30.11.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 351/1


ΣΧΈΔΙΟ ΔΡΆΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΆ (2013-2016)

2013/C 351/01

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή

1.

Μείωση της ζήτησης ναρκωτικών

2.

Μείωση της προσφοράς

3.

Συντονισμός

4.

Διεθνής συνεργασία

5.

Ενημέρωση, έρευνα, παρακολούθηση και αξιολόγηση

Παράρτημα 1 —

15 Γενικοί Δείκτες για το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για τα Ναρκωτικά (2013-2016) (υφιστάμενοι μηχανισμοί υποβολής εκθέσεων)

Παράρτημα 2 —

Γλωσσάριο αρκτικολέξων

Εισαγωγή

Η χρήση παράνομων ναρκωτικών και η κατάχρηση φαρμάκων εν γένει αποτελεί μείζον πρόβλημα με το οποίο έρχονται αντιμέτωπα άτομα, οικογένειες και κοινωνικές ομάδες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εκτός από τις υγειονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κατάχρησης φαρμάκων, η αγορά παράνομων ναρκωτικών καταλαμβάνει σημαντικό μέρος της εγκληματικής δραστηριότητας σε όλο το φάσμα της ευρωπαϊκής κοινωνίας αλλά και παγκοσμίως.

Το Δεκέμβριο του 2012, το Συμβούλιο ενέκρινε τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά κατά το διάστημα 2013-2020. Σκοπός της στρατηγικής είναι να συμβάλει στη μείωση της ζήτησης και της προσφοράς ναρκωτικών στην ΕΕ. Επίσης στοχεύει στον περιορισμό των κινδύνων και των βλαβών που προκαλούν τα ναρκωτικά στην υγεία και την κοινωνία, υιοθετώντας μια στρατηγική προσέγγιση που υποστηρίζει και συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές, παρέχει ένα πλαίσιο για συντονισμένες και κοινές δράσεις και αποτελεί τη βάση και το πολιτικό πλαίσιο για την εξωτερική συνεργασία της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω μιας ολοκληρωμένης, ισορροπημένης και τεκμηριωμένης προσέγγισης.

Οι στόχοι της στρατηγικής είναι οι ακόλουθοι:

να συμβάλει σε μετρήσιμη μείωση της χρήσης των ναρκωτικών, της εξάρτησης από τα ναρκωτικά καθώς και των κινδύνων και των βλαβών που αυτά προκαλούν στην υγεία και την κοινωνία,

να συμβάλει στη διακοπή της τροφοδοσίας της αγοράς παράνομων ναρκωτικών, καθώς και στη μετρήσιμη μείωση της διαθεσιμότητας παράνομων ναρκωτικών,

να ενθαρρύνει το συντονισμό μέσω της διεξαγωγής ουσιαστικών διαλόγων και ανάλυσης των εξελίξεων και των προκλήσεων στον τομέα των ναρκωτικών σε ενωσιακό και διεθνές επίπεδο,

να ενισχύσει περαιτέρω το διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών, διεθνών οργανισμών και φορέων για θέματα ναρκωτικών,

να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση όλων των πτυχών του φαινομένου των ναρκωτικών και των επιπτώσεων των παρεμβάσεων προκειμένου οι πολιτικές και οι δράσεις να βασίζονται σε έγκυρα και πλήρη στοιχεία.

Το παρόν σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά, κατά το παράδειγμα της στρατηγικής της ΕΕ για τα ναρκωτικά, βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές του δικαίου της ΕΕ και προασπίζει τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης, ήτοι το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βασίζεται επίσης στις συμβάσεις του ΟΗΕ - οι οποίες παρέχουν το διεθνές νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση, μεταξύ άλλων, της χρήσης παράνομων ναρκωτικών- καθώς και στην Οικουμενική Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Το σχέδιο καθορίζει τις δράσεις που θα αναληφθούν για την επίτευξη των σκοπών της στρατηγικής. Οι δράσεις διαρθρώνονται γύρω από τους δύο τομείς πολιτικής της στρατηγικής:

τη μείωση της ζήτησης ναρκωτικών και

τη μείωση της προσφοράς ναρκωτικών

και τα τρία οριζόντια θέματα της στρατηγικής:

το συντονισμό,

τη διεθνή συνεργασία και

την ενημέρωση, την έρευνα, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση.

Οι δράσεις ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ για τα ναρκωτικά κατά το διάστημα 2013-2020. Κατά τον καθορισμό των δράσεων, ελήφθη μέριμνα ώστε να είναι τεκμηριωμένες, επιστημονικά έγκυρες, χρονικά δεσμευτικές, ρεαλιστικές, μετρήσιμες, να έχουν σαφή σχέση με την ΕΕ και να αποφέρουν προστιθέμενη αξία. Στο παρόν σχέδιο δράσης περιλαμβάνονται χρονοδιαγράμματα, αρμόδιοι φορείς, δείκτες και μηχανισμοί συλλογής δεδομένων και αξιολόγησης.

Το Παράρτημα 1 περιέχει ορισμένους γενικούς δείκτες που βασίζονται στους υφιστάμενους μηχανισμούς υποβολής εκθέσεων. Οι δείκτες αυτοί διευκολύνουν τη μέτρηση της συνολικής αποτελεσματικότητας του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά και δεν επιφέρουν πρόσθετες επιβαρύνσεις ως προς τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων. Στο σχέδιο περιέχονται, κατά περίπτωση, ορισμένοι από τους ανωτέρω δείκτες. Επιπλέον, σε πολλά σημεία του σχεδίου καθορίζονται δείκτες που βασίζονται σε προγράμματα, αξιολογικά κριτήρια και άλλες πηγές δεδομένων. Η χρήση των παραπάνω δεικτών εξαρτάται από τις διαδικασίες συλλογής δεδομένων που ισχύουν σε επίπεδο κρατών μελών ή σε επίπεδο θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Όπως ορίζεται στη στρατηγική, η λεπτομερής εφαρμογή της θα πρέπει να καθοριστεί σε δύο διαδοχικά σχέδια δράσης. Το ανά χείρας σχέδιο δράσης καλύπτει την τετραετία 2013-2016. Το δεύτερο σχέδιο δράσης για το διάστημα 2017-2020 θα εκπονηθεί μετά την ολοκλήρωση της εξωτερικής ενδιάμεσης αξιολόγησης της στρατηγικής της ΕΕ για τα ναρκωτικά που αναμένεται έως το 2016 και αφού έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι άλλες σχετικές στρατηγικές και αξιολογήσεις.

1.   Μείωση της ζήτησης ναρκωτικών

Συμβολή στη μετρήσιμη μείωση της χρήσης παράνομων ναρκωτικών, της προβληματικής χρήσης ουσιών, της εξάρτησης από τα ναρκωτικά, των υγειονομικών και κοινωνικών κινδύνων και βλαβών που αυτά προκαλούν καθώς και στην καθυστέρηση της έναρξης της χρήσης ναρκωτικών

Στόχος

Δράση

Χρονοδιάγραμμα

Αρμόδιος φορέας

Δείκτης(-ες)

Συλλογή δεδομένων/μηχανισμοί αξιολόγησης

1.

Πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών και, δεύτερον, καθυστέρηση της έναρξης χρήσης ναρκωτικών

1.

Βελτίωση της διαθεσιμότητας και της αποτελεσματικότητας των μέτρων πρόληψης τα οποία λαμβάνουν υπόψη:

α)

πληθυσμιακούς παράγοντες κινδύνου όπως η ηλικία· το φύλο, πολιτιστικούς και κοινωνικούς παράγοντες,

β)

περιστασιακούς παράγοντες κινδύνου όπως η έλλειψη στέγης, η χρήση ναρκωτικών στη νυχτερινή ζωή και κατά τη διασκέδαση, τον εργασιακό χώρο, και την οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, και

γ)

προσωπικούς παράγοντες κινδύνου όπως η νοητική υγεία, η προβληματική συμπεριφορά και η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν το βαθμό ευπάθειας του κάθε ατόμου απέναντι στα ναρκωτικά, όπως γενετικές επιδράσεις και οικογενειακές καταστάσεις

Σε εξέλιξη

ΚΜ

Γενικοί δείκτες 1, 12

Βαθμός λήψης τεκμηριωμένων, καθολικών και περιβαλλοντικών προληπτικών μέτρων σε επίπεδο κρατών μελών

Βαθμός λήψης στοχοθετημένων μέτρων πρόληψης, συμπεριλαμβανομένων μέτρων που βασίζονται στην οικογένεια και την κοινωνική ομάδα, σε επίπεδο ΚΜ

Βαθμός λήψης των ενδεδειγμένων προληπτικών μέτρων σε επίπεδο ΚΜ

Εκθέσεις ΕΚΠΝΤ

Εθνικές εκθέσεις στο πλαίσιο του Reitox

Εκθέσεις των ΚΜ σχετικά με τα αποτελέσματα των μέτρων

2.

Επιπροσθέτως της πρόληψης της χρήσης ναρκωτικών, ενίσχυση και καλύτερη στόχευση των προληπτικών και αποτρεπτικών μέτρων για την καθυστέρηση της ηλικίας πρώτης χρήσης παράνομων ναρκωτικών

Σε εξέλιξη

ΚΜ

Γενικοί δείκτες 1, 5, 12

Βαθμός λήψης τεκμηριωμένων προληπτικών και αποτρεπτικών μέτρων, σε επίπεδο ΚΜ, με στόχο τους νέους εντός του περιβάλλοντος της οικογένειας, της κοινωνικής ομάδας και της τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης

Εκθέσεις ΕΚΠΝΤ

Εκθέσεις των ΚΜ σχετικά με τα αποτελέσματα των μέτρων

3.

Δράσεις ευαισθητοποίησης σχετικά με τους κινδύνους και τις επιπτώσεις από τη χρήση παράνομων ναρκωτικών και άλλων ψυχοτρόπων ουσιών

Σε εξέλιξη

ΚΜ

COM (ΕΠΙΤΡ)

EMCDDA (ΕΚΠΝΤ)

Γενικοί δείκτες 5, 12

Βαθμός ευαισθητοποίησης του γενικού και του νεανικού πληθυσμού σχετικά με υγιεινούς τρόπους ζωής και τους κινδύνους και τις επιπτώσεις από τη χρήση παράνομων ναρκωτικών και άλλων ψυχοτρόπων ουσιών

Εκθέσεις ΕΚΠΝΤ

Έρευνες του Ευρωβαρόμετρου

ESPAD

HBSC

4.

Δυνατότητα μιας πιο τεκμηριωμένης αντιμετώπισης του φαινομένου της κατάχρησης των συνταγογραφούμενων και μη υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενων οπιούχων και ψυχοτρόπων φαρμάκων

2014-2016

MS

HDG

EMA

EMCDDA (ΕΚΠΝΤ)

Συλλογή δεδομένων από τα ΚΜ για τον αριθμό και τη σύνθεση της συνταγογράφησης ψυχοτρόπων φαρμάκων έως τα τέλη του 2014

Αριθμός των πρωτοβουλιών που εστιάζουν στην προαγωγή της κατάλληλης χρήσης των συνταγογραφούμενων και μη υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενων οπιούχων και άλλων ψυχοτρόπων φαρμάκων

Εκθέσεις ΚΜ

Εκθέσεις του σχεδίου Alice RAP

2.

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών απεξάρτησης και αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών για άτομα με συννοσηρότητα, προκειμένου να μειωθεί η χρήση παράνομων ναρκωτικών, η προβληματική χρήση ουσιών, η συχνότητα νέων κρουσμάτων εξάρτησης και οι κίνδυνοι και οι βλάβες για την υγεία και την κοινωνία που οφείλονται στα ναρκωτικά και να υποστηριχθεί η απεξάρτηση και η κοινωνική επαν/ένταξη των προβληματικών και εξαρτημένων χρηστών

5.

Ανάπτυξη και επέκταση της πολυμορφίας, της διαθεσιμότητας της κάλυψης και της προσβασιμότητας σε συνολικές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών αντιμετώπισης περιπτώσεων πολυτοξικομανίας (συνδυασμένη χρήση νόμιμων και/ή παράνομων ουσιών, συμπεριλαμβανομένου του αλκοόλ)

Σε εξέλιξη

ΚΜ

Γενικοί δείκτες 1, 6, 11

Επέκταση της πολυμορφίας των συνολικών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών περίθαλψης (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών αντιμετώπισης της πολυτοξικομανίας) σε επίπεδο ΚΜ

Στοιχεία των ΚΜ σχετικά με τη συνέχιση της θεραπείας και τα αποτελέσματα της

Εκθέσεις ΕΚΠΝΤ

Reitox Εθνικές εκθέσεις

Πύλη βέλτιστων πρακτικών του ΕΚΠΝΤ

6.

Επέκταση της παροχής υπηρεσιών απεξάρτησης/αποκατάστασης με έμφαση σε υπηρεσίες που:

α)

επικεντρώνονται στην παροχή συνεχούς φροντίδας ατόμων, μέσω ενός συστήματος διαχείρισης υποθέσεων και διυπηρεσιακής συνεργασίας

β)

επικεντρώνονται στην υποστήριξη της κοινωνικής επαν/ένταξης (συμπεριλαμβανομένης της απασχολησιμότητας) προβληματικών και εξαρτημένων χρηστών και

γ)

ενισχύουν τη διαδικασία διάγνωσης και θεραπείας της ψυχιατρικής και σωματικής συννοσηρότητας που οφείλεται σε χρήση ναρκωτικών

Σε εξέλιξη

ΚΜ

Γενικός δείκτης 11

Στοιχεία των ΚΜ σχετικά με:

το βαθμό αύξησης των υπηρεσιών απεξάρτησης/αποκατάστασης που υιοθετούν συστήματα διαχείρισης υποθέσεων και διυπηρεσιακές προσεγγίσεις

το βαθμό αύξησης του αριθμού των προγραμμάτων, ιδίως αυτών που στοχεύουν τους χρήστες ναρκωτικών με προβλήματα συννοσηρότητας, τα οποία προβλέπουν συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών ψυχικής υγείας και υπηρεσιών απεξάρτησης/αποκατάστασης

Βαθμός και διάρκεια αποχής από την κατανάλωση παράνομων ή/και νόμιμων ναρκωτικών από άτομα που εγκαταλείπουν τη θεραπεία απεξάρτησης

Διαθεσιμότητα εναλλακτικών επιλογών θεραπείας σε περιπτώσεις υποτροπής με επιστροφή στη χρήση ναρκωτικών

Εκθέσεις ΕΚΠΝΤ

Έκθεση των ΚΜ σχετικά με τα αποτελέσματα των υπηρεσιών

7.

Εξασφάλιση ότι η θεραπεία και οι γενικότερες υπηρεσίες ενέχουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε επιλογές περιορισμού του κινδύνου και των βλαβών για την μείωση του αριθμού των άμεσων και έμμεσων σχετιζόμενων με τα ναρκωτικά θανάτων και λοιμωδών ασθενειών που μεταδίδονται με το αίμα και σχετίζονται με τη χρήση ναρκωτικών χωρίς όμως να περιορίζονται στον HIV και στην ιογενή ηπατίτιδα, καθώς και σε σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες και φυματίωση

Σε εξέλιξη

ΚΜ

Γενικοί δείκτες 2, 3, 4, 11

Βαθμός αύξησης της διαθεσιμότητας και της προσβασιμότητας σε τεκμηριωμένα μέτρα περιορισμού του κινδύνου και των βλαβών στα ΚΜ

Εκθέσεις ΕΚΠΝΤ

Εθνικές εκθέσεις στο πλαίσιο του Reitox

Εκθέσεις των ΚΜ σχετικά με τις υπηρεσίες

8.

Κλιμάκωση της ανάπτυξης, της διαθεσιμότητας και του εύρους των μέτρων υγειονομικής περίθαλψης των χρηστών ναρκωτικών τόσο κατά την παραμονή τους σε σωφρονιστήρια όσο και μετά την αποφυλάκισή τους με σκοπό την παροχή περίθαλψης ίδιου επιπέδου με αυτή που παρέχεται εντός της κοινωνικής ομάδας

Σε εξέλιξη

ΚΜ

Γενικός δείκτης 10

Διαθεσιμότητα υπηρεσιών που απευθύνονται σε χρήστες ναρκωτικών εντός των σωφρονιστικών ιδρυμάτων και βαθμός στον οποίο οι πολιτικές και οι πρακτικές υγειονομικής περίθαλψης στα σωφρονιστήρια ενσωματώνουν πρότυπα περίθαλψης που ακολουθούν βέλτιστες πρακτικές για την αξιολόγηση των αναγκών και τη συνεχή φροντίδα των κρατουμένων κατά τη διάρκεια της φυλάκισης.

Βαθμός μείωσης των προβλημάτων σωματικής και ψυχικής υγείας μεταξύ των κρατουμένων

Βαθμός στον οποίο οι υπηρεσίες των σωφρονιστηρίων και οι υπηρεσίες της κοινωνικής ομάδας παρέχουν συνεχή φροντίδα στους κρατουμένους μετά την αποφυλάκισή τους, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποφυγή λήψης υπερβολικής δόσης

Εκθέσεις ΕΚΠΝΤ

Εθνικές εκθέσεις στο πλαίσιο του Reitox

Εκθέσεις των ΚΜ σχετικά με τις υπηρεσίες

3.

Ενσωμάτωση συντονισμένων, ποιοτικών προσεγγίσεων και βέλτιστων πρακτικών για τη μείωση της ζήτησης ναρκωτικών

9.

Συμφωνία και αρχή της εφαρμογής των ελάχιστων ποιοτικών προτύπων που συμβάλλουν στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ επιστήμης και πράξης για:

α)

περιβαλλοντικά, καθολικά, επιλεκτικά και ενδεδειγμένα προληπτικά μέτρα,

β)

μέτρα έγκαιρου εντοπισμού και παρέμβασης,

γ)

μέτρα περιορισμού του κινδύνου και των βλαβών και

δ)

μέτρα θεραπείας και απεξάρτησης, κοινωνικής ένταξης και μέτρα αποκατάστασης

2014-2016

Συμβούλιο

HDG

ΚΜ

COM (ΕΠΙΤΡ)

EMCDDA (ΕΚΠΝΤ)

Έχει επιτευχθεί συναίνεση μεταξύ των ΚΜ σχετικά με τα ελάχιστα ποιοτικά κριτήρια που βασίζονται σε προγενέστερες προκαταρτικές έρευνες της ΕΕ

Πύλη βέλτιστων πρακτικών του ΕΚΠΝΤ

Διετής έκθεση προόδου της ΕΠΙΤΡ

2.   Μείωση της προσφοράς ναρκωτικών

Συμβολή στη μετρήσιμη μείωση της διαθεσιμότητας και της προσφοράς παράνομων ναρκωτικών στην ΕΕ

Στόχος

Δράση

Χρονοδιάγραμμα

Αρμόδιος φορέας

Δείκτης(-ες)

Συλλογή δεδομένων/μηχανισμοί αξιολόγησης

4.

Αποτελεσματικότερη επιβολή του νόμου, συντονισμός και συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμηση των παράνομων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα ναρκωτικά, σε συμφωνία, κατά περίπτωση, με τις σχετικές δράσεις που καθορίζονται μέσω του ενωσιακού κύκλου πολιτικής

10.

Βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των μέσων εφαρμογής του νόμου για την ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων, των διαύλων και των εργαλείων επικοινωνίας για τη συγκέντρωση και την ανάλυση πληροφοριών σχετικά με τα ναρκωτικά

Σε εξέλιξη

ΚΜ

Ευρωπόλ

Eurojust

COSI

Γενικός δείκτης 7

Έκταση συλλογής σημαντικών πληροφοριών και ανάληψης στοχοθετημένων δραστηριοτήτων, κοινών επιχειρήσεων, κοινών ομάδων έρευνας και πρωτοβουλιών διασυνοριακής συνεργασίας που ερευνούν εγκληματικές οργανώσεις που εμπλέκονται στη διακίνηση παράνομων ναρκωτικών

Εκτενέστερη χρήση των συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών, ανάλυσης και τεχνογνωσίας της Ευρωπόλ για τα ναρκωτικά

Αποτελέσματα των σχεδίων EMPACT (Ευρωπαϊκή Πολυκλαδική Πλατφόρμα κατά των Εγκληματικών Απειλών) καθώς και διμερείς και πολυμερείς πρωτοβουλίες

Εκθέσεις ΕΚΠΝΤ

Εκθέσεις των Οργανισμών της ΕΕ

Εκθέσεις των επικεφαλής της EMPACT

11.

Καθορισμός και ιεράρχηση των πιεστικότερων απειλών που σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα στον τομέα των ναρκωτικών

2014

Συμβούλιο

COSI

Ευρω-πόλ

ΚΜ

COM (ΕΠΙΤΡ)

Κύκλος πολιτικής και προτεραιότητες της ΕΕ για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος που έχουν θεσπιστεί για το διάστημα 2014-2017

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τον κύκλο πολιτικής της ΕΕ

EU SOCTA

Αξιολόγηση της EMPACT

12.

Στο πλαίσιο της CEPOL (ΕΑΑ), ενίσχυση της κατάρτισης των αστυνομικών υπαλλήλων σε θέματα παράνομης παραγωγής και διακίνησης ναρκωτικών και ιδίως των μεθόδων και τεχνικών κατάρτισης που εστιάζουν

α)

στην καταπολέμηση της χρήσης νέων τεχνολογιών επικοινωνίας για τους σκοπούς της παράνομης παραγωγής και διακίνησης ναρκωτικών,

β)

στην αποτελεσματικότερη δήμευση περιουσιακών στοιχείων,

γ)

στην πάταξη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και

δ)

στον εντοπισμό και τη διάλυση των παράνομων εργαστηρίων και στην αποψίλωση των εκτάσεων καλλιέργειας κάνναβης

2014-2016

ΚΜ

CEPOL (ΕΑΑ)

Ευρωπόλ

COSI

COM (ΕΠΙΤΡ)

Αξιολόγηση των αναγκών κατάρτισης έως το τέλος του 2014

Διαθεσιμότητα και υλοποίηση των σχετικών κύκλων κατάρτισης

Αριθμός των αστυνομικών υπαλλήλων που έλαβαν κατάρτιση και ανέλαβαν αποτελεσματικά σχετικά καθήκοντα

Διετής έκθεση προόδου της ΕΠΙΤΡ Έκθεση

Ετήσια έκθεση της ΕΑΑ

Προγράμματα σπουδών της ΕΑΑ

Αξιολόγηση της EMPACT

13.

Βελτίωση των δράσεων για την καταπολέμηση των ναρκωτικών μέσω της ενίσχυσης και της παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των περιφερειακών πλατφορμών ανταλλαγής πληροφοριών και των περιφερειακών πλατφορμών ανταλλαγών στον τομέα της ασφάλειας με στόχο τη ανακοπή και την πάταξη νέων απειλών οφειλόμενων στην αλλαγή των διαδρομών διακίνησης των ναρκωτικών

Σε εξέλιξη

COM (ΕΠΙΤΡ)

ΚΜ

Ευρωπόλ

COSI

Περιφερεια-κές πλατφόρμες ανταλλαγής πληροφοριών

Περιφερεια-κές πλατφόρμες ανταλλαγών στον τομέα της ασφάλειας

Γενικός δείκτης 7

Αριθμός δραστηριοτήτων βάσει εμπιστευτικών πληροφοριών που οδήγησε στη ανακοπή και διάλυση διαδρομών διακίνησης ναρκωτικών

Βαθμός ανταλλαγής πληροφοριών που οφείλεται στην αποτελεσματική δράση του δικτύου αξιωματικών συνδέσμων

Εκθέσεις ΕΚΠΝΤ

Πλατφόρμες ανταλλαγών στον τομέα της ασφάλειας/ανταλλαγής πληροφοριών και Εκθέσεις αξιολόγησης

EU SOCTA

Αξιολόγηση της EMPACT

14.

Ενίσχυση των δράσεων για την πρόληψη της εκτροπής πρόδρομων και προ-πρόδρομων ουσιών για παράνομη παρασκευή ναρκωτικών

Σε εξέλιξη

ΚΜ

Ευρωπόλ

COM (ΕΠΙΤΡ)

CUG

COSI

Αριθμός υποθέσεων και ποσότητα φορτίων πρόδρομων ουσιών προοριζόμενων για παράνομη χρήση που αποτέλεσαν αντικείμενο σύλληψης ή κατάσχεσης

Αποτελέσματα των σχεδίων EMPACT

Χρήση του επιγραμμικού συστήματος γνωστοποίησης πριν από την εξαγωγή (PEN) και ενισχυμένη χρήση του συστήματος γνωστοποίησης συχνότητας κρουσμάτων σχετικών με τις πρόδρομες ουσίες (PICS)

Αριθμός κοινών συνεδριάσεων για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και άλλες δραστηριότητες σχετικές με την πρόληψη της εκτροπής πρόδρομων και προ-πρόδρομων ουσιών

Εκθέσεις από τις υπηρεσίες εφαρμογής του νόμου της ΕΕ και των ΚΜ

Αξιολόγηση της EMPACT

Εκθέσεις των επικεφαλής

15.

Αντιμετώπιση της διασυνοριακής διακίνησης ναρκωτικών και βελτίωση της συνοριακής ασφάλειας κυρίως στα λιμάνια, τα αεροδρόμια και τα χερσαία σημεία διέλευσης των συνόρων της ΕΕ, εντείνοντας τις προσπάθειες- μεταξύ άλλων στον τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων- των αρμόδιων υπηρεσιών εφαρμογής του νόμου

Σε εξέλιξη

ΚΜ

Ευρωπόλ

CCWP (ΟΤΣ)

COSI

Αύξηση του αριθμού των διατομεακών/διυπηρεσιακών κοινών επιχειρήσεων και των πρωτοβουλιών διασυνοριακής συνεργασίας

Αριθμός των ισχυόντων μνημονίων συμφωνίας μεταξύ των υπηρεσιών εφαρμογής του νόμου και σχετικών φορέων π.χ. αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες αεροπορικών ταχυδρομικών αποστολών, ναυτιλιακές εταιρείες, λιμενικές αρχές και χημικές εταιρείες

Αποτελέσματα των σχεδίων EMPACT

Ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων σχετικά με τη διασυνοριακή διακίνηση ναρκωτικών αξιοποιώντας, μεταξύ άλλων, τα διαθέσιμα συστήματα επιτήρησης των συνόρων, τους αερολιμένες και τα σημεία διέλευσης των χερσαίων συνόρων

Διετής έκθεση προόδου της ΕΠΙΤΡ

Έκθεση Έκθεση αξιολόγησης και εκθέσεις των επικεφαλής της EMPACT

Εκθέσεις ΚΜ

16.

Ανάπτυξη και σταδιακή εφαρμογή βασικών δεικτών καταγραφής της προσφοράς ναρκωτικών, τυποποιώντας, βελτιώνοντας και εξορθολογίζοντας τη συλλογή δεδομένων στον συγκεκριμένο τομέα και αξιοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία

2013-2016

COM (ΕΠΙΤΡ)

ΚΜ

Συμβούλιο

HDG

EMCDDA (ΕΚΠΝΤ)

Ευρωπόλ

Κατάρτιση και έγκριση οδικού χάρτη για την εφαρμογή βασικών δεικτών μέτρησης της προσφοράς ναρκωτικών

Συμφωνία των ΚΜ επί των βασικών δεικτών μέτρησης της προσφοράς ναρκωτικών

Επισκόπηση της υφιστάμενης συλλογής δεδομένων σχετικά με την προσφορά που εφαρμόζουν τα ΚΜ

Εκθέσεις ΕΚΠΝΤ

Διετής έκθεση προόδου της ΕΠΙΤΡ

5.

Αποτελεσματικότερη δικαστική συνεργασία και νομοθεσία στο πλαίσιο της ΕΕ

17.

Ενίσχυση της δικαστικής συνεργασίας της ΕΕ για την αντιμετώπιση της διασυνοριακής διακίνησης ναρκωτικών, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη δήμευση των προϊόντων του σχετιζόμενου με τα ναρκωτικά οργανωμένου εγκλήματος

2013-2016

Συμβούλιο

COM (ΕΠΙΤΡ)

ΚΜ

Eurojust

Έγκριση και ταχεία εφαρμογή των συμφωνηθέντων ενωσιακών μέτρων και νομοθεσίας που αφορούν α) τη δήμευση και ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων από εγκληματικές πράξεις (β) τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (γ) την προσέγγιση της νομοθεσίας περί αδικημάτων και ποινών που σχετίζονται με τη διακίνηση ναρκωτικών σε όλη την ΕΕ

Αύξηση του αριθμού των χρηματοπιστωτικών ερευνών και των δημεύσεων των προϊόντων του σχετιζόμενου με τα ναρκωτικά οργανωμένου εγκλήματος μέσω της ευρωπαϊκής δικαστικής συνεργασίας

Ταχεία και αποτελεσματική ανταπόκριση στα αιτήματα αμοιβαίας συνδρομής και έκδοσης ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης σε υποθέσεις διακίνησης παράνομων ναρκωτικών

Έκθεση Eurojust

Διετής έκθεση προόδου της ΕΠΙΤΡ

18.

Υποβολή και έγκριση νέων ενωσιακών νομοθετικών μέτρων για την αντιμετώπιση της εμφάνισης, της χρήσης και της ταχείας διάδοσης νέων ψυχοτρόπων ουσιών

2013-2016

COM (ΕΠΙΤΡ)

Συμβούλιο

HDG

ΚΜ

Ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ

Εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στα ΚΜ

Διετής έκθεση προόδου της ΕΠΙΤΡ

19.

Ενίσχυση της νομοθεσίας της ΕΕ για τις πρόδρομες ουσίες προκειμένου να αποφευχθεί η εκτροπή τους χωρίς να διαταραχθεί το νόμιμο εμπόριο

Σε εξέλιξη

Συμβούλιο

COM (ΕΠΙΤΡ)

ΚΜ

Έκδοση και εφαρμογή των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις πρόδρομες ουσίες των ναρκωτικών που τροποποιούν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 111/2005 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 273/2004

Διετής έκθεση προόδου της ΕΠΙΤΡ

Ετήσια έκθεση της ΕΕ σχετικά με τις πρόδρομες ουσίες των ναρκωτικών

20.

Αντιμετώπιση της χρήσης ορισμένων φαρμακολογικώς δραστικών ουσιών (όπως ορίζονται στην οδηγία 2011/62/EE) ως παράγοντες νόθευσης παράνομων ναρκωτικών

Σε εξέλιξη

ΚΜ

COM (ΕΠΙΤΡ)

EMA

EMCDDA (ΕΚΠΝΤ)

Ευρωπόλ

Αριθμός κατασχεμένων δραστικών ουσιών που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες νόθευσης για παράνομα ναρκωτικά

Ταχεία εφαρμογή των νέων απαιτήσεων της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία της αλυσίδας εφοδιασμού των δραστικών ουσιών σύμφωνα με την οδηγία 2011/62/ΕΕ (οδηγία για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα)

Εκθέσεις των CCWP και CUG

Εκθέσεις ΚΜ

21.

Εφόσον κρίνεται σκόπιμο και σύμφωνα με τα οικεία νομικά πλαίσια, παροχή από τα κράτη μέλη εναλλακτικών προς τις καταναγκαστικές ποινές δυνατοτήτων (όπως η εκπαίδευση, η θεραπεία, η απεξάρτηση, η μέριμνα μετά τη θεραπεία και η κοινωνική επανένταξη) για τους τοξικομανείς

2015

ΚΜ

Αύξηση της διαθεσιμότητας και της εφαρμογής εναλλακτικών προς τη φυλάκιση δυνατοτήτων για τους τοξικομανείς στα πλαίσια της εκπαίδευσης, της θεραπείας, της αποκατάστασης, της μέριμνας μετά τη θεραπεία και της κοινωνικής επανένταξης

Αύξηση της παρακολούθησης, της εφαρμογής και της αξιολόγησης των εναλλακτικών προς τις καταναγκαστικές ποινές δυνατοτήτων

Εθνικές εκθέσεις στο πλαίσιο του Reitox

6.

Αποτελεσματική αντιμετώπιση των υφιστάμενων και νέων τάσεων στις σχετιζόμενες με τα παράνομα ναρκωτικά δραστηριότητες

22.

Καθορισμός στρατηγικής αντιμετώπισης του ρόλου των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και της φιλοξενίας σχετικών ιστοτόπων στην παραγωγή, εμπορία, αγορά και διακίνηση παράνομων ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένων ελεγχόμενων νέων ψυχοτρόπων ουσιών

Σε εξέλιξη

Συμβούλιο

COM (ΕΠΙΤΡ)

HDG

ΚΜ

Ευρωπόλ

COSI

Αποτελέσματα από τις δράσεις εφαρμογής του νόμου κατά του σχετιζόμενου με τα ναρκωτικά εγκλήματος μέσω του διαδικτύου

Αύξηση του αριθμού των κοινών επιχειρήσεων και των πρωτοβουλιών διασυνοριακής συνεργασίας

Έκθεση προόδου της εφαρμογής των προτεραιοτήτων του κύκλου πολιτικής της

ΕΕ Έκθεση αξιολόγησης και Εκθέσεις των επικεφαλής της EMPACT

Εκθέσεις ΚΜ

Εκθέσεις των οργανισμών της ΕΕ

3.   Συντονισμός

Συνεργασία κρατών μελών και ΕΕ για το συντονισμό της πολιτικής για τα ναρκωτικά

Στόχος

Δράση

Χρονοδιάγραμμα

Αρμόδιος φορέας

Δείκτης(-ες)

Συλλογή δεδομένων/μηχανισμοί αξιολόγησης

7.

Εξασφάλιση αποτελεσματικού ευρωπαϊκού συντονισμού στον τομέα των ναρκωτικών

23.

Βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της HDG και άλλων σχετικών Ομάδων εργασίας του Συμβουλίου

Σε εξέλιξη

Προεδρία

Συμβούλιο

EEAS (ΕΥΕΔ)

HDG

Βαθμός στον οποίο η στρατηγικής της ΕΕ για τα ναρκωτικά/και το σχέδιο δράσης λαμβάνονται υπόψη στα προγράμματα άλλων Ομάδων του Συμβουλίου, περιλαμβανομένων των COAFR, COASI, COEST, COLAT και COWEB

Εκθέσεις των Ομάδων εργασίας του Συμβουλίου

24.

Οι Προεδρίες μπορούν να συγκαλούν συνεδριάσεις των εθνικών συντονιστών για τα ναρκωτικά (και άλλων ομάδων κατά περίπτωση) προκειμένου να εξεταστούν οι αναδυόμενες τάσεις, αποτελεσματικές παρεμβάσεις και άλλες εξελίξεις της πολιτικής που έχουν προστιθέμενη αξία τόσο για τη στρατηγική της ΕΕ για τα ναρκωτικά όσο και για τα ΚΜ

Ανά διετία

Προεδρία

ΚΜ

Βαθμός στον οποίο η ατζέντα των εθνικών συντονιστών για τα ναρκωτικά αντανακλά τις εξελίξεις, τις τάσεις και τις νέες προοπτικές στα πολιτικά μέτρα και παρέχει βελτιωμένη επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών

Εκθέσεις της Προεδρίας

25.

Η HDG θα διευκολύνει (α) την παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου δράσης μέσω θεματικών διαλόγων και (β) τη διεξαγωγή ετήσιου διαλόγου σχετικά με την κατάσταση του φαινομένου των ναρκωτικών στην Ευρώπη

α)

Ανά διετία

β)

Ετησίως

Προεδρία

HDG

ΚΜ

COM (ΕΠΙΤΡ)

EMCDDA (ΕΚΠΝΤ)

Ευρωπόλ

Στάδιο εφαρμογής του σχεδίου δράσης

Έγκαιρη διεξαγωγή του διαλόγου στο πλαίσιο της HDG σχετικά με τις τελευταίες τάσεις και δεδομένα που αφορούν τα ναρκωτικά

Εκθέσεις της Προεδρίας

26.

Διασφάλιση της συνέπειας και της συνέχειας των εθνικών και ευρωπαϊκών δράσεων που αναλαμβάνονται κατά τη διάρκεια κάθε Προεδρίας προκειμένου να ενισχυθεί η συνολική, ισόρροπη και τεκμηριωμένη προσέγγιση της ΕΕ για τα ναρκωτικά

Ανά διετία

Προεδρία

PRES Trio (τριάδα Προεδριών)

ΚΜ

COM (ΕΠΙΤΡ)

HDG

EMCDDA (ΕΚΠΝΤ)

Ευρωπόλ

Βαθμός συνέπειας και συνέχειας των δράσεων που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο κάθε Προεδρίας

Πρόοδος της εφαρμογής των προτεραιοτήτων της στρατηγικής της ΕΕ για τα ναρκωτικά κατά τη διάρκεια της κάθε Προεδρίας

Εκθέσεις της Προεδρίας

27.

Διασφάλιση του συντονισμού των πολιτικών και των λύσεων που υιοθετεί η ΕΕ στο ζήτημα των ναρκωτικών, ώστε να υποστηριχθεί η διεθνής συνεργασία μεταξύ της ΕΕ, των τρίτων χωρών και των διεθνών οργανισμών

Σε εξέλιξη

EEAS (ΕΥΕΔ)

COM (ΕΠΙΤΡ)

HDG

ΚΜ

Βαθμός συνάφειας και συνέπειας των στόχων, των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και των προβλεπόμενων μέτρων στο πλαίσιο των δράσεων της ΕΕ για τα ναρκωτικά

Συμπερίληψη σχετικών με τα ναρκωτικά προτεραιοτήτων στις στρατηγικές σχετικών ευρωπαϊκών οργάνων

Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της HDG και των γεωγραφικών/περιφερειακών Ομάδων εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των COAFR, COASI, COEST, COLAT και COWEB

Ετήσια έκθεση της ΕΥΕΔ προς την HDG

Διετής έκθεση προόδου της ΕΠΙΤΡ

28.

Συγκέντρωση συντονισμένου και κατάλληλου επιπέδου πόρων τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο ΚΜ για την εκπλήρωση των προτεραιοτήτων της στρατηγικής της ΕΕ για τα ναρκωτικά

Ετησίως

ΚΜ

COM (ΕΠΙΤΡ)

EEAS (ΕΥΕΔ)

Συμβούλιο

HDG

Γενικός δείκτης 14

Ύψος χρηματοδότησης σε επίπεδο ΕΕ, και κατά περίπτωση, σε επίπεδο ΚΜ

Βαθμός συντονισμού των προγραμμάτων χρηματοδότησης για την καταπολέμηση των ναρκωτικών μεταξύ των ομάδων εργασίας του Συμβουλίου

Εκθέσεις ΕΚΠΝΤ

Διετής έκθεση προόδου της ΕΠΙΤΡ

8.

Διασφάλιση αποτελεσματικού συντονισμού της πολιτικής για τα ναρκωτικά σε εθνικό επίπεδο

29.

Συντονισμός δράσεων στον τομέα της πολιτικής για την καταπολέμηση των ναρκωτικών μεταξύ των εθνικών υπουργείων και των σχετικών οργανισμών σε επίπεδο ΚΜ και διασφάλιση της κατάλληλης διατομεακής εκπροσώπησης, ή συνεισφοράς, στις αντιπροσωπίες της HDG

Σε εξέλιξη

ΚΜ

Γενικός δείκτης 14

Αποτελεσματικότητα του οριζόντιου μηχανισμού συντονισμού της πολιτικής για την καταπολέμηση των ναρκωτικών σε επίπεδο ΚΜ

Αριθμός οριζόντιων δράσεων για τον περιορισμό της ζήτησης και της προσφοράς ναρκωτικών σε επίπεδο κρατών μελών

Εκθέσεις ΕΚΠΝΤ

Εθνικές εκθέσεις στο πλαίσιο του Reitox

Διετής έκθεση προόδου της ΕΠΙΤΡ

Εκθέσεις ΚΜ

9.

Διασφάλιση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στην πολιτική για τα ναρκωτικά

30.

Προώθηση και υποστήριξη του διαλόγου και της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών και της επιστημονικής κοινότητας στην ανάπτυξη και εφαρμογή των πολιτικών για την καταπολέμηση των ναρκωτικών σε επίπεδο ΚΜ και ΕΕ

Σε εξέλιξη

ΚΜ

COM (ΕΠΙΤΡ)

HDG

Προεδρία

Έγκαιρη καθιέρωση διαλόγου μεταξύ του φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών της ΕΕ για τα ναρκωτικά και της HDG κατά τη διάρκεια κάθε Προεδρίας

Συμμετοχή του φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών της ΕΕ για τα ναρκωτικά στην παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά

Βαθμός συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στην ανάπτυξη και την εφαρμογή της πολιτικής των ΚΜ και της ΕΕ για τα ναρκωτικά, με ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή των χρηστών ναρκωτικών και των πελατών υπηρεσιών που σχετίζονται με τα ναρκωτικά και των νέων

Έγκαιρη καθιέρωση διαλόγου μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας (φυσικές και κοινωνικές επιστήμες, περιλαμβανομένης της νευροεπιστήμης και της συμπεριφορικής έρευνας) και της HDG

COM (ΕΠΙΤΡ) Διετής έκθεση προόδου Έκθεση

Ανάδραση από το φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών της ΕΕ για τα ναρκωτικά και από τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών σε επίπεδο ΚΜ

Εκθέσεις ΚΜ

Ανάδραση από την επιστημονική κοινότητα μέσω της επιστημονικής επιτροπής του ΕΚΠΝΤ

4.   Διεθνής συνεργασία

Ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας της ΕΕ με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς σε θέματα ναρκωτικών, με συνολικό και ισορροπημένο τρόπο

Στόχος

Δράση

Χρονοδιάγραμμα

Αρμόδιος φορέας

Δείκτης(-ες)

Συλλογή δεδομένων/μηχανισμοί αξιολόγησης

10.

Ενσωμάτωση της στρατηγικής της ΕΕ για τα ναρκωτικά στο ευρύτερο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, ως μέρος μιας συνολικής προσέγγισης που αξιοποιεί στο έπακρο και κατά τρόπο συνεκτικό και συντονισμένο την πληθώρα των πολιτικών και διπλωματικών, πολιτικών και οικονομικών μέσων που διαθέτει η ΕΕ

31.

Διασφάλιση της συνοχής ανάμεσα στις εσωτερικές και εξωτερικές πτυχές των πολιτικών της ΕΕ για τα ναρκωτικά και πλήρης ενσωμάτωση των σχετικών με τα ναρκωτικά ζητημάτων στους πολιτικούς διαλόγους, στις συμφωνίες πλαίσιο μεταξύ της ΕΕ και των εταίρων της και στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΕΕ στα παγκόσμια ζητήματα και προκλήσεις

Σε εξέλιξη

COM (ΕΠΙΤΡ)

EEAS (ΕΥΕΔ)

Προεδρία

HDG

ΚΜ

Γενικός δείκτης 13

Αύξηση της απήχησης των προτεραιοτήτων για τα ναρκωτικά στις εξωτερικές πολιτικές και δράσεις της ΕΕ

Συμπερίληψη σχετικών με τα ναρκωτικά προτεραιοτήτων στις κοινές στρατηγικές ΕΕ και τρίτων χωρών ή περιφερειών

Αριθμός συμφωνιών, εγγράφων στρατηγικής και σχεδίων δράσης που έχουν τεθεί σε εφαρμογή

Εκθέσεις ΕΥΕΔ

Ενδιάμεση αξιολόγηση της στρατηγικής της ΕΕ για τα ναρκωτικά

Διετής έκθεση προόδου της ΕΠΙΤΡ

32.

Διασφάλιση ότι οι πολιτικές προτεραιότητες και η ισορροπία μεταξύ του περιορισμού της ζήτησης και της προσφοράς αντανακλώνται σαφώς στις επιλογές πολιτικής καθώς και στον προγραμματισμό και την εφαρμογή των προγραμμάτων εξωτερικής βοήθειας, ιδίως στις χώρες παραγωγής και διέλευσης, μέσω προγραμμάτων που προβλέπουν:

α)

την ανάπτυξη ολοκληρωμένων, ισόρροπων και τεκμηριωμένων πολιτικών για τα ναρκωτικά,

β)

τη μείωση της προσφοράς,

γ)

την πρόληψη της εκτροπής πρόδρομων και προ-πρόδρομων ουσιών,

δ)

τη μείωση της ζήτησης ναρκωτικών και

ε)

εναλλακτικά αναπτυξιακά μέτρα

Σε εξέλιξη

COM (ΕΠΙΤΡ)

ΚΜ

EEAS (ΕΥΕΔ)

Βαθμός στον οποίο οι προτεραιότητες πολιτικής, ιδίως η ισορροπία μεταξύ του περιορισμού της ζήτησης και της προσφοράς, αντανακλώνται σε χρηματοδοτούμενες προτεραιότητες και έργα

Βαθμός υλοποίησης συντονισμένων δράσεων που περιλαμβάνονται σε σχέδια δράσης μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών ή περιφερειών

Αριθμός εθνικών στρατηγικών και σχεδίων δράσης τρίτων χωρών που ενσωματώνουν πολιτικές για τα ναρκωτικά

Διετής έκθεση προόδου της ΕΠΙΤΡ

Εκθέσεις προγραμματισμού της ΕΥΕΔ

Παρακολού-θηση και αξιολόγηση από τα ΚΜ

33.

Βελτίωση της ικανότητας και ενίσχυση του ρόλου των αντιπροσωπιών της ΕΕ ώστε συμμετέχουν ενεργά σε σχετιζόμενα με τα ναρκωτικά ζητήματα πολιτικής

2013-2016

EEAS (ΕΥΕΔ)

COM (ΕΠΙΤΡ)

ΚΜ

Σχετική τεχνογνωσία, κατάρτιση και πολιτικές κατευθύνσεις προς τις αντιπροσωπίες της ΕΕ

Βελτίωση της περιφερειακής δικτύωσης μεταξύ των αντιπροσωπιών της ΕΕ για θέματα ναρκωτικών

Βελτίωση του συντονισμού με τα ΚΜ

Έκθεση της EEAS Αντιπροσωπίες της ΕΕ

34.

Εξασφάλιση κατάλληλου επιπέδου ευρωπαϊκής και εθνικής χρηματοδότησης και τεχνογνωσίας για την περαιτέρω ενίσχυση και υποστήριξη των προσπαθειών τρίτων χωρών να αντιμετωπίσουν ή να προλάβουν την παράνομη καλλιέργεια ναρκωτικών, μέσω μέτρων αγροτικής ανάπτυξης, ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια

Σε εξέλιξη

ΚΜ

EEAS (ΕΥΕΔ)

COM (ΕΠΙΤΡ)

Αριθμός εθνικών στρατηγικών και σχεδίων δράσης τρίτων χωρών που ενσωματώνουν ολοκληρωμένες προσεγγίσεις στο πρόβλημα της παράνομης καλλιέργειας ναρκωτικών

Βελτίωση των δεικτών ανθρώπινης ανάπτυξης σε περιοχές καλλιέργειας ναρκωτικών

Αριθμός έργων και προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και τα ΚΜ σε περιφέρειες με παράνομες καλλιέργειες ναρκωτικών ή σε περιφέρειες όπου υφίσταται κίνδυνος ανάπτυξης παράνομων καλλιεργειών

Καταγεγραμμένη μακροπρόθεσμη μείωση των παράνομων καλλιεργειών σε τοπικό επίπεδο

Συστήματα και εκθέσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης των έργων και των προγραμμάτων της ΕΕ και των ΚΜ

Εκθέσεις για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του UNDΡΕ

εκθέσεις για τρίτες χώρες

35.

Προώθηση και υλοποίηση της προσέγγισης της ΕΕ σχετικά με την εναλλακτική ανάπτυξη (σε συμφωνία προς την στρατηγική της ΕΕ για τα ναρκωτικά 2013-2020, και τις κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών για την εναλλακτική ανάπτυξη 2013) σε συνεργασία με τρίτες χώρες, λαμβάνοντας υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ανθρώπινη ασφάλεια και τις ειδικές συνθήκες πλαισίου:

α)

ενσωματώντας την εναλλακτική ανάπτυξη στην ευρύτερη ατζέντα των κρατών μελών, ενθαρρύνοντας τις τρίτες χώρες που επιθυμούν να ενσωματώσουν την εναλλακτική ανάπτυξη στις εθνικές στρατηγικές τους,

(β)

συμβάλλοντας στις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στον περιορισμό της φτώχειας, των συγκρούσεων και της ευπάθειας, υποστηρίζοντας έναν αειφόρο,νόμιμο και ευαισθητοποιημένο ως προς τη διάσταση του φύλου τρόπου ζωής για άτομα που συμμετείχαν ή συμμετέχουν, στην παράνομη παραγωγή ναρκωτικών

Σε εξέλιξη

ΚΜ

COM (ΕΠΙΤΡ)

EEAS (ΕΥΕΔ)

Αριθμός εθνικών πολιτικών, στρατηγικών και σχεδίων δράσης τρίτων χωρών που ενσωματώνουν:

ολοκληρωμένες προσεγγίσεις στο πρόβλημα της παράνομης καλλιέργειας ναρκωτικών και

αποτελεσματικά οργανωμένες πρωτοβουλίες εναλλακτικής ανάπτυξης

Αριθμός αξιολογημένων έργων που παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα προς το στόχο των αειφόρων, νόμιμων και ευαισθητοποιημένων ως προς τη διάσταση του φύλου τρόπων ζωής

Βελτιώσεις στους δείκτες ανθρώπινης ανάπτυξης

Εκθέσεις τρίτων χωρών σχετικά με την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών για τα ναρκωτικά

Σύστημα και έκθεση παρακολού-θησης και αξιολόγησης των έργων και των προγραμμάτων της ΕΕ και των ΚΜ

Εκθέσεις για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του UNDP

36.

Υποστήριξη τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών τους, για την ανάπτυξη και υλοποίηση πρωτοβουλιών που στοχεύουν στον περιορισμό του κινδύνου και της βλάβης, ιδίως σε περιπτώσεις όπου υφίσταται αυξημένος κίνδυνος μετάδοσης ιών που μεταδίδονται με το αίμα και σχετίζονται με τη χρήση ναρκωτικών, περιλαμβανομένων (αλλά χωρίς να περιορίζονται) του HIV και της ιογενούς ηπατίτιδας, καθώς και των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων ασθενειών και της φυματίωσης

Σε εξέλιξη

ΚΜ

COM (ΕΠΙΤΡ)

EEAS (ΕΥΕΔ)

Αριθμός και ποιότητα των υφιστάμενων πρωτοβουλιών περιορισμού του κινδύνου και της βλάβης

Όσον αφορά τρίτες χώρες, επιπολασμός των σχετιζόμενων με τα ναρκωτικά θανάτων και των ιών που μεταδίδονται με το αίμα, περιλαμβανομένων (αλλά χωρίς να περιορίζονται) του HIV και της ιογενούς ηπατίτιδας, καθώς και των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων ασθενειών και της φυματίωσης

Εκθέσεις για τρίτες χώρες

Διετής έκθεση προόδου της ΕΠΙΤΡ

Εκθέσεις της ΠΟΥ

37.

Υποστήριξη τρίτων χωρών για την αντιμετώπιση του σχετιζόμενου με τα ναρκωτικά οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της διακίνησης ναρκωτικών μέσω:

α)

της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών,

β)

της ενίσχυσης της ικανότητας δράσης για την καταπολέμηση των ναρκωτικών και ανάπτυξη τεχνογνωσίας στις χώρες παραγωγής και διέλευσης,

γ)

της συνεργασίας με διεθνείς εταίρους για την αντιμετώπιση των παραγόντων που διευκολύνουν τη διακίνηση των ναρκωτικών, όπως η διαφθορά, η θεσμική αδυναμία, η κακή διακυβέρνηση και η έλλειψη οικονομικών κανονιστικών ελέγχων,

δ)

της ενίσχυσης της συνεργασίας για τον προσδιορισμό και την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων, ιδίως μέσω της δημιουργίας εξειδικευμένων εθνικών πλατφορμών και

ε)

της ενίσχυσης της περιφερειακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας

Σε εξέλιξη

ΚΜ

EEAS (ΕΥΕΔ)

COM (ΕΠΙΤΡ)

Ευρωπόλ

Αριθμός και αποτελεσματικότητα των σχεδίων και προγραμμάτων

Συνεχής μείωση της διακίνησης ναρκωτικών

COM (ΕΠΙΤΡ) Διετής έκθεση προόδου

Εκθέσεις ΚΜ

Εκθέσεις Ευρωπόλ

Εκθέσεις ΕΥΕΔ

Παγκόσμια ετήσια έκθεση του UNODC για τα ναρκωτικά

38.

Ενίσχυση της συνεργασίας, ανανέωση διαλόγων, έκδοση δηλώσεων και υλοποίηση σχεδίων δράσης για τα ναρκωτικά μεταξύ της ΕΕ και των εταίρων της, συμπεριλαμβανομένων:

α)

Εκθέσεις των προσχωρουσών, υποψήφιων χωρών και δυνάμει υποψηφίων

β)

των χωρών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας

γ)

των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ρωσικής Ομοσπονδίας

δ)

άλλων χωρών ή περιφερειών προτεραιότητας, ιδίως:

του Αφγανιστάν και του Πακιστάν

των κεντροασιατικών δημοκρατιών

της Κίνας

των χωρών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (CELAC)

της Αφρικής, και ειδικότερα της Δυτικής Αφρικής

Σε εξέλιξη

PRES Trio (τριάδα Προεδριών)

COM (ΕΠΙΤΡ)

EEAS (ΕΥΕΔ)

ΚΜ

Γενικός δείκτης 13

Ενίσχυση της συνεργασίας με τους σχετικούς εταίρους στον τομέα των ναρκωτικών

Διάλογοι που πραγματοποιήθηκαν

Δηλώσεις που εγκρίθηκαν

Προγράμματα και σχέδια δράσης που υλοποιήθηκαν

Εκθέσεις ΕΥΕΔ

Ενδιάμεση αξιολόγηση της στρατηγικής της ΕΕ για τα ναρκωτικά

Διετής έκθεση προόδου της ΕΠΙΤΡ

Πίνακες εκθέσεων της ΕΕ

Εκθέσεις εφαρμογής των σχετικών σχεδίων δράσης

39.

Βελτίωση του συμβουλευτικού μηχανισμού της Ομάδας του Δουβλίνου ενισχύοντας το συντονισμό και τη συμμετοχή της ΕΕ· καλύτερη υλοποίηση και διάδοση των συστάσεων που περιέχονται στις εκθέσεις της μίνι-Ομάδας του Δουβλίνου

Σε εξέλιξη

Ομάδα Δουβλίνου

COM (ΕΠΙΤΡ)

EEAS (ΕΥΕΔ)

ΚΜ

Επίπεδο δραστηριότητας όλων των δομών της Ομάδας του Δουβλίνου, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των συστάσεων της Ομάδας που έχουν υλοποιηθεί με επιτυχία

Εκθέσεις της ομάδας του Δουβλίνου

40.

Ετήσιος διάλογος σχετικά με τη βοήθεια που παρέχεται σε τρίτες χώρες στον τομέα των ναρκωτικών και σχετική γραπτή ενημέρωση

Από: 2014

COM (ΕΠΙΤΡ)

EEAS (ΕΥΕΔ)

ΚΜ

Πραγματοποίηση ετήσιου διαλόγου σχετικά με τη χρηματοδότηση

COM (ΕΠΙΤΡ) Διετής έκθεση προόδου

Εκθέσεις ΚΜ

Εκθέσεις ΕΥΕΔ

Σύστημα και Εκθέσεις παρακολού-θησης και αξιολόγησης των σχεδίων και προγραμμάτων

41.

Εξασφάλιση ότι η προαγωγή και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πλήρως ενσωματωμένη στους πολιτικούς διαλόγους, στον προγραμματισμό και στην υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων και σχεδίων στον τομέα των ναρκωτικών μέσω, μεταξύ άλλων, της ανάπτυξης ενός εργαλείου καθοδήγησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Σε εξέλιξη

COM (ΕΠΙΤΡ)

EEAS (ΕΥΕΔ)

ΚΜ

Αποτελεσματική ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εξωτερικής δράση της ΕΕ για τα ναρκωτικά

Ανάπτυξη και εφαρμογή του εργαλείου καθοδήγησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Διετής έκθεση προόδου της ΕΠΙΤΡ

Ετήσια έκθεση της COHOM για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Εκθέσεις ΚΜ

11.

Βελτίωση της συνοχής της προσέγγισης και της προβολής της ΕΕ στον ΟΗΕ και ενίσχυση του ευρωπαϊκού συντονισμού με τους διεθνείς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ναρκωτικών

42.

Συμβολή στη διαμόρφωση της ημερήσιας διάταξης της διεθνούς πολιτικής για τα ναρκωτικά, μέσω, μεταξύ άλλων:

α)

της δράσης της ΕΕ και των αντιπροσωπιών των ΚΜ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και στην Επιτροπή για τα Ναρκωτικά (CND)

β)

της προετοιμασίας, του συντονισμού και της έγκρισης των κοινών θέσεων και κοινών ψηφισμάτων της ΕΕ στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και της CND και της εξασφάλισης ότι η ΕΕ μιλά με μία ισχυρή φωνή τόσο στα συγκεκριμένα όσο και σε άλλα διεθνή όργανα

γ)

της διαδικασίας ενδιάμεσης αξιολόγησης της πολιτικής δήλωσης του ΟΗΕ και του σχεδίου δράσης για τη διεθνή συνεργασία προς μια ολοκληρωμένη και ισόρροπη στρατηγική αντιμετώπισης του παγκόσμιου προβλήματος των ναρκωτικών του 2009 και και

δ)

της έκτακτης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά που θα πραγματοποιηθεί το 2016

Σε εξέλιξη

EEAS (ΕΥΕΔ)

Προεδρία

ΚΜ

COM (ΕΠΙΤΡ)

Συμβούλιο

HDG

Γενικός δείκτης 13

Αποτελεσματική προαγωγή των πολιτικών της ΕΕ στον ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της CND

Αριθμός των κοινών θέσεων της ΕΕ που υποστηρίχθηκαν από άλλες περιφέρειες και διεθνή όργανα

Συχνότητα με την οποία η ΕΕ απευθύνεται με ενιαία και αποτελεσματική φωνή σε διεθνείς οργανισμούς και στο πλαίσιο διαλόγων με τρίτες χώρες

Επίπεδο επιτυχούς έγκρισης των ψηφισμάτων της ΕΕ στον ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της CND

Αποτέλεσμα της διαδικασίας ενδιάμεσης αξιολόγησης της πολιτικής δήλωσης του ΟΗΕ και του σχεδίου δράσης για τη διεθνή συνεργασία προς μια ολοκληρωμένη και ισόρροπη στρατηγική αντιμετώπισης του παγκόσμιου προβλήματος των ναρκωτικών του 2009

Έγκριση εγγράφου κοινής θέσης της ΕΕ ενόψει της έκτακτης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (UNGASS) και αποτύπωση των θέσεων της ΕΕ στα συμπεράσματα της UNGASS

Εκθέσεις ΕΥΕΔ

Ενδιάμεση αξιολόγηση της στρατηγικής της ΕΕ για τα ναρκωτικά

Διετής έκθεση προόδου της ΕΠΙΤΡ

Δείκτης σύγκλισης

Ενδιάμεση επανεξέταση

Συμπεράσματα της UNGASS

43.

Ενίσχυση της συνεργασίας με τους UNODC, WHO UNAIDS και άλλους σχετικούς οργανισμούς του ΟΗΕ, διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς, οργανώσεις και πρωτοβουλίες (όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Πρωτοβουλία του Συμφώνου των Παρισίων)

Σε εξέλιξη

Συμβούλιο

EEAS (ΕΥΕΔ)

COM (ΕΠΙΤΡ)

Προεδρία

HDG

Γενικός δείκτης 13

Αριθμός των πληροφοριών που ανταλλάχθηκαν και των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της ΕΕ και των σχετικών διεθνών και περιφερειακών οργανισμών, οργανώσεων και πρωτοβουλιών

Αποτελεσματικότητα των εταιρικών σχέσεων με τους σχετικούς φορείς

Εκθέσεις ΕΥΕΔ

Ενδιάμεση αξιολόγηση της στρατηγικής της ΕΕ για τα ναρκωτικά

Διετής έκθεση προόδου της ΕΠΙΤΡ

12.

Υποστήριξη της διαδικασίας προσαρμογής και ευθυγράμμισης των προσχωρουσών, υποψήφιων χωρών και δυνάμει υποψηφίων με το κεκτημένο της ΕΕ στον τομέα των ναρκωτικών μέσω στοχευμένης βοήθειας και παρακολούθησης

44.

Παροχή στοχευμένης τεχνικής βοήθειας και όποιας άλλης βοήθειας και υποστήριξης κρίνεται απαραίτητη προς τις προσχωρούσες, υποψήφιες χώρες και δυνάμει υποψηφίους προκειμένου να καταστεί ευκολότερη η προσαρμογή και ευθυγράμμισή τους με το ευρωπαϊκό κεκτημένο στον τομέα των ναρκωτικών

Σε εξέλιξη

COM (ΕΠΙΤΡ)

ΚΜ

EMCDDA (ΕΚΠΝΤ)

Ευρωπόλ

Eurojust

FRONTEX

EEAS (ΕΥΕΔ)

Αύξηση του βαθμού συμμόρφωσης των χωρών προς το κεκτημένο της ΕΕ

Αριθμός και ποιότητα των υλοποιηθέντων έργων

Εθνικές στρατηγικές για τα ναρκωτικά που εκπονήθηκαν και εθνικές συντονιστικές δομές για τα ναρκωτικά που συγκροτήθηκαν

Διετής έκθεση προόδου της ΕΠΙΤΡ

Εκθέσεις των προσχωρουσών, υποψηφίων χωρών και δυνάμει υποψηφίων

5.   Ενημέρωση, έρευνα, παρακολούθηση και αξιολόγηση

Συμβολή στην καλύτερη κατανόηση όλων των πτυχών του φαινομένου των ναρκωτικών και των επιπτώσεων των μέτρων προκειμένου οι πολιτικές και οι δράσεις να βασίζονται σε έγκυρα και πλήρη στοιχεία

Στόχος

Δράση

Χρονοδιάγραμμα

Αρμόδιος φορέας

Δείκτης(-ες)

Συλλογή δεδομένων/μηχανισμοί αξιολόγησης

13.

Εξασφάλιση επαρκούς επένδυσης στην έρευνα, τη συλλογή δεδομένων, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με όλες τις πτυχές του φαινομένου των ναρκωτικών

45.

Προαγωγή κατάλληλης χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής διεπιστημονικής έρευνας και μελέτης που σχετίζονται με τα ναρκωτικά μέσω, μεταξύ άλλων, των σχετικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ (2014-2020)

2014-2016

ΚΜ

COM (ΕΠΙΤΡ)

EMCDDA (ΕΚΠΝΤ)

Ύψος και είδος ευρωπαϊκής χρηματοδότησης που χορηγήθηκε για κάθε επιμέρους πρόγραμμα και έργο

Διετής έκθεση προόδου της ΕΠΙΤΡ

46.

Διασφάλιση ότι τα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ:

α)

λαμβάνουν υπόψη τις προτεραιότητες της στρατηγικής της ΕΕ για τα ναρκωτικά και του σχεδίου δράσης για τα ναρκωτικά

β)

λαμβάνουν υπόψη τα κενά στη διαμόρφωση πολιτικής

γ)

αποφέρουν σαφή προστιθέμενη αξία και εξασφαλίζουν συνέπεια και συνέργειες και

δ)

αποφεύγουν τις επικαλύψεις με έρευνες που διεξάγονται υπό άλλα προγράμματα και φορείς

ε)

λαμβάνουν υπόψη τη σημασία της συμπεριφορικής έρευνας και της νευροεπιστήμης

2014-2016

COM (ΕΠΙΤΡ)

EMCDDA (ΕΚΠΝΤ)

Συμπερίληψη των προτεραιοτήτων της στρατηγικής της ΕΕ και του σχεδίου δράσης για τα ναρκωτικά στα κριτήρια χρηματοδότησης και αξιολόγησης της χρηματοδοτούμενης από την ΕΕ έρευνας για τα ναρκωτικά

Αριθμός, αντίκτυπος, συμπληρωματικότητα και αξία των επιχορηγήσεων για έρευνα που χορηγήθηκαν και των συμβάσεων που συνάφθηκαν στον τομέα των ναρκωτικών

Αριθμός των σχετικών με τα ναρκωτικά άρθρων και ερευνητικών εκθέσεων που χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ και δημοσιεύθηκαν σε ομότιμα περιοδικά με ισχυρό αντίκτυπο

Ετήσια συζήτηση στην HDG περί ερευνητικών σχεδίων σχετικών με τα ναρκωτικά χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ

Διετής έκθεση προόδου της ΕΠΙΤΡ

Εκθέσεις ερευνητικών σχεδίων

Συστάσεις της Επιστημονικής Επιτροπής του ΕΚΠΝΤ σχετικά με τις ερευνητικές προτεραιότητες

Δείκτης επιστημονικών αναφορών και παρόμοιοι βιβλιομετρικοί δείκτες

Στρατηγικό θεματολόγιο για την έρευνα και έργα που εντάσσονται στην πρωτοβουλία ERA-Net και αφορούν τον περιορισμό της ζήτησης και της προσφοράς ναρκωτικών

47.

Προαγωγή της επιστημονικής αξιολόγησης πολιτικών και παρεμβάσεων σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο

2013-2016

COM (ΕΠΙΤΡ)

ΚΜ

EMCDDA (ΕΚΠΝΤ)

Γενικός δείκτης 14

Τακτική υποβολή εκθέσεων προόδου στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την υλοποίηση της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης

Ολοκλήρωση εξωτερικής ενδιάμεσης αξιολόγηση της στρατηγικής/σχεδίου δράσης — 2016

Δημοσίευση ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών για την αξιολόγηση των εθνικών στρατηγικών και σχεδίων δράσης για τα ναρκωτικά

Συνεισφορά των εξειδικευμένων μελετών στην αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο των ενωσιακών και διεθνών πολιτικών για τα ναρκωτικά

Ολοκλήρωση αξιολόγησης της εφαρμογής της σύστασης του Συμβουλίου του 2003 για την πρόληψη και τη μείωση των βλαβών που προκαλούνται στην υγεία λόγω εξάρτησης από τα ναρκωτικά

Εκθέσεις ΕΚΠΝΤ

Διετής έκθεση προόδου της ΕΠΙΤΡ

Ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης της στρατηγικής της ΕΕ για τα ναρκωτικά

Εκθέσεις ΕΚΠΝΤ

Εκθέσεις της Επιστημονι-κής Επιτροπής του ΕΚΠΝΤ

Εκθέσεις των σχεδίων Alice RAP, LINKSCH και ERA-net

Εθνικές εκθέσεις στο πλαίσιο του Reitox

14.

Διατήρηση της δικτύωσης και της συνεργασίας και ανάπτυξη ικανοτήτων εντός και σε όλο το φάσμα των υποδομών γνώσης της ΕΕ για την ενημέρωση, έρευνα, παρακολούθηση και αξιολόγηση των ναρκωτικών, ιδίως των παράνομων

48.

Σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και κατά περίπτωση, συνέχιση της παροχής εμπεριστατωμένων αναλύσεων σχετικά με:

α)

την κατάσταση των ναρκωτικών στην Ευρώπη

β)

τη δυναμική της χρήσης ναρκωτικών τόσο στον γενικό πληθυσμό όσο και σε ειδικές ομάδες στόχους και

γ)

τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της χρήσης ναρκωτικών

Σε εξέλιξη

EMCDDA (ΕΚΠΝΤ)

Ευρωπόλ

ΚΜ

Γενικοί δείκτες 1-15

Εντοπισμός των υφιστάμενων ελλειμμάτων στη βάση γνώσεων και ανάπτυξη πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ για τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης από τα διαθέσιμα δεδομένα

Αριθμός επισκοπήσεων και θεματικών αναλύσεων σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στον τομέα των ναρκωτικών

Εκθέσεις ΕΚΠΝΤ

Εκθέσεις ΚΜ

49.

Βελτίωση της κατάρτισης όσων συμμετέχουν στην αντιμετώπιση του φαινομένου των ναρκωτικών

2014-2016

ΚΜ

EMCDDA (ΕΚΠΝΤ)

CEPOL (ΕΑΑ)

Αριθμός πρωτοβουλιών σε επίπεδο ΚΜ και ΕΕ για την κατάρτιση επαγγελματιών που επιλαμβάνονται του περιορισμού της ζήτησης και της προσφοράς ναρκωτικών

Αριθμός των πρωτοβουλιών που έχουν υλοποιηθεί σε επίπεδο ΚΜ και ΕΕ για την κατάρτιση επαγγελματιών που επιλαμβάνονται της συλλογής δεδομένων και της υποβολής εκθέσεων σχετικά με τον περιορισμό της ζήτησης και της προσφοράς ναρκωτικών

Εκθέσεις ΚΜ

Εκθέσεις του ΕΚΜΠΝΤ σχετικά με την κατάρτιση

Ετήσια έκθεση της ΕΑΑ

Ετήσιες εκθέσεις του Reitox

50.

Βελτίωση της συλλογής δεδομένων, της έρευνας, της ανάλυσης και της υποβολής εκθέσεων σχετικά με:

α)

τη μείωση της ζήτησης ναρκωτικών

β)

τη μείωση της προσφοράς ναρκωτικών

γ)

τις αναδυόμενες τάσεις όπως η πολυτοξικομανία και κατάχρηση συνταγογραφούμενων και ελεγχόμενων φαρμάκων που δημιουργούν κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια

δ)

τους ιούς που μεταδίδονται με το αίμα και σχετίζονται με τη χρήση ναρκωτικών περιλαμβανομένων (αλλά χωρίς να περιορίζονται) του HIV και της ιογενούς ηπατίτιδας, καθώς και των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων ασθενειών και της φυματίωσης

ε)

την ψυχιατρική και τη σωματική συννοσηρότητα

στ)

τα προβλήματα ναρκωτικών στα σωφρονιστήρια, τη διαθεσιμότητα και το εύρος των παρεμβάσεων και των υπηρεσιών που αποσκοπούν στη μείωση της ζήτησης ναρκωτικών εντός των φυλακών και

ζ)

άλλες συνέπειες που σχετίζονται με τα ναρκωτικά

Σε εξέλιξη

ΚΜ

COM (ΕΠΙΤΡ)

EMCDDA (ΕΚΠΝΤ)

Ευρωπόλ

ECDC

EMA

Αύξηση της διαθεσιμότητας και της εφαρμογής τεκμηριωμένων και επιστημονικώς έγκυρων δεικτών του περιορισμού της ζήτησης και της προσφοράς ναρκωτικών

Σε επίπεδο ΚΜ, βαθμός στον οποίο έχουν αρχίσει έρευνες σχετικά με τις αναδυόμενες τάσεις, όπως η πολυτοξικομανία, η κατάχρηση συνταγογραφούμενων και ελεγχόμενων φαρμάκων, οι ασθένειες που μεταδίδονται με το αίμα και σχετίζονται με τη χρήση ναρκωτικών περιλαμβανομένων (αλλά χωρίς να περιορίζονται) του HIV, της ιογενούς ηπατίτιδας, των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων ασθενειών και της φυματίωσης, η ψυχιατρική και η σωματική συννοσηρότητα καθώς και άλλες συνέπειες που σχετίζονται με τα ναρκωτικά

Εκπόνηση πανευρωπαϊκής έρευνας σχετικά με τον κοινωνικό εκφοβισμό που συνδέεται με τα ναρκωτικά, τον αντίκτυπό του στα άτομα, στις οικογένειες και στις κοινωνικές ομάδες που πλήττονται περισσότερο καθώς και τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισής του

Υιοθέτηση τεκμηριωμένων και επιστημονικώς έγκυρων δεικτών των σχετιζόμενων με τα ναρκωτικά προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κρατούμενοι

Εκθέσεις ΕΚΠΝΤ

Εκθέσεις ΚΜ

Εναρμονισμένη υποβολή δεδομένων από τα όργανα της ΕΕ συμπεριλαμ-βανομένου του ΕΚΠΝΤ

EU SOCTA

51.

Βελτίωση της ικανότητας εντοπισμού, αξιολόγησης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης της εμφάνισης και χρήσης νέων ψυχοτρόπων ουσιών και παρακολούθηση του βαθμού επιρροής τους στον αριθμό και το προφίλ των χρηστών

Σε εξέλιξη

COM (ΕΠΙΤΡ)

ΚΜ

EMCDDA (ΕΚΠΝΤ)

Ευρωπόλ

Γενικός δείκτης 6

Εύρος της νέας επιδημιολογικής, φαρμακολογικής και τοξικολογικής έρευνας που έχει αρχίσει σχετικά με τις νέες ψυχοτρόπες ουσίες και στηρίζονται από εθνικά και ενωσιακά ερευνητικά προγράμματα

Βαθμός ανταλλαγής πληροφοριών, βέλτιστων πρακτικών και στοιχείων

Βαθμός ανταλλαγής μεταξύ των τοξικολογικών εργαστηρίων και των ερευνητικών κέντρων, αναλύσεων τοξικολογικών και υγειονομικών δεδομένων σχετικά με νέες ψυχοτρόπες ουσίες

Εκθέσεις ΕΚΠΝΤ

Έκθεση εφαρμογής ΕΚΠΝΤ-Ευρωπόλ

Εκθέσεις εργαστηρίων και ερευνητικών κέντρων

Εθνικές εκθέσεις στο πλαίσιο του Reitox

52.

Ενίσχυση των προσπαθειών ανταλλαγής εγκληματολογικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων προτύπων αναφοράς εργαστηρίων, σχετικά με νέες ψυχότροπες ουσίες, ενισχύοντας τη συνεργασία μέσω υφιστάμενων δικτύων, όπως η ομάδα εργασίας για τα ναρκωτικά του ευρωπαϊκού δικτύου εγκληματολογικών ινστιτούτων, κατ’ εφαρμογή των συμπερασμάτων του Συμβουλίου ΔΕΥ για ένα όραμα όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Εγκληματολογία το 2020

2016

COM (ΕΠΙΤΡ)

ΚΜ

EMCDDA (ΕΚΠΝΤ)

Γενικός δείκτης 15

Βαθμός ανταλλαγής εγκληματολογικών δεδομένων σχετικά με νέες ψυχότροπες ουσίες

Ευκολία πρόσβασης σε πρότυπα αναφοράς εργαστηρίων από εγκληματολογικά εργαστήρια και ινστιτούτα

Εκθέσεις ΕΚΠΝΤ/Ευρωπόλ

Διετής έκθεση προόδου της ΕΠΙΤΡ

53.

Βελτίωση της ικανότητας εντοπισμού, αξιολόγησης και αντιμετώπισης, σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο: α) των συμπεριφορικών αλλαγών στην κατανάλωση ναρκωτικών

Σε εξέλιξη

ΚΜ

EMCDDA (ΕΚΠΝΤ)

ECDC

EMA

Αριθμός και αποτελεσματικότητα των νέων πρωτοβουλιών για σχετιζόμενα με τα ναρκωτικά ζητήματα δημόσιας υγείας που θεσπίστηκαν και υλοποιήθηκαν

Αριθμός και αποτελεσματικότητα υφιστάμενων πρωτοβουλιών που προσαρμόστηκαν προκειμένου να λάβουν υπόψη την κατανάλωση ναρκωτικών ή την έξαρση επιδημιών

Αριθμός και αντίκτυπος των εκθέσεων έγκαιρης προειδοποίησης καθώς και των αξιολογήσεων και προειδοποιήσεων κινδύνου

Εθνικές εκθέσεις στο πλαίσιο του Reitox

Εκθέσεις συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης

Εκθέσεις ΕΚΠΝΤ

15.

Βελτίωση της διάδοση των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης, της έρευνας και της αξιολόγησης σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο

54.

Συνεχιζόμενη στήριξη εκ μέρους των κρατών μελών των προσπαθειών παρακολούθησης και ανταλλαγής πληροφοριών που καταβάλει η ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας και κατάλληλης στήριξης των εθνικών κομβικών σημείων του δικτύου Reitox

Σε εξέλιξη

ΚΜ

EMCDDA (ΕΚΠΝΤ)

Ανοικτή πρόσβαση στα αποτελέσματα της έρευνας που χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ

Βαθμός στον οποίο η χρηματοδότηση και οι λοιποί πόροι των εθνικών κομβικών σημείων του δικτύου Reitox ικανοποιούν τις προϋποθέσεις

Αριθμός και αποτελεσματικότητα των πρωτοβουλιών διάδοσης των εθνικών κομβικών σημείων του δικτύου Reitox

Διάδοση στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένου του OpenAire, Cordis

Ιστότοπος του ΕΚΠΝΤ

Εθνικές εκθέσεις στο πλαίσιο του Reitox


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

15 Γενικοί δείκτες του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά 2013-2016 (υφιστάμενοι μηχανισμοί υποβολής εκθέσεων)

1.

Ποσοστό του πληθυσμού που κάνει (τον τελευταίο μήνα), έχει προσφάτως κάνει (μέσα στην τελευταία χρονιά) και κάνει ανέκαθεν χρήση ναρκωτικών (σε όλη τη διάρκεια της ζωής) ανά ναρκωτικό και ηλικιακή ομάδα (έρευνα του ΕΚΠΝΤ στο γενικό πληθυσμό)

2.

Εκτιμώμενες τάσεις στην εξάπλωση και στη χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΕΚΠΝΤ — Προβληματική χρήση ουσιών)

3.

Τάσεις στους θανάτους που οφείλονται στα ναρκωτικά και θνησιμότητα των χρηστών (σύμφωνα με τους εθνικούς ορισμούς) (ΕΚΠΝΤ — θάνατοι συνδεόμενοι με τα ναρκωτικά)

4.

Επιπολασμός και συχνότητα νέων κρουσμάτων μεταξύ των χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών, μολυσματικών ασθενειών που μπορούν να αποδοθούν στη χρήση ναρκωτικών, περιλαμβανομένου του HIV, της ιογενούς ηπατίτιδας, των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων ασθενειών και της φυματίωσης (ΕΚΠΝΤ — λοιμώδη νοσήματα που συνδέονται με τα ναρκωτικά)

5.

Τάσεις όσον αφορά την ηλικία της πρώτης χρήσης παράνομων ναρκωτικών [ευρωπαϊκό πρόγραμμα ερευνών στο μαθητικό πληθυσμό σχετικά με το αλκοόλ και τα άλλα ναρκωτικά (ESPAD), υγειονομική συμπεριφορά των παιδιών σχολικής ηλικίας (HBSC) και Έρευνα για τη χρήση ναρκωτικών στο γενικό πληθυσμό (Βασικός επιδημιολογικός δείκτης ΕΚΠΝΤ)]

6.

Τάσεις όσον αφορά τον αριθμό των ατόμων που αρχίζουν θεραπεία απεξάρτησης (ΕΚΠΝΤ ζήτηση θεραπείας) και εκτιμώμενος συνολικός αριθμός των ατόμων που βρίσκονται σε στάδιο θεραπείας (ΕΚΠΝΤ ζήτηση θεραπείας και ιατρική και κοινωνική ανταπόκριση)

7.

Τάσεις που αφορούν τον αριθμό και τις ποσότητες των παράνομων ναρκωτικών που κατάσχονται (ΕΚΠΝΤ κατασχέσεις ναρκωτικών: κάνναβης, περιλαμβανομένης της φυτικής κάνναβης, ηρωίνης, κοκαΐνης, κοκαΐνης/κρακ, αμφιταμινών, μεθαμφεταμινών, έκσταση, LSD και άλλων ουσιών)

8.

Τάσεις που αφορούν την τιμή λιανικής πώλησης και την καθαρότητα των παράνομων ναρκωτικών (ΕΚΜΠΝΤ τιμή και καθαρότητα: κάνναβης, περιλαμβανομένης της φυτικής κάνναβης, ηρωίνης, κοκαΐνης, κοκαΐνης/κρακ, αμφιταμινών, μεθαμφεταμινών, έκσταση, LSD, άλλων ουσιών και σύνθεσης ναρκωτικών δισκίων)

9.

Τάσεις που αφορούν τον αριθμό των αρχικών εκθέσεων σχετικά με τις παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών ανά ναρκωτικό και είδος παράβασης (εμπορία κατά χρήσης/κατοχής) (ΕΚΠΝΤ αδικήματα του Νόμου Περί Ναρκωτικών)

10.

Επικράτηση της χρήσης ναρκωτικών μεταξύ των κρατουμένων (ΕΚΠΝΤ χρήση ναρκωτικών σε σωφρονιστήρια)

11.

Αξιολόγηση της διαθεσιμότητας, του εύρους και της ποιότητας των υπηρεσιών και παρεμβάσεων στους τομείς της πρόληψης, του περιορισμού των βλαβών, της κοινωνικής ένταξης και της θεραπείας. (ΕΚΠΝΤ ιατρική και κοινωνική ανταπόκριση)

12.

Τεκμηριωμένες παρεμβάσεις ή πρόληψη, θεραπεία, κοινωνική ένταξη και απεξάρτηση και ο εκτιμώμενος αντίκτυπός τους στην επικράτηση και την προβληματική χρήση ναρκωτικών (Πύλη βέλτιστων πρακτικών του ΕΚΠΝΤ)

13.

Ουσιαστικός διάλογος και συνεργασία, στον τομέα των ναρκωτικών, με άλλες περιφέρειες, τρίτες χώρες, διεθνείς οργανισμούς και άλλα μέρη (Εξωτερική ενδιάμεση αξιολόγηση της στρατηγικής/σχεδίου δράσης, εκθέσεις της ΕΥΕΔ)

14.

Εξελίξεις στις εθνικές στρατηγικές για τα ναρκωτικά αξιολογήσεις, νομοθεσία, συντονιστικοί μηχανισμοί και εκτιμήσεις δημόσιων δαπανών στα κράτη μέλη της ΕΕ (ΕΚΠΝΤ)

15.

Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για νέες ψυχοτρόπες ουσίες (ΕΚΠΝΤ/Ευρωπόλ)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Γλωσσάριο αρκτικολέξων

Alice RAP

Εξαρτήσεις και τρόποι ζωής στη σύγχρονη Ευρώπη Σχέδιο για τον Επαναπροσδιορισμό των Εξαρτήσεων

ASEAN

Σύνδεσμος Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας

CCWP (ΟΤΣ)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Ομάδα «Τελωνειακή συνεργασία»

CELAC

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Κοινότητα των κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής)

CEPOL (ΕΑΑ)

Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία

CICAD

La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Διαμερικανική Επιτροπή για τον Έλεγχο της Παράνομης Χρήσης Ναρκωτικών)

CND

Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά

COAFR

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Ομάδα «Αφρική»

COASI

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Ομάδα «Ασία-Ωκεανία»

COEST

Συμβούλιο της ΕΕ — Ομάδα «Ανατολική Ευρώπη/Κεντρική Ασία»

COHOM

Συμβούλιο της ΕΕ — Ομάδα «Ανθρώπινα Δικαιώματα»

COLAT

Συμβούλιο της ΕΕ — Ομάδα «Λατινική Αμερική»

COM (ΕΠΙΤΡ)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

COSI

Συμβούλιο της ΕΕ — Μόνιμη Επιτροπή Επιχειρησιακής Συνεργασίας σε θέματα Εσωτερικής Ασφάλειας

COWEB

Συμβούλιο της ΕΕ — Ομάδα «Περιοχή Δυτικών Βαλκανίων»

CUG

Συμβούλιο της ΕΕ — Ομάδα «Τελωνειακή Ένωση»

ECDC

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων

ECOWAS

Οικονομική Κοινότητα των Δυτικοαφρικανικών Κρατών

EEAS (ΕΥΕΔ)

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

EMA

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων

EMCDDA (ΕΚΠΝΤ)

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας

EMPACT

Ευρωπαϊκή Πολυκλαδική Πλατφόρμα κατά των Εγκληματικών Απειλών

ENFSI

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εγκληματολογικών Ινστιτούτων

ERA-net

Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας — Δίκτυο

ESPAD

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ερευνών στο Μαθητικό Πληθυσμό σχετικά με το Αλκοόλ και τα άλλα Ναρκωτικά

EU SOCTA

Αξιολόγησης Απειλών όσον αφορά το Σοβαρό και το Οργανωμένο Έγκλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

FRONTEX

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

HBSC

Υγειονομική Συμπεριφορά των Παιδιών Σχολικής Ηλικίας

HDG

Συμβούλιο της ΕΕ — Οριζόντια Ομάδα για τα ναρκωτικά

INCB

Διεθνής Επιτροπή Ελέγχου Ναρκωτικών (ΟΗΕ)

ΔΕΥ

Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις

LINKSCH

Το πρόγραμμα LINKSCH είναι μια συγκριτική μελέτη δύο βασικών αγορών ναρκωτικών, της κάνναβης και της ηρωίνης, υπό το πρίσμα των αλυσίδων διέλευσης μεταξύ αφενός της Κεντρικής Ασίας και της ΕΕ και αφετέρου της Βορείου Αφρικής και της ΕΕ

ΚΜ

Κράτος Μέλος

PEN

Επιγραμμικό Σύστημα Γνωστοποίησης πριν από την Εξαγωγή του UNODC/INCB

PICS

Σύστημα Γνωστοποίησης Συχνότητας Κρουσμάτων σχετικών με τις Πρόδρομες Ουσίες

PRES

(Προεδρία) Εναλλασσόμενη Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

PRES Trio

(τριάδα Προεδριών) Ομάδα των τριών διαδοχικών εναλλασσόμενων Προεδριών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Reitox

Réseau Européen d’Information sur les Drogues et les Toxicomanies (Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης για τα ναρκωτικά και την τοξικομανία)

SOCTA

Αξιολόγησης Απειλών όσον αφορά το Σοβαρό και το Οργανωμένο Έγκλημα

ΟΗΕ

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

UNAIDS

Κοινό Πρόγραμμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τον ιό ΗΙV και το ΑΙDS

UNGASS

Έκτακτη Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

UNODC

Γραφείο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος

WCO (ΠΟΤ)

Παγκόσμια Οργάνωση Τελωνείων

WHO (ΠΟΥ)

Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΟΗΕ)