52014PC0724

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τους εναρμονισμένους δείκτες τιμών καταναλωτή και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 /* COM/2014/0724 final - 2014/0346 (COD) */


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.       ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απαιτούν εναρμονισμένες τιμές πληθωρισμού στην ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ειδικότερα, να εφαρμόζεται αποτελεσματική νομισματική πολιτική.

Οι εναρμονισμένοι δείκτες τιμών καταναλωτή είναι απαραίτητοι για την εκτίμηση και τη μέτρηση:

· της σύγκλισης όσον αφορά τη σταθερότητα των τιμών εντός της ΕΕ· και

· των αποτελεσμάτων της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ, όσον αφορά την επίτευξη του στόχου για σταθερότητα των τιμών.

Οι εναρμονισμένες τιμές πληθωρισμού χρησιμοποιούνται επίσης για την εκτίμηση της ανταγωνιστικότητας σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο της διαδικασίας της Επιτροπής για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες.

Για τους σκοπούς αυτούς, οι δείκτες τιμών καταναλωτή πρέπει να είναι συγκρίσιμοι σε όλες τις χώρες και σε όλους τους τομείς προϊόντων. Πρέπει να είναι αρκετά λεπτομερείς και να μπορούν να παράγονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Τα αριθμητικά στοιχεία για τον πληθωρισμό που υπολογίζονται από τους δείκτες τιμών καταναλωτή πρέπει να αποτελούν στόχο και αντικειμενική βάση για τη λήψη αποφάσεων.

Επιπλέον, οι συγκρίσιμοι και αξιόπιστοι δείκτες τιμών καταναλωτή συνιστούν, σε συνδυασμό με άλλες πηγές, πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τον αποπληθωρισμό οικονομικών μεγεθών, όπως οι μισθοί, τα μισθώματα, τα επιτόκια και τα στοιχεία των εθνικών λογαριασμών. Οι εν λόγω χρονολογικές σειρές εκτιμώμενου όγκου παρουσιάζουν την εξέλιξη συγκεκριμένου οικονομικού φαινομένου χωρίς τις επιπτώσεις του πληθωρισμού και αποτελούν απαραίτητη πηγή πληροφοριών για πολιτικές και οικονομικές αποφάσεις.

Τον Οκτώβριο του 1995 συντάχθηκε και εκδόθηκε κανονισμός του Συμβουλίου για τους εναρμονισμένους δείκτες τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ), τον οποίο διαδέχτηκαν 20 εκτελεστικοί κανονισμοί εντός των ακόλουθων 17 ετών.

Οι τυποποιημένοι κανόνες που διασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατότητα σύγκρισης εξακολουθούν να είναι σημαντικοί για τους βασικούς χρήστες των ΕνΔΤΚ, και ιδίως για την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα· ωστόσο, από την έγκριση του αρχικού πλαισίου έχουν επέλθει αλλαγές σε ορισμένες παραμέτρους:

· Η ανάπτυξη του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος (ΕΣΣ) είχε ως αποτέλεσμα να αναγνωριστεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό η ανάγκη για εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά πολλές από τις μεθοδολογικές πτυχές που σχετίζονται με τους δείκτες τιμών καταναλωτή.

· Οι τεχνικές πτυχές της συλλογής στοιχείων και της κατάρτισης δεικτών έχουν μεταβληθεί αισθητά λόγω του ραγδαίου ρυθμού της τεχνολογικής προόδου τα τελευταία έτη. Τα ισχυρά συστήματα τεχνολογίας των πληροφοριών καθιστούν δυνατή την υιοθέτηση μεθόδων οι οποίες θα ήταν αδιανόητες μόλις πριν από δύο δεκαετίες: η εμφάνιση της σάρωσης στοιχείων συνιστά επανάσταση στις πρακτικές συλλογής στοιχείων και η χρήση διαφόρων διαδικτυακών πηγών για τις τιμές εξελίσσεται συνεχώς.

· Η Συνθήκη της Λισαβόνας καθιέρωσε μια νέα επιτροπολογία, η οποία κάνει διάκριση μεταξύ κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων. Αυτό πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο νομικό πλαίσιο.

Οι ποικίλες αυτές αλλαγές απαιτούν την ανασύνταξη της νομοθεσίας σχετικά με τους ΕνΔΤΚ προκειμένου να εκσυγχρονιστεί και να εξορθολογιστεί η νομική βάση και να προσαρμοστεί στις πραγματικές και δυνητικές σύγχρονες ανάγκες. Η επανεξέταση του κανονισμού για τους ΕνΔΤΚ δίνει στα ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνατότητα να εξετάσουν τους ισχύοντες κανόνες και τις υφιστάμενες συστάσεις, να προβούν στον εξορθολογισμό τους και να εστιάσουν σε συγκεκριμένες πτυχές ανάλογα με την τρέχουσα σημασία τους και προς το βέλτιστο συμφέρον διαφόρων τύπων χρηστών.

Σε πολλούς τομείς πολιτικής στους οποίους η ΕΕ διαδραματίζει ενεργό ρόλο απαιτούνται πληροφορίες σχετικά με γεγονότα και εξελίξεις που επηρεάζουν τους δείκτες τιμών καταναλωτή προκειμένου να είναι δυνατή η διατύπωση επιχειρησιακών στόχων και η αξιολόγηση της προόδου. Η νομοθεσία της ΕΕ ορίζει επίσης ότι η Eurostat πρέπει να παρέχει αποπληθωριστές όσο το δυνατόν υψηλότερης ποιότητας, για τους οποίους οι ΕνΔΤΚ αποτελούν πολύτιμη πληγή πληροφοριών. Οι δείκτες πρέπει να είναι επίκαιροι, ακριβείς, πλήρεις, συνεπείς και συγκρίσιμοι σε επίπεδο ΕΕ και μεταξύ διαφόρων ομάδων προϊόντων. Οι εν λόγω απαιτήσεις μπορούν να ικανοποιηθούν μόνο με τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τους ΕνΔΤΚ.

Ο προτεινόμενος κανονισμός για τους ΕνΔΤΚ υιοθετεί τις αρχές του κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές όσον αφορά τη δέσμευση για ποιότητα, ορθή μεθοδολογία, καλή σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, καταλληλότητα, ακρίβεια, αξιοπιστία, συνεκτικότητα και συγκρισιμότητα.

2.       ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

Το σχέδιο κανονισμού για τους ΕνΔΤΚ συζητήθηκε από ομάδα εμπειρογνωμόνων, η οποία αποτελούνταν τόσο από παραγωγούς στατιστικών, και ειδικότερα από εθνικές στατιστικές υπηρεσίες, όσο και από χρήστες στατιστικών, περιλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και εθνικών κεντρικών τραπεζών. Ζητήθηκε η γνωμοδότηση της επιτροπής ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος.

Δεν κρίθηκε σκόπιμο να διενεργηθεί εκτίμηση αντικτύπου.

3.       ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Στόχος της παρούσας πρότασης είναι η θέσπιση κοινού νομικού πλαισίου για την παραγωγή εναρμονισμένων δεικτών από τα κράτη μέλη, η οποία περιλαμβάνει τη συλλογή, κατάρτιση, επεξεργασία και υποβολή εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή. Οι δείκτες αυτοί είναι απαραίτητοι για τη συστηματική παραγωγή των τιμών πληθωρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η παρούσα πρόταση απλουστεύει και διευκρινίζει τις απαιτήσεις για την κατάρτιση των εν λόγω δεικτών. Ειδικότερα:

· παρέχει ένα νέο γενικό πλαίσιο που εφαρμόζεται σε σαφώς καθορισμένες κατηγορίες ομάδων προϊόντων·

· ορίζει ένα σαφές και άρτια καθορισμένο πεδίο εφαρμογής·

· διατηρεί ορισμένα μέτρα για ειδικούς τομείς, όπως η υγεία, η παιδεία, η κοινωνική πρόνοια και η ασφάλιση·

· αντιμετωπίζει πιθανές διαφορές στην ερμηνεία και δυσκολίες που θα συναντήσουν οι πάροχοι στοιχείων κατά την εφαρμογή των κανόνων·

· εξασφαλίζει ότι οι ομοειδείς ομάδες προϊόντων αντιμετωπίζονται κατά τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρη την ΕΕ·

· καταργεί διατάξεις που έχουν καταστεί άνευ αντικειμένου· και

· διευκρινίζει διατάξεις που στο παρελθόν οδήγησαν σε παρερμηνείες.

Στις περιπτώσεις που απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις ή ενιαίοι όροι εφαρμογής, ο κανονισμός προβλέπει τη δυνατότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με τα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Ειδικότερα, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης συγκρισιμότητα των δεικτών τιμών καταναλωτή, απαιτούνται ενιαίοι όροι για:

· την ανάλυση των ΕνΔΤΚ βάσει των κατηγοριών της ευρωπαϊκής ταξινόμησης της ατομικής κατανάλωσης με βάση τον σκοπό (European classification of individual consumption according to purpose - ECOICOP)·

· τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται κατά την παραγωγή εναρμονισμένων δεικτών·

· την ερμηνεία και τη χρήση των στατιστικών μονάδων·

· τους συντελεστές στάθμισης που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό εναρμονισμένων δεικτών και τα μεταδεδομένα σχετικά με τους συντελεστές στάθμισης·

· το ετήσιο χρονοδιάγραμμα διαβίβασης εναρμονισμένων δεικτών και επιμέρους δεικτών·

· τα πρότυπα ανταλλαγής στοιχείων και μεταδεδομένων·

· τους όρους αναθεώρησης των στοιχείων·

· τις βασικές πληροφορίες και τις μεθόδους που πρέπει να χρησιμοποιούνται, βάσει της αξιολόγησης πιλοτικών μελετών· και

· τις απαιτήσεις διασφάλισης της τεχνικής ποιότητας όσον αφορά το περιεχόμενο των ετήσιων εκθέσεων ποιότητας, την προθεσμία για την υποβολή των εν λόγω εκθέσεων στη Eurostat και τη δομή του καταλόγου απογραφής.

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με το άρθρο 291 της ΣΛΕΕ, ο προτεινόμενος κανονισμός αναθέτει στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες.

Σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, ο προτεινόμενος κανονισμός εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εκδίδει μη νομοθετικές πράξεις γενικής ισχύος που συμπληρώνουν ή τροποποιούν μη ουσιώδη στοιχεία του κανονισμού. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα:

· να διασφαλίζει τη συγκρισιμότητα σε διεθνές επίπεδο της ταξινόμησης της ατομικής κατανάλωσης με βάση τον σκοπό (COICOP) που χρησιμοποιείται για την ανάλυση των ΕνΔΤΚ·

· να θεσπίσει όριο κάτω από το οποίο δεν υφίσταται υποχρέωση παροχής επιμέρους δεικτών των εναρμονισμένων δεικτών· και

· να καταρτίσει κατάλογο επιμέρους δεικτών τους οποίους δεν θα υποχρεούνται να παράγουν τα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνά ώστε οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις να μην συνεπάγονται σημαντική πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση για τα κράτη μέλη.

Η πρόταση για αναθεωρημένο κανονισμό για τους ΕνΔΤΚ επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ενιαίο νομικό μέτρο που θα καλύπτει όλους τους ενιαίους όρους. Επί του παρόντος υφίστανται 20 διαφορετικοί εκτελεστικοί κανονισμοί. Στο πλαίσιο του νέου κανονισμού οι εν λόγω κανονιστικές διατάξεις θα ενσωματωθούν σε έναν κανονισμό, ο οποίος θα παρέχει στα ενδιαφερόμενα μέρη και τα κράτη μέλη μεγαλύτερη σαφήνεια και θα καθιστά το διοικητικό έργο ευκολότερο και αποτελεσματικότερο. Η απλούστευση των απαιτήσεων και της εφαρμογής τους με τον τρόπο αυτό αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της προτεινόμενης στρατηγικής για ένα νέο νομικό πλαίσιο για τους ΕνΔΤΚ.

4.       ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Καμία επίπτωση στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

2014/0346 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τους εναρμονισμένους δείκτες τιμών καταναλωτή και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 338 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας[1],

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)       Οι εναρμονισμένοι δείκτες τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) έχουν σχεδιαστεί για να μετρούν τον πληθωρισμό με εναρμονισμένο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χρησιμοποιούν τους ΕνΔΤΚ στο πλαίσιο της αξιολόγησης που διενεργούν σχετικά με τη σταθερότητα των τιμών στα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 140 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η Συνθήκη).

(2)       Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) χρησιμοποιεί τους ΕνΔΤΚ ως δείκτη για τη μέτρηση του βαθμού επίτευξης του στόχου του για σταθερότητα των τιμών, όπως ορίζεται στο άρθρο 127 παράγραφος 1 της Συνθήκης, ο οποίος έχει ιδιαίτερη σημασία για τον καθορισμό και την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 2 της Συνθήκης.

(3)       Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου[2] καθιέρωσε ένα κοινό πλαίσιο για τη θέσπιση εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή. Το εν λόγω νομικό πλαίσιο πρέπει να προσαρμοστεί στις τρέχουσες ανάγκες και στην πρόοδο της τεχνολογίας.

(4)       Ο παρών κανονισμός λαμβάνει υπόψη το πρόγραμμα της Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας και ιδίως την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έξυπνη νομοθεσία στην Ένωση[3]. Στον στατιστικό τομέα, η Επιτροπή έχει θέσει ως προτεραιότητα την απλούστευση και τη βελτίωση του κανονιστικού περιβάλλοντος στη στατιστική[4].

(5)       Οι ΕνΔΤΚ θα πρέπει να αναλύονται βάσει των κατηγοριών της ευρωπαϊκής ταξινόμησης της ατομικής κατανάλωσης με βάση τον σκοπό (ECOICOP). Η ταξινόμηση αυτή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι όλες οι ευρωπαϊκές στατιστικές που αφορούν την ατομική κατανάλωση είναι συνεπείς και συγκρίσιμες. Η ECOICOP θα πρέπει επίσης να είναι συνεπής με την COICOP του ΟΗΕ, η οποία αποτελεί το διεθνές πρότυπο για την ταξινόμηση της ατομικής κατανάλωσης με βάση τον σκοπό και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να προσαρμοστεί στις μεταβολές της COICOP του ΟΗΕ.

(6)       Οι συνήθεις ΕνΔΤΚ βασίζονται σε τιμές παρατήρησης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φόροι επί των προϊόντων. Ως εκ τούτου, ο πληθωρισμός επηρεάζεται από μεταβολές των φορολογικών συντελεστών που ισχύουν για τα προϊόντα. Για σκοπούς ανάλυσης του πληθωρισμού και εκτίμησης της σύγκλισης στα κράτη μέλη, είναι επίσης αναγκαία η συλλογή πληροφοριών σχετικά με την επίπτωση των φορολογικών αλλαγών στον πληθωρισμό. Προς τούτο, οι ΕνΔΤΚ θα πρέπει να υπολογίζονται συμπληρωματικά βάσει τιμών με σταθερούς φορολογικούς συντελεστές.

(7)       Ο καθορισμός δεικτών τιμών για τις κατοικίες και ιδίως για τις ιδιοκατοικούμενες κατοικίες (ΔΤΙΚ) συνιστά σημαντικό βήμα προς τη βελτίωση της συνάφειας και της συγκρισιμότητας των ΕνΔΤΚ. Οι δείκτες τιμών για τις κατοικίες αποτελούν απαραίτητη βάση για την κατάρτιση δεικτών τιμών για τις ιδιοκατοικούμενες κατοικίες. Επιπλέον, οι δείκτες τιμών για τις κατοικίες είναι σημαντικοί δείκτες από μόνοι τους.

(8)       Η περίοδος αναφοράς για τους δείκτες τιμών θα πρέπει να επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες όσον αφορά τις κοινές περιόδους αναφοράς του δείκτη για τους εναρμονισμένους δείκτες και τους επιμέρους δείκτες τους που ενσωματώνονται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι δείκτες που προκύπτουν είναι συγκρίσιμοι και συναφείς.

(9)       Για να ενισχυθεί η σταδιακή εναρμόνιση των δεικτών τιμών καταναλωτή θα πρέπει να δρομολογηθούν πιλοτικές μελέτες για την αξιολόγηση της σκοπιμότητας της χρήσης συμπληρωματικών βασικών πληροφοριών ή της εφαρμογής νέων μεθοδολογικών προσεγγίσεων.

(10)     Θα πρέπει να παρασχεθεί καθοδήγηση σχετικά με τα διάφορα στάδια παραγωγής εναρμονισμένων δεικτών υψηλής ποιότητας μέσω εγχειριδίου μεθοδολογίας προκειμένου να βοηθηθούν τα κράτη μέλη ώστε να παράγουν συγκρίσιμους δείκτες τιμών καταναλωτή. Το εγχειρίδιο μεθοδολογίας θα πρέπει να καταρτιστεί από την Επιτροπή (Eurostat) σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος και να επικαιροποιείται τακτικά. Στον ετήσιο κατάλογο απογραφής των ΕνΔΤΚ που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή (Eurostat) για τυχόν αποκλίσεις μεταξύ των στατιστικών μεθόδων που εφαρμόστηκαν και αυτών που προτείνονται στο εγχειρίδιο μεθοδολογίας.

(11)     Η Επιτροπή (Eurostat) θα πρέπει να ελέγχει τις πηγές και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη για τον υπολογισμό των εναρμονισμένων δεικτών και να παρακολουθεί την εφαρμογή του νομικού πλαισίου από τα κράτη μέλη. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή (Eurostat) θα πρέπει να διατηρεί τακτικό διάλογο με τις στατιστικές αρχές των κρατών μελών.

(12)     Οι γενικές πληροφορίες είναι σημαντικές για την αξιολόγηση του κατά πόσον οι αναλυτικοί εναρμονισμένοι δείκτες που παρέχουν τα κράτη μέλη είναι επαρκώς συγκρίσιμοι. Επίσης, οι διαφανείς μέθοδοι και πρακτικές κατάρτισης δεικτών που χρησιμοποιούνται σε διάφορα κράτη μέλη βοηθούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στην κατανόηση των εναρμονισμένων δεικτών και στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητάς τους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεσπιστεί δέσμη κανόνων για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα εναρμονισμένα μεταδεδομένα.

(13)     Για να διασφαλίζεται η ποιότητα των εναρμονισμένων δεικτών, η Επιτροπή (Eurostat), οι εθνικές κεντρικές τράπεζες και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να ανταλλάσσουν απόρρητα στοιχεία και μεταδεδομένα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[5].

(14)     Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η δημιουργία κοινών στατιστικών προτύπων για τους εναρμονισμένους δείκτες, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορεί, συνεπώς, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη αυτού του στόχου.

(15)     Με σκοπό την εξασφάλιση της συγκρισιμότητας σε διεθνές επίπεδο της ταξινόμησης της ατομικής κατανάλωσης με βάση τον σκοπό η οποία χρησιμοποιείται για την ανάλυση των ΕνΔΤΚ, καθώς και τη διασφάλιση της προσαρμογής στις αλλαγές της COICOP του ΟΗΕ, και για τη θέσπιση ορίου κάτω από το οποίο δεν υφίσταται υποχρέωση παροχής επιμέρους δεικτών των εναρμονισμένων δεικτών, καθώς και για την κατάρτιση καταλόγου επιμέρους δεικτών τους οποίους δεν χρειάζεται να παράγουν τα κράτη μέλη, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τους εναρμονισμένους δείκτες. Είναι ιδιαιτέρως σημαντική η διενέργεια από την Επιτροπή κατάλληλων διαβουλεύσεων κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την επεξεργασία και κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(16)     Για να διασφαλιστεί η πλήρης συγκρισιμότητα των δεικτών τιμών καταναλωτή, απαιτούνται ενιαίοι όροι για την ανάλυση των ΕνΔΤΚ με βάση τις κατηγορίες της ECOICOP, για τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται κατά την παραγωγή εναρμονισμένων δεικτών, για τις πληροφορίες που παρέχονται από στατιστικές μονάδες, για την παροχή συντελεστών στάθμισης και μεταδεδομένων για τους συντελεστές στάθμισης, για τον καθορισμό ετήσιου χρονοδιαγράμματος όσον αφορά τη διαβίβαση των εναρμονισμένων δεικτών και των επιμέρους δεικτών, για τα πρότυπα ανταλλαγής στοιχείων και μεταδεδομένων, για τους ενιαίους όρους όσον αφορά τις αναθεωρήσεις, για τις βελτιωμένες βασικές πληροφορίες ή τις βελτιωμένες μεθόδους βάσει της αξιολόγησης πιλοτικών μελετών και για τις απαιτήσεις διασφάλισης της τεχνικής ποιότητας όσον αφορά το περιεχόμενο των ετήσιων εκθέσεων ποιότητας, την προθεσμία υποβολής της έκθεσης στην Επιτροπή (Eurostat) και τη δομή του καταλόγου απογραφής. Προκειμένου να εξασφαλιστούν οι εν λόγω ενιαίοι όροι για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[6].

(17)     Κατά τη θέσπιση εκτελεστικών μέτρων και την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας

(18)     Στο πλαίσιο του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 ζητήθηκε από την επιτροπή του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος να παρέχει επαγγελματική καθοδήγηση.

(19)     Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2494/95 θα πρέπει να καταργηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1 Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κοινό πλαίσιο για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) και τιμών για τις κατοικίες (ΔΤΚατ) σε ενωσιακό, εθνικό και υποεθνικό επίπεδο.

Άρθρο 2 Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)           ως «ανάπτυξη στατιστικών» νοείται η θέσπιση και βελτίωση των στατιστικών μεθόδων, προτύπων και διαδικασιών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και τη διάδοση στατιστικών, με στόχο τον σχεδιασμό νέων μονάδων στατιστικής μέτρησης και δεικτών·

β)           ως «παραγωγή στατιστικών» νοούνται όλα τα στάδια που σχετίζονται με την κατάρτιση στατιστικών, περιλαμβανομένης της συλλογής, της αποθήκευσης, της επεξεργασίας και της ανάλυσης στατιστικών·

γ)           ως «διάδοση στατιστικών» νοείται η δραστηριότητα με την οποία στατιστικές, στατιστικές αναλύσεις και μη εμπιστευτικές πληροφορίες καθίστανται προσβάσιμες σε χρήστες·

δ)           ως «προϊόντα» νοούνται αγαθά και υπηρεσίες όπως ορίζονται στο παράρτημα Α σημείο 3.01 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[7] (στο εξής: ΕΣΛ 2010)·

ε)           ως «τιμές καταναλωτή» νοούνται οι τιμές αγοράς που καταβάλλουν τα νοικοκυριά για να αγοράσουν μεμονωμένα προϊόντα με νομισματικές συναλλαγές·

στ)         ως «τιμή αγοράς» νοείται η πραγματική τιμή που καταβάλλει ο αγοραστής για προϊόντα, περιλαμβανομένων τυχόν φόρων μείον τις επιδοτήσεις προϊόντων, μετά την αφαίρεση εκπτώσεων για αγορά μεγάλων ποσοτήτων ή αγορά εκτός περιόδου αιχμής σε μειωμένη τιμή σε σχέση με τις κανονικές τιμές ή επιβαρύνσεις, χωρίς τόκους ή επιβαρύνσεις για παροχή υπηρεσιών που προστίθενται λόγω παροχής πίστωσης και τυχόν επιπλέον επιβαρύνσεις που οφείλονται σε μη πληρωμή εντός της προθεσμίας που καθορίζεται κατά τη στιγμή της αγοράς·

ζ)           ως «εναρμονισμένοι δείκτες τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ)» νοούνται οι συγκρίσιμοι δείκτες τιμών καταναλωτή που καταρτίζει κάθε κράτος μέλος·

η)           ως «εναρμονισμένοι δείκτες τιμών καταναλωτή με σταθερούς φορολογικούς συντελεστές (ΕνΔΤΚ-ΣΦ)» νοούνται οι δείκτες που μετρούν τις αλλαγές στις τιμές καταναλωτή για ένα χρονικό διάστημα χωρίς την επίπτωση που έχουν οι αλλαγές των φορολογικών συντελεστών στα προϊόντα κατά την ίδια χρονική περίοδο·

θ)           ως «προκαθορισμένες τιμές» νοούνται οι τιμές οι οποίες είτε καθορίζονται άμεσα είτε επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό από την κυβέρνηση·

ι)            ως «δείκτης τιμών για τις ιδιοκατοικούμενες κατοικίες (ΔΤΙΚ)» νοείται δείκτης ο οποίος μετρά τις μεταβολές επί των τιμών των μεταβιβάσεων των κατοικιών που είναι νέες στον τομέα των νοικοκυριών και άλλων προϊόντων που αγοράζουν τα νοικοκυριά υπό την ιδιότητά τους ως ιδιοκατοικούντων·

ια)          ως «δείκτης τιμών για τις κατοικίες (ΔΤΚατ)» νοείται δείκτης ο οποίος μετρά τις μεταβολές επί των τιμών των μεταβιβάσεων των κατοικιών που αγοράζονται από τα νοικοκυριά·

ιβ)          ως «επιμέρους δείκτης του ΕνΔΤΚ» νοείται δείκτης τιμών για οποιαδήποτε από τις κατηγορίες της ευρωπαϊκής ταξινόμησης της ατομικής κατανάλωσης με βάση τον σκοπό (στο εξής: ECOICOP), όπως ορίζεται στο παράρτημα·

ιγ)          ως «εναρμονισμένοι δείκτες» νοούνται οι δείκτες ΕνΔΤΚ, ΕνΔΤΚ-ΣΦ, ΔΤΙΚ και ΔΤΚατ·

ιδ)          ως «δείκτης κατά Laspeyres» νοείται δείκτης τιμών που υπολογίζεται βάσει του τύπου    

όπου P είναι ο σχετικός δείκτης των επιπέδων τιμών σε δύο περιόδους, Q οι ποσότητες που καταναλώθηκαν, t0 η περίοδος βάσης και tn η περίοδος για την οποία υπολογίζεται ο δείκτης·

ιε)          ως «δείκτης τύπου Laspeyres» νοείται δείκτης που μετρά τη μέση μεταβολή τιμών βάσει αμετάβλητων δαπανών σε σύγκριση με την περίοδο βάσης, διατηρώντας δηλαδή σταθερό το πρότυπο κατανάλωσης των νοικοκυριών στο επίπεδο της περιόδου βάσης·

ιστ)        ως «περίοδος αναφοράς του δείκτη» νοείται η περίοδος για την οποία ο δείκτης καθορίζεται σε 100 μονάδες δείκτη·

ιζ)          ως «βασικές πληροφορίες» όσον αφορά τους ΕνΔΤΚ και ΕνΔΤΚ-ΣΦ νοούνται στοιχεία που καλύπτουν

– όλες τις τιμές αγοράς προϊόντων που πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να υπολογιστούν οι επιμέρους δείκτες των ΕνΔΤΚ σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό,

– όλα τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν την τιμή του προϊόντος και όλα τα λοιπά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τον υπό εξέταση καταναλωτικό σκοπό,

– πληροφορίες για τους φορολογικούς συντελεστές και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που επιβάλλονται,

– πληροφορίες σχετικά με το αν μια τιμή είναι πλήρως ή μερικώς προκαθορισμένη, και

– όλους τους συντελεστές στάθμισης που αντικατοπτρίζουν το επίπεδο και τη δομή της κατανάλωσης των σχετικών προϊόντων·

ιη)          ως «βασικές πληροφορίες» όσον αφορά τους ΔΤΙΚ και ΔΤΚατ νοούνται στοιχεία που καλύπτουν

– όλες τις τιμές μεταβιβάσεων κατοικιών που αγοράζονται από νοικοκυριά και οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό των ΔΤΚατ σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό,

– όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία καθορίζουν την τιμή της κατοικίας ή άλλα συναφή χαρακτηριστικά·

ιθ)          ως «νοικοκυριό» νοείται το νοικοκυριό όπως ορίζεται στο παράρτημα Α σημείο 2.119 στοιχεία α) και β) του ΕΣΛ 2010, ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή το καθεστώς διαμονής·

κ)           ως «οικονομική επικράτεια του κράτους μέλους» νοείται η επικράτεια όπως ορίζεται στο παράρτημα Α σημείο 2.05 του ΕΣΛ 2010, με την εξαίρεση ότι περιλαμβάνονται οι εδαφικοί θύλακες που βρίσκονται εντός των συνόρων της χώρας και απολαύουν ετεροδικίας και εξαιρούνται οι εδαφικοί θύλακες που βρίσκονται στην αλλοδαπή·

κα)         ως «τελική νομισματική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών» νοείται το μέρος της τελικής καταναλωτικής δαπάνης που πραγματοποιείται

– από νοικοκυριά,

– σε νομισματικές συναλλαγές,

– στην οικονομική επικράτεια του κράτους μέλους,

– σε προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται για την άμεση ικανοποίηση ατομικών αναγκών ή επιθυμιών, όπως ορίζεται στο παράρτημα Α σημείο 3.101 του ΕΣΛ 2010,

– σε μία ή και στις δύο χρονικές περιόδους που υποβάλλονται σε σύγκριση·

κβ)         ως «σημαντική αλλαγή στη μέθοδο παραγωγής» νοείται μεταβολή η οποία εκτιμάται ότι επηρεάζει το ετήσιο ποσοστό μεταβολής συγκεκριμένου εναρμονισμένου δείκτη ή μέρους αυτού σε οποιαδήποτε περίοδο κατά περισσότερο από

– 0,1 ποσοστιαίες μονάδες σε όλα τα προϊόντα του ΕνΔΤΚ ή του ΔΤΙΚ ή του ΔΤΚατ,

– 0,3, 0,4, 0,5 ή 0,6 ποσοστιαίες μονάδες, για οποιαδήποτε υποδιαίρεση, ομάδα, κατηγορία ή υποκατηγορία (5ψήφια) της ECOICOP, αντιστοίχως.

Άρθρο 3 Κατάρτιση των εναρμονισμένων δεικτών

1.           Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat) όλους τους εναρμονισμένους δείκτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο ιγ).

2.           Οι εναρμονισμένοι δείκτες καταρτίζονται με τη χρήση του τύπου Laspeyres.

3.           Οι ΕνΔΤΚ και οι ΕνΔΤΚ-ΣΦ βασίζονται στις μεταβολές των τιμών και στους συντελεστές στάθμισης των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην τελική νομισματική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών.

4.           Οι ΕνΔΤΚ δεν καλύπτουν συναλλαγές μεταξύ νοικοκυριών, με εξαίρεση την περίπτωση μισθωμάτων που καταβάλλονται από μισθωτές σε ιδιώτες ιδιοκτήτες κατοικιών, όπου οι τελευταίοι ενεργούν ως παραγωγοί εμπορεύσιμων υπηρεσιών που αγοράζονται από νοικοκυριά (μισθωτές).

5.           Οι επιμέρους δείκτες ΕνΔΤΚ καταρτίζονται για τις κατηγορίες της ECOICOP. Θεσπίζονται ενιαίοι όροι για την ανάλυση των ΕνΔΤΚ κατά κατηγορίες ECOICOP μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2.

Άρθρο 4 Συγκρισιμότητα των εναρμονισμένων δεικτών

1.           Προκειμένου οι ΕνΔΤΚ ή οι ΔΤΙΚ να θεωρούνται συγκρίσιμοι, οι διαφορές μεταξύ των χωρών σε όλα τα επίπεδα λεπτομέρειας αντικατοπτρίζουν μόνο τις διαφορές στις μεταβολές των τιμών ή στα πρότυπα δαπανών.

2.           Τυχόν επιμέρους δείκτες των εναρμονισμένων δεικτών που αποκλίνουν από τις έννοιες ή μεθόδους του παρόντος κανονισμού θεωρούνται συγκρίσιμοι αν έχουν ως αποτέλεσμα έναν δείκτη ο οποίος εκτιμάται ότι διαφέρει συστηματικά κατά:

α)      0,1 τοις εκατό ή λιγότερο κατά μέσο όρο για ένα έτος σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος από έναν δείκτη ο οποίος καταρτίστηκε σύμφωνα με τη μεθοδολογική προσέγγιση του παρόντος κανονισμού, στην περίπτωση των ΕνΔΤΚ·

β)      ένα τοις εκατό ή λιγότερο κατά μέσο όρο για ένα έτος σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος από έναν δείκτη ο οποίος καταρτίστηκε σύμφωνα με τη μεθοδολογική προσέγγιση του παρόντος κανονισμού, στην περίπτωση των ΔΤΙΚ και ΔΤΚατ.

Στην περίπτωση που ο ως άνω υπολογισμός δεν είναι εφικτός, πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά οι συνέπειες της χρήσης μεθοδολογίας που αποκλίνει από τις έννοιες ή μεθόδους του παρόντος κανονισμού.

3.           Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10 για την τροποποίηση του παραρτήματος προκειμένου να διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα των εναρμονισμένων δεικτών σε διεθνές επίπεδο.

4.           Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι, η ενδεδειγμένη μεθοδολογία για τη διαμόρφωση συγκρίσιμων εναρμονισμένων δεικτών καθορίζεται με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2.

Άρθρο 5 Απαιτήσεις σχετικά με τα στοιχεία

1.           Τα κράτη μέλη συλλέγουν αντιπροσωπευτικές για τη χώρα τους βασικές πληροφορίες για τους εναρμονισμένους δείκτες και τους επιμέρους δείκτες τους.

2.           Οι πληροφορίες συλλέγονται από στατιστικές μονάδες, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συμβουλίου[8].

3.           Οι στατιστικές μονάδες οι οποίες παρέχουν πληροφορίες για προϊόντα που περιλαμβάνονται στην τελική νομισματική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών συνεργάζονται για τη συλλογή και την παροχή των βασικών πληροφοριών που απαιτούνται. Οι στατιστικές μονάδες παρέχουν ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες, μεταξύ άλλων και σε ηλεκτρονική μορφή, εφόσον απαιτείται. Κατόπιν αιτήματος των εθνικών φορέων που είναι αρμόδιοι για την κατάρτιση επίσημων στατιστικών, οι στατιστικές μονάδες παρέχουν πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή, όπως σαρωμένα στοιχεία, και στον βαθμό λεπτομέρειας που απαιτείται για την παραγωγή εναρμονισμένων δεικτών και την αξιολόγηση της ποιότητας των εναρμονισμένων δεικτών. Οι ενιαίοι όροι για την παροχή των εν λόγω πληροφοριών καθορίζονται με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2.

4.           Οι εναρμονισμένοι δείκτες και οι επιμέρους δείκτες τους προσαρμόζονται στην κοινή περίοδο αναφοράς του δείκτη για το 2015. Η εν λόγω προσαρμογή αρχίζει να εφαρμόζεται με τον δείκτη του Ιανουαρίου του 2016.

5.           Οι εναρμονισμένοι δείκτες και οι επιμέρους δείκτες τους προσαρμόζονται εκ νέου σε νέα κοινή περίοδο αναφοράς του δείκτη σε περιπτώσεις σημαντικής μεθοδολογικής μεταβολής των εναρμονισμένων δεικτών ή ανά δεκαετία, με αφετηρία το 2015. Η εκ νέου προσαρμογή στη νέα περίοδο αναφοράς του δείκτη αρχίζει να εφαρμόζεται με τον δείκτη του Ιανουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10 για τη θέσπιση αναλυτικών κανόνων σχετικά με την προσαρμογή εναρμονισμένων δεικτών που συνδέονται με σημαντικές μεθοδολογικές μεταβολές.

6.           Για να μην επιβαρυνθούν τα κράτη μέλη με περιττό φόρτο και στον βαθμό που οι επιμέρους δείκτες των εναρμονισμένων δεικτών αποκτούν σημασία μόνο αν υπερβαίνουν ένα ορισμένο κατώτατο όριο, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10 προκειμένου να θεσπίσει όριο κάτω από το οποίο δεν υφίσταται υποχρέωση παροχής των εν λόγω επιμέρους δεικτών.

7.           Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10 για την κατάρτιση καταλόγου επιμέρους δεικτών της ECOICOP οι οποίοι δεν χρειάζεται να παράγονται από τα κράτη μέλη, είτε επειδή δεν καλύπτουν ιδιωτική κατανάλωση ή επειδή ο βαθμός της μεθοδολογικής εναρμόνισης δεν είναι επαρκής.

Άρθρο 6 Συχνότητα

1.           Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat) τους ΕνΔΤΚ, ΕνΔΤΚ-ΣΦ και τους αντίστοιχους επιμέρους δείκτες τους σε μηνιαία βάση, περιλαμβανομένων των επιμέρους δεικτών που παράγονται σε μεγαλύτερα διαστήματα.

2.           Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat) τους ΔΤΙΚ και τους ΔΤΚατ σε τριμηνιαία βάση. Οι εν λόγω δείκτες μπορούν να παρέχονται εθελοντικά σε μηνιαία βάση.

3.           Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να παράγουν επιμέρους δείκτες σε μηνιαία ή εξαμηνιαία βάση όταν οι απαιτήσεις συγκρισιμότητας του άρθρου 4 καλύπτονται από λιγότερο συχνή συλλογή στοιχείων. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή (Eurostat) σχετικά με τις κατηγορίες ECOICOP και ΔΤΙΚ για τις οποίες προτίθενται να συλλέξουν στοιχεία για μεγαλύτερα χρονικά διάστημα και όχι σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση, αντιστοίχως.

4.           Κάθε έτος, τα κράτη μέλη επανεξετάζουν και επικαιροποιούν τους συντελεστές στάθμισης των επιμέρους δεικτών για τους εναρμονισμένους δείκτες. Οι ενιαίοι όροι παροχής συντελεστών στάθμισης και μεταδεδομένων για τους συντελεστές στάθμισης καθορίζονται με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2.

Άρθρο 7 Προθεσμίες, ανταλλαγή προτύπων και αναθεωρήσεις

1.           Τα κράτη μέλη παρέχουν εναρμονισμένους δείκτες και το σύνολο των επιμέρους δεικτών τους στην Επιτροπή (Eurostat) το αργότερο 20 ημερολογιακές ημέρες μετά το πέρας του μήνα αναφοράς για τις μηνιαίες σειρές, και 85 ημερολογιακές ημέρες μετά το πέρας του τριμήνου αναφοράς για τις τριμηνιαίες σειρές.

2.           Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat) τα στοιχεία και μεταδεδομένα που απαιτούνται από τον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με τα πρότυπα ανταλλαγής στοιχείων και μεταδεδομένων.

3.           Οι επιμέρους δείκτες εναρμονισμένων δεικτών που έχουν ήδη δημοσιευτεί μπορούν να αναθεωρηθούν.

4.           Η δημιουργία ετήσιου χρονοδιαγράμματος για την υποβολή εναρμονισμένων δεικτών και επιμέρους δεικτών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα πρότυπα ανταλλαγής στοιχείων και μεταδεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και οι ενιαίοι όροι αναθεώρησης που αναφέρονται στην παράγραφο 3 καθορίζονται αναλυτικά με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2.

Άρθρο 8 Πιλοτικές μελέτες

1.           Όταν απαιτούνται βελτιωμένες πληροφορίες για την κατάρτιση εναρμονισμένων δεικτών, ή όταν εντοπίζεται η ανάγκη βελτιωμένης συγκρισιμότητας δεικτών στις μεθόδους που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, η Επιτροπή (Eurostat) μπορεί να δρομολογήσει τη διεξαγωγή πιλοτικών μελετών από τα κράτη μέλη σε εθελοντική βάση.

2.           Οι πιλοτικές μελέτες αξιολογούν τη σκοπιμότητα της συλλογής βελτιωμένων βασικών πληροφοριών ή της υιοθέτησης νέων μεθοδολογικών προσεγγίσεων.

3.           Τα αποτελέσματα των πιλοτικών μελετών αξιολογούνται από την Επιτροπή (Eurostat) σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους βασικούς χρήστες εναρμονισμένων δεικτών, λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη από την ύπαρξη βελτιωμένων πληροφοριών για τις τιμές σε σχέση με τις πρόσθετες δαπάνες συλλογής και κατάρτισης.

4.           Βάσει της αξιολόγησης των πιλοτικών μελετών, οι βελτιωμένες βασικές πληροφορίες ή οι βελτιωμένες μέθοδοι θεσπίζονται με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2.

Άρθρο 9 Διασφάλιση ποιότητας

1.           Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την ποιότητα των εναρμονισμένων δεικτών που παρέχουν. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν τα τυποποιημένα κριτήρια ποιότητας που παρατίθενται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

2.           Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat):

α)      τυποποιημένη ετήσια έκθεση ποιότητας που καλύπτει τα ποιοτικά κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009·

β)      ετήσιο κατάλογο απογραφής με αναλυτικές πληροφορίες για τις πηγές στοιχείων, τους ορισμούς και τις μεθόδους που εφαρμόστηκαν, περιλαμβανομένων λεπτομερειών για τυχόν αποκλίσεις μεταξύ των στατιστικών μεθόδων που εφαρμόστηκαν και αυτών που προτείνονται στο εγχειρίδιο μεθοδολογίας· και

γ)      περαιτέρω σχετικές πληροφορίες στον βαθμό λεπτομέρειας που απαιτείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις συγκρισιμότητας και την ποιότητα των εναρμονισμένων δεικτών, εφόσον το ζητήσει η Επιτροπή (Eurostat).

3.           Σε περίπτωση που κράτος μέλος προτίθεται να εισαγάγει σημαντική αλλαγή στις μεθόδους παραγωγής των εναρμονισμένων δεικτών ή σε μέρος αυτών, το κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή (Eurostat) το αργότερο τρεις μήνες πριν από την έναρξη ισχύος της εν λόγω αλλαγής. Τα κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή (Eurostat) ποσοτικό προσδιορισμό των επιπτώσεων της αλλαγής.

4.           Οι απαιτήσεις διασφάλισης της τεχνικής ποιότητας όσον αφορά το περιεχόμενο της τυποποιημένης ετήσιας έκθεσης ποιότητας, η προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης στην Επιτροπή (Eurostat) και η δομή του καταλόγου απογραφής καθορίζονται με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2.

Άρθρο 10 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

1.           Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.           Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 και στο άρθρο 5 παράγραφοι 5 έως 7 παρέχεται επ’ αόριστον.

3.           Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 και στο άρθρο 5 παράγραφοι 5 έως 7 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η ανάκληση παράγει αποτελέσματα από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την ισχύ των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν.

4.           Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

5.           Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 4 και του άρθρου 5 παράγραφοι 5 έως 7 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά δύο μήνες.

Άρθρο 11 Επιτροπή

1.           Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος που συγκροτήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009. Η εν λόγω επιτροπή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.           Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 12 Κατάργηση

1.           Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να παρέχουν εναρμονισμένους δείκτες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2494/95 μέχρι τις διαβιβάσεις στοιχείων που αφορούν το 2015.

2.           Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2494/95 καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2016. Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 13 Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται για πρώτη φορά στα στοιχεία που αφορούν τον Ιανουάριο του 2016.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                     Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                   Ο Πρόεδρος

[1]        ΕΕ C […].

[2]        Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 1995, για τη θέσπιση εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή (ΕΕ L 257 της 27.10.1995, σ. 1).

[3]        Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, «Έξυπνη νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση», COM(2010) 543.

[4]        Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη μέθοδο παραγωγής των στατιστικών της ΕΕ: ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία, COM(2009) 404 τελικό.

[5]        Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164).

[6]        Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

[7]        Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 174 της 26.6.2013, σ. 1).

[8]        Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 1993, για τις στατιστικές μονάδες παρατήρησης και ανάλυσης του παραγωγικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΕ L 76 της 30.3.1993, σ. 1).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωπαϊκή ταξινόμηση ατομικής κατανάλωσης με βάση τον σκοπό (ECOICOP)

01                    Τροφιμα και μη αλκοολουχα ποτα

01.1                 Τρόφιμα

01.1.1              Ψωμί και δημητριακά

01.1.1.1           Ρύζι

01.1.1.2           Άλευρα και λοιπά σιτηρά

01.1.1.3           Ψωμί

01.1.1.4           Άλλα προϊόντα αρτοποιίας

01.1.1.5           Πίτσα και κις (quiche)

01.1.1.6           Ζυμαρικά και κουσκούς

01.1.1.7           Δημητριακά προγεύματος

01.1.1.8           Άλλα προϊόντα σιτηρών

01.1.2              Κρέας

01.1.2.1           Βόειο κρέας

01.1.2.2           Χοίρειο κρέας

01.1.2.3           Πρόβειο και αίγειο κρέας

01.1.2.4           Πουλερικά

01.1.2.5           Άλλα κρέατα

01.1.2.6           Βρώσιμα εντόσθια

01.1.2.7           Αποξηραμένο, αλατισμένο ή καπνιστό κρέας

01.1.2.8           Άλλα παρασκευάσματα κρέατος

01.1.3              Ψάρια και θαλασσινά

01.1.3.1           Ψάρια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

01.1.3.2           Κατεψυγμένα ψάρια

01.1.3.3           Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη ψάρια και θαλασσινά

01.1.3.4           Κατεψυγμένα θαλασσινά

01.1.3.5           Αποξηραμένα, καπνιστά ή παστά ψάρια και θαλασσινά

01.1.3.6           Άλλα διατηρημένα ή επεξεργασμένα ψάρια και παρασκευάσματα με βάση τα θαλασσινά

01.1.4              Γάλα, τυριά και αβγά

01.1.4.1           Νωπό πλήρες γάλα

01.1.4.2           Νωπά γάλα χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες

01.1.4.3           Διατηρημένο γάλα

01.1.4.4           Γιαούρτι

01.1.4.5           Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί

01.1.4.6           Άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα

01.1.4.7           Αβγά

01.1.5              Έλαια και λίπη

01.1.5.1           Βούτυρο

01.1.5.2           Μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη

01.1.5.3           Ελαιόλαδο

01.1.5.4           Άλλα βρώσιμα έλαια

01.1.5.5           Άλλα βρώσιμα ζωικά λίπη

01.1.6              Φρούτα

01.1.6.1           Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη φρούτα

01.1.6.2           Κατεψυγμένα φρούτα

01.1.6.3           Αποξηραμένα φρούτα και ξηροί καρποί

01.1.6.4           Διατηρημένα φρούτα και προϊόντα με βάση τα φρούτα

01.1.7              Λαχανικά

01.1.7.1           Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη λαχανικά εκτός από τις πατάτες και άλλους βολβούς ή κονδύλους

01.1.7.2           Κατεψυγμένα λαχανικά εκτός από τις πατάτες και άλλους βολβούς ή κονδύλους

01.1.7.3           Αποξηραμένα λαχανικά, άλλα διατηρημένα ή επεξεργασμένα λαχανικά

01.1.7.4           Πατάτες

01.1.7.5           Πατατάκια

01.1.7.6           Άλλοι βολβοί και προϊόντα κονδυλωδών λαχανικών

01.1.8              Ζάχαρη, μαρμελάδες, μέλι, σοκολάτα και ζαχαρωτά

01.1.8.1           Ζάχαρη

01.1.8.2           Μαρμελάδες κάθε είδους και μέλι

01.1.8.3           Σοκολάτα

01.1.8.4           Προϊόντα ζαχαροπλαστικής

01.1.8.5           Βρώσιμος πάγος και παγωτά

01.1.8.6           Τεχνητά υποκατάστατα της ζάχαρης

01.1.9              Προϊόντα διατροφής π.δ.κ.α.

01.1.9.1           Σάλτσες, καρυκεύματα

01.1.9.2           Αλάτι, μπαχαρικά και αρτυματικά φυτά

01.1.9.3           Βρεφικές τροφές

01.1.9.4           Έτοιμα γεύματα

01.1.9.9           Άλλα προϊόντα διατροφής π.δ.κ.α.

01.2                 Μη αλκοολούχα ποτά

01.2.1              Καφές, τσάι και κακάο

01.2.1.1           Καφές

01.2.1.2           Τσάι

01.2.1.3           Κακάο και σοκολάτα σε σκόνη

01.2.2              Μεταλλικά νερά, αναψυκτικά και χυμοί φρούτων και λαχανικών

01.2.2.1           Μεταλλικά νερά ή νερά πηγής

01.2.2.2           Αναψυκτικά

01.2.2.3           Χυμοί φρούτων και λαχανικών

02                    ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

02.1                 Αλκοολούχα ποτά

02.1.1              Οινοπνευματώδη

02.1.1.1           Αποστάγματα και ηδύποτα (λικέρ)

02.1.1.2           Αλκοολούχα αναψυκτικά

02.1.2              Κρασιά

02.1.2.1           Κρασιά από σταφύλια

02.1.2.2           Κρασιά από άλλα φρούτα

02.1.2.3           Κρασιά εμπλουτισμένα με αλκοόλη

02.1.2.4           Ποτά με βάση το κρασί

02.1.3              Μπίρα

02.1.3.1           Μπίρα λάγκερ

02.1.3.2           Άλλες αλκοολούχες μπίρες

02.1.3.3           Μπίρα χαμηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλη και μη αλκοολούχα μπίρα

02.1.3.4           Ποτά με βάση τη μπίρα

02.2                 Καπνός

02.2.0              Καπνός

02.2.0.1           Τσιγάρα

02.2.0.2           Πούρα

02.2.0.3           Άλλα προϊόντα καπνού

02.3                 Ναρκωτικές ουσίες

02.3.0              Ναρκωτικές ουσίες

02.3.0.0           Ναρκωτικές ουσίες

03                    Ειδη ενδυσης και υποδησης

03.1                 Είδη ένδυσης

03.1.1              Υλικά ειδών ένδυσης

03.1.1.0           Υλικά ειδών ένδυσης

03.1.2              Ενδύματα

03.1.2.1           Ενδύματα για άνδρες

03.1.2.2           Ενδύματα για γυναίκες

03.1.2.3           Ενδύματα για βρέφη (0 έως 2 ετών) και παιδιά (3 έως 13 ετών)

03.1.3              Άλλα είδη ένδυσης και εξαρτήματά τους

03.1.3.1           Άλλα είδη ένδυσης

03.1.3.2           Εξαρτήματα ειδών ένδυσης

03.1.4              Καθάρισμα, επιδιόρθωση και ενοικίαση ειδών ένδυσης

03.1.4.1           Καθάρισμα ειδών ένδυσης

03.1.4.2           Επιδιόρθωση και ενοικίαση ειδών ένδυσης

03.2                 Είδη υπόδησης

03.2.1              Υποδήματα και άλλα είδη υπόδησης

03.2.1.1           Είδη υπόδησης για άνδρες

03.2.1.2           Είδη υπόδησης για γυναίκες

03.2.1.3           Είδη υπόδησης για βρέφη και παιδιά

03.2.2              Επιδιόρθωση και ενοικίαση ειδών υπόδησης

03.2.2.0           Επιδιόρθωση και ενοικίαση ειδών υπόδησης

04                                Στεγαση, υδρευση, ηλεκτρικο ρευμα, φυσικο αεριο και αλλα καυσιμα

04.1                 Πραγματικά μισθώματα για στέγαση

04.1.1              Πραγματικά μισθώματα που καταβάλλουν οι μισθωτές

04.1.1.0           Πραγματικά μισθώματα που καταβάλλουν οι μισθωτές

04.1.2              Άλλα πραγματικά μισθώματα

04.1.2.1           Πραγματικά μισθώματα που καταβάλλουν οι μισθωτές για δευτερεύουσες κατοικίες

04.1.2.2           Μισθώματα για γκαράζ και άλλα μισθώματα που καταβάλλουν οι μισθωτές

04.2                 Τεκμαρτά μισθώματα για στέγαση

04.2.1              Τεκμαρτά μισθώματα ιδιοκατοικούντων

04.2.1.0           Τεκμαρτά μισθώματα ιδιοκατοικούντων

04.2.2              Άλλα τεκμαρτά μισθώματα

04.2.2.0           Άλλα τεκμαρτά μισθώματα

04.3                 Συντήρηση και επισκευή της κατοικίας

04.3.1              Υλικά για τη συντήρηση και την επισκευή της κατοικίας

04.3.1.0           Υλικά για τη συντήρηση και την επισκευή της κατοικίας

04.3.2              Υπηρεσίες για τη συντήρηση και την επισκευή της κατοικίας

04.3.2.1           Υπηρεσίες υδραυλικών

04.3.2.2           Υπηρεσίες ηλεκτρολόγων

04.3.2.3           Υπηρεσίες συντήρησης για συστήματα θέρμανσης

04.3.2.4           Υπηρεσίες ελαιοχρωματιστών

04.3.2.5           Υπηρεσίες ξυλουργών

04.3.2.9           Άλλες υπηρεσίες για τη συντήρηση και την επισκευή της κατοικίας

04.4                 Ύδρευση και διάφορες υπηρεσίες σχετικές με την κατοικία

04.4.1              Ύδρευση

04.4.1.0           Ύδρευση

04.4.2              Αποκομιδή απορριμμάτων

04.4.2.0           Αποκομιδή απορριμμάτων

04.4.3              Αποχέτευση

04.4.3.0           Αποχέτευση

04.4.4              Άλλες υπηρεσίες σχετικές με την κατοικία π.δ.κ.α.

04.4.4.1           Δαπάνες συντήρησης πολυκατοικιών

04.4.4.2           Υπηρεσίες ασφάλειας

04.4.4.9           Άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με την κατοικία

04.5                 Ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο και άλλα καύσιμα

04.5.1              Ηλεκτρικό ρεύμα

04.5.1.0           Ηλεκτρικό ρεύμα

04.5.2              Αέριο

04.5.2.1           Φυσικό αέριο και αέριο πόλης

04.5.2.2           Υγροποιημένοι υδρογονάνθρακες (βουτάνιο, προπάνιο κ.λπ.)

04.5.3              Υγρά καύσιμα

04.5.3.0           Υγρά καύσιμα

04.5.4              Στερεά καύσιμα

04.5.4.1           Άνθρακας

04.5.4.9           Άλλα στερεά καύσιμα

04.5.5              Θερμική ενέργεια

04.5.5.0           Θερμική ενέργεια

05                    Επιπλωση και διακοσμηση, οικιακος εξοπλισμος και συνηθης συντηρηση κατοικιων

05.1                 Έπιπλα και διακοσμητικά είδη, τάπητες και άλλα καλύμματα δαπέδου

05.1.1              Έπιπλα και διακοσμητικά είδη

05.1.1.1           Οικιακά έπιπλα

05.1.1.2           Έπιπλα κήπου

05.1.1.3           Είδη φωτισμού

05.1.1.9           Άλλα έπιπλα και διακοσμητικά είδη

05.1.2              Τάπητες και άλλα καλύμματα δαπέδου

05.1.2.1           Τάπητες και χαλιά

05.1.2.2           Άλλες επενδύσεις δαπέδου

05.1.2.3           Υπηρεσίες τοποθέτησης εφαρμοσμένων ταπήτων και καλυμμάτων δαπέδου

05.1.3              Επισκευή επίπλων, διακοσμητικών ειδών και καλυμμάτων δαπέδου

05.1.3.0           Επισκευή επίπλων, διακοσμητικών ειδών και καλυμμάτων δαπέδου

05.2                 Υφαντουργικά είδη οικιακής χρήσης

05.2.0              Υφαντουργικά είδη οικιακής χρήσης

05.2.0.1           Υφάσματα διακόσμησης και κουρτίνες

05.2.0.2           Είδη κλινοστρωμνής

05.2.0.3           Λινά είδη επιτραπέζια και λουτρού

05.2.0.4           Επισκευή υφαντουργικών είδη οικιακής χρήσης

05.2.0.9           Άλλα υφαντουργικά είδη οικιακής χρήσης

05.3                 Οικιακές συσκευές

05.3.1              Μεγάλες οικιακές συσκευές, ηλεκτρικές ή μη

05.3.1.1           Ψυγεία, καταψύκτες και ψυγειοκαταψύκτες

05.3.1.2           Πλυντήρια ρούχων, στεγνωτήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων

05.3.1.3           Κουζίνες

05.3.1.4           Θερμαντικές συσκευές, κλιματιστικά

05.3.1.5           Συσκευές καθαρισμού

05.3.1.9           Άλλες μεγάλες οικιακές συσκευές

05.3.2              Μικρές ηλεκτρικές οικιακές συσκευές

05.3.2.1           Συσκευές επεξεργασίας τροφίμων

05.3.2.2           Μηχανές καφέ, τσαγιού και παρόμοιες συσκευές

05.3.2.3           Σίδερα σιδερώματος

05.3.2.4           Τοστιέρες και ψηστιέρες

05.3.2.9           Άλλες μικρές ηλεκτρικές οικιακές συσκευές

05.3.3              Επισκευή οικιακών συσκευών

05.3.3.0           Επισκευή οικιακών συσκευών

05.4                 Υαλικά, επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης

05.4.0              Υαλικά, επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης

05.4.0.1           Υαλικά, κρυστάλλινα είδη, κεραμικά είδη και είδη από πορσελάνη

05.4.0.2           Μαχαιροπήρουνα, επίπεδα σκεύη και ασημικά

05.4.0.3           Μη ηλεκτρικά σκεύη και είδη κουζίνας

05.4.0.4           Επισκευή υαλικών, επιτραπέζιων σκευών και σκευών οικιακής χρήσης

05.5                 Εργαλεία και εξοπλισμός για το σπίτι και τον κήπο

05.5.1              Μεγάλα εργαλεία και εξοπλισμός

05.5.1.1           Μεγάλα εργαλεία και εξοπλισμός με κινητήρα

05.5.1.2           Επισκευή, μίσθωση και ενοικίαση μεγάλων εργαλείων και εξοπλισμού

05.5.2              Μικρά εργαλεία και διάφορα εξαρτήματα

05.5.2.1           Μικρά εργαλεία χωρίς κινητήρα

05.5.2.2           Διάφορα εξαρτήματα μικρών εργαλείων

05.5.2.3           Επισκευή μικρών εργαλείων χωρίς κινητήρα και διαφόρων εξαρτημάτων

05.6                 Αγαθά και υπηρεσίες για συνήθη οικιακή συντήρηση

05.6.1              Μη διαρκή οικιακά αγαθά

05.6.1.1           Προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης

05.6.1.2           Άλλα μη διαρκή μικρά είδη οικιακής χρήσης

05.6.2              Οικιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες οικιακής μέριμνας

05.6.2.1           Οικιακές υπηρεσίες από αμειβόμενο προσωπικό

05.6.2.2           Υπηρεσίες καθαριότητας

05.6.2.3           Ενοικίαση επίπλων και διακοσμητικών ειδών

05.6.2.9           Άλλες οικιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες οικιακής μέριμνας

06                    ΥΓΕΙΑ

06.1                 Προϊόντα, συσκευές και εξοπλισμός ιατρικής

06.1.1              Φαρμακευτικά προϊόντα

06.1.1.0           Φαρμακευτικά προϊόντα

06.1.2              Άλλα ιατρικά προϊόντα

06.1.2.1           Τεστ εγκυμοσύνης και μηχανικά αντισυλληπτικά μέσα

06.1.2.9           Άλλα ιατρικά προϊόντα π.δ.κ.α.

06.1.3              Θεραπευτικές συσκευές και θεραπευτικός εξοπλισμός

06.1.3.1           Διορθωτικά γυαλιά και φακοί επαφής

06.1.3.2           Ακουστικά βαρηκοΐας

06.1.3.3           Επισκευή θεραπευτικών συσκευών και θεραπευτικού εξοπλισμού

06.1.3.9           Άλλες θεραπευτικές συσκευές και θεραπευτικός εξοπλισμός

06.2                 Υπηρεσίες εξωτερικών ιατρείων

06.2.1              Ιατρικές υπηρεσίες

06.2.1.1           Υπηρεσίες γενικών ιατρών

06.2.1.2           Υπηρεσίες ειδικών ιατρών

06.2.2              Οδοντιατρικές υπηρεσίες

06.2.2.0           Οδοντιατρικές υπηρεσίες

06.2.3              Παραϊατρικές υπηρεσίες

06.2.3.1           Υπηρεσίες εργαστηρίων ιατρικών αναλύσεων και ακτινολογικών κέντρων

06.2.3.2           Λουτροθεραπείες, θεραπείες διορθωτικής γυμναστικής, υπηρεσίες ασθενοφόρων και ενοικίαση θεραπευτικού εξοπλισμού

06.2.3.9           Άλλα παραϊατρικές υπηρεσίες

06.3                 Νοσοκομειακές υπηρεσίες

06.3.0              Νοσοκομειακές υπηρεσίες

06.3.0.0           Νοσοκομειακές υπηρεσίες

07                    ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

07.1                 Αγορά οχημάτων

07.1.1              Αυτοκίνητα

07.1.1.1           Καινούργια αυτοκίνητα

07.1.1.2           Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

07.1.2              Μοτοσικλέτες

07.1.2.0           Μοτοσικλέτες

07.1.3              Ποδήλατα

07.1.3.0           Ποδήλατα

07.1.4              Ζωοκίνητα οχήματα

07.1.4.0           Ζωοκίνητα οχήματα

07.2                 Χειρισμός εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς

07.2.1              Ανταλλακτικά και εξαρτήματα εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς

07.2.1.1           Ελαστικά

07.2.1.2           Ανταλλακτικά εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς

07.2.1.3           Εξαρτήματα εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς

07.2.2              Καύσιμα και λιπαντικά εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς

07.2.2.1           Ντίζελ

07.2.2.2           Βενζίνη

07.2.2.3           Άλλα καύσιμα εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς

07.2.2.4           Λιπαντικά

07.2.3              Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς

07.2.3.0           Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς

07.2.4              Άλλες υπηρεσίες σχετικές με εξοπλισμό προσωπικής μεταφοράς

07.2.4.1           Ενοικίαση γκαράζ, χώρων στάθμευσης και εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς

07.2.4.2           Εγκαταστάσεις διοδίων και παρκόμετρα

07.2.4.3           Μαθήματα οδήγησης, εξετάσεις και άδειες οδήγησης, δοκιμές καταλληλότητας οχημάτων

07.3                 Υπηρεσίες μεταφορών

07.3.1              Σιδηροδρομική μεταφορά επιβατών

07.3.1.1           Μεταφορά επιβατών με τρένο

07.3.1.2           Μεταφορά επιβατών με μετρό και τραμ

07.3.2              Οδική μεταφορά επιβατών

07.3.2.1           Μεταφορά επιβατών με λεωφορεία και πούλμαν

07.3.2.2           Μεταφορά επιβατών με ταξί και με ενοικιασμένο αυτοκίνητο με οδηγό

07.3.3              Αεροπορική μεταφορά επιβατών

07.3.3.1           Πτήσεις εσωτερικού

07.3.3.2           Πτήσεις εξωτερικού

07.3.4              Μεταφορά επιβατών διά θαλάσσης και εσωτερικών υδάτινων οδών

07.3.4.1           Μεταφορά επιβατών διά θαλάσσης

07.3.4.2           Μεταφορά επιβατών δι’ εσωτερικών υδάτινων οδών

07.3.5              Συνδυασμένες μεταφορές επιβατών

07.3.5.0           Συνδυασμένες μεταφορές επιβατών

07.3.6              Άλλες υπηρεσίες μεταφορών που αγοράζει ο καταναλωτής

07.3.6.1           Μεταφορές με οδοντωτό σιδηρόδρομο, εναέριο σιδηρόδρομο και τηλεκάθισμα

07.3.6.2           Υπηρεσίες μετακόμισης και αποθήκευσης

07.3.6.9           Άλλες υπηρεσίες μεταφορών που αγοράζει ο καταναλωτής π.δ.κ.α.

08                    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

08.1                 Ταχυδρομικές υπηρεσίες

08.1.0              Ταχυδρομικές υπηρεσίες

08.1.0.1           Υπηρεσίες διακίνησης επιστολών

08.1.0.9           Άλλες ταχυδρομικές υπηρεσίες

08.2                 Εξοπλισμός τηλεφωνίας και τηλεομοιοτυπίας

08.2.0              Εξοπλισμός τηλεφωνίας και τηλεομοιοτυπίας

08.2.0.1           Εξοπλισμός σταθερής τηλεφωνίας

08.2.0.2           Εξοπλισμός κινητής τηλεφωνίας

08.2.0.3           Λοιπός εξοπλισμός τηλεφωνίας και τηλεομοιοτυπίας

08.2.0.4           Επισκευή εξοπλισμού τηλεφωνίας και τηλεομοιοτυπίας

08.3                 Υπηρεσίες τηλεφωνίας και τηλεομοιοτυπίας

08.3.0              Υπηρεσίες τηλεφωνίας και τηλεομοιοτυπίας

08.3.0.1           Υπηρεσίες ενσύρματης τηλεφωνίας

08.3.0.2           Υπηρεσίες ασύρματης τηλεφωνίας

08.3.0.3           Υπηρεσίες σύνδεσης στο διαδίκτυο

08.3.0.4           Δέσμες τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

08.3.0.5           Άλλες υπηρεσίες μετάδοσης πληροφοριών

09                    ΑΝΑΨΥΧΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

09.1                             Οπτικοακουστικός και φωτογραφικός εξοπλισμός και εξοπλισμός επεξεργασίας πληροφοριών

09.1.1              Εξοπλισμός για τη λήψη, την εγγραφή και την αναπαραγωγή ήχου και εικόνας

09.1.1.1           Εξοπλισμός για τη λήψη, την εγγραφή και την αναπαραγωγή ήχου

09.1.1.2           Εξοπλισμός για τη λήψη, την εγγραφή και την αναπαραγωγή ήχου και εικόνας

09.1.1.3           Φορητές συσκευές ήχου και εικόνας

09.1.1.9           Άλλες συσκευές για τη λήψη, την εγγραφή και την αναπαραγωγή ήχου και εικόνας

09.1.2              Φωτογραφικός και κινηματογραφικός εξοπλισμός και οπτικά όργανα

09.1.2.1           Μηχανές λήψης

09.1.2.2           Εξαρτήματα φωτογραφικού και κινηματογραφικού εξοπλισμού

09.1.2.3           Οπτικά όργανα

09.1.3              Εξοπλισμός επεξεργασίας πληροφοριών

09.1.3.1           Προσωπικοί υπολογιστές

09.1.3.2           Εξαρτήματα εξοπλισμού επεξεργασίας πληροφοριών

09.1.3.3           Λογισμικό

09.1.3.4           Υπολογιστές και άλλος εξοπλισμός επεξεργασίας πληροφοριών

09.1.4              Μέσα εγγραφής

09.1.4.1           Προεγγεγραμμένα μέσα εγγραφής

09.1.4.2           Μη εγγεγραμμένα μέσα εγγραφής

09.1.4.9           Άλλα μέσα εγγραφής

09.1.5              Επισκευή οπτικοακουστικού και φωτογραφικού εξοπλισμού και εξοπλισμού επεξεργασίας πληροφοριών

09.1.5.0           Επισκευή οπτικοακουστικού και φωτογραφικού εξοπλισμού και εξοπλισμού επεξεργασίας πληροφοριών

09.2                 Άλλα σημαντικά διαρκή αγαθά αναψυχής και πολιτισμού

09.2.1              Σημαντικά διαρκή αγαθά υπαίθριας αναψυχής

09.2.1.1           Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, τροχόσπιτα και ρυμουλκούμενα οχήματα

09.2.1.2           Αεροπλάνα, υπερελαφρά αεροσκάφη, ανεμόπτερα, αιωρόπτερα και αερόστατα θερμού αέρα

09.2.1.3           Σκάφη, εξωλέμβιοι κινητήρες και εξοπλισμός σκαφών

09.2.1.4           Άλογα, πόνι και συναφής εξοπλισμός

09.2.1.5           Μεγάλα είδη για παιχνίδια και αθλητισμό

09.2.2              Μουσικά όργανα και σημαντικά διαρκή αγαθά αναψυχής κλειστών χώρων

09.2.2.1           Μουσικά όργανα

09.2.2.2           Σημαντικά διαρκή αγαθά αναψυχής κλειστών χώρων

09.2.3              Συντήρηση και επισκευή άλλων σημαντικών διαρκών αγαθών αναψυχής και πολιτισμού

09.2.3.0           Συντήρηση και επισκευή άλλων σημαντικών διαρκών αγαθών αναψυχής και πολιτισμού

09.3                 Άλλα είδη και εξοπλισμός αναψυχής, κήποι και ζώα συντροφιάς

09.3.1              Παιχνίδια και χόμπι

09.3.1.1           Παιχνίδια και χόμπι

09.3.1.2           Παιχνίδια και είδη εορτασμού

09.3.2              Εξοπλισμός αθλητισμού, κατασκήνωσης και αναψυχής στην ύπαιθρο

09.3.2.1           Εξοπλισμός αθλητισμού

09.3.2.2           Εξοπλισμός κατασκήνωσης και αναψυχής στην ύπαιθρο

09.3.2.3           Επισκευή εξοπλισμού αθλητισμού, κατασκήνωσης και αναψυχής στην ύπαιθρο

09.3.3              Κήποι, φυτά και άνθη

09.3.3.1           Προϊόντα κηπουρικής

09.3.3.2           Φυτά και άνθη

09.3.4              Ζώα συντροφιάς και συναφή προϊόντα

09.3.4.1           Αγορά ζώων συντροφιάς

09.3.4.2           Προϊόντα για ζώα συντροφιάς

09.3.5              Κτηνιατρικές και άλλες υπηρεσίες για ζώα συντροφιάς

09.3.5.0           Κτηνιατρικές και άλλες υπηρεσίες για ζώα συντροφιάς

09.4                 Ψυχαγωγικές και πολιτιστικές υπηρεσίες

09.4.1              Ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες

09.4.1.1           Ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες — Παρακολούθηση

09.4.1.2           Ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες — Συμμετοχή

09.4.2              Πολιτιστικές υπηρεσίες

09.4.2.1           Κινηματογράφοι, θέατρα, συναυλίες

09.4.2.2           Μουσεία, βιβλιοθήκες, ζωολογικοί κήποι

09.4.2.3           Τέλη χρήσης τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού εξοπλισμού, συνδρομές

09.4.2.4           Ενοικίαση εξοπλισμού και εξαρτημάτων πολιτιστικών υπηρεσιών

09.4.2.5           Φωτογραφικές υπηρεσίες

09.4.2.9           Άλλες πολιτιστικές υπηρεσίες

09.4.3              Τυχερά παιχνίδια

09.4.3.0           Τυχερά παιχνίδια

09.5                 Εφημερίδες, βιβλία και χαρτικά

09.5.1              Βιβλία

09.5.1.1           Λογοτεχνικά βιβλία

09.5.1.2           Εκπαιδευτικά βιβλία

09.5.1.3           Άλλα μη λογοτεχνικά βιβλία

09.5.1.4           Υπηρεσίες βιβλιοδεσίας και τηλεφόρτωση ηλεκτρονικών βιβλίων

09.5.2              Εφημερίδες και περιοδικά

09.5.2.1           Εφημερίδες

09.5.2.2           Περιοδικές εκδόσεις και περιοδικά

09.5.3              Ποικίλα έντυπα υλικά

09.5.3.0           Ποικίλα έντυπα υλικά

09.5.4              Χαρτικά και είδη σχεδίου

09.5.4.1           Προϊόντα από χαρτί

09.5.4.9           Άλλα χαρτικά και είδη σχεδίου

09.6                 Οργανωμένες διακοπές

09.6.0              Οργανωμένες διακοπές

09.6.0.1           Οργανωμένες διακοπές εσωτερικού

09.6.0.2           Οργανωμένες διακοπές εξωτερικού

10                    ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

10.1                 Προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση

10.1.0              Προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση

10.1.0.1           Προσχολική εκπαίδευση (ISCED-97 επίπεδο 0)

10.1.0.2           Πρωτοβάθμια εκπαίδευσης (ISCED-97 επίπεδο 1)

10.2                 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

10.2.0              Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

10.2.0.0           Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

10.3                 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση

10.3.0              Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση

10.3.0.0           Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED-97 επίπεδο 4)

10.4                 Τριτοβάθμια εκπαίδευση

10.4.0              Τριτοβάθμια εκπαίδευση

10.4.0.0           Τριτοβάθμια εκπαίδευση

10.5                 Εκπαίδευση που δεν μπορεί να ταξινομηθεί βάσει του επιπέδου

10.5.0              Εκπαίδευση που δεν μπορεί να ταξινομηθεί βάσει του επιπέδου

10.5.0.0           Εκπαίδευση που δεν μπορεί να ταξινομηθεί βάσει του επιπέδου

11                    ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

11.1                 Υπηρεσίες τροφοδοσίας

11.1.1              Εστιατόρια, καφενεία και παρόμοια καταστήματα

11.1.1.1           Εστιατόρια, καφενεία και χορευτικά κέντρα

11.1.1.2           Υπηρεσίες ταχείας εστίασης (fast food) και πώλησης φαγητών σε πακέτο

11.1.2              Καντίνες

11.1.2.0           Καντίνες

11.2                 Υπηρεσίες παροχής καταλύματος

11.2.0              Υπηρεσίες παροχής καταλύματος

11.2.0.1           Ξενοδοχεία, μοτέλ, πανδοχεία και παρόμοιες υπηρεσίες παροχής καταλύματος

11.2.0.2           Κέντρα διακοπών, χώροι κατασκήνωσης, ξενώνες νέων και παρόμοιες υπηρεσίες παροχής καταλύματος

11.2.0.3           Υπηρεσίες παροχής καταλύματος από άλλες εγκαταστάσεις

12                    ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

12.1                 Προσωπική φροντίδα

12.1.1              Κομμωτήρια και ινστιτούτα προσωπικής περιποίησης

12.1.1.1           Υπηρεσίες κομμωτηρίων ανδρών και παιδιών

12.1.1.2           Υπηρεσίες κομμωτηρίων γυναικών

12.1.1.3           Υπηρεσίες προσωπικής περιποίησης

12.1.2              Ηλεκτρικές συσκευές προσωπικής φροντίδας

12.1.2.1           Ηλεκτρικές συσκευές προσωπικής φροντίδας

12.1.2.2           Επισκευή ηλεκτρικών συσκευών προσωπικής φροντίδας

12.1.3              Άλλες συσκευές, είδη και προϊόντα προσωπικής φροντίδας

12.1.3.1           Μη ηλεκτρικές συσκευές

12.1.3.2           Είδη ατομικής υγιεινής και ευεξίας, εσωτεριστικά προϊόντα και καλλυντικά προϊόντα

12.2                 Πορνεία

12.2.0              Πορνεία

12.2.0.0           Πορνεία

12.3                 Προσωπικά είδη π.δ.κ.α.

12.3.1              Κοσμήματα και ρολόγια κάθε είδους

12.3.1.1           Κοσμήματα

12.3.1.2           Ρολόγια κάθε είδους

12.3.1.3           Επισκευή κοσμημάτων και ρολογιών κάθε είδους

12.3.2              Άλλα προσωπικά είδη

12.3.2.1           Είδη ταξιδίου

12.3.2.2           Είδη για βρέφη

12.3.2.3           Επισκευή άλλων προσωπικών ειδών

12.3.2.9           Άλλα προσωπικά είδη π.δ.κ.α.

12.4                 Κοινωνική προστασία

12.4.0              Κοινωνική προστασία

12.4.0.1           Υπηρεσίες φροντίδας παιδιών

12.4.0.2           Οίκοι ευγηρίας και ιδρύματα για άτομα με αναπηρία

12.4.0.3           Υπηρεσίες συντήρησης των ατόμων κατ’ οίκον

12.4.0.4           Παροχή συμβουλών

12.5                 Ασφαλίσεις

12.5.1              Ασφάλειες ζωής

12.5.1.0           Ασφάλειες ζωής

12.5.2              Ασφαλίσεις σχετικές με την κατοικία

12.5.2.0           Ασφαλίσεις σχετικές με την κατοικία

12.5.3              Ασφαλίσεις σχετικές με την υγεία

12.5.3.1           Δημόσιες ασφαλίσεις σχετικές με την υγεία

12.5.3.2           Ιδιωτικές ασφαλίσεις σχετικές με την υγεία

12.5.4              Ασφαλίσεις σχετικές με τις μεταφορές

12.5.4.1           Ασφάλειες αυτοκινήτων

12.5.4.2           Ασφάλειες ταξιδιών

12.5.5              Άλλες ασφαλίσεις

12.5.5.0           Άλλες ασφαλίσεις

12.6                 Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.

12.6.1              ΥΧΔΜΕ

12.6.1.0           ΥΧΔΜΕ

12.6.2              Άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.

12.6.2.1           Δαπάνες για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες τραπεζών και ταχυδρομείων

12.6.2.2           Αμοιβές και δαπάνες παροχής υπηρεσιών μεσιτών και συμβούλων επενδύσεων

12.7                 Άλλες υπηρεσίες π.δ.κ.α.

12.7.0              Άλλες υπηρεσίες π.δ.κ.α.

12.7.0.1           Διοικητικά τέλη

12.7.0.2           Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες

12.7.0.3           Υπηρεσίες γραφείων κηδειών

12.7.0.4           Άλλα τέλη και υπηρεσίες