων και καλυμμένων ομολόγων, λόγω της διαφορετικής μεταχείρισης των συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που έχουν συναφθεί από οντότητες καλυμμένων ομολόγων ή ΟΕΣΤ, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 θα πρέπει επίσης να τροποποιηθεί ώστε να εξαιρεί τις οντότητες καλυμμένων ομολόγων από την υποχρέωση εκκαθάρισης και να διασφαλίζει ότι θα υπόκεινται στα ίδια διμερή περιθώρια.

(30)Προκειμένου να καθοριστεί η απαίτηση περί διατήρησης κινδύνου, η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων δυνάμει του άρθρου 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την έγκριση ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που θα προσδιορίζουν τις μεθόδους διατήρησης κινδύνου, τη μέτρηση του επιπέδου διατήρησης, ορισμένες απαγορεύσεις σχετικά με τον διατηρούμενο κίνδυνο, τη διατήρηση σε ενοποιημένη βάση και την εξαίρεση ορισμένων πράξεων. Όσον αφορά την εμπειρογνωμοσύνη της ΕΑΤ στον καθορισμό των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιοποιήσει την εν λόγω εμπειρογνωμοσύνη κατά την εκπόνηση των πράξεων αυτών. Η ΕΑΤ θα πρέπει να διαβουλεύεται εκ του σύνεγγυς με τις άλλες δύο ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές.

(31)Προκειμένου να διευκολύνονται οι επενδυτές να έχουν συνεχή, εύκολη και ελεύθερη πρόσβαση σε αξιόπιστη πληροφόρηση σχετικά με τις τιτλοποιήσεις, η ίδια αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων θα πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την έγκριση ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τη συγκέντρωση συγκρίσιμων πληροφοριών σχετικά με τα υποκείμενα ανοίγματα και την τακτική υποβολή εκθέσεων προς τους επενδυτές, καθώς και για τις απαιτήσεις που θα πρέπει να πληροί ο δικτυακός τόπος που χρησιμοποιείται για τη δημοσιοποίηση των σχετικών πληροφοριών στους κατόχους θέσεων τιτλοποίησης. Όσον αφορά την εμπειρογνωμοσύνη της ΕΑΚΑΑ, κατά τον ορισμό κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιοποιήσει την εν λόγω εμπειρογνωμοσύνη για τη σύνταξη των πράξεων αυτών. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να προβαίνει σε στενές διαβουλεύσεις με τις άλλες δύο ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές.

(32)Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία για τους επενδυτές, τις μεταβιβάζουσες οντότητες, τις ανάδοχες οντότητες και τις ΟΕΣΤ, η ίδια αρμοδιότητα έγκρισης πράξεων θα πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την έγκριση ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για το πρότυπο των κοινοποιήσεων STS που θα παρέχει στους επενδυτές και στις αρμόδιες αρχές επαρκή πληροφόρηση προκειμένου να μπορούν να αξιολογήσουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις STS. Όσον αφορά την εμπειρογνωμοσύνη της ΕΑΚΑΑ, κατά τον ορισμό κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιοποιήσει την εν λόγω εμπειρογνωμοσύνη για τη σύνταξη των πράξεων αυτών. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να προβαίνει σε στενές διαβουλεύσεις με τις άλλες δύο ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές.

(33)Για τον καθορισμό των όρων της υποχρέωσης συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών από μέρους των αρμόδιων αρχών, η ίδια αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων θα πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την έγκριση ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που θα καθορίζουν τις πληροφορίες οι οποίες θα πρέπει να ανταλλάσσονται, καθώς και το περιεχόμενο και το πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεων κοινοποίησης. Όσον αφορά την εμπειρογνωμοσύνη της ΕΑΚΑΑ, κατά τον ορισμό κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιοποιήσει την εν λόγω εμπειρογνωμοσύνη για τη σύνταξη των πράξεων αυτών. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να προβαίνει σε στενές διαβουλεύσεις με τις άλλες δύο ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές.

(34)Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(35)Επειδή οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, δεδομένου ότι οι αγορές τιτλοποιήσεων λειτουργούν σε παγκόσμιο επίπεδο και ότι θα πρέπει να διασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά για όλους τους θεσμικούς επενδυτές και τις οντότητες που εμπλέκονται στην τιτλοποίηση, αλλά, λόγω της έκτασης και των επιπτώσεων, αυτά μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση δύναται να εγκρίνει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια προς επίτευξη των στόχων αυτών.

(36)Ο παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται σε τιτλοποιήσεις των οποίων οι τίτλοι εκδίδονται από την έναρξη ισχύος του και μετά.

(37)Όσον αφορά τις θέσεις τιτλοποίησης που εκκρεμούν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ μπορούν να χρησιμοποιούν τον χαρακτηρισμό «STS» υπό την προϋπόθεση ότι η τιτλοποίηση ικανοποιεί τις απαιτήσεις STS. Συνεπώς, οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ θα πρέπει να μπορούν να υποβάλουν στην ΕΑΚΑΑ κοινοποίηση STS σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

(38)Οι απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας ουσιαστικά λαμβάνονται από την υφιστάμενη ενωσιακή νομοθεσία και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να εφαρμόζονται σε τιτλοποιήσεις που εκδίδονται κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 και σε τιτλοποιήσεις που εκδίδονται πριν από την εν λόγω ημερομηνία, όταν νέα υποκείμενα ανοίγματα έχουν προστεθεί ή αντικατασταθεί μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014. Τα σχετικά άρθρα του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 625/2014 της Επιτροπής που καθορίζουν τις απαιτήσεις για τη διατήρηση του κινδύνου για τα πιστωτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις επενδύσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημεία 1) και 2) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2013/575, θα πρέπει να εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη στιγμή όπου θα τεθούν σε εφαρμογή τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τη διατήρηση του κινδύνου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, τα πιστωτικά ιδρύματα ή οι επενδυτικοί οίκοι, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις αντασφάλισης και οι διαχειριστές εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων θα πρέπει, όσον αφορά θέσεις τιτλοποίησης που εκκρεμούν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, να εξακολουθούν να υπόκεινται στο άρθρο 405 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και στα κεφάλαια 1, 2 και 3 και στο άρθρο 22 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 625/2014 της Επιτροπής, στα άρθρα 254 και 255 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/35 της Επιτροπής, καθώς και στο άρθρο 51 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2013 της Επιτροπής, αντίστοιχα. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις περί διαφάνειας, μέχρι τη στιγμή που θα εφαρμοστούν τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που θα εγκριθούν από την Επιτροπή σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να καθιστούν διαθέσιμες τις πληροφορίες που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι έως VIII του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/3 στον δικτυακό τόπο που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Κεφάλαιο 1

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ένα γενικό πλαίσιο για την τιτλοποίηση. Ορίζει την τιτλοποίηση και καθορίζει τη δέουσα επιμέλεια, τη διατήρηση του κινδύνου και τις απαιτήσεις διαφάνειας για τα μέρη που συμμετέχουν σε τιτλοποιήσεις, όπως οι θεσμικοί επενδυτές, οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες οντότητες, οι αρχικοί δανειοδότες και οι οντότητες ειδικού σκοπού τιτλοποίησης. Παρέχει επίσης ένα πλαίσιο για την απλή, διαφανή και τυποποιημένη τιτλοποίηση ή τιτλοποίηση «STS».

2.Ο παρών κανονισμός ισχύει για τους θεσμικούς επενδυτές που εκτίθενται σε τιτλοποίηση και για τις μεταβιβάζουσες οντότητες, τους αρχικούς δανειοδότες, τις ανάδοχες οντότητες και τις οντότητες ειδικού σκοπού τιτλοποίησης.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)ως «τιτλοποίηση» νοείται η πράξη ή το πρόγραμμα μερισμού κατά τμήματα διαβάθμισης του πιστωτικού κινδύνου που συνδέεται με άνοιγμα ή με ομάδα ανοιγμάτων με αμφότερα τα εξής χαρακτηριστικά:

α)οι πληρωμές στο πλαίσιο της πράξης ή του προγράμματος εξαρτώνται από την απόδοση του ανοίγματος ή της ομάδας ανοιγμάτων·

β)η διαβάθμιση των τμημάτων τιτλοποίησης καθορίζει την κατανομή των ζημιών κατά τη διάρκεια της πράξης ή του προγράμματος·

2)ως «οντότητα ειδικού σκοπού για τιτλοποίηση» ή «ΟΕΣΤ» νοείται ένα εμπορικό καταπίστευμα ή άλλη νομική οντότητα, πλην μεταβιβάζουσας οντότητας ή ανάδοχης οντότητας, που έχει συσταθεί με τον σκοπό να αναλάβει μία ή περισσότερες τιτλοποιήσεις, οι δραστηριότητες της οποίας περιορίζονται στις δέουσες για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η δομή της οποίας αποσκοπεί στον διαχωρισμό των υποχρεώσεων της ΟΕΣΤ από εκείνες της μεταβιβάζουσας οντότητας και οι κάτοχοι συμφερόντων της οποίας δικαιούνται να ενεχυριάζουν ή να ανταλλάσσουν τα συμφέροντα αυτά χωρίς περιορισμούς·

3)ως «μεταβιβάζουσα οντότητα» νοείται οντότητα η οποία:

α)η ίδια ή μέσω συγγενικών οντοτήτων, άμεσα ή έμμεσα, συμμετείχε στην αρχική συμφωνία με την οποία δημιουργήθηκαν οι υποχρεώσεις ή οι δυνητικές υποχρεώσεις του χρεώστη ή του δυνητικού χρεώστη, οι οποίες οδηγούν στα υπό τιτλοποίηση ανοίγματα· ή

β)αγοράζει τα ανοίγματα τρίτου για λογαριασμό της ίδιας και, κατόπιν, τα τιτλοποιεί·

4)ως «επανατιτλοποίηση» νοείται η τιτλοποίηση στην οποία τουλάχιστον ένα από τα υποκείμενα ανοίγματα είναι θέση τιτλοποίησης·

5)ως «ανάδοχη οντότητα» νοείται ένα πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημεία 1) και 2) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2013/575, πλην μεταβιβάζουσας οντότητας, που καταρτίζει και διαχειρίζεται ένα πρόγραμμα έκδοσης εμπορικών χρεογράφων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού ή άλλο πρόγραμμα τιτλοποίησης που αγοράζει ανοίγματα από τρίτες οντότητες·

6)ως «τμήμα τιτλοποίησης» νοείται ένα συμβατικά προσδιοριζόμενο μέρος του πιστωτικού κινδύνου που συνδέεται με άνοιγμα ή με ομάδα ανοιγμάτων, η κατοχή θέσης στο οποίο συνεπάγεται κίνδυνο πιστωτικής ζημίας μεγαλύτερο ή μικρότερο από ισόποση θέση σε άλλο ανάλογο μέρος πιστωτικού κινδύνου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πιστωτική προστασία που παρέχεται άμεσα από τρίτους σε όσους κατέχουν θέσεις στο εν λόγω ή σε άλλα μέρη πιστωτικού κινδύνου·

7)ως «πρόγραμμα έκδοσης εμπορικών χρεογράφων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού» ή «πρόγραμμα ABCP» νοείται ένα πρόγραμμα τιτλοποίησης εκδιδόμενων τίτλων που έχουν κυρίως μορφή εμπορικών χρεογράφων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού και αρχική ληκτότητα μικρότερη ή ίση του ενός έτους·

8)ως «συναλλαγή εμπορικών χρεογράφων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού» ή «συναλλαγή ABCP» νοείται μια τιτλοποίηση στο πλαίσιο ενός προγράμματος ABCP·

9)ως «παραδοσιακή τιτλοποίηση» νοείται μια τιτλοποίηση που περιλαμβάνει την οικονομική μεταφορά των τιτλοποιούμενων ανοιγμάτων. Αυτό επιτυγχάνεται με την μεταβίβαση της κυριότητας των τιτλοποιούμενων ανοιγμάτων από το μεταβιβάζον ίδρυμα σε ΟΕΣΤ ή μέσω μερικής συμμετοχής της ΟΕΣΤ. Οι εκδιδόμενοι τίτλοι δεν αντιπροσωπεύουν υποχρεώσεις πληρωμών του μεταβιβάζοντος ιδρύματος·

10)ως «σύνθετη τιτλοποίηση» νοείται μια τιτλοποίηση κατά την οποία η μεταφορά κινδύνου επιτυγχάνεται με τη χρήση πιστωτικών παράγωγων μέσων ή εγγυήσεων και τα τιτλοποιούμενα ανοίγματα εξακολουθούν να αποτελούν ανοίγματα της μεταβιβάζουσας οντότητας·

11)ως «επενδυτής» νοείται πρόσωπο που κατέχει τίτλους οι οποίοι προκύπτουν από τιτλοποίηση·

12)ως «θεσμικοί επενδυτές» νοούνται οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 13 σημείο 1) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ)· αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 13 σημείο 4) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 25 , σύμφωνα με το άρθρο 2 αυτής, εκτός εάν ένα κράτος μέλος έχει επιλέξει να μην εφαρμόσει τη συγκεκριμένη οδηγία πλήρως ή εν μέρει στο συγκεκριμένο ίδρυμα, σύμφωνα με το άρθρο 5 της εν λόγω οδηγίας· ένας διαχειριστής οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ), όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 26 , που διαχειρίζονται ή/και διαθέτουν στην αγορά ΟΕΕ στην Ένωση, ή μια εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 27 · ή ένας εσωτερικά διαχειριζόμενος ΟΣΕΚΑ, ο οποίος είναι μια εταιρεία επενδύσεων με άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ, η οποία δεν έχει ορίσει εταιρεία διαχείρισης με άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία για τη διαχείρισή της· ή πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημεία 1) και 2) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2013/575·

13)ως «διαχειριστής» νοείται οντότητα κατά την έννοια του άρθρου 142 παράγραφος 1 σημείο 8) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2013/575/ΕΕ·

14)ως «ταμειακή διευκόλυνση» νοείται η θέση τιτλοποίησης που απορρέει από συμβατική συμφωνία χρηματοδότησης με την οποία εξασφαλίζεται η έγκαιρη πληρωμή των χρηματορροών στους επενδυτές·

15)ως «ανακυκλούμενο άνοιγμα» νοείται ένα άνοιγμα στο οποίο τα ανεξόφλητα υπόλοιπα των πελατών είναι δυνατόν να κυμαίνονται, με βάση την απόφαση του πελάτη για το ποσό που θα δανειστεί και θα εξοφλήσει, μέχρις ενός συμφωνημένου ορίου·

16)ως «ανακυκλούμενη τιτλοποίηση» νοείται τιτλοποίηση κατά την οποία η ίδια η σύνθεση της τιτλοποίησης ανακυκλώνεται από ανοίγματα που προστίθενται ή αφαιρούνται από τη δέσμη ανοιγμάτων, ανεξάρτητα από το αν τα ανοίγματα είναι ή δεν είναι ανακυκλούμενες πιστώσεις·

17)ως «ρύθμιση πρόωρης εξόφλησης των τίτλων» νοείται μια συμβατική ρήτρα σε τιτλοποίηση ανακυκλούμενων ανοιγμάτων ή ανακυκλούμενης τιτλοποίησης η οποία, κατά την επέλευση συγκεκριμένων γεγονότων, απαιτεί την εξόφληση των θέσεων των επενδυτών πριν από την αρχικά προσδιορισθείσα ληκτότητα των εκδοθέντων τίτλων·

18)ως «τμήμα πρωτεύουσας ζημίας» νοείται το τμήμα χαμηλότερης εξασφάλισης μιας τιτλοποίησης, που είναι το πρώτο τμήμα που επωμίζεται τις εκ των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων ζημίες και, κατά συνέπεια, παρέχει προστασία στο τμήμα δευτερεύουσας ζημίας και, εάν συντρέχει περίπτωση, σε τμήματα με υψηλότερη κατάταξη.

Κεφάλαιο 2

Διατάξεις που εφαρμόζονται σε κάθε τιτλοποίηση

Άρθρο 3

Απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας για τους θεσμικούς επενδυτές

1.Ένας θεσμικός επενδυτής, πριν εκτεθεί σε τιτλοποίηση, επαληθεύει ότι:

α)όταν η μεταβιβάζουσα οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης δεν είναι πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημεία 1) και 2) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η μεταβιβάζουσα οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης χορηγεί όλες τις πιστώσεις του με βάση εύλογα και σαφώς προσδιορισμένα κριτήρια και σαφείς διαδικασίες έγκρισης, τροποποίησης, ανανέωσης και χρηματοδότησης αυτών των πιστώσεων και διαθέτει αποτελεσματικά συστήματα για την εφαρμογή των εν λόγω κριτηρίων και διαδικασιών·

β)η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης διατηρεί σημαντικό καθαρό οικονομικό συμφέρον, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού, και το αποκαλύπτει στον θεσμικό επενδυτή, σύμφωνα με το άρθρο 5·

γ)η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ διαθέτουν τις πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με τη συχνότητα και τις λεπτομέρειες που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο.

2.Πριν εκτεθούν σε τιτλοποίηση, οι θεσμικοί επενδυτές διενεργούν επίσης εκτίμηση δέουσας επιμέλειας ανάλογη των συνεπαγόμενων κινδύνων, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

α)τα χαρακτηριστικά κινδύνου της επιμέρους θέσης τιτλοποίησης και των υποκείμενων ανοιγμάτων·

β)όλα τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της τιτλοποίησης που είναι δυνατόν να επηρεάσουν σημαντικά την απόδοση της θέσης τιτλοποίησης, όπως είναι οι συμβατικές προτεραιότητες στην πληρωμή και η προτεραιότητα των σημείων ενεργοποίησης σε σχέση με την πληρωμή (payment-related triggers), οι πιστωτικές ενισχύσεις, η παροχή ρευστότητας, τα σημεία ενεργοποίησης αγοραίας αξίας (market value triggers) και οι ορισμοί αθέτησης που αφορούν στη συγκεκριμένη συναλλαγή·

γ)όσον αφορά τις τιτλοποιήσεις που χαρακτηρίζονται ως STS, κατά πόσον η τιτλοποίηση πληροί τις απαιτήσεις STS, που προβλέπονται στα άρθρα 7 έως 10 ή στα άρθρα 11 έως 14. Οι θεσμικοί επενδυτές μπορούν να βασιστούν δεόντως στην κοινοποίηση STS, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1, και στις πληροφορίες που γνωστοποιούνται από τη μεταβιβάζουσα οντότητα, την ανάδοχη οντότητα και την ΟΕΣΤ σχετικά με τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις STS.

3.Οι θεσμικοί επενδυτές που εκτίθενται σε τιτλοποίηση τουλάχιστον:

α)καθιερώνουν γραπτές διαδικασίες ανάλογες με το προφίλ κινδύνου της θέσης τιτλοποίησης και κατάλληλες για το χαρτοφυλάκιο εντός και εκτός συναλλαγών, κατά περίπτωση, για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις παραγράφους 1 και 2 των επιδόσεων της θέσης τιτλοποίησης και των υποκείμενων ανοιγμάτων σε συνεχή βάση. Κατά περίπτωση, οι εν λόγω γραπτές διαδικασίες περιλαμβάνουν την παρακολούθηση του είδους ανοίγματος, του ποσοστού των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 30, 60 και 90 ημερών, των ποσοστών αθέτησης, των ποσοστών πρόωρης εξόφλησης, των δανείων με αγωγή κατασχέσεως, του ποσοστού ανάκτησης, των επαναγορών, των τροποποιήσεων δανείων, των διακοπών πληρωμής, του είδους και της πληρότητας της εξασφάλισης, της κατανομής συχνότητας των βαθμών πιστοληπτικής ικανότητας ή άλλων μέτρων φερεγγυότητας στα υποκείμενα ανοίγματα, της γεωγραφικής και κλαδικής διαφοροποίησης, της κατανομής συχνότητας του λόγου «δάνειο/αξία» με εύρος που διευκολύνει την επαρκή ανάλυση ευαισθησίας. Όταν τα υποκείμενα ανοίγματα αποτελούν τα ίδια τιτλοποιήσεις, οι θεσμικοί επενδυτές παρακολουθούν επίσης τα υποκείμενα ανοίγματα των εν λόγω τιτλοποιήσεων·

β)πραγματοποιούν τακτικά προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων στις ταμειακές ροές και τις αξίες των εξασφαλίσεων που υποστηρίζουν τα υποκείμενα ανοίγματα που είναι ανάλογα με τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα του κινδύνου της θέσης τιτλοποίησης·

γ)διασφαλίζουν ότι υπάρχει επαρκές επίπεδο εσωτερικών αναφορών προς το διοικητικό όργανό τους, ούτως ώστε να είναι ενήμεροι για τον ουσιώδη κίνδυνο που προκύπτει από τις θέσεις τιτλοποίησης και ότι οι κίνδυνοι από τις εν λόγω επενδύσεις ελέγχονται επαρκώς·

δ)μπορούν να αποδείξουν στις αρμόδιες αρχές, κατόπιν αιτήματος, ότι για κάθε μία από τις θέσεις τιτλοποίησής τους έχουν μια ολοκληρωμένη και σε βάθος κατανόηση της θέσης και τα υποκείμενα ανοίγματά της και ότι έχουν εφαρμόσει γραπτές πολιτικές και διαδικασίες για τη διαχείριση του κινδύνων τους και την καταγραφή των σχετικών πληροφοριών.

Άρθρο 4

Διατήρηση κινδύνου

1.Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης μιας τιτλοποίησης διατηρούν σε συνεχή βάση καθαρό οικονομικό συμφέρον στην τιτλοποίηση όχι μικρότερο του 5%. Όταν η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης δεν έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους ποιος θα διατηρήσει το σημαντικό καθαρό οικονομικό συμφέρον, η μεταβιβάζουσα οντότητα διατηρεί το σημαντικό καθαρό οικονομικό συμφέρον. Δεν επιτρέπεται η πολλαπλή εφαρμογή των απαιτήσεων διατήρησης για καμία τιτλοποίηση. Το σημαντικό καθαρό οικονομικό συμφέρον μετράται κατά τη δημιουργία και καθορίζεται από την ονομαστική αξία των εκτός ισολογισμού στοιχείων. Το σημαντικό οικονομικό συμφέρον δεν κατανέμεται μεταξύ διαφορετικών τύπων οντοτήτων που διατηρούν συμφέρον και δεν υπόκειται σε μείωση ή την αντιστάθμιση του πιστωτικού κινδύνου.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η οντότητα δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι η μεταβιβάζουσα οντότητα, όταν έχει συσταθεί ή λειτουργεί με μοναδικό σκοπό την τιτλοποίηση ανοιγμάτων.

2.Ως διατήρηση σημαντικού καθαρού οικονομικού συμφέροντος που δεν υπολείπεται του 5% θεωρούνται μόνο οι κατωτέρω περιπτώσεις, κατά την έννοια της παραγράφου 1:

α)η διατήρηση ποσοστού τουλάχιστον 5% της ονομαστικής αξίας καθενός από τα τμήματα τιτλοποίησης που έχουν πωληθεί ή μεταβιβαστεί σε επενδυτές·

β)στην περίπτωση των ανακυκλούμενων τιτλοποιήσεων ή τιτλοποιήσεων ανακυκλούμενων ανοιγμάτων, διατήρηση του συμφέροντος της μεταβιβάζουσας οντότητας σε ποσοστό τουλάχιστον του 5% της ονομαστικής αξίας καθενός από τα τιτλοποιημένα ανοίγματα·

γ)η διατήρηση τυχαίως επιλεγμένων ανοιγμάτων, ισοδύναμων προς ποσοστό τουλάχιστον 5% της ονομαστικής αξίας των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων, εφόσον τα εν λόγω μη τιτλοποιημένα ανοίγματα θα είχαν ειδάλλως τιτλοποιηθεί κατά τη διαδικασία τιτλοποίησης, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των ενδεχόμενων τιτλοποιημένων ανοιγμάτων δεν είναι μικρότερος των 100 κατά τη δημιουργία τους·

δ)η διατήρηση του τμήματος πρωτεύουσας ζημίας και, όταν η εν λόγω διατήρηση δεν ανέρχεται στο 5% της ονομαστικής αξίας των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων, εφόσον απαιτείται, άλλων τμημάτων που έχουν το ίδιο ή δυσμενέστερο προφίλ κινδύνου και δεν λήγουν νωρίτερα από τα τμήματα που μεταβιβάζονται ή πωλούνται στους επενδυτές, ούτως ώστε η διατήρηση να ισούται συνολικά με τουλάχιστον 5% της ονομαστικής αξίας των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων·

ε)η διατήρηση μιας αρχικής έκθεσης ζημίας τουλάχιστον του 5% κάθε τιτλοποιημένης ζημίας στην τιτλοποίηση.

3.Εφόσον μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην Ένωση, κατά την έννοια της οδηγίας 2002/87/ΕΚ, μητρικό πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένο(-η) στην Ένωση, ή θυγατρική τους/της, κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ενεργώντας με την ιδιότητα της μεταβιβάζουσας οντότητας ή της ανάδοχης οντότητας, προβαίνει σε τιτλοποίηση ανοιγμάτων από ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις επενδύσεων ή άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα τα οποία περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της εποπτείας σε ενοποιημένη βάση, οι απαιτήσεις κατά την παράγραφο 1 μπορούν να τηρηθούν με βάση την ενοποιημένη κατάσταση του σχετικού μητρικού πιστωτικού ιδρύματος, της σχετικής χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή της σχετικής μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών που είναι εγκαταστημένο(-η) στην Ένωση.

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνον στις περιπτώσεις που τα πιστωτικά ιδρύματα, οι επιχειρήσεις επενδύσεων ή τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα τα οποία δημιούργησαν τα τιτλοποιημένα ανοίγματα τηρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 79 της οδηγίας 36/2013/ΕΕ και παρέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού, εγκαίρως, στη μεταβιβάζουσα οντότητα ή στην ανάδοχη οντότητα και στο μητρικό πιστωτικό ίδρυμα, σε χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή σε μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών που είναι εγκαταστημένη(-ο) στην Ένωση.

4.Η παράγραφος 1 δεν ισχύει όταν τα τιτλοποιημένα ανοίγματα είναι ανοίγματα σε ή καλύπτονται πλήρως, άνευ όρων και αμετακλήτως με εγγύηση από:

α)κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες·

β)περιφερειακές κυβερνήσεις, τοπικές αρχές και οντότητες του δημόσιου τομέα των κρατών μελών, κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 8) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

γ)ιδρύματα στα οποία βάσει του τρίτου μέρους τίτλος II κεφάλαιο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης κινδύνου ίσος με ή μικρότερος από 50%·

δ)τις πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης που περιλαμβάνονται στο άρθρο 117 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

5.H παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις πράξεις που βασίζονται σε σαφή, διαφανή και ευπρόσιτο δείκτη, όταν οι υποκείμενες οντότητες αναφοράς είναι πανομοιότυπες με εκείνες που συνιστούν έναν δείκτη οντοτήτων που αποτελεί αντικείμενο ευρείας διαπραγμάτευσης, ή αποτελούν άλλως πως εμπορεύσιμους τίτλους που διαφέρουν από θέσεις τιτλοποίησης.

6.Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) και την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για να προσδιορίσει λεπτομερέστερα την απαίτηση διατήρησης κινδύνου, ιδίως όσον αφορά:

α)τις λεπτομέρειες της διατήρησης του κινδύνου, σύμφωνα με την παράγραφο 2, συμπεριλαμβανομένης της εκπλήρωσης μέσω σύνθετης ή μη μόνιμης μορφής διατήρησης·

β)τη μέτρηση του επιπέδου διατήρησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1·

γ)την απαγόρευση αντιστάθμισης ή πώλησης του διατηρημένου συμφέροντος·

δ)τις προϋποθέσεις διατήρησης σε ενοποιημένη βάση, σύμφωνα με την παράγραφο 3·

ε)τις προϋποθέσεις εξαίρεσης για συναλλαγές που βασίζονται σε σαφή, διαφανή και ευπρόσιτο δείκτη, που αναφέρεται στην παράγραφο 5.

Η ΕΑΤ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως την [έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

Άρθρο 5

Απαιτήσεις διαφάνειας για τις μεταβιβάζουσες οντότητες, τις ανάδοχες οντότητες και τις ΟΕΣΤ

1.Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ της τιτλοποίησης διαθέτουν, σύμφωνα με την παράγραφο 2, τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες στους κατόχους μιας θέσης τιτλοποίησης και στις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 15 του παρόντος κανονισμού.

α)πληροφορίες σχετικά με τα υποκείμενα ανοίγματα στην τιτλοποίηση σε τριμηνιαία βάση ή, στην περίπτωση των ABCP, πληροφορίες σχετικά με τις υποκείμενες εισπρακτέες απαιτήσεις ή δανειακές απαιτήσεις σε μηνιαία βάση·

β)κατά περίπτωση, τα ακόλουθα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης λεπτομερούς περιγραφής της προτεραιότητας πληρωμών της τιτλοποίησης:

i)    το τελικό έγγραφο προσφοράς ή το ενημερωτικό δελτίο, μαζί με τα έγγραφα κλεισίματος της συναλλαγής, με εξαίρεση τις νομικές γνωμοδοτήσεις·

ii)    για παραδοσιακή τιτλοποίηση, τη συμφωνία πώλησης στοιχείων ενεργητικού, ανάθεσης, ανανέωσης ή μεταφοράς, καθώς και οιαδήποτε σχετική δήλωση εμπιστοσύνης·

iii)    τις συμφωνίες για τα παράγωγα και τις εγγυήσεις και τυχόν σχετικά έγγραφα σχετικά με τις ρυθμίσεις εξασφάλισης, όπου τα ανοίγματα που τιτλοποιούνται παραμένουν ανοίγματα της μεταβιβάζουσας οντότητας·

iv)    τις συμφωνίες διαχείρισης, εφεδρικής διαχείρισης, διοίκησης και διαχείρισης μετρητών·

v)    την πράξη καταπιστεύματος, την πράξη ασφάλειας, τη συμφωνία αντιπροσωπείας, τη συμφωνία τραπεζικού λογαριασμού, τη σύμβαση εγγυημένης επένδυσης, τους ενσωματωμένους όρους ή το πλαίσιο του βασικού οργανισμού διαχείρισης ή τη συμφωνία των βασικών ορισμών ή νομικά έγγραφα τεκμηρίωσης με ισοδύναμη νομική αξία·

vi)    κάθε σχετική συμφωνία μεταξύ πιστωτών, έγγραφα τεκμηρίωσης παραγώγων, συμφωνίες δανείων μειωμένης εξασφάλισης, συμφωνίες δανείων εκκίνησης και συμφωνίες ταμειακής διευκόλυνσης·

vii)    κάθε άλλο υποκείμενο έγγραφο τεκμηρίωσης που είναι απαραίτητο για την κατανόηση της συναλλαγής·

γ)όταν ένα ενημερωτικό δελτίο δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με την οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 28 , μια σύνοψη της συναλλαγής ή μια επισκόπηση των βασικών χαρακτηριστικών της τιτλοποίησης, που περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση:

i)    λεπτομέρειες όσον αφορά τη διάρθρωση της συναλλαγής·

ii)    λεπτομέρειες όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του ανοίγματος, τις ταμειακές ροές, τα χαρακτηριστικά πιστωτικής ενίσχυσης και ταμειακής στήριξης·

iii)    λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου των κατόχων θέσης τιτλοποίησης και τη σχέση τους με άλλους διασφαλισμένους πιστωτές·

iv)    έναν κατάλογο με όλα τα συμβάντα ενεργοποίησης και τα συμβάντα που αναφέρονται στα έγγραφα τα οποία κοινοποιούνται σύμφωνα με το στοιχείο β), τα οποία θα μπορούσαν να έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στην απόδοση του μέσου τιτλοποίησης·

v)    τα διαγράμματα δομής που περιέχουν επισκόπηση της συναλλαγής, τις ταμειακές ροές και την ιδιοκτησιακή δομή·

δ)στην περίπτωση των τιτλοποιήσεων STS, την κοινοποίηση STS που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού·

ε)τριμηνιαίες εκθέσεις προς τους επενδυτές, ή, στην περίπτωση του ABCP, μηνιαίες εκθέσεις προς τους επενδυτές, οι οποίες περιέχουν τα ακόλουθα:

i)    όλα τα σημαντικά δεδομένα σχετικά με την πιστωτική ποιότητα και την απόδοση των υποκείμενων ανοιγμάτων·

ii)    δεδομένα σχετικά με τις ταμειακές ροές που παράγονται από τα υποκείμενα ανοίγματα και από τις υποχρεώσεις της τιτλοποίησης, εκτός από το ABCP, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την παράβαση τυχόν συμβάντων ενεργοποίησης που συνεπάγονται αλλαγές στην προτεραιότητα πληρωμών ή την αντικατάσταση τυχόν αντισυμβαλλομένων·

iii)    πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο που διατηρείται σύμφωνα με το άρθρο 4 και πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 3·

στ)κατά περίπτωση, πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 29 για την κατάχρηση της αγοράς·

ζ)όταν δεν ισχύει το στοιχείο στ), κάθε σημαντικό γεγονός, όπως:

i)    ουσιώδης παράβαση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στα έγγραφα που παρέχονται σύμφωνα με το στοιχείο β), συμπεριλαμβανομένης τυχόν επανόρθωσης, παραίτησης ή συγκατάθεσης που παρέχεται στη συνέχεια σε σχέση με την εν λόγω παράβαση·

ii)    μια μεταβολή στα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά που μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην απόδοση της τιτλοποίησης·

iii)    μια σημαντική μεταβολή στα χαρακτηριστικά κινδύνου της τιτλοποίησης ή των υποκείμενων ανοιγμάτων·

iv)    στην περίπτωση των τιτλοποιήσεων STS, όταν η τιτλοποίηση παύσει να πληροί τις απαιτήσεις STS ή όταν οι αρμόδιες αρχές αναλάβουν διορθωτικές ή διοικητικές δράσεις·

v)    κάθε ουσιώδης τροποποίηση των εγγράφων συναλλαγής.

Οι πληροφορίες που περιγράφονται στα στοιχεία α), β), γ) και δ) διατίθενται χωρίς καθυστέρηση, το αργότερο μετά το κλείσιμο της συναλλαγής.

Οι πληροφορίες που περιγράφονται στα στοιχεία α) και ε) διατίθενται κατά την ίδια στιγμή κάθε τρίμηνο, το αργότερο έναν μήνα μετά την καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή των τόκων. Όσον αφορά τις τιτλοποιήσεις ABCP, οι πληροφορίες που περιγράφονται στα στοιχεία α) και ε) διατίθενται κατά την ίδια στιγμή κάθε μήνα, το αργότερο έναν μήνα μετά την καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή των τόκων.

Οι πληροφορίες που περιγράφονται στα στοιχεία στ) και ζ) διατίθενται χωρίς καθυστέρηση.

2.Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ μιας τιτλοποίησης ορίζουν μεταξύ τους μία οντότητα για την εκπλήρωση των απαιτήσεων πληροφοριών σύμφωνα με την παράγραφο 1. Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες διατίθενται δωρεάν στον κάτοχο μιας θέσης τιτλοποίησης και τις αρμόδιες αρχές, εγκαίρως και με σαφή τρόπο. Η οντότητα που ορίζεται για να εκπληρώσει τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 1 διαθέτει τις πληροφορίες μέσω δικτυακού τόπου, ο οποίος:

α)περιλαμβάνει ένα σύστημα ελέγχου της ποιότητας των δεδομένων που λειτουργεί εύρυθμα·

β)τηρεί τα κατάλληλα πρότυπα διακυβέρνησης και εξασφαλίζει τη συντήρηση και τη λειτουργία μιας κατάλληλης οργανωτικής δομής για τη διασφάλιση της συνέχειας και της εύρυθμης λειτουργίας·

γ)προβλέπει κατάλληλα συστήματα, ελέγχους και διαδικασίες για να εξασφαλιστεί ότι ο δικτυακός τόπος μπορεί να εκπληρώνει τη λειτουργία του με αξιόπιστο και ασφαλή τρόπο και να προσδιορίζονται οι πηγές του λειτουργικού κινδύνου·

δ)περιλαμβάνει συστήματα για να εξασφαλίζονται η προστασία και η ακεραιότητα των πληροφοριών που λαμβάνονται και η άμεση καταγραφή των πληροφοριών·

ε)εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες για τουλάχιστον 5 έτη από την ημερομηνία λήξης της τιτλοποίησης.

Η οντότητα που είναι υπεύθυνη για την υποβολή των πληροφοριών σύμφωνα με το παρόν άρθρο, καθώς και ο τόπος όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες αναφέρονται στα έγγραφα που αφορούν την τιτλοποίηση.

3.Η ΕΑΚΑΑ, σε στενή συνεργασία με την ΕΑΤ και την ΕΑΑΕΣ, καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για να προσδιορίσει

α)τις πληροφορίες τις οποίες θα πρέπει να παρέχουν η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ, ώστε να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους βάσει της παραγράφου 1 στοιχεία α) και δ), και τον μορφότυπο αυτών μέσω τυποποιημένων υποδειγμάτων·

β)τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ο δικτυακός τόπος που αναφέρεται στην παράγραφο 2, στον οποίο θα αναρτώνται πληροφορίες διαθέσιμες για τους κατόχους θέσεων τιτλοποίησης, ιδίως σε σχέση με:

τη δομή διακυβέρνησης του δικτυακού τόπου και τις λεπτομέρειες για την πρόσβαση σε πληροφορίες·

τις εσωτερικές διαδικασίες για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία, η επιχειρησιακή αντοχή και η ακεραιότητα του δικτυακού τόπου και των αποθηκευμένων πληροφοριών·

τις διαδικασίες που υπάρχουν προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα και η ακρίβεια των πληροφοριών.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως την [ένα έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Κεφάλαιο 3

Απλή, διαφανής και τυποποιημένη τιτλοποίηση

Άρθρο 6

Χρήση του χαρακτηρισμού «απλή, διαφανής και τυποποιημένη τιτλοποίηση»

Οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ χρησιμοποιούν τον χαρακτηρισμό «STS» ή χαρακτηρισμό που παραπέμπει άμεσα ή έμμεσα στους εν λόγω όρους όσον αφορά την τιτλοποίησή τους, εάν η τιτλοποίηση πληροί όλες τις απαιτήσεις του τμήματος 1 ή 2 του παρόντος κανονισμού, και έχουν προβεί σε σχετική κοινοποίηση στην ΕΑΚΑΑ, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1.

Τμήμα 1

Γενικές απαιτήσεις για τις τιτλοποιήσεις STS

Άρθρο 7

Απλή, διαφανής και τυποποιημένη τιτλοποίηση

Οι τιτλοποιήσεις που πληρούν τις απαιτήσεις των άρθρων 8, 9 και 10 του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση της τιτλοποιήσεις ABCP, χαρακτηρίζονται ως «STS».

Άρθρο 8

Απαίτηση σχετικά με την απλότητα

1.Τα υποκείμενα ανοίγματα αναλαμβάνονται από ΟΕΣΤ μέσω πώλησης ή εκχώρησης κατά τρόπο που να είναι εκτελεστός έναντι του πωλητή ή οποιουδήποτε τρίτου, ακόμη και σε περίπτωση αφερεγγυότητας του πωλητή. Η μεταφορά των υποκείμενων ανοιγμάτων στην ΟΕΣΤ δεν υπόκειται σε τυχόν αυστηρές διατάξεις επιστροφής αμοιβών, σε περίπτωση αφερεγγυότητας του πωλητή. Σε περίπτωση που η μεταβίβαση των υποκείμενων ανοιγμάτων διενεργείται μέσω εκχώρησης και ολοκληρώνεται σε στάδιο μεταγενέστερο από το κλείσιμο της συναλλαγής, τα συμβάντα ενεργοποίησης για την πραγματοποίηση της εν λόγω ολοκλήρωσης πρέπει να ενσωματώνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα συμβάντα:

α)σοβαρή επιδείνωση του καθεστώτος της πιστωτικής ποιότητας του πωλητή·

β)αθέτηση ή αφερεγγυότητα του πωλητή· και

γ)μη διορθωθείσες παραβάσεις των συμβατικών υποχρεώσεων από τον πωλητή.

2.Ο πωλητής δηλώνει και εγγυάται ότι, εξ όσων γνωρίζει, τα υποκείμενα ανοίγματα που περιλαμβάνονται στην τιτλοποίηση δεν βαρύνονται ούτε βρίσκονται άλλως σε κατάσταση που μπορεί να προβλεφθεί ότι θα επηρεάσει δυσμενώς την εκτελεστότητα της πώλησης ή της εκχώρησης.

3.Τα υποκείμενα ανοίγματα που μεταβιβάζονται από τον πωλητή στην ΟΕΣΤ πληρούν προκαθορισμένα και σαφώς προσδιορισμένα κριτήρια επιλεξιμότητας, τα οποία δεν επιτρέπουν ελεύθερα την ενεργή διαχείριση χαρτοφυλακίου για τα εν λόγω ανοίγματα.

4.Η τιτλοποίηση υποστηρίζεται από ένα σύνολο υποκειμένων ανοιγμάτων που είναι ομοιογενή ως προς το είδος των στοιχείων ενεργητικού. Τα υποκείμενα ανοίγματα είναι συμβατικά δεσμευτικές και εκτελεστές υποχρεώσεις, με πλήρη προσφυγή σε οφειλέτες, με καθορισμένη ροή πληρωμών που αφορούν περιοδικές πληρωμές μισθωμάτων, κεφαλαίου, τόκων ή σχετίζονται με τυχόν άλλο δικαίωμα απόκτησης εισοδήματος από στοιχεία ενεργητικού που εγγυώνται τις εν λόγω πληρωμές. Τα υποκείμενα ανοίγματα δεν περιλαμβάνουν κινητές αξίες, όπως ορίζονται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ.

5.Τα υποκείμενα ανοίγματα δεν περιλαμβάνουν τιτλοποιήσεις.

6.Επομένως, τα υποκείμενα ανοίγματα προέρχονται από τις συνήθεις επιχειρηματικές δραστηριότητες της μεταβιβάζουσας οντότητας ή του αρχικού δανειοδότη, σύμφωνα με πρότυπα ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων που δεν υπολείπονται σε αυστηρότητα εκείνων που εφαρμόζει η μεταβιβάζουσα οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης για τη δημιουργία παρόμοιων ανοιγμάτων που δεν τιτλοποιούνται. Ουσιώδεις αλλαγές των προτύπων αναδοχής γνωστοποιούνται πλήρως στους δυνητικούς επενδυτές. Στην περίπτωση τιτλοποιήσεων όπου τα υποκείμενα ανοίγματα είναι στεγαστικά δάνεια, το σύνολο των δανείων δεν περιλαμβάνει δάνεια που διατίθενται στην αγορά και είχαν συναφθεί με την παραδοχή ότι ο αιτών δάνειο ή, κατά περίπτωση, οποιοσδήποτε μεσάζων, έχει ενημερωθεί ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες ενδέχεται να μην έχουν επαληθευτεί από τον δανειοδότη. Η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 18 παράγραφοι 1 έως 4, παράγραφος 5 στοιχείο α) και παράγραφος 6 της οδηγίας 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή του άρθρου 8 της οδηγίας 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή ισοδύναμες απαιτήσεις τρίτων χωρών. Η μεταβιβάζουσα οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης διαθέτει τεχνογνωσία στη δημιουργία ανοιγμάτων παρόμοιων με εκείνα που δεν τιτλοποιούνται.

7.Κατά τη στιγμή της μεταφοράς στην ΟΕΣΤ, τα υποκείμενα ανοίγματα δεν περιλαμβάνουν ανοίγματα σε αθέτηση, κατά την έννοια του άρθρου 178 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ή ανοίγματα σε οφειλέτη ή εγγυητή με μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα, ο οποίος, εξ όσων γνωρίζει η μεταβιβάζουσα οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης:

α)έχει κηρύξει αφερεγγυότητα, έχει συμφωνήσει με τους πιστωτές του για την παραγραφή ή αναδιάρθρωση του χρέους ή έχει δικαστική απόφαση που παρέχει στους πιστωτές του δικαίωμα αναγκαστικής εκτέλεσης ή αποζημίωσης για υλικές ζημίες, λόγω καθυστέρησης μιας πληρωμής εντός τριών ετών πριν από την ημερομηνία δημιουργίας·

β)περιλαμβάνεται σε επίσημο μητρώο για άτομα με δυσμενές πιστωτικό ιστορικό·

γ)έχει πιστοληπτική αξιολόγηση ή κατάταξη πιστοληπτικής ικανότητας βάσει της οποίας προκύπτει ότι ο κίνδυνος αθέτησης συμβατικά συμφωνημένων οικονομικών υποχρεώσεων είναι σημαντικά υψηλότερος σε σχέση με τον μέσο οφειλέτη για τέτοιου είδους δάνεια στην εκάστοτε περιοχή δικαιοδοσίας.

8.Κατά τη στιγμή της μεταφοράς των ανοιγμάτων, οι οφειλέτες ή οι εγγυητές έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία πληρωμή, εκτός από την περίπτωση των ανακυκλούμενων τιτλοποιήσεων που υποστηρίζονται από προσωπικές διευκολύνσεις υπερανάληψης, απαιτήσεις πιστωτικών καρτών, εμπορικές απαιτήσεις και δάνεια χρηματοδότησης εμπορευμάτων του διαπραγματευτή ή ανοίγματα που καταβάλλονται σε μία δόση.

9.Η αποπληρωμή των κατόχων των θέσεων τιτλοποίησης δεν εξαρτάται, ουσιωδώς, από την πώληση των στοιχείων ενεργητικού που εξασφαλίζουν τα υποκείμενα ανοίγματα. Αυτό δεν εμποδίζει τη μεταγενέστερη ανανέωση ή αναχρηματοδότηση των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού.

Άρθρο 9

Απαιτήσεις σχετικά με την τυποποίηση

1.Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης πληρούν την απαίτηση περί διατήρησης κινδύνου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού.

2.Οι επιτοκιακοί και συναλλαγματικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την τιτλοποίηση μετριάζονται και τα μέτρα που λαμβάνονται για τον σκοπό αυτό γνωστοποιούνται. Τα υποκείμενα ανοίγματα δεν περιλαμβάνουν παράγωγα, εκτός αν αυτά αποσκοπούν στην αντιστάθμιση του νομισματικού κινδύνου και του κινδύνου επιτοκίου. Η αναδοχή και η τεκμηρίωση των παραγώγων αυτών γίνεται σύμφωνα με τα συνήθη διεθνή χρηματοοικονομικά πρότυπα.

3.Οποιεσδήποτε αναφερόμενες πληρωμές τόκων βάσει των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της τιτλοποίησης βασίζονται σε επιτόκια της αγοράς που χρησιμοποιούνται γενικά και δεν παραπέμπουν σε σύνθετους τύπους ή παράγωγα.

4.Εφόσον η τιτλοποίηση έχει συσταθεί χωρίς ανανεούμενη περίοδο ή η ανανεούμενη περίοδος έχει λήξει και εφόσον έχει επιδοθεί ειδοποίηση αναγκαστικής εκτέλεσης ή επίσπευσης, δεν γίνεται δέσμευση σημαντικών ποσών από την ΟΕΣΤ και τα κεφάλαια που εισπράττονται από τα υποκείμενα ανοίγματα μεταβιβάζονται στους επενδυτές μέσω διαδοχικών εξοφλήσεων των θέσεων τιτλοποίησης, σύμφωνα με την εξοφλητική τους προτεραιότητα. Η αποπληρωμή των θέσεων τιτλοποίησης δεν αντιστρέφεται όσον αφορά την προτεραιότητα, και τα συμβάντα ενεργοποίησης βάσει απόδοσης συμπεριλαμβάνονται σε συναλλαγές που διαθέτουν μη διαδοχική προτεραιότητα πληρωμών, τα οποία περιλαμβάνουν τουλάχιστον την επιδείνωση της πιστωτικής ποιότητας των υποκείμενων ανοιγμάτων κάτω από ένα προκαθορισμένο όριο. Δεν προβλέπεται απαίτηση αυτόματης εκκαθάρισης των υποκείμενων ανοιγμάτων βάσει της αγοραίας αξίας τους.

5.Τα έγγραφα τεκμηρίωσης της συναλλαγής περιλαμβάνουν κατάλληλα συμβάντα πρόωρης εξόφλησης ή συμβάντα ενεργοποίησης της λήξης της περιόδου ανακύκλωσης, εφόσον η τιτλοποίηση έχει συσταθεί με περίοδο ανακύκλωσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α)επιδείνωση της πιστωτικής ποιότητας των υποκείμενων ανοιγμάτων, ίση με ή κατώτερη από το προκαθορισμένο όριο·

β)εμφάνιση συμβάντος αφερεγγυότητας σε σχέση με τη μεταβιβάζουσα οντότητα ή τον διαχειριστή·

γ)η αξία των υποκείμενων ανοιγμάτων που διατηρεί η ΟΕΣΤ υποχωρεί κάτω από ένα προκαθορισμένο όριο (συμβάν πρόωρης εξόφλησης)·

δ)αδυναμία δημιουργίας επαρκών νέων υποκείμενων ανοιγμάτων που ανταποκρίνονται στην προκαθορισμένη πιστωτική ποιότητα (συμβάν ενεργοποίησης για τη λήξη της ανανεούμενης περιόδου).

6.Τα έγγραφα τεκμηρίωσης της συναλλαγής καθορίζουν σαφώς:

α)τις συμβατικές υποχρεώσεις, τα καθήκοντα και τις ευθύνες του διαχειριστή και της διαχειριστικής του ομάδας, που πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη για τη διαχείριση των υποκείμενων ανοιγμάτων και, κατά περίπτωση, του καταπιστευματικού διαχειριστή και άλλων παρόχων βοηθητικών υπηρεσιών·

β)τις διαδικασίες και τις ευθύνες που απαιτούνται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η αθέτηση ή η αφερεγγυότητα από μέρους του διαχειριστή δεν θα επιφέρει τη λήξη της διαχείρισης·

γ)διατάξεις που διασφαλίζουν την αντικατάσταση των αντισυμβαλλομένων παραγώγων, των παρόχων ταμειακής διευκόλυνσης και της τράπεζας τήρησης λογαριασμού σε περίπτωση αθέτησης, αφερεγγυότητας και άλλων συγκεκριμένων συμβάντων από μέρους τους, κατά περίπτωση.

Οι πολιτικές, οι διαδικασίες και οι έλεγχοι διαχείρισης κινδύνου τεκμηριώνονται δεόντως και εφαρμόζεται αποτελεσματικό σύστημα.

7.Τα έγγραφα τεκμηρίωσης της συναλλαγής περιλαμβάνουν ορισμούς, διορθωτικά μέτρα και δράσεις που αφορούν τις καθυστερήσεις και τις αθετήσεις των οφειλετών, την αναδιάρθρωση χρεών, τη διαγραφή χρεών, τη χορήγηση περιόδου χάριτος, τις επαναγορές, τις διακοπές πληρωμής, τις αποσβέσεις, τις ανακτήσεις και άλλες διορθωτικές δράσεις σχετικές με τις αποδόσεις των στοιχείων ενεργητικού, με σαφείς και συνεπείς όρους. Τα εν λόγω έγγραφα τεκμηρίωσης καθορίζουν με σαφήνεια την προτεραιότητα των πληρωμών, τα συμβάντα ενεργοποίησης, τις αλλαγές στην προτεραιότητα πληρωμών ύστερα από συμβάντα ενεργοποίησης, καθώς και την υποχρέωση αναφοράς των εν λόγω συμβάντων. Κάθε αλλαγή στην προτεραιότητα πληρωμών αναφέρεται τη στιγμή κατά την οποία συμβαίνει.

8.Τα έγγραφα τεκμηρίωσης της συναλλαγής περιλαμβάνουν σαφείς διατάξεις που διευκολύνουν την έγκαιρη επίλυση των συγκρούσεων μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών των επενδυτών, τα δικαιώματα ψήφου προσδιορίζονται σαφώς και κατανέμονται σε ομολογιούχους και οι αρμοδιότητες του καταπιστευματικού διαχειριστή και άλλων οντοτήτων με καθήκοντα καταπιστευματοδόχου προς επενδυτές προσδιορίζονται σαφώς.

Άρθρο 10

Απαιτήσεις σχετικά με τη διαφάνεια

1.Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ παρέχουν στον επενδυτή, πριν από την επένδυση, πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με τις στατικές και δυναμικές ιστορικές επιδόσεις ως προς την αθέτηση και τις ζημίες, όπως δεδομένα για τις καθυστερήσεις και την αθέτηση, για ανοίγματα ουσιαστικά παρόμοια με εκείνα που τιτλοποιήθηκαν. Τα δεδομένα αυτά καλύπτουν ιστορική περίοδο όχι μικρότερη των επτά ετών για ανοίγματα μη λιανικής και πέντε ετών για ανοίγματα λιανικής. Η βάση για τη διεκδίκηση της ομοιότητας γνωστοποιείται.

2.Ένα δείγμα των υποκείμενων ανοιγμάτων ενεργητικού υποβάλλεται σε εξωτερική επαλήθευση, πριν από την έκδοση των τίτλων που προκύπτουν από την τιτλοποίηση, από έναν κατάλληλο και ανεξάρτητο φορέα, και επαληθεύεται, μεταξύ άλλων, ότι τα στοιχεία που ανακοινώνονται σε σχέση με τα υποκείμενα ανοίγματα είναι ακριβή, με επίπεδο εμπιστοσύνης 95%.

3.Η μεταβιβάζουσα οντότητα ή η ανάδοχη οντότητα παρέχει στους επενδυτές ένα μοντέλο ταμειακών ροών στοιχείων παθητικού, τόσο πριν από την τιμολόγηση της τιτλοποίησης όσο και σε συνεχή βάση.

4.Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ έχουν από κοινού την ευθύνη συμμόρφωσης με το άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού και διαθέτουν στους δυνητικούς επενδυτές, πριν από την τιμολόγηση, όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο α). Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ διαθέτουν, πριν από την τιμολόγηση, τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως ε), τουλάχιστον υπό μορφή σχεδίου ή στην αρχική τους μορφή, όπου αυτό επιτρέπεται από το άρθρο 3 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ. Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ διαθέτουν τα τελικά έγγραφα τεκμηρίωσης στους επενδυτές, το αργότερο εντός 15 ημερών μετά το κλείσιμο της συναλλαγής.

Τμήμα 2

Απαιτήσεις για τις τιτλοποιήσεις ABCP

Άρθρο 11

Απλές, διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις ABCP τιτλοποίηση

Οι τιτλοποιήσεις ABCP χαρακτηρίζονται ως «STS», εάν το πρόγραμμα ABCP συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 13 του παρόντος κανονισμού και όλες οι συναλλαγές που υπάγονται στο πρόγραμμα ABCP πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 12.

Άρθρο 12

Απαιτήσεις σε επίπεδο συναλλαγών

1.Μια συναλλαγή που υπάγεται στο πρόγραμμα ABCP πληροί τις απαιτήσεις του τμήματος 1 του παρόντος κεφαλαίου, με εξαίρεση το άρθρο 7, το άρθρο 8 παράγραφοι 4 και 6, το άρθρο 9 παράγραφοι 3, 4, 5, 6 και 8 και το άρθρο 10 παράγραφος 3. Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος, οι όροι «διαχειριστής» και «αρχικός δανειοδότης» βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 7 θεωρείται ότι υποδηλώνουν τον πωλητή.

2.Οι συναλλαγές που υπάγονται στο πρόγραμμα ABCP υποστηρίζονται από ένα σύνολο υποκειμένων ανοιγμάτων που είναι ομοιογενή από την άποψη του τύπου των στοιχείων ενεργητικού και έχουν εναπομένουσα σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής όχι άνω των δύο ετών, ενώ καμία από αυτές δεν έχει εναπομένουσα διάρκεια άνω των τριών ετών. Τα υποκείμενα ανοίγματα δεν περιλαμβάνουν ενυπόθηκα στεγαστικά ή εμπορικά δάνεια ή πλήρως εξασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια, όπως αναφέρεται στο άρθρο 129 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Τα υποκείμενα ανοίγματα περιέχουν συμβατικά δεσμευτικές και εκτελεστές υποχρεώσεις, με πλήρη προσφυγή σε οφειλέτες, με καθορισμένη ροή πληρωμών που αφορούν πληρωμές μισθωμάτων, κεφαλαίου, τόκων ή σχετίζονται με τυχόν άλλο δικαίωμα απόκτησης εισοδήματος από στοιχεία ενεργητικού που εγγυώνται τις εν λόγω πληρωμές. Τα υποκείμενα ανοίγματα δεν περιλαμβάνουν κινητές αξίες, όπως ορίζονται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ.

3.Οποιεσδήποτε αναφερόμενες πληρωμές τόκων βάσει των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της συναλλαγής τιτλοποίησης βασίζονται σε επιτόκια της αγοράς που χρησιμοποιούνται συνήθως, αλλά δεν παραπέμπουν σε σύνθετους τύπους ή παράγωγα.

4.Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής του πωλητή ή επίσπευσης, δεν πραγματοποιείται δέσμευση σημαντικών ποσών από την ΟΕΣΤ και τα κεφάλαια που εισπράττονται από τα υποκείμενα ανοίγματα μεταβιβάζονται στους επενδυτές μέσω διαδοχικών εξοφλήσεων των θέσεων τιτλοποίησης, σύμφωνα με την εξοφλητική τους προτεραιότητα. Δεν προβλέπεται απαίτηση αυτόματης εκκαθάρισης των υποκείμενων ανοιγμάτων βάσει της αγοραίας αξίας τους.

5.Τα υποκείμενα ανοίγματα προκύπτουν από τη συνήθη ροή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του πωλητή, σύμφωνα με τα πρότυπα αναδοχής, τα οποία δεν υπολείπονται σε αυστηρότητα εκείνων που εφαρμόζει ο πωλητής για τη δημιουργία παρόμοιων ανοιγμάτων που δεν τιτλοποιούνται. Ουσιώδεις αλλαγές των προτύπων αναδοχής γνωστοποιούνται πλήρως στους δυνητικούς επενδυτές. Στην περίπτωση τιτλοποιήσεων όπου τα υποκείμενα ανοίγματα είναι στεγαστικά δάνεια, το σύνολο των δανείων δεν περιλαμβάνει δάνεια που διατίθενται στην αγορά και είχαν συναφθεί με την παραδοχή ότι ο αιτών δάνειο ή, κατά περίπτωση, οποιοσδήποτε μεσάζων, έχει ενημερωθεί ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες ενδέχεται να μην έχουν επαληθευτεί από τον δανειοδότη. Ο πωλητής διαθέτει τεχνογνωσία στη δημιουργία ανοιγμάτων παρόμοιων με εκείνα που δεν τιτλοποιούνται.

6.Τα έγγραφα τεκμηρίωσης της συναλλαγής περιλαμβάνουν συμβάντα ενεργοποίησης της λήξης της ανανεούμενης περιόδου, στα οποία περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα εξής:

α)επιδείνωση της πιστωτικής ποιότητας των υποκείμενων ανοιγμάτων, ίση με ή κατώτερη από το προκαθορισμένο όριο·

β)εμφάνιση συμβάντος αφερεγγυότητας σε σχέση με τον πωλητή ή τον διαχειριστή·

γ)αδυναμία δημιουργίας επαρκών νέων υποκείμενων ανοιγμάτων που ανταποκρίνονται στην προκαθορισμένη πιστωτική ποιότητα·

7.Τα έγγραφα τεκμηρίωσης της συναλλαγής καθορίζουν σαφώς:

α)τις συμβατικές υποχρεώσεις, τα καθήκοντα και τις ευθύνες της ανάδοχης οντότητας, του διαχειριστή και της διαχειριστικής του ομάδας, που πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη για τη διαχείριση των υποκείμενων ανοιγμάτων και, κατά περίπτωση, του καταπιστευματικού διαχειριστή και άλλων παρόχων βοηθητικών υπηρεσιών·

β)τις διαδικασίες και τις ευθύνες που απαιτούνται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η αθέτηση ή η αφερεγγυότητα από μέρους του διαχειριστή δεν θα επιφέρει τη λήξη της διαχείρισης·

γ)διατάξεις που διασφαλίζουν την αντικατάσταση των αντισυμβαλλομένων παραγώγων και της τράπεζας τήρησης λογαριασμού σε περίπτωση αθέτησης, αφερεγγυότητας ή άλλων συγκεκριμένων συμβάντων από μέρους τους, κατά περίπτωση.

δ)Η ανάδοχη οντότητα εκτελεί η ίδια δραστηριότητες δέουσας επιμέλειας και επαληθεύει ότι ο πωλητής πληροί τα δέοντα πρότυπα αναδοχής, καθώς και ότι η δυνατότητα διαχείρισης των ανοιγμάτων και οι διαδικασίες είσπραξης πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 259 παράγραφος 3 στοιχεία θ) έως ιγ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή ισοδύναμες απαιτήσεις τρίτων χωρών.

Οι πολιτικές, οι διαδικασίες και οι έλεγχοι διαχείρισης κινδύνου τεκμηριώνονται δεόντως και εφαρμόζεται αποτελεσματικό σύστημα.

Άρθρο 13

Απαιτήσεις σε επίπεδο προγράμματος

1.Όλες οι συναλλαγές που υπάγονται σε πρόγραμμα ABCP πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 12 του παρόντος κανονισμού.

2.Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης πληρούν την απαίτηση περί διατήρησης κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού.

3.Το πρόγραμμα ABCP δεν αποτελεί επανατιτλοποίηση και η πιστωτική ενίσχυση δεν δημιουργεί δεύτερο στρώμα τμηματοποίησης σε επίπεδο προγράμματος.

4.Η ανάδοχη οντότητα του προγράμματος ABCP είναι πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο εποπτεύεται σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ. Η ανάδοχη οντότητα είναι πάροχος ταμειακής διευκόλυνσης και υποστηρίζει όλες τις θέσεις τιτλοποίησης σε επίπεδο συναλλαγών στο πλαίσιο του προγράμματος ABCP και καλύπτει όλους τους κινδύνους ρευστότητας, τους πιστωτικούς κινδύνους, οποιοδήποτε ουσιαστικό κίνδυνο απομείωσης αξίας των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων, καθώς και τα έξοδα συναλλαγής και τα γενικότερα έξοδα του προγράμματος.

5.Οι τίτλοι που έχουν εκδοθεί από πρόγραμμα ABCP δεν περιλαμβάνουν δικαιώματα προαίρεσης, ρήτρες παράτασης ή άλλες ρήτρες, οι οποίες επηρεάζουν την οριστική λήξη τους.

6.Οι επιτοκιακοί και συναλλαγματικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από το πρόγραμμα ABCP μετριάζονται και τα μέτρα που λαμβάνονται για τον σκοπό αυτό γνωστοποιούνται. Παράγωγα χρησιμοποιούνται σε επίπεδο προγράμματος μόνο με σκοπό στην αντιστάθμιση του νομισματικού κινδύνου και του κινδύνου επιτοκίου. Η τεκμηρίωση των παραγώγων αυτών γίνεται σύμφωνα με τα συνήθη διεθνή χρηματοοικονομικά πρότυπα.

7.Η τεκμηρίωση που σχετίζεται με το πρόγραμμα καθορίζει σαφώς:

α)τις ευθύνες του καταπιστευματικού διαχειριστή και άλλων οντοτήτων με καθήκοντα καταπιστευματοδόχου προς επενδυτές·

β)διατάξεις που διευκολύνουν την έγκαιρη επίλυση διαφορών μεταξύ της ανάδοχης οντότητας και των κατόχων των θέσεων τιτλοποίησης·

γ)τις συμβατικές υποχρεώσεις, τα καθήκοντα και τις ευθύνες της ανάδοχης οντότητας και της διαχειριστικής της ομάδας, που πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη για την αναδοχή πιστώσεων, του καταπιστευματικού διαχειριστή και άλλων παρόχων βοηθητικών υπηρεσιών·

δ) τις διαδικασίες και τις ευθύνες που απαιτούνται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η αθέτηση ή η αφερεγγυότητα από μέρους του διαχειριστή δεν θα επιφέρει τη λήξη της διαχείρισης·

ε)διατάξεις για την αντικατάσταση των αντισυμβαλλομένων παραγώγων και της τράπεζας τήρησης λογαριασμού σε επίπεδο προγράμματος ABCP, σε περίπτωση αθέτησης, αφερεγγυότητας και άλλων συγκεκριμένων συμβάντων από μέρους τους, κατά περίπτωση.

στ)ότι σε περίπτωση προσδιορισμένων γεγονότων, αδυναμίας πληρωμής ή αφερεγγυότητας της ανάδοχης οντότητας, προβλέπονται διορθωτικά μέτρα που επιτυγχάνουν, κατά περίπτωση, εξασφάλιση της χρηματοδοτικής δέσμευσης ή αντικατάσταση του παρόχου ταμειακής διευκόλυνσης. Σε περίπτωση που ο πάροχος ταμειακής διευκόλυνσης δεν ανανεώσει τη χρηματοδοτική δέσμευση εντός 30 ημερών από τη λήξη της, η ταμειακή διευκόλυνση αίρεται, οι λήγοντες τίτλοι αποπληρώνονται και παύουν οι συναλλαγές αγοράς ανοιγμάτων, ενώ αποσβένονται τα υφιστάμενα υποκείμενα ανοίγματα.

Οι πολιτικές, οι διαδικασίες και οι έλεγχοι διαχείρισης κινδύνου τεκμηριώνονται δεόντως και εφαρμόζεται αποτελεσματικό σύστημα.

8.Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ έχουν από κοινού την ευθύνη συμμόρφωσης με το άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού σε επίπεδο προγράμματος ABCP και διαθέτουν στους δυνητικούς επενδυτές, πριν από την τιμολόγηση, όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο α). Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ διαθέτουν, πριν από την τιμολόγηση, τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως ε), τουλάχιστον υπό μορφή σχεδίου ή στην αρχική τους μορφή, όπου αυτό επιτρέπεται από το άρθρο 3 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της συναλλαγής, η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ διαθέτουν τα τελικά έγγραφα τεκμηρίωσης στους επενδυτές, το αργότερο εντός 15 ημερών.

Άρθρο 14

Κοινοποίηση STS και δέουσα επιμέλεια

1.Οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ ενημερώνουν την ΕΑΚΑΑ από κοινού, μέσω του υποδείγματος που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, ότι η τιτλοποίηση πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 7 έως 10 ή των άρθρων 11 έως 13 του παρόντος κανονισμού («κοινοποίηση STS»). Η ΕΑΚΑΑ δημοσιοποιεί την κοινοποίηση STS στον επίσημο δικτυακό τόπο της, σύμφωνα με την παράγραφο 4. Ενημερώνουν, επίσης, την αρμόδια αρχή. Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ μιας τιτλοποίησης ορίζουν μεταξύ τους μία οντότητα που θα αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής για επενδυτές και αρμόδιες αρχές.

2.Σε περίπτωση που η μεταβιβάζουσα οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης δεν είναι πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημεία 1) και 2) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η κοινοποίηση, σύμφωνα με την παράγραφο 1, συνοδεύεται από τα ακόλουθα:

α)βεβαίωση από τη μεταβιβάζουσα οντότητα ή τον αρχικό δανειοδότη ότι η χορήγηση πίστωσης βασίζεται σε ορθά και σαφώς καθορισμένα κριτήρια, σαφείς διαδικασίες έγκρισης, τροποποίησης, ανανέωσης και αναχρηματοδότησης των πιστώσεων και ότι η μεταβιβάζουσα οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης διαθέτει αποτελεσματικά συστήματα για την εφαρμογή τους.

β)δήλωση για το αν τα στοιχεία που αναφέρονται στο στοιχείο α) υπόκεινται σε εποπτεία.

3.Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ ενημερώνουν πάραυτα την ΕΑΚΑΑ και τις αρμόδιες αρχές, όταν μια τιτλοποίηση παύει να πληροί τα κριτήρια των άρθρων 7 έως 10 ή των άρθρων 11 έως 13 του παρόντος κανονισμού.

4.Η ΕΑΚΑΑ τηρεί στον επίσημο δικτυακό τόπο της κατάλογο όλων των τιτλοποιήσεων για τις οποίες οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ έχουν ενημερώσει ότι πληρούν τις απαιτήσεις των άρθρων 7 έως 10 ή των άρθρων 11 έως 13 του παρόντος κανονισμού. Η ΕΑΚΑΑ επικαιροποιεί τον κατάλογο, σε περίπτωση που οι τιτλοποιήσεις δεν χαρακτηρίζονται πια ως STS, κατόπιν απόφασης των αρμόδιων αρχών ή κοινοποίησης από τη μεταβιβάζουσα οντότητα, την ανάδοχη οντότητα ή την ΟΕΣΤ. Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή έχει επιβάλει διοικητικές κυρώσεις ή διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 17, τα κοινοποιεί στην ΕΑΚΑΑ. Η ΕΑΚΑΑ αναφέρει πάραυτα στον δημοσιευμένο κατάλογο ότι η αρμόδια αρχή έχει επιβάλει διοικητικές κυρώσεις ή διορθωτικά μέτρα στη σχετική τιτλοποίηση.

5.Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει, σε στενή συνεργασία με την ΕΑΤ και την ΕΑΑΕΣ, σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, που διευκρινίζουν τις πληροφορίες τις οποίες παρέχουν η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ ώστε να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους βάσει της παραγράφου 1 και παρέχει τον σχετικό μορφότυπο μέσω τυποποιημένων υποδειγμάτων.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως την [12 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Κεφάλαιο 4

Εποπτεία

Άρθρο 15

Ορισμός αρμόδιων αρχών

1.Η συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού διασφαλίζεται από τις ακόλουθες αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τις εξουσίες που τους απονέμονται από τις σχετικές νομικές πράξεις:

α)για ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, η οριζόμενη στο άρθρο 13 σημείο 10) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ αρμόδια αρχή·

β)για διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, η οριζόμενη στο άρθρο 44 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ αρμόδια αρχή·

γ)για ΟΣΕΚΑ και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, η οριζόμενη στο άρθρο 97 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ αρμόδια αρχή·

δ)για ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, η οριζόμενη στο άρθρο 6 στοιχείο ζ) της οδηγίας 2003/41/ΕΚ αρμόδια αρχή·

ε)για πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, η οριζόμενη στο άρθρο 4 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ αρμόδια αρχή, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου·

2.Οι αρμόδιες αρχές υπεύθυνες για την εποπτεία των ανάδοχων οντοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, διασφαλίζουν ότι οι ανάδοχες οντότητες συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα άρθρα 4 έως 14 του παρόντος κανονισμού.

3.Σε περίπτωση που οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι αρχικοί δανειοδότες και οι ΟΕΣΤ είναι εποπτευόμενοι φορείς, σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, την οδηγία 2009/138/ΕΚ, την οδηγία 2003/41/ΕΚ, την οδηγία 2011/61/ΕΕ ή την οδηγία 2009/65/ΕΚ, οι οικείες αρμόδιες αρχές που ορίζονται σύμφωνα με τις παραπάνω πράξεις, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, διασφαλίζουν την τήρηση των υποχρεώσεων που ορίζονται στα άρθρα 4 έως 14 του παρόντος κανονισμού.

4.Για φορείς που δεν καλύπτονται από τις ενωσιακές νομοθετικές πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3, τα κράτη μέλη ορίζουν μία ή περισσότερες αρμόδιες αρχές, προς διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα άρθρα 4 έως 14 του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή, την ΕΑΚΑΑ, την ΕΑΤ, την ΕΑΑΕΣ και τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών για τον καθορισμό των αρμόδιων αρχών, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.

5.Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει και τηρεί ενημερωμένο στον δικτυακό της τόπο κατάλογο όλων των αρμόδιων αρχών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 16

Εξουσίες των αρμόδιων αρχών

1.Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η αρμόδια αρχή, οριζόμενη σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφοι 2 έως 4, διαθέτει τις αναγκαίες εξουσίες εποπτείας, έρευνας και επιβολής κυρώσεων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

2.Η αρμόδια αρχή επανεξετάζει τακτικά τις ρυθμίσεις, τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς που εφαρμόζονται από τις μεταβιβάζουσες οντότητες, τις ανάδοχες οντότητες, τις ΟΕΣΤ και τους αρχικούς δανειοδότες όσον αφορά τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.

3.Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι οι κίνδυνοι που προκύπτουν από πράξεις τιτλοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων φήμης, αξιολογούνται και αντιμετωπίζονται με κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες τις οποίες εφαρμόζουν οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες οντότητες, οι ΟΕΣΤ και οι αρχικοί δανειοδότες.

Άρθρο 17

Διοικητικές κυρώσεις και διορθωτικά μέτρα

1.Με την επιφύλαξη του δικαιώματος των κρατών μελών να προβλέπουν και να επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις βάσει του άρθρου 19 του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για την καθιέρωση κατάλληλων διοικητικών κυρώσεων και διορθωτικών μέτρων, που εφαρμόζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης δεν έχει ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του άρθρου 4·

β)η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ δεν έχουν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του άρθρου 5·

γ)η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ δεν έχουν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των άρθρων 7 έως 10 ή των άρθρων 11 έως 13 του παρόντος κανονισμού.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή των διοικητικών κυρώσεων και/ή διορθωτικών μέτρων.

2.Οι εν λόγω κυρώσεις και μέτρα είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά και περιλαμβάνουν, κατ’ ελάχιστο, τα ακόλουθα:

α)δημόσια δήλωση η οποία αναφέρει την ταυτότητα του φυσικού ή νομικού προσώπου και τη φύση της παράβασης, σύμφωνα με το άρθρο 22·

β)έκδοση διαταγής προς το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για παύση της επίμαχης συμπεριφοράς και αποφυγή της επανάληψής της·

γ)προσωρινή απαγόρευση κατά οιουδήποτε μέλους του διοικητικού οργάνου της μεταβιβάζουσας οντότητας, της ανάδοχης οντότητας ή της ΟΕΣΤ ή κάθε άλλου υπαίτιου φυσικού προσώπου να ασκεί καθήκοντα σε αυτές τις επιχειρήσεις·

δ)στην περίπτωση της παράβασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου, προσωρινή απαγόρευση στη μεταβιβάζουσα οντότητα, την ανάδοχη οντότητα και την ΟΕΣΤ να επικυρώνουν ότι η τιτλοποίηση ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των άρθρων 7 έως 10 ή των άρθρων 11 έως 13 του παρόντος κανονισμού·

ε)μέγιστα διοικητικά χρηματικά πρόστιμα ύψους τουλάχιστον 5 000 000 ευρώ ή, στα κράτη μέλη τα οποία δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ, αντίστοιχη αξία στο εθνικό νόμισμα, ύψους ίσου με την αντίστοιχη αξία στο εθνικό νόμισμα κατά την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού

στ)ή, στην περίπτωση νομικού προσώπου, τα μέγιστα διοικητικά χρηματικά πρόστιμα που αναφέρονται στο στοιχείο ε) ή ύψους έως του 10% του ετήσιου κύκλου εργασιών του εν λόγω νομικού προσώπου, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους διαθέσιμους λογαριασμούς που έχει εγκρίνει το διοικητικό όργανο· σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο είναι μητρική επιχείρηση ή θυγατρική της μητρικής επιχείρησης με υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών λογαριασμών, σύμφωνα με την οδηγία 2013/34/ΕΕ, ο σχετικός συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών είναι ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών ή το αντίστοιχο είδος εισοδήματος σύμφωνα με τις σχετικές λογιστικές νομοθετικές πράξεις, με βάση τους τελευταίους διαθέσιμους ενοποιημένους λογαριασμούς εγκεκριμένους από το διοικητικό όργανο της επικεφαλής μητρικής επιχείρησης·

ζ)ανώτατα διοικητικά πρόστιμα τουλάχιστον στο διπλάσιο του ποσού του οφέλους που αποκομίστηκε από την παράβαση, όταν το όφελος αυτό μπορεί να προσδιοριστεί, ακόμα και στην περίπτωση που υπερβαίνει τα ανώτατα ποσά που αναφέρονται στα στοιχεία ε) και στ).

3.Σε περίπτωση που οι διατάξεις της πρώτης παραγράφου εφαρμόζονται σε νομικά πρόσωπα, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης την επιβολή από τις αρμόδιες αρχές των διοικητικών κυρώσεων και των διορθωτικών μέτρων που ορίζονται στην παράγραφο 2 σε μέλη του διοικητικού οργάνου και σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο που θεωρείται δυνάμει του εθνικού δικαίου υπαίτιο για την παράβαση.

4.Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οιαδήποτε απόφαση επιβολής διοικητικών κυρώσεων και διορθωτικών μέτρων που προβλέπεται από την παράγραφο 2 αιτιολογείται δεόντως και υπόκειται σε αίτηση αναιρέσεως ενώπιον δικαστηρίου.

Άρθρο 18

Άσκηση της εξουσίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων και διορθωτικών μέτρων

1.Οι αρμόδιες αρχές ασκούν την εξουσία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων και των διορθωτικών μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 17 του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με το εκάστοτε εθνικό νομικό πλαίσιο:

α)άμεσα,

β)σε συνεργασία με άλλες αρχές,

γ)υποβάλλοντας αίτηση προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

2.Κατά τον καθορισμό του είδους και του επιπέδου των διοικητικών κυρώσεων ή διορθωτικών μέτρων που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 17 του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση:

α)η σημαντικότητα, βαρύτητα και διάρκεια της παράβασης·

β)ο βαθμός ευθύνης του φυσικού ή νομικού προσώπου που ευθύνεται για την παράβαση·

γ)η οικονομική ισχύς του υπαίτιου φυσικού ή νομικού προσώπου, όπως προκύπτει ιδίως από τον συνολικό κύκλο εργασιών του υπαίτιου νομικού προσώπου ή από το ετήσιο εισόδημα και τα καθαρά στοιχεία ενεργητικού του υπαίτιου φυσικού προσώπου·

δ)η σπουδαιότητα των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν από το υπαίτιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στον βαθμό που μπορούν να συγκεκριμενοποιηθούν·

ε)οι ζημίες τρίτων που προκλήθηκαν από την παράβαση, στον βαθμό που μπορούν να προσδιοριστούν·

στ)ο βαθμός συνεργασίας του υπαίτιου φυσικού ή νομικού προσώπου με την αρμόδια αρχή, με την επιφύλαξη της ανάγκης εξασφάλισης της παραίτησης από αποκτηθέντα κέρδη ή αποφευχθείσες ζημίες·

ζ)προηγούμενες παραβάσεις του υπαίτιου φυσικού ή νομικού προσώπου.

Άρθρο 19

Πρόβλεψη για ποινικές κυρώσεις

1.Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν να μην θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις διοικητικές κυρώσεις ή τα διορθωτικά μέτρα για τις παραβάσεις που υπόκεινται σε ποινικές κυρώσεις βάσει του εθνικού τους δικαίου.

2.Σε περίπτωση που κράτη μέλη έχουν επιλέξει, σύμφωνα με την παράγραφο 1, να θεσπίζουν ποινικές κυρώσεις για την παράβαση που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, διασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα ώστε οι αρμόδιες αρχές να έχουν εξουσιοδοτηθεί να συνεργάζονται με τις δικαστικές, εισαγγελικές αρχές και αρχές ποινικής δικαιοσύνης εντός της αρμοδιότητάς τους προκειμένου να λαμβάνουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με ποινικές έρευνες ή διαδικασίες κινηθείσες σε σχέση με τις παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 και να παρέχουν τις ίδιες πληροφορίες σε άλλες αρμόδιες αρχές, καθώς και στην ΕΑΚΑΑ, την ΕΑΤ και την ΕΑΑΕΣ, στα πλαίσια τήρησης των υποχρεώσεών τους να συνεργάζονται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 20

Υποχρεώσεις κοινοποίησης

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τους νόμους, τους κανονισμούς και τις διοικητικές διατάξεις εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε ποινικών διατάξεων, στην Επιτροπή, την ΕΑΚΑΑ, την ΕΑΤ και την ΕΑΑΕΣ, το αργότερο [ένα έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, την ΕΑΚΚΑ, την ΕΑΤ και την ΕΑΑΕΣ, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, οποιεσδήποτε μεταγενέστερες τροποποιήσεις τους.

Άρθρο 21

Συνεργασία μεταξύ αρμόδιων αρχών και των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών

1.Οι αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 15 του παρόντος κανονισμού, καθώς και η ΕΑΚΑΑ, η ΕΑΤ και η ΕΑΑΕΣ, συνεργάζονται στενά μεταξύ τους και ανταλλάσσουν πληροφορίες στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων τους, σύμφωνα με το άρθρο 16 ή 19, ειδικότερα για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση των παραβάσεων του παρόντος κανονισμού.

2.Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών για την άσκηση των εξουσιών επιβολής κυρώσεων και τη διευκόλυνση της ανάκτησης των χρηματικών προστίμων.

3.Όταν μια αρμόδια αρχή διαπιστώσει παράβαση του παρόντος κανονισμού ή έχει λόγους να πιστεύει ότι υπήρξε παράβαση, κοινοποιεί με επαρκή λεπτομέρεια τα ευρήματά της στην αρμόδια εποπτική αρχή της μεταβιβάζουσας οντότητας, της ανάδοχης οντότητας, του αρχικού δανειοδότη, της ΟΕΣΤ ή του επενδυτή. Οι οικείες αρμόδιες αρχές συντονίζουν από κοινού την εποπτεία τους και διασφαλίζουν τη συνεκτικότητα των αποφάσεων.

4.Σε περίπτωση που η παράβαση της παραγράφου 3 αφορά, ειδικότερα, εσφαλμένη ή παραπλανητική κοινοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, η αρμόδια αρχή που διαπιστώνει την εν λόγω παράβαση κοινοποιεί αμελλητί τα ευρήματά της στην ΕΑΚΑΑ, την ΕΑΤ και την ΕΑΑΕΣ.

5.Με τη λήψη των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 3, η αρμόδια αρχή λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα αντιμετώπισης της διαπιστωθείσας παράβασης και ενημερώνει τις οικείες αρμόδιες αρχές, και ειδικότερα αυτές της μεταβιβάζουσας οντότητας, της ανάδοχης οντότητας και της ΟΕΣΤ, καθώς και τις αρμόδιες αρχές του κατόχου της θέσης τιτλοποίησης, εάν είναι γνωστές. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών, το ζήτημα μπορεί να παραπεμφθεί στην ΕΑΚΑΑ και εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 19 και, κατά περίπτωση, του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

6.Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει, σε στενή συνεργασία με την ΕΑΤ και την ΕΑΑΕΣ, σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, που διευκρινίζουν τη γενική υποχρέωση συνεργασίας και τις πληροφορίες που πρέπει να ανταλλάσσονται βάσει της παραγράφου 1, καθώς και τις υποχρεώσεις κοινοποίησης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με την ΕΑΤ και την ΕΑΑΕΣ, τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων έως την [12 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 22

Δημοσίευση διοικητικών κυρώσεων και διορθωτικών μέτρων

1.Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν στον επίσημο δικτυακό τους τόπο, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, κάθε απόφαση επιβολής διοικητικής κύρωσης ή διορθωτικού μέτρου για παράβαση των άρθρων 4, 5 ή του άρθρου 14 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, κατόπιν της γνωστοποίησης απόφασης στο πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε η κύρωση ή το μέτρο.

2.Η δημοσίευση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει τις πληροφορίες σχετικά με το είδος και τον χαρακτήρα της παράβασης, την ταυτότητα των υπαίτιων προσώπων, καθώς και τις επιβληθείσες κυρώσεις ή μέτρα.

3.Σε περίπτωση που η δημοσιοποίηση της ταυτότητας των νομικών προσώπων ή της ταυτότητας και των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων κρίνεται από την αρμόδια αρχή δυσανάλογη, κατόπιν κατά περίπτωση αξιολόγησης ή σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή κρίνει ότι η δημοσίευση θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή μια εξελισσόμενη έρευνα, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές πράττουν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:

α)καθυστερούν τη δημοσίευση της απόφασης επιβολής της διοικητικής κύρωσης ή του διορθωτικού μέτρου έως τη στιγμή που παύουν να υφίστανται οι λόγοι για τη μη δημοσίευση· ή

β)δημοσιεύουν την απόφαση επιβολής της διοικητικής κύρωσης ή του διορθωτικού μέτρου, παραλείποντας για λογική χρονική περίοδο την ταυτότητα και τα προσωπικά δεδομένα του προσώπου στο οποίο επιβλήθηκε η κύρωση ή το μέτρο, εάν προβλέπεται ότι οι λόγοι για την ανώνυμη δημοσίευση θα παύσουν να υφίστανται εντός της περιόδου αυτής, και υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω ανώνυμη δημοσίευση διασφαλίζει αποτελεσματικά την προστασία των οικείων προσωπικών δεδομένων· ή

γ)δεν δημοσιεύουν καν την απόφαση επιβολής της διοικητικής κύρωσης ή του διορθωτικού μέτρου, σε περίπτωση που κρίνεται ότι οι επιλογές που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) δεν επαρκούν για να εξασφαλιστεί:

i)ότι δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών·

ii)η αναλογικότητα της δημοσίευσης των αποφάσεων αυτών σε σχέση με τα μέτρα που θεωρούνται ήσσονος σημασίας.

4.Σε περίπτωση απόφασης δημοσίευσης κύρωσης ή μέτρου ανώνυμα, η δημοσίευση των σχετικών δεδομένων μπορεί να αναβληθεί για εύλογο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση υποβολής αίτησης αναιρέσεως κατά της απόφασης επιβολής διοικητικής κύρωσης ή διορθωτικού μέτρου ενώπιον των οικείων δικαστικών αρχών, οι αρμόδιες αρχές προσθέτουν επίσης πάραυτα στον επίσημο δικτυακό τόπο τους τα στοιχεία αυτά και τυχόν επακόλουθα στοιχεία σχετικά με την έκβαση της αίτησης αναιρέσεως. Επιπλέον, δημοσιεύεται τυχόν δικαστική απόφαση περί ακυρώσεως προηγούμενης απόφασης επιβολής διοικητικής κύρωσης ή διορθωτικού μέτρου.

5.Οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι τυχόν δημοσίευση σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4 θα παραμείνει στον επίσημο δικτυακό τόπο τους τουλάχιστον για διάστημα πέντε ετών από τη δημοσίευση. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνει η δημοσίευση διατηρούνται στον επίσημο δικτυακό τόπο της αρμόδιας αρχής για το απαραίτητο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες περί προστασίας των δεδομένων.

6.Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν την ΕΑΚΑΑ, την ΕΑΤ και την ΕΑΑΕΣ σχετικά με όλες τις διοικητικές κυρώσεις και τα διορθωτικά μέτρα που επιβάλλονται, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, τυχόν αιτήσεων αναιρέσεως αυτών, καθώς και την έκβασή τους. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν πληροφορίες και την τελική απόφαση για κάθε επιβαλλόμενη ποινική κύρωση, και τις υποβάλλουν στην ΕΑΚΑΑ, την ΕΑΤ ή την ΕΑΑΕΣ.

7.Η ΕΑΚΑΑ, η ΕΑΤ και η ΕΑΑΕΣ τηρούν από κοινού κεντρική βάση δεδομένων με τις διοικητικές κυρώσεις και τα διορθωτικά μέτρα που τους κοινοποιούνται. Αυτή η βάση δεδομένων είναι προβάσιμη μόνο για αρμόδιες αρχές και ενημερώνεται βάσει των πληροφοριών που παρέχονται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την παράγραφο 6.

ΤΙΤΛΟΣ III

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Άρθρο 23

Τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ

Το άρθρο 50α της οδηγίας 2009/65/ΕΚ καταργείται.

Άρθρο 24

Τροποποίηση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ

Η οδηγία 2009/138/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

(1)Στο άρθρο 135, οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 301α, για τον προσδιορισμό των περιστάσεων κατά τις οποίες δύναται να επιβληθεί αναλογική πρόσθετη κεφαλαιακή επιβάρυνση, σε περίπτωση παράβασης των απαιτήσεων που ορίζονται στα άρθρα 3 και 4 του παρόντος κανονισμού [κανονισμός περί τιτλοποιήσεων], με την επιφύλαξη του άρθρου 101 παράγραφος 3.

3. Για να εξασφαλιστεί συνεπής εναρμόνιση σε σχέση με την παράγραφο 2, η ΕΑΑΕΣ καταρτίζει, με την επιφύλαξη του άρθρου 301β, σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον καθορισμό των μεθόδων υπολογισμού της αναλογικής πρόσθετης κεφαλαιακής επιβάρυνσης που αναφέρεται σε αυτήν.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010.»

(2)Το άρθρο 308β παράγραφος 11 καταργείται.

Άρθρο 25

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2009/1060

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2009/1060 τροποποιείται ως εξής:

(1)Στις αιτιολογικές σκέψεις 22 και 41, στο άρθρο 8γ και στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1, ο όρος «διαρθρωμένο χρηματοπιστωτικό μέσο» αντικαθίσταται από τον όρο «μέσο τιτλοποίησης».

(2)Στις αιτιολογικές σκέψεις 34 και 40, στο άρθρο 8 παράγραφος 4, το άρθρο 8γ, το άρθρο 10 παράγραφος 3 και το άρθρο 39 παράγραφος 4, καθώς και στο παράρτημα Ι τμήμα Α σημείο 2 παράγραφος 5, στο παράρτημα Ι τμήμα Β σημείο 5, στο παράρτημα ΙΙ (τίτλος και σημείο 2), στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Ι σημεία 8, 24 και 45 και στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος ΙΙΙ σημείο 8, ο όρος «διαρθρωμένα χρηματοπιστωτικά μέσα» αντικαθίσταται από τον όρο «μέσα τιτλοποίησης».

(3)στο άρθρο 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«Ο παρών κανονισμός θεσπίζει επίσης τις υποχρεώσεις για τους εκδότες και σχετιζόμενους με αυτούς τρίτους που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση σχετικά με τα μέσα τιτλοποίησης».

(4)στο άρθρο 3, το στοιχείο ιβ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ιβ) ως “μέσο τιτλοποίησης” νοείται το χρηματοπιστωτικό μέσο ή άλλα στοιχεία ενεργητικού που προκύπτουν από πράξη ή πρόγραμμα τιτλοποίησης, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού [του παρόντος κανονισμού].»

Άρθρο 26

Τροποποίηση της οδηγίας 2011/61/ΕΕ

Το άρθρο 17 της οδηγίας 2011/61 καταργείται.

Άρθρο 27

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 τροποποιείται ως εξής:

(1)στο άρθρο 2, προστίθενται τα σημεία 30) και 31):

«30) ως “καλυμμένο ομόλογο” νοείται το ομόλογο που πληροί τα κριτήρια του άρθρου 129 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·»

«31) ως “οντότητα καλυμμένου ομολόγου” νοείται ο εκδότης του καλυμμένου ομολόγου ή τα συνολικά στοιχεία κάλυψης ενός καλυμμένου ομολόγου.»

(2)στο άρθρο 4, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 5 και 6:

«5. Το άρθρο 4 παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όσον αφορά συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που συνάπτονται από οντότητες καλυμμένων ομολόγων σε σχέση με ένα καλυμμένο ομόλογο ή από μια Οντότητα Ειδικού Σκοπού για Τιτλοποίηση (ΟΕΣΤ) σε σχέση με μια τιτλοποίηση, κατά την έννοια του κανονισμού [κανονισμός περί τιτλοποιήσεων], υπό την προϋπόθεση ότι:

α) στην περίπτωση των ΟΕΣΤ, η ΟΕΣΤ εκδίδει αποκλειστικά τιτλοποιήσεις που πληρούν τις απαιτήσεις των άρθρων 7 έως 10 ή των άρθρων 11 έως 13 και του άρθρου 6 του κανονισμού [κανονισμός περί τιτλοποιήσεων]·

β) η σύμβαση εξωχρηματιστηριακών παραγώγων χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αντιστάθμιση επιτοκίου ή αναντιστοιχίας νομίσματος στα πλαίσια του καλυμμένου ομολόγου ή της τιτλοποίησης· και

γ) οι ρυθμίσεις στα πλαίσια του καλυμμένου ομολόγου ή της τιτλοποίησης μειώνουν επαρκώς τον πιστωτικό κίνδυνο του αντισυμβαλλομένου όσον αφορά συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που συνάπτονται από την οντότητα καλυμμένου ομολόγου ή από μια ΟΕΣΤ σε σχέση με το καλυμμένο ομόλογο ή την τιτλοποίηση.

6. Με σκοπό τη διασφάλιση συνεπούς εφαρμογής του παρόντος άρθρου, και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη αποτροπής του ρυθμιστικού αρμπιτράζ, οι ΕΕΑ καταρτίζουν σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, τα οποία προσδιορίζουν κριτήρια για τον καθορισμό των ρυθμίσεων, στα πλαίσια καλυμμένων ομολόγων ή τιτλοποιήσεων, που μειώνουν επαρκώς τον πιστωτικό κίνδυνο του αντισυμβαλλομένου, κατά την έννοια της παραγράφου 5.

Οι ΕΕΑ υποβάλλουν τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως την [έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.»

(3)στο άρθρο 11, η παράγραφος 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«15. Για την εξασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής του παρόντος άρθρου, οι ΕΕΑ καταρτίζουν κοινά σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που διευκρινίζουν τα εξής:

α) τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου, περιλαμβανομένων των επιπέδων και του είδους της πρόσθετης ασφάλειας, καθώς και των ρυθμίσεων διαχωρισμού που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με την παράγραφο 3·

β) τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν οι αντισυμβαλλόμενοι και οι οικείες αρμόδιες αρχές κατά την εφαρμογή εξαιρέσεων βάσει των παραγράφων 6 έως 10·

γ) τα ισχύοντα κριτήρια των παραγράφων 5 έως 10, με ειδική αναφορά στο τι θα πρέπει να θεωρείται ως πρακτικό ή νομικό εμπόδιο στην άμεση μεταβίβαση ιδίων κεφαλαίων ή την εξόφληση υποχρεώσεων μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.

Όσον αφορά συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που συνάπτονται από οντότητες καλυμμένων ομολόγων σε σχέση με ένα καλυμμένο ομόλογο ή από μια ΟΕΣΤ σε σχέση με μια τιτλοποίηση, κατά την έννοια του κανονισμού [κανονισμός περί τιτλοποιήσεων], αλλά και όσον αφορά την εκπλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 4 παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού και των απαιτήσεων των άρθρων 7 έως 10 ή των άρθρων 11 έως 13 και του άρθρου 6 του κανονισμού [κανονισμός περί τιτλοποιήσεων], το απαιτούμενο επίπεδο και είδος της πρόσθετης ασφάλειας καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη τα εμπόδια που προκύπτουν κατά την ανταλλαγή πρόσθετης ασφάλειας όσον αφορά τις υφιστάμενες συμβάσεις εξασφάλισης στα πλαίσια του καλυμμένου ομολόγου ή της τιτλοποίησης.

Οι ΕΕΑ υποβάλλουν τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως την [έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.]

Ανάλογα με τη νομική φύση του αντισυμβαλλομένου, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, σύμφωνα είτε με τα άρθρα 10 έως 14 των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 ή (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.»

Άρθρο 28

Μεταβατικές διατάξεις

1.Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε τιτλοποιήσεις των οποίων οι κινητές αξίες εκδίδονται κατά ή μετά την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 6.

2.Όσον αφορά θέσεις τιτλοποίησης που εκκρεμούν κατά την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ μπορούν να χρησιμοποιούν τον χαρακτηρισμό «STS» ή χαρακτηρισμό που παραπέμπει άμεσα ή έμμεσα στους εν λόγω όρους, μόνο εάν πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 6 του παρόντος κανονισμού.

3.Όσον αφορά τιτλοποιήσεις που εκδίδονται κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 και τιτλοποιήσεις που εκδόθηκαν πριν από την εν λόγω ημερομηνία, όταν έχουν προστεθεί ή αντικατασταθεί νέα υποκείμενα ανοίγματα μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014, ισχύει το άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού.

4.Για τις πράξεις ή τα προγράμματα τιτλοποίησης που έχουν συναφθεί πριν από [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], τα πιστωτικά ιδρύματα ή οι επιχειρήσεις επενδύσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 σημεία 1) και 2) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2013/575, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 13 σημείο 1) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, οι αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 13 σημείο 4) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, και οι διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ), όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, εξακολουθούν να υπόκεινται αντίστοιχα στο άρθρο 405 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και στα κεφάλαια 1, 2 και 3 και στο άρθρο 22 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 625/2014 της Επιτροπής, στα άρθρα 254 και 255 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/35 της Επιτροπής και στο άρθρο 51 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2013 της Επιτροπής, ως έχουν κατά [ημέρα πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

5.Μέχρι τη στιγμή εφαρμογής των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που θα εγκριθούν από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 6 του παρόντος κανονισμού, οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες οντότητες ή ο αρχικός δανειοδότης εφαρμόζουν, για τους σκοπούς των υποχρεώσεων που ορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού, τις διατάξεις των κεφαλαίων 1, 2 και 3 και του κεφαλαίου 22 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 625/2014 της Επιτροπής, όσον αφορά τιτλοποιήσεις που εκδίδονται κατά ή μετά την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

6.Μέχρι τη στιγμή εφαρμογής των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που θα εγκριθούν από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού, οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ δημοσιοποιούν, για τους σκοπούς των υποχρεώσεων που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ε) του παρόντος κανονισμού, τις πληροφορίες που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι έως VIII του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού αριθ. 2015/3 της Επιτροπής, στον δικτυακό τόπο που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.

Άρθρο 29

Εκθέσεις

1.Το αργότερο [δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] και ανά τριετία έκτοτε, η ΕΑΤ, σε στενή συνεργασία με την ΕΑΚΑΑ και την ΕΑΑΕΣ, δημοσιεύουν έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των απαιτήσεων STS, όπως ορίζονται στα άρθρα 6 έως 14 του παρόντος κανονισμού.

2.Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης αξιολόγηση των δράσεων που έχουν αναλάβει οι αρμόδιες αρχές, σχετικά με σημαντικούς κινδύνους και νέα σημεία τρωτότητας που ενδέχεται να έχουν προκύψει και σχετικά με τις δράσεις των συμμετεχόντων στις αγορές, με σκοπό την περαιτέρω τυποποίηση των εγγράφων τεκμηρίωσης των τιτλοποιήσεων.

3.Το αργότερο [τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], η ΕΑΚΑΑ, σε στενή συνεργασία με την ΕΑΤ και την ΕΑΑΕΣ, δημοσιεύει έκθεση για τη λειτουργία των απαιτήσεων διαφάνειας του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού και τον βαθμό διαφάνειας της αγοράς τιτλοποιήσεων στην Ένωση.

Άρθρο 30

Αναθεώρηση

Το αργότερο [τέσσερα έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία του παρόντος κανονισμού, συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από νομοθετική πρόταση.

Άρθρο 31

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος    Ο Πρόεδρος

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1.Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.2.Σχετικός(-οί) τομέας(-είς) πολιτικής που αφορά(-ούν) τη δομή ΔΒΔ/ΠΒΔ

1.3.Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.4.Στόχος(-οι)

1.5.Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.6.Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις

1.7.Προβλεπόμενος(-οι) τρόπος(-οι) διαχείρισης

2.ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1.Κανόνες για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων

2.2.Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

2.3.Μέτρα για την πρόληψη της απάτης και των παρατυπιών

3.ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1.Τομέας(-είς) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμή(-ές) δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται

3.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες 

3.2.1.Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες

3.2.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις επιχειρησιακές πιστώσεις

3.2.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις πιστώσεις διοικητικής φύσεως

3.2.4.Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

3.2.5.Συμμετοχή τρίτων μερών στη χρηματοδότηση

3.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1.Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τιτλοποιήσεις και τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου για απλές και διαφανείς τιτλοποιήσεις και τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/EΚ, 2009/138/EΚ, 2011/61/EΕ και κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2009/1060 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012

1.2.Σχετικός(-οί) τομέας(-είς) πολιτικής που αφορά(-ούν) τη δομή ΔΒΔ/ΠΒΔ 30  

1.3.Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση 

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση μετά από πιλοτικό έργο/ προπαρασκευαστική δράση 31  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την παράταση υφιστάμενης δράσης 

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά αλλαγή προσανατολισμού δράσης προς νέα δράση 

1.4.Στόχος(-οι)

1.4.1.Ο (Οι) πολυετής(-είς) στρατηγικός(-οί) στόχος(-οι) της Επιτροπής τον(τους) οποίο(-ους) αφορά η πρόταση/πρωτοβουλία

Η παρούσα πρωτοβουλία αποτελεί ένα από τα δομικά στοιχεία της ευρύτερης πρωτοβουλίας της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στα εξής:

(1)    στην επανεκκίνηση των αγορών σε μια πιο βιώσιμη βάση, έτσι ώστε η απλή, διαφανής και τυποποιημένη τιτλοποίηση να μπορεί να λειτουργήσει ως ένας αποτελεσματικός χρηματοδοτικός δίαυλος της οικονομίας·

(2)    στη διευκόλυνση της αποδοτικής και αποτελεσματικής μεταφοράς του κινδύνου σε ένα ευρύ σύνολο θεσμικών επενδυτών καθώς και στις τράπεζες·

(3)    στην προώθηση της λειτουργίας της τιτλοποίησης ως αποτελεσματικού μηχανισμού χρηματοδότησης για ορισμένους πιο μακροπρόθεσμους επενδυτές, καθώς και για τις τράπεζες·

(4)    στην προστασία των επενδυτών και στη διαχείριση του συστημικού κινδύνου, αποφεύγοντας την αναβίωση των εσφαλμένων μοντέλων «δημιουργίας και διανομής δανείων».

1.4.2.Ειδικός(-οί) στόχος(-οι) και σχετική(-ές) δραστηριότητα(-ες) ΔΒΔ/ΠΒΔ

Ειδικός στόχος

Η παρούσα πρόταση έχει δύο βασικούς στόχους:

1) την απομάκρυνση του στίγματος που συνοδεύει τους επενδυτές και τη διασφάλιση της δέουσας κανονιστικής μεταχείρισης για απλά και διαφανή προϊόντα τιτλοποιήσεων·

2) τη μείωση ή εξάλειψη του αδικαιολόγητα υψηλού λειτουργικού κόστους για εκδότες και επενδυτές.

Αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να παρέχει εμπιστοσύνη στους επενδυτές και ένα υψηλό πρότυπο για την ΕΕ, προκειμένου να βοηθήσει τα μέρη να αξιολογούν τους κινδύνους που σχετίζονται με την τιτλοποίηση (τόσο εντός όσο και μεταξύ των προϊόντων).

Η τιτλοποίηση μπορεί να αποτελεί σημαντική μέθοδο διαφοροποίησης των πηγών χρηματοδότησης και αποτελεσματικότερης κατανομής του κινδύνου στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ. Επιτρέπει την ευρύτερη διασπορά των κινδύνων στον χρηματοπιστωτικό τομέα και μπορεί να συμβάλει στην αποδέσμευση των ισολογισμών των τραπεζών, προκειμένου να καταστεί εφικτή η αύξηση των δανειοδοτήσεων προς διάφορες κατηγορίες οικονομικών φορέων (π.χ. μη χρηματοδοτικές εταιρείες, ΜΜΕ, φυσικά πρόσωπα). Γενικά, μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και να προσφέρει πρόσθετες επενδυτικές ευκαιρίες. Η τιτλοποίηση μπορεί να δημιουργήσει γέφυρα μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων και κεφαλαιαγορών, εξασφαλίζοντας έτσι έμμεσο όφελος για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (π.χ. μειώνοντας το κόστος της δανειοδότησης, των ενυπόθηκων δανείων και των πιστωτικών καρτών).

Σχετική(-ές) δραστηριότητα(-ες) ΔΒΔ/ΠΒΔ

1.4.3.Προσδοκώμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις

Προσδιορίζονται τα αποτελέσματα που αναμένεται να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον αφορά τους (τις) στοχοθετημένους(-ες) δικαιούχους/ομάδες.

Η παρούσα πρόταση αποβλέπει σε δύο βασικούς στόχους:

1) απομάκρυνση του στίγματος που συνοδεύει τους επενδυτές και των κανονιστικών μειονεκτημάτων για απλά και διαφανή προϊόντα τιτλοποιήσεων·

2) μείωση ή εξάλειψη του αδικαιολόγητα υψηλού λειτουργικού κόστους για εκδότες και επενδυτές.

Αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να παρέχει εμπιστοσύνη στους επενδυτές και ένα υψηλό πρότυπο για την ΕΕ, προκειμένου να βοηθήσει τα μέρη να αξιολογούν τους κινδύνους που σχετίζονται με την τιτλοποίηση (τόσο εντός όσο και μεταξύ των προϊόντων).

Η τιτλοποίηση μπορεί να αποτελεί σημαντική μέθοδο διαφοροποίησης των πηγών χρηματοδότησης και αποτελεσματικότερης κατανομής του κινδύνου στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ. Επιτρέπει την ευρύτερη διασπορά των κινδύνων στον χρηματοπιστωτικό τομέα και μπορεί να συμβάλει στην αποδέσμευση των ισολογισμών των τραπεζών, προκειμένου να καταστεί εφικτή η αύξηση των δανειοδοτήσεων προς διάφορες κατηγορίες οικονομικών φορέων (π.χ. μη χρηματοδοτικές εταιρείες, ΜΜΕ, φυσικά πρόσωπα). Γενικά, μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και να προσφέρει πρόσθετες επενδυτικές ευκαιρίες. Η τιτλοποίηση μπορεί να δημιουργήσει γέφυρα μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων και κεφαλαιαγορών, εξασφαλίζοντας έτσι έμμεσο όφελος για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (π.χ. μειώνοντας το κόστος της δανειοδότησης, των ενυπόθηκων δανείων και των πιστωτικών καρτών).

1.4.4.Δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων

Προσδιορίζονται οι δείκτες για την παρακολούθηση της υλοποίησης της πρότασης/πρωτοβουλίας.

Η διαφορά της τιμής μεταξύ των προϊόντων STS και των μη STS προϊόντων θα αποτελέσει την πρώτη σημαντική ένδειξη επίτευξης του πρώτου στόχου. Εάν αυτός ο στόχος επιτευχθεί, η διαφορά θα πρέπει να αυξηθεί σε σχέση με τις σημερινές τιμές, καθώς οι επενδυτές θα αποδίδουν στα προϊόντα STS υψηλότερη αξία σε σχέση με τα μη STS προϊόντα. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να προκαλέσει αύξηση στην προμήθεια προϊόντων STS και, λόγω αυτού, η επίτευξη του στόχου θα πρέπει να εκτιμηθεί και με βάση την αύξηση έκδοσης προϊόντων STS, σε σχέση με τα μη STS προϊόντα.

Ο δεύτερος στόχος θα αξιολογηθεί βάσει τριών κριτηρίων: 1) την τιμή και την αύξηση έκδοσης προϊόντων STS (καθώς μείωση του λειτουργικού κόστος θα πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση έκδοσής τους)· 2) τον βαθμό τυποποίησης του υλικού εμπορίας και αναφοράς και τέλος 3) τα σχόλια από επαγγελματίες της αγοράς όσον αφορά την εξέλιξη του λειτουργικού κόστους.

1.5.Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.5.1.Βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κάλυψη αναγκών

Ο στόχος της εν λόγω πρότασης είναι η επανεκκίνηση μιας βιώσιμης αγοράς τιτλοποίησης που θα βελτιώσει τη χρηματοδότηση της αγοράς της ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλίζει χρηματοπιστωτική σταθερότητα και προστασία των επενδυτών. Για την αναζωογόνηση της αγοράς, η πρόταση στοχεύει στην απομάκρυνσης του στίγματος που συνοδεύει τις τιτλοποιήσεις, στη δημιουργία περισσότερες συνοχής και τυποποίησης στην αγορά και στην εφαρμογή ενός νομοθετικού πλαισίου με μεγαλύτερη ευαισθησία στους κινδύνους.

1.5.2.Προστιθέμενη αξία της συμμετοχής της ΕΕ

Τα προϊόντα τιτλοποίησης είναι μέρος των ανοιχτών και ολοκληρωμένων κεφαλαιαγορών της ΕΕ. Η τιτλοποίηση συνδέει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από διάφορα κράτη μέλη και μη κράτη μέλη: συχνά οι τράπεζες χορηγούν τιτλοποιημένα δάνεια, ενώ τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως ασφαλιστικές εταιρείες και επενδυτικά ταμεία επενδύουν στα προϊόντα αυτά σε όλη την Ευρώπη.

Οι μεμονωμένες δράσεις κρατών μελών δεν επαρκούν για την απομάκρυνση του στίγματος. Η ΕΕ έχει υποστηρίξει σε διεθνές επίπεδο τη θέσπιση προτύπων για τον εντοπισμό απλών, διαφανών και τυποποιημένων («STS») τιτλοποιήσεων. Τα εν λόγω πρότυπα θα βοηθήσουν τους επενδυτές στον εντοπισμό τιτλοποιήσεων που παρουσίασαν καλή απόδοση κατά την οικονομική κρίση και θα τους επιτρέψουν θα αναλύσουν τους σχετικούς κινδύνους.

Παρά το γεγονός ότι αυτά τα διεθνή πρότυπα θα μπορούσαν να εφαρμοστούν από τα κράτη μέλη, στην πράξη κάτι τέτοιο θα οδηγούσε αποκλίνουσες προσεγγίσεις μεταξύ των κρατών μελών, γεγονός που θα παρεμποδίσει την απομάκρυνση του στίγματος και εκ των πραγμάτων θα δημιουργήσει εμπόδια τους διασυνοριακούς επενδυτές, οι οποίες θα έπρεπε να εμβαθύνουν στις λεπτομέρειες του ισχύοντος πλαισίου σε κάθε κράτος μέλος. Επιπλέον, ένα πλαίσιο προληπτικής εποπτείας με μεγαλύτερη ευαισθησία ως προς τους κινδύνους για τις τιτλοποιήσεις STS απαιτεί από την ΕΕ να ορίσει με σαφήνεια τι ακριβώς είναι η τιτλοποίηση STS, εφόσον διαφορετικά η κανονιστική αντιμετώπιση των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιρειών με μεγαλύτερη ευαισθησία ως προς τους κινδύνους θα ήταν διαθέσιμη για διαφορετικούς τύπους τιτλοποιήσεων σε διάφορα κράτη μέλη. Αυτό θα δημιουργούσε άνισους όρους ανταγωνισμού και καταχρηστική επιλογή του ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας. Όσον αφορά την έλλειψη συνοχής και τυποποίησης, το δίκαιο της ΕΕ έχει ήδη προβεί στην εναρμόνιση αρκετών στοιχείων όσον αφορά την τιτλοποίηση και, ειδικότερα, ορισμούς, κανόνες γνωστοποίησης, δέουσα επιμέλεια, διατήρηση κινδύνου και προληπτική αντιμετώπιση για ρυθμιζόμενες οντότητες που επενδύουν σε αυτά τα προϊόντα. Οι εν λόγω διατάξεις έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο διαφορετικών νομικών πράξεων (ΚΚΑ, οδηγία «Φερεγγυότητα ΙΙ», ΟΣΕΚΑ, κανονισμός ΟΑΠΙ και ΟΔΟΕΕ), γεγονός που έχει οδηγήσει σε ορισμένες διαφορές όσον αφορά τις απαιτήσεις που εφαρμόζονται στους διάφορους επενδυτές. Η αύξηση της συνοχής και η περαιτέρω τυποποίηση των διατάξεων αυτών μπορεί να επιτευχθεί μέσω δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1.5.3.Διδάγματα από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος

Οι μηχανισμοί διαφοροποίησης που αναπτύχθηκαν από φορείς της αγοράς ήταν απίθανο να εξαλείψουν το στίγμα, καθώς βασίζονται στις γνώμες οργανώσεων της αγοράς που δεν έχουν υποβληθεί σε δοκιμές. Το πιο σημαντικό είναι ότι, ακόμα και αν οι μηχανισμοί διαφοροποίησης μεταξύ των προϊόντων τιτλοποίησης είχαν κατορθώσει να επιτύχουν διαφοροποίηση και να περιορίσουν τον στιγματισμό, δεν θα μπορούσαν να προσαρμόσουν την προληπτική εποπτεία που συνδέεται με τις τιτλοποιήσεις και συνεπώς να βελτιώσουν τα οικονομικά στοιχεία των συναλλαγών στην ΕΕ. Επιπλέον, οι υφιστάμενες ασυνέπειες στη νομοθεσία της ΕΕ θα εξακολουθούσαν να επηρεάζουν τις αγορές αυτές. Ελλείψει παρέμβασης από την ΕΕ, η τρέχουσα κατάσταση της αγοράς τιτλοποιήσεων θα ήταν απίθανο να αντιστραφεί: η έκδοση θα παρέμενε σε χαμηλά επίπεδα και θα επέμενε ο κατακερματισμός της αγοράς.

1.5.4.Συμβατότητα και πιθανές συνέργειες με άλλες κατάλληλες νομικές πράξεις

Η παρούσα πρόταση για τιτλοποιήσεις συνδέεται με το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, το οποίο προτάθηκε από την Επιτροπή το 2014 με στόχο την επανεκκίνηση των επενδύσεων στην Ευρώπη, αντιμετωπίζοντας με συνεκτικό τρόπο τα εμπόδια στον τομέα των επενδύσεων. Αυτή η νέα προσέγγιση θα βοηθούσε στην αντιμετώπιση της τρέχουσας έλλειψης μέσων χρηματοδότησης των κινδύνων στην Ευρώπη.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος του σχεδίου δράσης της Ένωσης Κεφαλαιαγορών που εγκρίθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ένωση Κεφαλαιαγορών αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Επιτροπής, ώστε να διασφαλίσει ότι το χρηματοοικονομικό σύστημα υποστηρίζει την προώθηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης και βοηθά την Ευρώπη στις δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

Εκτός από χρηματοοικονομικές κανονιστικές πρωτοβουλίες, πολλοί θεσμοί και όργανα της ΕΕ έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες για τη δημιουργία αγορών τιτλοποίησης και την αύξηση της εμπιστοσύνης όσον αφορά τη λειτουργία της αφοράς. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, χρησιμοποιεί μέσα τιτλοποίησης για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεως, στα πλαίσια του προγράμματος COSME και των κοινών πρωτοβουλιών μεταξύ Επιτροπής και ΕΤΕπ.

1.6.Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις

 Πρόταση/πρωτοβουλία περιορισμένης διάρκειας

   Πρόταση/πρωτοβουλία που ισχύει από την [ΗΗ/MM]ΕΕΕΕ μέχρι την [ΗΗ/MM]ΕΕΕΕ

   Δημοσιονομικός αντίκτυπος από το ΕΕΕΕ μέχρι το ΕΕΕΕ

 Πρόταση/πρωτοβουλία απεριόριστης διάρκειας

Περίοδος σταδιακής εφαρμογής από το ΕΕΕΕ έως το ΕΕΕΕ,

και στη συνέχεια λειτουργία με κανονικό ρυθμό.

1.7.Προβλεπόμενος(-οι) τρόπος(-οι) διαχείρισης 32  

 Απευθείας διαχείριση από την Επιτροπή

◻ από τα τμήματά της, περιλαμβανομένου του προσωπικού της στις αντιπροσωπείες της ΕΕ∙

   από τους εκτελεστικούς οργανισμούς

Επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη

 Έμμεση διαχείριση με ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε:

◻ τρίτες χώρες ή σε οντότητες που έχουν αυτές ορίσει·

◻ διεθνείς οργανισμούς και τις υπηρεσίες τους (να προσδιοριστεί)·

◻την ΕΤΠ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων·

 φορείς που ορίζονται στα άρθρα 208 και 209 του δημοσιονομικού κανονισμού·

◻ οργανισμούς δημοσίου δικαίου·

◻ φορείς ιδιωτικού δικαίου επιφορτισμένους με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας, στον βαθμό που παρέχουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις·

◻ φορείς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο κράτους μέλους στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και εφόσον παρέχουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις·

◻ σε πρόσωπα στα οποία ανατίθεται η εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών στον τομέα της ΚΕΠΠΑ δυνάμει του τίτλου V της ΣΕΕ και τα οποία προσδιορίζονται στην αντίστοιχη βασική πράξη.

Εάν αναφέρονται περισσότεροι από ένας τρόποι διαχείρισης, να διευκρινιστούν στο τμήμα «Παρατηρήσεις».

Σχόλια

Η εφαρμογή της πρωτοβουλίας αυτής συνεπάγεται τη θέσπιση των τριών ΕΕΑ (ΕΑΤ, ΕΑΚΑΑ και ΕΑΑΕΣ). Συνεπώς οι προτεινόμενοι πόροι αφορούν την ΕΑΤ, την ΕΑΚΑΑ και την ΕΑΑΕΣ, οι οποίες είναι ρυθμιστικοί φορείς και όχι εκτελεστικοί οργανισμοί. Η ΕΑΤ, η ΕΑΚΑΑ και η ΕΑΑΕΣ δρουν υπό την εποπτεία της Επιτροπής.

2.ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1.Κανόνες για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων

Να προσδιοριστούν η συχνότητα και οι όροι των σχετικών διατάξεων.

Η πρόταση προβλέπει ότι η Επιτροπή θα επανεξετάζει την αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μέτρων σε περιοδική βάση.

2.1.1.Κίνδυνος(-οι) που έχει(-ουν) επισημανθεί

Όσον αφορά τη νόμιμη, οικονομική, αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των πιστώσεων για την εφαρμογή της παρούσας πρότασης, η πρόταση δεν αναμένεται να δημιουργήσει νέους κινδύνους που να μην καλύπτονται επί του παρόντος από υφιστάμενο πλαίσιο της ΕΑΤ, της ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΑΕΣ για εσωτερικό έλεγχο.

2.1.2.Πληροφορίες σχετικά με το υφιστάμενο σύστημα εσωτερικού ελέγχου

Α/Α

2.1.3.Εκτίμηση του κόστους και των ωφελειών από τους ελέγχους και εκτίμηση του ενδεχόμενου κινδύνου σφάλματος

Α/Α

2.2.Μέτρα για την πρόληψη της απάτης και των παρατυπιών

Να προσδιοριστούν τα ισχύοντα ή τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας.

Για την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παράνομων πρακτικών εφαρμόζονται στην ΕΑΚΑΑ, την ΕΑΤ και την ΕΑΑΕΣ άνευ περιορισμών οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Η ΕΑΤ, η ΕΑΚΑΑ και η ΕΑΑΕΣ προσχωρούν στη διοργανική συμφωνία, της 25ης Μαΐου 1999, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις εσωτερικές έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και θεσπίζει αμέσως τις κατάλληλες διατάξεις οι οποίες εφαρμόζονται στο σύνολο του προσωπικού της ΕΑΤ, της ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΑΕΣ.

Οι αποφάσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση, καθώς και οι συμφωνίες και εκτελεστικές πράξεις που απορρέουν από αυτές, προβλέπουν ρητά ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο και η OLAF μπορούν να διεξάγουν, εφόσον είναι αναγκαίο, επιτόπιους ελέγχους μεταξύ των αποδεκτών των κονδυλίων που εκταμιεύονται από την ΕΑΤ, την ΕΑΚΑΑ και την ΕΑΑΕΣ και του προσωπικού που είναι αρμόδιο για τη διάθεση των εν λόγω κονδυλίων.

Τα άρθρα 64 και 65 του κανονισμού για τη σύσταση της ΕΑΤ ορίζουν τις διατάξεις για την εφαρμογή και τον έλεγχο του προϋπολογισμού της ΕΑΤ και τους ισχύοντες χρηματοδοτικούς κανόνες.

3.ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1.Τομέας(-είς) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμή(-ές) δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται

Υφιστάμενες γραμμές του προϋπολογισμού

Σύμφωνα με τη σειρά των τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και των γραμμών του προϋπολογισμού.

Τομέας πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Γραμμή προϋπολογισμού

Είδος 
δαπανών

Συνεισφορά

ΔΠ/ΜΔΠ 33

χωρών της ΕΖΕΣ 34

υποψήφιων χωρών 35

τρίτων χωρών

κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού

12.02.04 ΕΑΤ

ΔΠ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

12.02.05 ΕΑΑΕΣ

ΔΠ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

12.02.06 ΕΑΚΑΑ

ΔΠ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

Νέες γραμμές του προϋπολογισμού, των οποίων έχει ζητηθεί η δημιουργία

Σύμφωνα με τη σειρά των τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και των γραμμών του προϋπολογισμού.

Τομέας πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Γραμμή προϋπολογισμού

Είδος 
δαπανών

Συνεισφορά

Αριθμός
[Τομέας………………………………………]

ΔΠ/ΜΔΠ

χωρών της ΕΖΕΣ

υποψήφιων για ένταξη χωρών

τρίτων χωρών

κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού

[XX.YY.YY.YY]

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

3.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες

[Αυτό το μέρος θα πρέπει να συμπληρωθεί στο λογιστικό φύλλο για τα διοικητικού χαρακτήρα στοιχεία του προϋπολογισμού (δεύτερο έγγραφο στο παράρτημα του παρόντος δημοσιονομικού δελτίου) και να τηλεφορτωθεί στο CISNET για διυπηρεσιακή διαβούλευση.]

3.2.1.Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες

Η παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία θα έχει τις εξής επιπτώσεις στις δαπάνες:

Πρόσληψη δύο νέων έκτακτων υπαλλήλων (2 TA) στην ΕΑΤ - βλ. παράρτημα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ρόλους τους και τον τρόπο με τον οποίο υπολογίστηκε το κόστος τους (εκ των οποίων το 40 % θα χρηματοδοτείται από την ΕΕ και το 60 % από τα κράτη μέλη).

Πρόσληψη τριών νέων έκτακτων υπαλλήλων (TA) στην ΕΑΚΑΑ - βλ. παράρτημα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ρόλους τους και τον τρόπο με τον οποίο υπολογίστηκε το κόστος τους (εκ των οποίων το 40 % θα χρηματοδοτείται από την ΕΕ και το 60 % από τα κράτη μέλη).

Πρόσληψη δύο νέων έκτακτων υπαλλήλων (2 TA) στην ΕΑΚΑΑ - βλ. παράρτημα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ρόλους τους και τον τρόπο με τον οποίο υπολογίστηκε το κόστος τους (εκ των οποίων το 40 % θα χρηματοδοτείται από την ΕΕ και το 60 % από τα κράτη μέλη).

Τα κόστη που σχετίζονται με καθήκοντα που πρέπει να εκπληρώσει η ΕΑΚΑΑ, η ΕΑΤ και η ΕΑΑΕΣ υπολογίστηκαν στις δαπάνες προσωπικού, σύμφωνα με την κατάταξη δαπανών στο σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕΑ για το 2015.

εκατομμύρια ευρώ (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου

Αριθ. 1

Ευφυής και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

ΓΔ: FISMA

r 
N 36

Έτος 
N+1

Έτος 
N+2

Έτος 
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. στοιχείο 1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

• Επιχειρησιακές πιστώσεις

12.02.04 ΕΑΤ

Ανάληψη υποχρεώσεων

(1)

0,266

0,251

0,251

0,767

Πληρωμές

(2)

0,266

0,251

0,251

0,767

12.02.05 ΕΑΑΕΣ

Ανάληψη υποχρεώσεων

(1α)

0,130

0,115

0,115

0,360

Πληρωμές

(2α)

0,130

0,115

0,115

0,360

12.02.06 ΕΑΚΑΑ

Ανάληψη υποχρεώσεων

(1α)

0,212

0,197

0,197

0,606

Πληρωμές

(2α)

0,212

0,197

0,197

0,606

Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενες από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων 37  

Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού

(3)

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων 
για ΓΔ FISMA

Ανάληψη υποχρεώσεων

=1+1α +3

0,563

0,563

1,733

Πληρωμές

=2+2α

+3

0,563

0,563

1,733

 ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων

Ανάληψη υποχρεώσεων

4)

Πληρωμές

(5)

• ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα που χρηματοδοτούνται από το κονδύλιο για τα ειδικά προγράμματα

(6)

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
στον ΤΟΜΕΑ 1 
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Ανάληψη υποχρεώσεων

=4+ 6

0,563

0,563

1,733

Πληρωμές

=5+ 6

0,563

0,563

1,733

Αν η πρόταση/πρωτοβουλία επηρεάζει περισσότερους του ενός τομείς:

• ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων

Ανάληψη υποχρεώσεων

4)

Πληρωμές

(5)

• ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα που χρηματοδοτούνται από το κονδύλιο για τα ειδικά προγράμματα

(6)

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
στους ΤΟΜΕΙΣ 1 έως 4 
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου
(Ποσό αναφοράς)

Ανάληψη υποχρεώσεων

=4+ 6

Πληρωμές

=5+ 6

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου

5

«Διοικητικές δαπάνες»

εκατομμύρια ευρώ (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Έτος 
N

Έτος 
N+1

Έτος 
N+2

Έτος 
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. στοιχείο 1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

ΓΔ: <…….>

• Ανθρώπινοι πόροι

• Άλλες διοικητικές δαπάνες

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΓΔ <…….>

Πιστώσεις

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων 
στον ΤΟΜΕΑ 5 
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 

(Σύνολο πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων = Σύνολο πληρωμών)

εκατομμύρια ευρώ (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Έτος 
N 38

Έτος 
N+1

Έτος 
N+2

Έτος 
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. στοιχείο 1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
στους ΤΟΜΕΙΣ 1 έως 5 
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 

Ανάληψη υποχρεώσεων

Πληρωμές

3.2.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις επιχειρησιακές πιστώσεις

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατομμύρια ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Να προσδιοριστούν οι στόχοι και τα αποτελέσματα

Έτος 
N

Έτος 
N+1

Έτος 
N+2

Έτος 
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. στοιχείο 1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τύπος 39

Μέσο κόστος

Όχι

Κόστος

Όχι

Κόστος

Όχι

Κόστος

Όχι

Κόστος

Όχι

Κόστος

Όχι

Κόστος

Όχι

Κόστος

Συνολικός αριθ.

Συνολικό κόστος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 1 40 ...

- Αποτέλεσμα

- Αποτέλεσμα

- Αποτέλεσμα

Υποσύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 1

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 2 …

- Αποτέλεσμα

Μερικό σύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 2

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

3.2.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις πιστώσεις διοικητικής φύσεως

3.2.3.1.Περίληψη

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω:

εκατομμύρια ευρώ (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Έτος 
N 41

Έτος 
N+1

Έτος 
N+2

Έτος 
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. στοιχείο 1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΟΜΕΑΣ 5 
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι

Άλλες διοικητικές δαπάνες

Υποσύνολο ΤΟΜΕΑ 5 
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Εκτός του ΤΟΜΕΑ 5 42  
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι

Άλλες δαπάνες
διοικητικού χαρακτήρα

Υποσύνολο
εκτός του ΤΟΜΕΑ 5 
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

ΣΥΝΟΛΟ

Οι απαιτούμενες πιστώσεις για ανθρώπινους πόρους και λοιπές δαπάνες διοικητικού χαρακτήρα θα καλυφθούν από τις πιστώσεις της ΓΔ που έχουν ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή έχουν ανακατανεμηθεί εντός της ΓΔ και οι οποίες θα συμπληρωθούν, εάν χρειαστεί, με όλα τα πρόσθετα κονδύλια που ενδέχεται να διατεθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση της δράσης ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των δημοσιονομικών περιορισμών.

3.2.3.2.Εκτιμώμενες ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρήση ανθρωπίνων πόρων, όπως εξηγείται παρακάτω:

Εκτίμηση η οποία πρέπει να εκφράζεται σε μονάδες ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης

Έτος 
N

Έτος 
N+1

Έτος N+2

Έτος Ν+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. στοιχείο 1.6)

• Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων)

XX 01 01 01 (Στην έδρα ή στα γραφεία αντιπροσωπείας της Επιτροπής)

XX 01 01 02 (Αντιπροσωπείες)

XX 01 05 01 (Έμμεση έρευνα)

10 01 05 01 (Άμεση έρευνα)

Εξωτερικό προσωπικό (σε μονάδα ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης: ΙΠΑ) 43

XX 01 02 01 (AC, END, INT από το «συνολικό κονδύλιο»)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT και JED στις αντιπροσωπείες)

XX 01 04 εε  44

- στην έδρα

- σε αντιπροσωπείες

XX 01 05 02 (AC, END, INT - Έμμεση έρευνα)

10 01 05 02 (AC, END, INT - Άμεση έρευνα)

Άλλες γραμμές του προϋπολογισμού (να προσδιοριστούν)

ΣΥΝΟΛΟ

ΧΧ είναι ο τομέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισμού.

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της ΓΔ που έχει ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης ή/και που έχει ανακατανεμηθεί στο πλαίσιο της ίδιας της ΓΔ και θα συμπληρωθούν, ενδεχομένως, από όλα τα συμπληρωματικά κονδύλια που μπορεί να διατεθούν στην αρμόδια ΓΔ για τη διαχείριση της δράσης στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας χορήγησης και με βάση τους δημοσιονομικούς περιορισμούς.

Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων:

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

Εξωτερικό προσωπικό

3.2.4.Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

   Η πρόταση/πρωτοβουλία είναι συμβατή με τον ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί αναπρογραμματισμό του σχετικού τομέα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Να διευκρινιστεί ο απαιτούμενος αναπρογραμματισμός, με προσδιορισμό των σχετικών γραμμών του προϋπολογισμού και των αντίστοιχων ποσών.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρησιμοποίηση του μέσου ευελιξίας ή την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Τα κόστη που σχετίζονται με καθήκοντα που πρέπει να εκπληρώσει η ΕΑΚΑΑ, η ΕΑΤ και η ΕΑΑΕΣ υπολογίστηκαν στις δαπάνες προσωπικού, σύμφωνα με την κατάταξη δαπανών στο σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕΑ για το 2015.

Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει διατάξεις για την εκπόνηση ενός αριθμού ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων από τις τρεις ΕΕΑ.

Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει και τηρεί στον επίσημο δικτυακό της τόπο κατάλογο όλων των τιτλοποιήσεων για τις οποίες οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ έχουν κοινοποιήσει ότι πληρούν τις απαιτήσεις STS (άρθρο 14 παράγραφος 2).

Οι τρεις ΕΕΑ δεν αναλαμβάνουν νέες εποπτικές αρμοδιότητες, αλλά ζητείται από αυτές να προωθήσουν περαιτέρω την εποπτική συνεργασία και σύγκλιση ως προς την ερμηνεία και την εφαρμογή των κριτηρίων STS (βλ. κεφάλαιο 3). Ο παραπάνω στόχος είναι σημαντικός, καθώς προλαμβάνει τον κατακερματισμός της αγοράς τιτλοποιήσεων στην ΕΕ.

Τέλος, η ΕΑΚΑΑ, η ΕΑΤ και η ΕΑΑΕΣ δημοσιεύουν από κοινού έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των απαιτήσεων STS, καθώς και σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος κοινοποίησης STS και τη λειτουργία της αγοράς. Επιπλέον, συντάσσουν έκθεση σχετικά με τις δράσεις που έχουν αναλάβει οι εποπτικές αρχές και σχετικά με τους σημαντικούς κινδύνους της θέσης και νέα σημεία τρωτότητας που ενδέχεται να έχουν προκύψει. Η πρώτη έκθεση θα δημοσιευτεί δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και μετέπειτα εκθέσεις θα δημοσιεύονται κάθε τρία έτη.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, οι πρόσθετοι ανθρώπινοι πόροι των ΕΕΑ απαιτείται, επομένως, να προβούν στις προπαρασκευαστικές εργασίες και στην ομαλή εφαρμογή του κανονισμού από τα τέλη του 2016. Όσον αφορά τη φύση των θέσεων, για την επιτυχή και έγκαιρη παράδοση των νέων τεχνικών προτύπων απαιτούνται, συγκεκριμένα, επιπλέον υπάλληλοι στους τομείς της πολιτικής, της σύνταξης νομοθετικών κειμένων και της εκτίμησης επιπτώσεων.

Το έργο απαιτεί διμερείς και πολυμερείς συνεδριάσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ανάλυση και αξιολόγηση των επιλογών και σύνταξη των εγγράφων διαβούλευσης, δημόσια διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους, τη σύσταση και διαχείριση μόνιμων ομάδων εμπειρογνωμόνων που θα απαρτίζονται από τις εποπτικές αρχές από τα κράτη μέλη, καθώς και ίδρυση και διαχείριση ad hoc ομάδων εμπειρογνωμόνων που απαρτίζονται από συμμετέχοντες στη χρηματοοικονομική αγορά και εκπροσώπους επενδυτών, ανάλυση των απαντήσεων από τις διαβουλεύσεις, σύνταξη ανάλυσης κόστους/οφέλους και σύνταξη του νομικού κειμένου.

Μέρος του απαιτούμενου έργου σχετίζεται στενά με τα υφιστάμενα τεχνικά έργα που εκτελέστηκαν στα πλαίσια του ΚΚΑ, της πρότασης ΟΑΠΙ III, της οδηγίας «Φερεγγυότητα ΙΙ» και του κανονισμού EMIR.

Αυτό σημαίνει ότι από το 2017 και το 2018 παρουσιάζεται ανάγκη για επιπλέον έκτακτους υπαλλήλους, εφόσον αναμένεται η εκτέλεση νέων εργασιών από τις ΕΕΑ. Αυτά τα νέα καθήκοντα ορίζονται στον προτεινόμενο κανονισμό και προσδιορίζονται περαιτέρω στην αιτιολογική έκθεση.

3.2.5.Συμμετοχή τρίτων μερών στη χρηματοδότηση

Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν προβλέπει συγχρηµατοδότηση από τρίτα µέρη.

Η πρόταση/πρωτοβουλία προβλέπει τη χρηματοδότηση που εκτιμάται κατωτέρω:

Πιστώσεις σε εκατομμύρια ευρώ (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Έτος 
N

Έτος 
N+1

Έτος 
N+2

Έτος 
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. στοιχείο 1.6)

Σύνολο

Να προσδιοριστεί ο οργανισμός συγχρηματοδότησης 

ΣΥΝΟΛΟ συγχρηματοδοτούμενων πιστώσεων

 

3.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις στα έσοδα.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τις ακόλουθες δημοσιονομικές επιπτώσεις:

   στους ιδίους πόρους

   στα διάφορα έξοδα

εκατομμύρια ευρώ (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Γραμμή εσόδων του προϋπολογισμού:

Διαθέσιμες πιστώσεις για το τρέχον οικονομικό έτος

Αντίκτυπος της πρότασης/πρωτοβουλίας 45

Έτος 
N

Έτος 
N+1

Έτος 
N+2

Έτος 
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. στοιχείο 1.6)

Άρθρο ………….

Για τα διάφορα έσοδα «για ειδικό προορισμό», να προσδιοριστεί(-ούν) η(οι) γραμμή(-ές) δαπανών του προϋπολογισμού που έχει(-ουν) επηρεαστεί.

Να προσδιοριστεί η μέθοδος υπολογισμού των επιπτώσεων στα έσοδα.Παράρτημα στο Νομοθετικό Δημοσιονομικό Δελτίο για πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για απλή, διαφανή και τυποποιημένη τιτλοποίηση.

Τα κόστη που σχετίζονται με καθήκοντα που πρέπει να εκπληρώσει η ΕΑΚΑΑ, η ΕΑΤ και η ΕΑΑΕΣ υπολογίστηκαν στις δαπάνες προσωπικού, σύμφωνα με την κατάταξη δαπανών στο σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕΑ για το 2015.

Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει διατάξεις για την εκπόνηση ενός αριθμού ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων από τις τρεις ΕΕΑ, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων:

- ΡΤΠ για τη διευκρίνιση της απαίτησης διατήρησης κινδύνου και ένα υπόδειγμα υποβολής εκθέσεων σχετικά με τη διατήρηση κινδύνου (άρθρο 4.6)·

- ΡΤΠ για τη διευκρίνιση των πληροφοριών τις οποίες θα πρέπει να παρέχουν η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ ώστε να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του άρθρου 5.1 στοιχείο α) και του άρθρου 1 στοιχείο ε) και την παρουσίαση αυτών μέσω τυποποιημένων προτύπων·

- ΡΤΠ για τη διευκρίνιση των πληροφοριών τις οποίες θα πρέπει να παρέχουν η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ ώστε να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του άρθρου 14.1 (κοινοποίηση STS) και την παρουσίαση αυτών μέσω τυποποιημένων προτύπων·

- ΡΤΠ για τη διευκρίνιση τω κριτηρίων για τον καθορισμό των ρυθμίσεων, στα πλαίσια καλυμμένων ομολόγων ή τιτλοποιήσεων, που μειώνουν επαρκώς τον πιστωτικό κίνδυνο του αντισυμβαλλομένου (τροποποίηση του κανονισμού EMIR)·

- ΡΤΠ για τη διευκρίνιση των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου, περιλαμβανομένων των επιπέδων και του είδους της παρεχόμενης ασφάλειας καθώς και των ρυθμίσεων διαχωρισμού (τροποποίηση του κανονισμού EMIR)·

- ΡΤΠ για τη διευκρίνιση των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούν οι αντισυμβαλλόμενοι και οι οικείες αρμόδιες αρχές κατά την εφαρμογή εξαιρέσεων δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφοι 6 έως 10 (τροποποίηση του κανονισμού EMIR)·

- ΡΤΠ για τη διευκρίνιση των ισχυόντων κριτηρίων του άρθρου 11 παράγραφοι 5 έως 10, με ειδική αναφορά στο τι πρέπει να θεωρείται ως πρακτικό ή νομικό εμπόδιο στην άμεση μεταβίβαση ιδίων κεφαλαίων ή την εξόφληση υποχρεώσεων μεταξύ των αντισυμβαλλομένων (τροποποίηση του κανονισμού EMIR)·

- ΡΤΠ για την καθιέρωση τυποποιημένων εντύπων, υποδειγμάτων και διαδικασιών ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών και της ΕΑΚΑΑ.

Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει και τηρεί στον επίσημο δικτυακό της τόπο κατάλογο όλων των τιτλοποιήσεων για τις οποίες οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ έχουν επικυρώσει ότι πληρούν τις απαιτήσεις STS (άρθρο 14 παράγραφος 2).

Οι τρεις ΕΕΑ δεν αναλαμβάνουν νέες εποπτικές αρμοδιότητες, αλλά ζητείται από αυτές να προωθήσουν περαιτέρω την εποπτική συνεργασία και σύγκλιση ως προς την ερμηνεία και την εφαρμογή των κριτηρίων STS (βλ. κεφάλαιο 3). Ο παραπάνω στόχος είναι σημαντικός, καθώς προλαμβάνει τον κατακερματισμός της αγοράς τιτλοποιήσεων στην ΕΕ.

Τέλος, η ΕΑΚΑΑ, η ΕΑΤ και η ΕΑΑΕΣ δημοσιεύουν από κοινού έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των απαιτήσεων STS, καθώς και σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος κοινοποίησης STS και τη λειτουργία της αγοράς. Επιπλέον, συντάσσουν έκθεση σχετικά με τις δράσεις που έχουν αναλάβει οι εποπτικές αρχές και σχετικά με τους σημαντικούς κινδύνους της θέσης και νέα σημεία τρωτότητας που ενδέχεται να έχουν προκύψει. Η πρώτη έκθεση θα δημοσιευτεί δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και μετέπειτα εκθέσεις θα δημοσιεύονται κάθε τρία έτη.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, οι πρόσθετοι ανθρώπινοι πόροι των ΕΕΑ απαιτείται, επομένως, να προβούν στις προπαρασκευαστικές εργασίες και στην ομαλή εφαρμογή του κανονισμού από τα τέλη του 2016. Όσον αφορά τη φύση των θέσεων, για την επιτυχή και έγκαιρη παράδοση των νέων τεχνικών προτύπων απαιτούνται, συγκεκριμένα, επιπλέον υπάλληλοι στους τομείς της πολιτικής, της σύνταξης νομοθετικών κειμένων και της εκτίμησης επιπτώσεων.

Το έργο απαιτεί διμερείς και πολυμερείς συνεδριάσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ανάλυση και αξιολόγηση των επιλογών και σύνταξη των εγγράφων διαβούλευσης, δημόσια διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους, τη σύσταση και διαχείριση μόνιμων ομάδων εμπειρογνωμόνων που θα απαρτίζονται από τις εποπτικές αρχές από τα κράτη μέλη, καθώς και ίδρυση και διαχείριση ad hoc ομάδων εμπειρογνωμόνων που απαρτίζονται από συμμετέχοντες στη χρηματοοικονομική αγορά και εκπροσώπους επενδυτών, ανάλυση των απαντήσεων από τις διαβουλεύσεις, σύνταξη ανάλυσης κόστους/οφέλους και σύνταξη του νομικού κειμένου.

Μέρος του απαιτούμενου έργου σχετίζεται στενά με τα υφιστάμενα τεχνικά έργα που εκτελέστηκαν στα πλαίσια του ΚΚΑ, της πρότασης ΟΑΠΙ III, της οδηγίας «Φερεγγυότητα ΙΙ» και του κανονισμού EMIR.

Αυτό σημαίνει ότι από το τέλος του 2016 παρουσιάζεται ανάγκη για δύο επιπλέον έκτακτους υπαλλήλους. Θεωρείται ότι αυτός ο αυξημένος αριθμός υπαλλήλων θα διατηρηθεί το 2017 και το 2018, καθώς οι ΕΕΑ θα κληθούν να αναλάβουν νέα καθήκοντα. Αυτά τα νέα καθήκοντα ορίζονται στον προτεινόμενο κανονισμό και προσδιορίζονται περαιτέρω στην αιτιολογική έκθεση.

Υπόθεση πρόσθετων πόρων:

Οι οκτώ συμπληρωματικές θέσεις υποτίθεται ότι αφορούν έκτακτους υπαλλήλους σε λειτουργική ομάδα με βαθμό AD7.

Το μέσο μισθολογικό κόστος για τις διάφορες κατηγορίες προσωπικού βασίζεται στην καθοδήγηση της ΓΔ BUDG·

Ο διορθωτικός συντελεστής μισθού για το Παρίσι είναι 1,168.

Ο διορθωτικός συντελεστής μισθού για το Λονδίνο είναι 1,507.

Ο διορθωτικός συντελεστής μισθού για τη Φρανκφούρτη είναι 0,972.

Το κόστος αποστολών εκτιμάται σε 10.000 ευρώ.

Το κόστος που σχετίζεται με τις προσλήψεις (έξοδα ταξιδίου, διαμονής, ιατρικές εξετάσεις, επίδομα εγκατάστασης και άλλα επιδόματα, έξοδα μετακόμισης κ.λπ.) εκτιμάται στα 12.700 ευρώ.

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών - ΕΑΚΑΑ

Είδος δαπάνης

Υπολογισμός

Ποσό (σε χιλιάδες)

2017

2018

2019

Σύνολο

Δαπάνες προσωπικού

Αποζημιώσεις και επιδόματα

=3x132 x1.168

463

463

463

1389

Δαπάνες για πρόσληψη προσωπικού

=3x13

39

39

Δαπάνες για αποστολές

=3x10

30

30

30

90

Σύνολο

532

493

493

1518

Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών - ΕΑΤ

Είδος δαπάνης

Υπολογισμός

Ποσό (σε χιλιάδες)

2017

2018

2019

Σύνολο

Δαπάνες προσωπικού

Αποζημιώσεις και επιδόματα

=3x132 x1.507

597

597

597

1791

Δαπάνες για πρόσληψη προσωπικού

=3x13

39

39

Δαπάνες για αποστολές

=3x10

30

30

30

90

Σύνολο

666

627

627

1920

Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων - ΕΑΑΕΣ

Είδος δαπάνης

Υπολογισμός

Ποσό (σε χιλιάδες)

2017

2018

2019

Σύνολο

Δαπάνες προσωπικού

Αποζημιώσεις και επιδόματα

=2x132 x0.972

257

257

257

771

Δαπάνες για πρόσληψη προσωπικού

=1x13

39

39

Δαπάνες για αποστολές

=1x10

30

30

30

90

Σύνολο

326

287

287

900

(1) Βλέπε τις πολιτικές κατευθύνσεις του Προέδρου Juncker, που διατίθενται στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_el.pdf
(2)

   COM(2014) 910 final.

(3)

   COM/2014/0903 final.

(4)

   Από το 2011, τα πιστωτικά ιδρύματα της ΕΕ και οι επιχειρήσεις επενδύσεων που ενεργούν ως επενδυτές υποχρεούνται να ελέγχουν ότι οι τράπεζες που ενεργούν ως μεταβιβάζουσες οντότητες ή οι ανάδοχες οντότητες των τιτλοποιήσεων έχουν διατηρήσει οικονομικό συμφέρον επί της συναλλαγής ίσο τουλάχιστον με το 5% των τιτλοποιημένων στοιχείων ενεργητικού. Αυτή η προσέγγιση στη συνέχεια επεκτάθηκε στον τομέα των ασφαλίσεων και σε μέρος των τομέων διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού.

(5)

   Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).

(6)

   Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ) (ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1).

(7)

   Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32).

(8)

   Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1).

(9)

   Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 1).

(10)

   Οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ (ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 64-89).

(11)

   Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/35 της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 12 της 17.1.2015, σ. 1).

(12)

   Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 όσον αφορά την απαίτηση κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας για τα πιστωτικά ιδρύματα (ΕΕ L 11, της 17.1.2015, σ. 1).

(13) Διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.bis.org/bcbs/publ/d332.htm
(14) Βλέπε [να εισαχθεί ο σύνδεσμος για τα σχόλια].
(15) Βλέπε σημειώσεις 16 και 17
(16) Διατίθενται στη διεύθυνση: www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/EBA-Op-2015-14+Opinion+on+qualifying+securitisation.pdf
(17) Διατίθεται στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/securitisation/index_en.htm
(18)

   κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 625/2014 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου μέσω ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζουν τις απαιτήσεις για επενδυτές, ανάδοχες οντότητες, αρχικούς δανειοδότες και μεταβιβάζοντα ιδρύματα σε σχέση με ανοίγματα σε μεταφερόμενο πιστωτικό κίνδυνο, (ΕΕ L 174 της 13.6.2014, σ. 16-25).

(19)

   Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 231/2013 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εξαιρέσεις, τους γενικούς όρους λειτουργίας, τους θεματοφύλακες, τη μόχλευση, τη διαφάνεια και την εποπτεία (ΕΕ L 83 της 22.3.2013, σ. 1-95).

(20)

   Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/3 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2014 , με τον οποίο συμπληρώνεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά κανονιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τις απαιτήσεις κοινοποίησης για τα δομημένα χρηματοπιστωτικά μέσα, (OJ L 2 της 6.1.2015, σ. 57–119).

(21)

   ΕΕ C της , σ. .

(22) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 όσον αφορά την απαίτηση κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας για τα πιστωτικά ιδρύματα (ΕΕ L 11 της 17.1.2015, σ. 1).
(23)
(24)

   Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2013 για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 263).

(25)

   Οδηγία 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003 για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΕΕ L 235 της 23.9.2003, σ. 10).

(26)

   Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1).

(27)

   Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32).

(28) Οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ (ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 64).
(29)

   Κανονισμός 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 1).

(30)

   ΔΒΔ: διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων· ΠΒΔ: προϋπολογισμός βάσει δραστηριοτήτων.

(31)

   Όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή β) του δημοσιονομικού κανονισμού.

(32)

   Οι λεπτομέρειες σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης, καθώς και οι παραπομπές στον δημοσιονομικό κανονισμό, είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

(33)

   ΔΠ = Διαχωριζόμενες πιστώσεις / ΜΔΠ = Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις.

(34)

   ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.

(35)

   Υποψήφιες χώρες και, κατά περίπτωση, δυνάμει υποψήφιες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.

(36)

   Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.

(37)

   Τεχνική και/ή διοικητική συνδρομή και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.

(38)

   Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.

(39)

   Υλοποιήσεις είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν (π.χ.: αριθµός ανταλλαγών φοιτητών που χρηµατοδοτήθηκαν, αριθµός χιλιομέτρων οδών που κατασκευάστηκαν, κ.λπ.)

(40)

   Όπως περιγράφεται στο σημείο 1.4.2. «Ειδικός(οί) στόχος(οι)…»

(41)

   Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.

(42)

   Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες για τη στήριξη της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.

(43)

   AC = συμβασιούχος υπάλληλος· AL = τοπικός υπάλληλος· END = αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας· ΙΝΤ= Προσωρινό προσωπικό οργανισμού, JED= νέος εμπειρογνώμονας σε αντιπροσωπεία.

(44)

   Επιμέρους ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού που καλύπτεται από επιχειρησιακές πιστώσεις (πρώην γραμμές «BA»).

(45)

   Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασμούς, εισφορές ζάχαρης) τα αναγραφόμενα ποσά πρέπει να είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά μετά την αφαίρεση του 25 % για έξοδα είσπραξης.