31.1.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 28/2


Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την παγκόσμια διάσταση της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

2014/C 28/03

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

1.

Η Διακήρυξη της Μπολόνια της 19ης Ιουνίου 1999 θέσπισε διακυβερνητική διαδικασία για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΧΤΕ) με την ενεργό στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δε αρμόδιοι Υπουργοί για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στις συμμετέχουσες χώρες, οι οποίοι συνήλθαν στο Βουκουρέστι τον Απρίλιο του 2012, ενέκριναν τη Στρατηγική 2020 Κινητικότητα για Καλύτερη Μάθηση για τον ΕΧΤΕ ως αναπόσπαστο τμήμα των προσπαθειών διεθνοποίησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (1).

2.

Η οδηγία 2004/114/ΕΚ (2) του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία, αναγνωρίζει ότι ένας από τους στόχους της κοινοτικής δράσης στο πεδίο της εκπαίδευσης είναι να προβληθεί η Ευρώπη συνολικά ως παγκόσμιο κέντρο αριστείας για σπουδές και επαγγελματική εκπαίδευση.

3.

Η οδηγία 2005/71/ΕΚ (3) του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας επιδιώκει παρόμοιο σκοπό, ήτοι να καταστεί η Κοινότητα ελκυστικότερη για ερευνητές από όλον τον κόσμο και να προβληθεί η ΕΕ ως διεθνές κέντρο έρευνας.

4.

Η διεθνής στρατηγική που εγκρίθηκε στη σύνοδο των συμμετεχόντων στη διαδικασία της Μπολόνια Υπουργών, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο τον Μάιο του 2007 (4), υπογραμμίζει την ανάγκη για έναν Ευρωπαϊκό Χώρο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανοικτό και ελκυστικό σε άλλα μέρη του κόσμου, καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας και του διαλόγου διαμόρφωσης πολιτικής στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με χώρες εκτός Ευρώπης.

5.

Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2009 σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης τονίστηκε η σημασία της στήριξης των προσπαθειών των κρατών μελών να εκσυγχρονίσουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση συμβαδίζοντας με τη διαδικασία της Μπολόνια, ιδιαίτερα όσον αφορά τα μέσα διασφάλισης της ποιότητας, αναγνώρισης, κινητικότητας και διαφάνειας.

6.

Η στρατηγική Ευρώπη 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και συμμετοχική ανάπτυξη που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2010 (5), έθεσε ως ειδικό στόχο τη βελτίωση των επιπέδων εκπαίδευσης, ιδίως με την αύξηση τουλάχιστον στο 40 % του ποσοστού των νέων που θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς σπουδές τριτοβάθμιας ή ισοδύναμης εκπαίδευσης έως το 2020.

7.

Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2010 για τη διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (6) υπογραμμίζεται ότι τα προγράμματα διεθνούς συνεργασίας και οι διάλογοι διαμόρφωσης πολιτικής με τρίτες χώρες στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιτρέπουν την πιο απρόσκοπτη ροή της γνώσης, αλλά και συμβάλλουν στην ενίσχυση της ποιότητας και της διεθνούς θέσης της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας, στην προώθηση της κινητικότητας και του διαπολιτισμικού διαλόγου, καθώς και στην προαγωγή της διεθνούς ανάπτυξης σύμφωνα με τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ.

8.

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 28ης και 29ης Νοεμβρίου 2011 για ένα κριτήριο αναφοράς σχετικά με τη μαθησιακή κινητικότητα (7), καθορίζουν κριτήριο αναφοράς βάσει του οποίου μέχρι το 2020, τουλάχιστον το 20 % κατά μέσο όρο στην ΕΕ των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν αποκτήσει την εμπειρία μιας περιόδου σπουδών σχετικών με την τριτοβάθμια εκπαίδευση ή μιας περιόδου κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης σε θέση εργασίας) στο εξωτερικό.

9.

Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 28ης και 29ης Νοεμβρίου 2011 για τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκφράστηκε ικανοποίηση για την πρόθεση της Επιτροπής να αναπτύξει διεθνή ενωσιακή στρατηγική για την τριτοβάθμια εκπαίδευση με σκοπό τη μεγαλύτερη προβολή διεθνώς, καθώς και να συνεργασθεί με εταίρους για να ισχυροποιηθούν οι σχέσεις και να ενισχυθεί η δημιουργία υποδομών στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ:

Της διάσκεψης της Προεδρίας για την Ευρωπαϊκή Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στον Κόσμο, που πραγματοποιήθηκε στο Βίλνιους στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου 2013, όπου τονίσθηκε η ανάγκη να αναπτύξουν τα κράτη μέλη και τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα ολοκληρωμένες στρατηγικές διεθνοποίησης, οι οποίες:

ενισχύουν την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

προχωρούν πέρα από την κινητικότητα και λαμβάνουν ακόμα περισσότερο υπόψη την παγκόσμια διάσταση στον σχεδιασμό και το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών και των διαδικασιών διδασκαλίας και εκμάθησης (αναφέρεται συχνά ως «εγχώρια διεθνοποίηση»),

απευθύνονται σε πιο διαφοροποιημένο και πιο πολυπληθές φάσμα σπουδαστών, συνδυάζοντας νέους ψηφιακούς πόρους με παραδοσιακότερες μορφές διδασκαλίας και εκμάθησης και διασφαλίζοντας συγχρόνως υψηλή ποιότητα,

ενισχύουν την αναπτυξιακή συνεργασία μέσω στρατηγικών συμπράξεων και δημιουργίας υποδομών.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ:

Την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο Ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση στον κόσμο  (8) και

Την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο Άνοιγμα της εκπαίδευσης: καινοτόμοι μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης για όλους μέσω νέων τεχνολογιών και ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων (9).

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ:

1.

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη υπεύθυνων, ολοκληρωμένων και συγκροτημένων πολιτών, αποτελεί δε ισχυρή κινητήρια δύναμη των ευφυών, αειφόρων και συμμετοχικών κοινωνιών, της ατομικής ευημερίας και της οικονομικής ανάπτυξης. Η κινητικότητα των προσώπων σε διεθνές επίπεδο και η ενσωμάτωση της παγκόσμιας διάστασης στα προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να συμβάλουν περαιτέρω σε αυτήν την εξέλιξη.

2.

Το πλεονέκτημα των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη έγκειται στην παροχή εκπαίδευσης και έρευνας υψηλής ποιότητας, στην ποικιλομορφία των ιδρυμάτων της και στην υποστήριξη της συνεργασίας σε τομείς που αποκομίζουν πρόσθετα οφέλη από αυτήν, όπως τα προγράμματα κοινών/διπλών πτυχίων, οι διδακτορικές σχολές και σπουδές και οι διεθνείς συμπράξεις.

3.

Στο σημερινό οικονομικό κλίμα, η ανώτατη εκπαίδευση και η τριτοβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση έχουν καίριο ρόλο στην ενίσχυση των υποδομών της Ευρώπης στην έρευνα και την καινοτομία, καθώς και στην εξασφάλιση των υψηλά εξειδικευμένων ανθρώπινων πόρων που αυτή χρειάζεται προκειμένου να διασφαλισθούν οι θέσεις εργασίας, η οικονομική ανάπτυξη και η ευημερία.

4.

Οι ικανότητες των πτυχιούχων δεν ανταποκρίνονται πάντα στις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας και οι εργοδότες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα αναφέρουν αναντιστοιχίες και δυσκολίες στην εξεύρεση των κατάλληλων υποψηφίων για την πλήρωση των αναγκών της γνωσιοκεντρικής οικονομίας.

5.

Η πληθυσμιακή γήρανση στην ΕΕ ενδέχεται να έχει σοβαρές συνέπειες τις επερχόμενες δεκαετίες, καθώς τα εμμένοντα χαμηλά ποσοστά γεννήσεων επιδεινώνουν το πρόβλημα της έλλειψης ικανών αποφοίτων για τους Ευρωπαίους εργοδότες.

6.

Ως πηγές γνώσης και καινοτομίας, τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα φέρουν επίσης κοινωνική ευθύνη προκειμένου να συμβάλλουν στην ανθρώπινη ανάπτυξη και στο κοινό καλό, τόσο σε εγχώριο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

ΕΚΤΙΜΑ ΟΤΙ:

1.

Η ενεργός συμμετοχή του διεθνούς προσωπικού, ερευνητών και σπουδαστών σε ευρωπαϊκά τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, η παροχή χρηματοδοτικής και οργανωτικής στήριξης για τη διεθνή κινητικότητα τόσο των σπουδαστών όσο και του προσωπικού και οι αυξημένες προσπάθειες που καταβάλλονται για να διεθνοποιηθούν τα προγράμματα σπουδών μπορούν να βοηθήσουν τους φοιτητές να αποκτήσουν προσόντα συναφή με την παγκόσμια αγορά εργασίας.

2.

Με τη στήριξη της ΕΕ, τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα σημείωσαν ουσιαστική πρόοδο στην ανάπτυξη μηχανισμών διασυνοριακής διασφάλισης της ποιότητας και αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων στο πλαίσιο της διαδικασίας της Μπολόνια, μέσω δικτύων όπως το ENIC/NARIC, καθώς και μέσω δράσεων όπως τα προγράμματα Erasmus Mundus και Tempus.

3.

Η παγκόσμια ανέλιξη των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων (ΑΕΠ), του ανοικτού διδακτικού λογισμικού και των ανοικτών μαζικών διαδικτυακών μαθημάτων (MOOC) είναι διεθνής εξέλιξη που μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να δημιουργήσει ευκαιρίες για καινοτόμες μορφές παγκόσμιας διασυνοριακής συνεργασίας.

ΚΑΛΕΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΝ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΕΟΝ, ΜΕ ΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΔΕΟΝΤΩΣ ΥΠΟΨΗ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥΣ, ΩΣΤΕ:

1.

Να επιδιωχθούν ολοκληρωμένες στρατηγικές προσεγγίσεις για τη διεθνοποίηση, σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς, σε τρία βασικά πεδία:

α)

κινητικότητα σπουδαστών και προσωπικού,

β)

διεθνοποίηση των προγραμμάτων σπουδών και της ψηφιακής εκμάθησης,

γ)

στρατηγική συνεργασία, συμπράξεις και δημιουργία υποδομών.

2.

Να προωθηθεί η αμφίδρομη κινητικότητα των εκπαιδευόμενων όσον αφορά τις ακαδημαϊκές μονάδες και τους διεθνείς τίτλους σπουδών, καθώς και να παρέχονται στο προσωπικό ευκαιρίες κινητικότητας ανάμεσα στην Ευρώπη και τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων:

i)

διασφαλίζοντας ότι οι στρατηγικές διεθνοποίησης περιλαμβάνουν μια ισχυρή συνιστώσα κινητικότητας σπουδαστών, ερευνητών και προσωπικού, που υποστηρίζεται από πλαίσιο ποιότητας το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες καθοδήγησης και συμβουλευτικές υπηρεσίες·

ii)

δημιουργώντας αμφίδρομα προγράμματα κινητικότητας αμοιβαίου ενδιαφέροντος με τρίτες χώρες, τα οποία εξισορροπούν ευλόγως τη φυσική και εικονική κινητικότητα, καθώς και την εσωτερική και εξωτερική κινητικότητα, περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα θεμάτων και, κατά περίπτωση, στοχεύουν σε τομείς με έλλειψη δεξιοτήτων·

iii)

στηρίζοντας την αναγνώριση ακαδημαϊκών μονάδων, πτυχίων, προσόντων και δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό από διεθνώς μετακινούμενους σπουδαστές, ερευνητές και υπαλλήλους, κατ’ εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας και πρακτικής·

iv)

δίνοντας περισσότερη έμφαση στα μαθησιακά αποτελέσματα, καθώς και τη συνεκτικότητα με ευρωπαϊκά εργαλεία διαφάνειας, όπως το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων, το παράρτημα διπλώματος και το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων, και με μηχανισμούς διασφάλισης της ποιότητας και

v)

επισπεύδοντας την προτεινόμενη αναδιατύπωση των οδηγιών που αφορούν τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα και τις σπουδές.

3.

Να προωθηθεί η εγχώρια διεθνοποίηση και η ψηφιακή μάθηση, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η ευρεία πλειονότητα των ευρωπαίων σπουδαστών που δεν συμμετέχουν σε δράσεις φυσικής κινητικότητας μπορούν επίσης να αναπτύσσουν διεθνείς δεξιότητες, μεταξύ άλλων:

i)

με την παροχή εγκαταστάσεων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους σπουδαστές, στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που να συνάδουν με τις ανάγκες των σπουδαστών·

ii)

με την αποτελεσματική αξιοποίηση της διεθνούς πείρας και των ικανοτήτων που έχει αποκτήσει το προσωπικό των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και με την παρότρυνση προς αυτό να συμβάλει στην ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών υψηλής ποιότητας και διεθνούς χαρακτήρα προς όφελος τόσο των μη μετακινούμενων όσο και των μετακινούμενων εκπαιδευόμενων·

iii)

με την παροχή περισσότερων ευκαιριών προς τους σπουδαστές, τους ερευνητές και το προσωπικό να αναπτύξουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, ιδίως με τη διδασκαλία στη γλώσσα υποδοχής για όσους παρακολουθούν μαθήματα σε γλώσσα διαφορετική από τη μητρική τους, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη της ευρωπαϊκής γλωσσικής πολυμορφίας και η κοινωνική ένταξη των σπουδαστών, των ερευνητών και του προσωπικού στη χώρα υποδοχής·

iv)

με την παροχή περισσότερων ευκαιριών για διεθνή συνεργασιακή ηλεκτρονική μάθηση και για διερεύνηση της χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) και των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων για νέους τρόπους διδασκαλίας, ώστε να επεκταθεί η πρόσβαση, να διεθνοποιηθούν τα προγράμματα σπουδών και να προετοιμαστεί το έδαφος για νέες μορφές συμπράξεων.

4.

Να προωθηθεί η δημιουργία συμπράξεων τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρώπης, προκειμένου να ενισχυθούν οι θεσμικές υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας, μεταξύ άλλων:

i)

με προγράμματα σπουδών που προωθούν την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία και ευνοούν την ανάπτυξη μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων, καθώς και με τη δημιουργία ευκαιριών διεθνούς κατάρτισης μέσω στενής συνεργασίας με εργοδότες εντός και εκτός της ΕΕ·

ii)

εστιάζοντας στα ιδιαίτερα δυνατά σημεία και στις προτεραιότητες κάθε τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού ιδρύματος για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής χρήσης των δημόσιων επενδύσεων·

iii)

αντιμετωπίζοντας τα εναπομένοντα εμπόδια που φράζουν τον δρόμο προς την ανάπτυξη και την υλοποίηση προγραμμάτων κοινών, διπλών και πολλαπλών πτυχίων, καθώς και βελτιώνοντας τις διατάξεις περί διασφάλισης της ποιότητας και διασυνοριακής αναγνώρισης·

iv)

προωθώντας τη συνοχή μεταξύ των στρατηγικών διεθνοποίησης των κρατών μελών και των πολιτικών αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ, λαμβανομένων υπόψη των αρχών της ισότητας και της ανάληψης ευθύνης από τη χώρα-εταίρο, καθώς και των αναγκών των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων·

v)

αντλώντας από την εμπειρία σπουδαστών, ερευνητών και του προσωπικού από τρίτες χώρες ως πρέσβεων συνεργασίας με τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα αυτών των χωρών·

vi)

παροτρύνοντας τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα να αναπτύξουν τις δικές τους ολοκληρωμένες στρατηγικές διεθνοποίησης, στις οποίες αναγνωρίζεται ο διατομεακός χαρακτήρας της διεθνοποίησης, που άπτεται όλων των πεδίων του πανεπιστημιακού βίου, μεταξύ άλλων της έρευνας, της διδασκαλίας, της διαχείρισης, της διοίκησης και των υπηρεσιών, και στηρίζοντας τις προσπάθειές τους.

ΕΠΙΔΟΚΙΜΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

1.

Να στηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών και των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για χάραξη ολοκληρωμένων στρατηγικών προσεγγίσεων της διεθνοποίησης και για αξιοποίηση ευκαιριών διεθνούς συνεργασίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus+ και Ορίζοντας 2020, μεταξύ άλλων:

i)

αυξάνοντας τη χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος Erasmus+ για την κινητικότητα εκπαιδευόμενων και προσωπικού προς και από τρίτες χώρες, και μέσω των δράσεων Marie Skłodowska-Curie στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020 για την κινητικότητα των ερευνητών προς και από τρίτες χώρες·

ii)

στηρίζοντας τις διεθνείς κοινοπραξίες τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για τη διαμόρφωση κοινών μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων μέσω του Erasmus+ και των δράσεων Marie Skłodowska-Curie αντίστοιχα, και παρέχοντας ευκαιρίες σε φοιτητές και υποψηφίους διδακτορικού να επωφεληθούν από υποτροφίες και επιστημονικές συνεργασίες υψηλού επιπέδου·

iii)

στηρίζοντας στρατηγικές συμπράξεις συνεργασίας και καινοτομίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μεταξύ άλλων συμπράξεις για τη δημιουργία υποδομών μεταξύ τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ΕΕ και τρίτων χωρών.

2.

Σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να καταβάλει προσπάθειες προκειμένου να ενισχυθεί η ελκυστικότητα και να προβληθεί η πολυμορφία της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ολόκληρο τον κόσμο, μεταξύ άλλων:

i)

βελτιώνοντας την ποιότητα και τη διαφάνεια, προωθώντας διασυνοριακούς μηχανισμούς διασφάλισης της ποιότητας και ευνοώντας την αντιστοίχιση των επαγγελματικών προσόντων, των ακαδημαϊκών μονάδων και των συστημάτων αναγνώρισης μέσω της διεθνούς συνεργασίας και του διαλόγου·

ii)

βελτιώνοντας την ποιότητα της κινητικότητας των πανεπιστημιακών μέσω ενός ενισχυμένου Χάρτη Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μεταξύ άλλων με κατευθυντήριες γραμμές προς τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα σχετικά με την αυτοαξιολόγηση και την παρακολούθηση·

iii)

προωθώντας, όπου ενδείκνυται και με σεβασμό στην αυτονομία των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, την εφαρμογή του U-Multirank, του νέου πολυδιάστατου και διεθνούς εργαλείου διαφάνειας για την ενίσχυση της συγκρισιμότητας μεταξύ των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων·

iv)

στηρίζοντας τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των εθνικών γραφείων προβολής και των εθνικών συνδέσμων αποφοίτων μέσω ανταλλαγής πληροφοριών και δρομολόγησης και συντονισμού κοινών δράσεων, προκειμένου να διαφημιστεί η Ευρώπη ως προορισμός σπουδών και έρευνας υψηλής ποιότητας, λόγου χάρη σε φοιτητικές εκδηλώσεις και μέσα από τον σχεδιασμό κοινών μέσων προβολής.

3.

Να προωθήσει, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη συνεργασία για την καινοτομία και την ανάπτυξη μεταξύ της ΕΕ και των διεθνών εταίρων της, μεταξύ άλλων:

i)

διεξάγοντας διμερείς και πολυμερείς διαλόγους διαμόρφωσης πολιτικής με βασικούς διεθνείς εταίρους, σύμφωνα με τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ·

ii)

προβάλλοντας το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας και τις κοινότητες γνώσης και καινοτομίας του ως αφετηρίες διεθνούς συνεργασίας για την καινοτομία, την έρευνα και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, με σκοπό την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων·

iii)

στηρίζοντας και βελτιώνοντας την τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής στον τομέα της διεθνούς εκπαίδευσης μέσω της έρευνας, της συλλογής και της ανάλυσης στατιστικών και του διαλόγου με εμπειρογνώμονες.


(1)  Ανακοινωθέν του Βουκουρεστίου, 27 Απριλίου 2012, σ. 3.

(2)  ΕΕ L 375 της 23.12.2004, σ. 12.

(3)  ΕΕ L 289 της 3.11.2005, σ. 15.

(4)  Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Παγκόσμιο Περιβάλλον

(5)  EUCO 13/10.

(6)  ΕΕ C 135 της 26.5.2010, σ. 12.

(7)  ΕΕ C 372 της 20.12.2011, σ. 31.

(8)  12453/13.

(9)  14116/13 + ADD 1.